ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ξάνθης του Nομού Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτρο πή 7 ου Γυμνασίου Ξάνθης» Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ξάνθης του Nομού Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτρο πή 3 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης» Κατάργηση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή 2 ου 3 ου και 7 ου Γυμνασίων Ξάνθης» και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2 ου 3 ου Γυμνασίων Ξάνθης» Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελλο μένου Αλέξανδρος Α. Ωνάσης» Σύσταση Συνδέσμου μεταξύ Δήμου Αρναίας Δήμου Σταγείρων Ακάνθου Δήμου Παναγίας ως Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Σύσταση Συνδέσμου μεταξύ Δήμου Σιθωνίας Δή μου Τορώνης Δήμου Ορμύλιας ως Φορέα Δια χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ιδίου Νομι κού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Σχο λική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Φλογητών Πλαγίων» Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου του Δήμου Πολυκάστρου με την επωνυ μία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.)». 8 Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Αθλη τικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προ σώπου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 940 (1) Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ξάνθης του Nο μού Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 7 ου Γυμνασίου Ξάνθης». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1894/1990 άρθρο 5 «περί Σχολι κής περιουσίας και λειτουργίας σχολείων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/ Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 και του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2896/ Τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάν θης (υπ αριθμ. 752/2007 απόφασης). 5. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση Αρμοδιο τήτων στους Δ/ντες Τοπικών Αυτ/σεων και στους Τμη ματάρχες των ιδίων Υπηρεσιών», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 7 ου Γυμνασίου Ξάνθης». 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λπ.. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά σεων. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

2 8160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7 μελές Διοικη τικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό ή Τοπικό Σύμ βουλο. β) Δυο (2) Δημοτικούς Συμβούλους (ο ένας προτεινό μενος από την μειοψηφία). γ) Ένα (1) Δημότη. δ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Σχολείου. ε) Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη δεμόνων. στ) Ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου λήγει με την λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής περιόδου. 4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμ ματέα. 5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: Α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. Β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. Γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες. Δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. Ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. ΣΤ) Περιουσία κινητή και ακίνητη. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπεριληφθεί στον προϋπο λογισμό οικονομικού έτους 2007 με ΚΑ με τίτλο «Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». Ξάνθη, 13 Μαρτίου 2008 Η Διευθύντρια Κ. ΒΑΓΓΛΗ Αριθμ. 939 (2) Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ξάνθης του Nο μού Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1894/1990 άρθρο 5 «περί Σχολι κής περιουσίας και λειτουργίας σχολείων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/ Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 και του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2896/ Τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάν θης (υπ αριθμ. 753/2007 απόφασης). 5. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση Αρμοδιο τήτων στους Δ/ντες Τοπικών Αυτ/σεων και στους Τμη ματάρχες των ιδίων Υπηρεσιών», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3 ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης». 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λπ. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά σεων. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 7 μελές Διοικη τικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή Δημοτικό ή Τοπικό Σύμ βουλο. β) Δυο (2) Δημοτικούς Συμβούλους (ο ένας προτεινό μενος από την μειοψηφία). γ) Ένα (1) Δημότη. δ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Σχολείου. ε) Ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη δεμόνων. στ) Ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου λήγει με την λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής περιόδου. 4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμ ματέα. 5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: Α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. Β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. Γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες. Δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. Ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. ΣΤ) Περιουσία κινητή και ακίνητη. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από το Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπεριληφθεί στον προϋπο λογισμό οικονομικού έτους 2007 με ΚΑ με τίτλο «Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.». Ξάνθη, 13 Μαρτίου 2008 Η Διευθύντρια Κ. ΒΑΓΓΛΗ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8161 Αριθμ. 941 (3) Κατάργηση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ξάνθης με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή 2 ου 3 ου και 7 ου Γυ μνασίων Ξάνθης» και σύσταση νέου Νομικού Προ σώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2 ου 3 ου Γυμνασίων Ξάνθης». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1894/1990 άρθρο 5 «περί Σχολι κής περιουσίας και λειτουργίας σχολείων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/ Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 και του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2896/ Τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάν θης (υπ αριθμ. 750/2007 απόφασης). 5. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση Αρμοδιο τήτων στους Δ/ντες Τοπικών Αυτ/σεων και στους Τμη ματάρχες των ιδίων Υπηρεσιών», αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2 ου 3 ου Γυμνασίων Ξάνθης». 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι σμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λπ.. Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων. Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφο διασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά για όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9μελές Διοικη τικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από: α) Δύο (2) δημοτικούς συμβούλους (ο ένας προτεινό μενος από την μειοψηφία). β) Ένα δημότη. γ) Τους εκάστοτε Δ/ντές των σχολείων. δ) Δύο (2) εκπροσώπου: Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. ε) Δύο (2) εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων. 4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική ή κοινοτική περίοδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμ ματέα. 5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου. β) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους. γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες. δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών. ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. στ) Περιουσία κινητή και ακίνητη. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει προβλεφθεί και έχει συμπεριληφθεί στον προϋπο λογισμό οικονομικού έτους 2007 με ΚΑ με τίτλο «Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης». Ξάνθη, 13 Μαρτίου 2008 Η Διευθύντρια Κ. ΒΑΓΓΛΗ Αριθμ. 714 (4) Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελλομένου Αλέξανδρος Α. Ωνάσης». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006). 2. Την υπ αριθμ. 6498/ απόφασή μας «Μετα βίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Δ/ντή κ.λπ.». 3. Την υπ αριθμ. 29/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελλομένου, περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελλομένου Αλέ ξανδρος Α. Ωνάσης», αποφασίζουμε: Τη σύσταση στο Δήμο Ελλομένου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελλομένου Αλέ ξανδρος Α. Ωνάσης». Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ελλομένου Αλέξανδρος Α. Ωνάσης είναι: 1. Η άνοδος του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου. 2. Η διατήρηση της παράδοσης και η ανάδειξη όλων εκείνων των στοιχείων που προσδιόρισαν την ιστορική εξέλιξη του Δήμου μας. 3. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της κοινωνίας μας. 4. Η προβολή του Δήμου. 5. Η προστασία του περιβάλλοντος. 6. Η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της γυναίκας, του γέροντα, του παιδιού. Άρθρο 2 Πόροι 1. Η ταχτική ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Ελ λομένου. 2. Η ταχτική ετήσια επιχορήγηση από τη Νομ/κή Αυτ/ ση Λευκάδας. 3. Έκτακτες επιχορηγήσεις ή παροχές από το κράτος, τα υπουργεία κ.λπ. 4. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές κ.λπ.. 5. Εισπράξεις από το αντίτιμο παροχής υπηρεσιών.

4 8162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Έσοδα από εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. 7. Δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης. 8. Κάθε άλλη πρόσοδος. Άρθρο 3 Διοίκηση Το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελλομένου Αλέξανδρος Α. Ωνάσης διοικείται, από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: 1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο Ελλομένου, ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ως Πρό εδρο. 2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρο. 3. Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους (δύο από τη μειοψηφία) οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο 4. Δύο (2) δημότες μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ελλομένου, οι οποίοι ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι οποίοι προέρχο νται από τους τοπικούς φορείς και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους. 5. Δύο (2) δημότες Ελλομένου με ιδιαίτερη γνώση στα πολιτιστικά και την τέχνη που ορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 4 Περιουσία Προέρχεται από κάθε είδους εισφορές, δωρεές κ.λπ. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του κρατικού ή του δημοτικού προϋπολογισμού. Λευκάδα, 31 Μαρτίου 2008 Η Γενική Διευθύντρια ΕΛ. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. 1583/1533/1476 (5) Σύσταση Συνδέσμου μεταξύ Δήμου Αρναίας Δήμου Σταγείρων Ακάνθου Δήμου Παναγίας ως Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρ. 245 επ. ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 2) Τις διατάξεις του άρθρ. 30 ν. 3536/ ) Την υπ αριθμ. 17/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρναίας. 4) Την υπ αριθμ. 27/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου. 5) Την υπ αριθμ. 14/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παναγίας, αποφασίζουμε: Την σύσταση κοινού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) στην 4 η Διαχειριστική Ενότητα (Δήμος Αρναίας, Δήμος Σταγείρων Ακάνθου και Δήμος Παναγίας) με τη μορφή του Συνδέσμου των άρθρων 245 επ. του Δ.Κ.Κ.. 1. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαχείριση των στε ρεών αποβλήτων των τριών Δήμων και η λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ της 4 ης Διαχειριστικής Ενότητας. 2. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η Αρναία Χαλκιδι κής. 3. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου είναι 20 χρό νια. 4. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ορίζεται 5μελές και απαρτί ζεται από δύο (2) μέλη ορισμένα από τον Δήμο Αρναίας, δύο (2) μέλη από τον Δήμο Σταγείρων Ακάνθου και ένα (1) μέλος από το Δήμο Παναγίας. 5. Οι υποχρεώσεις και οι εισφορές των δύο Δήμων είναι αναλογικές του όγκου των απορριμμάτων που παράγουν και συγκεκριμένα το 32% ο Δήμος Αρναίας, 53% ο Δήμος Σταγείρων Ακάνθου και 15% ο Δήμος Παναγίας. Η συνολική εισφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους τρεις Δήμους ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Η εισφορά που πρέπει να καταβάλει στο Σύνδεσμο ο Δή μος Αρναίας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, ο Δήμος Σταγείρων Ακάνθου σε ,00 ευρώ και ο Δήμος Παναγίας σε ,00 ευρώ. 6. Οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη εί ναι αυτές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους αναφερόμενους πιο πάνω σκοπούς του, δηλαδή με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των τριών Δήμων και τη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ 4 ης Διαχει ριστικής Ενότητας. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού ,00 στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Αρναίας, εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α δαπάνη ποσού ,00 στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου, εγγεγραμμέ νη πίστωση στον Κ.Α και, δαπάνη ποσού ,00 στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Παναγίας, εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 1583/ 1533/1476/ ). Πολύγυρος, 12 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Αριθμ. 1861/1421/1298 (6) Σύσταση Συνδέσμου μεταξύ Δήμου Σιθωνίας Δήμου Τορώνης Δήμου Ορμύλιας ως Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρ. 245 επ. ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 2) Τις διατάξεις του άρθρ. 30 ν. 3536/ ) Την υπ αριθμ. 27/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 4) Την υπ αριθμ. 20/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τορώνης. 5) Την υπ αριθμ. 31/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορμύλιας, αποφασίζουμε:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8163 Την σύσταση κοινού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απο βλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) στην 5 η Διαχειριστική Ενότητα (Δήμος Σιθωνίας Δήμος Τορώνης Δήμος Ορμύλιας) με τη μορφή του Συνδέσμου των άρθρων 245 επ. του Δ.Κ.Κ. 1. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η εφαρμογή ολοκλη ρωμένου προγράμματος διαχείρισης των στερεών απο βλήτων των τριών Δήμων που θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της διαχείρισης και η λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ της 5 ης Διαχειριστικής Ενότητας. 2. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται το Δ.Δ.Ν. Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας. 3. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου είναι 20 χρό νια. 4. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ορίζεται 5μελές και απαρτί ζεται από τρία (3) μέλη ορισμένα από το Δήμο Σιθωνίας, ένα (1) μέλος από το Δήμο Τορώνης και ένα (1) μέλος από το Δήμο Ορμύλιας. 5. Οι υποχρεώσεις και οι εισφορές των δύο Δήμων είναι αναλογικές του όγκου των απορριμμάτων που πα ράγουν. Η συνολική εισφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους τρεις Δήμους ανέρχεται σε ευρώ. Η εισφορά που πρέπει να καταβάλει στον Σύνδεσμο ο Δήμος Σιθωνίας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, ο Δήμος Τορώνης σε ,00 ευρώ και ο Δήμος Ορμύλιας σε ,00 ευρώ. 6. Οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη εί ναι αυτές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους αναφερόμενους πιο πάνω σκοπούς του, δηλαδή με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των τριών Δήμων και τη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ της 5 ης Δι αχειριστικής Ενότητας. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού ,00 στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δή μου Σιθωνίας, εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α , δαπάνη ποσού ,00 στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Τορώνης, εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α και, δαπάνη ποσού ,00 στον προϋπολογισμό έτους 2008 του Δήμου Ορμύλιας, εγ γεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 1861/ 1421/1298/ ). Πολύγυρος, 12 Μαρτίου 2008 Ο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Αριθμ. 825 (7) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ιδίου Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική επι τροπή Δημοτικού Σχολείου Φλογητών Πλαγίων». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρ 239, 240 και 243 του ν. 3463/ ) Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 373/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ., με την οποία συστήθηκε η ενιαία σχολική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου Φλογητών Πλαγίων όπως αυτή τροποποιήθη κε με τις υπ αριθμ. 3837/ (Φ.Ε.Κ. 827/Β/ ) και 2136/ (Φ.Ε.Κ. 627/Β/ ) αποφάσεις του Γ.Γ. της Π.K.M.. 3) Το άρθρο 5 του ν. 1894/ ) Την υπ αριθμ. 8/5236/ εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α.. 5) Την υπ αριθμ. 12/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουδανιών. 6) Την υπ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γεν. Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή και στους Προϊστ. Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων, των υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ σώπου του Δήμου Μουδανιών με την επωνυμία «σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Φλογητών Πλαγίων» τόσο ως προς την παράγραφο 1. που αφορά την επω νυμία του Νομικού Προσώπου, όσο και ως προς την παράγραφο 4. που αφορά τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου ως εξής: 1. Συστήνει στο Δήμο Μουδανιών Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «σχολική επιτροπή Δημοτικού σχολείου Φλογητών Πλαγίων». 2. Η θητεία των μελών της σχολικής επιτροπής ορί ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λή γει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τα ανωτέρω η συστατική πράξη του ανωτέρω Νομικού Προσώπου διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 1. Συστήνει στο Δήμο Μουδανιών Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «σχολική επιτροπή Δημοτικού σχολείου Φλογητών Πλαγίων». 2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου, είναι: η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, ανα λώσιμων υλικών κ.λπ.. η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντή ρηση των διδακτηρίων. η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά σεων. η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9μελές Διοικη τικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφί ας ή τρείς (3) Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και το Δήμαρχο, δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας, το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φλογητών Πλαγίων, έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κη δεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Φλο γητών Πλαγίων, έναν (1) σύμβουλο του Τοπικού Διαμερίσματος Φλο γητών.

6 8164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η θητεία των μελών της σχολικής επιτροπής ορί ζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λή γει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: α) οι επιχορηγήσεις του Δήμου, καθώς και οι επιχορη γήσεις υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων. β) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληροδοσίες, κλη ρονομιές. γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών. δ) πρόσοδοι από την περιουσία του και το προϊόν εκποίησης περιουσιακών του στοιχείων. ε) τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστή ρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο. 7. Περιουσία: Το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου Φλογητών Πλαγίων. Αγροτικά ακίνητα. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μουδανιών. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας: 825/ ). Πολύγυρος, 7 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Αριθμ. 785 (8) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ που του Δήμου Πολυκάστρου με την επωνυμία «Κέ ντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.)». Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 235 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 2. Την υπ αριθμ. 4065/ απόφασή μας που δη μοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1336/ (τ. Β ) και αφορά τη σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.)», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. Την υπ αριθμ. 268/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυκάστρου σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. ως προς την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Πολυκάστρου προς το «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.)». 4. Την υπ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορι σμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα, αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/σεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την συστατική πράξη του «Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.)» του Δήμου Πολυκά στρου ως προς την παρ. (3) περ. β, στο μέρος αυτής που αναφέρεται στην ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ως εξής: Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ,00. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ. 4065/ απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομι κού έτους 2008 του Δήμου Πολυκάστρου, η οποία θα προβλεφθεί. Κιλκίς, 21 Φεβρουαρίου 2008 Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Αριθμ (9) Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Αθλη τικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν. 3463/2006 «Κώ δικας Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Γε νικού Γραμματέα»» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφεί ων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 4. Τα υπ αριθμ. 5921/ και 872/ έγγρα φα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με τα οποία εστά λησαν οι υπ αριθμ. 146/2007 και 14/2008 αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου, αποφασίζουμε: Συστήνουμε στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Αθλητικός Πολιτιστικός Ορ γανισμός Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου». Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι το Δημοτικό Δια μέρισμα Ψυχρό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Σκοποί: 1. Ως προς τον αθλητισμό Α. Η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής εντός και εκτός των σχολείων για την άθληση δημοτών. Β. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού με την αξιοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, την πρόσληψη κατάλληλου ειδι κευμένου προσωπικού (γυμναστές, προπονητές κ.λπ.), για την καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των κατοίκων του Δήμου των δύο φύλλων και όλων των ηλικιών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8165 Γ. Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου (αθλη τικές εκδηλώσεις, αγώνες, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις, κ.λπ.) για την καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος, ευγενικής άμιλλας στους κατοί κους της περιοχής ενάντια στο φανατισμό, τη βία στους αθλητικούς χώρους, τους άσκοπους ανταγωνισμούς, τον τοπικισμό και την κερδοσκοπία. Δ. Η διενέργεια με τους αθλητικούς συλλόγους και τους λοιπούς μαζικούς φορείς της περιοχής, τις ομο σπονδίες των αθλημάτων, τη ΓΓΑ το Υπουργείο Πολι τισμού και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την επίτευξη των σκοπών του. Ε. Δημιουργία αντιπροσωπευτικών αθλητικών τμημά των για την εκγύμναση των νέων του Δήμου, αλλά και για την συμμετοχή σε τουρνουά, ημερίδες, πρωταθλή ματα σε όλα τα ολυμπιακά αγωνίσματα. ΣΤ. Η λειτουργία Επιτροπών γενικά για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας. 2. Ως προς τον πολιτισμό Α. Ένταξη των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρωπο γενών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία και δη στο τουριστικό προϊόν της περιοχής με βασικό ζητούμενο την ανάδειξη του Οροπεδίου σε τόπο ανάπτυξης εναλ λακτικών μορφών τουρισμού. Β. Ολοκληρωμένη προστασία διατήρηση και ανάδει ξη του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί ύψιστης προτεραιότητας μέλημα. Γ. Ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας πρό νοιας και γενικότερα όλων των κοινωνικών υπηρεσιών επιδιώκοντας αφενός την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων και αφετέρου τη δημιουργία αισθή ματος ασφάλειας για τους επισκέπτες της περιοχής. Δ. Αξιοποίηση εμπειριών, μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών άλλων περιοχών προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, μέσω της ανταλλαγής και διάδοσης γνώ σεων. Ε. Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε ότι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις εναλ λακτικές μορφές τουρισμού, την προστασία του περι βάλλοντος, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. ΣΤ. Συντονισμένη και συστηματική προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Ζ. Η στήριξη και προώθηση των ατομικών ή συλλο γικών δράσεων των νέων του Δήμου, στους τομείς της τέχνης, της οικολογίας, της πληροφόρησης, της επικοινωνίας κ.α.. Δημιουργία και ανάπτυξη αναγκαίας υποδομής για βελτίωση ποιότητας ζωής και την δημι ουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα νέων και ηλικιωμένων. Η. Η καλλιέργεια και αξιοποίηση των σχέσεων του Δή μου με πολιτιστικούς συλλόγους και με άλλους Δήμους Ελλάδας και εξωτερικού στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και των αδελφοποιήσεων. Θ. Η οργάνωση εργαστηρίων για την επαφή με όλες τις μορφές της τέχνης. Η ίδρυση κέντρων εκπαίδευσης και δημιουργικής δραστηριότητας των μαθητών σύμφω να με τις επιταγές του νόμου. Ι. Η ενημέρωση και η παροχή κάθε βοήθειας στους νέους σε ζητήματα κοινωνικής παθογένειας. Κ. Η λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νεότητας, Κέντρου Νεολαίας. Λ. Η λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Μουσείου με λαογραφικό περιεχόμενο και ψηφιακής απεικόνισης πο λιτιστικών αγαθών. Μ. Η πραγματοποίηση διαγωνισμών (ποίησης, διηγημά των, δοκιμίων, φωτογραφίας κ.λπ.), εκθέσεων, συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών πολιτιστικών επιμορφωτικών εκδηλώσεων από νέους του Δήμου, από φορείς (πολι τιστικούς συλλόγους κ.λπ.) ή προσκεκλημένους καλλι τέχνες και η έκδοση εντύπου υλικού για προβολή των σκοπών κ.λπ. αλλά και έκδοση βιβλίων CD που αφορούν την πνευματική πολιτιστική μας κληρονομιά. Ν. Η επαγγελματική κατάρτιση νέων μέσα από προ γράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ξ. Οι ανταλλαγές με νέους από Ευρωπαϊκές πόλεις στα πλαίσια υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων. Ο. Ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών προγραμμάτων, για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς, πολιτιστικούς, αναπτυξιακούς και ερευνητικούς τομείς. Π. Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την 3η ηλικία, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για την οικογέ νεια, την αγωγή υγείας, για προληπτική ιατρική. Ρ. Η λειτουργία Δημοτικής Χορωδίας, Ωδείου Φιλαρ μονικής Μουσικής, Χορού, θεατρικού Τμήματος Λέσχης Κινηματογράφου. Διοίκηση Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου είναι πενταμελές. Απαρτίζεται από τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, ο ένας εκ των οποίων από τη μειοψηφία. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τοπικού Συμβουλίου Ψυ χρού. Έναν (1) εκπρόσωπο από τους Πολιτιστικούς Συλλό γους που δρουν στην Περιοχή. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πόροι του Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισμού είναι: Α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Οροπεδίου Λασι θίου που ανέρχεται στο ποσό των ,00. Β. Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Αθλη τισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κ.λπ.) ή από οποι οδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είτε απευθείας προς τον Αθλητικό Πολιτιστικό Οργανισμό είτε προς το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου για λογαριασμό του. Γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες μετά από απόφαση αποδοχής του Διοι κητικού Συμβουλίου. Δ. Συνδρομές και κάθε είδους έσοδα από τη χορήγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων από φορείς, συλλόγους, σωματεία και κάθε αθλούμενο. Ε. Έσοδα από το αντίτιμο παροχής υπηρεσιών ή πραγ μάτων που θα παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο. ΣΤ. Εισοδήματα από την περιουσία του και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. Τα περιουσιακά στοιχεία του Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου είναι: Α. Όλοι οι αθλητικοί χώροι του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

8 8166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Τα οικοδομήματα, οι εγκαταστάσεις και τα πάσης φύσεως κτίρια που θα ανεγείρει στους παραπάνω χώ ρους. Γ. Κάθε άλλος χώρος ή κτίριο που θα παραχωρείται σε αυτόν από το Δημοτικό συμβούλιο. Στην παραπάνω περιουσία ο Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός θα έχει το δικαίωμα της χρήσης μόνο, η δε κυριότητα αυτής ανήκει στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. 1. Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ορο πεδίου Λασιθίου διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ορισθεί σύμφωνα με τις σχετικές Διατάξεις του με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ορο πεδίου Λασιθίου καταργείται με τον ίδιο τρόπο που συστήθηκε και η περιουσία του περιέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη ύψους ,00 σε βάρος του προϋ πολογισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Αγ. Νικόλαος, 26 Μαρτίου 2008 Ο Γενικός Διευθυντής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ Αριθμ (10) Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ που με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗ ΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοί κηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατά ξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α/1997). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 κ.ε. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. (ν. 3463/2006). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005). 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ εντολή μας» (Φ.Ε.Κ. 2218/τ. Β / ). 5. Την υπ αριθμ. 10/2008 νόμιμη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιόνης με την οποία αποφασίζεται η συ μπλήρωση της συστατικής πράξης, Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμιόνης», όπως ειδικότερα καθορίζεται σ αυτή, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 5745/ απόφασή μας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1319/τ. Β / , με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟ ΝΗΣ» και προσθέτουμε εδάφιο στ, ως εξής: 2) Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η δημιουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής για την παροχή μουσικής ψυχαγωγίας στους δημότες με την οργάνωση μουσικών εορτών και συναυλιών, τη διδασκαλία των πνευστών και έγχορδων γενικά οργάνων και τη συμ βολή στην λαμπρότερη διεξαγωγή των Εθνικών Τοπι κών εορτών, την οργάνωση πλήρους μουσικής σχολής διδασκαλίας όλων των εγχόρδων οργάνων και πιάνου και τον καταρτισμό Δημοτικής χορωδίας. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιόνης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδι ορισθεί. Ναύπλιο, 27 Μαρτίου 2008 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1408 17 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου... 1 Σύσταση Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση δημοτικού Νομικού Προσώπου δημοσίου δι καίου στο Δήμο Πλαστήρα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 621 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Άνω Λιοσίων»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.απόφ. 108/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας (αρ. 109, Ν.3852/10) και σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 674 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1318 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1398 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση ΝΠΔΔ του δήμου Νεάπολης Συκεών Ν. Θεσ σαλονίκης με την επωνυμία 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 083/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου» και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Την 15η-3-2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3217 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λύση του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ».... 1 Σύσταση ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31-12-2017, 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.120.023,64 17.419.995,12 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 653.290,44

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε ρεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. του πρώην Δήμου Ροδίων Νο μού Δωδεκανήσου με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28/02/2011 με αριθμ. 6 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1521 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Ελευθεριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 084 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 05/28-02-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγχώνευση των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 109 4 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο γραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι καίου που αφορούν στην Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 711 16 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1864 23 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών επιτροπών της Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 791 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου «Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 119 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 119 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 119 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1922 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ ΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 135 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού εννιακοσίων ενενήντα έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25 Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ 10-09-2015, άρθρα 18 και 25 ΘΕΜΑ:«Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες» http://dipe-a.thess.sch.gr/news/anakoin/2015b/leitorugia%20sxolikon%20monadon_10-09-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/ Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Απόσπασμα από ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φ3/1085/Γ1/1456 Σύσταση σχολικού συνεταιρισμού Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8725/837 Έγκριση της υπ αριθμ. 101/2005 απόφασης του Διοικητι κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ σης Αποχέτευσης Γρεβενών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 21 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/4107/31.3.2005 απόφασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΨ8-Ω. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΨ8-Ω. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΨ8-Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 3 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50 Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦΑ ΕΞ 2016/ Εφαρμογή διατάξεων Φ. δραστηριότητες του Οργανισμού ΑΑ του Δήμου ΑΑΑ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦΑ ΕΞ 2016/ Εφαρμογή διατάξεων Φ. δραστηριότητες του Οργανισμού ΑΑ του Δήμου ΑΑΑ Πίνακας περιεχομένων Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦΑ 1091109 ΕΞ 2016/ 14.6.2016 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε έσοδα από δραστηριότητες του Οργανισμού ΑΑ του Δήμου ΑΑΑ Αθήνα, 14/06/2016 Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦΑ1091109ΕΞ2016 Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιωάννη Καποδίστρια ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2168 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμι ας εκπαίδευσης του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1917 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών Νομικών Προ σώπων Δημοσίου Δικαίου Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και Σύσταση νέου Νομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2347 18 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 13 ο.- Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 184 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 9/9/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 1 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 659 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβα δού 5.745,18 τ.μ., σε τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 66 2 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση διαδικασίας σύνταξης «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ. Αθήνα 19 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. οικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ. Αθήνα 19 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24209 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24556 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52709 Α. ΕΣΟΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος) Οικονομικό έτος 2013 Κωδικός αριθμός Κατονομασία Προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΑΔΑ ΦΕΚ 86Β /19.2.1993) βάσει του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.02 08:33:23 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 20707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 01-03-2017 Αριθ. 15/2017 Αρ. Πρωτ: 1302 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα