ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. για το έτος 2008 και το πρώτο τρίμηνο του Συνοπτική Έκθεση εγκεκριμένων πεπραγμένων 2007 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος Ισολογισμός, Απολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως για το 2008

2 Πρ εδρος : Aντιπρ εδρος : Γεν. Γραµµατε ς : Tαµίας : Έφορος Bιβλιοθήκης : Σ µβουλοι : IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Nικ λαος Mέρτζος Xαράλαµπος Nάσλας Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Θε δωρος αρδαβέσης Iωάννης Kολι πουλος Kωνσταντίνος Bαβο σκος Aθανάσιος Kαραθανάσης Bασίλειος Πάππας Aριστοτέλης Bρίτσιος

3 Αγαπητοί Εταίροι, Η τριετής θητεία του ιοικητικο Συµβουλίου, το οποίο εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευσή µας την 4η Απριλίου 2006, λήγει και το έργο του θα κρίνετε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009 οπ τε προσκαλείσθε να ε- κλέξετε το ιοικητικ Συµβο λιο της εποµένης τριετίας. Προκειµένου να διαµορφώσετε εγκαίρως ασφαλή γνώµη και να εξοικονοµηθεί ο χρ νος Σας, πως και κατά τις δ ο αµέσως προηγο µενες Τακτικές Γενικές Συνελε σεις του Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2008, το ιοικητικ Συµβο λιο Σάς διαβιβάζει την ανά χείρας αναλυτική Έκθεση Πεπραγµένων του για το έτος 2008 και το καταληκτικ πρώτο τρίµηνο του έτους 2009, η οποία τίθεται υπ την έγκρισή Σας. Την εικ να της τριετο ς θητείας µας συµπληρώνει η εν συνεχεία συνοπτική Έκθεση Πεπραγµένων των ετών 2006 και 2007 που έχουν ήδη εγκρίνει οι αντίστοιχες Τακτικές Γενικές Συνελε σεις. Υπενθυµίζεται τι κατά το µεσοδιάστηµα, µεταξ Τακτικών Γενικών Συνελε σεων, το παρ ν ιοικητικ Συµβο λιο Σάς ενηµέρωνε αναλυτικά µε την τακτική αποστολή αναλυτικών Ενηµερωτικών Σηµειωµάτων ο τως ώστε κάθε Εταίρος να παρακολουθεί συνεχώς και τεκµηριωµένα την λη λειτουργία και πορεία της Εταιρείας. Συνηµµένα, τέλος, Σας διαβιβάζεται η αναλυτική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την καταληκτική µας διαχειριστική περίοδο που, επίσης, τίθεται υ- π την έγκρισή Σας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009.

4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 Με θλίψη φέρουµε στην µνήµη µας πριν απ οτιδήποτε άλλο τους Εταίρους, αγαπητά πρ σωπα και αγαπητο ς φίλους, που δεν είναι πια µαζί µας. Είναι οι: Γιακουµής Κωνσταντίνος, αµιαν ς Μιχαήλ, ρίζης Αριστοτέλης, Θεοχάρης Βασίλειος, Καζαµίας Ιωάννης, Καλακώνας Πιέρρος, Καρίπης Αλέξανδρος, Κωνσταντ πουλος ηµήτριος, Λιακ πουλος Ιωάννης, Μητσιο λης Ανδρέας, Μπακατσέλος Απ στολος, Παπαδ πουλος Χαράλαµπος, Τέντας Νικ λαος, Τζαβολάκης η- µήτριος και Καµπίτογλου Μερκο ριος. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚ ΟΣΕΩΝ ιευρ νοντας συνεχώς το άνοιγµά της στην κοινωνία η Εταιρεία µας προέβαλε εντυπωσιακά τις σηµαντικ τερες εκδ σεις της, µε αιχµή την περίοδο των Εορτών και εορταστικών δώρων, χάρη σε ευγενείς χορηγο ς επικοινωνίας που είναι πέντε τηλεοπτικοί σταθµοί της Θεσσαλονίκης και οκτώ περιφερειακοί τηλεοπτικοί της Μακεδονίας, πέντε περιοδικά και οι δ ο µακεδονικές εφηµερίδες που ευχαριστο µε θερµά. Στην προβολή αυτή συνέβαλαν αποφασιστικά οι Εταίροι µας κ.κ. Ντίνος Κωστ πουλος και Αντώνης ασκ πουλος καθώς επίσης η ηµοτική Τηλε ραση Θεσσαλονίκης TV 100. Κατά το έτος 2008 κυκλοφ ρησαν οι εξής νέες εκδ σεις της Εταιρείας, που είχαν σηµαντική απήχηση στο κοιν και στα µέσα ενηµέρωσης: 1. Νικ λαος Ι. Μέρτζος, Η Μικρασιατική Εκστρατεία. Φωτογραφίες Θεοδώρου Νικολέρη. 2. Antonis M. Koltsidas, Greek Education in Monastir (Pelagonia), µτφ. Τζάννετ Κονι ρδου. 3. Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών Επιλογές κειµένων και µαρτυριών. 4. Οι µηροι των Σκοπίων. Φυγάδες, περιουσίες και επαναπατρισµ ς. Απ ρρητα αρχεία της Γιουγκοσλαβίας. 5. The Hostages of Skopje. Fugitives, Properties and Repatriation: Yugoslav Confidential Documents. 6. Ν. Ι. Μέρτζος, Μακεδονία, η γεωστρατηγική, Θεσσαλονίκη 2008, Γ έκδοση επαυξηµένη.

5 7. Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι ( ), Ι.Σ.Κολι πουλος (επιστ. εποπτεία), Ι.. Μιχαηλίδης Κων. Σ. Παπανικολάου (επιµ.). 8. Το Μακεδονικ στα ξένα αρχεία. Απ ρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας ( ),Ι.Σ.Κολι πουλος Ι.. Μιχαηλίδης (επιµ.). 9. Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγµάτων της. 10. Περικλής Σφυρίδης,Η Θεσσαλονίκη µέσα απ το έργο δέκα ζωγράφων της. 11. Αντώνιος-Αιµίλιος Ν. Ταχιάος, Ο Αθωνίτης Μοναχ ς Μάξιµος ο Γραικ ς. Ο τελευταίος των Βυζαντινών στη Ρωσία. 12. Ντίνος Χριστιαν πουλος, Έλληνες ποιητές σε µακεδονικές π λεις (πλην Θεσσαλονίκης) επί τουρκοκρατίας. 13. Γεωργία Καραµήτρου-Μεντεσίδη, Η Αιανή και η συµβολή της στη διαµ ρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωµίας της Μακεδονίας. 14. Nadia Danova, Ο ρ λος των Ελληνικών Γραµµάτων στις προσπάθειες εκσυγχρονισµο της βουλγαρικής κοινωνίας τον 19ο αιώνα. 15. Ευάγγελος Χεκίµογλου, Το «Κοιν ν της Πολιτείας» και οι περιπέτειές του. Ο χριστιανικ ς πληθυσµ ς της Θεσσαλονίκης πριν, κατά και µετά την ε- πανάσταση του 1821, Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε στις Αθ. Ε. Καραθανάσης, Στην Θεσσαλονίκη: 1821 και Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε στις Κυκλοφ ρησαν επίσης εγκαίρως τα ετήσια περιοδικά συγγράµµατα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ», τ. 37 (2008) και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,τ.58 (2008), τε χη 1 και 2. ιανεµήθηκε και αυτή τη χρονιά δωρεάν το Ηµερολ γιο τσέπης 2008 της Ε.Μ.Σ., δωρεά του Εταίρου κ. Γιάννη Ρέκου. Ανατυπώσεις Προέβη επίσης στις ακ λουθες ανατυπώσεις: Βασίλειος ηµητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών). Μιλτιάδης Ι. Παπαϊωάννου, Ο Θε δωρος Ζιάκας και η συµµετοχή του στους εθνικο ς απελευθερωτικο ς αγώνες, Θεσσαλονίκη 2008, Γ Έκδοση. Νικολάου Π. Ανδριώτη, Κρυπτοχριστιανικά κείµενα. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το. Σ. ανέθεσε στον συνεργάτη του Τµήµατος κ. Βαλσαµίδη την καταγραφή και ταξιν µηση των σκ ρπιων παλαιών φ λλων των εφηµερίδων (19ου και 20ο αιώνα), «Νέα Αλήθεια», «Μακεδονία», «Ελληνικ ς Βορράς», «Νέα Ευρώπη», «Νεολ γος» κ.ά, που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονι-

6 κών Σπουδών και στο Τµήµα Ιστορικών Ερευνών. Ορισµένα απ αυτά είναι σπάνια και προέρχονται απ δωρεές µελών και φίλων της Εταιρείας. Συγκεντρώθηκαν λα τα σκ ρπια φ λλα των εφηµερίδων και ταξινοµήθηκαν κατά αλφαβητική και χρονολογική σειρά. Στην συνέχεια οι εφηµερίδες καταχωρήθηκαν: (α) σε ελλην γλωσσες που εκδ θηκαν στην Ελλάδα («Μακεδονία», «Ελληνικ ς Βορράς», «Νέα Αλήθεια» κ.ά.) και στο εξωτερικ (Αλεξάνδρεια, Βουκουρέστι, Κωνσταντινο πολη, Κ προ, Ρώµη) και (β) σε ξεν γλωσσες. Η εργασία σ ντο- µα πρ κειται να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και η ταξιν µηση του Αρχείου του Γεωργίου Παπαηλιάκη, το οποίο θα δηµοσιευθεί στο περιοδικ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το 2008 συνεχίστηκε χωρίς προβλήµατα η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η ο- ποία εξυπηρέτησε το αναγνωστικ κοιν που αναζήτησε πληροφορίες για την Μακεδονία, τον ευρ τερο Βορειοελλαδικ χώρο και τα Βαλκάνια. Στοιχεία δραστηρι τητας Στο βιβλίο των εισερχοµένων αναγνωστών της Βιβλιοθήκης ενεγράφησαν 718 αναγνώστες, οι οποίοι χρησιµοποίησαν µονογραφίες και πολλαπλάσιους του αριθµο αυτο τ µους περιοδικών εκδ σεων. Οι νέες προσκτήσεις απ δωρεές, ανταλλαγές και αγορές βιβλίων και περιοδικών ήταν: 831 Τίτλοι µονογραφιών και ανατ πων. 397 Τε χη περιοδικών εκδ σεων. 32 Τίτλοι επαρχιακών εφηµερίδων σε πολλά τε χη. Το βιβλίο εισαγωγής έκλεισε στις στον αριθµ Για αγορές βιβλίων, συνδροµές περιοδικών και εφηµερίδων δαπανήθηκαν: 1.538,48 ευρώ. Για βιβλιοδεσία, συντήρηση βιβλίων και περιοδικών δαπανήθηκαν: 1.812,24 ευρώ. Εξυπηρέτηση Αναγνωστών Το φωτοτυπικ µηχάνηµα εξυπηρέτησε πολλο ς αναγνώστες: Εισπράχθηκαν 580 Ευρώ απ την διάθεση καρτών που αντιστοιχο ν σε περίπου φωτοτυπίες. Σηµαντικ ς αριθµ ς χρησιµοποίησε τις διευκολ νσεις που παρέχει η Βιβλιοθήκη για την φωτογράφηση σπανίων ή φθαρµένων τεκµηρίων. Για την αναζήτηση τεκµηρίων αρκετοί αναγνώστες βοηθήθηκαν µέσω του διαδικτ ου, το οποίο διαθέτει η Βιβλιοθήκη, αλλά και απ το ψηφιοποιηµένο υλικ της.

7 Μηχανοργάνωση Βιβλιοθήκης Το απ δεκατεσσάρων χρ νων υπάρχον σ στηµα µηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης έχει πλέον παλαιώσει. Εκκρεµεί το πρ βληµα της αλλαγής του προγράµµατος µε ένα πιο σ γχρονο, το οποίο, µέσω της τηλεµατικής εφαρµογής που διαθέτει, θα δώσει την δυνατ τητα της εµφάνισης του υλικο της Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο, πολλαπλασιάζοντας ταυτ χρονα τους χρήστες της. Παράλληλα, η µηχανογραφική ανάπτυξη θα ανοίξει τον δρ µο για την ένταξη της Βιβλιοθήκης σε ευρ τερους ηλεκτρονικο ς καταλ γους Κέντρων Τεκµηρίωσης, εξυπηρετώντας α- κ µη περισσ τερο τους σκοπο ς και τους στ χους της Εταιρείας. Το Συµβο λιο της Εταιρείας, κατανοώντας την επιτακτική ανάγκη της Βιβλιοθήκης, παρέπεµψε τις οριστικές αποφάσεις για την αντιµετώπιση του ζητήµατος στο νέο ιοικητικ Συµβο λιο, που θα προκ ψει απ τις επερχ µενες εκλογές. Βιβλιοστάσια Στα προηγο µενα χρ νια έγιναν ευρ τερες ανακατατάξεις στους αποθηκευτικο ς χώρους της Βιβλιοθήκης, που βρίσκονταν στον ισ γειο χώρο, µε αποσ ρσεις και µετακοµίσεις υλικο στους χώρους του υπογείου. Για την κάλυψη αναγκών της Βιβλιοθήκης στους χώρους του 3ου ορ φου, παραγγέλθηκαν 4 νέα δρ ινα βιβλιοστάσια. Βάση εδοµένων Η υπάρχουσα βάση δεδοµένων διαθέτει σήµερα περίπου εγγραφές τεκµηρίων της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, µέσω του διαδικτ ου εντοπίστηκαν σε ψηφιακή µορφή, παλαιά σπάνια βιβλία που αφορο ν την Μακεδονία, και τα ο- ποία βρίσκονται στην διάθεση των αναγνωστών. ωρεές απ και προς την Βιβλιοθήκη ανεισµοί Η Βιβλιοθήκη, εκτ ς απ τις µεµονωµένες δωρεές συγγραφέων ή άλλων ι- διωτών, φορέων και οργανισµών, δέχθηκε και την δωρεά 123 βιβλίων του Προέδρου της Εταιρείας κ. Νικ λαου Μέρτζου. Παράλληλα, εκχώρησε βιβλία, περιοδικά και ανάτυπα, προς την ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοµοτηνής, που προέρχονταν (α) απ την συλλογή του αειµνήστου Κοµοτηναίου καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γεωργίου Θεοχαρίδη καθώς και (β) απ τα πολλαπλά αντίτυπά της. Η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας συνέβαλε στην προετοιµασία δ ο εκθέσεων δανείζοντας σπάνιο υλικ της. Η πρώτη έκθεση διοργανώθηκε απ την Αγιορείτικη Εστία µε τίτλο «Πέντε αιώνες περιηγήσεων στο Άγιον ρος ». Ενώ η δε τερη διοργανώθηκε απ την ΕΣΗΕΜΘ µε τίτλο «Ο Παράνοµος Τ πος στη Β ρεια Ελλάδα: Εθνική Αντίσταση, ».

8 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Την Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008, σε συνεργασία µε τον ήµο Πανοράµατος, πραγµατοποιήθηκε έκθεση του λογοτεχνικο και εικαστικο έργου του Ν. Γ. Πεντζίκη. Σε συνεργασία µε το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας «Τρεις γενιές Ιταλών δηµιουργών απέναντι στον χρ νο», στο πλαίσιο της Photobiennale/20ής ιεθνο ς Φωτογραφικής Συγκυρίας, απ 10 Απριλίου έως 2 Ιουνίου Τιµώντας έµπρακτα την εθνική επέτειο του Έπους η Εταιρεία σε συνεργασία µε το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεµκερής» και τον ήµο Καλαµαριάς την 28η Οκτωβρίου εγκαινίασε στην Πινακοθήκη της έκθεση µοναδικών φωτογραφιών µε θέµα Η µάχη των οχυρών 6-10 Απριλίου ιάρκεια έκθεσης: 23 Οκτωβρίου - 23 Νοεµβρίου Η Εταιρεία παρέλαβε τον Νοέµβριο και εγκατέστησε στην Πινακοθήκη της 197 πίνακες του αειµνήστου ζωγράφου Χρήστου Παυλίδη τους οποίους δώρισε η θυγατέρα του Κυρία Ζωή Παυλίδου-Καραφίδου. ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας µετά την ολοκλήρωση της αναµ ρφωσής της και της χρηστικής επανασχεδίασής της φιλοξενείται, απ τον Μάρτιο του 2008, στην η- λεκτρονική διε θυνση Συνεχίζει να εµπλουτίζεται µε τις ψηφιοποιη- µένες επιστηµονικές εκδ σεις της, να διεκπεραιώνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία της Εταιρείας και να αναρτά στο διαδίκτυο λες τις ανακοινώσεις, τα δελτία τ που και τις προσκλήσεις των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Εταιρεία. Στην θεµατική εν τητα «Το Μακεδονικ» προβλήθηκε το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 23ης Aπριλίου 2008 σχετικά µε την έκθεση προ δου του 2007 για την πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας καθώς και ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικ ντοκουµέντο του Ν.Ο.Φ. (Εθνικ Απελευθερωτικ Μέτωπο) απ το 2ο συνέδρι του το 1949 στις Πρέσπες. Παρουσιάστηκαν ακ µη, στην ίδια θεµατική εν τητα, επίκαιρα δηµοσιε µατα του Προέδρου στον ηµερήσιο Τ πο που σχετίζονται µε το Μακεδονικ Ζήτηµα. Συµπληρώθηκε και προσφέρεται, στην ανάλογη θεµατική εν τητα «Εκπαιδευτικά Βιβλία», ένας ολοκληρωµένος κατάλογος δηµοσιευµάτων της Εταιρείας µε εκπαιδευτικ περιεχ µενο. Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των τ µων του περιοδικο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ». (Έχει ψηφιοποιηθεί και ο 22ος, Θεσσαλονίκη 1969). Εγκαταστάθηκε σ στηµα για την µέτρηση της επισκεψιµ τητας της Ιστοσελίδας. Ετσι, απ την 28η Αυγο στου 2008, οπ τε και άρχισε η µέτρηση, η Ιστοσελίδα δέχεται κατά µέσον ρον τριάντα επισκέψεις κάθε ηµέρα. Μέχρι 15 εκεµβρίου 2008 οι ηλεκτρονικοί επισκέπτες µας, χρήστες των πληροφοριών µας, ανήλ-

9 θαν στους και προήλθαν απ 17 χώρες που είναι: Σκ πια, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένες Πολιτείες, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Καναδάς, Λουξεµβο ργο, Σουηδία και Φινλανδία. ιαπιστώθηκε επίσης τι πολλοί επισκέπτες µας, κυρίως Έλληνες, διακινο ν συχνά στο ιαδίκτυο εκδ σεις και πληροφορίες της Εταιρείας µας. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Απ 1/1/2008 έως 31/12/2008 κυκλοφ ρησαν 16 νέες εκδ σεις και 3 ανατυπώσεις. Το ίδιο χρονικ διάστηµα διατέθηκαν συνολικά εκδ σεις αξίας ,94 ευρώ απ τις οποίες: Α) πώληση αντίτυπα αξίας ευρώ ,24.- Β) δωρεά και ανταλλαγή αντίτυπα κ στους ευρώ ,70.- Σ νολο αντίτυπα ευρώ ,94.- Α ξηση πωλήσεων σε σχέση µε το %. Η Εταιρεία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της διέθεσε βιβλία σχετικά µε την Μακεδονία στα παρακάτω ιδρ µατα, σωµατεία, σχολεία κτλ. εσωτερικο και εξωτερικο : 1. Ισραηλιτική Κοιν τητα Θεσσαλονίκης 2. Κολλέγιο Ανατ λια 3. «Μέγας Αλέξανδρος» Προσοτσάνης ράµας 4. Θρακική Εστία Σερρών 5. Μουσικοδραµατικ ς Σ λλογος «Απ λλων» ράµας 6. ΛΓ Εφορεία ράµας 7. ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβαλλαρίου 8. Περιοδικ «Αρναία» 9. Βιβλιοθήκη Φερρών 10. 1ο Λ κειο Πανοράµατος 11. Έκθεση Βιβλίου µε θέµα την πολιτική 12. Σ λλογος «Φίλιππος» Γιαννιτσών 13. Ηπειρωτικ Μέλλον 14. 4ο Γυµνάσιο Καβάλας 15. 3ο ηµοτικ Σχολείο Πολυγ ρου 16. Πολιτιστικ ς Σ λλογος Φλαµουριάς 17. Μουσείο Μακεδονικο Αγώνα 18. Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης ο ηµοτικ Σχολείο Ευ σµου 20. Αθωνιάδα

10 21. Ιερ ς Να ς Αγίου Γεωργίου Βε ης 22. Σ λλογος Σαρακατσαναίων Φοιτητών 23. 2ο Γενικ Λ κειο Χορτιάτη 24. Εκπαιδευτήρια Ράπτου ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης 26. Οµοσπονδία υτικοµακεδονικών Σωµατείων Αθηνών 27. «Χρονικά» υτικής Μακεδονίας 28. Εθνική Βιβλιοθήκη 29. Φιλ πτωχος Αδελφ τητα Θεσσαλονίκης 30. Βιβλιοθήκη Καστοριάς 31. Παιδαγωγικ Ινστιτο το 32. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Επταχωρίου 33. Πνευµατικ Κέντρο ήµου Β σσας 34. Ελληνική Εταιρεία Φιλολ γων 35. Αρχαιολογικ Μουσείο Αιανής 36. Παρέµβαση-Πνευµατική Επιθεώρηση Κοζάνης η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καστοριάς 38. Ιστορικ Αρχείο Προσφυγικο Ελληνισµο 39. Φιλ πτωχος Αδελφ της Ανδρών Θεσσαλονίκης 40. Υπηρεσία ιεθνών Σχέσεων 41. Ελληνικ Πολιτιστικ Μακεδονικ Κέντρο 42. Βιβλιοθήκη του ήµου Θερµαϊκο 43. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 44. Σ λλογος Πελαγονίας 45. Παµµακεδονική Ένωση Οντάριο Καναδά 46. Σ λλογος εν Αθήναις Θεσ/νικέων 47. Ίδρυµα Κωστοπο λου 48. Κοιν τητα Νυµφαίου 49. Σ λλογος Μακεδ νων Κρήτης 50. Μουσείο Μακεδονικο Αγώνα 51. Οίκος Κυπριακών και Κυπριολογικών Εκδ. 52. Ελληνικ Πολιτιστικ Κέντρο Μελβο ρνης 53. Σ λλογος «Πα λος Μελάς» Σερρών 54. 1ο Γενικ Λ κειο Κοζάνης 55. Σ λλογος Πολυτέκνων ράµας «Άγιος Στυλιαν ς» 56. Σ λλογος Γιαννιτσών «Μέγας Αλέξανδρος» ο ηµοτικ Σχολείο Καλαµαριάς 58. ήµος Τριγώνου Έβρου 59. Ιµβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης Συνολικά διετέθησαν εκδ σεις.

11 Επίσης η Εταιρεία έλαβε µέρος στο Bazaar βιβλίων Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Αρχαιολογικ Μουσείο Θεσσαλονίκης, απ 5/12 έως 7/12/2008, που έλαβαν µέρος 12 εκθέτες. Η Ε.Μ.Σ. πο λησε 83 αντίτυπα αξίας 985 ευρώ. Παρατηρήθηκε έτσι α ξηση του ενδιαφέροντος του κοινο για τις εκδ σεις της Εταιρείας της τάξεως του 15% σε σχέση µε το προηγο µενο έτος. Την τριετία πουλήθηκαν αντίτυπα αξίας ευρώ ,72.- Συνολική α ξηση 230%. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α Στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2008 διοργανώθηκε µε µεγάλη επιτυχία διηµερίδα µε θέµα Μνήµη Φωτίου Πέτσα. Το αρχαιολογικ έργο του και η συνέχειά του στην οποία έλαβαν µέρος έγκριτοι συνεργάτες του Φωτίου Πέτσα. Προσεκλήθη και παρέστη η οικογένεια Πέτσα. Τα Πρακτικά της ιηµερίδας τα οποία συγκεντρώθηκαν θα δηµοσιευθο ν στον 39ο τ µο των ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΩΝ. πως κάθε χρ νο στις 12 Ιανουαρίου 2008 έγινε η καθιερωµένη κοπή της βασιλ πιτας της Εταιρείας στην οποία προσήλθαν οι Εταίροι µας. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ηµ σιες παρουσιάσεις βιβλίων Παρουσιάστηκαν σε δηµ σια εκδήλωση προκαλώντας το έντονο και ζωηρ ενδιαφέρον του δηµοσιογραφικο κ σµου ορισµένες απ τις νέες επιστηµονικές εκδ σεις της Εταιρείας: Στις 12/10/2008 η µελέτη Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι ( ), Ι.Σ.Κολι πουλος (επιστ. εποπτεία), Ι.. Μιχαηλίδης Κων. Σ. Παπανικολάου (επιµ.). Στις 22/10/2008 παρουσίαση του κοµβικο συγγράµµατος της Εταιρείας Το Μακεδονικ στα ξένα αρχεία. Απ ρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας ( ),Ι.Σ.Κολι πουλος Ι.. Μιχαηλίδης (επιµ.). Στις 13/11/2008 η έκδοση, Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών Επιλογές κει- µένων και µαρτυριών. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί απ την Εταιρεία στην Αθήνα, την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου Η επιστηµονική µελέτη της Εταιρείας Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγµάτων της παρουσιάστηκε δηµ σια στις 12 εκεµβρίου 2008 στην Φλώρινα και στις 17 εκεµβρίου 2008 στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας.

12 Επιπλέον: Στις 11/1/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση του βιβλίου του Σέφη Αναστασάκου «Ο Πλαστήρας και η εποχή του». Στις 30/05/2008, στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, παρουσίαση του βιβλίου των κκ. Αναστάσιου Λιάσκου & Βασιλείου Νικ λτσιου, «Τα πλα του Μακεδονικο Αγώνα ( )». Στις 30/5/2008, ώρα 20.00, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση βιβλίων του Ιδρ µατος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµ και την ηµοκρατία. Στις 4/6/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση της µελέτης του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Καθηγητή Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας και της Σοφίας Ηλιάδου-Τάχου, Επίκουρης Καθηγήτριας του ιδίου Πανεπιστηµίου, µε τίτλο «Η Παιδεία στον Π ντο ( )». Στις 20/10/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. παρουσίαση του βιβλίου του Κ.. Καραµο τσου, Σουλιωτών Γενεαλογίες. ιαλέξεις Η Εταιρεία πραγµατοποίησε τις ακ λουθες διαλέξεις: «Εφαρµογές της σ γχρονης διδακτικής στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ», οµιλία του Καθηγητή της Ιατρικής, Πρ τανη του Α.Π.Θ. κ. Αναστασίου Μάνθου, την Τετάρτη, 23/1/2008. «Η παρουσία των Ορθοδ ξων στη Μεγάλη Ελλάδα απ την Άλωση µέχρι σήµερα», οµιλία του Καθηγητή Ρωµαϊκο και Βυζαντινο ικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου «Magna Graecia» του Catanzaro/ Ιταλία, Πανοσιολογιωτάτου Ιεροµονάχου Νείλου Βατοπαιδινο, την ευτέρα, 11/2/2008. Στην Θεσσαλονίκη: 1821 και 1822, Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε απ τον κ. Αθ. Ε. Καραθανάση στις 19/03/2008. Επισκέψεις σχολείων στην Ε.Μ.Σ. Την Τρίτη, 15/4/2008, ο Εταίρος Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης έδωσε διάλεξη για το ζήτηµα µε τα Σκ πια στους µαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Άγιος Πα λος». Την Πέµπτη, 17/4/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., έδωσε διάλεξη για το ίδιο ζήτηµα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Ξυδ πουλος στους µαθητές της Α & Β Λυκείου του ιδιωτικο Γυµνασίου «Σ γχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση» απ το Ηράκλειο Αττικής, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στην Θεσσαλονίκη.

13 ιαλέξεις ενέργειες του Προέδρου για την Μακεδονία Την Εταιρεία επισκέφθηκαν και συζήτησαν διεξοδικά µε τον Πρ εδρο επίκαιρα ζητήµατα της Μακεδονίας και των Βαλκανίων οι Γενικοί Πρ ξενοι της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη καθώς επίσης η Κυρία Μ νικα Ιζιντ ρτσυκ, Πολωνίδα εκπρ σωπος του διεθνο ς West Institute στα Σκ πια. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2008, διακεκριµένοι ειδικοί καθηγητές και ο Πρ εδρος συζήτησαν επί µακρ ν µε την Κυρία MacDougal, Αφροαµερικανίδα ειδική απεσταλµένη του ΟΗΕ για τις µειον τητες και στις 17 εκεµβρίου 2008 ο Αµερικαν ς Γερουσιαστής Κ ριος Εντουαρντ Π ε, συνοδευ µενος απ τον στρατιωτικ σ µβουλ του, ζήτησε και είχε απ τον Πρ εδρο της Εταιρείας µας εκτενή ενηµέρωση για το Μακεδονικ. Η συνάντηση έγινε στην Εταιρεία. Επίσης, στο πλαίσιο της αποστολής του ο Πρ εδρος προέβη µεταξ άλλων στις εξής ενδεικτικά ενέργειες για την υπεράσπιση της Μακεδονίας: Παρεχώρησε σε τηλεοπτικο ς και ραδιοφωνικο ς σταθµο ς συνεντε ξεις. ηµοσίευσε ανά δ ο άρθρα του στις εφηµερίδες «Αγγελιοφ ρος», «Αδέσµευτος Τ πος», «Απογευµατινή» και «Ελε θερος Τ πος». Συναντήθηκε διακριτικά στην Θεσσαλονίκη µε τον διεθνή διαµεσολαβητή Μάθιου Νίµιτς και τον ενηµέρωσε διεξοδικά, µε τεκµήρια, για το επιθετικ κρατικ ιδεολ γηµα των Σκοπίων και το αίσθηµα των Ελλήνων Μακεδ νων. Μετέσχε στην επιστηµονική διηµερίδα και στο στρογγυλ τραπέζι που οργάνωσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το ΤΕΙ και το Ιδρυµα Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής στις Σέρρες 23-24/5/2008 εις µνήµην του εθνικο ανδρ ς και Μεγάλου Ευεργέτου της Εταιρείας. Πήρε µέρος ως συντονιστής ή οµιλητής σε παρουσίαση σηµαντικών βιβλίων µε θέµα την Μακεδονία, τα Βαλκάνια, τον ελληνισµ και την γεωπολιτική. Ζήτησε να µετάσχει, αλλά απροκάλυπτα δεν έγινε δεκτ ς, στην ανθελληνική εκδήλωση, που στις 19/4/2008 το «Ουράνιο Τ ξο» και οι διεθνείς συµπαραστάτες του σκηνοθέτησαν ερήµην των Μακεδ νων σε αίθουσα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου µε θέµα υποτιθέµενες «εθνικές µειον τητες» στην Θράκη και στην Μακεδονία, οπ τε οι διοργανωτές αυτογελοιοποιήθηκαν διεθνώς, αρνο µενοι τον διάλογο µε τους ενδιαφεροµένους αυτ χθονες Μακεδ νες. Η γνωστή µελέτη του «Μακεδονία, η γεωστρατηγική» δηµοσιε θηκε σε χιλιάδες αντίτυπα στα περιοδικά της Ενώσεως Αξιωµατικών Επιτελών Εθνικής Αµ νης και της Εστίας Νέας Σµ ρνης. Έκανε διαλέξεις ή µαθήµατα ως εξής: Στις 26/1/2008 στην Θρακική Εστία Σερρών Στις 18/2/2008 στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης

14 Στις 21/2/2008 στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη Θεσσαλονίκης Στις 25/2/2008 στο Εµπορικ Επιµελητήριο Κοµοτηνής Στις 12/3/2008 στο Ανοικτ Πανεπιστήµιο Φλώρινας Στις 31/3/2008 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Στις 3/4/2008 στην Αίθουσα ιαλέξεων της Εταιρείας Στις 11/3/2008 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς Στις 17/5/2008 στην Κέρκυρα Στις 25/5/2008 στην Καστοριά Στις 28/5/2008 στους Επιτελείς Αξιωµατικο ς της Πολεµικής Αεροπορίας Στις 30/5/2008 στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης Στις 7/6/2008 στα Γρεβενά Στις 18/6/2008 στην ιπλωµατική Ακαδηµία του Υπουργείου Εξωτερικών, Νυµφαίον Στις 25/6/2008 στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Στις 26/6/2008 στην Σχολή ιοίκησης και Επιτελών Αξιωµατικών Στρατο Στις 30/6/2008 στο Ίδρυµα Κωνσταντίνου Γ. Καραµανλή, τιµή στον Εταίρο µας Νίκο Μάρτη, Αθήνα Στις 9/8/2008 τιµή στον Πρωθυπουργ της Μεγάλης Ιδέας Ιωάννη Κωλέττη, Αγωνιστή του 21, στο Συρράκο Ηπείρου Στις 29/9/2008 στην Εστία Νέας Σµ ρνης, Αθήνα Στις 11/10/2008 στην Φλώρινα Στις 12/10/2008 στην επίσηµη οξολογία της επετείου του Μακεδονικο Αγώνα, Θεσσαλονίκη Στις 23/10/2008 στον Σ νδεσµο Εφέδρων Αξιωµατικών, Λάρισα Στις 30/10/2008 στον κινηµατογράφο «Ολ µπιον», Θεσσαλονίκη Στις 3/11/2008 στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη Στις 11/11/2008 στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. η Πολυτεχνική Σχολή τιµά τον Εταίρο µας καθηγητή Νικ λαο Κων. Μουτσ πουλο, Θεσσαλονίκη Στις 13/11/2008 στην Ε.Μ.Σ., στην παρουσίαση του έργου µας «Η Θεσσαλονίκη των Περιηγητών » Στις 18/11/2008 στην Σχολή Επιτελών Αξιωµατικών Στρατο, Θεσσαλονίκη Στις 19/11/2008 στην Στρατιά, Λάρισα Στις 24/11/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Στα- µατ πουλου Στις 25/11/2008 στην Σχολή Επιτελών Αξιωµατικών Πολεµικής Αεροπορίας, Ε.Μ.Σ. Στις 26/11/2008 στο Επαρχείο Λαγκαδά Στις 27/11/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Κορτσάρη για την Θεσσαλονίκη Στις 30/11/2008 στον ήµο Κηφισιάς, Αθήνα Στις 4/12/2008 στο Ιατρικ Συνέδριο, Θεσσαλονίκη

15 Στις 11/12/2008 στο βιβλιοπωλείο Ιαν ς, Θεσσαλονίκη Στις 12/12/2008 στην Φλώρινα Στις 17/12/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του έργου µας «Η Φλώρινα στο Επος του 40» Εκδηλώσεις µνήµης και απ τισης φ ρου τιµής «Ο Μακεδ νας Μαικήνας του πολιτισµο Νικ λαος ο µπας εκ Βλάστης Κοζάνης», σε συνεργασία µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και τον Σ λλογο Βλάστης Κοζάνης, 3/04/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. «Κάρολος Αλεξανδρίδης ( )», σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. & την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 15/05/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. Απονοµή χρυσών µεταλλίων Το ιοικητικ Συµβο λιο οµ φωνα απεφάσισε να απονείµει χρυσ µετάλλιο και να τιµήσει για την προσφορά και την στήριξη που προσέφεραν στο έργο της Εταιρείας τους Εταίρους της χορηγο ς: Στον χορηγ Εταίρο µας κ. Νικ λαο Μάνο. Η απονοµή έγινε κατά την παρουσίαση του έργου Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι στις 12/10/2008. Στον χορηγ Εταίρο µας κ. Ναο µ Μπαµπατάκα εκ Μοναστηρίου. Η α- πονοµή έγινε κατά την παρουσίαση του έργου Το Μακεδονικ στα Ξένα Αρχεία στις 22/10/2008. Στην Μεγάλη Ευεργέτιδα της Εταιρείας Κυρία Θεο λα Καρο τα. Η α- πονοµή έγινε σε εξίωση Τιµής στις 31/10/2008. Έκθεση φωτογραφιών του Θ. Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία Σε συνεργασία µε τον ήµο κάθε αναφεροµένης κατωτέρω πρωτευο σης Νο- µο της Μακεδονίας η Εταιρεία παρουσίασε Έκθεση 54 ιστορικών φωτογραφιών του Θεοδώρου Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία παράλληλα µε την α- ντίστοιχη έκδοση της Εταιρείας στις εξής π λεις: Θεσσαλονίκη, απ 13 Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου Σέρρες, απ 9 Απριλίου έως 19 Απριλίου Πτολεµα δα, απ 11 Μα ου έως 21 Μα ου Καστοριά, απ 25 Μα ου έως 6 Ιουνίου Εστία Νέας Σµ ρνης, Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2008.

16 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΙΩ. ΜΑΝ ΥΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ολοκληρώθηκαν οι εξής επιστηµονικές µελέτες οι οποίες θα κυκλοφορήσουν πανελλαδικά σ ντοµα: Η Μακεδονία των Προσφ γων, χορηγ ς Νικ λαος Χα τογλου. Μακεδονικ : Απ ρρητα έγραφα Βουλγαρίας, κοινή έκδοση της Εταιρείας µας και των Κρατικών Αρχείων Βουλγαρίας. ηµοσιε ει αυτο σια λα τα απ ρρητα έγγραφα στη βουλγαρική και, µεταφρασµένα, στην ελληνική γλώσσα. Η Μακεδονία το 1530, συλλογική επιστηµονική µελέτη µε επίσηµα στοιχεία των Οθωµανικών Αρχείων ως προς τον πληθυσµ, τη σ νθεσή του και την οικονοµική δραστηρι τητά του σε κάθε π λη, κώµη και χωρι. Εικονογραφηµένη Ιστορία της Μακεδονίας για µαθητές του ηµοτικο. Ανετέθη τον Οκτώβριο 2008 σε οµάδα επιστηµονικών ερευνητών και εισήλθε στο πρώτο στάδι της µε χρονικ ορίζοντα την εποµένη τριετία η µεγάλη µελέτη υπ τον τίτλο Των Ελλήνων οι Κοιν τητες. Απογράφει συστηµατικά µέχρι τις αρχές του 20ο αιώνα τις κοιν τητες των Ελλήνων στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Έργο µεγάλης πνοής και, φυσικά, υψηλο ερευνητικο κ στους. Την Παρασκευή 12 εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε Προγραµµατική Σ µβαση βάσει της οποίας η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας ανέθεσε στο Ερευνητικ Κέντρο µας την εκπ νηση στρατηγικής µελέτης που θα διερευνά την βιωσιµ τητα, καταλληλ τητα και ελκυστικ τητα νέων Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ στον Νοµ Φλώρινας. Η µελέτη πρέπει να παραδοθεί τον προσεχή Σεπτέµβριο 2009 και η συµφωνηµένη αµοιβή της ανέρχεται σε ευρώ. Παράλληλα ωριµάζουν διεθνείς διαπραγµατε σεις του ιοικητικο Συµβουλίου για την εξαιρετικής σηµασίας έκδοση απορρήτων ξένων αρχείων µε επίκεντρο το Μακεδονικ Ζήτηµα και τις υνάµεις που το εκκίνησαν. Περαιτέρω ανακοινώσεις δεν κρίνονται σκ πιµες προς το παρ ν. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Προς επιτέλεση της αποστολής της στον στρατηγικ άξονα των συλλογικών επιστηµονικών µελετών της η Εταιρεία έχει συγκροτήσει ευέλικτες επιστηµονικές οµάδες λαµπρών Λεκτ ρων, ιδακτ ρων και νέων ερευνητών, οι οποίες αναλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο έργο, ανασυγκροτο µενες και προσαυξαν µενες κατά περίπτωση µε νέους ειδικο ς επιστήµονες. Υπ τον γενικ επιβλέποντα Εταίρο µας καθηγητή της Νε τερης Ιστορίας κ. Ιωάννη Κολι πουλο, Έφορο της Βιβλιοθήκης, οι επιστηµονικές οµάδες µας εργάζονται µε σ γχρονες µεθ δους στο Ηλεκτρονικ Ερευνητικ Κέντρο µας «Ιωάννης Μανδ λας». Ανάλογα προς το αντικείµενο του

17 έργου το ς ερευνητές κατευθ νουν άµεσα, συµµετέχοντας ενεργητικά στην εκπ νηση της εκάστοτε µελέτης, οι καθηγητές Εταίροι µας κ.κ. Κώστας Φωτιάδης και Στάθης Πελαγίδης, οι αναπληρωτέςς καθηγητές κ.κ. Νίκος Βαρσακέλης και Βασίλης Γο ναρης, καθώς επίσης οι επίκουροι καθηγητές Εταίροι µας κ.κ. Νικ λαος Ζάικος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης και Σπ ρος Σφέτας. Πολ τιµος συντονιστής λων των µελετών ο κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Σ αυτ το πλαίσιο η Εταιρεία συνεχίζει να χορηγεί ετήσιες υποτροφίες στους νέους ερευνητές, που είναι αριστο χοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Στον συγκεκριµένο χρ νο οι υπ τροφοί µας ήταν: Εις µνήµη Ηρακλή Καλαϊτζή εδ θησαν: Παπανικολάου Κωνσταντίνος Θεοδοσίου Νίκη Αγγελάκη Ρ ζυ Ρ µπε Μαρία Ζέγας Μιχαήλ Χαραλαµπίδου Πελαγία Μουζάκης Ιωάννης Μουζάκης Χρήστος Μπελεγάκη λγα ηµητριάδης Βασίλειος Μαρο δα Ανδροµάχη Σπυριδ πουλος Αριστοτέλης Μηνασίδης Χαράλαµπος Βασιλείου Σωτηρο λα Γκίνη ελένη Καλογεράκης Αντώνιος Παπαζάκας Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Βασιλική Σταµατιάδου Ελένη Σ νολο Εις µνήµη Ευθαλίας Βελιτζανίδου: Καλογεράκης Αντώνιος Σ νολο Εις µνήµη Καίτης Νάστου: Παπαζάκας Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Βασιλική Σ νολο ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ 900 ευρώ 900 ευρώ 900 ευρώ 300 ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ

18 ΚΤΗΡΙΑΚΑ Οσον αφορά ειδικ τερα τις επενδ σεις, το.σ. συνέχισε και κατά το 2008 να εγκρίνει σηµαντικές δαπάνες σε έργα για την καλ τερη λειτουργία, ασφάλεια και επιδι ρθωση του κεντρικο κτιρίου ιοικήσεως της Εταιρείας. Η συνολική επένδυση σε έργα ανήλθε σε ευρώ που κατανέµεται ως εξής: Κλιµατισµ ς Πινακοθήκης Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πινακοθήκης Νέα αποθήκη έργων Πινακοθήκης Κλιµατιστικά Κτιρίου ιοικήσεως Ολοκλήρωση δικτ ου φυσικο αερίου Βιβλιοθήκη 4 νέα δρ ινα βιβλιοστάσια Νέα µ νωση ταράτσας Β Κτιρίου Αλλαγή υδροδεξαµενής Α Κτιρίου Επιγραφές Βιβλιοπωλείου και Αιθο σης ιαλέξεων Οθ νη-εγκατάσταση προβολών σε Αίθουσα ιαλέξεων.... Καθίσµατα γραφείων ,86 ευρώ ,60 ευρώ 4.377,00 ευρώ ,91 ευρώ 6.587,00 ευρώ ,00 ευρώ 5.950,00 ευρώ 3.570,00 ευρώ 1.547,00 ευρώ 1.437,52 ευρώ 514,08 ευρώ ΡΥΘΜΙΣΗ Κ.Θ.Β.Ε. Αναίτια και προκλητικά η ιοίκηση του Κρατικο Θεάτρου Βορείου Ελλάδος συνέχισε να µην αποδίδει στην Εταιρεία τα οφειλ µενα µισθώµατα ένδεκα πλέον µηνών απ τον Α γουστο 2007 µέχρι και τον Ιο νιο Το πρ βληµα είχε γνωστοποιηθεί αναλυτικά σε λους τους Εταίρους και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κάθε ενέργεια του ιοικητικο Συµβουλίου, το οποίο, µετά απ δ ο καταψηφιστικές αγωγές, ήγειρε, και εξεδικάσθη στις 29 Μα ου 2008, αγωγή εξώσεως του Κ.Θ.Β.Ε., επιφυλασσ µενο να δηµοσιοποιήσει ευρ τατα το ζήτηµα και να καλέσει σε συµπαράσταση λους τους Μακεδ νες. Τελικά, µετά τις παραπάνω ενέργειες του ιοικητικο Συµβουλίου, το Κ.Θ.Β.Ε. κατέβαλε στην Εταιρεία λα τα καθυστερο µενα µισθώµατα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μετά δεκαετίες συνεχο ς προσφοράς συνταξιοδοτήθηκαν οι άοκνες Γραµ- µατείς Κυρίες Σµαρώ Βλαχοπο λου και Μάγδα Προδροµίδου, στις οποίες το ιοικητικ Συµβο λιο εκφράζει την ευγνωµοσ νη του. Προσελήφθησαν οι κυρίες Ελένη Ρέγκου και Άννα Βο λγαρη. Η κυρία Άννα Βο λγαρη παραιτήθη στις 29 Οκτωβρίου Συνταξιοδοτήθηκε, επίσης, ο λ γιος ιευθυντής της Βιβλιοθήκης Κ ριος Κώστας Πλαστήρας, ο οποίος, µε σχέση επιστηµονικής συνεργασίας, θα εξακολουθή-

19 σει να προσφέρει τις πολ τιµες υπηρεσίες του. Tον διαδέχθηκε ο επί έτη εργαζ - µενος στην Βιβλιοθήκη βιβλιοθηκον µος Κ ριος Κώστας Κουρο δης. Προσελήφθη ήδη η Βιβλιοθηκον µος Κυρία Μαρία Τρανίδου. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Κατά το έτος 2008 ενεγράφησαν οµ φωνα 135 νέα τακτικά µέλη έναντι 82 το Το σ νολο των τακτικών µελών µας ανέρχεται σε 862: 1. Νάσλας Νικ λαος, Συµβολαιογράφος 2. Μυλωνίδου Κωνσταντίνα, ασκάλα 3. Εφραιµίδης Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης 4. Μπατζοτάσιος Ιωάννης, Οφθαλµίατρος 5. Μηλώσης Γεώργιος, Συν/χος ΤΑΕ 6. Ποζρικίδης Αριστείδης, Αυτοκινητιστής 7. αδο κη Μαρίνα, ικηγ ρος 8. Αρτοποι ς Βίκτωρ, ικηγ ρος 9. Γκιουλέκας Αθανάσιος, ικηγ ρος 10. Τσουρέκα Ευδοξία, Νοµαρχιακή Σ µβουλος Θεσσαλονίκης 11. Ελευθεριάδης Σάββας, Περ. /ντής Κεντρ. Μακεδονίας 12. Καζαµπάκας Αναστάσιος, Αντιστράτηγος ε.α. 13. Καρδιτσάς Στυλιαν ς, Οφθαλµίατρος 14. Παπακώστας ηµήτριος, Μηχανολ γος Μηχανικ ς 15. Καλευράς Αχιλλέας, Μηχανολ γος-ηλεκτρολ γος 16. Γηράσης Νικ λαος, ικηγ ρος 17. Ζαχίλας Κων/νος, Ηλεκτρ. Μηχανικ ς Α.Π.Θ. 18. Παπαδ πουλος Θε δωρος, Έµπορος 19. Νικολα δης Χρήστος, ηµοσιογράφος 20. Κοπατσάρης Χρήστος, Οικονοµολ γος 21. Ταγγίρης Κωνσταντίνος, Οικονοµολ γος 22. Πλατής Βασίλειος, Εκπαιδευτικ ς 23. Νάσκου-Περράκη Παρασκευή, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου 24. Παρασκευάς Γεώργιος, Ορθοπεδικ ς 25. Κουτουλίνης Παναγιώτης, Υποψήφιος διδάκτωρ 26. Λο πας Αθανάσιος, Φιλ λογος 27. Χαρατσάρης Νικ λαος, ικηγ ρος 28. Βατάκας Λέανδρος, Οφθαλµίατρος 29. Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, Μαιευτήρ-Γυναικολ γος 30. έντσορας Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικ ς

20 31. Κελλαρτζής ιαµαντής, Γυναικολ γος 32. Παπαζαχαρίου Νικ λαος, Φαρµακοποι ς 33. Λιλιµπάκη-Ακαµάτη Μαρία, Αρχαιολ γος 34. Καραµπαχτσής Γεώργιος, Συνταξιο χος 35. Ιωσηφέλλης ηµήτριος, Υποστράτηγος ε.α. 36. Μακρίδου Καλλι πη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 37. αµιαν ς Ιωάννης, ρ. Σχεδιασµο Υπολογιστών 38. Παπαδ πουλος Χαράλαµπος, Πρ εδρος.σ. ΟΑΣΘ 39. Αναστασιάδης Νικ λαος, Ιατρ ς 40. Καψάλης Νικ λαος, Υπάλ. Υπουργείου Εσωτερικών 41. Πάχτας Γεώργιος, τ. επιθ. ασών 42. Εφραιµίδης Αναστάσιος, Πολιτικ ς Μηχανικ ς-βιοµήχανος 43. Ευθυµίου Άννα, ικηγ ρος 44. Ψυχογι ς Ευάγγελος, Πολιτικ ς Μηχανικ ς 45. Καρακώστα Κωνσταντίνα, Φιλ λογος 46. Καρακώστα Θεανώ, Χηµικ ς 47. Κρικελίκος ηµήτριος, Φιλ λογος 48. Λιάπης Άγγελος, Εφέτης 49. Αηδον πουλος Χαράλαµπος, Ιατρ ς 50. Αηδον πουλος Αναστάσιος, Οµοτ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 51. Σιώµκος Νικ λαος, Αρχαιολ γος 52. Ευαγγέλου Ηλίας, Λεκτ. Α.Π.Θ. 53. Καπ ν Χασδάϊ, Σ µβουλος επενδ σεων 54. Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Αποφ. Ιστορ. Αρχαιολογ. Α.Π.Θ. 55. Χριστοδο λου ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρ. Σχολής 56. Γαλλής Χρίστος, Περιβαντολ γος- ασολ γος 57. Κανδ λης ηµήτριος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. 58. Λουλο δας Ηλίας, Οικονοµολ γος 59. Πεχλίδης Χρυσ στοµος, Επιχειρηµατίας 60. Φραντζής Κων/νος, ικηγ ρος 61. Στεφανίδης Ανέστης, ηµ. Υπάλ. Πολιτικών Επιστηµών-Ερευνητής Κ.Ι.Θ. 62. Μπογιατζ γλου Γεώργιος, Εκπαιδευτικ ς 63. Πετσατώδης Γεώργιος, Ιατρ ς-αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 64. Πορταριν ς ηµήτριος, Αστυνοµικ ς 65. Χαδαλής ηµήτριος, Ηλεκτρονικ ς Μηχανικ ς 66. Ναχµίας Σαµουήλ, ικηγ ρος 67. ανιηλίδης Βασίλειος, Ιατρ ς 68. Μάγρας Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

21 69. Νικήτα Ελένη, Καθηγήτρια 70. Ντιν πουλος Ευάγγελος, Υπ. ικ. Συλ. Θεσ/νίκης 71. Στάγκος Νικ λαος, Οµ τιµος Καθηγητής Οφθαλµολογίας 72. Τζαφέτας Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ. 73. Ορφανουδάκης Σαράντης, ικηγ ρος, Επ. Καθ. Νοµικής 74. Γιαννακουδάκης ηµήτριος, Υπ. ιδάκτορας τµ. Χηµικών 75. Νάσλας Νικ λαος, ικηγ ρος 76. Βενέτης Χρήστος, Στρατιωτικ ς 77. Αθανασιάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Ελληνικο Κολεγίου 78. Καντζ γλου Θε δωρος, Πρ εδρος Συνδ. Ιστορικής Μνήµης των Βαλκανικών 79. Χατζηθωµάς ηµήτριος, κτηµατίας 80. Σο λη-παπαϊωάννου Μαρία, Αρχιτέκτων 81. Μηνάς Αρίστιππος, Οµ τιµος Καθηγητής Ιατρικής 82. Ματζώνα Μαρία, Εκπαιδευτικ ς-αναπλ. /ντρια ΙΕΚ Τριανδρίας 83. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής-Φιλ λογος 84. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Καθηγητής 85. Ναο µ ανάη-χριστίνα, ρ. Αρχαιολογίας 86. ρακίδης Παναγιώτης, Ταξίαρχος ε.α. 87. Ασλάνης Ιωάννης, /ντής Ξενοδοχείου-Οικονοµολ γος 88. Αντωνιάδης Νικ λαος, ικηγ ρος 89. Βασιλικ ς Θε φραστος, Έµπορος 90. Βέλλιος Νικ λαος, Έµπορος 91. Κατραντσιώτης Νικ λαος, Υπάλληλος.Σ.Θ. 92. Πανίδου Ιφιγένεια, Οφθαλµίατρος 93. Λαζαρίδου Ερµοφίλη, Αρχιτέκτων 94. Κουµπή Ειρήνη, Εκπαιδευτικ ς 95. Μαγνήσαλη Φωτεινή, Εκπαιδευτικ ς 96. Γρηγοριάδου Άννα-Μαρία, Νοµικ ς - Εκπαιδευτικ ς 97. Πανακο λιας Χαράλαµπος, Οικονοµολ γος 98. Κεσίσης Γεώργιος, ικηγ ρος 99. Ταουκτσής Βασίλειος, Εκπαιδευτής Πληροφορικής 100. Χριστοδο λου Ελένη, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Χαραλαµπίδου Πελαγία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Τσολάκη Ελένη, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Τριανταφυλλίδου έσποινα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Ακριτίδου ήµητρα, ιδάκτωρ κοινωνιολογίας 105. Πεσκετζή Ελισσάβετ, Εκπαιδευτικ ς, Οικονοµολ γος

22 106. Ραϊτσίνης Χαρίλαος, µεταπτ. φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Οικον µου Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α Νάσλας ηµήτριος, ικηγ ρος 109. Μπελεγάκη λγα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Λέντζιου-Τρίκου Κυριακή, ασκάλα 111. Προδροµίδου Μάγδα, Συν/χος 112. Μάνου-Παπαδοπο λου Κυπριανή, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοφ. Σχολής Α.Π.Θ Βλαχοπο λου Σµαρώ-Τζένη, Συν/χος 114. Καραλιώλου Κυριακή, ασκάλα 115. Καναβο ρα Βαλασία, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοςφ. Σχολής Α.Π.Θ Αχινιώτου Χριστίνα, Εκπαιδευτικ ς 117. Καλδή Κυριακή, Οικονοµολ γος 118. ηµητριάδης Βασίλειος, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοφ. Σχολής Α.Π.Θ Καλδή Μάρθα, Εκπαιδευτικ ς 120. Παπαϊωάννου Κων/νος, Κτηνίατρος 121. Νιανιοπο λου Φιλίτσα, ασκάλα 122. Τοπαλίδης Κοσµάς, Φυσικοθεραπευτής Οι κατωτέρω δεν έχουν δικαίωµα ψήφου µ νον κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009, σ µφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικο της Εταιρείας: 123. Βασιλείου Σωτηρο λα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Βασιλειάδης Πα λος, µεταπτ. φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Κοσµίδου Μαρία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., ασκο µενη 126. ηµητρίου Μαρία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Κατσιώπη Ελευθερία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Θεοδοσίου Νίκη, Πληροφορικ ς 129. Βογιατζής Μιλτιάδης, Οικονοµολ γος 130. Μπουγιουκλής Ιωάννης, ικηγ ρος 131. Στεφανίδης Ηλίας, Μηχανολ γος-ηλεκτρολ γος Ε..Ε Καρακο τας Ειρηναίος, Οικονοµολ γος-επιχειρηµατίας 133. Ιωαννίδης Αρτέµιος, Οικονοµολ γος 134. Ιωαννίδου Κανέλλα, Υπάλ. ήµου Θεσ/νίκης 135. Ζαγκλιβεριν ς Πέτρος, Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας

23 ΧΟΡΗΓΙΕΣ Κατά το 2008 η Εταιρεία δέχθηκε χορηγίες ως εξής: 1. Θε δωρος αρδαβέσης ευρώ 2. ηµήτριος Θεοδωράκης ευρώ 3. Νικ λαος Μάνος ευρώ 4. Ναο µ Μπαµπατάκας ευρώ 5. Γεώργιος ακής 100 ευρώ 6. Απ στολος Ελβατζής ευρώ 7. Φιλ πτωχος Αδελφ της Ανδρών Θεσσαλονίκης ευρώ 8. Ανώνυµος ευρώ 9. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης ευρώ 10. Στα ρος και Νίκη Ανδρεάδη 500 ευρώ 11. Βουλή των Ελλήνων ευρώ 12. Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστ πουλου ευρώ Σ νολο ευρώ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.Καρο τειο Γυµνάσιο 2.Γιατροί χωρίς Σ νορα ευρώ 100 ευρώ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2009

24 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Με θλίψη φέρουµε στην µνήµη µας πριν απ οτιδήποτε άλλο τον Εταίρο Παπαδριαν Ιωάννη που δεν είναι πια µαζί µας. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κατά την διάρκεια των πρώτων µηνών του 2009 εκδ θηκαν οι εξής νέες επιστηµονικές µελέτες: Σπυρίδων Σφέτας, Το Μακεδονικ και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απ ρρητα βουλγαρικά έγγραφα Κωνσταντίνος Κατσάνος, Βελιγράδι-Σκ πια και Θεσσαλονίκη-Αθήνα για την Μακεδονία. Τεκµήρια και απ ρρητα έγγραφα Κωνσταντίνος Πλαστήρας, ηµιουργική Λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη ( ). Πρώτες αισθητές διαµορφώσεις. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ολοκληρώθηκε η ταξιν µηση και η καταγραφή των σκ ρπιων φ λλων των ε- φηµερίδων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η Εταιρεία έχει στη διάθεσή της ένα ταξινοµηµένο Αρχείο Τ που. Τα φ λλα των εφηµερίδων θα τακτοποιηθο ν σε ειδικά κουτιά και θα φυλαχθο ν σε ειδικ χώρο της Βιβλιοθήκης. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τον Ιανουάριο του 2009, παρελήφθησαν τέσσερις καινο ριες δρ ινες βιβλιοθήκες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στους χώρους των γραφείων. Για να αποσυµφορηθο ν καίριες θεµατικές κατηγορίες, στις οποίες δεν υπήρχε χώρος ραφιών για την µελλοντική τους επέκταση, πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες ανακατατάξεις βιβλίων καθώς και αποσ ρσεις πολλαπλών αντιτ πων απ το υλικ της Βιβλιοθήκης, στους χώρους του υπογείου. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Απ 23 Μαρτίου 2009 έως 30 Απριλίου 2009 στην Πινακοθήκη της Εταιρείας θα φιλοξενείται η έκθεση «Πρ σωπα και πλα του αγώνα του 21». Συνδιοργάνωση: Ε.Μ.Σ. Βασ. Νικ λτσιος.

25 Εξοπλισµοί - Εργασίες Πινακοθήκης 1. Εγκατάσταση συστήµατος κλιµατισµο και βελτίωση ηλεκτρολογικής ε- γκαταστάσεως. απάνη: απ την δωρεά της Κυρίας µνας Γο τα-πλατή. 2. Κατασκευή νέου αποθηκευτικο χώρου (πατάρι), για την αποθήκευση 197 έργων της δωρεάς Χρ. Παυλίδη. ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας λες οι νέες της Εκδ σεις, τα Ενηµερωτικά Σηµειώµατα και οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας µας κατά το τελευταίο εξάµηνο (οπ τε άρχισε και η µέτρησή της) ανήλθαν στους απ είκοσι χώρες. Αξίζει τέλος να ση- µειωθεί τι σε πολλές Ιστοσελίδες Οργανισµών ή Φορέων που ασχολο νται µε το Μακεδονικ Ζήτηµα προσφέρεται κεντρικ ς σ νδεσµος (link) που παραπέµπει στην Ιστοσελίδα µας. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2009: Α) πώληση 224 αντίτυπα αξίας ευρώ 3.356,80.- Β) δωρεά και ανταλλαγή 38 αντίτυπα κ στους ευρώ 148,60.- Η ΕΜΣ κάθε χρ νο αποστέλλει τις εκδ σεις της σε 65 αποδέκτες και σε 47 ΜΜΕ. Επίσης αποστέλλει το περιοδικ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» σε 171 αποδέκτες. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία θα τιµήσει την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου στις 23/3/2009 µε πανηγυρική οµιλία του ιευθυντή του Μουσείου Μακεδονικο Αγώνα κ. Βασιλείου Νικ λτσιου µε θέµα: «Μνήµες του Ιερο Αγώνα» και µε τον εγκαινιασµ της εκθέσεως Πρ σωπα και πλα του αγώνα του 21. Θα ακολουθήσει δεξίωση προς τιµήν των προσκεκληµένων. Εκδηλώσεις µνήµης και απ τισης φ ρου τιµής Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της βασιλ πιτας της Εταιρείας, στις 11/1/2009, η Εταιρεία τίµησε και απένειµε µετάλλια: στην κ. µνα Πλατή- Γο τα, στην κ. Ζωή Καραφίδου-Παυλίδου και στους τέσσερις συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους της κ.κ. Κώστα Ζεγκίνη, Μάγδα Προδροµίδου, Σµαρώ Βλαχοπο λου και Κώστα Πλαστήρα. Στις 30/1/2009 σε εκδήλωση συνδιοργάνωσης µε το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., το Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου

26 του Αίµου και το Ιδρυµα του Μουσείου Μακεδονικο Αγώνα παρουσιάστηκαν οι τιµητικές εκδ σεις του Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas της Γρανάδας για τον οµ τιµο καθηγητή του Α.Π.Θ κ. Ιωάννη Κ. Χασιώτη. ιαλέξεις ενέργειες του Προέδρου για την Μακεδονία Στο πλαίσιο της αποστολής του ο Πρ εδρος προέβη στις ακ λουθες διαλέξεις οµιλίες για την υπεράσπιση της Μακεδονίας: Στις 13/1/2009 στην Αρχαιολογική Εταιρεία στην Αθήνα Στις 21/1/2009 παρεχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικ σταθµ 4Ε. Στις 23/1/2009 παρεχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικ σταθµ TV 100. Στις 27/1/2009 ο πρ εδρος απέστειλε στην Υπουργ Εξωτερικών, στον Πρ εδρο της Βουλής, στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος και σε δέκα περιφερειακο ς τηλεοπτικο ς σταθµο ς της Μακεδονίας το προπαγανδιστικ DVD της κρατικής τηλε ρασης των Σκοπίων, στο οποίο ο Θε ς µιλάει στον περιο σιο λα των Σκοπίων. Το εν λ γω DVD πρ βαλαν λοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί. Στις 31/1/2009 στην παρουσίαση του βιβλίου Εν Ον µατι της Μακεδονίας στη Φλώρινα. Στις 9/2/2009 στην Ε.Μ.Σ. σε εκδήλωση για την Κ προ και την προοπτική της. Στις 20/2/2009 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου Ο Μεγάλος Χωρισµ ς του Το ρκου συγγραφέα-βουλευτο Κεµάλ Αναντ λ. Στις 26/2/2009 στο Πολεµικ Μουσείο στην Αθήνα στο Συνέδριο Ηπειρωτικής Εταιρείας. Στις 16/3/2009 στον Πειραιά. Στις 18/3/2009 στην παρουσίαση της έκδοσης της Ε.Μ.Σ. Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι στις Σέρρες. Στις 15/2/2009 έδωσε συνέντευξη για το Μακεδονικ στο γερµανικ περιοδικ Der Spiegel και στις 25/2/2009 στην κρατική τηλε ραση της Κροατίας. Στις 28/2/2009 στο Νυµφαίο ενηµέρωσε για το Μακεδονικ τον Λετον ευρωβουλευτή κ. Μπ ρις Τσίλεβιτς. Τέλος, στις 16/2/2009 την Εταιρεία επισκέφθηκε ο Υφυπουργ ς Εξωτερικών Καθηγητής κ. Γιάννης Βαληνάκης, ο οποίος είχε κλειστή ενηµερωτική σ σκεψη µε τον Πρ εδρο και, µετά, µε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία εξήρε το εθνικ µας έργο. Επισκέψεις στην Ε.Μ.Σ. Στις 14/1/2009 επισκέφθηκαν την Εταιρεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικο ταξιδιο επιµ ρφωσης, οι σπουδαστές της Σχολής ιοίκησης Επιτελών Αξιωµατικών

27 Ναυτικο. Οµίλησε ο Επίκουρος Καθηγητής Νε τερης Ιστορίας ΑΠΘ κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Έκθεση φωτογραφιών του Θ. Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εγκαινίασε την έκθεση Μικρασιατική Εκστρατεία. Φωτογραφίες Θε δωρου Νικολέρη στο δηµοτικ κέντρο «Ρεµέτζο Παλλάς», στην Αρετσο, σε συνεργασία µε το Ιστορικ Αρχείο Προσφυγικο Ελληνισµο και τον ήµο Καλαµαριάς. Η έκθεση διήρκεσε µέχρι 15 Φεβρουαρίου ΧΟΡΗΓΙΕΣ Για το τρίµηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009 η Εταιρεία δέχθηκε τις παρακάτω χορηγίες: 1. Αρχιµανδρίτης Γερβάσιος Ι. Ραπτ πουλος ευρώ 2. Αλίκη Σακελλαρίδου 100 δολάρια 3. Αντιδηµαρχία Πολιτισµο - ήµου Θεσ/νίκης ευρώ 4. Νικ λαος Εµ. Μάνος ευρώ 5. Ναο µ Μπαµπατάκας ευρώ ΝΕΑ ΜΕΛΗ Κατά τους πρώτους µήνες του 2009 ενεγράφησαν τα παρακάτω τακτικά µέλη τα οποία δεν έχουν δικαίωµα ψήφου µ νον κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009, σ µφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικο της Εταιρείας: 1. Κωνσταντίνος Μάργας, Καθηγητής Α.Π.Θ., Ορθοπεδικ ς Χειρουργ ς 2. άφνη Μαγκριώτη, Φοιτήτρια Ιατρικής 3. Νικ λαος Σγουρ ς, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 4. Νικ λαος Μουσι πουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. 5. Θωµάς Μπατσο λας, Εκπαιδευτικ ς 6. Νικ λαος ηµάκης, Ιδ. Υπάλληλος 7. Βασιλεία ιαµαντοπο λου, Λογίστρια 8. ηµήτριος Ποτίδης, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 9. Κλείτος Ματθαίου, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 10. Ιωάννης Θεοδωρίδης, Πραγµατογνώµονας 11. Χριστίνα Τράκα, Ιδ. Υπάλληλος 12. Στέργιος Πασχο λας, Μηχανολ γος-μηχανικ ς 13. Μαρία Μυλωνά, Αρχιτέκτων 14. Άννα Τσιφλιτζικλή, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς

28 15. Πολυτίµη Κυριακο, Σχεδιάστρια 16. έσποινα Ευσταθιάδου, Βοηθ ς Λογιστο 17. Στέλλα Καβαρτίνα, Τεχνολ γος Μηχανολ γος-μηχανικ ς 18. Ιωάννα Μπατσιο δη, Σχεδιάστρια 19. Σοφία Χρήστου, Αρχιτέκτων 20. Ελένη Θεοδωρίδου, Προγραµµατίστρια Η/Υ 21. Εµµανουήλ Τζεκάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. 22. Βερενίκη-Νικολέττα Τζεκάκη, ιακοσµήτρια 23. Κωνσταντίνος Αργυρ πουλος, Χηµικ ς 24. Έλντα-Ελένη Φο ντο, Πολιτικ ς Μηχανικ ς 25. Μιχαήλ Βρέντζος, Τελει φοιτος Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. 26. Αναστάσιος Γκουζκο νης, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 27. Θεοφάνης Σκο ρτης, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 28. Μελποµένη Κ ρτση, Ιδιωτικ ς Υπάλληλος 29. Ευανθία Χατζή, Υπάλ. Γραφείου 30. Γεώργιος Κο ρτογλου, ρ. Ιατρικής Α.Π.Θ. 31. ηµήτριος Χριστ πουλος, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 32. Ευδοκία Αγγελίδου, Λογίστρια 33. Χρυσάνθη Σαρδέλη, Μαιευτήρ-Γυναικολ γος 34. Χρήστος Γραµµατίκας, Μεταπτυχιακ ς Φοιτητής 35. Ειρηναίος Φιλίππου, Μεταπτυχιακ ς Φοιτητής 36. Γεώργιος Συκιώτης, Επιχειρηµατίας 37. Βασίλειος Τσανίδης, Νοµικ ς 38. Στυλιαν ς Αυγουστίδης, Σ µβουλος Επιχειρήσεων 39. Γεώργιος Καφτεράνης, Συνταξιο χος ηµοσίου 40. Ιωάννης Καρατζάς, Φυσικοθεραπευτής 41. Ελένη Αµπατζή, Ψυχολ γος 42. ηµήτριος Σαρακάκης, Πρ εδρος Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη 43. Στα ρος Καµαρο δης, ήµαρχος Ζαγκλιβερίου 44. Λεωνίδας Παναγιωτάκης, Πολ. Μηχανικ ς-ηλεκτρολ γος 45. Στα ρος Ηλιάδης, Επικ. Καθ. Βιοχηµείας 46. Αριστείδης Αλεξίου, Συνταξιο χος 47. Άννα-Μαρία Αλεξίου, Συνταξιο χος 48. Ηλίας Παρδάλας, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2009

29 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 Κατά το 2007 απεβίωσαν οι: Μπαλοδήµος Χαράλαµπος, Μπάρας Ευάγγελος, Πάσχος Στα ρος και Τουφεξής Γεώργιος. Την 19η Μαρτίου 2007, η ειδική Γενική Συνέλευση των µελών ενέκρινε το υ- ποβληθέν σχέδιο νέου Καταστατικο. Με την υπ αριθµ /2007 απ φασή του, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εδηµοσίευσε το Καταστατικ, στο ο- ποίο αποτυπο ται η αναγνώριση της Εταιρείας ως «µη κυβερνητικής οργανώσεως». Ήδη έχει εγγραφεί στο σχετικ µητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών, αποκτώντας λα τα συνακ λουθα σοβαρά προν µια, καθώς και ευρ τερο διεθνή ορίζοντα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Με απ φαση του ιοικητικο Συµβουλίου αποκαταστάθηκε νέα µέθοδος οικονοµικής συνεργασίας µε εκδοτικο ς οίκους προκειµένου να µηδενιστο ν και µηδενίστηκαν οι δαπάνες εκτυπώσεως, χάρτου, βιβλιοδεσίας κ.ά. των πιο σηµαντικών εκδ σεών της και επί πλέον οι σηµαντικές εκδ σεις της να κυκλοφορο ν πανελλαδικά µέσα απ τα ισχυρά δίκτυα του εκάστοτε συνεργαζοµένου εκδοτικο οίκου. Βάσει αυτής της µεθ δου, ο εκδοτικ ς οίκος εκδίδει µε δικές του δαπάνες την εκάστοτε σηµαντική έκδοσή µας, υπ την επίβλεψη της Εταιρείας η ο- ποία διατηρεί λα τα πνευµατικά της δικαιώµατα και σε αντάλλαγµα λαµβάνει δωρεάν το 50% ή 40% των εκδιδοµένων αντιτ πων. ιέθεσε, δωρεάν, στους Εταίρους της, πως και το έτος 2006, το ετήσιο Ηµερολ γιο τσέπης 2007 µε τα σηµαντικ τερα γεγον τα της Μακεδονίας. Προέβη στην έκδοση των ακολο θων νέων αυτοτελών επιστηµονικών της µελετών: 1. Θε δωρος Ι. αρδαβέσης, Μακεδονία. Η δηµογραφία. 2. «Η Αποδ µηση του Εθνικο Κράτους και της Ιστορίας του» (Πρακτικά της σχετικής επιστηµονικής ηµερίδας της Ε.Μ.Σ. της 29ης Απριλίου 2007). 3. «Mακεδονισµ ς». O Iµπεριαλισµ ς των Σκοπίων N. I. Μέρτζος (πρ λ.), Ι. Κολι πουλος (εισ. σηµ.), Ι.. Μιχαηλίδης Στ. Μαυρογένη Βλ. Βλασίδης (επιµ.) ( ηµ σια παρουσίαση του πρώτου σταδίου της επιστηµονικής µελέτης στις 28/1/2007 και παρουσίαση του βιβλίου στις 10/10/2007).

30 4. Macedonianism: FYROM S Expansionist Designs against Greece, , N. π. Mertzos (foreword), I. Koliopoulos (introd. note), I. D. Michailidis, St. Mavrogeni, Vl. Vlasidis (επιµ.), Dr Richard Witt (µτφρ.). 5. Το ίδιο βιβλίο κυκλοφ ρησε στην αγγλική και σε µικρ τερη έκδοση. 6. Ν. Ι. Μέρτζος, Μακεδονία, η γεωστρατηγική, η διαπραγµάτευση, η υπεράσπιση. 7. N. I. Mέρτζος Κ. Ν. Πλαστήρας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Χρονικ ( ηµ σια παρουσίαση του έργου στις 11/11/2007). 8. Φλώρινα: Π λη των Βαλκανίων. Αξονική τοµογραφία του Νοµο, Ιωάννης Κολι πουλος Ιάκωβος. Μιχαηλίδης (επιµ.) ( ηµ σια παρουσίαση της έκδοσης στις 18/11/2007). 9. Κωνσταντίνος Αν. Βαβο σκος, Η Επανάστασις του 1821 και το Μακεδονικ ν ζήτηµα (Πανηγυρικ ς λ γος που εκφωνήθηκε κατά τον εορτασµ της 25ης Μαρτίου στις 22/03/2006). 10. Νικ λαος Μουτσ πουλος, Η «Κ κκινη Εκκλησία» (Kızıl Kilise) κοντά στο Sivri Hisar της Καππαδοκίας. Παρατηρήσεις και προβληµατισµοί. Κυκλοφ ρησαν επίσης εγκαίρως τα ετήσια περιοδικά συγγράµµατα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ», τ. 36 (2007) και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,τ.57 (2007), τε χη 1 και 2. Ανατυπώσεις Προέβη επίσης σε ανατυπώσεις επτά εξηντληµένων σπουδαίων παλαιοτέρων εκδ σεών της: 1. Κωνσταντίνος. Μέρτζιος, Μνηµεία Μακεδονικής ιστορίας. 2. Γ. Χ. Μ δης, Μακεδονικ ς Αγών και Μακεδ νες αρχηγοί. 3. Α. Ξυγγ πουλος, Τέσσαρες µικροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ των χρ νων των Παλαιολ γων. 4. Γ. Χ. Μ δης, Ο Μακεδονικ ς Αγών και η νεώτερη µακεδονική ιστορία. 5. ηµ. Ν. Κάκκαβος, Αποµνηµονε µατα (Μακεδονικ ς Αγών). 6. Ιστορία της Μακεδονίας απ τα προϊστορικά χρ νια ώς το Επ πτης- Συντονιστής: Αποστ. Ε. Βακαλ πουλος. Συλλογικ έργο: ηµ. Κανατσο λης, Αποστ. Βακαλ πουλος, ηµ. Σαµσάρης, Ανδρ. Βαβρίτσας, Μαρ. Σιγανίδου, ηµ. Παντερµαλής, Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Ευάγ. Κωφ ς, ηµ. Τσαφαράς, Κων. Βαβο σκος. 7. Αθ. Ι. Χρυσοχ ου, Οι Βλάχοι της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το αρχείο που επιµελήθηκε ο συνεργάτης του Τµήµατος δηµοσιε τηκε στο περιοδικ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ» 37 (2008) , µε τίτλο «Το αρχείο των εκπαιδευτηρίων Αγλα ας Σχινά».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012 319 1. Ευανθία Δουγά- Παπαδοπούλου Χρήστος Τζιτζιλής, Το γλωσσικό ι- δίωμα της ορεινής Πιερίας [Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 98], Θεσσαλονίκη 2006, 8ο, σελ. 628. 2. «Μακεδονικός Αγών Εκατό χρόνια από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ * ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κομοτηνή, 27-30 Μαΐου 2004) «Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΟΒΙΑΣ» : ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ο» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΤΗ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Πράσινη ανάπτυξη Οι αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 255. (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών» Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Σήµερα, 19/11/2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 συνεδρίασε στην Αθήνα (Πάτµου 5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ, AΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα

Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι σε ράµα και Καβάλα ΡΑΜΑ ήµος οξάτου «ηµιουργική Κίνηση για την Ανατροπή» Υποψήφιος ήµαρχος: ηµήτριος αλακάκης - Βατσάλης Αλέξανδρος, Μηχανολόγος µηχανικός ήµος ράµας «ΑΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, 21-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, 21-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ, 21-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 «Επιτυχής ολοκλήρωση της Αποστολής στην Αίγυπτο για τον εορτασµό των Ονοµαστηρίων της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΕΛΤΙΟ Ρ. Ο. Α. Θ. 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ροταριανός Ό μ ιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δ ΕΛΤΙΟ Ρ. Ο. Α. Θ. 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ροταριανός Ό μ ιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Στα γραφεία του ομίλου μας έγιναν οι ετήσιες εκλογές του ομίλου μας για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου 2014-15 και του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 07.03.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5223 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Ταχ. /νση: Καλαµβόκη 2α Προς: Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 6137497 Τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τοµέα Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τοµέα Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τοµέα Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή Μετά από την επιτυχηµένη πρώτη ενηµέρωση για θέµατα ψυχικής υγείας που ενδιαφέρουν τους πολίτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα