ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. για το έτος 2008 και το πρώτο τρίμηνο του Συνοπτική Έκθεση εγκεκριμένων πεπραγμένων 2007 και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος Ισολογισμός, Απολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως για το 2008

2 Πρ εδρος : Aντιπρ εδρος : Γεν. Γραµµατε ς : Tαµίας : Έφορος Bιβλιοθήκης : Σ µβουλοι : IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Nικ λαος Mέρτζος Xαράλαµπος Nάσλας Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Θε δωρος αρδαβέσης Iωάννης Kολι πουλος Kωνσταντίνος Bαβο σκος Aθανάσιος Kαραθανάσης Bασίλειος Πάππας Aριστοτέλης Bρίτσιος

3 Αγαπητοί Εταίροι, Η τριετής θητεία του ιοικητικο Συµβουλίου, το οποίο εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευσή µας την 4η Απριλίου 2006, λήγει και το έργο του θα κρίνετε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009 οπ τε προσκαλείσθε να ε- κλέξετε το ιοικητικ Συµβο λιο της εποµένης τριετίας. Προκειµένου να διαµορφώσετε εγκαίρως ασφαλή γνώµη και να εξοικονοµηθεί ο χρ νος Σας, πως και κατά τις δ ο αµέσως προηγο µενες Τακτικές Γενικές Συνελε σεις του Μαρτίου 2007 και Μαρτίου 2008, το ιοικητικ Συµβο λιο Σάς διαβιβάζει την ανά χείρας αναλυτική Έκθεση Πεπραγµένων του για το έτος 2008 και το καταληκτικ πρώτο τρίµηνο του έτους 2009, η οποία τίθεται υπ την έγκρισή Σας. Την εικ να της τριετο ς θητείας µας συµπληρώνει η εν συνεχεία συνοπτική Έκθεση Πεπραγµένων των ετών 2006 και 2007 που έχουν ήδη εγκρίνει οι αντίστοιχες Τακτικές Γενικές Συνελε σεις. Υπενθυµίζεται τι κατά το µεσοδιάστηµα, µεταξ Τακτικών Γενικών Συνελε σεων, το παρ ν ιοικητικ Συµβο λιο Σάς ενηµέρωνε αναλυτικά µε την τακτική αποστολή αναλυτικών Ενηµερωτικών Σηµειωµάτων ο τως ώστε κάθε Εταίρος να παρακολουθεί συνεχώς και τεκµηριωµένα την λη λειτουργία και πορεία της Εταιρείας. Συνηµµένα, τέλος, Σας διαβιβάζεται η αναλυτική Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την καταληκτική µας διαχειριστική περίοδο που, επίσης, τίθεται υ- π την έγκρισή Σας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009.

4 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 Με θλίψη φέρουµε στην µνήµη µας πριν απ οτιδήποτε άλλο τους Εταίρους, αγαπητά πρ σωπα και αγαπητο ς φίλους, που δεν είναι πια µαζί µας. Είναι οι: Γιακουµής Κωνσταντίνος, αµιαν ς Μιχαήλ, ρίζης Αριστοτέλης, Θεοχάρης Βασίλειος, Καζαµίας Ιωάννης, Καλακώνας Πιέρρος, Καρίπης Αλέξανδρος, Κωνσταντ πουλος ηµήτριος, Λιακ πουλος Ιωάννης, Μητσιο λης Ανδρέας, Μπακατσέλος Απ στολος, Παπαδ πουλος Χαράλαµπος, Τέντας Νικ λαος, Τζαβολάκης η- µήτριος και Καµπίτογλου Μερκο ριος. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚ ΟΣΕΩΝ ιευρ νοντας συνεχώς το άνοιγµά της στην κοινωνία η Εταιρεία µας προέβαλε εντυπωσιακά τις σηµαντικ τερες εκδ σεις της, µε αιχµή την περίοδο των Εορτών και εορταστικών δώρων, χάρη σε ευγενείς χορηγο ς επικοινωνίας που είναι πέντε τηλεοπτικοί σταθµοί της Θεσσαλονίκης και οκτώ περιφερειακοί τηλεοπτικοί της Μακεδονίας, πέντε περιοδικά και οι δ ο µακεδονικές εφηµερίδες που ευχαριστο µε θερµά. Στην προβολή αυτή συνέβαλαν αποφασιστικά οι Εταίροι µας κ.κ. Ντίνος Κωστ πουλος και Αντώνης ασκ πουλος καθώς επίσης η ηµοτική Τηλε ραση Θεσσαλονίκης TV 100. Κατά το έτος 2008 κυκλοφ ρησαν οι εξής νέες εκδ σεις της Εταιρείας, που είχαν σηµαντική απήχηση στο κοιν και στα µέσα ενηµέρωσης: 1. Νικ λαος Ι. Μέρτζος, Η Μικρασιατική Εκστρατεία. Φωτογραφίες Θεοδώρου Νικολέρη. 2. Antonis M. Koltsidas, Greek Education in Monastir (Pelagonia), µτφ. Τζάννετ Κονι ρδου. 3. Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών Επιλογές κειµένων και µαρτυριών. 4. Οι µηροι των Σκοπίων. Φυγάδες, περιουσίες και επαναπατρισµ ς. Απ ρρητα αρχεία της Γιουγκοσλαβίας. 5. The Hostages of Skopje. Fugitives, Properties and Repatriation: Yugoslav Confidential Documents. 6. Ν. Ι. Μέρτζος, Μακεδονία, η γεωστρατηγική, Θεσσαλονίκη 2008, Γ έκδοση επαυξηµένη.

5 7. Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι ( ), Ι.Σ.Κολι πουλος (επιστ. εποπτεία), Ι.. Μιχαηλίδης Κων. Σ. Παπανικολάου (επιµ.). 8. Το Μακεδονικ στα ξένα αρχεία. Απ ρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας ( ),Ι.Σ.Κολι πουλος Ι.. Μιχαηλίδης (επιµ.). 9. Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγµάτων της. 10. Περικλής Σφυρίδης,Η Θεσσαλονίκη µέσα απ το έργο δέκα ζωγράφων της. 11. Αντώνιος-Αιµίλιος Ν. Ταχιάος, Ο Αθωνίτης Μοναχ ς Μάξιµος ο Γραικ ς. Ο τελευταίος των Βυζαντινών στη Ρωσία. 12. Ντίνος Χριστιαν πουλος, Έλληνες ποιητές σε µακεδονικές π λεις (πλην Θεσσαλονίκης) επί τουρκοκρατίας. 13. Γεωργία Καραµήτρου-Μεντεσίδη, Η Αιανή και η συµβολή της στη διαµ ρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωµίας της Μακεδονίας. 14. Nadia Danova, Ο ρ λος των Ελληνικών Γραµµάτων στις προσπάθειες εκσυγχρονισµο της βουλγαρικής κοινωνίας τον 19ο αιώνα. 15. Ευάγγελος Χεκίµογλου, Το «Κοιν ν της Πολιτείας» και οι περιπέτειές του. Ο χριστιανικ ς πληθυσµ ς της Θεσσαλονίκης πριν, κατά και µετά την ε- πανάσταση του 1821, Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε στις Αθ. Ε. Καραθανάσης, Στην Θεσσαλονίκη: 1821 και Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε στις Κυκλοφ ρησαν επίσης εγκαίρως τα ετήσια περιοδικά συγγράµµατα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ», τ. 37 (2008) και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,τ.58 (2008), τε χη 1 και 2. ιανεµήθηκε και αυτή τη χρονιά δωρεάν το Ηµερολ γιο τσέπης 2008 της Ε.Μ.Σ., δωρεά του Εταίρου κ. Γιάννη Ρέκου. Ανατυπώσεις Προέβη επίσης στις ακ λουθες ανατυπώσεις: Βασίλειος ηµητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών). Μιλτιάδης Ι. Παπαϊωάννου, Ο Θε δωρος Ζιάκας και η συµµετοχή του στους εθνικο ς απελευθερωτικο ς αγώνες, Θεσσαλονίκη 2008, Γ Έκδοση. Νικολάου Π. Ανδριώτη, Κρυπτοχριστιανικά κείµενα. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το. Σ. ανέθεσε στον συνεργάτη του Τµήµατος κ. Βαλσαµίδη την καταγραφή και ταξιν µηση των σκ ρπιων παλαιών φ λλων των εφηµερίδων (19ου και 20ο αιώνα), «Νέα Αλήθεια», «Μακεδονία», «Ελληνικ ς Βορράς», «Νέα Ευρώπη», «Νεολ γος» κ.ά, που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονι-

6 κών Σπουδών και στο Τµήµα Ιστορικών Ερευνών. Ορισµένα απ αυτά είναι σπάνια και προέρχονται απ δωρεές µελών και φίλων της Εταιρείας. Συγκεντρώθηκαν λα τα σκ ρπια φ λλα των εφηµερίδων και ταξινοµήθηκαν κατά αλφαβητική και χρονολογική σειρά. Στην συνέχεια οι εφηµερίδες καταχωρήθηκαν: (α) σε ελλην γλωσσες που εκδ θηκαν στην Ελλάδα («Μακεδονία», «Ελληνικ ς Βορράς», «Νέα Αλήθεια» κ.ά.) και στο εξωτερικ (Αλεξάνδρεια, Βουκουρέστι, Κωνσταντινο πολη, Κ προ, Ρώµη) και (β) σε ξεν γλωσσες. Η εργασία σ ντο- µα πρ κειται να ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και η ταξιν µηση του Αρχείου του Γεωργίου Παπαηλιάκη, το οποίο θα δηµοσιευθεί στο περιοδικ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το 2008 συνεχίστηκε χωρίς προβλήµατα η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η ο- ποία εξυπηρέτησε το αναγνωστικ κοιν που αναζήτησε πληροφορίες για την Μακεδονία, τον ευρ τερο Βορειοελλαδικ χώρο και τα Βαλκάνια. Στοιχεία δραστηρι τητας Στο βιβλίο των εισερχοµένων αναγνωστών της Βιβλιοθήκης ενεγράφησαν 718 αναγνώστες, οι οποίοι χρησιµοποίησαν µονογραφίες και πολλαπλάσιους του αριθµο αυτο τ µους περιοδικών εκδ σεων. Οι νέες προσκτήσεις απ δωρεές, ανταλλαγές και αγορές βιβλίων και περιοδικών ήταν: 831 Τίτλοι µονογραφιών και ανατ πων. 397 Τε χη περιοδικών εκδ σεων. 32 Τίτλοι επαρχιακών εφηµερίδων σε πολλά τε χη. Το βιβλίο εισαγωγής έκλεισε στις στον αριθµ Για αγορές βιβλίων, συνδροµές περιοδικών και εφηµερίδων δαπανήθηκαν: 1.538,48 ευρώ. Για βιβλιοδεσία, συντήρηση βιβλίων και περιοδικών δαπανήθηκαν: 1.812,24 ευρώ. Εξυπηρέτηση Αναγνωστών Το φωτοτυπικ µηχάνηµα εξυπηρέτησε πολλο ς αναγνώστες: Εισπράχθηκαν 580 Ευρώ απ την διάθεση καρτών που αντιστοιχο ν σε περίπου φωτοτυπίες. Σηµαντικ ς αριθµ ς χρησιµοποίησε τις διευκολ νσεις που παρέχει η Βιβλιοθήκη για την φωτογράφηση σπανίων ή φθαρµένων τεκµηρίων. Για την αναζήτηση τεκµηρίων αρκετοί αναγνώστες βοηθήθηκαν µέσω του διαδικτ ου, το οποίο διαθέτει η Βιβλιοθήκη, αλλά και απ το ψηφιοποιηµένο υλικ της.

7 Μηχανοργάνωση Βιβλιοθήκης Το απ δεκατεσσάρων χρ νων υπάρχον σ στηµα µηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης έχει πλέον παλαιώσει. Εκκρεµεί το πρ βληµα της αλλαγής του προγράµµατος µε ένα πιο σ γχρονο, το οποίο, µέσω της τηλεµατικής εφαρµογής που διαθέτει, θα δώσει την δυνατ τητα της εµφάνισης του υλικο της Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο, πολλαπλασιάζοντας ταυτ χρονα τους χρήστες της. Παράλληλα, η µηχανογραφική ανάπτυξη θα ανοίξει τον δρ µο για την ένταξη της Βιβλιοθήκης σε ευρ τερους ηλεκτρονικο ς καταλ γους Κέντρων Τεκµηρίωσης, εξυπηρετώντας α- κ µη περισσ τερο τους σκοπο ς και τους στ χους της Εταιρείας. Το Συµβο λιο της Εταιρείας, κατανοώντας την επιτακτική ανάγκη της Βιβλιοθήκης, παρέπεµψε τις οριστικές αποφάσεις για την αντιµετώπιση του ζητήµατος στο νέο ιοικητικ Συµβο λιο, που θα προκ ψει απ τις επερχ µενες εκλογές. Βιβλιοστάσια Στα προηγο µενα χρ νια έγιναν ευρ τερες ανακατατάξεις στους αποθηκευτικο ς χώρους της Βιβλιοθήκης, που βρίσκονταν στον ισ γειο χώρο, µε αποσ ρσεις και µετακοµίσεις υλικο στους χώρους του υπογείου. Για την κάλυψη αναγκών της Βιβλιοθήκης στους χώρους του 3ου ορ φου, παραγγέλθηκαν 4 νέα δρ ινα βιβλιοστάσια. Βάση εδοµένων Η υπάρχουσα βάση δεδοµένων διαθέτει σήµερα περίπου εγγραφές τεκµηρίων της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, µέσω του διαδικτ ου εντοπίστηκαν σε ψηφιακή µορφή, παλαιά σπάνια βιβλία που αφορο ν την Μακεδονία, και τα ο- ποία βρίσκονται στην διάθεση των αναγνωστών. ωρεές απ και προς την Βιβλιοθήκη ανεισµοί Η Βιβλιοθήκη, εκτ ς απ τις µεµονωµένες δωρεές συγγραφέων ή άλλων ι- διωτών, φορέων και οργανισµών, δέχθηκε και την δωρεά 123 βιβλίων του Προέδρου της Εταιρείας κ. Νικ λαου Μέρτζου. Παράλληλα, εκχώρησε βιβλία, περιοδικά και ανάτυπα, προς την ηµοτική Βιβλιοθήκη Κοµοτηνής, που προέρχονταν (α) απ την συλλογή του αειµνήστου Κοµοτηναίου καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γεωργίου Θεοχαρίδη καθώς και (β) απ τα πολλαπλά αντίτυπά της. Η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας συνέβαλε στην προετοιµασία δ ο εκθέσεων δανείζοντας σπάνιο υλικ της. Η πρώτη έκθεση διοργανώθηκε απ την Αγιορείτικη Εστία µε τίτλο «Πέντε αιώνες περιηγήσεων στο Άγιον ρος ». Ενώ η δε τερη διοργανώθηκε απ την ΕΣΗΕΜΘ µε τίτλο «Ο Παράνοµος Τ πος στη Β ρεια Ελλάδα: Εθνική Αντίσταση, ».

8 ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Την Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008, σε συνεργασία µε τον ήµο Πανοράµατος, πραγµατοποιήθηκε έκθεση του λογοτεχνικο και εικαστικο έργου του Ν. Γ. Πεντζίκη. Σε συνεργασία µε το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας «Τρεις γενιές Ιταλών δηµιουργών απέναντι στον χρ νο», στο πλαίσιο της Photobiennale/20ής ιεθνο ς Φωτογραφικής Συγκυρίας, απ 10 Απριλίου έως 2 Ιουνίου Τιµώντας έµπρακτα την εθνική επέτειο του Έπους η Εταιρεία σε συνεργασία µε το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεµκερής» και τον ήµο Καλαµαριάς την 28η Οκτωβρίου εγκαινίασε στην Πινακοθήκη της έκθεση µοναδικών φωτογραφιών µε θέµα Η µάχη των οχυρών 6-10 Απριλίου ιάρκεια έκθεσης: 23 Οκτωβρίου - 23 Νοεµβρίου Η Εταιρεία παρέλαβε τον Νοέµβριο και εγκατέστησε στην Πινακοθήκη της 197 πίνακες του αειµνήστου ζωγράφου Χρήστου Παυλίδη τους οποίους δώρισε η θυγατέρα του Κυρία Ζωή Παυλίδου-Καραφίδου. ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας µετά την ολοκλήρωση της αναµ ρφωσής της και της χρηστικής επανασχεδίασής της φιλοξενείται, απ τον Μάρτιο του 2008, στην η- λεκτρονική διε θυνση Συνεχίζει να εµπλουτίζεται µε τις ψηφιοποιη- µένες επιστηµονικές εκδ σεις της, να διεκπεραιώνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία της Εταιρείας και να αναρτά στο διαδίκτυο λες τις ανακοινώσεις, τα δελτία τ που και τις προσκλήσεις των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Εταιρεία. Στην θεµατική εν τητα «Το Μακεδονικ» προβλήθηκε το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 23ης Aπριλίου 2008 σχετικά µε την έκθεση προ δου του 2007 για την πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας καθώς και ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικ ντοκουµέντο του Ν.Ο.Φ. (Εθνικ Απελευθερωτικ Μέτωπο) απ το 2ο συνέδρι του το 1949 στις Πρέσπες. Παρουσιάστηκαν ακ µη, στην ίδια θεµατική εν τητα, επίκαιρα δηµοσιε µατα του Προέδρου στον ηµερήσιο Τ πο που σχετίζονται µε το Μακεδονικ Ζήτηµα. Συµπληρώθηκε και προσφέρεται, στην ανάλογη θεµατική εν τητα «Εκπαιδευτικά Βιβλία», ένας ολοκληρωµένος κατάλογος δηµοσιευµάτων της Εταιρείας µε εκπαιδευτικ περιεχ µενο. Συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των τ µων του περιοδικο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ». (Έχει ψηφιοποιηθεί και ο 22ος, Θεσσαλονίκη 1969). Εγκαταστάθηκε σ στηµα για την µέτρηση της επισκεψιµ τητας της Ιστοσελίδας. Ετσι, απ την 28η Αυγο στου 2008, οπ τε και άρχισε η µέτρηση, η Ιστοσελίδα δέχεται κατά µέσον ρον τριάντα επισκέψεις κάθε ηµέρα. Μέχρι 15 εκεµβρίου 2008 οι ηλεκτρονικοί επισκέπτες µας, χρήστες των πληροφοριών µας, ανήλ-

9 θαν στους και προήλθαν απ 17 χώρες που είναι: Σκ πια, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένες Πολιτείες, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Καναδάς, Λουξεµβο ργο, Σουηδία και Φινλανδία. ιαπιστώθηκε επίσης τι πολλοί επισκέπτες µας, κυρίως Έλληνες, διακινο ν συχνά στο ιαδίκτυο εκδ σεις και πληροφορίες της Εταιρείας µας. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Απ 1/1/2008 έως 31/12/2008 κυκλοφ ρησαν 16 νέες εκδ σεις και 3 ανατυπώσεις. Το ίδιο χρονικ διάστηµα διατέθηκαν συνολικά εκδ σεις αξίας ,94 ευρώ απ τις οποίες: Α) πώληση αντίτυπα αξίας ευρώ ,24.- Β) δωρεά και ανταλλαγή αντίτυπα κ στους ευρώ ,70.- Σ νολο αντίτυπα ευρώ ,94.- Α ξηση πωλήσεων σε σχέση µε το %. Η Εταιρεία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της διέθεσε βιβλία σχετικά µε την Μακεδονία στα παρακάτω ιδρ µατα, σωµατεία, σχολεία κτλ. εσωτερικο και εξωτερικο : 1. Ισραηλιτική Κοιν τητα Θεσσαλονίκης 2. Κολλέγιο Ανατ λια 3. «Μέγας Αλέξανδρος» Προσοτσάνης ράµας 4. Θρακική Εστία Σερρών 5. Μουσικοδραµατικ ς Σ λλογος «Απ λλων» ράµας 6. ΛΓ Εφορεία ράµας 7. ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβαλλαρίου 8. Περιοδικ «Αρναία» 9. Βιβλιοθήκη Φερρών 10. 1ο Λ κειο Πανοράµατος 11. Έκθεση Βιβλίου µε θέµα την πολιτική 12. Σ λλογος «Φίλιππος» Γιαννιτσών 13. Ηπειρωτικ Μέλλον 14. 4ο Γυµνάσιο Καβάλας 15. 3ο ηµοτικ Σχολείο Πολυγ ρου 16. Πολιτιστικ ς Σ λλογος Φλαµουριάς 17. Μουσείο Μακεδονικο Αγώνα 18. Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης ο ηµοτικ Σχολείο Ευ σµου 20. Αθωνιάδα

10 21. Ιερ ς Να ς Αγίου Γεωργίου Βε ης 22. Σ λλογος Σαρακατσαναίων Φοιτητών 23. 2ο Γενικ Λ κειο Χορτιάτη 24. Εκπαιδευτήρια Ράπτου ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης 26. Οµοσπονδία υτικοµακεδονικών Σωµατείων Αθηνών 27. «Χρονικά» υτικής Μακεδονίας 28. Εθνική Βιβλιοθήκη 29. Φιλ πτωχος Αδελφ τητα Θεσσαλονίκης 30. Βιβλιοθήκη Καστοριάς 31. Παιδαγωγικ Ινστιτο το 32. Κοινοτική Βιβλιοθήκη Επταχωρίου 33. Πνευµατικ Κέντρο ήµου Β σσας 34. Ελληνική Εταιρεία Φιλολ γων 35. Αρχαιολογικ Μουσείο Αιανής 36. Παρέµβαση-Πνευµατική Επιθεώρηση Κοζάνης η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καστοριάς 38. Ιστορικ Αρχείο Προσφυγικο Ελληνισµο 39. Φιλ πτωχος Αδελφ της Ανδρών Θεσσαλονίκης 40. Υπηρεσία ιεθνών Σχέσεων 41. Ελληνικ Πολιτιστικ Μακεδονικ Κέντρο 42. Βιβλιοθήκη του ήµου Θερµαϊκο 43. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 44. Σ λλογος Πελαγονίας 45. Παµµακεδονική Ένωση Οντάριο Καναδά 46. Σ λλογος εν Αθήναις Θεσ/νικέων 47. Ίδρυµα Κωστοπο λου 48. Κοιν τητα Νυµφαίου 49. Σ λλογος Μακεδ νων Κρήτης 50. Μουσείο Μακεδονικο Αγώνα 51. Οίκος Κυπριακών και Κυπριολογικών Εκδ. 52. Ελληνικ Πολιτιστικ Κέντρο Μελβο ρνης 53. Σ λλογος «Πα λος Μελάς» Σερρών 54. 1ο Γενικ Λ κειο Κοζάνης 55. Σ λλογος Πολυτέκνων ράµας «Άγιος Στυλιαν ς» 56. Σ λλογος Γιαννιτσών «Μέγας Αλέξανδρος» ο ηµοτικ Σχολείο Καλαµαριάς 58. ήµος Τριγώνου Έβρου 59. Ιµβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης Συνολικά διετέθησαν εκδ σεις.

11 Επίσης η Εταιρεία έλαβε µέρος στο Bazaar βιβλίων Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Αρχαιολογικ Μουσείο Θεσσαλονίκης, απ 5/12 έως 7/12/2008, που έλαβαν µέρος 12 εκθέτες. Η Ε.Μ.Σ. πο λησε 83 αντίτυπα αξίας 985 ευρώ. Παρατηρήθηκε έτσι α ξηση του ενδιαφέροντος του κοινο για τις εκδ σεις της Εταιρείας της τάξεως του 15% σε σχέση µε το προηγο µενο έτος. Την τριετία πουλήθηκαν αντίτυπα αξίας ευρώ ,72.- Συνολική α ξηση 230%. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΗΜΕΡΙ Α Στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2008 διοργανώθηκε µε µεγάλη επιτυχία διηµερίδα µε θέµα Μνήµη Φωτίου Πέτσα. Το αρχαιολογικ έργο του και η συνέχειά του στην οποία έλαβαν µέρος έγκριτοι συνεργάτες του Φωτίου Πέτσα. Προσεκλήθη και παρέστη η οικογένεια Πέτσα. Τα Πρακτικά της ιηµερίδας τα οποία συγκεντρώθηκαν θα δηµοσιευθο ν στον 39ο τ µο των ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΩΝ. πως κάθε χρ νο στις 12 Ιανουαρίου 2008 έγινε η καθιερωµένη κοπή της βασιλ πιτας της Εταιρείας στην οποία προσήλθαν οι Εταίροι µας. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ηµ σιες παρουσιάσεις βιβλίων Παρουσιάστηκαν σε δηµ σια εκδήλωση προκαλώντας το έντονο και ζωηρ ενδιαφέρον του δηµοσιογραφικο κ σµου ορισµένες απ τις νέες επιστηµονικές εκδ σεις της Εταιρείας: Στις 12/10/2008 η µελέτη Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι ( ), Ι.Σ.Κολι πουλος (επιστ. εποπτεία), Ι.. Μιχαηλίδης Κων. Σ. Παπανικολάου (επιµ.). Στις 22/10/2008 παρουσίαση του κοµβικο συγγράµµατος της Εταιρείας Το Μακεδονικ στα ξένα αρχεία. Απ ρρητα έγγραφα Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας ( ),Ι.Σ.Κολι πουλος Ι.. Μιχαηλίδης (επιµ.). Στις 13/11/2008 η έκδοση, Αλέξανδρος Χ. Γρηγορίου Ευάγγελος Α. Χεκίµογλου, Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών Επιλογές κει- µένων και µαρτυριών. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί απ την Εταιρεία στην Αθήνα, την Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου Η επιστηµονική µελέτη της Εταιρείας Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγµάτων της παρουσιάστηκε δηµ σια στις 12 εκεµβρίου 2008 στην Φλώρινα και στις 17 εκεµβρίου 2008 στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας.

12 Επιπλέον: Στις 11/1/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση του βιβλίου του Σέφη Αναστασάκου «Ο Πλαστήρας και η εποχή του». Στις 30/05/2008, στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, παρουσίαση του βιβλίου των κκ. Αναστάσιου Λιάσκου & Βασιλείου Νικ λτσιου, «Τα πλα του Μακεδονικο Αγώνα ( )». Στις 30/5/2008, ώρα 20.00, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση βιβλίων του Ιδρ µατος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµ και την ηµοκρατία. Στις 4/6/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσίαση της µελέτης του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Καθηγητή Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας και της Σοφίας Ηλιάδου-Τάχου, Επίκουρης Καθηγήτριας του ιδίου Πανεπιστηµίου, µε τίτλο «Η Παιδεία στον Π ντο ( )». Στις 20/10/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. παρουσίαση του βιβλίου του Κ.. Καραµο τσου, Σουλιωτών Γενεαλογίες. ιαλέξεις Η Εταιρεία πραγµατοποίησε τις ακ λουθες διαλέξεις: «Εφαρµογές της σ γχρονης διδακτικής στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ», οµιλία του Καθηγητή της Ιατρικής, Πρ τανη του Α.Π.Θ. κ. Αναστασίου Μάνθου, την Τετάρτη, 23/1/2008. «Η παρουσία των Ορθοδ ξων στη Μεγάλη Ελλάδα απ την Άλωση µέχρι σήµερα», οµιλία του Καθηγητή Ρωµαϊκο και Βυζαντινο ικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου «Magna Graecia» του Catanzaro/ Ιταλία, Πανοσιολογιωτάτου Ιεροµονάχου Νείλου Βατοπαιδινο, την ευτέρα, 11/2/2008. Στην Θεσσαλονίκη: 1821 και 1822, Πανηγυρικ ς Λ γος για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε απ τον κ. Αθ. Ε. Καραθανάση στις 19/03/2008. Επισκέψεις σχολείων στην Ε.Μ.Σ. Την Τρίτη, 15/4/2008, ο Εταίρος Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης έδωσε διάλεξη για το ζήτηµα µε τα Σκ πια στους µαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Άγιος Πα λος». Την Πέµπτη, 17/4/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., έδωσε διάλεξη για το ίδιο ζήτηµα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Ξυδ πουλος στους µαθητές της Α & Β Λυκείου του ιδιωτικο Γυµνασίου «Σ γχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση» απ το Ηράκλειο Αττικής, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στην Θεσσαλονίκη.

13 ιαλέξεις ενέργειες του Προέδρου για την Μακεδονία Την Εταιρεία επισκέφθηκαν και συζήτησαν διεξοδικά µε τον Πρ εδρο επίκαιρα ζητήµατα της Μακεδονίας και των Βαλκανίων οι Γενικοί Πρ ξενοι της Γαλλίας, της Γερµανίας και της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη καθώς επίσης η Κυρία Μ νικα Ιζιντ ρτσυκ, Πολωνίδα εκπρ σωπος του διεθνο ς West Institute στα Σκ πια. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2008, διακεκριµένοι ειδικοί καθηγητές και ο Πρ εδρος συζήτησαν επί µακρ ν µε την Κυρία MacDougal, Αφροαµερικανίδα ειδική απεσταλµένη του ΟΗΕ για τις µειον τητες και στις 17 εκεµβρίου 2008 ο Αµερικαν ς Γερουσιαστής Κ ριος Εντουαρντ Π ε, συνοδευ µενος απ τον στρατιωτικ σ µβουλ του, ζήτησε και είχε απ τον Πρ εδρο της Εταιρείας µας εκτενή ενηµέρωση για το Μακεδονικ. Η συνάντηση έγινε στην Εταιρεία. Επίσης, στο πλαίσιο της αποστολής του ο Πρ εδρος προέβη µεταξ άλλων στις εξής ενδεικτικά ενέργειες για την υπεράσπιση της Μακεδονίας: Παρεχώρησε σε τηλεοπτικο ς και ραδιοφωνικο ς σταθµο ς συνεντε ξεις. ηµοσίευσε ανά δ ο άρθρα του στις εφηµερίδες «Αγγελιοφ ρος», «Αδέσµευτος Τ πος», «Απογευµατινή» και «Ελε θερος Τ πος». Συναντήθηκε διακριτικά στην Θεσσαλονίκη µε τον διεθνή διαµεσολαβητή Μάθιου Νίµιτς και τον ενηµέρωσε διεξοδικά, µε τεκµήρια, για το επιθετικ κρατικ ιδεολ γηµα των Σκοπίων και το αίσθηµα των Ελλήνων Μακεδ νων. Μετέσχε στην επιστηµονική διηµερίδα και στο στρογγυλ τραπέζι που οργάνωσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το ΤΕΙ και το Ιδρυµα Κωνσταντίνος Γ. Καραµανλής στις Σέρρες 23-24/5/2008 εις µνήµην του εθνικο ανδρ ς και Μεγάλου Ευεργέτου της Εταιρείας. Πήρε µέρος ως συντονιστής ή οµιλητής σε παρουσίαση σηµαντικών βιβλίων µε θέµα την Μακεδονία, τα Βαλκάνια, τον ελληνισµ και την γεωπολιτική. Ζήτησε να µετάσχει, αλλά απροκάλυπτα δεν έγινε δεκτ ς, στην ανθελληνική εκδήλωση, που στις 19/4/2008 το «Ουράνιο Τ ξο» και οι διεθνείς συµπαραστάτες του σκηνοθέτησαν ερήµην των Μακεδ νων σε αίθουσα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου µε θέµα υποτιθέµενες «εθνικές µειον τητες» στην Θράκη και στην Μακεδονία, οπ τε οι διοργανωτές αυτογελοιοποιήθηκαν διεθνώς, αρνο µενοι τον διάλογο µε τους ενδιαφεροµένους αυτ χθονες Μακεδ νες. Η γνωστή µελέτη του «Μακεδονία, η γεωστρατηγική» δηµοσιε θηκε σε χιλιάδες αντίτυπα στα περιοδικά της Ενώσεως Αξιωµατικών Επιτελών Εθνικής Αµ νης και της Εστίας Νέας Σµ ρνης. Έκανε διαλέξεις ή µαθήµατα ως εξής: Στις 26/1/2008 στην Θρακική Εστία Σερρών Στις 18/2/2008 στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης

14 Στις 21/2/2008 στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη Θεσσαλονίκης Στις 25/2/2008 στο Εµπορικ Επιµελητήριο Κοµοτηνής Στις 12/3/2008 στο Ανοικτ Πανεπιστήµιο Φλώρινας Στις 31/3/2008 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Στις 3/4/2008 στην Αίθουσα ιαλέξεων της Εταιρείας Στις 11/3/2008 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς Στις 17/5/2008 στην Κέρκυρα Στις 25/5/2008 στην Καστοριά Στις 28/5/2008 στους Επιτελείς Αξιωµατικο ς της Πολεµικής Αεροπορίας Στις 30/5/2008 στην Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Θεσσαλονίκης Στις 7/6/2008 στα Γρεβενά Στις 18/6/2008 στην ιπλωµατική Ακαδηµία του Υπουργείου Εξωτερικών, Νυµφαίον Στις 25/6/2008 στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Στις 26/6/2008 στην Σχολή ιοίκησης και Επιτελών Αξιωµατικών Στρατο Στις 30/6/2008 στο Ίδρυµα Κωνσταντίνου Γ. Καραµανλή, τιµή στον Εταίρο µας Νίκο Μάρτη, Αθήνα Στις 9/8/2008 τιµή στον Πρωθυπουργ της Μεγάλης Ιδέας Ιωάννη Κωλέττη, Αγωνιστή του 21, στο Συρράκο Ηπείρου Στις 29/9/2008 στην Εστία Νέας Σµ ρνης, Αθήνα Στις 11/10/2008 στην Φλώρινα Στις 12/10/2008 στην επίσηµη οξολογία της επετείου του Μακεδονικο Αγώνα, Θεσσαλονίκη Στις 23/10/2008 στον Σ νδεσµο Εφέδρων Αξιωµατικών, Λάρισα Στις 30/10/2008 στον κινηµατογράφο «Ολ µπιον», Θεσσαλονίκη Στις 3/11/2008 στο βιβλιοπωλείο Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη Στις 11/11/2008 στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. η Πολυτεχνική Σχολή τιµά τον Εταίρο µας καθηγητή Νικ λαο Κων. Μουτσ πουλο, Θεσσαλονίκη Στις 13/11/2008 στην Ε.Μ.Σ., στην παρουσίαση του έργου µας «Η Θεσσαλονίκη των Περιηγητών » Στις 18/11/2008 στην Σχολή Επιτελών Αξιωµατικών Στρατο, Θεσσαλονίκη Στις 19/11/2008 στην Στρατιά, Λάρισα Στις 24/11/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Στα- µατ πουλου Στις 25/11/2008 στην Σχολή Επιτελών Αξιωµατικών Πολεµικής Αεροπορίας, Ε.Μ.Σ. Στις 26/11/2008 στο Επαρχείο Λαγκαδά Στις 27/11/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλεξ. Κορτσάρη για την Θεσσαλονίκη Στις 30/11/2008 στον ήµο Κηφισιάς, Αθήνα Στις 4/12/2008 στο Ιατρικ Συνέδριο, Θεσσαλονίκη

15 Στις 11/12/2008 στο βιβλιοπωλείο Ιαν ς, Θεσσαλονίκη Στις 12/12/2008 στην Φλώρινα Στις 17/12/2008 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του έργου µας «Η Φλώρινα στο Επος του 40» Εκδηλώσεις µνήµης και απ τισης φ ρου τιµής «Ο Μακεδ νας Μαικήνας του πολιτισµο Νικ λαος ο µπας εκ Βλάστης Κοζάνης», σε συνεργασία µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και τον Σ λλογο Βλάστης Κοζάνης, 3/04/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. «Κάρολος Αλεξανδρίδης ( )», σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. & την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 15/05/2008, στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. Απονοµή χρυσών µεταλλίων Το ιοικητικ Συµβο λιο οµ φωνα απεφάσισε να απονείµει χρυσ µετάλλιο και να τιµήσει για την προσφορά και την στήριξη που προσέφεραν στο έργο της Εταιρείας τους Εταίρους της χορηγο ς: Στον χορηγ Εταίρο µας κ. Νικ λαο Μάνο. Η απονοµή έγινε κατά την παρουσίαση του έργου Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι στις 12/10/2008. Στον χορηγ Εταίρο µας κ. Ναο µ Μπαµπατάκα εκ Μοναστηρίου. Η α- πονοµή έγινε κατά την παρουσίαση του έργου Το Μακεδονικ στα Ξένα Αρχεία στις 22/10/2008. Στην Μεγάλη Ευεργέτιδα της Εταιρείας Κυρία Θεο λα Καρο τα. Η α- πονοµή έγινε σε εξίωση Τιµής στις 31/10/2008. Έκθεση φωτογραφιών του Θ. Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία Σε συνεργασία µε τον ήµο κάθε αναφεροµένης κατωτέρω πρωτευο σης Νο- µο της Μακεδονίας η Εταιρεία παρουσίασε Έκθεση 54 ιστορικών φωτογραφιών του Θεοδώρου Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία παράλληλα µε την α- ντίστοιχη έκδοση της Εταιρείας στις εξής π λεις: Θεσσαλονίκη, απ 13 Φεβρουαρίου έως 29 Φεβρουαρίου Σέρρες, απ 9 Απριλίου έως 19 Απριλίου Πτολεµα δα, απ 11 Μα ου έως 21 Μα ου Καστοριά, απ 25 Μα ου έως 6 Ιουνίου Εστία Νέας Σµ ρνης, Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2008.

16 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΙΩ. ΜΑΝ ΥΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ολοκληρώθηκαν οι εξής επιστηµονικές µελέτες οι οποίες θα κυκλοφορήσουν πανελλαδικά σ ντοµα: Η Μακεδονία των Προσφ γων, χορηγ ς Νικ λαος Χα τογλου. Μακεδονικ : Απ ρρητα έγραφα Βουλγαρίας, κοινή έκδοση της Εταιρείας µας και των Κρατικών Αρχείων Βουλγαρίας. ηµοσιε ει αυτο σια λα τα απ ρρητα έγγραφα στη βουλγαρική και, µεταφρασµένα, στην ελληνική γλώσσα. Η Μακεδονία το 1530, συλλογική επιστηµονική µελέτη µε επίσηµα στοιχεία των Οθωµανικών Αρχείων ως προς τον πληθυσµ, τη σ νθεσή του και την οικονοµική δραστηρι τητά του σε κάθε π λη, κώµη και χωρι. Εικονογραφηµένη Ιστορία της Μακεδονίας για µαθητές του ηµοτικο. Ανετέθη τον Οκτώβριο 2008 σε οµάδα επιστηµονικών ερευνητών και εισήλθε στο πρώτο στάδι της µε χρονικ ορίζοντα την εποµένη τριετία η µεγάλη µελέτη υπ τον τίτλο Των Ελλήνων οι Κοιν τητες. Απογράφει συστηµατικά µέχρι τις αρχές του 20ο αιώνα τις κοιν τητες των Ελλήνων στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Έργο µεγάλης πνοής και, φυσικά, υψηλο ερευνητικο κ στους. Την Παρασκευή 12 εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε Προγραµµατική Σ µβαση βάσει της οποίας η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας ανέθεσε στο Ερευνητικ Κέντρο µας την εκπ νηση στρατηγικής µελέτης που θα διερευνά την βιωσιµ τητα, καταλληλ τητα και ελκυστικ τητα νέων Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ στον Νοµ Φλώρινας. Η µελέτη πρέπει να παραδοθεί τον προσεχή Σεπτέµβριο 2009 και η συµφωνηµένη αµοιβή της ανέρχεται σε ευρώ. Παράλληλα ωριµάζουν διεθνείς διαπραγµατε σεις του ιοικητικο Συµβουλίου για την εξαιρετικής σηµασίας έκδοση απορρήτων ξένων αρχείων µε επίκεντρο το Μακεδονικ Ζήτηµα και τις υνάµεις που το εκκίνησαν. Περαιτέρω ανακοινώσεις δεν κρίνονται σκ πιµες προς το παρ ν. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Προς επιτέλεση της αποστολής της στον στρατηγικ άξονα των συλλογικών επιστηµονικών µελετών της η Εταιρεία έχει συγκροτήσει ευέλικτες επιστηµονικές οµάδες λαµπρών Λεκτ ρων, ιδακτ ρων και νέων ερευνητών, οι οποίες αναλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο έργο, ανασυγκροτο µενες και προσαυξαν µενες κατά περίπτωση µε νέους ειδικο ς επιστήµονες. Υπ τον γενικ επιβλέποντα Εταίρο µας καθηγητή της Νε τερης Ιστορίας κ. Ιωάννη Κολι πουλο, Έφορο της Βιβλιοθήκης, οι επιστηµονικές οµάδες µας εργάζονται µε σ γχρονες µεθ δους στο Ηλεκτρονικ Ερευνητικ Κέντρο µας «Ιωάννης Μανδ λας». Ανάλογα προς το αντικείµενο του

17 έργου το ς ερευνητές κατευθ νουν άµεσα, συµµετέχοντας ενεργητικά στην εκπ νηση της εκάστοτε µελέτης, οι καθηγητές Εταίροι µας κ.κ. Κώστας Φωτιάδης και Στάθης Πελαγίδης, οι αναπληρωτέςς καθηγητές κ.κ. Νίκος Βαρσακέλης και Βασίλης Γο ναρης, καθώς επίσης οι επίκουροι καθηγητές Εταίροι µας κ.κ. Νικ λαος Ζάικος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης και Σπ ρος Σφέτας. Πολ τιµος συντονιστής λων των µελετών ο κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Σ αυτ το πλαίσιο η Εταιρεία συνεχίζει να χορηγεί ετήσιες υποτροφίες στους νέους ερευνητές, που είναι αριστο χοι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Στον συγκεκριµένο χρ νο οι υπ τροφοί µας ήταν: Εις µνήµη Ηρακλή Καλαϊτζή εδ θησαν: Παπανικολάου Κωνσταντίνος Θεοδοσίου Νίκη Αγγελάκη Ρ ζυ Ρ µπε Μαρία Ζέγας Μιχαήλ Χαραλαµπίδου Πελαγία Μουζάκης Ιωάννης Μουζάκης Χρήστος Μπελεγάκη λγα ηµητριάδης Βασίλειος Μαρο δα Ανδροµάχη Σπυριδ πουλος Αριστοτέλης Μηνασίδης Χαράλαµπος Βασιλείου Σωτηρο λα Γκίνη ελένη Καλογεράκης Αντώνιος Παπαζάκας Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Βασιλική Σταµατιάδου Ελένη Σ νολο Εις µνήµη Ευθαλίας Βελιτζανίδου: Καλογεράκης Αντώνιος Σ νολο Εις µνήµη Καίτης Νάστου: Παπαζάκας Αλέξανδρος Παπαδηµητρίου Βασιλική Σ νολο ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ 900 ευρώ 900 ευρώ 900 ευρώ 300 ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ

18 ΚΤΗΡΙΑΚΑ Οσον αφορά ειδικ τερα τις επενδ σεις, το.σ. συνέχισε και κατά το 2008 να εγκρίνει σηµαντικές δαπάνες σε έργα για την καλ τερη λειτουργία, ασφάλεια και επιδι ρθωση του κεντρικο κτιρίου ιοικήσεως της Εταιρείας. Η συνολική επένδυση σε έργα ανήλθε σε ευρώ που κατανέµεται ως εξής: Κλιµατισµ ς Πινακοθήκης Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πινακοθήκης Νέα αποθήκη έργων Πινακοθήκης Κλιµατιστικά Κτιρίου ιοικήσεως Ολοκλήρωση δικτ ου φυσικο αερίου Βιβλιοθήκη 4 νέα δρ ινα βιβλιοστάσια Νέα µ νωση ταράτσας Β Κτιρίου Αλλαγή υδροδεξαµενής Α Κτιρίου Επιγραφές Βιβλιοπωλείου και Αιθο σης ιαλέξεων Οθ νη-εγκατάσταση προβολών σε Αίθουσα ιαλέξεων.... Καθίσµατα γραφείων ,86 ευρώ ,60 ευρώ 4.377,00 ευρώ ,91 ευρώ 6.587,00 ευρώ ,00 ευρώ 5.950,00 ευρώ 3.570,00 ευρώ 1.547,00 ευρώ 1.437,52 ευρώ 514,08 ευρώ ΡΥΘΜΙΣΗ Κ.Θ.Β.Ε. Αναίτια και προκλητικά η ιοίκηση του Κρατικο Θεάτρου Βορείου Ελλάδος συνέχισε να µην αποδίδει στην Εταιρεία τα οφειλ µενα µισθώµατα ένδεκα πλέον µηνών απ τον Α γουστο 2007 µέχρι και τον Ιο νιο Το πρ βληµα είχε γνωστοποιηθεί αναλυτικά σε λους τους Εταίρους και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κάθε ενέργεια του ιοικητικο Συµβουλίου, το οποίο, µετά απ δ ο καταψηφιστικές αγωγές, ήγειρε, και εξεδικάσθη στις 29 Μα ου 2008, αγωγή εξώσεως του Κ.Θ.Β.Ε., επιφυλασσ µενο να δηµοσιοποιήσει ευρ τατα το ζήτηµα και να καλέσει σε συµπαράσταση λους τους Μακεδ νες. Τελικά, µετά τις παραπάνω ενέργειες του ιοικητικο Συµβουλίου, το Κ.Θ.Β.Ε. κατέβαλε στην Εταιρεία λα τα καθυστερο µενα µισθώµατα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μετά δεκαετίες συνεχο ς προσφοράς συνταξιοδοτήθηκαν οι άοκνες Γραµ- µατείς Κυρίες Σµαρώ Βλαχοπο λου και Μάγδα Προδροµίδου, στις οποίες το ιοικητικ Συµβο λιο εκφράζει την ευγνωµοσ νη του. Προσελήφθησαν οι κυρίες Ελένη Ρέγκου και Άννα Βο λγαρη. Η κυρία Άννα Βο λγαρη παραιτήθη στις 29 Οκτωβρίου Συνταξιοδοτήθηκε, επίσης, ο λ γιος ιευθυντής της Βιβλιοθήκης Κ ριος Κώστας Πλαστήρας, ο οποίος, µε σχέση επιστηµονικής συνεργασίας, θα εξακολουθή-

19 σει να προσφέρει τις πολ τιµες υπηρεσίες του. Tον διαδέχθηκε ο επί έτη εργαζ - µενος στην Βιβλιοθήκη βιβλιοθηκον µος Κ ριος Κώστας Κουρο δης. Προσελήφθη ήδη η Βιβλιοθηκον µος Κυρία Μαρία Τρανίδου. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Κατά το έτος 2008 ενεγράφησαν οµ φωνα 135 νέα τακτικά µέλη έναντι 82 το Το σ νολο των τακτικών µελών µας ανέρχεται σε 862: 1. Νάσλας Νικ λαος, Συµβολαιογράφος 2. Μυλωνίδου Κωνσταντίνα, ασκάλα 3. Εφραιµίδης Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης 4. Μπατζοτάσιος Ιωάννης, Οφθαλµίατρος 5. Μηλώσης Γεώργιος, Συν/χος ΤΑΕ 6. Ποζρικίδης Αριστείδης, Αυτοκινητιστής 7. αδο κη Μαρίνα, ικηγ ρος 8. Αρτοποι ς Βίκτωρ, ικηγ ρος 9. Γκιουλέκας Αθανάσιος, ικηγ ρος 10. Τσουρέκα Ευδοξία, Νοµαρχιακή Σ µβουλος Θεσσαλονίκης 11. Ελευθεριάδης Σάββας, Περ. /ντής Κεντρ. Μακεδονίας 12. Καζαµπάκας Αναστάσιος, Αντιστράτηγος ε.α. 13. Καρδιτσάς Στυλιαν ς, Οφθαλµίατρος 14. Παπακώστας ηµήτριος, Μηχανολ γος Μηχανικ ς 15. Καλευράς Αχιλλέας, Μηχανολ γος-ηλεκτρολ γος 16. Γηράσης Νικ λαος, ικηγ ρος 17. Ζαχίλας Κων/νος, Ηλεκτρ. Μηχανικ ς Α.Π.Θ. 18. Παπαδ πουλος Θε δωρος, Έµπορος 19. Νικολα δης Χρήστος, ηµοσιογράφος 20. Κοπατσάρης Χρήστος, Οικονοµολ γος 21. Ταγγίρης Κωνσταντίνος, Οικονοµολ γος 22. Πλατής Βασίλειος, Εκπαιδευτικ ς 23. Νάσκου-Περράκη Παρασκευή, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου 24. Παρασκευάς Γεώργιος, Ορθοπεδικ ς 25. Κουτουλίνης Παναγιώτης, Υποψήφιος διδάκτωρ 26. Λο πας Αθανάσιος, Φιλ λογος 27. Χαρατσάρης Νικ λαος, ικηγ ρος 28. Βατάκας Λέανδρος, Οφθαλµίατρος 29. Βαλαβάνης Κωνσταντίνος, Μαιευτήρ-Γυναικολ γος 30. έντσορας Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικ ς

20 31. Κελλαρτζής ιαµαντής, Γυναικολ γος 32. Παπαζαχαρίου Νικ λαος, Φαρµακοποι ς 33. Λιλιµπάκη-Ακαµάτη Μαρία, Αρχαιολ γος 34. Καραµπαχτσής Γεώργιος, Συνταξιο χος 35. Ιωσηφέλλης ηµήτριος, Υποστράτηγος ε.α. 36. Μακρίδου Καλλι πη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 37. αµιαν ς Ιωάννης, ρ. Σχεδιασµο Υπολογιστών 38. Παπαδ πουλος Χαράλαµπος, Πρ εδρος.σ. ΟΑΣΘ 39. Αναστασιάδης Νικ λαος, Ιατρ ς 40. Καψάλης Νικ λαος, Υπάλ. Υπουργείου Εσωτερικών 41. Πάχτας Γεώργιος, τ. επιθ. ασών 42. Εφραιµίδης Αναστάσιος, Πολιτικ ς Μηχανικ ς-βιοµήχανος 43. Ευθυµίου Άννα, ικηγ ρος 44. Ψυχογι ς Ευάγγελος, Πολιτικ ς Μηχανικ ς 45. Καρακώστα Κωνσταντίνα, Φιλ λογος 46. Καρακώστα Θεανώ, Χηµικ ς 47. Κρικελίκος ηµήτριος, Φιλ λογος 48. Λιάπης Άγγελος, Εφέτης 49. Αηδον πουλος Χαράλαµπος, Ιατρ ς 50. Αηδον πουλος Αναστάσιος, Οµοτ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 51. Σιώµκος Νικ λαος, Αρχαιολ γος 52. Ευαγγέλου Ηλίας, Λεκτ. Α.Π.Θ. 53. Καπ ν Χασδάϊ, Σ µβουλος επενδ σεων 54. Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Αποφ. Ιστορ. Αρχαιολογ. Α.Π.Θ. 55. Χριστοδο λου ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρ. Σχολής 56. Γαλλής Χρίστος, Περιβαντολ γος- ασολ γος 57. Κανδ λης ηµήτριος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. 58. Λουλο δας Ηλίας, Οικονοµολ γος 59. Πεχλίδης Χρυσ στοµος, Επιχειρηµατίας 60. Φραντζής Κων/νος, ικηγ ρος 61. Στεφανίδης Ανέστης, ηµ. Υπάλ. Πολιτικών Επιστηµών-Ερευνητής Κ.Ι.Θ. 62. Μπογιατζ γλου Γεώργιος, Εκπαιδευτικ ς 63. Πετσατώδης Γεώργιος, Ιατρ ς-αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 64. Πορταριν ς ηµήτριος, Αστυνοµικ ς 65. Χαδαλής ηµήτριος, Ηλεκτρονικ ς Μηχανικ ς 66. Ναχµίας Σαµουήλ, ικηγ ρος 67. ανιηλίδης Βασίλειος, Ιατρ ς 68. Μάγρας Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

21 69. Νικήτα Ελένη, Καθηγήτρια 70. Ντιν πουλος Ευάγγελος, Υπ. ικ. Συλ. Θεσ/νίκης 71. Στάγκος Νικ λαος, Οµ τιµος Καθηγητής Οφθαλµολογίας 72. Τζαφέτας Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ. 73. Ορφανουδάκης Σαράντης, ικηγ ρος, Επ. Καθ. Νοµικής 74. Γιαννακουδάκης ηµήτριος, Υπ. ιδάκτορας τµ. Χηµικών 75. Νάσλας Νικ λαος, ικηγ ρος 76. Βενέτης Χρήστος, Στρατιωτικ ς 77. Αθανασιάδης Αθανάσιος, Καθηγητής Ελληνικο Κολεγίου 78. Καντζ γλου Θε δωρος, Πρ εδρος Συνδ. Ιστορικής Μνήµης των Βαλκανικών 79. Χατζηθωµάς ηµήτριος, κτηµατίας 80. Σο λη-παπαϊωάννου Μαρία, Αρχιτέκτων 81. Μηνάς Αρίστιππος, Οµ τιµος Καθηγητής Ιατρικής 82. Ματζώνα Μαρία, Εκπαιδευτικ ς-αναπλ. /ντρια ΙΕΚ Τριανδρίας 83. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής-Φιλ λογος 84. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Καθηγητής 85. Ναο µ ανάη-χριστίνα, ρ. Αρχαιολογίας 86. ρακίδης Παναγιώτης, Ταξίαρχος ε.α. 87. Ασλάνης Ιωάννης, /ντής Ξενοδοχείου-Οικονοµολ γος 88. Αντωνιάδης Νικ λαος, ικηγ ρος 89. Βασιλικ ς Θε φραστος, Έµπορος 90. Βέλλιος Νικ λαος, Έµπορος 91. Κατραντσιώτης Νικ λαος, Υπάλληλος.Σ.Θ. 92. Πανίδου Ιφιγένεια, Οφθαλµίατρος 93. Λαζαρίδου Ερµοφίλη, Αρχιτέκτων 94. Κουµπή Ειρήνη, Εκπαιδευτικ ς 95. Μαγνήσαλη Φωτεινή, Εκπαιδευτικ ς 96. Γρηγοριάδου Άννα-Μαρία, Νοµικ ς - Εκπαιδευτικ ς 97. Πανακο λιας Χαράλαµπος, Οικονοµολ γος 98. Κεσίσης Γεώργιος, ικηγ ρος 99. Ταουκτσής Βασίλειος, Εκπαιδευτής Πληροφορικής 100. Χριστοδο λου Ελένη, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Χαραλαµπίδου Πελαγία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Τσολάκη Ελένη, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Τριανταφυλλίδου έσποινα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Ακριτίδου ήµητρα, ιδάκτωρ κοινωνιολογίας 105. Πεσκετζή Ελισσάβετ, Εκπαιδευτικ ς, Οικονοµολ γος

22 106. Ραϊτσίνης Χαρίλαος, µεταπτ. φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Οικον µου Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α Νάσλας ηµήτριος, ικηγ ρος 109. Μπελεγάκη λγα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Λέντζιου-Τρίκου Κυριακή, ασκάλα 111. Προδροµίδου Μάγδα, Συν/χος 112. Μάνου-Παπαδοπο λου Κυπριανή, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοφ. Σχολής Α.Π.Θ Βλαχοπο λου Σµαρώ-Τζένη, Συν/χος 114. Καραλιώλου Κυριακή, ασκάλα 115. Καναβο ρα Βαλασία, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοςφ. Σχολής Α.Π.Θ Αχινιώτου Χριστίνα, Εκπαιδευτικ ς 117. Καλδή Κυριακή, Οικονοµολ γος 118. ηµητριάδης Βασίλειος, µεταπτ. φοιτ. Φιλοσοφ. Σχολής Α.Π.Θ Καλδή Μάρθα, Εκπαιδευτικ ς 120. Παπαϊωάννου Κων/νος, Κτηνίατρος 121. Νιανιοπο λου Φιλίτσα, ασκάλα 122. Τοπαλίδης Κοσµάς, Φυσικοθεραπευτής Οι κατωτέρω δεν έχουν δικαίωµα ψήφου µ νον κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009, σ µφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικο της Εταιρείας: 123. Βασιλείου Σωτηρο λα, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Βασιλειάδης Πα λος, µεταπτ. φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Κοσµίδου Μαρία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., ασκο µενη 126. ηµητρίου Μαρία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Κατσιώπη Ελευθερία, µεταπτ. φοιτήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ Θεοδοσίου Νίκη, Πληροφορικ ς 129. Βογιατζής Μιλτιάδης, Οικονοµολ γος 130. Μπουγιουκλής Ιωάννης, ικηγ ρος 131. Στεφανίδης Ηλίας, Μηχανολ γος-ηλεκτρολ γος Ε..Ε Καρακο τας Ειρηναίος, Οικονοµολ γος-επιχειρηµατίας 133. Ιωαννίδης Αρτέµιος, Οικονοµολ γος 134. Ιωαννίδου Κανέλλα, Υπάλ. ήµου Θεσ/νίκης 135. Ζαγκλιβεριν ς Πέτρος, Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας

23 ΧΟΡΗΓΙΕΣ Κατά το 2008 η Εταιρεία δέχθηκε χορηγίες ως εξής: 1. Θε δωρος αρδαβέσης ευρώ 2. ηµήτριος Θεοδωράκης ευρώ 3. Νικ λαος Μάνος ευρώ 4. Ναο µ Μπαµπατάκας ευρώ 5. Γεώργιος ακής 100 ευρώ 6. Απ στολος Ελβατζής ευρώ 7. Φιλ πτωχος Αδελφ της Ανδρών Θεσσαλονίκης ευρώ 8. Ανώνυµος ευρώ 9. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης ευρώ 10. Στα ρος και Νίκη Ανδρεάδη 500 ευρώ 11. Βουλή των Ελλήνων ευρώ 12. Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστ πουλου ευρώ Σ νολο ευρώ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.Καρο τειο Γυµνάσιο 2.Γιατροί χωρίς Σ νορα ευρώ 100 ευρώ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2009

24 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Με θλίψη φέρουµε στην µνήµη µας πριν απ οτιδήποτε άλλο τον Εταίρο Παπαδριαν Ιωάννη που δεν είναι πια µαζί µας. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κατά την διάρκεια των πρώτων µηνών του 2009 εκδ θηκαν οι εξής νέες επιστηµονικές µελέτες: Σπυρίδων Σφέτας, Το Μακεδονικ και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απ ρρητα βουλγαρικά έγγραφα Κωνσταντίνος Κατσάνος, Βελιγράδι-Σκ πια και Θεσσαλονίκη-Αθήνα για την Μακεδονία. Τεκµήρια και απ ρρητα έγγραφα Κωνσταντίνος Πλαστήρας, ηµιουργική Λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη ( ). Πρώτες αισθητές διαµορφώσεις. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ολοκληρώθηκε η ταξιν µηση και η καταγραφή των σκ ρπιων φ λλων των ε- φηµερίδων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η Εταιρεία έχει στη διάθεσή της ένα ταξινοµηµένο Αρχείο Τ που. Τα φ λλα των εφηµερίδων θα τακτοποιηθο ν σε ειδικά κουτιά και θα φυλαχθο ν σε ειδικ χώρο της Βιβλιοθήκης. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τον Ιανουάριο του 2009, παρελήφθησαν τέσσερις καινο ριες δρ ινες βιβλιοθήκες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στους χώρους των γραφείων. Για να αποσυµφορηθο ν καίριες θεµατικές κατηγορίες, στις οποίες δεν υπήρχε χώρος ραφιών για την µελλοντική τους επέκταση, πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες ανακατατάξεις βιβλίων καθώς και αποσ ρσεις πολλαπλών αντιτ πων απ το υλικ της Βιβλιοθήκης, στους χώρους του υπογείου. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Απ 23 Μαρτίου 2009 έως 30 Απριλίου 2009 στην Πινακοθήκη της Εταιρείας θα φιλοξενείται η έκθεση «Πρ σωπα και πλα του αγώνα του 21». Συνδιοργάνωση: Ε.Μ.Σ. Βασ. Νικ λτσιος.

25 Εξοπλισµοί - Εργασίες Πινακοθήκης 1. Εγκατάσταση συστήµατος κλιµατισµο και βελτίωση ηλεκτρολογικής ε- γκαταστάσεως. απάνη: απ την δωρεά της Κυρίας µνας Γο τα-πλατή. 2. Κατασκευή νέου αποθηκευτικο χώρου (πατάρι), για την αποθήκευση 197 έργων της δωρεάς Χρ. Παυλίδη. ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας λες οι νέες της Εκδ σεις, τα Ενηµερωτικά Σηµειώµατα και οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας µας κατά το τελευταίο εξάµηνο (οπ τε άρχισε και η µέτρησή της) ανήλθαν στους απ είκοσι χώρες. Αξίζει τέλος να ση- µειωθεί τι σε πολλές Ιστοσελίδες Οργανισµών ή Φορέων που ασχολο νται µε το Μακεδονικ Ζήτηµα προσφέρεται κεντρικ ς σ νδεσµος (link) που παραπέµπει στην Ιστοσελίδα µας. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Το δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2009: Α) πώληση 224 αντίτυπα αξίας ευρώ 3.356,80.- Β) δωρεά και ανταλλαγή 38 αντίτυπα κ στους ευρώ 148,60.- Η ΕΜΣ κάθε χρ νο αποστέλλει τις εκδ σεις της σε 65 αποδέκτες και σε 47 ΜΜΕ. Επίσης αποστέλλει το περιοδικ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» σε 171 αποδέκτες. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία θα τιµήσει την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου στις 23/3/2009 µε πανηγυρική οµιλία του ιευθυντή του Μουσείου Μακεδονικο Αγώνα κ. Βασιλείου Νικ λτσιου µε θέµα: «Μνήµες του Ιερο Αγώνα» και µε τον εγκαινιασµ της εκθέσεως Πρ σωπα και πλα του αγώνα του 21. Θα ακολουθήσει δεξίωση προς τιµήν των προσκεκληµένων. Εκδηλώσεις µνήµης και απ τισης φ ρου τιµής Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της βασιλ πιτας της Εταιρείας, στις 11/1/2009, η Εταιρεία τίµησε και απένειµε µετάλλια: στην κ. µνα Πλατή- Γο τα, στην κ. Ζωή Καραφίδου-Παυλίδου και στους τέσσερις συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους της κ.κ. Κώστα Ζεγκίνη, Μάγδα Προδροµίδου, Σµαρώ Βλαχοπο λου και Κώστα Πλαστήρα. Στις 30/1/2009 σε εκδήλωση συνδιοργάνωσης µε το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., το Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου

26 του Αίµου και το Ιδρυµα του Μουσείου Μακεδονικο Αγώνα παρουσιάστηκαν οι τιµητικές εκδ σεις του Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas της Γρανάδας για τον οµ τιµο καθηγητή του Α.Π.Θ κ. Ιωάννη Κ. Χασιώτη. ιαλέξεις ενέργειες του Προέδρου για την Μακεδονία Στο πλαίσιο της αποστολής του ο Πρ εδρος προέβη στις ακ λουθες διαλέξεις οµιλίες για την υπεράσπιση της Μακεδονίας: Στις 13/1/2009 στην Αρχαιολογική Εταιρεία στην Αθήνα Στις 21/1/2009 παρεχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικ σταθµ 4Ε. Στις 23/1/2009 παρεχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικ σταθµ TV 100. Στις 27/1/2009 ο πρ εδρος απέστειλε στην Υπουργ Εξωτερικών, στον Πρ εδρο της Βουλής, στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος και σε δέκα περιφερειακο ς τηλεοπτικο ς σταθµο ς της Μακεδονίας το προπαγανδιστικ DVD της κρατικής τηλε ρασης των Σκοπίων, στο οποίο ο Θε ς µιλάει στον περιο σιο λα των Σκοπίων. Το εν λ γω DVD πρ βαλαν λοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί. Στις 31/1/2009 στην παρουσίαση του βιβλίου Εν Ον µατι της Μακεδονίας στη Φλώρινα. Στις 9/2/2009 στην Ε.Μ.Σ. σε εκδήλωση για την Κ προ και την προοπτική της. Στις 20/2/2009 στην Ε.Μ.Σ. στην παρουσίαση του βιβλίου Ο Μεγάλος Χωρισµ ς του Το ρκου συγγραφέα-βουλευτο Κεµάλ Αναντ λ. Στις 26/2/2009 στο Πολεµικ Μουσείο στην Αθήνα στο Συνέδριο Ηπειρωτικής Εταιρείας. Στις 16/3/2009 στον Πειραιά. Στις 18/3/2009 στην παρουσίαση της έκδοσης της Ε.Μ.Σ. Αφανείς Γηγενείς Μακεδονοµάχοι στις Σέρρες. Στις 15/2/2009 έδωσε συνέντευξη για το Μακεδονικ στο γερµανικ περιοδικ Der Spiegel και στις 25/2/2009 στην κρατική τηλε ραση της Κροατίας. Στις 28/2/2009 στο Νυµφαίο ενηµέρωσε για το Μακεδονικ τον Λετον ευρωβουλευτή κ. Μπ ρις Τσίλεβιτς. Τέλος, στις 16/2/2009 την Εταιρεία επισκέφθηκε ο Υφυπουργ ς Εξωτερικών Καθηγητής κ. Γιάννης Βαληνάκης, ο οποίος είχε κλειστή ενηµερωτική σ σκεψη µε τον Πρ εδρο και, µετά, µε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία εξήρε το εθνικ µας έργο. Επισκέψεις στην Ε.Μ.Σ. Στις 14/1/2009 επισκέφθηκαν την Εταιρεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικο ταξιδιο επιµ ρφωσης, οι σπουδαστές της Σχολής ιοίκησης Επιτελών Αξιωµατικών

27 Ναυτικο. Οµίλησε ο Επίκουρος Καθηγητής Νε τερης Ιστορίας ΑΠΘ κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Έκθεση φωτογραφιών του Θ. Νικολέρη απ την Μικρασιατική Εκστρατεία Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2009 η Εταιρεία εγκαινίασε την έκθεση Μικρασιατική Εκστρατεία. Φωτογραφίες Θε δωρου Νικολέρη στο δηµοτικ κέντρο «Ρεµέτζο Παλλάς», στην Αρετσο, σε συνεργασία µε το Ιστορικ Αρχείο Προσφυγικο Ελληνισµο και τον ήµο Καλαµαριάς. Η έκθεση διήρκεσε µέχρι 15 Φεβρουαρίου ΧΟΡΗΓΙΕΣ Για το τρίµηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009 η Εταιρεία δέχθηκε τις παρακάτω χορηγίες: 1. Αρχιµανδρίτης Γερβάσιος Ι. Ραπτ πουλος ευρώ 2. Αλίκη Σακελλαρίδου 100 δολάρια 3. Αντιδηµαρχία Πολιτισµο - ήµου Θεσ/νίκης ευρώ 4. Νικ λαος Εµ. Μάνος ευρώ 5. Ναο µ Μπαµπατάκας ευρώ ΝΕΑ ΜΕΛΗ Κατά τους πρώτους µήνες του 2009 ενεγράφησαν τα παρακάτω τακτικά µέλη τα οποία δεν έχουν δικαίωµα ψήφου µ νον κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 2009, σ µφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικο της Εταιρείας: 1. Κωνσταντίνος Μάργας, Καθηγητής Α.Π.Θ., Ορθοπεδικ ς Χειρουργ ς 2. άφνη Μαγκριώτη, Φοιτήτρια Ιατρικής 3. Νικ λαος Σγουρ ς, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 4. Νικ λαος Μουσι πουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. 5. Θωµάς Μπατσο λας, Εκπαιδευτικ ς 6. Νικ λαος ηµάκης, Ιδ. Υπάλληλος 7. Βασιλεία ιαµαντοπο λου, Λογίστρια 8. ηµήτριος Ποτίδης, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 9. Κλείτος Ματθαίου, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 10. Ιωάννης Θεοδωρίδης, Πραγµατογνώµονας 11. Χριστίνα Τράκα, Ιδ. Υπάλληλος 12. Στέργιος Πασχο λας, Μηχανολ γος-μηχανικ ς 13. Μαρία Μυλωνά, Αρχιτέκτων 14. Άννα Τσιφλιτζικλή, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς

28 15. Πολυτίµη Κυριακο, Σχεδιάστρια 16. έσποινα Ευσταθιάδου, Βοηθ ς Λογιστο 17. Στέλλα Καβαρτίνα, Τεχνολ γος Μηχανολ γος-μηχανικ ς 18. Ιωάννα Μπατσιο δη, Σχεδιάστρια 19. Σοφία Χρήστου, Αρχιτέκτων 20. Ελένη Θεοδωρίδου, Προγραµµατίστρια Η/Υ 21. Εµµανουήλ Τζεκάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. 22. Βερενίκη-Νικολέττα Τζεκάκη, ιακοσµήτρια 23. Κωνσταντίνος Αργυρ πουλος, Χηµικ ς 24. Έλντα-Ελένη Φο ντο, Πολιτικ ς Μηχανικ ς 25. Μιχαήλ Βρέντζος, Τελει φοιτος Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. 26. Αναστάσιος Γκουζκο νης, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 27. Θεοφάνης Σκο ρτης, Αρχιτέκτων-Μηχανικ ς 28. Μελποµένη Κ ρτση, Ιδιωτικ ς Υπάλληλος 29. Ευανθία Χατζή, Υπάλ. Γραφείου 30. Γεώργιος Κο ρτογλου, ρ. Ιατρικής Α.Π.Θ. 31. ηµήτριος Χριστ πουλος, ιπλ. Μηχανολ γος-μηχανικ ς 32. Ευδοκία Αγγελίδου, Λογίστρια 33. Χρυσάνθη Σαρδέλη, Μαιευτήρ-Γυναικολ γος 34. Χρήστος Γραµµατίκας, Μεταπτυχιακ ς Φοιτητής 35. Ειρηναίος Φιλίππου, Μεταπτυχιακ ς Φοιτητής 36. Γεώργιος Συκιώτης, Επιχειρηµατίας 37. Βασίλειος Τσανίδης, Νοµικ ς 38. Στυλιαν ς Αυγουστίδης, Σ µβουλος Επιχειρήσεων 39. Γεώργιος Καφτεράνης, Συνταξιο χος ηµοσίου 40. Ιωάννης Καρατζάς, Φυσικοθεραπευτής 41. Ελένη Αµπατζή, Ψυχολ γος 42. ηµήτριος Σαρακάκης, Πρ εδρος Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη 43. Στα ρος Καµαρο δης, ήµαρχος Ζαγκλιβερίου 44. Λεωνίδας Παναγιωτάκης, Πολ. Μηχανικ ς-ηλεκτρολ γος 45. Στα ρος Ηλιάδης, Επικ. Καθ. Βιοχηµείας 46. Αριστείδης Αλεξίου, Συνταξιο χος 47. Άννα-Μαρία Αλεξίου, Συνταξιο χος 48. Ηλίας Παρδάλας, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θεσσαλονίκη, 5 Μαρτίου 2009

29 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 Κατά το 2007 απεβίωσαν οι: Μπαλοδήµος Χαράλαµπος, Μπάρας Ευάγγελος, Πάσχος Στα ρος και Τουφεξής Γεώργιος. Την 19η Μαρτίου 2007, η ειδική Γενική Συνέλευση των µελών ενέκρινε το υ- ποβληθέν σχέδιο νέου Καταστατικο. Με την υπ αριθµ /2007 απ φασή του, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εδηµοσίευσε το Καταστατικ, στο ο- ποίο αποτυπο ται η αναγνώριση της Εταιρείας ως «µη κυβερνητικής οργανώσεως». Ήδη έχει εγγραφεί στο σχετικ µητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών, αποκτώντας λα τα συνακ λουθα σοβαρά προν µια, καθώς και ευρ τερο διεθνή ορίζοντα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Με απ φαση του ιοικητικο Συµβουλίου αποκαταστάθηκε νέα µέθοδος οικονοµικής συνεργασίας µε εκδοτικο ς οίκους προκειµένου να µηδενιστο ν και µηδενίστηκαν οι δαπάνες εκτυπώσεως, χάρτου, βιβλιοδεσίας κ.ά. των πιο σηµαντικών εκδ σεών της και επί πλέον οι σηµαντικές εκδ σεις της να κυκλοφορο ν πανελλαδικά µέσα απ τα ισχυρά δίκτυα του εκάστοτε συνεργαζοµένου εκδοτικο οίκου. Βάσει αυτής της µεθ δου, ο εκδοτικ ς οίκος εκδίδει µε δικές του δαπάνες την εκάστοτε σηµαντική έκδοσή µας, υπ την επίβλεψη της Εταιρείας η ο- ποία διατηρεί λα τα πνευµατικά της δικαιώµατα και σε αντάλλαγµα λαµβάνει δωρεάν το 50% ή 40% των εκδιδοµένων αντιτ πων. ιέθεσε, δωρεάν, στους Εταίρους της, πως και το έτος 2006, το ετήσιο Ηµερολ γιο τσέπης 2007 µε τα σηµαντικ τερα γεγον τα της Μακεδονίας. Προέβη στην έκδοση των ακολο θων νέων αυτοτελών επιστηµονικών της µελετών: 1. Θε δωρος Ι. αρδαβέσης, Μακεδονία. Η δηµογραφία. 2. «Η Αποδ µηση του Εθνικο Κράτους και της Ιστορίας του» (Πρακτικά της σχετικής επιστηµονικής ηµερίδας της Ε.Μ.Σ. της 29ης Απριλίου 2007). 3. «Mακεδονισµ ς». O Iµπεριαλισµ ς των Σκοπίων N. I. Μέρτζος (πρ λ.), Ι. Κολι πουλος (εισ. σηµ.), Ι.. Μιχαηλίδης Στ. Μαυρογένη Βλ. Βλασίδης (επιµ.) ( ηµ σια παρουσίαση του πρώτου σταδίου της επιστηµονικής µελέτης στις 28/1/2007 και παρουσίαση του βιβλίου στις 10/10/2007).

30 4. Macedonianism: FYROM S Expansionist Designs against Greece, , N. π. Mertzos (foreword), I. Koliopoulos (introd. note), I. D. Michailidis, St. Mavrogeni, Vl. Vlasidis (επιµ.), Dr Richard Witt (µτφρ.). 5. Το ίδιο βιβλίο κυκλοφ ρησε στην αγγλική και σε µικρ τερη έκδοση. 6. Ν. Ι. Μέρτζος, Μακεδονία, η γεωστρατηγική, η διαπραγµάτευση, η υπεράσπιση. 7. N. I. Mέρτζος Κ. Ν. Πλαστήρας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Χρονικ ( ηµ σια παρουσίαση του έργου στις 11/11/2007). 8. Φλώρινα: Π λη των Βαλκανίων. Αξονική τοµογραφία του Νοµο, Ιωάννης Κολι πουλος Ιάκωβος. Μιχαηλίδης (επιµ.) ( ηµ σια παρουσίαση της έκδοσης στις 18/11/2007). 9. Κωνσταντίνος Αν. Βαβο σκος, Η Επανάστασις του 1821 και το Μακεδονικ ν ζήτηµα (Πανηγυρικ ς λ γος που εκφωνήθηκε κατά τον εορτασµ της 25ης Μαρτίου στις 22/03/2006). 10. Νικ λαος Μουτσ πουλος, Η «Κ κκινη Εκκλησία» (Kızıl Kilise) κοντά στο Sivri Hisar της Καππαδοκίας. Παρατηρήσεις και προβληµατισµοί. Κυκλοφ ρησαν επίσης εγκαίρως τα ετήσια περιοδικά συγγράµµατα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ», τ. 36 (2007) και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,τ.57 (2007), τε χη 1 και 2. Ανατυπώσεις Προέβη επίσης σε ανατυπώσεις επτά εξηντληµένων σπουδαίων παλαιοτέρων εκδ σεών της: 1. Κωνσταντίνος. Μέρτζιος, Μνηµεία Μακεδονικής ιστορίας. 2. Γ. Χ. Μ δης, Μακεδονικ ς Αγών και Μακεδ νες αρχηγοί. 3. Α. Ξυγγ πουλος, Τέσσαρες µικροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ των χρ νων των Παλαιολ γων. 4. Γ. Χ. Μ δης, Ο Μακεδονικ ς Αγών και η νεώτερη µακεδονική ιστορία. 5. ηµ. Ν. Κάκκαβος, Αποµνηµονε µατα (Μακεδονικ ς Αγών). 6. Ιστορία της Μακεδονίας απ τα προϊστορικά χρ νια ώς το Επ πτης- Συντονιστής: Αποστ. Ε. Βακαλ πουλος. Συλλογικ έργο: ηµ. Κανατσο λης, Αποστ. Βακαλ πουλος, ηµ. Σαµσάρης, Ανδρ. Βαβρίτσας, Μαρ. Σιγανίδου, ηµ. Παντερµαλής, Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Ευάγ. Κωφ ς, ηµ. Τσαφαράς, Κων. Βαβο σκος. 7. Αθ. Ι. Χρυσοχ ου, Οι Βλάχοι της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Το αρχείο που επιµελήθηκε ο συνεργάτης του Τµήµατος δηµοσιε τηκε στο περιοδικ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ» 37 (2008) , µε τίτλο «Το αρχείο των εκπαιδευτηρίων Αγλα ας Σχινά».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EKΔOΣEIΣ 2006-2012 319 1. Ευανθία Δουγά- Παπαδοπούλου Χρήστος Τζιτζιλής, Το γλωσσικό ι- δίωμα της ορεινής Πιερίας [Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 98], Θεσσαλονίκη 2006, 8ο, σελ. 628. 2. «Μακεδονικός Αγών Εκατό χρόνια από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ. 36 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Aριθμός Eκτύπωσης: 1320 ISBN 978-960-467-073-4 Α ΕΚΔΟΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1974 Β ΕΚΔΟΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 128/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό και διάθεση χώρων

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ

εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, , Αθήναι, Τηλ εκέµβριος 2015 Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση: «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ηµοτικό Κατάστηµα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεµαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 9:15 10:15πµ. Ηθοποιία- Θέατρο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 9:15 10:15πµ. Ηθοποιία- Θέατρο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 9:15 10:15πµ Ηθοποιία- Θέατρο Χατζησάββας Κώστας ( 95) Ηθοποιός Κρατικού Θεάτρου Κινητό: 6974665276 e-mail: khadjisav@yahoo.gr Επιχειρηµατικότητα: Πραγµατοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Θερµαϊκού σας προσκαλεί στον εορτασµό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, σύµφωνα µε το εορταστικό πρόγραµµα που καθορίζεται ως εξής:

Ο ήµαρχος Θερµαϊκού σας προσκαλεί στον εορτασµό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, σύµφωνα µε το εορταστικό πρόγραµµα που καθορίζεται ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία, 16-3-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Μαζικούς Φορείς του ήµου Θερµαϊκού ΘΕΜΑ: «Εορτασµός της Εθνικής Επετείου της 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μηναΐδης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ * ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κομοτηνή, 27-30 Μαΐου 2004) «Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ 3η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 4η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε ΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 'Αρθρο 6 υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 288 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 651/2014

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ραστηριότητες και παρεµβάσεις της ιοικούσας Επιτροπής και του Προέδρου του ΤΕΕ σε θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 516 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 29-10-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις (δωρεάν διάθεση εκδόσεων σε τρίτους πωλήσεις μπαζάρ). 1 ο ΘΕΜΑ. Επικύρωση πρακτικού 104/18-11-2011. 2 ο ΘΕΜΑ

Εκδόσεις (δωρεάν διάθεση εκδόσεων σε τρίτους πωλήσεις μπαζάρ). 1 ο ΘΕΜΑ. Επικύρωση πρακτικού 104/18-11-2011. 2 ο ΘΕΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΡ. 105/13.1.2012) Συνεδρίασης του ιοικητικού Συμβουλίου (.Σ.) του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Η συνεδρίαση έγινε την 13η Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-2-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 39273 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµ. 14/26-04-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης Αριθµ. Απόφ. 174/2013 ΘΕΜΑ : «Υιοθέτηση ψηφίσµατος ήµου Πυλαίας Χορτιάτη για το «πάρκο κεραιών» Χορτιάτη» Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Πανεπιστημίου 41, 102 52, Αθήναι, Τηλ. 210 326 2460-1 www.alphanumismatics.gr, numismatic@alpha.gr εκέμβριος 2014 Νέα Έκθεση: Η

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΗΩΨΠ-Τ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΗΩΨΠ-Τ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 8 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης: 117/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Ο4ΩΗΜ-ΡΜΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 401/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 20/6-09-2011 της ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Περί

Διαβάστε περισσότερα

1. Αθηνών: ΤΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

1. Αθηνών: ΤΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3718 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Παπαδοπούλου Φωτεινή Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σούζας Ζαχαρίας Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013 Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την µετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-11-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 214784 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /10-2-2016 Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 37/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού και ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 13-05-2015 Αριθµ. Απόφασης: 281 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση ανακήρυξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2015-2016, Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-1-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩ6Θ-9Σ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 Α) εκλογή οκτώ τακτικών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ MIS 299970 1. Κατανοµή αρµοδιοτήτων µε ΑΣΤΑ Υπάρχει άµεσος συντονισµός και συνέργεια των επιµέρους δράσεων κάτω από την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Πράξη: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Θέμα : Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της ΑΕΕ στα σχολεία όλης της χώρας. Σεμινάρια Επιμόρφωσης Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16-18 Μαΐου 2008 & ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Μέρος Β ) 25-27 Μαΐου 2007 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ7ΛΡ-ΘΛΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012

ΑΔΑ: Β44Ρ7ΛΡ-ΘΛΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 ΘΕΜΑ: 30 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: Σχετικά µε έγκριση αποτελεσµάτων για τη µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ 2016 2017 Στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. διεξάγεται ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής, σειρά Ανοιχτών Μαθημάτων για ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ που σημάδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 19/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Α Α: ΒΛ94ΩΚΙ- ΤΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-8-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Μάιος 2010

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Μάιος 2010 Σελίδα 1 από 5 3/5/2010 Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ Φοιτητική Εβδοµάδα 2010 ιεύθυνση Μουσική ΕκδήλωσηΑφιέφωµα στον Νίκο Χατζιδάκι κα Νικολαίδου Α/θµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής τηλ. 2310 954117 3/5/2010 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα