ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ"

Transcript

1 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( ) βηβιίν, ζ. 116, ζζ ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ κεηαθηλήζεηο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο πξνο ηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα. Οη νκαδηθέο απηέο κεηαλαζηεχζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αθεηεξία ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. Ζ Μηθξά Αζία, ν ειιαδηθφο επεηξσηηθφο ρψξνο θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ απνηέιεζαλ ηνπο ρψξνπο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ. Σε κηθξαζηαηηθή κεηαλάζηεπζε πξνθάιεζε ην θιίκα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ πνπ επηθξάηεζε εθεί κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ, πνπ είραλ ζθνπφ λα πξνιάβνπλ εμεγέξζεηο ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ, φζν θαηξφ) δηαξθνχζε ε Δπαλάζηαζε ζηελ θπξίσο Διιάδα. Γελ εληάζζνληαλ φκσο νη ελέξγεηεο απηέο ζ' έλα γεληθφηεξν ζρέδην εθξίδσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, φπσο ζπλέβε θαηά ηελ πεξίνδν Σν πξνζθπγηθφ ξεχκα απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ην Αηγαίν ήηαλ ζπλέπεηα ηεο απνηπρίαο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Γηα ηηο πξνζθπγηθέο απηέο κεηαθηλήζεηο νη ηζηνξηθέο πεγέο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο, γηαηί νη ηζηνξηνγξάθνη θαη νη πεξηεγεηέο ηεο επνρήο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ηνπ Αγψλα. Ζ ζεκαζία ηνπο φκσο ήηαλ πνιχπιεπξε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ: δηακφξθσζαλ ην δεκνγξαθηθφ ράξηε ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο θαη ζπλεηέιεζαλ ζηε γλσξηκία θαη ηελ πλεπκαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ Διιήλσλ κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη ζπγρψλεπζεο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ, ζε αληίζεζε κε ην γεσγξαθηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, βνήζεζε ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο. ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20ό ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 137 Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ, νη νπνίνη θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα θαηά ην 19ν αηψλα, δελ ήηαλ πνιχ κεγάινο. Αληίζεηα, ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα ηα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ πνπ έθζαλαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζπρλφηεξα θαη πνιπαξηζκφηεξα. Αηηία ήηαλ νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ γεληθφηεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πεξηνρή. Απνθνξχθσκα ζηελ φιε θίλεζε ησλ πιεζπζκψλ απνηέιεζε ν μεξηδσκφο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ην Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ν νξηζηηθφο ραξαθηήξαο πνπ πήξε ε εθδίσμε απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο αλάγθαζε ηελ ειιεληθή πνιηηεία λα ιάβεη ζπζηεκαηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο ζηε λέα παηξίδα. Οη πξψηνη Έιιελεο πνπ πέξαζαλ καδηθά ηα ζχλνξα ηνλ 20φ αηψλα ήηαλ θάηνηθνη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, πεξηνρήο ηεο Βνπιγαξίαο κε ζεκαληηθφ) ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ζ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ην 1906 ήηαλ ζπλέπεηα ησλ βηαηνπξαγηψλ ησλ Βνπιγάξσλ, εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ Διιάδαο- Βνπιγαξίαο γηα επηθξάηεζε ζηελ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία Μαθεδνλία (Μαθεδνληθφο Αγψλαο). Σνλ ίδην ρξφλν Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Ρνπκαλίαο απειάζεθαλ, ιφγσ ηεο έμαξζεο πνπ γλψξηδε ηελ ίδηα επνρή ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, ην νπνίν επεξέαδε ηηο ζρέζεηο Διιάδαο-Ρνπκαλίαο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1913, κε ηελ νπνία ηεξκαηίδνληαλ νη Βαιθαληθνί πφιεκνη, Έιιελεο απφ ηε Βνπιγαξία, θαζψο θαη απφ ηε Γπηηθή Θξάθε θαη ην ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζηε Βνπιγαξία, θαζψο θαη απφ πεξηνρέο πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζηε εξβία, έθζαζαλ ζηελ Διιάδα. Σελ επνρή απηή έθζαζε θαη ην πξψην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ηε Ρσζία. Έιιελεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ, κε ηελ αλαγγειία ηεο πξνζάξηεζεο ηεο εχθνξεο Μαθεδνλίαο, άξρηζαλ λα κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ ειπίδα φηη ζα ηνπο παξαρσξνχζαλ γε. Κάπνηνη απ' απηνχο θαηφξζσζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Σν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα αλαραηηίζηεθε κε επέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Α. ΠΡΟΦΤΓΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ Ο δησγκόο ηνπ 1914 (ν πξώηνο δησγκόο) Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία ππήξμε καθξαίσλε. Οη ππθλνί θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ειιεληθνί πιεζπζκνί αξαίσζαλ αηζζεηά κεηά ην 12ν αηψλα, θπξίσο ιφγσ ησλ καδηθψλ εμηζιακηζκψλ. κσο, θαηά ην 18ν θαη 19ν αηψλα εληζρχζεθαλ θαη πάιη κε κεηαλαζηεχζεηο απφ ηνλ θπξίσο ειιαδηθφ ρψξν. Σελ πεξίνδν απηή, εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζεκεηψζεθε νηθνλνκηθή άλνδνο ησλ Διιήλσλ, πλεπκαηηθή άλζεζε θαη αμηφινγε θνηλνηηθή θαη εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε. ε πεξηνρέο κε ππθλφ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηδξχζεθαλ θνηλφηεηεο, ζχιινγνη, ζρνιεία θαη επαγή ηδξχκαηα κε κεγάιε αθηηλνβνιία. Ζ εζληθή αθύπληζε ησλ Σνύξθσλ, πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, εληζρχζεθε κεηά ηελ εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο ηνπξθηθφο εζληθηζκφο ζπλέβαιε ζηελ ερζξηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ πνπ δνχζαλ ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. ην ζηφραζηξν βξέζεθαλ θπξίσο νη Έιιελεο θαη νη Αξκέληνη, θαζψο είραλ ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο. Ζ εθθξεκφηεηα επίζεο ζην δήηεκα ηεο θαηαθχξσζεο ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζηελ Διιάδα επηδείλσζε ηηο ζρέζεηο Διιάδαο-Σνπξθίαο. Σνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 1914 έγηλαλ αζξφεο κεηαλαζηεχζεηο Μνπζνπικάλσλ ηεο εξβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Διιάδαο πξνο ηε Μηθξά Αζία, νη νπνίεο ππνθηλήζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Απηφ έδσζε ην πξόζρεκα ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθείκελε είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Α' Παγθόζκην πόιεκν, λα εθδηψμεη ηνπο Έιιελεο. Πξψηα ζχκαηα ππήξμαλ νη Έιιελεο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, νη νπνίνη εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ Σν Μάην νη δησγκνί επεθηάζεθαλ θαη ζηε Γπηηθή Μηθξά Αζία, κε ην πξφζρεκα ηεο εθθέλσζεο ηεο πεξηνρήο απέλαληη απφ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο. ιε ε επηρείξεζε έγηλε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Γεξκαλώλ, ζπκκάρσλ ησλ Σνύξθσλ. Ζ εθθέλσζε κεζνδεχηεθε πξψηα κε αλζειιεληθή εθζηξαηεία ηνπ

2 ηνπξθηθνχ ηχπνπ θαη θαηαπίεζε ησλ Διιήλσλ γηα λα εμαλαγθαζηνχλ ζε «εθνχζηα» κεηαλάζηεπζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαπξάρζεθαλ ιεειαζίεο θαη δνινθνλίεο ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ. Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θήξπμε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ζε δησγκφ θαη αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Ζ Διιάδα αληέδξαζε θαη αλέιαβε δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα εζεινχζηα αληαιιαγή Διιήλσλ νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην κία Μηθηή Δπηηξνπή πνπ ζα ξχζκηδε ηα ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, φκσο απηή δελ ιεηηνχξγεζε, ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Α' Παγθφζκην πφιεκν, ηνλ Οθηψβξην ηνπ Οη θαηαπηέζεηο πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο πήξαλ ηηο εμήο κνξθέο: Θεζπίζηεθαλ έθηαθηεο επηβαξχλζεηο θαη επηηάμεηο εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ. Σέζεθαλ εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Πιεζπζκνί ρσξηψλ ή θαη επξχηεξσλ πεξηνρψλ κεηαηνπίζηεθαλ απφ ηηο αθηέο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Οη άλδξεο άλσ ησλ 45 εηψλ, πνπ δελ ζηξαηεχνληαλ, επάλδξσζαλ ηα ηάγκαηα εξγαζίαο*. Δθεί πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο, πείλα θαη αξξψζηηεο. ζνη είραλ ειηθία εηψλ κπνξνχζαλ αξρηθά λα εμαγνξάζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. ζνη δελ πιήξσζαλ ραξαθηεξίζηεθαλ ιηπνηάθηεο. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εμαγνξάο ηεο ζεηείαο ζεκεηψζεθαλ ρηιηάδεο ιηπνηαμίεο θαη φζνη ζπλειήθζεζαλ, εθηειέζηεθαλ. Οη ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ πξνθάιεζαλ κεγάιν θύκα θπγήο πξνο ηελ Διιάδα. ηα ζπίηηα πνπ εγθαηέιεηςαλ νη Έιιελεο, νη ηνπξθηθέο αξρέο εγθαηέζηεζαλ Μνπζνπικάλνπο κεηαλάζηεο απφ ηε εξβία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Διιάδα. Οη δηψμεηο θαη νη εθηνπίζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζπλερίζηεθαλ, κε κηθξφηεξε φκσο έληαζε, θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην 1918, θαη επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο (Μαξκαξάο, Πφληνο θ.ά.). Οη πξφζθπγεο πνπ έθζαζαλ ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα απηφ αλήιζαλ ζε πνιιέο ρηιηάδεο. 2. Άιια πξνζθπγηθά ξεύκαηα Παξάιιεια κε ηελ άθημε πξνζθχγσλ απφ ηελ Σνπξθία, πξφζθπγεο ήιζαλ ην 1916 από ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηελ νπνία είραλ θαηαιάβεη νη Βνύιγαξνη σο ζχκκαρνη ησλ Γεξκαλψλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ην 1918, απηνί επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο θαη ε «Τπεξεζία Αλνηθνδνκήζεσο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο» κεξίκλεζε γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο. Σν Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγχ, πνπ πξνέβιεπε ηελ παξαρψξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απφ ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. ηε ζπλζήθε ήηαλ ζπλεκκέλν ην «χκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο». Με βάζε απηφ, αλαρψξεζαλ απφ ηελ Διιάδα πεξίπνπ Βνχιγαξνη θαη από ηε Βνπιγαξία πεξίπνπ Έιιελεο (πεξίπνπ αθόκε Έιιελεο είραλ κεηαλαζηεχζεη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο). Σελ πεξίνδν , ιόγσ ηεο Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηεο θαηάιεςεο ξσζηθψλ επαξρηψλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, κεγάιν κέξνο ησλ Διιήλσλ ηεο Ρσζίαο θαηέθπγε ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη απφ εθεί δηαπεξαηψζεθε ζηελ Διιάδα. Σνπο Έιιελεο αθνινχζεζαλ Αξκέληνη θαη Ρψζνη. Έιιελεο πξφζθπγεο ήιζαλ επίζεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν (θπξίσο ην 1914), ηε Ρνπκαλία (ην 1919 απφ πεξηνρέο πνπ απνηέιεζαλ πεδίν πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ), ηελ ππφ ηηαιηθή θαηνρή Ννηηνδπηηθή Μηθξά Αζία (1919), ην Ατδίλην θαη ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο (1919), θαζψο θαη απφ ηα ηηαινθξαηνχκελα Γσδεθάλεζα (θαηά δηαζηήκαηα απφ ην 1912 θαη εμήο). πλνιηθά, κέρξη θαη ην 1920, είραλ θαηαθύγεη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ πξόζθπγεο. Απηνί, είηε έθζαζαλ κφλνη ηνπο, είηε κεηαθέξζεθαλ κε θξνληίδα θαη κέζα πνπ δηαηέζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην θξάηνο (δψα, νρήκαηα, ακαμνζηνηρίεο, πινία). Μεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ ζπγθεληξψζεθε ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε θαη γεληθφηεξα ηε Μαθεδνλία, θαη ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο). Μηθξφηεξνο αξηζκφο θαηεπζχλζεθε ζηελ Κξήηε (Ζξάθιεην, Υαληά), ην Βφιν, ηελ Πάηξα, ηελ Καιακάηα θαη ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. 3. Ζ πεξίζαιςε ( ) ηελ αξρή ε πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ έξγν εζεινληώλ. Καηαξηίζηεθαλ επηηξνπέο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε έξγν ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ, ηκαηηζκνχ θαη ηελ παξνρή ζηνηρεηψδνπο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Σα έζνδα πξνέξρνληαλ απφ εξάλνπο, δσξεέο θαη κηθξή θξαηηθή επηρνξήγεζε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1914 ηδξύζεθε ζηε Θεζζαινλίθε Οξγαληζκόο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε πεξίζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη βνπιγαξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερφηαλ ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξφζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα απνθηήζνπλ γεσξγηθφ θιήξν. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ ( ) ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε ηελ «Αλσηάηελ Γηεύζπλζηλ Πεξηζάιςεσο». Σνλ Ηνχιην ηνπ 1917 (είρε επηθξαηήζεη ν Βεληδέινο θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο είρε εγθαηαιείςεη ηελ Διιάδα) ηδξχζεθε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο. Γηα πξψηε θνξά ζεζκνζεηήζεθε ε πεξίζαιςε θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εθέδξσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην κέησπν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ. Μνινλφηη ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε πνιεκηθή αλακέηξεζε (Α' Παγθφζκηνο πφιεκνο) θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ήηαλ αληίμνεο, ε θξνληίδα γηα ηνπο πξφζθπγεο ήηαλ πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε απφ ην 1917 έσο ην χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, δέρηεθαλ πεξίζαιςε θαηά δηαζηήκαηα πεξίπνπ πξφζθπγεο. Ζ κέξηκλα γηα ηνπο πξφζθπγεο πεξηειάκβαλε: Γηαλνκή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο. Ηδηαίηεξν επίδνκα δηλφηαλ ζε ηεξείο, δαζθάινπο θαη επηκειείο καζεηέο. Γηαλνκή ζπζζηηίνπ θαηά ηνλ πξψην δησγκφ ζε πξφζθπγεο ζηε Μπηηιήλε 2

3 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ Γηαλνκή ζπζζηηίνπ. Οξγαλψζεθαλ θαζεκεξηλά ζπζζίηηα απφ ην θξάηνο ή ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα ζε ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ φπνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη πνιινί πξφζθπγεο. Παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Γηνξίζηεθαλ γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί θαη καίεο, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πξφζθπγεο Υνξήγεζε θαξκάθσλ θαη λνζειεία ζε λνζνθνκεία, δεκφζηα ή εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ. ηέγαζε ζε πξνζσξηλά θαηαιχκαηα, (ζθελέο ή παξαπήγκαηα), ζε δεκφζηα θαη ζε επηηαγκέλα ή κηζζσκέλα ηδησηηθά θηίξηα. Παξνρή ελδπκάησλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ. Βνήζεηα γηα εχξεζε εξγαζίαο. Γσξεάλ κεηαθίλεζε, νκαδηθή ή αηνκηθή, γηα εχξεζε ζηέγεο θαη εξγαζίαο ή γηα επηζηξνθή ζηηο πεξηνρέο ηεο πξνεγνχκελεο εγθαηάζηαζεο. 4. Ζ παιηλλόζηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μηθξά Αζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1918 ζπζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Ζ παιηλλφζηεζε έγηλε ηκεκαηηθά, κε ηε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, θαη επηηξάπεθε αξρηθά λα επηζηξέςνπλ νη εππνξόηεξνη θαη νη πξφζθπγεο νη πξνεξρφκελνη απφ νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Μηθξάο Αζίαο. Οη πεξηζζφηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο κεηά ηελ απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε, ην Μάην ηνπ Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθχγσλ είρε επηζηξέςεη ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Οη ζπλζήθεο πνπ βξήθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο ήηαλ άζρεκεο, θαζψο πνιιά ζπίηηα, εθθιεζίεο θαη ζρνιεία είραλ κεξηθψο ή εληειψο θαηαζηξαθεί. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ζε ζπίηηα Διιήλσλ είραλ εγθαηαζηαζεί Μνπζνπικάλνη πξφζθπγεο απφ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. ηα πιαίζηα ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο κύξλεο ηδξχζεθε ε «Τπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο», ε νπνία βνεζνχζε φζνπο επέζηξεθαλ λα απνθαηαζηαζνχλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο. Οη εηξεληθέο φκσο κέξεο δελ θξάηεζαλ πνιχ. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, ζα έπαηξλαλ πάιη ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο. Β. Ζ ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 1. Ζ έμνδνο Οη εζληθέο βιέςεηο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θάλεθε φηη γίλνληαλ πξαγκαηηθφηεηα. Διιεληθφο ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε ζηηο 15 Μαΐνπ χληνκα ε ειιεληθή παξνπζία επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, γχξσ απφ ηελ θαηερφκελε δψλε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1920 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ησλ εβξψλ, πνπ κεηαμχ άιισλ φξηδε φηη ε πεξηνρή ηεο κχξλεο ζα βξηζθφηαλ ππφ ειιεληθή δηνίθεζε θαη θαηνρή γηα πέληε ρξφληα. Όζηεξα απφ ηελ πεξίνδν απηή ζα κπνξνχζαλ νη θάηνηθνη κε δεκνςήθηζκα λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ Διιάδα. Σν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηηήζεθε ζηηο εθινγέο θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο επέζηξεςε ζηελ Διιάδα. Απηφ έδσζε ηελ αθνξκή ζηνπο πκκάρνπο λα εθθξάζνπλ θαζαξφηεξα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ Διιάδα. πγρξφλσο ην εζληθφ θίλεκα ησλ Σνχξθσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι γηλφηαλ δηαξθψο ηζρπξφηεξν ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο. Ο κηθξαζηαηηθφο πφιεκνο έιεμε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 κε ήηηα θαη ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Υηιηάδεο πξφζθπγεο, αθνινπζψληαο ην ζηξαηφ, άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηελ Διιάδα8. Ήδε, πξηλ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξάο Αζίαο (Πφληνπ, Κηιηθίαο, Καππαδνθίαο) είραλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο θαη είραλ θαηαθχγεη ζηε κχξλε ή ηελ Διιάδα. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ζεηξά είραλ ηα Βνπξιά, ην Ατβαιί θαη ηα Μνζρνλήζηα. Γηψμεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ζηε βνξεηνδπηηθή Μηθξά Αζία (Πξνπνληίδα θαη αιινχ). Αηρκάισηνη ζηξαηηψηεο θαη ληφπηνη άλδξεο εηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα θαη ζρεκαηίζηεθαλ πνξείεο αηρκαιψησλ θαη νκήξσλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο θαη αζηηία. ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο δφζεθε πξνζεζκία ελφο κήλα γηα λα εθθελψζνπλ ηελ πεξηνρή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ καδί ηνπο φζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο. Οη Έιιελεο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καιιίπνιεο έθπγαλ αξγφηεξα. πλνιηθά, ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 έθζαζαλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ πξφζθπγεο (αλάκεζά ηνπο θαη Αξκέληνη). Πεξίπνπ Έιιελεο παξέκελαλ ζηελ Καππαδνθία θαη γεληθφηεξα ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Μηθξά Αζία. Απηνί κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα ην 1924 θαη ην 1925 κε ηε θξνληίδα ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο. Έλα ηκήκα ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαηέθπγε ζηε Ρσζία. 2. Σν πξώην δηάζηεκα Οη πξψηεο απνγξαθέο ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο αξηζκφο πξέπεη λα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο, αλ ππνινγίζνπκε ηελ πςειή ζλεζηκφηεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ησλ επηδεκηψλ, ην κεησκέλν αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ θαη ηε κεηαλάζηεπζε πνιιψλ πξνζθχγσλ ζε άιιεο ρψξεο. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 θαηαγξάθεθαλ πξόζθπγεο. Οη αξξψζηηεο θαηέβαιιαλ ηνπο πξφζθπγεο πνπ ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνη, πξφρεηξα ζηεγαζκέλνη θαη ππνζηηίδνληαλ. Ο ηχθνο, ε γξίπε, ε θπκαηίσζε (θπξίσο ζηηο πφιεηο) θαη ε εινλνζία (θπξίσο ζηελ χπαηζξν) ηνπο ζέξηδαλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ πέζαλαλ κέζα ζ' έλα ρξφλν απφ ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα. Δθηφο απφ ηηο αξξψζηηεο, νη πξφζθπγεο ήηαλ θαη ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλνη απφ ηελ απψιεηα ζπγγελψλ θαη θίισλ, ηεο παηξνγνληθήο γεο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ φπνπ είραλ δήζεη. 3

4 ηελ αξρή ην θξάηνο αληηκεηψπηζε κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ηηο πξψηεο ζηνηρεηψδεηο θαη πηεζηηθέο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ: δηαηξνθή, πξνζσξηλή ζηέγαζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε. Κηλεηνπνηήζεθαλ επίζεο ηδηψηεο, αηνκηθά ή νξγαλσκέλα. Απνθαζηζηηθή, ηδηαίηεξα γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ παξνρή θαξκάθσλ, ππήξμε ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα μέλσλ θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. Γηελεξγήζεθαλ έξαλνη, νξγαλψζεθαλ πξφρεηξα ζπζζίηηα θαη έγηλε πξνζπάζεηα γηα θαζεκεξηλή δηαλνκή ςσκηνχ, παξνρή ξνπρηζκνχ θαη άιισλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο. Με ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ, ην έξγν ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο αλέιαβε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο, πνπ εληζρχζεθε κε έθηαθην πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα ην Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ (ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1922) αλήγεηξε μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ. Πιήζνο μεπξφβαιαλ νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξνζσξηλά θαηαιχκαηα (θαιχβεο, παξάγθεο, ζθελέο) γχξσ απφ ηηο πφιεηο, ζε πιαηείεο ή ζηα θελά νηθφπεδα ησλ πφιεσλ. Γελ έκεηλε ρψξνο ζηεγαζκέλνο πνπ λα κε ρξεζηκνπνηήζεθε: ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη ηδακηά, ζηξαηψλεο, ζέαηξα, δεκφζηα θηίξηα, απνζήθεο, ππφγεηα. Δπηηάρζεθαλ ηα άδεηα ζπίηηα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Καηαιήθζεθαλ αθφκε θαη θαηνηθνχκελνη ρψξνη, νη έλνηθνη ησλ νπνίσλ κνηξάζηεθαλ ηελ θαηνηθία ηνπο κε ηνπο πξφζθπγεο. Σν πξώην δηάζηεκα, νη πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο αλέρνληαλ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζεσξώληαο πξνζσξηλή ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. Πίζηεπαλ όηη δελ ζα αξγήζεη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο. Ζ αίζζεζε απηήο ηεο πξνζσξηλόηεηαο θαζπζηεξνύζε, ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο παξάγνληεο, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ ηαύηηζή ηνπο κε ην γεγελή πιεζπζκό. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ηεο Λνδάλεο, νη πξόζθπγεο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ην όλεηξν ηεο επηζηξνθήο δελ επξόθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί. ηόρνο ηνπο ηώξα έγηλε ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο ηνπο θαη ε ελζσκάησζε ζηε λέα παηξίδα. 3. Ζ ύκβαζε ηεο Λνδάλεο θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ ηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 ππνγξάθεθε ε πλζήθε εηξήλεο ηεο Λνδάλεο. Έμη κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1923, είρε ππνγξαθεί ε ειιελνηνπξθηθή ύκβαζε, ε νπνία ξύζκηδε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξνβιεπφηαλ ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο. Απηή ζα ίζρπε ηφζν γη' απηνχο πνπ παξέκελαλ ζηηο εζηίεο ηνπο, φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ είραλ ήδε θαηαθχγεη ζηελ νκφζξεζθε ρψξα. Μάιηζηα, ε αληαιιαγή ίζρπζε αλαδξνκηθά γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε κέξα πνπ θεξχρζεθε ν Λ' Βαιθαληθφο πφιεκνο (18 Οθησβξίνπ 1912). Απφ ηελ αληαιιαγή απηή εμαηξέζεθαλ νη Έιιελεο νξζφδνμνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Οη αληαιιάμηκνη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αληαιιαγήο: ζα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα θαη ζα απνθηνχζαλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα εγθαζίζηαλην, είραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο, είραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ απφ ην θξάηνο ζην νπνίν κεηαλάζηεπαλ σο απνδεκίσζε πεξηνπζία ίζεο αμίαο κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηπαλ θεχγνληαο, ζα δηεπθνιχλνληαλ ζηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ηε Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο. Ζ ζπκθσλία απηή γηα αληαιιαγή πιεζπζκψλ δηέθεξε απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Καζηέξσλε γηα πξώηε θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ θαη είρε ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα, ελψ νη κέρξη ηφηε ζπκθσλίεο πξνέβιεπαλ εζεινληηθή κεηαλάζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ επίκαρσλ πεξηνρψλ. ηαλ έγηλε γλσζηή ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη νη φξνη ηεο, νη πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα αληέδξαζαλ έληνλα. ε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζπγθξφηεζαλ ζπιιαιεηήξηα, δηαηξαλψλνληαο ηελ απφθαζή ηνπο λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, φπσο είρε δηακνξθσζεί κεηά ηελ έμνδν ρηιηάδσλ Διιήλσλ απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαη ηελ άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα δερηεί ηελ επηζηξνθή ηνπο, αλάγθαζε ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία λα ζπκθσλήζεη. Δμάιινπ ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ππνβνεζνύζε ηηο βιέςεηο ησλ εγεηψλ ησλ δχν ρσξψλ (Βεληδέινπ θαη Κεκάι) γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο, ηελ επίηεπμε νκνηνγέλεηαο θαη ηελ απξφζθνπηε ελαζρφιεζε κε ηελ εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε θαη αλάπηπμε. χκθσλε ήηαλ θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. Οη πξφζθπγεο έκεηλαλ κε ηελ πηθξία φηη ην δίθαην θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ ζην βσκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Με βάζε ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο ηεο Λνδάλεο ηδξχζεθε ε Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ απνηεινχζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο, ηέζζεξηο Σνχξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ Α' Παγθφζκην πφιεκν θξαηψλ) κε αξκνδηφηεηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ. Γ. Ζ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 1. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη, δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (ΚΣΔ). Με πξσηνβνπιία ηεο ΚΣΔ, ην επηέκβξην ηνπ 1923 ηδξχζεθε έλαο απηφλνκνο νξγαληζκφο κε πιήξε λνκηθή ππφζηαζε, ε Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ (ΔΑΠ), κε έδξα ηελ Αζήλα. Βαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξφζθπγεο παξαγσγηθή απαζρφιεζε θαη νξηζηηθή ζηέγαζε. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δηέζεζε ζηελ ΔΑΠ ηα εμήο: ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ Σνχξθσλ αληαιιαμίκσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Διιάδα, θηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, θηήκαηα πνπ απαιινηξηψζεθαλ κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε θαη κνλαζηεξηαθή γε (ζπλνιηθά πάλσ απφ ζηξέκκαηα), ην πνζφ απφ δχν δάλεηα (1924, 1928) πνπ είρε ζπλάςεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζην εμσηεξηθφ, νηθφπεδα κέζα ή γχξσ απφ ηηο πφιεηο γηα ηελ αλέγεξζε αζηηθψλ ζπλνηθηζκψλ, 4

5 5 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ε ΔΑΠ έιαβε ππφςε ηηο εμήο παξακέηξνπο: 1. Σε δηάθξηζε ζε «αζηνύο» θαη «αγξόηεο». Τπήξμε κέξηκλα λα απνθηήζνπλ νη πξφζθπγεο απαζρφιεζε ίδηα ή ζπλαθή κε απηή πνπ είραλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Έηζη, έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ ΔΑΠ λα εγθαηαζηαζνχλ γεσξγνί πξφζθπγεο ζηα κέξε φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ήδε γλψξηδαλ. Καιιηεξγεηέο δεκεηξηαθψλ εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεδηλά κέξε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, θαπλνπαξαγσγνί ζε θαηάιιεια εδάθε ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε, ακπεινπξγνί ζηελ Κξήηε θαη ζεξνηξφθνη ζην νπθιί, ηελ Έδεζζα θαη αιινχ. 2. Σνλ ηόπν πξνέιεπζεο. Ζ ΔΑΠ επηδίσμε ψζηε νη πξφζθπγεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ίδην νηθηζκφ ή έζησ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λα εγθαηαζηαζνχλ καδί ζην ειιεληθφ έδαθνο. ' απηφ ελ κέξεη νθείινληαη θαη ηα ηνπσλχκηα Νέα κχξλε, Νέα Φηιαδέιθεηα, Νέα Μνπδαληά, Νέα Αιηθαξλαζφο θ.ά. ε ιίγεο φκσο θνηλφηεηεο έγηλε απηφ δπλαηφ. Οη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο πεξηιάκβαλαλ πξφζθπγεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. 3. Σηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο. Ζ ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε αγξνηηθή (παξνρή ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ χπαηζξν) θαη αζηηθή (παξνρή ζηέγεο ζηηο πφιεηο). Μνινλφηη νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο αζθνχζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο «αζηηθά» επαγγέικαηα (ζρεηηθά κε ην εκπφξην, ηε βηνηερλία-βηνκεραλία θ.η.ι.), δόζεθε ην βάξνο ζηε γεσξγία, γηαηί: 1. ππήξραλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα (θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, αιιά θαη ζηελ Κξήηε, ηε Λέζβν, ηε Λήκλν θαη αιινχ), 2. αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ ηαρχηεξε θαη απαηηνχζε κηθξφηεξεο δαπάλεο, 3. ε ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδφηαλ αλέθαζελ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, 4. ππήξρε ε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ηεο απνθπγήο θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ κε ηε δεκηνπξγία γεσξγψλ κηθξντδηνθηεηψλ αληί εξγαηηθνχ πξνιεηαξηάηνπ. Δμάιινπ, δφζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε θαζψο: 1. ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα θαη ηα θηήκαηα ησλ Βνπιγάξσλ κεηαλαζηψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγχ). Απηφ ζα θαζηζηνχζε ηνπο πξφζθπγεο απηάξθεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζα ζπληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 2. ζα θαιππηφηαλ ην δεκνγξαθηθό θελό πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ αλαρψξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ θαη ηηο απψιεηεο πνπ πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο πφιεκνη ( ). Δπηπιένλ, έηζη επνηθίδνληαλ παξακεζόξηεο πεξηνρέο. Βέβαηα, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ δελ έγηλε πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ινγηθή, νχηε αθνινχζεζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ θξαηηθή αληίιεςε θαη επηηαγή. Ζ θηλεηηθόηεηα ησλ πξνζθύγσλ ππήξμε κεγάιε, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα. Οη πξφζθπγεο γχξηδαλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην κέξνο κε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα εγθαηάζηαζε. Πνιινί πξφζθπγεο, αλ θαη δελ ήηαλ γεσξγνί, είραλ δερηεί ή δεηήζεη λα απνθαηαζηαζνχλ σο αγξφηεο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα δάλεηα θαη ηηο παξνρέο ηεο ΔΑΠ. Άιινη πάιη κεηαθηλνχληαλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηνχλ σο «αζηνί» θαη λα πάξνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απνδεκίσζε πνπ δηλφηαλ ζηνπο αζηνχο αληαιιάμηκνπο. Δθηφο απφ ηελ ΔΑΠ, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ αζρνιήζεθαλ ην Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ ( ), ην Τπνπξγείν Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο (απφ ην 1925) θαη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Ζ ΔΑΠ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ Με εηδηθή ζχκβαζε κεηαβίβαζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. 2. Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ήηαλ έξγν ηεο ΔΑΠ. Απέβιεπε ζηε δεκηνπξγία κηθξώλ γεσξγηθώλ ηδηνθηεζηώλ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ έγηλε ζε εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά, ζε λένπο ζπλνηθηζκνχο πξνζαξηεκέλνπο ζε ρσξηά θαη ζε λένπο, ακηγψο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο. Ο παξαρσξνχκελνο θιήξνο πνίθηιιε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξνζθχγσλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο. πλήζσο ν θιήξνο δελ απνηεινχζε εληαία έθηαζε, αιιά ηεκάρηα αγξψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. ηελ αξρή ε δηαλνκή απφ ηηο ππεξεζίεο επνηθηζκνχ ήηαλ πξνζσξηλή. Θα γηλφηαλ νξηζηηθή κεηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε απφ ηελ ηνπνγξαθηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Δθηφο απφ ηε γε παξαρσξνχληαλ ζηέγε, εξγαιεία, ζπφξνη, ιηπάζκαηα θαη δψα. Γηα ηε ζηέγαζε ηεξήζεθε ην ζχζηεκα ηεο αλέγεξζεο ησλ νηθηψλ απεπζείαο απφ ηελ ΔΑΠ (εξγνιαβία) ή ηεο αλέγεξζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο κε ηε ρνξήγεζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (απηεπηζηαζία). Σα θηίζκαηα ήηαλ, ζπλήζσο, δχν δσκάηηα, κία απνζήθε θαη έλαο ζηαχινο. Σελ αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ θιήξνπ ζα πιήξσλαλ νη πξφζθπγεο κε δφζεηο. Ο ηίηινο πνπ δηλφηαλ ζηνπο θιεξνχρνπο ήηαλ ηίηινο απιήο θαηνρήο. Θα γηλφηαλ ηίηινο πιήξνπο θπξηφηεηαο αξγφηεξα, κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΑΠ, ην 1930, ηα ρξέε ησλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ αλέιαβε λα εηζπξάμεη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα. 3. Ζ αζηηθή απνθαηάζηαζε Σελ αζηηθή απνθαηάζηαζε αλέιαβε πεξηζζφηεξν ην θξάηνο θαη ιηγόηεξν ε ΔΑΠ, ε νπνία πξφζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ε ηαπεηνπξγία). ε αληίζεζε κε ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε, ε αζηηθή πεξηιάκβαλε κόλν ζηέγαζε θαη φρη πξφλνηα γηα εχξεζε εξγαζίαο. Ζ αζηηθή ζηέγαζε ζπλάληεζε πεξηζζφηεξα εκπόδηα απφ ηελ αγξνηηθή. Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ κεγάινο, ηα αληαιιάμηκα (κνπζνπικαληθά) ζπίηηα ζηηο πφιεηο ήηαλ ιίγα θαη ηα

6 6 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ νηθηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο θαζπζηεξνχζαλ, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ αλσκαιηψλ θαη ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ Πξφβιεκα επίζεο απνηεινχζε ε πεξηπιάλεζε ησλ αζηψλ πξνζθχγσλ απφ πφιε ζε πφιε γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο ζηηο πφιεηο ηα πξψηα ρξφληα εξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά, είηε θάλνληαο «κεξνθάκαηα» ζηηο νηθνδνκέο, ζε εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο, είηε σο πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο Άιινη δνχιεςαλ σο λαπηεξγάηεο θαη εξγάηεο ζε δεκφζηα έξγα ζηηο πφιεηο ή ζηελ χπαηζξν (αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα, δηάλνημε δξφκσλ, θαηαζθεπή ή επέθηαζε ιηκαληψλ θ.ά.). Ζ αζηηθή ζηέγαζε μεθίλεζε απφ ηελ Αζήλα κε ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ ζπλνηθηζκψλ: ηεο Καηζαξηαλήο, ηνπ Βχξσλα, ηεο Νέαο Ησλίαο ζηελ Αζήλα θαη ηεο Κνθθηληάο ζηνλ Πεηξαηά. Γηα ηε ζηέγαζε ησλ αζηψλ πξνζθχγσλ πηνζεηήζεθε ε δεκηνπξγία ζπλνηθηζκώλ κε επέθηαζε ησλ πόιεσλ ζηηο νπνίεο απηνί ήηαλ πξνζσξηλά εγθαηεζηεκέλνη. Πξνθξίζεθε -εθηφο απφ ζπάληεο εμαηξέζεηο-ην ζχζηεκα ηεο αλέγεξζεο κηθξψλ θαηνηθηψλ, κνλνθαηνηθηψλ/ δηπινθαηνηθηψλ/ ηεηξαθαηνηθηψλ, κνλνψξνθσλ ή δηψξνθσλ, κε έλα ή δχν δσκάηηα, θνπδίλα θαη ηνπο αλαγθαίνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σν θξάηνο ή ε ΔΑΠ αλέζεηαλ ηελ αλέγεξζε ησλ ζπλνηθηζκψλ ζε εξγνιάβνπο ή θξφληηδαλ λα εθνδηάδνπλ ηνπο πξφζθπγεο κε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ νηθνδφκεζε ησλ ζπλνηθηζκψλ, ειιείςεη ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ, ζπρλά δελ ζπλδπαδφηαλ κε έξγα ππνδνκήο (χδξεπζε, απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, νδηθφ δίθηπν, ρψξνη πξάζηλνπ θ.ά.). Παξά ηελ νκνηνκνξθία πνπ επηθξαηνχζε, ππήξρε ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ελφο ζπλνηθηζκνχ απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπ άιινπ, σο πξνο ην εκβαδφλ, ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Ηδξχζεθαλ αθφκε πξνζθπγηθνί νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ρνξεγήζεθαλ άηνθα δάλεηα ζε πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη εύπνξνη πξόζθπγεο, πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θξνληίζνπλ κφλνη ηνπο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. Απηνί ζηελ αξρή ήηαλ ζε ζέζε λα λνηθηάζνπλ ή λα αγνξάζνπλ θαηνηθίεο κέζα ζηηο πφιεηο θαη έηζη λα αλακεηρζνχλ κε ηνπο γεγελείο. Αξγφηεξα αλέιαβαλ νη ίδηνη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ίδξπζε νηθηζκψλ. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ ε αθφινπζε: ίδξπαλ έλαλ νηθνδνκηθό ζπλεηαηξηζκό, αγφξαδαλ κία έθηαζε ζε πξνλνκηνχρν πεξηνρή θαη νηθνδνκνχζαλ αζηηθέο θαηνηθίεο θαιήο πνηφηεηαο. Σέηνηνη νηθηζκνί ήηαλ ε Νέα κχξλε ζηελ Αζήλα θαη ε Καιιίπνιε ζηνλ Πεηξαηά. ην αληίζεην άθξν βξίζθνληαλ νη άπνξνη πξόζθπγεο πνπ δελ είραλ θαηνξζψζεη λα απνθαηαζηαζνχλ αθφκε. Δγθαηαζηάζεθαλ ζε θαιχβεο, ρακφζπηηα θαη άιιεο πξφρεηξεο θαηαζθεπέο ζηηο παξπθέο παιαηψλ νηθηζκψλ, ή δεκηνχξγεζαλ παξαγθνππφιεηο γχξσ απφ ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο. Έηζη, ζε άζιηεο ζπλζήθεο, επξφθεηην λα δήζνπλ γηα πνιιά ρξφληα. Γ. Ζ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΣΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΞΗΜΩΝ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 1. Ζ απνδεκίσζε ησλ αληαιιαμίκσλ πσο είδακε, ε χκβαζε αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο πξνέβιεπε ηελ απνδεκίσζε ησλ αληαιιάμηκσλ πξνζθύγσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, απφ ην θξάηνο ππνδνρήο. Σν έξγν ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ εθαηέξσζελ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ αλέιαβε ε Μηθηή Δπηηξνπή. Γηα λα βνεζήζεη ην έξγν ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, ζηε Μηθηή Δπηηξνπή ζπζηάζεθε ην 1924 ε Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκώλ πνπ ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ηδξχζεθαλ θαηά ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ. Σν έξγν ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ πξνρσξνχζε αξγά θαη ε δπζθνξία ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζε απφγλσζε, κεγάισλε. Έηζη, πηνζεηήζεθε ε ιχζε λα δνζεί κηα πξνθαηαβνιή κέρξη ηελ ηειηθή απνπιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ εγθαηαιείθζεθε ζηελ Σνπξθία, αθνχ πξψηα ην ειιεληθφ Γεκφζην πξνέβαηλε ζε πξνζσξηλή εθηίκεζή ηεο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα αλέιαβε λα πιεξψζεη ζηνπο αληαιιαμίκνπο ηελ πξνθαηαβνιή απηή. Ζ πξνζσξηλή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ έγηλε κε βάζε ηηο δειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο. Οη αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζα εμεηάδνληαλ απφ εηδηθέο επηηξνπέο πξνζθχγσλ, ζπκπαηξησηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δάλ ζεσξνχληαλ αλαθξηβείο, πξνβιεπφηαλ αλαζεψξεζή ηνπο απφ έλα Αλψηαην πκβνχιην. Καζνξίζηεθαλ επίζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία θαηαβαιιφηαλ απνδεκίσζε. Ζ πξνθαηαβνιή ζα δηλφηαλ ζ' εθείλνπο πνπ δελ είραλ κέρξη ηφηε απνθαηαζηαζεί. Γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ζηελ Σνπξθία ζπζηάζεθαλ Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο θαη Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο, γηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα αλέθππηαλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ θαηλφηαλ φιν θαη πην καθξηλή. Σν έξγν ήηαλ ηεξάζηην θαη επηπιένλ ε φιε δηαδηθαζία ππνλνκεπόηαλ από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. 2. Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ θαη ηεο πλζήθεο εηξήλεο ηεο Λνδάλεο, νη ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Σνπξθία δνθηκάδνληαλ θαηά δηαζηήκαηα απφ εληάζεηο. Όζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1925 ππνγξάθεθε ε χκβαζε ηεο Άγθπξαο θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1926 ε πκθσλία ησλ Αζελψλ. Απηέο ξχζκηδαλ ηα επίκαρα ζέκαηα, φκσο δελ εθαξκόζηεθαλ πνηέ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1928 ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θέξδηζε ηηο εθινγέο θαη ζρεδφλ ακέζσο ε λέα θπβέξλεζε μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ θξάηεζαλ δχν ρξφληα. Ο Δι. Βεληδέινο επηζπκνχζε ηε δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. κσο, ζε θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο κε ηελ Σνπξθία, εκπφδην ζηεθφηαλ ε έληνλα αξλεηηθή ζηάζε ησλ πξνζθχγσλ. ηηο 10 Ηνπλίνπ 1930 ππνγξάθεθε ε πκθσλία ηεο Άγθπξαο πνπ απνηεινχζε ην νηθνλνκηθφ ζχκθσλν κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ήηαλ: Ρχζκηζε ην δήηεκα ησλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο, θαζψο θαη ησλ «θπγάδσλ».

7 ξηδε φηη νη αληαιιάμηκεο κνπζνπικαληθέο πεξηνπζίεο ζηελ Διιάδα θαη νη ειιεληθέο ζηελ Σνπξθία πεξηέξρνληαλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ θαη Σνπξθηθνχ Γεκνζίνπ, αληίζηνηρα. Πξνέβιεπε ακνηβαία απφζβεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ ζπκθσλία νινθιεξψζεθε ζηηο 30 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ην χκθσλν θηιίαο, νπδεηεξφηεηαο θαη δηαηηεζίαο, ην Πξσηφθνιιν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ θαη ηε χκβαζε εκπνξίνπ, εγθαηάζηαζεο θαη λαπηηιίαο. Με ηελ ηειεπηαία απηή ζχκβαζε δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπ θαζελφο απφ ηα δχν θξάηε λα ηαμηδεχνπλ ή λα εγθαζίζηαληαη (κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο) ζην έδαθνο ηνπ άιινπ θξάηνπο. Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο έδεημαλ φηη νη πξνζδνθίεο απφ ηε ιχζε πνπ δφζεθε ζε θάπνηα δεηήκαηα κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζπκθσλίεο ηνπ 1930 δηαςεύζηεθαλ. Βέβαηα, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα δελ ζεκεηψζεθαλ ηξηβέο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ θαη δελ ακθηζβεηήζεθαλ ηα κεηαμχ ηνπο ζχλνξα. Απηφ ήηαλ θαη ε βαζηθή επηδίσμε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ. Ο ζπκςεθηζκφο φκσο ησλ αληαιιάμηκσλ, ειιεληθψλ θαη κνπζνπικαληθψλ πεξηνπζηψλ, πξνθάιεζε ζύειια αληηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο πξόζθπγεο. Με ηε ζπκθσλία απηή ε θαηά πνιχ κεγαιχηεξε πεξηνπζία ησλ αληαιιάμηκσλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο εμηζψζεθε κε ηελ αληίζηνηρε πεξηνπζία ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 25% ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηεο άξλεζεο δηαθαλνληζκνχ ησλ πξνζθπγηθψλ ρξεψλ, απνκάθξπλε ηκήκα ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ απφ ηελ εθινγηθή βάζε ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ζπλέβαιε ζηελ ήηηα ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 θαη ηνπ Δ. Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1. Ζ ελζσκάησζε ησλ πξνζθύγσλ Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε αθνκνίσζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, ην ζεκαληηθόηεξν επίηεπγκα ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηηο αληηθεηκεληθέο δπζρέξεηεο, φπσο ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ηηο πνιηηηθέο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930, ηελ ειιηπή θξαηηθή νξγάλσζε θαη, θπξίσο, ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ έθζαζαλ ζηελ Διιάδα, αληηιακβάλεηαη γηαηί ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ έρεη ραξαθηεξηζηεί «ηηηάλην». Μεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε απφ ην 1924 έσο ην 1928 θαη ζε απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΑΠ. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ έλαο νξγαληζκφο ππφ δηεζλή έιεγρν ηε βνήζεζε λα είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηελ ηαξαγκέλε ειιεληθή πνιηηηθή δσή θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεζκαηηθφηεξε. Βέβαηα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο παξαρψξεζε ηα πιηθά κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Καη αλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην έξγν ησλ θαηά ηφπνπο επηηξνπψλ ηεο ΔΑΠ ή ηνπ θξάηνπο γηλφηαλ βηαζηηθά, εκπεηξηθά θαη πξφρεηξα ή εμππεξεηνχζε απιψο άκεζεο αλάγθεο θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, απηφ δελ κεηψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ επηηεχρζεθε. Οη πξφζθπγεο δελ απνηεινχζαλ έλα εληαίν ζύλνιν. Αλάκεζά ηνπο ππήξραλ δηαθνξέο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, δηαιέθηνπ, αθφκα θαη γιψζζαο (πεξίπνπ πξφζθπγεο ήηαλ ηνπξθφθσλνη). ζνη εχπνξνη θάηνηθνη ηεο Μηθξάο Αζίαο ή ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαηφξζσζαλ λα θέξνπλ ζηελ Διιάδα κεγάιν κέξνο απφ ηελ πεξηνπζία ηνπο, ζρεδφλ ακέζσο ελζσκαηψζεθαλ ζην λέν ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη αλακείρζεθαλ κε ηνπο γεγελείο. Γηα ηε κεγάιε όκσο κάδα ησλ πξνζθύγσλ, παξά ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζή ηνπο, ε αθνκνίσζε ήηαλ κία δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε κε πνιχ πην αξγνύο ξπζκνχο. Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο, ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλνη θαη κε ην άγρνο πξψηα ηεο επηβίσζεο θαη αξγφηεξα ηεο βειηίσζεο ηεο δσήο ηνπο, εμέθξαδαλ ζπρλά παξάπνλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ ηνπ. Καηεγνξνύζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο φηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αληαιιαγήο ηεο Λνδάλεο θαη ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πκθψλνπ ηνπ 1930 παξαβίαζε βαζηθά δηθαηψκαηά ηνπο φηη απνδεκηψζεθαλ κφλν θαηά έλα κέξνο γηα ηελ πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο φηη, ηέινο, ε αληαιιάμηκε πεξηνπζία δελ πεξηήιζε πάληνηε ζε απηνχο. Πξάγκαηη, παξά ηελ χπαξμε λφκσλ (ήδε πξηλ απφ ην 1922) πνπ απαγφξεπαλ ηε κεηαβίβαζε ηεο κνπζνπικαληθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ε έιιεηςε θηεκαηνινγίνπ, ε αλππαξμία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ε δπζθνιία ζηελ νξηνζέηεζε ή ηελ πεξίθξαμή ηεο, ζπλέβαιαλ ζην λα πεξηέιζνπλ ηέηνηεο εθηάζεηο ζε ληφπηνπο. Αιιά θαη ην ίδην ην θξάηνο θάπνηεο θνξέο παξαρψξεζε αληαιιάμηκε πεξηνπζία ζε γεγελείο αθηήκνλεο ή ζε επαγή ηδξχκαηα. ε γεληθέο γξακκέο ππήξρε δηαθνξά λννηξνπίαο θαη ηδηνζπγθξαζίαο κεηαμύ πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ. Οη γεγελείο αλαθέξνληαλ ζπρλά ζην ήζνο ησλ πξνζθχγσλ (θπξίσο ησλ αζηψλ), ζηε ξνπή ηνπο γηα δηαζθέδαζε θαη ηελ θνζκνπνιίηηθε ζπκπεξηθνξά απηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ηνπο. Οη πξφζθπγεο απφ ηε κεξηά ηνπο κηινχζαλ γηα ην ρακειφ κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ ληφπησλ θαη πξφβαιιαλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο, ηελ νπνία νη ληφπηνη ζπρλά ακθηζβεηνχζαλ. Ζ δηάζηαζε πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ εθθξάζηεθε θπξίσο: ηελ νηθνλνκηθή δσή. Τπήξρε αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πνιηηηθή δσή. Πξηλ αθφκε απφ ηελ παξνρή ζηέγεο θαη εξγαζίαο, νη πξφζθπγεο απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Δληάρζεθαλ ζην θφκκα ηνπ Βεληδέινπ ηφζν σο ςεθνθφξνη φζν θαη σο πνιηηεπηέο, βνπιεπηέο θαη ππνπξγνί. Οη αληηβεληδειηθνί θαη ν αληηβεληδειηθφο ηχπνο θαιιηεξγνχζαλ ην κίζνο ελαληίνλ ηνπο. ηελ θνηλσληθή δσή. Οη πξφζθπγεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηνπο ζπλνηθηζκνχο ήηαλ απνκνλσκέλνη, δελ είραλ ζπρλέο επαθέο κε ληφπηνπο θαη πξνηηκνχζαλ λα ζπλάπηνπλ γάκνπο κεηαμχ ηνπο. Γελ ζπλέβαηλε ην ίδην κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κέζα ζηηο πφιεηο ή ηα ρσξηά. Ο ρψξνο εξγαζίαο, ην ζρνιείν, ε εθθιεζία θαη θπξίσο ε γεηηνληά έδηλαλ επθαηξίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ληφπηνπο. ηγά-ζηγά άξρηζαλ λα ζπλάπηνληαη κηθηνί γάκνη, πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη. Ζ αληίζεζε κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πήξε ηε κνξθή αλνηθηήο ζχγθξνπζεο. Ο φξνο «πξόζθπγαο», φκσο, είρε ζηελ θνηλή ζπλείδεζε ππνηηκεηηθή ζεκαζία, γηα πνιιά 7

8 ρξφληα. Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ έπαςε λα ππάξρεη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ Αιιά θαη απφ πην πξηλ νη πξφζθπγεο πξψηεο γεληάο θαη αξγφηεξα ηα παηδηά θαη ηα εγγφληα ηνπο ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε λέα παηξίδα ηνπο. 2. Οη επηπηώζεηο από ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή. Οξηζκέλνη ηελ παξαιιήιηζαλ κε ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453, ελψ άιινη ζεψξεζαλ ην 1922 σο αθεηεξία ηεο λέαο Διιάδαο. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα, σο ζπλέπεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, απνηέιεζε γηα ηελ Διιάδα έλα νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ δήηεκα κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, κε επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ λενειιεληθνχ έζλνπο. α. Δμσηεξηθή πνιηηηθή Με ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ εμέιηπε ε θπξηφηεξε πεγή πξνζηξηβψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Οη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ δηαηεξήζεθαλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο. β. Πιεζπζκόο/εζλνινγηθή ζύζηαζε Ο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο απμήζεθε απφ ην 1920 έσο ην 1928 πεξίπνπ θαηά 20%. Απμήζεθε επίζεο θαηά πνιχ ν βαζκφο αζηηθνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν πιεζπζκφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πξσηεχνπζαο δηπιαζηάζηεθε. Ζ δεκηνπξγία κάιηζηα πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ γχξσ απφ ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα. Δθηφο απφ ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Θεζζαινλίθε, ππήξμαλ θαη άιια αζηηθά θέληξα πνπ δηνγθψζεθαλ εμαηηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζε απηά. εκαληηθφηεξεο ήηαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ εζλνινγηθή ζύζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. Σν 1920 ε Διιάδα είρε 20% κε Έιιελεο νξζόδνμνπο, ελώ ην 1928 κόιηο 6%. Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη ηεο Ζπείξνπ απμήζεθε, ελψ ε Κξήηε, ε Λέζβνο θαη ε Λήκλνο εμειιελίζηεθαλ πιήξσο. Ζ θπξηφηεξε φκσο κεηαβνιή ζηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζπλέβε ζηε Μαθεδνλία. Σν πνζνζηφ ησλ κε Διιήλσλ νξζνδφμσλ πνπ ήηαλ 48% ην 1920, έπεζε ζην 12% ην Ζ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα ηεο Μαθεδνλίαο είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Διιάδαο. Δμάιινπ, αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, θάπνηεο απφ απηέο παξακεζφξηεο, επνηθίζηεθαλ απφ πξφζθπγεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηνρπξψζεθαλ νη λέεο πεξηνρέο πνπ ελψζεθαλ κε ηελ Διιάδα κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ. γ. Οηθνλνκία Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ θαηλφηαλ δπζβάζηαθην θνξηίν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μεζνπξφζεζκα φκσο απηή σθειήζεθε απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. Καη' αξρήλ αλαδηαξζξψζεθαλ νη θαιιηέξγεηεο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή πνιιαπιαζηάζηεθε. ε κία δεθαεηία ( ) νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απμήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 50%, ε γεσξγηθή παξαγσγή δηπιαζηάζηεθε θαη εμαζθαιίζηεθε επάξθεηα ζε ζηηεξά. Οη πξφζθπγεο εθάξκνζαλ ηελ ακεηςηζπνξά* θαη ηελ πνιπθαιιηέξγεηα θαη ζηήξημαλ ην ζεζκφ ηεο κηθξήο γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ έιιεηςε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ πξνο δηαλνκή ζηνπο πξφζθπγεο ππνρξέσζε ην θξάηνο λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, θαη έηζη απμήζεθαλ νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Δηζήρζεζαλ λέεο θαιιηέξγεηεο ή επεθηάζεθαλ νη παιηέο (θαπλφο, βακβάθη, ζηαθίδα). Ζ θηελνηξνθία θαη ε πηελνηξνθία βειηηψζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Ζ δελδξνθνκία, ε ζεξνηξνθία θαη ε αιηεία αλαπηχρζεθαλ απφ πξφζθπγεο πνπ ήηαλ εηδηθεπκέλνη ζε απηέο ηηο αζρνιίεο ζηελ παηξίδα ηνπο. Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ αλαδσνγφλεζε θαη ηε βηνκεραλία κε λέν, εηδηθεπκέλν θαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο θαη κε ηε δξάζε αλζξψπσλ κε επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. ηε δεθαεηία , δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφνδνο φκσο δελ ήηαλ ζεκαληηθή, εμαηηίαο θπξίσο ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ (σο θεθαιαηνχρσλ θαη σο εξγαηψλ) ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηελ ηαπεηνπξγία, ηε κεηαμνπξγία, ηελ αιεπξνβηνκεραλία θαη ηελ παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Αξθεηνί ήηαλ νη πξφζθπγεο πνπ αλαδείρζεθαλ σο επηρεηξεκαηίεο, βηνκήραλνη ή κεγαιέκπνξνη. Οη Έιιελεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππεξείραλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απηφρζνλεο ζε επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο. Ο θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο δσήο ηνπο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, νη επαθέο πνπ είραλ αλαπηχμεη κε ηελ Δπξψπε θαη ε πείξα πνπ δηέζεηαλ ηνπο βνήζεζαλ, φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα, λα νξγαλψζνπλ δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή λα ζηειερψζνπλ επηρεηξήζεηο άιισλ, πξνζθχγσλ ή γεγελψλ. Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζε θαη ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ. Σν 1930 νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαηψλ ζηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηελ θαπλνβηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία εηνίκσλ ελδπκάησλ. δ. Πνιηηηζκόο Οη πξφζθπγεο είραλ δήζεη ζε ηφπνπο κε πνιηηηζηηθή παξάδνζε πνιιψλ αηψλσλ, ηελ νπνία κεηέθεξαλ ζηε λέα ηνπο παηξίδα. Ζ κνπζηθή πνπ έθεξαλ καδί ηνπο επεξέαζε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη αλαδείρζεθε ζε ιατθή κνπζηθή ηεο πφιεο (ξεκπέηηθα). Πξφζθπγεο νξγαλνπαίρηεο θαη ηξαγνπδηζηέο θπξηάξρεζαλ ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή κέρξη ην Οη πξφζθπγεο έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζηνλ πλεπκαηηθφ ρψξν. Οη ινγνηέρλεο Γ. εθέξεο, Ζ. Βελέδεο, Κ. Πνιίηεο, Γ. Θενηνθάο,. Γνχθαο, ν δσγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο Φ. Κφληνγινπ θαη ν κνπζηθφο Μ. Καινκνίξεο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο πνιινχο Μηθξαζηάηεο πνπ δηέπξεςαλ ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο, πινχηηζαλ ηε λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημή ηεο. Γεληθφηεξα, ζεκαληηθή ππήξμε ε πξνζθνξά ησλ πξνζθχγσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο. 8

9 Πίλαθαο 1 Πξνέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο ηξεηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα (Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο. Απνγξαθή 1928) ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΟΣΟ Μηθξά Αζία % Αλαη. Θξάθε % Πφληνο % Κσλ/πνιε % Σνπξθία (ζχλνιν) % Καχθαζνο % Ρσζία % Ρσζία (ζχλνιν) % Βνπιγαξία % εξβία % Αιβαλία % Άιιεο πεξηνρέο (Γσδεθάλεζα, % Ρνπκαλία, Κχπξνο, Αίγππηνο) ΤΝΟΛΟ % Πίλαθαο 2 Καηαλνκή ησλ πξνζθχγσλ θαηά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα (1928) ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΟΣΟ Μαθεδνλία % ηεξεά Διιάδα % Γπη. Θξάθε % Νεζηά Αλαη. Αηγαίνπ % Θεζζαιία % Κξήηε % Πεινπφλλεζνο % Ήπεηξνο % Κπθιάδεο % Ηφληα λεζηά % ΤΝΟΛΟ % Οη δέθα δήκνη ηεο ρψξαο κε ηε κεγαιχηεξε αλαινγία πξνζθχγσλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπο (1928) ΠΟΛΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ Γξάκα 70.2% Καβάια 56.9% έξξεο 50.4% Θεζζαινλίθε 47.8% Μπηηιήλε 46.8% Ξάλζε 41.4% Πεηξαηάο 40% Ζξάθιεην 35.9% Υίνο 35.7% Κνκνηελή 34.1% 9

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ-ΜΒΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. ΜΙΥΑΛΗ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Θέμα: τατιστική Ανάλσση Σοσριστικών Μεγεθών Κύπροσ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ.

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4. 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 4 2. ΗΣΟΡΗΑ 5-10 2.1. ύληνκε ηζηνξία ηεο Κσ 2.1.1. Αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη Μλεκεία 2.2. Ηζηνξία ηεο Κεθάινπ 3. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 11-14 3.1. Ο άλεκνο 3.1.1. Οη άλεκνη ζηε Μεζόγεην

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ

Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Οηθνπκεληθή Οκνζπνλδία Κσλζηαληηλνππνιηηψλ Βθδειψζεηο Μλήκεο ηεο 558 εο Βπεηείνπ ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο Πξαθηηθά Δκεξίδαο «Δ ΡΧΜΕΟΤΝΔ ΣΟΤ ΏΕΧΝΒ ΜΒΣΏ ΣΔΝ ΏΛΧΔ» Παξαζθεπή 27 ΜαΎνπ 2011 - ξα έλαξμεο 18.30 Πνιπρψξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΠΟΤΡΝΟΒΑ Σν θείκελν ζπληάρζεθε βάζεη ησλ βηβιίσλ: - Jean-Luc Pinol, Ο θόζκνο ησλ πόιεσλ ηνλ 19ν αηώλα, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα, 2000. - Jean-Luc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών πουδών (ΔΕ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πουδές Παρουσίαση στο μάθημα: «Μετανάστευση: Οικονομικές,

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: H ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ: ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. ρρρ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ Υ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο [i] Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Π.Μ.. Οηθνλνκηθή & Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο Βξαγθαιή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ, ΑΝΣΑΡΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ) ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Κνινβόο Γεώξγηνο Αζήλα 2009 1 Σηα παιδιά μος. Πηγή ζωήρ και λόγο ύπαπξηρ για μένα 2

Διαβάστε περισσότερα

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II

«Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Καηλνηόκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνύ Εεηήκαηα Σνπηθήο Ηζηνξίαο-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο «Ηρλειαηώληαο ηε Βέξνηα» & Historical Building Pictures - Part II Ζ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο Βέξνηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα