ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ Δ ΣΔΓΖ. Σνπ ζπνπδαζηή: ΔΛ ΣΑΥΔΡ ΗΜΑΝΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ Δ ΣΔΓΖ. Σνπ ζπνπδαζηή: ΔΛ ΣΑΥΔΡ ΗΜΑΝΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ"

Transcript

1 ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ Δ ΣΔΓΖ Σνπ ζπνπδαζηή: ΔΛ ΣΑΥΔΡ ΗΜΑΝΣ ΔΗΖΓΖΣΖ Γξ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΙΟΤΝΙΟ 2010

2 2

3 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Απεπζχλσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο θπξίνπο Λ. Γεσξγφπνπιν, Ζ. Καξακαλίδε, Μ. Δμίνγινπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο θαη ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπίζεο επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε, ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε, θαη ηελ Μαξία γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο. Αθηεξσκέλν ζηνλ άββα πνπ καο άθεζε πνιχ λσξίο 3

4 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 7 ΜΔΛΔΣΖ 9 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 10 SUNNY DESIGN 13 RETSCREEN 17 ΑΠΟΓΟΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ 23 ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 27 ΠΡΟΦΟΡΑ 29 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 33 ΦΑΚΔΛΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 35 ΑΗΣΖΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 37 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 41 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 45 ΔΗΚΟΝΔ ΟΗΚΗΑ 51 ΦΑΚΔΛΟ ΓΔΖ 55 ΑΗΣΖΖ 57 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ 65 ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ INVERTER 85 ΥΔΓΗΑ (ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ) 97 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 101 ΤΜΒΟΛΑΗΟ Ή ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΗΓΗΟΚΣHΗΑ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 105 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 111 ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΓΔΖ 115 ΟΡΟΗ ΤΝΓΔΖ ΓΔΖ 119 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 123 ΔΓΚΡΗΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΗΚΡΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 127 ΤΜΒΑΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΓΗΚΣΤΟ ΥΣ 131 ΤΜΒΑΖ ΤΜΦΖΦΗΜΟΤ 141 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ 149 ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΝΖΗΓΗΟΠΟΗΖΖ 153 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 159 ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 161 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ χλδεζε κε ΓΔΖ 165 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΑ 169 ΝΟΜΟΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ 171 ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 179 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΗΚΑ 187 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ CD 207 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 209 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 (ΥΔΓΗΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ - ΚΑΣΟΦΖ - ΣΟΜΖ) πλεκκέλα 5

6 6

7 ΕΙΑΓΩΓΗ Απφ 1ε Ηνπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ ηνκέα. Με ην πξφγξακκα απηφ δίλνληαη θίλεηξα κε ηε κνξθή ελίζρπζεο ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο, ψζηε ν νηθηαθφο θαηαλαισηήο ή κία κηθξή επηρείξεζε λα θάλνπλ απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εγθαηέζηεζαλ θαη λα έρνπλ έλα ινγηθφ θέξδνο γηα ηηο ππεξεζίεο(ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο) πνπ παξέρνπλ ζην δίθηπν. Θα δηαξθέζεη έσο ηφρνο ηνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ε ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ Φ/Β πζηεκάησλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο αηρκήο ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ην θαινθαίξη ιφγσ ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ "πξάζηλε" αλάπηπμε, ε αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο αγνξάο θαη ε ζπλδξνκή ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ. Αλαιπηηθά: 1.Αθνξά νηθηαθνχο θαηαλαισηέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ θσηνβνιηατθά ηζρχνο έσο 10 θηινβάη (KWp) ζην δψκα ή ηε ζηέγε θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ. Γηα λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. 2.Ζ πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηζρχεη κφλν γηα ην επεηξσηηθφ δίθηπν θαη γηα ηα λεζηά εθείλα πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν απηφ (π.ρ. Δχβνηα, Ηφληα, πνξάδεο, λεζηά Αξγνζαξσληθνχ). Δμαηξνχληαη πξνο ην παξφλ ηα ιεγφκελα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά (Κξήηε, Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο, λεζηά ΒΑ Αηγαίνπ) ηα νπνία ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κφιηο θαζνξηζηεί πφζε επηπιένλ ηζρχο θσηνβνιηατθψλ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε λεζί. 3.ηελ πεξίπησζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν θηηξίνπ (ηαξάηζα), επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θαη κφλν ζπζηήκαηνο θαη ηφηε πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη. Δίηε λα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο νη ππφινηπνη ηδηνθηήηεο, είηε ην θσηνβνιηατθφ λα εγθαηαζηαζεί εμ νλφκαηνο φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ (ηνπο νπνίνπο ζηελ πεξίπησζε απηή εθπξνζσπεί ν δηαρεηξηζηήο). Αλ ε ηαξάηζα είλαη θνηλφθηεηε θαη νη θχξηνη ηνπ ρψξνπ απηνχ ζέινπλ λα ηελ παξαρσξήζνπλ ζε θάπνην άιιν ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ πνπ δελ έρεη δηθαηψκαηα ζηελ ηαξάηζα, κπνξνχλ λα ην θάλνπλ. Αλ ην ζχζηεκα κπεη ζε ζηέγαζηξν βεξάληαο δηακεξίζκαηνο, πξνθαλψο κπνξνχλ λα κπνπλ πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ζε κηα πνιπθαηνηθία. 4.Όιε ε παξαγφκελε απφ ην θσηνβνιηατθφ ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη πιεξψλεζηε γη απηή κε 55 ιεπηά ηελ θηινβαηψξα (0,55 /kwh), ηηκή πνπ είλαη εγγπεκέλε γηα 25 ρξφληα. Δζείο ζπλερίδεηε λα αγνξάδεηε ξεχκα απφ ηε ΓΔΖ θαη λα ην πιεξψλεηε ζηελ ηηκή πνπ ην πιεξψλεηε θαη ζήκεξα (πεξίπνπ 10-12ιεπηά ηελ θηινβαηψξα). ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ε ΓΔΖ ζα εγθαηαζηήζεη έλα λέν κεηξεηή γηα λα θαηαγξάθεη ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζην δίκελν ην θσηνβνιηατθφ ζαο παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα αμίαο 250 θαη 7

8 θαηαλαιψλεηε ελέξγεηα αμίαο 100, ζα ζαο έξζεη πηζησηηθφο ινγαξηαζκφο 150, πνζφ πνπ ζα θαηαζέζεη ε ΓΔΖ ζηνλ ηξαπεδηθφ ζαο ινγαξηαζκφ. 5.Σξεηο είλαη νη πξνυπνζέζεηο: α. Να έρεηε κεηξεηή ηεο ΓΔΖ ζην φλνκά ζαο (ή ζηνλ θνηλφρξεζην ινγαξηαζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο αλ επηιεγεί ε ζπιινγηθή εγθαηάζηαζε). β. Αλ είζηε νηθηαθφο θαηαλαισηήο, λα θαιχπηεηε κέξνο ησλ αλαγθψλ ζαο ζε δεζηφ λεξφ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (π.ρ. ειηαθφ ζεξκνζίθσλα, βηνκάδα, γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο), θαη γ. Αλ είζηε επηρείξεζε, λα κελ έρεηε πάξεη θάπνηα άιιε επηδφηεζε γηα ην θσηνβνιηατθφ απφ εζληθά ή θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. 6.Απαξαίηεηα βήκαηα α. Διάηε ζε επαθή κε ηελ εηαηξία καο ψζηε λα ζαο βνεζήζνπκε ζηε επηινγή ηνπ πιεξέζηεξνπ εμνπιηζκνχ θαζψο επίζεο λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. β. Με ηε βνήζεηα ηεο εηαηξίαο-εγθαηαζηάηε, θάλεηε αίηεζε ζηε ΓΔΖ γηα λα ζαο δψζεη κηα πξνζθνξά ζχλδεζεο (λα ζαο πεη δειαδή πφζν θάλεη ν λένο κεηξεηήο θαη πφζν ζα θνζηίζεη ηειηθά ε ζχλδεζε). γ. Πάηε ζηελ Πνιενδνκία γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. δ. Ξαλαπάηε ζηε ΓΔΖ γηα λα ππνγξάςεηε ηελ 25εηή ζχκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο ζα πνπιάηε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδέεζηε. 7.Σν πφζα ηεηξαγσληθά κέηξα ρξεηάδεζηε, εμαξηάηαη απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο (δψκα ή θεθιηκέλε ζηέγε) θαη απφ ηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ζα επηιέμεηε. ε έλα δψκα, γηα παξάδεηγκα, ζα ρξεηαζηείηε ρνληξηθά πεξί ηα ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θάζε θηινβάη, ελψ ζε κηα θεξακνζθεπή 7-10 η.κ. Σν βάξνο ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ καδί κε ηηο βάζεηο ηνπο δελ μεπεξλά ηα θηιά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Αλ ρξεηάδεηαη ζηαηηθή κειέηε ε φρη θξίλεηαη έπεηηα απφ έιεγρν. 8.Ζ κφλε άδεηα πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο πνπ ηελ παίξλεηε απφ ηελ Πνιενδνκία. 9.H κηθξή ηζρχο ησλ Φ/Β εμαζθαιίδεη φηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα αληηζηνηρεί ζε απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θπξίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, δελ πθίζηαληαη θνξνινγηθέο ή αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο (άλνηγκα βηβιίσλ έλαξμεο εξγαζηψλ, έθδνζε ηηκνινγίσλ, αζθάιηζε, ΚΒ, Φ.Π.Α., θνξνινγία εηζνδήκαηνο)γηα ηε δηάζεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην Γίθηπν. 8

9 Μειέηε Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην Retsreen. Σν Λνγηζκηθφ Αλάιπζεο Έξγσλ Καζαξήο Δλέξγεηαο RETSreen είλαη έλα κνλαδηθφ εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ζπκβνιή κεγάινπ αξηζκνχ εηδηθψλ απφ ηελ θπβέξλεζε, ηελ βηνκεραλία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σν ινγηζκηθφ, ην νπνίν παξέρεηαη δσξεάλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παγθνζκίσο γηα λα απνηηκήζεη ηελ ελεξγεηαθή παξαγσγή θαη εμνηθνλφκεζε, ην θφζηνο θχθινπ δσήο, ηε κείσζε εθπνκπψλ, ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ αλαζθάιεηα ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη επίζεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε πξντφληα, θφζηνο θαη θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα - θαη έλα αλαιπηηθφ εγρεηξίδην ρξήζηε.σν RETSreen International δηαρεηξίδεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ζπλερή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ CanmetENERGY ηνπ Natural Resoures Canada (NRCan). Σν RETSreen αλαπηχζζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε πιήζνο άιισλ θπβεξλεηηθψλ θαη πνιπκεξψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ελφο κεγάινπ δηθηχνπ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο, ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ. Γέρεηαη πνιιά ζηνηρεία, θαη είλαη αμηφπηζην. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο κέζσ ηνπ ζπγθεηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη ηα άιια δχν ινγηζκηθά, ην Sunny design θαη ην Pv estimation utility. Σν Sunny design είλαη εηδηθφ ινγηζκηθφ ηεο εηαηξίαο SMA πνπ παξέρεηαη δσξεάλ απφ ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο inverter (κεηαηξνπείο) θαη βνεζά ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα γηα δίθηπν εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ (θ/β) ζπζηήκαηνο. Σα ππφινηπα απνηειέζκαηα δελ είλαη αμηφπηζηα,φπσο ηεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ είλαη 2480 kwh ελψ ζην Retsreen ην απνηέιεζκα είλαη 2572 kwh, θαη ζεσξείηε αμηφπηζην γηαηί ζαλ ινγηζκηθφ δέρεηαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. Έηζη απφ ην Sunny design παίξλνπκε ππφςε κφλν ηελ ζσζηή επηινγή ηνπ κεηαηξνπέα. Σν δεχηεξν ινγηζκηθφ, ην Pv estimation utility δέρεηαη ειάρηζηα ζηνηρεία. Έηζη δελ κπνξεί λα είλαη αμηφπηζην ζηε ηηκή ηεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ ην ππνινγίδεη 2900 kwh. Κπξίσο ππνινγίδεη ηελ απφδνζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαη ηηο απψιεηεο ηνπ. Γηα λα έρσ ζσζηά απνηειέζκαηα ζην Retsreen ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψζσ θαη ηηο απψιεηεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ηηο νπνίεο ππνινγίδσ κέζσ ηνπ Pv estimation utility. 9

10 Σερληθή έθζεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζε ζηέγε νηθνδνκήο 1.Θέζε Δγθαηάζηαζεο Ο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζθεπή δηψξνθεο νηθίαο ζηνλ Αζθφ Θεζζαινλίθεο. Ζ ζθεπή έρεη εκβαδφ 89.5 m 2 ηεηξαγσληθά κέηξα. 2.θνπφο έξγνπ Ο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζα έρεη ψο ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηεο εθκεηάιιεπζε θαη ηελ πψιεζή ηεο πξνο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ έξγνπ είλαη 2,2 kwp. Σν έξγν αλήθεη ζηελ θα. Ρψκα Αηθαηεξίλε θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ ειεθηξνιφγν κεραληθφ ΣΔ θ. Ηκάλη Δι Σάρεξ. 3. Δμνπιηζκφο Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ζα πεξηιακβάλεη: 7 θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο κνλνθξηζηαιηθνχ ππξηηίνπ (πάλει), δηαζηάζεσλ 1046x1559mm θαη 46mm βάζνο πιαηζίνπ. Σν βάξνο ηνπο είλαη 18,6kg ην έλα θαη ε απφδνζή ηνπο 315W αλά γελλήηξηα. 1 κεηαηξνπέαο δηθηχνπ (inverters) ηεο εηαηξείαο SMA ηχπνπ Sunny Boy 2500u κε κεηαζρεκαηηζηή απνκφλσζεο θαη κε δηαθφπηε DC. Βάζεηο ζηήξημεο ησλ πάλει (αινπκηλίνπ), πξνζαξκνζκέλεο ζην ζρέδην θαη ηελ θιίζε ηεο θεξακνζθεπήο ηεο εηαηξίαο K2 Systems. Ζιεθηξηθνί πίλαθεο Υ.Σ θαη θαισδηψζεηο Γηαθφπηεο ηζρχνο Μεηξεηήο απνδηδφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Γηάηαμε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ελδερφκελν θεξαπληθνχ πιήγκαηνο. 4. Σνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ηηο δνθνχο ηεο θεξακνζθεπήο ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεσζνχλ κεηαιιηθέο θνηινδνθνί (ηεγίδεο). Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηεξηγκάησλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εθαξκφδνπλ ζηηο μχιηλεο δνθνχο, αιιά θαη λα πξνβιέπνληαη 2 ζεηξέο θνηινδνθψλ γηα θάζε ζεηξά πιαηζίσλ, γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε ησλ ηειεπηαίσλ. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα αθνινπζεί ηελ θιίζε ηεο θεξακνζθεπήο θαη δε ζα είλαη ππεξπςσκέλε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν απηήο πεξίπνπ 4-5m. Οη inverters θαη ν ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα, εζσηεξηθά ηεο θεξακνζθεπήο ηνπ ζπηηηνχ. 10

11 5.ηήξημε βάζεσλ Οη βάζεηο ζα ζηεξεσζνχλ ζηα θεξακίδηα κε βίδεο. Μεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ, ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ελίζρπζεο ηεο κφλσζεο ηεο ζηέγεο. 6. Καισδίσζε ηελ πιεπξά ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα κε επηπιένλ κφλσζε πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηε δηάβξσζε πνπ απηή πξνθαιεί. Σα θαιψδηα απφ ηελ ζηνηρεηνζεηξά ησλ Φ/Β πάλει, ζα νδεχζνπλ πξνο ηνλ inverter (είζνδνο) πνπ ζα βξίζθεηαη εζσηεξηθά ηεο ζηέγεο. Σα θαιψδηα ηζρχνο ζηελ πιεπξά ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (έμνδνο inverter) πνπ ζα νδεχζνπλ πξνο ην κεηξεηή ηεο Γ.Δ.Ζ. ζα είλαη θαηάιιεια θαη γηα ειεχζεξε φδεπζε ζηνλ αέξα, αιιά θαη γηα εληαθηαζκφ. Δπίζεο ζα έρνπλ επηπιένλ πξνζηαζία γηα απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπο απφ δηαβξψζεηο, κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ηξσθηηθά. Θα ηνπνζεηεζνχλ γηα ιφγνπο επηπιένλ πξνζηαζίαο ζε ειεθηξνινγηθνχο ζσιήλεο (ζπηξάι) θαη ζα νδεχζνπλ ζακκέλα ζε βάζνο 70m κέρξη ην κεηξεηή ηεο Γ.Δ.Ζ πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο θαηνηθίαο. 11

12 12

13 SUNNY DESIGN To λογιςμικό Sunny Design τθσ εταιρίασ SMA είναι ζνα πρόγραμμα προςδιοριςμοφ του κατάλλθλου μετατροπζα για ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. Ξεκινϊντασ το πρόγραμμα, δίνουμε τα ςτοιχεία τισ εγκατάςταςθσ. Τόποσ εγκατάςταςθσ, καταςκευάςτρια εταιρία φωτοβολταϊκοφ, τφποσ φ/β πάνελ, γωνία κλίςθσ ( ωσ προσ το οριηόντιο επίπεδο) και αηιμοφκιο (γωνία ωσ προσ τον νότο). Στθν ςυνζχεια επιλζγουμε τον κατάλλθλο μετατροπζα. Για να επαλθκευκεί εάν ζχουμε επιλζξει τον ςωςτό μετατροπζα, το πρόγραμμα κάνει ζλεγχο και μασ πλθροφορεί εάν είναι ςυμβατόσ ι όχι και μασ πλθροφορεί που υπάρχει το πρόβλθμα. Πταν γίνει θ ςωςτι επιλογι του μετατροπζα ζχουμε τθν δυνατότθτα να υπολογίςουμε τισ απϊλειεσ τθσ καλωδίωςθσ του ςυςτιματόσ που μελετάμε. Τζλοσ μασ δίνει τθν δυνατότθτα εκτφπωςθσ όλων των αποτελεςμάτων. Ο μετατροπζασ που επιλζχκθκε για τθν παροφςα μελζτθ είναι ο SB 2500u. Τα ςτοιχεία του αποτελζςματοσ δίνουν λόγο ονομαςτικισ ιςχφοσ 123%. Αυτό δεν είναι κάποιο πρόβλθμα, απλά οι δυνατότθτεσ του μετατροπζα που επιλζχκθκε είναι μεγαλφτερεσ από τισ απαιτοφμενεσ. Θ ετιςια ενεργειακι απόδοςθ υπολογίηεται 2480 kwh, και θ ειδικι ενεργειακι απόδοςθ υπολογίηεται 1127 kwh/kwp, (δθλαδι για κάκε εγκατεςτθμζνο kwp πόςεσ kwh παράγει το ςφςτθμα ετθςίωσ). 13

14 14

15 Elektro Παπαδφπνπινο Οδφο Παπαδνπνχινπ Αζήλα Elektro Παπαδφπνπινο - Οδφο Παπαδνπνχινπ Αζήλα Δηαηξεία Παπαδφπνπινο Σει.: Κνο Παπαδφπνπινο Φαμ: Οδφο Παπαδνπνχινπ Αζήλα Internet: -25 C C Φ/Β δνκνζηνηρείν Sunpower SPR-315E-WHT Κιίζε: 21 Αδηκνχζην: 16 Μεηαηξνπέαο 1 x Sunny Boy SB 2500 Μέγ. απνδνηηθφηεηα: 94,1 %; EU Eta: 93,2 % Μέγ. ηζρχο DC: 2,7 kw; Μέγ. ηζρχο AC: 2,5 kw Σάζε/ζπρλφηεηα δηθηχνπ: 230 V / 50 Hz Γνκνζηνηρεία x ζηνηρεηνζεηξέο: 7 x 1 Καιψδην AC: 0 10 mm 2 ; 27 m / Μεηαηξνπέαο Καιψδην DC: 0 6 mm2; 2 x 13 m / ηνηρεηνζεηξά Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Μέγηζηε Φ/Β ηζρχο : 2,20 kw πλνιηθφο αξηζκφο δνκνζηνηρείσλ : 7 Λφγνο νλνκαζηηθήο ηζρχνο : Δηήζηα ελεξγ. απφδνζε * : 123 % 2480 kwh Δπηθάλεηα Φ/Β γελλήηξηαο : 11,6 rrf πληειεζηήο ελεξγεηαθήο ρξήζεο : 100,0 % Αξηζκφο κεηαηξνπέσλ : 1 ρέζε απφδνζεο * : 82 % Μέγ. ηζρχο DC κεηαηξνπέα : 2,70 kw Μέγ. ηζρχο AC κεηαηξνπέα : 2,50 kw Απνδνηηθφηεηα κεηαηξνπέα : 92,6 % Δηδ. ελεξγεηαθή απφδνζε * : Απψι. θαισδίνπ (% Φ/Β ελέξγεηα) : 0,1 % 1127 kwh/kwp εκεηψζεηο: Υψξνο γηα ηα ζρφιηά ζαο Τπνγξαθή * εκαληηθή ππφδεημε: Ο ππνινγηζκφο ηεο απφδνζεο γίλεηαη κε εθηηκψκελεο ηηκέο βάζεη καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Ζ SMA δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηελ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή απφδνζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα απνθιίλεη ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο ξχπαλζεο ησλ δνκνζηνηρείσλ ή δηαθχκαλζεο ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. V15 15

16 Καηάινγνο ειέγρσλ Αξρείν έξγνπ: INVTEL~1.SDP 3^ Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 2,20 kw Μέγηζηε ηζρχο Φ/Β γελλήηξηαο Δπηθάλεηα Φ/Β γελλήηξηαο Αξηζκφο κεηαηξνπέσλ Μέγ. ηζρχο DC κεηαηξνπέα Μέγ. ελεξγφο ηζρχο AC κεηαηξνπέα Σάζε δηθηχνπ [V] πλνιηθφο αξηζκφο δνκνζηνηρείσλ Λφγνο νλνκαζηηθήο ηζρχνο Ηζρχο ζηνηρεηνζεηξάο (είζνδνο) Αλαινγία ηζρχνο (είζνδνο) Σάζε MPP ζηνηρεηνζεηξάο 0 C Σάζε MPP ζηνηρεηνζεηξάο 45 C Σάζε MPP ζηνηρεηνζεηξάο 85 C Διάρ. ηάζε MPP, επηιεγκέλε ηάζε δηθηχνπ: 230 V Σάζε αλνηρηνχ θπθιψκαηνο ζηνηρεηνζεηξάο ζηνπο -25 C Μέγ. ηάζε DC κεηαηξνπέα Μέγ. ξεχκα Φ/Β γελλήηξηαο Μέγ. επηηξεπηφ ξεχκα DC Αξηζκ. ζηνηρεηνζεηξψλ (Μεηαηξνπέαο: είζνδνη 3) Γνκνζηνηρεία αλά ζηνηρεηνζεηξά ειάρ.=6, κέγ.=8 11,6 m 2 1 2,70 kw 2,50 kw % (x) τοιχειοσειρά A: 2,20 kw 100 % 414 V (ok) 358 V (ok) 309 V (ok) 224 V 514 V (ok) 600 V 5,8 A (ok) 7,5 A 1 7 Φ/Β ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΔΝ ΜΔΡΔΗ ΤΜΒΑΣΟ v DC,min v MPP,Oa«gn v DC,niQX Ζ παξακεηξνπνίεζε ηεο Φ/Β γελλήηξηαο θαη ν ηχπνο κεηαηξνπέα είλαη ελ κέξεη ζπκβαηά, ιφγσ ππεξκεγέζπλζεο ηνπ κεηαηξνπέα ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα ζρέδηα. (>120%) ΠΗΘΑΝΔ ΛΤΔΗ: 1. Δάλ ν ιφγνο νλνκαζηηθήο ηζρχνο επηιέρζεθε ζπλεηδεηά θαη απνθέξεη, βάζεη ηεο εκπεηξίαο, θαιέο απνδφζεηο: δελ ρξεηάδνληαη αιιαγέο! 2. Γηα επίηεπμε ηνπ πξφηππνπ εχξνπο: - απμήζηε ηνλ αξηζκφ ησλ δνκνζηνηρείσλ - επηιέμηε ηνλ κεηαηξνπέα κε ηε κηθξφηεξε ηζρχ 16 V1.51

17 RETSCREEN Το Retsreen είναι ζνα καναδικό λογιςμικό, με τθν ςυνεργαςία πολλϊν φορζων, που υπολογίηει τθν ετιςια ενεργειακι απόδοςθ του ςυςτιματοσ, τα ζςοδα ςε, τθν απόςβεςθ χρονολογικά κ.α. Το λογιςμικό κάνει ουςιαςτικά οικονομοτεχνικι μελζτθ για όλα τα είδθ ανανεϊςιμων μορφϊν ενζργειασ. Ξεκινϊντασ, ςτθν καρτζλα εκκίνθςθ ςυμπλθρϊνουμε τισ ςυνκικεσ του ζργου και τθν ακριβι τοποκεςία του. Στθν ςυνζχεια επιλζγουμε από τθν βάςθ δεδομζνων του προγράμματοσ το φωτοβολταϊκό πάνελ που κα χρθςιμοποιιςουμε, και ςυμπλθρϊνουμε τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά, όπωσ επίςθσ και του μετατροπζα που μελετάμε και υπολογίςαμε από το λογιςμικό τθσ εταιρίασ SMA. Αμζςωσ μετά ςυμπλθρϊνουμε τον πίνακα οικονομικι ανάλυςθ, και τζλοσ ορίηουμε τθν τιμι πωλοφμενου θλεκτριςμοφ ( /MWh). Τα αποτελζςματα που εξάγει είναι θ παρερχόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςτο δίκτυο ςε MWh, τισ ςυνολικζσ ετιςιεσ αποταμιεφςεισ - ζςοδα, και μζςω του διαγράμματοσ χρθματορροϊν υπολογίηει το πότε κα ολοκλθρωκεί θ αποπλθρωμι του ζργου για να αρχίςει ο ιδιοκτιτθσ να ζχει κακαρά ζςοδα από το ςφςτθμά του. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα είναι θ παρερχόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςτο δίκτυο 2572 MWh, ςυνολικά ζςοδα το χρόνο 1415, και απόςβεςθ ςε 7,5 χρόνια. 17

18 18

19 Λογισμικό Ανάλυσης Εργων Καθαρής Ενέργειας Πιεξνθνξία έξγνπ Ονομαζία έπγος Σοποθεζία έπγος ςνηάσθηκε για ςνηάσθηκε από Δείτε Βάση δεδομένων έργου ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Φ/Β Δ ΣΔΓΗ ΡΩΜΑ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΙΜΑΝΣ ΔΛ ΣΑΥΔΡ Σύπορ έπγος Σεσνολογία Σύπορ δικηύος Σύπορ ανάλςζηρ Θεπμογόνορ ικανόηηηα αναθοπάρ Γείξε πςθμίζειρ Γλώζζα Δγσειπίδιο Υπήζηη Νόμιζμα ύμβολο Μονάδερ Παπαγυγή ηλεκηπιζμού Φυηοβοληαφκό Κενηπικό δίκηςο Μέθοδορ 1 Ανώηεπη Θεπμογόνορ Ικανόηηηα (ΑΘΙ) Greek - Δλληνικά English - Anglais ύμβολο Δςπώ Μονάδερ μεηπικού ζςζηήμαηορ Σπλζήθεο αλαθνξάο ηνπνζεζίαο Θέζη κλιμαηολογικών δεδομένυν Επιλέξτε τοποθεσία κλιματικών δεδομένων Thessaloniki/Mikra Γείξε δεδομένα Θέζε θιηκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ Τνπνζεζία έξγνπ Μνλάδα Γευγπαθικό πλάηορ Β 40,5 40,5 Γευγπαθικό μήκορ Α 23,0 23,0 Ττόμεηπο m 4 4 Θεπμοκπαζία θέπμανζηρ βάζει ζσεδιαζμού C -1,8 Θεπμοκπαζία τύξηρ βάζει ζσεδιαζμού C 32,7 Πλάηορ (διακύμανζη) θεπμοκπαζίαρ εδάθοςρ C 22,7 Ηκεξήζηα ειηαθή αθηηλνβνιία - Οξηδόληηα Μήλαο Θεξκνθξαζία αέξα Σρεηηθή πγξαζία Αηκνζθαηξηθή πίεζε Ταρύηεηα αλέκνπ Θεξκνθξαζία εδάθνπο Bαζκν-εκέξεο ζέξκαλζεο C % kwh/m²/ημ kpa m/s C C-ημ C-ημ Ιανοςάπιορ 5,6 75,1% 1,89 96,6 2,9 1, Φεβποςάπιορ 6,4 70,3% 2,65 96,4 3,3 3, Μάπηιορ 9,2 69,7% 3,65 96,3 3,1 8, Αππίλιορ 13,6 68,1% 4,57 96,0 3,0 14, Μαίορ 18,6 65,7% 5,52 96,1 2,8 20, Ιούνιορ 23,4 57,6% 6,64 96,1 3,5 26, Ιούλιορ 25,6 55,2% 6,60 96,1 3,5 28, Αύγοςζηορ 25,3 57,0% 5,93 96,1 3,1 28, επηέμβπιορ 21,4 62,5% 4,62 96,3 2,9 23, Οκηώβπιορ 16,1 70,8% 2,91 96,6 2,6 15, Νοέμβπιορ 10,7 75,6% 1,93 96,5 2,7 8, Γεκέμβπιορ 6,5 77,1% 1,52 96,6 2,9 2, Εηήζην 15,2 67,0% 4,04 96,3 3,0 15, Μεηπημένο ζε m 10,0 0,0 Βαζκν-εκέξεο ςύμεο Συμπληρώστε το υύλλο Ενεργειακό Μοντέλο RETSreen Minister of Natural Resoures Canada NRCan/CanmetENERGY 19

20 θάικα! Λαλζαζκέλε ζχλδεζε. 20

21 21

22 22

23 Pv estimation utility Σν Pv estimation utility είλαη έλα πνιχ απιφ ινγηζκηθφ ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο, θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν είλαη ειεχζεξν ζην internet θαη είλαη online. Μπνξεί θαλείο λα ην βξεη κε κηα απιή αλαδήηεζε ζην Google γξάθνληαο : pv estimation utility. Σν πξφγξακκα θάλεη εθηίκεζε ηεο απψιεηαο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Αλνίγνληαο ηελ ζειίδα θαη ην πξφγξακκα ζπκπιεξψλνπκε ηνλ ηχπν ηνπ θσηνβνιηατθνχ, ηελ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ηελ εθηηκψκελε απψιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (θαιψδηα κεηαηξνπέαο), ηελ θιίζε, ην αδηκνχζην θαη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηελ εγθαηάζηαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη ζπλνιηθέο απψιεηεο θσηνβνιηατθνχ 15,9%, θαη παξαγφκελε ελέξγεηα αλά κήλα θαη έηνο (2900kWh). 23

24 24

25 Photovoltai Geographial Information System European Commission Joint Researh Centre Ispra, Italy Performane of Grid-onneted PV PVGIS estimates of solar eletriity generation Loation: 40 45'4" North, 23 23'12" East, Elevation: 461 m a.s.l., Nominal power of the PV system: 2.2 kw (rystalline silion) Estimated losses due to temperature: 9.3% (using loal ambient temperature) Estimated loss due to angular refletane effets: 2.9% Other losses (ables, inverter et.): 4.6% Combined PV system losses: 15.9% Month Fixed system: inlination=21 deg., orientation=-16 deg. Ed Em Hd Hm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ot Nov De Year Total for year Ed: Average daily eletriity prodution from the given system (kwh) Em: Average monthly eletriity prodution from the given system (kwh) Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter reeived by the modules of the given system (kwh/m2) Hm: Average sum of global irradiation per square meter reeived by the modules of the given system (kwh/m2) Page 1/2 25

26 Photovoltai Geographial Information System European Commission Joint Researh Centre Ispra, Italy Monthly energy output from fixed-angle PV system Monthly in-plane irradiation for fixed angle Outline of horizon with sun path for winter and summer solstie PVGIS () European Communities, Reprodution is authorised, provided the soure is aknowledged. Dislaimer: The European Commission maintains this website to enhane publi aess to information about its initiatives and European Union poliies in general. However the Commission aepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site. This information is: - of a general nature only and is not intended to address the speifi irumstanes of any partiular individual or entity; - not neessarily omprehensive, omplete, aurate or up to date; - not professional or legal advie (if you need speifi advie, you should always onsult a suitably qualified professional). Some data or information on this site may have been reated or strutured in files or formats that are not error-free and we annot guarantee that our servie will not be interrupted or otherwise affeted by suh problems. The Commission aepts no responsibility with regard to suh problems inurred as a result of using this site or any linked external sites. Page 2/2 26

27 ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σν θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζηα ,47.Σν πνζφ απηφ αλαινγεί ζε: ΤΛΙΚΟ ΕΣΑΙΡΙΑ-ΣΤΠΟ ΣΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΟ Ε Βάζε ζηήξημεο Κ2 systems INVERTER SUNNY BOY 2500u Αληηθεξαπληθφ Shneider Eletri PRD 40r 600DC Αςφάλεια τφξεωσ legrand 15A d 2 10 Αςφάλεια τφξεωσ legrand 16A a 1 2 Διακόπτθσ Shneider Eletri C60 d 1 96,07 Μικροαυτόματοσ legrand 25 A 1 4,5 Φωτοβολταϊκά πλαίςια SunPower 315 solar panel ,9 2,5 Καλϊδια solar systems 2*6mm2 d meters 4 Καλϊδια solar systems 2*10mm2 a 27 meters 54 Καλϊδια solar systems 1*25mm2 γείωςθ 3 meters 18 ΔΕΘ Διαςφνδεςθ 1089 Θλεκτρολόγοι Εγκατάςταςθ 2 θμζρεσ 440 ΡΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΙΛΘΣ ΤΑΣΘΣ Legrand 2 30 φνολο ,47 Γηα ηελ αλάγθε ηεο κειέηεο έγηλαλ ζπγθξίζεηο ζε δηάθνξα θσηνβνιηατθά, φπσο Αleo, Suho, sun power θαη Conergy. Απφ ηελ κειέηε πξνέθπςε φηη ηα θσηνβνιηατθά ηεο εηαηξίαο Sunpower είλαη απφ ηα πην απνδνηηθά, ηεο ηάμεσο ηνπ 19,3%, ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο αλέξρεηαη ζε πςειά επίπεδα. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πάλει είλαη φηη δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ζηελ Διιεληθή αγνξά. ε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θσηνβνιηατθά πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ρψξα καο, ην πην ζπκθέξνλ είλαη ην 315 Solar panel ηεο εηαηξίαο SunPower. Σν ζχζηεκα έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 2.2 kwp πνπ είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηα 10 kwp πνπ είλαη ην κέγηζην γηα ηέηνηνπ είδνπο εγθαηάζηαζε, αιιά είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν. Ζ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε πξνζθέξεη 1415 ην ρξφλν θαη θάλεη απφζβεζε ζε 7.4 έηε. Σα έζνδα γηα ηα επφκελα 17,6 έηε ππνινγίδνληαη ζην πνζφ ησλ Καηά ηελ γλψκε κνπ ε εγθαηάζηαζε είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη ζπκθέξεη λα γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. 27

28 28

29 Πξνζθνξά Θεζζαινλίθε Πξνο Κα Ρψκα Αηθαηεξίλε, Αζθφο Θεζζαινλίθεο Κπξία Ρψκα, Παξαθάησ κπνξείηε λα βξείηε ηελ πξνζθνξά κνπ γηα πξνκήζεηα απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία Φ/Β ζπζηήκαηνο watt ζηελ ζηέγε ηεο νηθίαο ζαο. 1. Φσηνβνιηατθή γελλήηξηα (7ηεκάρηα) Φσηνβνιηατθφ πιαίζην κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ Ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο ηεο εηαηξείαο SunPower κε θσδηθφ 315 solar panel ζηα 315W. Σηκή πξνζθνξάο επξψ 2. Μεηαηξνπέαο δηθηχνπ (1 ηεκάρηo) Μεηαηξνπέαο δηθηχνπ SMA Sunny Boy SB 2500u Υξεηάδνληαη 1 κεηαηξνπέαο δηθηχνπ κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θαιχςνπλ ηε ζπλνιηθή ηζρχ ησλ watt ηνπ ζπζηήκαηνο. Δμαηξεηηθά πςειή απφδνζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ έσο θαη 94,1% Μεγάιν εχξνο ηάζεο θαη έληαζεο εηζφδνπ πνπ επηηξέπεη πην επέιηθην θαη βέιηηζην 29

30 ζρεδηαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο. χζηεκα ςχμεο δηπινχ ζαιάκνπ Optiool γηα κέγηζηε απφδνζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απνµφλσζεο ζχµθσλα µε ην πξφηππν DIN VDE Eletroni Solar Swith ESS: Απηφλνκε δηεπαθή απνκφλσζεο ζχκθσλα µε ην πξφηππν DIN VDE ρξφληα εγγχεζε απφ ηελ SMA (πξναηξεηηθά επέθηαζε ηεοεγγχεζεο ζηα 10 έηε) Σηκή πξνζθνξάο επξψ 4. χζηεκα ζηήξημεο ζηαζεξψλ βάζεσλ (2 ηεκάρηα) χζηεκα ζηαζεξψλ βάζεσλ ζηήξημεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει ζηελ ζηέγε ηεο νηθίαο ζαο. Οη βάζεηο ζηήξημεο είλαη κειεηεκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πάλει θαη ζπλνδεχνληαη απφ εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αληνρήο ζε αλέκνπο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο 423 επξψ 5. Πίλαθαο απηνκαηηζκψλ, θαηάιιειε θαισδίσζε Σερληθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ πίλαθεο απηνκαηηζκψλ θαη θαισδίσζε θαηάιιειεο δηαηνκήο γηα ηελ αζθαιέζηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο επξψ 30

31 6. Δγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ Δγθαηάζηαζε ησλ βάζεσλ, ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει, θαη ησλ inverter, ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη εθαξκνγή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα κεραλήκαηα ειέγρνπ θαη πξνεηνηκαζία γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο 440 επξψ Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,47 Οη παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 21% Με ηηκή Δι ηάρεξ Ηκάλη Θεζζαινλίθε Σει : 69ΥΥΥΥΥΥΥΥ 31

32 32

33 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ - ΤΝΓΔΖ Βήκα 1: Πνιενδνκία γηα έλαξμε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. Τπνβνιή αίηεζεο ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηεο Έγθξηζεο Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, βάζεη ηεο Τ.Α. ΤΠΔΥΩΓΔ 29107/ (ΦΔΚ 344/ΑΑΠ/ ) Βήκα 2: Τπνβνιή αίηεζεο ζχλδεζεο ζηελ ηνπηθή κνλάδα Γηθηχνπ ηεο ΓΔΖ (Πεξηνρή). Δπηζπλάπηνληαη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ππ αξηζ. 1 έσο θαη 7 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο (ην έληππν δηαηίζεηαη απφ ηε ΓΔΖ). Πξνυπφζεζε είλαη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη ήδε επηιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη λα έρεη εθπνλεζεί ε ζρεηηθή ηερληθή κειέηε.ζ ΓΔΖ εμεηάδεη ην αίηεκα θαη πξνβαίλεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ζηελ έγγξαθε δηαηχπσζε Πξνζθνξάο χλδεζεο πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηε δαπάλε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. (1) Βήκα 3: Τπνβνιή αίηεζεο θαηάξηηζεο ηεο χκβαζεο χλδεζεο ζηελ Πεξηνρή ΓΔΖ. ηελ αίηεζε ζα αλαθέξεηαη φηη γίλεηαη απνδεθηή ε Πξνζθνξά χλδεζεο θαη ζα επηζπλάπηεηαη ε Έγθξηζε Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. (2) Βήκα 4: Τπνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζηελ Πεξηνρή ΓΔΖ. Ζ ΓΔΖ θαηαζθεπάδεη ηα έξγα ζχλδεζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη λέα έξγα Γηθηχνπ (πέξαλ ηεο εγθαηάζηαζεο λένπ κεηξεηή). Βήκα 5: Τπνβνιή αίηεζεο θαηάξηηζεο ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ ζηελ ηνπηθή ππεξεζία Δκπνξίαο ηεο ΓΔΖ, ή ζηα γξαθεία άιινπ πξνκεζεπηή (εθφζνλ ε ΓΔΖ δελ είλαη ν πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεηξεηή θαηαλάισζεο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο). Βήκα 6: Τπνγξαθή ηεο χκβαζεο πκςεθηζκνχ. Ζ χκβαζε ππνγξάθεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο. Βήκα 7: Τπνβνιή αίηεζεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ζηελ Πεξηνρή ΓΔΖ. Δπηζπλάπηνληαη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ππ αξηζ. 9 έσο θαη 11 ηνπ εληχπνπ αίηεζεο. Πξνυπνζέζεηο είλαη ε εηνηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Ζ ΓΔΖ εηδνπνηεί ηειεθσληθά ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Βήκα 8: Δλεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο. Γίλεηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. (3) Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο (1) Ζ Πεξηνρή ΓΔΖ ζα παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε ζχλδεζεο θαη ζα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο κφλνλ εθφζνλ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία είλαη πιήξε θαη νξζψο ζπκπιεξσκέλα. Αιιαγέο ζηελ παξαιεθζείζα αίηεζε δελ γίλνληαη δεθηέο. (2) Ζ πξνζθφκηζε ηεο έγθξηζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο. (3) Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή δπζιεηηνπξγίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε ζχλδεζε ζα παξακείλεη αλελεξγή κέρξηο φηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνβεί ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε ΓΔΖ. 33

34 34

35 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 1) Αίηεζε γηα έγθξηζε άδεηαο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο 2) Σερληθή έθζεζε 3) πκβφιαην ή απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ (Καηαηέζεθε ζηνλ θάθειν ηεο ΓΔΖ) 4) Οηθνδνκηθή άδεηα 5) Φσηνγξαθίεο πεξηκεηξηθά ηεο νηθίαο 6) ρέδηα (θάηνςε-ηνκή- ηνπνγξαθηθφ ) (ΠΑΡΑΣΖΜΑ 4) 35

36 36

37 Αίηεζε γηα έγθξηζε άδεηαο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο 37

38 38

39 39

40 40

41 Σερληθή έθζεζε 41

42 42

43 Σερληθή έθζεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζε ζηέγε νηθνδνκήο 1.Θέζε Δγθαηάζηαζεο Ο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζθεπή δηψξνθεο νηθίαο ζηνλ Αζθφ Θεζζαινλίθεο. Ζ ζθεπή έρεη εκβαδφ 89.5 m 2 ηεηξαγσληθά κέηξα. 2.θνπφο έξγνπ Ο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζα έρεη σο ιεηηνπξγία ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο, κε ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηεο εθκεηάιιεπζε θαη ηελ πψιεζή ηεο πξνο ηε Γ.Δ.Ζ. Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ έξγνπ είλαη 2,2 kwp. Σν έξγν αλήθεη ζηελ θα. Ρψκα Αηθαηεξίλε θαη ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ ειεθηξνιφγν κεραληθφ ΣΔ θ. Ηκάλη Δι Σάρεξ. 3. Δμνπιηζκφο Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ζα πεξηέρεη: 7 θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο κνλνθξηζηαιηθνχ ππξηηίνπ, δηαζηάζεσλ 1046x1559mm θαη 46mm βάζνο πιαηζίνπ. Σν βάξνο ηνπο είλαη 18,6kg θαη ε απφδνζή ηνπο 315W αλά γελλήηξηα. 1 κεηαηξνπέαο δηθηχνπ (inverters) ηεο εηαηξείαο SMA Sunny Boy 2500u κε κεηαζρεκαηηζηή απνκφλσζεο θαη κε δηαθφπηε DC. Βάζεηο αινπκηλίνπ, πξνζαξκνζκέλεο ζην ζρέδην θαη ηελ θιίζε ηεο θεξακνζθεπήο ηεο K2 Systems. Ζιεθηξηθνί πίλαθεο Υ.Σ θαη θαισδηψζεηο Γηαθφπηεο ηζρχνο Μεηξεηήο απνδηδφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Γηάηαμε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ελδερφκελν θεξαπλνχ Γηάηαμε γείσζεο γηα ηελ αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Καηαζθεπή ζε θαηάιιειε ζέζε γηα ηε δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν, φπνπ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ν κεηξεηήο. 4. Σνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ηηο δνθνχο ηεο θεξακνζθεπήο ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεσζνχλ κεηαιιηθέο θνηινδνθνί. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηεξηγκάησλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εθαξκφδνπλ ζηηο μχιηλεο δνθνχο, αιιά θαη λα πξνβιέπνληαη 2 ζεηξέο θνηινδνθψλ γηα θάζε ζεηξά πιαηζίσλ, γηα ηελ αζθαιή ζηεξέσζε ησλ ηειεπηαίσλ. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα αθνινπζεί ηελ θιίζε ηεο θεξακνζθεπήο θαη δε ζα είλαη ππεξπςσκέλε ζε ζρέζε κε ην επίπεδν απηήο πεξηζζφηεξν απφ 4-5m γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε θαη αεξηζκφ ησλ πιαηζίσλ. Θα ηνπνζεηεζνχλ βάζεηο θαη πιαίζηα πάλσ απφ βεξάληεο. Οη inverters θαη ν ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα, εζσηεξηθά ηεο θεξακνζθεπήο ηνπ ζπηηηνχ. 5.ηήξημε βάζεσλ 43

44 Οη βάζεηο ζα ζηεξεσζνχλ ζηα θεξακίδηα κε βίδεο. Μεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ, ζα γίλνπλ εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ελίζρπζεο ηεο κφλσζεο ηεο ζηέγεο. 6. Καισδίσζε ηελ πιεπξά ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα κε επηπιένλ κφλσζε πξνζηαζίαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηε δηάβξσζε πνπ απηή πξνθαιεί. Οη ζηνηρεηνζεηξέο πνπ ζα ζρεκαηίδνπλ ηα Φ/Β πιαίζηα ζα νδεχζνπλ πξνο ηνλ inverter πνπ ζα βξίζθεηαη εζσηεξηθά ηεο ζηέγεο. Σα θαιψδηα ηζρχνο ζηελ πιεπξά ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πνπ ζα θηάζνπλ θαη ζην κεηξεηή ηεο Γ.Δ.Ζ. ζα είλαη θαηάιιεια θαη γηα ειεχζεξε φδεπζε ζηνλ αέξα, αιιά θαη γηα εληαθηαζκφ. Δπίζεο ζα έρνπλ επηπιένλ πξνζηαζία γηα απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπο απφ δηαβξψζεηο, κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ηξσθηηθά. Θα ηνπνζεηεζνχλ γηα ιφγνπο επηπιένλ πξνζηαζίαο ζε ειεθηξνινγηθνχο ζσιήλεο (ζπηξάι) θαη ζα νδεχζνπλ ζακκέλα ζε βάζνο 70m κέρξη ην κεηξεηή ηεο Γ.Δ.Ζ πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο θαηνηθίαο. 44

45 πκβφιαην ή απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 Φσηνγξαθίεο πεξηκεηξηθά ηεο νηθίαο 51

52 52

53 Φσηνγξαθίεο νηθίαο 53

54 54

55 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΖΝ ΓΔΖ Αίηεζε γηα ηε ζχλδεζε Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο 1) Σερληθφ εγρεηξίδην θσηνβνιηατθνχ - Πηζηνπνίεζε θσηνβνιηατθνχ 2) Σερληθφ εγρεηξίδην κεηαηξνπέα - Πηζηνπνηήζεηο κεηαηξνπέα 3) Πνιπγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην 4) Αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ 5) ρέδηα (θάηνςε Σνκή) (ΠΑΡΑΣΖΜΑ 4) 6) πκβφιαην ή απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ Δπηζθφπεζε Όξνη ζχλδεζεο πξνζθνξά ΓΔΖ 7) Τπεχζπλε δήισζε ηδηνθηήηε 8) Έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο (πξν ηεο ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζχλδεζεο) χκβαζε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ΥΣ ηεο ΓΔΖ 9) χκβαζε ζπκςεθηζκνχ 10) Τπεχζπλε δήισζε ειεθηξνιφγνπ Πεξηγξαθή θαηλνκέλνπ «λεζηδνπνίεζεο» 11) Τπεχζπλε δήισζε ηδηνθηήηε Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο αηηνχληα 55

56 56

57 Αίηεζε γηα ηε ζχλδεζε Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ηζρχνο 10 kwp ζην Γίθηπν ΥΣ 57

58 58

59 ΔΕΘ/Ρεριοχι. Θμερομθνία Ραραλαβισ τθσ αίτθςθσ:. (Συμπλθρϊνεται από τθν Ρεριοχι Δ.Ε.Θ) Αίτηςη για τη ςφνδεςη Φωτοβολταϊκοφ υςτήματοσ ιςχφοσ 10 kwp ςτο Δίκτυο ΧΣ (ςτο πλαίςιο του Ειδικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξησ Φωτοβολταϊκών υςτημάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ) τοιχεία Κυρίου του Φωτοβολταϊκοφ υςτήματοσ Ιδιότθτα κυρίου του Συςτιματοσ Φυςικό Ρρόςωπο Κφριοι οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν πολυκατοικίασ Ρολφ μικρι επιχείρθςθ (ι φυςικό πρόςωπο επιτθδευματίασ) Πνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου (ι εκπροςϊπου διαχειριςτι) ΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ Κατοικία/ζδρα ΑΣΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου ΑΦΜ και ΔΟΥ ΧΧΧΧΧΧ φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου Εκπρόςωποσ επικοινωνίασ με τθ ΔΕΘ ΕΛ ΤΑΧΕ ΙΜΑΝΤ Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΝ/ΝΙΚΘΣ Θλεκτρονικι διεφκυνςθ ( ) Τθλζφωνο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Fax ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 59

60 τοιχεία Εγκατάςταςησ Θζςθ εγκατάςταςθσ (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., Διμοσ, Νομόσ) Συνολικι ιςχφσ (kwp) Αρικμόσ Ραροχισ του υφιςτάμενου μετρθτι κατανάλωςθσ ςτο ίδιο κτίριο (για τον οικονομικό ςυμψθφιςμό) ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Τ.Κ Δϊμα Στζγθ Στζγαςτρο 2,2 kwp XXXXXXXXX Στοιχεία του υπεφκυνου μελζτθσ και εγκατάςταςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ (επωνυμία, ειδικότθτα, διεφκυνςθ, τθλζφωνο) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ: ΕΛ ΤΑΧΕ ΙΜΑΝΤ ΑΣΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΤΚ Τθλ.ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΠΣ : ΕΛ ΤΑΧΕ ΙΜΑΝΤ ΔΙΡΛ. ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΠΣ ΤΕ τοιχεία Φωτοβολταϊκών πλαιςίων Καταςκευαςτισ, προζλευςθ SunPower, Αμερικι Τφποσ - μοντζλο ΜΟΝΟΚΥΣΤΑΛΙΚΟ 315 SOLAR PANEL Ονομαςτικι ιςχφσ πλαιςίου 315 W Αρικμόσ πλαιςίων 7 Ριςτοποιιςεισ IEC 61215, Safety tested IEC 61730; UL listed (UL 1703), Class C Fire Rating τοιχεία αντιςτροφζων (inverter) 60

61 Καταςκευαςτισ, προζλευςθ SMA (ΓΕΜΑΝΙΑΣ) Τφποσ - Μοντζλο Ονομαςτικι ιςχφσ εξόδου Μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου 2500u 2300 W 2500 W Μζγιςτοσ βακμόσ απόδοςθσ 94.1% Συντελεςτισ ιςχφοσ 1 Διακφμανςθ τάςθσ εξόδου (προεπιλεγμζνθ και δυνατό εφροσ ρφκμιςθσ) (πξνεπηιεγκέλε) 230V (εχξνο ξχζκηζεο) 0,8 Vnom 1,15 Vnom Διακφμανςθ ςυχνότθτασ εξόδου (προεπιλεγμζνθ και δυνατό εφροσ ρφκμιςθσ) (πξνεπηιεγκέλε) 50 Hz (εχξνο ξχζκηζεο) 49,51-50,49 Hz Ολικι αρμονικι παραμόρφωςθ ρεφματοσ (THD) Ζγχυςθ DC < 4% < 0,5 % του ονομαςτικοφ ρεφματοσ Μεταςχθματιςτισ απομόνωςθσ NAI Ρροςταςία ζναντι του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ (Islanding) κατά VDE 0126 ι ιςοδφναμθσ μεκόδου NAI Ρλιρθσ περιγραφι τρόπου προςταςίασ Υπάρχει ςυνθμμζνθ ςτο φάκελο Ριςτοποιιςεισ Τπάξρνπλ ζπλεκκέλεο ζηνλ θάθειν Ζγγραφα και ςτοιχεία που ςυνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηςη 61

62 1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων 2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιςτοποιθτικά αντιςτροφζων 3. Μονογραμμικό θλεκτρολογικό ςχζδιο του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ (υπογεγραμμζνο από μθχανικό κατάλλθλθσ ειδικότθτασ) 4. Αντίγραφο πρόςφατου λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (για τον μετρθτι κατανάλωςθσ του ακινιτου ι των κοινόχρθςτων μζςω του οποίου κα διενεργείται ο οικονομικόσ ςυμψθφιςμόσ) 5. Τοπογραφικό τθσ κζςθσ (προκειμζνου για κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ) 6. Αποδεικτικό δικαιϊματοσ χριςθσ του χϊρου εγκατάςταςθσ, κατά περίπτωςθ, ωσ ακολοφκωσ : α) Για εγκατάςταςθ του Συςτιματοσ ςε ιδιόκτθτο χϊρο από τον κφριο του χϊρου αυτοφ : Τίτλοσ κυριότθτασ (αντίγραφο ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ και πιςτοποιθτικοφ μεταγραφισ τθσ ςτο υποκθκοφυλακείο) β) Για εγκατάςταςθ του Συςτιματοσ ςε ιδιόκτθτο χϊρο από άλλο, πλιν του ιδιοκτιτθ, κφριο οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ ςτο ίδιο κτίριο : Τίτλοσ κυριότθτασ ωσ ανωτζρω και ζγγραφθ ςυμφωνία του κυρίου του χϊρου εγκατάςταςθσ για τθν παραχϊρθςθ του ςε άλλο κφριο οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ του ίδιου κτιρίου με ίδια ευκφνθ των υπογραφόντων γ) Για εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςε κοινόχρθςτο ι κοινόκτθτο χϊρο είτε από ςφνολο των κυρίων οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν του κτιρίου, είτε από ζναν εκ των κυρίων οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν, μετά από παραχϊρθςθ του χϊρου αυτοφ. Ρρακτικό ομόφωνθσ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ι ζγγραφθ ςυμφωνία όλων των ςυνιδιοκτθτϊν του κτιρίου με ευκφνθ του διαχειριςι ι του κυρίου οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ που κα εγκαταςτιςει το ςφςτθμα αντίςτοιχα. 7. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία ο αιτϊν να δθλϊνει ότι : α) Το ζργο τθσ εγκατάςταςθσ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ δεν ζχει ενταχκεί ςε οποιοδιποτε πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ β) Μζροσ των κερμικϊν αναγκϊν ςε ηεςτό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκακίςταται το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα καλφπτεται με χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (με αναφορά ςτον τρόπο κάλυψθσ, όπωσ θλιακόσ κερμοςίφωνασ, θλιοκερμικά, βιομάηα κλπ. ) 62

63 Μόνο για τθν περίπτωςθ που ο ςυμψθφιςμόσ γίνεται με μετρθτι ιδιόκτθτθσ κατοικίασ γ) Κατατάςςεται ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθν Ε.Ε. Μόνο προκειμζνου για φυςικά ι νομικά πρόςωπα επιτθδευματίεσ δ) Πλοι ανεξαιρζτωσ οι ςυνιδιοκτιτεσ των οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν του κτιρίου ζχουν υπογράψει το πρακτικό τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι ζχουν εγγράφωσ ςυμφωνιςει για τθν εγκατάςταςθ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ ε) Πλα τα ςτοιχεία που υποβάλλει με τθν αίτθςι του είναι αλθκι Ζγγραφα και ςτοιχεία που θα πρζπει να προςκομιςτοφν προ τησ υπογραφήσ τησ φμβαςησ φνδεςησ 8. Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ για τθν εγκατάςταςθ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ (ΦΕΚ 1079/Β/ , άρκρο 5) Ζγγραφα και ςτοιχεία που θα πρζπει να προςκομιςτοφν προ τησ ενεργοποίηςησ τησ ςφνδεςησ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτήματοσ με το Δίκτυο 9. Αντίγραφο τθσ Σφμβαςθσ Συμψθφιςμοφ 10. Υπεφκυνθ Διλωςθ μθχανικοφ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθ ςυνολικι εγκατάςταςθ, με ςυνθμμζνα : μονογραμμικό θλεκτρολογικό ςχζδιο τθσ εγκατάςταςθσ και τεχνικι περιγραφι του τρόπου αποφυγισ του φαινομζνου τθσ νθςιδοποίθςθσ ςτθν οποία κα αναφζρονται οι ρυκμίςεισ των ορίων τάςεωσ και ςυχνότθτασ ςτθν ζξοδο του αντιςτροφζα που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν για τθν τάςθ το + 15% εϊσ -20% τθσ ονομαςτικισ τάςθσ, ενϊ για τθ ςυχνότθτα τα +/- 0.5 Hz κακϊσ επίςθσ και τθν πρόβλεψθ ότι ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των πιο πάνω ορίων ο αντιςτροφζασ κα τίκεται εκτόσ (αυτόματθ απόηευξθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ : - Θζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε 0.5 δευτερόλεπτα - Επανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από 3 λεπτά Επίςθσ κα αναφζρεται ο χρόνοσ λειτουργίασ τθσ προςταςίασ ζναντι νθςιδοποίθςθσ 11. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία ο κφριοσ του φωτοβολταϊκοφ κα αναφζρει ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ δεν κα τροποποιθκοφν οι ρυκμίςεισ που δθλϊκθκαν βάςει των απαιτιςεων τθσ ανωτζρω Υπεφκυνθσ Διλωςθσ μθχανικοφ. 63

64 64

65 Σερληθφ εγρεηξίδην πηζηνπνίεζε θσηνβνιηατθψλ 65

66 66

67 SUNPOWER" 315 SOLAR PANEL EXCEPTIONAL EFFICIENCY AND PERFORMANCE BENEFITS Highest Effiieny Panel effiieny of 19.3% is the highest ommerially available More Power SunPower 315 delivers 50% more power per unit area than onventional solar panels and 100% more than thin film solar panels Redues Installation Cost More power per panel means fewer panels per install. This saves both time and money. Reliable and Robust Design Proven materials, tempered front glass, and a sturdy anodized frame allow panel to operate reliably in multiple mounting onfigurations The SunPower 315 Solar Panel provides today's highest effiieny and performane. Utilizing 96 next generation SunPower all-bak ontat solar ells, the SunPower 315 delivers an unpreedented total panel onversion effiieny of 19.3%. The 315 panel's redued voltage-temperature oeffiient and exeptional low-light performane attributes provide outstanding energy delivery per peak power watt. SunPoweKs High Effiieny Advantage - Up to Twie the Power Comparable systems overing 1000 m 2 / 10,750 ft 2 Thin Film Conventional SunPower Watts / Panel Effiieny 9.0% 12.0% kws SPR-315E-WHT ιδ ι 67

68 SUNPOWER" 315 SOLAR PANEL EXCEPTIONAL EFFICIENCY AND PERFORMANCE Eletrial Data Measured at Standard Test Conditions (STC): irradiane of 1000/m 2, air mass 1.5g, and ell temperature 25 C IV Curve Pmax 315 W Rated Voltage Vmp 54.7 V Rated Current Imp 5.76 A Open Ciruit Voltage Vo 64.6 V Short Ciruit Current Is 6.14 A Maximum System Voltage IEC, UL 1000 V, 600 V Temperature Coeffiients Power -0.38% / C Voltage (Vo) mv/ C Current (Is) 3.5 ma/ C < W/m 2 at 25 C 800 W/m2 at 25 C 500 W/m2 at 25 C I 1000 W/m2 at 50 C Voltage (V) Series Fuse Rating 15 A Current/voltage harateristis with dependene on irradiane and module temperature. Peak Power per Unit Area 193 W/m 2,17.9 W/ft 2 CEC PTC Rating W Mehanial Data Solar Cells 96 SunPower all-bak ontat monorystalline Front Glass 4.0mm (5/32 in) tempered Juntion Box IP-65 rated with 3 bypass diodes Output Cables 900 mm length ables / Multi-Contat onnetors Frame Clear anodized aluminum alloy type 6063 Weight 24 kg, 53 lbs Tested Operating Conditions Temperature -40 C to +85 C (-40 F to +185 F) Max load 50 psf (2400 Pasals) front and bak Impat Resistane Hail - 25 mm (1 in) at 23 m/s (52 mph) Warranty and Certifiations Warranty 25 year limited power warranty 5 year limited produt warranty Certifiations IEC 61215, Safety tested IEC 61730; UL listed (UL 1703), Class C Fire Rating Dimensions mm (in) 1200 (47.24 ) fl ι (.16) Π I ( ' ' il Γ Ground) I 1 I 1 ~" (61.39) " 1 10 ( ) 2X 04.2 (16) ( Ground ) f a (39.45) (.16) ( Ground ) CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. Go to for details About SunPower SunPower designs, manufatures and delivers high-performane solar eletri tehnology worldwide. Our high-effiieny solar ells generate up to 50 perent more power than onventional solar ells. Our high-performane solar panels, roof tiles and trakers deliver signifiantly more energy than ompeting systems. Otober 2007 SunPower Corporation. All rights reserved. Speifiations inluded in this datasheet are subjet to hange without notie. Printed on reyled paper 68 Doument # Rev *B

69 QIIO.E Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment Page 1 of 1 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y Page Bottom QIIO.E Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment See General Information for Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA Photovoltai array ombiner boxes, Models PL-CB-56-01, PL-CB-36-01, PL-CB Photovoltai power system aessories, Models "PawerCurb LG", PowerCurb RT and "PowerBus", for use with the "PowerGuard" system. Models "Power Guard Curbs", Power Light Module Mounting Clips, PL-CL-EFF-STD01, PL-CL-EFF-EXT01, PL-CL-IFF-STD01, PL-CL-IFF-EXT01, PL-CL-IFF-PER01, PL-CL-IFF-STD02. Sunny tower, Model SPR-Tm. Last Updated on Questions? Notie of Dislaimer Page Top Copyright () 2007 Underwriters Laboratories In. The appearane of a ompany's name or produt In this database does not In itself assure that produts so identified have been manufatured under UL's Follow-Up Servie. Only those produts bearing the UL Mark should be onsidered to be Listed and overed under UL's Follow-Up Servie. Always look for the Mark on the produt. UL permits the reprodution of the material ontained In the Online Certifiation Diretory subjet td the following onditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data {or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifiations Diretory with permission from Underwriters Laboratories In." must appear adjaent to the extrated material. In addition, the reprinted material must inlude a opyright notie In the following format: "Copyright 2007 Underwriters Laboratories In. " An ι ii a fl i t «η e u I D r α a η i 7 π I ι π n a r k i n g I ο ι a,ι 1e ι η η ι ι d w 1 1 h i π I ο fl Μ I y, m i s l n n u ιι n k n o w l e d g e 69

70 QII07.E Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment Certified for Can... Page 1 of 1 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y QII07.E Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment Certified for Canada Paoe Bottom Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment Certified for Canada See General Information for Distributed Generation Power Systems Aessory Equipment Certified for Canada SUNPOWERCORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA Photovoltai array ombiner boxes, Models PL-CB-56-01, PL-CB-36-01, PL-CB Photovoltai power system aessories, Models "PowerCurb LG", PowerCurb RT, "PowerBus", for use with the "PowerGuard" system. Sunny tower, Model SPR-Tm. Last Updated on Questions? Notie of Dislaimer Page Top Copyright (E) 2007 Underwriters Laboratories InM The appearane of a ompany's name or produt In this database does not In Itself assure that produts so identified have been manufatured under UL's Follow-Up Servie. Only those produts bearing the UL Mark should be onsidered to be Listed and overed under UL's Follow-Up Servie. Always look for the Mark on the produt. UL permits the reprodution of the material ontained in the Online Certifiation Diretory subjet to the following onditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented In their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifiations Diretory with permission from Underwriters Laboratories in." must appear adjaent to the extrated material. In addition, the reprinted material must Inlude a opyright notie In the following format: "Copyright 2007 Underwriters Laboratories In. " A n i n d e p e n d e n t n r o a n i i f l l i o n w o r n i n u Γ D r q n a Ι ΐ ι W f l i l d «11 h ι η I e g ι 11 > p r e i s i o n a n d U i m i i d p 70

71 QIGU2.E Photovoltai Modules - Component Page 1 of 4 Q Η L I M E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y Page Bottom QIGU2.E Photovoltai Modules - Component Photovoltai Modules - Component See General Infgrmation far Photovoltai Modules - Component SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA Eletrial Rating ES Devie Cat. No. I s pmax Max System V d Fire Class Code Photovoltai Laminate SPR-335EL C SPR-333EL SPR-330EL _ SPR-327EL SPR325EL SPR-323EL SPR-320EL SPR-318EL SPR-315EL SPR-313EL SPR-310EL SPR-308EL PR-305EL SPR-303EL SPR-300EL SPR-298EL SPR-295EL SPR-293EL SPR-290EL SPR-285EL SPR-280EL SPR-250EL SPR-248EL ΞPR-245EL Β SPR-243EL PQ Code

72 QIGU2.E Photovoltai Modules - Component Page 2 of 4 SPR-240EL C SPR-238EL C SPR-235EL SPR-233EL SPR-230EL SPR-228EL SPR-225EL SPR-325L SPR-323L SPR-320L SPR-318L SPR-315L SPR-313L SPR-310L SPR-308L SPR-305L SPR-303L Q SPR-3D0L SPR-298L SPR-295L , SPR-293L SPR-290L SPR-285L SPR-280L SPR-245L SPR-243L SPR-240L SPR-238L SPR-235L SPR-233L SPR-230L SPR-228L SPR-225L SPR-217L SPR-220L-BLK-U SPR-208L-BLK-U SPR-220L SPR-215L SPR-210L

73 QIGU2.E Photovoltai Modules - Component SPR-205L C SPR-200L Β C SPR-195L C SPR-190L C 5PR-185L C SPR-180L C SPR-100L , C SPR-95L SPR-90L SPR-85L SPR-80L B0 600 SPR-75L SPR-70L Photovoltai Module CNE-32L-BLK-U CNE-33L-BLK-U CNE-34L-BLK-U CNE-35L-BLK-U CNE-36L-BLK-U CNE-37L-BLK-U CNE-38L-BLK-U E - CNE-39L-BLK-U CNE-40L-BLK-U PLT-58L-BLK-U PLT-59L-BLK-U PLT-60L-BLK-U PLT-61L-BLK-U PLT-62L-BLK-U PLT-63L-BLK-U PLT-64L-BLK-U PLT-65L-BLK-U PLT-66L-BLK-U PLT-67L-BLK-U PLT-68L-BLK-U PLT-69L-BLK-U PLT-70L-BLK-U Page 3 o _ Marking: Company name, atalog designation, and Reognized Component Mark Last Updated on on devie or arton. Questions? Notie of Dislaimer Paoe Too 73

74 QIGU.E Photovoltai Modules and Panels Page 1 of2 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y Page Bottom QIGU.E Photovoltai Modules and Panels Photovoltai Modules and Panels See General Information for Photovoltai Modules and Panels SUNPOWER CORP E Ν 1ST ΞΤ SAN JOSE, CA USA Photovoltai modules, Models SPR-325, SPR-323, SPR-320, SPR-318, SPR-315, SPR-313, SPR-310, SPR-308, SPR-305, SPR-303, SPR-300, SPR-298, SPR-295, SPR-293, SPR-290, SPR-285, SPR-280, SPR-245, SPR-243, SPR-240, SPR-238, SPR-235, SPR-233, SPR-230, SPR-228, SPR-225, 5PR-217, SPR-220, SPR-215, SPR-210, SPR-205, SPR- 200, SPR-195, SPR-190, SPR-185, SPR-100, SPR-95, SPR-90, SPR-85, SPR-80, 5PR-75, SPR-70, followed by -WHT or -BLK, followed by -U, -I or -D. Models SPR-220-BLK-U and SPR-208-BLK-U. Models SPR-335E, SPR-333E, SPR-330E, SPR-327E, SPR-325E, SPR-323E, SPR-320E, SPR-318E, SPR-315E, SPR-313E, SPR-310E, SPR-308E, -SPR-305E, SPR-303E, SPR-300E, SPR-298E, SPR-295E, SPR-293E, SPR-290E, SPR-2B5E, SPR-280E, SPR-250E, SPR-248E, SPR-245E, SPR-243E, SPR-240E, SPR-238E, SPR-235E, SPR-233E, SPR-230E, SPR- 228E, SPR-225E, followed by -WHT or -BLK, followed by -U, -I or -D. "PowerGuard" System Models PL-AP-65, PL-AP-65 Double module, PL-AP-120L, PL-AP-75 Double module, PL-AP-130, PL-APx-110-SL, PL-ASE-100, PL-BP-2150S, PL-BP-3160L, PL-TF-80L, PL-FS-415-A, PL-KY0C-FL167, PL-KYOC-FL158, PL-KYOC-FL125, PL-KYOC-FL120-1B, PL-MST-43, PL-MSX-120, PL-PW-750, PL-PW-750 Double module, PL-SP-75, PL- SP-75 Double module, PL-SP-70 Double Module, PL-SQ85-P Double Module, PL-SP-135, PL-SP150-24L, PL-SP150-CPL, PL-SYHIP-H552BA2, PL-5Y-HIP190BA2, PL-SY-HIP- 190CA(#), PL-SY-HIP-195CA(#), PL-5Y-HIP-200CA(#), PL-BP-380L Double Module, PL-BP-485L Double Module, PL-SHAR-ND-N6E1D, PL-SHARP-ND-U5E1D, PL-SHARP-ND- U8E1D, PL-SQ77-CPL Double Module, PL-SUNP-SPR-210, PL-SUNP-SPR-22Q, PL-EVER-ES-180P, PL-EVER-ES-190P. (Note - (#) may be digits 1 through 8), "PowerGuard" System Models PL-SP150-24L T10, PL-SY-HIP190BA2 T10. Roof-integrated photovoltai modules, Model PL-PLT-xxL-BLK-U, where "xx" may be 58 through 70. ( + ) (+) - Also Classified under TFXX - Prepared Roofing Materials and TGIK - Roofing Systems, Uplift Resistane. Last Updated on Questions? Notie of Dislaimer Page Too Copyright () 2007 Underwriters Laboratories In. The appearane of a ompany's name or produt in this database does not in Itself assure that produts so Identified have been manufatured under UL's Follow-Up Servie. Only those produts bearing the UL Mark should be onsidered to be Listed and overed under UL's Fol!ow-Up Servie. Always look for the Mark on the produt. UL permits the reprodution of the material ontained in the Online Certifiation Diretory subjet to the following onditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented In their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifiations Diretory with permission from Underwriters Laboratories In." must appear adjaent to the extrated material. In addition, the reprinted material must inlude a opyright notie in the following format: "Copyright 2007 Underwriters Laboratories In. " 74

75 QIGU7.E Photovoltai Modules and Panels Certified for Canada Page 1 of 1 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y Page Bottom QIGU7.E Photovoltai Modules and Panels Certified for Canada Photovoltai Modules and Panels Certified for Canada See General Information for Photovoltai Modules and Panels Certified for Canada SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA Photovoltai modules, Models SPR-325, SPR-323, 5PR-320, SPR-31B, SPR-315, 5PR-313, SPR-310, SPR-308, SPR-305, SPR-303, SPR-300, SPR-298, SPR-295, SPR-293, SPR-290, SPR-285, SPR-280, SPR-245, SPR-243, SPR-240, SPR-238, SPR-235, SPR-233, SPR-230, SPR-228, SPR-225, SPR-217, SPR-220, SPR-215, SPR-210, SPR-205, SPR- 200, SPR-195, SPR-190, SPR-185, SPR-100, SPR-95, SPR-90, SPR-85, SPR-80, SPR-75, SPR-70, followed by -WHT or -BLK, followed by -U, -I or -D. Models SPR-220-BLK-U and SPR-208-BLK-U. Models SPR-335E, SPR-333E, SPR-330E, SPR-327E, SPR-325E, SPR-323E, SPR-320E_, SPR-318E, SPR-315E, SPR-313E, SPR-310E, SPR-308E, SPR-305E, SPR-303E, SPR- 300E, SPR-298E, SPR-295E, SPR-293E, SPR-290E, SPR-285E, SPR-280E, SPR-250E, SPR-248E, SPR-245E, SPR-243E, SPR-240E, SPR-238E, SPR-235E, SPR-233E, 5PR-230E, SPR-228E, SPR-225E, followed by -WHT or -BLK, followed by -U, -I or -D. Last Updated on Questions? Notie of Dislaimer Page Too- Copyright () 2007 Underwriters Laboratories In. The appearane of a ompany's name or produt In this database does not in itself assure that produts so Identified have been manufatured under UL's Follow-Up Servie. Only those produts bearing the UL Mark should be onsidered to be Listed and overed under UL's Follow-Up Servie. Always look for the Mark on the produt. UL permits the reprodution of the material ontained In the Online Certifiation Diretory subjet to the following onditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and In a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifiations Diretory with permission from Underwriters Laboratories in." must appear adjaent to the extrated material. In addition, the reprinted material must Inlude a opyright notie in the following format: "Copyright 2007 Underwriters Laboratories In. " A n i n d e p e n d e n t o r f l n n i z a l i o i i w a l k i n g I α r a a a I e r m α ι I d w i I h ι π ι e a < 11 ν. p r e i s i o n a η d k n o w i n l o f 75

76 QIGU8.E Photovoltai Modules Certified for Canada - Component Page 1 of 4 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y Page Bottom QIGU8.E Photovoltai Modules Certified for Canada - Component Photovoltai Modules Certified for Canada - Component See General Information for Photovoltai Modules Certified for Canada - Component SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA Eletrial Rating Fire ES Devie Cat. No. I s yoc pmax Max System V d Class Code Photovoltai Laminate SPR-335EL C 5PR-333EL C SPR-330EL _ 600 C SPR-327EL C SPR325EL C SPR-323EL C SPR-320EL 'C SPR-31BEL C SPR-315EL C SPR-313EL C SPR-310EL C SPR-308EL SPR-305EL SPR-303EL SPR-300EL SPR-29BEL SPR-295EL SPR-293EL SPR-290EL SPR-285EL SPR-280EL SPR-250EL SPR-248EL SPR-245EL SPR-243EL

77 QIGU8.E Photovoltai Modules Certified for Canada - Component Page 2 of 4 SPR-240EL SPR-238EL SPR-235EL SPR-233EL SPR-230EL SPR-22BEL SPR-225EL SPR-325L SPR-323L SPR-320L SPR-318L SPR-315L SPR-313L SPR-310L SPR-308L SPR-305L SPR-303L SPR-300L SPR-298L SPR-295L «600 SPR-293L SPR-290L SPR-285L SPR-280L SPR-245L SPR-243L SPR-240L SPR-238L SPR-235L SPR-233L SPR-230L SPR-228L SPR-225L SPR-217L SPR-220L-BLK-U SPR-208L-BLK-U SPR-220L SPR-215L SPR-210L

78 QIGU8.E Photovoltai Modules Certified for Canada - Component Page 3 of 4 SPR-205L C SPR-200L C SPR-195L C SPR-190L SPR-185L PR-180L SPR-1D0L SPR-95L SPR-90L SPR-85L SPR-80L SPR-75L SPR-70L Photovoltai Module CNE-32L-BLK-U CNE-33L-BLK-U CNE-34L-BLK-U CNE-35L-BLK-U CNE-36L-BLK-U CNE-37L-BLK-U CNE-38L-BLK-U CNE-39L-BLK-U CNE-40L-BLK-U PLT-58L-BLK-U PLT-59L-BLK-U PLT-60L-BLK-U PLT-61L-BLK-U PLT-62L-BLK-U PLT-63L-BLK-U PLT-64L-BLK-U PLT-65L-BLK-U PLT-66L-BLK-U PLT-67L-BLK-U PLT-68L-BLK-U PLT-69L-BLK-U PLT-70L-BLK-U Marking: Company name, atalog designation and Reognized Component Mark for Canada s. ^ on devie or arton, Last Updated on Questions? Notie of Dislaimer Page Top /29/2007

79 TGIK.E Roofing Systems, Uplift Resistane Page 1 of 1 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y Page Bottom TGIK.E Roofing Systems, Uplift Resistane Roofing Systems, Uplift Resistane See General Information for Roofing Systems. Uplift Resistane SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA PREPARED ROOF COVERING MATERIALS 1. Uplift Resistane 90 psf. Dek: Minimum 15/32 in. ΑΡΑ rated oriented strand board (OSB) sheathing. Ply Sheet: One or more layers of Type 30, fastened per manufaturer's installation Instrutions, Ply Sheet: One or more layers of Elk's VersaShield fastened per manufaturer's installation instrutions. Surfaing: Photovoltai (solar) modules designated "SunTlle". Modules are fastened to the OSB dek with #9 by 1-1/2 in. long galvanized steel srews and rubber grommet as per the manufaturerys Installation instrutions. Last Updated on Questions? Notie of Dislaimer Page Top Copyright (i 2007 Underwriters Laboratories In. The appearane of a ompany's name or produt in this database does not in itself assure that produts so identified have been manufatured under UL's Follow-Up Servie, Only those produts bearing the UL Mark should be onsidered to be Listed and overed under UL's Follow-Up Servie. Always look for the Mark on the produt. UL permits the reprodution of the material ontained In the Online Certifiation Diretory subjet to the following onditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and In a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifiations Diretory with permission from Underwriters Laboratories In." must appear adjaent to the extrated material. In addition, the reprinted material must Inlude a opyright notie In the following format: "Copyright 2007 Underwriters Laboratories In. " An η il r ρ u π d is η I o i f l n n l f a l n s u w a l k i n g I ο ι β g g I e r w «ι I d r t ι I h i n t e g r i t y, p r e i s i o n a n d k n ύ it ι ι) η e 79

80 TGIK.E Roofing Systems, Uplift Resistane Page 1 of 1 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y Page Bottom TGIK.E Roofing Systems, Uplift Resistane Roofing Systems, Uplift Resistane See General Information for Roofing Systems. Uplift Resistane SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN J05E, CA USA PREPARED ROOF COVERING MATERIALS 1. Uplift Resistane 90 psf. Dek: Minimum 15/32 In. ΑΡΑ rated oriented strand board (OSB) sheathing. Ply Sheet: One or more layers of Type 30, fastened per manufaturer's installation Instrutions. Ply Sheet: One or more layers of Elk's VersaShield fastened per manufaturer's installation instrutions. Surfaing; Photovoltai (solar) modules designated "SunTlle". Modules are fastened to the OSB dek with #9 by 1-1/2 in. long galvanized steel srews and rubber grommet as per the manufaturer's installation instrutions. Last Updated on OS Questions? Notie of Dislaimer Page Top Copyright () 2007 Underwriters Laboratories IniS) The appearane of a ompany's name or produt In this database does not In itself assure that produts so Identified have been manufatured under UL's Follow-Up Servie. Only those produts bearing the UL Mark should be onsidered to be Listed and overed under UL's Follow-Up Servie. Always look for the Mark on the produt. UL permits the reprodution of the material ontained in the Online Certifiation Diretory subjet to the following onditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifiations Diretory with permission from Underwriters Laboratories In." must appear adjaent to the extrated material. In addition, the reprinted material must inlude a opyright notie in the following format: "Copyright 2007 Underwriters Laboratories In. " Α π ι nd «f α η if a m n r π.i m,' π I ι ο ιι.ν ο ι k ι ιι π f o r it ξ a I e ι w o r l d ν,-1 ι n ι ιι I u (j r ι I y, p i m o n a n d k «ι ο w I a d <) i 80

81 QIKH.E Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems Page 1 of 3 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y QIKH.E Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems Page Bottom Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems See General Information for Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA Model No. 5PR-OG 5048m, SPR-4000m, SPR-30Q0m, Input Ratings: ST B, GS PV PV Max V Hz DC DC DC Output Ratings: - V 120 Va 1 phase 208 Va 2 phase240 Va split phase 208 Va 2 phase240 Va split phase Hz A VA W MOCP-OUTPUT MOCP-INPUT N/A N/A N/A SC 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka -Comb. Wave 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka -Comb. Wave OT UI UI UI UT AI, ATL AI, ATL AI, ATL Isoi rr rr IT POC Ξ2 S2 52 ER 1 3R 3R MA C 45 C Proessors, Phillips LPC2292 Infineon SAxC505CA-4EM or Infineon SAXC505CA-LM Infineon SAxC505CA-4EM or Infineon SAxC505CA-LM With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware Paired with: Paired with: Paired with: Texas Instruments TMS320F2812 Motorola D5P56F803BU80, or XC56F803BU80, or SPAK56F803BU80 Motorola DSP56F803BU8D, or 81 XC56F803BU80, or SPAK56F803BU80

82 QIKH.E Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems Page 2 of 3 With DSP Series With SRR Series Firmware. With SRR Series Firmware Firmware Firmware Versions BFR = 2.052, and DSP = BFR V2.70 or V2.72 and SSR BFR V2.70 or V2.72 and S5R and Cheksums(#) V2.70 or V2.72 V2.70 or V2.72 Model No. SPR-5000m, SPR-6000m, SPR-7000m, Input Ratings: ST WT, FC, Β, MT, HT, GS, PV WT, FC, B, MT, HT, GS, PV WT, FC, B, MT, HT, GS, PV Max V Hz DC DC DC Output Ratings: V 20B Va 2 phase240 Va split phase277va 208 Va 2 phase240 Va split phase277va 208 Va 2 phase240 Va split phase277va Hz A VA W MOCP-OUTPUT MOCP-INPUT N/A N/A N/A SC 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave ΟΤ UI UI UI UT AI, ATL AI, ATL AI, ATL Isol IT IT POC Ξ2 S2 S2 rr ER 3R 3R 3R MA Proessors, Infineon SAFC505CA-4EM Infineon SAFC505CA-4EM Infineon SAFC505CA-4EM With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware Paired with: Paired with: Paired with: Motorola DSP56F803BUS0, or XC56F803BU80, or SPAK56F803BU80 Motorola DSP56F803BU80, or XC56F803BU8O, or 5PAK56F803BU80 Motorola DSP56F803BU80, or XC56F803BU80, or SPAK56F803BU80 With SRR Series Firmware With SRR Series Firmware With SRR Series Firmware Firmware Versions and Cheksums(#) BFR V1.0 and SSR V1.0, or BFR VI.05 and SSR.V1.05, or BFR VI.12 and SSR VI.12 BFR VI.0 and SSR VI.0, or BFR VI.05 and SSR VI.05, Dr BFR VI.12 and SSR VI.12 BFR VI.0 and SSR VI.0, or BFR VI.05 and SSR VI.05, or BFR VI.12 and SSR VI.12 Models SPR-3000m, SPR-4000m, SPR-5000m, 5PR-6000m and SPR-7000m may be provided with optional Disonnet Swith Assembly. (#) - "In ases where a heksum Is not utilized, the ontrolled Software Quality Assurane (5QA) proedures have provided for a unique means of Identifying the firmware, linked to both the doumentation and software Configuration Management (CM) proesses for eah Computer Software Configuration Item (CSCI) in aordane with ANSI UL 1998 lause 15.3." Last Updated on Questions? Notie of Dislaimer Page Top /29/2007

83 QIKH7.E Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems Certifi... Page 1 of 3 O N L I N E C E R T I F I C A T I O N S D I R E C T O R Y QIKH7.E Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems Certified for Canada Page Bottom Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems Certified for Canada See General Information for 5tati Inverters and Converters for Use In Independent Power Systems Certified for Canada SUNPOWER CORP E Ν 1ST ST SAN JOSE, CA USA Model No. SPR-OG5Q48m, SPR-4000m, SPR-3000m, Input Ratings: ST B, GS PV PV Max V Hz DC DC DC Output Ratings: V 120 Va 1 phase 208 Va 2 phase240 Va split phase 208 Va 2 phase240 Va split phase Hz A VA W - - MOCP-OUTPUT MOCP-INPUT N/A N/A N/A - SC 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka -Comb. Wave 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka -Comb. Wave ΟΤ UI UI UI UT AI, ATL AI, ATL AI, ATL Isol rr rr POC S2 S2 S2 ΓΤ ER 1 3R 3R MA C 45 C Proessors, Phillips LPC2292 Infineon SAxC505CA-4EM or Infineon SAxC505CA-LM Infineon SAxC505CA-4EM or Infineon SAxC505CA-LM With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware Paired with: Paired with: Paired with: 83 Texas Instruments Motorola D5P56F803BU80, or Motorola DSP56F803BU80, or

84 QIKH7.E Stati Inverters and Converters for Use in Independent Power Systems Certifi... Page 2 of 3 TMS320F2812 XC56F803BU80, or SPAK56FB03BU80 XC56F803BU80,or SPAK56F803BU80 With DSP Series Firmware With SRR Series Firmware. With SRR Series Firmware Firmware Versions and Cheksums(#) BFR = 2.052, and DSP = BFR V2.70 or V2.72 and SSR V2.70 or V2.72 BFR V2.70 or V2.72 and SSR V2.70 or V2.72 Model No. SPR-5000m, SPR-6000m, SPR-7000m, Input Ratings: ST WT, FC, Β, MT, HT, GS, PV WT, FC, B, MT, HT, GS, PV WT, FC, B, MT, HT, GS, PV Max V Hz DC DC DC Output Ratings: V 208 Va 2 phase240 Va split phase277va 208 Va 2 phase240 Va split phase277va 208 Va 2 phase240 Va split phase277va Hz A VA W MOCP-OUTPUT MOCP-INPUT N/A N/A N/A s 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave fi 2kV / lka - Ring Wave2kV / lka - Comb. Wave OT UI UI UI UT AI, ATL AI, ATL AI, ATL Isol ΓΤ IT IT POC S2 52 Ξ2 ER 3R 3R 3R MA Proessors, Infineon SAFC505CA-4EM Infineon SAFC505CA-4EM Infineon SAFC505CA-4EM With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware With BFR Series Firmware Paired with: Paired with: Paired with: Motorola DSP56F803BU80, or XC56F803BU80, or SPAK56F803BU80 Motorola DSP56F803BU80, or XC56F803BU80, or SPAK56F803BU80 Motorola DSP56F803BU80, or XC56F803BU80, or SPAK56F803BU80 With SRR Series Firmware With SRR Series Firmware With SRR Series Firmware Firmware Versions and Cheksums(#) BFR VI.0 and SSR V1.0, or BFR V1.05 and SSR V1.05, or BFR VI.12 and SSR VI.12 BFR VI.0 and SSR VI.0, or BFR V1.05 and SSR V1.05, or BFR VI.12 and SSR VI.12 BFR V1.0 and SSR V1.0, or BFR V1.05 and SSR VI.05, or BFR VI.12 and SSR VI.12 Models SPR-3000m, SPR-4000m, SPR-5000m, SPR-e000m and SPR~7000m may be provided with optional Disonnet Swith Assembly. (#) - "In ases where a heksum Is not utilized, the ontrolled Software Quality Assurane (SQA) proedures have provided for a unique means of identifying the firmware, linked to both the doumentation and software Configuration Management (CM) proesses for eah Computer Software Configuration Item (CSCI) in aordane with ANSI UL 1998 lause 15.3." Last Updated on

85 Σερληθά εγρεηξίδηα Πηζηνπνίεζε κεηαηξνπέα 85

86 86

87 SB 2500 / SB 3000 Ασφαλής > Ενσωματωμένος διακόπτης απόζευ ξης DC ESS > Γαλβανική μόνωση Ευέλικτος > Για εξωτερική και εσωτερική τοποθ έτηση > Πολυάριθμες δυνατότητες ενδείξεων και επικοινωνίας Αξιόπιστος > Παγκόσμια υπηρεσία τεχνικής υπο στήριξης SMA που περιλαμβάνει γ ραμμή εξυπηρέτησης > Πλήρες πρόγραμμα εγγύησης SMA SUNNY BOY 2500 / 3000 Οι πρωταγωνιστές Το ότι ένα προϊόν έχει πωληθεί παγκοσμίως περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο της κατηγορίας του, δεν αποτελεί αναγκαστικά χαρ ακτηριστικό ποιότητας. Αλλά τόσο ο Sunny Boy 2500 όσο και ο Sunny Boy 3000 εγγυώνται υψηλή παραγωγή ενέργειας, διότι λειτουργούν με ιδιαίτερα μικρές απώλειες. Η ιδιαίτερα ανθεκτική τους τεχνολογία και η πρωτοποριακή τους συνδεσμολογία, ταιριάζουν ιδανικά στο μέγεθος π ου συνηθίζεται να χρησιμοποιείτα στα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ρεύματος διασυνδεδεμένα με το δίκτυο. Το μεγάλο εύρος ρευμάτ ων εισόδου δίνει πολλές δυνατότητες συνδυασμών με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες κυττάρων και οι διευρυμένες δυνατότητες ένδειξης και επικοινωνίας καθιστούν το Sunny Boy 2500 / Sunny Boy 3000 την ιδανική επιλογή για το φωτοβολταϊκό σας σύστημα. 87

88 Τεχνικά χαρακτηριστικά SUNNY BQY 2500 / 3000 Είσοδος (DC) SB 2500 SB 3000 Μέγ. ισχύς DC 2700 W 3200 W Μέγ. τάση DC 600 V 600 V Περιοχή φωτοβολταϊκής τάσης, σημείου μέγιστης ισχύος (μέσω ανιχνευτή MPP) 224 V V 268 V V Μέγ. ρεύμα εισόδου 12 A 12 A Αριθμός των ανιχνευτών σημείου μέγιστης ισχύος 1 1 Μέγ. αριθμός στοιχειοσειρών (παράλληλη σύνδεση) 3 3 Έξοδος (AC) Ονομαστική ισχύς AC 2300 W 2750 W Μέγ. ισχύς ΑC 2500 W 3000 W Μέγ. ρεύμα εξόδου 12,5 A 15 A Ονομαστική τάση / Περιοχή τάσεων AC 220 V V / 180 V V 220 V V / 180 V V Συχνότητα δικτύου AC (αυτορυθμιζόμενη) / Περιοχή 50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz 50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz Συντελεστής ισχύος (os φ) 1 1 Σύνδεση AC μονοφασική μονοφασική Βαθμός απόδοσης Μέγ. βαθμός απόδοσης 94,1 % 95,0 % Euro-eta 93,2 % 93,6 % Προστασία αντιστροφής πόλων DC Διακόπτης ESS απομόνωσης φορτίου DC Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC Επιτήρηση βραχυκυκλώματος γης Επιτήρηση δικτύου (SMA grid guard) Γαλβανικά μονωμένος Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) σε mm 434 / 295 / / 295 / 214 Βάρος 30 kg 32 kg Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας -25 C C -25 C C Ίδια κατανάλωση: Λειτουργία (Αναμονής) / νυχτερινή < 7 W / 0,25 W < 7 W / 0,25 W Τοπολογικά στοιχεία Μετασχηματιστής NF (χαμηλής συχνότητας) Μετασχηματιστής NF (χαμηλής συχνότητας) Τρόπος ψύξης Μεταφορά θερμότητας Μεταφορά θερμότητας Χώρος τοποθέτησης: εσωτερικά / εξωτερικά (Προστασία IP65) / Εξοπλισμός Σύνδεση DC: MC3 / MC4 / Tyo Σύνδ εση AC: Βύσμα σύνδεσης Οθόνη LCD Χρώμα καπακιού: κόκκινο PAC WI Μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος Διαστάσεις: 127 x 75 x 195 mm Βά ρος: περ. 350 g Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD mil 11 < Tel: Fax: SMA Solar Tehnology AG 88

89 Sunny Boy 2500U MSSJ The leading grid-tied photovoltai inverters in Europe and Ameria UL 1741 Listed tor oriel interative inverters 5~year omprehensive ^vorronty standard Ruaaed NE/ViA 4X stainless steel enlosure standard eneray apture ratio Easy to install three~point mounting system and data olletion options design is expandable to The SMA Sunny Boy inverter, the most popular grid-tied photovoltai inverter in Europe, is now UL 1741 Listed and available in North Ameria. Sunny Boy's exsten-sive trak reord in some of the world's most demanding markets has made it a favorite among PV professionals everywhere. Over 250,000 Sunny Boy inverters have been installed worldwide. Superior design, rok-solid German engineering and exeptional real-world effiieny have made Sunny Boy the top hoie for Amerian solar designers. 89

90 UTILITY Sunny Boy 2500U Inverter BREAKER- SIZE 2p 15 Amp PV ARRAY DC DISCONNECT SWITCH DISCONNECT SWITCH EARTH GRDUNTJ Sunny Boy's unsurpassed reliability and effiieny are the result of SMA's manufaturing philosophy that ombines simple design with robust exeution. SMA's state-of-the-art maximum power point traking performane results in greater real-world energy apture than any other grid-tied inverter. Sunny Boy's safety and reliability reord is also exeptional due, in part, to the inverter's redundant grid monitoring and built-in ground fault detetion and interruption protetion. The inverter's IGBT power stage generates a nearly perfet sine wave with the lowest harmoni distortion in the industry and meets ultra-strit FCC EMC standards. SMA's unique String Inverter tehnology makes future system expansion simple. SMA advaned ommuniation options are available to satisfy almost any appliation. Speifiations Inverter Tehnology Real sine-wave, urrent soure, DC Voltage Ripple < 5% high frequeny PWM Power Consumption 0.25W AC Input Voltage (240V AC) or nighttime < 7W standby (208V AC) Ambient Temperature Rating 45 C AC Input Frequeny (60Hz) Enlosure NEMA 4X (50Hz also available) (ip65) Stainless Steel DC Input Voltage V DC Dimensions 17.10W x 11.60H x 8.40D in Peak Power Traking Voltage V DC (at 240V AC) 434W x 295H x 214D mm PV Start Voltage 300V DC Weight 71 lbs (32 kg) Minimum DC Input Voltage V DC Compliane United States dependent on available line voltage UL 1741, E210376, UL 1998, IEEE 519, IEEE 929, Maximum Array Input Power 3000W (240V ANSI C62.41 C1 & C3, FCC part 15 A & B 2600W (208V Maximum AC Power Output 2500W (240V AC) DIN EN50082 Part 1, , 50081, 50014, Part 2 Current THD < 4% 2100W (208V AC) Group 1 Class B, 50178, Part 1-1 Power Fator Unity * Optional external fan (Sunny Breeze) available Peak Inverter Effiieny 94.1 % Cooling *Convetion ooling (no fan) SMA Ameria, In., C Loma Ria Dr. Maximum AC Output Current 12A Grass Valley, CA Maximum DC Input Current 12A Tel: Fax: International Distributed by: Solar Today... Energy Tomorrow 90

91 Ιδία Δήλωςη SMA Solar Tehnology AG Sonnenallee Niestetal, Germany Τηλ.: Φαξ: Ιστοσελίδα: Ιδία δήλωςη χρήςησ διακοπτών προςταςίασ Ημερομηνία από ρεύματα διαφυγήσ Τύπου A με τουσ μετατροπείσ SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Όλοι οι μετατροπείς της SMA Solar Tehnology AG που διαθέτουν μετασχηματιστή, καθώς και οι ακόλ ουθοι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή δεν μπορούν κατασκευαστικά να τροφοδοτήσουν συνεχές ρε ύμα σφάλματος. Πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου DIN VDE , καθώς και του IEC :2002. SUNNY BOY: SB 2100TL, SB 3300TL HC, SB 4200TL HC, SB 5000TL HC, SB 3000TL-20, SB 4000TL-20, SB 5000TL-20 SUNNY MINI CENTRAL: SMC 6000TL, SMC 7000TL, SMC 8000TL, SMC 9000TL-10, SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10 Οι πιθανότητες σφάλματος ελέγχονται ανεξάρτητα από την ενσωματωμένη μονάδα RCMU. Αυτά τα σ φάλματα, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα εγκατάστασης, δεν αποτελούν κίνδυνο σε συνδυασμό μ ε εργοστασιακά ενεργοποιημένο διακόπτη προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) Τύπου A. Στη συνέχεια μπορούν να αποκλειστούν σφάλματα που θα απαιτούσαν τη χρήση ενός RCD Τύπου B λό γω του μετατροπέα. Η ενσωματωμένη, ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα μονάδα επιτήρησης των ρευμάτ ων διαφυγής (RCMU) προσφέρει περαιτέρω ασφάλεια. Σε μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή υπάρχουν ανάλογα τη λειτουργία συνεχή παραμένοντα ρεύματα, τα οποία προκαλούνται από την αντίσταση μόνωσης της γεννήτριας και της χωρητικότητάς της ένα ντι του δυναμικού γείωσης. Γι' αυτό, θα πρέπει να τοποθετούνται διακόπτες προστασίας από ρεύματ α διαφυγής, οι οποίοι να διαθέτουν παραμένον ρεύμα μέτρησης τουλάχιστον 100 ma. 91

92 Ελέγχθηκε, αν τα συνεχή παραμένοντα ρεύματα που επηρεάζονται από τη λειτουργία της συσκευής θα μπορούσαν με τη σειρά τους να επηρεάσουν την προστατευτική δράση της μονάδας RCD Τύπου A στους ανωτέρω αναφερόμενους μετατροπείς. Για τον κάθε συνδεδεμένο μετατροπέα πρέπει να υπάρχει παραμένον ρεύμα μέτρησης 100 ma. Το παραμένον ρεύμα μέτρησης του RCD θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το σύνολο των παραμενόντων ρευμάτων μέτρησης των συνδεδεμένων μετατροπέων. Πρέπει π.χ. αν υπάρχουν συνδεδεμένοι τρεις μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή, το παραμένον ρεύμα μέτρησης του RCD πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ma. Όταν τηρείται αυτή η απαίτηση, μπορούν να εγκριθούν οι ακόλουθοι διακόπτες προστασίας από σφάλματα διαρροής: RCD τύπου A του κατασκευαστή ABB τύπου F202A-xx/0,x ή F204A-xx/0,x RCD Τύπου A της Siemens Τύπου 5SM1... ή 5SM3... Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι τα ρεύματα απελευθερώσεως, λόγω των συνεχών ρευμάτων σφάλματος, μπορεί να είναι ελαφρώς (0-30%) μεγαλύτερα από το παραμένον ρεύμα μέτρησης της χρησιμοποιούμενης μονάδας RCD. Διακόπτες προστασίας από ρεύματα διαφυγής άλλων κατασκευαστών βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο. SMA Solar Tehnology AG Αντ' αυτής Frank Greizer Κατ' εντολή της Adrian hiring 92

93 SMA Solar Tehnology AG Sonnenallee Niestetal Γερμανία Τηλέφωνο: Φαξ: Internet: Δικαστήριο τόπου τήρησης μητρώου: Amtsgeriht Kassel HRB 3972 Δήλωση πιστότητας ΕΚ σχετικά με της οδηγίες της ΕΟΚ Ηλεκτρομαγνητική σύμβαση 2004/108/ΕΚ Χαμηλή τάση 2006/95/ΕΚ R&TTE 1999/5/ΕΚ Οι συσκευές που αναφέρονται παρακάτω σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες οδηγίες της ΕΕ. Τα εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα απαριθμούνται στον παρακάτω πίνακα. Sunny Boy Sunny Mini Central Sunny Boy Sunny Boy Sunny Boy SB 1100, SB 1200, SB SMC 4600A, SMC 5000A, SMC SB 3300, SB 3000TL-20 SB 4000TL-20, 1700, SB 2100TL, SB 2500, SB 3000, 6000A, SMC 6000TL, SMC 7000TL, SMC 7000HV, SMC SB 3800 SB 5000TL-20 SB 3300TL HC 8000TL, SMC 9000TL-10, SMC 10000TL-10, SMC 11000TL-10, SMC 9000TLRP-10, SMC 10000TLRP-10, SMC 11000TLRP-10 Εκπομπή παρεμβολών:: EN : 2007 x x x x EN : 2007 x x x x EN 55022: 2006 x x x x Αναδράζεις ζηο δίκησο: EN : A1: A2:2005 x x EN : 2006 x x EN : 2000 x x EN : 2005 x x Ανηοτή ζηις παρεμβολές: EN : 2007 x x x x EN : 2005 x x x x Αζθάλεια ζσζκεσών: EN 50178: 1997 x x x x Αζύρμαηη μονάδα (Bluetooth): EN V1.6.1 x x EN V1.2.1 x x EN V1.6.1 (2004) x x C C Επισήμανση: Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης παύει να ισχύει σε περίπτωση που στο προϊόν γίνουν τροποποιήσεις, προσθήκες ή άλλου είδους αλλαγές, τοποθετηθούν εξαρτήματα που δεν ανήκουν στα παρελκόμενα που διαθέτει η SMA, σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος, χωρίς τη Niestetal, SMA Solar Tehnology AG 93 i. V. Frank Greizer (Προϊστάμενος

94 94

95 95

96 χηματικό διάγραμμα ενόσ ςυςτήματοσ Anti-lslanding SMA grid guard Παράδειγμα με βάςη ζναν μετατροπζα χωρίσ μεταςχηματιςτή: DC Swithing unit 1 Swithing unit 2 DC Current Monitoring RCD AC Riso I AC (0 Hz) 30 ma 60 ma 150 ma UN Θ Relay Kl Relay K2 UAC PE f AC yft Η AC AZ AC Grid monitoring 1 Current Control System Communiation Grid monitoring 2 System Control with independent disonnetion unit aording with DIN VDE Παράδειγμα με βάςη ζναν μετατροπζα με μεταςχηματιςτή: Swithing unit 1 Swithing unit 2 Relay K2 UAC U ZAC AZ AC AC -fa. 5LL Grid monitoring 1 Current Control System Communiation Grid monitoring 2 System Control... with independent disonnetion unit aording with DIN VDE

97 Ζιεθηξνινγηθφ ζρέδην 97

98 98

99 6mm2 6mm 2 C60NA DC A ΑΣΦΑΛΔΙΑ 15 A ΑΣΦΑΛΔΙΑ - ~ 10mm 10mm 2 2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιακόπηηρ C60ΝΑ DC : ζςμμόπθωζη με ηα ππόηςπα IEC/EN Μέγιζηη ηάζη λειηοςπγίαρ Ue = 650 V DC Μέγιζηο πεύμα Ιe= από 20Α/650 V έωρ 50A/ 300V Χωπίρ πολικόηηηα Ανηικεπαςνικά PRD DC Βαζικά σαπακηηπιζηικά: Ιmax : 40 KA Un : 600 V DC, 1000 V DC 3 ακποδέκηερ : L+, L-, PE Δνζωμαηωμένη επαθή απομακπςζμένηρ ένδειξηρ (για ανηικαηάζηαζη θςζιγγίος) Γ.Γ. 25Α Γ.Α.16Α kwh 99

100 100

101 Αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ 101

102 102

103 103

104 104

105 πκβφιαην ή απνδεηθηηθφ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 Τπεχζπλε δήισζε ηδηνθηήηε ηνπ Ν. 1599/86 111

112 112

113 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. Ο Ζ Όλνκα: ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπψλπκν: ΡΩΜΑ Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: ΡΩΜΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΡΩΜΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΥ/ΥΥ/ΥΥΥΥ ΦΛΩΡΗΝΑ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Υ ΥΥΥΥΥΥ Σει: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σφπνο Καηνηθίαο: ΑΚΟ Οδφο: ΥΥΥΥΥΥ Αξηζ: ΥΥ ΣΚ: ΥΥΥΥΥ Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Α) ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΔΝΣΑΥΘΔΗ Δ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Β) ΜΔΡΟ ΣΩΝ ΘΔΡΜΗΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΔΓΚΑΘΗΣΑΣΑΗ ΣΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΜΔ ΥΡΖΖ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΜΔΩ ΖΛΗΑΚΟΤ ΘΔΡΜΟΗΦΩΝΑ Γ) ΌΛΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΖ Ζκεξνκελία: ΥΥ - ΥΥ Ζ Γεινχζα (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 113

114 114

115 Δπηζθφπεζε ΓΔΖ 115

116 116

117 117

118 118

119 Όξνη ζχλδεζεο πξνζθνξά ΓΔΖ Ο θάθεινο πνπ παξαδψζακε ζηελ ΓΔΖ πεξλάεη απφ κειέηε. Αλ εγθξηζεί, απνζηέιινπλ ηαρπδξνκηθφο ζηνλ θχξην ηνπ θσηνβνιηατθνχ ηε πξνζθνξά - φξνπο ζχλδεζεο. Μφιηο ηα ιάβεη ν ηδηνθηήηεο κπνξεί λα αξρίζεη ηελ δηαδηθαζία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζχλδεζεο. 119

120 120

121 121

122 122

123 Τπεχζπλε δήισζε ηδηνθηήηε 123

124 124

125 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. Ο Ζ Όλνκα: ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπψλπκν: ΡΩΜΑ Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: ΡΩΜΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΡΩΜΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΥ/ΥΥ/ΥΥΥΥΥ ΦΛΩΡΗΝΑ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Υ ΥΥΥΥΥΥΥ Σει: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σφπνο Καηνηθίαο: ΑΚΟ Οδφο: ΥΥΥΥΥΥΥ Αξηζ: ΥΥ ΣΚ: ΥΥΥΥΥΥ Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Όηη απνδέρνκαη ηελ πξνζθνξά ζχλδεζεο ηεο ΓΔΖ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηζηνιή πνπ έρεη ζηείιεη ε ΓΔΖ κε εκεξνκελία Υ / ΥΥΥΥΥΥ ηνπ 2010 θαη αξηζκφ ΥΥΥΥΥ θαη επηζπκψ ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζκεξνκελία: ΥΥ- ΥΥ Ζ Γεινχζα (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 125

126 126

127 Έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο Όηαλ πεξάζεη απφ κειέηε ν θάθεινο πνπ απνζηείιακε ζηελ πνιενδνκία θαη εγθξηζεί, ε πνιενδνκία καο δίλεη ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα ππνγξάςνπκε ηελ ζχκβαζε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν Υ.Σ. 127

128 128

129 129

130 130

131 χκβαζε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν Υ.Σ ηεο ΓΔΖ 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 χκβαζε ζπκςεθηζκνχ ΓΔΖ Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχλδεζεο, κπνξνχκε λα ππνγξάςνπκε ηελ ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ θαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο, ψζηε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 Τπεχζπλε δήισζε ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε 149

150 150

151 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. Ο Ζ Όλνκα: ΗΜΑΝΣ Δπψλπκν: ΔΛ ΣΑΥΔΡ Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: ΝΑΝΣΔΡ ΔΛ ΣΑΥΔΡ ΡΩΜΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΥ/ΥΥ/ΥΥΥΥ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Υ ΥΥΥΥΥΥ Σει: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σφπνο Καηνηθίαο: ΑΚΟ Οδφο: ΥΥΥΥΥΥ Αξηζ: ΥΥ ΣΚ: ΥΥΥΥΥ Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Α) Οη ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλόηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα δελ ππεξβαίλνπλ γηα ηελ ηάζε ην + 15% εώο -20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο, ελώ γηα ηε ζπρλόηεηα ηα +/- 0.5 Hz ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο ζα ηίζεηαη εθηόο (απηόκαηε απόδεπμε) κε ηηο αθόινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο : - Θέζε εθηόο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0.5 δεπηεξόιεπηα - Επαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά από 3 ιεπηά Ζκεξνκελία: ΥΥ - ΥΥ Ζ Γεινχζα 151 (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.

152 152

153 Πεξηγξαθή θαηλνκέλνπ «λεζηδνπνίεζεο» 153

154 154

155 Γηα ην θαηλφκελν ηεο «λεζηδνπνίεζεο» 1. Γεληθά Έλα δίθηπν «λεζηψλ» δεκηνπξγείηαη φηαλ έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη θνξηία θαη πεγέο απνθνπεί απφ ην ππφινηπν ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ε πεγή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ εμαθνινπζήζεη λα ην ηξνθνδνηεί θαηά ηε δηάξθεηα φπνπ ην ζχζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε ζθάικαηνο, ην ηκήκα απηφ παξακέλεη ειεθηξνδνηεκέλν θαη πνιιά αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ. Έλα πξφβιεκα είλαη ν πηζαλφο θίλδπλνο γηα ηνπο εξγάηεο ηνπ δηθηχνπ πνπ κπνξεί λα εξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ηε βιάβε ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη έλα πηζαλφ πξφβιεκα θάζεο φηαλ ην δίθηπν επαλέιζεη, ζε πεξίπησζε πνπ ε πεγή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ δελ είλαη ζηελ ίδηα θάζε κε ην δίθηπν. Γηα απηνχο θαη γηα άιινπο ιφγνπο είλαη ζεκαληηθφ ν αληηζηξνθέαο λα απνθφπηεηαη απφ ην δίθηπν, ψζηε λα κελ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ην θαηλφκελν ηεο λεζηδνπνίεζεο θαη λα παξακέλεη απνθνκκέλνο έσο φηνπ ην δίθηπν επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο έλαο απιφο αληηζηξνθέαο ζα απνθνπεί απφ ην ζχζηεκα ζε πεξίπησζε θαηλνκέλνπ λεζηδνπνίεζεο. Ο ιφγνο είλαη απιά φηη ην θνξηίν ηνπ «λεζηνχ» ζα είλαη ζρεδφλ πάληα πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ν αληηζηξνθέαο. Ωο απνηέιεζκα, ε ηειηθή ηάζε ηνπ αληηζηξνθέα ζα πέζεη θάησ απφ ηα φξηα δηαθνπήο ή ην ξεχκα ηνπ αληηζηξνθέα ζα μεπεξάζεη ηε ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ θαη ν απηφο ζα απνζπλδεζεί απφ ην δίθηπν. Ζ κεγαιχηεξε αλεζπρία ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο λεζηδνπνίεζεο αλαθχπηεη φηαλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο αληηζηξνθείο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηε πεξηνρή ηνπ «λεζηνχ». ε απηή ηε πεξίπησζε, είλαη πηζαλφ λα ππνζηεξίδνπλ κηα δηαδηθαζία επαλαηξνθνδφηεζεο ζηελ νπνία θάζε αληηζηξνθέαο αληηιακβάλεηαη ηε ζπλδπαζκέλε έμνδν ησλ ππνινίπσλ αληηζηξνθέσλ σο ηελ έμνδν ηνπ δηθηχνπ. Απηή ε πηζαλφηεηα εληζρχεηαη ππφ ηηο ρείξηζηεο ζπλζήθεο θνξηίνπ. πλζήθε ρείξηζηνπ θνξηίνπ ζπκβαίλεη αλ, ε «ειεθηξηθή λεζίδα» δεκηνπξγείηαη απφ ζθάικα ηνπ δηθηχνπ, ε ηάζε ηεο «λεζίδαο» δελ κεηαβάιιεηαη γξήγνξα ζε κηα ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ηηκή ζθάικαηνο. Έλαο ηξφπνο ππεξπήδεζεο ηεο ζπλζήθεο ρεηξφηεξεο θφξηηζεο θαη απνθνπήο απφ ην θνξηίν είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία απνηειείηαη απφ δπν αιγφξηζκνπο, ηνλ SFS (Sandia Frequeny Shift) θαη ηνλ SVS (Sandia Voltage Shift). Ο SFS είλαη έλαο αιγφξηζκνο ειέγρνπ πνπ παξέρεη κηαο επηηαρπλφκελεο ζπρλφηεηαο κεηαθίλεζε κε ζεηηθή επαλαηξνθνδφηεζε. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ αληηζηξνθέα ειέγρεηαη λα νιηζζαίλεη καθξηά απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ, εθηφο εάλ ην δίθηπν εκθαλίδεηαη λα θιεηδψλεη ζηε ζπρλφηεηα ηνπ αληηζηξνθέα. Δάλ ε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ή ηεο «λεζίδαο», φπσο κπνξεί λα ηχρεη, μεθηλάεη λα κεηαθηλείηαη είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ, ν αιγφξηζκνο ειέγρνπ ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ αληηζηξνθέα πξνθαιεί ηε κεηαθίλεζή ηεο αθφκε πην γξήγνξα θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Δάλ ππάξρεη ηάζε ζην δίθηπν, ηφηε ζε ρξφλν κεδεληθήο 155

156 δηάζρηζεο γηα ηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ, ν θχθινο ηνπ αληηζηξνθέα ξπζκίδεηαη εθ λένπ ζηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Δάλ ππάξρεη ηάζε ζην δίθηπν, γηα λα θιεηδψζεη ζηε ζπρλφηεηα ηνπ αληηζηξνθέα ξεχκαηνο, ζα ζπλερίζεη λα κεηαθηλείηαη καθξηά απφ ηελ ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ έσο φηνπ θζάζεη ην ζεκείν δηαθνπήο, ζην νπνίν ν αληηζηξνθέαο απνζπλδέεηαη σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπρλφηεηά ηνπ είλαη εθηφο ηεο επηηξεπφκελεο θιίκαθαο. Ο αιγφξηζκνο SVS είλαη έλαο φκνηνο αζηαζήο αιγφξηζκνο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ αληηζηξνθέα ξεχκαηνο θαζψο αληρλεχεηαη ε ηάζε. Όηαλ ε ηάζε απμάλεηαη, ην ξεχκα εμφδνπ απμάλεηαη, θαη φηαλ ε ηάζε κεηψλεηαη, ην ξεχκα εμφδνπ κεηψλεηαη. Σν φθεινο απφ ην βξφγρν επαλαηξνθνδφηεζεο ζέηεηαη έηζη ψζηε γηα έλα 1% δηαθχκαλζεο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ, πξνθχπηεη έλα 2% δηαθχκαλζε ζην ξεχκα ηνπ αληηζηξνθέα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ αιγνξίζκσλ ειέγρνπ SFS θαη SVS ζε έλαλ αληηζηξνθέα έρεη απνδεηρηεί φηη παξέρεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απνζχλδεζεο απφ ην δίθηπν φηαλ πνιιαπινί αληηζηξνθείο ζπλδένληαη ζε ζπλζήθεο ρείξηζηεο πεξίπησζεο θνξηίνπ. Ζ πηζαλφηεηα ελφο θνξηίνπ «λεζίδαο» κε Q εληφο ηνπ νξίνπ δηαθνπήο ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ζεσξείηαη λα είλαη θαη νπζίαλ κεδέλ, έηζη νη αιγφξηζκνη ειέγρνπ, ζπλδπαζκέλνη κε ηα φξηα δηαθνπήο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο ηάζεο παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζηνπο αληηζηξνθείο θαηά ηεο λεζηδνπνίεζεο. Καζψο ε αληρλεπηηθή θπθισκαηηθή δηάηαμε ησλ αληηζηξνθέσλ δελ απνζπλδέεηαη απφ ην δίθηπν, φηαλ ην δίθηπν απνθαζίζηαηαη ν αληηζηξνθέαο είλαη ηθαλφο λα παξαθνινπζεί ηε ζπρλφηεηα θαη ηε ηάζε ηνπ δηθηχνπ γηα ρξφλν θαζνξηζκέλν απφ ην πξφηππν ΗΔΔΔ Ο αληηζηξνθέαο ηφηε, είηε επαλαζπλδέεηαη ακέζσο κε πιήξε ηθαλφηεηα είηε ζηαδηαθά απμάλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζε πιήξε, εμαξηψκελνο απφ ηνλ αιγφξηζκν ειέγρνπ ηεο εμφδνπ ηνπ. 2. Γηα ηνπο αληηζηξνθείο δηθηχνπ SMA Sunny Boy Οη Sunny Boy πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχλ ην ελεξγφ ζχζηεκα επηηήξεζεο δηθηχνπ θαη πξνζηαζίαο απφ λεζδνπνίεζε SMA Grid Guard, ζχκθσλα κε ηελ DIN VDE Με κέηξεζε ηάζεο/ζπρλφηεηαο/ζχλζεηεο αληίζηαζεο.ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ζπρλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ηεο SMA (49,51-50,49 Hz) ν ρξφλνο απνζχλδεζεο είλαη 0,5 δεπηεξφιεπην.ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ηάζεο ( V) o ρξφλνο απνζχλδεζεο είλαη επίζεο 0,5 δεπηεξφιεπην. Ο ρξφλνο επαλαζχλδεζεο κεηά ηνλ επαλέιεγρν θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ δηθηχνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 ιεπηά. Οη ξπζκίζεηο απηέο εμαζθαιίδνπλ φηη ηα φξηα ηεο απνζχλδεζεο γηα ηελ ηάζε θαη ηε ζπρλφηεηα παξακέλνπλ ηα ίδηα. 156

157 Τπεχζπλε δήισζε ηδηνθηήηε ηνπ Ν. 1599/86 157

158 158

159 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. Ο Ζ Όλνκα: ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπψλπκν: ΡΩΜΑ Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: ΡΩΜΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΡΩΜΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΥ/ΥΥ/ΥΥΥΥΥ ΦΛΩΡΗΝΑ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Υ ΥΥΥΥΥΥΥ Σει: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Σφπνο Καηνηθίαο: ΑΚΟ Οδφο: ΥΥΥΥΥΥΥ Αξηζ: ΥΥ ΣΚ: ΥΥΥΥΥΥ Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο δελ ζα ηξνπνπνηεζνύλ νη ξπζκίζεηο πνπ δειώζεθαλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλσηέξσ Υπεύζπλεο Δήισζεο κεραληθνύ. Ζκεξνκελία: ΥΥ- ΥΥ Ζ Γεινχζα (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 159

160 160

161 Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηδηνθηήηε 161

162 162

163 163

164 164

165 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Μφιηο ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία εγθξίζεσο ηεο ΓΔΖ θαη ηεο πνιενδνκίαο, κπνξνχκε πιέσλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. ε πξψην ζηάδην εηνηκάδνπκε ηε θεξακνζθεπή γηα λα κπνπλ νη βάζεηο ησλ θσηνβνιηατθψλ. Αθνχ εηνηκαζηνχλ νη ππνδνρέο ησλ βάζεσλ, ηηο ηνπνζεηνχκε θαη εηνηκάδνπκε ηελ ζχλδεζε ηεο γείσζεο ησλ Φ/Β. ην δεχηεξν ζηάδην ηνπνζεηνχκε ηα θσηνβνιηατθά ζηηο βάζεηο ηνπο θαη ηα ζπλδένπκε κεηαμχ ηνπο. Σνπνζεηνχκε θαιψδην κέρξη ηνλ πίλαθα Υ.Σ., ζπλδένπκε ηηο θαηάιιειεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη ζπλερίδνπκε λα ηνπνζεηνχκε θαιψδην ρσλεπηά ζηνλ ηνίρν κέρξη ηνλ κεηαηξνπέα (inverter). ηελ ζπλέρεηα εηνηκάδνπκε ην κέξνο πνπ ζα κπεη ν κεηαηξνπέαο θαη ηνλ ηνπνζεηνχκε. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαηξνπέα γίλεηαη θάζεηα πξνο ην δάπεδν θαη κε απφζηαζε ηθαλνπνηεηηθή έηζη ψζηε λα <<αεξίδεηαη>>. Πξαγκαηνπνηνχκε ηε ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε θαζψο θαη ηεο γείσζεο ηνπ κεηαηξνπέα. Σέινο, ηνπνζεηνχκε ηε θαισδίσζε απφ ηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα πξνο ηνλ πίλαθα Υ.Σ. Δπίζεο ζπλδένπκε ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη εηδνπνηνχκε ηελ ΓΔΖ λα ζηείιεη ζπλεξγείν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ θαισδίσζε απφ ηνλ πίλαθα κέρξη ην κεηξεηή ηεο ΓΔΖ γίλεηαη ρσλεπηά ζηνλ ηνίρν θαη κέζα ζην έδαθνο. Όιεο νη εξγαζίεο πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο πξφηππνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη πάληα! ΤΝΓΔΖ ΓΔΖ Καηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο εηδνπνηνχκε ηελ ΓΔΖ λα ζηείιεη ζπλεξγείν ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο ΓΔΖ πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηνλ πίλα Υ.Σ. κέρξη ηνλ κεηξεηή. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε δηαζχλδεζε κπνξνχκε λα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα καο θαη ν κεηξεηήο εμεξρφκελεο ελέξγεηαο λα αξρίζεη λα γξάθεη ηηο kwh πνπ εμάγνπκε ζηελ ΓΔΖ. 165

166 166

167 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 Πεξηιήςεηο λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηα θσηνβνιηατθά 167

168 168

169 ΝΟΜΟΘΔΗΑ Νόμοι που αφοροφν τα φωτοβολταϊκά χρονολογικά. ρέδην αλαπηπμηαθνχ λφκνπ αλακέλεηαη Ηνχλην 2010 Ν (ΦΔΚ 8/Α/28,01,2009) 28/1/2009 Ν.3522 (ΦΔΚ 276/Α/22,12,2006) 22/12/2006 Ν (ΦΔΚ 129/ ) 27/7/2006 N.3426 (ΦEK A 309/ ) 22/12/2005 N.3299 (ΦEK 261/A/ ) 23/12/2004 N.2941 (ΦEK 201/ ) 12/9/2001 N.2773 (ΦEK A 286/ ) 22/12/1999 N.2647 (ΦEK 237/ ) 22/10/1998 N.2244 (ΦEK A 168/ ) 7/10/1994 Τπουργικζσ αποφάςεισ που αφοροφν τα φωτοβολταϊκά χρονολογικά. ΤΑ /7/2009 ΤΑ /6/2009 ΤΑ /4/2008 ΠΟΛ /2/2008 ΤΠ /7/2007 ΤΠ 694 3/5/2007 ΤΑ 448 Γ6/Φ1/ΟΗΚ /4/2007 Γ6/Φ1/ΟΗΚ /10/2006 ΤΑ /10/2006 ΤΑ /8/1999 Περιβαλλοντικά χρονολογικά. ΟΗΚ /8/2007 ΟΗΚ ΦΔΚ Β 663/ /5/

170 170

171 Νφκνη πνπ αθνξνχλ ηα θσηνβνιηατθά ρξνλνινγηθά. Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ. 3734/09 (28/01/2009) ΦΔΚ 8/Α/ Ο λένο λφκνο, ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηνλ Δλεξγεηαθφ Νφκν 3468/06, νη ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, είλαη: 1. Γεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ - αηηήζεσλ γηα άδεηεο θαη εμαηξέζεηο αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά. Σν ρξνλνδηάγξακκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο θαη γηα έθδνζε απφθαζεο εμαίξεζεο πξνβιέπεη ηελ αμηνιφγεζε θαη εμαίξεζε αληίζηνηρα κέρξη: - ηηο 28/2/2009 γηα φζεο αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί έσο θαη ηελ 31/5/2007 (ήδε δηαθαίλεηαη θαζπζηέξεζε απφ ηε ΡΑΔ), - ηηο 30/4/2009 γηα φζεο αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί έσο θαη 30/6/2007, θαη - ηηο 31/12/2009 γηα φζεο αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί έσο 29/2/ Νέεο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο, κε ζηαδηαθή κείσζε ησλ ηηκψλ εηζφδνπ ζην ζχζηεκα απφ ηνλ Αχγνπζην Οη ηηκέο απηέο ζα είλαη εγγπεκέλεο γηα κηα 20εηία (θαη γηα ηα παιηά ζπκβφιαηα πνπ ήδε ηζρχνπλ) θαη ζα αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο κε ην 25% ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη ηηκέο απηέο θιεηδψλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αγνξαπσιεζίαο κε ηνλ ΓΔΜΖΔ (ή ηε ΓΔΖ γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά) θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηπιένλ 18 κελψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ρξήζε απηήο ηεο ηηκήο. Αλ ην έξγν θαζπζηεξήζεη πάλσ απφ 18 κήλεο, ζα έρεη ηελ ηηκή πψιεζεο πνπ ηζρχεη ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο έσο θαη ην Οη άδεηεο παξαγσγήο ή απνθάζεηο εμαίξεζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά πάξθα δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο πνπ αλακέλνπλ ηηο άδεηεο θαη εμαηξέζεηο αδεηψλ παξαγσγήο ζα πξέπεη άκεζα λα θηλεζνχλ γηα ηελ έθδνζε ησλ ππνινίπσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/04. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη νη φξνη ζχλδεζεο απφ ηε ΓΔΖ γηα εμαηξέζεηο θαη άδεηεο παξαγσγήο, ελψ εηδηθά γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο απαηηείηαη θαη άδεηα εγθαηάζηαζεο. Ο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο πξνβιέπεη πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 40% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, κε ηνπιάρηζηνλ 25% ίδηα ζπκκεηνρή θαη ην ππφινηπν πνζφ απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Οη αηηήζεηο γηα επηρνξήγεζε ζπλνδεπφκελεο απφ ηερλννηθνλνκηθή κειέηε θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 171

172 Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ ( ) ΦΔΚ 246/ Α / Θέκα: Μεηαβνιέο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, απινπζηεχζεηο ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ο λφκνο 3522/06 (ΦΔΚ 276/ ) απνθαιείηαη ζπρλά ν "λένο επελδπηηθφο λφκνο". ηελ νπζία απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 3299/04 (ΦΔΚ 261 Α'/ ). Οη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζε ζρέζε κε ηνλ 3299/04 έγθεηληαη θπξίσο ζην δηαρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε ηξεηο πεξηνρέο ελίζρπζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (έλαληη ηεζζάξσλ), θαη ζηα πνζνζηά ησλ εληζρχζεσλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ην χςνο ηεο επέλδπζεο. Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ ( 27 Ηνπλίνπ 2006 ) ΦΔΚ 129/ Θέκα: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελεξγείαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3468/2006 νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηψληαη απφ ηα επίπεδα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Γηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηαζκψλ αλάινγα κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηνπο ηζρχ: α) Δγθαηαζηάζεηο έσο 20kW. β) Δγθαηαζηάζεηο απφ 20 έσο 150kW. γ) Δγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 150kW. Άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο: α) Γηα εγθαηαζηάζεηο έσο 20kW δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ωζηφζν απαηηείηαη, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ε ελεκέξσζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (ΓΔΖ) γηα ηε ζέζε θαη ηελ ηζρχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. β) Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kW έσο 150kW, δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο εμαίξεζεο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Απαξαίηεηα, κεηαμχ άιισλ ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απνηεινχλ ε ηερληθή πεξηγξαθή, ράξηεο θιίκαθαο 1: θαη 1:5.000 ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηίηινο θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο. γ) Γηα εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 150kW, απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απαηηείηαη αίηεζε ζηε ΡΑΔ ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΠΔ). Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή ηερληθννηθνλνκηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ: α) Γηα εγθαηαζηάζεηο έσο 20kW δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. β) Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kW έσο 150kW απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε γ) Γηα εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 150kW θαη έσο 2MW, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηε ΡΑΔ ηελ ΠΠΔ ζε δχν αληίγξαθα. δ) Γηα εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 2MW ε δηαδηθαζία γηα ην ζηάδην ηεο ΠΠΔΑ είλαη παξφκνηα φπσο παξαπάλσ. ε) Γηα εγθαηαζηάζεηο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Natura, Ramsar, αηζζεηηθά δάζε, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θηι), αλεμαξηήησο ηζρχνο, αθνινπζείηαη 172

173 παξφκνηα δηαδηθαζία κ απηήλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (γ). Πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ζ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη εμαζθαιηζκέλε εθφζνλ δηαπηζησζεί ε εθηθηφηεηα ησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Ο ΓΔΜΖΔ είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Γηα ηε ζχλδεζε ησλ Φ/Β ζηαζκψλ κε ην δίθηπν απαηηείηαη ζρεηηθή ηερληθή κειέηε ε νπνία ειέγρεηαη απφ ηε ΓΔΖ. Ζ ΓΔΖ εθδίδεη έλα πξνθνζηνιφγην, γηα ηελ δαπάλε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν θαη δεζκεχεηαη γηα έλα έηνο θξαηψληαο ηελ ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχλδεζεο. Ζ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηφπηλ ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή (ΓΔΜΖΔ) ε νπνία ηζρχεη γηα 10 ρξφληα θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα άιια 10 ρξφληα, κνλνκεξψο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ, εθφζνλ απηή ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ζα θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε Γ6/Φ1/νηθ.18359, Αξ. ΦΔΚ Β1442/ Οη ηηκέο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Φ/Β ζηαζκνχο δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο (kw) Γηαζπλδεδεκέλν Με Γηαζπλδεδεκέλα χζηεκα Νεζηά Μηθξφηεξε ή ίζε ησλ 0.45 Δπξψ/kWh 0.50 Δπξψ/kWh 100kWp (κέγηζηε) Μεγαιχηεξε ησλ 100kWp 0.40 Δπξψ/kWh 0.45 Δπξψ/kWh Απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Αίηεζε γηα Υνξήγεζε Άδεηαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκφ ηεο ΡΑΔ. Μέξνο 1 ηνηρεία αηηνχληνο Μέξνο 2 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Μέξνο 3 Δλεξγεηαθή κειέηε θαη ηεθκεξίσζε δπλακηθνχ ΑΠΔ Μέξνο 4 Δμαζθάιηζε ζέζεο Μέξνο 5 Πξνθαηαξηηθή ηερληθή κειέηε Μέξνο 6 Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ Μέξνο 7 πλνιηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην Μέξνο 8 ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ θνξέα Μέξνο 9 Γειψζεηο θαη άιια ζπλνδεπηηθά έγγξαθα Έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ζπλππνβάιινληαη θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΖ γηα ζχλδεζε ηνπ Φ/Β πζηήκαηνο κε ην δίθηπν Υακειήο Σάζεο: 1. Σερληθά εγρεηξίδηα θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 2. ηερληθά εγρεηξίδηα θαη πηζηνπνηεηηθά αληηζηξνθέσλ 3. κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ ζηαζκνχ ( ππνγεγξακκέλν απφ κειεηεηή θαηάιιειεο εηδηθφηεηνο) 4. ηνπνγξαθηθφ ζρέδην ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ράξηε ΓΤ 1:5.000 κε απεηθφληζε ηνπ πνιπγψλνπ ηνπ γεπέδνπ ( πξνθεηκέλνπ γηα νηθφπεδα εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο) 5. ηίηινο θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ γεπέδνπ εγθαηαζηάζεηο (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο, ην κηζζσηήξην ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΤΟ θαη αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε). 173

174 6. Έγγξαθν εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο εθδνζέλ απφ ηελ PAE ( γηα ζηαζκνχο ηζρχνο άλσ ησλ 20 kw) 7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκν 1599 / 86, ζηελ νπνία ν αηηψλ λα βεβαηψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε βξίζθεηαη εθηφο πεξηνρψλ NATURA 2000, εζληθψλ δξπκψλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ αξραηνινγηθψλ ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ππ' αξηζκφλ / 2005 ( γηα νηθφπεδα) Έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ πξν ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ κε ην Γίθηπν: 1. Αληίγξαθν ηεο χκβαζεο Πψιεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κεηαμχ Παξαγσγνχ θαη ΓΔΜΖΔ 2. Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε γηα ηε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε, κε ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ απνθπγήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο θαη ζπλεκκέλν κνλνγξακκηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο 3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ν Παξαγσγφο ζα αλαθέξεη ηηο ξπζκίζεηο ησλ νξίσλ ηάζεσο θαη ζπρλφηεηαο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ γηα ηελ ηάζε ην +15% έσο -20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο, ελψ γηα ηελ ζπρλφηεηα ηα +/- 0,5 Hz θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφβιεςε φηη ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ πην πάλσ νξίσλ ν αληηζηξνθέαο ζα ηίζεηαη εθηφο (απηφκαηε απφδεπμε) κε ηηο αθφινπζεο ρξνληθέο ξπζκίζεηο: Θέζε εθηφο ηνπ αληηζηξνθέα ζε 0,5 δεπηεξφιεπηα Δπαλάδεπμε ηνπ αληηζηξνθέα κεηά απφ ηξία ιεπηά Δπίζεο ζα αλαθέξεη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαζίαο έλαληη λεζηδνπνίεζεο 4. Αληίγξαθν ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, γηα ζηαζκνχο άλσ ησλ 20kW 5. Έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ. 3426/2005 (ΦΔΚ Α 309/ ) «Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» Ο παξψλ λφκνο ηξνπνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ην Ν. 2773/1999, πνπ αθνξά ηελ «απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», κε ζθνπφ λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ελ ιφγσ αγνξάο. πγθεθξηκέλα, νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζέζπηζεο Καλνληζκνχ Καηάζηαζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.» («Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο»), ε νπνία ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2773/1999. Δπίζεο, πξνβιέπεη ηελ έγθξηζε Κψδηθα Γενληνινγίαο ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. (άξζξν 26). Πεξαηηέξσ, εληάζζεη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, θαηά ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ηνπο (άξζξν 27). Δπηπιένλ, πξνβιέπεη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαζνξίδνληαη νη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο θαη νη θάηνρνη άδεηαο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο (άξζξν 28). 174

175 Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ ( ) ΦΔΚ 261/Α / Kίλεηξα ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ζχγθιεζε. Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο πεξηγξάθεη πνηεο επηρεηξήζεηο ππάγνληαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα, δηθαηνχληαη ελίζρπζεο θαη επηρνξεγήζεηο. ηνλ ηνκέα ησλ θσηνβνιηατθψλ ιέεη απιά πνπ θαηαηάζζνληαη θαη αλάινγα ηελ πεξηνρή θάπνηνο λα πξνζδηνξίζεη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Tα αλσηέξσ είδε εληζρχζεσλ, παξέρνληαη ελαιιαθηηθά σο εμήο: Δπηρνξήγεζε ή θαη επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Φνξνινγηθή απαιιαγή Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο. Γηαίξεζε ηεο επηθξάηεηαο - πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ εληζρχζεσλ: γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ε επηθξάηεηα θαηαλέκεη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο. Τπαγφκελα επελδπηηθά ζρέδηα: παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα απφ ειηαθή ελέξγεηα αλεμαξηήησο ηζρχνο θαηαηάζζνληαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία. Δληζρπφκελεο δαπάλεο: ν λφκνο πξνζδηνξίδεη πνηνο δηθαηνχηαη ελίζρπζε δαπαλψλ. Παξερφκελεο εληζρχζεηο: πνζνζηφ ελίζρπζεο, θνξναπαιιαγέο, επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηελ θαηεγνξία. Πεξηγξαθή πξνυπνζέζεσλ, πεξηνξηζκψλ θαη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ. πκκεηνρή επελδπηή. Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ. 2941/2001 (ΦΔΚ Α' 168/1994) «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο» Με ηνλ παξφληα λφκν επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζεηξά δηαηάμεσλ κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.). Μεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζηαζκψλ θαη αλεκνγελλεηξηψλ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά ζεψξεζε, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλεο δειψζεηο αλαζέζεσλ θαη αλαιήςεσλ κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ ηνπ έξγνπ, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ζαθέο νδνηπνξηθφ, δηάγξακκα θάιπςεο, ζρέδηα, πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, απνδεηθηηθά πιεξσκήο θφξσλ θαη απνδεηθηηθά εηζθνξψλ θαη ακνηβψλ κεραληθψλ. Γηα πδξνειεθηξηθά έξγα απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο κφλν γηα ην θηίξην ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ. Γελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο νη δνκηθέο θαηαζθεπέο, φπσο ηα ζεκέιηα ησλ πχξγσλ αλεκνγελλεηξηψλ, ηα νηθήκαηα ζηέγαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ. 175

176 Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη θξηηήξηα, φξνη, πεξηνξηζκνί, πξνυπνζέζεηο θαη απνζηάζεηο απφ φξηα νηθηζκψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο Α.Π.Δ., αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζηαζκψλ, ην ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηνλ αξηζκφ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε πεξίπησζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Σα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαζθεπήο ππνζηαζκψλ θαη ελ γέλεη θάζε θαηαζθεπήο πνπ αθνξά ηελ ππνδνκή θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ., ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζηαο σθέιεηαο, αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πινπνίεζήο ηνπο.(άξζξν 2) Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ. 2773/1999 (ΦΔΚ Α' 286/ ) «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - Ρχζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» Ο παξψλ λφκνο ξπζκίδεη ην θαζεζηψο παξαγσγήο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Οη ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζεσξνχληαη θνηλήο σθέιεηαο θαη απνηεινχλ Γξαζηεξηφηεηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (άξζξν 1). Κξαηηθή επνπηεία θαη γεληθέο αξρέο Ζ άζθεζε Γξαζηεξηνηήησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο θαη αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ καθξνρξφληνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Υψξαο. Γηα ηελ άζθεζε Γξαζηεξηφηεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ ) (άξζξν 3). Άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ζ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεηαη ζε φζνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο ζε φζνπο έρνπλ λνκίκσο εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξέσζε απηήλ. Ζ άδεηα παξαγσγήο ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. (άξζξν 9). Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ζπλίζηαηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ.», («Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο»), πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζην χζηεκα, ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε φζνπο λνκίκσο έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο ηέηνησλ αδεηψλ θαη ζηνπο Δπηιέγνληεο Πειάηεο (άξζξν 15). Άδεηα Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 176

177 Ζ άδεηα πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρνξεγείηαη θαηά θαλφλα απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ., ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ (άξζξν 24). Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ., κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηνρήο άδεηαο πξνκήζεηαο, νξηζκέλα πξφζσπα ηα νπνία πξνκεζεχνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο (απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 10). Σήξεζε ινγαξηαζκψλ απφ θαηφρνπο αδεηψλ Οη θάηνρνη αδεηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ή ηε λνκηθή κνξθή ηνπο, θαηαξηίδνπλ - ππνβάιινπλ ζε έιεγρν θαη δεκνζηεχνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Κάηνρνη αδεηψλ, νη νπνίνη δελ ππνρξενχληαη λα δεκνζηεχνπλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο, νθείινπλ λα ηεξνχλ, ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηνπο, αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ (άξζξν 30). Καλφλεο αζθαιείαο Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ζεζπίδνληαη θαλφλεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο, απφ θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απφ ηε ρξήζε ηεο θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε ή ρξήζε θάζε ειεθηξηθήο γξακκήο ή εγθαηάζηαζεο (άξζξν 31). Κπξψζεηο ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαηʼ εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Ρ.Α.Δ. πνπ εθδίδνληαη επί θαηαγγειηψλ, επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο (άξζξν 33). Δπηπξφζζεηα πξνβιέπνληαη πνηληθέο θπξψζεηο, εηο βάξνο πξνζψπσλ, ηα νπνία ρσξίο λα έρνπλ ζρεηηθφ δηθαίσκα, παξάγνπλ, κεηαθέξνπλ, δηαλέκνπλ ή πξνκεζεχνπλ, ειεθηξηθή ελέξγεηα (άξζξν 32). Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ.ν. 2647/1998 ΦΔΚ 237/ Mεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηελ απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο Με ηνλ λφκν 2647 νη αξκνδηφηεηεο κεηαβηβάδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηελ δηνίθεζε. Αξκνδηφηεηεο ηνπ ππνπξγνχ αλάπηπμεο. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη επεθηάζεσλ ή αλαλεψζηκσλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Αξκνδηφηεηεο ππνπξγνχ κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ. Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ: εγθαηαζηάζεσο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ειηαθή ελέξγεηα ζπλνιηθήο ηζρχνο κηθξφηεξεο ησλ 50 MW θαη κεγαιχηεξεο ησλ 30MW. 177

178 Οη αξκνδηφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ κεηαβηβάδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο πιελ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα φξηα Rainjar, δίθηπα Natura 2000 εζληθψλ δξπκψλ, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεί ηελ κλεκεία ηεο θχζεο θαη θνηλνηηθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα ε ζρεδίνπ πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο. Πεξίιεςε ηνπ Νφκνπ ππ αξηζ. 2244/1994 (ΦΔΚ Α' 168/1994) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» Ο παξψλ λφκνο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά λνκνζεηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Ζ Γ.Δ.Ζ., κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, δχλαηαη λα ζπζηήζεη εηαηξίεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γ.Δ.Ζ. Μεηαμχ ησλ ζθνπψλ ησλ εηαηξηψλ, ηηο νπνίεο δχλαηαη λα ζπζηήλεη ή ζηηο νπνίεο δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ε Γ.Δ.Ζ., πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ε αλάπηπμε ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκνχ κειέηεο, εθπαίδεπζεο, θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππεξεζηψλ, εγθαηαζηάζεσλ, κέζσλ θαη πξντφλησλ, πνπ είηε έρνπλ ζρέζε κε ηνκείο δξάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. είηε ζθνπεχνπλ ζε επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε θχξησλ ή ππνζηεξηθηηθψλ ή ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο Γ.Δ.Ζ., νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηεο. (άξζξν 1). Γηάζεζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ηηο πεξηπηψζεηο ζηαζκψλ απηνπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) ή απφ πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (.Ζ.Θ.Τ.Α.), νη ρψξνη φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ζηαζκφο, απαηηείηαη λα είλαη φκνξνη κε ηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη ε θαηαλάισζε ή απηή λα ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζηαζκφ κε απεπζείαο γξακκή. (άξζξν 2). Άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή επέθηαζε ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο απαηηείηαη άδεηα πνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηα δίθηπα ηεο Γ.Δ.Ζ., απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο Γ.Δ.Ζ., γηα ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαζχλδεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Άδεηα εγθαηάζηαζεο, δελ απαηηείηαη γηα α) ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 20 KW, β) εθεδξηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 150 KW, γ) εθεδξηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο κέρξη 400 KW, πνπ εγθαζίζηαληαη ζε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, δ) πεηξακαηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο ζηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμάγεηαη ε έξεπλα ή ην πείξακα. Δπίζεο, γηα ζηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ην Κ.Α.Π.Δ. γηα ιφγνπο πηζηνπνίεζεο ή κεηξήζεσλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμάγνληαη νη κεηξήζεηο ή ε πηζηνπνίεζε.γηα ηε ιεηηνπξγία ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο, γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο, απαηηείηαη θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ 178

179 ειεθηξνπαξαγσγήο. Αλ ν ζηαζκφο ζπλδέεηαη κε ηα δίθηπα ηεο Γ.Δ.Ζ., ε ιεηηνπξγία ηνπ απαγνξεχεηαη πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη (άξζξν 3). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα, επηβάιινληαη θπξψζεηο, ηδίσο πξφζηηκα θαη πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο (άξζξν 4). Άιιεο δηαηάμεηο Κ.Α.Π.Δ. Ζ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επηηξέπεηαη ζε φιε ηε ρψξα., κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ ελέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) νξίδεηαη σο εζληθφ ζπληνληζηηθφ θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο (άξζξν 5). Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θσηνβνιηατθά ρξνλνινγηθά. 344 ( ) ΦΔΚ 344/Α/20,07,2009 (1) Έγθξηζε εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1, 4 θαη 7 ηνπ απφ π.δ. (ΦΔΚ 270/η.Γ / ), θαζψο θαη εηδηθέο απνζηάζεηο απφ ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδί νπ π.δ. θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ απφ π.δ. (ΦΔΚ 181/η.Γ /1985). (2)Όξνη εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη 10KW ζηα δψκαηα θαη ηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ. (1) Γηα ηελ ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ Φ/Β ζπζηεκάησλ αλεμαξηήησο ηζρχνο ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ηζρχνπλ ηα εμήο: 1. Δπηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο Φ/Β ζπζηεκάησλ ζε γήπεδα άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα. 2. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 80% ηεο επηθάλεηαο ηνπ γεπέδνπ. 3. ε πεξίπησζε αλέγεξζεο θαη άιισλ ρξήζεσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. θαηνηθία, γεσξγηθέο απνζήθεο θ.ιπ.) εληφο ηνπ γεπέδνπ, σο πξνο ηελ θάιπςε ζα ζπλππνινγίδνληαη ζην 80%, ελψ σο πξνο ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο ζα ηζρχνπλ απηνί ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ηζρχνο κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 150KW ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά έθδνζε έγθξηζεο εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 150KW ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, δελ απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, αιιά έγθξηζε εξγαζηψλ. (2) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ πάλσ απφ ηελ απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ηνπ θξεαηίνπ αλειθπζηήξα θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηαζθεπήο. Ζ δηάηαμε ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ δε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ρψξν θχξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο ή εκηππαίζξην. ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ ζε ζηέγεο 179

180 ζα πξέπεη απηή λα γίλεηαη εληφο ηνπ φγθνπ ηεο ζηέγεο, αθνινπζψληαο ηελ θιίζε ηνπο θαη λα απέρεη 0,50 κ απφ ην πεξίγξακκα απηήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ θηηξίνπ. Σα Φ/Β ζηνηρεία ζα πξέπεη λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν κε ηηο ππφινηπεο θαηαζθεπέο εθφζνλ ππάξρνπλ, έηζη ψζηε λα κελ πξνζβάιιεηαη ε αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα Φ/Β ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα νξηνζεηνχληαη πεξηκεηξηθά κε ζηεζαίν ζπκπαγέο κέγηζηνπ χςνπο 1,20 κ. γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ απφζηαζε απφ ην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο λα είλαη εζσηεξηθά απηνχ 1,00 κ. ιφγσ αζθάιεηαο. ε πεξίπησζε νξφθνπ ζε ππνρψξεζε νη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα πεξηνξίδνληαη ζην πεξίγξακκα ηνπ νξφθνπ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα παξά κφλν έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. Γηα ηε ζχλδεζε κε ηε ΓΔΖ δελ απαηηείηαη απηνςία θαη ζθξάγηζε απφ ηελ πνιενδνκηθή ππεξεζία ηνπ ζηειέρνπο ηεο έγθξηζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο, αιιά απηφ πξνζθνκίδεηαη ζηε ΓΔΖ, κε ζπλεκκέλα ηα ζεσξεκέλα θση/θα ηνπνγξαθηθνχ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη θάηνςε ηνπ δψκαηνο ή ηεο ζηέγεο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ. Απφθαζε 1079 (4/06/2009) Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ. Ζ παξψλ απφθαζε έρεη ζαλ πεξηερφκελν ην εηδηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ. Ζ παξψλ απφθαζε νξίδεη ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζε ζηέγε θαη δψκαηα θηηξίσλ κέρξη 10 KW. Αλαθέξεη πνηνο έρεη δηθαίσκα λα κπεη ζην πξφγξακκα, θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηψλ. Οη ζπκβάζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηεο ΓΔΖ ΑΔ ή άιιε πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζχκβαζε είλαη δηάξθεηαο 25 εηψλ κε έλαξμε ηζρχνο ηελ πξψηε κέξα ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηαηθνχ. Ζ ζχκβαζε ιήγεη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο αιιάμεη πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ απφθαζε νξίδεη σο ηηκή παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην θσηνβνιηαηθφ ζε 0,55 Δπξψ / kwh. Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία: Σν θσηνβνιηαηθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη ζην δίθηπν δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο. Γηα ηελ ρξήζε γίλεηαη ρξήζε ηεο παξνρήο κέζσ ηεο νπνίαο ηξνθνδνηνχληαη νη θαηαλαιψζεηο ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε. Γηα ηελ ζχλδεζε ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηε ΓΔΖ. Ζ απφθαζε νξίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν ελδηαθεξφκελνο ζηε ΓΔΖ γηα λα θάλεη ηελ αίηεζε, θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα λα ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία. Ζ ΓΔΖ επίζεο δεηάεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ειεθηξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πνιενδνκία απαηηεί έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηε 180

181 θαηακέηξεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ θσηνβνιηαηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ηδηνθηήηεο νθείιεη λα επηηξέπεη ζηε ΓΔΖ ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Ζ απφθαζε νξίδεη αλαιπηηθά πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηαηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο πξνβιέπεη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί ν ηδηνθηήηεο ηνπ λα ιχζεη ηελ ζχκβαζή ηνπ κε ηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απφθαζε 707 ( 22 Απξηιίνπ 2008) Γ6/Φ1/νηθ 7037 Αλαζηνιή ππνβνιήο αηηήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ θαη άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ. 3468/2006 Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ. Ζ απφθαζε 707 αλαζηέιιεη ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ην πξφγξακκα αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ επεηδή έρνπλ ππνβιεζεί αηηήκαηα γηα ιήςε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθνχο ηαζκνχο ε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη πνιιαπιψο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Απφθαζε 1044 ( ) ΠΟΛ χλδεζε εγθαηαζηάζεσλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. χκθσλα κε ηνλ λφκν 3468/2006, φζνη ππάγνληαη ζε απηφλ κπνξνχλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη λα εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ λφκηκε ρξήζε κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ ΓΔΖ ή ηελ ΓΔΜΖΔ. Οη ελδηαθεξφκελνη εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ζε αγξνηεκάρηα ή ζηέγεο θηεξίσλ θαη θαηφπηλ ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ ηνπηθή κνλάδα ηεο ΓΔΖ θαη δεηνχλ ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν. Καηά ηελ ζχλδεζε ηνπνζεηείηαη κεηξεηήο απφ ην δίθηπν πξνο ηε ΓΔΖ αιιά θαη απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ πξνο ηνλ ζηαζκφ. Δπίζεο είλαη απαξαίηεηε ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε θαη ην έληππν Δ.283. Απφθαζε 1276 ( ) Γ6/Φ1/νηθ Σξνπνπνίεζε Α θάζεο ηνπ θαη άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ. 3468/2006 Πξoγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθήο ηζρχνο απνθιεηζηηθά απφ απηνπαξαγσγνχο, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 50 MWp, γηα ηελ νπνία ζεσξείηαη σο εληαζζφκελε ζην Πξφγξακκα ηζνδχλακε ηζρχο 10 ΜWp. Γηα ηελ ηζρχ απηή δελ γίλεηαη επηκεξηζκφο ζηηο θαηεγνξίεο ζηαζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφγξακκα, νχηε ρξνληθή θαηαλνκή ηε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δηαηίζεηαη πξφζζεηε θσηνβνιηατθή ηζρχο 30 MWp θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε δηαηηζέκελε θσηνβνιηατθή ηζρχο γηα ηε Γηνηθεηηθή απηή Πεξηθέξεηα απφ 10 MWp ζε 40 MWp φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Πίλαθεο 181

182 Γηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, ε εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζε MWp πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πίλαθα. ηα λεζηά πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δχβνηαο, κε εμαίξεζε ηα λεζηά πνπ αλήθνπλ ζηε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, δηαηίζεηαη πξφζζεηε ηζρχο 10 MWp γηα ην έηνο Γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2007, δηαηίζεηαη γηα ηα λεζηά απηά θσηνβνιηατθή ηζρχο επηπιένλ 10 MWp κε ηζφπνζε κείσζε ηεο ηζρχνο ησλ αληηζηνίρσλ Γηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4. Γηα ηελ αδεηνδφηεζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ, εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23 ηνπ Καλνληζκνχ Αδεηψλ Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη κέζσ πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΦΔΚ Β 448/2007) θαη ε δηαηηζέκελε ηζρχο επηκεξίδεηαη κε βάζε ηα πεξηζψξηα θάζε λεζηνχ. Απφθαζε 1153 ( ) Γ6/Φ1/νηθ Γηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Οη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη γηα ηε ρνξήγεζε, ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο, επέθηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 3468/2006, θαζψο θαη πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 4 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζρχνπλ νη θάησζνη νξηζκνί: Υψξνο εγθαηάζηαζεο ζηαζκνχ Αξκφδηνο δηαρεηξηζηήο Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ εθδίδεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Γηαδηθαζία δηαηχπσζεο πξνζθνξάο ζχλδεζεο ζηαζκνχ ζην ζχζηεκα ή ην δίθηπν: Αίηεζε ηνπ θαηφρνπ άδεηαο παξαγσγήο πξνο ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή κε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ. Με ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο παξαγσγήο θαζψο θαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν απφ ηελ ΡΑΔ ηνπ θαλνληζκνχ αδεηψλ παξαγσγήο θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: i. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε ππφβαζξν ηεο ΓΤ. ii. Γηάγξακκα θάιπςεο ησλ πξνηεηλνκέλσλ εθηάζεσλ. iii. Ζιεθηξηθφ κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα (εμνπιηζκφο εγθαηάζηαζεο θαη κνλάδεο παξαγσγήο) iv. Πεξηγξαθή δηαηάμεσλ θεληξηθήο αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ζηαζκνχ θαη ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. v. Πεξηγξαθή δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο απφ θαηαζθεπαζηή γελλεηξηψλ. vi. Πεξηγξαθή δηάηαμεο εθθίλεζεο / ζπγρξνληζκνχ, γηα θάζε είδνο ρξεζηκνπνηεκέλεο γελλήηξηαο. vii. Πεξηγξαθή ηεο δηάηαμεο αληηζηάζκηζεο ησλ γελλεηξηψλ. Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ιήςε άδεηαο εγθαηάζηαζεο: Ο θάηνρνο άδεηο παξαγσγήο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπο αθφινπζνπο θαθέινπο: a) Φάθειν κε ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαζψο θαη Μ.Π.Δ. b) Φάθειν κε ηελ αίηεζε γηα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ ζχλδεζεο. 182

183 ) Φάθειν κε δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έγθξηζε επέκβαζεο ζχκθσλα κε δαζηθή λνκνζεζία. d) Φάθειν πνπ πεξηιακβάλεη: 1. Αληίγξαθν άδεηαο παξαγσγήο 2. πλνπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 3. Σελ πξνζθνξά ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ κε ην ζχζηεκα ή ην δίθηπν. 4. Σα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Μεηά ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ν θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο, ππνβάιιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα νηθείαο πεξηθέξεηαο. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά. Έγθξηζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Νφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γεπέδνπ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζηαζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ κειεηεηή γηα ηελ αλάιεςε ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο. Παξαζηαηηθά πιεξσκήο ηειψλ θξαηήζεσλ θαη θφξσλ Μεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο ππνβάιιεη αίηεκα ζην αξκφδην Γηαρεηξηζηή γηα ζχλαςε ηεο χκβαζεο χλδεζεο ζην χζηεκα ή ην Γίθηπν. Με ηελ αίηεζε ππνβάιιεη αληίγξαθν ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ζχλδεζεο ζπλάπηεηαη ζχκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηάξθεηα ηζρχνο Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο ηζρχεη γηα δχν έηε θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη, θαηά αλψηαην φξην, γηα ίζν ρξφλν. Απφθαζε 694 ( ) ΦΔΚ 694 κε ζέκα: Έγθξηζε Α θάζεο ηνπ θαη άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λ. 3468/2006 Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ. Ζ θάιπςε ηεο Α θάζεο ηνπ θαηά ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 3468 /2006 πξνγξάκκαηνο αλάπηπμε πξννδεχνπλ ζηαζκψλ. Ζ θάιπςε ηεο Α θάζεο ζα γίλεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζα γίλεη κε: Σελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα, απεπζείαο ή κέζσ δηθηχνπ ζπλνιηθήο ηζρχνο 500 MWp. Σελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ πνπ ζπλδένληαη ζην δίθηπν ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 200 MWp. Ζ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζα γίλεη κε ηελ αθφινπζε ρξνληθή αιιεινπρία/ Έσο 31/12/2007 ε ζπλνιηθή αδεηνδνηεκέλε ηζρχο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο αλέξρεηαη έσο 50% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ή ηα 250 MWp θαη γηα ΜΖ δηαζπλδεδεκέλα λεζηά έσο 50% δειαδή 100 MWp. Έσο 31/12/2008 ηζρχο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο αλέξρεηαη έσο 70% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ή ηα 350 MWp θαη γηα ηα ΜΖ δηαζπλδεδεκέλα λεζηά 70% ηεο ηζρχνο δειαδή 140 MWp. Έσο 31/12/2009 ε ζπλνιηθή αδεηνδνηεκέλε ηζρχο ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο αλέξρεηαη έσο 90% ηεο ηζρχο ή ηα 450 MWp θαη γηα ηα ΜΖ δηαζπλδεδεκέλα λεζηά 90% ε ηα 180 MWp. Ζ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζε MWp γίλεηε ζχκθσλα κε πίλαθα πνπ πεξηέρεη ην θείκελν ηνπ λφκνπ. Οη αηηήζεηο εμαίξεζεο ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο πνπ έγηλαλ έσο 13/4/2007 δελ ηζρχεη ε ρξνληθή θιηκάθσζε ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο Ζπείξνπ θαη Πεινπνλλήζνπ. 183

184 Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ άδεηα παξαγσγήο ή απφθαζε εμαηξέζεσο. Αθφκα θαη νη ζηαζκνί πνπ ιακβάλνπλ άδεηα παξαγσγήο ή απφθαζε εμαίξεζεο θαζψο θαη φζνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πψιεζεο κε ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή. Οη ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΡΑΔ απζεκεξφλ. ε θάζε απηφλνκν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ΜΖ δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ, ζηαζκφ ηζρχνο 20 kwp έθαζηνο δελ ζα ππνιείπεηε ην 10% ηεο ηζρχνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχζηεκα. Απφθαζε 448 ( ) Αξηζκ. Γ6/Φ1/νηθ.5707 Καλνληζκφο αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ κέζσ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο πςειήο απνδφζεσο Υνξήγεζε άδεηαο: δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο νη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο κέινο Δ.Δ. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Ρ.Α.Δ. ην πξψην δεθαήκεξν θάζε δηκήλνπ καδί κε ην θάθειν Π.Π.Δ. αληίγξαθν ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ππνβάιιεηαη θαη ζηνλ ππνπξγφ αλάπηπμεο. Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσο ζε πεξηνρή κε θνξεζκέλν δίθηπν. Αλ νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ππεξβαίλνπλ σο πξνο ηελ ηζρχ ην πεξηζψξην ηζρχνο δηελεξγείηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Ζ ΡΑΔ γλσκνδνηεί ζηνλ ππνπξγφ αλάπηπμεο ηελ αίηεζε. Απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο κέρξη πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ γίλεηαη αλαθνίλσζε ζε δχν εθεκεξίδεο. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ ππνπξγείνπ γίλεηαη επηζηξνθή ηνπ απηφ απνδνηηθνχ ηέινπο. Ο αηηψλ πξέπεη λα θαηαβάιεη ηνπιάρηζηνλ ην 18% ην απαηηνχκελνπ πνζνχ γηα ην έξγν. Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο γίλεηαη κε ππνβνιή αίηεζεο πξνο ηελ ΡΑΔ. Σξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο δίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαηφρνπ εθφζνλ έρεη: Μεηαβιεζεί ε εηαηξηθή ή κεηνρηθή ζχλζεζε θαηφρνπ, ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ζηαζκνχ, ε ηζρχο παξαγσγήο, ε ηερλνινγία, ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα. Τπνβνιήο αίηεζεο εηδηθνχ ζηαζκνχ ζε κε δηα ζπλδεδεκέλα λεζηά. Με ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ππνβάιινληαη παξάιιεια θαη πξνηάζεηο ηηκνιφγεζεο. Ζ άδεηα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ην είδνο θαη ην κέγεζνο φισλ ησλ κνλάδσλ ( παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) θαη ησλ κνλάδσλ πιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο. β) Σν είδνο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. γ) ηελ ηηκή ( επξψ /Mw) πνπ ηηκνινγείηαη ζε κεληαία βάζε ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηζρχνο απφ Τ.. δ) ηελ ηηκή πνπ ηηκνινγείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ απνξξνθά ν Τ. ζην απφ ην δίθηπν ( επξψ /Mwh) θαη απηή πνπ εληζρχεηαη ζην δίθηπν απφ ηε κνλάδα ειεγρφκελεο παξαγσγήο. ε) ηνπο φξνπο ζχκβαζεο πψιεζεο θαη απνξξνθήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν. ζη) Σηο ππνρξεσηηθέο ψξεο / έηνο ηνπ Τ.. γηα παξνρή εγγπεκέλεο ηζρχνο. ε) Σελ ειάρηζηα απφ ηελ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα πνπ ππνρξενχηαη ν Τ.. λα έρεη ζηηο απνζήθεο ηνπ. 184

185 Ζ άδεηα κεηαβηβάδνληαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ αλάπηπμεο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηεο ΡΑΔ. Γηαδηθαζία κεηαβίβαζεο. απφ θαηφρνπο άδεηαο ππνβάιιεη αίηεζε κεηαβίβαζεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πξφζσπν ζην νπνίν γίλεηαη ε κεηαβίβαζε. Με ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη δήισζε απνδνρήο. Αληίγξαθν ηελ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρν ζηνλ ππνπξγφ αλάπηπμεο. Απφθαζε Γ6/Φ1/νηθ ( ) Πξψηεο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3468/2006 γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηε πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο Γηα ηελ νξζή θαη θαηά εληαίν ηξφπν εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ 3468/ 2006 «Παπαγωγή Ηλεκηπικήρ Ενέπγειαρ από Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ και Σςμπαπαγωγή Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ Υψηλήρ απόδοζηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη άιινπο θνξείο παξέρνληαη θαησηέξσ νη πξψηεο νδεγίεο: Με ην άξζξν 1 νξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ λφκνπ. Με ην άξζξν 2 δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ θχξησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λφκν. ην άξζξν 3 αληηκεησπίδεηαη ην ζνβαξφ ζέκα ηεο έθδνζεο ησλ αδεηψλ παξαγσγήο. Ωο πξνο ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα παξαγσγήο ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδεηαη ζε 25 έηε ε θαη αξρή δηάξθεηα ηεο άδεηαο παξαγσγήο θαη ε δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο παξάηαζεο ηεο. Σν άξζξν 4 αζρνιείηαη κε ηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη δελ αλακέλεηαη λα εκθαλίζεη πξνβιήκαηα νξζήο εθαξκνγήο. Πάλησο εηδηθά γηα ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη ελδερφκελν λα ππάξμνπλ πξνζπάζεηεο γηα θαηάηκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ζε ππνζχλνια ηζρχνο κηθξφηεξεο απηήο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη άδεηα κε ζθνπφ θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ επλντθνχ θαζεζηψηνο ηηκνιφγεζεο πνπ εηζάγεη ην άξζξν 13 ηνπ λένπ λφκνπ. ην άξζξν 7 πξνβιέπεηαη φηη νη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο ζα κπνξνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζε γήπεδν ή ζε ρψξν επί ησλ νπνίσλ ν αηηψλ έρεη δηθαίσκα λφκηκεο ρξήζεο, δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο. Με ην άξζξν 8 επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην θαζεζηψο έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο αθνχ γηα ηα έξγα ηεο 2 εο ππνθαηεγνξίαο ηεο Α θαηεγνξίαο θαη ηεο 3 εο ή 4 εο ππνθαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1650/1986 (ΦΔΚ Α 160) πξνβιέπεηαη φηη εάλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο δελ εθδψζεη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 εκεξψλ ηφηε γηα ηελ έθδνζε απηήο αξκφδηνο θαζίζηαηαη ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο πνπ εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ πξάμε ζε 30 εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζ απηφλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζπλνδεπφκελνπ φπσζδήπνηε απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. ην άξζξν 9 θαλνλίδεηαη ην θαζεζηψο έληαμεο ζηαζκψλ ζην χζηεκα ή ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν κε άξζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 2773/1999 πνπ έζεηε φξην ηα 50 MW Με ην άξζξνπ 11 ζεκεηψλεηαη φηη φηαλ λέα εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ ζπλδέεηαη ζην χζηεκα ή ην Γίθηπν κέζσ ππνζηαζκνχ κέζεο πξνο πςειή ηάζε πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο πξνο θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχλδεζεο βξίζθνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ. Καηά ζπλέπεηα δελ νθείιεηαη αληάιιαγκα ρξήζεο δαζηθήο έθηαζεο Με ην άξζξν 12 νξίδεηαη ν θαη αξρή ρξφλνο ηζρχνο ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δέθα (10) έηε κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο θαηά δέθα (10) αθφκε 185

186 έηε κε ηελ πξνυπφζεζε θαηάζεζεο έγγξαθεο δήισζεο ηνπ παξαγσγνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο απεπζπλφκελεο πξνθαλψο ζηνλ νηθείν Γηαρεηξηζηή Με ην άξζξν 14 πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε απφ ηε ΡΑΔ θαη ε έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο κε ελδεηθηηθφ ζηφρν ηα 500 ΜW peak ζην δηαζπλδεδεκέλν θαη ηα 200 ΜW peak ζηα απηφλνκα λεζηά. Ο επηκεξηζκφο ησλ 200 ΜW peak ζηα επί κέξνπο απηφλνκα ζπζηήκαηα κεηά απφ ζρεηηθή κειέηε ηνπ νηθείνπ Γηαρεηξηζηή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζπζηήκαηνο. Γεληθά καο δείρλεη ηη πξνβιέπεη ν λφκνο 3468/2006, ή ηη ηξνπνπνηεί. Απφθαζε 1442 Αξηζκ. Γ6/Φ1/νηθ Σχπνο θαη πεξηερφκελν ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην χζηεκα θαη ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 3 ηνπ λ. 3468/2006 Ζ ζχκβαζε αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο θαη Παξαγσγνχ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα ή ην Γ.Γ εθηφο ησλ ΜΖ δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ αλαθέξεηε ζε κέγηζηε ηζρχ. χκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ζχλδεζεο ζπκθσλήζεθαλ, θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: Ο ΓΔΜΖΔ ζπκθσλεί θαη αλαιακβάλεη λα αγνξάδεη απφ ηνλ παξαγσγφ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. Ο παξαγσγφο κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαη φξνπο αλαιακβάλεη λα πσιεί ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην ΓΔΜΖΔ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληα λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο θαη ηνλ θψδηθα ζπλαιιαγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ζηαζκφο ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3468/2006. Ο κέζνο σξηαίνο ζπληειεζηήο ηζρχνο θαζνξίδεηαη απφ κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ έμνδν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ παξαγσγνχ. ε πεξίπησζε παξαγσγήο άλσ ηνπ 50% ιακβάλνπκε ππφςε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΔΜΖΔ. ε πεξίπησζε αζχγρξνλσλ γελλεηξηψλ ή κεηαηξνπέσλ ηζρχνο ν παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ζηνλ εμνπιηζκφ αληηζηάζκηζε. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαγσγνχ ζηελ ππφδεημε ηνπ ΓΔΜΖΔ έρνπκε δηαθνπή αγνξάο ελέξγεηαο έσο λα ιπθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα. Ζ δηάξθεηα ζχκβαζεο είλαη 10 έηε κε αίηεζε ηνπ παξαγσγνχ πξνο ην ΓΔΜΖΔ 3κελεο πξνιεμεηο ηεο ζχκβαζεο. Ο ΓΔΜΖΔ ππνρξενχηαη λα κεξηκλεί έθηαθηνπο ειέγρνπο ησλ κεηξεηψλ φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ε ε επηβάξπλζε είλαη ηνπ παξαγσγνχ, φπσο επίζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ελαιιαθηηθνχ κεηξεηή. Ο παξαγσγφο νθείιεη λα επηηξέπεη ζηνλ ΓΔΜΖΔ λα έρεη πξφζβαζε ζηελ εγθαηάζηαζε νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζηνπο κεηξεηέο θαη ζην ζθξαγηζκέλν απφ απηνχο εμνπιηζκφ. Απαγνξεχεηαη ε κεξηθή ή νιηθή εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηεο ΓΔΜΖΔ, ηνπ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο θαη ηελ ΡΑΔ. Αλ κεηαβηβαζηεί ε θπξηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ, ν λένο θχξηνο ππνθαζηζηά ηνλ παξαγσγφ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο. Ο ΓΔΜΖΔ εθφζνλ ιάβεη έγγξαθε αίηεζε απφ ηνλ παξαγσγφ, ζα ηνλ παξέρεη έγγξαθε δηαβεβαίσζε φηη ε παξνχζα ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πιήξσο. Ο Φ.Π.Α. αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην μερσξηζηά θαη πιεξψλεηαη απφ ηνλ ΓΔΜΖΔ, θάζε Άινο θφξνο βαξχλεη ηνλ παξαγσγφ. 186

187 Απφθαζε 1560 ( ) θεθ 1560 Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε αλαλεψζεκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε εγγπεκέλεο ηζρχνο ζηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα Κξήηεο, Ρφδνπ, Κσ, ηεο ΓΔΖ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. Οη ξπζκίζεηο ηεο απφθαζεο απηήο εθαξκφδνληαη ζε αηηήκαηα ρνξήγεζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο κε εγγπεκέλεο ηζρχνο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ειεθηξηθά ησλ λεζηψλ Κξήηεο, Ρφδνπ, Κσ. Ζ απφθαζε έρεη ιεπηνκεξψο ηε δηαδηθαζία γηα έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ΑΠΔ. Πεξηιήςεηο πεξηβαιινληηθά ρξνλνινγηθά. OIK ( ) Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο δαλεηνδφηεζεο έξγσλ ΑΠΔ Γηα έξγα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο παξαγσγήο, ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θάθειν α) ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 3 παξαγξ. 1,6 παξαγξ. 1 θαη 9 παξαγξ. 1 ηεο ΚΤΑ ππ'αξηζκφλ ΟΗΚ /2006. Απφθαζε 663 ( ) Γηαδηθαζία Πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελεξγείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 1650 / 1086, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 3010 / πεξηερφκελν, δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ πξνκειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη ζπλαθψλ κειεηψλ πεξηβάιινληνο, έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Ζ απφθαζε 663 ξπζκίδεη πνηνη θνξείο είλαη ππεχζπλνη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Γηεπθξηλίδεη ηα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο θαη ζε πνηνπο θνξείο ππνβάιιεηαη. Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη αίηεζε ζηελ δηεχζπλζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ε νπνία ηε δηαβηβάδεη ζηελ εηδηθή ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΟΓΔ πνπ δηελήξγεζε ηελ ΠΠΔΑ. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ΜΠΔ ηχπνπ 1 θαζψο θαη ηηο θάησζη πιεξνθνξίεο: 1. πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 2. πεξηγξαθή πθηζηακέλεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο 3. εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 4. ζπλνπηηθή πεξηγξαθή επαλφξζσζεο δπζκελψλ επηπηψζεσλ πεξηβάιινληνο 5. ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θπξίσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 187

188 6. ζε πεξίπησζε κε πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ ε ΔΤΠΔ ΣΟΤ ΤΠΔΥΟΓΔ ζε 10 κέξεο ελεκεξψλεη έδαθνο ησλ ελδηαθεξφκελν. ε πεξίπησζε πιεξφηεηαο ελεκεξψλεη ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο 1. ππνπξγείν αλάπηπμεο 2. ππνπξγείν αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ 3. ηε δηάζεζε πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΤΠΔΥΟΓΔ απνθιεηζηηθά γηα ηα έξγα ηεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 4. ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην 5. ηνπο νξγαληζκνχο ξπζκηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο απνθιεηζηηθά γηα έξγα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 6. ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 188

189 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ 189

190 190

191 Shneider? E le t r i Produt News Νέα Πξντφληα Πξντφληα ξάγαο γηα εθαξκνγέο θσηνβνιηατθψλ: 1. Αληηθεξαπληθά: PRD-DC 2. Μηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο C60PV DC, δηαθφπηεο C60NA DC, SW60 DC Αξηζκφο εληχπνπ 1084 Αλακελφκελε Γηαζεζηκφηεηα 28/09/09 Πξντφληνο Οηθνγέλεηα / Σχπνο πξντφλησλ PRD-DC, C60PV DC, C60NA DC, SW60 DC Πεξηγξαθή λέαο πξνζθνξάο H Shneider Eletri, ζην πιαίζην αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη ιχζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ αγνξά αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθά), παξνπζηάδεη κηα λέα πξνζθνξά πξντφλησλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή/εγθαηαζηάηε λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ ιχζε. 1. Νέα αληηθεξαπληθά PRD DC Ζ ζεηξά αληηθεξαπληθψλ δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (κε απνζπψκελα θπζίγγηα) ζπκπιεξψλεηαη κε 2 λέα πξντφληα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ην DC ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ. Ζ ζεηξά PRD DC: Κσδηθφο Πεξηγξαθή Σηκή θαηαιφγνπ ( ) PRD40r 600DC PRD40r 1000DC 104 PRD40r 600DC Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: Imax : 40 KA Un : 600 V DC, 1000 V DC 3 αθξνδέθηεο : L+, L-, PE Δλζσκαησκέλε επαθή απνκαθξπζκέλεο έλδεημεο (γηα αληηθαηάζηαζε θπζηγγίνπ) 2. Τιηθά ξάγαο γηα πξνζηαζία θαη απνκφλσζε: Ζ πξνζθνξά απηή έρεη ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ κεζαίαο ηζρχνο: 191

192 υ: 0 C60PV DC ηάζε δηθηχνπ, ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο, δηεχζπλζε DC ξεχκαηνο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο. Πεξηιακβάλεη : - κηα ζεηξά 3 κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ C60PV DC εηδηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία θσηνβνιηατθψλ απφ ηνλ θίλδπλν θσηηάο ιφγσ βξαρπθπθιψκαηνο - έλαο δηαθφπηεο C60NA DC εηδηθφο γηα ηελ ειεθηξηθή απνκφλσζε κηαο γξακκήο θσηνβνιηατθψλ ζε θνπηί δηαθιάδσζεο 3 ή πεξηζζφηεξσλ εηζφδσλ (βι. δηάγξακκα αξρηηεθηνληθήο πην θάησ) - έλαο δηαθφπηεο SW60 DC εηδηθφο γηα ηελ ειεθηξηθή απνκφλσζε ηνπ αληηζηξνθέα απφ ηε γελλήηξηα θσηνβνιηατθνχ. Ζ ζεηξά: Μηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο Κσδηθφο Πεξηγξαθή Σηκή θαηαιφγνπ ( ) C60NA DC MGN61650 C60PV DC 10Α 151,64 MGN61651 C60PV DC 16Α 151,64 MGN61652 C60PV DC 20Α 151,64 Γηαθφπηεο Κσδηθφο Πεξηγξαθή Σηκή θαηαιφγνπ ( ) MGN61690 C60NA DC 96,07 MGN61700 SW60 DC 230,76 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: SW60 DC Μηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο C60PV DC : ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα IEC/EN Μέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο Ue=650 V DC Oλνκαζηηθφ ξεχκα In= 10Α - 16Α - 20Α Υσξίο πνιηθφηεηα Γηαθφπηεο C60ΝΑ DC : ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα IEC/EN Μέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο Ue=650 V DC Μέγηζην ξεχκα le= απφ 20Α/650 V έσο 50A/ 300V Υσξίο πνιηθφηεηα Γηαθφπηεο SW60 DC : ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα IEC/EN Μέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο Ue=1000 V DC Μέγηζην ξεχκα le= 63Α Με πνιηθφηεηα 192

193 Σππηθή αξρηηεθηνληθή θσηνβνιηατθνχ κέζνπ κεγέζνπο πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο Ζκεξνκελία Έθδνζεο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαιέζηε ζηελ Γξακκή Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ : (ρσξίο ρξέσζε απφ φιε ηελ Διιάδα) ή (απφ θηλεηφ ηειέθσλν). 28/09/ Shneider Eletri AE Απηφ ην έγγξαθν έρεη κφλν ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα Καη δελ απνηειεί λνκηθή δέζκεπζε ηεο Shneider Eletri AE 193

194 194

195 Montageanleitung Dahhaken Pfanne Assembly instrutions Roof Anhor (Pantile) <4> Benotigtes Werkzeug fur die Montage: Winkelshleifer zum Ausflexen von Ziegeln Drehmomentshlussel mit Torxantrieb T-40 Drehmomentshlussel mit Innensehskant 6 mm Drehmomentshlussel mit Shlusselweite 15 mm Tools required for installation: Angle grinder for utting tiles Torque wrenh with T-40 atuator Hexagon torque wrenh 6 mm Torque wrenh size 15 mm Bitte beahten Sie, dass die allgemeinen Montage- vorshriften eingehalten werden mussen. Diese sind unter einzusehen. Please note that the general assembly instrutions must be followed. These an be found under Servie-Hotline +49 (0) K2 Systems GmbH RiedwiesenstraGe Leonberg, Germany Phone +49 (0) Fax +49 (0) σι Ζ Ο C O σ > 1 D/GB 195

196 In wenigen Shritten fertig aufgebaut! Assembled in a few steps! 196

197 Sunny Boy 2500U MSSJ The leading grid-tied photovoltai inverters in Europe and Ameria UL 1741 Listed tor oriel interative inverters 5~year omprehensive ^vorro standard Ruaaed NE/ViA 4X stainless s enlosure standard eneray apture ratio Easy to install three~point mounting system and data olletion options design is expandable to The SMA Sunny Boy inverter, the most popular grid-tied photovoltai inverter in Europe, is now UL 1741 Listed and available in North Ameria. Sunny Boy's exstensive trak reord in some of the world's most demanding markets has made it a favorite among PV professionals everywhere. Over 250,000 Sunny Boy inverters have been installed worldwide. Superior design, rok-solid German engineering and exeptional real-world effiieny have made Sunny Boy the top hoie for Amerian solar designers. 197

198 UTILITY Sunny Boy 2500U Inverter BREAKER- SIZE 2p 15 Amp PV ARRAY DC DISCONNECT SWITCH DISCONNECT SWITCH EARTH GRDUNTJ Sunny Boy's unsurpassed reliability and effiieny are the result of SMA's manufaturing philosophy that ombines simple design with robust exeution. SMA's state-of-the-art maximum power point traking performane results in greater real-world energy apture than any other gridtied inverter. Sunny Boy's safety and reliability reord is also exeptional due, in part, to the inverter's redundant grid monitoring and built-in ground fault detetion and interruption protetion. The inverter's IGBT power stage generates a nearly perfet sine wave with the lowest harmoni distortion in the industry and meets ultra-strit FCC EMC standards. SMA's unique String Inverter tehnology makes future system expansion simple. SMA advaned ommuniation options are available to satisfy almost any appliation. Speifiations Inverter Tehnology Real sine-wave, urrent soure, DC Voltage Ripple < 5% high frequeny PWM Power Consumption 0.25W nighttime AC Input Voltage (240V AC) or < 7W standby (208V AC) Ambient Temperature Rating 45 C AC Input Frequeny (60Hz) Enlosure NEMA 4X (ip65) (50Hz also available) Stainless Steel DC Input Voltage V DC Dimensions 17.10W x 11.60H x 8.40D in Peak Power Traking Voltage V DC (at 240V AC) 434W x 295H x 214D mm PV Start Voltage 300V DC Weight 71 lbs (32 kg) Minimum DC Input Voltage V DC Compliane United States dependent on available line voltage UL 1741, E210376, UL 1998, IEEE 519, IEEE 929, Maximum Array Input Power 3000W (240V ANSI C62.41 C1 & C3, FCC part 15 A & B 2600W (208V International Maximum AC Power Output 2500W (240V AC) DIN EN50082 Part 1, , 50081, 50014, Part W (208V AC) Group 1 Class B, 50178, Part 1-1 Current THD < 4% Power Fator Unity * Optional external fan (Sunny Breeze) available Peak Inverter Effiieny 94.1 % Cooling *Convetion ooling (no fan) SMA Ameria, In., C Loma Ria Dr. Maximum AC Output Current 12A Grass Valley, CA Maximum DC Input Current 12A Tel: Fax: Distributed by: Solar Today... Energy Tomorrow 198

199 SB 2500 / SB 3000 Ασφαλής > Ενσωματωμένος διακόπτης απόζευξης DC ESS > Γαλβανική μόνωση Ευέλικτος > Για εξωτερική και εσωτερική τοποθέτηση > Πολυάριθμες δυνατότητες ενδείξεων και επικοινωνίας Αξιόπιστος > Παγκόσμια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης SMA που περιλαμβάνει γραμμή εξυπηρέτησης > Πλήρες πρόγραμμα εγγύησης SMA SUNNY BOY 2500 / 3000 Οι πρωταγωνιστές Το ότι ένα προϊόν έχει πωληθεί παγκοσμίως περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο της κατηγορίας του, δεν αποτελεί αναγκαστικά χαρακτηριστικό ποιότητας. Αλλά τόσο ο Sunny Boy 2500 όσο και ο Sunny Boy 3000 εγγυώνται υψηλή παραγωγή ενέργειας, διότι λειτουργούν με ιδιαίτερα μικρές απώλειες. Η ιδιαίτερα ανθεκτική τους τεχνολογία και η πρωτοποριακή τους συνδεσμολογία, ταιριάζουν ιδανικά στο μέγεθος που συνηθίζεται να χρησιμοποιείτα στα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ρεύματος διασυνδεδεμένα με το δίκτυο. Το μεγάλο εύρος ρευμάτων εισόδου δίνει πολλές δυνατότητες συνδυασμών με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες κυττάρων και οι διευρυμένες δυνατότητες ένδειξης και επικοινωνίας καθιστούν το Sunny Boy 2500 / Sunny Boy 3000 την ιδανική επιλογή για το φωτοβολταϊκό σας σύστημα. 199

200 Τεχνικά χαρακτηριστικά SUNNY BQY 2500 / 3000 Είσοδος (DC) SB 2500 SB 3000 Μέγ. ισχύς DC 2700 W 3200 W Μέγ. τάση DC 600 V 600 V Περιοχή φωτοβολταϊκής τάσης, σημείου μέγιστης ισχύος (μέσω ανιχνευτή MPP) 224 V V 268 V V Μέγ. ρεύμα εισόδου 12 A 12 A Αριθμός των ανιχνευτών σημείου μέγιστης ισχύος 1 1 Μέγ. αριθμός στοιχειοσειρών (παράλληλη σύνδεση) 3 3 Έξοδος (AC) Ονομαστική ισχύς AC 2300 W 2750 W Μέγ. ισχύς ΑC 2500 W 3000 W Μέγ. ρεύμα εξόδου 12,5 A 15 A Ονομαστική τάση / Περιοχή τάσεων AC 220 V V / 180 V V 220 V V / 180 V V Συχνότητα δικτύου AC (αυτορυθμιζόμενη) / Περιοχή 50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz 50 Hz / 60 Hz / ± 4,5 Hz Συντελεστής ισχύος (os φ) 1 1 Σύνδεση AC μονοφασική μονοφασική Βαθμός απόδοσης Μέγ. βαθμός απόδοσης 94,1 % 95,0 % Euro-eta 93,2 % 93,6 % Προστασία αντιστροφής πόλων DC Διακόπτης ESS απομόνωσης φορτίου DC Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC Επιτήρηση βραχυκυκλώματος γης Επιτήρηση δικτύου (SMA grid guard) Γαλβανικά μονωμένος Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) σε mm 434 / 295 / / 295 / 214 Βάρος 30 kg 32 kg Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας -25 C C -25 C C Ίδια κατανάλωση: Λειτουργία (Αναμονής) / νυχτερινή < 7 W / 0,25 W < 7 W / 0,25 W Τοπολογικά στοιχεία Μετασχηματιστής NF (χαμηλής συχνότητας) Μετασχηματιστής NF (χαμηλής συχνότητας) Τρόπος ψύξης Μεταφορά θερμότητας Μεταφορά θερμότητας Χώρος τοποθέτησης: εσωτερικά / εξωτερικά (Προστασία IP65) / Εξοπλισμός Σύνδεση DC: MC3 / MC4 / Tyo Σύνδεση AC: Βύσμα σύνδεσης Οθόνη LCD Χρώμα καπακιού: κόκκινο PAC WI Μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος Διαστάσεις: 127 x 75 x 195 mm Βάρος: περ. 350 g Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD mil 11 < Tel: Fax: SMA Solar Tehnology AG 200

201 SUNPOWER" 315 SOLAR PANEL EXCEPTIONAL EFFICIENCY AND PERFORMANCE BENEFITS Highest Effiieny Panel effiieny of 19.3% is the highest ommerially available More Power SunPower 315 delivers 50% more power per unit area than onventional solar panels and 100% more than thin film solar panels Redues Installation Cost More power per panel means fewer panels per install. This saves both time and money. Reliable and Robust Design Proven materials, tempered front glass, and a sturdy anodized frame allow panel to operate reliably in multiple mounting onfigurations The SunPower 315 Solar Panel provides today's highest effiieny and performane. Utilizing 96 next generation SunPower all-bak ontat solar ells, the SunPower 315 delivers an unpreedented total panel onversion effiieny of 19.3%. The 315 panel's redued voltage-temperature oeffiient and exeptional low-light performane attributes provide outstanding energy delivery per peak power watt. SunPoweKs High Effiieny Advantage - Up to Twie the Power Comparable systems overing 1000 m 2 / 10,750 ft 2 Thin Film Conventional SunPower Watts / Panel Effiieny 9.0% 12.0% kws SPR-315E-WHT ιδ ι 201

202 SUNPOWER" 315 SOLAR PANEL EXCEPTIONAL EFFICIENCY AND PERFORMANCE Eletrial Data Measured at Standard Test Conditions (STC): irradiane of 1000/m 2, air mass 1.5g, and ell temperature 25 C IV Curve Pmax 315 W Rated Voltage Vmp 54.7 V Rated Current Imp 5.76 A Open Ciruit Voltage Vo 64.6 V Short Ciruit Current Is 6.14 A Maximum System Voltage IEC, UL 1000 V, 600 V Temperature Coeffiients Power -0.38% / C Voltage (Vo) mv/ C Current (Is) 3.5 ma/ C < W/m2 at 25 C 800 W/m2 at 25 C 500 W/m2 at 25 C I 1000 W/m2 at 50 C Voltage (V) Series Fuse Rating 15 A Current/voltage harateristis with dependene on irradiane and module temperature. Peak Power per Unit Area 193 W/m 2,17.9 W/ft 2 CEC PTC Rating W Mehanial Data Solar Cells 96 SunPower all-bak ontat monorystalline Front Glass 4.0mm (5/32 in) tempered Juntion Box IP-65 rated with 3 bypass diodes Output Cables 900 mm length ables / Multi-Contat onnetors Frame Clear anodized aluminum alloy type 6063 Weight 24 kg, 53 lbs Tested Operating Conditions Temperature -40 C to +85 C (-40 F to +185 F) Max load 50 psf (2400 Pasals) front and bak Impat Resistane Hail - 25 mm (1 in) at 23 m/s (52 mph) Warranty and Certifiations Warranty 25 year limited power warranty 5 year limited produt warranty Certifiations IEC 61215, Safety tested IEC 61730; UL listed (UL 1703), Class C Fire Rating Dimensions mm (in) 1200 (47.24 ) fl ι (.16) Π I ( Ground) ' ' ι! Γ I 1 I 1 ~" (61.39) " 1 10 ( ) 2X 04.2 (16) ( Ground ) f a (39.45) (.16) ( Ground ) CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. Go to for details About SunPower SunPower designs, manufatures and delivers high-performane solar eletri tehnology worldwide. Our high-effiieny solar ells generate up to 50 perent more power than onventional solar ells. Our high-performane solar panels, roof tiles and trakers deliver signifiantly more energy than ompeting systems. Otober 2007 SunPower Corporation. All rights reserved. Speifiations inluded in this datasheet are subjet to hange without notie. Printed on reyled paper 202 Doument # Rev *B

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα

ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ. Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΤΝΓΔΜΟ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΗΛΙΑΚΔ ΣΔΓΔ Δγθαηάζηαζε θωηνβνιηαϊθώλ ζηνλ νηθηαθό-θηηξηαθό ηνκέα ΙOYNIΟ 2010 Έλα γελλαίν ζεζκηθό πιαίζην Απφ 1ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

«Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «Πακέτα λογισμικού μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ

ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΣΙ ΣΕΓΕ ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ 1 ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΣΟ Υ/Β ΤΣΗΜΑ; Σχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ/1079/Β/04.06.2009 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ ηζρχνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο

Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Q & A s Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ έσο 10kW ζηηο ζηέγεο ζπηηηψλ. Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ

I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ I. Φνξείο θαη Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ χκθσλα κε ην Ν.3468/2006 : Φωηοβοληαϊκοί ζηαθμοί ιζσύορ μέσπι και 20 kw : Γελ ππφθεηληαη ζε ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο θαη θαη επέθηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΙΙ. Τροχήλατη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε βησζηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 100 ΚW ζηελ πεξηνρή Μεζώλε Μεζζελίαο

Αλάιπζε βησζηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 100 ΚW ζηελ πεξηνρή Μεζώλε Μεζζελίαο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αλάιπζε βησζηκόηεηαο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 100 ΚW ζηελ πεξηνρή Μεζώλε Μεζζελίαο Γεκνζζέλεο Ν. Μηραιαθόπνπινο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα