Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;"

Transcript

1 Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια, Α/ζκηα Γ/λζε Ν. Λέζβνπ 2. Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Γεσγξαθίαο 3. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο ΠΔΡΗΛΖΨΖ Η παξνύζα εξγαζία είρε σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ ζε ζπλδπαζκό κε κειέηε πεδίνπ, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) γηα καζεηέο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Αλαιύζεθε θαη αμηνινγήζεθε κειέηε πεξίπησζεο, ζπγθεθξηκέλα έλα πξόγξακκα ΠΔ κε ηίηιν «Μηθξνί εξεπλεηέο ζην κνλνπάηη» πνπ απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ & ΣΤ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαη πνπ εθαξκόζηεθε ζε δείγκα 50 καζεηώλ ζε δύν ζρνιεία ηεο Μπηηιήλεο ζηε λήζν Λέζβν, θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν Οη καζεηέο αθνινπζνύλ κηα πνξεία ζην κνλνπάηη κε ηε ρξήζε ηνπ Παγθόζκηνπ Σπζηήκαηνο Δληνπηζκνύ Θέζεο (GPS), θαηαγξάθνπλ πεξηβαιινληηθά θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην εξγαζηήξην Η/Υ νπηηθνπνηνύλ ηελ πιεξνθνξία ζε Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ) θαη θαηαζθεπάδνπλ ράξηε. Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηε κάζεζε έγηλε κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Από ηελ αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο πξνθύπηνπλ ελζαξξπληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ρξήζε θαηλνηόκσλ κνξθώλ θαη ηερληθώλ δηδαζθαιίαο ζηελ ΠΔ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, κειέηε πεδίνπ, Παγθόζκην Σύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο, Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, θαηαζθεπή ράξηε, εξσηεκαηνιόγηα ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ) ζήκεξα, είηε σο απηνηειήο ζεζκόο, είηε εληαγκέλε ζην επξύηεξν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία θαη ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, απαληά κε ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα ζηηο Πεξηβαιινληηθέο, Δθπαηδεπηηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνθιήζεηο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο. Σύκθσλα κε ην ΑΠΣ ηνπ 2003 θαη ην ππό δηακόξθσζε ΑΠΣ ( ), νη βαζηθέο αξρέο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ ΠΔ είλαη νη εμήο: (α) δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ

2 ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο, (β) έκθαζε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ζηε ρξήζε ελεξγεηηθώλ κεζόδσλ, (γ) εζηίαζε ζηελ αεηθόξν δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο, (δ) άκεζε δξάζε ζε ηνπηθό επίπεδν κε ζηόρν καθξνρξόληα απνηειέζκαηα ζε εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν, (ε) επαηζζεηνπνίεζε ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ νξζή ρξήζε ηεο Τερλνινγίαο θαη (ζη) αλάδεημε ζπλεξγαζίαο θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ζηε δσή. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ ΠΔ είλαη ε έλλνηα ηνπ ρώξνπ, πνπ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία ζηε κειέηε πεδίνπ (Λακπξηλόο, 2009). Ζ κειέηε πεδίνπ πξνάγεη ηε κάζεζε έμσ από ηε ηάμε, θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζέζε ζην ρώξν αιιά θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεο ζην ρώξν κπνξεί λα γίλεη ζήκεξα κε ηελ ρξήζε ηνπ Παγθόζκηνπ Σπζηήκαηνο Δληνπηζκνύ Θέζεο (Global Positioning System, GPS), ελώ ε ηνπνζέηεζε ζην ρώξν θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλνπλ ζε Σύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ). Ζ ηειηθή θαηαζθεπή ελόο ράξηε ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηθόλαο ελόο πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο ή θαηλνκέλνπ, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά. Τα πιενλεθηήκαηα απμάλνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ράξηεο απνθηήζεη κηα δπλακηθή δνκή, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ΣΓΠ. Πξνεγνύκελεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ηα ΣΓΠ είλαη έλα εθπαηδεπηηθό εξγαιείν πνπ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ρσξηθώλ δεμηνηήησλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ (Johansson, 2006, Kerski, 2009) θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ζπλδπάζεη πνιιέο ζύγρξνλεο πξαθηηθέο, όπσο κειέηε πεδίνπ θαη κέζνδν project. Λόγσ απηώλ ησλ παηδαγσγηθώλ πιενλεθηεκάησλ, ηα ΣΓΠ έρνπλ βξεη ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξώλ όπσο νη ΖΠΑ, Καλαδάο, Απζηξαιία, Ν. Εειαλδία θαη Δπξώπε. Με βάζε απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΓΠ (Κισλάξε & Λατλά, 2010), ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηαιόγνη πνπ ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ΣΓΠ είλαη όηη: απμάλνπλ ηα θίλεηξα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο δπλαηόηεηεο κάζεζεο, πξνσζνύλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, απνηεινύλ εξγαιείν εμεξεύλεζεο, δίλνπλ επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ θνηλσλία, ζπλδένπλ ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, θαιιηεξγνύλ νκαδηθό πλεύκα θαη ζπλεξγαζία θαη δίλνπλ δπλαηόηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θαη νη δηάθνξεο δπλαηόηεηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ ΣΓΠ (Gilbert, 2005, Klonari & Tzoura, 2011) είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πξνζθνξόηεξεο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε (Sutton et al., 2009). Καηά ζπλέπεηα νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ λέεο δπλαηόηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη εξώηεκα απνηειεί ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ δπλαηνηήησλ απηώλ ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ πνπ απεπζύλνληαη ζε κηθξέο ειηθίεο, όπσο ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο ελόο πξνγξάκκαηνο ΠΔ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο (GPS θαη ΣΓΠ) ζε ζπλδπαζκό κε κειέηε πεδίνπ θαη ζα απεπζύλεηαη ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ελόο ηέηνηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ, γλώζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ; Απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δίδεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνύ

3 παθέηνπ (Κισλάξε & Τδνπξά, 2010) ην νπνίν εθαξκόζηεθε ζε δείγκα 50 καζεηώλ ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ζηελ Λέζβν. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξεί λα απνηειέζνπλ βάζε γηα λα απαληεζνύλ γεληθόηεξα εξσηήκαηα πνπ αλαδύνληαη, όπσο: (α) Πνηα είλαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ ΣΓΠ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΠΔ; (β) Πνηα είλαη ε δηακόξθσζε ηνπ καζεζηαθνύ εθείλνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ηε δόκεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησληθαλνηήησλ κε ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ κέζα ζε θιίκα ραξάο θαη δηαζθέδαζεο; ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Σηελ έξεπλα πνπ έγηλε θαηά ην ζρνιηθό έηνο , ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 50 καζεηέο, 24 ηεο Δ ηάμεο θαη 26 ηεο ΣΤ ηάμεο, δύν Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ ηεο Μπηηιήλεο (Βαξεηάο θαη Ταμηαξρώλ). Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ζεσξήζεθε επαξθήο γηα ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ, ελώ ε αλαινγία ειηθηώλ θαη θύισλ είλαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από ηελ κειέηε πεξίπησζεο. Πεξαηηέξσ ηζρύ ζηελ δηαδηθαζία πξνζδίδεη ε πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ από δύν δηαθνξεηηθά Γεκνηηθά ζρνιεία. Γηα ηελ έξεπλα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιόγηα: (α) Δξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ, ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησλ γνληώλ, ηελ πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηελ ύπαξμε Ζ/Υ ζην ζπίηη όπσο θαη ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ, (β) Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ κε αλνηρηέο εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο αληηζηνίρηζεο πνπ νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (pretest) θαη νκνίσο κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (posttest) θαη (γ) Δξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ από ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ. Τν εθπαηδεπηηθό παθέην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλαπηύρζεθε κε βάζε ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ παξνπζηάζζεθε ιεπηνκεξώο ζην πξνεγνύκελν ζπλέδξην ηεο ΠΔΔΚΠΔ ην 2010 (Κισλάξε & Τδνπξά, 2010). Οη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ρσξίδνληαη ζ απηέο: (α) πξηλ από ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην πεδίν θαη αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, (β) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη εμεξεύλεζεο ζην κνλνπάηη γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη (γ) ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ράξηε θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο καζεηέο. Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο αθνύ ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο 4-5 αηόκσλ θαη αλαιάβνπλ ν θαζέλαο κία δηαθνξεηηθή εξγαζία θαη ξόιν (Φύιια Καηαγξαθήο- o γεωγπάυορ, Φύιια Παξαηήξεζεο- o γπαμματέαρ παπατηπήσεων, GPS- o τεχνικόρ, κηθξνζθόπηα θαη ζπιινγή θπηώλ θαη δώσλ- o βιολόγορ, Κάξηεο θπηώλ-δώσλ θαη θσηνγξαθηθή κεραλή- o ταξινόμορ) βγαίλνπλ ζην πεδίν. Αθνινπζεί ε πνξεία εμεξεύλεζεο ζην κνλνπάηη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζπγθέληξσζε γεσγξαθηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλπεξηγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. Καηαγξάθεηαη ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο θαζώο θαη ην πςόκεηξν ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ηνπ κνλνπαηηνύ θαη ζεκεηώλνληαη ηα θπηά θαη δώα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο ζηα παξαπάλσ ζεκεία παξαηήξεζεο. Μεηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην κνλνπάηη, νη νκάδεο ησλ καζεηώλ

4 επηζθέπηνληαη ην εξγαζηήξην ησλ Ζ/Υ γηα λα εηζάγνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηα γεσγξαθηθά θαη ηα πεξηβαιινληηθά-πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Τα πξώηα, κεηά από θαηάιιειε επεμεξγαζία, ηνπο δίλνπλ ην ράξηε ηνπ κνλνπαηηνύ, ελώ ηα δεύηεξα ηνπο πίλαθεο κε ηηο πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο, πνπ ζπλδένπλ ηελ ρσξηθή κε ηελ πεξηβαιινληηθή-πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. Έηζη ε καζεηηθή νκάδα βηώλεη ηε δηαδηθαζία κηαο πξαγκαηηθήο νκάδαο κηθξώλ εξεπλεηώλ, πνπ εθαξκόδεη επηζηεκνληθέο κεζόδνπο (παξαηήξεζε, αλαγλώξηζε, ζπιινγή, πεξηγξαθή, θαηαγξαθή, ηαμηλόκεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ). Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αλαπηύρζεθε ελζσκαηώλεη ζηνηρεία βησκαηηθήο κάζεζεο θαη κειέηεο πεδίνπ αιιά θαη δηεξεύλεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (GPS & ΣΓΠ). Τέινο ζεκεηώλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ από ηνπο καζεηέο ζε πεξηβάιινλ ΣΓΠ έγηλε ζην Δξγαζηήξην ΣΓΠ ηνπ Τκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ζ απνδνηηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ ζην πεδίν ησλ ηθαλνηήησλ απνηειεί ην πξώην ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ. Ζ απνδνηηθόηεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί βάζεη ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο πνπ παξάρζεθε πνπ ήηαλ ν ράξηεο ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ εμεξεύλεζαλ, ζε πεξηβάιινλ ΣΓΠ. Τν ζύλνιν ησλ καζεηώλ θαηάθεξε λα παξάγεη ηνλ ζρεηηθό ράξηε κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Σην Σρήκα 1 παξνπζηάδνληαη νη ηειηθνί ράξηεο πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ ζην εξγαζηήξην όπνπ είλαη επδηάθξηην ην πξνζσπηθό ηνπο ζηνηρείν. Σχήμα 1: Φάξηεο πνπ θαηαζθεύαζαλ νη καζεηέο ζην εξγαζηήξην ηνπ Τκήκαηνο Γεσγξαθίαο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζε γλσζηηθό επίπεδν έγηλε κε βάζε εξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ πνπ ζπκπιεξώζεθε πξηλ ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε (pretest) αθνύ είραλ δηδαρηεί ηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην, θαη κεηά (posttest). Τν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ρσξηθώλ γλώζεσλ (π.ρ. πώο βξίζθνπκε ηε ζέζε ελόο ηόπνπ; ), πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ (π.ρ. πνηα δώα θαη θπηά ζπλάληεζεο ζηελ πεξηνρή πνπ πεξπάηεζεο; ) θαη πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ κε δώα θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε Σπνλδπισηά Θειαζηηθά, Σπνλδπισηά Πνπιηά, Σπνλδπισηά Ακθίβηα, Σπνλδπισηά Δξπεηά θαη Αζπόλδπια γηα λα επηιέμνπλ νη καζεηέο ηε ζσζηή αληηζηνηρία. Γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο κε βάζε νξηζκνύο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη νη καζεηέο λα θαηέρνπλ σο καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Δ & ΣΤ ηάμεο θαη ηα ΓΔΠΠΣ & ΑΠΣ ηνπ 2003

5 θαη ηνπ ππό εθαξκνγή ΠΣ ηνπ Νένπ Σρνιείνπ Ζ θσδηθνπνίεζε κε αύμνληα αξηζκό έγηλε κε βάζε ηε κεγαιύηεξε πξνζέγγηζε ζηε ζσζηή απάληεζε. Ζ βειηίσζε ζηε κάζεζε κέζσ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο αμηνινγήζεθε κε βάζε ηηο δηαθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ, πξηλ θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε. Ωο αληηπξνζσπεπηηθά ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθαλ ηα αζξνίζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζε θάζε εξώηεζε. Τα αζξνίζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ αλά εξώηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 2. Δίλαη θαλεξή ε δηαθνξά (βειηίσζε πξνόδνπ ζηηο απαληήζεηο) γλώζεσλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, ζε δηαθνξεηηθό όκσο βαζκό. Ζ δηαθνξά ειέγρζεθε πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθά κε ηε ρξήζε ηεο δεπγαξσηήο δνθηκήο t επί ησλ απαληήζεσλ θάζε καζεηή ζηηο 8 εξσηήζεηο πξηλ θαη κεηά θαη πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα όιεο ηηο εξσηήζεηο (p<0.001). Απηό ππνδειώλεη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε κάζεζε ζε όιν ην εύξνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ νη εξσηήζεηο, θαηά ζπλέπεηα θαζηζηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε επηηπρή ζε επίπεδν γλώζεσλ. Σχήμα 2: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ, πξηλ (pre)= θαη κεηά (post)= ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο νη καζεηέο αμηνινγνύλ ην πξόγξακκα θαη ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Πεξηιάκβαλε θιεηζηέο εξσηήζεηο γηα ην πεδίν θαη γηα ην εξγαζηήξην, όπνπ νη καζεηέο εμέθξαδαλ ηελ άπνςε ηνπο κε ηε δηαβάζκηζε ηεο κεζόδνπ Likert (Μπξηαζνύιε, 2009). Γηα ηελ εθαξκνγή πνζνηηθώλ αλαιύζεσλ νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ κε αύμνληεο αξηζκνύο από 1 σο 5, αληίζηνηρα κε ηηο θαηεγνξίεο θαζόινπ, ιίγν, αξθεηά, πνιύ, πάξα πνιύ. Τν άζξνηζκα ησλ απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ γηα θάζε εξώηεζε απνηππώλεηαη ζην Σρήκα 3 θαη ζπγθξίλεηαη κε ην 250, πνπ απνηειεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθεληξώζνπλ αζξνηζηηθά νη εξσηήζεηο. Τα αληίζηνηρα αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ επηκέξνπο πξνηίκεζε ησλ καζεηώλ ζην πεδίν ή ζην εξγαζηήξην θαίλνληαη ζην Σρήκα 4.

6 Σχήμα 3: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. Με ηελ νξηδόληηα γξακκή θαίλεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα απαληήζεσλ (250). Σχήμα 4: Αζξνίζκαηα απαληήζεσλ ησλ 50 καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ζε όηη αθνξά ζηελ πξνηίκεζή ηνπο ζην πεδίν ή εξγαζηήξην (κπιε πεδίν, πξάζηλν εξγαζηήξην). Με ηελ νξηδόληηα γξακκή θαίλεηαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα απαληήζεσλ (250). Ζ 1 ε εξώηεζε Πόζν ζαο άξεζε ην πξόγξακκα;, ε 2 ε Πόζν ην βξήθαηε ελδηαθέξνλ;, ε 4 ε Θα ζέιαηε λα επαλαιεθζεί; θαη ε 8 ε Πόζν ηθαλνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο ζαο; πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ κία ππνθαηεγνξία θιεηζηώλ εξσηήζεσλ, ζπγθέληξσζαλ αζξνίζκαηα γηα ην πεδίν θαη ην εξγαζηήξην πάλσ από 215 (Σρήκα 3). Παξόια απηά ζηελ 1 ε, 2 ε θαη 4 ε εξώηεζε ε πξνηίκεζή ησλ καζεηώλ γηα ην εξγαζηήξην (Σρήκα 4) ππεξέρεη ζηελ απάληεζε πάξα πνιύ κε ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο 72%, 54%, 70% γηα ην πεδίν θαη 80%, 64%, 84% γηα ην εξγαζηήξην, αληίζηνηρα. Ζ ηξίηε εξώηεζε Πόζν ζπκκεηείραηε ζηε δξάζε; έθηαζε ζην άζξνηζκα 205 (Σρήκα 3) θαη ε επηινγή πάξα πνιύ ζπγθέληξσζε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 36% γηα ην πεδίν θαη 46% γηα ην εξγαζηήξην (Σρήκα 4), γεγνλόο πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ ειάρηζηε έσο αλύπαξθηε εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζε ηέηνηεο θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο. Παξάιιεια ε απάληεζή ηνπο πηζαλόλ επεξεάζηεθε θαη από ην

7 γεγνλόο, όηη ηνπο καζεηέο ηνπ ελόο εθ ησλ δύν ζρνιείσλ ηνπο έπηαζε ε βξνρή ζην πεδίν ηελ ώξα ηεο εξγαζίαο θαη απηό δπζθόιεςε ηελ πνξεία ηνπο ζην κνλνπάηη. Παξόια απηά ζηελ πέκπηε εξώηεζε Πόζν ζπρλά ζέιεηε λα ζπκκεηέρεηε; έδσζαλ ζεηηθέο απαληήζεηο γηα αξθεηά ζπρλή δξάζε ζην πεδίν. Ζ επηζπκία ηνπο γηα επαλάιεςε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κεγάιε αθόκα θαη κε ζπρλόηεηα κία θνξά ην κήλα ζε πνζνζηό 48% γηα ην πεδίν θαη 57,1% γηα ην εξγαζηήξην. Σε θάζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο κέζα αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη πξνβιέπνληαη ηξόπνη γηα ηελ πνιιαπιή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ΤΕΖΣΖΖ Σηελ εξγαζία απηή αλαιύζεθε ζε βάζνο κία κειέηε πεξίπησζεο σο κηα πξώηε πξνζέγγηζε ζηε ρξήζε ζπλδπαζκνύ κειέηεο πεδίνπ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ ΠΔ καζεηώλ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Τα απνηειέζκαηα ελδπλακώλνπλ ηελ άπνςε όηη: Δίλαη αλαγθαία ε ΠΔ ζαλ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηαηί κπνξεί δηάθνξα καζήκαηα λα θαιύπηνπλ ελ κέξεη ζέκαηα ΠΔ, αιιά ν ηξόπνο δηαθέξεη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ είλαη δηαθνξεηηθή από όηη ζηα άιια καζήκαηα (Κηκησλήο, 1995). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ κάζεζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ ήηαλ, όρη ηπραία, πςειή θαη ζηα ηξία επίπεδα (γλσζηηθό, ηθαλνηήησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθό). Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα, αιιά θαη από ηελ επηηπρή θαηαζθεπή ηνπ ράξηε, ηα παηδηά ησλ δύν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, κε θαηάιιειε ππνζηήξημε από ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ, ηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΣΓΠ) θαη ην Παγθόζκην Σύζηεκα Δληνπηζκνύ Θέζεο (GPS) ζην πιαίζην Πεξηβαιινληηθνύ Πξνγξάκκαηνο. Απηό επηβεβαίσζε γηα άιιε κία θνξά ηε ζπεηξνεηδή δηάηαμε ηεο ύιεο θαηά ηνλ Bruner (1990). Βαζηθή επηδίσμε πάληα είλαη λα αλαπηπρζνύλ ζηνπο καζεηέο δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη θξηηηθή ζθέςε, ζηόρνη αλσηέξνπ επηπέδνπ, κέζα από κία δηαδηθαζία εμεξεύλεζεο πεδίνπ θαη εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ κε ην δάζθαιν βνεζό θαη ζπλεξγάηε ηνπο. Οη κεγάιεο ειιείςεηο ζε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή γηα ηελ ρξήζε ΣΓΠ ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΚΠΔ θαη ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό, όπσο ζπλέβε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ κέζσ ζπλεξγαζηώλ ζε Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα όπσο ηα iguess θαη digital-earth.eu ή κε ηε ζπλεξγαζία Γήκσλ ή άιισλ ηνπηθώλ θνξέσλ πνπ δηαζέηνπλ εξγαζηήξηα εμνπιηζκέλα κε ΣΓΠ γηα δηθή ηνπο ρξήζε ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο ή γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ. Σεκαληηθή αλαδεηθλύεηαη θαη ζηελ παξνύζα δηδαθηηθή παξέκβαζε ε αλαγθαηόηεηα θαη ε πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο πεδίνπ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο, πνπ απνηειεί κνξθή δηδαζθαιίαο απαξαίηεηε γηα ην κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Όπσο πξνέθπςε από ηελ εξγαζία ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ρισξίδα θαη παλίδα), ε νπνία επηβεβαηώλεη θαη ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο πεδίνπ αλαδεηθλύεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν αλ ιεθζεί ππόςε όηη πξόθεηηαη γηα έλα δείγκα καζεηώλ πνπ πξνέξρεηαη από κία επαξρηαθή πόιε κε πινύζην ζε βηνπνηθηιόηεηα πεξηβάιινλ θαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ εζηία ησλ καζεηώλ. Πνην άξαγε ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα αλ ην δείγκα ήηαλ από ζρνιεία κεγαινύπνιεο, όπνπ νη καζεηέο

8 αληηκεησπίδνπλ πνιύ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο αλαδήηεζεο θαη πξόζβαζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ; Μήπσο ην καζεζηαθό απνηέιεζκα είλαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθό πνπ αμίδεη λα δηαηεζεί ν απαξαίηεηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ΠΔ κε κειέηε πεδίνπ, πνπ είλαη ρξνλνβόξα, κνινλόηη απηό δελ πξνβιεπόηαλ ζηα κέρξη ην 2003 ΑΠΣ; Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απαηηείηαη πεξίπνπ κία νιόθιεξε κέξα ζην πεδίν θαη κία κέξα ζην εξγαζηήξην Ζ/Υ, αλ απηό δε βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηε δηεμαγσγή όκσο ηνπ εξεπλεηηθνύ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, πεξίπνπ άιιεο δύν κέξεο. Οη απόςεηο ησλ καζεηώλ ζην εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθιίλνπλ ζην λα παξαθνινπζνύλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα κία θνξά ην κήλα. Δίλαη ινηπόλ απνδεθηό όηη ε κειέηε πεδίνπ είλαη κηα ρξνλνβόξα κνξθή δηδαζθαιίαο αιιά ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιιεο ηερληθέο κπνξεί λα έρεη βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηα ηξία γλσζηηθά επίπεδα. Πξνηείλεηαη ινηπόλ, όρη κόλν λα εληαρζεί ζηε ζεκαηνινγία ησλ Νέσλ Σρνιηθώλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη λα πξνβιεθζεί ν απαηηνύκελνο ρξόλνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθαξκόζηκε. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning. Cambridge Mass: Harvard University Press. Gilbert, J. K. (2005). Visualization: A Metacognitive Skill in Science and Science Education. In J. K. Gilbert, (ed.): Visualization in Science Education. Netherlands: Springer. Johansson, T. (2006). Geographical Information Systems Applications for Schools GISAS. Helsinki, University of Helsinki. Kerski, J. (2009). The Implementation and Effectiveness of GIS in Secondary Education: Geographic Information Systems in Education. VDM Verlag, Germany. Κηκησλήο, Γ. (1995). Τα Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (GIS) Ωο δηδαθηηθά εξγαιεία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Αλαθηήζεθε Αύγνπζηνο 20, 2011 από Κισλάξε, Α. & Λατλά Β. (2010). Οη απόςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΓΠ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξαθηηθά 9νπ Παλειιήληνπ Γεσγξαθηθνύ Σπλεδξίνπ. Αζήλα, Κισλάξε, Α. & Τδνπξά Μ. (2010). Μηθξνί εξεπλεηέο ζην κνλνπάηη-αλαθαιύπηνπλ ηε θύζε θαη δεκηνπξγνύλ γεσγξαθηθά δεδνκέλα κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (GPS, GIS):Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ. Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ ηεο Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Γηάλλελα, Ννεκβξίνπ Klonari, A. & Tzoura M. (2011). The Use of GIS for Understanding Geographical and Environmental Concepts Creating Teaching Material. In Jekel, Koller, Donert, Vogler (eds.): Learning with GI 2011-Implementing Digital Earth in Education. Berlin, Germany: Wichmann Verlag. Λακπξηλόο, Ν. (2009). Σρεηηθά κε ηε Γηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο ζην ζρνιείν. Δθδόζεηο Γξάθεκα, Θεζζαινλίθε. Μπξηαζνύιε, Δ. (2009). Μέζνδνη Έξεπλαο ζηε Γεσγξαθία. Γηδαθηηθέο Σεκεηώζεηο, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Sutton, T., Dassau O. & Sutton M. (2009). A Gentle Introduction to GIS. Chief Directorate: Spatial Planning and Information, Department of Land Affairs, Eastern Cape.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα