ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ"

Transcript

1 ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

2 1 ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ/1079/Β/ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ ηζρχνο κέρξη 10kW ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θπξίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Τν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα κε εμαίξεζε ηα κε Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά κε ην επεηξσηηθφ Σχζηεκα ηεο ρψξαο. ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΗΕΙ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηα νπνία έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην Φ/Β ζχζηεκα. Γηα ηελ πεξίπησζε Φ/Β ζπζηήκαηνοζε θνηλφρξεζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θαη κφλνλ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ κφλνλ νη θχξηνη ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ή έλαλ εθ ησλ θπξίσλ ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ κεηά απφ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ή θνηλφθηεηνπ ρψξνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπληδηνθηήηεο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ, κε επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ΠΟΙΕ ΟΙ ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΪΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ; Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελεξγήο παξνρήο ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζην θηίξην φπνπ εγθαζίζηαηαη. Δπηπιένλ, κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ πνπ εγθαζίζηαληαη ην Φ/Β ζχζηεκα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελεξγείαο ζην ρψξν πνπ εγθαζίζηαηαη ην ζχζηεκα (π.ρ. χπαξμε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, ειηνζεξκηθψλ). ΠΟΣΕ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο Σχλδεζεο ππνβάιιεηαη αίηεζε Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη Σχκβαζε Πξνκήζεηαο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Η δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 15 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ αηηήκαηνο. ΠΟΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Η ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ Υ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ; Η ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ ηεο ΓΔΗ κεηά α) ηελ παξαιαβή αληηγξάθνπ ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή β) ηελ ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο Μεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο κε ηα αλαγθαία ζπλεκκέλα ζε απηή θαη γ) ηελ ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη φηη δελ ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ ΣΟΤ Υ/Β ΤΣΗΜΑΣΟ; Η ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο έρεη διάρκεια ιζτύος 25 έηη, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. ΠΟΣΕ ΛΤΕΣΑΙ Η ΤΜΒΑΗ ΤΜΧΗΥΙΜΟΤ; Η Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ιχεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ 25 εηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο αιιάμεη πξνκεζεπηή ηφηε ιχεηαη ε ζχκβαζε απηνδηθαίσο θαη ζπλάπηεηαη λέα

3 2 ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ γηα ην ππνιεηπφκελν εθ ησλ 25 εηψλ δηάζηεκα. Τπρφλ ιχζε ηεο Σχκβαζεο Πξνκήζεηαο επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη ηε ιχζε ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ. Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ, θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ θαη άπξαθηεο παξέιεπζεο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ (πεξίνδνο απνθαηάζηαζεο). Ο θχξηνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε Σχκβαζε Σπκςεθηζκνχ ρσξίο ηελ επίθιεζε θάπνηνπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, εληφο δηαζηήκαηνο 15 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ. ΠΨ ΓΙΝΕΣΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΜΧΗΥΙΜΟ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΨΛΟΤΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η πίζησζε απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα Φ/Β ζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ξεχκαηνο ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά ν ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ αγνξάο. Τν πνζφ απηφ ηεο πίζησζεο ζπκςεθίδεηαη κε ηηο ρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Σχκβαζε Πξνκήζεηαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηε ΓΔΗ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο ινγαξηαζκφο ξεχκαηνο είλαη πηζησηηθφο, ηφηε ην πνζφ πηζηψλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θπξίνπ ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ξεχκαηνο. ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Ωο παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ην Φ/Β ζχζηεκα ζεσξείηαη ε παξαγφκελε ελέξγεηα, κείνλ ηεο κηθξήο απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο γηα ίδηα θαηαλάισζε απφ ην inverter ηε λχρηα θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ (πρ. θάκεξα, ζπλαγεξκφο). Γηα ην ιφγν απηφ ν κεηξεηήο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη δηπιήο εγγξαθήο (κέηξεζε παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα - κέηξεζε απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο). ΠΟΣΕ ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η θαηακέηξεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε θαηακέηξεζε ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, δει. εθαξκφδεηαη ν ίδηνο θχθινο θαηακέηξεζεο κε απηφλ ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε έλδεημεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαηακέηξεζεο ηφηε ε εθθαζάξηζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα ζα γίλεηαη ζηελ εκεξνκελία ηεο επφκελεο εκεξνκελίαο πξνγξακκαηηζκέλεο θαηακέηξεζεο. ΠΟΙΑ Η ΣΙΜΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Η ηηκή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ην Φ/Β ζχζηεκα νξίδεηαη ζε 0,55 /kwh γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ηα έηε 2009, 2010 θαη Η ηηκή κεηψλεηαη θαηά 5% εηεζίσο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ην δηάζηεκα κέρξη θαη Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε 6 κελψλ απφ ηε ζχλαςε ζπκςεθηζκνχ, ηφηε σο ηηκή αλαθνξάο ζα ιακβάλεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.τν πξφγξακκα ηζρχεη κφλν γηα ην επεηξσηηθφ δίθηπν θαη γηα ηα λεζηά εθείλα πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν απηφ (π.ρ. Δχβνηα, Ιφληα, Σπνξάδεο, λεζηά Αξγνζαξσληθνχ). Δμαηξνχληαη πξνο ην παξφλ ηα ιεγφκελα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά (Κξήηε, Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο, λεζηά ΒΑ Αηγαίνπ) ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κφιηο θαζνξηζηεί πφζε επηπιένλ ηζρχο θσηνβνιηατθψλ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε λεζί.

4 3 ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; Γελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα, νχηε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ & Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ). Γελ απαηηείηαη ε έθδνζε «Έγθξηζεο εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο» πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα, αιιά κφλν ε θαηάζεζε εγγξάθνπ γλσζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ή ζε άιιν πξνκεζεπηή πνπ ειεθηξνδνηεί ην θηίξην φπνπ εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ηνλ επηβιέπνληα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραληθφ, θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ηνπο θαζηζηά ππεχζπλνπο θαηά λφκν, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Τελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ελζσκάησζεο πνπ αλαθέξνληαη, έρεη ν επηβιέπσλ κεραληθφο. Δπηπξφζζεηα γηα ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, νξίδεηαη φηη γηα ηελ ελζσκάησζε θσηνβνιηατθψλ ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ θαη δηαηεξεηέα θηήξηα, απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ & Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ). Δπηηξέπεηαη ε ελζσκάησζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε δψκαηα, ζηέγεο, ζθίαζηξα, πξνζφςεηο, αιιά θαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο εληφο ζρεδίνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλσ απφ ηελ απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ηνπ θξεαηίνπ αλειθπζηήξα θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηαζθεπήο. Η δηάηαμε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ρψξν θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο ή εκηππαίζξην. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε ππάξρνπζεο ζηέγεο, ζα πξέπεη απηή λα γίλεηαη εληφο ηνπ φγθνπ ηεο ζηέγεο αθνινπζψληαο ηελ θιίζε ηνπο. Αλ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηνπνζεηνχληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ, νη απνζηάζεηο απφ ην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ειάρηζην 0,50κ. γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ΣΙ ΦΨΡΟ ΘΑ ΦΡΕΙΑΣΨ; Καη αξρήλ ν ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη αζθίαζηνο θαη, εη δπλαηφλ, ηα θσηνβνιηατθά ζα πξέπεη λα βιέπνπλ ην λφην θαη λα έρνπλ κηα θιίζε θνληά ζηηο 30 κνίξεο. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ (αλ δειαδή ε ζηέγε ζαο ζθηάδεηαη ή ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δελ είλαη λφηηνο), ην θσηνβνιηατθφ ζαο ζα έρεη κεησκέλε απφδνζε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη δελ είλαη βηψζηκε νηθνλνκηθά ε επέλδπζή ζαο. Τν πφζα ηεηξαγσληθά κέηξα ρξεηάδεζηε, εμαξηάηαη απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο (δψκα ή θεθιηκέλε ζηέγε) θαη απφ ηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ζα επηιέμεηε. Σε έλα δψκα, γηα παξάδεηγκα, ζα ρξεηαζηείηε ρνληξηθά πεξί ηα ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θάζε θηινβάη, ελψ ζε κηα θεξακνζθεπή 7-10 η.κ. Η εηαηξία καο ζα ζαο ππνινγίζεη αθξηβψο ην ρψξν πνπ ρξεηάδεζηε. ΣΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΡΕΙΑΖΕΣΑΙ; Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα (θσηνβνιηατθή γελλήηξηα πνπ αθνπκπά ζε θάπνηα κεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο), θαη ηνλ αληηζηξνθέα (inverter) πνπ κεηαηξέπεη ην ζπλερέο ξεχκα πνπ παξάγνπλ ηα θσηνβνιηατθά ζε ελαιιαζζφκελν ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ην ξεχκα ηεο ΓΔΗ. Τν ξεχκα απηφ πεξλά απφ έλα κεηξεηή θαη δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν. ΠΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΑ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΟ; Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη εμαηξεηηθά πξνβιέςηκε. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη, είλαη πφζεο θηινβαηψξεο ζα ζαο δψζεη ην ζχζηεκά ζαο ζε εηήζηα βάζε. Σε γεληθέο γξακκέο, έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα παξάγεη θαηά κέζν φξν εηεζίσο πεξί ηηο θηινβαηψξεο αλά εγθαηεζηεκέλν θηινβάη (KWh/KWp αλά έηνο). Πξνθαλψο ζηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα θσηνβνιηατθφ παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ απ φηη ζηηο βφξεηεο.

5 4 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΥΕΛΟ; Κάζε θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθά, θαη άξα φρη απφ ζπκβαηηθά ξππνγφλα θαχζηκα, ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή έθιπζεο ελφο πεξίπνπ θηινχ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηνπ ελφο θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξφλν ηελ έθιπζε 1,3 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, φζν δειαδή ζα απνξξνθνχζαλ δχν ζηξέκκαηα δάζνπο. Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, θ.ιπ). Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππξνδνηνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αιιάδνπλ ην θιίκα ηεο Γεο, ελψ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. ΠΟΑ ΦΡΗΜΑΣΑ ΘΑ ΦΡΕΙΑΣΨ; Δμαξηάηαη απφ ην ηη ζχζηεκα ζα βάιεηε θαη πνπ. Φνληξηθά, έλα θσηνβνιηατθφ θνζηίδεη φζν θαη έλα απηνθίλεην (π.ρ. έλα θσηνβνιηατθφ ηζρχνο 2 θηινβάη θνζηίδεη φζν θαη έλα θζελφ απηνθίλεην κηθξνχ θπβηζκνχ, ελψ έλα κεγαιχηεξν ζχζηεκα ησλ 5-10 θηινβάη φζν έλα απηνθίλεην κεγάινπ θπβηζκνχ). Μφλν πνπ ελψ ην απηνθίλεην έρεη ζπλερψο έμνδα γηα ηα επφκελα ρξφληα, ην θσηνβνιηατθφ, αληίζεηα, έρεη έζνδα θαη ζαο απνθέξεη θαη θέξδε. Κη ελψ ην απηνθίλεην κεηά βίαο ζα βγάιεη ηε δεθαεηία, ην θσηνβνιηατθφ ζα αληέμεη θαη ζα ζαο απνθέξεη θέξδε γηα πάλσ απφ 25 ρξφληα. Σε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνπκε, ην θφζηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ πέθηεη δηαρξνληθά. Η λέα λνκνζεζία δίλεη θίλεηξα ψζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, λα θάλεηε απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζαο θαη λα έρεηε θαη έλα ινγηθφ θέξδνο. Γελ είλαη αλάγθε λα βάιεηε φιν ην πνζφ απφ ηελ ηζέπε ζαο. Μπνξείηε λα θαιχςεηε έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο δαπάλεο θαη ην ππφινηπν λα ην θαιχςεηε κε δάλεην απφ θάπνηα ηξάπεδα. Η εηαξηία καο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο κεγαιχηεξεο Διιεληθέο Τξάπεδεο θαη είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ζπκθέξνπζεο δαλεηαθέο πξνηάζεηο, φπσο: Φξεκαηνδφηεζε έσο θαη ηνπ 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ δίλνληαο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεηε ηελ επέλδπζή ζαο ρσξίο δηθά ζαο θεθάιαηα. Φακειφ θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ επηηφθην, ζε επξψ ή ειβεηηθφ θξάγθν. Γπλαηφηεηα δηάξθεηαο απνπιεξσκήο έσο 25 έηε. Έγθξηζε ρσξίο πξφζζεηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Φνξήγεζε κε, ή ρσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ. Παξνρή πξνγξάκκαηνο αζθάιηζεο, κε πιήξε θάιπςε γηα πιηθέο δεκηέο πνπ ζα ππνζηνχλ νη θσηνβνιηαηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ πνιιαπινχο θηλδχλνπο (π.ρ. ζεηζκφο, πιεκκχξα, ζχειια, θαηαηγίδα, ραιάδη, ρηφλη, παγεηφο θ.ά.). Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 3 κελψλ ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο παξέρεηαη απνδεκίσζε ίζε κε 600/κήλα ιφγσ απψιεηαο εζφδσλ απφ ην ΦΒ.

6 5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΜΟΤ; Η επέλδπζε ζε έλα Φσηνβνιηαηθφ Σχζηεκα έρεη νξίδνληα 25εηίαο. Σηνπο παξαθάησ δπν πίλαθεο, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο απνδφζεηο γηα δηαθνξεηηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζηαζκνχο θαη θάιπςεο ζηέγεο θαη δψκαηνο, θαζψο θαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία θφζηνπο νθέινπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξαπεδηθφ Γαλεηζκφ θαη Ιδία Κεθάιαηα. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθφ Γαλεηζκφ. Παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο ζε δψκα ή ζηέγε Δκβαδφ θάιπςεο Δγθαηεζηεκέλε Ιζρχο Κφζηνο Παξαγφκελε Δλέξγεηα Δηήζηα Έζνδα Απφζβεζε Καζαξφ θέξδνο κεηά ην έηνο απφζβεζεο έσο ην ηέινο ηεο 25εηίαο η.κ. 4 kwp , kwh 2.860,00 8 έηε , η.κ. 5 kwp , kwh 3.575,00 8 έηε , η.κ. 8 kwp , kwh 5.720,00 7,5 έηε , η.κ. 10 kwp , kwh 7.150,00 7 έηε ,00 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο πξνέξρεηαη απφ Ιδία Κεθάιαηα. Παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο ζε δψκα ή ζηέγε Δκβαδφ θάιπςεο Δγθαηεζηεκέλε Ιζρχο Κφζηνο Παξαγφκελε Δλέξγεηα Δηήζηα Έζνδα Μείσζε ηεο απφδνζεο η.κ. 4 kwp , kwh 2.860,00 10% , η.κ. 5 kwp , kwh 3.575,00 10% , η.κ. 8 kwp , kwh 5.720,00 10% , η.κ. 10 kwp , kwh 7.150,00 10% ,00 Καζαξφ θέξδνο έσο ην ηέινο ηεο 25εηίαο ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΨ; Δμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο καο έξρεηαη ζην ρψξν ζαο, θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηε ζην αθίλεην, αιιά θαη αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο. Σπγθεθξηκέλα: Πξνηείλεη ηηο πην ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο απφ ηηο θαιχηεξεο εηαηξείεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζαο εμαζθαιίδεη ηηο πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο. Αλαιακβάλεη φιεο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηελ Πνιενδνκία θαη ηε ΓΔΗ. Δπηβιέπεη ην έξγν κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ζαο ην παξαδίδεη «κε ην θιεηδί ζην ρέξη». Καη φια απηά ρσξίο θφπν θαη ρσξίο θφζηνο γηα εζάο!

7 6 ΒΗΜΑΣΑ ΒΗΜΑ 1: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ. Δμεηδηθεπκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο καο έξρεηαη ζην ρψξν ζαο, θαη πξαγκαηνπνηεί κειέηε ζην αθίλεην. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπληάζεηαη ε κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ΦΒ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη ε πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο πξνκεζεπηή πιηθψλ θαη εηαηξείαο εγθαηάζηαζεο ΦΒ ζπζηήκαηνο. ΒΗΜΑ 2: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη επηιέγεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεεζε ηνπ έξγνπ ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη ην 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ δίλνληαο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ε επέλδπζε ρσξίο δηθά ζαο θεθάιαηα. ΒΗΜΑ 3: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΗ ΓΔΗ Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο ζηε ΓΔΗ ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 1. Τερληθά εγρεηξίδηα θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 2. Τερληθά εγρεηξίδηα θαη πηζηνπνηεηηθά αληηζηξνθέσλ 3. Μνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο (ππνγεγξακκέλν απφ κεραληθφ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο) 4. Αληίγξαθν πξφζθαηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (γηα ηνλ κεηξεηή θαηαλάισζεο ηνπαθηλήηνπ ή ησλ θνηλνρξήζησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηελεξγείηαη ν νηθνλνκηθφο ζπκςεθηζκφο) 5. Τνπνγξαθηθφ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο (πξνθεηκέλνπ γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο) 6. Απνδεηθηηθφ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, θαηά πεξίπησζε, σο αθνινχζσο: a. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ ηνλ θχξην ηνπ ρψξνπ απηνχ: Τίηινο θπξηφηεηαο (αληίγξαθν ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο θαη πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγξαθήο ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν) b. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ άιινλ, πιελ ηνπ ηδηνθηήηε, θχξην νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ζην ίδην θηίξην: Τίηινο θπξηφηεηαο σο αλσηέξσ θαη έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θπξίνπ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξαρψξεζή ηνπ ζε άιιν θχξην νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ, κε ηδία επζχλε ησλ ππνγξαθφλησλ c. γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν είηε απφ ην ζχλνιν ησλ θπξίσλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ θηηξίνπ, είηε απφ έλαλ εθ ησλ θπξίσλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ, κεηά απφ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ απηνχ: Πξαθηηθφ νκφθσλεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή έγγξαθε ζπκθσλία φισλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ θηηξίνπ κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ θπξίνπ νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην ζχζηεκα, αληίζηνηρα 7. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ν αηηψλ ζα δειψλεη φηη: a. Τν έξγν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δελ έρεη εληαρζεί ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο b. Μέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ηνπ θηηξίνπ επί ηνπ νπνίνπ εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαιχπηεηαη κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (κε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν θάιπςεο, φπσο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο, ειηνζεξκηθά, βηνκάδα θιπ) κφλν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κε κεηξεηή ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο c. Καηαηάζζεηαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ Δ.Δ. κφλν πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο d. Όινη αλεμαηξέησο νη ζπληδηνθηήηεο ησλ νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ θηηξίνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή έρνπλ εγγξάθσο ζπκθσλήζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο e. Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζή ηνπ είλαη αιεζή

8 7 Η ΓΔΗ εμεηάδεη ην αίηεκα θαη πξνβαίλεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ζηελ έγγξαθε δηαηχπσζε Πξνζθνξάο Σχλδεζεο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δαπάλε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. ΒΗΜΑ 4: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ( ΔΧ ΟΣΟΤ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ) Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο έγγξαθε γλσζηνπνίεζε εξγαζηψλ θαη εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. ΒΗΜΑ 5: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Σηελ αίηεζε ζα αλαθέξεηαη φηη γίλεηαη απνδεθηή ε Πξνζθνξά Σχλδεζεο θαη ζα επηζπλάπηεηαη ε Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. ΒΗΜΑ 6: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΥΔΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Η ΓΔΗ θαηαζθεπάδεη ηα έξγα ζχλδεζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο Σχλδεζεο, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη λέα έξγα Γηθηχνπ (πέξαλ ηεο εγθαηάζηαζεο λένπ κεηξεηή). ΒΗΜΑ 7: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο αίηεζε θαηάξηηζεο ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ ζηελ ηνπηθή ππεξεζία Δκπνξίαο ηεο ΓΔΗ, ή ζηα γξαθεία άιινπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ ε ΓΔΗ δελ είλαη ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεηξεηή θαηαλάισζεο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο). ΒΗΜΑ 8: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΤΜΦΗΦΙΜΟΤ. Η Σχκβαζε ππνγξάθεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. ΒΗΜΑ 9: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΓΔΗ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΔΗ. Η εηαηξία καο ππνβάιιεη γηα ινγαξηζκφ ζαο αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία: 1. Αληίγξαθν ηεο Σχκβαζεο Σπκςεθηζκνχ 2. Υπεχζπλε Γήισζε κεραληθνχ θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, κε ζπλεκκέλα: κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ γηα ηελ ηάζε ην +15% έσο -20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο, ελψ γηα ηελ ζπρλφηεηα ηα +/- 0,5 Hz θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο ζα ηίζεηαη εθηφο (απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο : Θέζε εθηφο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα, Δπαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία ιεπηά Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη λεζηδνπνίεζεο 3. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ν θχξηνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζα αλαθέξεη φηη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο δελ ζα ηξνπνπνηεζνχλ νη ξπζκίζεηο πνπ δειψζεθαλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλσηέξσ Υπεχζπλεο Γήισζεο κεραληθνχ. Πξνυπνζέζεηο είλαη ε εηνηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο Η ΓΔΗ εηδνπνηεί ηειεθσληθά ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. ΒΗΜΑ 10: ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΝΓΔΗ. Γίλεηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Απφ ην ζεκείν απηφ μεθηλά θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζχλδεζεο.

9 8 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξία καο ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: Bee Group AE - Γικησακές Τπηρεζίες ύμβοσλοι Δπιτειρήζεων Κενηρικά Γραθεία - Λάριζα Παραρηήμαηα Παιαηνιφγνπ 19, Λάξηζα Τειέθσλα: Fax: Αθήνα Φεξξψλ 16, Αζήλα Τει: Fax: Θεζζαλονίκη Κσιέηηε 24, Θεζζαινλίθε Τει: Fax: Σρίκαλα Κιεηδσλνπνχινπ & Κνπηζνπθιηάλε, Τξίθαια Τει: Fax: SHELTER ΑΒΔΔ Κενηρικά Γραθεία - Λάριζα 6ν ρικ Λάξηζαο Σπθνπξίνπ, Λάξηζα Τειέθσλα: , Fax:

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΙOYNIΟ 2010 Έλα γελλαίν ζεζκηθό πιαίζην Απφ 1ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ.

Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Τη είλαη ην Κνηλωληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην Τν Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην είλαη λέν εηδηθφ ηηκνιφγην ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ χκθσλα κε ην Ν.3468/2006 : Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ιζσύορ μέσπι και 20 kw : Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη θαη επέθηαζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Για εσάς που είστε μηχανικός ή τεχνικός να θυμάστε οτι δεν είναι ένα ακόμα ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά μια πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Κοζηολογημένες προηάζεις εθαρμογής ζε δημοηικό και περιθερειακό επίπεδο Εήζεο Ξελνθψλ, Ζιεθηξνιφγνο Μεραλνιφγνο Μέινο ηεο Οηθνινγίαο Αιιειεγγχεο Παραδοτές : 20.05.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα