ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. για το έτος 2008 και το πρώτο τρίμηνο του Συνοπτική Έκθεση εγκεκριμένων πεπραγμένων 2007 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος Ισολογισμός, Απολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως για το 2008

2 Πρ εδρος : Aντιπρ εδρος : Γεν. Γραµµατε ς : Tαµίας : Έφορος Bιβλιοθήκης : Σ µβουλοι : IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Nικ λαος Mέρτζος Xαράλαµπος Nάσλας Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Θε δωρος αρδαβέσης Iωάννης Kολι πουλος Kωνσταντίνος Bαβο σκος Aθανάσιος Kαραθανάσης Bασίλειος Πάππας Aριστοτέλης Bρίτσιος

3 Αγαπητοί Εταίροι, Η τριετής θητεία του ιοικητικο Συµβουλίου, το οποίο εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευσή µας την 4η Απριλίου 2006, λήγει και το έργο του θα κρίνετε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009 οπ τε προσκαλείσθε να ε- κλέξετε το ιοικητικ Συµβο λιο της εποµένης τριετίας. Προκειµένου να διαµορφώσετε εγκαίρως ασφαλή γνώµη και να εξοικονοµηθεί ο χρ νος Σας, πως και κατά τις δ ο αµέσως προηγο µενες Τακτικές Γενικές Συνελε σεις του Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2008, το ιοικητικ Συµβο λιο Σάς διαβιβάζει την ανά χείρας αναλυτική Έκθεση Πεπραγµένων του για το έτος 2008 και το καταληκτικ πρώτο τρίµηνο του έτους 2009, η οποία τίθεται υπ την έγκρισή Σας. Την εικ να της τριετο ς θητείας µας συµπληρώνει η εν συνεχεία συνοπτική Έκθεση Πεπραγµένων των ετών 2006 και 2007 που έχουν ήδη εγκρίνει οι αντίστοιχες Τακτικές Γενικές Συνελε σεις. Υπενθυµίζεται τι κατά το µεσοδιάστηµα, µεταξ Τακτικών Γενικών Συνελε σεων, το παρ ν ιοικητικ Συµβο λιο Σάς ενηµέρωνε αναλυτικά µε την τακτική αποστολή αναλυτικών Ενηµερωτικών Σηµειωµάτων ο τως ώστε κάθε Εταίρος να παρακολουθεί συνεχώς και τεκµηριωµένα την λη λειτουργία και πορεία της Εταιρείας. Συνηµµένα, τέλος, Σας διαβιβάζεται η αναλυτική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την καταληκτική µας διαχειριστική περίοδο που, επίσης, τίθεται υ- π την έγκρισή Σας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009.

4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 Με θλίψη φέρουµε στην µνήµη µας πριν απ οτιδήποτε άλλο τους Εταίρους, αγαπητά πρ σωπα και αγαπητο ς φίλους, που δεν είναι πια µαζί µας. Είναι οι: Γιακουµής Κωνσταντίνος, αµιαν ς Μιχαήλ, ρίζης Αριστοτέλης, Θεοχάρης Βασίλειος, Καζαµίας Ιωάννης, Καλακώνας Πιέρρος, Καρίπης Αλέξανδρος, Κωνσταντ πουλος ηµήτριος, Λιακ πουλος Ιωάννης, Μητσιο λης Ανδρέας, Μπακατσέλος Απ στολος, Παπαδ πουλος Χαράλαµπος, Τέντας Νικ λαος, Τζαβολάκης η- µήτριος και Καµπίτογλου Μερκο ριος. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚ ΟΣΕΩΝ ιευρ νοντας συνεχώς το άνοιγµά της στην κοινωνία η Εταιρεία µας προέβαλε εντυπωσιακά τις σηµαντικ τερες εκδ σεις της, µε αιχµή την περίοδο των Εορτών και εορταστικών δώρων, χάρη σε ευγενείς χορηγο ς επικοινωνίας που είναι πέντε τηλεοπτικοί σταθµοί της Θεσσαλονίκης και οκτώ περιφερειακοί τηλεοπτικοί της Μακεδονίας, πέντε περιοδικά και οι δ ο µακεδονικές εφηµερίδες που ευχαριστο µε θερµά. Στην προβολή αυτή συνέβαλαν αποφασιστικά οι Εταίροι µας κ.κ. Ντίνος Κωστ πουλος και Αντώνης ασκ πουλος καθώς επίσης η ηµοτική Τηλε ραση Θεσσαλονίκης TV 100. Κατά το έτος 2008 κυκλοφ ρησαν οι εξής νέες εκδ σεις της Εταιρείας, που είχαν σηµαντική απήχηση στο κοιν και στα µέσα ενηµέρωσης: 1. Νικ λαος Ι. Μέρτζος, Η Μικρασιατική Εκστρατεία. Φωτογραφίες Θεοδώρου Νικολέρη. 2. Antonis M. Koltsidas, Greek Education in Monastir (Pelagonia), µτφ. Τζάννετ Κονι ρδου. 3. Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών Επιλογές κειµένων και µαρτυριών. 4. Οι µηροι των Σκοπίων. Φυγάδες, περιουσίες και επαναπατρισµ ς. Απ ρρητα αρχεία της Γιουγκοσλαβίας. 5. The Hostages of Skopje. Fugitives, Properties and Repatriation: Yugoslav Confidential Documents. 6. Ν. Ι. Μέρτζος, Μακεδονία, η γεωστρατηγική, Θεσσαλονίκη 2008, Γ έκδοση επαυξηµένη.

5 7. Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι ( ), Ι.Σ.Κολι πουλος (επιστ. εποπτεία), Ι.. Μιχαηλίδης Κων. Σ. Παπανικολάου (επιµ.). 8. Το Μακεδονικ στα ξένα αρχεία. Απ ρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας ( ),Ι.Σ.Κολι πουλος Ι.. Μιχαηλίδης (επιµ.). 9. Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγµάτων της. 10. Περικλής Σφυρίδης,Η Θεσσαλονίκη µέσα απ το έργο δέκα ζωγράφων της. 11. Αντώνιος-Αιµίλιος Ν. Ταχιάος, Ο Αθωνίτης Μοναχ ς Μάξιµος ο Γραικ ς. Ο τελευταίος των Βυζαντινών στη Ρωσία. 12. Ντίνος Χριστιαν πουλος, Έλληνες ποιητές σε µακεδονικές π λεις (πλην Θεσσαλονίκης) επί τουρκοκρατίας. 13. Γεωργία Καραµήτρου-Μεντεσίδη, Η Αιανή και η συµβολή της στη διαµ ρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωµίας της Μακεδονίας. 14. Nadia Danova, Ο ρ λος των Ελληνικών Γραµµάτων στις προσπάθειες εκσυγχρονισµο της βουλγαρικής κοινωνίας τον 19ο αιώνα. 15. Ευάγγελος Χεκίµογλου, Το «Κοιν ν της Πολιτείας» και οι περιπέτειές του. Ο χριστιανικ ς πληθυσµ ς της Θεσσαλονίκης πριν, κατά και µετά την ε- πανάσταση του 1821, Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε στις Αθ. Ε. Καραθανάσης, Στην Θεσσαλονίκη: 1821 και Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε στις Κυκλοφ ρησαν επίσης εγκαίρως τα ετήσια περιοδικά συγγράµµατα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ», τ. 37 (2008) και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,τ.58 (2008), τε χη 1 και 2. ιανεµήθηκε και αυτή τη χρονιά δωρεάν το Ηµερολ γιο τσέπης 2008 της Ε.Μ.Σ., δωρεά του Εταίρου κ. Γιάννη Ρέκου. Ανατυπώσεις Προέβη επίσης στις ακ λουθες ανατυπώσεις: Βασίλειος ηµητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών). Μιλτιάδης Ι. Παπαϊωάννου, Ο Θε δωρος Ζιάκας και η συµµετοχή του στους εθνικο ς απελευθερωτικο ς αγώνες, Θεσσαλονίκη 2008, Γ Έκδοση. Νικολάου Π. Ανδριώτη, Κρυπτοχριστιανικά κείµενα. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το. Σ. ανέθεσε στον συνεργάτη του Τµήµατος κ. Βαλσαµίδη την καταγραφή και ταξιν µηση των σκ ρπιων παλαιών φ λλων των εφηµερίδων (19ου και 20ο αιώνα), «Νέα Αλήθεια», «Μακεδονία», «Ελληνικ ς Βορράς», «Νέα Ευρώπη», «Νεολ γος» κ.ά, που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονι-

6 κών Σπουδών και στο Τµήµα Ιστορικών Ερευνών. Ορισµένα απ αυτά είναι σπάνια και προέρχονται απ δωρεές µελών και φίλων της Εταιρείας. Συγκεντρώθηκαν λα τα σκ ρπια φ λλα των εφηµερίδων και ταξινοµήθηκαν κατά αλφαβητική και χρονολογική σειρά. Στην συνέχεια οι εφηµερίδες καταχωρήθηκαν: (α) σε ελλην γλωσσες που εκδ θηκαν στην Ελλάδα («Μακεδονία», «Ελληνικ ς Βορράς», «Νέα Αλήθεια» κ.ά.) και στο εξωτερικ (Αλεξάνδρεια, Βουκουρέστι, Κωνσταντινο πολη, Κ προ, Ρώµη) και (β) σε ξεν γλωσσες. Η εργασία σ ντο- µα πρ κειται να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και η ταξιν µηση του Αρχείου του Γεωργίου Παπαηλιάκη, το οποίο θα δηµοσιευθεί στο περιοδικ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το 2008 συνεχίστηκε χωρίς προβλήµατα η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η ο- ποία εξυπηρέτησε το αναγνωστικ κοιν που αναζήτησε πληροφορίες για την Μακεδονία, τον ευρ τερο Βορειοελλαδικ χώρο και τα Βαλκάνια. Στοιχεία δραστηρι τητας Στο βιβλίο των εισερχοµένων αναγνωστών της Βιβλιοθήκης ενεγράφησαν 718 αναγνώστες, οι οποίοι χρησιµοποίησαν µονογραφίες και πολλαπλάσιους του αριθµο αυτο τ µους περιοδικών εκδ σεων. Οι νέες προσκτήσεις απ δωρεές, ανταλλαγές και αγορές βιβλίων και περιοδικών ήταν: 831 Τίτλοι µονογραφιών και ανατ πων. 397 Τε χη περιοδικών εκδ σεων. 32 Τίτλοι επαρχιακών εφηµερίδων σε πολλά τε χη. Το βιβλίο εισαγωγής έκλεισε στις στον αριθµ Για αγορές βιβλίων, συνδροµές περιοδικών και εφηµερίδων δαπανήθηκαν: 1.538,48 ευρώ. Για βιβλιοδεσία, συντήρηση βιβλίων και περιοδικών δαπανήθηκαν: 1.812,24 ευρώ. Εξυπηρέτηση Αναγνωστών Το φωτοτυπικ µηχάνηµα εξυπηρέτησε πολλο ς αναγνώστες: Εισπράχθηκαν 580 Ευρώ απ την διάθεση καρτών που αντιστοιχο ν σε περίπου φωτοτυπίες. Σηµαντικ ς αριθµ ς χρησιµοποίησε τις διευκολ νσεις που παρέχει η Βιβλιοθήκη για την φωτογράφηση σπανίων ή φθαρµένων τεκµηρίων. Για την αναζήτηση τεκµηρίων αρκετοί αναγνώστες βοηθήθηκαν µέσω του διαδικτ ου, το οποίο διαθέτει η Βιβλιοθήκη, αλλά και απ το ψηφιοποιηµένο υλικ της.

7 Μηχανοργάνωση Βιβλιοθήκης Το απ δεκατεσσάρων χρ νων υπάρχον σ στηµα µηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης έχει πλέον παλαιώσει. Εκκρεµεί το πρ βληµα της αλλαγής του προγράµµατος µε ένα πιο σ γχρονο, το οποίο, µέσω της τηλεµατικής εφαρµογής που διαθέτει, θα δώσει την δυνατ τητα της εµφάνισης του υλικο της Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο, πολλαπλασιάζοντας ταυτ χρονα τους χρήστες της. Παράλληλα, η µηχανογραφική ανάπτυξη θα ανοίξει τον δρ µο για την ένταξη της Βιβλιοθήκης σε ευρ τερους ηλεκτρονικο ς καταλ γους Κέντρων Τεκµηρίωσης, εξυπηρετώντας α- κ µη περισσ τερο τους σκοπο ς και τους στ χους της Εταιρείας. Το Συµβο λιο της Εταιρείας, κατανοώντας την επιτακτική ανάγκη της Βιβλιοθήκης, παρέπεµψε τις οριστικές αποφάσεις για την αντιµετώπιση του ζητήµατος στο νέο ιοικητικ Συµβο λιο, που θα προκ ψει απ τις επερχ µενες εκλογές. Βιβλιοστάσια Στα προηγο µενα χρ νια έγιναν ευρ τερες ανακατατάξεις στους αποθηκευτικο ς χώρους της Βιβλιοθήκης, που βρίσκονταν στον ισ γειο χώρο, µε αποσ ρσεις και µετακοµίσεις υλικο στους χώρους του υπογείου. Για την κάλυψη αναγκών της Βιβλιοθήκης στους χώρους του 3ου ορ φου, παραγγέλθηκαν 4 νέα δρ ινα βιβλιοστάσια. Βάση εδοµένων Η υπάρχουσα βάση δεδοµένων διαθέτει σήµερα περίπου εγγραφές τεκµηρίων της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, µέσω του διαδικτ ου εντοπίστηκαν σε ψηφιακή µορφή, παλαιά σπάνια βιβλία που αφορο ν την Μακεδονία, και τα ο- ποία βρίσκονται στην διάθεση των αναγνωστών. ωρεές απ και προς την Βιβλιοθήκη ανεισµοί Η Βιβλιοθήκη, εκτ ς απ τις µεµονωµένες δωρεές συγγραφέων ή άλλων ι- διωτών, φορέων και οργανισµών, δέχθηκε και την δωρεά 123 βιβλίων του Προέδρου της Εταιρείας κ. Νικ λαου Μέρτζου. Παράλληλα, εκχώρησε βιβλία, περιοδικά και ανάτυπα, προς την ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοµοτηνής, που προέρχονταν (α) απ την συλλογή του αειµνήστου Κοµοτηναίου καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γεωργίου Θεοχαρίδη καθώς και (β) απ τα πολλαπλά αντίτυπά της. Η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας συνέβαλε στην προετοιµασία δ ο εκθέσεων δανείζοντας σπάνιο υλικ της. Η πρώτη έκθεση διοργανώθηκε απ την Αγιορείτικη Εστία µε τίτλο «Πέντε αιώνες περιηγήσεων στο Άγιον ρος ». Ενώ η δε τερη διοργανώθηκε απ την ΕΣΗΕΜΘ µε τίτλο «Ο Παράνοµος Τ πος στη Β ρεια Ελλάδα: Εθνική Αντίσταση, ».

8 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Την Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008, σε συνεργασία µε τον ήµο Πανοράµατος, πραγµατοποιήθηκε έκθεση του λογοτεχνικο και εικαστικο έργου του Ν. Γ. Πεντζίκη. Σε συνεργασία µε το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας «Τρεις γενιές Ιταλών δηµιουργών απέναντι στον χρ νο», στο πλαίσιο της Photobiennale/20ής ιεθνο ς Φωτογραφικής Συγκυρίας, απ 10 Απριλίου έως 2 Ιουνίου Τιµώντας έµπρακτα την εθνική επέτειο του Έπους η Εταιρεία σε συνεργασία µε το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεµκερής» και τον ήµο Καλαµαριάς την 28η Οκτωβρίου εγκαινίασε στην Πινακοθήκη της έκθεση µοναδικών φωτογραφιών µε θέµα Η µάχη των οχυρών 6-10 Απριλίου ιάρκεια έκθεσης: 23 Οκτωβρίου - 23 Νοεµβρίου Η Εταιρεία παρέλαβε τον Νοέµβριο και εγκατέστησε στην Πινακοθήκη της 197 πίνακες του αειµνήστου ζωγράφου Χρήστου Παυλίδη τους οποίους δώρισε η θυγατέρα του Κυρία Ζωή Παυλίδου-Καραφίδου. ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας µετά την ολοκλήρωση της αναµ ρφωσής της και της χρηστικής επανασχεδίασής της φιλοξενείται, απ τον Μάρτιο του 2008, στην η- λεκτρονική διε θυνση Συνεχίζει να εµπλουτίζεται µε τις ψηφιοποιη- µένες επιστηµονικές εκδ σεις της, να διεκπεραιώνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία της Εταιρείας και να αναρτά στο διαδίκτυο λες τις ανακοινώσεις, τα δελτία τ που και τις προσκλήσεις των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Εταιρεία. Στην θεµατική εν τητα «Το Μακεδονικ» προβλήθηκε το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 23ης Aπριλίου 2008 σχετικά µε την έκθεση προ δου του 2007 για την πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας καθώς και ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικ ντοκουµέντο του Ν.Ο.Φ. (Εθνικ Απελευθερωτικ Μέτωπο) απ το 2ο συνέδρι του το 1949 στις Πρέσπες. Παρουσιάστηκαν ακ µη, στην ίδια θεµατική εν τητα, επίκαιρα δηµοσιε µατα του Προέδρου στον ηµερήσιο Τ πο που σχετίζονται µε το Μακεδονικ Ζήτηµα. Συµπληρώθηκε και προσφέρεται, στην ανάλογη θεµατική εν τητα «Εκπαιδευτικά Βιβλία», ένας ολοκληρωµένος κατάλογος δηµοσιευµάτων της Εταιρείας µε εκπαιδευτικ περιεχ µενο. Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των τ µων του περιοδικο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ». (Έχει ψηφιοποιηθεί και ο 22ος, Θεσσαλονίκη 1969). Εγκαταστάθηκε σ στηµα για την µέτρηση της επισκεψιµ τητας της Ιστοσελίδας. Ετσι, απ την 28η Αυγο στου 2008, οπ τε και άρχισε η µέτρηση, η Ιστοσελίδα δέχεται κατά µέσον ρον τριάντα επισκέψεις κάθε ηµέρα. Μέχρι 15 εκεµβρίου 2008 οι ηλεκτρονικοί επισκέπτες µας, χρήστες των πληροφοριών µας, ανήλ-

9 θαν στους και προήλθαν απ 17 χώρες που είναι: Σκ πια, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένες Πολιτείες, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Καναδάς, Λουξεµβο ργο, Σουηδία και Φινλανδία. ιαπιστώθηκε επίσης τι πολλοί επισκέπτες µας, κυρίως Έλληνες, διακινο ν συχνά στο ιαδίκτυο εκδ σεις και πληροφορίες της Εταιρείας µας. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Απ 1/1/2008 έως 31/12/2008 κυκλοφ ρησαν 16 νέες εκδ σεις και 3 ανατυπώσεις. Το ίδιο χρονικ διάστηµα διατέθηκαν συνολικά εκδ σεις αξίας ,94 ευρώ απ τις οποίες: Α) πώληση αντίτυπα αξίας ευρώ ,24.- Β) δωρεά και ανταλλαγή αντίτυπα κ στους ευρώ ,70.- Σ νολο αντίτυπα ευρώ ,94.- Α ξηση πωλήσεων σε σχέση µε το %. Η Εταιρεία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της διέθεσε βιβλία σχετικά µε την Μακεδονία στα παρακάτω ιδρ µατα, σωµατεία, σχολεία κτλ. εσωτερικο και εξωτερικο : 1. Ισραηλιτική Κοιν τητα Θεσσαλονίκης 2. Κολλέγιο Ανατ λια 3. «Μέγας Αλέξανδρος» Προσοτσάνης ράµας 4. Θρακική Εστία Σερρών 5. Μουσικοδραµατικ ς Σ λλογος «Απ λλων» ράµας 6. ΛΓ Εφορεία ράµας 7. ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβαλλαρίου 8. Περιοδικ «Αρναία» 9. Βιβλιοθήκη Φερρών 10. 1ο Λ κειο Πανοράµατος 11. Έκθεση Βιβλίου µε θέµα την πολιτική 12. Σ λλογος «Φίλιππος» Γιαννιτσών 13. Ηπειρωτικ Μέλλον 14. 4ο Γυµνάσιο Καβάλας 15. 3ο ηµοτικ Σχολείο Πολυγ ρου 16. Πολιτιστικ ς Σ λλογος Φλαµουριάς 17. Μουσείο Μακεδονικο Αγώνα 18. Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης ο ηµοτικ Σχολείο Ευ σµου 20. Αθωνιάδα

10 21. Ιερ ς Να ς Αγίου Γεωργίου Βε ης 22. Σ λλογος Σαρακατσαναίων Φοιτητών 23. 2ο Γενικ Λ κειο Χορτιάτη 24. Εκπαιδευτήρια Ράπτου ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης 26. Οµοσπονδία υτικοµακεδονικών Σωµατείων Αθηνών 27. «Χρονικά» υτικής Μακεδονίας 28. Εθνική Βιβλιοθήκη 29. Φιλ πτωχος Αδελφ τητα Θεσσαλονίκης 30. Βιβλιοθήκη Καστοριάς 31. Παιδαγωγικ Ινστιτο το 32. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Επταχωρίου 33. Πνευµατικ Κέντρο ήµου Β σσας 34. Ελληνική Εταιρεία Φιλολ γων 35. Αρχαιολογικ Μουσείο Αιανής 36. Παρέµβαση-Πνευµατική Επιθεώρηση Κοζάνης η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καστοριάς 38. Ιστορικ Αρχείο Προσφυγικο Ελληνισµο 39. Φιλ πτωχος Αδελφ της Ανδρών Θεσσαλονίκης 40. Υπηρεσία ιεθνών Σχέσεων 41. Ελληνικ Πολιτιστικ Μακεδονικ Κέντρο 42. Βιβλιοθήκη του ήµου Θερµαϊκο 43. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 44. Σ λλογος Πελαγονίας 45. Παµµακεδονική Ένωση Οντάριο Καναδά 46. Σ λλογος εν Αθήναις Θεσ/νικέων 47. Ίδρυµα Κωστοπο λου 48. Κοιν τητα Νυµφαίου 49. Σ λλογος Μακεδ νων Κρήτης 50. Μουσείο Μακεδονικο Αγώνα 51. Οίκος Κυπριακών και Κυπριολογικών Εκδ. 52. Ελληνικ Πολιτιστικ Κέντρο Μελβο ρνης 53. Σ λλογος «Πα λος Μελάς» Σερρών 54. 1ο Γενικ Λ κειο Κοζάνης 55. Σ λλογος Πολυτέκνων ράµας «Άγιος Στυλιαν ς» 56. Σ λλογος Γιαννιτσών «Μέγας Αλέξανδρος» ο ηµοτικ Σχολείο Καλαµαριάς 58. ήµος Τριγώνου Έβρου 59. Ιµβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης Συνολικά διετέθησαν εκδ σεις.

11 Επίσης η Εταιρεία έλαβε µέρος στο Bazaar βιβλίων Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Αρχαιολογικ Μουσείο Θεσσαλονίκης, απ 5/12 έως 7/12/2008, που έλαβαν µέρος 12 εκθέτες. Η Ε.Μ.Σ. πο λησε 83 αντίτυπα αξίας 985 ευρώ. Παρατηρήθηκε έτσι α ξηση του ενδιαφέροντος του κοινο για τις εκδ σεις της Εταιρείας της τάξεως του 15% σε σχέση µε το προηγο µενο έτος. Την τριετία πουλήθηκαν αντίτυπα αξίας ευρώ ,72.- Συνολική α ξηση 230%. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α Στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2008 διοργανώθηκε µε µεγάλη επιτυχία διηµερίδα µε θέµα Μνήµη Φωτίου Πέτσα. Το αρχαιολογικ έργο του και η συνέχειά του στην οποία έλαβαν µέρος έγκριτοι συνεργάτες του Φωτίου Πέτσα. Προσεκλήθη και παρέστη η οικογένεια Πέτσα. Τα Πρακτικά της ιηµερίδας τα οποία συγκεντρώθηκαν θα δηµοσιευθο ν στον 39ο τ µο των ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΩΝ. πως κάθε χρ νο στις 12 Ιανουαρίου 2008 έγινε η καθιερωµένη κοπή της βασιλ πιτας της Εταιρείας στην οποία προσήλθαν οι Εταίροι µας. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ηµ σιες παρουσιάσεις βιβλίων Παρουσιάστηκαν σε δηµ σια εκδήλωση προκαλώντας το έντονο και ζωηρ ενδιαφέρον του δηµοσιογραφικο κ σµου ορισµένες απ τις νέες επιστηµονικές εκδ σεις της Εταιρείας: Στις 12/10/2008 η µελέτη Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι ( ), Ι.Σ.Κολι πουλος (επιστ. εποπτεία), Ι.. Μιχαηλίδης Κων. Σ. Παπανικολάου (επιµ.). Στις 22/10/2008 παρουσίαση του κοµβικο συγγράµµατος της Εταιρείας Το Μακεδονικ στα ξένα αρχεία. Απ ρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας ( ),Ι.Σ.Κολι πουλος Ι.. Μιχαηλίδης (επιµ.). Στις 13/11/2008 η έκδοση, Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών Επιλογές κει- µένων και µαρτυριών. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί απ την Εταιρεία στην Αθήνα, την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου Η επιστηµονική µελέτη της Εταιρείας Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγµάτων της παρουσιάστηκε δηµ σια στις 12 εκεµβρίου 2008 στην Φλώρινα και στις 17 εκεµβρίου 2008 στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας.

12 Επιπλέον: Στις 11/1/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση του βιβλίου του Σέφη Αναστασάκου «Ο Πλαστήρας και η εποχή του». Στις 30/05/2008, στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, παρουσίαση του βιβλίου των κκ. Αναστάσιου Λιάσκου & Βασιλείου Νικ λτσιου, «Τα πλα του Μακεδονικο Αγώνα ( )». Στις 30/5/2008, ώρα 20.00, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση βιβλίων του Ιδρ µατος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµ και την ηµοκρατία. Στις 4/6/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση της µελέτης του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Καθηγητή Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας και της Σοφίας Ηλιάδου-Τάχου, Επίκουρης Καθηγήτριας του ιδίου Πανεπιστηµίου, µε τίτλο «Η Παιδεία στον Π ντο ( )». Στις 20/10/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. παρουσίαση του βιβλίου του Κ.. Καραµο τσου, Σουλιωτών Γενεαλογίες. ιαλέξεις Η Εταιρεία πραγµατοποίησε τις ακ λουθες διαλέξεις: «Εφαρµογές της σ γχρονης διδακτικής στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ», οµιλία του Καθηγητή της Ιατρικής, Πρ τανη του Α.Π.Θ. κ. Αναστασίου Μάνθου, την Τετάρτη, 23/1/2008. «Η παρουσία των Ορθοδ ξων στη Μεγάλη Ελλάδα απ την Άλωση µέχρι σήµερα», οµιλία του Καθηγητή Ρωµαϊκο και Βυζαντινο ικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου «Magna Graecia» του Catanzaro/ Ιταλία, Πανοσιολογιωτάτου Ιεροµονάχου Νείλου Βατοπαιδινο, την ευτέρα, 11/2/2008. Στην Θεσσαλονίκη: 1821 και 1822, Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε απ τον κ. Αθ. Ε. Καραθανάση στις 19/03/2008. Επισκέψεις σχολείων στην Ε.Μ.Σ. Την Τρίτη, 15/4/2008, ο Εταίρος Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης έδωσε διάλεξη για το ζήτηµα µε τα Σκ πια στους µαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Άγιος Πα λος». Την Πέµπτη, 17/4/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., έδωσε διάλεξη για το ίδιο ζήτηµα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Ξυδ πουλος στους µαθητές της Α & Β Λυκείου του ιδιωτικο Γυµνασίου «Σ γχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση» απ το Ηράκλειο Αττικής, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στην Θεσσαλονίκη.

13 ιαλέξεις ενέργειες του Προέδρου για την Μακεδονία Την Εταιρεία επισκέφθηκαν και συζήτησαν διεξοδικά µε τον Πρ εδρο επίκαιρα ζητήµατα της Μακεδονίας και των Βαλκανίων οι Γενικοί Πρ ξενοι της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη καθώς επίσης η Κυρία Μ νικα Ιζιντ ρτσυκ, Πολωνίδα εκπρ σωπος του διεθνο ς West Institute στα Σκ πια. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2008, διακεκριµένοι ειδικοί καθηγητές και ο Πρ εδρος συζήτησαν επί µακρ ν µε την Κυρία MacDougal, Αφροαµερικανίδα ειδική απεσταλµένη του ΟΗΕ για τις µειον τητες και στις 17 εκεµβρίου 2008 ο Αµερικαν ς Γερουσιαστής Κ ριος Εντουαρντ Π ε, συνοδευ µενος απ τον στρατιωτικ σ µβουλ του, ζήτησε και είχε απ τον Πρ εδρο της Εταιρείας µας εκτενή ενηµέρωση για το Μακεδονικ. Η συνάντηση έγινε στην Εταιρεία. Επίσης, στο πλαίσιο της αποστολής του ο Πρ εδρος προέβη µεταξ άλλων στις εξής ενδεικτικά ενέργειες για την υπεράσπιση της Μακεδονίας: Παρεχώρησε σε τηλεοπτικο ς και ραδιοφωνικο ς σταθµο ς συνεντε ξεις. ηµοσίευσε ανά δ ο άρθρα του στις εφηµερίδες «Αγγελιοφ ρος», «Αδέσµευτος Τ πος», «Απογευµατινή» και «Ελε θερος Τ πος». Συναντήθηκε διακριτικά στην Θεσσαλονίκη µε τον διεθνή διαµεσολαβητή Μάθιου Νίµιτς και τον ενηµέρωσε διεξοδικά, µε τεκµήρια, για το επιθετικ κρατικ ιδεολ γηµα των Σκοπίων και το αίσθηµα των Ελλήνων Μακεδ νων. Μετέσχε στην επιστηµονική διηµερίδα και στο στρογγυλ τραπέζι που οργάνωσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το ΤΕΙ και το Ιδρυµα Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής στις Σέρρες 23-24/5/2008 εις µνήµην του εθνικο ανδρ ς και Μεγάλου Ευεργέτου της Εταιρείας. Πήρε µέρος ως συντονιστής ή οµιλητής σε παρουσίαση σηµαντικών βιβλίων µε θέµα την Μακεδονία, τα Βαλκάνια, τον ελληνισµ και την γεωπολιτική. Ζήτησε να µετάσχει, αλλά απροκάλυπτα δεν έγινε δεκτ ς, στην ανθελληνική εκδήλωση, που στις 19/4/2008 το «Ουράνιο Τ ξο» και οι διεθνείς συµπαραστάτες του σκηνοθέτησαν ερήµην των Μακεδ νων σε αίθουσα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου µε θέµα υποτιθέµενες «εθνικές µειον τητες» στην Θράκη και στην Μακεδονία, οπ τε οι διοργανωτές αυτογελοιοποιήθηκαν διεθνώς, αρνο µενοι τον διάλογο µε τους ενδιαφεροµένους αυτ χθονες Μακεδ νες. Η γνωστή µελέτη του «Μακεδονία, η γεωστρατηγική» δηµοσιε θηκε σε χιλιάδες αντίτυπα στα περιοδικά της Ενώσεως Αξιωµατικών Επιτελών Εθνικής Αµ νης και της Εστίας Νέας Σµ ρνης. Έκανε διαλέξεις ή µαθήµατα ως εξής: Στις 26/1/2008 στην Θρακική Εστία Σερρών Στις 18/2/2008 στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης

14 Στις 21/2/2008 στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη Θεσσαλονίκης Στις 25/2/2008 στο Εµπορικ Επιµελητήριο Κοµοτηνής Στις 12/3/2008 στο Ανοικτ Πανεπιστήµιο Φλώρινας Στις 31/3/2008 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Στις 3/4/2008 στην Αίθουσα ιαλέξεων της Εταιρείας Στις 11/3/2008 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς Στις 17/5/2008 στην Κέρκυρα Στις 25/5/2008 στην Καστοριά Στις 28/5/2008 στους Επιτελείς Αξιωµατικο ς της Πολεµικής Αεροπορίας Στις 30/5/2008 στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης Στις 7/6/2008 στα Γρεβενά Στις 18/6/2008 στην ιπλωµατική Ακαδηµία του Υπουργείου Εξωτερικών, Νυµφαίον Στις 25/6/2008 στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Στις 26/6/2008 στην Σχολή ιοίκησης και Επιτελών Αξιωµατικών Στρατο Στις 30/6/2008 στο Ίδρυµα Κωνσταντίνου Γ. Καραµανλή, τιµή στον Εταίρο µας Νίκο Μάρτη, Αθήνα Στις 9/8/2008 τιµή στον Πρωθυπουργ της Μεγάλης Ιδέας Ιωάννη Κωλέττη, Αγωνιστή του 21, στο Συρράκο Ηπείρου Στις 29/9/2008 στην Εστία Νέας Σµ ρνης, Αθήνα Στις 11/10/2008 στην Φλώρινα Στις 12/10/2008 στην επίσηµη οξολογία της επετείου του Μακεδονικο Αγώνα, Θεσσαλονίκη Στις 23/10/2008 στον Σ νδεσµο Εφέδρων Αξιωµατικών, Λάρισα Στις 30/10/2008 στον κινηµατογράφο «Ολ µπιον», Θεσσαλονίκη Στις 3/11/2008 στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη Στις 11/11/2008 στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. η Πολυτεχνική Σχολή τιµά τον Εταίρο µας καθηγητή Νικ λαο Κων. Μουτσ πουλο, Θεσσαλονίκη Στις 13/11/2008 στην Ε.Μ.Σ., στην παρουσίαση του έργου µας «Η Θεσσαλονίκη των Περιηγητών » Στις 18/11/2008 στην Σχολή Επιτελών Αξιωµατικών Στρατο, Θεσσαλονίκη Στις 19/11/2008 στην Στρατιά, Λάρισα Στις 24/11/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Στα- µατ πουλου Στις 25/11/2008 στην Σχολή Επιτελών Αξιωµατικών Πολεµικής Αεροπορίας, Ε.Μ.Σ. Στις 26/11/2008 στο Επαρχείο Λαγκαδά Στις 27/11/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Κορτσάρη για την Θεσσαλονίκη Στις 30/11/2008 στον ήµο Κηφισιάς, Αθήνα Στις 4/12/2008 στο Ιατρικ Συνέδριο, Θεσσαλονίκη

15 Στις 11/12/2008 στο βιβλιοπωλείο Ιαν ς, Θεσσαλονίκη Στις 12/12/2008 στην Φλώρινα Στις 17/12/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του έργου µας «Η Φλώρινα στο Επος του 40» Εκδηλώσεις µνήµης και απ τισης φ ρου τιµής «Ο Μακεδ νας Μαικήνας του πολιτισµο Νικ λαος ο µπας εκ Βλάστης Κοζάνης», σε συνεργασία µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και τον Σ λλογο Βλάστης Κοζάνης, 3/04/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. «Κάρολος Αλεξανδρίδης ( )», σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. & την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 15/05/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. Απονοµή χρυσών µεταλλίων Το ιοικητικ Συµβο λιο οµ φωνα απεφάσισε να απονείµει χρυσ µετάλλιο και να τιµήσει για την προσφορά και την στήριξη που προσέφεραν στο έργο της Εταιρείας τους Εταίρους της χορηγο ς: Στον χορηγ Εταίρο µας κ. Νικ λαο Μάνο. Η απονοµή έγινε κατά την παρουσίαση του έργου Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι στις 12/10/2008. Στον χορηγ Εταίρο µας κ. Ναο µ Μπαµπατάκα εκ Μοναστηρίου. Η α- πονοµή έγινε κατά την παρουσίαση του έργου Το Μακεδονικ στα Ξένα Αρχεία στις 22/10/2008. Στην Μεγάλη Ευεργέτιδα της Εταιρείας Κυρία Θεο λα Καρο τα. Η α- πονοµή έγινε σε εξίωση Τιµής στις 31/10/2008. Έκθεση φωτογραφιών του Θ. Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία Σε συνεργασία µε τον ήµο κάθε αναφεροµένης κατωτέρω πρωτευο σης Νο- µο της Μακεδονίας η Εταιρεία παρουσίασε Έκθεση 54 ιστορικών φωτογραφιών του Θεοδώρου Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία παράλληλα µε την α- ντίστοιχη έκδοση της Εταιρείας στις εξής π λεις: Θεσσαλονίκη, απ 13 Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου Σέρρες, απ 9 Απριλίου έως 19 Απριλίου Πτολεµα δα, απ 11 Μα ου έως 21 Μα ου Καστοριά, απ 25 Μα ου έως 6 Ιουνίου Εστία Νέας Σµ ρνης, Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2008.

16 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΙΩ. ΜΑΝ ΥΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ολοκληρώθηκαν οι εξής επιστηµονικές µελέτες οι οποίες θα κυκλοφορήσουν πανελλαδικά σ ντοµα: Η Μακεδονία των Προσφ γων, χορηγ ς Νικ λαος Χα τογλου. Μακεδονικ : Απ ρρητα έγραφα Βουλγαρίας, κοινή έκδοση της Εταιρείας µας και των Κρατικών Αρχείων Βουλγαρίας. ηµοσιε ει αυτο σια λα τα απ ρρητα έγγραφα στη βουλγαρική και, µεταφρασµένα, στην ελληνική γλώσσα. Η Μακεδονία το 1530, συλλογική επιστηµονική µελέτη µε επίσηµα στοιχεία των Οθωµανικών Αρχείων ως προς τον πληθυσµ, τη σ νθεσή του και την οικονοµική δραστηρι τητά του σε κάθε π λη, κώµη και χωρι. Εικονογραφηµένη Ιστορία της Μακεδονίας για µαθητές του ηµοτικο. Ανετέθη τον Οκτώβριο 2008 σε οµάδα επιστηµονικών ερευνητών και εισήλθε στο πρώτο στάδι της µε χρονικ ορίζοντα την εποµένη τριετία η µεγάλη µελέτη υπ τον τίτλο Των Ελλήνων οι Κοιν τητες. Απογράφει συστηµατικά µέχρι τις αρχές του 20ο αιώνα τις κοιν τητες των Ελλήνων στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Έργο µεγάλης πνοής και, φυσικά, υψηλο ερευνητικο κ στους. Την Παρασκευή 12 εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε Προγραµµατική Σ µβαση βάσει της οποίας η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας ανέθεσε στο Ερευνητικ Κέντρο µας την εκπ νηση στρατηγικής µελέτης που θα διερευνά την βιωσιµ τητα, καταλληλ τητα και ελκυστικ τητα νέων Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ στον Νοµ Φλώρινας. Η µελέτη πρέπει να παραδοθεί τον προσεχή Σεπτέµβριο 2009 και η συµφωνηµένη αµοιβή της ανέρχεται σε ευρώ. Παράλληλα ωριµάζουν διεθνείς διαπραγµατε σεις του ιοικητικο Συµβουλίου για την εξαιρετικής σηµασίας έκδοση απορρήτων ξένων αρχείων µε επίκεντρο το Μακεδονικ Ζήτηµα και τις υνάµεις που το εκκίνησαν. Περαιτέρω ανακοινώσεις δεν κρίνονται σκ πιµες προς το παρ ν. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Προς επιτέλεση της αποστολής της στον στρατηγικ άξονα των συλλογικών επιστηµονικών µελετών της η Εταιρεία έχει συγκροτήσει ευέλικτες επιστηµονικές οµάδες λαµπρών Λεκτ ρων, ιδακτ ρων και νέων ερευνητών, οι οποίες αναλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο έργο, ανασυγκροτο µενες και προσαυξαν µενες κατά περίπτωση µε νέους ειδικο ς επιστήµονες. Υπ τον γενικ επιβλέποντα Εταίρο µας καθηγητή της Νε τερης Ιστορίας κ. Ιωάννη Κολι πουλο, Έφορο της Βιβλιοθήκης, οι επιστηµονικές οµάδες µας εργάζονται µε σ γχρονες µεθ δους στο Ηλεκτρονικ Ερευνητικ Κέντρο µας «Ιωάννης Μανδ λας». Ανάλογα προς το αντικείµενο του

17 έργου το ς ερευνητές κατευθ νουν άµεσα, συµµετέχοντας ενεργητικά στην εκπ νηση της εκάστοτε µελέτης, οι καθηγητές Εταίροι µας κ.κ. Κώστας Φωτιάδης και Στάθης Πελαγίδης, οι αναπληρωτέςς καθηγητές κ.κ. Νίκος Βαρσακέλης και Βασίλης Γο ναρης, καθώς επίσης οι επίκουροι καθηγητές Εταίροι µας κ.κ. Νικ λαος Ζάικος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης και Σπ ρος Σφέτας. Πολ τιµος συντονιστής λων των µελετών ο κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Σ αυτ το πλαίσιο η Εταιρεία συνεχίζει να χορηγεί ετήσιες υποτροφίες στους νέους ερευνητές, που είναι αριστο χοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Στον συγκεκριµένο χρ νο οι υπ τροφοί µας ήταν: Εις µνήµη Ηρακλή Καλαϊτζή εδ θησαν: Παπανικολάου Κωνσταντίνος Θεοδοσίου Νίκη Αγγελάκη Ρ ζυ Ρ µπε Μαρία Ζέγας Μιχαήλ Χαραλαµπίδου Πελαγία Μουζάκης Ιωάννης Μουζάκης Χρήστος Μπελεγάκη λγα ηµητριάδης Βασίλειος Μαρο δα Ανδροµάχη Σπυριδ πουλος Αριστοτέλης Μηνασίδης Χαράλαµπος Βασιλείου Σωτηρο λα Γκίνη ελένη Καλογεράκης Αντώνιος Παπαζάκας Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Βασιλική Σταµατιάδου Ελένη Σ νολο Εις µνήµη Ευθαλίας Βελιτζανίδου: Καλογεράκης Αντώνιος Σ νολο Εις µνήµη Καίτης Νάστου: Παπαζάκας Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Βασιλική Σ νολο ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ 900 ευρώ 900 ευρώ 900 ευρώ 300 ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ

18 ΚΤΗΡΙΑΚΑ Οσον αφορά ειδικ τερα τις επενδ σεις, το.σ. συνέχισε και κατά το 2008 να εγκρίνει σηµαντικές δαπάνες σε έργα για την καλ τερη λειτουργία, ασφάλεια και επιδι ρθωση του κεντρικο κτιρίου ιοικήσεως της Εταιρείας. Η συνολική επένδυση σε έργα ανήλθε σε ευρώ που κατανέµεται ως εξής: Κλιµατισµ ς Πινακοθήκης Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πινακοθήκης Νέα αποθήκη έργων Πινακοθήκης Κλιµατιστικά Κτιρίου ιοικήσεως Ολοκλήρωση δικτ ου φυσικο αερίου Βιβλιοθήκη 4 νέα δρ ινα βιβλιοστάσια Νέα µ νωση ταράτσας Β Κτιρίου Αλλαγή υδροδεξαµενής Α Κτιρίου Επιγραφές Βιβλιοπωλείου και Αιθο σης ιαλέξεων Οθ νη-εγκατάσταση προβολών σε Αίθουσα ιαλέξεων.... Καθίσµατα γραφείων ,86 ευρώ ,60 ευρώ 4.377,00 ευρώ ,91 ευρώ 6.587,00 ευρώ ,00 ευρώ 5.950,00 ευρώ 3.570,00 ευρώ 1.547,00 ευρώ 1.437,52 ευρώ 514,08 ευρώ ΡΥΘΜΙΣΗ Κ.Θ.Β.Ε. Αναίτια και προκλητικά η ιοίκηση του Κρατικο Θεάτρου Βορείου Ελλάδος συνέχισε να µην αποδίδει στην Εταιρεία τα οφειλ µενα µισθώµατα ένδεκα πλέον µηνών απ τον Α γουστο 2007 µέχρι και τον Ιο νιο Το πρ βληµα είχε γνωστοποιηθεί αναλυτικά σε λους τους Εταίρους και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κάθε ενέργεια του ιοικητικο Συµβουλίου, το οποίο, µετά απ δ ο καταψηφιστικές αγωγές, ήγειρε, και εξεδικάσθη στις 29 Μα ου 2008, αγωγή εξώσεως του Κ.Θ.Β.Ε., επιφυλασσ µενο να δηµοσιοποιήσει ευρ τατα το ζήτηµα και να καλέσει σε συµπαράσταση λους τους Μακεδ νες. Τελικά, µετά τις παραπάνω ενέργειες του ιοικητικο Συµβουλίου, το Κ.Θ.Β.Ε. κατέβαλε στην Εταιρεία λα τα καθυστερο µενα µισθώµατα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μετά δεκαετίες συνεχο ς προσφοράς συνταξιοδοτήθηκαν οι άοκνες Γραµ- µατείς Κυρίες Σµαρώ Βλαχοπο λου και Μάγδα Προδροµίδου, στις οποίες το ιοικητικ Συµβο λιο εκφράζει την ευγνωµοσ νη του. Προσελήφθησαν οι κυρίες Ελένη Ρέγκου και Άννα Βο λγαρη. Η κυρία Άννα Βο λγαρη παραιτήθη στις 29 Οκτωβρίου Συνταξιοδοτήθηκε, επίσης, ο λ γιος ιευθυντής της Βιβλιοθήκης Κ ριος Κώστας Πλαστήρας, ο οποίος, µε σχέση επιστηµονικής συνεργασίας, θα εξακολουθή-

19 σει να προσφέρει τις πολ τιµες υπηρεσίες του. Tον διαδέχθηκε ο επί έτη εργαζ - µενος στην Βιβλιοθήκη βιβλιοθηκον µος Κ ριος Κώστας Κουρο δης. Προσελήφθη ήδη η Βιβλιοθηκον µος Κυρία Μαρία Τρανίδου. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Κατά το έτος 2008 ενεγράφησαν οµ φωνα 135 νέα τακτικά µέλη έναντι 82 το Το σ νολο των τακτικών µελών µας ανέρχεται σε 862: 1. Νάσλας Νικ λαος, Συµβολαιογράφος 2. Μυλωνίδου Κωνσταντίνα, ασκάλα 3. Εφραιµίδης Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης 4. Μπατζοτάσιος Ιωάννης, Οφθαλµίατρος 5. Μηλώσης Γεώργιος, Συν/χος ΤΑΕ 6. Ποζρικίδης Αριστείδης, Αυτοκινητιστής 7. αδο κη Μαρίνα, ικηγ ρος 8. Αρτοποι ς Βίκτωρ, ικηγ ρος 9. Γκιουλέκας Αθανάσιος, ικηγ ρος 10. Τσουρέκα Ευδοξία, Νοµαρχιακή Σ µβουλος Θεσσαλονίκης 11. Ελευθεριάδης Σάββας, Περ. /ντής Κεντρ. Μακεδονίας 12. Καζαµπάκας Αναστάσιος, Αντιστράτηγος ε.α. 13. Καρδιτσάς Στυλιαν ς, Οφθαλµίατρος 14. Παπακώστας ηµήτριος, Μηχανολ γος Μηχανικ ς 15. Καλευράς Αχιλλέας, Μηχανολ γος-ηλεκτρολ γος 16. Γηράσης Νικ λαος, ικηγ ρος 17. Ζαχίλας Κων/νος, Ηλεκτρ. Μηχανικ ς Α.Π.Θ. 18. Παπαδ πουλος Θε δωρος, Έµπορος 19. Νικολα δης Χρήστος, ηµοσιογράφος 20. Κοπατσάρης Χρήστος, Οικονοµολ γος 21. Ταγγίρης Κωνσταντίνος, Οικονοµολ γος 22. Πλατής Βασίλειος, Εκπαιδευτικ ς 23. Νάσκου-Περράκη Παρασκευή, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου 24. Παρασκευάς Γεώργιος, Ορθοπεδικ ς 25. Κουτουλίνης Παναγιώτης, Υποψήφιος διδάκτωρ 26. Λο πας Αθανάσιος, Φιλ λογος 27. Χαρατσάρης Νικ λαος, ικηγ ρος 28. Βατάκας Λέανδρος, Οφθαλµίατρος 29. Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, Μαιευτήρ-Γυναικολ γος 30. έντσορας Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικ ς

20 31. Κελλαρτζής ιαµαντής, Γυναικολ γος 32. Παπαζαχαρίου Νικ λαος, Φαρµακοποι ς 33. Λιλιµπάκη-Ακαµάτη Μαρία, Αρχαιολ γος 34. Καραµπαχτσής Γεώργιος, Συνταξιο χος 35. Ιωσηφέλλης ηµήτριος, Υποστράτηγος ε.α. 36. Μακρίδου Καλλι πη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 37. αµιαν ς Ιωάννης, ρ. Σχεδιασµο Υπολογιστών 38. Παπαδ πουλος Χαράλαµπος, Πρ εδρος.σ. ΟΑΣΘ 39. Αναστασιάδης Νικ λαος, Ιατρ ς 40. Καψάλης Νικ λαος, Υπάλ. Υπουργείου Εσωτερικών 41. Πάχτας Γεώργιος, τ. επιθ. ασών 42. Εφραιµίδης Αναστάσιος, Πολιτικ ς Μηχανικ ς-βιοµήχανος 43. Ευθυµίου Άννα, ικηγ ρος 44. Ψυχογι ς Ευάγγελος, Πολιτικ ς Μηχανικ ς 45. Καρακώστα Κωνσταντίνα, Φιλ λογος 46. Καρακώστα Θεανώ, Χηµικ ς 47. Κρικελίκος ηµήτριος, Φιλ λογος 48. Λιάπης Άγγελος, Εφέτης 49. Αηδον πουλος Χαράλαµπος, Ιατρ ς 50. Αηδον πουλος Αναστάσιος, Οµοτ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 51. Σιώµκος Νικ λαος, Αρχαιολ γος 52. Ευαγγέλου Ηλίας, Λεκτ. Α.Π.Θ. 53. Καπ ν Χασδάϊ, Σ µβουλος επενδ σεων 54. Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Αποφ. Ιστορ. Αρχαιολογ. Α.Π.Θ. 55. Χριστοδο λου ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρ. Σχολής 56. Γαλλής Χρίστος, Περιβαντολ γος- ασολ γος 57. Κανδ λης ηµήτριος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. 58. Λουλο δας Ηλίας, Οικονοµολ γος 59. Πεχλίδης Χρυσ στοµος, Επιχειρηµατίας 60. Φραντζής Κων/νος, ικηγ ρος 61. Στεφανίδης Ανέστης, ηµ. Υπάλ. Πολιτικών Επιστηµών-Ερευνητής Κ.Ι.Θ. 62. Μπογιατζ γλου Γεώργιος, Εκπαιδευτικ ς 63. Πετσατώδης Γεώργιος, Ιατρ ς-αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 64. Πορταριν ς ηµήτριος, Αστυνοµικ ς 65. Χαδαλής ηµήτριος, Ηλεκτρονικ ς Μηχανικ ς 66. Ναχµίας Σαµουήλ, ικηγ ρος 67. ανιηλίδης Βασίλειος, Ιατρ ς 68. Μάγρας Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

21 69. Νικήτα Ελένη, Καθηγήτρια 70. Ντιν πουλος Ευάγγελος, Υπ. ικ. Συλ. Θεσ/νίκης 71. Στάγκος Νικ λαος, Οµ τιµος Καθηγητής Οφθαλµολογίας 72. Τζαφέτας Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ. 73. Ορφανουδάκης Σαράντης, ικηγ ρος, Επ. Καθ. Νοµικής 74. Γιαννακουδάκης ηµήτριος, Υπ. ιδάκτορας τµ. Χηµικών 75. Νάσλας Νικ λαος, ικηγ ρος 76. Βενέτης Χρήστος, Στρατιωτικ ς 77. Αθανασιάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Ελληνικο Κολεγίου 78. Καντζ γλου Θε δωρος, Πρ εδρος Συνδ. Ιστορικής Μνήµης των Βαλκανικών 79. Χατζηθωµάς ηµήτριος, κτηµατίας 80. Σο λη-παπαϊωάννου Μαρία, Αρχιτέκτων 81. Μηνάς Αρίστιππος, Οµ τιµος Καθηγητής Ιατρικής 82. Ματζώνα Μαρία, Εκπαιδευτικ ς-αναπλ. /ντρια ΙΕΚ Τριανδρίας 83. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής-Φιλ λογος 84. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Καθηγητής 85. Ναο µ ανάη-χριστίνα, ρ. Αρχαιολογίας 86. ρακίδης Παναγιώτης, Ταξίαρχος ε.α. 87. Ασλάνης Ιωάννης, /ντής Ξενοδοχείου-Οικονοµολ γος 88. Αντωνιάδης Νικ λαος, ικηγ ρος 89. Βασιλικ ς Θε φραστος, Έµπορος 90. Βέλλιος Νικ λαος, Έµπορος 91. Κατραντσιώτης Νικ λαος, Υπάλληλος.Σ.Θ. 92. Πανίδου Ιφιγένεια, Οφθαλµίατρος 93. Λαζαρίδου Ερµοφίλη, Αρχιτέκτων 94. Κουµπή Ειρήνη, Εκπαιδευτικ ς 95. Μαγνήσαλη Φωτεινή, Εκπαιδευτικ ς 96. Γρηγοριάδου Άννα-Μαρία, Νοµικ ς - Εκπαιδευτικ ς 97. Πανακο λιας Χαράλαµπος, Οικονοµολ γος 98. Κεσίσης Γεώργιος, ικηγ ρος 99. Ταουκτσής Βασίλειος, Εκπαιδευτής Πληροφορικής 100. Χριστοδο λου Ελένη, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Χαραλαµπίδου Πελαγία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Τσολάκη Ελένη, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Τριανταφυλλίδου έσποινα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Ακριτίδου ήµητρα, ιδάκτωρ κοινωνιολογίας 105. Πεσκετζή Ελισσάβετ, Εκπαιδευτικ ς, Οικονοµολ γος

22 106. Ραϊτσίνης Χαρίλαος, µεταπτ. φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Οικον µου Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α Νάσλας ηµήτριος, ικηγ ρος 109. Μπελεγάκη λγα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Λέντζιου-Τρίκου Κυριακή, ασκάλα 111. Προδροµίδου Μάγδα, Συν/χος 112. Μάνου-Παπαδοπο λου Κυπριανή, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοφ. Σχολής Α.Π.Θ Βλαχοπο λου Σµαρώ-Τζένη, Συν/χος 114. Καραλιώλου Κυριακή, ασκάλα 115. Καναβο ρα Βαλασία, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοςφ. Σχολής Α.Π.Θ Αχινιώτου Χριστίνα, Εκπαιδευτικ ς 117. Καλδή Κυριακή, Οικονοµολ γος 118. ηµητριάδης Βασίλειος, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοφ. Σχολής Α.Π.Θ Καλδή Μάρθα, Εκπαιδευτικ ς 120. Παπαϊωάννου Κων/νος, Κτηνίατρος 121. Νιανιοπο λου Φιλίτσα, ασκάλα 122. Τοπαλίδης Κοσµάς, Φυσικοθεραπευτής Οι κατωτέρω δεν έχουν δικαίωµα ψήφου µ νον κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009, σ µφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικο της Εταιρείας: 123. Βασιλείου Σωτηρο λα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Βασιλειάδης Πα λος, µεταπτ. φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Κοσµίδου Μαρία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., ασκο µενη 126. ηµητρίου Μαρία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Κατσιώπη Ελευθερία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Θεοδοσίου Νίκη, Πληροφορικ ς 129. Βογιατζής Μιλτιάδης, Οικονοµολ γος 130. Μπουγιουκλής Ιωάννης, ικηγ ρος 131. Στεφανίδης Ηλίας, Μηχανολ γος-ηλεκτρολ γος Ε..Ε Καρακο τας Ειρηναίος, Οικονοµολ γος-επιχειρηµατίας 133. Ιωαννίδης Αρτέµιος, Οικονοµολ γος 134. Ιωαννίδου Κανέλλα, Υπάλ. ήµου Θεσ/νίκης 135. Ζαγκλιβεριν ς Πέτρος, Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας

23 ΧΟΡΗΓΙΕΣ Κατά το 2008 η Εταιρεία δέχθηκε χορηγίες ως εξής: 1. Θε δωρος αρδαβέσης ευρώ 2. ηµήτριος Θεοδωράκης ευρώ 3. Νικ λαος Μάνος ευρώ 4. Ναο µ Μπαµπατάκας ευρώ 5. Γεώργιος ακής 100 ευρώ 6. Απ στολος Ελβατζής ευρώ 7. Φιλ πτωχος Αδελφ της Ανδρών Θεσσαλονίκης ευρώ 8. Ανώνυµος ευρώ 9. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης ευρώ 10. Στα ρος και Νίκη Ανδρεάδη 500 ευρώ 11. Βουλή των Ελλήνων ευρώ 12. Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστ πουλου ευρώ Σ νολο ευρώ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.Καρο τειο Γυµνάσιο 2.Γιατροί χωρίς Σ νορα ευρώ 100 ευρώ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2009

24 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Με θλίψη φέρουµε στην µνήµη µας πριν απ οτιδήποτε άλλο τον Εταίρο Παπαδριαν Ιωάννη που δεν είναι πια µαζί µας. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κατά την διάρκεια των πρώτων µηνών του 2009 εκδ θηκαν οι εξής νέες επιστηµονικές µελέτες: Σπυρίδων Σφέτας, Το Μακεδονικ και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απ ρρητα βουλγαρικά έγγραφα Κωνσταντίνος Κατσάνος, Βελιγράδι-Σκ πια και Θεσσαλονίκη-Αθήνα για την Μακεδονία. Τεκµήρια και απ ρρητα έγγραφα Κωνσταντίνος Πλαστήρας, ηµιουργική Λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη ( ). Πρώτες αισθητές διαµορφώσεις. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ολοκληρώθηκε η ταξιν µηση και η καταγραφή των σκ ρπιων φ λλων των ε- φηµερίδων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η Εταιρεία έχει στη διάθεσή της ένα ταξινοµηµένο Αρχείο Τ που. Τα φ λλα των εφηµερίδων θα τακτοποιηθο ν σε ειδικά κουτιά και θα φυλαχθο ν σε ειδικ χώρο της Βιβλιοθήκης. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τον Ιανουάριο του 2009, παρελήφθησαν τέσσερις καινο ριες δρ ινες βιβλιοθήκες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στους χώρους των γραφείων. Για να αποσυµφορηθο ν καίριες θεµατικές κατηγορίες, στις οποίες δεν υπήρχε χώρος ραφιών για την µελλοντική τους επέκταση, πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες ανακατατάξεις βιβλίων καθώς και αποσ ρσεις πολλαπλών αντιτ πων απ το υλικ της Βιβλιοθήκης, στους χώρους του υπογείου. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Απ 23 Μαρτίου 2009 έως 30 Απριλίου 2009 στην Πινακοθήκη της Εταιρείας θα φιλοξενείται η έκθεση «Πρ σωπα και πλα του αγώνα του 21». Συνδιοργάνωση: Ε.Μ.Σ. Βασ. Νικ λτσιος.

25 Εξοπλισµοί - Εργασίες Πινακοθήκης 1. Εγκατάσταση συστήµατος κλιµατισµο και βελτίωση ηλεκτρολογικής ε- γκαταστάσεως. απάνη: απ την δωρεά της Κυρίας µνας Γο τα-πλατή. 2. Κατασκευή νέου αποθηκευτικο χώρου (πατάρι), για την αποθήκευση 197 έργων της δωρεάς Χρ. Παυλίδη. ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας λες οι νέες της Εκδ σεις, τα Ενηµερωτικά Σηµειώµατα και οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας µας κατά το τελευταίο εξάµηνο (οπ τε άρχισε και η µέτρησή της) ανήλθαν στους απ είκοσι χώρες. Αξίζει τέλος να ση- µειωθεί τι σε πολλές Ιστοσελίδες Οργανισµών ή Φορέων που ασχολο νται µε το Μακεδονικ Ζήτηµα προσφέρεται κεντρικ ς σ νδεσµος (link) που παραπέµπει στην Ιστοσελίδα µας. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2009: Α) πώληση 224 αντίτυπα αξίας ευρώ 3.356,80.- Β) δωρεά και ανταλλαγή 38 αντίτυπα κ στους ευρώ 148,60.- Η ΕΜΣ κάθε χρ νο αποστέλλει τις εκδ σεις της σε 65 αποδέκτες και σε 47 ΜΜΕ. Επίσης αποστέλλει το περιοδικ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» σε 171 αποδέκτες. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία θα τιµήσει την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου στις 23/3/2009 µε πανηγυρική οµιλία του ιευθυντή του Μουσείου Μακεδονικο Αγώνα κ. Βασιλείου Νικ λτσιου µε θέµα: «Μνήµες του Ιερο Αγώνα» και µε τον εγκαινιασµ της εκθέσεως Πρ σωπα και πλα του αγώνα του 21. Θα ακολουθήσει δεξίωση προς τιµήν των προσκεκληµένων. Εκδηλώσεις µνήµης και απ τισης φ ρου τιµής Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της βασιλ πιτας της Εταιρείας, στις 11/1/2009, η Εταιρεία τίµησε και απένειµε µετάλλια: στην κ. µνα Πλατή- Γο τα, στην κ. Ζωή Καραφίδου-Παυλίδου και στους τέσσερις συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους της κ.κ. Κώστα Ζεγκίνη, Μάγδα Προδροµίδου, Σµαρώ Βλαχοπο λου και Κώστα Πλαστήρα. Στις 30/1/2009 σε εκδήλωση συνδιοργάνωσης µε το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., το Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου

26 του Αίµου και το Ιδρυµα του Μουσείου Μακεδονικο Αγώνα παρουσιάστηκαν οι τιµητικές εκδ σεις του Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas της Γρανάδας για τον οµ τιµο καθηγητή του Α.Π.Θ κ. Ιωάννη Κ. Χασιώτη. ιαλέξεις ενέργειες του Προέδρου για την Μακεδονία Στο πλαίσιο της αποστολής του ο Πρ εδρος προέβη στις ακ λουθες διαλέξεις οµιλίες για την υπεράσπιση της Μακεδονίας: Στις 13/1/2009 στην Αρχαιολογική Εταιρεία στην Αθήνα Στις 21/1/2009 παρεχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικ σταθµ 4Ε. Στις 23/1/2009 παρεχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικ σταθµ TV 100. Στις 27/1/2009 ο πρ εδρος απέστειλε στην Υπουργ Εξωτερικών, στον Πρ εδρο της Βουλής, στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος και σε δέκα περιφερειακο ς τηλεοπτικο ς σταθµο ς της Μακεδονίας το προπαγανδιστικ DVD της κρατικής τηλε ρασης των Σκοπίων, στο οποίο ο Θε ς µιλάει στον περιο σιο λα των Σκοπίων. Το εν λ γω DVD πρ βαλαν λοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί. Στις 31/1/2009 στην παρουσίαση του βιβλίου Εν Ον µατι της Μακεδονίας στη Φλώρινα. Στις 9/2/2009 στην Ε.Μ.Σ. σε εκδήλωση για την Κ προ και την προοπτική της. Στις 20/2/2009 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου Ο Μεγάλος Χωρισµ ς του Το ρκου συγγραφέα-βουλευτο Κεµάλ Αναντ λ. Στις 26/2/2009 στο Πολεµικ Μουσείο στην Αθήνα στο Συνέδριο Ηπειρωτικής Εταιρείας. Στις 16/3/2009 στον Πειραιά. Στις 18/3/2009 στην παρουσίαση της έκδοσης της Ε.Μ.Σ. Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι στις Σέρρες. Στις 15/2/2009 έδωσε συνέντευξη για το Μακεδονικ στο γερµανικ περιοδικ Der Spiegel και στις 25/2/2009 στην κρατική τηλε ραση της Κροατίας. Στις 28/2/2009 στο Νυµφαίο ενηµέρωσε για το Μακεδονικ τον Λετον ευρωβουλευτή κ. Μπ ρις Τσίλεβιτς. Τέλος, στις 16/2/2009 την Εταιρεία επισκέφθηκε ο Υφυπουργ ς Εξωτερικών Καθηγητής κ. Γιάννης Βαληνάκης, ο οποίος είχε κλειστή ενηµερωτική σ σκεψη µε τον Πρ εδρο και, µετά, µε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία εξήρε το εθνικ µας έργο. Επισκέψεις στην Ε.Μ.Σ. Στις 14/1/2009 επισκέφθηκαν την Εταιρεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικο ταξιδιο επιµ ρφωσης, οι σπουδαστές της Σχολής ιοίκησης Επιτελών Αξιωµατικών

27 Ναυτικο. Οµίλησε ο Επίκουρος Καθηγητής Νε τερης Ιστορίας ΑΠΘ κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Έκθεση φωτογραφιών του Θ. Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εγκαινίασε την έκθεση Μικρασιατική Εκστρατεία. Φωτογραφίες Θε δωρου Νικολέρη στο δηµοτικ κέντρο «Ρεµέτζο Παλλάς», στην Αρετσο, σε συνεργασία µε το Ιστορικ Αρχείο Προσφυγικο Ελληνισµο και τον ήµο Καλαµαριάς. Η έκθεση διήρκεσε µέχρι 15 Φεβρουαρίου ΧΟΡΗΓΙΕΣ Για το τρίµηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009 η Εταιρεία δέχθηκε τις παρακάτω χορηγίες: 1. Αρχιµανδρίτης Γερβάσιος Ι. Ραπτ πουλος ευρώ 2. Αλίκη Σακελλαρίδου 100 δολάρια 3. Αντιδηµαρχία Πολιτισµο - ήµου Θεσ/νίκης ευρώ 4. Νικ λαος Εµ. Μάνος ευρώ 5. Ναο µ Μπαµπατάκας ευρώ ΝΕΑ ΜΕΛΗ Κατά τους πρώτους µήνες του 2009 ενεγράφησαν τα παρακάτω τακτικά µέλη τα οποία δεν έχουν δικαίωµα ψήφου µ νον κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009, σ µφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικο της Εταιρείας: 1. Κωνσταντίνος Μάργας, Καθηγητής Α.Π.Θ., Ορθοπεδικ ς Χειρουργ ς 2. άφνη Μαγκριώτη, Φοιτήτρια Ιατρικής 3. Νικ λαος Σγουρ ς, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 4. Νικ λαος Μουσι πουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. 5. Θωµάς Μπατσο λας, Εκπαιδευτικ ς 6. Νικ λαος ηµάκης, Ιδ. Υπάλληλος 7. Βασιλεία ιαµαντοπο λου, Λογίστρια 8. ηµήτριος Ποτίδης, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 9. Κλείτος Ματθαίου, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 10. Ιωάννης Θεοδωρίδης, Πραγµατογνώµονας 11. Χριστίνα Τράκα, Ιδ. Υπάλληλος 12. Στέργιος Πασχο λας, Μηχανολ γος-μηχανικ ς 13. Μαρία Μυλωνά, Αρχιτέκτων 14. Άννα Τσιφλιτζικλή, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς

28 15. Πολυτίµη Κυριακο, Σχεδιάστρια 16. έσποινα Ευσταθιάδου, Βοηθ ς Λογιστο 17. Στέλλα Καβαρτίνα, Τεχνολ γος Μηχανολ γος-μηχανικ ς 18. Ιωάννα Μπατσιο δη, Σχεδιάστρια 19. Σοφία Χρήστου, Αρχιτέκτων 20. Ελένη Θεοδωρίδου, Προγραµµατίστρια Η/Υ 21. Εµµανουήλ Τζεκάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. 22. Βερενίκη-Νικολέττα Τζεκάκη, ιακοσµήτρια 23. Κωνσταντίνος Αργυρ πουλος, Χηµικ ς 24. Έλντα-Ελένη Φο ντο, Πολιτικ ς Μηχανικ ς 25. Μιχαήλ Βρέντζος, Τελει φοιτος Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. 26. Αναστάσιος Γκουζκο νης, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 27. Θεοφάνης Σκο ρτης, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 28. Μελποµένη Κ ρτση, Ιδιωτικ ς Υπάλληλος 29. Ευανθία Χατζή, Υπάλ. Γραφείου 30. Γεώργιος Κο ρτογλου, ρ. Ιατρικής Α.Π.Θ. 31. ηµήτριος Χριστ πουλος, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 32. Ευδοκία Αγγελίδου, Λογίστρια 33. Χρυσάνθη Σαρδέλη, Μαιευτήρ-Γυναικολ γος 34. Χρήστος Γραµµατίκας, Μεταπτυχιακ ς Φοιτητής 35. Ειρηναίος Φιλίππου, Μεταπτυχιακ ς Φοιτητής 36. Γεώργιος Συκιώτης, Επιχειρηµατίας 37. Βασίλειος Τσανίδης, Νοµικ ς 38. Στυλιαν ς Αυγουστίδης, Σ µβουλος Επιχειρήσεων 39. Γεώργιος Καφτεράνης, Συνταξιο χος ηµοσίου 40. Ιωάννης Καρατζάς, Φυσικοθεραπευτής 41. Ελένη Αµπατζή, Ψυχολ γος 42. ηµήτριος Σαρακάκης, Πρ εδρος Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη 43. Στα ρος Καµαρο δης, ήµαρχος Ζαγκλιβερίου 44. Λεωνίδας Παναγιωτάκης, Πολ. Μηχανικ ς-ηλεκτρολ γος 45. Στα ρος Ηλιάδης, Επικ. Καθ. Βιοχηµείας 46. Αριστείδης Αλεξίου, Συνταξιο χος 47. Άννα-Μαρία Αλεξίου, Συνταξιο χος 48. Ηλίας Παρδάλας, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2009

29 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 Κατά το 2007 απεβίωσαν οι: Μπαλοδήµος Χαράλαµπος, Μπάρας Ευάγγελος, Πάσχος Στα ρος και Τουφεξής Γεώργιος. Την 19η Μαρτίου 2007, η ειδική Γενική Συνέλευση των µελών ενέκρινε το υ- ποβληθέν σχέδιο νέου Καταστατικο. Με την υπ αριθµ /2007 απ φασή του, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εδηµοσίευσε το Καταστατικ, στο ο- ποίο αποτυπο ται η αναγνώριση της Εταιρείας ως «µη κυβερνητικής οργανώσεως». Ήδη έχει εγγραφεί στο σχετικ µητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών, αποκτώντας λα τα συνακ λουθα σοβαρά προν µια, καθώς και ευρ τερο διεθνή ορίζοντα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Με απ φαση του ιοικητικο Συµβουλίου αποκαταστάθηκε νέα µέθοδος οικονοµικής συνεργασίας µε εκδοτικο ς οίκους προκειµένου να µηδενιστο ν και µηδενίστηκαν οι δαπάνες εκτυπώσεως, χάρτου, βιβλιοδεσίας κ.ά. των πιο σηµαντικών εκδ σεών της και επί πλέον οι σηµαντικές εκδ σεις της να κυκλοφορο ν πανελλαδικά µέσα απ τα ισχυρά δίκτυα του εκάστοτε συνεργαζοµένου εκδοτικο οίκου. Βάσει αυτής της µεθ δου, ο εκδοτικ ς οίκος εκδίδει µε δικές του δαπάνες την εκάστοτε σηµαντική έκδοσή µας, υπ την επίβλεψη της Εταιρείας η ο- ποία διατηρεί λα τα πνευµατικά της δικαιώµατα και σε αντάλλαγµα λαµβάνει δωρεάν το 50% ή 40% των εκδιδοµένων αντιτ πων. ιέθεσε, δωρεάν, στους Εταίρους της, πως και το έτος 2006, το ετήσιο Ηµερολ γιο τσέπης 2007 µε τα σηµαντικ τερα γεγον τα της Μακεδονίας. Προέβη στην έκδοση των ακολο θων νέων αυτοτελών επιστηµονικών της µελετών: 1. Θε δωρος Ι. αρδαβέσης, Μακεδονία. Η δηµογραφία. 2. «Η Αποδ µηση του Εθνικο Κράτους και της Ιστορίας του» (Πρακτικά της σχετικής επιστηµονικής ηµερίδας της Ε.Μ.Σ. της 29ης Απριλίου 2007). 3. «Mακεδονισµ ς». O Iµπεριαλισµ ς των Σκοπίων N. I. Μέρτζος (πρ λ.), Ι. Κολι πουλος (εισ. σηµ.), Ι.. Μιχαηλίδης Στ. Μαυρογένη Βλ. Βλασίδης (επιµ.) ( ηµ σια παρουσίαση του πρώτου σταδίου της επιστηµονικής µελέτης στις 28/1/2007 και παρουσίαση του βιβλίου στις 10/10/2007).

30 4. Macedonianism: FYROM S Expansionist Designs against Greece, , N. π. Mertzos (foreword), I. Koliopoulos (introd. note), I. D. Michailidis, St. Mavrogeni, Vl. Vlasidis (επιµ.), Dr Richard Witt (µτφρ.). 5. Το ίδιο βιβλίο κυκλοφ ρησε στην αγγλική και σε µικρ τερη έκδοση. 6. Ν. Ι. Μέρτζος, Μακεδονία, η γεωστρατηγική, η διαπραγµάτευση, η υπεράσπιση. 7. N. I. Mέρτζος Κ. Ν. Πλαστήρας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Χρονικ ( ηµ σια παρουσίαση του έργου στις 11/11/2007). 8. Φλώρινα: Π λη των Βαλκανίων. Αξονική τοµογραφία του Νοµο, Ιωάννης Κολι πουλος Ιάκωβος. Μιχαηλίδης (επιµ.) ( ηµ σια παρουσίαση της έκδοσης στις 18/11/2007). 9. Κωνσταντίνος Αν. Βαβο σκος, Η Επανάστασις του 1821 και το Μακεδονικ ν ζήτηµα (Πανηγυρικ ς λ γος που εκφωνήθηκε κατά τον εορτασµ της 25ης Μαρτίου στις 22/03/2006). 10. Νικ λαος Μουτσ πουλος, Η «Κ κκινη Εκκλησία» (Kızıl Kilise) κοντά στο Sivri Hisar της Καππαδοκίας. Παρατηρήσεις και προβληµατισµοί. Κυκλοφ ρησαν επίσης εγκαίρως τα ετήσια περιοδικά συγγράµµατα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ», τ. 36 (2007) και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,τ.57 (2007), τε χη 1 και 2. Ανατυπώσεις Προέβη επίσης σε ανατυπώσεις επτά εξηντληµένων σπουδαίων παλαιοτέρων εκδ σεών της: 1. Κωνσταντίνος. Μέρτζιος, Μνηµεία Μακεδονικής ιστορίας. 2. Γ. Χ. Μ δης, Μακεδονικ ς Αγών και Μακεδ νες αρχηγοί. 3. Α. Ξυγγ πουλος, Τέσσαρες µικροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ των χρ νων των Παλαιολ γων. 4. Γ. Χ. Μ δης, Ο Μακεδονικ ς Αγών και η νεώτερη µακεδονική ιστορία. 5. ηµ. Ν. Κάκκαβος, Αποµνηµονε µατα (Μακεδονικ ς Αγών). 6. Ιστορία της Μακεδονίας απ τα προϊστορικά χρ νια ώς το Επ πτης- Συντονιστής: Αποστ. Ε. Βακαλ πουλος. Συλλογικ έργο: ηµ. Κανατσο λης, Αποστ. Βακαλ πουλος, ηµ. Σαµσάρης, Ανδρ. Βαβρίτσας, Μαρ. Σιγανίδου, ηµ. Παντερµαλής, Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Ευάγ. Κωφ ς, ηµ. Τσαφαράς, Κων. Βαβο σκος. 7. Αθ. Ι. Χρυσοχ ου, Οι Βλάχοι της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το αρχείο που επιµελήθηκε ο συνεργάτης του Τµήµατος δηµοσιε τηκε στο περιοδικ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ» 37 (2008) , µε τίτλο «Το αρχείο των εκπαιδευτηρίων Αγλα ας Σχινά».

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 MAΡTΙΟΥ 2012 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2011 και το πρώτο τρίμηνο του 2012 2. Εκθέσεις εγκεκριμένων πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 MAΡTΙΟΥ 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2014 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 MAΡTΙΟΥ 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2013 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012 319 1. Ευανθία Δουγά- Παπαδοπούλου Χρήστος Τζιτζιλής, Το γλωσσικό ι- δίωμα της ορεινής Πιερίας [Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 98], Θεσσαλονίκη 2006, 8ο, σελ. 628. 2. «Μακεδονικός Αγών Εκατό χρόνια από τον

Διαβάστε περισσότερα

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2 ΤΕΥΧΟΣ 32 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 ράσεις ΚΕΕ 26 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 30 ράσεις ΚΕΕ 49 Αφιέρωμα Ασφάλειες 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 32ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

"Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr

Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr 1 o ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗΣ Ε Β Ο ΜΑ Ι ΑΙ ΑΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ Α Ευρυτανικά ΝΕΑ "Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Άρ θρο 14, Παρ. 2 του Συ ντάγ μα

Διαβάστε περισσότερα

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη 2 ΤΕΥΧΟΣ 31 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 04 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 16 ράσεις ΚΕΕ 08_Master Nomoshedia & theseis KEEE a:layout 1 28/Ìáñ/2014 54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ 1871-2010 ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ -2- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2008-2010 Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο δήµο Θέρµης

Αυξηµένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο δήµο Θέρµης Εκδήλωση παρουσίασης της Μ.Π.Ε. για την εξωτερική περιφερειακή Ενηµερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής του Εξωτερικού Οδικού ακτυλίου από τον ανισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ ο ΤΕΥΧΟΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ Κρατάτε σήµερα στα χέρια σας το πρώτο για το 2010 και 7ο κατά σειρά - ενηµερωτικό τεύχος της έκδοσης του ήµου Χανίων «Χανιά, ο ήµος µας», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 1 2 ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Λ Ε Τ Η Π Α ΡΑ Ο Σ Η Σ - Π Α ΡΑ Λ Α Β Η Σ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ Σ Μ Υ

Τ Ε Λ Ε Τ Η Π Α ΡΑ Ο Σ Η Σ - Π Α ΡΑ Λ Α Β Η Σ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ Σ Μ Υ Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 35 * Περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008 Non Commissioned Officer`s School * Issue: 35th * Period: January - February

Διαβάστε περισσότερα

Τ Η Σ Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ Τ Η Σ 2 5 η ς Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Τ Η Σ Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ Τ Η Σ 2 5 η ς Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ Ο ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 39*Περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος 2009 Non Commissioned Officers' School*Issue: 39th*Period: January - February

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 9 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 9 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ ο ΤΕΥΧΟΣ 9 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Με ένα αφιέρωµα στην πύλη Sabbionara, κυκλοφορεί το 9ο ενηµερωτικό τεύχος της έκδοσης του ήµου Χανίων «Χανιά, ο ήµος µας», στο πλαίσιο της ενηµέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Νέα Πτέρυγα του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2499 Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Συντονίζονται -εν όψει καλοκαιριού-

Διαβάστε περισσότερα

Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ

Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ ΚΕΜΠΑΘ 4225 ΚΩ ΙΚΟΣ 012709 Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ Χρόνος 35ος - Γραφεία: Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα - Τηλ. - Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ σηµείωµαέκδοσης Συνάδελφοι, Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποκαλούµενη «απελευθέρωση» των επαγγελµάτων δικηγόρων, µηχανικών, συµβολαιογράφων κ.α. Η Κυβέρνηση έχει συγκροτήσει ειδική επιτροπή µε επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 33 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

01/457 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΦEBPΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

01/457 ΤΕΥΧΟΣ 15 ΦEBPΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 01/457 ΤΕΥΧΟΣ 457 ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 020037 Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM* Aίθουσες Kαθημερινή πρωί ή απόγευμα Kαθημερινή όλη μέρα Σάββατο-Kυριακή πρωί ή απόγευμα Σάββατο-Kυριακή όλη μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 28 Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 6 Τελετή εγκαθίδρυσης της Έδρας Ουνέσκο για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων Η Τελετή

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα