Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;"

Transcript

1 Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια, Α/ζκηα Γ/λζε Ν. Λέζβνπ 2. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Γεσγξαθίαο 3. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Η παξνύζα εξγαζία είρε σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ ζε ζπλδπαζκό κε κειέηε πεδίνπ, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Αλαιύζεθε θαη αμηνινγήζεθε κειέηε πεξίπησζεο, ζπγθεθξηκέλα έλα πξόγξακκα ΠΔ κε ηίηιν «Μηθξνί εξεπλεηέο ζην κνλνπάηη» πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ & ΣΤ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαη πνπ εθαξκόζηεθε ζε δείγκα 50 καζεηώλ ζε δύν ζρνιεία ηεο Μπηηιήλεο ζηε λήζν Λέζβν, θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν Οη καζεηέο αθνινπζνύλ κηα πνξεία ζην κνλνπάηη κε ηε ρξήζε ηνπ Παγθόζκηνπ Σπζηήκαηνο Δληνπηζκνύ Θέζεο (GPS), θαηαγξάθνπλ πεξηβαιινληηθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην εξγαζηήξην Η/Υ νπηηθνπνηνύλ ηελ πιεξνθνξία ζε Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ) θαη θαηαζθεπάδνπλ ράξηε. Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηε κάζεζε έγηλε κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Από ηελ αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο πξνθύπηνπλ ελζαξξπληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ρξήζε θαηλνηόκσλ κνξθώλ θαη ηερληθώλ δηδαζθαιίαο ζηελ ΠΔ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, κειέηε πεδίνπ, Παγθόζκην Σύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο, Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, θαηαζθεπή ράξηε, εξσηεκαηνιόγηα ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) ζήκεξα, είηε σο απηνηειήο ζεζκόο, είηε εληαγκέλε ζην επξύηεξν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία θαη ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, απαληά κε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα ζηηο Πεξηβαιινληηθέο, Δθπαηδεπηηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Σύκθσλα κε ην ΑΠΣ ηνπ 2003 θαη ην ππό δηακόξθσζε ΑΠΣ ( ), νη βαζηθέο αξρέο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ ΠΔ είλαη νη εμήο: (α) δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ

2 ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο, (β) έκθαζε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ζηε ρξήζε ελεξγεηηθώλ κεζόδσλ, (γ) εζηίαζε ζηελ αεηθόξν δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο, (δ) άκεζε δξάζε ζε ηνπηθό επίπεδν κε ζηόρν καθξνρξόληα απνηειέζκαηα ζε εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν, (ε) επαηζζεηνπνίεζε ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο Τερλνινγίαο θαη (ζη) αλάδεημε ζπλεξγαζίαο θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηε δσή. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ ΠΔ είλαη ε έλλνηα ηνπ ρώξνπ, πνπ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία ζηε κειέηε πεδίνπ (Λακπξηλόο, 2009). Ζ κειέηε πεδίνπ πξνάγεη ηε κάζεζε έμσ από ηε ηάμε, θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζέζε ζην ρώξν αιιά θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ζην ρώξν κπνξεί λα γίλεη ζήκεξα κε ηελ ρξήζε ηνπ Παγθόζκηνπ Σπζηήκαηνο Δληνπηζκνύ Θέζεο (Global Positioning System, GPS), ελώ ε ηνπνζέηεζε ζην ρώξν θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλνπλ ζε Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ). Ζ ηειηθή θαηαζθεπή ελόο ράξηε ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηθόλαο ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή θαηλνκέλνπ, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά. Τα πιενλεθηήκαηα απμάλνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ράξηεο απνθηήζεη κηα δπλακηθή δνκή, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ΣΓΠ. Πξνεγνύκελεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ηα ΣΓΠ είλαη έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν πνπ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ρσξηθώλ δεμηνηήησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ (Johansson, 2006, Kerski, 2009) θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ζπλδπάζεη πνιιέο ζύγρξνλεο πξαθηηθέο, όπσο κειέηε πεδίνπ θαη κέζνδν project. Λόγσ απηώλ ησλ παηδαγσγηθώλ πιενλεθηεκάησλ, ηα ΣΓΠ έρνπλ βξεη ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξώλ όπσο νη ΖΠΑ, Καλαδάο, Απζηξαιία, Ν. Εειαλδία θαη Δπξώπε. Με βάζε απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΓΠ (Κισλάξε & Λατλά, 2010), ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηαιόγνη πνπ ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ΣΓΠ είλαη όηη: απμάλνπλ ηα θίλεηξα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο δπλαηόηεηεο κάζεζεο, πξνσζνύλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, απνηεινύλ εξγαιείν εμεξεύλεζεο, δίλνπλ επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ θνηλσλία, ζπλδένπλ ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, θαιιηεξγνύλ νκαδηθό πλεύκα θαη ζπλεξγαζία θαη δίλνπλ δπλαηόηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαη νη δηάθνξεο δπλαηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ ΣΓΠ (Gilbert, 2005, Klonari & Tzoura, 2011) είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πξνζθνξόηεξεο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε (Sutton et al., 2009). Καηά ζπλέπεηα νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ λέεο δπλαηόηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη εξώηεκα απνηειεί ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ δπλαηνηήησλ απηώλ ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ πνπ απεπζύλνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο, όπσο ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο ελόο πξνγξάκκαηνο ΠΔ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο (GPS θαη ΣΓΠ) ζε ζπλδπαζκό κε κειέηε πεδίνπ θαη ζα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ελόο ηέηνηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ, γλώζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ; Απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δίδεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνύ

3 παθέηνπ (Κισλάξε & Τδνπξά, 2010) ην νπνίν εθαξκόζηεθε ζε δείγκα 50 καζεηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζηελ Λέζβν. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα απνηειέζνπλ βάζε γηα λα απαληεζνύλ γεληθόηεξα εξσηήκαηα πνπ αλαδύνληαη, όπσο: (α) Πνηα είλαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ ΣΓΠ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΠΔ; (β) Πνηα είλαη ε δηακόξθσζε ηνπ καζεζηαθνύ εθείλνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ηε δόκεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησληθαλνηήησλ κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ κέζα ζε θιίκα ραξάο θαη δηαζθέδαζεο; ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Σηελ έξεπλα πνπ έγηλε θαηά ην ζρνιηθό έηνο , ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 50 καζεηέο, 24 ηεο Δ ηάμεο θαη 26 ηεο ΣΤ ηάμεο, δύν Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ ηεο Μπηηιήλεο (Βαξεηάο θαη Ταμηαξρώλ). Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ζεσξήζεθε επαξθήο γηα ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ, ελώ ε αλαινγία ειηθηώλ θαη θύισλ είλαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από ηελ κειέηε πεξίπησζεο. Πεξαηηέξσ ηζρύ ζηελ δηαδηθαζία πξνζδίδεη ε πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ από δύν δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά ζρνιεία. Γηα ηελ έξεπλα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιόγηα: (α) Δξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησλ γνληώλ, ηελ πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηελ ύπαξμε Ζ/Υ ζην ζπίηη όπσο θαη ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ, (β) Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ κε αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο πνπ νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (pretest) θαη νκνίσο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (posttest) θαη (γ) Δξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ από ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ. Τν εθπαηδεπηηθό παθέην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλαπηύρζεθε κε βάζε ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ παξνπζηάζζεθε ιεπηνκεξώο ζην πξνεγνύκελν ζπλέδξην ηεο ΠΔΔΚΠΔ ην 2010 (Κισλάξε & Τδνπξά, 2010). Οη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ρσξίδνληαη ζ απηέο: (α) πξηλ από ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην πεδίν θαη αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, (β) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη εμεξεύλεζεο ζην κνλνπάηη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη (γ) ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ράξηε θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο καζεηέο. Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αθνύ ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο 4-5 αηόκσλ θαη αλαιάβνπλ ν θαζέλαο κία δηαθνξεηηθή εξγαζία θαη ξόιν (Φύιια Καηαγξαθήο- o γεωγπάυορ, Φύιια Παξαηήξεζεο- o γπαμματέαρ παπατηπήσεων, GPS- o τεχνικόρ, κηθξνζθόπηα θαη ζπιινγή θπηώλ θαη δώσλ- o βιολόγορ, Κάξηεο θπηώλ-δώσλ θαη θσηνγξαθηθή κεραλή- o ταξινόμορ) βγαίλνπλ ζην πεδίν. Αθνινπζεί ε πνξεία εμεξεύλεζεο ζην κνλνπάηη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπγθέληξσζε γεσγξαθηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλπεξηγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. Καηαγξάθεηαη ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο θαζώο θαη ην πςόκεηξν ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ηνπ κνλνπαηηνύ θαη ζεκεηώλνληαη ηα θπηά θαη δώα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο ζηα παξαπάλσ ζεκεία παξαηήξεζεο. Μεηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην κνλνπάηη, νη νκάδεο ησλ καζεηώλ

4 επηζθέπηνληαη ην εξγαζηήξην ησλ Ζ/Υ γηα λα εηζάγνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηα γεσγξαθηθά θαη ηα πεξηβαιινληηθά-πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Τα πξώηα, κεηά από θαηάιιειε επεμεξγαζία, ηνπο δίλνπλ ην ράξηε ηνπ κνλνπαηηνύ, ελώ ηα δεύηεξα ηνπο πίλαθεο κε ηηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο, πνπ ζπλδένπλ ηελ ρσξηθή κε ηελ πεξηβαιινληηθή-πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. Έηζη ε καζεηηθή νκάδα βηώλεη ηε δηαδηθαζία κηαο πξαγκαηηθήο νκάδαο κηθξώλ εξεπλεηώλ, πνπ εθαξκόδεη επηζηεκνληθέο κεζόδνπο (παξαηήξεζε, αλαγλώξηζε, ζπιινγή, πεξηγξαθή, θαηαγξαθή, ηαμηλόκεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ). Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αλαπηύρζεθε ελζσκαηώλεη ζηνηρεία βησκαηηθήο κάζεζεο θαη κειέηεο πεδίνπ αιιά θαη δηεξεύλεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (GPS & ΣΓΠ). Τέινο ζεκεηώλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ από ηνπο καζεηέο ζε πεξηβάιινλ ΣΓΠ έγηλε ζην Δξγαζηήξην ΣΓΠ ηνπ Τκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ζ απνδνηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ζην πεδίν ησλ ηθαλνηήησλ απνηειεί ην πξώην ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ. Ζ απνδνηηθόηεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζεη ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο πνπ παξάρζεθε πνπ ήηαλ ν ράξηεο ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ εμεξεύλεζαλ, ζε πεξηβάιινλ ΣΓΠ. Τν ζύλνιν ησλ καζεηώλ θαηάθεξε λα παξάγεη ηνλ ζρεηηθό ράξηε κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Σην Σρήκα 1 παξνπζηάδνληαη νη ηειηθνί ράξηεο πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ ζην εξγαζηήξην όπνπ είλαη επδηάθξηην ην πξνζσπηθό ηνπο ζηνηρείν. Σχήμα 1: Φάξηεο πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ζην εξγαζηήξην ηνπ Τκήκαηνο Γεσγξαθίαο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε γλσζηηθό επίπεδν έγηλε κε βάζε εξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ πνπ ζπκπιεξώζεθε πξηλ ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε (pretest) αθνύ είραλ δηδαρηεί ηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην, θαη κεηά (posttest). Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ρσξηθώλ γλώζεσλ (π.ρ. πώο βξίζθνπκε ηε ζέζε ελόο ηόπνπ; ), πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ (π.ρ. πνηα δώα θαη θπηά ζπλάληεζεο ζηελ πεξηνρή πνπ πεξπάηεζεο; ) θαη πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ κε δώα θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε Σπνλδπισηά Θειαζηηθά, Σπνλδπισηά Πνπιηά, Σπνλδπισηά Ακθίβηα, Σπνλδπισηά Δξπεηά θαη Αζπόλδπια γηα λα επηιέμνπλ νη καζεηέο ηε ζσζηή αληηζηνηρία. Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο κε βάζε νξηζκνύο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη νη καζεηέο λα θαηέρνπλ σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Δ & ΣΤ ηάμεο θαη ηα ΓΔΠΠΣ & ΑΠΣ ηνπ 2003

5 θαη ηνπ ππό εθαξκνγή ΠΣ ηνπ Νένπ Σρνιείνπ Ζ θσδηθνπνίεζε κε αύμνληα αξηζκό έγηλε κε βάζε ηε κεγαιύηεξε πξνζέγγηζε ζηε ζσζηή απάληεζε. Ζ βειηίσζε ζηε κάζεζε κέζσ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αμηνινγήζεθε κε βάζε ηηο δηαθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξηλ θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ωο αληηπξνζσπεπηηθά ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθαλ ηα αζξνίζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζε θάζε εξώηεζε. Τα αζξνίζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ αλά εξώηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 2. Δίλαη θαλεξή ε δηαθνξά (βειηίσζε πξνόδνπ ζηηο απαληήζεηο) γλώζεσλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, ζε δηαθνξεηηθό όκσο βαζκό. Ζ δηαθνξά ειέγρζεθε πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθά κε ηε ρξήζε ηεο δεπγαξσηήο δνθηκήο t επί ησλ απαληήζεσλ θάζε καζεηή ζηηο 8 εξσηήζεηο πξηλ θαη κεηά θαη πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0.001). Απηό ππνδειώλεη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε κάζεζε ζε όιν ην εύξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ νη εξσηήζεηο, θαηά ζπλέπεηα θαζηζηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε επηηπρή ζε επίπεδν γλώζεσλ. Σχήμα 2: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ, πξηλ (pre)= θαη κεηά (post)= ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο νη καζεηέο αμηνινγνύλ ην πξόγξακκα θαη ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Πεξηιάκβαλε θιεηζηέο εξσηήζεηο γηα ην πεδίν θαη γηα ην εξγαζηήξην, όπνπ νη καζεηέο εμέθξαδαλ ηελ άπνςε ηνπο κε ηε δηαβάζκηζε ηεο κεζόδνπ Likert (Μπξηαζνύιε, 2009). Γηα ηελ εθαξκνγή πνζνηηθώλ αλαιύζεσλ νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ κε αύμνληεο αξηζκνύο από 1 σο 5, αληίζηνηρα κε ηηο θαηεγνξίεο θαζόινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιύ, πάξα πνιύ. Τν άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ γηα θάζε εξώηεζε απνηππώλεηαη ζην Σρήκα 3 θαη ζπγθξίλεηαη κε ην 250, πνπ απνηειεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ αζξνηζηηθά νη εξσηήζεηο. Τα αληίζηνηρα αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ επηκέξνπο πξνηίκεζε ησλ καζεηώλ ζην πεδίν ή ζην εξγαζηήξην θαίλνληαη ζην Σρήκα 4.

6 Σχήμα 3: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Με ηελ νξηδόληηα γξακκή θαίλεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα απαληήζεσλ (250). Σχήμα 4: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ζε όηη αθνξά ζηελ πξνηίκεζή ηνπο ζην πεδίν ή εξγαζηήξην (κπιε πεδίν, πξάζηλν εξγαζηήξην). Με ηελ νξηδόληηα γξακκή θαίλεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα απαληήζεσλ (250). Ζ 1 ε εξώηεζε Πόζν ζαο άξεζε ην πξόγξακκα;, ε 2 ε Πόζν ην βξήθαηε ελδηαθέξνλ;, ε 4 ε Θα ζέιαηε λα επαλαιεθζεί; θαη ε 8 ε Πόζν ηθαλνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο ζαο; πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ κία ππνθαηεγνξία θιεηζηώλ εξσηήζεσλ, ζπγθέληξσζαλ αζξνίζκαηα γηα ην πεδίν θαη ην εξγαζηήξην πάλσ από 215 (Σρήκα 3). Παξόια απηά ζηελ 1 ε, 2 ε θαη 4 ε εξώηεζε ε πξνηίκεζή ησλ καζεηώλ γηα ην εξγαζηήξην (Σρήκα 4) ππεξέρεη ζηελ απάληεζε πάξα πνιύ κε ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο 72%, 54%, 70% γηα ην πεδίν θαη 80%, 64%, 84% γηα ην εξγαζηήξην, αληίζηνηρα. Ζ ηξίηε εξώηεζε Πόζν ζπκκεηείραηε ζηε δξάζε; έθηαζε ζην άζξνηζκα 205 (Σρήκα 3) θαη ε επηινγή πάξα πνιύ ζπγθέληξσζε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 36% γηα ην πεδίν θαη 46% γηα ην εξγαζηήξην (Σρήκα 4), γεγνλόο πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ ειάρηζηε έσο αλύπαξθηε εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζε ηέηνηεο θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο. Παξάιιεια ε απάληεζή ηνπο πηζαλόλ επεξεάζηεθε θαη από ην

7 γεγνλόο, όηη ηνπο καζεηέο ηνπ ελόο εθ ησλ δύν ζρνιείσλ ηνπο έπηαζε ε βξνρή ζην πεδίν ηελ ώξα ηεο εξγαζίαο θαη απηό δπζθόιεςε ηελ πνξεία ηνπο ζην κνλνπάηη. Παξόια απηά ζηελ πέκπηε εξώηεζε Πόζν ζπρλά ζέιεηε λα ζπκκεηέρεηε; έδσζαλ ζεηηθέο απαληήζεηο γηα αξθεηά ζπρλή δξάζε ζην πεδίν. Ζ επηζπκία ηνπο γηα επαλάιεςε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κεγάιε αθόκα θαη κε ζπρλόηεηα κία θνξά ην κήλα ζε πνζνζηό 48% γηα ην πεδίν θαη 57,1% γηα ην εξγαζηήξην. Σε θάζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο κέζα αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη πξνβιέπνληαη ηξόπνη γηα ηελ πνιιαπιή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ΤΕΖΣΖΖ Σηελ εξγαζία απηή αλαιύζεθε ζε βάζνο κία κειέηε πεξίπησζεο σο κηα πξώηε πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ζπλδπαζκνύ κειέηεο πεδίνπ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ ΠΔ καζεηώλ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Τα απνηειέζκαηα ελδπλακώλνπλ ηελ άπνςε όηη: Δίλαη αλαγθαία ε ΠΔ ζαλ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηαηί κπνξεί δηάθνξα καζήκαηα λα θαιύπηνπλ ελ κέξεη ζέκαηα ΠΔ, αιιά ν ηξόπνο δηαθέξεη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ είλαη δηαθνξεηηθή από όηη ζηα άιια καζήκαηα (Κηκησλήο, 1995). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ κάζεζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ ήηαλ, όρη ηπραία, πςειή θαη ζηα ηξία επίπεδα (γλσζηηθό, ηθαλνηήησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθό). Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα, αιιά θαη από ηελ επηηπρή θαηαζθεπή ηνπ ράξηε, ηα παηδηά ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, κε θαηάιιειε ππνζηήξημε από ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ, ηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ) θαη ην Παγθόζκην Σύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο (GPS) ζην πιαίζην Πεξηβαιινληηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Απηό επηβεβαίσζε γηα άιιε κία θνξά ηε ζπεηξνεηδή δηάηαμε ηεο ύιεο θαηά ηνλ Bruner (1990). Βαζηθή επηδίσμε πάληα είλαη λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο καζεηέο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθή ζθέςε, ζηόρνη αλσηέξνπ επηπέδνπ, κέζα από κία δηαδηθαζία εμεξεύλεζεο πεδίνπ θαη εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ κε ην δάζθαιν βνεζό θαη ζπλεξγάηε ηνπο. Οη κεγάιεο ειιείςεηο ζε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή γηα ηελ ρξήζε ΣΓΠ ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΚΠΔ θαη ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό, όπσο ζπλέβε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ κέζσ ζπλεξγαζηώλ ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα όπσο ηα iguess θαη digital-earth.eu ή κε ηε ζπλεξγαζία Γήκσλ ή άιισλ ηνπηθώλ θνξέσλ πνπ δηαζέηνπλ εξγαζηήξηα εμνπιηζκέλα κε ΣΓΠ γηα δηθή ηνπο ρξήζε ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο ή γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ. Σεκαληηθή αλαδεηθλύεηαη θαη ζηελ παξνύζα δηδαθηηθή παξέκβαζε ε αλαγθαηόηεηα θαη ε πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο πεδίνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο, πνπ απνηειεί κνξθή δηδαζθαιίαο απαξαίηεηε γηα ην κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Όπσο πξνέθπςε από ηελ εξγαζία ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ρισξίδα θαη παλίδα), ε νπνία επηβεβαηώλεη θαη ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο πεδίνπ αλαδεηθλύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν αλ ιεθζεί ππόςε όηη πξόθεηηαη γηα έλα δείγκα καζεηώλ πνπ πξνέξρεηαη από κία επαξρηαθή πόιε κε πινύζην ζε βηνπνηθηιόηεηα πεξηβάιινλ θαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ εζηία ησλ καζεηώλ. Πνην άξαγε ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα αλ ην δείγκα ήηαλ από ζρνιεία κεγαινύπνιεο, όπνπ νη καζεηέο

8 αληηκεησπίδνπλ πνιύ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο αλαδήηεζεο θαη πξόζβαζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ; Μήπσο ην καζεζηαθό απνηέιεζκα είλαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθό πνπ αμίδεη λα δηαηεζεί ν απαξαίηεηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ΠΔ κε κειέηε πεδίνπ, πνπ είλαη ρξνλνβόξα, κνινλόηη απηό δελ πξνβιεπόηαλ ζηα κέρξη ην 2003 ΑΠΣ; Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απαηηείηαη πεξίπνπ κία νιόθιεξε κέξα ζην πεδίν θαη κία κέξα ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ, αλ απηό δε βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηε δηεμαγσγή όκσο ηνπ εξεπλεηηθνύ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, πεξίπνπ άιιεο δύν κέξεο. Οη απόςεηο ησλ καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθιίλνπλ ζην λα παξαθνινπζνύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα κία θνξά ην κήλα. Δίλαη ινηπόλ απνδεθηό όηη ε κειέηε πεδίνπ είλαη κηα ρξνλνβόξα κνξθή δηδαζθαιίαο αιιά ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιιεο ηερληθέο κπνξεί λα έρεη βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηα ηξία γλσζηηθά επίπεδα. Πξνηείλεηαη ινηπόλ, όρη κόλν λα εληαρζεί ζηε ζεκαηνινγία ησλ Νέσλ Σρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη λα πξνβιεθζεί ν απαηηνύκελνο ρξόλνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθαξκόζηκε. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning. Cambridge Mass: Harvard University Press. Gilbert, J. K. (2005). Visualization: A Metacognitive Skill in Science and Science Education. In J. K. Gilbert, (ed.): Visualization in Science Education. Netherlands: Springer. Johansson, T. (2006). Geographical Information Systems Applications for Schools GISAS. Helsinki, University of Helsinki. Kerski, J. (2009). The Implementation and Effectiveness of GIS in Secondary Education: Geographic Information Systems in Education. VDM Verlag, Germany. Κηκησλήο, Γ. (1995). Τα Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (GIS) Ωο δηδαθηηθά εξγαιεία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αλαθηήζεθε Αύγνπζηνο 20, 2011 από Κισλάξε, Α. & Λατλά Β. (2010). Οη απόςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΓΠ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξαθηηθά 9νπ Παλειιήληνπ Γεσγξαθηθνύ Σπλεδξίνπ. Αζήλα, Κισλάξε, Α. & Τδνπξά Μ. (2010). Μηθξνί εξεπλεηέο ζην κνλνπάηη-αλαθαιύπηνπλ ηε θύζε θαη δεκηνπξγνύλ γεσγξαθηθά δεδνκέλα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (GPS, GIS):Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ. Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ ηεο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Γηάλλελα, Ννεκβξίνπ Klonari, A. & Tzoura M. (2011). The Use of GIS for Understanding Geographical and Environmental Concepts Creating Teaching Material. In Jekel, Koller, Donert, Vogler (eds.): Learning with GI 2011-Implementing Digital Earth in Education. Berlin, Germany: Wichmann Verlag. Λακπξηλόο, Ν. (2009). Σρεηηθά κε ηε Γηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο ζην ζρνιείν. Δθδόζεηο Γξάθεκα, Θεζζαινλίθε. Μπξηαζνύιε, Δ. (2009). Μέζνδνη Έξεπλαο ζηε Γεσγξαθία. Γηδαθηηθέο Σεκεηώζεηο, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Sutton, T., Dassau O. & Sutton M. (2009). A Gentle Introduction to GIS. Chief Directorate: Spatial Planning and Information, Department of Land Affairs, Eastern Cape.

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα