Περιεχόμενα. Συμμετοχζσ Δθδόηεο: Laura Cryer Αλάπηπμε πξντόληνο: Q&D multimedia ρεδηαζκόο ζπζθεπαζίαο: Q&D multimedia Σερληθόο έιεγρνο: Darren Turner

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Συμμετοχζσ Δθδόηεο: Laura Cryer Αλάπηπμε πξντόληνο: Q&D multimedia ρεδηαζκόο ζπζθεπαζίαο: Q&D multimedia Σερληθόο έιεγρνο: Darren Turner"

Transcript

1 1

2 Περιεχόμενα υμμετοχζσ... 2 Πνευματικά δικαιώματα... 2 Ελάχιςτεσ Σεχνικζσ απαιτήςεισ... 3 Εγκαθιςτώντασ το «Εκτό!νουσ» (Leaps and Bounds Switch)... 3 Ειςαγωγή... 5 Ξεκινώντασ το πρόγραμμα Εκτό!νουσ... 6 Ρυθμίςεισ για τουσ δαςκάλουσ... 7 Δραςτηριότητεσ... 9 Κοίτα Σι Μπορώ Να Κάνω! Η ςκηνοθεςία Ποιοσ Ζχει το Βάτραχο; Συχαίεσ υναντήςεισ Σο Πότιςμα των Λουλουδιών Ο Λουκάνικο-Παραςκευαςτήσ ε ζπκθσλία κε SENDA. H SEMERC ζηνρεύεη θάζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα λα είλαη όζν ην δπλαηό πξνζβάζηκν γίλεηαη παξέρνληαο δπλαηόηεηεο δηακόξθσζεο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηόκνπ θαζώο επίζεο θαη παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζε απιό ύθνο θαη γιώζζα. Συμμετοχζσ Δθδόηεο: Laura Cryer Αλάπηπμε πξντόληνο: Q&D multimedia ρεδηαζκόο ζπζθεπαζίαο: Q&D multimedia Σερληθόο έιεγρνο: Darren Turner Πνευματικά δικαιώματα Σν πξόγξακκα θαη ην ζπλνδεπηηθό πιηθό είλαη copyrighted από ηε Granada Learning Limited H Granada Learning Limited είλαη κέινο ηεο Granada Media Group. H Semerc είλαη κέινο ηεο Granada Learning. Απνθιεηζηηθή ρξήζε δηθαησκάησλ. Ζ έθδνζε απηή ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί, αληηγξαθεί ή δηαβηβαζηεί κε άιιν ηξόπν, ρσξίο έγγξαθε άδεηα ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, Designs and Pattents Act 1998 ή ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ δηέπνπλ άδεηα πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο από ην Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1P 9HE. Kάζε άηνκν 2

3 πνπ πξνβαίλεη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξάμε ζε ζρέζε κε απηή ηελ έθδνζε κπνξεί λα είλαη ππόινγνο ζε εγθιεκαηηθή παξάβαζε θαη εθηεζεηκέλνο ζε αζηηθέο αμηώζεηο γηα δεκίεο. Ελάχιςτεσ Τεχνικζσ απαιτήςεισ Ο ππνινγηζηήο ζαο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο θάησζη απαηηήζεηο γηα λα ιεηηνπξγεί ην πξόγξακκα Εκηό!νοσς (Leaps and Bounds Switch) PC Pentium 400 Mhz 64 Mb RAM 16x CD-ROM drive 16bit έγρξσκε νζόλε Windows 98 ή λεόηεξε έθδνζε Mac G3 ή λεόηεξν 128 ΜΒ RAM 16x CD-ROM drive 16bit έγρξσκε νζόλε OSX ή λεόηεξν Κιαζηθό OS 9.x Εγκαθιςτώντασ το «Εκτό!νουσ» (Leaps and Bounds Switch) 3

4 Μόιηο μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε κε δηπιό click ζην setup.exe, ζα εκθαληζηεί ην παξαπάλσ παξάζπξν. Κάλνληαο click ζην «επόκελν» εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν. ην παξαπάλσ παξάζπξν, κπνξείηε αλ επηζπκείηε, λα αιιάμεηε ηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο. Αλ δελ επηζπκείηε λα πξνβείηε ζε αιιαγέο, θάλεηε click ζην «επόκελν» πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε εγθαηάζηαζε. 4

5 ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη παξαπάλσ, έρεηε ηελ επηινγή λα πξνρσξήζεηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ή λα νδεγεζείηε ζηα πξνεγνύκελα κελνύ γηα ηπρόλ αιιαγέο. Ειςαγωγή Σν πξόγξακκα Εκηό!νοσς (Leaps and Bounds Switch) πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο από ηε ζεηξά Leaps and Bounds, νη νπνίεο είλαη εηδηθά επηιεγκέλεο έρνληαο θαηά λνπ ηνπο ρξήζηεο δηαθνπηώλ πίεζεο. Οη επηά παξνηξπληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πξνζπειάζηκεο κέζσ ηνπ πνληηθηνύ, ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ηνπ δηαθόπηε, ηεο νζόλεο αθήο ή αθόκε θαη ελόο πίλαθα αιιειεπίδξαζεο, θαζηζηώληαο ην πξόγξακκα αλεθηίκεην βνήζεκα γηα ηελ ηάμε ζην ζύλνιό ηεο θαη ππνζηεξίδνληαο ζπγθεθξηκέλα πεδία ελδηαθέξνληνο. ην πξόγξακκα Εκηό!νοσς (Leaps and Bounds Switch) ρξεζηκνπνηνύληαη δσεξνί θαη επράξηζηνη ραξαθηήξεο, ώζηε λα θεληξίδνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ πξνζνρή ησλ λεαξώλ καζεηώλ. Σν πξόγξακκα ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε πξώηκσλ καζεζηαθώλ δεμηνηήησλ κεγάιεο ζεκαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: Δμεξεύλεζε ηεο ηθαλόηεηαο ζπλδπαζκνύ αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο Βειηίσζε νπηηθνύ δηαρσξηζκνύ θαη κλήκεο Βειηίσζε ηθαλόηεηαο εληνπηζκνύ θαη πξνζαλαηνιηζκνύ ζε ζρέζε κε ην δηαρσξηζκό "δεμίαξηζηεξό" Δλίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο, απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο Δλζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο Τπνζηήξημε ηεο ηθαλόηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο ηθαλόηεηαο αληηκεηώπηζεο δηαδνρηθώλ ελεξγεηώλ Σν πξόγξακκα Εκηό!νοσς (Leaps and Bounds Switch) δελ πεξηιακβάλεη θείκελν θαη πξνθνξηθό ιόγν θαη ππεξβαίλεη όια ηα πνιηηηζκηθά όξηα. Δίλαη εύρξεζην θαη δηαζθεδαζηηθό θαη εγγπεκέλα ζα έρεη ζπλερή δήηεζε! 5

6 Ξεκινώντασ το πρόγραμμα Εκτό!νουσ (Leaps and Bounds Switch) Κάληε «θιηθ» κε ην πνληίθη ζην Μελνύ Έλαξμεο θαη πεγαίλεηε ζην πξόγξακκα Semerc/LeapsSwitch. Οθόνη έναρξης Όηαλ ην πξόγξακκα ελεξγνπνηεζεί, ζα δείηε κία εηζαγσγή θηλνύκελσλ ζρεδίσλ, ζπλνδεπόκελε από κνπζηθή, ε νπνία ζα ζαο θαζνδεγήζεη ζην Kύριο Μενού. Αλ δελ επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ εηζαγσγή απηή, παηήζηε, επηιέγνληαο κε ην πνληίθη, νπνπδήπνηε πάλσ ζηελ νζόλε ή πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν, ώζηε λα κεηαθεξζείηε απεπζείαο ζην Κύριο Μενού. Κύριο Μενού Ζ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο είλαη δπλαηή παηώληαο κε ην πνληίθη πάλσ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην ηνπ Κύριοσ Μενού. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην δηαθόπηε, πηέζηε ηα πιήθηξα CTRL + T ( + Σ γηα ην Mac). Συντομεύσεις Πληκτρολογίου Οη παξαθάησ ζπληνκεύεηο πιεθηξνινγίνπ κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ από ην Κύριο Μενού. Πρόζβαζη από ηο Κύριο Μενού Mac PC Δπηινγέο Γηαθόπηε + T CTRL + T Έμνδνο + Q CTRL + Q Πρόζβαζη από ηη Δραζηηριόηηηα Mac PC Δπηζηξνθή ζην Κύξην Μελνύ + M CTRL+ M 6

7 Τα εικονίδια Σν αξηζηεξό βέινο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηζηξέςεη ζην θύξην κελνύ. Σν εηθνλίδην απηό είλαη θνηλό γηα όιεο ηηο νζόλεο. Σν εηθνλίδην ηεο κνπζηθήο λόηαο θιείλεη ηε κνπζηθή, αλ απνζπά ηελ πξνζνρή. Σν εηθνλίδην απηό είλαη θνηλό γηα όιεο ηηο νζόλεο. Σν βέινο πνπ ζηνρεύεη πξνο ηα θάησ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα βγεη από ην πξόγξακκα Εκηό!νοσς (Leaps and Bounds Switch) Ρυθμίςεισ για τουσ δαςκάλουσ ε απηό ην ζεκείν δηακνξθώλνληαη όιεο νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ην πάλσ κέξνο εκθαλίδεηαη ην όλνκα ρξήζηε πνπ έρεηε επηιέμεη. Γηαηίζεληαη δηάθνξεο επηινγέο αλά δξαζηεξηόηεηα. Απιά θάληε «θιηθ» πάλσ ζηα βαζπθόθθηλα βέιε, ώζηε λα αλαπηπρζνύλ πξνο ηα θάησ ηα κελνύ επηινγώλ. Θα βξείηε αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ δηαζέζηκσλ ξπζκίζεσλ δηακόξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Αθνύ επηιέμεηε ηηο επηζπκεηέο ξπζκίζεηο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί «Απνζήθεπζε θη Δπηζηξνθή», ώζηε λα επηζηξέςεηε ζηελ νζόλε «ύλδεζεο ζην πξόγξακκα» (Log in) 7

8 Ρύθμιζη Διακόπηη Διαμόρθωζη PC Mac Υξήζε δηαθόπηε λαη, όρη λαη, όρη Μέζνπ εηζαγσγήο εληνιώλ COM 1 (δηαθόπηεο 1) COM 1 (δηαθόπηεο 2) COM 2 (δηαθόπηεο 1) COM 2 (δηαθόπηεο 2) πιήθηξν δηαζηήκαηνο (space key) πιήθηξα δηαζηήκαηνο θαη επηινγήο (space & Enter keys) πιήθηξα 1 θαη 2 αξηζηεξό θιίθ πνληηθηνύ αξηζηεξό θαη δεμί θνπκπί πνληηθηνύ πιήθηξν δηαζηήκαηνο (space key) πιήθηξα δηαζηήκαηνο θαη επηινγήο (space & Enter keys) πιήθηξα 1 θαη 2 αξηζηεξό θιίθ πνληηθηνύ Σαρύηεηαο 1-8 δεπηεξόιεπηα 1-8 δεπηεξόιεπηα 8

9 Δραςτηριότητεσ Ζευγάρια Κάλνληαο κία θνξά κόλν θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ησλ δηδύκσλ, ζα κεηαθεξζείηε ζην κελνύ "Εεπγάξηα". Τπάξρνπλ ηξία δηαζέζηκα παηρλίδηα ζε απηό ηα κελνύ, ηα νπνία ζπκβάινπλ αλεμαηξέησο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο δηαρσξηζκνύ θαη κλήκεο. Γηα λα επηιέμεηε ην πην απιό παηρλίδη, θάληε κία θνξά «θιηθ» ζην ρακειόηεξν θνπκπί. Εεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ πιαζκάησλ ζα εκθαληζηνύλ δηαζθνξπηζκέλα ζην πιέγκα. Κάλνληαο «θιηθ» πάλσ ζε δύν όκνηα πιαζκαηάθηα, απηά ζα εμαθαληζηνύλ από ην πιέγκα. Κάλνληαο «θιηθ» πάλσ ζε δύν δηαθνξεηηθά πιαζκαηάθηα, απηά ζα ζαο βγάινπλ ηε γιώζζα ηνπο. Όηαλ βξεζεί θαη ην ηειεπηαίν δεπγάξη, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε έλα λέν πιέγκα, παξνηξύλνληαο ην ρξήζηε λα παίμεη μαλά. Γηα λα επηιέμεηε ην δεύηεξν παηρλίδη, θάληε κία θνξά θιηθ ζην κεζαίν θνπκπί ηνπ κελνύ "Εεπγάξηα". Απηή ηε θνξά εκθαλίδεηαη έλα πιέγκα κε παξαζπξόθπιια, ηα νπνία αλνηγνθιείλνπλ ηπραία. Σα παηδηά πξέπεη λα παξνηξπλζνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πιέγκα θαη λα ζπκεζνύλ πνύ θξύβνληαη θάπνηα πιαζκαηάθηα, ώζηε λα εληνπίζνπλ ην ηαίξη ηνπο. Κάληε θιηθ πάλσ ζε δύν παξαζπξόθπιια, γηα λα εληνπίζεηε θάπνην δεπγάξη όκνησλ πιαζκάησλ. Αλ ηα επηιεγκέλα παξαζπξόθπιια απνθαιύςνπλ δύν όκνηα πιαζκαηάθηα, εμαθαλίδνληαη από ην πιέγκα. Αλ απνθαιπθζνύλ δύν δηαθνξεηηθά πιαζκαηάθηα, απηά ζα ζαο βγάινπλ ηε γιώζζα ηνπο. 9

10 Σν ηξίην θαη δπζθνιόηεξν επίπεδν επηιέγεηαη θάλνληαο θιηθ ζην πάλσ θνπκπί ηνπ κελνύ "Εεπγάξηα". Δκθαλίδεηαη έλα πιέγκα κε θάπνηα θιεηζηά παξαζπξόθπιια. Κάληε θιηθ ζε δύν παξαζπξόθπιια, ώζηε λα απνθαιπθζνύλ ηα πιάζκαηα πνπ θξύβνληαη πίζσ ηνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα παξνηξπλζνύλ λα ζπκεζνύλ πνύ είλαη θξπκκέλα ηα πιαζκαηάθηα, κε ζθνπό λα θηηάμνπλ ηα δεπγάξηα ηνπο. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο νπηηθήο κλήκεο. Κοίτα Σι Μπορώ Να Κάνω! Κάλνληαο κία θνξά θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ ραξαθηήξα απηνύ, ζα κεηαθεξζείηε ζηελ αθόινπζε νζόλε: Ζ νζόλε απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο εληνπηζκνύ, ηεο αληίδξαζεο ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ηνπ ζσζηνύ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ. Κάλνληαο «θιηθ» πάλσ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ραξαθηήξα, πξνθαινύληαη δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο. Κάληε «θιηθ» πάλσ ζην θαπέιν, ηα κάηηα, ηα ρέξηα, ηα πόδηα, ην ζηόκα, ηνπο ώκνπο θαη ηελ θνηιηά. 10

11 Η ςκηνοθεςία Κάλνληαο κία θνξά θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ απηνθηλήηνπ, κπαίλεηε ζηε δξαζηεξηόηεηα. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή ελζαξξύλεη ηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηα κεγάια θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο. Κάζε θνπκπί πξνθαιεί κία μερσξηζηή δξαζηεξηόηεηα: Πνξηνθαιί θέξλεη ην ζθύιν / απνκαθξύλεη ην ζθύιν 2 θνύξν ξνδ αιιαγή θόληνπ 3 Σηξθνπάδ βάδεη ην ραξαθηήξα λα ζπάεη ηηο θνύζθεο / λα ζηακαηά ηηο θνύζθεο 4 Πξάζηλν βάδεη ην ραξαθηήξα λα θνηκάηαη θαη λα ξνραιίδεη / λα μππλά 5 Βαζπθόθθηλν παίδεη ήρν / απελεξγνπνηεί ηνλ ήρν 6 Μπιε βάδεη ην ραξαθηήξα λα ρνξεύεη / ζηακαηά ην ρνξό ηνπ 7 Ρνδ αξρίδεη λα ρηνλίδεη / ζηακαηά λα ρηνλίδεη Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο πξώηκνπ ζηαδίνπ. εκείσζε: ηελ πξαγκαηηθή νζόλε ηεο δξαζηεξηόηεηαο δελ εκθαλίδνληαη αξηζκνί. 11

12 Ποιοσ Έχει το Βάτραχο; Κάλνληαο κία θνξά θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ απηνθηλήηνπ, κπαίλεηε ζηε δξαζηεξηόηεηα. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή πεξηιακβάλεη ηξία επίπεδα θαη έρεη ζρεδηαζηεί κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο αληηθεηκέλσλ θαη ηεο κλήκεο. Όηαλ ηα παηδηά κπνπλ ζηε δξαζηεξηόηεηα, ζα δνπλ έλα απιό κελνύ. Κάληε «θιηθ» ζην αξηζηεξό γθξνππ αηόκσλ, γηα λα κπείηε ζην απινύζηεξν επίπεδν. ην επίπεδν έλα νη γπλαίθεο θνξνύλ θνξέκαηα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. Κάληε «θιηθ» πάλσ ζην κνπζηθό θνπηί, γηα λα μεθηλήζεη ε δξάζε. Μέζα από κία πεξνύθα ζα εκθαληζηεί έλαο βάηξαρνο. ηε ζπλέρεηα ζα εμαθαληζηεί θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα παξνηξπλζνύλ λα θάλνπλ «θιηθ» πάλσ ζηε γπλαίθα πνπ θξύβεη ην βάηξαρν. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί από ην εηθνλίδην ηεο λόηαο. Σν παηδί ζα αληακεηθζεί γηα πέληε δηαδνρηθέο απαληήζεηο πνπ ζα δώζεη κε έλα ζύληνκν ρνξό επί ηεο νζόλεο. ηελ νζόλε απηή πξνζθέξνληαη επίζεο δπλαηόηεηεο ζηα παηδηά λα κεηξήζνπλ κέρξη ην ηξία, λα εμαζθήζνπλ δηαηεηαγκέλε ζεηξά αξηζκώλ (πξώηνο, δεύηεξνο θαη ηξίηνο), λα κάζνπλ ηξία θνηλά ρξώκαηα θαη, γηα νξηζκέλα παηδηά, δίλεηαη ε επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ηηο έλλνηεο δεμί-αξηζηεξό. Συχαίεσ υναντήςεισ Κάλνληαο κία θνξά θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ απηνθηλήηνπ, κπαίλεηε ζηε δξαζηεξηόηεηα. 12

13 Καηά ηε δηάξθεηα κίαο βόιηαο ζηελ εμνρή, ν "θηιαξάθνο καο" ζηακαηά λα μεθνπξαζηεί. Ση ζα ζπλαληήζεη πξώηα; Μπνξεί λα είλαη έλα απηνθίλεην ή έλα άιιν πιαζκαηάθη. Αλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ πξηλ πξνιάβεη ην αληηθείκελν λα πεξάζεη ην θηιαξάθν καο, ζα πξνθιεζεί κία αιιειεπίδξαζε. Αλ δελ θάλεη θιηθ ν ρξήζηεο, ην αληηθείκελν απιά ζα πξνζπεξάζεη ην θηιαξάθν καο. Όια ηα αληηθείκελα εκθαλίδνληαη από ηα αξηζηεξά, βνεζώληαο έηζη ην παηδί λα εμαζθήζεη ηα κάηηα ηνπ ζηελ θίλεζε από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Σα αληηθείκελα/πιάζκαηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν θηιαξάθνο καο είλαη: Έλα ζθύιν Μία κπάια Έλα απηνθίλεην Έλα πιάζκα πνπ θξύβεηαη Έλα πνπιί Έλα ζύλλεθν Έλα πνηό Σν ζσζία ηνπ Έλα ξνκαληηθό θνξίηζη Ζ κπάια θαη ν ζσζίαο ηνπ δελ αληηδξνύλ ζε θάπνην θιηθ ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ίδην πάληα ηξόπν, παξνπζηάδνληαο έηζη θάπνην ζηνηρείν έθπιεμεο. Σο Πότιςμα των Λουλουδιών Κάλνληαο κία θνξά θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην απηό, ζπλδέεζηε κε ηε δξαζηεξηόηεηα Το Πόηιζμα ηων Λοσλοσδιών. 13

14 Σα ινπινύδηα ζα αξρίζνπλ λα καξαίλνληαη, αλ δελ έρνπλ λεξό. Έλα θιηθ πάλσ ζε θάπνην ινπινύδη παξαθηλεί ηνλ θεπνπξό λα ην θαηαβξέμεη κε ην πνηηζηήξη, δξνζίδνληάο ην. ε θάζε ινπινύδη αληηζηνηρεί έλαο κνλαδηθόο ήρνο, εληζρύνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ πάλσ-θάησ θαη ςειόηεξα-ρακειόηεξα. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί γηα ιίγν, ώζηε λα παξνηξπλζνύλ ηα παηδηά λα ζπγθεληξσζνύλ ζηνπο ήρνπο. Αλ ηα ινπινύδηα αθεζνύλ λα καξαδώζνπλ, ην πόηηζκα κπνξεί λα θαηαζηεί αλαπνηειεζκαηηθό. Παξ' όια απηά ε βνήζεηα δελ είλαη καθξηά, θαζώο κπνξεί λα εκθαληζηεί θάπνην βνιηθό ζπλλεθάθη ή λα αξρίζεη λα θιαίεη ν θεπνπξόο, ζπλεθέξλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηα ινπινύδηα. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνήζεκα ζηελ πξώηκε γλώζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ απνθηήζεη θάπνηα παηδηά, ηα νπνία είραλ ηε δπλαηόηεηα θάπνηα ζηηγκή λα θπηέςνπλ ζπόξνπο θαη λα πνηίζνπλ θπηά. Ο Λουκάνικο-Παραςκευαςτήσ Κάλνληαο κία θνξά θιηθ πάλσ ζην εηθνλίδην απηό, ζπλδέεζηε κε ηε δξαζηεξηόηεηα Ο Λοσκάνικο-Παραζκεσαζηής. Απηή είλαη κία δηαζθεδαζηηθή δξαζηεξηόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαδνρηθώλ ελεξγεηώλ πνπ παξνηξύλεη ηα παηδηά λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα αλαθαιύςνπλ κόλα ηνπο πώο παξαζθεπάδνληαη ηα ινπθάληθα. θνπόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα γεκίζνπλ ην πηάην κε 14

15 ινπθάληθα θαη λα βάινπλ ην πιαζκαηάθη λα ηα θάεη. Πξνζέρεηε πνύ βάδεηε ην ζσιήλα εμόδνπ ησλ ινπθάληθσλ: κπνξεί λα θαηαιήμνπλ κέζα ζην απηί ηνπ! Γνθηκάζηε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα κε ηα πην ηθαλά παηδηά θαη δείηε πόζα από απηά θαηαθέξλνπλ λα νξγαλώζνπλ ηε δηαδηθαζία. Πνηνο καζεηήο ζέιεη λα βξεη ηε ιύζε κόλνο ηνπ; Πνηνο κηιά κε ηνπο ππόινηπνπο; Πνηνο δεηά βνήζεηα; Ζ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε άιιεο κεραλέο εληόο ηνπ βησκαηηθνύ πιαηζίνπ ησλ καζεκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ ηξνθή θαη πηζαλώο ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζην ηξαπέδη! Για την Ελληνική ζκδοςη Τπνζηήξημε πειαηώλ θαη ηερληθή ππνζηήξημε Σειέθσλν: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή Fax:

16 16

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0 Δγρεηξίδην Υξήζεο Windows & Macintosh V1.0 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 3 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 3 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 4 Φξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα