ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΣΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΘΑΘΟ ΣΑΜΕΘΟ ΑΦΑΛΘΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΜΕΩΝ ΜΑΖΘΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Σαχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 T.K ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΠΡΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 13/ΠΕΕ/2014 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε 3.500,00, πιένλ ΦΠΑ 23%. Σν Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΔΣΑΠ-ΜΜΔ) πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην έξγν «πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ», έρνληαο δε ππόςε: A. Σηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19 η. Α ) «Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ». 2. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/1995), «Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 3. ηνπ Ν. 3655/ ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη 5. ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ» 6. ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/2007) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ», όπσο ηζρύεη 7. ηεο ππ αξηζ /739/ (η. Β αξ. θύιινπ 1291/ ) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ ησλ Οηθνλνκηθώλ γηα αύμεζε θαη νξηζκό ζε ΔΤΡΩ ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ ηεο παξ.1 ηνπ άξζ. 83 ηνπ Ν. 2362/1995 γηα ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνύλ πξνκήζεηα πξντόλησλ, παξνρή ππεξεζηώλ ή εθηέιεζε έξγσλ. Β. Σελ ππ αξηζ.: 1/ Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓ) ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, πεξί ζπγθξόηεζεο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν 4024/2011, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πξόρεηξσλ Γηαγσληζκώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ δηαπξαγκάηεπζεο θαζώο θαη ησλ Πξνζθιήζεσλ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα όιεο ηηο κνλάδεο ηνπ

2 ΔΣΑΠ-ΜΜΔ. Γ. Σελ αξηζ. 52/ ΑΓ ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ. Γ. Σελ Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε ΑΓΑ: 6Ξ8ΠΟΡΡΓ-4ΣΘ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ: , ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α 2 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο καο. ΠΡΟΚΑΛΔΗ Κάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηελ πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ: Μέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 3.500,00, πιένλ ΦΠΑ 23%, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ: , έηνπο Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ζε επξώ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε 4 ηζόπνζεο δόζεηο ζην ηέινο θάζε αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ από ηνλ αλάδνρν θαη ηελ ππνβνιή θαη ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ αξκνδίσο ζην ΔΣΑΠ ΜΜΔ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ εληάικαηνο. O αλάδνρνο κεηνδόηεο επηβαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 3% ππέξ Μ.Σ.Π.Τ., ζηελ θαζαξή αμία, - 2% ραξηόζεκν επί ηνπ 3% (Μ.Σ.Π.Τ.), - 20% Ο.Γ.Α. επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 0,1% επί ηεο θαζαξήο αμίαο, ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - 3% ραξηόζεκν επί ηνπ 0,1% (Δ.Α.Α.Γ..), - 20% Ο.Γ.Α. επί ηνπ ραξηνζήκνπ. θαζώο θαη όπνηεο άιιεο λόκηκεο θξαηήζεηο ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ζα πξνζθνκίδεηαη ηηκνιόγην, θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα αλά ΦΚΑ θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρόλ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 2. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία, έρνπλ: α) Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί, πνπ αζρνινύληαη κε ην ππό πξνθήξπμε αληηθείκελν β) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθόζνλ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γ) Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ

3 Οη Δλώζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξεώλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. 3. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ: Η ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο. 4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ πληήξεζεο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο όξνπο ηνπ άξζξνπ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο αθνξνύλ ζε ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπκβνπιώλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο: Ο αλάδνρνο, δειώλεη ππεύζπλα όηη ζα ππνζηεξίδεη ζπλνιηθά ηνλ εμνπιηζκό ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ ηόζν ζηα πξνβιήκαηα hardware & software όζν θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ Πιεξνθνξηθή. πγθεθξηκέλα ζηηο γεληθέο παξνρέο πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα: 1. Άκεζε επίζθεςε ηερληθώλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο εληόο ησλ επνκέλσλ 2 εξγαζίκσλ εκεξώλ, από ηε ζηηγκή ηεο θιήζεο γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο βιάβεο θαη εληόο ησλ επνκέλσλ 6 εξγαζίκσλ σξώλ γηα ηηο θξίζηκεο βιάβεο. Δάλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηζθεπή ζηνλ ρώξν ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, ην κεράλεκα ζα κεηαθέξεηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ αλαδόρνπ θαη ζα επηζηξέθεηαη ζην Σακείν. 2. Απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο (εμαηξείηαη ην θόζηνο ησλ αληαιιαθηηθώλ, γηα όζα είδε δελ βξίζθνληαη ζηελ εγγύεζε). 3. Έγθαηξε εμαζθάιηζε (εξγάζηκεο εκέξεο <3) θάζε απαηηνύκελνπ αληαιιαθηηθνύ γηα ηε ζπλερή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εηδώλ. 4. Πιήξεο ηειεθσληθή βνήζεηα (help desk) ζε δεηήκαηα Hardware θαη ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. 5. Πιήξεο θάιπςε ζε ζέκαηα ηώλ (αξθεί ην ΔΣΑΠ-ΜΜΔ λα έρεη πξνκεζεπηεί θαηάιιειν ινγηζκηθό πξνζηαζίαο) & νξγάλσζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (εθπαίδεπζε θαη νξγάλσζε πιάλσλ ζηε ιήςε backup). 6. Γηάζεζε ηερληθώλ γηα γεληθόηεξα ζέκαηα ( s, ζύλδεζε κε internet, εξσηήζεηο ησλ windows, πξνβιήκαηα απόδνζεο θιπ.). 7. Μεηαθνξά εμνπιηζκνύ. Σν ΔΣΑΠ-ΜΜΔ δελ ζα επηβαξύλεηαη κε ηε κεηαθνξά ησλ κεραλεκάησλ, ηελ νπνία ζα αλαιάβεη ν αλάδνρνο.

4 8. Οπνηαδήπνηε επίζθεςε ρξεηαζηεί γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ. 9. Δπίζθεςε πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ όισλ ησλ ππνινγηζηώλ θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ εμνπιηζκνύ (θαηάζηαζε δίζθσλ, έιεγρνο πεξηθεξεηαθώλ, θαιή ιεηηνπξγία δηθηύνπ θ.α.) δύν (2) θνξέο ην έηνο. 10. Δθπηώζεηο ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ-εμνπιηζκνύ θαη επηπιένλ, δσξεάλ εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνύ πηζαλώο λα πξνκεζεπηεί ην ΔΣΑΠ-ΜΜΔ από ηνλ αλάδνρν ζηε δηάξθεηα ηνπ πκβνιαίνπ Τπνζηήξημεο. 6. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ ελελήληα (90) εκεξώλ. 7. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ από ηελ αλάδνρε εηαηξεία ζα έρνπλ εηήζηα δηάξθεηα, από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015 έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη έσο ηελ Γεπηέξα 29 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ώξα 10:00 π.κ., ζε έλα θιεηζηό θάθειν, απηνπξνζώπσο ή ηαρπδξνκηθά, ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, ζηνλ 2ν όξνθν επί ηεο νδνύ Καιιηξξόεο 5 & Πεξξαηβνύ 20, T.K , Αζήλα, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη: -Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα -Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο -Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξόζθιεζεο -Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα ην θάθειν ζα πεξηέρεηαη: Α. Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: α) όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε θαη ηα νπνία απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, β) όηη ν πξνζθέξσλ δελ έρεη απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, γ) όηη ν πξνζθέξσλ δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε εξγαζηώλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,

5 πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. δ) όηη ν πξνζθέξσλ είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Β. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο. Η ζπλνιηθή ηηκή δίλεηαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά όηη ν πξνζθέξωλ ζπκθωλεί κε όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα. 9. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ ηελ Γεπηέξα 29 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ώξα 10:00 πκ, ζηα γξαθεία ηνπ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ, πνπ βξίζθνληαη επί ηεο νδνύ Καιιηξξόεο 5 & Πεξξαηβνύ 20, T.K , Αζήλα. Κξηηήξην αμηνιόγεζεο, ζα είλαη ε πξνζθνξά κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο όξνπο ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο. Η παξνπζία ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη επηζπκεηή αιιά όρη ππνρξεσηηθή. 10. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ: Σν πιήξεο θείκελν ηεο Πξόζθιεζεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν: θαη ζην πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 11. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Σει: εζση. 182 θαη 169 Φαμ: Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Σν ΔΣΑΠ-ΜΜΔ αλαζέηεη γηα ην έηνο 2015, ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ παξαθάησ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Σακείνπ: Α' ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΠΑΡΟΧΩΝ (HARDWARE) (SERVER) HP NETSERVER LC3 1 PENTIUM II 1.0 GB RAM (SCO UNIX 5.0) (SERVER) HP PROLIANT ML 350 G4 1 INTEL XEON 3.2 GHZ 4.0 GB RAM (Windows 2003 Server - ORACLE 10G (SERVER) HP PROLIANT DL 380 G5 1 INTEL XEON QUAD CORE 2.33 GHZ 4.0 GB RAM (Windows 2003 Server - ORACLE 10G) (PC) HP DX INTEL CORE2DUO 2.2 GHZ 2.0 GB RAM (WINDOWS XP PRO SP3-OFFICE 2007) (PC) TURBO-X 21 INTEL CORE2DUO GHZ 2.0 GB RAM (WINDOWS XP PRO SP3-OFFICE 2007) PRINTER DOT MATRIX 1 OKI MICROLINE 3321 PRINTER DOT MATRIX 1 OKI MICROLINE 395 PRINTER DOT MATRIX 1 LEXMARK 2481 PRINTER LASER 1 HP LASERJET 5200N PRINTER LASER 3 XEROX PHASER 3250 SWITCH 3com 2 24PORTS SWITCH HP PROCURVE 1 24PORTS PRINTERS LASER 14 HP LASERJET UPS 1 MGE PULSAR EX15 UPS 1 MGE EVOLUTION S 3000 UPS 1 ACCUPOWER FAX 2 Canon L 140 FAX 2 Canon JX 200 FAX 2 Samsung SF 760p Β' ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΠΑΡΟΧΩΝ (HARDWARE) (PC) ALTEC PC 10 Windows XP SP3/SP2, Oracle Forms & Reports 6i, MS Office 2003 (PC) TURBO-X 2 Windows XP SP3, Oracle Forms & Reports 6i, MS Office 2003 (PC) NONAME 1 Windows XP SP3, Oracle Forms & Reports 6i, MS Office 2003 (PC) PLATO 1 Windows XP SP3/SP2, Oracle Forms & Reports 6i, MS Office 2000 CPU 2.40GHz, 2GB RAM, RAID 5, SEAGATE DAT (SERVER) FUJITSU-SIEMENS 9SP40 Tape Drive. Windows 2003 Server (no 1 PRIMERGY TX200 Service Pack), Oracle 9i Database, Print Server, File Server, PC Anywhere. Οθόνεσ PC 11 (Display) LCD PHILIPS 170S 1 Οθόνη Server 1 (Display) CRT FUJITSU-SIEMENS P796-1 Οθόνεσ PC 6 (Display) DELL E1913 LASER PRINTER 3 LEXMARK E250dn LASER PRINTER 2 LEXMARK E323 LASER PRINTER 3 XEROX PHASER 3250/N DOT MATRIX 1 LEXMARK Forms Printer 4227 Plus

7 DOT MATRIX 2 LEXMARK Forms Printer 2400 Series CARD PRINTER 1 ZEBRA P320i FAX 1 PANASONIC KX-FP141 FAX 1 KONICA MINOLTA PAGEPRO 1490MF FAX 1 SAMSUNG Laser-Fax SF-560 SCANNER 1 EPSON GT-2500 ταθεροποιητήσ Σάςησ 1 (UPS) APC Smart UPS RT-2000 Γ' ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΠΑΡΟΧΩΝ (HARDWARE) SERVER 1 DELL SERVER PE T320 E v2/8gb PC 1 PC LINUXBOX-FIREWALL SECURITY PC 10 PC Infoquest/Quest X PC 7 PC PRINTER 1 A3 HP LASERJET 9040 PRINTER 2 A3 EPSON Matrix FX2190 PRINTER 2 A3 GENICOM Matrix LA36W PRINTER 2 LEXMARK C530DN LASER PRINTER 3 XEROX PHASER 3250 ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 HP Officejet 6500 ΠΟΛΤΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 HP Laserjet M1319f LASER PRINTER 7 LEXMARK E250D LASER PRINTER 4 EPSON EPL-6200L LASER PRINTER 1 HP Laserjet 1200 LASER PRINTER 1 HP Deskjet 920C SCANNER 2 CANON LIDE 25 SCANNER 1 CANON LIDE 50 FAX 1 SAMSUNG SF5100 FAX 1 PANASONIC KX-F1820 Δ' ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΠΑΡΟΧΩΝ (HARDWARE) (PC) Dell Optiplex 330DT 14 Windows XP Pro Greek SP3 και 4 άδειεσ Microsft Office 2007 Pro Greek (PC) Dell Optiplex 260GX 3 Windows XP Pro Greek SP3 LCD Οθόνεσ PC 17 (Displays) Dell (SERVER) Dell PE2900 III 1 Quad Core Xeon X Hard Disks SAS 300 GB,15000 rpm - BackUp Tape PowerVault LT02LT 200GB/400GB. Windows 2003 server R2, Windows 2003 server cals (19 άδειεσ χρήςησ), φςτημα Βάςησ Δεδομζνων (Oracle standard edition One) Εκτυπωτζσ δικτφου Dot Matrix 2 EPSON FX-2190Ν Εκτυπωτήσ Inkjet 1 HP Officejet Pro K5400 Εκτυπωτήσ Laser 1 SAMSUNG BW LASER ML-2851ND Εκτυπωτήσ Laser 1 Lexmark E260n Εκτυπωτήσ Καρτών 1 Javelin J310CM ταθεροποιητήσ Σάςησ 1 (UPS) APC Smart-PS 2200i Modem 1 56k U.S. Robotics USR815633B Λογιςμικό Απομακρυςμζνησ Διαχείριςησ 1 pc-anywhere

8 FAX 1 Canon i-sensys FAX-L140 SCANNER 1 EPSON GT-2500 PLUS ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ : Switch 1 PowerConncect 6248 Switch 4 LINKSYS 10/100/1000 Gigabit Ethernet ΑΓΓΕΛΙΟΗΜΟ (SERVER) HP PROLIANT ML 150 G3 1 (SERVER) QUEST XPAND 1 (SERVER) HP PROLIANT ML 350 G4p (PC) PLATO PC 12 PRINTER LASER 1 HP LASERJET 4250 PRINTER LASER 1 HP LASERJET 9040N UPS 30 UP SELEC UN 650 SWITCH 1 LINKSYS 48 PORTS SCANNER 1 HP SCANJET 2200C FAX 1 Canon L INTEL XEON 1.6 GHZ 3.0 GB RAM (Windows 2003 Server) INTEL CORE2DUO 2.2 GHZ 1.0 GB RAM (LINUX RED HAT) INTEL XEON 3.0 GHZ 2.0 GB RAM (Windows 2003 Server x64 EDITION) P4 3.0 GHZ 512 MB RAM (Windows XP Pro SP3 - Office 2003 Pro)

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015 ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΑΔΑΜ: 15PROC003013030 Νασηιλίας & Τοσριζμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 2 / 9 / 2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα