ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» Η Συντάξασα Ελένη Αλεξίου MSc Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών και Περιβαλλοντικών Έργων Βασίλειος Βασίλογλου Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Βάιος Ελευθερίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Καρδίτσα, Ιούλιος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ Γενικά στοιχεία έργου μελέτης Κατάταξη δραστηριότητας μελέτης Φορέας λειτουργίας Μελετητής Σκοπός της μελέτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Φυσικό περιβάλλον Γεωμορφολογία: Ανάγλυφο - Τοπογραφία Γεωλογία Υδρολογία Υδρογεωλογία Σεισμικότητα Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Βιοτικό περιβάλλον - Οικολογία Ανθρωπογενές περιβάλλον Πληθυσμός Υποδομές ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα Αέρας Ακουστικό περιβάλλον Έδαφος Βιοτικό περιβάλλον ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστορικό υφιστάμενη κατάσταση άρδευσης... 33

3 6.3 Περιγραφή δραστηριοτήτων Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Μέλισσας Υ Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Μέλισσας Υ Υδροληψία - Θυρόφραγμα Μέλισσας Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Πτελοπούλας Υ Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Σταυρού Υ Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Μακρυχωρίου Υ Σύνολο υδροληψιών Λειτουργία δραστηριότητας Χρήση νερού Χρήση ενέργειας Χρήση φυσικών πόρων Οδική σύνδεση Πυροπροστασία Συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες Πρόληψη ατυχημάτων από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας Παραγόμενα απόβλητα - Διαχείριση αποβλήτων Θόρυβος Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής Αδειοδότηση του έργου Εναλλακτικές λύσεις ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας Συνοπτικά οι εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 1

4 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και στη συνέχεια την έκδοση αδειών χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών αρδευτικών υδροληψιών από τον ποταμό Καλέντζη και τον ποταμό Καράμπαλη του Δήμου Καρδίτσας. 1.1 Γενικά στοιχεία έργου μελέτης Είδος έργου-δραστηριότητας: Υδραυλικό (αρδευτικό) Καθεστώς υλοποίησης: Υφιστάμενες αρδευτικές υδροληψίες Θέσεις: Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Πτελοπούλας, Τ.Κ. Σταυρού και T.Κ. Μακρυχωρίου Διοικητική περιφέρεια: Δήμος Καρδίτσας (Δημοτική Ενότητα Κάμπου) Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Δημοτικές επιφανειακές υδροληψίες Λειτουργία: Ετήσια ανά αρδευτική περίοδο Μέγεθος: Συνολική αρδευόμενη έκταση ,37 στρ. µε ετήσια απαίτηση σε νερό ,00 μ Κατάταξη δραστηριότητας μελέτης Η κατάθεση των στοιχείων για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τελικώς της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται με βάση τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» Υπουργική Απόφαση 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» Υπουργική Απόφαση / (ΦΕΚ 2036/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 1

5 Αλλαγής (Β 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας» Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» Απόφαση 3163/102253/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΚΥΑ Φ /1989 (ΦΕΚ 428Β/ ) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1440/Β/ ) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2834/Β/ ) & ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1190/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ / απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»» Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4014/2011, για το παραπάνω έργο πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Επομένως, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Σύμφωνα με τη με αριθμ. 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)», καθώς και τη με αριθμ / (ΦΕΚ 2036/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθ. 1958/2012 απόφασης του 2

6 Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας», οι μελετούμενες δραστηριότητες κατατάσσεται με βάση το Παράρτημα II ως ακολούθως: Ομάδα: 2 η - Υδραυλικά Έργα, Αύξων Αριθμός: 3 «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κλπ» Υποκατηγορία: Α2 (Υδροληψία εκτός περιοχής Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος) Αύξων Αριθμός: 7 «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ.» Υποκατηγορία: Β (για m ΣL > 2.000m όπου σε περιπτώσεις αρδευτικών δικτύων, τα υπόψη κριτήρια εφαρμόζονται μόνο για τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα για τους αγωγούς προσαγωγής από την υδροληψία προς τις δεξαμενές ή ελλείψει αυτών προς τα δίκτυα διανομής, δηλ. Μέλισσα: 1.500μ. + 2x(200μ.)* = μ., Πτελοπούλα: μ., Σταυρός: 2.330μ. + 2x(980μ.)* = μ., Μακρυχώρι: 0 μ. Συνολικό μήκος αγωγών: μ.). *εκτός υφιστάμενων οδών και ερεισμάτων Επομένως, η παραπάνω δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας της Α2, το περιεχόμενο της Π.Π.Π.Α. καθορίζεται από το Ν. 4014/2011 και τον Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/90, ενώ το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. καθορίζεται από το άρθρο 11 και το Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/2011, καθώς και τον Πίνακα 2 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α /5387/90, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της Κ.Υ.Α /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ). Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ / «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», σε περίπτωση που για το υφιστάμενο έργο ή τη δραστηριότητα αξιοποίησης υφισταμένου δικαιώματος χρήσης νερού απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς αυτή να έχει εξασφαλισθεί, η εξέταση της αίτησης για χορήγηση της άδειας χρήσης νερού προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη λειτουργία του υφισταμένου έργου ή της δραστηριότητας. Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης γνωμοδοτεί η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας χρήσης νερού, Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή η αρχή που εκάστοτε ο νόμος ορίζει εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 3

7 Στην προκειμένη περίπτωση, η παρούσα μελέτη κατατίθεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και λαμβάνεται γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 1.3 Φορέας λειτουργίας Φορέας λειτουργίας της υφιστάμενης δραστηριότητας είναι ο Δήμος Καρδίτσας, ο οποίος είναι αρμόδιος τόσο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των αρδευτικών υδροληψιών όσο και για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα επιβληθούν κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών. Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας για την παροχή πληροφοριών είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταυρός Καρδίτσα, Τ.Κ Τηλέφωνο: Μελετητής Αρμόδια για τη σύνταξη της μελέτης: Ταχυδρομική διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ελένη Αλεξίου Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Μελετήτρια έργων κατηγορίας 27 Περικλέους 7, Τ.Κ , Φάρσαλα Σκοπός της μελέτης Σκοπός της παρούσας μελέτης (Μ.Π.Ε.) είναι η κατάθεση όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τον εντοπισμό των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την έγκριση της χωροθέτησης των μελετούμενων δραστηριοτήτων, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αυτών και τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται με την τεχνική περιγραφή των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, την επισήμανση των πιθανών κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, καθώς και την ανάλυση των μέτρων που θα λάβει ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι των εν λόγω δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση των οχλήσεων προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 4

8 Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα στοιχεία του άρθρου 11 και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4014/2011, καθώς και του Πίνακα 2 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α /5387/90, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της Κ.Υ.Α /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ), ενώ δίνεται η περιγραφή των μελετούμενων δραστηριοτήτων, καθώς και του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης (φυσικού και ανθρωπογενούς). Ακολούθως, εκτιμώνται οι επιπτώσεις και προτείνονται τα ανάλογα μέτρα. Στο παράρτημα, παρατίθενται χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής μελέτης. 5

9 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και στη συνέχεια των αδειών χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών αρδευτικών υδροληψιών από τον ποταμό Καλέντζη και τον ποταμό Καράμπαλη του Δήμου Καρδίτσας. Οι υφιστάμενες δημοτικές υδροληψίες χωροθετούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας και πιο συγκεκριμένα στις όχθες του ποταμού Καλέντζη και του ποταμού Καράμπαλη και αρδεύουν μεγάλο αριθμό αγροτικών εκτάσεων σε πεδινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας. Οι εν λόγω υδροληψίες προϋφίστανται της 20 ης , όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ / «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Οι επιμέρους άμεσες περιοχές μελέτης ανήκουν στο πεδινό γεωργικό τμήμα των κτηματικών περιφερειών της Τοπικής Κοινότητας Μέλισσας, της Τοπικής Κοινότητας Πτελοπούλας, της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού και της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας. Οι επιμέρους περιοχές μελέτης εντοπίζονται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον ευρύτερο χώρο της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Στο Σχήμα 3.1 φαίνονται οι θέσεις των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών από τον ποταμό Καλέντζη και τον ποταμό Καράμπαλη ως προς το χάρτη του Δήμου Καρδίτσας. 6

10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Υ-15 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ Υ-12 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ Υ-14 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Υ-11 ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Υ-7 Σχήμα 3.1 Γεωγραφική θέση των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών από ποτάμια και τεχνητούς συλλεκτήρες ως προς το χάρτη του Δήμου Καρδίτσας Στους Χάρτες του Παραρτήματος, δίνονται λεπτομέρειες της ευρύτερης περιοχής μελέτης, αλλά των επιμέρους άμεσων περιοχών μελέτης των υφιστάμενων υδροληψιών. 7

11 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1 Φυσικό περιβάλλον Γεωμορφολογία: Ανάγλυφο - Τοπογραφία Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής μελέτης (Νομός Καρδίτσας) παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα, με τα ορεινά τμήματά του στο δυτικό και ειδικότερα στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού, ενώ το υπόλοιπο της έκτασης του Νομού διαθέτει πεδινό χαρακτήρα. Ο ορεινός όγκος, ο ημιορεινός και ο πεδινός καταλαμβάνουν το 42% (1.111 Km 2 ), το 9% (230 Km 2 ) και 49% (1.326 Km 2 ) αντίστοιχα. Το δυτικό τμήμα του Νομού, που είναι ορεινό, ανήκει στη λεκάνη απορροής του Αχελώου ποταμού, με λίγες αρδευτικές εκτάσεις και ιδιαίτερα σημαντικό υδατικό πλούτο, αφού εκεί βρίσκεται και ο ταμιευτήρας Πλαστήρα. Το ανατολικό τμήμα του Νομού ανήκει στη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού, και αποτελεί κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου, με σημαντικές αρδευτικές εκτάσεις. Συνοψίζοντας, το ανάγλυφο στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ποικίλει από ομαλό με πολύ μικρές κλίσεις στις πεδινές εκτάσεις έως ανώμαλο με σχετικά μεγάλες κλίσεις πρανών στις ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις. Στις επιμέρους άμεσες περιοχές μελέτης, το ανάγλυφο είναι πεδινό και οι κλίσεις είναι πολύ μικρές Γεωλογία Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στις ακόλουθες γεωτεκτονικές ζώνες και ενότητες: Ζώνη της Πίνδου, που αναπτύσσεται στα δυτικά όρια της πεδιάδας προς την οροσειρά της Πίνδου και αποτελείται από λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους σε εναλλαγές με σχιστοκερατόλιθους και φλύσχη. Υποπελαγονική Ζώνη, που συναντάται στην κεντρική Θεσσαλία, με κύριο χαρακτηριστικό την εκτεταμένη ανάπτυξη των οφιολιθικών υπερβασικών πετρωμάτων, του φλύσχη και των σχιστοκερατόλιθων. Πελαγονική Ζώνη, που συναντάται στο ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής και συνίσταται από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και μάρμαρα, καθώς επίσης και από γνεύσιους, σχιστόλιθους και αμφιβολίτες. Στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλικής Πεδιάδας αναπτύσσονται τα μολασσικά ιζήματα της μεσοελληνικής αυλάκου, που στη συγκεκριμένη θέση αποτελούνται κυρίως από μεγάλου πάχους συνεκτικά κροκαλοπαγή. Το πεδινό τμήμα του διαμερίσματος, όπως επίσης και οι λόφοι που παρεμβάλλονται μεταξύ δυτικής και ανατολικής Θεσσαλίας, καλύπτονται από σύγχρονα τεταρτογενή και νεογενή ιζήματα. 8

12 Το γεωλογικό υπόβαθρο της άμεσης περιοχής μελέτης ανήκει στην επαφή μεταξύ της Υποπελαγονικής ζώνης και της ζώνης Ολονού-Πίνδου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.1. Η λεκάνη της περιοχής μελέτης καλύπτεται κατά κανόνα από αλλουβιακές αποθέσεις τεταρτογενούς ηλικίας. Οι αποθέσεις αυτές, (κυρίως ποταμοχειμάρρειας προέλευσης) συνίστανται από εναλλαγές κροκάλων, αργίλου, άμμου και χαλικιών ποικίλου πάχους που εναλλάσσονται με λεπτομερέστερα υλικά (αργίλους, πηλούς, λεπτόκοκκη άμμο). Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, έχουν προσδιοριστεί τρεις τύποι εδαφοσειρών: εδαφοσειρά αλλουβιακών εδαφών με υπέδαφος βαρείας έως μέσης βαρείας σύστασης αποτελούμενη από αμμώδεις και αμμοαργιλώδεις πηλούς που είναι βραδέως έως λίαν βραδέως διαπερατοί. εδαφοσειρά αλλουβιακών εδαφών με υπέδαφος μέσης σύστασης, αποτελούμενη από αμμώδεις και ιλυώδεις πηλούς και πηλούς που είναι μέτρια διαπερατοί. εδαφοσειρά κολλουβιακών εδαφών με υπέδαφος βαρείας έως μέσης σύστασης, αποτελούμενη από αργίλους, αμμώδεις αργίλους, αργιλώδεις και αμμοαργιλώδεις πηλούς και πηλούς που είναι βραδέως έως μέτρια διαπερατοί. Η βαρεία έως μέση σύσταση των εδαφών, σε συνδυασμό με τη βραδεία διαπερατότητα και την ύπαρξη στρώματος μάργας σε μικρό βάθος (0,5-1,5 μ.) δε συνεπάγονται ευμενείς συνθήκες στράγγισης με αποτέλεσμα την πρόσκαιρη κατάκλιση. Το σύνολο των εδαφών είναι επίπεδο με ελαφρές κλίσεις και παρουσιάζουν έλλειψη ασβεστίου, ενώ τα επίπεδα οργανικής ουσίας είναι χαμηλά. Η αντίδραση των εδαφών αυτών είναι ελαφρά όξινη έως ισχυρά αλκαλική. Έχουν επίσης εντοπιστεί, σε σχετικά περιορισμένο βαθμό, παθογενή εδάφη (αλατούχα και στους βαθύτερους ορίζοντες αλκαλιωμένα εδάφη). Γενικά, η δομή των εδαφών δε θεωρείται ως ικανοποιητική. Τα περισσότερα πάντως εδάφη θεωρούνται κατάλληλα για μεγάλο αριθμό καλλιεργειών με άρδευση κατά την ξηρή περίοδο. Λόγω των μικρών κλίσεων που συναντώνται στην περιοχή (της τάξης 0,3%), δεν παρατηρούνται φαινόμενα διάβρωσης, παρά μόνο πολύ μικρής κλίμακας διαβρώσεις στις κοίτες των ποταμών κατά τους χειμερινούς μήνες και όταν έχουμε αυξημένη παροχή και άρα μεταφορική ικανότητα ύδατος σε στερεά υλικά. 9

13 Rh : Μάζα της Ροδόπης Sm : Σερβομακεδονική μάζα CR : Περιροδοπική ζώνη Pe : Ζώνη Παιωνίας (Ζώνη Αξιού) Pa : Ζώνη Πάικου (Ζώνη Αξιού) Al : Ζώνη Αλμωπίας (Ζώνη Αξιού) PI : Πελαγονική Ζώνη Ac : Αττικο-κυκλαδική Ζώνη Sp : Υποπελαγονική Ζώνη Pk : Ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας P : Ζώνη Πίνδου G : Ζώνη Γαβρώβου-Τριπόλεως I : Ιόνιος Ζώνη Px : Ζώνη Παξών ή Προαπούλια Au : Ενότητα Ταλέα Όρη-Πλακώδεις ασβεστόλιθοι Σχήμα 4.1 Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών (Mountrakis et al, 1983) 10

14 4.1.3 Υδρολογία Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής είναι πυκνό και αποτελείται κυρίως από αποστραγγιστικά κανάλια των αγρών, τα οποία τοποθετούνται κάθετα και παράλληλα προς τους κύριους ποταμούς της περιοχής, οι οποίοι εμφανίζουν μορφές μαιάνδρων, όπου έχουν κατασκευαστεί αναχώματα για την αποφυγή πλημμύρων κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι σημαντικότεροι ποταμοί που διασχίζουν το δήμο και έχουν μόνιμη ροή είναι ο Καράμπαλης και ο Καλέντζης, ο οποίος εκβάλει στον ποταμό Ενιπέα, ενώ μικρότερης σημασίας είναι οι παραπόταμοι του Παλιούρη που διασχίζουν το δυτικό τμήμα. Ο ποταμός Καλέντζης δέχεται τα νερά του Λείψιμου και Ιταλικού και είναι εγκιβωτισμένος και διευθετημένος με εκατέρωθεν αναχώματα έως την εκβολή του. Ο κύριος αποδέκτης των υδάτων όλης της ευρύτερης περιοχής είναι ο Πηνειός ποταμός. Η υπολεκάνη του Ενιπέα δέχεται τα νερά των υπολεκανών του Φαρσαλίτη, Ιτόλης, Ταμπάκου και των υπολεκανών του Σοφαδίτη και του Καλέντζη. Στην υπολεκάνη του Σοφαδίτη, ο ποταμός Σοφαδίτης εκβάλλει στον ποταμό Φαρσαλίτη αφού προηγουμένως δέχεται τα νερά του ποταμού Ρογόζινου, ενώ στην υπολεκάνη του Καλέντζη, ο Καλέντζης εκβάλλει στον ποταμό Ενιπέα και δέχεται τα ύδατα του Λείψιμου και του Ιταλικού ποταμού και συμβάλλει με τον Καράμπαλη πριν την εκβολή του στον Ενιπέα. Οι κύριοι υδατικοί πόροι της περιοχής προέρχονται από τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής (ποτάμια), καθώς και από τις γεωτρήσεις πού υπάρχουν στην περιοχή. Επίσης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ένα τμήμα της περιοχής δέχεται νερά από τη λίμνη Νικ. Πλαστήρα. Η κύρια χρήση των υδάτων είναι για γεωργία και η δευτερεύουσα για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οικιακή χρήση Υδρογεωλογία Η κίνηση του νερού μέσω των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών, επιτυγχάνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους στους εδαφικούς σχηματισμούς και μέσω του δευτερογενούς ενεργού πορώδους στους βραχώδεις σχηματισμούς. Η υδρολιθολογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών, εξαρτάται κυρίως από τη λιθολογική τους σύσταση και τον τεκτονισμό τους, καθώς και από το βαθμό αποσάθρωσης και καρστικοποίησης (για τους ανθρακικούς σχηματισμούς). Αποτέλεσμα της λιθολογικής ετερογένειας είναι η ανάπτυξη στην περιοχή πλούσιων τόσο υπό πίεση όσο και ελεύθερων, υδροφόρων οριζόντων. Η ύπαρξη των αργιλικών επιστρώσεων, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιμέρους υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων, οι οποίοι βρίσκονται σε υδραυλική διασύνδεση μεταξύ τους, ενώ η αδιαπερατότητά τους από το νερό, έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός τροφοδότησης των 11

15 υπογείων υδροφόρων στρωμάτων με απευθείας διήθηση των βρόχινων νερών να είναι αρκετά μικρός. Η κύρια τροφοδοσία των υδροφόρων γίνεται από τα νερά που προέρχονται από τους ορεινούς όγκους της Δυτικής και Νοτιοδυτικής πλευράς που περιβάλλουν την περιοχή, από τις πλευρικές ροές των γειτονικών καρστικών συστημάτων και από τις κοίτες των υδατορευμάτων που διασχίζουν την περιοχή. Γενικά, στην περιοχή μελέτης η δομή των εδαφών, το είδος της βλάστησης, το μήκος των ρεμάτων, είναι παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά στη δημιουργία χειμμαρικών φαινομένων. Στην περιοχή μελέτης, ο κίνδυνος πλημμυρών είναι μικρός και οφείλεται είτε σε ακραία καιρικά φαινόμενα είτε σε προσωρινά αναχώματα, που κατασκευάζουν οι κάτοικοι της περιοχής στους ποταμούς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τη συλλογή νερού προς άρδευση και στη συνέχεια δεν καταστρέφονται με αποτέλεσμα κατά τους χειμερινούς μήνες να παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα Σεισμικότητα Η άμεση περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από μέτρια σεισμικότητα, ενώ η ευρύτερη περιοχή περιβάλλεται από σεισμικές ζώνες με σχετικά υψηλή σεισμικότητα. Ειδικότερα, σε απόσταση μικρότερη των 50 km από την άμεση περιοχή δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σεισμός με Μ>6.0. Η μέγιστη μακροσεισμική ένταση που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα είναι της τάξης των VII βαθμών της τροποποιημένης κλίμακας Mercalli. Οι κύριες διευθύνσεις των ρηξιγενών ζωνών που έχουν εντοπισθεί είναι ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ, ενώ στα ανατολικά επικρατούν οι διευθύνσεις Α-Δ. Η ρηξιγενής ζώνη της Εκκάρας και η ρηξιγενής ζώνη Αλμυρού - Φαρσάλων έχουν ενεργοποιηθεί σεισμικά κατά τους πρόσφατους ιστορικούς χρόνους και αποτελούν πιθανότατα τις σημαντικότερες ενεργές δομές, που απαντώνται στην περιοχή έρευνας. Στην περιοχή της Καρδίτσας αναπτύσσονται κάτω από τους μεταλπικούς σχηματισμούς ρήγματα με διευθύνσεις ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ. Ταυτόχρονα, η πόλη της Καρδίτσας βρίσκεται στην προς τα δυτικά προέκταση της ενεργούς - σεισμικής ρηξιγενούς ζώνης Αλμυρού Φαρσάλων, ενώ η περιοχή των Σοφάδων βρίσκεται στη διασταύρωση των προεκτάσεων των δύο σημαντικών ενεργών - σεισμικών ρηξιγενών ζωνών και ειδικότερα της ρηξιγενούς ζώνης της Εκκάρας και της ρηξιγενούς ζώνης Αλμυρού - Φαρσάλων. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα σύνθετο ενεργό νεοτεκτονικό βύθισμα γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σημαντική σεισμική δραστηριότητα (ζημιές, θύματα) κατά τους ιστορικούς χρόνους. 12

16 Από το γενικευμένο χάρτη μέγιστων εντάσεων που παρατηρήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο, φαίνεται ότι η μέγιστη σεισμική ένταση που παρατηρήθηκε στην περιοχή μελέτης από το 1700 μέχρι σήμερα, είναι VII (βλέπε Σχήμα 4.2, ΙΓΜΕ 1989). Σχήμα 4.2 Χάρτης μέγιστων εντάσεων που έχουν παρατηρηθεί στον Ελλαδικό χώρο Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Μετεωρολογικά κλιματολογικά στοιχεία: Το κλίμα του Νομού Καρδίτσας, γενικά, χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό με δύο παραλλαγές, ορεινού και πεδινού, ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους. Κατά τη χειμερινή περίοδο επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη υγρασία, ενώ κατά τη θερινή περίοδο βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Στις ορεινές περιοχές παρατηρούνται μικρότερες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχοπτώσεις. Η επίδραση της θάλασσας δε φτάνει στην περιοχή, επομένως το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά θερμό στα πεδινά, όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει συχνά τους 40 C. Χαρακτηριστικό του κλίματος του Νομού Καρδίτσας είναι η μεγάλη διακύμανση του ύψους και του αριθμού των ημερών βροχής από έτος σε έτος. Γενικά, οι βροχοπτώσεις στο Νομό διαρκούν σχεδόν όλο το χρόνο με μέγιστα τους μήνες Οκτώβριο μέχρι και Φεβρουάριο και ελάχιστα τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Συχνό είναι και το χιόνι, ιδίως στις ορεινές περιοχές του Νομού. Ο μέσος ετήσιος όρος είναι 4 ημέρες περίπου στα 13

17 πεδινά, ενώ στα ορεινά με μεγάλο υψόμετρο το χιόνι καλύπτει την περιοχή 4-5 μήνες το χρόνο. Οι διευθύνσεις των επικρατούντων ανέμων είναι πολύπλοκοι, εξαιτίας κυρίως του πολυσχιδούς ανάγλυφου. Οι μεγαλύτερες τιμές της ταχύτητας του ανέμου παρατηρούνται τους καλοκαιρινούς μήνες, με μέγιστη τιμή ίση με 2,5 m/s, ενώ τους υπόλοιπους μήνες η ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται στα 1,4-2,3 m/s, με τις μικρότερες τιμές να προκύπτουν κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους. Οι κύριοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι Νότιοι και Νοτιοανατολικοί κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Η θερμοκρασία αέρα σε μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνεται από 5 ο C περίπου τον Ιανουάριο έως 27 ο C τον Ιούλιο. Η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας που αναμένεται να σημειωθεί κατά τη διάρκεια της τυπικής ημέρας κυμαίνεται από 17,9 ο C τον Ιανουάριο έως 39,1 ο C τον Ιούλιο, ενώ για τους μήνες αυτούς οι αντίστοιχες ελάχιστες τιμές είναι - 5,6 ο C και 14,0 ο C. Οι τιμές αυτές έχουν έντονη διασπορά και κατατάσσουν την περιοχή της Καρδίτσας σε μια από τις περιοχές της Ελλάδας με έντονη μεταβολή κλίματος, με ψυχρούς χειμώνες και πολύ θερμά καλοκαίρια. Οι τιμές της σχετικής υγρασίας, κινούνται σε υψηλά επίπεδα όλο το χρόνο, κατατάσσοντας την περιοχή στις υγρότερες της Ελλάδας, γεγονός που δικαιολογείται και από το ότι η περιοχή βρίσκεται κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Κατά τους χειμερινούς μήνες παρουσιάζονται υψηλότερες τιμές, ενώ το καλοκαίρι είναι σχετικά χαμηλότερες κυμαινόμενες, από 48% τον Ιούλιο έως 79% το Δεκέμβριο. Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε 757,9mm. Η ξηρότερη περίοδος αντιστοιχεί στους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριο), κατά τους οποίους το μέσο ύψος βροχόπτωσης είναι 25,47 mm, ενώ η πιο βροχερή περίοδος αντιστοιχεί στους φθινοπωρινούς μήνες (Οκτώβριο έως Δεκέμβριο), με τη μέση μηνιαία βροχόπτωση να ανέρχεται στα 81,45 mm. Τα διαγράμματα που ακολουθούν είναι από τον κοντινότερο Μετεωρολογικό Σταθμό της Λάρισας, που υπάρχει στην περιοχή και για τον οποίο υπάρχουν επίκαιρα Μετεωρολογικά Δεδομένα. Τα στοιχεία προέρχονται από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 14

18 Σχήμα 4.3 Ελάχιστη, μέση και μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 0,7 1,3 3,3 6,2 10,9 15,2 Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 5,2 6,8 9,4 13,8 19,7 25,0 Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 9,8 12,0 14,7 19,6 25,7 31,0 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 17,7 17,3 14,0 10,0 5,8 2,0 Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 27,2 26,2 21,8 16,2 10,8 6,6 Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 33,1 32,6 28,4 22,2 15,8 11,1 15

19 Σχήμα 4.4 Μέση μηνιαία υγρασία στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Μέση Μηνιαία Υγρασία 79,6 75,1 73,4 68,7 61,6 49,2 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ Μέση Μηνιαία Υγρασία 46,6 50,0 58,9 70,0 79,5 82,2 Σχήμα 4.5 Μέση μηνιαία υγρασία και συνολικές ημέρες βροχής στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 32,5 31,7 36,7 33,0 38,2 25,6 Συνολικές ημέρες βροχής 12, ,1 11,3 10,3 6,9 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ 16

20 Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση Συνολικές ημέρες βροχής 19,0 16,4 30,2 52,2 56,9 50,8 4,7 4,3 6,3 10,1 12,1 13,2 Σχήμα 4.6 Μέση μηνιαία διεύθυνση ανέμων και μέση μηνιαία ένταση ανέμων στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Β Α Α Α Α Α Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 2,4 3,0 3,3 3,2 3,1 3,9 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Α Α Α Α Α Β Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 4,1 3,7 3,3 2,7 1,9 1,8 Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι το κλίμα του Νομού Καρδίτσας είναι χαρακτηριστικό του Μεσογειακού κλίματος γενικά και ειδικότερα των ξηρών κλιμάτων Βιοτικό περιβάλλον - Οικολογία Φυσικά οικοσυστήματα - Δασική βλάστηση της ευρύτερης περιοχής: Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (Νομός Καρδίτσας), από τα χαμηλότερα προς τα ψηλότερα υψόμετρα, τα είδη δέντρων και θάμνων που κυριαρχούν, αλλάζουν, δημιουργώντας διαφορετικά οικοσυστήματα. Σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων, παρεμβάλλεται και το λιμναίο οικοσύστημα της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Στην περιοχή διακρίνονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά οικοσυστήματα: Αείφυλλα σκληρόφυλλα 17

21 Δάση φυλλοβόλων Δάση ελάτης Δάση οξιάς Υποαλπικά λιβάδια Δάσος Μαύρης Πεύκης Ορεινά ποτάμια και παραποτάμια δάση Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αυτές, όπως φαίνονται και στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 4.7), οι πλησιέστερες είναι: Ο βιότοπος «Μεταξύ Κέδρου και Λουτροπηγής Καρδίτσας» με συνολική έκταση 3.206,97 (ha) και κωδικό τόπου AB , χωρίς προτεραιότητα προστασίας. Ο βιότοπος «Περιοχή Κουτσούφλιανης Καρδίτσας» με συνολική έκταση 290,39 (ha) και κωδικό τόπου AB , χωρίς προτεραιότητα προστασίας. Ο βιότοπος «Όρος Νεράιδα Νότιας Πίνδου» με συνολική έκταση 512,96 (ha) και κωδικό τόπου AB , χωρίς προτεραιότητα προστασίας. Ο βιότοπος CORINE «Λουτρά Σμοκόβου» με συνολική έκταση 805,37 (ha) και κωδικό τόπου A Χαρακτηριστικό του βιοτόπου οι λόφοι με βελανιδιές και μικρά ποτάμια. Ο βιότοπος NATURA «Περιοχή λίμνης Ταυρωπού» με συνολική έκταση 2.982,05 (ha) και κωδικό τόπου GR Η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής λίμνης του Ταυρωπού, βρίσκεται στην ορεινή περιοχή των Αγράφων (Ν. Πίνδος) και διαθέτει κλιματολογικές συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη διαφόρων ειδών δέντρων. 18

22 Σχήμα 4.7 Βιότοποι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (Πηγή: filotis) Στην άμεση περιοχή μελέτης απουσιάζουν παντελώς οι δασικές εκτάσεις ή ακόμα και τα άλση ή άλλες θέσεις με πυκνή βλάστηση δενδρώδη ή θαμνώδη. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν κάποιες περιορισμένες θέσεις γύρω από τον ποταμό Καράμπαλη ή τα αρδευτικά κανάλια, όπου η παρόχθια βλάστηση είναι αρκετά πυκνή, ώστε να μπορούν σ αυτή να φωλιάσουν και να τραφούν κάποια είδη άγριων ζώων (νεροπουλάδες, κλπ). Τα περισσότερα είδη βρίσκουν καταφύγιο σε θέσεις, όπου τα διάκενα ανάμεσα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπουν την ύπαρξη μιας κάποιας πυκνότητας βλάστησης. Συνοψίζοντας, η άμεση περιοχή επέμβασης δεν εντάσσεται σε κάποια προστατευόμενη περιοχή ή θεσμοθετημένη ζώνη. Χλωρίδα: Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής μελέτης (Νομός Καρδίτσας) περιλαμβάνει πάνω από 650 είδη και υποείδη, ενώ εκτιμάται ότι ο χλωριδικός κατάλογος της περιοχής κρίνεται μάλλον ελλειπής ως προς το σύνολο των ειδών χλωρίδας που εκτιμάται ότι διαβιούν στην περιοχή. Τα είδη των δέντρων και θάμνων που κυριαρχούν κατά περιοχές είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τους διάφορους οικότοπους που συναντούμε στην περιοχή (δάση δρυός, δάση ελάτης, παραποτάμια δάση κ.λ.π.). Τα στοιχεία εκείνα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο βοτανικό ενδιαφέρον είναι τα εξής: Η συνύπαρξη κατά θέσεις της Abies cephalonika και της Abies hybridogenus (τα δυο είδη ελάτης που συναντώνται στην περιοχή). 19

23 Η ύπαρξη τριών υποειδών της Viola alba (βιολέτα). Η ύπαρξη τριάντα διαφορετικών ειδών του γένους Trifolium. Τα πέντε είδη σφενδάμου (Acer sp.) της περιοχής Το γένος Geranium (γεράνι) που αντιπροσωπεύεται από έντεκα είδη. Η εμφάνιση πολλών ορχεοειδών (ορχιδέες). Η ύπαρξη του μοναδικού (παγκοσμίως) φυτού Centaurea messenicolasiana, το οποίο εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μεσενικόλας, στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Η χλωρίδα της δυτικής ευρύτερης περιοχής είναι, σε γενικές γραμμές, η τυπική και πλούσια χλωρίδα του ορεινού και ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου. Εξαιτίας του γεωφυσικού ανάγλυφου (περιοχή Αργιθέας, περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα και περιοχή Σμοκόβου Ρεντίνας), το οποίο είναι χαρακτηριστικό ορεινό (αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Πίνδου), τα είδη χλωρίδας που διαβιούν σ αυτή είναι είδη προσαρμοσμένα σε μεσαία ή και μεγάλα (για τα ελληνικά δεδομένα) υψόμετρα. Επιπλέον, το σύνολο των φυτικών ειδών μαρτυρά τη στενότερη σχέση της με τις άλλες κεντρικές και νότιες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, παρά με τις βορειότερες. Η χλωρίδα της περιοχής εξαπλώνεται στις δύο κύριες (από τις τρεις συνολικά) επιμέρους οροσειρές που συνιστούν τον ορεινό όγκο των Αγράφων που ανήκουν στο Νομό Καρδίτσας (η Τρίτη ανήκει στην Ευρυτανία). Όσον αφορά το καθεστώς προστασίας της χλωρίδας της περιοχής, «Πυρήνας» προστασίας της όσον αφορά τα χερσαία οικοσυστήματα είναι το Δάσος Μπελοκομύτη (5.600 στρ.) και, μετά την πρόταση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), εντάχθηκε στην πρόταση για προστασία (Δίκτυο Natura 2000) το «Παραποτάμιο Δάσος Καροπλεσίου» (περ. 700 στρ.). Το «υγρό στοιχείο» της λίμνης Ν. Πλαστήρα (και η υδρόβια χλωρίδα που αυτό διατηρεί) ανήκει επίσης στην πρόταση για προστασία. Στην άμεση περιοχή αναφοράς δεν παρατηρείται η ύπαρξη σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ή προστατευόμενων ειδών χλωρίδας. Υπάρχουν κυρίως αροτραίες καλλιέργειες, αλλά και εκτάσεις με οπωροφόρα και ελαιόδενδρα. Πανίδα: Η πανίδα στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Καρδίτσας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συναντώνται είδη που προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία ή από διεθνείς συνθήκες και ειδικότερα: 12 είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 709/409/ΕΟΚ. 20

24 7 είδη ζώων (2 εντόμων, 1 είδος αμφιβίου, 1 είδος ερπετού, 2 είδη θηλαστικών και 1 ενδημικό είδος ιχθύος), τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 56 είδη ζώων προστατευόμενα από τη Σύμβαση της Βέρνης. 3 είδη ιχθύων ενδημικά ή ενδημικά με ευρεία περιοχή εξάπλωσης. 3 είδη ιχθύων και 2 θηλαστικών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κόκκινο Βιβλίο. 2 είδη σπονδυλόζωων που προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία Π.Δ. 67/81. Οι κύριες ταξινομικές ομάδες σπονδυλωτών (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια, ψάρια) αντιπροσωπεύονται με μεγάλο αριθμό ειδών. Επίσης, σημειώνεται ότι στην περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται κάποια οδός αποδημίας και αυτή δεν αποτελεί πέρασμα για κάποιο είδος ζώου. Ιχθυοπανίδα: Γενικά, τα ποτάμια της Θεσσαλίας συνδέονται σε ένα κοινό υδρογραφικό δίκτυο, επομένως σε παρόμοιες/αντίστοιχες θέσεις (υψομετρικά, σύνθεσης υλικών πυθμένα, ποιότητας νερού, κλπ) των επιμέρους ποταμών, αναμένονται παρόμοιες συνθήκες αναφορικά με την υπάρχουσα ιχθυοπανίδα. Οι παρατηρήσεις αναφορικά με την ιχθυοπανίδα των θεσσαλικών ποταμών μπορούν να γενικευθούν ως εξής: - όσο πιο ψηλά βρισκόμαστε στον ρου των ποταμών, επικρατούν τα ρεόφιλα / οξυγονόφιλα είδη, τα οποία αρέσκονται σε κρύα νερά με πετρώδη πυθμένα - όσο πιο χαμηλά (και προς την εκβολή) στον ρου των ποταμών βρισκόμαστε, επικρατούν τα λιμνόφιλα / μικρής απαίτησης σε οξυγόνο, τα οποία αρέσκονται σε πιο θερμά, θολά νερά με αμμώδη ή ιλυώδη πυθμένα. Οι ποταμοί στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας εντάσσονται στο ποτάμιο σύστημα (λεκάνη απορροής) του ποταμού Πηνειού. Από τη βιβλιογραφία (Economidis 1991) συνάγεται ότι στο υδάτινο σύστημα του Πηνειού είναι παρόντα 16 είδη ψαριών (Τσιρώνι, Μαυροτσιρώνι, Τυλινάρι, Κοκκινοφτέρα, Γλήνι, Γουρουνομύτης, Γυφτόψαρο, Μυλωνάκι, Μουστακάς, Τσιρωνάκι, Μαλαμίδα, Πεταλούδα, Βελονίτσα, Χρυσοβελονίτσα, Αγκαθερό, Θεσσαλογωβιός). Το Χέλι Anguilla anguilla είναι είδος ευρύτατα διαδεδομένο στην Ελλάδα (Economidis 1991). Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, στον Πηνειό συναντώνται 29 είδη ψαριών. Επειδή όμως ο Πηνειός είναι βαθύ ποτάμι, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για τη μελέτη της ιχθυοπανίδας του και κατά συνέπεια δεν έχει μελετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Μετά από παρατηρήσεις ετών, θεωρείται βέβαιο ότι στον Πηνειό έχουν εισαχθεί και άλλα ξένα (αλλόχθονα) είδη από τον άνθρωπο. 21

25 Μερικά από τα συνήθη και μεγαλύτερου μεγέθους είδη, είναι: Σαζάνι (κυπρίνος): Είδος κυπρίνου που φτάνει σε μήκος το 1 μέτρο και βάρος τα 20κιλά. Το στόμα του έχει χείλη χοντρά και έχει δύο ζευγάρια μουστάκια στην πάνω σιαγόνα. Είναι ψάρι παμφάγο. Δεν είναι απαιτητικό και μπορεί να αναπτυχθεί και σε μολυσμένα νερά. Το καλοκαίρι αναπτύσσεται γρήγορα ενώτο χειμώνα ζει στην λάσπη σε κατάσταση νάρκης. Λαβράκι: Μικρό ψάρι που δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά μήκος και τα 150γραμμάρια βάρος. Το σώμα του είναι μακρόστενο και ατρακτοειδές. Είναι παμφάγο ψάρι. Τούρνα ή Λούτσος: Έχει σώμα μακρουλό, ρύγχος πλατύ, σαν το ράμφος τηςπάπιας και στο στόμα με πολλά και μυτερά δόντια. Το μήκος του μπορεί ναφτάσει το 1,5 μέτρα και το βάρος του τα 20 κιλά. Είναι σαρκοφάγο ψάρι, πολύαδηφάγο και επιθετικό και για το λόγο αυτό αποκαλείται καρχαρίας τωνγλυκών νερών. Γουλιανός: Το γένος Silurus (κοινώς Γουλιανός), απαντάται στους ποταμούς και τις λίμνες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με το πλέον κοινόείδος, το Silurus glanis. Στην Ελλάδα αυτό το είδος το συναντάμε στις λίμνες και τα ποτάμια της Μακεδονίας, της Θράκης, και της Θεσσαλίας. Ο γουλιανός είναι ένα χαρακτηριστικά δύσμορφο και απωθητικό στην εμφάνιση ψάρι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταφεύγει σε κρυψώνες και με τον ερχομό της νύχτας αρχίζει την αναζήτηση τροφής παραμένοντας δραστήριος σε όλη τη διάρκειά της. Ο γουλιανός εμφανίζεται πολύ αρπακτικός και με μεγάλη όρεξη, μετά την περίοδο αναπαραγωγής και σε όλη την διάρκεια του καλοκαιριού. Με την έναρξη της ψυχρής περιόδου σταματάει την αναζήτηση τροφής και μεταπίπτει σε ένα είδος χειμέριας νάρκης, παραμένοντας σε βαθιά, καλά προφυλαγμένα σημεία, τα μεν νεαρά άτομα ομαδικά, ενώ τα μεγαλύτερα μεμονωμένα. Ο γουλιανός αναπαράγεται την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από τους 18 C θερμοκρασίας των νερών, γεγονός που σημαίνει ότι σε λίμνες βορειοτέρων περιοχών, η περίοδος αναπαραγωγής μπορεί να μετατοπισθεί προς τον Ιούλιο ακόμη και Αύγουστο. Χέλι: Ανήκει στην οικογένεια των εγχελίδων και έχει σώμα φιδιού, στρογγυλωπό και πολύ μακρύ, που το μήκος του μπορεί να φτάνει το 1,50 μ.και με βάρος 5-7 κιλά. Το δέρμα του είναι πολύ ανθεκτικό. Το κεφάλι είναι μικρό με βραγχιακά ανοίγματα πολύ λεπτά. Είναι είδος αδηφάγο, τρέφεται με όλους τους ζωντανούς και μη οργανισμούς, αλλά τσιμπάει στους φρέσκους, όπως μικρά ψάρια, βατράχια κλπ. Κοντά στις πόλεις τρέφεται και με σκουπίδια. Η αναπαραγωγή γίνεται στη θάλασσα όπου κάθε θηλυκό γεννά πάνω από ένα εκατομμύριο αυγά. Τα θηλυκά γίνονται πιο μεγάλα από τα αρσενικά. Τα μικρά χέλια εύκολα βρίσκονται στις αμμώδεις περιοχές, ψάχνοντας στη 22

26 λάσπη και στα βότσαλα του βυθού, καθώς επίσης και σε ρηχά νερά και αποτελούν ένα θαυμάσιο δόλωμα για το λαβράκι και για τα κεφάλια στα γλυκά νερά, ιδιαίτερα στις εκβολές των ποταμών. Ειδικότερα, σ ότι αφορά τον ποταμό Καλέντζη, ο οποίος αποτελεί τον κύριο ποταμό της περιοχής μελέτης και συνιστά μέρος του ποτάμιου συστήματος του Πηνειού, σημειώνεται ότι η ιχθυοπανίδα του ποταμού Καλέντζη, όπως και η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών των Βαλκανίων, εμφανίζει υψηλό επίπεδο ενδημισμού εξαιτίας της απομόνωσης των ποταμών και των λιμναίων συστημάτων. Πολλά ενδημικά είδη, υποείδη και ποικιλίες θεωρούνται απειλούμενα ή τρωτά επειδή υπάρχουν σε μικρούς πληθυσμούς και σε ευάλωτους οικοτόπους. Τα είδη που συναντώνται κυρίως στον ποταμό είναι ο Κυπρίνος (Cyprinus carpio), ο Μουστακάς (Gobio uranoscopus elimeius), το Σίρκο (Alburnus alburnus thessalicus) και το Μυλωνάκι (Gobio kessleri banarescui). Ο Κυπρίνος θεωρείται είδος απειλούμενο και μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση, το Σίρκο είναι ενδημικό υποείδος της Θεσσαλίας, ενώ το Μυλωνάκι και ο Μουστακάς είναι ενδημικά είδη των νοτίων Βαλκανίων (Χατζηνικολάου, 2007). Ο κυπρίνος ή γριβάδι (Cyprinus carpio - Κυπρίνος ο κάρπιος) είναι ψάρι του γλυκού νερού με λιπαρή σάρκα. Ανήκει στην οικογένεια των κυπρινιδών, μια μεγάλη ομάδα ψαριών με καταγωγή από την Ασία και την Ευρώπη. Ο κυπρίνος για αιώνες αποτέλεσε σημαντική τροφή για τον άνθρωπο, καθώς και δημοφιλές διακοσμητικό ψάρι, όπως τα διάφορα χρυσόψαρα και η ποικιλία οικόσιτων κυπρίνων (Cyprinus carpio), γνωστή ως koi. Συνακόλουθα, ο κυπρίνος έχει εισαχθεί σε διάφορα μέρη, αν και με ανάμεικτα αποτελέσματα. Ο πληθυσμός των γριβαδιών στο φυσικό τους περιβάλλον θεωρείται πως απειλείται με εξαφάνιση, αν και έχουν αναπτυχθεί ιχθυοκαλλιέργειες του είδους σε διάφορα υδάτινα περιβάλλοντα παγκοσμίως και συχνά θεωρείται χωροκατακτητικό, ιδιαίτερα επιθετικό και αδηφάγο. Συμπεριλαμβάνεται στα 100 πιο χωροκατακτητικά είδη παγκοσμίως και σε όλο τον κόσμο δαπανώνται μεγάλα ποσά χρημάτων για τον έλεγχό του. Ο κυπρίνος μπορεί να ζήσει σε θερμοκρασίες από 4 30 C, και σε συνθήκες σχετικά χαμηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου, μικρότερα των 4mgl -1. Η καλύτερη θερμοκρασία για ανάπτυξη κυμαίνεται μεταξύ C, ενώ για αναπαραγωγή από C. Η φυσική αναπαραγωγή του κυπρίνου εξαρτάται από τις εποχές και από τα ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά. Στις περιοχές με ηπειρωτικό κλίμα, συνήθως ο κυπρίνος είναι γεννητικά ώριμος την άνοιξη και στις τροπικές περιοχές, συνήθως, η φυσική αναπαραγωγή συμπίπτει με την εποχή των βροχών. Το περιβάλλον αναπαραγωγής του καθορίζεται από τη θερμοκρασία νερού C (σταδιακά αυξανόμενη), την πλούσια υδρόβια βλάστηση, 23

27 την παρουσία και των δύο φύλων (αρσενικού θηλυκού) και την απουσία τοξικών ουσιών και σχετικά υψηλή τιμή διαλυμένου οξυγόνου (> 5 mgl -1 ). Δεδομένου ότι στην περιοχή μελέτης, σχηματίζεται ένα δίκτυο ποταμών και συλλεκτήρων, το οποίο επιτρέπει την υδρολογική επικοινωνία και τη μετακίνηση της ιχθυοπανίδας, εκτιμάται ότι η ιχθυοπανίδα των υδατορεμάτων στην περιοχή είναι αντίστοιχη με αυτή του ποταμού Καλέντζη. Κτηνοτροφία - καλλιέργειες: Οι κάτοικοι της περιοχής μελέτης ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία. Οι εκμεταλλεύσεις στην περιοχή διακρίνονται σε μικτές (γεωργο-κτηνοτροφικές), γεωργικές και κτηνοτροφικές. Όλοι οι κλάδοι της κτηνοτροφίας (αγελαδοτροφία βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, ορνιθοτροφία, κονικλοτροφία) στην περιοχή παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις, τόσο σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων όσο και σε επίπεδο αριθμού κεφαλών, με εξαίρεση τον αριθμό των κυψελών, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα, που παράγονται στην περιοχή, είναι γάλα και κρέας, τα οποία προωθούνται σε μεταποιητικές μονάδες εκτός της περιοχής μελέτης, στο εσωτερικό ή μη του Νομού. Τα γεωργικά προϊόντα, που καλλιεργούνται κυρίως στην περιοχή, είναι βιομηχανικά φυτά και σιτηρά. Οι κύριες καλλιέργειες είναι το ποτιστικό βαμβάκι, τα σιτηρά (με κύριες καλλιέργειες το σκληρό σιτάρι και το καλαμπόκι) και η μηδική. Τα γεωργικά προϊόντα παράγονται και προωθούνται στην αγορά. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αρδευθεισών εκτάσεων, το οποίο καλύπτεται από τον ταμιευτήρα Πλαστήρα. Ένα μέρος της παροχής αυτής διοχετεύεται προκειμένου να αρδεύσει εκτάσεις του Δήμου Καρδίτσας μέσω εκροών σε διάφορα ρέματα της περιοχής (π.χ. Καλέντζης, Καράμπαλης, κ.ά) με τη χρήση μικρών αντλητικών διατάξεων. Το υπόλοιπο της παροχής διατίθεται στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Οι υπόλοιπες εκτάσεις του Δήμου Καρδίτσας αρδεύονται με δημόσιες ή ιδιωτικές γεωτρήσεις. Σε ορισμένες περιοχές υφίσταται και υπόγειο σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση. Οι μέθοδοι άρδευσης που χρησιμοποιούνται είναι το σύστημα του καταιονισμού, η στάγδην άρδευση, καθώς και η επιφανειακή άρδευση. Χρήσεις Γης: Στην περιοχή μελέτης το υψηλότερο ποσοστό των εκτάσεων καταλαμβάνεται από καλλιεργούμενες και υπό αγρανάπαυση γαίες, βοσκοτόπους, νερά, δάση, οικισμούς και λοιπές χρήσεις. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το υψηλό ποσοστό που καταλαμβάνουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις, γεγονός που σχετίζεται και με την 24

28 γεωργική δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι κάτοικοι της περιοχής στον εύφορο κάμπο της Καρδίτσας. Το μεγαλύτερο τμήμα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή μελέτης, καλλιεργείται με βαμβάκι και έπειτα ακολουθούν το καλαμπόκι, ο καπνός, τα σιτηρά. Η γεωργική γη της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, μιας και στο μεγαλύτερο κομμάτι της έχει υλοποιηθεί αναδασμός και κατά συνέπεια υπάρχει αρδευτικό και στραγγιστικό δίκτυο, καθώς επίσης ιδιωτικές και κρατικές γεωτρήσεις. Οι βοσκότοποι καλύπτουν μια μεγάλη έκταση, είναι κυρίως δημοτικοί (με λίγους ιδιωτικούς βοσκότοπους) και βρίσκονται ως επί το πλείστον στα όρια των οικισμών. Στην ουσία οι βοσκότοποι αποτελούν μια ζώνη, η οποία χωρίζει τον οικισμό από τα καλλιεργούμενα χωράφια. Οι βοσκότοποι αυτοί δεν είναι οργανωμένοι και μπορεί οποιοσδήποτε κάτοικος του οικισμού να βοσκήσει τα ζώα του χωρίς να επιδώσει ενοίκιο. Τα νερά καλύπτουν, επίσης, μεγάλη έκταση και αποτελούνται από έλη, λίμνες και ποτάμια. Μετά τα εκτεταμένα αποστραγγιστικά έργα και τις αποξηράνσεις των φυσικών βαλτοτόπων, δεν υπάρχουν πλέον μόνιμες υδατοσυλλογές. Δημιουργούνται μόνο μικρές συλλογές σε σημεία, όπου η διαμόρφωση του εδάφους ευνοεί τη συγκέντρωση του νερού. Οι παραπάνω υδατοσυλλογές είναι πρόσκαιρες και εξαφανίζονται με το τέλος των χειμερινών και εαρινών βροχοπτώσεων. Λιμναίες λεκάνες δεν υπάρχουν στην άμεση περιοχή μελέτης. Οι ποταμοί της περιοχής είναι τυπικοί του κάτω ρου (κατάντη ποταμών), στον οποίο περιλαμβάνονται τα χαμηλότερα τμήματα των ποταμών, τα κανάλια και οι τάφροι. Στα διοικητικά όρια της περιοχής μελέτης, οι παραλίμνιες περιοχές του Δήμου Καρδίτσας εντάσσονται στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, η οποία θεσπίστηκε επίσημα το 1998 (ΦΕΚ 885Δ/98), ενώ δεν περιλαμβάνεται κάποια άλλη περιοχή ιδιαίτερων ρυθμίσεων, όπως βιομηχανική περιοχή κλπ. Όσον αφορά αναγνωρισμένους παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς, ο μόνος οικισμός που είναι χαρακτηρισμένος ως «ιστορικός διατηρητέος» οικισμός είναι ο Άγιος Γεώργιος (ΦΕΚ 45Β/ ) της Δ.Ε. Μητρόπολης. Ωστόσο, αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αρκετοί οικισμοί λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν ανακαλυφθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αναπτύσσεται ένα εκτεταμένο δίκτυο αρδευτικών και αποστραγγιστικών καναλιών. 25

29 4.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καρδίτσας, ο οποίος συστάθηκε μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, προήλθε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Καρδίτσας, Κάμπου, Ιτάμου, Καλλιφώνου και Μητρόπολης. Ο πληθυσμός του νέου Δήμου είναι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Καρδίτσα Πληθυσμός Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται ο πληθυσμός του Δήμου, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, αλλά και τα αποτελέσματα από την απογραφή του Σήμερα, ο συνολικός πληθυσμός του νέου Δήμου Καρδίτσας ανέρχεται σε κατοίκους (απογραφή 2011). Πίνακας 4.1: Κατανομή πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής μελέτης Καποδιστριακοί Δήμοι του νέου Δήμου Καρδίτσας Πληθυσμός Απογραφή 2001 Απογραφή 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Γενικό Σύνολο : Υποδομές Πολλά από τα έργα υποδομής της περιοχής μελέτης δημιουργήθηκαν με χρηματοδοτήσεις από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, καθώς και από τα Επιχειρησιακά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οδικό δίκτυο: Το οδικό δίκτυο του Δήμου Καρδίτσας αποτελείται από διανομαρχιακούς, αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους ασφαλτοστρωμένους και μη και περιβάλλεται από οδικούς άξονες, που θεωρούνται σε μέτρια κατάσταση. Οι περισσότερες διανομαρχιακές οδοί διέρχονται μέσα από οικισμούς και διασταυρώνονται με πολλές κάθετες αγροτικές και επαρχιακές οδούς. Τα τελευταία χρόνια, στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιούνται έργα και δράσεις που έχουν ως κύριο στόχο την άρση της οδικής απομόνωσης, την ενίσχυση όλων των παραγωγικών τομέων και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών δραστηριότητας. 26

30 Ειδικότερα, είτε έχουν υλοποιηθεί είτε αναμένονται να υλοποιηθούν έργα οδοποιίας που αφορούν τη σύνδεση Μουζακίου Άρτας, Καρδίτσας Καρπενησίου, Σοφάδων Ν. Μοναστηρίου, Δέλτα Παράκαμψης Συκεώνας Ορίων Νομού, Δέλτα Παλαμά Ορίων Νομού και Καρδίτσας Τρικάλων. Στις άμεσες περιοχές επέμβασης διέρχονται κυρίως αγροτικές οδοί. Στην άμεση περιοχή μελέτης διέρχονται κυρίως αγροτικές οδοί μεταξύ των αγροτεμαχίων. Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας: Ο Δήμος Καρδίτσας καλύπτεται επαρκώς από εναέρια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δήμος καλύπτεται ενεργειακά από το σταθμό παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Μητρόπολης και συνδέεται με τον υδροηλεκτρικό σταθμό Ν. Πλαστήρα. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Ν. Πλαστήρα λειτουργεί στο Νομό από το 1960 με τρεις μονάδες συνολικής μεικτής/καθαρής ισχύος 129,9 MW. Ο σταθμός εκμεταλλεύεται την υδατόπτωση του φράγματος/τεχνητής λίμνης Πλαστήρα. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ηλεκτροδοτείται σχεδόν το σύνολο των κατοικιών. Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ο Νομός διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά και από την καύση βιομάζας και ήδη έχουν χωροθετηθεί τόσο στην άμεση όσο και στην ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες δραστηριότητες. Όσον αφορά, όμως, την ηλιακή ενέργεια, μόνο ένα μικρό ποσοστό κατοικιών χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια. Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή μελέτης καλύπτεται επαρκώς από εναέρια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, με ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετές Διοικητικές Υπηρεσίες, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΙΚΑ, ΔΟΥ, Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακές Υπηρεσίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λειτουργούν Αγροτικά Ιατρεία, καθώς και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις συγκοινωνίες, η πόλη της Καρδίτσας αποτελεί το πλησιέστερο εμπορικό κέντρο της περιοχής μελέτης για την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών και για πολλές κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Η σύνδεση των Δημοτικών Διαμερισμάτων με την Καρδίτσα πραγματοποιείται με το Αστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας με συχνά δρομολόγια, που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων. Τέλος, από την περιοχή διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή με κεντρικό σταθμό στην πόλη της Καρδίτσας, ενώνοντας 27

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263

ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΥΥ ΥΥΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΕΕΝΟΥΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΚΟΥΥ ΠΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΟΣΣ LLEERROYY MEERRLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΚΤΤΗ ΣΣΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗ ΣΣ ΕΕΠ ΙΙΧΧ ΕΕΙΙΡΡΗ ΣΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ Ν Δ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 90012000/ISO 9001:2000 Αρ. 02.35.05/851 Λίμνη Δοϊράνη Επισκόπηση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 22-25 MW έκαστο ή 3 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 15-17 MW έκαστο στον ΑΣΠ Κω» Α/Α Έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2007-2010 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Καρδίτσας Ά Μέρος Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ιούλιος 2008 Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Στάδιο Α.2 - Τεύχος 2... 1 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003)... 1 Α.2.1.α: Καταγραφή στοιχείων που προέκυψαν μετά τη θεσμοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης»

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Λιβανίου Ιωάννας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός 2013-2020 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α' : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 7 2. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Μηχ. Περ/ντος, ΤΕΕ/ΠΤ Μαγνησίας, Μέλος Αντιπρ., Επιμελήτρια της ΜΕ Περ/ντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Καταγραφή της Πολεοδομικής & Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας Οικισμών του Ν.Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ... I 1.0.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα