ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ"

Transcript

1 ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

2 1 ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ/1079/Β/ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ ηζρχνο κέρξη 10kW ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θπξίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Τν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα κε εμαίξεζε ηα κε Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά κε ην επεηξσηηθφ Σχζηεκα ηεο ρψξαο. ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΗΕΙ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην Φ/Β ζχζηεκα. Γηα ηελ πεξίπησζε Φ/Β ζπζηήκαηνοζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θαη κφλνλ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ κφλνλ νη θχξηνη ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ή έλαλ εθ ησλ θπξίσλ ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ κεηά απφ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ή θνηλφθηεηνπ ρψξνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπληδηνθηήηεο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ, κε επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ΠΟΙΕ ΟΙ ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΪΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ; Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελεξγήο παξνρήο ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην θηίξην φπνπ εγθαζίζηαηαη. Δπηπιένλ, κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ πνπ εγθαζίζηαληαη ην Φ/Β ζχζηεκα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελεξγείαο ζην ρψξν πνπ εγθαζίζηαηαη ην ζχζηεκα (π.ρ. χπαξμε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, ειηνζεξκηθψλ). ΠΟΣΕ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο Σχλδεζεο ππνβάιιεηαη αίηεζε Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη Σχκβαζε Πξνκήζεηαο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Η δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 15 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηνο. ΠΟΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Η ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ Υ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ; Η ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ ηεο ΓΔΗ κεηά α) ηελ παξαιαβή αληηγξάθνπ ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή β) ηελ ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο Μεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο κε ηα αλαγθαία ζπλεκκέλα ζε απηή θαη γ) ηελ ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη φηη δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ ΣΟΤ Υ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ; Η ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο έρεη διάρκεια ιζτύος 25 έηη, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. ΠΟΣΕ ΛΤΕΣΑΙ Η ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ; Η Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ιχεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 25 εηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο αιιάμεη πξνκεζεπηή ηφηε ιχεηαη ε ζχκβαζε απηνδηθαίσο θαη ζπλάπηεηαη λέα

3 2 ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ γηα ην ππνιεηπφκελν εθ ησλ 25 εηψλ δηάζηεκα. Τπρφλ ιχζε ηεο Σχκβαζεο Πξνκήζεηαο επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη ηε ιχζε ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ. Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ, θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ θαη άπξαθηεο παξέιεπζεο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ (πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο). Ο θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ρσξίο ηελ επίθιεζε θάπνηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, εληφο δηαζηήκαηνο 15 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ. ΠΨ ΓΙΝΕΣΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΜΧΗΥΙΜΟ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΨΛΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η πίζησζε απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα Φ/Β ζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ξεχκαηνο ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά ν ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ αγνξάο. Τν πνζφ απηφ ηεο πίζησζεο ζπκςεθίδεηαη κε ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Σχκβαζε Πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηε ΓΔΗ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο είλαη πηζησηηθφο, ηφηε ην πνζφ πηζηψλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ξεχκαηνο. ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Ωο παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ην Φ/Β ζχζηεκα ζεσξείηαη ε παξαγφκελε ελέξγεηα, κείνλ ηεο κηθξήο απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο γηα ίδηα θαηαλάισζε απφ ην inverter ηε λχρηα θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ (πρ. θάκεξα, ζπλαγεξκφο). Γηα ην ιφγν απηφ ν κεηξεηήο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη δηπιήο εγγξαθήο (κέηξεζε παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα - κέηξεζε απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο). ΠΟΣΕ ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η θαηακέηξεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε θαηακέηξεζε ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, δει. εθαξκφδεηαη ν ίδηνο θχθινο θαηακέηξεζεο κε απηφλ ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε έλδεημεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαηακέηξεζεο ηφηε ε εθθαζάξηζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα ζα γίλεηαη ζηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο εκεξνκελίαο πξνγξακκαηηζκέλεο θαηακέηξεζεο. ΠΟΙΑ Η ΣΙΜΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η ηηκή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα νξίδεηαη ζε 0,55 /kwh γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ηα έηε 2009, 2010 θαη Η ηηκή κεηψλεηαη θαηά 5% εηεζίσο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ην δηάζηεκα κέρξη θαη Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε 6 κελψλ απφ ηε ζχλαςε ζπκςεθηζκνχ, ηφηε σο ηηκή αλαθνξάο ζα ιακβάλεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.τν πξφγξακκα ηζρχεη κφλν γηα ην επεηξσηηθφ δίθηπν θαη γηα ηα λεζηά εθείλα πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν απηφ (π.ρ. Δχβνηα, Ιφληα, Σπνξάδεο, λεζηά Αξγνζαξσληθνχ). Δμαηξνχληαη πξνο ην παξφλ ηα ιεγφκελα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά (Κξήηε, Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο, λεζηά ΒΑ Αηγαίνπ) ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κφιηο θαζνξηζηεί πφζε επηπιένλ ηζρχο θσηνβνιηατθψλ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε λεζί.

4 3 ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; Γελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα, νχηε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ & Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ). Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε «Έγθξηζεο εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο» πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα, αιιά κφλν ε θαηάζεζε εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ή ζε άιιν πξνκεζεπηή πνπ ειεθηξνδνηεί ην θηίξην φπνπ εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ηνλ επηβιέπνληα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραληθφ, θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ηνπο θαζηζηά ππεχζπλνπο θαηά λφκν, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Τελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ελζσκάησζεο πνπ αλαθέξνληαη, έρεη ν επηβιέπσλ κεραληθφο. Δπηπξφζζεηα γηα ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, νξίδεηαη φηη γηα ηελ ελζσκάησζε θσηνβνιηατθψλ ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ θαη δηαηεξεηέα θηήξηα, απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ & Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ). Δπηηξέπεηαη ε ελζσκάησζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε δψκαηα, ζηέγεο, ζθίαζηξα, πξνζφςεηο, αιιά θαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο εληφο ζρεδίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλσ απφ ηελ απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ηνπ θξεαηίνπ αλειθπζηήξα θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηαζθεπήο. Η δηάηαμε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ρψξν θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο ή εκηππαίζξην. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε ππάξρνπζεο ζηέγεο, ζα πξέπεη απηή λα γίλεηαη εληφο ηνπ φγθνπ ηεο ζηέγεο αθνινπζψληαο ηελ θιίζε ηνπο. Αλ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηνπνζεηνχληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ, νη απνζηάζεηο απφ ην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ειάρηζην 0,50κ. γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ΣΙ ΦΨΡΟ ΘΑ ΦΡΕΙΑΣΨ; Καη αξρήλ ν ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη αζθίαζηνο θαη, εη δπλαηφλ, ηα θσηνβνιηατθά ζα πξέπεη λα βιέπνπλ ην λφην θαη λα έρνπλ κηα θιίζε θνληά ζηηο 30 κνίξεο. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ (αλ δειαδή ε ζηέγε ζαο ζθηάδεηαη ή ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δελ είλαη λφηηνο), ην θσηνβνιηατθφ ζαο ζα έρεη κεησκέλε απφδνζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δελ είλαη βηψζηκε νηθνλνκηθά ε επέλδπζή ζαο. Τν πφζα ηεηξαγσληθά κέηξα ρξεηάδεζηε, εμαξηάηαη απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο (δψκα ή θεθιηκέλε ζηέγε) θαη απφ ηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ζα επηιέμεηε. Σε έλα δψκα, γηα παξάδεηγκα, ζα ρξεηαζηείηε ρνληξηθά πεξί ηα ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θάζε θηινβάη, ελψ ζε κηα θεξακνζθεπή 7-10 η.κ. Η εηαηξία καο ζα ζαο ππνινγίζεη αθξηβψο ην ρψξν πνπ ρξεηάδεζηε. ΣΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ; Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα (θσηνβνιηατθή γελλήηξηα πνπ αθνπκπά ζε θάπνηα κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο), θαη ηνλ αληηζηξνθέα (inverter) πνπ κεηαηξέπεη ην ζπλερέο ξεχκα πνπ παξάγνπλ ηα θσηνβνιηατθά ζε ελαιιαζζφκελν ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ην ξεχκα ηεο ΓΔΗ. Τν ξεχκα απηφ πεξλά απφ έλα κεηξεηή θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν. ΠΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΑ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΟ; Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη εμαηξεηηθά πξνβιέςηκε. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη, είλαη πφζεο θηινβαηψξεο ζα ζαο δψζεη ην ζχζηεκά ζαο ζε εηήζηα βάζε. Σε γεληθέο γξακκέο, έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα παξάγεη θαηά κέζν φξν εηεζίσο πεξί ηηο θηινβαηψξεο αλά εγθαηεζηεκέλν θηινβάη (KWh/KWp αλά έηνο). Πξνθαλψο ζηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα θσηνβνιηατθφ παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ απ φηη ζηηο βφξεηεο.

5 4 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΥΕΛΟ; Κάζε θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθά, θαη άξα φρη απφ ζπκβαηηθά ξππνγφλα θαχζηκα, ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή έθιπζεο ελφο πεξίπνπ θηινχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηνπ ελφο θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν ηελ έθιπζε 1,3 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζν δειαδή ζα απνξξνθνχζαλ δχν ζηξέκκαηα δάζνπο. Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, θ.ιπ). Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππξνδνηνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αιιάδνπλ ην θιίκα ηεο Γεο, ελψ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. ΠΟΑ ΦΡΗΜΑΣΑ ΘΑ ΦΡΕΙΑΣΨ; Δμαξηάηαη απφ ην ηη ζχζηεκα ζα βάιεηε θαη πνπ. Φνληξηθά, έλα θσηνβνιηατθφ θνζηίδεη φζν θαη έλα απηνθίλεην (π.ρ. έλα θσηνβνιηατθφ ηζρχνο 2 θηινβάη θνζηίδεη φζν θαη έλα θζελφ απηνθίλεην κηθξνχ θπβηζκνχ, ελψ έλα κεγαιχηεξν ζχζηεκα ησλ 5-10 θηινβάη φζν έλα απηνθίλεην κεγάινπ θπβηζκνχ). Μφλν πνπ ελψ ην απηνθίλεην έρεη ζπλερψο έμνδα γηα ηα επφκελα ρξφληα, ην θσηνβνιηατθφ, αληίζεηα, έρεη έζνδα θαη ζαο απνθέξεη θαη θέξδε. Κη ελψ ην απηνθίλεην κεηά βίαο ζα βγάιεη ηε δεθαεηία, ην θσηνβνιηατθφ ζα αληέμεη θαη ζα ζαο απνθέξεη θέξδε γηα πάλσ απφ 25 ρξφληα. Σε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνπκε, ην θφζηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ πέθηεη δηαρξνληθά. Η λέα λνκνζεζία δίλεη θίλεηξα ψζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, λα θάλεηε απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο θαη λα έρεηε θαη έλα ινγηθφ θέξδνο. Γελ είλαη αλάγθε λα βάιεηε φιν ην πνζφ απφ ηελ ηζέπε ζαο. Μπνξείηε λα θαιχςεηε έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο δαπάλεο θαη ην ππφινηπν λα ην θαιχςεηε κε δάλεην απφ θάπνηα ηξάπεδα. Η εηαξηία καο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο κεγαιχηεξεο Διιεληθέο Τξάπεδεο θαη είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ζπκθέξνπζεο δαλεηαθέο πξνηάζεηο, φπσο: Φξεκαηνδφηεζε έσο θαη ηνπ 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ δίλνληαο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεηε ηελ επέλδπζή ζαο ρσξίο δηθά ζαο θεθάιαηα. Φακειφ θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ επηηφθην, ζε επξψ ή ειβεηηθφ θξάγθν. Γπλαηφηεηα δηάξθεηαο απνπιεξσκήο έσο 25 έηε. Έγθξηζε ρσξίο πξφζζεηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Φνξήγεζε κε, ή ρσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ. Παξνρή πξνγξάκκαηνο αζθάιηζεο, κε πιήξε θάιπςε γηα πιηθέο δεκηέο πνπ ζα ππνζηνχλ νη θσηνβνιηαηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ πνιιαπινχο θηλδχλνπο (π.ρ. ζεηζκφο, πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ραιάδη, ρηφλη, παγεηφο θ.ά.). Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 3 κελψλ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο παξέρεηαη απνδεκίσζε ίζε κε 600/κήλα ιφγσ απψιεηαο εζφδσλ απφ ην ΦΒ.

6 5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΜΟΤ; Η επέλδπζε ζε έλα Φσηνβνιηαηθφ Σχζηεκα έρεη νξίδνληα 25εηίαο. Σηνπο παξαθάησ δπν πίλαθεο, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο απνδφζεηο γηα δηαθνξεηηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζηαζκνχο θαη θάιπςεο ζηέγεο θαη δψκαηνο, θαζψο θαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία θφζηνπο νθέινπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξαπεδηθφ Γαλεηζκφ θαη Ιδία Κεθάιαηα. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθφ Γαλεηζκφ. Παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο ζε δψκα ή ζηέγε Δκβαδφ θάιπςεο Δγθαηεζηεκέλε Ιζρχο Κφζηνο Παξαγφκελε Δλέξγεηα Δηήζηα Έζνδα Απφζβεζε Καζαξφ θέξδνο κεηά ην έηνο απφζβεζεο έσο ην ηέινο ηεο 25εηίαο η.κ. 4 kwp , kwh 2.860,00 8 έηε , η.κ. 5 kwp , kwh 3.575,00 8 έηε , η.κ. 8 kwp , kwh 5.720,00 7,5 έηε , η.κ. 10 kwp , kwh 7.150,00 7 έηε ,00 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξνέξρεηαη απφ Ιδία Κεθάιαηα. Παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο ζε δψκα ή ζηέγε Δκβαδφ θάιπςεο Δγθαηεζηεκέλε Ιζρχο Κφζηνο Παξαγφκελε Δλέξγεηα Δηήζηα Έζνδα Μείσζε ηεο απφδνζεο η.κ. 4 kwp , kwh 2.860,00 10% , η.κ. 5 kwp , kwh 3.575,00 10% , η.κ. 8 kwp , kwh 5.720,00 10% , η.κ. 10 kwp , kwh 7.150,00 10% ,00 Καζαξφ θέξδνο έσο ην ηέινο ηεο 25εηίαο ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΨ; Δμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο καο έξρεηαη ζην ρψξν ζαο, θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηε ζην αθίλεην, αιιά θαη αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα: Πξνηείλεη ηηο πην ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο απφ ηηο θαιχηεξεο εηαηξείεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζαο εμαζθαιίδεη ηηο πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο. Αλαιακβάλεη φιεο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηελ Πνιενδνκία θαη ηε ΓΔΗ. Δπηβιέπεη ην έξγν κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ζαο ην παξαδίδεη «κε ην θιεηδί ζην ρέξη». Καη φια απηά ρσξίο θφπν θαη ρσξίο θφζηνο γηα εζάο!

7 6 ΒΗΜΑΣΑ ΒΗΜΑ 1: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ. Δμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο καο έξρεηαη ζην ρψξν ζαο, θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηε ζην αθίλεην. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπληάζεηαη ε κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ΦΒ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη ε πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο πξνκεζεπηή πιηθψλ θαη εηαηξείαο εγθαηάζηαζεο ΦΒ ζπζηήκαηνο. ΒΗΜΑ 2: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη επηιέγεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεεζε ηνπ έξγνπ ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη ην 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ δίλνληαο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ε επέλδπζε ρσξίο δηθά ζαο θεθάιαηα. ΒΗΜΑ 3: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΓΔΗ Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο ζηε ΓΔΗ ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 1. Τερληθά εγρεηξίδηα θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 2. Τερληθά εγρεηξίδηα θαη πηζηνπνηεηηθά αληηζηξνθέσλ 3. Μνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο (ππνγεγξακκέλν απφ κεραληθφ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο) 4. Αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (γηα ηνλ κεηξεηή θαηαλάισζεο ηνπαθηλήηνπ ή ησλ θνηλνρξήζησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγείηαη ν νηθνλνκηθφο ζπκςεθηζκφο) 5. Τνπνγξαθηθφ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο (πξνθεηκέλνπ γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο) 6. Απνδεηθηηθφ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, θαηά πεξίπησζε, σο αθνινχζσο: a. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ ηνλ θχξην ηνπ ρψξνπ απηνχ: Τίηινο θπξηφηεηαο (αληίγξαθν ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο θαη πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγξαθήο ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν) b. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ άιινλ, πιελ ηνπ ηδηνθηήηε, θχξην νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ζην ίδην θηίξην: Τίηινο θπξηφηεηαο σο αλσηέξσ θαη έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θπξίνπ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξαρψξεζή ηνπ ζε άιιν θχξην νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ, κε ηδία επζχλε ησλ ππνγξαθφλησλ c. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν είηε απφ ην ζχλνιν ησλ θπξίσλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ θηηξίνπ, είηε απφ έλαλ εθ ησλ θπξίσλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ, κεηά απφ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ απηνχ: Πξαθηηθφ νκφθσλεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή έγγξαθε ζπκθσλία φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ θπξίνπ νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην ζχζηεκα, αληίζηνηρα 7. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν αηηψλ ζα δειψλεη φηη: a. Τν έξγν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δελ έρεη εληαρζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο b. Μέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ηνπ θηηξίνπ επί ηνπ νπνίνπ εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαιχπηεηαη κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (κε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν θάιπςεο, φπσο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο, ειηνζεξκηθά, βηνκάδα θιπ) κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κε κεηξεηή ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο c. Καηαηάζζεηαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ Δ.Δ. κφλν πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο d. Όινη αλεμαηξέησο νη ζπληδηνθηήηεο ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ θηηξίνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή έρνπλ εγγξάθσο ζπκθσλήζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο e. Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζή ηνπ είλαη αιεζή

8 7 Η ΓΔΗ εμεηάδεη ην αίηεκα θαη πξνβαίλεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ζηελ έγγξαθε δηαηχπσζε Πξνζθνξάο Σχλδεζεο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δαπάλε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. ΒΗΜΑ 4: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ( ΔΧ ΟΣΟΤ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ) Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. ΒΗΜΑ 5: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Σηελ αίηεζε ζα αλαθέξεηαη φηη γίλεηαη απνδεθηή ε Πξνζθνξά Σχλδεζεο θαη ζα επηζπλάπηεηαη ε Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. ΒΗΜΑ 6: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΥΔΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Η ΓΔΗ θαηαζθεπάδεη ηα έξγα ζχλδεζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο Σχλδεζεο, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη λέα έξγα Γηθηχνπ (πέξαλ ηεο εγθαηάζηαζεο λένπ κεηξεηή). ΒΗΜΑ 7: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο αίηεζε θαηάξηηζεο ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ ζηελ ηνπηθή ππεξεζία Δκπνξίαο ηεο ΓΔΗ, ή ζηα γξαθεία άιινπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ ε ΓΔΗ δελ είλαη ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεηξεηή θαηαλάισζεο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο). ΒΗΜΑ 8: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ. Η Σχκβαζε ππνγξάθεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. ΒΗΜΑ 9: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 1. Αληίγξαθν ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ 2. Υπεχζπλε Γήισζε κεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, κε ζπλεκκέλα: κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ γηα ηελ ηάζε ην +15% έσο -20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο, ελψ γηα ηελ ζπρλφηεηα ηα +/- 0,5 Hz θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο ζα ηίζεηαη εθηφο (απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο : Θέζε εθηφο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα, Δπαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία ιεπηά Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη λεζηδνπνίεζεο 3. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ν θχξηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζα αλαθέξεη φηη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δελ ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη ξπζκίζεηο πνπ δειψζεθαλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλσηέξσ Υπεχζπλεο Γήισζεο κεραληθνχ. Πξνυπνζέζεηο είλαη ε εηνηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο Η ΓΔΗ εηδνπνηεί ηειεθσληθά ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. ΒΗΜΑ 10: ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΓΔΗ. Γίλεηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Απφ ην ζεκείν απηφ μεθηλά θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζχλδεζεο.

9 8 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξία καο ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: Bee Group AE - Γικησακές Τπηρεζίες ύμβοσλοι Δπιτειρήζεων Κενηρικά Γραθεία - Λάριζα Παραρηήμαηα Παιαηνιφγνπ 19, Λάξηζα Τειέθσλα: Fax: Αθήνα Φεξξψλ 16, Αζήλα Τει: Fax: Θεζζαλονίκη Κσιέηηε 24, Θεζζαινλίθε Τει: Fax: Σρίκαλα Κιεηδσλνπνχινπ & Κνπηζνπθιηάλε, Τξίθαια Τει: Fax: SHELTER ΑΒΔΔ Κενηρικά Γραθεία - Λάριζα 6ν ρικ Λάξηζαο Σπθνπξίνπ, Λάξηζα Τειέθσλα: , Fax:

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΙOYNIΟ 2010 Έλα γελλαίν ζεζκηθό πιαίζην Απφ 1ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ.

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Τη είλαη ην Κνηλωληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην Τν Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην είλαη λέν εηδηθφ ηηκνιφγην ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Γκαντουάρου Μαρία Πετσίτης Φώτης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ χκθσλα κε ην Ν.3468/2006 : Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ιζσύορ μέσπι και 20 kw : Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη θαη επέθηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα