Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;"

Transcript

1 Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια, Α/ζκηα Γ/λζε Ν. Λέζβνπ 2. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Γεσγξαθίαο 3. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Η παξνύζα εξγαζία είρε σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ ζε ζπλδπαζκό κε κειέηε πεδίνπ, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Αλαιύζεθε θαη αμηνινγήζεθε κειέηε πεξίπησζεο, ζπγθεθξηκέλα έλα πξόγξακκα ΠΔ κε ηίηιν «Μηθξνί εξεπλεηέο ζην κνλνπάηη» πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ & ΣΤ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαη πνπ εθαξκόζηεθε ζε δείγκα 50 καζεηώλ ζε δύν ζρνιεία ηεο Μπηηιήλεο ζηε λήζν Λέζβν, θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν Οη καζεηέο αθνινπζνύλ κηα πνξεία ζην κνλνπάηη κε ηε ρξήζε ηνπ Παγθόζκηνπ Σπζηήκαηνο Δληνπηζκνύ Θέζεο (GPS), θαηαγξάθνπλ πεξηβαιινληηθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην εξγαζηήξην Η/Υ νπηηθνπνηνύλ ηελ πιεξνθνξία ζε Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ) θαη θαηαζθεπάδνπλ ράξηε. Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηε κάζεζε έγηλε κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Από ηελ αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο πξνθύπηνπλ ελζαξξπληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ρξήζε θαηλνηόκσλ κνξθώλ θαη ηερληθώλ δηδαζθαιίαο ζηελ ΠΔ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, κειέηε πεδίνπ, Παγθόζκην Σύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο, Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, θαηαζθεπή ράξηε, εξσηεκαηνιόγηα ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) ζήκεξα, είηε σο απηνηειήο ζεζκόο, είηε εληαγκέλε ζην επξύηεξν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία θαη ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, απαληά κε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα ζηηο Πεξηβαιινληηθέο, Δθπαηδεπηηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Σύκθσλα κε ην ΑΠΣ ηνπ 2003 θαη ην ππό δηακόξθσζε ΑΠΣ ( ), νη βαζηθέο αξρέο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ ΠΔ είλαη νη εμήο: (α) δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ

2 ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο, (β) έκθαζε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ζηε ρξήζε ελεξγεηηθώλ κεζόδσλ, (γ) εζηίαζε ζηελ αεηθόξν δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο, (δ) άκεζε δξάζε ζε ηνπηθό επίπεδν κε ζηόρν καθξνρξόληα απνηειέζκαηα ζε εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν, (ε) επαηζζεηνπνίεζε ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο Τερλνινγίαο θαη (ζη) αλάδεημε ζπλεξγαζίαο θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηε δσή. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ ΠΔ είλαη ε έλλνηα ηνπ ρώξνπ, πνπ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία ζηε κειέηε πεδίνπ (Λακπξηλόο, 2009). Ζ κειέηε πεδίνπ πξνάγεη ηε κάζεζε έμσ από ηε ηάμε, θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζέζε ζην ρώξν αιιά θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ζην ρώξν κπνξεί λα γίλεη ζήκεξα κε ηελ ρξήζε ηνπ Παγθόζκηνπ Σπζηήκαηνο Δληνπηζκνύ Θέζεο (Global Positioning System, GPS), ελώ ε ηνπνζέηεζε ζην ρώξν θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλνπλ ζε Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ). Ζ ηειηθή θαηαζθεπή ελόο ράξηε ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηθόλαο ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή θαηλνκέλνπ, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά. Τα πιενλεθηήκαηα απμάλνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ράξηεο απνθηήζεη κηα δπλακηθή δνκή, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ΣΓΠ. Πξνεγνύκελεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ηα ΣΓΠ είλαη έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν πνπ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ρσξηθώλ δεμηνηήησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ (Johansson, 2006, Kerski, 2009) θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ζπλδπάζεη πνιιέο ζύγρξνλεο πξαθηηθέο, όπσο κειέηε πεδίνπ θαη κέζνδν project. Λόγσ απηώλ ησλ παηδαγσγηθώλ πιενλεθηεκάησλ, ηα ΣΓΠ έρνπλ βξεη ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξώλ όπσο νη ΖΠΑ, Καλαδάο, Απζηξαιία, Ν. Εειαλδία θαη Δπξώπε. Με βάζε απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΓΠ (Κισλάξε & Λατλά, 2010), ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηαιόγνη πνπ ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ΣΓΠ είλαη όηη: απμάλνπλ ηα θίλεηξα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο δπλαηόηεηεο κάζεζεο, πξνσζνύλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, απνηεινύλ εξγαιείν εμεξεύλεζεο, δίλνπλ επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ θνηλσλία, ζπλδένπλ ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, θαιιηεξγνύλ νκαδηθό πλεύκα θαη ζπλεξγαζία θαη δίλνπλ δπλαηόηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαη νη δηάθνξεο δπλαηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ ΣΓΠ (Gilbert, 2005, Klonari & Tzoura, 2011) είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πξνζθνξόηεξεο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε (Sutton et al., 2009). Καηά ζπλέπεηα νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ λέεο δπλαηόηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη εξώηεκα απνηειεί ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ δπλαηνηήησλ απηώλ ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ πνπ απεπζύλνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο, όπσο ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο ελόο πξνγξάκκαηνο ΠΔ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο (GPS θαη ΣΓΠ) ζε ζπλδπαζκό κε κειέηε πεδίνπ θαη ζα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ελόο ηέηνηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ, γλώζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ; Απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δίδεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνύ

3 παθέηνπ (Κισλάξε & Τδνπξά, 2010) ην νπνίν εθαξκόζηεθε ζε δείγκα 50 καζεηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζηελ Λέζβν. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα απνηειέζνπλ βάζε γηα λα απαληεζνύλ γεληθόηεξα εξσηήκαηα πνπ αλαδύνληαη, όπσο: (α) Πνηα είλαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ ΣΓΠ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΠΔ; (β) Πνηα είλαη ε δηακόξθσζε ηνπ καζεζηαθνύ εθείλνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ηε δόκεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησληθαλνηήησλ κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ κέζα ζε θιίκα ραξάο θαη δηαζθέδαζεο; ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Σηελ έξεπλα πνπ έγηλε θαηά ην ζρνιηθό έηνο , ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 50 καζεηέο, 24 ηεο Δ ηάμεο θαη 26 ηεο ΣΤ ηάμεο, δύν Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ ηεο Μπηηιήλεο (Βαξεηάο θαη Ταμηαξρώλ). Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ζεσξήζεθε επαξθήο γηα ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ, ελώ ε αλαινγία ειηθηώλ θαη θύισλ είλαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από ηελ κειέηε πεξίπησζεο. Πεξαηηέξσ ηζρύ ζηελ δηαδηθαζία πξνζδίδεη ε πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ από δύν δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά ζρνιεία. Γηα ηελ έξεπλα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιόγηα: (α) Δξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησλ γνληώλ, ηελ πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηελ ύπαξμε Ζ/Υ ζην ζπίηη όπσο θαη ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ, (β) Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ κε αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο πνπ νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (pretest) θαη νκνίσο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (posttest) θαη (γ) Δξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ από ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ. Τν εθπαηδεπηηθό παθέην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλαπηύρζεθε κε βάζε ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ παξνπζηάζζεθε ιεπηνκεξώο ζην πξνεγνύκελν ζπλέδξην ηεο ΠΔΔΚΠΔ ην 2010 (Κισλάξε & Τδνπξά, 2010). Οη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ρσξίδνληαη ζ απηέο: (α) πξηλ από ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην πεδίν θαη αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, (β) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη εμεξεύλεζεο ζην κνλνπάηη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη (γ) ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ράξηε θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο καζεηέο. Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αθνύ ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο 4-5 αηόκσλ θαη αλαιάβνπλ ν θαζέλαο κία δηαθνξεηηθή εξγαζία θαη ξόιν (Φύιια Καηαγξαθήο- o γεωγπάυορ, Φύιια Παξαηήξεζεο- o γπαμματέαρ παπατηπήσεων, GPS- o τεχνικόρ, κηθξνζθόπηα θαη ζπιινγή θπηώλ θαη δώσλ- o βιολόγορ, Κάξηεο θπηώλ-δώσλ θαη θσηνγξαθηθή κεραλή- o ταξινόμορ) βγαίλνπλ ζην πεδίν. Αθνινπζεί ε πνξεία εμεξεύλεζεο ζην κνλνπάηη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπγθέληξσζε γεσγξαθηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλπεξηγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. Καηαγξάθεηαη ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο θαζώο θαη ην πςόκεηξν ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ηνπ κνλνπαηηνύ θαη ζεκεηώλνληαη ηα θπηά θαη δώα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο ζηα παξαπάλσ ζεκεία παξαηήξεζεο. Μεηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην κνλνπάηη, νη νκάδεο ησλ καζεηώλ

4 επηζθέπηνληαη ην εξγαζηήξην ησλ Ζ/Υ γηα λα εηζάγνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηα γεσγξαθηθά θαη ηα πεξηβαιινληηθά-πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Τα πξώηα, κεηά από θαηάιιειε επεμεξγαζία, ηνπο δίλνπλ ην ράξηε ηνπ κνλνπαηηνύ, ελώ ηα δεύηεξα ηνπο πίλαθεο κε ηηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο, πνπ ζπλδένπλ ηελ ρσξηθή κε ηελ πεξηβαιινληηθή-πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. Έηζη ε καζεηηθή νκάδα βηώλεη ηε δηαδηθαζία κηαο πξαγκαηηθήο νκάδαο κηθξώλ εξεπλεηώλ, πνπ εθαξκόδεη επηζηεκνληθέο κεζόδνπο (παξαηήξεζε, αλαγλώξηζε, ζπιινγή, πεξηγξαθή, θαηαγξαθή, ηαμηλόκεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ). Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αλαπηύρζεθε ελζσκαηώλεη ζηνηρεία βησκαηηθήο κάζεζεο θαη κειέηεο πεδίνπ αιιά θαη δηεξεύλεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (GPS & ΣΓΠ). Τέινο ζεκεηώλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ από ηνπο καζεηέο ζε πεξηβάιινλ ΣΓΠ έγηλε ζην Δξγαζηήξην ΣΓΠ ηνπ Τκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ζ απνδνηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ζην πεδίν ησλ ηθαλνηήησλ απνηειεί ην πξώην ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ. Ζ απνδνηηθόηεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζεη ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο πνπ παξάρζεθε πνπ ήηαλ ν ράξηεο ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ εμεξεύλεζαλ, ζε πεξηβάιινλ ΣΓΠ. Τν ζύλνιν ησλ καζεηώλ θαηάθεξε λα παξάγεη ηνλ ζρεηηθό ράξηε κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Σην Σρήκα 1 παξνπζηάδνληαη νη ηειηθνί ράξηεο πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ ζην εξγαζηήξην όπνπ είλαη επδηάθξηην ην πξνζσπηθό ηνπο ζηνηρείν. Σχήμα 1: Φάξηεο πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ζην εξγαζηήξην ηνπ Τκήκαηνο Γεσγξαθίαο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε γλσζηηθό επίπεδν έγηλε κε βάζε εξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ πνπ ζπκπιεξώζεθε πξηλ ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε (pretest) αθνύ είραλ δηδαρηεί ηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην, θαη κεηά (posttest). Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ρσξηθώλ γλώζεσλ (π.ρ. πώο βξίζθνπκε ηε ζέζε ελόο ηόπνπ; ), πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ (π.ρ. πνηα δώα θαη θπηά ζπλάληεζεο ζηελ πεξηνρή πνπ πεξπάηεζεο; ) θαη πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ κε δώα θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε Σπνλδπισηά Θειαζηηθά, Σπνλδπισηά Πνπιηά, Σπνλδπισηά Ακθίβηα, Σπνλδπισηά Δξπεηά θαη Αζπόλδπια γηα λα επηιέμνπλ νη καζεηέο ηε ζσζηή αληηζηνηρία. Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο κε βάζε νξηζκνύο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη νη καζεηέο λα θαηέρνπλ σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Δ & ΣΤ ηάμεο θαη ηα ΓΔΠΠΣ & ΑΠΣ ηνπ 2003

5 θαη ηνπ ππό εθαξκνγή ΠΣ ηνπ Νένπ Σρνιείνπ Ζ θσδηθνπνίεζε κε αύμνληα αξηζκό έγηλε κε βάζε ηε κεγαιύηεξε πξνζέγγηζε ζηε ζσζηή απάληεζε. Ζ βειηίσζε ζηε κάζεζε κέζσ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αμηνινγήζεθε κε βάζε ηηο δηαθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξηλ θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ωο αληηπξνζσπεπηηθά ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθαλ ηα αζξνίζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζε θάζε εξώηεζε. Τα αζξνίζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ αλά εξώηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 2. Δίλαη θαλεξή ε δηαθνξά (βειηίσζε πξνόδνπ ζηηο απαληήζεηο) γλώζεσλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, ζε δηαθνξεηηθό όκσο βαζκό. Ζ δηαθνξά ειέγρζεθε πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθά κε ηε ρξήζε ηεο δεπγαξσηήο δνθηκήο t επί ησλ απαληήζεσλ θάζε καζεηή ζηηο 8 εξσηήζεηο πξηλ θαη κεηά θαη πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0.001). Απηό ππνδειώλεη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε κάζεζε ζε όιν ην εύξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ νη εξσηήζεηο, θαηά ζπλέπεηα θαζηζηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε επηηπρή ζε επίπεδν γλώζεσλ. Σχήμα 2: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ, πξηλ (pre)= θαη κεηά (post)= ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο νη καζεηέο αμηνινγνύλ ην πξόγξακκα θαη ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Πεξηιάκβαλε θιεηζηέο εξσηήζεηο γηα ην πεδίν θαη γηα ην εξγαζηήξην, όπνπ νη καζεηέο εμέθξαδαλ ηελ άπνςε ηνπο κε ηε δηαβάζκηζε ηεο κεζόδνπ Likert (Μπξηαζνύιε, 2009). Γηα ηελ εθαξκνγή πνζνηηθώλ αλαιύζεσλ νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ κε αύμνληεο αξηζκνύο από 1 σο 5, αληίζηνηρα κε ηηο θαηεγνξίεο θαζόινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιύ, πάξα πνιύ. Τν άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ γηα θάζε εξώηεζε απνηππώλεηαη ζην Σρήκα 3 θαη ζπγθξίλεηαη κε ην 250, πνπ απνηειεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ αζξνηζηηθά νη εξσηήζεηο. Τα αληίζηνηρα αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ επηκέξνπο πξνηίκεζε ησλ καζεηώλ ζην πεδίν ή ζην εξγαζηήξην θαίλνληαη ζην Σρήκα 4.

6 Σχήμα 3: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Με ηελ νξηδόληηα γξακκή θαίλεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα απαληήζεσλ (250). Σχήμα 4: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ζε όηη αθνξά ζηελ πξνηίκεζή ηνπο ζην πεδίν ή εξγαζηήξην (κπιε πεδίν, πξάζηλν εξγαζηήξην). Με ηελ νξηδόληηα γξακκή θαίλεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα απαληήζεσλ (250). Ζ 1 ε εξώηεζε Πόζν ζαο άξεζε ην πξόγξακκα;, ε 2 ε Πόζν ην βξήθαηε ελδηαθέξνλ;, ε 4 ε Θα ζέιαηε λα επαλαιεθζεί; θαη ε 8 ε Πόζν ηθαλνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο ζαο; πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ κία ππνθαηεγνξία θιεηζηώλ εξσηήζεσλ, ζπγθέληξσζαλ αζξνίζκαηα γηα ην πεδίν θαη ην εξγαζηήξην πάλσ από 215 (Σρήκα 3). Παξόια απηά ζηελ 1 ε, 2 ε θαη 4 ε εξώηεζε ε πξνηίκεζή ησλ καζεηώλ γηα ην εξγαζηήξην (Σρήκα 4) ππεξέρεη ζηελ απάληεζε πάξα πνιύ κε ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο 72%, 54%, 70% γηα ην πεδίν θαη 80%, 64%, 84% γηα ην εξγαζηήξην, αληίζηνηρα. Ζ ηξίηε εξώηεζε Πόζν ζπκκεηείραηε ζηε δξάζε; έθηαζε ζην άζξνηζκα 205 (Σρήκα 3) θαη ε επηινγή πάξα πνιύ ζπγθέληξσζε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 36% γηα ην πεδίν θαη 46% γηα ην εξγαζηήξην (Σρήκα 4), γεγνλόο πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ ειάρηζηε έσο αλύπαξθηε εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζε ηέηνηεο θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο. Παξάιιεια ε απάληεζή ηνπο πηζαλόλ επεξεάζηεθε θαη από ην

7 γεγνλόο, όηη ηνπο καζεηέο ηνπ ελόο εθ ησλ δύν ζρνιείσλ ηνπο έπηαζε ε βξνρή ζην πεδίν ηελ ώξα ηεο εξγαζίαο θαη απηό δπζθόιεςε ηελ πνξεία ηνπο ζην κνλνπάηη. Παξόια απηά ζηελ πέκπηε εξώηεζε Πόζν ζπρλά ζέιεηε λα ζπκκεηέρεηε; έδσζαλ ζεηηθέο απαληήζεηο γηα αξθεηά ζπρλή δξάζε ζην πεδίν. Ζ επηζπκία ηνπο γηα επαλάιεςε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κεγάιε αθόκα θαη κε ζπρλόηεηα κία θνξά ην κήλα ζε πνζνζηό 48% γηα ην πεδίν θαη 57,1% γηα ην εξγαζηήξην. Σε θάζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο κέζα αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη πξνβιέπνληαη ηξόπνη γηα ηελ πνιιαπιή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ΤΕΖΣΖΖ Σηελ εξγαζία απηή αλαιύζεθε ζε βάζνο κία κειέηε πεξίπησζεο σο κηα πξώηε πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ζπλδπαζκνύ κειέηεο πεδίνπ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ ΠΔ καζεηώλ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Τα απνηειέζκαηα ελδπλακώλνπλ ηελ άπνςε όηη: Δίλαη αλαγθαία ε ΠΔ ζαλ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηαηί κπνξεί δηάθνξα καζήκαηα λα θαιύπηνπλ ελ κέξεη ζέκαηα ΠΔ, αιιά ν ηξόπνο δηαθέξεη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ είλαη δηαθνξεηηθή από όηη ζηα άιια καζήκαηα (Κηκησλήο, 1995). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ κάζεζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ ήηαλ, όρη ηπραία, πςειή θαη ζηα ηξία επίπεδα (γλσζηηθό, ηθαλνηήησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθό). Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα, αιιά θαη από ηελ επηηπρή θαηαζθεπή ηνπ ράξηε, ηα παηδηά ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, κε θαηάιιειε ππνζηήξημε από ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ, ηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ) θαη ην Παγθόζκην Σύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο (GPS) ζην πιαίζην Πεξηβαιινληηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Απηό επηβεβαίσζε γηα άιιε κία θνξά ηε ζπεηξνεηδή δηάηαμε ηεο ύιεο θαηά ηνλ Bruner (1990). Βαζηθή επηδίσμε πάληα είλαη λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο καζεηέο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθή ζθέςε, ζηόρνη αλσηέξνπ επηπέδνπ, κέζα από κία δηαδηθαζία εμεξεύλεζεο πεδίνπ θαη εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ κε ην δάζθαιν βνεζό θαη ζπλεξγάηε ηνπο. Οη κεγάιεο ειιείςεηο ζε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή γηα ηελ ρξήζε ΣΓΠ ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΚΠΔ θαη ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό, όπσο ζπλέβε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ κέζσ ζπλεξγαζηώλ ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα όπσο ηα iguess θαη digital-earth.eu ή κε ηε ζπλεξγαζία Γήκσλ ή άιισλ ηνπηθώλ θνξέσλ πνπ δηαζέηνπλ εξγαζηήξηα εμνπιηζκέλα κε ΣΓΠ γηα δηθή ηνπο ρξήζε ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο ή γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ. Σεκαληηθή αλαδεηθλύεηαη θαη ζηελ παξνύζα δηδαθηηθή παξέκβαζε ε αλαγθαηόηεηα θαη ε πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο πεδίνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο, πνπ απνηειεί κνξθή δηδαζθαιίαο απαξαίηεηε γηα ην κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Όπσο πξνέθπςε από ηελ εξγαζία ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ρισξίδα θαη παλίδα), ε νπνία επηβεβαηώλεη θαη ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο πεδίνπ αλαδεηθλύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν αλ ιεθζεί ππόςε όηη πξόθεηηαη γηα έλα δείγκα καζεηώλ πνπ πξνέξρεηαη από κία επαξρηαθή πόιε κε πινύζην ζε βηνπνηθηιόηεηα πεξηβάιινλ θαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ εζηία ησλ καζεηώλ. Πνην άξαγε ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα αλ ην δείγκα ήηαλ από ζρνιεία κεγαινύπνιεο, όπνπ νη καζεηέο

8 αληηκεησπίδνπλ πνιύ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο αλαδήηεζεο θαη πξόζβαζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ; Μήπσο ην καζεζηαθό απνηέιεζκα είλαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθό πνπ αμίδεη λα δηαηεζεί ν απαξαίηεηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ΠΔ κε κειέηε πεδίνπ, πνπ είλαη ρξνλνβόξα, κνινλόηη απηό δελ πξνβιεπόηαλ ζηα κέρξη ην 2003 ΑΠΣ; Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απαηηείηαη πεξίπνπ κία νιόθιεξε κέξα ζην πεδίν θαη κία κέξα ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ, αλ απηό δε βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηε δηεμαγσγή όκσο ηνπ εξεπλεηηθνύ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, πεξίπνπ άιιεο δύν κέξεο. Οη απόςεηο ησλ καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθιίλνπλ ζην λα παξαθνινπζνύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα κία θνξά ην κήλα. Δίλαη ινηπόλ απνδεθηό όηη ε κειέηε πεδίνπ είλαη κηα ρξνλνβόξα κνξθή δηδαζθαιίαο αιιά ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιιεο ηερληθέο κπνξεί λα έρεη βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηα ηξία γλσζηηθά επίπεδα. Πξνηείλεηαη ινηπόλ, όρη κόλν λα εληαρζεί ζηε ζεκαηνινγία ησλ Νέσλ Σρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη λα πξνβιεθζεί ν απαηηνύκελνο ρξόλνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθαξκόζηκε. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning. Cambridge Mass: Harvard University Press. Gilbert, J. K. (2005). Visualization: A Metacognitive Skill in Science and Science Education. In J. K. Gilbert, (ed.): Visualization in Science Education. Netherlands: Springer. Johansson, T. (2006). Geographical Information Systems Applications for Schools GISAS. Helsinki, University of Helsinki. Kerski, J. (2009). The Implementation and Effectiveness of GIS in Secondary Education: Geographic Information Systems in Education. VDM Verlag, Germany. Κηκησλήο, Γ. (1995). Τα Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (GIS) Ωο δηδαθηηθά εξγαιεία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αλαθηήζεθε Αύγνπζηνο 20, 2011 από Κισλάξε, Α. & Λατλά Β. (2010). Οη απόςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΓΠ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξαθηηθά 9νπ Παλειιήληνπ Γεσγξαθηθνύ Σπλεδξίνπ. Αζήλα, Κισλάξε, Α. & Τδνπξά Μ. (2010). Μηθξνί εξεπλεηέο ζην κνλνπάηη-αλαθαιύπηνπλ ηε θύζε θαη δεκηνπξγνύλ γεσγξαθηθά δεδνκέλα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (GPS, GIS):Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ. Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ ηεο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Γηάλλελα, Ννεκβξίνπ Klonari, A. & Tzoura M. (2011). The Use of GIS for Understanding Geographical and Environmental Concepts Creating Teaching Material. In Jekel, Koller, Donert, Vogler (eds.): Learning with GI 2011-Implementing Digital Earth in Education. Berlin, Germany: Wichmann Verlag. Λακπξηλόο, Ν. (2009). Σρεηηθά κε ηε Γηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο ζην ζρνιείν. Δθδόζεηο Γξάθεκα, Θεζζαινλίθε. Μπξηαζνύιε, Δ. (2009). Μέζνδνη Έξεπλαο ζηε Γεσγξαθία. Γηδαθηηθέο Σεκεηώζεηο, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Sutton, T., Dassau O. & Sutton M. (2009). A Gentle Introduction to GIS. Chief Directorate: Spatial Planning and Information, Department of Land Affairs, Eastern Cape.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα