ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Εξωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειες Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την αριθμ. Δ3Α / Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 του ν. 3528/2007 και 10 παρ. 19 του ν. 3863/2010, επαναφέρεται στην υπηρεσία (Τελωνείο Κακαβιάς), από ο Δάφνης Χρήστος του Θωμά, πρώην τελωνειακός υπάλληλος με Α βαθμό και 1ο Μ.Κ. του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που απολύθηκε αυτοδίκαια από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως 35ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσί ας και του 60ου έτους της ηλικίας του στις , επειδή συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και διατύπωσε ανάλογο αίτημα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Οικονομικών: ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ/5307/ διαπι στωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Προϊστάμενου Διεύθυνσης με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της. Με εντολή του Υπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Με την αριθμ. Δ1Γ ΕΞ/ πράξη του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 148 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΛΙΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Μαργαρίτη, υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ειδικότητας Χειριστών Διατρητικών Μηχανών, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησής της. Με την αριθμ. Δ1Γ / πράξη του Υπουρ γού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΠΑΠΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Γεωργίου, υπαλλήλου με βαθμό Γ του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησής της. Με την αριθμ. Δ1Γ / πράξη του Υπουρ γού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης του υπαλλήλου ΔΗΜΑΡΑ Ιωάννη του Σταματίου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών / ειδικότητας Πολιτικών Μηχανι κών με βαθμό Α, από 30/7/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ Με την αριθμ /7416/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με:

2 7134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1) Τις διατάξεις των άρθρων 96, 147 και 148 του Υπαλλη λικού Κώδικα Ν. 3528/2007, 2) Την από 24/6/2010 υπ αριθμ. πρωτ. 1684/ πρώτη αίτηση της υπαλλήλου με βαθ μό Α του Κλάδου ΠΕ Χημικών Μούντριχα Μπέη Ελένης του Κωνσταντίνου, με την οποία υπέβαλε την παραίτησή της, 3) Την από 19 Ιουλίου 2010 (αριθμ. πρωτ /7416/ δεύτερη αίτηση της ιδίας ως άνω υπαλλήλου, με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Μούντριχα Μπέη Ελένης του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη της Χ. Υ. Χαλκίδας, με βαθμό Α του Κλάδου ΠΕ Χημικών, την 19/7/2010 (ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής της σχέσης τον τίτλο της θέσης που κα τέχει κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της. Με την αριθμ /5499/ Απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, 2) Την από 3/5/2010 υπ αριθμ. πρωτ. 990/ πρώτη αίτη ση του υπαλλήλου με βαθμό Α του Κλάδου ΠΕ Χημικών, Κου λουμβάκη Γεωργίου του Αγγέλου, με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του, 3) Την από 1 Ιουνίου 2010 (αριθμ. πρωτ. 1211/ δεύτερη αίτηση του ιδίου ως άνω υπαλλήλου, με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή του, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Κουλουμβά κη Γεωργίου του Αγγέλου, με βαθμό Α του Κλάδου ΠΕ Χη μικών, την 1/6/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης). Με την αριθμ /6085/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, 2) Την από 31/5/2010 υπ αριθμ. πρωτ. 1184/ πρώτη αίτηση της υπαλλήλου με βαθμό Β του Κλάδου ΥΕ3 Καθαριστών Οργάνων (Προ σωρινός), Μουζουράκη Σοφίας του Κωνσταντίνου, με την οποία υπέβαλε την παραίτησή της, 3) Την από 16 Ιουνίου 2010 (αριθμ. πρωτ. 1344/ δεύτερη αίτηση της ιδίας ως άνω υπαλλήλου, με την οποία επανήλθε εμμέ νοντας στην παραίτησή της, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλλη λικής σχέσης της υπαλλήλου Μουζουράκη Σοφίας του Κωνσταντίνου, με βαθμό Β του Κλάδου ΥΕ3 Καθαρι στών Οργάνων (Προσωρινός), την 16/6/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Με την αριθμ /7794/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλι κού Κώδικα Ν. 3528/2007, 2) Την από 8/7/2010 υπ αριθμ. πρωτ. 847/ πρώτη αίτηση της υπαλλήλου με βαθμό Α του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Κούτρα Μαρίας του Πέτρου, με την οποία υπέβαλε την παραίτησή της, 3) Την από 30 Ιουλίου 2010 (αριθμ. πρωτ. 918/ ) δεύτερη αίτηση της ιδίας ως άνω υπαλλήλου, με την οποία επανήλθε εμμένοντας στην παραίτησή της, δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Κού τρα Μαρίας του Πέτρου, με βαθμό Α του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού, την 30/7/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Με την αριθμ /7799/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, 2) Την από 5/7/2010 υπ αριθμ. πρωτ. 2135/ πρώτη αίτηση του υπαλλήλου με βαθμό Β του Κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων Εργοστασίων Βύνης (Προ σωρινός) Παυλίδη Παύλου του Χρήστου, με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του, 3) Την από 30 Ιουλίου 2010 (αριθμ. πρωτ. 2409/ ) δεύτερη αίτηση του ιδί ου ως άνω υπαλλήλου, με την οποία επανήλθε εμμένο ντας στην παραίτησή του, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Παυλίδη Παύλου του Χρήστου, με βαθμό Β του Κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων Εργοστασίων Βύνης (Προσωρινός), την 30/7/2010 (ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (2) Με Προεδρικό Διάταγμα από 2 Σεπτεμβρίου 2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγμα τος και των άρθρων 10 παρ.1 και 2 και 12 παρ.1 του κυρω τικού Νόμου 90/1975, αναγνωρίζεται ο Mauro Renaldi ως Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλικής Δημοκρατίας με έδρα τον Πειραιά και δικαιοδοσία στα Νησιά Αργοσαρωνικού (Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 1. Με την υπ αριθμ. ΑΔ. Φ /10/10/Σ. 2546/2 Σεπ 10/ ΔΝΕ/Β ΚΛ./ΣΤΑΔ. & ΔΙΟΙΚ. απόφαση Διοικητή Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 269/93 (ΦΕΚ 115/ τ.α ) και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2109/1992 (ΦΕΚ Α 205) σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. ΑΔ Φ /10/Σ.758/5.3.10/ΔΝΕ/Β ΚΛ/ ΣΤΑΔ. & ΔΙΟΙΚ. απόφαση Διοικητή Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, που δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο ΦΕΚ τ.γ με αρ. φυλ. 270/ επαναφέρεται στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, ως μηδέποτε απομακρυνθείς, με τον βαθμό του Μόνιμου Ανθυπασπιστή (Τ/ΜΕΚ) ο Παναγιώτης Τρικαλίτης του Αργυρίου (Υ 3446), που γεν νήθηκε το έτος 1974 στην Αθήνα, καθότι μετά από τη Γνωμοδότηση Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου (Ημερομηνία σύγκλησης 14 Ιουν 10) σε συνδυασμό με το υπό στοιχεία ΕΠ. Φ.455.3/17/10/Σ /13 Ιουλ 10 έγ γραφο ΓΕΝ/Β3 Ι, εκλείπουν οι λόγοι επιβολής σε αυτόν καταστατικής πειθαρχικής ποινής. 2. Ως ημερομηνία επαναφοράς του στις τάξεις του Π.Ν. ορίζεται η 5 Ιουλίου Ο Διοικητής Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7135 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με την αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2639/ / ΓΕΑ/Β5/2 Πράξη του Δ/ντή Β ΚΛ/ΓΕΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 155 του Ν. 3528/2007 και με τη Φ. 010/830035/Σ.3/ (ΦΕΚ 59/τ. B / ) Απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη με ταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, διαπιστώνεται ότι ο Μόνιμος Υπάλληλος με Α βαθμό του Κλάδου ΔΕ/ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ και Μισθολογι κό Κλιμάκιο 1ο (ΔΕ2), αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΜΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (AM: 1766), απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία και απαλλάσσεται των καθηκόντων του την , επειδή κατά την ημε ρομηνία αυτή συμπληρώνει τις εκ του άρθρου 155 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Στον Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3528/2007. Με την αριθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2638/ / ΓΕΑ/Β5/2 Πράξη του Δ/ντή Β ΚΛ/ΓΕΑ, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 155 του Ν. 3528/2007 και με τη Φ. 010/830035/Σ.3/ (ΦΕΚ 59/ τ.β / ) Απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη με ταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, διαπιστώνεται ότι ο Μόνιμος Υπάλληλος με Α βαθμό του Κλάδου ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1ο (ΔΕ2), αρμοδιότητος Υπουργεί ου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΤΖΙ ΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (AM: 1804), απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία και απαλλάσ σεται των καθηκόντων του την , επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπληρώνει τις εκ του άρθρου 155 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Στον Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3528/2007. Ο Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (4) Με την αριθμ /2480 1/ κοινή απόφα ση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008, μεταφέρεται η Δήμητρα Μητσάκη του Πολυκάρπου, πρώην υπάλληλος της Ολυμπιακής Αε ροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε., στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ν.π.δ.δ.), που εποπτεύεται από το Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε προσωποπαγή θέση, Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού που συνιστάται με την παρούσα απόφαση. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερομένης. Η δαπάνη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. Φ/2/4826/ έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητι κών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. Με την αριθμ /3005 1/ κοινή απόφα ση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008, μεταφέρεται η Φραγκίσκη Κονομόδη του Δημητρίου, πρώην υπάλληλος της Ολυμπιακής Αερο πορίας Υπηρεσίες Α.Ε., στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ν.π.δ.δ.), που εποπτεύεται από το Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με σχέση έργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε προσωποπαγή θέση, Ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογι στικού, που συνιστάται με την παρούσα απόφαση. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερομένης. Η δαπάνη μισθοδοσίας της ανωτέρω θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. Φ/2/5961/ έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Ε.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (5) Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΚΑΤΡΑΝΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥ Αναστασίας του Αλεξάνδρου του κλάδου ΔΕ Δακτυ λογράφων Στενογράφων με Α βαθμό, από 31/08/2010 ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης (ημερο μηνία υποβολής Α αίτησης 06/08/2010). Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΜΩΡΑΪΤΗ Φλώρας του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α βαθμό, από 31/08/2010 ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής Α αίτησης 13/08/2010). Ο Γενικός Γραμματέας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

4 7136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ (6) Με την αρ. πρωτ. Δ16γ/536/6/599/Γ/ κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007, «κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί ων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Α 26/2007) β) τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 77/89 (ΦΕΚ 35/τ.Α /7 2 89), γ) το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α ), δ) την αριθμ. Δ16γ/406/4/402/ Γ/ ΚΥΑ απόφαση (ΦΕΚ 684/τ.Γ / ), ε) την από αίτηση της υπαλλήλου, στ) την αριθμ. 383/18 01/2010 (ΦΕΚ 29/τ.Β / ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών, ανακαλεί ται η Κ.Υ.Α. που αφορά στην μετάταξη της υπαλλήλου Αφροδίτης Σπόντη του Αθανασίου του κλάδου ΤΕ Διοικ/ κού Λογ/κού με Γ βαθμό από την Περιφ. Δ. Ελλάδας στο ΙΤΣΑΚ σε κενή Οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Διοικ/κού Λογ/κού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Με την αριθμ. πρωτ Δ16α/549/15/613/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΔΙ, της υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού Μαρίνου Νερούτσου Βασιλικής του Αργυρίου (Α.Μ. 2589). Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Με την αρ. πρωτ Δ16α/539/15/613/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδό θηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), διαπιστώνεται ότι από 23/08/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, της υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού Βασιλειάδου Ελένης του Αντωνίου (Α.Μ. 5667). Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Με την αρ. πρωτ Δ16α/546/5/613/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδό θηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), διαπιστώνεται ότι από 03/08/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, της υπαλλήλου με Γ βαθμό του κλάδου ΥΕ Προσωπι κού Καθαριότητας Χατζηαναστασίου Ελένης του Ιωάν νη (Α.Μ. 4996). Με την αρ. πρωτ Δ16α/548/13/613/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουρ γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδό θηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), β) την με αρ. 2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/ Β / ), γ) το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ.), διαπιστώνεται ότι από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση από την Υπηρεσία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΔΙ, του υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Πολιτι κών Μηχανικών Βανδώρου Γρηγόριου του Ευαγγέλου (A.M. 2630). Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7) Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π./78768/ απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθη κε και του Π. Δ/γματος 187/2009, διορίζεται η ιατρός ΔΑΦΝΗ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση ειδικευμένου ιατρού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ. και Κ.Α.: 7332/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την Υ10α/104895/2010 απόφαση της Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ.3 και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 199/τ.Β ) εξουσιοδοτ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης: 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Δ/ντή Ορθο πεδικής στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Δ/ντριας Κυτταρολογίας στο Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΕΝΙΑΜΙΝ, Δ/ντή Αναι σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4. ΜΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Δ/ντή Χει ρουργικής στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Δ/ντριας Αναι σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΝΙΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Δ/ντριας Αναι σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7. ΜΕΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντριας Κυτταρολογίας στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» 8. ΜΠΑΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ/ντριας Αναισθησιολογίας στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗ ΡΙΑ» 9. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΚΑΛΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ, Δ/ντριας Οδοντιατρικής στο Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10. ΝΤΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Δ/ντριας Αναι σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 11. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντριας Αναι σθησιολογίας στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ. Με την Y10α/99601/2010 απόφαση της Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να» με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ.3 και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ/199/τ.Β ) εξουσιοδοτ. γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. λόγω συνταξιοδότησης: 1. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Δ/ντή Γε νικής Ιατρικής στο Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ (Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ) 2. ΠΕΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντή Αναισθη σιολογίας στο Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3. ΠΑΠΑΟΔΥΣΣΕΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ, Δ/ντή Ακτινοδιαγνωστικής στο Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 4. ΠΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, Δ/ντριας Ια τρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ 5. ΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/ντή Οδοντια τρικής στο Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 6. ΣΚΛΙΟΠΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντή Ου ρολογίας στο Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7. ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ/ντή Οδο ντιατρικής στο Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 8. ΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντή Αναισθησιολογίας στο ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 9. ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Δ/ντριας Ιατρι κής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΥ» 10. ΤΣΟΠΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ/ντή Πευ μονολογίας Φυματιολογίας στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Δ/ντή Αφροδισιολογίας στο ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΦΡ. κ ΔΕΡΜ. ΝΟ ΣΩΝ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 12. ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δ/ντρι ας Παιδιατρικής στο Κ.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»). Με την Υ10α/101496/2010 απόφαση της Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του Ν. 1397/83 άρθρο 36 παρ.3 και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 99/τ.Β ) εξουσιοδ. γί νονται δεκτές οι παραιτήσεις των παρακάτω ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.: 1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Επιμ. Α Νεφρολογίας στο Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 2. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΑΒΕΛΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Επιμ. Α Ψυχιατρικής του ΨΥΧ/ΚΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΟΡΔΑΝΗ, Επιμ. Α Οδοντιατρικής στο Κ.Υ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΨΥΧ/ΚΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙ ΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 4. ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Επιμ. Α Γενικής Ια τρικής στο Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ (Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ) 5. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Επιμ. Β Ψυχια τρικής στο Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 6. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Επιμ. Β Οφθαλ μολογίας στο Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 7. ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, Επιμ. Α στη ΜΕΘ στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 8. ΜΠΑΔΡΑ ΦΙΛΙΤΣΑΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Επιμ. Β Ακτινοδιαγνωστικής στο Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙ ΑΣΙΟ» 9. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Επιμ. Β Ουρολογίας στο Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 10. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ, Επιμ. Β Ω.Ρ.Λ. στο Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 11. ΠΑΪΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, Επιμ. Α Χειρουργι κής στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 12. ΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Επιμ. Β Χειρουρ γικής Θώρακα στο Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» 13. ΧΗΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Δ/ντή Χειρουρ γικής στο ΚΡ. ΘΕΡ/ΡΙΟΥ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δ. ΤΣΑΓΔΗ Με την αριθμ. Υ10α/οικ /2010 απόφαση του Προ ϊστάμενου της Δ/νσης Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργεί ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 138), τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 3528/2007, του άρθρου 71 παρ.4 και 5 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123) του Π.Δ/γματος 95/2000 καθώς και την με αρ. Γ.Π. οικ / Υ.Α. και του άρθρου 37 του Ν. 1813/88, λύεται αυτοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση του ιατρού ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΕΜΙΣΤΟ ΚΛΗ, στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ» λόγω συμπλήρωσης 35/ετους πραγματικής, δημόσιας και συντάξιμης υπηρεσίας. Η υπηρεσία του ιατρού αναλύεται ως εξής: α. Από μέχρι σε θέση αγροτικού στο Α. Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Ε: 1, Μ: 0, Η: 0 β. Από μέχρι σε θέση βοηθού στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ» Ε: 3, Μ: 8, Η: 0 γ. Από μέχρι σε θέση βοηθού στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ» Ε: 2, Μ: 5, Η: 4 δ. Από μέχρι σε θέση βοηθού στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ» Ε: 5, M: 6, H: 0 ε. Από μέχρι σε θέση Ε.Α Χειρ/ κής στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ» Ε: 24, Μ: 5, Η: 21 Σύνολο: E: 37, M:0, H:25 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ν. ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ

6 7138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ (8) Με την αριθ / πράξη της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ 16 Τεχνικού Οδηγών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1o, Νιάφα Παναγιώτη του Βασιλείου από , καθόσον κατά την ημερο μηνία αυτή υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Στον ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία μετά την τρια κονταετή και πλέον ευδόκιμη παραμονή του, εκφράζει την ευαρέσκειά της. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σ. ΘΕΟΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (9) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Δ/τος της 19/ , όπως αυτό ισχύει σήμερα και του άρ θρου 13 του Ν. 2993/2002, διορίζεται ως Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Τυρνάβου, η Σταματία Τζηλιαλή του Δημητρίου, Συμβολαιογράφος Λάρισας, η οποία πέτυχε στον διενεργηθέντα διαγωνισμό για την πλήρωση κε νών θέσεων ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλάκων έτους 2009, έλαβε το βαθμό 81,30 και έχει τα λοιπά νόμιμα προσόντα. Ο Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (10) Με την 6002/16/1346 από απόφαση του Προϊ σταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμι κού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδαφ. Α του Ν.Δ. 935/1971 (Α 149) «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώ ματος», το άρθρο 37 του Ν.Δ. 974/1971 (Α 189) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων» και 49 εδ. δ του Π.Δ. 14/2001 (Α 12) «Οργά νωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» απολύονται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτησή τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Αρχιφύλακες άρθρου 48 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, προάγονται αυτοί «εν απολύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας: 1. Νικολαΐδης Ελευθέριος του Γεωργίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1965 στα Κουφάλια Θεσσαλο νίκης. 2. Γιαντσούδης Χρήστος του Παναγιώτη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1961 στα Λαγυνά Σουφλίου Έβρου. 3. Κουριώτης Αλέξανδρος του Σταματίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Κιλκίς Κιλκίς. 4. Στεργίου Ιωσήφ του Χρήστου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Λαγκαδά Θεσσαλονί κης. 5. Μπασιαδήμας Χρήστος του Αναστασίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Καρπενήσι Ευρυτανίας. 6. Μαυρογιαννίδης Ηλίας του Θεοδώρου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στα Γιαννιτσά Πέλλας. 7. Πατσιάς Λάμπρος του Αθανασίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Δράμα Δράμας. 8. Κούρτης Κωνσταντίνος του Αποστόλου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Δράμα Δρά μας. 9. Τσεβραίνης Θεοχάρης του Ιωάννη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στα Κουφάλια Θεσσα λονίκης. 10. Αλεξίου Διονύσιος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Κοζάνη Κοζάνης. 11. Μικρόπουλος Ευστάθιος του Θεοδώρου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Πλατανοχώρι Μαραθούσης Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής. 12. Πανταζής Ιωάννης ίου Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Κάτω Καμήλα Σκου τάρεως Σερρών. 13. Σοφιανίδης Παύλος του Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Νιγρίτα Σερρών. 14. Δασιόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1959 στη Νέα Έφεσο Δίου Πι ερίας. 15. Γκρίτζαλης Σοφιανός του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Κατερίνη Πιερίας. 16. Κατσαντώνης Ιωάννης του Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Ελατοχώρι Πιέριων Πιερίας. 17. Λένος Γεώργιος του Χρήστου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Παλαιοστάνη Πύδνας Πιερίας. 18. Στριμπίνος Αναστάσιος του Νικολάου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Ελαφίνα Πο λυδένδρου Μακεδονίδος Ημαθίας. 19. Μήτσιος Ιωάννης του Στέργιου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Μόναχο Γερμανίας. 20. Μπράντης Κωνσταντίνος του Δημητρίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Βέροια Ημα θίας. 21. Τζίμος Ηλίας του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Βέροια Ημαθίας. 22. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αντωνίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Μάλτα Ανδα νίας Μεσσηνίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Γκανάτσιος Νικόλαος του Γεωργίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη Θεσ σαλονίκης. 24. Μελίσσης Χριστόδουλος του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Συκιά Τορώ νης Χαλκιδικής. 25. Τοξίδης Χρήστος του Χαράλαμπου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στο Ριζοχώρι Εξαπλατάνου Πέλλης. 26. Πολύζος Γεώργιος του Αντωνίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αρναία Χαλκιδι κής. 27. Κοκόσης Βασίλειος του Αλεξίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Θεσσαλονίκη Θεσ σαλονίκης. 28. Οσεπίδης Ελευθέριος του Αθανασίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Κιλκίς Κιλ κίς. 29. Κιζιρίδης Θεόφιλος του Γεωργίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Γερακάρι Κρουσσών Κιλκίς. 30. Κιάκος Αθανάσιος του Χρήστου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Γουμένισσα Κιλκίς. Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την 76243/3069/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με βαθμό Α από 19/07/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ ΔΤΑ/6732/2010). Με την 143/2010 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 157 και 160 του Ν. 3584/07, το υπ αριθμ. 10/2010 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά (θέμα 1ο ΕΗΔ) και την 1146/ γνω μάτευση της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Πειραιά, απολύεται ο υπάλληλος ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΔΕ35 Εργοδηγών Ανθοκομίας με βαθμό Α λόγω σωματικής ανικανότητας. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6989/2010). Με την 76581/3075/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ελαι οχρωματιστών) με βαθμό Α από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συ νταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6729/2010). (11) Με την 75040/3072/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με βαθ μό Α από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6734/2010). Με την αρ. πρ / διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου Αίγινας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΠΟΡ ΜΠΙΛΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλάδου ΥΕ 16 ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ με βαθμό Β από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ ΔΤΑ/6644/2010). Με την 76237/3071/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΗΛΙΩΤΗ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλάδου ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Εργατών Καθαριότητας) με βαθμό Β από 19/07/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6735/2010). Με την 75630/3068/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλάδου ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝ. και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ με βαθμό Α από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6733/2010). Με την 77700/3076/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΠΛΑΤΗ ΣΤΥ ΛΙΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Προϊσταμένη Διεύθυνσης κλά δου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6730/2010). Με την 73895/3067/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΑΝΤΩ ΝΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΟΥ κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με βαθμό Α από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6731/2010). Με την 87068/3124/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 157 και 160 του Ν. 3584/2007, την 476/6/ γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτρο πής Πειραιά και το από (θέμα 17ο) πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ. Πειραιά απολύεται ο

8 7140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) υπάλληλος του Δήμου ΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΗ κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με βαθ μό Β λόγω πνευματικής ανικανότητας. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΙΑ/6853/2010). Με την 3100/ απόφαση του Δημάρχου Νίκαιας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ με βαθμό Α από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά 07/ΔΤΑ/6873/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΤΕΛΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 585/τ.Γ / στο οποίο δημοσιεύθηκε το με αρ. πρ. 07/ΔΤΑ/4411/ έγγραφό μας διορ θώνεται: Από το λανθασμένο: «Με την αρ. 2188/2010 διαπιστωτική πράξη Δημάρχου Κορυδαλλού» Στο ορθό και πραγματικό: «Με την αρ. 2188/2010 διαπιστωτική πράξη Δημάρχου Νίκαιας» καθώς επίσης και Aπό το λανθασμένο: «υπαλλήλου ΣΕΛΙΛΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΥ» Στο ορθό και πραγματικό: «υπαλλήλου ΣΕΛΙΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» Επιπλέον στο ΦΕΚ 716/τ.Γ / στο οποίο δημο σιεύθηκε το με αρ. πρ. 07/ΔΤΑ/5376/ έγγραφό μας διορθώνεται: Από το λανθασμένο: «μετατάσσεται ο υπάλληλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΥ ΘΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΣ» Στο ορθό και πραγματικό: «μετατάσσεται ο υπάλληλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΣ». (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ (12) Πίνακας διοριστέων με την 1347/ απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/43Μ/2009 προκήρυξη του Δημοτικού Παιδικού Σταθ μού Καρυάς που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 293/ (τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) TE 9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ Η Επιτροπή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας......................... 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα