ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ"

Transcript

1 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ( ) βηβιίν, ζ. 116, ζζ ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ κεηαθηλήζεηο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο πξνο ηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα. Οη νκαδηθέο απηέο κεηαλαζηεχζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ αθεηεξία ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο. Ζ Μηθξά Αζία, ν ειιαδηθφο επεηξσηηθφο ρψξνο θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ απνηέιεζαλ ηνπο ρψξνπο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ. Σε κηθξαζηαηηθή κεηαλάζηεπζε πξνθάιεζε ην θιίκα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ πνπ επηθξάηεζε εθεί κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ, πνπ είραλ ζθνπφ λα πξνιάβνπλ εμεγέξζεηο ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ, φζν θαηξφ) δηαξθνχζε ε Δπαλάζηαζε ζηελ θπξίσο Διιάδα. Γελ εληάζζνληαλ φκσο νη ελέξγεηεο απηέο ζ' έλα γεληθφηεξν ζρέδην εθξίδσζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, φπσο ζπλέβε θαηά ηελ πεξίνδν Σν πξνζθπγηθφ ξεχκα απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα θαη ην Αηγαίν ήηαλ ζπλέπεηα ηεο απνηπρίαο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Γηα ηηο πξνζθπγηθέο απηέο κεηαθηλήζεηο νη ηζηνξηθέο πεγέο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο, γηαηί νη ηζηνξηνγξάθνη θαη νη πεξηεγεηέο ηεο επνρήο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ηνπ Αγψλα. Ζ ζεκαζία ηνπο φκσο ήηαλ πνιχπιεπξε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ: δηακφξθσζαλ ην δεκνγξαθηθφ ράξηε ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο θαη ζπλεηέιεζαλ ζηε γλσξηκία θαη ηελ πλεπκαηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ Διιήλσλ κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη ζπγρψλεπζεο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ, ζε αληίζεζε κε ην γεσγξαθηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, βνήζεζε ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο. ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20ό ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 137 Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ, νη νπνίνη θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα θαηά ην 19ν αηψλα, δελ ήηαλ πνιχ κεγάινο. Αληίζεηα, ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα ηα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ πνπ έθζαλαλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζπρλφηεξα θαη πνιπαξηζκφηεξα. Αηηία ήηαλ νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ γεληθφηεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πεξηνρή. Απνθνξχθσκα ζηελ φιε θίλεζε ησλ πιεζπζκψλ απνηέιεζε ν μεξηδσκφο ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ην Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ν νξηζηηθφο ραξαθηήξαο πνπ πήξε ε εθδίσμε απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο αλάγθαζε ηελ ειιεληθή πνιηηεία λα ιάβεη ζπζηεκαηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο ζηε λέα παηξίδα. Οη πξψηνη Έιιελεο πνπ πέξαζαλ καδηθά ηα ζχλνξα ηνλ 20φ αηψλα ήηαλ θάηνηθνη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, πεξηνρήο ηεο Βνπιγαξίαο κε ζεκαληηθφ) ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ζ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα ην 1906 ήηαλ ζπλέπεηα ησλ βηαηνπξαγηψλ ησλ Βνπιγάξσλ, εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ Διιάδαο- Βνπιγαξίαο γηα επηθξάηεζε ζηελ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία Μαθεδνλία (Μαθεδνληθφο Αγψλαο). Σνλ ίδην ρξφλν Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Ρνπκαλίαο απειάζεθαλ, ιφγσ ηεο έμαξζεο πνπ γλψξηδε ηελ ίδηα επνρή ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, ην νπνίν επεξέαδε ηηο ζρέζεηο Διιάδαο-Ρνπκαλίαο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1913, κε ηελ νπνία ηεξκαηίδνληαλ νη Βαιθαληθνί πφιεκνη, Έιιελεο απφ ηε Βνπιγαξία, θαζψο θαη απφ ηε Γπηηθή Θξάθε θαη ην ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζηε Βνπιγαξία, θαζψο θαη απφ πεξηνρέο πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζηε εξβία, έθζαζαλ ζηελ Διιάδα. Σελ επνρή απηή έθζαζε θαη ην πξψην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ηε Ρσζία. Έιιελεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ, κε ηελ αλαγγειία ηεο πξνζάξηεζεο ηεο εχθνξεο Μαθεδνλίαο, άξρηζαλ λα κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ ειπίδα φηη ζα ηνπο παξαρσξνχζαλ γε. Κάπνηνη απ' απηνχο θαηφξζσζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Σν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα αλαραηηίζηεθε κε επέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Α. ΠΡΟΦΤΓΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ Ο δησγκόο ηνπ 1914 (ν πξώηνο δησγκόο) Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία ππήξμε καθξαίσλε. Οη ππθλνί θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ειιεληθνί πιεζπζκνί αξαίσζαλ αηζζεηά κεηά ην 12ν αηψλα, θπξίσο ιφγσ ησλ καδηθψλ εμηζιακηζκψλ. κσο, θαηά ην 18ν θαη 19ν αηψλα εληζρχζεθαλ θαη πάιη κε κεηαλαζηεχζεηο απφ ηνλ θπξίσο ειιαδηθφ ρψξν. Σελ πεξίνδν απηή, εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζεκεηψζεθε νηθνλνκηθή άλνδνο ησλ Διιήλσλ, πλεπκαηηθή άλζεζε θαη αμηφινγε θνηλνηηθή θαη εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε. ε πεξηνρέο κε ππθλφ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηδξχζεθαλ θνηλφηεηεο, ζχιινγνη, ζρνιεία θαη επαγή ηδξχκαηα κε κεγάιε αθηηλνβνιία. Ζ εζληθή αθύπληζε ησλ Σνύξθσλ, πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, εληζρχζεθε κεηά ηελ εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο ηνπξθηθφο εζληθηζκφο ζπλέβαιε ζηελ ερζξηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ πνπ δνχζαλ ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. ην ζηφραζηξν βξέζεθαλ θπξίσο νη Έιιελεο θαη νη Αξκέληνη, θαζψο είραλ ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο. Ζ εθθξεκφηεηα επίζεο ζην δήηεκα ηεο θαηαθχξσζεο ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζηελ Διιάδα επηδείλσζε ηηο ζρέζεηο Διιάδαο-Σνπξθίαο. Σνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 1914 έγηλαλ αζξφεο κεηαλαζηεχζεηο Μνπζνπικάλσλ ηεο εξβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Διιάδαο πξνο ηε Μηθξά Αζία, νη νπνίεο ππνθηλήζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Απηφ έδσζε ην πξόζρεκα ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθείκελε είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Α' Παγθόζκην πόιεκν, λα εθδηψμεη ηνπο Έιιελεο. Πξψηα ζχκαηα ππήξμαλ νη Έιιελεο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, νη νπνίνη εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ Σν Μάην νη δησγκνί επεθηάζεθαλ θαη ζηε Γπηηθή Μηθξά Αζία, κε ην πξφζρεκα ηεο εθθέλσζεο ηεο πεξηνρήο απέλαληη απφ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο. ιε ε επηρείξεζε έγηλε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Γεξκαλώλ, ζπκκάρσλ ησλ Σνύξθσλ. Ζ εθθέλσζε κεζνδεχηεθε πξψηα κε αλζειιεληθή εθζηξαηεία ηνπ

2 ηνπξθηθνχ ηχπνπ θαη θαηαπίεζε ησλ Διιήλσλ γηα λα εμαλαγθαζηνχλ ζε «εθνχζηα» κεηαλάζηεπζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαπξάρζεθαλ ιεειαζίεο θαη δνινθνλίεο ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ. Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θήξπμε ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ζε δησγκφ θαη αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Ζ Διιάδα αληέδξαζε θαη αλέιαβε δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο γηα εζεινχζηα αληαιιαγή Διιήλσλ νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην κία Μηθηή Δπηηξνπή πνπ ζα ξχζκηδε ηα ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, φκσο απηή δελ ιεηηνχξγεζε, ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Α' Παγθφζκην πφιεκν, ηνλ Οθηψβξην ηνπ Οη θαηαπηέζεηο πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο πήξαλ ηηο εμήο κνξθέο: Θεζπίζηεθαλ έθηαθηεο επηβαξχλζεηο θαη επηηάμεηο εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ. Σέζεθαλ εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Πιεζπζκνί ρσξηψλ ή θαη επξχηεξσλ πεξηνρψλ κεηαηνπίζηεθαλ απφ ηηο αθηέο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Οη άλδξεο άλσ ησλ 45 εηψλ, πνπ δελ ζηξαηεχνληαλ, επάλδξσζαλ ηα ηάγκαηα εξγαζίαο*. Δθεί πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο, πείλα θαη αξξψζηηεο. ζνη είραλ ειηθία εηψλ κπνξνχζαλ αξρηθά λα εμαγνξάζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. ζνη δελ πιήξσζαλ ραξαθηεξίζηεθαλ ιηπνηάθηεο. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εμαγνξάο ηεο ζεηείαο ζεκεηψζεθαλ ρηιηάδεο ιηπνηαμίεο θαη φζνη ζπλειήθζεζαλ, εθηειέζηεθαλ. Οη ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ πξνθάιεζαλ κεγάιν θύκα θπγήο πξνο ηελ Διιάδα. ηα ζπίηηα πνπ εγθαηέιεηςαλ νη Έιιελεο, νη ηνπξθηθέο αξρέο εγθαηέζηεζαλ Μνπζνπικάλνπο κεηαλάζηεο απφ ηε εξβία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Αιβαλία θαη ηελ Διιάδα. Οη δηψμεηο θαη νη εθηνπίζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζπλερίζηεθαλ, κε κηθξφηεξε φκσο έληαζε, θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην 1918, θαη επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο (Μαξκαξάο, Πφληνο θ.ά.). Οη πξφζθπγεο πνπ έθζαζαλ ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα απηφ αλήιζαλ ζε πνιιέο ρηιηάδεο. 2. Άιια πξνζθπγηθά ξεύκαηα Παξάιιεια κε ηελ άθημε πξνζθχγσλ απφ ηελ Σνπξθία, πξφζθπγεο ήιζαλ ην 1916 από ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηελ νπνία είραλ θαηαιάβεη νη Βνύιγαξνη σο ζχκκαρνη ησλ Γεξκαλψλ. Μεηά ηε ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ην 1918, απηνί επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο θαη ε «Τπεξεζία Αλνηθνδνκήζεσο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο» κεξίκλεζε γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο. Σν Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγχ, πνπ πξνέβιεπε ηελ παξαρψξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απφ ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. ηε ζπλζήθε ήηαλ ζπλεκκέλν ην «χκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο». Με βάζε απηφ, αλαρψξεζαλ απφ ηελ Διιάδα πεξίπνπ Βνχιγαξνη θαη από ηε Βνπιγαξία πεξίπνπ Έιιελεο (πεξίπνπ αθόκε Έιιελεο είραλ κεηαλαζηεχζεη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο). Σελ πεξίνδν , ιόγσ ηεο Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηεο θαηάιεςεο ξσζηθψλ επαξρηψλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, κεγάιν κέξνο ησλ Διιήλσλ ηεο Ρσζίαο θαηέθπγε ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη απφ εθεί δηαπεξαηψζεθε ζηελ Διιάδα. Σνπο Έιιελεο αθνινχζεζαλ Αξκέληνη θαη Ρψζνη. Έιιελεο πξφζθπγεο ήιζαλ επίζεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν (θπξίσο ην 1914), ηε Ρνπκαλία (ην 1919 απφ πεξηνρέο πνπ απνηέιεζαλ πεδίν πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ), ηελ ππφ ηηαιηθή θαηνρή Ννηηνδπηηθή Μηθξά Αζία (1919), ην Ατδίλην θαη ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο (1919), θαζψο θαη απφ ηα ηηαινθξαηνχκελα Γσδεθάλεζα (θαηά δηαζηήκαηα απφ ην 1912 θαη εμήο). πλνιηθά, κέρξη θαη ην 1920, είραλ θαηαθύγεη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ πξόζθπγεο. Απηνί, είηε έθζαζαλ κφλνη ηνπο, είηε κεηαθέξζεθαλ κε θξνληίδα θαη κέζα πνπ δηαηέζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην θξάηνο (δψα, νρήκαηα, ακαμνζηνηρίεο, πινία). Μεγάινο αξηζκφο πξνζθχγσλ ζπγθεληξψζεθε ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε θαη γεληθφηεξα ηε Μαθεδνλία, θαη ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο). Μηθξφηεξνο αξηζκφο θαηεπζχλζεθε ζηελ Κξήηε (Ζξάθιεην, Υαληά), ην Βφιν, ηελ Πάηξα, ηελ Καιακάηα θαη ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. 3. Ζ πεξίζαιςε ( ) ηελ αξρή ε πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ έξγν εζεινληώλ. Καηαξηίζηεθαλ επηηξνπέο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε έξγν ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ, ηκαηηζκνχ θαη ηελ παξνρή ζηνηρεηψδνπο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Σα έζνδα πξνέξρνληαλ απφ εξάλνπο, δσξεέο θαη κηθξή θξαηηθή επηρνξήγεζε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1914 ηδξύζεθε ζηε Θεζζαινλίθε Οξγαληζκόο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε πεξίζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη βνπιγαξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερφηαλ ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξφζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα απνθηήζνπλ γεσξγηθφ θιήξν. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ ( ) ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε ηελ «Αλσηάηελ Γηεύζπλζηλ Πεξηζάιςεσο». Σνλ Ηνχιην ηνπ 1917 (είρε επηθξαηήζεη ν Βεληδέινο θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο είρε εγθαηαιείςεη ηελ Διιάδα) ηδξχζεθε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο. Γηα πξψηε θνξά ζεζκνζεηήζεθε ε πεξίζαιςε θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εθέδξσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην κέησπν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ. Μνινλφηη ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε πνιεκηθή αλακέηξεζε (Α' Παγθφζκηνο πφιεκνο) θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ήηαλ αληίμνεο, ε θξνληίδα γηα ηνπο πξφζθπγεο ήηαλ πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε απφ ην 1917 έσο ην χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, δέρηεθαλ πεξίζαιςε θαηά δηαζηήκαηα πεξίπνπ πξφζθπγεο. Ζ κέξηκλα γηα ηνπο πξφζθπγεο πεξηειάκβαλε: Γηαλνκή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο. Ηδηαίηεξν επίδνκα δηλφηαλ ζε ηεξείο, δαζθάινπο θαη επηκειείο καζεηέο. Γηαλνκή ζπζζηηίνπ θαηά ηνλ πξψην δησγκφ ζε πξφζθπγεο ζηε Μπηηιήλε 2

3 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ Γηαλνκή ζπζζηηίνπ. Οξγαλψζεθαλ θαζεκεξηλά ζπζζίηηα απφ ην θξάηνο ή ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα ζε ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ φπνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη πνιινί πξφζθπγεο. Παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Γηνξίζηεθαλ γηαηξνί, θαξκαθνπνηνί θαη καίεο, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πξφζθπγεο Υνξήγεζε θαξκάθσλ θαη λνζειεία ζε λνζνθνκεία, δεκφζηα ή εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ. ηέγαζε ζε πξνζσξηλά θαηαιχκαηα, (ζθελέο ή παξαπήγκαηα), ζε δεκφζηα θαη ζε επηηαγκέλα ή κηζζσκέλα ηδησηηθά θηίξηα. Παξνρή ελδπκάησλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ. Βνήζεηα γηα εχξεζε εξγαζίαο. Γσξεάλ κεηαθίλεζε, νκαδηθή ή αηνκηθή, γηα εχξεζε ζηέγεο θαη εξγαζίαο ή γηα επηζηξνθή ζηηο πεξηνρέο ηεο πξνεγνχκελεο εγθαηάζηαζεο. 4. Ζ παιηλλόζηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μηθξά Αζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ Σνπξθία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1918 ζπζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Ζ παιηλλφζηεζε έγηλε ηκεκαηηθά, κε ηε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, θαη επηηξάπεθε αξρηθά λα επηζηξέςνπλ νη εππνξόηεξνη θαη νη πξφζθπγεο νη πξνεξρφκελνη απφ νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Μηθξάο Αζίαο. Οη πεξηζζφηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο κεηά ηελ απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε, ην Μάην ηνπ Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε πιεηνλόηεηα ησλ πξνζθχγσλ είρε επηζηξέςεη ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Οη ζπλζήθεο πνπ βξήθαλ ζηελ παηξίδα ηνπο ήηαλ άζρεκεο, θαζψο πνιιά ζπίηηα, εθθιεζίεο θαη ζρνιεία είραλ κεξηθψο ή εληειψο θαηαζηξαθεί. Δπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ζε ζπίηηα Διιήλσλ είραλ εγθαηαζηαζεί Μνπζνπικάλνη πξφζθπγεο απφ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. ηα πιαίζηα ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο κύξλεο ηδξχζεθε ε «Τπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο», ε νπνία βνεζνχζε φζνπο επέζηξεθαλ λα απνθαηαζηαζνχλ ζηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο. Οη εηξεληθέο φκσο κέξεο δελ θξάηεζαλ πνιχ. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, ζα έπαηξλαλ πάιη ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο. Β. Ζ ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ 1. Ζ έμνδνο Οη εζληθέο βιέςεηο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θάλεθε φηη γίλνληαλ πξαγκαηηθφηεηα. Διιεληθφο ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε ζηηο 15 Μαΐνπ χληνκα ε ειιεληθή παξνπζία επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, γχξσ απφ ηελ θαηερφκελε δψλε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1920 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ησλ εβξψλ, πνπ κεηαμχ άιισλ φξηδε φηη ε πεξηνρή ηεο κχξλεο ζα βξηζθφηαλ ππφ ειιεληθή δηνίθεζε θαη θαηνρή γηα πέληε ρξφληα. Όζηεξα απφ ηελ πεξίνδν απηή ζα κπνξνχζαλ νη θάηνηθνη κε δεκνςήθηζκα λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ Διιάδα. Σν Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηηήζεθε ζηηο εθινγέο θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο επέζηξεςε ζηελ Διιάδα. Απηφ έδσζε ηελ αθνξκή ζηνπο πκκάρνπο λα εθθξάζνπλ θαζαξφηεξα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ Διιάδα. πγρξφλσο ην εζληθφ θίλεκα ησλ Σνχξθσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι γηλφηαλ δηαξθψο ηζρπξφηεξν ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο. Ο κηθξαζηαηηθφο πφιεκνο έιεμε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 κε ήηηα θαη ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Υηιηάδεο πξφζθπγεο, αθνινπζψληαο ην ζηξαηφ, άξρηζαλ λα θηάλνπλ ζηελ Διιάδα8. Ήδε, πξηλ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξάο Αζίαο (Πφληνπ, Κηιηθίαο, Καππαδνθίαο) είραλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο θαη είραλ θαηαθχγεη ζηε κχξλε ή ηελ Διιάδα. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ζεηξά είραλ ηα Βνπξιά, ην Ατβαιί θαη ηα Μνζρνλήζηα. Γηψμεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ζηε βνξεηνδπηηθή Μηθξά Αζία (Πξνπνληίδα θαη αιινχ). Αηρκάισηνη ζηξαηηψηεο θαη ληφπηνη άλδξεο εηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα θαη ζρεκαηίζηεθαλ πνξείεο αηρκαιψησλ θαη νκήξσλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο θαη αζηηία. ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο δφζεθε πξνζεζκία ελφο κήλα γηα λα εθθελψζνπλ ηελ πεξηνρή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ καδί ηνπο φζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο. Οη Έιιελεο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καιιίπνιεο έθπγαλ αξγφηεξα. πλνιηθά, ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 έθζαζαλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ πξφζθπγεο (αλάκεζά ηνπο θαη Αξκέληνη). Πεξίπνπ Έιιελεο παξέκελαλ ζηελ Καππαδνθία θαη γεληθφηεξα ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Μηθξά Αζία. Απηνί κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα ην 1924 θαη ην 1925 κε ηε θξνληίδα ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο. Έλα ηκήκα ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαηέθπγε ζηε Ρσζία. 2. Σν πξώην δηάζηεκα Οη πξψηεο απνγξαθέο ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο αξηζκφο πξέπεη λα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο, αλ ππνινγίζνπκε ηελ πςειή ζλεζηκφηεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ησλ επηδεκηψλ, ην κεησκέλν αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ θαη ηε κεηαλάζηεπζε πνιιψλ πξνζθχγσλ ζε άιιεο ρψξεο. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 θαηαγξάθεθαλ πξόζθπγεο. Οη αξξψζηηεο θαηέβαιιαλ ηνπο πξφζθπγεο πνπ ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνη, πξφρεηξα ζηεγαζκέλνη θαη ππνζηηίδνληαλ. Ο ηχθνο, ε γξίπε, ε θπκαηίσζε (θπξίσο ζηηο πφιεηο) θαη ε εινλνζία (θπξίσο ζηελ χπαηζξν) ηνπο ζέξηδαλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ πέζαλαλ κέζα ζ' έλα ρξφλν απφ ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα. Δθηφο απφ ηηο αξξψζηηεο, νη πξφζθπγεο ήηαλ θαη ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλνη απφ ηελ απψιεηα ζπγγελψλ θαη θίισλ, ηεο παηξνγνληθήο γεο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ φπνπ είραλ δήζεη. 3

4 ηελ αξρή ην θξάηνο αληηκεηψπηζε κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ηηο πξψηεο ζηνηρεηψδεηο θαη πηεζηηθέο αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ: δηαηξνθή, πξνζσξηλή ζηέγαζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε. Κηλεηνπνηήζεθαλ επίζεο ηδηψηεο, αηνκηθά ή νξγαλσκέλα. Απνθαζηζηηθή, ηδηαίηεξα γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ παξνρή θαξκάθσλ, ππήξμε ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα μέλσλ θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. Γηελεξγήζεθαλ έξαλνη, νξγαλψζεθαλ πξφρεηξα ζπζζίηηα θαη έγηλε πξνζπάζεηα γηα θαζεκεξηλή δηαλνκή ςσκηνχ, παξνρή ξνπρηζκνχ θαη άιισλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο. Με ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ, ην έξγν ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο αλέιαβε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο, πνπ εληζρχζεθε κε έθηαθην πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα ην Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ (ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1922) αλήγεηξε μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ. Πιήζνο μεπξφβαιαλ νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξνζσξηλά θαηαιχκαηα (θαιχβεο, παξάγθεο, ζθελέο) γχξσ απφ ηηο πφιεηο, ζε πιαηείεο ή ζηα θελά νηθφπεδα ησλ πφιεσλ. Γελ έκεηλε ρψξνο ζηεγαζκέλνο πνπ λα κε ρξεζηκνπνηήζεθε: ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη ηδακηά, ζηξαηψλεο, ζέαηξα, δεκφζηα θηίξηα, απνζήθεο, ππφγεηα. Δπηηάρζεθαλ ηα άδεηα ζπίηηα ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Καηαιήθζεθαλ αθφκε θαη θαηνηθνχκελνη ρψξνη, νη έλνηθνη ησλ νπνίσλ κνηξάζηεθαλ ηελ θαηνηθία ηνπο κε ηνπο πξφζθπγεο. Σν πξώην δηάζηεκα, νη πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο αλέρνληαλ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζεσξώληαο πξνζσξηλή ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. Πίζηεπαλ όηη δελ ζα αξγήζεη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο. Ζ αίζζεζε απηήο ηεο πξνζσξηλόηεηαο θαζπζηεξνύζε, ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο παξάγνληεο, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ ηαύηηζή ηνπο κε ην γεγελή πιεζπζκό. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ηεο Λνδάλεο, νη πξόζθπγεο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ην όλεηξν ηεο επηζηξνθήο δελ επξόθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί. ηόρνο ηνπο ηώξα έγηλε ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο ηνπο θαη ε ελζσκάησζε ζηε λέα παηξίδα. 3. Ζ ύκβαζε ηεο Λνδάλεο θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ ηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 ππνγξάθεθε ε πλζήθε εηξήλεο ηεο Λνδάλεο. Έμη κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1923, είρε ππνγξαθεί ε ειιελνηνπξθηθή ύκβαζε, ε νπνία ξύζκηδε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξνβιεπφηαλ ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο. Απηή ζα ίζρπε ηφζν γη' απηνχο πνπ παξέκελαλ ζηηο εζηίεο ηνπο, φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ είραλ ήδε θαηαθχγεη ζηελ νκφζξεζθε ρψξα. Μάιηζηα, ε αληαιιαγή ίζρπζε αλαδξνκηθά γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε κέξα πνπ θεξχρζεθε ν Λ' Βαιθαληθφο πφιεκνο (18 Οθησβξίνπ 1912). Απφ ηελ αληαιιαγή απηή εμαηξέζεθαλ νη Έιιελεο νξζφδνμνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Οη αληαιιάμηκνη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αληαιιαγήο: ζα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα θαη ζα απνθηνχζαλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα εγθαζίζηαλην, είραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο, είραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ απφ ην θξάηνο ζην νπνίν κεηαλάζηεπαλ σο απνδεκίσζε πεξηνπζία ίζεο αμίαο κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηπαλ θεχγνληαο, ζα δηεπθνιχλνληαλ ζηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ηε Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο. Ζ ζπκθσλία απηή γηα αληαιιαγή πιεζπζκψλ δηέθεξε απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Καζηέξσλε γηα πξώηε θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ θαη είρε ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα, ελψ νη κέρξη ηφηε ζπκθσλίεο πξνέβιεπαλ εζεινληηθή κεηαλάζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ επίκαρσλ πεξηνρψλ. ηαλ έγηλε γλσζηή ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη νη φξνη ηεο, νη πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Διιάδα αληέδξαζαλ έληνλα. ε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζπγθξφηεζαλ ζπιιαιεηήξηα, δηαηξαλψλνληαο ηελ απφθαζή ηνπο λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, φπσο είρε δηακνξθσζεί κεηά ηελ έμνδν ρηιηάδσλ Διιήλσλ απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαη ηελ άξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα δερηεί ηελ επηζηξνθή ηνπο, αλάγθαζε ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία λα ζπκθσλήζεη. Δμάιινπ ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ππνβνεζνύζε ηηο βιέςεηο ησλ εγεηψλ ησλ δχν ρσξψλ (Βεληδέινπ θαη Κεκάι) γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο, ηελ επίηεπμε νκνηνγέλεηαο θαη ηελ απξφζθνπηε ελαζρφιεζε κε ηελ εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε θαη αλάπηπμε. χκθσλε ήηαλ θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. Οη πξφζθπγεο έκεηλαλ κε ηελ πηθξία φηη ην δίθαην θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ ζην βσκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Με βάζε ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο ηεο Λνδάλεο ηδξχζεθε ε Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ απνηεινχζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο Έιιελεο, ηέζζεξηο Σνχξθνη θαη ηξία κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ Α' Παγθφζκην πφιεκν θξαηψλ) κε αξκνδηφηεηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ. Γ. Ζ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 1. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη, δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (ΚΣΔ). Με πξσηνβνπιία ηεο ΚΣΔ, ην επηέκβξην ηνπ 1923 ηδξχζεθε έλαο απηφλνκνο νξγαληζκφο κε πιήξε λνκηθή ππφζηαζε, ε Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ (ΔΑΠ), κε έδξα ηελ Αζήλα. Βαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξφζθπγεο παξαγσγηθή απαζρφιεζε θαη νξηζηηθή ζηέγαζε. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δηέζεζε ζηελ ΔΑΠ ηα εμήο: ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ Σνχξθσλ αληαιιαμίκσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Διιάδα, θηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, θηήκαηα πνπ απαιινηξηψζεθαλ κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε θαη κνλαζηεξηαθή γε (ζπλνιηθά πάλσ απφ ζηξέκκαηα), ην πνζφ απφ δχν δάλεηα (1924, 1928) πνπ είρε ζπλάςεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζην εμσηεξηθφ, νηθφπεδα κέζα ή γχξσ απφ ηηο πφιεηο γηα ηελ αλέγεξζε αζηηθψλ ζπλνηθηζκψλ, 4

5 5 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ε ΔΑΠ έιαβε ππφςε ηηο εμήο παξακέηξνπο: 1. Σε δηάθξηζε ζε «αζηνύο» θαη «αγξόηεο». Τπήξμε κέξηκλα λα απνθηήζνπλ νη πξφζθπγεο απαζρφιεζε ίδηα ή ζπλαθή κε απηή πνπ είραλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Έηζη, έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ ΔΑΠ λα εγθαηαζηαζνχλ γεσξγνί πξφζθπγεο ζηα κέξε φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ ήδε γλψξηδαλ. Καιιηεξγεηέο δεκεηξηαθψλ εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεδηλά κέξε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, θαπλνπαξαγσγνί ζε θαηάιιεια εδάθε ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε, ακπεινπξγνί ζηελ Κξήηε θαη ζεξνηξφθνη ζην νπθιί, ηελ Έδεζζα θαη αιινχ. 2. Σνλ ηόπν πξνέιεπζεο. Ζ ΔΑΠ επηδίσμε ψζηε νη πξφζθπγεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ίδην νηθηζκφ ή έζησ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λα εγθαηαζηαζνχλ καδί ζην ειιεληθφ έδαθνο. ' απηφ ελ κέξεη νθείινληαη θαη ηα ηνπσλχκηα Νέα κχξλε, Νέα Φηιαδέιθεηα, Νέα Μνπδαληά, Νέα Αιηθαξλαζφο θ.ά. ε ιίγεο φκσο θνηλφηεηεο έγηλε απηφ δπλαηφ. Οη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο πεξηιάκβαλαλ πξφζθπγεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. 3. Σηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο. Ζ ΔΑΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε αγξνηηθή (παξνρή ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ χπαηζξν) θαη αζηηθή (παξνρή ζηέγεο ζηηο πφιεηο). Μνινλφηη νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο αζθνχζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο «αζηηθά» επαγγέικαηα (ζρεηηθά κε ην εκπφξην, ηε βηνηερλία-βηνκεραλία θ.η.ι.), δόζεθε ην βάξνο ζηε γεσξγία, γηαηί: 1. ππήξραλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα (θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, αιιά θαη ζηελ Κξήηε, ηε Λέζβν, ηε Λήκλν θαη αιινχ), 2. αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ ηαρχηεξε θαη απαηηνχζε κηθξφηεξεο δαπάλεο, 3. ε ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδφηαλ αλέθαζελ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, 4. ππήξρε ε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ηεο απνθπγήο θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ κε ηε δεκηνπξγία γεσξγψλ κηθξντδηνθηεηψλ αληί εξγαηηθνχ πξνιεηαξηάηνπ. Δμάιινπ, δφζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε θαζψο: 1. ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα θαη ηα θηήκαηα ησλ Βνπιγάξσλ κεηαλαζηψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νετγχ). Απηφ ζα θαζηζηνχζε ηνπο πξφζθπγεο απηάξθεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζα ζπληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 2. ζα θαιππηφηαλ ην δεκνγξαθηθό θελό πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ αλαρψξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ θαη ηηο απψιεηεο πνπ πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο πφιεκνη ( ). Δπηπιένλ, έηζη επνηθίδνληαλ παξακεζόξηεο πεξηνρέο. Βέβαηα, ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ δελ έγηλε πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ινγηθή, νχηε αθνινχζεζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ θξαηηθή αληίιεςε θαη επηηαγή. Ζ θηλεηηθόηεηα ησλ πξνζθύγσλ ππήξμε κεγάιε, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα. Οη πξφζθπγεο γχξηδαλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ην κέξνο κε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα εγθαηάζηαζε. Πνιινί πξφζθπγεο, αλ θαη δελ ήηαλ γεσξγνί, είραλ δερηεί ή δεηήζεη λα απνθαηαζηαζνχλ σο αγξφηεο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα δάλεηα θαη ηηο παξνρέο ηεο ΔΑΠ. Άιινη πάιη κεηαθηλνχληαλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηνχλ σο «αζηνί» θαη λα πάξνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απνδεκίσζε πνπ δηλφηαλ ζηνπο αζηνχο αληαιιάμηκνπο. Δθηφο απφ ηελ ΔΑΠ, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ αζρνιήζεθαλ ην Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ ( ), ην Τπνπξγείν Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο (απφ ην 1925) θαη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Ζ ΔΑΠ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ Με εηδηθή ζχκβαζε κεηαβίβαζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είρε αλαιάβεη απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. 2. Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ήηαλ έξγν ηεο ΔΑΠ. Απέβιεπε ζηε δεκηνπξγία κηθξώλ γεσξγηθώλ ηδηνθηεζηώλ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ έγηλε ζε εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά, ζε λένπο ζπλνηθηζκνχο πξνζαξηεκέλνπο ζε ρσξηά θαη ζε λένπο, ακηγψο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο. Ο παξαρσξνχκελνο θιήξνο πνίθηιιε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξνζθχγσλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο. πλήζσο ν θιήξνο δελ απνηεινχζε εληαία έθηαζε, αιιά ηεκάρηα αγξψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. ηελ αξρή ε δηαλνκή απφ ηηο ππεξεζίεο επνηθηζκνχ ήηαλ πξνζσξηλή. Θα γηλφηαλ νξηζηηθή κεηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε απφ ηελ ηνπνγξαθηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Δθηφο απφ ηε γε παξαρσξνχληαλ ζηέγε, εξγαιεία, ζπφξνη, ιηπάζκαηα θαη δψα. Γηα ηε ζηέγαζε ηεξήζεθε ην ζχζηεκα ηεο αλέγεξζεο ησλ νηθηψλ απεπζείαο απφ ηελ ΔΑΠ (εξγνιαβία) ή ηεο αλέγεξζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο κε ηε ρνξήγεζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (απηεπηζηαζία). Σα θηίζκαηα ήηαλ, ζπλήζσο, δχν δσκάηηα, κία απνζήθε θαη έλαο ζηαχινο. Σελ αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ θιήξνπ ζα πιήξσλαλ νη πξφζθπγεο κε δφζεηο. Ο ηίηινο πνπ δηλφηαλ ζηνπο θιεξνχρνπο ήηαλ ηίηινο απιήο θαηνρήο. Θα γηλφηαλ ηίηινο πιήξνπο θπξηφηεηαο αξγφηεξα, κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΑΠ, ην 1930, ηα ρξέε ησλ αγξνηψλ πξνζθχγσλ αλέιαβε λα εηζπξάμεη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα. 3. Ζ αζηηθή απνθαηάζηαζε Σελ αζηηθή απνθαηάζηαζε αλέιαβε πεξηζζφηεξν ην θξάηνο θαη ιηγόηεξν ε ΔΑΠ, ε νπνία πξφζθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ε ηαπεηνπξγία). ε αληίζεζε κε ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε, ε αζηηθή πεξηιάκβαλε κόλν ζηέγαζε θαη φρη πξφλνηα γηα εχξεζε εξγαζίαο. Ζ αζηηθή ζηέγαζε ζπλάληεζε πεξηζζφηεξα εκπόδηα απφ ηελ αγξνηηθή. Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ κεγάινο, ηα αληαιιάμηκα (κνπζνπικαληθά) ζπίηηα ζηηο πφιεηο ήηαλ ιίγα θαη ηα

6 6 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ νηθηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο θαζπζηεξνχζαλ, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ αλσκαιηψλ θαη ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ Πξφβιεκα επίζεο απνηεινχζε ε πεξηπιάλεζε ησλ αζηψλ πξνζθχγσλ απφ πφιε ζε πφιε γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο ζηηο πφιεηο ηα πξψηα ρξφληα εξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά, είηε θάλνληαο «κεξνθάκαηα» ζηηο νηθνδνκέο, ζε εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο, είηε σο πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο Άιινη δνχιεςαλ σο λαπηεξγάηεο θαη εξγάηεο ζε δεκφζηα έξγα ζηηο πφιεηο ή ζηελ χπαηζξν (αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα, δηάλνημε δξφκσλ, θαηαζθεπή ή επέθηαζε ιηκαληψλ θ.ά.). Ζ αζηηθή ζηέγαζε μεθίλεζε απφ ηελ Αζήλα κε ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ ζπλνηθηζκψλ: ηεο Καηζαξηαλήο, ηνπ Βχξσλα, ηεο Νέαο Ησλίαο ζηελ Αζήλα θαη ηεο Κνθθηληάο ζηνλ Πεηξαηά. Γηα ηε ζηέγαζε ησλ αζηψλ πξνζθχγσλ πηνζεηήζεθε ε δεκηνπξγία ζπλνηθηζκώλ κε επέθηαζε ησλ πόιεσλ ζηηο νπνίεο απηνί ήηαλ πξνζσξηλά εγθαηεζηεκέλνη. Πξνθξίζεθε -εθηφο απφ ζπάληεο εμαηξέζεηο-ην ζχζηεκα ηεο αλέγεξζεο κηθξψλ θαηνηθηψλ, κνλνθαηνηθηψλ/ δηπινθαηνηθηψλ/ ηεηξαθαηνηθηψλ, κνλνψξνθσλ ή δηψξνθσλ, κε έλα ή δχν δσκάηηα, θνπδίλα θαη ηνπο αλαγθαίνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σν θξάηνο ή ε ΔΑΠ αλέζεηαλ ηελ αλέγεξζε ησλ ζπλνηθηζκψλ ζε εξγνιάβνπο ή θξφληηδαλ λα εθνδηάδνπλ ηνπο πξφζθπγεο κε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ νηθνδφκεζε ησλ ζπλνηθηζκψλ, ειιείςεη ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ, ζπρλά δελ ζπλδπαδφηαλ κε έξγα ππνδνκήο (χδξεπζε, απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, νδηθφ δίθηπν, ρψξνη πξάζηλνπ θ.ά.). Παξά ηελ νκνηνκνξθία πνπ επηθξαηνχζε, ππήξρε ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ελφο ζπλνηθηζκνχ απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπ άιινπ, σο πξνο ην εκβαδφλ, ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Ηδξχζεθαλ αθφκε πξνζθπγηθνί νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ρνξεγήζεθαλ άηνθα δάλεηα ζε πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. Τπήξραλ βέβαηα θαη νη εύπνξνη πξόζθπγεο, πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θξνληίζνπλ κφλνη ηνπο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. Απηνί ζηελ αξρή ήηαλ ζε ζέζε λα λνηθηάζνπλ ή λα αγνξάζνπλ θαηνηθίεο κέζα ζηηο πφιεηο θαη έηζη λα αλακεηρζνχλ κε ηνπο γεγελείο. Αξγφηεξα αλέιαβαλ νη ίδηνη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ίδξπζε νηθηζκψλ. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ ε αθφινπζε: ίδξπαλ έλαλ νηθνδνκηθό ζπλεηαηξηζκό, αγφξαδαλ κία έθηαζε ζε πξνλνκηνχρν πεξηνρή θαη νηθνδνκνχζαλ αζηηθέο θαηνηθίεο θαιήο πνηφηεηαο. Σέηνηνη νηθηζκνί ήηαλ ε Νέα κχξλε ζηελ Αζήλα θαη ε Καιιίπνιε ζηνλ Πεηξαηά. ην αληίζεην άθξν βξίζθνληαλ νη άπνξνη πξόζθπγεο πνπ δελ είραλ θαηνξζψζεη λα απνθαηαζηαζνχλ αθφκε. Δγθαηαζηάζεθαλ ζε θαιχβεο, ρακφζπηηα θαη άιιεο πξφρεηξεο θαηαζθεπέο ζηηο παξπθέο παιαηψλ νηθηζκψλ, ή δεκηνχξγεζαλ παξαγθνππφιεηο γχξσ απφ ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο. Έηζη, ζε άζιηεο ζπλζήθεο, επξφθεηην λα δήζνπλ γηα πνιιά ρξφληα. Γ. Ζ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΣΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΞΗΜΩΝ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΟΣΟΤΡΚΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 1. Ζ απνδεκίσζε ησλ αληαιιαμίκσλ πσο είδακε, ε χκβαζε αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο πξνέβιεπε ηελ απνδεκίσζε ησλ αληαιιάμηκσλ πξνζθύγσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, απφ ην θξάηνο ππνδνρήο. Σν έξγν ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ εθαηέξσζελ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ αλέιαβε ε Μηθηή Δπηηξνπή. Γηα λα βνεζήζεη ην έξγν ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, ζηε Μηθηή Δπηηξνπή ζπζηάζεθε ην 1924 ε Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο Πιεζπζκώλ πνπ ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ηδξχζεθαλ θαηά ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ. Σν έξγν ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ πξνρσξνχζε αξγά θαη ε δπζθνξία ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζε απφγλσζε, κεγάισλε. Έηζη, πηνζεηήζεθε ε ιχζε λα δνζεί κηα πξνθαηαβνιή κέρξη ηελ ηειηθή απνπιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνπ εγθαηαιείθζεθε ζηελ Σνπξθία, αθνχ πξψηα ην ειιεληθφ Γεκφζην πξνέβαηλε ζε πξνζσξηλή εθηίκεζή ηεο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα αλέιαβε λα πιεξψζεη ζηνπο αληαιιαμίκνπο ηελ πξνθαηαβνιή απηή. Ζ πξνζσξηλή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ έγηλε κε βάζε ηηο δειψζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο. Οη αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζα εμεηάδνληαλ απφ εηδηθέο επηηξνπέο πξνζθχγσλ, ζπκπαηξησηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δάλ ζεσξνχληαλ αλαθξηβείο, πξνβιεπφηαλ αλαζεψξεζή ηνπο απφ έλα Αλψηαην πκβνχιην. Καζνξίζηεθαλ επίζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία θαηαβαιιφηαλ απνδεκίσζε. Ζ πξνθαηαβνιή ζα δηλφηαλ ζ' εθείλνπο πνπ δελ είραλ κέρξη ηφηε απνθαηαζηαζεί. Γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ζηελ Σνπξθία ζπζηάζεθαλ Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο θαη Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο, γηα πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα αλέθππηαλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ θαηλφηαλ φιν θαη πην καθξηλή. Σν έξγν ήηαλ ηεξάζηην θαη επηπιένλ ε φιε δηαδηθαζία ππνλνκεπόηαλ από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. 2. Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ θαη ηεο πλζήθεο εηξήλεο ηεο Λνδάλεο, νη ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Σνπξθία δνθηκάδνληαλ θαηά δηαζηήκαηα απφ εληάζεηο. Όζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1925 ππνγξάθεθε ε χκβαζε ηεο Άγθπξαο θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1926 ε πκθσλία ησλ Αζελψλ. Απηέο ξχζκηδαλ ηα επίκαρα ζέκαηα, φκσο δελ εθαξκόζηεθαλ πνηέ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1928 ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ θέξδηζε ηηο εθινγέο θαη ζρεδφλ ακέζσο ε λέα θπβέξλεζε μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ θξάηεζαλ δχν ρξφληα. Ο Δι. Βεληδέινο επηζπκνχζε ηε δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. κσο, ζε θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο κε ηελ Σνπξθία, εκπφδην ζηεθφηαλ ε έληνλα αξλεηηθή ζηάζε ησλ πξνζθχγσλ. ηηο 10 Ηνπλίνπ 1930 ππνγξάθεθε ε πκθσλία ηεο Άγθπξαο πνπ απνηεινχζε ην νηθνλνκηθφ ζχκθσλν κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ήηαλ: Ρχζκηζε ην δήηεκα ησλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο, θαζψο θαη ησλ «θπγάδσλ».

7 ξηδε φηη νη αληαιιάμηκεο κνπζνπικαληθέο πεξηνπζίεο ζηελ Διιάδα θαη νη ειιεληθέο ζηελ Σνπξθία πεξηέξρνληαλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ θαη Σνπξθηθνχ Γεκνζίνπ, αληίζηνηρα. Πξνέβιεπε ακνηβαία απφζβεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Ζ ζπκθσλία νινθιεξψζεθε ζηηο 30 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ην χκθσλν θηιίαο, νπδεηεξφηεηαο θαη δηαηηεζίαο, ην Πξσηφθνιιν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ θαη ηε χκβαζε εκπνξίνπ, εγθαηάζηαζεο θαη λαπηηιίαο. Με ηελ ηειεπηαία απηή ζχκβαζε δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπ θαζελφο απφ ηα δχν θξάηε λα ηαμηδεχνπλ ή λα εγθαζίζηαληαη (κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο) ζην έδαθνο ηνπ άιινπ θξάηνπο. Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο έδεημαλ φηη νη πξνζδνθίεο απφ ηε ιχζε πνπ δφζεθε ζε θάπνηα δεηήκαηα κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζπκθσλίεο ηνπ 1930 δηαςεύζηεθαλ. Βέβαηα, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα δελ ζεκεηψζεθαλ ηξηβέο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ θαη δελ ακθηζβεηήζεθαλ ηα κεηαμχ ηνπο ζχλνξα. Απηφ ήηαλ θαη ε βαζηθή επηδίσμε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ. Ο ζπκςεθηζκφο φκσο ησλ αληαιιάμηκσλ, ειιεληθψλ θαη κνπζνπικαληθψλ πεξηνπζηψλ, πξνθάιεζε ζύειια αληηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο πξόζθπγεο. Με ηε ζπκθσλία απηή ε θαηά πνιχ κεγαιχηεξε πεξηνπζία ησλ αληαιιάμηκσλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο εμηζψζεθε κε ηελ αληίζηνηρε πεξηνπζία ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 25% ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηεο άξλεζεο δηαθαλνληζκνχ ησλ πξνζθπγηθψλ ρξεψλ, απνκάθξπλε ηκήκα ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ απφ ηελ εθινγηθή βάζε ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ζπλέβαιε ζηελ ήηηα ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 θαη ηνπ Δ. Ζ ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1. Ζ ελζσκάησζε ησλ πξνζθύγσλ Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε αθνκνίσζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, ην ζεκαληηθόηεξν επίηεπγκα ηνπ λένπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηηο αληηθεηκεληθέο δπζρέξεηεο, φπσο ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ηηο πνιηηηθέο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930, ηελ ειιηπή θξαηηθή νξγάλσζε θαη, θπξίσο, ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ έθζαζαλ ζηελ Διιάδα, αληηιακβάλεηαη γηαηί ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ έρεη ραξαθηεξηζηεί «ηηηάλην». Μεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε απφ ην 1924 έσο ην 1928 θαη ζε απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΑΠ. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ έλαο νξγαληζκφο ππφ δηεζλή έιεγρν ηε βνήζεζε λα είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηελ ηαξαγκέλε ειιεληθή πνιηηηθή δσή θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεζκαηηθφηεξε. Βέβαηα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο παξαρψξεζε ηα πιηθά κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Καη αλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην έξγν ησλ θαηά ηφπνπο επηηξνπψλ ηεο ΔΑΠ ή ηνπ θξάηνπο γηλφηαλ βηαζηηθά, εκπεηξηθά θαη πξφρεηξα ή εμππεξεηνχζε απιψο άκεζεο αλάγθεο θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, απηφ δελ κεηψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ επηηεχρζεθε. Οη πξφζθπγεο δελ απνηεινχζαλ έλα εληαίν ζύλνιν. Αλάκεζά ηνπο ππήξραλ δηαθνξέο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, δηαιέθηνπ, αθφκα θαη γιψζζαο (πεξίπνπ πξφζθπγεο ήηαλ ηνπξθφθσλνη). ζνη εχπνξνη θάηνηθνη ηεο Μηθξάο Αζίαο ή ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαηφξζσζαλ λα θέξνπλ ζηελ Διιάδα κεγάιν κέξνο απφ ηελ πεξηνπζία ηνπο, ζρεδφλ ακέζσο ελζσκαηψζεθαλ ζην λέν ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη αλακείρζεθαλ κε ηνπο γεγελείο. Γηα ηε κεγάιε όκσο κάδα ησλ πξνζθύγσλ, παξά ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζή ηνπο, ε αθνκνίσζε ήηαλ κία δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε κε πνιχ πην αξγνύο ξπζκνχο. Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο, ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλνη θαη κε ην άγρνο πξψηα ηεο επηβίσζεο θαη αξγφηεξα ηεο βειηίσζεο ηεο δσήο ηνπο, εμέθξαδαλ ζπρλά παξάπνλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ ηνπ. Καηεγνξνύζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο φηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αληαιιαγήο ηεο Λνδάλεο θαη ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πκθψλνπ ηνπ 1930 παξαβίαζε βαζηθά δηθαηψκαηά ηνπο φηη απνδεκηψζεθαλ κφλν θαηά έλα κέξνο γηα ηελ πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο φηη, ηέινο, ε αληαιιάμηκε πεξηνπζία δελ πεξηήιζε πάληνηε ζε απηνχο. Πξάγκαηη, παξά ηελ χπαξμε λφκσλ (ήδε πξηλ απφ ην 1922) πνπ απαγφξεπαλ ηε κεηαβίβαζε ηεο κνπζνπικαληθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, ε έιιεηςε θηεκαηνινγίνπ, ε αλππαξμία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ε δπζθνιία ζηελ νξηνζέηεζε ή ηελ πεξίθξαμή ηεο, ζπλέβαιαλ ζην λα πεξηέιζνπλ ηέηνηεο εθηάζεηο ζε ληφπηνπο. Αιιά θαη ην ίδην ην θξάηνο θάπνηεο θνξέο παξαρψξεζε αληαιιάμηκε πεξηνπζία ζε γεγελείο αθηήκνλεο ή ζε επαγή ηδξχκαηα. ε γεληθέο γξακκέο ππήξρε δηαθνξά λννηξνπίαο θαη ηδηνζπγθξαζίαο κεηαμύ πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ. Οη γεγελείο αλαθέξνληαλ ζπρλά ζην ήζνο ησλ πξνζθχγσλ (θπξίσο ησλ αζηψλ), ζηε ξνπή ηνπο γηα δηαζθέδαζε θαη ηελ θνζκνπνιίηηθε ζπκπεξηθνξά απηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ηνπο. Οη πξφζθπγεο απφ ηε κεξηά ηνπο κηινχζαλ γηα ην ρακειφ κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ ληφπησλ θαη πξφβαιιαλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο, ηελ νπνία νη ληφπηνη ζπρλά ακθηζβεηνχζαλ. Ζ δηάζηαζε πξνζθύγσλ θαη γεγελώλ εθθξάζηεθε θπξίσο: ηελ νηθνλνκηθή δσή. Τπήξρε αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πνιηηηθή δσή. Πξηλ αθφκε απφ ηελ παξνρή ζηέγεο θαη εξγαζίαο, νη πξφζθπγεο απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Δληάρζεθαλ ζην θφκκα ηνπ Βεληδέινπ ηφζν σο ςεθνθφξνη φζν θαη σο πνιηηεπηέο, βνπιεπηέο θαη ππνπξγνί. Οη αληηβεληδειηθνί θαη ν αληηβεληδειηθφο ηχπνο θαιιηεξγνχζαλ ην κίζνο ελαληίνλ ηνπο. ηελ θνηλσληθή δσή. Οη πξφζθπγεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηνπο ζπλνηθηζκνχο ήηαλ απνκνλσκέλνη, δελ είραλ ζπρλέο επαθέο κε ληφπηνπο θαη πξνηηκνχζαλ λα ζπλάπηνπλ γάκνπο κεηαμχ ηνπο. Γελ ζπλέβαηλε ην ίδην κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κέζα ζηηο πφιεηο ή ηα ρσξηά. Ο ρψξνο εξγαζίαο, ην ζρνιείν, ε εθθιεζία θαη θπξίσο ε γεηηνληά έδηλαλ επθαηξίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ληφπηνπο. ηγά-ζηγά άξρηζαλ λα ζπλάπηνληαη κηθηνί γάκνη, πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη. Ζ αληίζεζε κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πήξε ηε κνξθή αλνηθηήο ζχγθξνπζεο. Ο φξνο «πξόζθπγαο», φκσο, είρε ζηελ θνηλή ζπλείδεζε ππνηηκεηηθή ζεκαζία, γηα πνιιά 7

8 ρξφληα. Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ έπαςε λα ππάξρεη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ Αιιά θαη απφ πην πξηλ νη πξφζθπγεο πξψηεο γεληάο θαη αξγφηεξα ηα παηδηά θαη ηα εγγφληα ηνπο ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε λέα παηξίδα ηνπο. 2. Οη επηπηώζεηο από ηελ άθημε ησλ πξνζθύγσλ Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή. Οξηζκέλνη ηελ παξαιιήιηζαλ κε ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453, ελψ άιινη ζεψξεζαλ ην 1922 σο αθεηεξία ηεο λέαο Διιάδαο. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα, σο ζπλέπεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, απνηέιεζε γηα ηελ Διιάδα έλα νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ δήηεκα κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, κε επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ λενειιεληθνχ έζλνπο. α. Δμσηεξηθή πνιηηηθή Με ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ εμέιηπε ε θπξηφηεξε πεγή πξνζηξηβψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Οη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ δηαηεξήζεθαλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο. β. Πιεζπζκόο/εζλνινγηθή ζύζηαζε Ο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο απμήζεθε απφ ην 1920 έσο ην 1928 πεξίπνπ θαηά 20%. Απμήζεθε επίζεο θαηά πνιχ ν βαζκφο αζηηθνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν πιεζπζκφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πξσηεχνπζαο δηπιαζηάζηεθε. Ζ δεκηνπξγία κάιηζηα πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ γχξσ απφ ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα. Δθηφο απφ ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Θεζζαινλίθε, ππήξμαλ θαη άιια αζηηθά θέληξα πνπ δηνγθψζεθαλ εμαηηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζε απηά. εκαληηθφηεξεο ήηαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ εζλνινγηθή ζύζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. Σν 1920 ε Διιάδα είρε 20% κε Έιιελεο νξζόδνμνπο, ελώ ην 1928 κόιηο 6%. Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαη ηεο Ζπείξνπ απμήζεθε, ελψ ε Κξήηε, ε Λέζβνο θαη ε Λήκλνο εμειιελίζηεθαλ πιήξσο. Ζ θπξηφηεξε φκσο κεηαβνιή ζηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζπλέβε ζηε Μαθεδνλία. Σν πνζνζηφ ησλ κε Διιήλσλ νξζνδφμσλ πνπ ήηαλ 48% ην 1920, έπεζε ζην 12% ην Ζ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξα ηεο Μαθεδνλίαο είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Διιάδαο. Δμάιινπ, αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, θάπνηεο απφ απηέο παξακεζφξηεο, επνηθίζηεθαλ απφ πξφζθπγεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηνρπξψζεθαλ νη λέεο πεξηνρέο πνπ ελψζεθαλ κε ηελ Διιάδα κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ. γ. Οηθνλνκία Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ θαηλφηαλ δπζβάζηαθην θνξηίν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μεζνπξφζεζκα φκσο απηή σθειήζεθε απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. Καη' αξρήλ αλαδηαξζξψζεθαλ νη θαιιηέξγεηεο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή πνιιαπιαζηάζηεθε. ε κία δεθαεηία ( ) νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απμήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 50%, ε γεσξγηθή παξαγσγή δηπιαζηάζηεθε θαη εμαζθαιίζηεθε επάξθεηα ζε ζηηεξά. Οη πξφζθπγεο εθάξκνζαλ ηελ ακεηςηζπνξά* θαη ηελ πνιπθαιιηέξγεηα θαη ζηήξημαλ ην ζεζκφ ηεο κηθξήο γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ έιιεηςε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ πξνο δηαλνκή ζηνπο πξφζθπγεο ππνρξέσζε ην θξάηνο λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, θαη έηζη απμήζεθαλ νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Δηζήρζεζαλ λέεο θαιιηέξγεηεο ή επεθηάζεθαλ νη παιηέο (θαπλφο, βακβάθη, ζηαθίδα). Ζ θηελνηξνθία θαη ε πηελνηξνθία βειηηψζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Ζ δελδξνθνκία, ε ζεξνηξνθία θαη ε αιηεία αλαπηχρζεθαλ απφ πξφζθπγεο πνπ ήηαλ εηδηθεπκέλνη ζε απηέο ηηο αζρνιίεο ζηελ παηξίδα ηνπο. Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ αλαδσνγφλεζε θαη ηε βηνκεραλία κε λέν, εηδηθεπκέλν θαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο θαη κε ηε δξάζε αλζξψπσλ κε επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. ηε δεθαεηία , δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφνδνο φκσο δελ ήηαλ ζεκαληηθή, εμαηηίαο θπξίσο ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ (σο θεθαιαηνχρσλ θαη σο εξγαηψλ) ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηελ ηαπεηνπξγία, ηε κεηαμνπξγία, ηελ αιεπξνβηνκεραλία θαη ηελ παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Αξθεηνί ήηαλ νη πξφζθπγεο πνπ αλαδείρζεθαλ σο επηρεηξεκαηίεο, βηνκήραλνη ή κεγαιέκπνξνη. Οη Έιιελεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα αζηηθά θέληξα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππεξείραλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απηφρζνλεο ζε επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο. Ο θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο δσήο ηνπο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, νη επαθέο πνπ είραλ αλαπηχμεη κε ηελ Δπξψπε θαη ε πείξα πνπ δηέζεηαλ ηνπο βνήζεζαλ, φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα, λα νξγαλψζνπλ δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή λα ζηειερψζνπλ επηρεηξήζεηο άιισλ, πξνζθχγσλ ή γεγελψλ. Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζε θαη ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ. Σν 1930 νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαηψλ ζηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηελ θαπλνβηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία εηνίκσλ ελδπκάησλ. δ. Πνιηηηζκόο Οη πξφζθπγεο είραλ δήζεη ζε ηφπνπο κε πνιηηηζηηθή παξάδνζε πνιιψλ αηψλσλ, ηελ νπνία κεηέθεξαλ ζηε λέα ηνπο παηξίδα. Ζ κνπζηθή πνπ έθεξαλ καδί ηνπο επεξέαζε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη αλαδείρζεθε ζε ιατθή κνπζηθή ηεο πφιεο (ξεκπέηηθα). Πξφζθπγεο νξγαλνπαίρηεο θαη ηξαγνπδηζηέο θπξηάξρεζαλ ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή κέρξη ην Οη πξφζθπγεο έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζηνλ πλεπκαηηθφ ρψξν. Οη ινγνηέρλεο Γ. εθέξεο, Ζ. Βελέδεο, Κ. Πνιίηεο, Γ. Θενηνθάο,. Γνχθαο, ν δσγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο Φ. Κφληνγινπ θαη ν κνπζηθφο Μ. Καινκνίξεο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο πνιινχο Μηθξαζηάηεο πνπ δηέπξεςαλ ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο, πινχηηζαλ ηε λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημή ηεο. Γεληθφηεξα, ζεκαληηθή ππήξμε ε πξνζθνξά ησλ πξνζθχγσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο. 8

9 Πίλαθαο 1 Πξνέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο ηξεηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα (Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο. Απνγξαθή 1928) ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΟΣΟ Μηθξά Αζία % Αλαη. Θξάθε % Πφληνο % Κσλ/πνιε % Σνπξθία (ζχλνιν) % Καχθαζνο % Ρσζία % Ρσζία (ζχλνιν) % Βνπιγαξία % εξβία % Αιβαλία % Άιιεο πεξηνρέο (Γσδεθάλεζα, % Ρνπκαλία, Κχπξνο, Αίγππηνο) ΤΝΟΛΟ % Πίλαθαο 2 Καηαλνκή ησλ πξνζθχγσλ θαηά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα (1928) ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΑΡΗΘΜΟ ΠΟΟΣΟ Μαθεδνλία % ηεξεά Διιάδα % Γπη. Θξάθε % Νεζηά Αλαη. Αηγαίνπ % Θεζζαιία % Κξήηε % Πεινπφλλεζνο % Ήπεηξνο % Κπθιάδεο % Ηφληα λεζηά % ΤΝΟΛΟ % Οη δέθα δήκνη ηεο ρψξαο κε ηε κεγαιχηεξε αλαινγία πξνζθχγσλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπο (1928) ΠΟΛΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ Γξάκα 70.2% Καβάια 56.9% έξξεο 50.4% Θεζζαινλίθε 47.8% Μπηηιήλε 46.8% Ξάλζε 41.4% Πεηξαηάο 40% Ζξάθιεην 35.9% Υίνο 35.7% Κνκνηελή 34.1% 9

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: H ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ: ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΑΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΤΖΜΔΣ ΤΖΣ ΑΓΨΓΖΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ».

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΜΖ «ΑΛΟΝΗΚΗΟ». 1883 1950 Μνπζηθφο (βηνιηζηήο), πλζέηεο, Παξαγσγφο. Copyright: Vivi G. Kanellatou, 2002 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 01. Πεξηερφκελα.. 02 02. Δπραξηζηίεο 03 03. Δηζαγσγηθφ πιάλν εξγαζίαο... 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών πουδών (ΔΕ) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές πουδές Παρουσίαση στο μάθημα: «Μετανάστευση: Οικονομικές,

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΠΟΤΡΝΟΒΑ Σν θείκελν ζπληάρζεθε βάζεη ησλ βηβιίσλ: - Jean-Luc Pinol, Ο θόζκνο ησλ πόιεσλ ηνλ 19ν αηώλα, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα, 2000. - Jean-Luc

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Η πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή»

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..: ποσδές ζηις Γλώζζες και ηον Πολιηιζμό ηφν Υφρών ηης Νοηιοαναηολικής Δσρώπης ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα