TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ"

Transcript

1 TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Η ελφηεηα ΣΔ18, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζρηδή αθηνγξακκή, ηελ γεηηλίαζε θαη επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά λεζηά ηνπ αξσληθνχ (πέηζεο, Όδξα), ηηο εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο. Σν αλάγιπθν πνηθίιεη θαη πεξηνρέο κε ινθψδεο έσο εκηνξεηλφ αλάγιπθν δηαθφπηνληαη απφ πεδηλέο εθηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αθηψλ είλαη νη ζρεκαηηζκνί κηθξψλ ιηκλνζαιαζζψλ (δηβάξηα). ΣΔ 18-1 Αγξνηηθό ηνπίν : (α) Πεδηλέο πεξηνρέο: (Κξαλίδη, Δξκηφλε) ην κσζατθφ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ δηακνξθψλεηαη απφ κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο, πνξηνθαιεψλεο θαη ειηέο. Καηά ηφπνπο θπζηθή βιάζηεζε αλακεηγλχεηαη κε θαιιηέξγεηεο. Πξφθεηηαη γηα ηππηθφ άγξνηηθφ ηνπίν κε έληαζε θαιιηεξγεηψλ. (β) Πεξηνρέο κε ινθώδεο ή/θαη εκηνξεηλό αλάιπθν : θπξηαξρνχλ νη ειαηψλεο, πξφθεηηαη γηα ήπην αγξνηηθφ ηνπίν. Απεηιέο ππνβάζκηζε : πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγίεο, ππέξάληιεζε ππνγείσλ πδάησλ, επέθηαζε νηθηζηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΣΔ 18-2 Αθηέο πσο πξναλαθέξεηαη πξφθεηηαη γηα πνιπζρηδή αθηνγξακκή, κε βξαρψδεηο παξαιίεο, νκαιέο παξαιίεο κηθξνχ ή κεγάινπ κήθνπο (γεληθά φρη κεγάινπ πιάηνπο), κε ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνχο, δηβάξηα, κηθξά λεζηά, πνιχ αμηφινγε ζέα πξνο ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. Σν ηνπίν είλαη ηδηαίηεξν, αμηφινγν, κε αμηφινγε ζέα, αιιά έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο πηέζεηο (αιινηψζεηο) ιφγσ ηεο έληνλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ παξαιηαθή δψλε. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 2

2 ΣΔ 18-3 Φπζηθό πεξηβάιινλ : Πεξηνρέο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο βξίζθνληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο κε πην έληνλν αλάγιπθν, πεξηζζφηεξν ζηελ ελδνρισξα θαη ιηγφηεξν ζηελ παξαιηαθή δψλε. Μεγάιν ηκήκα ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαιχπηεηαη κε ρακειή βιάζηεζε ελψ ππάξρνπλ θαη πεπθφθπηεο πεξηνρέο. «Νεζίδεο» θπζηθήο βιαζηεζεο εηζέξρνληαη ζε πεξηνρέο κε θαιιηέξγεηεο, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, θιπ. Αμηφγνινγα θπζηθά ηνπία παξνπζίαδνληαη θπξίσο ζε αθηέο πνπ δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί ηνπξηζηηθά, ζε λεζίδεο πνπ δελ θαηνηθνχληαη, ζηελ πεξηνρή ησλ ΝΑ αθηψλ κε ηα αιιεπάιιεια δηβάξηα, θιπ. ε βξαρψδεηο αθηέο θαη λεζίδεο, βαξρψδεηο ζρεκαηηζκνί δεκηνπξγνχλ ελδηαθέξνληα γεσινγηθά ηνπία. Απεηιέο ππνβαζκηζηηθέο πηέζεηο : πξνέξρνληαη απφ ηελ εληαηηθή επέθηαζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο δαζηθέο ππξθαγίεο, ηε δηάβξσζε εξεκνπνίεζε, ηελ ππεξάληιεζε ππνγείσλ πδάησλ, ηε ξχπαλζε ζαιάζζηνπ ρψξνπ (απφβιεηα, ηρζηνηξνθεία, θηλήζεηο ζθαθψλ, θιπ) Πεξηνρέο πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο βξίζθνληαη ζηα ΝΑ παξάιηα, αλαηνιηθά ηεο Δξκηφλεο. Γεσηνπία ππαξρνπλ ζηελ πεξηνρή Γηδίκσλ, ζηε παξαιηαθή πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ θνηιάδα, θιπ. Αλαιπηηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν πνπ γίλεηαη ζρεηηθή παξνπζίαζε γηα ην ζχλνιν ησλ ελνηήησλ. ΣΔ 18-4 Οηθηζκνί, ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο : Οη νηθηζκνί ζηελ πεξηνρή είλαη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Ο ραξαθηήξαο ηνπο, φπσο είλαη αλακελφκελν, δηακνξθψζεθε αλάινγα κε ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηνχο θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παξάιηα. Οη ζεκαληθφηεξνη παξάιηνη νηθηζκνί κε έληνλα ηνπξηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη ε Δξκηφλε θαη ην Πφξην Υέιη. Πξφθεηηαη γηα γξαθηθνχο νηθηζκνχο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο κε αμηφινγν αλάγιπθν θαη θπζηθφ ηνπίν, κε ελδηαθένξληα θηηξηαθφ πινχην, κε αμηφινγν παξαιηαθφ κέησπν θαη αμηφινγε ζεά ζην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. Σν Πφξην Υέιη έρεη επηπξφζζεηα ελά πην θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα. Πξφθεηηαη γηα αμηφινγνπ ηνπίνπ νηθηζκνχο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζνκνηάδνχλ κε ηνπο νηθηζκνχο ζηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. Γηαζεηνπλ πεξηνρέο πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ζε αμηφινγεο ζέζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «ήζπρεο πεξηνρέο» ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο νδεγίαο 2002/49 ΔΚ. Οη ινηπνί νηθηζκνί ζηελ παξαιηαθή δψλε, είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, κε γξαθηθφηεηα ή φρη. ε θάπνηνπο απφ ηνπο παξάιηνπο νηθηζκνχο ε δφκεζε μελνδνρεηθψλ θαηαιπκάησλ ππεξηεξεί ησλ νηθηψλ. 100 μ Δξκηόλε Πόξην Υέιη ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 3

3 Κξαλίδη Οη νηθηζκνί ζηελ ελδνρώξα είλαη αγξνηηθνί, ήπηαο δφκεζεο. Ο θπξηφηεξνο είλαη ην Κξαλίδη, κε ήπηα δφκεζε θαη ζρεηηθή γξαθεθφηεηα. Πεξηνρέο πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ζε αμηφινγεο ζέζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «ήζπρεο πεξηνρέο» ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο νδεγίαο 2002/49 ΔΚ. Πεξηνρέο κε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε : πσο έρεη αλαθεξζεί θαη αλσηέξσ, ηα λφηηα παξάιηα ηεο ελφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία πξνθαλψο ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε δφκεζε. Οη κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρεηηθέο εγθαηαζηαζεηο είλαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο. Η «θαλνληθφηεηα» ηεο δφκεζεο πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη, δηαθνξνπνηεί ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε απφ ηε ζπλήζσο πην 100 μ «απζφξκεηε» θαη σο εθ ηνχηνπ πην πνηθηιφκνξθε αλάπηπμε νηθηζκψλ. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ λφηηα ρεξζφλλεζν ηεο ελφηεηαο είλαη ππθλή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλάγιπθν δεκηνχξγεζε έλα ηνπίν θαηαθεξκαηηζκέλν απφ δξφκνπο. Οη δηακνξθψζεηο αθνινπζνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο θάζε κνλάδαο θαη δεκηνπξγείηαη έλα ζπλνιηθφ ηνπίν κε αθαλφληζηεο δνκέο επη κέξνπο «νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ». Η πνιππινθφηεηα ελφο ηνπίνπ δελ είλαη αλεπηζχκεηε, φηαλ δεκηνπξγεί ελδηαθέξνπζεο δνκέο. ηελ πεξίπησζε ηεο αλσηέξσ πεξηνρήο ζε θάπνηεο ελφηεηεο ηεο κνηάδεη λα ππάξρνπλ εηεξνγελείο κνξθφηππνη δφκεζεο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ έλα αξκνληθφ ηνπίν. Δθηφο απφ ηα μελνδνρεία, ζηελ πεξηνρή έρεη ππάξμεη δήηεζε γηα 100 μ αλάπηπμε παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ δηακνξθσζεί ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη έρνπλ δηαλνηρηεί νη δξφκνη, αιιά ν «θάλλαβνο» πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ρψξν παξακέλεη θελφο. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 4

4 TE 19 ΑΡΥΑΙΑ ΔΠΙΓΑΤΡΟ, ΟΡΜΟ ΔΠΙΓΑΤΡΟΤ Η ελφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά έληνλν αλάγιπθν. Έρεη δχν θχξηεο πεδηλέο πεξηνρέο, (πεξηνρή Γήκαηλαο, πεξηνρή Νέαο Δπηδαχξνπ). Πεπθνδάζε θαιχπηνπλ ην νξεηλφ θαη εκηνξεηλφ αλάγιπθν, ηα νπνία έρνπλ πιεγεί απφ δαζηθέο ππξθαγηέο. Η νηθηζηηθή αλάπηπμε είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έρεη δηαηεξεζεί ζε ήπηα επίπεδα. Σν δεζπφδνλ ζηνηρείν γηα ηελ αληηιεπηηθή εηθφλα ηεο φιεο πεξηνρήο, είλαη ην ζέαηξν ηεο Δπηδαχξνπ θαη νη ζρεηηθέο κε απηφ δξαζηεξηφηεηεο. ΣΔ 19-1 Αγξνηηθό ηνπίν : (α) Πεδηλή πεξηνρή Νέαο Δπηδαύξνπ, θπξηαξρνχλ νη πνξηνθαιεψλεο θαη ειηέο. Καηά ηφπνπο θπζηθή βιάζηεζε αλακεηγλχεηαη κε θαιιηέξγεηεο. Σν αγξνηηθφ ηνπίν είλαη αμηφινγν θαη ζπλδπάδεηαη κε ην θπζηθφ ηνπίν (πεξηβάιινλ αλάγιπθν, αθηή). (β) Πεδηλή πεξηνρή Γήκαηλαο : θπξηαξρνχλ νη ειαηψλεο, κνλνεηείεο θαιιηέξγεηεο. Ήπην αγξνηηθφ ηνπίν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν. Απεηιέο ππνβάζκηζε : πξνέξρνληαη απφ δαζηθέο ππξθαγίεο, πνπ ζην πξφζθαην παξειζφλ απείιεζαλ ηελ πεξηνρή κε θαηαζηξνθή. ηελ παξαιηαθή δψλε νη αληιήζεηο ππνγείσλ πδάησλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν πθαικιχξσζεο, ΣΔ 19-2 Αθηέο : (α) Η αθηή απφ ηε Αξραία Νέα Δπίδαπξν έσο ηνλ νηθηζκφ Παλαγηά, πξφθεηηαη γηα παξαιηέο κε βφζηαιν ή άκκν, κε εμαίξεζε ρεξζφλεζν κε βξαρψδε αθηή. Σν πξάζηλν (θπζηθφ, ειηέο, θ.ιπ.) θηάλεη έσο ηελ αθηή. Η δφκεζε θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη νξαηέο αιιά δελ θπξηαξρνχλ ζην ηνπίν (αξαηή δφκεζε, πεξηνξηζκέλνη φγθνη θηηξίσλ) θαη ζε ζπδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ ππαξρεη ζπλερήο δξφκνο κεηαμχ παξαιίαο θαη ελδνρψξαο, δεκηνπξγείηαη αμηφινγε αθηή, κε απμεκέλε θπζηθφηεηα, ρσξίο ζεκαληηθή ππνβάζκηζε, αξκνληθά δεκέλε κε ηε βιάζηεζε θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ελδνρψξα. (Είναι θεηικό όηι η πρόζβαζη ζε αρκεηά ημήμαηα ηης ακηής γίνεηαι με καθέηοσς και ότι με παράλληλο προς ηην παραλία δρόμο). Αγροτικό τοπίο, πεδιάδα Διμαινασ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Πεδιάδα Ν Επιδαφρου (β) Νφηηα ηνπ νηθηζκνχ Παλαγία, ε αθηή γίλεηαη δπζπξφζηηε βξαρψδεο, κε ηνπο φγθνπο ηνπ νξεηλνχ αλαγιχθνπ λα θηάλνπλ ζηελ ζάιαζζα. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπίνπ ζην ηκήκα απηφ ηεο αθηήο είλαη ε «νξηδφληηα» ηνκή πνπ έρεη γίλεη ζην θπζηθφ αλάγιπθν, απφ ηε δηάλνημε ηεο νδνχ Π.Δπίδαπξνο Μέζαλα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απαηηήζεθαλ ηνκέο ηνπ αλαγιχθνπ, νξαηέο απφ απφζηαζε (ηνπίν ππνβαζκηζκέλν ζην ζαιάζζην κέησπν -παξαηεξεηήο ζηε ζάιαζζα). Η δηαδξνκή παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ δηεξρφκελν κε ζέζεηο αμηφινγεο ζέαο (ελδηαθέξνλ ηνπίν, αμηφινγε ζέα παξαηεξεηήο επί ηεο νδνχ). Απεηιέο ππνβάζκηζε : πξνέξρνληαη απφ ηερληθά έξγα, αιινίσζε ηνπ ρεξζαίνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, δηάλνημε νδνχ παξάιιειε πξνο ηελ αθηή, εληαηηθνπνίεζε δφκεζεο (νηθηζηηθή, ηνπξηζηηθή), θ.ιπ. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 5

5 ΣΔ 19-3 Φπζηθό πεξηβάιινλ : Η πεξηνρή θαιχπηεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε πεπθνδάζε ηα νπνία αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ειαηψλεο, θιπ. Γελ ιείπνπλ θαη νη πεξηνρέο κε καθία βιάζηεζε. Πξφθεηηαη γηα αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν πνπ πεξηβάιιεη ζεκαληηθνχο πνιηηηζηηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ηφπνπο, πνπ έρεη δερηεί ζεκαληηθέο ππνβαζκηζηηθέο πηέζεηο απφ ππξθαγηέο. Απεηιέο ππνβάκηζε : ππξθαγηέο, ηερληθά έξγα, εθρεξζψζεηο γηα θαιιηέξγεηεο ή άιιεο ρξήζεηο Αμηφινγεο δηαδξνκέο : δηαδξνκε ζε ελδηαθέξνλ θπζηθφ ηνπίν θαη κε αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ είλαη απηή κέζσ θνηιάδαο απφ Δπίδαπξν πξνο Λεγνπξηφ. ΣΔ 19-4 Οηθηζκνί ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλε δώλε: πξφθεηηαη γηα ήπηνπ κεγέζνπο νηθηζκνχο, κε γαξθηθφηεηα. Οη αξραηνινγθνί ηόπνη θαη ηνπία, θαζώο θαη ζεζκνζεηεκέλα ηνπία ΣΙΦΚ, παξνπζηάδνληαη ζε παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί γηα ηηο ΣΔ 18 έσο 22 ζπλνιηθά. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 6

6 TE 20 ΚΟΛΠΟ ΣΟΛΟ Η ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηθξέο εχθνξεο πεδηλέο πεξηνρέο πνπ θηάλνπλ έσο ηελ παξάθηηα δψλε, κηθξέο πεδηλέο ή κε νκαιφ αλαγιπθν γεσξγηθέο πεξηνρέο ζηελ ελδνρψξα, νξεηλνχο θαη εκηνξεηλνχο φγθνπο πνπ ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπο θαιχπηνληαη απφ ρακειή δαζηθή βιάζηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη ε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ παξαιία ηνπ Σνινχ. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ αξθεηνί αξραηνινγηθνί ρψξνη, πεξηνρέο νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, θ.ιπ. Ζώνθ με καλλιζργειεσ ςτθν ενδοχώρα Πεδινι ηώνθ Δρζπανου, Ιρίων ΣΔ 20-1 Αγξνηηθό ηνπίν : ραξαθηεξίδεηαη απφ εηήζηεο εληαηηθέο θαιιηιέξγεηεο κε πην πεξηνξηζκέλε παξνπζία νπσξψλσλ, ειαηψλσλ θαη θπζηθήο βιάζηεζεο ζηηο εχθνξεο θαη αξδεπφκελεο πεξηνρέο (Ίξηα, Κάληηα, Γξέπαλν). «πκπαγέο», αγξνηηθφ ηνπίν, κε «γεσκεηξηθφηεηα» ζην κσζατθφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηελ ελδνρσξα ε παξνπζία ησλ ειαηψλσλ είλαη ζεκαληηθφηεξε. Κάμποσ Δρζπανου ΣΔ 20-2 Αθηέο : ην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπο νη αθηέο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη νκαιέο θαη ακκψδεηο. Βξαρψδεηο αθηέο παξνπζηάδνληαη λφηηα ηεο ρεξζνλλήζνπ ζην Βηβάξη θαη ζε πεξηνξηζκέλν κήθνο ζηελ πεξηνρή ζηα άθξα ηεο παξαιίαο ζην Σνιφ. Πξφθεηηαη γηα παξαιηέο νκαιέο, πξνζβάζηκεο, κε θπζηθφηεηα, θαιή πνηφηεηα λεξψλ θαη αθηήο, κε κηθξέο ή αλεθηέο ηνπξηζηηθέο πηέζεηο, κε ζρεηηθά αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν. Ήζπρν, γξαθηθφ, γαιήλην ηνπίν έρεη ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ζην Βηβάξη. Η παξαιία ζην Σνιφ είλαη αμηφινγε θαη ακκψδεο. πλδπάδεηαη κε ην αμηφινγν ηνπίν ησλ λεζηψλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ αθηή. Η ξαγδαία ηνπξηζηηθή αλάπηπμή ηεο πεξηνρήο επεξεάζε ην ηνπίν ζηε ρεξζαία δψλε ζε βάξνο ηεο θπζηθφηεηαο ηνπ. Σα ηξία λεζάθηα απέληη απφ ην Σνιφ έρνπλ αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν θαη νη αθηέο είλαη θπξίσο βξαρψδεηο. Πεξηνξηζκέλεο αιιά αμηφινγεο παξαιίεο, πνπ ζπλδπάδνληαη κε επίζεο αμηφινγν ρεξζαίν θπζηθφ ηνπίν ππάξρνπλ ζηα λεζηά Ρφκβε θαη Γαζθαιείν. Πηέζεηο δέρεηαη ε παξαιηαθή δψλε απφ θαηαζθεπέο θνληά ή /θαη κεζα ζηε δψλε αηγηαινχ θαη παξαιίαο, νρήκαηα πνπ ζηαζκεχνπλ πάλσ ζηελ άκκν, πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ζηελ πνηφηεηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, θ.ιπ. Καηαιήγνληαο, ην ηνπίν ζηελ αθηή ζην Σνιφ έηλαη αμηφινγν, φκσο δέρεηαη ζεκαληηθέο πηέζεηο. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 7

7 ΣΔ 20-3 Φπζηθό πεξηβάιινλ : Πεξηνρέο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ελδνρψξα εληνπίδνληαη ζε λεζίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο ζε παξφρζηεο δψλεο, είηε παξεκβαιιφκελεο ζε αγξνηηθή γε. Δπίζεο πεξηνρέο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο εληνπίδνληαη ζηνπο εκηνξεηλνχο θαη νξεηλνχο φγθνπο, φπνπ ε βιάζηεζε θαίλεηαη λα είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ππνβαζκηζκέλε (ρακειή, καθία βιάζηεζε). ε ζέζεηο ςειά ππάξρνπλ ζεκεία κε αμηφινγε ζέα. Τπνβαζκηζηηθέο πηέζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί θαη αζθνχληαη θαη ζήκεξα, είλαη δαζηθέο ππξθαγηέο, ππεξβφζθεζε, εθζθαθέο ζε κεγάιεο εθηάζεηο / ζε έληνλν αλάγιπθν/ ζε ζέζε νξαηή απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή μ ηελ παξάθηηα δψλε, πεξηνρέο κε αμηφινγα θπζηθά ηνπία είλαη ε πεξηνρή ζην Βηβάξη,ν θφιπνο ζην Σνιφ, ηα λεζηά ζηνλ θφιπν, θ.ιπ. Τπνβαζκηζηηθέο πηέζεηο αζθνχληαη απφ άλαξρε αλάπηπμε ζηελ παξαιηαθή δψλε, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, πξνβαιιφκελα ηερληθά έξγα θαη εθζθαθέο, ιαηνκεία θ.ιπ. ΣΔ 20-4 Οηθηζκνί ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλε δώλε Οη νηθηζκνί ζηελ ελδνρψξα έρνπλ ήπηα αλάπηπμε θαη θπξίσο γεσξγηθφ ραξαθηήξα, κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο. Ο πινχηνο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ε εγγχηεηα πξνο αζηηθά θέληξα θαη εζληθνχο άμνλεο κεηαθνξψλ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθηζκψλ ζε θαιή θαηάζηαζε. ηελ παξαιαθή δψλε έρεη ελζσκαησζεί ζηνπο νηθηζκνχο ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Δίλαη επίζεο κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο. ε θάπνηνπο απφ απηνχο, ε θπζηνγλσκία ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τολό, ςιμερα και ςτο παρελκόν Σν Σνιφ είλαη ν πην ζεκαληηθφο νηθηζκφο ηεο παξαιηαθήο δψλεο. Δίλαη νηθηζκφο πνπ έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο ηνπξηζηηθά, γεγνλφο πνπ δηακνξθψλεη ην «ραξαθηήξα» ηνπ. Σν ηνπίν ηνπ νηθηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη αμηφινγν θπξίσο ιφγσ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν. Γηαρξνληθά ε πεξηνρή αλάπηπμήο ηνπ έρεη κεηαιιαρζεί απφ ςαξνρψξη ζε ζρεηηθά θνζκνπνιίηηθν ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν. Η εληαηηθή «δήηεζε» γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε έρεη ραξαθηεξίζεη ηνλ νηθνδνκηθφ ηνπ φγθν θαη ηε δνκή ηνπ. εκαληηθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηφπνη πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ζε εηδηθή παξάγξαθν ζηε ζπλέρεηα. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 8

8 TE 21 ΑΡΓΟ, ΝΑΤΠΛΙΟ, ΜΤΚΗΝΔ, ΠΔΓΙΑΓΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ, ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΟΛΠΟ - TE 22 ΓΤΣΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΓΑ Η ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο εχθνξεο πεδηλέο πεξηνρέο (Αξγνιηθφο θάκπνο) πνπ θηάλνπλ έσο ηελ παξάθηηα δψλε, Μηθξφηεξεο πεδηλέο ή κε νκαιφ αλαγιπθν γεσξγηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη ζηελ ελδνρψξα. Οη ελφηεηεο απηέο πεξηβάιινληαη απφ νξεηλνχο θαη εκηνξεηλνχο φγθνπο πνπ ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπο θαιχπηνληαη απφ ρακειή δαζηθή βιάζηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη ε ζεκαληηθή γεσξγηθή παξαγσγή, ν ζεκαληηθφο πινχηνο κλεκείσλ θαη ηζηνξίαο θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ παξαιία (Ναχπιην). ΣΔ 21& 22-1 Αγξνηηθό ηνπίν : Οη εχθνξεο θαη αξδεπφκελεο πεδηλέο πεξηνρέο πνπ θηάλνπλ έσο ηελ αθηή, ραξαθηεξίδνληαη απφ εηήζηεο εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη νπσξψλεο κε πην πεξηνξηζκέλε παξνπζία ειαηψλσλ θαη θπζηθήο βιάζηεζεο (θάκπνο Άξγνπο, θάκπνο ζην Κηβέξη). Πξφθεηηαη γηα αγξνηηθφ ηνπίν κε «γεσκεηξηθφηεηα» ζην κσζατθφ ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ. Η παξνπζία νηθηζκψλ θαη δηάζπαξηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ. Γηαπηζησκέλεο ζεκαληηθέο απεηιέο ππνβάζκηζεο πξνέξρνληαη απφ ηελ ππεξάληιεζε ππνγείσλ πδάησλ, ηελ πθαικχξσζε παξάθηησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, ηε ληηξνξχπαλζε εδαθψλ απφ ηελ άζθεζε εληαηηθήο γεσξγίαο. Γεπηεξεχνπζα απεηιή γηα ηε γεσξγηθή γε είλαη ε δηάζπαξηε δφκεζε. ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηελ ελδνρσξα (πεδηλφ θαη εκηνξεηλφ αλάγιπθν) ε παξνπζία ησλ ειαηψλσλ είλαη ζεκαληηθφηεξε. ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ην κσζατθφ ησλ θαιιηεξγεηψλ παξνπζηάδεη «γεσκεηξηθφηεηα», ελψ ζηηο πεξηνρέο κε πην έληνλν αλάγιπθν νη ζρεηηθνί κνξθφηππνη πνηθίινπλ πξνζαξκνδφκελνη ζην θπζηθφ αλάγιπθν θαη δηαθφπηνληαη απφ «λεζίδεο» θπζηθήο βιάζηεζεο. Πξφθεηηαη γηα ήπην αγξνηηθφ ηνπίν. Αγροτικό τοπίο ςε παράκτιεσ πεδινζσ ηώνεσ Αγροτικό τοπίο ςε πεδινζσ ηώνεσ ςτθν ενδοχώρα Αγροτικό τοπίο ςτθν ενδοχώρα ςε περιοχζσ με πιο ζντονο ανάγλυφο ΣΔ 21 & 22-2 Αθηέο : Οη αθηέο ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπο βφξεηα θαη δπηηθά ηνπ Ναππιίνπ είλαη ξερέο, ακκψδεηο θαη ζπλερείο. Πξφθεηηαη ζρεδφλ γηα εληαία παξαιία. Δίλαη ακκψδεο κε πιάηνο πνπ απμνκεηψλεηαη. Σα φξηα ηεο πξνο ηελ ελδνρψξα πξνζδηνξίδνληαη απφ κάιινλ πνιπζχρλαζηε παξαιηαθή νδφ. Οηθηζηηθή αλάπηπμε ππάξρεη ζε φιν ζρεδφλ ην κήθνο ηεο (κεκνλσκέλε ή ζε ζπλεθηηθνχο νηθηζκνχο). ε ζέζεηο κε αμηφινγε παξαιία εκθαλίδεηαη εληαηηθφηεξε ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε. Τπάξρνπλ αμηφινγεο αθηέο ζε ππνπεξηνρέο ηεο αλσηέξσ ελφηεηαο. Δπίζεο ζε αξθεηέο ζέζεηο ηεο αθηνγξακκήο ππάξρνπλ ζέζεηο κε αμηφινγε ζέα ηφζν πξνο ην ζαιάζζην ρψξν, φζν θαη πξνο ην Ναχπιην. Η αθηή λφηηα ηνπ Ναππιίνπ (Αξβαληηηά) είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, δεζπφδνπλ ζε απηφ εληππσζηαθέο νξζνπιαγηέο (γεσηνπία), νη νπνίεο απνηεινχλ θαη γλσζηά αλαξηρεηηθά πεδία θαη ηκήκα ηνπ ηνπίνπ ηεο ζηα αλάληε, είλαη ην θάζηξν. Η παξαιία ηεο Καξαζψλαο είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, δεζπφδνπλ θαη ζε απηφ εληππσζηαθέο νξζνπιαγηέο (γεσηνπία), έρεη αμηφινγε δαζηθή βιάζηεζε ζηα παξάιηα, έρεη νηθνινγηθή αμία θαη δελ έρεη δερηεί επηδξάζεηο απφ νηθνδνκηθή θαη ηνπξηζηηθε αλάπηπμε. Παραλίεσ ςτον Αργολικό κόλπο ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 9 Παραλία Καρακώνα Ακτι Αρβανιτιάσ

9 ΣΔ 21 & 22-3 Φπζηθό πεξηβάιινλ : Πεξηνρέο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ελδνρψξα εληνπίδνληαη ζηνπο νξεηλνχο θαη εκηνξεηλνχο φγθνπο, ζε λεζίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο ζε πεξηνρέο κε θαιηέξγεηεο, ζε παξφρζηεο δψλεο θ.ιπ. Φυςικά τοπία ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ Οη νξεηλνί θαη εκηνξεηλνί φγθνη θαιχπνληαη θπξίσο απφ αξαηή βιάζηεζε, ρσξίο βέβαηα λα ιείπνπλ θαη πεξηνρέο κε δάζνο, ην είδνο ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πςφκεηξν. εκαληηθέο ππνβαζκηζηηθέο πηέζεηο πξνέξρνληαη απφ ππξθαγηέο θαη δηάβξσζε εξεκνπνίεζε. Πηέζεηο δέρεηαη ην ηνπίν θαη απφ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ, θπξίσο αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ πξνβάινληαη ζε κεγάιε απφζηαζε, αλ θαη θάπνηνο κπνξεί λα ηηο ραξαθηεξίζεη σο ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ ηνπίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζην αλάγιπθν (δξφκνη πξφζβαζεο, θιπ). Δπηκέξνπο ηνπία είλαη ελδηαθέξνληα, εμαζθαιίδνπλ αμηφινγε ζέα, δηαζέηνπλ αμηφινγνπο θπζηθνχο ζρεκαηηζκνχο, θ.ιπ. Αμηφινγα θπζηθά ηνπία, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη αλσηέξσ είλαη απηά ηεο Καξαζψλαο θαη ηεο Αξβαληηηάο. Σφπνη πςειήο νηθνινγηθεο αμίαο ζηελ πεξηνρή αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ ελνηήησλ. Πάρκο Φ/Β Καρακώνα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπία ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγνχληαη ζηελ δηέιεπζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ απφ ηελ νξεηλή πεξηνρή, κε ραξαθηεξηζηηθέο γέθπξεο, δηαδξνκέο κε αμηφινγε ζέα, θιπ. Δπίζεο, εθηφο απφ ηα ζεκαληηθά κλεκεία, ιηγφηεξν ζεκαληηθά ή / θαη γλσζηά κλεκεία θνζκνχλ ζέζεηο εληαγκέλεο ζε αμηφινγα θπζηθά ηνπία. Αιολικό Πάρκο Γζφυρα ςτον Αχλαδόκαμπο Εξωκκλιςι κορυφισ ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 10

10 ΣΔ 21 & 22-4 Οηθηζηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε Οη νηθζκνί ζηελ ελδνρψξα έρνπλ ήπηα αλάπηπμε θαη θπξίσο γεσξγηθφ ραξαθηήξα, κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο. Ο πινχηνο ηεο γεσξγηθήο παξγσγήο, ε εγγχηεηα πξνο αζηηθά θέληξα θαη εζληθνχο άμνλεο κεηαθνξψλ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθηζκψλ ζε θαιή θαηάζηαζε, φπσο θαη ζε άιιεο ελφηεηεο ηεο Αξγνιίδαο. ηελ παξαιαθή δψλε έρεη ελζσκαησζεί ζηνπο νηθηζκνχο ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ζε αξθεηνχο απφ απηνχο, ε θπζηνγλσκία ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηεο. Η εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο ζπλεθηηθνχ νηθηζηηθνχ ηζηνχ δφκεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αξγνιηθνχ θάκπνπ θαηά κήθνο ησλ θχξησλ νδηθψλ αμφλσλ, ηεο παξαιηθήο νδνχ, κεηαμχ ζεκαληηθψλ γηα ηελ πεξηνρή νηθηζηηθψλ θέλξσλ (π.ρ. Ναχπιην Νέα Κίνο) θ.ιπ. ΚιβΖρι Σν Άξγνο είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Αξγνιίδαο θαη θέληξν εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωο ε αξραηφηεξε πφιε ηεο Διιάδαο, ζπκκεηέρεη ζην Γίθηπν ησλ Αξραηφηεξσλ Πφιεσλ ηεο Δπξψπεο θαη απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιύηεξα ππαίζξηα κνπζεία ηεο ρώξαο, κε πνιπάξηζκα θαη κνλαδηθά επξήκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν ησλ Διιήλσλ (Αξραίν Θέαηξν πνπ είλαη ζθαιηζκέλν ζε βξάρν, Αξραία Αγνξά, Ρσκατθά Λνπηξά, Αξραίν Ωδείν θιπ). Σν Κάζηξν ηεο Λάξηζαο πνπ ήηαλ ε Αθξφπνιε ηνπ Αξραίνπ Άξγνπο δεπφδεη πάλσ απφ ηελ πφιε. Η αλάπηπμε ηνπ ζηε ζχγρξνλε πεξίνδν αθνινχζεζε ηελ ηππηθή πνξεία ησλ ειιεληθψλ αζηηθψλ θέληξσλ. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 11

11 Ναύπιην (πεγή: GREEKSCAPE): Σνπίν ηδηαίηεξα αμηφινγν, κε ζχλζεην ραξαθηήξα, πνπ ζπλδπάδεη κλεκεία, ηζηνξηθφηεηα, αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ, αμηφινγν αξρηηεθηνληθφ πινχην, γξαθηθφηεηα, αμηφινγε νηθηζηηθή δνκή, ζέζεηο κε αμηφινγε ζέα, αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απεηιέο ππνβάζκηζεο ζπλδένληαη κε επεκβάζεηο ζε θηίξηα, κε αζηηθή ξχπαλζε, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερφκελα αιινηψλνπλ ην «ήξεκν» ηνπίν (π.ρ κε έληνλε ερνξχπαλζε). «Ήζπρεο πεξηνρέο» θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2002/49 είλαη ε αθηή θαη ε δηαδξνκή ηεο Αξβαληηηάο, ρψξνη πξαζίλνπ ζηα αλάληε, ην θάζηξν, ην Μπνχξηδη. Η παιηά πφιε ηνπ Ναππιίνπ, θηηζκέλε ζηε βξαρψδε ρεξζφλεζν ηεο Αθξνλαππιίαο, ζηε ζθηά ηνπ απφθξεκλνπ θαη επηβιεηηθνχ βξάρνπ ηνπ Παιακεδηνχ, έρεη κνξθή απφιπηα θαζνξηζκέλε απφ ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ηνπ ρψξνπ αλάπηπμήο ηεο, απφ ηα ακπληηθά έξγα πνπ θαηά θαηξνχο νξζψζεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαη απφ ηε κεηαβαιιφκελε ρξνληθά νξηνγξακκή ηεο παξαιίαο. Η ζρέζε ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ κε ην ήξεκν ζηνηρείν ηεο ζάιαζζαο ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ θαη ε ζεκαληηθή παξνπζία ηεο λεζίδαο Μπνχξηδη ζπλζέηνπλ κία ηζρπξή θαη κνλαδηθή εηθφλα, πνπ δηαθνξνπνηείηαη θάζε θνξά αλάινγα κε ην ζεκείν παξαηήξεζεο. Οη ηζηνξηθνί ζηαζκνί ηεο δσήο ηεο πφιεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηθφλα ηεο. Η αξκνληθή ζπλχπαξμε νρπξψζεσλ, κλεκείσλ θαη αμηφινγσλ θηηζκάησλ δηαθφξσλ επνρψλ, καδί κε κία ζεηξά ηζηνξηθψλ θαη θπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη έλα ζρεδφλ απφιπηα δηαηεξεκέλν δηαρξνληθά δίθηπν δξφκσλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ, ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ αζηηθφ ζχλνιν, κε ηζρπξφ ραξαθηήξα. Πξψηνο ππξήλαο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζην ρψξν, απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, είλαη ν ιφθνο ηεο Αθξνλαππιίαο (βι. ηηο δψλεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Η πξψηε δψλε εθηείλεηαη απφ ηελ Αθξνλαππιία κέρξη ηηο νδνχο ηατθφπνπινπ - Πιαπνχηα, φξην ηεο αθηήο θαηά ηνλ Μεζαίσλα, ζε κία πεξηνρή κε αξθεηά έληνλε θιίζε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε ράξαμε ησλ δξφκσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο έληνλεο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο. Σα θηίζκαηα, απφιπηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο θιίζεηο απηέο, είλαη κηθξήο θπξίσο θιίκαθαο θαη ιατθνχ σο επί ην πιείζηνλ ραξαθηήξα, ειεχζεξα ηνπνζεηεκέλα ζην ρψξν. Η νκνηνγέλεηα ηεο δψλεο δηαθφπηεηαη απφ θάπνηα κεγαιχηεξα, ελεηηθήο ή νζσκαληθήο επνρήο, δεκφζηα ή ζξεζθεπηηθά θηίξηα Οη παιαηφηεξεο πιαηείεο ηεο πφιεο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα θαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κε κεζαησληθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεδφλ ακεηάβιεηα κέρξη ζήκεξα, ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξψηε απηή δψλε αλάπηπμεο ηεο πφιεο. Η δεχηεξε δψλε επέθηαζεο ηεο πφιεο, παξάιιειε κε ηελ πξψηε, νξίδεηαη κεηαμχ ησλ αμφλσλ ηατθφπνπινπ Πιαπνχηα θαη ηεο Λεσθφξνπ Ακαιίαο, θαη ηαπηίδεηαη κε ην επηζαιάζζην ελεηηθφ ηείρνο ηεο πεξηφδνπ Σν έδαθνο εδψ είλαη ιηγφηεξν επηθιηλέο θαη ην χθνο ηεο πεξηνρήο πεξηζζφηεξν αζηηθφ. Σα θηίξηα ηεο δψλεο απηήο, θηηζκέλα ζε ζπλερέο ζχζηεκα, εκθαλίδνπλ θάπνηεο αξρέο ηππηθφηεηαο θαη ελίνηε θαη λενθιαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο φςεηο ηνπο. Σα ζεκαληηθφηεξα δεκφζηα ή ζξεζθεπηηθά θηίξηα ελεηηθήο θαη νζσκαληθήο επνρήο, βξίζθνληαη ζε απηή ηε δψλε. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ ελδηάκεζε απηή δψλε είλαη ε πιαηεία πληάγκαηνο, ζηελ νπνία θαηαιήγεη αμνληθά ε νδφο Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ, γλσζηή σο ν κεγάινο δξφκνο. Σν ζεκεξηλφ ηεο ζρήκα δηακνξθψζεθε κεηεπαλαζηαηηθά. Η ηξίηε δψλε νξίδεηαη κεηαμχ ηεο Λεσθφξνπ Ακαιίαο θαη ηεο ζάιαζζαο. Σν έδαθνο εδψ είλαη νξηδφληην θαη νη δξφκνη ζηελνί, κε ράξαμε απφιπηα θαλνληθή πνπ νθείιεηαη ζε κεηεπαλαζηαηηθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα ( ). Σν ζχζηεκα δηαλνκήο ησλ νηθνπέδσλ είλαη ζρεδφλ απφιπηα θαλνληθφ θαη ην ζχζηεκα δφκεζεο ζπλερέο. Η ηειεπηαία απηή δψλε δηαθξίλεηαη απφ κία ζρεδφλ απφιπηε ηππηθφηεηα ηφζν ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ, φζν θαη ζηα θηίξηά ηεο. Ο παξαιηαθφο δξφκνο ηεο πφιεο, πνπ απνηειεί θαη ην φξηφ ηεο πξνο ηε ζάιαζζα θαη ε πιαηεία Φηιειιήλσλ, ε ηειηθή κνξθή ησλ νπνίσλ δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ 20ν αηψλα, απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ειεχζεξνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ζην ηκήκα απηφ ηεο πφιεο. Η θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο, καδί κε κία ζεηξά κεηαβνιψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα, θαζφξηζαλ ζεκαληηθά ηε ζεκεξηλή ηεο εηθφλα. Σν πξψην Ξελία, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 ζην αλαηνιηθφ άθξν ηεο Αθξνλαππιίαο, θαη νη λέεο θαηαζθεπέο μελνδνρείσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 ζηε ζέζε ηνπ ζηξαηψλα ηνπ Καπνδίζηξηα, είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο. Έλα ξήγκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ηείρνο ηεο Αθξνλαππιίαο νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή κπεηνλέλησλ αληεξίδσλ αληηζηήξημήο ηνπ, κηα ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, ε νπνία νινθιεξψζεθε κε ηελ θαηεδάθηζε ησλ παιηψλ θπιαθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ μελνδνρείσλ ηελ επνρή ηεο δηθηαηνξίαο. Γξαζηηθέο αιιαγέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, φπνπ αξθεηά απφ ηα παιαηά θηίξηα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ λεφηεξα, ελψ ε λενθιαζηθή ράξαμε ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηνλ πεξηκεηξηθφ ηεο πιαηείαο δξφκν, έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κηα λέα δηακφξθσζε κε αλαθνξέο ζην κεζαησληθφ παξειζφλ ηεο. ηε δψλε ηεο παξαιίαο, ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο απνηεινχλ ε αλέγεξζε ηνπ μελνδνρείνπ Ακθηηξχσλαο, πνπ θηίζζεθε ζηε ζέζε παιαηφηεξσλ θηηξίσλ θαη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πνπ θηίζζεθε ζηε ζέζε ελεηηθνχ πξνκαρψλα. Η παιηά πφιε ζήκεξα θαιχπηεηαη λνκνζεηηθά κε κία ζεηξά δηαηαγκάησλ πξνζηαζίαο. Αξθεηέο παξεκβάζεηο αλάπιαζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην δεκφζην ρψξν θαη ηζηνξηθά θηίξηα έρνπλ απνθαηαζηαζεί γηα λα ζηεγάζνπλ λέεο ρξήζεηο. Δληνχηνηο, ζπρλά παξαηεξνχληαη αλεπηηπρείο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη αιιαγέο ρξήζεο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ πνπ αιινηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Παξάιιεια, ζηελ παιηά πφιε παξαηεξείηαη ππεξζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαη ηνπξηζηηθνχ εκπνξίνπ πνπ δεκηνπξγνχλ θπθινθνξηαθή έληαζε, θνξηίδνπλ ππεξβνιηθά ηνλ δεκφζην ρψξν θαη απνκαθξχλνπλ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο. Απηφ, ηε ζηηγκή πνπ ε επξχηεξε πφιε δηαζέηεη ζεκαληηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο θαη αλαςπρήο ηφζν ησλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη ρψξν απνξξφθεζεο ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ε παιηά πφιε. Σειηθά, ε ζεκεξηλή θπζηνγλσκία ηεο παιηάο πφιεο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεζαησληθψλ πφιεσλ (κε ηε γξαθηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ, ηελ ειεχζεξε ράξαμε ησλ δξφκσλ, ηα ειεχζεξα ηνπνζεηεκέλα κέζα ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ κλεκεία θαη ηηο κεζαησληθέο πιαηείεο) κε ηελ εηθφλα ησλ λεφηεξσλ πφιεσλ ηνπ 19νπ αηψλα (βι. ρήκα 1) πνπ επαλαθέξνπλ ην θιαζηθφ κνληέιν ησλ νξζνγσληθψλ ραξάμεσλ θαη ησλ θιαζηθηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θηηξίσλ. Η πφιε έρεη ελζσκαηψζεη σο θάπνην βαζκφ ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ 20νχ αηψλα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ζηα ζεκεία πνπ πξναλαθέξνληαη, θαη ζε κεγάιν βαζκφ δηαηεξεί ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ραξαθηήξα. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 12

12 ΣΔ 18 έσο 22-1 ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ Πξόθεηηαη γηα αξραηνινγηθό πεδίν κε δηάζπαξηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο πνηθίιεο θαη επνρήο θαη ζεκαζίαο, πνπ ζηε ζύγρξνλε επνρή δελ απνδίδεηαη ε αληίιεςε ηεο ελόηεηάο ηνπο. 1- (α) Θέαηξν Δπηδαύξνπ πξόθεηηαη γηα ηόπν Μλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο. Απνηειεί έλα «ζπγθινληζηηθφ» ηνπηαθφ ζχλνιν, ζεκαληηθφ αξραηνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ ηφπν, κε αμηνζαχκαζηε έληαμε έξγσλ ζην θπζηθφ ηνπίν θαη αλάγιπθν. Γίλεη ζηνλ επηζθέπηε δπλαηφηεηεο ζεκαληηθήο βησκαηηθήο εκπεηξίαο κε παξαθνινχζεζε παξαζηάζεσλ, κε αθνχγθξαζε ηνπ ερνηνπίνπ, θ.ιπ. Φέξεη ζεκαληηθέο κλήκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ. Σν Θέαηξν ηνπ Αζθιεπηείνπ ηεο Δπηδαχξνπ νηθνδνκήζεθε ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Κπλνξηίνπ φξνπο, ζηα ηέιε ηεο Κιαζηθήο επνρήο, γχξσ ζην π.υ., απφ ηνλ Αξγείν αξρηηέθηνλα Πνιχθιεηην ηνλ Νεφηεξν φπσο αλαθέξεη ν Παπζαλίαο, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο αλνηθνδφκεζεο ηνπ ηεξνχ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ 3ν αη. κ.υ. Σν κνλαδηθφ απηφ κλεκείν, ην ηειεηφηεξν θαη δηαζεκφηεξν αξραίν ειιεληθφ Θέαηξν, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ θνκςφηεηα κε ηελ ηέιεηα αθνπζηηθή, είλαη θαηά ηνλ Παπζαλία, έξγν ηνπ Πνιχθιεηηνπ (ηνπ Νεψηεξνπ), ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο Θφινπ ζην ίδην ηεξφ. Η αξκνλία απηνχ ηνπ Θεάηξνπ νθείιεηαη ζηνλ κνλαδηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ βαζηζκέλν ζ' έλα θαλνληθφ πεληάγσλν, ζην νπνίν εγγξάθεηαη ε νξρήζηξα, θαζψο θαη ζηε ρξήζε ηξηψλ θέληξσλ γηα ηελ ράξαμε ησλ θακπχισλ ζεηξψλ ησλ εδσιίσλ ηνπ θνίινπ. Πεξίθεκε είλαη θαη ε αθνπζηηθή ηνπ Θεάηξνπ απηνχ. Άλλα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου Αρχαίο κζατρο Αςκλθπιείου Επιδαφρου Θόλοσ/ Θυμζλθ ςτο Ιερό του Αςκλθπιοφ Επιδαφρου Στοά Αβάτου Ιεροφ Αςκλθπιοφ Επιδαφρου Καταγώγιο Αςκλθπιείου Επιδαφρου Κτίριο Ε Αςκλθπιείου Επιδαφρου Τελετουργικό Εςτιατόριο ( ''Γυμνάςιο'' ) Αςκλθπιείου Επιδαφρου Στάδιο Ιεροφ Αςκλθπιοφ Επιδαφρου Ναόσ Αςκλθπιοφ Ιεροφ Αςκλθπιοφ Επιδαφρου Ελλθνικά Λουτρά Επιδαφρου Ναόσ Αρτζμιδοσ Ιεροφ Αςκλθπιοφ Επιδαφρου ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 13

13 1-(β) Μπθήλεο : εκαληηθόο ηζηνξηθόο, αξραηνινγηθό ηόπνο, δηεζλνύο εκβέιεηαο, ζε θαιή θαηάζηαζε, ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο, αλαθέξεηαη θαη «ζξπιείηαη» ζε κύζνπο θαη ηζηνξηθά θείκελα από ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ησλ Μπθελψλ πεξηιακβάλεη ηελ ηεηρηζκέλε αθξφπνιε ζηελ θνξπθή ηνπ πςψκαηνο, θαζψο θαη δηάζπαξηα ηαθηθά θαη νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα έμσ απφ απηήλ, θπξίσο ζηα δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα κλεκεία, πνπ είλαη ζήκεξα νξαηά, ρξνλνινγνχληαη ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο αθκήο ηνπ αλαθηνξηθνχ θέληξνπ, απφ ην 1350 έσο ην 1200 π.υ. Η αθξφπνιε έρεη θάηνςε ζρεδφλ ηξηγσληθή θαη είλαη νρπξσκέλε κε ηα ιεγφκελα θπθιψπεηα ηείρε. Σν αλάθηνξν, ζχκβνιν ηεο δχλακεο ησλ Μπθελαίσλ βαζηιέσλ, δεζπφδεη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηεο αθξφπνιεο. ην αλαθηνξηθφ ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλνληαη θαη άιια θηήξηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ησλ Μπθελαίσλ, θπξίσο ρψξνη απνζήθεπζεο θαη παξαγσγήο, ηα βαζηιηθά εξγαζηήξηα, ρψξνη ιαηξείαο θαη θαηνηθίεο, πνπ πξέπεη λα αλήθαλ ζε αμησκαηνχρνπο. Έμσ απφ ηα ηείρε ηεο αθξφπνιεο, δπηηθά ηεο Πχιεο ησλ Λεφλησλ, βξίζθεηαη ν Σαθηθφο Κχθινο Β, πνπ πεξηθιείεη 14 ιαθθνεηδείο ηάθνπο. ηελ ίδηα πεξηνρή ζψδνληαη ηέζζεξηο ζνισηνί ηάθνη, απφ ηνπο ελλέα ηάθνπο απηνχ ηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί κέρξη ζήκεξα ζηηο Μπθήλεο, ζηνπο νπνίνπο αληηπξνζσπεχνληαη ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ ηχπνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Σάθν ησλ Λεφλησλ, ηνλ Σάθν ηνπ Αηγίζζνπ, ηνλ Σάθν ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ιίγν λνηηφηεξα, ηνλ πεξίθεκν «Θεζαπξφ ηνπ Αηξέα», ην ηειεηφηεξν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ, κε ηα ηεξάζηηα ππέξζπξα, ην επηβιεηηθφ χςνο ηεο θπςεινεηδνχο ζφινπ θαη ηελ πινχζηα δηαθνζκεκέλε πξφζνςή ηνπ. Πεξίπνπ 50 κ. λφηηα ηνπ Σαθηθνχ Κχθινπ Β θαη δίπια ζην ζχγρξνλν δξφκν ζψδνληαη ηα ιείςαλα ζπγθξνηήκαηνο ηεζζάξσλ θηεξίσλ, πνπ νλνκάζζεθαλ Οηθία ησλ Αζπίδσλ, Οηθία ηνπ Λαδεκπφξνπ, Οηθία ησλ θηγγψλ θαη Γπηηθή Οηθία. ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ αθξφπνιε δηαηεξνχληαη αθφκε ίρλε ηνπ πνιχ αλεπηπγκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πνπ ζπλέδεε ηηο Μπθήλεο κε άιια κεγάια θέληξα ηεο πεξηνρήο. Απφ απηφ ην δίθηπν ζψδεηαη έλαο δξφκνο κε γέθπξα, θνληά ζην λεθξνηαθείν ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ, ελψ ζε έλα δεχηεξν δξφκν, πνπ αθνινπζνχζε ηελ πνξεία ηνπ βφξεηνπ ηείρνπο, δηαθξίλνληαη αθφκε νη απιαθψζεηο απφ ηνπο ηξνρνχο ησλ αξκάησλ επάλσ ζην βξάρν. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 14

14 1-(γ)Αξραία Σύξηλζα: εκαληηθφο αξραηνινγηθφο ηφπνο, δηεζλνχο ζεκαζίαο, παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. εληάζζεηαη επηζήκσο ζηα κλεκεία 1-(δ) Θνισηόο ηάθνο: εκαληηθφο αξραηνινγηθφο ηφπνο ζην ιφθν ηνπ «Πξνθήηε Ηιία. Θέζε κε αμηφινγε ζέα ζηελ θνξπθή. 1-(ε) Αθξόπνιε Μηδέαο εκαληηθφο αξραηνινγηθφο ηφπνο & Θέζε κε επξεία ζέα ζηελ θνξπθή, εληαγκέλνο ζε ήπην αγξνηηθφ ηνπίν Θέζε : Αλάκεζα ζηηο Μπθήλεο θαη ηελ Σίξπλζα, πάλσ ζ αξραίν θσληθφ ιφθν χςνπο 270 κ. θηίζηεθε ε ηξίηε ζε ζεκαζία αθξφπνιε ηεο Αξγνιίδαο, ε κπθελατθή αθξφπνιε ηεο Μηδέαο. Πεξηγξαθή : θαηνηθήζεθε απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή φπσο απνδεηθλχνπλ θαη επξήκαηα ηνπ 13νπ αη. Σν «θπθιψπεην ηείρνο» θαη νη δχν αληηθξηζηέο πχιεο, ε Αλαηνιηθή θαη ε Γπηηθή, πξνζηαηεχνπλ έθηαζε ηκ.. Έπαημε ξφιν βηνηερληθήο, δηνηθεηηθήο, ζηξαηησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δχλακεο. Μηα ηεξάζηηα ζήξαγγα, ν πξνκαρψλαο θαη κηα ζεηξά νηθεκάησλ κε πεξίηερλεο ηνηρνγξαθίεο καγεχνπλ ηνλ επηζθέπηε. Δπίζεο ν πινχηνο θαη ε αίγιε ηεο αθξφπνιεο απνηππψλεηαη κεγαιεησδψο ζηα πινχζηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. Η πεξηνρή είλαη ήπην αγξνηηθφ ηνπίν κε ινθψδεηο εμάξζεηο. Απεηιέο ππνβάζκηζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ηνπίνπ πξνέξρνληαη απφ ελδερφκελα ζεκαληηθά ηερληθά έξγα. Πξφθεηηαη γηα γεηηνληθνχο αξραηνινγηθνχο ηφπνπο ζε απφζηαζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5ρικ, δειαδή πξνζβάζηκνπο πεδή. (α) Θέζε : πάλσ ζε ιφθν δίθνξθν ζην δξφκν πνπ ζπλδέεη ην Ναχπιην κε ην Άξγνο. Πεξηγξαθή : Η αθξφπνιε ηεο Αξραίαο Σίξπλζαο, είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αθξνπφιεηο πνπ ζπλδέεηαη κε πνιινχο κπζηθνχο ήξσεο. Πξσηνθαηνηθήζεθε ηε Νενιηζηθή επνρή, φπσο καξηπξνχλ θεξακηθά επξήκαηα, ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ ρηίζηεθαλ αςηδσηά θηίξηα γχξσ απφ γηγαληηαίν κπζηεξηαθφ θπθιηθφ νηθνδφκεκα, ελψ ηέινο ζηελ Τζηεξνειιαδηθή πεξίνδν νηθνδνκήζεθαλ ηα πεξίθεκα «Κπθιψπεηα ηείρε» πνπ πεξηέθιεηαλ ηελ Αθξφπνιε. Τπάξρεη ηνηρνγξαθεκέλν αλάθηνξν, θπθιψπεηεο ζήξαγγεο, ην δσκάηην ινπηξνχ, ην δπηηθφ πξνκαρψλα, ην κηθξφ κέγαξν θαη ηελ εληππσζηαθή ζθάια δηαθπγήο. Η αίζζεζε ηνπ «σξαίνπ» απηήο ηεο αθξφπνιεο πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηνηρνγξαθίεο, θεξακηθά θαη ράιθηλα επξήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζηα Μνπζεία Ναππιίνπ θαη Αζελψλ. Αλαθέξεηαη απφ ηνλ κεξν θαη ηνλ Παπζαλία. Ο επηζθέπηεο πνπ πεξπαηάεη ζ απηή ηελ αθξφπνιε, αληηιακβάλεηαη κε επθνιία ηνπο αξραίνπο νηθνδνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο. (β) Θέζε : ζην ιφθν ηνπ «Πξνθήηε Ηιία» βξίζθνληαη κπθελατθνί ηάθνη. Πεξηγξαθή : Πξφθεηηαη γηα κπθελατθφ ζνισηφ ηάθν θαη έλαο δεχηεξν ζαιακσηφο. Η πεξηνρή είλαη εχθνξε θαη πεδηλή, κε εθηεηακέλνπο πνξηνθαιεψλεο. Οη νηθηζκνί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη δπλακηθνί. Απφ ηνλ ρψξν ηεο Αξραίαο Σίξπλζαο δηέξρεηαη πνιπζχρλαζηή νδφο. Απεηιέο ππνβάζκηζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ηνπίνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (θηίξηα, νδηθά θαη άιια ηερληθά έξγα, ζφξπβνο, θσηνξχπαλζε, θιπ). 1-(ζη) Γελδξά Αξραηνινγηθφο ηφπνο, απνηειεί έλα απ ηα κεγαιχηεξα κπθελατθά λεθξνηαθεία ηεο Πεινπνλλήζνπ εληαγκέλνο ζην ήπην αγξνηηθφ ηνπίν ζηηο παξπθέο νκψλπκνπ αγξνηηθνχ νηθηζκνχ. Γελ πξνβάιιεηαη ζην ηνπίν - ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο αληηιεπηηθήο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο Θέζε: Λίγν πην έμσ απ ην ρσξηφ Γελδξά, ζηελ πιαγηά ελφο ιφθνπ, δπηηθά απ ηε κπθελατθή αθξφπνιε ηεο Μηδέαο βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ «λεθξνηαθείνπ ησλ Γέλδξσλ» Πεξηγξαθή : πεξίθεκν λεθξνηαθείν βαζηιηθνί ηάθνη, έλαο ζνισηφο θαη δεθαέμη ζαιακσηνί. ηηο αλαζθαθέο απηέο αλαθαιχθζεθε θαη ε αξραηφηεξε αλέπαθε ράιθηλε παλνπιία. Απηή ε λεθξφπνιε φρη κφλν έξημε θσο ζηηο αξραίεο ηαθηθέο ζπλήζεηεο ηεο κπθελατθήο επνρήο, αιιά θπξίσο επηβεβαίσζε ηα ιφγηα ηνπ Οκήξνπ φηαλ ζηα έπε ηνπ πκλνχζε ηνπο «ραιθνρηηψλαο Αραηνχο». απηφλ εδψ ην ρψξν, πξφζθαηα αλαθαιχθζεθαλ θαη δχν απνιηζσκέλα πξντζηνξηθά άινγα, εμεκεξσκέλα θαη νηθφζηηα, ίζσο πξφθεηηαη θαη γηα πνιεκηθά άηηα, πνπ ζπγθιφληζαλ ηνλ αξραηνινγηθφ θφζκν. ια απηά ηα επξήκαηα πηζηνπνηνχλ φηη ν ηφπνο ήηαλ ζε δηαξθή ρξήζε απφ ην 1500 κέρξη θαη ην 1180 π.υ. θαη κάιινλ άλεθε ζηε θνληηλή αθξφπνιε ηεο Μηδέαο. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 15

15 1-(δ) Ηξαίν εκαληηθφο αξραηνινγηθφο ηφπνο, εληαγκέλνο ζε ήπην αγξνηηθφ ηνπίν-νξαηφ απφ καθξηά. πλδέεηαη κε παλειιήληεο αξραίεο γηνξηέο θαη αγψλεο. Θέζε : Αλάκεζα ζην Άξγνο θαη ηηο Μπθήλεο, λφηηα απ ηηο Μπθήλεο, ζηηο πιαγηέο ηνπ ιφθνπ πνπ ιεγφηαλ Αεηφβνπλν ή Δχβνηα ρηηζκέλν ζε ηξία πςψκαηα άλδεξα ζε πεξίνπηε ζέζε κέζα ζην γαιήλην ηνπίν βξίζθεηαη ην Ηξαίν. Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο λαφο αθηεξσκέλνο ζηελ ζεά Ήξα θη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο παλειιήληεο αξραίεο γηνξηέο ηα «Ηξαία» πνπ δηεμάγνληαλ ην δεχηεξν ρξφλν θάζε Οιπκπηάδαο Πεξηγξαθή : απφ ην κεγαιφπξεπν ηεξφ, ζψδνληαη εξείπηα. Άθκαζε απφ ηνλ 5ν αη. π.υ. έσο θαη ηα Ρσκατθά έηε θαη απνηέιεζε ην επίζεκν ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο ηνπ Άξγνπο. Πέξαλ ηνπ Ηξαίνπ ζην ρψξν ζψδνληαη εξείπηα ξσκατθψλ ινπηξψλ, ηνπ βνπιεπηεξίνπ θη άιισλ θηηξίσλ. Καηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ρψξνο ιαηξείαο ήηαλ ζην ςειφηεξν χςσκα, πξνζηαηεπκέλνο απφ έλα θπθιψπεην πξνζηαηεπηηθφ ηείρνο. Σν δεχηεξν έηνο θάζε Οιπκπηάδαο δηεμάγνληαλ ηα «Ηξαία» ή «Δθαηφκβνηα», ε πην γλσζηή γηνξηή πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο θαη κεγαιχηεξε ησλ Αξγείσλ. Πέξαλ ηεο γηνξηήο δηεμάγνληαλ θαη αγψλεο, κε έπαζια ζηνπο ληθεηέο ράιθηλα αληηθείκελα. Σελ πεξίθεκε απηή γηνξηή καο καξηπξά θαη ν Ηξφδνηνο. ιεο νη ηέξεηεο ηνπ λανχ είραλ ηζφβηα ζεηεία θη έραηξαλ ηεο εθηίκεζεο φισλ. 1-(ε) Ππξακίδα Διιεληθνύ Αξραηνινγηθφο ηφπνο κε κνλαδηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ζε θαιή θαηάζηαζε. Θέζε: ε απφζηαζε 9ρικ. πεξίπνπ λνηηνδπηηθά ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο θνληά ζηηο πεγέο ηνπ Δξαζίλνπ πνηακνχ θαη πάλσ ζε αξραίνπο δξφκνπο πνπ θάπνηε έθεξλαλ ζε επαθή ην Άξγνο κε ηελ Σεγέα δεζπφδεη επηβιεηηθή ε ππξακίδα ηνπ Διιεληθνχ, κηα δσληαλή απφδεημε ηεο κπζηθήο αιήζεηαο πνπ ζέιεη ην πάληξεκα ηεο Αξγείηηθεο γεο κε ηνλ Αηγππηηαθφ πνιηηηζκφ. Πεξηγξαθή: γλσζηή θαη σο ππξακίδα ησλ Κερξηψλ, είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ νγθψδεηο ζθιεξνχο γθξίδνπο αζβεζηφιηζνπο πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή. Δληάζζεηαη ζε ήπην αγξνηηθφ ηνπίν. ηνλ νξίδνληα ζε επζεία απφζηαζε ηεο ηάμεσο ησλ 10ρικ έρεη πινπνηεζεί αηνιηθφ πάξθν (πεξηνρή Αριαδφθακπνπ). 1-(ζ) Αξραία Αζίλε & κπθελατθό λεθξνηαθείν ηεο Μπαξκπνύλαο: εκαληηθφο αξραηνινγηθφο ηφπνο, ζέζε κε αμηφινγε ζέα. Θέζε : βξίζθεηαη ιίγα ρηιηφκεηξα πην θάησ απ ην Σνιφ. Πεξηγξαθή : Γίπια απ ην θνζκνπνιίηηθν Σνιφ, θξεκαζκέλε ζε ηεξάζηην βξάρν Καζηξάθη χςνπο 52κ. θαη κήθνπο 330κ. αγλαληεχεη ηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο ε αθξφπνιε ηεο Αξραίαο Αζίλεο θαη παξεθεί ζηα δπηηθά έλα άιιν αξραηνινγηθφ ζηνιίδη ε «κπθελατθή λεθξφπνιε ηνπ ιφθνπ ηεο Μπαξκπνχλαο» ζπκπιεξψλεη ηνλ κπζηεξηψδε απηφ αξραηνινγηθφ ρψξν. Η Αξραία Αζίλε θαηνηθείην γηα πνιινχο αηψλεο. Ο βαζηιηάο ηεο κε κεγάιε λαπηηθή δχλακε ζπκκεηείρε ζηνλ Σξσηθφ Πφιεκν. ηα 1104 π.υ. θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Γσξηείο, νη νπνίνη ελψζεθαλ.σα ηείρε πνπ ζψδνληαη ζήκεξα, καδί κε ηνλ πχξγν, ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζε απηή ηελ επνρή (3νο αη. π.υ.). θαη δέρηεθαλ επηζθεπέο θαη ζηνπο κεηέπεηηα αηψλεο απ ηνπο Βπδαληηλνχο, ηνπο Δλεηνχο θαη απφ ηνπο Ιηαινχο. 1-(η) Γέθπξα Καδάξκαο εκαληηθφ αξραηνινγηθφ ηνπφζεκν - κε κνλαδηθφηεηα - κεγαιηζηθή κπθελατθή γέθπξα- αξραηφηεξε γέθπξα ζηελ Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε. Θέζε : Η «γέθπξα ηεο Καδάξκαο» νξζψλεηαη επηβιεηηθή ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξθαδηθνχ. πλέδεε ηελ Δπίδαπξν κε ηηο Μπθήλεο θαη ηελ Αξραία Σίξπλζα. Πεξηγξαθή: Καηαζθεπάζηεθε γχξσ ζην 1300 π.υ. κε νγθψδεηο αθαηέξγαζηνπο αζβεζηφιηζνπο αθνινπζψληαο πηζηά ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ κπθελατθφ ηξφπν νηθνδφκεζεο ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ. Έρεη κήθνο 22κ., πιάηνο 5,6κ. θαη χςνο 4κ. θαη κέζσ απηήο φπσο απνδεηθλχνπλ θαη ππνιείκκαηα ακαμηηνχ αξραίνπ δξφκνπ αθφκα νξαηνχ γηλφηαλ ε ζχλδεζε ησλ Μπθελψλ θαη ηεο Αξραίαο Σίξπλζαο κε ηελ Δπίδαπξν. Παξάιιεια απνηεινχζε θη έλα θξάγκα γηα ηα νξκεηηθά λεξά ηνπ ρεηκάξξνπ. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε ινμή ζθήλα πνπ ζπγθξαηνχζε ηα ηνηρψκαηα ηεο ηξηγσληθήο δηφδνπ ζηε ζέζε ηνπο. ήκεξα ε κνλφηνμε απηή γέθπξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα απ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη άιιεο ηέζζεξηο πνπ ππάξρνπλ ζε θνληηλή απφζηαζε, έξρνληαη λα καο ζπκίζνπλ πσο θάπνηε ζε ηνχηα ηα ρψκαηα αλαπηχρζεθε ν ιακπξφο Μπθελατθφο πνιηηηζκφο. ΤΕ 18 ζωσ ΤΕ 22 - ςελ 16

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ζηο Δ. Γραμμένος ( επιμ. ), 200.000, 10.000, 5000 π.χ. Μια έκθεζη για ηη ζωή ζηην προϊζηορική Μακεδονία ( σπό έκδοζη ) «Τν ηνπίν είλαη νη εγγξαθέο ηνπ ρξόλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΑΞΟΝΑ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΑΞΟΝΑ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ.Σ.Δ.Γ. ΓΡΑΜΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΑΞΟΝΑ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΜΑΚΡΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2014-2015. Ερευνητική εργασία του τμήματος Α1. Βόνιτσα. Δρυμός. Μοναστηράκι. Παλιάμπελα. Θύρρειο. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γατσούλης Νικόλαος

Σχολικό έτος 2014-2015. Ερευνητική εργασία του τμήματος Α1. Βόνιτσα. Δρυμός. Μοναστηράκι. Παλιάμπελα. Θύρρειο. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γατσούλης Νικόλαος Σχολικό έτος 2014-2015 Ερευνητική εργασία του τμήματος Α1 Βόνιτσα Δρυμός Μοναστηράκι Θύρρειο Υπεύθυνος Καθηγητής: Γατσούλης Νικόλαος Παλιάμπελα 1 Πεξηερόκελα : ΒΟΝΗΣΑ. 4-38 Δηζαγσγή Μνλαζηήξηα Έζηκα Δθδειψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 2 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ Οκάδα εξγαζίαο: 1. Καιιίλνο Δπάγγεινο πνιηηηθφο κεραληθφο 2. Καινγηάλλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα