TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,"

Transcript

1 TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli vypracované dňa a ktoré nadobúdajú účinnosť dňa /23

2 OBSAH: OBSAH:... 2 PREAMBULA DEFINÍCIE TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU DO PREPRAVNEJ SIETE Technické požiadavky pre prístup do Prepravnej siete Kvalitatívne parametre Plynu Technicko - komunikačné kritéria TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA K PREPRAVNEJ SIETI Technické podmienky pripojenia Pripojenej siete k Prepravnej sieti Stanovenie tlakovej úrovne pre pripojenie k Prepravnej sieti Spôsob určenia Bodu pripojenia a meracieho miesta Technické požiadavky na meranie TECHNICKÉ PODMIENKY TECHNICKEJ SÚČINNOSTI SIETÍ Popis Bodov pripojenia medzi Prepravnou sieťou a prepojenými sieťami a/alebo Pripojenými sieťami/plynárenskými zariadeniami Technické režimy prevádzky plynovodov vrátane vstupného a výstupného tlaku Technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti sietí TECHNICKÉ PODMIENKY NA PREVÁDZKOVANIE PREPRAVNEJ SIETE Technické podmienky na meranie Plynu Základné pravidlá merania Prevádzka a kontrola meracích zariadení Princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení Zásady prevádzkovania plynárenských zariadení Popis existujúcich pripojení k sieti Technické a prevádzkové obmedzenia pre Prepravnú sieť TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PRIAMEHO PLYNOVODU TECHNICKÉ PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE PREVÁDZKOVEJ BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI Technické podmienky kontroly technického stavu plynárenských zariadení na miestach Pripojenia a prepojenia Technické podmienky na rekonštrukcie Technické prostriedky pre monitorovanie a riadenie siete Množstvo Plynu v plynovodoch nevyhnutné pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky Prepravnej siete /23

3 8. TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRERUŠENIE PREPRAVY PLYNU Postup pri plánovaných rekonštrukciách a opravách plynárenských zariadení Postup pri haváriách a poruchách na plynárenských zariadeniach a odstraňovanie ich následkov TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ODPOJENIE Z PREPRAVNEJ SIETE Dôvody pre odpojenie zo siete z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska Technický postup pri odpájaní účastníka trhu s Plynom zo siete TECHNICKÉ PODMIENKY NA RIADENIE PREPRAVNEJ SIETE Úlohy dispečerského riadenia Technické nástroje dispečerského riadenia Princípy spolupráce medzi plynárenskými dispečingami Princípy riadenia Prepravnej siete počas havarijných stavov ÚČINNOSŤ /23

4 PREAMBULA NAKOĽKO spoločnosť eustream, a.s., IČO: , so sídlom Votrubova 11/A, Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3480/B, je riadne oprávnená vykonávať prepravu plynu (ďalej len PPS alebo Prevádzkovateľ prepravnej siete ); NAKOĽKO PPS, na základe 19 zákona č. 251/2012 Z. z. z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o energetike ), je povinný v záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného, bezpečného prístupu, Pripojenia a prevádzkovania siete určiť technické podmienky prístupu a Pripojenia, pravidlá prevádzkovania siete a určiť kritériá technickej bezpečnosti siete (ďalej len Technické podmienky ); NAKOĽKO PPS, na základe 19 ods. 4 a 96 ods. 7 Zákona o energetike, je povinný dať Technické podmienky do súladu so Zákonom o energetike do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; NAKOĽKO Zákon o energetike nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2012; NAKOĽKO PPS, na základe 19 ods. 5 Zákona o energetike, je povinný uverejniť Technické podmienky, ktoré budú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s plynom, najneskôr jeden mesiac pred nadobudnutím ich účinnosti; NA ZÁKLADE TOHO PPS týmto určuje nasledujúce Technické podmienky Prepravnej siete prevádzkovanej PPS (ďalej len Prepravná sieť ). 1. DEFINÍCIE 1.1 Pojmy, ktoré sú už zadefinované v Zákone o energetike, zákone č. 250/2012 Z. z. z o regulácií v sieťových odvetviach (ďalej len Zákon o regulácií ), vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. zo , ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len Pravidlá trhu ) a v dokumente Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s., ustanovujúci obchodné podmienky pre, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti majú ten istý význam aj v týchto Technických podmienkach. Okrem nich, nasledujúcimi zadefinovanými pojmami na účely týchto Technických podmienok sa rozumie: 4/23

5 Bod pripojenia znamená fyzické pripojovacie body, kde sa na Prepravnú sieť pripája iná Pripojená sieť/plynárenské zariadenie. Body pripojenia slúžia na odovzdanie/prevzatie Plynu z/do Prepravnej siete, ktorého množstvo a kvalita je na danom bode meraná; Dispečing je komerčný a/alebo technický plynárenský dispečing PPS, ktorý vykonáva riadenie Prepravy Plynu; Haváriou náhle vzniknutá udalosť, ktorá je odchýlkou od normálneho prevádzkového stavu Prepravnej siete vyradenie zariadenia z prevádzky vplyvom jeho podstatného poškodenia alebo zničenia a narušenia výkonovej kapacity súboru, do ktorého poškodené zariadenie patrí, a ktorá predstavuje existujúce ohrozenie alebo možné ohrozenie zdravia alebo života osôb, majetku, ohrozenie životného prostredia alebo plynárenského zariadenia; Hraničnou preberacou stanicou (v skratke HPS ) súbor technologických zariadení, ktorý slúži na fyzické odovzdanie/prevzatie Plynu prekračujúceho štátne hranice; kwh predstavuje množstvo energie v Plyne, vyčíslené ako súčin objemového množstva Plynu a spaľovacieho tepla, vyjadrené vkwh pri Základných podmienkach; m 3 označuje objemové množstvo Plynu, vyjadrované v kubických metroch pri Základných podmienkach; Plyn zahŕňa zemný plyn vrátane skvapalneného zemného plynu, biometánu, plynu vyrobeného z biomasy, ako aj ostatné druhy Plynu, ak tieto Plyny spĺňajú podmienky na prepravu Plynu v súlade s Technickými podmienkami a príslušnými prepojovacími dohodami; Poruchou odchýlka od normálneho prevádzkového stavu Prepravnej siete, ktorá môže ohroziť bezpečnosť a/alebo spoľahlivosť prepravy Plynu; Prevádzkovým poriadkom dokument Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s., ustanovujúci obchodné podmienky pre, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti vydaný spoločnosťou eustream, a.s., ako Prevádzkovateľom Prepravnej siete; Prevádzkovým tlakom je pretlak v násobkoch jednotky Pa, ktorý udržiava PPS v Prepravnej sieti s cieľom efektívneho využitia siete, a ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi absolútnym tlakom Plynu a atmosférickým tlakom; Pripojením súbor úkonov a činností vykonaných PPS, ktoré sú nevyhnutné za účelom zabezpečenia potrebnej kapacity na Pripojenie k sieti a fyzického pripojenia plynárenského zariadenia účastníka trhu s Plynom do Prepravnej siete; 5/23

6 Pripojenou sieťou sieť, ktorá je Pripojená k Prepravnej sieti a je prevádzkovaná iným prevádzkovateľom siete ako je PPS; za Pripojenú sieť sa pre účely týchto Technických podmienok považuje distribučná sieť, zásobník a priamy plynovod; Rosným bodom uhľovodíkov teplota v stupňoch Celzia, nad ktorou nenastáva nijaká kondenzácia uhľovodíkov pri špecifikovanom tlaku; Rosným bodom vody teplota v stupňoch Celzia, nad ktorou nenastáva nijaká kondenzácia vody pri špecifikovanom tlaku; Spaľovacie teplo množstvo tepla, ktoré sa uvoľní stechiometrickým spálením určitého množstva (1 m 3 ) Plynu so vzduchom pri tlaku p 1 (101,325 kpa), pri ktorom spaľovanie prebieha, je po celú dobu konštantný, pričom všetky produkty spaľovania sú ochladené na pôvodnú teplotu t 1 (25 C) zložiek zúčastnených sa spaľovania, pri ktorých sú všetky tieto splodiny v plynnom stave okrem vody, ktorá pri ochladení na pôvodnú teplotu t 1 (25 C) skondenzuje; Technickou kapacitou je minimálna a maximálna denná prepravná schopnosť Prepravnej siete udaná v kwh; Vnútroštátnou prepúšťacou stanicou (v skratke VPS ) súbor technologických zariadení, ktorý slúži na fyzické odovzdanie/prevzatie Plynu, prípadne reguláciu jeho tlaku z vyššej tlakovej úrovne na nižšiu; Výhrevnosťou množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri stechiometrickom spálení určitého množstva (1m 3 ) Plynu so vzduchom, pričom tlak p 1 (101,325 kpa), pri ktorom spaľovanie prebieha, je po celú dobu konštantný, produkty horenia boli opäť ochladené na pôvodnú teplotu t 1 (25 C) zložiek zúčastnených na spaľovaní, pri ktorých musia byť všetky tieto splodiny v plynnom skupenstve; Základné podmienky sú: teplota 20 C, tlak 101,325 kpa, relatívna vlhkosť Plynu φ=0 a teplota spaľovania 25 C; Zmluva o pripojení je zmluvou o Pripojení plynárenského zariadenia do Prepravnej siete, ktorá stanovuje podmienky a náležitosti realizácie Pripojenia podľa Zákona o energetike. 1.2 Všetkými odkazmi na prílohy, články a odseky sa rozumejú odkazy na prílohy, články a odseky týchto Technických podmienok. 1.3 Podmienky a pravidlá upravené v týchto Technických podmienkach sa vzťahujú len na plynárenské zariadenia, ktoré sa nachádzajú na vymedzenom území podľa Zákona o energetike. 6/23

7 1.4 Odkazy na všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické pravidlá sú odkazmi na ich platné znenie. V prípade, že dôjde k zmene alebo k nahradeniu týchto právnych predpisov, technických noriem alebo technických pravidiel, bude sa pre účely týchto Technických podmienok aplikovať znenie platné v príslušnom čase. 1.5 Odkazy na konkrétne všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické pravidlá, ktoré sú uvedené v týchto Technických podmienkach pod čiarou, sú uvedené iba príkladne (exemplifikatívny výpočet). Ak je to vhodné alebo potrebné, budú sa primerane aplikovať aj všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické pravidlá, ktoré v týchto Technických podmienkach nie sú výslovne uvedené. 1.6 Technickou normou sa pre účely týchto Technických podmienok rozumie technická norma vydaná podľa osobitného právneho predpisu Technickým pravidlom sa pre účely týchto Technických podmienok rozumie normatívny dokument vydaný stavovskou alebo inou odbornou organizáciou, ktorý obsahuje pravidlá, pokyny alebo charakteristiky jednotlivých činností alebo ich výsledkov, a ktorý je v príslušnom odvetví vo všeobecnosti uznaný a dodržiavaný ako technické pravidlo Slová uvedené v týchto Technických podmienkach v jednotnom čísle sa interpretujú ako množné číslo, ak je to náležité s ohľadom na príslušné okolnosti; toto pravidlo sa vzťahuje na slová uvedené v množnom čísle analogicky Podmienky, právne vzťahy a údaje ktoré majú charakter obchodných podmienok alebo údajov, ako aj náležitosti Žiadosti o pripojenie a žiadosti o prístup do Prepravnej siete a prepravu Plynu, sú upravené v Prevádzkovom poriadku. 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU DO PREPRAVNEJ SIETE 2.1 Technické požiadavky pre prístup do Prepravnej siete PPS stanoví minimálny prevádzkový tlak, minimálnu prevádzkovú teplotu, maximálny prevádzkový tlak a maximálnu prevádzkovú teplotu na vstupe do Prepravnej siete. Hodnoty minimálneho prevádzkového tlaku na vstupných a výstupných bodoch do/z prepravnej siete sú stanovené v prílohe č. 2 týchto Technických podmienok. 1 Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 Napríklad: Technické pravidlo plyn (ďalej ako TPP ) vydávané Slovenskou plynárenskou agentúrou, s.r.o., 7/23

8 2.1.2 Údaje uvádzané v žiadosti o prístup do Prepravnej siete a prepravu Plynu musia zodpovedať požiadavkám týchto Technických podmienok. 2.2 Kvalitatívne parametre Plynu Plyn odovzdaný alebo prevzatý z/do Prepravnej siete v Bodoch pripojenia musí spĺňať fyzikálne a chemické parametre stanovené v prílohe č. 1 týchto Technických podmienok (ďalej len kvalitatívne parametre ) Pre určenie kvalitatívnych parametrov Plynu v Bodoch pripojenia sú záväzné údaje namerané a stanovené prevádzkovateľom meracieho zariadenia v Bode pripojenia k Prepravnej sieti Prevádzkovatelia meracích zariadení v Bode pripojenia sú povinní poskytovať užívateľovi siete a PPS/prevádzkovateľovi Pripojenej siete údaje o kvalite odovzdaného/prevzatého Plynu V Bodoch pripojenia sú pre hodnotenie plnenia kvalitatívnych parametrov Plynu určujúce priemerné denné hodnoty. Periodicita meraní a spôsob stanovenia kvalitatívnych parametrov Plynu je predmetom Prepojovacej dohody medzi PPS a prevádzkovateľom príslušnej Pripojenej siete/plynárenského zariadenia Plyn pristavený na prevzatie do Prepravnej siete nesmie obsahovať: - vodu a uhľovodíky v kvapalnom stave, - pevné častice v takom množstve, ktoré by poškodilo technologické zariadenia používané pri preprave Plynu, - iné plyny, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť alebo integritu Prepravnej siete, - iné plyny, ktoré môžu mať vplyv na presnosť stanovenia kvalitatívnych parametrov PPS má právo požiadať o vykonanie mimoriadnej kontroly meracích systémov na stanovenia kvalitatívnych parametrov Plynu. 2.3 Technicko - komunikačné kritéria Prevádzkovateľ Pripojenej siete musí mať zaistenú štandardnú hlasovú a dátovú komunikáciu s Dispečingom PPS V prípade komunikácie prostredníctvom dátových liniek musí mať prevádzkovateľ Pripojenej siete zaistenú ich nepretržitú prevádzku. 8/23

9 3. TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA K PREPRAVNEJ SIETI 3.1 Technické podmienky pripojenia Pripojenej siete k Prepravnej sieti Technické podmienky pripojenia k Prepravnej sieti sú nasledovné: a) existuje voľná Technická kapacita v Prepravnej sieti v Bode pripojenia; b) Pripojenie a/alebo Pripojená sieť/plynárenské zariadenie nebude mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť, integritu alebo spoľahlivosť Prepravnej siete a/alebo na kvalitatívne parametre Plynu prepravovaného ostatným účastníkom trhu Konkrétne Technické podmienky pripojenia k Prepravnej sieti budú stanovované individuálne v závislosti od technických parametrov príslušnej Pripojenej siete/plynárenského zariadenia, kvalitatívnych parametrov Plynu a požadovaného Bodu pripojenia Pred Pripojením k Prepravnej sieti je prevádzkovateľ Pripojenej siete/plynárenského zariadenia povinný predložiť projekt Pripojenia vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 3, technickými normami 4 a technickými pravidlami Úhrada nákladov na vybudovanie zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre Pripojenie Pripojenej siete/plynárenského zariadenia k Prepravnej sieti bude upravená v Zmluve o pripojení. 3.2 Stanovenie tlakovej úrovne pre pripojenie k Prepravnej sieti Podmienkou pre pripojenie k Prepravnej sieti je dostatočný konštrukčný tlak Pripojenej siete/plynárenského zariadenia V mieste Pripojenia k Prepravnej sieti musí byť v Pripojenej sieti/plynárenskom zariadení rovnaký tlak ako v Prepravnej sieti, v opačnom prípade musia byť vybudované technické zariadenia na úpravu tlaku. 3 Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia; Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí; Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 4 STN Plynovody a prípojky s vysokým tlakom. 5 TPP Technické a bezpečnostné podmienky pre práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov. 9/23

10 3.3 Spôsob určenia Bodu pripojenia a meracieho miesta Bodom pripojenia k Prepravnej sieti sa rozumie miesto zvaru alebo umiestnenia príruby za poslednou uzatváracou armatúrou v smere od Prepravnej siete Konkrétny Bod pripojenia bude dohodnutý medzi PPS a prevádzkovateľom Pripojenej siete/plynárenského zariadenia a bude definovaný v Zmluve o pripojení Meracím miestom sa rozumie miesto umiestnenia meracieho zariadenia Meracie miesto stanovuje PPS, pričom spravidla je umiestnené na vstupe/výstupe do/z Prepravnej siete čo najbližšie k Bodu pripojenia. Technické požiadavky na zriadenie meracieho miesta budú upravené v Prepojovacej dohode Meracie miesto sa skladá minimálne z nasledovných zariadení: - meracieho zariadenia, - filtra, - regulátora tlaku a/alebo prietoku Plynu, - zariadenia na archiváciu údajov a diaľkový prenos údajov. 3.4 Technické požiadavky na meranie Meracie zariadenia inštalované na meracích miestach musia spĺňať požiadavky príslušných technických predpisov, technických noriem a legislatívnych požiadaviek platných v čase inštalácie Meracie zariadenie pozostáva minimálne z plynomeru, snímačov tlaku, teploty, prepočítavača množstva plynu a zariadenia na stanovenie kvalitatívnych parametrov Plynu (procesný chromatograf, prístroje na meranie rosného bodu vody a rosného bodu uhľovodíkov). Súčasne musí meracie zariadenie umožňovať lokálnu archiváciu údajov a diaľkový prenos a odpočet vybraných parametrov merania. 4. TECHNICKÉ PODMIENKY TECHNICKEJ SÚČINNOSTI SIETÍ 4.1 Popis Bodov pripojenia medzi Prepravnou sieťou a prepojenými sieťami a/alebo Pripojenými sieťami/plynárenskými zariadeniami Prepravná sieť a prepojené siete a/alebo Pripojené siete/plynárenské zariadenia sú prepojené/pripojené cez systém Hraničných preberacích staníc 10/23

11 a/alebo Vnútroštátnych prepúšťacích staníc, ktoré slúžia ako fyzické vstupné a výstupné body do/z Prepravnej siete. Prepravná sieť a prepojené siete a/alebo Pripojené siete/plynárenské zariadenia sú prepojené/pripojené prostredníctvom týchto Bodov pripojenia: - HPS Veľké Kapušany - HPS Ruská - HPS Budince - HPS Lanžhot - HPS Baumgarten - HPS Brodské - VPS Ruská - VPS Rimavská Sobota - VPS Starý Hrádok - VPS Ivanka pri Nitre - VPS Plavecký Peter - VPS Špačince - VPS Mikušovce - VPS Gajary - VPS CA Nafta - VPS Kittsee Vo všetkých Bodoch Pripojenia je zabezpečené meranie množstva a stanovenie kvality preberaného/odovzdávaného Plynu Body pripojenia pozostávajú spravidla z týchto technologických zariadení: - uzatvárací uzáver na vstupe/výstupe do/z Prepravnej siete; - filtračná jednotka; - meracie zariadenie na meranie množstva Plynu; - zariadenia na stanovenie kvality Plynu; - regulátor tlaku a/alebo prietoku Plynu; - odtlakovacie a natlakovacie potrubie; - zariadenia umožňujúce diaľkové ovládanie stanice, prenos a archiváciou údajov; - uzatvárací uzáver na vstupe do Pripojenej siete/plynárenského zariadenia. 4.2 Technické režimy prevádzky plynovodov vrátane vstupného a výstupného tlaku PPS zodpovedá za to, že technický režim prevádzky Prepravnej siete zabezpečí bezpečnú a spoľahlivú dopravu Plynu Za účelom zabezpečenia bezpečnosti a funkčnosti Prepravnej siete a prepravy Plynu v súlade s dohodnutými podmienkami prepravy Plynu, PPS stanovuje pre príslušné Body pripojenia rozsah minimálneho a maximálneho tlaku, teploty a množstva Plynu. 11/23

12 4.3 Technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti sietí Z dôvodu zabezpečenia vzájomnej prevádzkyschopnosti Prepravnej siete s prepojenou sieťou a/alebo Pripojenou sieťou/plynárenským zariadením, musí byť v Bodoch pripojenia týchto sietí dodržané najmä: - maximálna a minimálna hodnota tlaku Plynu; - maximálna a minimálna hodnota teploty Plynu; - požadované kvalitatívne parametre Plynu; - požadovaný prietok Plynu v medziach dohodnutých tolerancií. 5. TECHNICKÉ PODMIENKY NA PREVÁDZKOVANIE PREPRAVNEJ SIETE 5.1 Technické podmienky na meranie Plynu Základné pravidlá merania Typ inštalovaného meracieho zariadenia musí byť uvedený v Prepojovacej dohode medzi PPS a prevádzkovateľom Pripojenej siete/plynárenského zariadenia Inštalované môžu byť iba meracie zariadenia, ktorých konštrukčné vyhotovenie spĺňa požiadavky príslušných technických predpisov a technických noriem 6. V príslušných meracích miestach na HPS musia 6 VDI/VDE Calculation Principles for Measurement of Fluid Flow Using Orifice Plates, Nozzles and Venturi Plates. Equations and Formulae. STN EN ISO Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 1: Úvod a pokyny (ISO : 2006). STN EN ISO Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 2: Výpočet založený na analýze mólového zloženia (ISO : 2006). STN EN ISO Zemný plyn. Výpočet kompresného pomeru. Časť 3: Výpočet založený na fyzikálnych vlastnostiach (ISO : 2006). STN EN Plynomery. Turbínové plynomery. STN EN A2 Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 1: Prepočet objemu (Konsolidovaný text). STN EN Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 2: Prepočet energie STN EN ISO 6976/Z1 Zemný plyn. Výpočet výhrevnosti, hustoty, relatívnej hustoty a Wobeho indexu zo zloženia. STN EN ISO Zemný plyn. Postupy odberu vzoriek (ISO 10715: 1997) STN EN ISO Zemný plyn. Stanovenie zloženia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. Časť 1: Všeobecné pokyny a výpočet zloženia (ISO : 2012). STN EN ISO Zemný plyn. Stanovenie zloženia a priradenej neistoty plynovou chromatografiou. Časť 5: Izotermická metóda pre dusík, oxid uhličitý, uhľovodíky C1 až C5 a C6 spolu s vyššími uhľovodíkmi (ISO : 2014) STN EN ISO Meranie prietoku tekutín pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 1: Všeobecné princípy a požiadavky (ISO : 2003). STN EN ISO Meranie prietoku tekutín pomocou zariadení so snímačmi diferenčného tlaku vložených do úplne vyplneného potrubia kruhového prierezu. Časť 2: Clony (ISO : 2003). 12/23

13 meracie zariadenia spĺňať aj požiadavky medzinárodných noriem a medzinárodných predpisov Meracie zariadenie môže byť prevádzkované iba v rámci svojho meracieho rozsahu v súlade s príslušnými technickými normami, medzinárodnými normami alebo osobitnými technickými predpismi Meracie zariadenie môže byť prevádzkované iba v rámci hraníc chýb povolených príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom Obchodnou jednotkou, v ktorej sa vyjadrujú a účtujú prepravované množstvá Plynu je jednotka množstva vyjadrená v kwh Meracie zariadenia musia zabezpečiť prepočet množstiev Plynu z prevádzkových jednotiek na obchodné jednotky (kwh), musia umožňovať lokálnu archiváciu údajov a diaľkový odpočet vybraných parametrov merania Prepočet množstiev Plynu nameraných pri prevádzkových podmienkach, sa na obchodné jednotky (kwh) realizuje prepočítavačmi prietoku, ktoré sú určenými meradlami Prevádzka a kontrola meracích zariadení Meracie zariadenia na meracích miestach inštaluje, prevádzkuje a zabezpečuje ich metrologickú kontrolu na vlastné náklady PPS alebo ten prevádzkovateľ Pripojenej siete, vo vlastníctve ktorého sú tieto meracie zariadenia. Spôsob prevádzky a kontroly meracieho zariadenia bude upravený v príslušnej Prepojovacej dohode PPS alebo prevádzkovateľ Pripojenej siete zabezpečuje metrologickú kontrolu Meracieho zariadenia, a to v pravidelných intervaloch stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Prevádzkovú kontrolu meracieho zariadenia vykonáva PPS alebo prevádzkovateľ Pripojenej siete, ktorý určuje aj termín jej vykonania. PPS alebo prevádzkovateľ Pripojenej siete vykonáva prevádzkovú kontrolu meracieho zariadenia s cieľom zistiť, či meracie zariadenie pracuje v rámci prípustných odchýlok. Kontrola sa vykonáva metrologicky zabezpečenými kontrolnými meradlami s vyššou presnosťou ako je prípustná chyba merania Ak meracie zariadenie prevádzkuje PPS, právo zúčastniť sa prevádzkovej kontroly alebo metrologickej kontroly meracieho zariadenia má aj zástupca prevádzkovateľa Pripojenej siete/plynárenského zariadenia, a to na vlastné náklady. Povinnosťou PPS je vopred oznámiť prevádzkovateľovi Pripojenej siete/plynárenského zariadenia termín konania kontroly meracieho zariadenia podľa príslušnej Prepojovacej dohody. Ak sa zástupca prevádzkovateľa Pripojenej siete/plynárenského zariadenia nedostaví v určenom termíne, PPS je oprávnený vykonať kontrolu meracieho 6 STN EN ISO 6327 Analýza plynov. Stanovenie rosného bodu vody v zemnom plyne. Kondenzačné vlhkometre s chladeným povrchom (ISO 6327: 1981). STN EN ISO Zemný plyn. Stanovenie sírnych zlúčenín plynovou chromotografiou (ISO 19739: 2004). ISO Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic meters for gas - Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement. 13/23

14 zariadenia aj bez jeho účasti, pričom výsledky takejto kontroly sú záväzné pre PPS aj pre prevádzkovateľa Pripojenej siete/plynárenského zariadenia Množstvo Plynu, ktoré počas prevádzkovej kontroly alebo metrologickej kontroly meracieho zariadenia pretieklo cez miesto jeho inštalácie, bude vyhodnotené ako súčin doby kontroly a priemernej hodnoty prietoku Plynu pred a po vykonaní kontroly Meracie zariadenia sú voči manipulácii neoprávnenými osobami chránené pomocou zabezpečovacích značiek a/alebo zabezpečovacích plomb, ktoré osádza PPS alebo ním poverená fyzická alebo právnická osoba. O osadení zabezpečovacích značiek a/alebo zabezpečovacích plomb vyhotoví PPS protokol. Protokol bude vyhotovený aj v prípade odstránenia zabezpečovacích značiek a/alebo zabezpečovacích plomb. Obidva protokoly budú potvrdené podpisom zástupcov prevádzkovateľa Pripojenej siete/plynárenského zariadenia aj PPS Princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení V prípade, ak môžu byť poškodené oprávnené záujmy prevádzkovateľa Pripojenej siete/plynárenského zariadenia nesprávnym meraním v konkrétnom vstupno-výstupnom bode z Prepravnej siete, má tento právo požiadať o preskúšanie meracieho zariadenia podľa platných právnych predpisov Ak počas preskúšania meracieho zariadenia nie je možné zabezpečiť metrologicky zabezpečené náhradné meracie zariadenie, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe vyhodnotenia dodaného Plynu počas preskúšavania meracieho zariadenia Ak meracie zariadenie prevádzkuje PPS, v prípade poruchy alebo poškodenia meracieho zariadenia je zariadenie odstavené z prevádzky a PPS neodkladne informuje prevádzkovateľa Pripojenej siete/plynárenského zariadenia o tejto skutočnosti Ak sa preskúšaním reklamovaného meracieho zariadenia zistí chyba väčšia ako pripúšťa platný právny predpis, náklady spojené s preskúšaním a výmenou meracieho zariadenia hradí PPS V prípade, ak sa preskúšaním reklamovaného meracia zariadenia nebola zistená väčšia chyba ako pripúšťa platný právny predpis, náklady spojené s preskúšaním a výmenou meracieho zariadenia hradí ten, kto o preskúšanie požiadal PPS upraví množstvo Plynu nameraného chybným meracím zariadením o rozdiel v množstve spôsobený zistenou chybou merania. Úprava sa vykoná za obdobie preukázateľného trvania chyby. Ak toto obdobie nie je možné nespochybniteľne stanoviť, PPS použije predpoklad lineárneho nárastu chyby od poslednej kontroly meracieho zariadenia zo strany PPS Ak meracie zariadenie v dôsledku poruchy nezaznamenávalo prietok, alebo vplyv poruchy meracieho zariadenia na vykázané množstvo nemožno určiť, bude dodané množstvo Plynu vyhodnotené na základe údajov kontrolného meracieho zariadenia V prípade poruchy meracieho zariadenia je PPS povinný poruchu bezodkladne odstrániť, alebo vymeniť chybné meracie zariadenia za 14/23

15 bezchybné, metrologicky zabezpečené. Tam, kde je k dispozícii, použije sa počas odstraňovania poruchy alebo výmeny chybného meracieho zariadenia záložné meracie zariadenie. Ak záložné meracie zariadenie nie je k dispozícii, množstvo Plynu pretečeného počas opravy alebo výmeny chybného meracieho zariadenia, sa vyčísli spôsobom uvedeným v Prepojovacej dohode medzi PPS a príslušným prevádzkovateľom Pripojenej siete/plynárenského zariadenia Postup pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení bude bližšie definovaný v Prepojovacej dohode medzi PPS a príslušným prevádzkovateľom Pripojenej siete/plynárenského zariadenia. 5.2 Zásady prevádzkovania plynárenských zariadení PPS prevádzkuje plynárenské zariadenia tvoriace súčasť Prepravnej siete a vykonáva ich údržbu tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť Prepravnej siete a spoľahlivá preprava Plynu Prepravnou sieťou Prevádzka a údržba plynárenských zariadení sa riadi a vykonáva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 7, technickými normami 8 a technickými pravidlami 9. 7 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi; Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny; Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí; Nariadenie vlády č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov; Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia; Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov; Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii; Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb; Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácií a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov; Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; 8 STN Plynovody a prípojky s vysokým tlakom. STN Plynové zariadenia. Zásady prevádzky. STN Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov. STN Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov. STN Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka. STN Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy. 15/23

16 5.2.3 Jednotlivé technické zariadenia, ktoré sú súčasťou Prepravnej siete prevádzkuje PPS v súlade s príslušnými pokynmi výrobcov týchto zariadení, najmä návodmi na obsluhu a pokynmi na prevádzku a údržbu týchto zariadení. 5.3 Popis existujúcich pripojení k sieti K Prepravnej sieti sú v súčasnosti realizované pripojenia, ktoré možno rozdeliť na pripojenie prostredníctvom VPS alebo prostredníctvom HPS v súlade s bodom Technické a prevádzkové obmedzenia pre Prepravnú sieť Množstvo Plynu, ktoré môže byť prepravené cez určitý úsek plynovodu za jednotku času, je závislé nielen na maximálnom prevádzkovom tlaku, priemere potrubia, dĺžke potrubia, zložení Plynu a akumulácií Plynu v sieti v danom čase, ale aj na lokalizácii Bodu pripojenia Pripojenej siete/plynárenského zariadenia Maximálny prevádzkový tlak v Prepravnej sieti: Maximálny prevádzkový tlak v potrubí nemôže presiahnuť maximálny projektovaný tlak, prípadne maximálny tlak stanovený PPS pre príslušnú časť Prepravnej siete. V súlade s požiadavkou PPS, musí prevádzkovateľ Pripojenej siete/plynárenského zariadenia odovzdávať Plyn v Bodoch pripojenia pod tlakom nepresahujúcim hodnotu maximálneho prevádzkového tlaku Minimálny prevádzkový tlak v Prepravnej sieti: V príslušných Bodoch pripojenia k Prepravnej sieti sa stanovujú minimálne hodnoty tlaku tak, aby sa zabezpečila funkcia systému Technickými a prevádzkovými obmedzeniami pre Prepravnú sieť sú aj obmedzenia alebo prerušenia prepravy Plynu v príslušnej časti Prepravnej siete v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv a údržby, ako aj obmedzenia alebo prerušenia prepravy Plynu spôsobené haváriou alebo poruchou na plynárenských zariadeniach alebo odstraňovaním ich následkov, alebo krízovou situáciou a činnosťami vykonávanými v záujme predchádzania krízovej situácií. STN EN 1594 Systémy zásobovania plynom. Plynovody na max. prevádzkový tlak nad 16 bar. Požiadavky na prevádzku. STN EN A1 Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky. STN EN Katódová ochrana kovových konštrukcií uložených v pôde alebo vo vode. Všeobecné zásady a aplikácia na potrubí. 9 TPP Technické a bezpečnostné podmienky pre práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov, 16/23

17 6. TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PRIAMEHO PLYNOVODU Pre spôsob prevádzkovania priameho plynovodu, spôsob Pripojenia priameho plynovodu, ako aj technické a prevádzkové obmedzenia pre priamy plynovod, platia v primeranom rozsahu ustanovenia týchto Technických podmienok, ktoré upravujú spôsob prevádzkovania, spôsob Pripojenia, a technické a prevádzkové obmedzenia, vo vzťahu k Pripojeným sieťam. 7. TECHNICKÉ PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE PREVÁDZKOVEJ BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI 7.1 Technické podmienky kontroly technického stavu plynárenských zariadení na miestach Pripojenia a prepojenia V záujme zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti Prepravnej siete PPS vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 10, technickými normami 11 a technickými pravidlami Technické podmienky na rekonštrukcie V celej Prepravnej sieti a v Bodoch pripojenia je PPS povinný vykonávať kontrolu prevádzkovaných zariadení v súlade s príslušnými všeobecne 10 Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia; Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí; Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 11 STN Plynovody a prípojky s vysokým tlakom. STN Plynové zariadenia. Zásady prevádzky. STN Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov. STN Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov. STN Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka. STN Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy. STN EN 1594 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na max. prevádzkový tlak nad 16 bar. Požiadavky na prevádzku. STN EN A1 Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky. 12 TPP Technické a bezpečnostné podmienky pre práce vykonávané v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov. 17/23

18 záväznými právnymi predpismi 10, technickými normami 11 pravidlami 12. a technickými PPS na základe výsledkov vykonaných technických kontrol a zhodnotení technického stavu Prepravnej siete a zariadení zváži vykonanie rekonštrukcie alebo iných nevyhnutných mimoriadnych opatrení. 7.3 Technické prostriedky pre monitorovanie a riadenie siete Pre podporu dispečerského riadenia Prepravnej siete slúžia riadiace systémy, prostredníctvom ktorých je Prepravná sieť diaľkovo monitorovaná a riadená z Dispečingu PPS Riadiaci systém je centralizovaný a decentralizovaný, čo umožňuje rozdelenie funkcií na viacero lokalít. Namerané hodnoty a spracované údaje (logické členy, snímače meraných veličín, zariadenia na spracovanie a vyhodnotenie meraných veličín, bezpečnostné zariadenia, prenosové zariadenia, riadiace a monitorovacie systémy) sú vizualizované vo forme alarmov, hlásení, protokolov a prehľadových schém a tabuliek priamo v aplikačnom prostredí riadiaceho systému. Prostredníctvom riadiaceho systému zadáva obsluha povely diaľkového ovládania a umožňuje vzdialené objekty aj automaticky riadiť. 7.4 Množstvo Plynu v plynovodoch nevyhnutné pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky Prepravnej siete Množstvo Plynu v plynovodoch nevyhnutné pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky Prepravnej siete predstavuje minimálnu hodnotu množstva Plynu zodpovedajúcu úrovni hodnôt potrebného pre zabezpečenie plynulého a bezpečného prevádzkovania technologických zariadení. Prípadný pokles tohto množstva Plynu by spôsobil narušenie prepravnej schopnosti Prepravnej siete Hodnota tohto množstva Plynu je podmienená aktuálnymi prevádzkovými podmienkami v Prepravnej sieti. 8. TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRERUŠENIE PREPRAVY PLYNU 8.1 Postup pri plánovaných rekonštrukciách a opravách plynárenských zariadení V záujme zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej prepravy Plynu je potrebné vykonávať rekonštrukcie a prípadne opravy na plynárenských zariadeniach Prepravnej siete. 18/23

19 8.1.2 V prípade, že vykonávanie plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení spôsobí prerušenie alebo obmedzenie prepravy Plynu je Prevádzkovateľ prepravnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s Plynom, pre ktorých prepravu uskutočňuje, začiatok obmedzenia a ukončenie obmedzenia, alebo prerušenia prepravy Plynu 30 dní vopred, ak si nedohodnú kratšiu lehotu Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia prepravy Plynu je PPS povinný bezodkladne obnoviť prepravu Plynu Postup pri haváriách a poruchách na plynárenských zariadeniach a odstraňovanie ich následkov Ak Havária alebo Porucha na plynárenskom zariadení spôsobí prerušenie prepravy Plynu odberateľom vykoná PPS všetky nevyhnutné opatrenia k odstráneniu havárie alebo poruchy, s cieľom rýchleho obnovenia prepravy Plynu pre účastníkov trhu s Plynom. 9. TECHNICKÉ PODMIENKY PRE ODPOJENIE Z PREPRAVNEJ SIETE 9.1 Dôvody pre odpojenie zo siete z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska Prevádzkovateľ prepravnej siete má právo odpojiť plynové zariadenie účastníka trhu s Plynom od Prepravnej siete v prípade ohrozenia bezpečnosti a/alebo integrity Prepravnej siete Odpojenie zo siete sa môže vykonať aj na vlastnú žiadosť príslušného účastníka trhu s Plynom. 9.2 Technický postup pri odpájaní účastníka trhu s Plynom zo siete Odpojenie účastníka trhu s Plynom z Prepravnej siete sa vykonáva fyzickým oddelením potrubia účastníka trhu s Plynom od Prepravnej siete Pri fyzickom oddeľovaní týchto potrubí postupuje PPS v súlade s príslušnými technickými normami 11 a technickými pravidlami ods. 3 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ods. 4 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 19/23

20 10. TECHNICKÉ PODMIENKY NA RIADENIE PREPRAVNEJ SIETE 10.1 Úlohy dispečerského riadenia Základnou úlohou dispečerského riadenia Prepravnej siete je zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu prepravu Plynu podľa požiadaviek dotknutých účastníkov trhu s Plynom Hlavnou činnosťou Dispečingu PPS je operatívne a technické riadenie Prepravnej siete v spolupráci s ostatnými partnerskými dispečingami Technické nástroje dispečerského riadenia Pre potreby dispečerského riadenia sú využívané nasledovné technické nástroje: - riadiaci systém Prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý sa využíva na riadenie Prepravnej siete, zber, spracovanie a archiváciu údajov; - optimalizačné a simulačné systémy, ktoré sa využívajú na podporu dispečerského riadenia Princípy spolupráce medzi plynárenskými dispečingami Dispečing PPS spolupracuje s ostatnými plynárenskými dispečingami na princípoch primeranosti a hospodárnosti Plynárenské dispečingy sa vzájomne informujú o všetkých okolnostiach a opatreniach, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť, integritu alebo spoľahlivosť Prepravnej siete alebo Pripojenej siete/plynárenského zariadenia, najmä v prípadoch, ak by tieto okolnosti mohli ovplyvniť množstvo, tlak alebo kvalitu Plynu v Bodoch pripojenia Princípy riadenia Prepravnej siete počas havarijných stavov V prípade vzniku havarijných stavov v Prepravnej sieti, Dispečing PPS, v záujme odstránenia havarijného stavu, vykonáva spravidla nasledovné kroky: - analyzuje vzniknutú situáciu; - zvoláva havarijnú komisiu; - pripravuje návrh na riešenie havarijného stavu z pohľadu zabezpečenia prepravy; - riadi prepravnú sieť tak, aby boli minimalizované dopady havárie na prepravu Plynu; - priebežne vyhodnocuje situáciu v Prepravnej sieti; - zabezpečuje prepravu v rámci možností, ktoré Haváriou neovplyvnená sieť umožňuje; - zabezpečuje uvedenie Prepravnej siete do pôvodného stavu. 20/23

21 Koordinácia jednotlivých činností pri vzniku havarijného stavu je zabezpečovaná príslušnými zložkami Dispečingu PPS. 11. ÚČINNOSŤ Tieto Technické podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa /23

22 Príloha č. 1 Kvalitatívne parametre Plynu Zloženie Plynu v mol % metán (CH 4 ) min. 92 etán (C 2 H 6 ) max. 4 propán (C 3 H 8 ) max. 2 bután (C 4 H 10 ) max. 2 pentán (C 5 H 12 a iné ťažšie uhľovodíky) max. 1 dusík (N 2 ) max. 3 oxid uhličitý (CO 2 ) max. 2 kyslík (O 2 ) max. 0,01 Obsah sírnych zložiek 16 v mg.m -3 sírovodík (H 2 S) max. 2 metylmerkaptán (CH4S) max. 5 celková síra 15 max. 20 Ostatné parametre 16 rosný bod vody rosný bod uhľovodíkov max. -8 C pri tlaku 4,00 MPa maximálne 0 C v rozsahu tlaku od 1 do 7 MPa meraný pri tlaku zodpovedajúcom kritickej kondenzačnej teplote výhrevnosť min. 9,3 kwh/m 3 spaľovacie teplo celkový Wobbeho Index (WI) relatívna hustota (d) min. 9,96 kwh/m 3 max. 11,92 kwh/m 3 min. 13,41 kwh/m 3, max. 14, 25 kwh/m 3 min. 0,555 m 3 /m 3, max. 0,7 m 3 /m 3 22/23

23 15 Celková síra vyjadrená ako súčet koncentrácií meraných sírnych zložiek. 16 Vyjadrené pri Základných podmienkach. Príloha č. 2 Hodnoty minimálneho prevádzkového tlaku na vstupných a výstupných bodoch do/z Prepravnej siete Vstupné body Jednotka Hodnota Lanžhot MPag 5,67 Baumgarten MPag 4,9 Veľké Zlievce MPag 5,3 Veľké Kapušany MPag 4,9 Budince MPag 5,25 Výstupné body Jednotka Hodnota Lanžhot MPag 5,67 Baumgarten MPag 4,9 Veľké Zlievce MPag 5,3 Veľké Kapušany MPag 4,9 Budince MPag 4,705 23/23

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 1 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

LAMA energy a.s. organizačná zložka

LAMA energy a.s. organizačná zložka LAMA energy a.s. organizačná zložka Šulekova 2, 811 06 Bratislava OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1902/B Cenník LAMA energy a.s. organizačná zložka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie malé podniky

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 1) Dôvod Žiadosti Pripojenie nového paralelného zdroja 1) Pripojenie nového náhradného zdroja 2) Zmena typu alebo

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za distribúciu elektriny. pre užívateľov distribučnej sústavy platný od do

Cenník za distribúciu elektriny. pre užívateľov distribučnej sústavy platný od do Cenník za distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy platný od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 www.zsdis.sk 2 Tento cenník bol vypracovaný v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

g) Dojednávanie RK 1. RK na napäťovej úrovni VVN, VN sa dojednáva nasledovne:

g) Dojednávanie RK 1. RK na napäťovej úrovni VVN, VN sa dojednáva nasledovne: podľa časti A článku II. písm. b) tohto rozhodnutia. Za nadštandardnú distribúciu sa nepovažuje pripojenie užívateľa sústavy k distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy zaslučkovaním. c)

Διαβάστε περισσότερα

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou SSE-D, alebo

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky

Rozdiely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakteristiky Veľkosť Varablta Rozdelene 0 00 80 n 60 40 0 0 0 4 6 8 Tredy 0 Rozdely vo vnútornej štruktúre údajov = tvarové charakterstky I CHARAKTERISTIKY PREMELIVOSTI Artmetcký premer Vzťahy pre výpočet artmetckého

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením. Priezvisko a meno študenta: 216_Antropometria.xlsx/Pracovný postup Študijná skupina: Ročník štúdia: Antropometria Cieľ: Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2013

ZMLUVA č PO2013 ZMLUVA č. 30-000063076PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda ) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych

Διαβάστε περισσότερα

Ročník 2006 OBSAH. Číslo 2 V Bratislave 22. februára 2006 Cena 268,- Sk. 1. Normalizácia. 2. Metrológia. 3. Skúšobníctvo. 4. Akreditácia. 5.

Ročník 2006 OBSAH. Číslo 2 V Bratislave 22. februára 2006 Cena 268,- Sk. 1. Normalizácia. 2. Metrológia. 3. Skúšobníctvo. 4. Akreditácia. 5. Ročník 2006 Číslo 2 V Bratislave 22. februára 2006 Cena 268,- Sk OBSAH 1. Normalizácia Oznámenie ÚNMS SR č. 51/2006 o slovenských technických normách k zákonu č. 451/2004 Z. z. (všeobecná bezpečnosť výrobkov),

Διαβάστε περισσότερα

Databáza otázok pre skúšky technikov EK

Databáza otázok pre skúšky technikov EK Databáza otázok pre skúšky technikov EK 1. Emisné limity sú výrobcom: 2. Emisné limity sú vyhláškou: 3. Žiadosť o udelenie osvedčenia na vykonávanie EK sa predkladá na: 4. Podmienky prevádzky cestných

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

Modely sieťovej analýzy

Modely sieťovej analýzy Modely sieťovej analýzy Sieťová analýza Sieťová analýza súbor modelov a metód založených na grafickom vyjadrení realizujúcich časovú, resp. nákladovú analýzu. Používa sa predovšetkým na prípravu a realizáciu

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

s duálnym zobrazením cien

s duálnym zobrazením cien Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre používateľov distribučnej sústavy platný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 s duálnym zobrazením cien 1 2 Tento cenník bol vypracovaný

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Ing. Ľubica Šovčíková a kolektív Závažné priemyselné havárie a ich následky Žilina 2005 Skriptá obsahujú základné informácie o vzniku a následkoch

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor vykurovania

Regulátor vykurovania September 1996 SIGMAGYR Regulátor vykurovania RVL470 Použitie Funkcie Základná funkcia Multifunkčný regulátor vykurovania pre bytové a nebytové budovy; vhodný na reguláciu vstupnej teploty vykurovacích

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

M7 Model Hydraulický ráz

M7 Model Hydraulický ráz Úlohy: M7 Model Hydraulický ráz 1. Zostavte simulačný model hydraulického systému M7 v aplikačnej knižnici SimHydraulics 2. Simulujte dynamiku hydraulického systému M7 na rôzne vstupy Doplňujúce úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Prešove Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Hollého 5, 080 0 Prešov MEDZILABORATÓRNE

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zmluva o dodávke zemného plynu Zmluva o dodávke zemného plynu medzi... a SPP - distribúcia, a.s. 1 Táto zmluva o dodávke zemného plynu (ďalej len Zmluva ) je uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:... Konajúca prostredníctvom/zastúpená:...

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 63

OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 63 Ročník 2013 Číslo 6 V Bratislave 21. júna 2013 Cena 8,88 OBSAH 1. Normalizácia Oznámenie ÚNMS SR č. 227/2013 o Odporúčaniach OIML k NV SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení neskorších predpisov... 2

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKON z 25. júna 2014,

ZÁKON z 25. júna 2014, Strana 1542 Zbierka zákonov č. 204/2014 Čiastka 69 204 ZÁKON z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Odbor ochrany ovzdušia Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Bratislava 19. 3. 2012 Vec Informácia o požiadavkách smernice 2010/75/EÚ o priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania. TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ MERANIE Košice 2011 Miroslav Mojžiš PRIEMYSELNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti. (úprava č.

Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti. (úprava č. Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti (úprava č. 2) Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky Vydanie/Dátum vydania:

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

I M S Inteligentné Meracie Systémy. Ing. Igor Chrapčiak

I M S Inteligentné Meracie Systémy. Ing. Igor Chrapčiak I M S Inteligentné Meracie Systémy Ing. Igor Chrapčiak Inteligentné meracie systémy - cesta k efektívnejšej energetike Čo je nové? Efocus 1. 11. 013 KCMTE Ing. Igor Chrapčiak Prečo? Svet sa mení... Nové

Διαβάστε περισσότερα

(Ú. v. EÚ L 161, , s. 1)

(Ú. v. EÚ L 161, , s. 1) 2006R0842 SK 11.12.2008 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006 zo

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 65

OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 65 Ročník 2013 Číslo 5 V Bratislave 24. mája 2013 Cena 8,88 OBSAH 1. Normalizácia Oznámenie ÚNMS SR č. 226/2013 o harmonizovaných STN k NV SR č. 443/2001 Z. z. (rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 01/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

(Akty, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 753/2002. z 29. apríla 2001,

(Akty, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 753/2002. z 29. apríla 2001, I (Akty, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2001, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní,

Διαβάστε περισσότερα

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B 4. MAZANIE LOŽÍSK Správne mazanie ložiska má priamy vplyv na trvanlivosť. Mazivo vytvára medzi valivým telesom a ložiskovými krúžkami nosný mazací film, ktorý bráni ich kovovému styku. Ďalej maže miesta,

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom Ul. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10100/R IČO: 36 302 724, DIČ:

Διαβάστε περισσότερα

Forma, s.r.o. Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o. PREVODNÍKY TLAKU. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

Forma, s.r.o. Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o. PREVODNÍKY TLAKU. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly Čiastka 165 Zbierka zákonov č. 403/2000 Strana 4631 Príloha č. 33 k vyhláške č. 403/2000 Z. z. PREVODNÍKY TLAKU Prvá čas Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1. Táto príloha sa vz ahuje

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Bezpečnostná príručka pre strojové zariadenia

Bezpečnostná príručka pre strojové zariadenia Bezpečnostná príručka pre strojové zariadenia Con en Obsah Úvod...4 Introduction...4 Prečo bezpečnosť?...6 Why safety?...6 Právny rámec...10 Posúdenie rizík... 16 Legal framework...10 Bezpečná konštrukcia

Διαβάστε περισσότερα

Číslo 10 V Bratislave 28. októbra 2014 Cena 7,40 OBSAH

Číslo 10 V Bratislave 28. októbra 2014 Cena 7,40 OBSAH Ročník 2014 Číslo 10 V Bratislave 28. októbra 2014 Cena 7,40 1. Normalizácia OBSAH Oznámenie ÚNMS SR č. 258/2014 o harmonizovaných STN k zákonu č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 6. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 8. 9.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 248 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997, NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/ z 30. júla 19, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 903/90, (EHS) č. 2699/93, (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1559/94,(ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96,

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα