Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC."

Transcript

1 Οδεγίεο Υξήζεο GREEK αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. αο παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα λα αλαθαιύςεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ απηό

2 Πεξηερόκελα Πληροφορίεσ για την αςφάλεια 1 Βαςική ςυντήρηςη 1 Αςφάλεια ακρόαςησ 2 To ΜP3 ςασ 3 Περίληψη 3 Για να χρηςιμοποιήςετε την ςυςκευή 4 Φόρτιςη τησ μπαταρίασ 4 Ενεργοποίηςη και απενεργοποίηςη ςυςκευήσ 5 Αναπαραγωγή μουςικήσ 5 Καταφόρτωςη μουςικϊν αρχείων από το PC ςασ ςτησ ςυςκευή ςασ 5 Αναπαραγωγή μουςικήσ 6 Επόμενο και προηγοφμενο Τραγοφδι 6 Ρυθμίςτε την ζνταςη τησ φωνήσ 6 Επιλζξτε μεταξφ του ηχείου και των ακουςτικϊν 6 Τεχνικά Χαρακτηριςτικά 7

3 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα Βαζηθή ζπληήξεζε Η κεηάθξαζε απηή είλαη ελδεηθηηθή. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ Αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηνπ κεηαθξαζκέλνπ, ην Αγγιηθό θείκελν ζα ππεξηζρύεη. ΠΡΟΟΥΗ! Γηα λα απνθύγεηε δεκηά ή δπζιεηηνπξγία: Μελ εθζέηεηε ην πξντόλ ζε πνιύ δέζηε πνπ πξνέξρεηαη από ζεξκαληηθά ζώκαηα ή από ηνλ ήιην. Μελ πεηάηε ην πξντόλ θαη κελ αθήλεηε άιια πξάγκαηα λα πέθηνπλ πάλσ ηνπ. Μελ βξέρεηε ην πξντόλ. Μελ βάδεηε λεξό από ηελ ππνδνρή ησλ αθνπζηηθώλ θαζώο ε είζνδνο λεξνύ ζηελ ζπζθεπή κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε δεκηά. Δλεξγά θηλεηά ηειέθσλα πεξηθεξεηαθά ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο. Κάληε αληίγξαθα αζθαιείαο από ηα αξρεία ζαο. ηγνπξεπηείηε όηη έρεηε θαη ηα πξσηόηππα αξρεία απηώλ πνπ έρεηε θνξηώζεη ζηελ ζπζθεπή. Η EMTEC δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ απώιεηα δεδνκέλσλ αλ ην πξντόλ πάζεη δεκηά ή δελ κπνξεί λα δηαβάζεη ηα αξρεία. Μελ ρξεζηκνπνηείηε θαζαξηζηηθά πνπ πεξηέρνπλ, αιθνόι, ακκσλία, Βελδίλε ή ιεηαληηθά θαζώο απηά κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ ζπζθεπή. Γελ είλαη παηρλίδη. Κξαηήζηε ηελ ζπζθεπή καθξηά από παηδηά θάησ ησλ 5 εηώλ. Μελ ην βάδεηε ζην ζηόκα, κελ ην θαηαπίλεηε. Πεξηέρεη κηθξά θνκκάηηα πνπ κπνξεί λα ηα θαηαπηείηε. Όηαλ θξεκάηε ην πξντόλ γύξσ από ηνλ ιαηκό κελ ην ζθίγγεηε πνιύ. Γηα λα απνθύγεηε πηζαλό πληγκό θξαηήζηε ην θαιώδην καθξηά από παηδηά κηθξόηεξα ησλ 5 εηώλ, ειηθησκέλνπο θαη αλζξώπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. ρεηηθά κε ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη απνζήθεπζεο: Η ζπζθεπή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ κε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 0 θαη 35ºC Απνζεθεύζηε ηελ ζπζθεπή ζε κέξνο πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη πάληα κεηαμύ -20 θαη 45ºC. Η δηάξθεηα ηεο κπαηαξίαο κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Πειαηεηαθή ππνζηήξημε: Γηα εξσηήζεηο ή αλ ρξεηάδεζηε βνήζεηα επηζθεθζείηε ην site καο: 1

4 Αζθάιεηα αθξόαζεο ε πιήξε ηζρύ ε παξαηεηακέλε αθξόαζε κπνξεί λα βιάςεη ηελ αθνή ηνπ ρξήζηε. Αθνύηε ζε κέζε έληαζε: Απηό ην MP3 Player, είλαη πεξηνξηζκέλν ζε επίπεδν έληαζεο 80dBa. Σν λα ρξεζηκνπνηείηε αθνπζηηθά ζε κεγάιε έληαζε, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αθνή ζαο. Σα πςειόηεξα επίπεδα έληαζεο ππάξρνπλ γηα απηνύο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ήδε θάπνηα πξνβιήκαηα αθνήο. Οη ήρνη κπνξεί λα ζαο παξαπιαλήζνπλ. Η παξαηεηακέλε αθξόαζε κεηαζέηεη ην επίπεδν "άλεηεο αθξόαζεο" ζε πςειόηεξε έληαζε. Έηζη κεηά από ζπλερή αθξόαζε απηό πνπ αθνύηε ζαλ θπζηνινγηθή έληαζε κπνξεί λα βιάπηεη ηελ αθνή ζαο. Γηα λα απνθύγεηε απηό ην πξόβιεκα ξπζκίζηε ηελ έληαζε ζε έλα αζθαιέο επίπεδν πξηλ ηελ αθξόαζε θαη αθήζηε ην εθεί. ηγνπξεπηείηε όηη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη γηα ινγηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε δηαιείκκαηα ζην ελδηάκεζν. ηγνπξεπηείηε όηη αθνινπζείηε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηα αθνπζηηθά. Αθνύηε ζε ινγηθή έληαζε γηα ινγηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πξνζνρή κελ απμάλεηε ηελ έληαζε όηαλ ε αθνή ζαο πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα επίπεδα αθξόαζεο. Μελ απμάλεηε ηελ έληαζε ηόζν ώζηε λα κελ αθνύηε ηνπο ήρνπο από γύξσ ζαο. Θα πξέπεη λα πξνζέρεηε ή θαη λα δηαθόςεηε ηελ ρξήζε ζε πηζαλέο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε αθνπζηηθά όηαλ νδεγείηε κεραλνθίλεην όρεκα, θάλεηε πνδήιαηό, skateboard θηι. Μπνξεί λα πξνθαιέζεηε θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θαη απηό είλαη παξάλνκν ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. Γηα λα λα βξείηε έλα αζθαιέο επίπεδν έληαζεο: Ρπζκίζηε ηελ έληαζε ηεο θσλήο ζε ρακειά επίπεδα. Αξρίζηε λα απμάλεηε ηελ έληαζε ζηγά ζηγά κέρξη λα κπνξείηε λα αθνύζεηε άλεηα θαη θαζαξά, ρσξίο παξακόξθσζε. Αθνύζηε γηα έλα ινγηθό ρξνληθό δηάζηεκα: Η παξαηεηακέλε έθζεζε ζηελ κνπζηθή, αθόκα θαη ζε θαλνληθά "αζθαιή" επίπεδα έληαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απώιεηα αθνήο. 2

5 To ΜP3 ζαο Πεξίιεςε Ση πεξηέρεηαη ζην θνπηί ηγνπξεπηείηε όηη έρεηε παξαιάβεη ηα παξαθάησ αληηθείκελα: ή EKMP38GM700 EKMP38GM800 Σν MP3 ζαο Αθνπζηηθά Οδεγόο γξήγνξεο εθθίλεζεο Λνπξάθη κεηαθνξάο Σν εγρεηξίδην ρξήζεο είλαη απνζεθεπκέλν ζηελ ζπζθεπή. εκείσζε: Σα αληηθείκελα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ ζπζθεπή ζαο κπνξεί λα δείρλνπλ δηαθνξεηηθά από απηά πνπ θαίλεηαη ζηηο νδεγίεο. 1) Παηήζηε θαη θξαηήζηε : Δλεξγνπνηήζηε θαη απελεξγνπνηήζηε ηελ ζπζθεπή Παηήζηε : Γηαθόςηε ζηηγκηαία θαη ζπλερίζηε ηελ αλαπαξαγσγή. 2) Παηήζηε θαη θξαηήζηε : Πξνρσξήζηε ην επόκελν ηξαγνύδη Παηήζηε : Απμήζηε ηελ έληαζε 3

6 3) Παηήζηε θαη θξαηήζηε : Δπηζηξνθή ζην πξνεγνύκελν ηξαγνύδη. Παηήζηε : Μεηώζηε ηελ έληαζε 4) Τπνδνρή USB γηα θόξηηζε θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 5) Ηρείν 6) Δπαλεθθίλεζε: Αλ ε ζπζθεπή ζαο δελ αληαπνθξίλεηαη, παηήζηε ην θνπκπί επαλεθθίλεζεο κε ηελ κύηε από έλα ζηπιό. 7) Έλδεημε LED 8) 3.5mm - ππνδνρή αθνπζηηθώλ 9) Τπνδνρή γηα ινπξάθη κεηαθνξάο Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή Φόξηηζε ηεο κπαηαξίαο Σν Looney Σunes MP3 έρεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία πνπ κπνξεί λα θνξηηζηεί κέζσ ηεο ζύξαο USB από ην PC ζαο. πλδέζηε ην θαιώδην ζηελ ζύξα USB ζην PC ζαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο ην θόθθηλν LED αλάβεη θαη αλαβνζβήλεη. Όηαλ ε κπαηαξία θνξηίζεη ην θόθθηλν LED κέλεη ζηαζεξά αλακκέλν. Όηαλ ην επίπεδν ηεο κπαηαξίαο πέζεη θάησ από 15% ην θόθθηλν LED αλάβεη πάιη θαη ην ερείν θάλεη έλαλ ήρν κπίπ. Όηαλ ην επίπεδν ηεο κπαηαξίαο πέζεη θάησ από ην 5%, ην θόθθηλν LED αλάβεη πάιη θαη ην ερείν θάλεη πάιη έλαλ ήρν κπίπ. Σόηε ε ζπζθεπή θιείλεη απηόκαηα γηα λα απνθεπρζνύλ δεκηέο θαη απώιεηεο ζηα δεδνκέλα. 4

7 Ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ζπζθεπήο Παηήζηε θαη θξαηήζηε ερείν λα θάλεη έλα κπηπ. κέρξη ην θόθθηλν LED λα αλάςεη θαη ην Απηόκαηε αλακνλή θαη θιείζηκν ζπζθεπήο Η ζπζθεπή έρεη απηόκαην ζύζηεκα αλακνλήο θαη θιεηζίκαηνο γηα λα νηθνλνκία ζηελ ρξήζε ηεο κπαηαξίαο. Μεηά από 5 ιεπηά θαη αλ ε ζπζθεπή είλαη αλελεξγή (ρσξίο αλαπαξαγσγή ε πιήθηξα λα έρνπλ παηεζεί) ε ζπζθεπή θιείλεη. Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Καηαθόξησζε κνπζηθώλ αξρείσλ από ην PC ζαο ζηεο ζπζθεπή ζαο Μπνξείηε λα θαηαθνξηώζεηε κνπζηθά αξρεία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζπζθεπή ζαο ζαλ απνζπώκελν απνζεθεπηηθό κέζν αθνινπζώληαο ηα παξαθάησ βήκαηα : πλδέζηε ην MP3 ζαο ζην PC. ην PC επηιέμηε ην "My computer" θαη κεηά ηνλ θάθειν ηνπ MP3 ζαο. Δπηιέμηε ηα αξρεία ή ηνπο θαθέινπο πνπ ζέιεηε λα κεηαθέξεηε, ζηελ ζπλέρεηα θάληε copy/paste ζηνλ θάθειν "Music" ηνπ MP3 ζαο ή θάληε έλα απιό drag and drop. 5

8 Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο Επηιέμηε κεηαμύ ηνπ ερείνπ θαη ησλ αθνπζηηθώλ ηγνπξεπηείηε όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηελ ζπζθεπή (Γείηε "Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ζπζθεπήο"). Παηήζηε κηα θνξά γηα λα μεθηλήζεη ε αλαπαξαγσγή. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο, παηήζηε κηα θνξά γηα ζηηγκηαία παύζε. Επόκελν θαη πξνεγνύκελν Σξαγνύδη Παηήζηε θαη θξαηήζεηε γηα λα κεηαβείηε ζην επόκελν ηξαγνύδη Παηήζηε θαη θξαηήζηε γηα λα επηζηξέςεηε ζην πξνεγνύκελν ηξαγνύδη. Σν MP3 ζαο ππνζηεξίδεη ερεία θαη αθνπζηηθά γηα ηελ αλαπαξαγσγή. Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ερεία, απνζπλδέζηε ηα αθνπζηηθά από ηελ ζπζθεπή. Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα αθνπζηηθά ηνπνζεηήζηε ζηελ ππνδνρή 3,5mm ην θαιώδην ησλ αθνπζηηθώλ θαη ην ερείν ζα δηαθόςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. εκείσζε: Η κέγηζηε ηζρύο εμόδνπ ηνπ ερείνπ είλαη 500mW. Όηαλ ε θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο είλαη ρακειή ηόηε ε ηζρύο εμόδνπ ηεο κπαηαξίαο πεξηνξίδεηαη ζηα 100mW. Ρπζκίζηε ηελ έληαζε ηεο θσλήο Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο, παηήζηε γηα λα απμήζεηε ηελ έληαζε ηεο θσλήο. Παηήζηε γηα λα κεηώζηε ηελ έληαζε ηεο θσλήο. εκείσζε: ε απηό ην MP3 ην κέγηζην επίπεδν ήρνπ είλαη πεξηνξηζκέλν ζηα 80dBA. αο ζπληζηνύκε λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν ηεο έληαζεο ζε έλα κεζαίν επίπεδν. To κεζαίν επίπεδν είλαη ζπλήζσο ιηγόηεξν από ηα 2/3 ηνπ κέγηζηνπ. 6

9 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Ιζρύο: Σξνθνδνζία : 80mAh Li-on polymer εζσηεξηθή επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία Γηάξθεηα αλαπαξαγσγήο: Με αθνπζηηθά : κέρξη 5 ώξεο Με ην ερείν : κέρξη 2 ώξεο πλδεζεκόηεηα: Τπνδνρή αθνπζηηθώλ 3,5mm US 2.0 Τςειήο ηαρύηεηαο Ήρνο: Γηαρσξηζκόο θαλαιηώλ : 32db Απόθξηζε ζπρλνηήησλ : 20-18KHz Ιζρύο εμόδνπ : 2 Υ 2.4mW Λόγνο ζήκαηνο πξνο ζόξπβν : > 80db Απνζεθεπηηθόο ρώξνο: Δλζσκαησκέλε κλήκε 8GB Τπνζηεξηδόκελν πιήζνο αξρείσλ : 999 Μεηαθνξά αξρείσλ Windows Explorer (drag and drop) Απαηηήζεηο ζε hardware θαη software Windows XP (SP3 ή κεγαιύηεξα / Vista / 7 Mac OS X 10.6 θαη κεηά Pentium III 800 MHz επεμεξγαζηήο ή κεγαιύηεξνο 512MB RAM 500MB θιεξόο δίζθνο Εγγύεζε θαηαζθεπαζηή: 2 Υξόληα Τπνζηεξηδόκελα αξρεία: MP3 Bitrate: kbps and VBR Sampling rates: 8, , 16, , 32, 44.1, 48 khz WMA (unprotected) Bitrate: kbps Sampling rates: 8, , 16, , 32, 44.1, 48 khz WAV 7

10 8

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0 Δγρεηξίδην Υξήζεο Windows & Macintosh V1.0 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 3 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 3 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 4 Φξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ KOYTI WiFi Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο. Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS, EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ Δπραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε ζπζθεπή GPS εληνπηζκνύ νρεκάησλ.απηό ην εγρεηξίδην δείρλεη πώο λα ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα