ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία του Εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Εργαστήριο «Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού», με καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του και επικαιροποίηση του γνωστικού του αντικειμένου. 2 Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές Πρύτανη, καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη. 3 Ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ. ΔΙ.Π.ΟΛ.) Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξη 1813/35512 (1) Μετονομασία του Εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Εργαστήριο «Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού», με καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του και επικαιροποίηση του γνωστικού του αντικειμένου. Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173), και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α 141). β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α 159). γ. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4386/ (ΦΕΚ 83 Α ), οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α ). 2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών (Συνεδρίαση αριθμ. 12/ ). 3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 104/ ). 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μετονομασία - Αντικείμενο Μετονομάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία «Μηχανουργικής Τεχνολογίας», σε εργαστήριο «Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού» το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Το εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν α) στην Μοντελοποίηση Παραγωγικών Διεργασιών και Ενεργειακή Απόδοση, β) Ρομποτικά Συστήματα στην Παραγωγή, Αυτοματισμός και Εικονική Πραγματικότητα στην Παραγωγή και γ) Συστήματα Παραγωγής. Άρθρο 2 Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: να παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στην Εκπαίδευση, Έρευνα και Τεχνολογία θεραπεύοντας επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα της επιστήμης του Μηχανολόγου -Μηχανικού όπως μεταξύ άλλων: Σύγχρονες μέθοδοι Αριθμητικού Ελέγχου με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Αυτοματισμοί Εργαλειομηχανών, Τεχνολογίες Laser στα Συστήματα Παραγωγής, Τεχνολογικός Προγραμματισμός Παραγωγής με ΗΥ, Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Συστημάτων και Δικτύων Παραγωγής, Μέθοδοι και τεχνολογίες

2 41070 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4186/ Ταχείας Πρωτοτυποποίησης και τρισδιάστατης εκτύπωσης, Μέθοδοι και τεχνικές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας για την παραγωγή, νέες μέθοδοι στην εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού με την χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. Το Εργαστήριο συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις υπό την μορφή σχεδιαστικών και κατασκευαστικών projects ώστε να αποκτούν οι φοιτητές σχετική εμπειρία συνδέοντας την Θεωρία με την πράξη. Επίσης το Εργαστήριο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του Δραστηριότητας έχει εισαγάγει προηγμένες προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά παραδείγματα (Teaching factory) στην εκπαίδευση του Μηχανικού τα οποία υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες (ICT - AR/VR). Το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου υποστηρίζονται με ανθρώπινο δυναμικό και πόρους οι οποίοι προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από έσοδα (overheads) ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο στοχεύει επίσης: 1. Στην κάλυψη ενός ευρέως φάσματος εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης, συμπεριλαμβάνοντας εργαστήρια υπό την μορφή σχεδιαστικών και κατασκευαστικών εργαστηριακών εργασιών ώστε να αποκτούν οι διδασκόμενοι σχετική εμπειρία συνδέοντας την θεωρία με την πράξη μέσω προηγμένων προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών παραδειγμάτων στην εκπαίδευση του Μηχανικού. 2. Στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας μέσω της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών οι οποίες ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας καθώς και τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού προσανατολισμού. 3. Στη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 4. Στην διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 5. Στην παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». Άρθρο 3 Προσωπικό Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα του Κατασκευαστικού Τομέα και στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος των Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, που η επιστημονική ενασχόληση τους εμπίπτει στα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Εργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση - Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/ Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον: α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους. β) Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του εξοπλισμού στον Τομέα. γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο, δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος, ε) Μεριμνά για: την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τομέα και του Τμήματος και για την παροχή εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προσωπικό του Εργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων, εντεταλμένων διδασκαλίας και μεταδιδακτορικών ερευνητών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 Εγκατάσταση - Λειτουργία 1. Το εργαστήριο είναι εγκατεστημένο σε χώρο που ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις

3 Τεύχος Β 4186/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.δ. 407/1980 (Α 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 1674/1986 (Α 203). Άρθρο 6 Έσοδα - Πόροι Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από: 1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/ Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για το Εργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών. 6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού. - Βαθμολόγια φοιτητών. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 8 Τίτλος - Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣ- ΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ», και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. 2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου. 3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 6 Δεκεμβρίου 2016 Η Πρύτανης ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ι Αριθμ. απόφ. 1/ (2) Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές Πρύτανη, καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Συνεδρίαση 29η) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 A / ).

4 41072 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4186/ Το πρακτικό της 29ης/ Συνεδριάσεως του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.δ. 63/2005), αποφασίζει: Εγκρίνει την υπ αριθμ. 9086/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές Πρύτανη, καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, η οποία έχει ως ακολούθως: «ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές Πρύτανη, καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 A / ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 όπως αυτός ισχύει σήμερα). 3. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της υπ αριθμ. 4537/ απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη (ΦΕΚ 2554/ τ. Β ). 4. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της υπ αριθμ. 4538/ απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμούς σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (ΦΕΚ 2553/ τ. Β ). 5. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της υπ αριθμ. 455/ πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης Νέων Τεχνολογιών» (ΦΕΚ 315/ , Β ). 6. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της υπ αριθμ. 456/ πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Λέπουρα και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσιου» (ΦΕΚ 315/ , Β ). 7. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της υπ αριθμ. 3336/ πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Αποδοχή παραίτησης της Αναπληρώτριας Πρύτανη για θέματα υπηρεσιών προς την κοινωνία και την περιφερειακή ανάπτυξη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Τσιρώνη» (ΦΕΚ 1978/ , Β ). 8. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (22η Συνεδρίαση/ ) της υπ αριθμ. 5461/ πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Ανάκληση πράξης ορισμού Αναπληρωτή Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (Φ.Ε.Κ./2617/ τ. Β ). 9. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (27η Συνεδρίαση/ ) της υπ αριθμ. 4554/ πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Αποδοχή παραίτησης της Αναπληρώτριας Πρύτανη για θέματα «Εκπαίδευσης», «Διασφάλισης Ποιότητας» και «Δια Βίου Μάθησης», Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κωνσταντίνας Μπότσιου» (Φ.Ε.Κ./2568/ τ. Β ). 10. Την έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (28η Συνεδρίαση/ ) των υπ αριθμ / και 6776/ πράξεων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέματα «Αποδοχή παραίτησης του Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα «Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών», Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωργίου Λέπουρα. Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη» και «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά και Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκο Σουλιώτη» αντίστοιχα (Φ.Ε.Κ./3304/ τ. Β ) αντίστοιχα. 11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»), αποφασίζει: 1. Ορίζει Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για θέματα «Οικονομικής Διαχείρισης» και «Νέων Τεχνολογιών» τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Κουτσούκη Νικήτα - Σπύρο του Κλεομένη με Α.Δ.Τ. ΑΕ Μεταβιβάζει στους κάτωθι Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τις εξής αρμοδιότητές του: Α. Στον Αναπληρωτή Πρύτανη Αναπληρωτή Καθηγητή Κουτσούκη Νικήτα - Σπύρο τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στους τομείς ευθύνης «Οικονομικά» και «Νέες Τεχνολογίες» και οι οποίες κατά κύριο λόγο συνίστανται στα εξής: Τη συνολική εποπτεία του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Τη συνολική εποπτεία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος. Τη συνολική εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται στο Ίδρυμα. Τη μέριμνα για τη βελτιστοποίηση / μεγιστοποίηση εφαρμογών νέων τεχνολογιών στη διοίκηση, στην

5 Τεύχος Β 4186/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εκπαίδευση, στην έρευνα, στο σχεδιασμό, στην καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος. Τη μέριμνα για την ομογενοποίηση / ενιαιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Ιδρύματος και για τη γενίκευση της λειτουργίας του. Τη μέριμνα για την αναβάθμιση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Διοίκησης. Τη μέριμνα για την αναβάθμιση των ιστοσελίδων του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Αναπληρωτής Πρύτανης Κουτσούκης Νικήτας - Σπύρος έχει την ευθύνη της εποπτείας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος: 1. Της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού της Κεντρικής Διοίκησης 2. Του αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικών Συστημάτων της Κεντρικής Διοίκησης Β. Στον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Ανδρειωμένο Γεώργιο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Μ τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στον τομέα ευθύνης «Βιβλιοθήκες» και οι οποίες κατά κύριο λόγο συνίστανται στα εξής: Την εποπτεία, το συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος. Τη μέριμνα για την ουσιαστική συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Τη μέριμνα για τη διαρκή και απρόσκοπτη σύνδεση των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος με συναφείς διεθνείς συνδέσμους και για όλες τις γνωστικές περιοχές του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Αναπληρωτής Πρύτανης Καθηγητής Γεώργιος Ανδρειωμένος έχει την ευθύνη της εποπτείας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος: 1. Της Αυτοτελούς Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Γ. Στον Αναπληρωτή Πρύτανη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τσούλο Γεώργιο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΙ , τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στον τομέα ευθύνης «Διεθνοποίηση» και οι οποίες κατά κύριο λόγο συνίστανται στα εξής: Τη μέριμνα για το άνοιγμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη διεθνή κοινότητα και τη συνολική εποπτεία των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του Ιδρύματος. Τη μέριμνα για την ουσιαστική συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνείς οργανισμούς, σε διεθνείς οργανώσεις και σε διεθνή δίκτυα στο χώρο της ανώτατες εκπαίδευσης. Την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων διεθνοποίησης των Τμημάτων. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Αναπληρωτής Πρύτανη, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος έχει την ευθύνη της εποπτείας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος: 1. Του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Συνεργασιών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων της Κεντρικής Διοίκησης. 3. Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ εφεξής, διατηρεί ο ίδιος τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στον τομέα ευθύνης «Διοίκηση / Διοικητικό Προσωπικό» και «Διδακτικό, Εκπαιδευτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό» και οι οποίες κατά κύριο λόγο συνίστανται στα εξής: Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος του Ιδρύματος. Την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Τον εξορθολογισμό, τη βελτιστοποίηση και τη αποκέντρωση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και την εποπτεία της αποτελεσματικότητάς τους. Την εποπτεία των υπηρεσιακών θεμάτων του διοικητικού προσωπικού. Την εποπτεία των υπηρεσιακών θεμάτων του διδακτικού, εκπαιδευτικού, εργαστηριακού προσωπικού όλων των κατηγοριών. Την εποπτεία των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του διδακτικού, εκπαιδευτικού, εργαστηριακού προσωπικού όλων των κατηγοριών. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος έχει την ευθύνη της εποπτείας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος. 1. Της Διεύθυνσης Προσωπικού της Κεντρικής Διοίκησης. Τέλος, ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος διατηρεί τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στις ακόλουθες πράξεις του ιδίου: την υπ αριθμ. 4538/ (ΦΕΚ 2553/ , τ. Β ) και την υπ' αριθμ. 5461/ (ΦΕΚ 2617/ , τ. Β ). Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων οι Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι οι ακόλουθοι: 1. Καθηγητής Ανδρειωμένος Γεώργιος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Βιβλιοθηκών. 2. Καθηγητής Καρδαράς Χρήστος, Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά θέματα. 3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζυγά Σοφία, Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης. 4. Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτσούκης Νικήτας - Σπύρος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών. 5. Αναπληρωτής Καθηγητής Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Υπηρεσιών προς την Κοινωνία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. 6. Αναπληρωτής Καθηγητής Τσούλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διεθνοποίησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρύτανη, η σειρά αναπλήρωσης του έχει ως ακολούθως: 1. Καθηγητής Καρδαράς Χρήστος, Αναπληρωτής Πρύτανη για Φοιτητικά θέματα. 2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζυγά Σοφία, Αναπληρώτρια Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

6 41074 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4186/ Αναπληρωτής Καθηγητής Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Υπηρεσιών προς την Κοινωνία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. 4. Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτσούκης Νικήτας - Σπύρος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών. 5. Αναπληρωτής Καθηγητής Τσούλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Διεθνοποίησης. 6. Καθηγητής Ανδρειωμένος Γεώργιος, Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Βιβλιοθηκών. Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ Ι Αριθμ (3) Ίδρυση Εργαστηρίου Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ.ΔΙ.Π.ΟΛ.) Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 ως 4 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α ) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ. 24 στο άρθρο 80 του Ν. 4009/ ) Τις διατάξεις του Π.δ. 91/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/Α/ ) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου». 5) Την υπ αριθμ. 14/ (θέμα 8ο) απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου. 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ίδρυση στο ΤΕΙ Πελοποννήσου εργαστηρίου με την ονομασία Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης με διακριτικό τίτλο Εργαστήριο (ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ.ΔΙ.Π.ΟΛ.) και στα αγγλικά ως Research Laboratory for European and National Governance and Economic Integration (RELENGE), ως ακολούθως: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου εργαστήριο με την ονομασία Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης με διακριτικό τίτλο Εργαστήριο (ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ.ΔΙ.Π.ΟΛ.) και στα αγγλικά ως Research Laboratory for European and National Governance and Economic Integration (RELENGE). Tο Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες έρευνας, ανάλυσης, μελέτης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα πλαίσια του ρόλου και της αποστολής του, στα γνωστικά αντικείμενα των θεσμών Διακυβέρνησης και των Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό και ενωσιακό-διεθνές επίπεδο. Άρθρο 2 Αποστολή Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: i. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα εξής πεδία α) θεσμικό Σύστημα Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), β) Οικονομική Ολοκλήρωση στο πλαίσιο της ΕΕ, γ) Πολιτική Εξωτερικού Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων της ΕΕ, δ) Διεθνής Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ, ε) Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ζ) Ιστορική εξέλιξη θεσμών και συστημάτων διακυβέρνησης, η) θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας, θ) Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις ως αναπτυξιακό εργαλείο, ι) Μακροοικονομική, Δημοσιονομική και Φορολογική Πολιτική, ια) Εταιρική Διακυβέρνηση, ιβ) Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και χρηματοοικονομική διοίκηση ιδιωτικών και δημοσίων οντοτήτων, ιγ) Κοινή Γεωργική Πολιτική, ιδ) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, ιε) Πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων και ιστ) κάθε άλλο συναφές γνωστικό πεδίο. ii. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο και εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου. iii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στα προαναφερθέντα πεδία. iv. Τη διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στα ως άνω πεδία και έχουν ως πεδίο αναφοράς τόσο τον ελληνικό όσο και τον ενωσιακό αλλά και διεθνή χώρο. ν. Τη διοργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης-σπουδαστηρίου, ειδικών αρχείων, βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων. vi. Την έκδοση βιβλίων, μελετών, επετηρίδων και πρακτικών σε θέματα που εμπίπτουν στα προαναφερθέντα πεδία.

7 Τεύχος Β 4186/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ νii. Τη διοργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. viii. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στα εν λόγω επιστημονικά πεδία. ix. Την παροχή υπηρεσιών στα παραπάνω αντικείμενα σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. x. Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που συμβάλει στην προώθηση των ερευνητικών και επιστημονικών του αντικειμένων. Άρθρο 3 Προσωπικό 1. Το ερευνητικό προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Εκπαιδευτικό Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ή/και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά/γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου και από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, στο Εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν/απασχολούνται μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων από άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Εξωτερικοί Συνεργάτες, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού και Επιστήμονες από Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Η συμμετοχή στο ερευνητικό προσωπικό επιστημόνων που διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα εγκρίνεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου μετά από πρόταση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Στο προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να μετέχουν ως «βοηθοί έρευνας» προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου και άλλων ΑΕΙ κατόπιν αιτήσεως τους προς τον Διευθυντή του. 3. Το Εργαστήριο μπορεί να συμβάλλεται με φυσικά πρόσωπα αποδεδειγμένης γνώσης και εμπειρίας για την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του έργου του. Τα πρόσωπα αυτά που ορίζονται αντιστοίχως ως «επιστημονικοί συνεργάτες» και ως «διοικητικοί συνεργάτες» θα αμείβονται από τα ίδια έσοδα του Εργαστηρίου προερχόμενα από την συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και την παροχή μελετητικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Άρθρο 4 Διοίκηση - Αρμοδιότητες 1. Η διοίκηση του Εργαστηρίου ασκείται από το Διευθυντή του Εργαστηρίου και τη Συντονιστική Επιτροπή. 2. Ο Διευθυντής διαθέτει διοικητικά και οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς/γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Προέρχεται από τα μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Πελοποννήσου, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων καλύπτει κάποιο από τα ερευνητικά πεδία που αναφέρονται παραπάνω. Ορίζεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου και η θητεία του είναι τριετούς διάρκειας. 3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρ. 80 και 81 κατά την μεταβατική περίοδο και συγκεκριμένα: Συντονίζει το ερευνητικό, μελετητικό και διδακτικό έργο του εργαστηρίου. Εισηγείται στη Συνέλευση του ΤΕΙ τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου. Συγκαλεί και προεδρεύει της συνέλευσης του ερευνητικού προσωπικού του Εργαστηρίου, τουλάχιστον μία φορά κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, προκειμένου να χαραχθούν και να εξειδικευθούν οι ερευνητικές, μελετητικές και εκπαιδευτικές κατευθύνσεις του. Μεριμνά για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευτικές, μελετητικές ή άλλες συναφείς δράσεις και τις συνεργασίες με τρίτους. Συγκροτεί ερευνητικές και μελετητικές ομάδες από το ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου και ορίζει τους επικεφαλής τους. Αναθέτει καθήκοντα στους επιστημονικούς και διοικητικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου, εποπτεύει την ορθή εκτέλεση τους και βεβαιώνει την τήρηση τους προς τον ΕΛΚΕ προκειμένου να καταβληθεί η αμοιβή τους. Συμβάλλεται, από κοινού με τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, με φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, για την άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. Μεριμνά για τη οικονομική διαχείριση του Εργαστηρίου. Μεριμνά για την λειτουργία του εργαστηρίου, ως προς τις υποδομές, υλικά και προμήθειες. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του εργαστηρίου, εισερχόμενα και εξερχόμενα και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου. Είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο. 4. Η θητεία του Διευθυντή δύναται να ανανεώνεται. Η ανανέωση της θητείας ή ο ορισμός νέου Διευθυντή, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ εμτά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου. Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θητείας του Διευθυντή του Εργαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο Δρ. Θεόδωρος Τσέκος Αναπληρωτής Καθηγητής. 5. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ως Πρόεδρο και από δυο μέλη Ε.Π. του Εργαστηρίου που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου με τριετή θητεία. Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρεί το όλο έργο του Διευθυντή και μετά από εισήγηση του αποφασίζει για: α) Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου. β) Το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Εργαστηρίου. γ) Την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευτικές ή άλλες δράσεις και τις συνεργασίες με τρίτους.

8 41076 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4186/ δ) Την πρόσληψη προσωπικού και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών. ε) Τη διαχείριση των οικονομικών του Εργαστηρίου. 6. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται από ένα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, που ορίζεται από το Διευθυντή του Εργαστηρίου ως Αναπληρωτής Διευθυντής για ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος. Άρθρο 5 Εγκατάσταση και Λειτουργία 1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρο που διατίθεται από το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις ανάγκες του και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων του, για το γραφείο του Διευθυντή του καθώς και της γραμματείας. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον πλήρη τίτλο του Εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων. 3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστηρίου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα στο πλαίσιο της αποστολής του, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, και την παραμονή των εργαζομένων, των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από βλάβες. 5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού ή λογισμικού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική προς τούτο εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητός εξοπλισμός που παραδίδεται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. 7. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν οι πόροι και οι υποδομές του Εργαστηρίου να χρησιμοποιούνται από προσωπικό, συνεργάτες και ερευνητικά προγράμματα άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Άρθρο 6 Πόροι Εργαστηρίου Πόρους του Εργαστηρίου αποτελούν: α) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, κατ αναλογία με τις διατάξεις του Π.δ. 159/1984 (Α 53), β) τα κονδύλια που προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα, γ) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά, μελετητικά, εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αναλαμβάνει ή στα οποία συμμετέχει, δ) κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφ' όσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του και το σκοπό του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ε) τα έσοδα από τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, στ) οι ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Άρθρο 7 Διαχείριση Εσόδων - Κρατήσεις 1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου μπορεί να έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου. 2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων παρακρατήσεων και αφού καλυφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό των έργων, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την σωστή προβολή του. 3. Το ερευνητικό προσωπικό του εργαστηρίου μπορεί να αμείβεται από ίδια έσοδα του Εργαστηρίου προερχόμενα από την συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και την παροχή μελετητικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η αμοιβή ορίζεται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στον προϋπολογισμό εκάστου έργου, στα τυχόν συντασσόμενα τεχνικά δελτία και στις συμβάσεις που υπογράφονται με τους ενδιαφερομένους από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Άρθρο 8 Τηρούμενα Βιβλία Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή στοιχείο (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. Άρθρο 9 Τεκμήριο Αρμοδιότητας Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουργία και την αποστολή του Εργαστηρίου αρμόδιο όργανο είναι η Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καλαμάτα, 9 Δεκεμβρίου 2016 Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1105 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 144 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών με την ονομασία «Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31331 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2944 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42801 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4274 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40135 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4059 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Γραφείου Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37931 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3788 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης του εργαστηρίου Κυτταρικής Φυσιολογίας, του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32779 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3138 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος συνεπεία εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20525 17 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον GHAFOOR AZHAR του ABDUL και της NASEEM, για

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 34117 14 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3304 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23839 15 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 410 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με λετών στο Τμήμα Διεθνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25661 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2362 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα συσκευών άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27709 18 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2545 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 10/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4891 Ημερομηνία: 03/08/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22843 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2096 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Θέματα λειτουργίας των 9 Μονοτμηματικών Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38397 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3837 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 99791/05.09.2016, (ΑΔΑ:6ΙΘ8ΩΞΙ-65Σ), (ΦΕΚ 2954/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μάρτιος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Γραμματεία ΕΛΚΕ ΑΠΘ Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη Τηλ: +302310994044 Fax: +302310853283 E-mail: marketing@rc.auth.gr Θεσσαλονίκη, 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Υποψήφιοι Διδάκτορες Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 81 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35877 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3526 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανασύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2 Καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 B2 Axis 3 Measure 3.2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε Ι Δ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23053 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αρ. 2563/σχετ. 2285/ 10-7-2014 απόφασης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 16/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα