ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ"

Transcript

1 ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

2 1 ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ/1079/Β/ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ ηζρχνο κέρξη 10kW ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θπξίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Τν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα κε εμαίξεζε ηα κε Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά κε ην επεηξσηηθφ Σχζηεκα ηεο ρψξαο. ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΗΕΙ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην Φ/Β ζχζηεκα. Γηα ηελ πεξίπησζε Φ/Β ζπζηήκαηνοζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θαη κφλνλ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ κφλνλ νη θχξηνη ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ή έλαλ εθ ησλ θπξίσλ ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ κεηά απφ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ή θνηλφθηεηνπ ρψξνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπληδηνθηήηεο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ, κε επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ΠΟΙΕ ΟΙ ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΪΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ; Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελεξγήο παξνρήο ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην θηίξην φπνπ εγθαζίζηαηαη. Δπηπιένλ, κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ πνπ εγθαζίζηαληαη ην Φ/Β ζχζηεκα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελεξγείαο ζην ρψξν πνπ εγθαζίζηαηαη ην ζχζηεκα (π.ρ. χπαξμε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, ειηνζεξκηθψλ). ΠΟΣΕ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο Σχλδεζεο ππνβάιιεηαη αίηεζε Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη Σχκβαζε Πξνκήζεηαο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Η δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 15 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηνο. ΠΟΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Η ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ Υ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ; Η ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ ηεο ΓΔΗ κεηά α) ηελ παξαιαβή αληηγξάθνπ ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή β) ηελ ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο Μεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο κε ηα αλαγθαία ζπλεκκέλα ζε απηή θαη γ) ηελ ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη φηη δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ ΣΟΤ Υ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ; Η ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο έρεη διάρκεια ιζτύος 25 έηη, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. ΠΟΣΕ ΛΤΕΣΑΙ Η ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ; Η Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ιχεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 25 εηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο αιιάμεη πξνκεζεπηή ηφηε ιχεηαη ε ζχκβαζε απηνδηθαίσο θαη ζπλάπηεηαη λέα

3 2 ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ γηα ην ππνιεηπφκελν εθ ησλ 25 εηψλ δηάζηεκα. Τπρφλ ιχζε ηεο Σχκβαζεο Πξνκήζεηαο επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη ηε ιχζε ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ. Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ, θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ θαη άπξαθηεο παξέιεπζεο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ (πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο). Ο θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ρσξίο ηελ επίθιεζε θάπνηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, εληφο δηαζηήκαηνο 15 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ. ΠΨ ΓΙΝΕΣΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΜΧΗΥΙΜΟ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΨΛΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η πίζησζε απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα Φ/Β ζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ξεχκαηνο ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά ν ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ αγνξάο. Τν πνζφ απηφ ηεο πίζησζεο ζπκςεθίδεηαη κε ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Σχκβαζε Πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηε ΓΔΗ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο είλαη πηζησηηθφο, ηφηε ην πνζφ πηζηψλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ξεχκαηνο. ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Ωο παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ην Φ/Β ζχζηεκα ζεσξείηαη ε παξαγφκελε ελέξγεηα, κείνλ ηεο κηθξήο απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο γηα ίδηα θαηαλάισζε απφ ην inverter ηε λχρηα θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ (πρ. θάκεξα, ζπλαγεξκφο). Γηα ην ιφγν απηφ ν κεηξεηήο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη δηπιήο εγγξαθήο (κέηξεζε παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα - κέηξεζε απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο). ΠΟΣΕ ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η θαηακέηξεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε θαηακέηξεζε ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, δει. εθαξκφδεηαη ν ίδηνο θχθινο θαηακέηξεζεο κε απηφλ ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε έλδεημεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαηακέηξεζεο ηφηε ε εθθαζάξηζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα ζα γίλεηαη ζηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο εκεξνκελίαο πξνγξακκαηηζκέλεο θαηακέηξεζεο. ΠΟΙΑ Η ΣΙΜΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η ηηκή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα νξίδεηαη ζε 0,55 /kwh γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ηα έηε 2009, 2010 θαη Η ηηκή κεηψλεηαη θαηά 5% εηεζίσο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ην δηάζηεκα κέρξη θαη Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε 6 κελψλ απφ ηε ζχλαςε ζπκςεθηζκνχ, ηφηε σο ηηκή αλαθνξάο ζα ιακβάλεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.τν πξφγξακκα ηζρχεη κφλν γηα ην επεηξσηηθφ δίθηπν θαη γηα ηα λεζηά εθείλα πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν απηφ (π.ρ. Δχβνηα, Ιφληα, Σπνξάδεο, λεζηά Αξγνζαξσληθνχ). Δμαηξνχληαη πξνο ην παξφλ ηα ιεγφκελα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά (Κξήηε, Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο, λεζηά ΒΑ Αηγαίνπ) ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κφιηο θαζνξηζηεί πφζε επηπιένλ ηζρχο θσηνβνιηατθψλ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε λεζί.

4 3 ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; Γελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα, νχηε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ & Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ). Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε «Έγθξηζεο εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο» πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα, αιιά κφλν ε θαηάζεζε εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ή ζε άιιν πξνκεζεπηή πνπ ειεθηξνδνηεί ην θηίξην φπνπ εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ηνλ επηβιέπνληα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραληθφ, θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ηνπο θαζηζηά ππεχζπλνπο θαηά λφκν, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Τελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ελζσκάησζεο πνπ αλαθέξνληαη, έρεη ν επηβιέπσλ κεραληθφο. Δπηπξφζζεηα γηα ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, νξίδεηαη φηη γηα ηελ ελζσκάησζε θσηνβνιηατθψλ ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ θαη δηαηεξεηέα θηήξηα, απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ & Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ). Δπηηξέπεηαη ε ελζσκάησζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε δψκαηα, ζηέγεο, ζθίαζηξα, πξνζφςεηο, αιιά θαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο εληφο ζρεδίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλσ απφ ηελ απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ηνπ θξεαηίνπ αλειθπζηήξα θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηαζθεπήο. Η δηάηαμε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ρψξν θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο ή εκηππαίζξην. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε ππάξρνπζεο ζηέγεο, ζα πξέπεη απηή λα γίλεηαη εληφο ηνπ φγθνπ ηεο ζηέγεο αθνινπζψληαο ηελ θιίζε ηνπο. Αλ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηνπνζεηνχληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ, νη απνζηάζεηο απφ ην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ειάρηζην 0,50κ. γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ΣΙ ΦΨΡΟ ΘΑ ΦΡΕΙΑΣΨ; Καη αξρήλ ν ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη αζθίαζηνο θαη, εη δπλαηφλ, ηα θσηνβνιηατθά ζα πξέπεη λα βιέπνπλ ην λφην θαη λα έρνπλ κηα θιίζε θνληά ζηηο 30 κνίξεο. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ (αλ δειαδή ε ζηέγε ζαο ζθηάδεηαη ή ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δελ είλαη λφηηνο), ην θσηνβνιηατθφ ζαο ζα έρεη κεησκέλε απφδνζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δελ είλαη βηψζηκε νηθνλνκηθά ε επέλδπζή ζαο. Τν πφζα ηεηξαγσληθά κέηξα ρξεηάδεζηε, εμαξηάηαη απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο (δψκα ή θεθιηκέλε ζηέγε) θαη απφ ηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ζα επηιέμεηε. Σε έλα δψκα, γηα παξάδεηγκα, ζα ρξεηαζηείηε ρνληξηθά πεξί ηα ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θάζε θηινβάη, ελψ ζε κηα θεξακνζθεπή 7-10 η.κ. Η εηαηξία καο ζα ζαο ππνινγίζεη αθξηβψο ην ρψξν πνπ ρξεηάδεζηε. ΣΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ; Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα (θσηνβνιηατθή γελλήηξηα πνπ αθνπκπά ζε θάπνηα κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο), θαη ηνλ αληηζηξνθέα (inverter) πνπ κεηαηξέπεη ην ζπλερέο ξεχκα πνπ παξάγνπλ ηα θσηνβνιηατθά ζε ελαιιαζζφκελν ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ην ξεχκα ηεο ΓΔΗ. Τν ξεχκα απηφ πεξλά απφ έλα κεηξεηή θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν. ΠΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΑ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΟ; Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη εμαηξεηηθά πξνβιέςηκε. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη, είλαη πφζεο θηινβαηψξεο ζα ζαο δψζεη ην ζχζηεκά ζαο ζε εηήζηα βάζε. Σε γεληθέο γξακκέο, έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα παξάγεη θαηά κέζν φξν εηεζίσο πεξί ηηο θηινβαηψξεο αλά εγθαηεζηεκέλν θηινβάη (KWh/KWp αλά έηνο). Πξνθαλψο ζηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα θσηνβνιηατθφ παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ απ φηη ζηηο βφξεηεο.

5 4 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΥΕΛΟ; Κάζε θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθά, θαη άξα φρη απφ ζπκβαηηθά ξππνγφλα θαχζηκα, ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή έθιπζεο ελφο πεξίπνπ θηινχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηνπ ελφο θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν ηελ έθιπζε 1,3 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζν δειαδή ζα απνξξνθνχζαλ δχν ζηξέκκαηα δάζνπο. Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, θ.ιπ). Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππξνδνηνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αιιάδνπλ ην θιίκα ηεο Γεο, ελψ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. ΠΟΑ ΦΡΗΜΑΣΑ ΘΑ ΦΡΕΙΑΣΨ; Δμαξηάηαη απφ ην ηη ζχζηεκα ζα βάιεηε θαη πνπ. Φνληξηθά, έλα θσηνβνιηατθφ θνζηίδεη φζν θαη έλα απηνθίλεην (π.ρ. έλα θσηνβνιηατθφ ηζρχνο 2 θηινβάη θνζηίδεη φζν θαη έλα θζελφ απηνθίλεην κηθξνχ θπβηζκνχ, ελψ έλα κεγαιχηεξν ζχζηεκα ησλ 5-10 θηινβάη φζν έλα απηνθίλεην κεγάινπ θπβηζκνχ). Μφλν πνπ ελψ ην απηνθίλεην έρεη ζπλερψο έμνδα γηα ηα επφκελα ρξφληα, ην θσηνβνιηατθφ, αληίζεηα, έρεη έζνδα θαη ζαο απνθέξεη θαη θέξδε. Κη ελψ ην απηνθίλεην κεηά βίαο ζα βγάιεη ηε δεθαεηία, ην θσηνβνιηατθφ ζα αληέμεη θαη ζα ζαο απνθέξεη θέξδε γηα πάλσ απφ 25 ρξφληα. Σε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνπκε, ην θφζηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ πέθηεη δηαρξνληθά. Η λέα λνκνζεζία δίλεη θίλεηξα ψζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, λα θάλεηε απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο θαη λα έρεηε θαη έλα ινγηθφ θέξδνο. Γελ είλαη αλάγθε λα βάιεηε φιν ην πνζφ απφ ηελ ηζέπε ζαο. Μπνξείηε λα θαιχςεηε έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο δαπάλεο θαη ην ππφινηπν λα ην θαιχςεηε κε δάλεην απφ θάπνηα ηξάπεδα. Η εηαξηία καο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο κεγαιχηεξεο Διιεληθέο Τξάπεδεο θαη είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ζπκθέξνπζεο δαλεηαθέο πξνηάζεηο, φπσο: Φξεκαηνδφηεζε έσο θαη ηνπ 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ δίλνληαο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεηε ηελ επέλδπζή ζαο ρσξίο δηθά ζαο θεθάιαηα. Φακειφ θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ επηηφθην, ζε επξψ ή ειβεηηθφ θξάγθν. Γπλαηφηεηα δηάξθεηαο απνπιεξσκήο έσο 25 έηε. Έγθξηζε ρσξίο πξφζζεηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Φνξήγεζε κε, ή ρσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ. Παξνρή πξνγξάκκαηνο αζθάιηζεο, κε πιήξε θάιπςε γηα πιηθέο δεκηέο πνπ ζα ππνζηνχλ νη θσηνβνιηαηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ πνιιαπινχο θηλδχλνπο (π.ρ. ζεηζκφο, πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ραιάδη, ρηφλη, παγεηφο θ.ά.). Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 3 κελψλ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο παξέρεηαη απνδεκίσζε ίζε κε 600/κήλα ιφγσ απψιεηαο εζφδσλ απφ ην ΦΒ.

6 5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΜΟΤ; Η επέλδπζε ζε έλα Φσηνβνιηαηθφ Σχζηεκα έρεη νξίδνληα 25εηίαο. Σηνπο παξαθάησ δπν πίλαθεο, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο απνδφζεηο γηα δηαθνξεηηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζηαζκνχο θαη θάιπςεο ζηέγεο θαη δψκαηνο, θαζψο θαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία θφζηνπο νθέινπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξαπεδηθφ Γαλεηζκφ θαη Ιδία Κεθάιαηα. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθφ Γαλεηζκφ. Παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο ζε δψκα ή ζηέγε Δκβαδφ θάιπςεο Δγθαηεζηεκέλε Ιζρχο Κφζηνο Παξαγφκελε Δλέξγεηα Δηήζηα Έζνδα Απφζβεζε Καζαξφ θέξδνο κεηά ην έηνο απφζβεζεο έσο ην ηέινο ηεο 25εηίαο η.κ. 4 kwp , kwh 2.860,00 8 έηε , η.κ. 5 kwp , kwh 3.575,00 8 έηε , η.κ. 8 kwp , kwh 5.720,00 7,5 έηε , η.κ. 10 kwp , kwh 7.150,00 7 έηε ,00 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξνέξρεηαη απφ Ιδία Κεθάιαηα. Παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο ζε δψκα ή ζηέγε Δκβαδφ θάιπςεο Δγθαηεζηεκέλε Ιζρχο Κφζηνο Παξαγφκελε Δλέξγεηα Δηήζηα Έζνδα Μείσζε ηεο απφδνζεο η.κ. 4 kwp , kwh 2.860,00 10% , η.κ. 5 kwp , kwh 3.575,00 10% , η.κ. 8 kwp , kwh 5.720,00 10% , η.κ. 10 kwp , kwh 7.150,00 10% ,00 Καζαξφ θέξδνο έσο ην ηέινο ηεο 25εηίαο ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΨ; Δμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο καο έξρεηαη ζην ρψξν ζαο, θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηε ζην αθίλεην, αιιά θαη αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα: Πξνηείλεη ηηο πην ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο απφ ηηο θαιχηεξεο εηαηξείεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζαο εμαζθαιίδεη ηηο πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο. Αλαιακβάλεη φιεο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηελ Πνιενδνκία θαη ηε ΓΔΗ. Δπηβιέπεη ην έξγν κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ζαο ην παξαδίδεη «κε ην θιεηδί ζην ρέξη». Καη φια απηά ρσξίο θφπν θαη ρσξίο θφζηνο γηα εζάο!

7 6 ΒΗΜΑΣΑ ΒΗΜΑ 1: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ. Δμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο καο έξρεηαη ζην ρψξν ζαο, θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηε ζην αθίλεην. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπληάζεηαη ε κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ΦΒ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη ε πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο πξνκεζεπηή πιηθψλ θαη εηαηξείαο εγθαηάζηαζεο ΦΒ ζπζηήκαηνο. ΒΗΜΑ 2: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη επηιέγεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεεζε ηνπ έξγνπ ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη ην 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ δίλνληαο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ε επέλδπζε ρσξίο δηθά ζαο θεθάιαηα. ΒΗΜΑ 3: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΓΔΗ Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο ζηε ΓΔΗ ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 1. Τερληθά εγρεηξίδηα θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 2. Τερληθά εγρεηξίδηα θαη πηζηνπνηεηηθά αληηζηξνθέσλ 3. Μνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο (ππνγεγξακκέλν απφ κεραληθφ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο) 4. Αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (γηα ηνλ κεηξεηή θαηαλάισζεο ηνπαθηλήηνπ ή ησλ θνηλνρξήζησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγείηαη ν νηθνλνκηθφο ζπκςεθηζκφο) 5. Τνπνγξαθηθφ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο (πξνθεηκέλνπ γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο) 6. Απνδεηθηηθφ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, θαηά πεξίπησζε, σο αθνινχζσο: a. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ ηνλ θχξην ηνπ ρψξνπ απηνχ: Τίηινο θπξηφηεηαο (αληίγξαθν ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο θαη πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγξαθήο ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν) b. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ άιινλ, πιελ ηνπ ηδηνθηήηε, θχξην νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ζην ίδην θηίξην: Τίηινο θπξηφηεηαο σο αλσηέξσ θαη έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θπξίνπ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξαρψξεζή ηνπ ζε άιιν θχξην νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ, κε ηδία επζχλε ησλ ππνγξαθφλησλ c. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν είηε απφ ην ζχλνιν ησλ θπξίσλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ θηηξίνπ, είηε απφ έλαλ εθ ησλ θπξίσλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ, κεηά απφ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ απηνχ: Πξαθηηθφ νκφθσλεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή έγγξαθε ζπκθσλία φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ θπξίνπ νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην ζχζηεκα, αληίζηνηρα 7. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν αηηψλ ζα δειψλεη φηη: a. Τν έξγν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δελ έρεη εληαρζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο b. Μέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ηνπ θηηξίνπ επί ηνπ νπνίνπ εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαιχπηεηαη κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (κε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν θάιπςεο, φπσο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο, ειηνζεξκηθά, βηνκάδα θιπ) κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κε κεηξεηή ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο c. Καηαηάζζεηαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ Δ.Δ. κφλν πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο d. Όινη αλεμαηξέησο νη ζπληδηνθηήηεο ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ θηηξίνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή έρνπλ εγγξάθσο ζπκθσλήζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο e. Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζή ηνπ είλαη αιεζή

8 7 Η ΓΔΗ εμεηάδεη ην αίηεκα θαη πξνβαίλεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ζηελ έγγξαθε δηαηχπσζε Πξνζθνξάο Σχλδεζεο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δαπάλε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. ΒΗΜΑ 4: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ( ΔΧ ΟΣΟΤ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ) Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. ΒΗΜΑ 5: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Σηελ αίηεζε ζα αλαθέξεηαη φηη γίλεηαη απνδεθηή ε Πξνζθνξά Σχλδεζεο θαη ζα επηζπλάπηεηαη ε Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. ΒΗΜΑ 6: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΥΔΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Η ΓΔΗ θαηαζθεπάδεη ηα έξγα ζχλδεζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο Σχλδεζεο, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη λέα έξγα Γηθηχνπ (πέξαλ ηεο εγθαηάζηαζεο λένπ κεηξεηή). ΒΗΜΑ 7: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο αίηεζε θαηάξηηζεο ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ ζηελ ηνπηθή ππεξεζία Δκπνξίαο ηεο ΓΔΗ, ή ζηα γξαθεία άιινπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ ε ΓΔΗ δελ είλαη ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεηξεηή θαηαλάισζεο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο). ΒΗΜΑ 8: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ. Η Σχκβαζε ππνγξάθεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. ΒΗΜΑ 9: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 1. Αληίγξαθν ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ 2. Υπεχζπλε Γήισζε κεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, κε ζπλεκκέλα: κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ γηα ηελ ηάζε ην +15% έσο -20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο, ελψ γηα ηελ ζπρλφηεηα ηα +/- 0,5 Hz θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο ζα ηίζεηαη εθηφο (απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο : Θέζε εθηφο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα, Δπαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία ιεπηά Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη λεζηδνπνίεζεο 3. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ν θχξηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζα αλαθέξεη φηη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δελ ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη ξπζκίζεηο πνπ δειψζεθαλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλσηέξσ Υπεχζπλεο Γήισζεο κεραληθνχ. Πξνυπνζέζεηο είλαη ε εηνηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο Η ΓΔΗ εηδνπνηεί ηειεθσληθά ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. ΒΗΜΑ 10: ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΓΔΗ. Γίλεηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Απφ ην ζεκείν απηφ μεθηλά θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζχλδεζεο.

9 8 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξία καο ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: Bee Group AE - Γικησακές Τπηρεζίες ύμβοσλοι Δπιτειρήζεων Κενηρικά Γραθεία - Λάριζα Παραρηήμαηα Παιαηνιφγνπ 19, Λάξηζα Τειέθσλα: Fax: Αθήνα Φεξξψλ 16, Αζήλα Τει: Fax: Θεζζαλονίκη Κσιέηηε 24, Θεζζαινλίθε Τει: Fax: Σρίκαλα Κιεηδσλνπνχινπ & Κνπηζνπθιηάλε, Τξίθαια Τει: Fax: SHELTER ΑΒΔΔ Κενηρικά Γραθεία - Λάριζα 6ν ρικ Λάξηζαο Σπθνπξίνπ, Λάξηζα Τειέθσλα: , Fax:

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΙOYNIΟ 2010 Έλα γελλαίν ζεζκηθό πιαίζην Απφ 1ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ έσο 10kW ζηηο ζηέγεο ζπηηηψλ. Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ.

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Τη είλαη ην Κνηλωληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην Τν Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην είλαη λέν εηδηθφ ηηκνιφγην ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ χκθσλα κε ην Ν.3468/2006 : Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ιζσύορ μέσπι και 20 kw : Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη θαη επέθηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα