ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» Η Συντάξασα Ελένη Αλεξίου MSc Πολιτικός Μηχανικός Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών και Περιβαλλοντικών Έργων Βασίλειος Βασίλογλου Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Βάιος Ελευθερίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Καρδίτσα, Ιούλιος 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ Γενικά στοιχεία έργου μελέτης Κατάταξη δραστηριότητας μελέτης Φορέας λειτουργίας Μελετητής Σκοπός της μελέτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Φυσικό περιβάλλον Γεωμορφολογία: Ανάγλυφο - Τοπογραφία Γεωλογία Υδρολογία Υδρογεωλογία Σεισμικότητα Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Βιοτικό περιβάλλον - Οικολογία Ανθρωπογενές περιβάλλον Πληθυσμός Υποδομές ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα Αέρας Ακουστικό περιβάλλον Έδαφος Βιοτικό περιβάλλον ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστορικό υφιστάμενη κατάσταση άρδευσης... 33

3 6.3 Περιγραφή δραστηριοτήτων Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Μέλισσας Υ Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Μέλισσας Υ Υδροληψία - Θυρόφραγμα Μέλισσας Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Πτελοπούλας Υ Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Σταυρού Υ Υδροληψία - Αντλιοστάσιο Μακρυχωρίου Υ Σύνολο υδροληψιών Λειτουργία δραστηριότητας Χρήση νερού Χρήση ενέργειας Χρήση φυσικών πόρων Οδική σύνδεση Πυροπροστασία Συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες Πρόληψη ατυχημάτων από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας Παραγόμενα απόβλητα - Διαχείριση αποβλήτων Θόρυβος Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής Αδειοδότηση του έργου Εναλλακτικές λύσεις ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας Συνοπτικά οι εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Φάση Κατασκευής Φάση Λειτουργίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 1

4 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και στη συνέχεια την έκδοση αδειών χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών αρδευτικών υδροληψιών από τον ποταμό Καλέντζη και τον ποταμό Καράμπαλη του Δήμου Καρδίτσας. 1.1 Γενικά στοιχεία έργου μελέτης Είδος έργου-δραστηριότητας: Υδραυλικό (αρδευτικό) Καθεστώς υλοποίησης: Υφιστάμενες αρδευτικές υδροληψίες Θέσεις: Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Πτελοπούλας, Τ.Κ. Σταυρού και T.Κ. Μακρυχωρίου Διοικητική περιφέρεια: Δήμος Καρδίτσας (Δημοτική Ενότητα Κάμπου) Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Δημοτικές επιφανειακές υδροληψίες Λειτουργία: Ετήσια ανά αρδευτική περίοδο Μέγεθος: Συνολική αρδευόμενη έκταση ,37 στρ. µε ετήσια απαίτηση σε νερό ,00 μ Κατάταξη δραστηριότητας μελέτης Η κατάθεση των στοιχείων για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τελικώς της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται με βάση τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» Υπουργική Απόφαση 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» Υπουργική Απόφαση / (ΦΕΚ 2036/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 1

5 Αλλαγής (Β 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας» Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» Απόφαση 3163/102253/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΚΥΑ Φ /1989 (ΦΕΚ 428Β/ ) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1440/Β/ ) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2834/Β/ ) & ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1190/Β/ ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ / απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»» Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4014/2011, για το παραπάνω έργο πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Επομένως, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Σύμφωνα με τη με αριθμ. 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)», καθώς και τη με αριθμ / (ΦΕΚ 2036/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ αριθ. 1958/2012 απόφασης του 2

6 Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας», οι μελετούμενες δραστηριότητες κατατάσσεται με βάση το Παράρτημα II ως ακολούθως: Ομάδα: 2 η - Υδραυλικά Έργα, Αύξων Αριθμός: 3 «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κλπ» Υποκατηγορία: Α2 (Υδροληψία εκτός περιοχής Natura 2000: m 3 /έτος V > m 3 /έτος) Αύξων Αριθμός: 7 «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ.» Υποκατηγορία: Β (για m ΣL > 2.000m όπου σε περιπτώσεις αρδευτικών δικτύων, τα υπόψη κριτήρια εφαρμόζονται μόνο για τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα για τους αγωγούς προσαγωγής από την υδροληψία προς τις δεξαμενές ή ελλείψει αυτών προς τα δίκτυα διανομής, δηλ. Μέλισσα: 1.500μ. + 2x(200μ.)* = μ., Πτελοπούλα: μ., Σταυρός: 2.330μ. + 2x(980μ.)* = μ., Μακρυχώρι: 0 μ. Συνολικό μήκος αγωγών: μ.). *εκτός υφιστάμενων οδών και ερεισμάτων Επομένως, η παραπάνω δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας της Α2, το περιεχόμενο της Π.Π.Π.Α. καθορίζεται από το Ν. 4014/2011 και τον Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/90, ενώ το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. καθορίζεται από το άρθρο 11 και το Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/2011, καθώς και τον Πίνακα 2 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α /5387/90, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της Κ.Υ.Α /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ). Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ / «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», σε περίπτωση που για το υφιστάμενο έργο ή τη δραστηριότητα αξιοποίησης υφισταμένου δικαιώματος χρήσης νερού απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς αυτή να έχει εξασφαλισθεί, η εξέταση της αίτησης για χορήγηση της άδειας χρήσης νερού προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη λειτουργία του υφισταμένου έργου ή της δραστηριότητας. Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης γνωμοδοτεί η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας χρήσης νερού, Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή η αρχή που εκάστοτε ο νόμος ορίζει εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 3

7 Στην προκειμένη περίπτωση, η παρούσα μελέτη κατατίθεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και λαμβάνεται γνωμοδότηση από τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 1.3 Φορέας λειτουργίας Φορέας λειτουργίας της υφιστάμενης δραστηριότητας είναι ο Δήμος Καρδίτσας, ο οποίος είναι αρμόδιος τόσο για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των αρδευτικών υδροληψιών όσο και για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα επιβληθούν κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών. Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας για την παροχή πληροφοριών είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταυρός Καρδίτσα, Τ.Κ Τηλέφωνο: Μελετητής Αρμόδια για τη σύνταξη της μελέτης: Ταχυδρομική διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ελένη Αλεξίου Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Μελετήτρια έργων κατηγορίας 27 Περικλέους 7, Τ.Κ , Φάρσαλα Σκοπός της μελέτης Σκοπός της παρούσας μελέτης (Μ.Π.Ε.) είναι η κατάθεση όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τον εντοπισμό των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την έγκριση της χωροθέτησης των μελετούμενων δραστηριοτήτων, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αυτών και τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα. Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται με την τεχνική περιγραφή των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, την επισήμανση των πιθανών κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, καθώς και την ανάλυση των μέτρων που θα λάβει ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι των εν λόγω δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση των οχλήσεων προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 4

8 Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη περιγράφονται τα στοιχεία του άρθρου 11 και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4014/2011, καθώς και του Πίνακα 2 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α /5387/90, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της Κ.Υ.Α /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ), ενώ δίνεται η περιγραφή των μελετούμενων δραστηριοτήτων, καθώς και του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης (φυσικού και ανθρωπογενούς). Ακολούθως, εκτιμώνται οι επιπτώσεις και προτείνονται τα ανάλογα μέτρα. Στο παράρτημα, παρατίθενται χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής μελέτης. 5

9 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων και στη συνέχεια των αδειών χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού των υφιστάμενων δημοτικών αρδευτικών υδροληψιών από τον ποταμό Καλέντζη και τον ποταμό Καράμπαλη του Δήμου Καρδίτσας. Οι υφιστάμενες δημοτικές υδροληψίες χωροθετούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας και πιο συγκεκριμένα στις όχθες του ποταμού Καλέντζη και του ποταμού Καράμπαλη και αρδεύουν μεγάλο αριθμό αγροτικών εκτάσεων σε πεδινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας. Οι εν λόγω υδροληψίες προϋφίστανται της 20 ης , όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ / «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Οι επιμέρους άμεσες περιοχές μελέτης ανήκουν στο πεδινό γεωργικό τμήμα των κτηματικών περιφερειών της Τοπικής Κοινότητας Μέλισσας, της Τοπικής Κοινότητας Πτελοπούλας, της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού και της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας. Οι επιμέρους περιοχές μελέτης εντοπίζονται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στον ευρύτερο χώρο της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Στο Σχήμα 3.1 φαίνονται οι θέσεις των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών από τον ποταμό Καλέντζη και τον ποταμό Καράμπαλη ως προς το χάρτη του Δήμου Καρδίτσας. 6

10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Υ-15 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ Υ-12 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ Υ-14 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Υ-11 ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Υ-7 Σχήμα 3.1 Γεωγραφική θέση των υφιστάμενων δημοτικών υδροληψιών από ποτάμια και τεχνητούς συλλεκτήρες ως προς το χάρτη του Δήμου Καρδίτσας Στους Χάρτες του Παραρτήματος, δίνονται λεπτομέρειες της ευρύτερης περιοχής μελέτης, αλλά των επιμέρους άμεσων περιοχών μελέτης των υφιστάμενων υδροληψιών. 7

11 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1 Φυσικό περιβάλλον Γεωμορφολογία: Ανάγλυφο - Τοπογραφία Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής μελέτης (Νομός Καρδίτσας) παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα, με τα ορεινά τμήματά του στο δυτικό και ειδικότερα στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού, ενώ το υπόλοιπο της έκτασης του Νομού διαθέτει πεδινό χαρακτήρα. Ο ορεινός όγκος, ο ημιορεινός και ο πεδινός καταλαμβάνουν το 42% (1.111 Km 2 ), το 9% (230 Km 2 ) και 49% (1.326 Km 2 ) αντίστοιχα. Το δυτικό τμήμα του Νομού, που είναι ορεινό, ανήκει στη λεκάνη απορροής του Αχελώου ποταμού, με λίγες αρδευτικές εκτάσεις και ιδιαίτερα σημαντικό υδατικό πλούτο, αφού εκεί βρίσκεται και ο ταμιευτήρας Πλαστήρα. Το ανατολικό τμήμα του Νομού ανήκει στη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού, και αποτελεί κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου, με σημαντικές αρδευτικές εκτάσεις. Συνοψίζοντας, το ανάγλυφο στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ποικίλει από ομαλό με πολύ μικρές κλίσεις στις πεδινές εκτάσεις έως ανώμαλο με σχετικά μεγάλες κλίσεις πρανών στις ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις. Στις επιμέρους άμεσες περιοχές μελέτης, το ανάγλυφο είναι πεδινό και οι κλίσεις είναι πολύ μικρές Γεωλογία Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στις ακόλουθες γεωτεκτονικές ζώνες και ενότητες: Ζώνη της Πίνδου, που αναπτύσσεται στα δυτικά όρια της πεδιάδας προς την οροσειρά της Πίνδου και αποτελείται από λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους σε εναλλαγές με σχιστοκερατόλιθους και φλύσχη. Υποπελαγονική Ζώνη, που συναντάται στην κεντρική Θεσσαλία, με κύριο χαρακτηριστικό την εκτεταμένη ανάπτυξη των οφιολιθικών υπερβασικών πετρωμάτων, του φλύσχη και των σχιστοκερατόλιθων. Πελαγονική Ζώνη, που συναντάται στο ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής και συνίσταται από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και μάρμαρα, καθώς επίσης και από γνεύσιους, σχιστόλιθους και αμφιβολίτες. Στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλικής Πεδιάδας αναπτύσσονται τα μολασσικά ιζήματα της μεσοελληνικής αυλάκου, που στη συγκεκριμένη θέση αποτελούνται κυρίως από μεγάλου πάχους συνεκτικά κροκαλοπαγή. Το πεδινό τμήμα του διαμερίσματος, όπως επίσης και οι λόφοι που παρεμβάλλονται μεταξύ δυτικής και ανατολικής Θεσσαλίας, καλύπτονται από σύγχρονα τεταρτογενή και νεογενή ιζήματα. 8

12 Το γεωλογικό υπόβαθρο της άμεσης περιοχής μελέτης ανήκει στην επαφή μεταξύ της Υποπελαγονικής ζώνης και της ζώνης Ολονού-Πίνδου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.1. Η λεκάνη της περιοχής μελέτης καλύπτεται κατά κανόνα από αλλουβιακές αποθέσεις τεταρτογενούς ηλικίας. Οι αποθέσεις αυτές, (κυρίως ποταμοχειμάρρειας προέλευσης) συνίστανται από εναλλαγές κροκάλων, αργίλου, άμμου και χαλικιών ποικίλου πάχους που εναλλάσσονται με λεπτομερέστερα υλικά (αργίλους, πηλούς, λεπτόκοκκη άμμο). Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, έχουν προσδιοριστεί τρεις τύποι εδαφοσειρών: εδαφοσειρά αλλουβιακών εδαφών με υπέδαφος βαρείας έως μέσης βαρείας σύστασης αποτελούμενη από αμμώδεις και αμμοαργιλώδεις πηλούς που είναι βραδέως έως λίαν βραδέως διαπερατοί. εδαφοσειρά αλλουβιακών εδαφών με υπέδαφος μέσης σύστασης, αποτελούμενη από αμμώδεις και ιλυώδεις πηλούς και πηλούς που είναι μέτρια διαπερατοί. εδαφοσειρά κολλουβιακών εδαφών με υπέδαφος βαρείας έως μέσης σύστασης, αποτελούμενη από αργίλους, αμμώδεις αργίλους, αργιλώδεις και αμμοαργιλώδεις πηλούς και πηλούς που είναι βραδέως έως μέτρια διαπερατοί. Η βαρεία έως μέση σύσταση των εδαφών, σε συνδυασμό με τη βραδεία διαπερατότητα και την ύπαρξη στρώματος μάργας σε μικρό βάθος (0,5-1,5 μ.) δε συνεπάγονται ευμενείς συνθήκες στράγγισης με αποτέλεσμα την πρόσκαιρη κατάκλιση. Το σύνολο των εδαφών είναι επίπεδο με ελαφρές κλίσεις και παρουσιάζουν έλλειψη ασβεστίου, ενώ τα επίπεδα οργανικής ουσίας είναι χαμηλά. Η αντίδραση των εδαφών αυτών είναι ελαφρά όξινη έως ισχυρά αλκαλική. Έχουν επίσης εντοπιστεί, σε σχετικά περιορισμένο βαθμό, παθογενή εδάφη (αλατούχα και στους βαθύτερους ορίζοντες αλκαλιωμένα εδάφη). Γενικά, η δομή των εδαφών δε θεωρείται ως ικανοποιητική. Τα περισσότερα πάντως εδάφη θεωρούνται κατάλληλα για μεγάλο αριθμό καλλιεργειών με άρδευση κατά την ξηρή περίοδο. Λόγω των μικρών κλίσεων που συναντώνται στην περιοχή (της τάξης 0,3%), δεν παρατηρούνται φαινόμενα διάβρωσης, παρά μόνο πολύ μικρής κλίμακας διαβρώσεις στις κοίτες των ποταμών κατά τους χειμερινούς μήνες και όταν έχουμε αυξημένη παροχή και άρα μεταφορική ικανότητα ύδατος σε στερεά υλικά. 9

13 Rh : Μάζα της Ροδόπης Sm : Σερβομακεδονική μάζα CR : Περιροδοπική ζώνη Pe : Ζώνη Παιωνίας (Ζώνη Αξιού) Pa : Ζώνη Πάικου (Ζώνη Αξιού) Al : Ζώνη Αλμωπίας (Ζώνη Αξιού) PI : Πελαγονική Ζώνη Ac : Αττικο-κυκλαδική Ζώνη Sp : Υποπελαγονική Ζώνη Pk : Ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας P : Ζώνη Πίνδου G : Ζώνη Γαβρώβου-Τριπόλεως I : Ιόνιος Ζώνη Px : Ζώνη Παξών ή Προαπούλια Au : Ενότητα Ταλέα Όρη-Πλακώδεις ασβεστόλιθοι Σχήμα 4.1 Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών (Mountrakis et al, 1983) 10

14 4.1.3 Υδρολογία Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής είναι πυκνό και αποτελείται κυρίως από αποστραγγιστικά κανάλια των αγρών, τα οποία τοποθετούνται κάθετα και παράλληλα προς τους κύριους ποταμούς της περιοχής, οι οποίοι εμφανίζουν μορφές μαιάνδρων, όπου έχουν κατασκευαστεί αναχώματα για την αποφυγή πλημμύρων κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι σημαντικότεροι ποταμοί που διασχίζουν το δήμο και έχουν μόνιμη ροή είναι ο Καράμπαλης και ο Καλέντζης, ο οποίος εκβάλει στον ποταμό Ενιπέα, ενώ μικρότερης σημασίας είναι οι παραπόταμοι του Παλιούρη που διασχίζουν το δυτικό τμήμα. Ο ποταμός Καλέντζης δέχεται τα νερά του Λείψιμου και Ιταλικού και είναι εγκιβωτισμένος και διευθετημένος με εκατέρωθεν αναχώματα έως την εκβολή του. Ο κύριος αποδέκτης των υδάτων όλης της ευρύτερης περιοχής είναι ο Πηνειός ποταμός. Η υπολεκάνη του Ενιπέα δέχεται τα νερά των υπολεκανών του Φαρσαλίτη, Ιτόλης, Ταμπάκου και των υπολεκανών του Σοφαδίτη και του Καλέντζη. Στην υπολεκάνη του Σοφαδίτη, ο ποταμός Σοφαδίτης εκβάλλει στον ποταμό Φαρσαλίτη αφού προηγουμένως δέχεται τα νερά του ποταμού Ρογόζινου, ενώ στην υπολεκάνη του Καλέντζη, ο Καλέντζης εκβάλλει στον ποταμό Ενιπέα και δέχεται τα ύδατα του Λείψιμου και του Ιταλικού ποταμού και συμβάλλει με τον Καράμπαλη πριν την εκβολή του στον Ενιπέα. Οι κύριοι υδατικοί πόροι της περιοχής προέρχονται από τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής (ποτάμια), καθώς και από τις γεωτρήσεις πού υπάρχουν στην περιοχή. Επίσης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ένα τμήμα της περιοχής δέχεται νερά από τη λίμνη Νικ. Πλαστήρα. Η κύρια χρήση των υδάτων είναι για γεωργία και η δευτερεύουσα για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οικιακή χρήση Υδρογεωλογία Η κίνηση του νερού μέσω των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών, επιτυγχάνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους στους εδαφικούς σχηματισμούς και μέσω του δευτερογενούς ενεργού πορώδους στους βραχώδεις σχηματισμούς. Η υδρολιθολογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών, εξαρτάται κυρίως από τη λιθολογική τους σύσταση και τον τεκτονισμό τους, καθώς και από το βαθμό αποσάθρωσης και καρστικοποίησης (για τους ανθρακικούς σχηματισμούς). Αποτέλεσμα της λιθολογικής ετερογένειας είναι η ανάπτυξη στην περιοχή πλούσιων τόσο υπό πίεση όσο και ελεύθερων, υδροφόρων οριζόντων. Η ύπαρξη των αργιλικών επιστρώσεων, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιμέρους υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων, οι οποίοι βρίσκονται σε υδραυλική διασύνδεση μεταξύ τους, ενώ η αδιαπερατότητά τους από το νερό, έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός τροφοδότησης των 11

15 υπογείων υδροφόρων στρωμάτων με απευθείας διήθηση των βρόχινων νερών να είναι αρκετά μικρός. Η κύρια τροφοδοσία των υδροφόρων γίνεται από τα νερά που προέρχονται από τους ορεινούς όγκους της Δυτικής και Νοτιοδυτικής πλευράς που περιβάλλουν την περιοχή, από τις πλευρικές ροές των γειτονικών καρστικών συστημάτων και από τις κοίτες των υδατορευμάτων που διασχίζουν την περιοχή. Γενικά, στην περιοχή μελέτης η δομή των εδαφών, το είδος της βλάστησης, το μήκος των ρεμάτων, είναι παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά στη δημιουργία χειμμαρικών φαινομένων. Στην περιοχή μελέτης, ο κίνδυνος πλημμυρών είναι μικρός και οφείλεται είτε σε ακραία καιρικά φαινόμενα είτε σε προσωρινά αναχώματα, που κατασκευάζουν οι κάτοικοι της περιοχής στους ποταμούς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τη συλλογή νερού προς άρδευση και στη συνέχεια δεν καταστρέφονται με αποτέλεσμα κατά τους χειμερινούς μήνες να παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα Σεισμικότητα Η άμεση περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από μέτρια σεισμικότητα, ενώ η ευρύτερη περιοχή περιβάλλεται από σεισμικές ζώνες με σχετικά υψηλή σεισμικότητα. Ειδικότερα, σε απόσταση μικρότερη των 50 km από την άμεση περιοχή δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σεισμός με Μ>6.0. Η μέγιστη μακροσεισμική ένταση που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα είναι της τάξης των VII βαθμών της τροποποιημένης κλίμακας Mercalli. Οι κύριες διευθύνσεις των ρηξιγενών ζωνών που έχουν εντοπισθεί είναι ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ, ενώ στα ανατολικά επικρατούν οι διευθύνσεις Α-Δ. Η ρηξιγενής ζώνη της Εκκάρας και η ρηξιγενής ζώνη Αλμυρού - Φαρσάλων έχουν ενεργοποιηθεί σεισμικά κατά τους πρόσφατους ιστορικούς χρόνους και αποτελούν πιθανότατα τις σημαντικότερες ενεργές δομές, που απαντώνται στην περιοχή έρευνας. Στην περιοχή της Καρδίτσας αναπτύσσονται κάτω από τους μεταλπικούς σχηματισμούς ρήγματα με διευθύνσεις ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ. Ταυτόχρονα, η πόλη της Καρδίτσας βρίσκεται στην προς τα δυτικά προέκταση της ενεργούς - σεισμικής ρηξιγενούς ζώνης Αλμυρού Φαρσάλων, ενώ η περιοχή των Σοφάδων βρίσκεται στη διασταύρωση των προεκτάσεων των δύο σημαντικών ενεργών - σεισμικών ρηξιγενών ζωνών και ειδικότερα της ρηξιγενούς ζώνης της Εκκάρας και της ρηξιγενούς ζώνης Αλμυρού - Φαρσάλων. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα σύνθετο ενεργό νεοτεκτονικό βύθισμα γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη σημαντική σεισμική δραστηριότητα (ζημιές, θύματα) κατά τους ιστορικούς χρόνους. 12

16 Από το γενικευμένο χάρτη μέγιστων εντάσεων που παρατηρήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο, φαίνεται ότι η μέγιστη σεισμική ένταση που παρατηρήθηκε στην περιοχή μελέτης από το 1700 μέχρι σήμερα, είναι VII (βλέπε Σχήμα 4.2, ΙΓΜΕ 1989). Σχήμα 4.2 Χάρτης μέγιστων εντάσεων που έχουν παρατηρηθεί στον Ελλαδικό χώρο Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Μετεωρολογικά κλιματολογικά στοιχεία: Το κλίμα του Νομού Καρδίτσας, γενικά, χαρακτηρίζεται ηπειρωτικό με δύο παραλλαγές, ορεινού και πεδινού, ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους. Κατά τη χειμερινή περίοδο επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη υγρασία, ενώ κατά τη θερινή περίοδο βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Στις ορεινές περιοχές παρατηρούνται μικρότερες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχοπτώσεις. Η επίδραση της θάλασσας δε φτάνει στην περιοχή, επομένως το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά θερμό στα πεδινά, όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει συχνά τους 40 C. Χαρακτηριστικό του κλίματος του Νομού Καρδίτσας είναι η μεγάλη διακύμανση του ύψους και του αριθμού των ημερών βροχής από έτος σε έτος. Γενικά, οι βροχοπτώσεις στο Νομό διαρκούν σχεδόν όλο το χρόνο με μέγιστα τους μήνες Οκτώβριο μέχρι και Φεβρουάριο και ελάχιστα τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Συχνό είναι και το χιόνι, ιδίως στις ορεινές περιοχές του Νομού. Ο μέσος ετήσιος όρος είναι 4 ημέρες περίπου στα 13

17 πεδινά, ενώ στα ορεινά με μεγάλο υψόμετρο το χιόνι καλύπτει την περιοχή 4-5 μήνες το χρόνο. Οι διευθύνσεις των επικρατούντων ανέμων είναι πολύπλοκοι, εξαιτίας κυρίως του πολυσχιδούς ανάγλυφου. Οι μεγαλύτερες τιμές της ταχύτητας του ανέμου παρατηρούνται τους καλοκαιρινούς μήνες, με μέγιστη τιμή ίση με 2,5 m/s, ενώ τους υπόλοιπους μήνες η ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται στα 1,4-2,3 m/s, με τις μικρότερες τιμές να προκύπτουν κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους. Οι κύριοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι Νότιοι και Νοτιοανατολικοί κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Η θερμοκρασία αέρα σε μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνεται από 5 ο C περίπου τον Ιανουάριο έως 27 ο C τον Ιούλιο. Η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας που αναμένεται να σημειωθεί κατά τη διάρκεια της τυπικής ημέρας κυμαίνεται από 17,9 ο C τον Ιανουάριο έως 39,1 ο C τον Ιούλιο, ενώ για τους μήνες αυτούς οι αντίστοιχες ελάχιστες τιμές είναι - 5,6 ο C και 14,0 ο C. Οι τιμές αυτές έχουν έντονη διασπορά και κατατάσσουν την περιοχή της Καρδίτσας σε μια από τις περιοχές της Ελλάδας με έντονη μεταβολή κλίματος, με ψυχρούς χειμώνες και πολύ θερμά καλοκαίρια. Οι τιμές της σχετικής υγρασίας, κινούνται σε υψηλά επίπεδα όλο το χρόνο, κατατάσσοντας την περιοχή στις υγρότερες της Ελλάδας, γεγονός που δικαιολογείται και από το ότι η περιοχή βρίσκεται κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Κατά τους χειμερινούς μήνες παρουσιάζονται υψηλότερες τιμές, ενώ το καλοκαίρι είναι σχετικά χαμηλότερες κυμαινόμενες, από 48% τον Ιούλιο έως 79% το Δεκέμβριο. Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης ανέρχεται σε 757,9mm. Η ξηρότερη περίοδος αντιστοιχεί στους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριο), κατά τους οποίους το μέσο ύψος βροχόπτωσης είναι 25,47 mm, ενώ η πιο βροχερή περίοδος αντιστοιχεί στους φθινοπωρινούς μήνες (Οκτώβριο έως Δεκέμβριο), με τη μέση μηνιαία βροχόπτωση να ανέρχεται στα 81,45 mm. Τα διαγράμματα που ακολουθούν είναι από τον κοντινότερο Μετεωρολογικό Σταθμό της Λάρισας, που υπάρχει στην περιοχή και για τον οποίο υπάρχουν επίκαιρα Μετεωρολογικά Δεδομένα. Τα στοιχεία προέρχονται από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 14

18 Σχήμα 4.3 Ελάχιστη, μέση και μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 0,7 1,3 3,3 6,2 10,9 15,2 Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 5,2 6,8 9,4 13,8 19,7 25,0 Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 9,8 12,0 14,7 19,6 25,7 31,0 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 17,7 17,3 14,0 10,0 5,8 2,0 Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 27,2 26,2 21,8 16,2 10,8 6,6 Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 33,1 32,6 28,4 22,2 15,8 11,1 15

19 Σχήμα 4.4 Μέση μηνιαία υγρασία στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Μέση Μηνιαία Υγρασία 79,6 75,1 73,4 68,7 61,6 49,2 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ Μέση Μηνιαία Υγρασία 46,6 50,0 58,9 70,0 79,5 82,2 Σχήμα 4.5 Μέση μηνιαία υγρασία και συνολικές ημέρες βροχής στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 32,5 31,7 36,7 33,0 38,2 25,6 Συνολικές ημέρες βροχής 12, ,1 11,3 10,3 6,9 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ 16

20 Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση Συνολικές ημέρες βροχής 19,0 16,4 30,2 52,2 56,9 50,8 4,7 4,3 6,3 10,1 12,1 13,2 Σχήμα 4.6 Μέση μηνιαία διεύθυνση ανέμων και μέση μηνιαία ένταση ανέμων στο μετεωρολογικό σταθμό Λάρισας Α εξάμηνο έτους Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Β Α Α Α Α Α Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 2,4 3,0 3,3 3,2 3,1 3,9 Β εξάμηνο έτους Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Α Α Α Α Α Β Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 4,1 3,7 3,3 2,7 1,9 1,8 Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι το κλίμα του Νομού Καρδίτσας είναι χαρακτηριστικό του Μεσογειακού κλίματος γενικά και ειδικότερα των ξηρών κλιμάτων Βιοτικό περιβάλλον - Οικολογία Φυσικά οικοσυστήματα - Δασική βλάστηση της ευρύτερης περιοχής: Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (Νομός Καρδίτσας), από τα χαμηλότερα προς τα ψηλότερα υψόμετρα, τα είδη δέντρων και θάμνων που κυριαρχούν, αλλάζουν, δημιουργώντας διαφορετικά οικοσυστήματα. Σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων, παρεμβάλλεται και το λιμναίο οικοσύστημα της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Στην περιοχή διακρίνονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά οικοσυστήματα: Αείφυλλα σκληρόφυλλα 17

21 Δάση φυλλοβόλων Δάση ελάτης Δάση οξιάς Υποαλπικά λιβάδια Δάσος Μαύρης Πεύκης Ορεινά ποτάμια και παραποτάμια δάση Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αυτές, όπως φαίνονται και στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 4.7), οι πλησιέστερες είναι: Ο βιότοπος «Μεταξύ Κέδρου και Λουτροπηγής Καρδίτσας» με συνολική έκταση 3.206,97 (ha) και κωδικό τόπου AB , χωρίς προτεραιότητα προστασίας. Ο βιότοπος «Περιοχή Κουτσούφλιανης Καρδίτσας» με συνολική έκταση 290,39 (ha) και κωδικό τόπου AB , χωρίς προτεραιότητα προστασίας. Ο βιότοπος «Όρος Νεράιδα Νότιας Πίνδου» με συνολική έκταση 512,96 (ha) και κωδικό τόπου AB , χωρίς προτεραιότητα προστασίας. Ο βιότοπος CORINE «Λουτρά Σμοκόβου» με συνολική έκταση 805,37 (ha) και κωδικό τόπου A Χαρακτηριστικό του βιοτόπου οι λόφοι με βελανιδιές και μικρά ποτάμια. Ο βιότοπος NATURA «Περιοχή λίμνης Ταυρωπού» με συνολική έκταση 2.982,05 (ha) και κωδικό τόπου GR Η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής λίμνης του Ταυρωπού, βρίσκεται στην ορεινή περιοχή των Αγράφων (Ν. Πίνδος) και διαθέτει κλιματολογικές συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη διαφόρων ειδών δέντρων. 18

22 Σχήμα 4.7 Βιότοποι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (Πηγή: filotis) Στην άμεση περιοχή μελέτης απουσιάζουν παντελώς οι δασικές εκτάσεις ή ακόμα και τα άλση ή άλλες θέσεις με πυκνή βλάστηση δενδρώδη ή θαμνώδη. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν κάποιες περιορισμένες θέσεις γύρω από τον ποταμό Καράμπαλη ή τα αρδευτικά κανάλια, όπου η παρόχθια βλάστηση είναι αρκετά πυκνή, ώστε να μπορούν σ αυτή να φωλιάσουν και να τραφούν κάποια είδη άγριων ζώων (νεροπουλάδες, κλπ). Τα περισσότερα είδη βρίσκουν καταφύγιο σε θέσεις, όπου τα διάκενα ανάμεσα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπουν την ύπαρξη μιας κάποιας πυκνότητας βλάστησης. Συνοψίζοντας, η άμεση περιοχή επέμβασης δεν εντάσσεται σε κάποια προστατευόμενη περιοχή ή θεσμοθετημένη ζώνη. Χλωρίδα: Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής μελέτης (Νομός Καρδίτσας) περιλαμβάνει πάνω από 650 είδη και υποείδη, ενώ εκτιμάται ότι ο χλωριδικός κατάλογος της περιοχής κρίνεται μάλλον ελλειπής ως προς το σύνολο των ειδών χλωρίδας που εκτιμάται ότι διαβιούν στην περιοχή. Τα είδη των δέντρων και θάμνων που κυριαρχούν κατά περιοχές είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τους διάφορους οικότοπους που συναντούμε στην περιοχή (δάση δρυός, δάση ελάτης, παραποτάμια δάση κ.λ.π.). Τα στοιχεία εκείνα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο βοτανικό ενδιαφέρον είναι τα εξής: Η συνύπαρξη κατά θέσεις της Abies cephalonika και της Abies hybridogenus (τα δυο είδη ελάτης που συναντώνται στην περιοχή). 19

23 Η ύπαρξη τριών υποειδών της Viola alba (βιολέτα). Η ύπαρξη τριάντα διαφορετικών ειδών του γένους Trifolium. Τα πέντε είδη σφενδάμου (Acer sp.) της περιοχής Το γένος Geranium (γεράνι) που αντιπροσωπεύεται από έντεκα είδη. Η εμφάνιση πολλών ορχεοειδών (ορχιδέες). Η ύπαρξη του μοναδικού (παγκοσμίως) φυτού Centaurea messenicolasiana, το οποίο εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μεσενικόλας, στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Η χλωρίδα της δυτικής ευρύτερης περιοχής είναι, σε γενικές γραμμές, η τυπική και πλούσια χλωρίδα του ορεινού και ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου. Εξαιτίας του γεωφυσικού ανάγλυφου (περιοχή Αργιθέας, περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα και περιοχή Σμοκόβου Ρεντίνας), το οποίο είναι χαρακτηριστικό ορεινό (αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Πίνδου), τα είδη χλωρίδας που διαβιούν σ αυτή είναι είδη προσαρμοσμένα σε μεσαία ή και μεγάλα (για τα ελληνικά δεδομένα) υψόμετρα. Επιπλέον, το σύνολο των φυτικών ειδών μαρτυρά τη στενότερη σχέση της με τις άλλες κεντρικές και νότιες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, παρά με τις βορειότερες. Η χλωρίδα της περιοχής εξαπλώνεται στις δύο κύριες (από τις τρεις συνολικά) επιμέρους οροσειρές που συνιστούν τον ορεινό όγκο των Αγράφων που ανήκουν στο Νομό Καρδίτσας (η Τρίτη ανήκει στην Ευρυτανία). Όσον αφορά το καθεστώς προστασίας της χλωρίδας της περιοχής, «Πυρήνας» προστασίας της όσον αφορά τα χερσαία οικοσυστήματα είναι το Δάσος Μπελοκομύτη (5.600 στρ.) και, μετά την πρόταση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), εντάχθηκε στην πρόταση για προστασία (Δίκτυο Natura 2000) το «Παραποτάμιο Δάσος Καροπλεσίου» (περ. 700 στρ.). Το «υγρό στοιχείο» της λίμνης Ν. Πλαστήρα (και η υδρόβια χλωρίδα που αυτό διατηρεί) ανήκει επίσης στην πρόταση για προστασία. Στην άμεση περιοχή αναφοράς δεν παρατηρείται η ύπαρξη σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ή προστατευόμενων ειδών χλωρίδας. Υπάρχουν κυρίως αροτραίες καλλιέργειες, αλλά και εκτάσεις με οπωροφόρα και ελαιόδενδρα. Πανίδα: Η πανίδα στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Καρδίτσας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συναντώνται είδη που προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία ή από διεθνείς συνθήκες και ειδικότερα: 12 είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 709/409/ΕΟΚ. 20

24 7 είδη ζώων (2 εντόμων, 1 είδος αμφιβίου, 1 είδος ερπετού, 2 είδη θηλαστικών και 1 ενδημικό είδος ιχθύος), τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 56 είδη ζώων προστατευόμενα από τη Σύμβαση της Βέρνης. 3 είδη ιχθύων ενδημικά ή ενδημικά με ευρεία περιοχή εξάπλωσης. 3 είδη ιχθύων και 2 θηλαστικών που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κόκκινο Βιβλίο. 2 είδη σπονδυλόζωων που προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία Π.Δ. 67/81. Οι κύριες ταξινομικές ομάδες σπονδυλωτών (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια, ψάρια) αντιπροσωπεύονται με μεγάλο αριθμό ειδών. Επίσης, σημειώνεται ότι στην περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται κάποια οδός αποδημίας και αυτή δεν αποτελεί πέρασμα για κάποιο είδος ζώου. Ιχθυοπανίδα: Γενικά, τα ποτάμια της Θεσσαλίας συνδέονται σε ένα κοινό υδρογραφικό δίκτυο, επομένως σε παρόμοιες/αντίστοιχες θέσεις (υψομετρικά, σύνθεσης υλικών πυθμένα, ποιότητας νερού, κλπ) των επιμέρους ποταμών, αναμένονται παρόμοιες συνθήκες αναφορικά με την υπάρχουσα ιχθυοπανίδα. Οι παρατηρήσεις αναφορικά με την ιχθυοπανίδα των θεσσαλικών ποταμών μπορούν να γενικευθούν ως εξής: - όσο πιο ψηλά βρισκόμαστε στον ρου των ποταμών, επικρατούν τα ρεόφιλα / οξυγονόφιλα είδη, τα οποία αρέσκονται σε κρύα νερά με πετρώδη πυθμένα - όσο πιο χαμηλά (και προς την εκβολή) στον ρου των ποταμών βρισκόμαστε, επικρατούν τα λιμνόφιλα / μικρής απαίτησης σε οξυγόνο, τα οποία αρέσκονται σε πιο θερμά, θολά νερά με αμμώδη ή ιλυώδη πυθμένα. Οι ποταμοί στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας εντάσσονται στο ποτάμιο σύστημα (λεκάνη απορροής) του ποταμού Πηνειού. Από τη βιβλιογραφία (Economidis 1991) συνάγεται ότι στο υδάτινο σύστημα του Πηνειού είναι παρόντα 16 είδη ψαριών (Τσιρώνι, Μαυροτσιρώνι, Τυλινάρι, Κοκκινοφτέρα, Γλήνι, Γουρουνομύτης, Γυφτόψαρο, Μυλωνάκι, Μουστακάς, Τσιρωνάκι, Μαλαμίδα, Πεταλούδα, Βελονίτσα, Χρυσοβελονίτσα, Αγκαθερό, Θεσσαλογωβιός). Το Χέλι Anguilla anguilla είναι είδος ευρύτατα διαδεδομένο στην Ελλάδα (Economidis 1991). Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, στον Πηνειό συναντώνται 29 είδη ψαριών. Επειδή όμως ο Πηνειός είναι βαθύ ποτάμι, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για τη μελέτη της ιχθυοπανίδας του και κατά συνέπεια δεν έχει μελετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Μετά από παρατηρήσεις ετών, θεωρείται βέβαιο ότι στον Πηνειό έχουν εισαχθεί και άλλα ξένα (αλλόχθονα) είδη από τον άνθρωπο. 21

25 Μερικά από τα συνήθη και μεγαλύτερου μεγέθους είδη, είναι: Σαζάνι (κυπρίνος): Είδος κυπρίνου που φτάνει σε μήκος το 1 μέτρο και βάρος τα 20κιλά. Το στόμα του έχει χείλη χοντρά και έχει δύο ζευγάρια μουστάκια στην πάνω σιαγόνα. Είναι ψάρι παμφάγο. Δεν είναι απαιτητικό και μπορεί να αναπτυχθεί και σε μολυσμένα νερά. Το καλοκαίρι αναπτύσσεται γρήγορα ενώτο χειμώνα ζει στην λάσπη σε κατάσταση νάρκης. Λαβράκι: Μικρό ψάρι που δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά μήκος και τα 150γραμμάρια βάρος. Το σώμα του είναι μακρόστενο και ατρακτοειδές. Είναι παμφάγο ψάρι. Τούρνα ή Λούτσος: Έχει σώμα μακρουλό, ρύγχος πλατύ, σαν το ράμφος τηςπάπιας και στο στόμα με πολλά και μυτερά δόντια. Το μήκος του μπορεί ναφτάσει το 1,5 μέτρα και το βάρος του τα 20 κιλά. Είναι σαρκοφάγο ψάρι, πολύαδηφάγο και επιθετικό και για το λόγο αυτό αποκαλείται καρχαρίας τωνγλυκών νερών. Γουλιανός: Το γένος Silurus (κοινώς Γουλιανός), απαντάται στους ποταμούς και τις λίμνες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με το πλέον κοινόείδος, το Silurus glanis. Στην Ελλάδα αυτό το είδος το συναντάμε στις λίμνες και τα ποτάμια της Μακεδονίας, της Θράκης, και της Θεσσαλίας. Ο γουλιανός είναι ένα χαρακτηριστικά δύσμορφο και απωθητικό στην εμφάνιση ψάρι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταφεύγει σε κρυψώνες και με τον ερχομό της νύχτας αρχίζει την αναζήτηση τροφής παραμένοντας δραστήριος σε όλη τη διάρκειά της. Ο γουλιανός εμφανίζεται πολύ αρπακτικός και με μεγάλη όρεξη, μετά την περίοδο αναπαραγωγής και σε όλη την διάρκεια του καλοκαιριού. Με την έναρξη της ψυχρής περιόδου σταματάει την αναζήτηση τροφής και μεταπίπτει σε ένα είδος χειμέριας νάρκης, παραμένοντας σε βαθιά, καλά προφυλαγμένα σημεία, τα μεν νεαρά άτομα ομαδικά, ενώ τα μεγαλύτερα μεμονωμένα. Ο γουλιανός αναπαράγεται την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω από τους 18 C θερμοκρασίας των νερών, γεγονός που σημαίνει ότι σε λίμνες βορειοτέρων περιοχών, η περίοδος αναπαραγωγής μπορεί να μετατοπισθεί προς τον Ιούλιο ακόμη και Αύγουστο. Χέλι: Ανήκει στην οικογένεια των εγχελίδων και έχει σώμα φιδιού, στρογγυλωπό και πολύ μακρύ, που το μήκος του μπορεί να φτάνει το 1,50 μ.και με βάρος 5-7 κιλά. Το δέρμα του είναι πολύ ανθεκτικό. Το κεφάλι είναι μικρό με βραγχιακά ανοίγματα πολύ λεπτά. Είναι είδος αδηφάγο, τρέφεται με όλους τους ζωντανούς και μη οργανισμούς, αλλά τσιμπάει στους φρέσκους, όπως μικρά ψάρια, βατράχια κλπ. Κοντά στις πόλεις τρέφεται και με σκουπίδια. Η αναπαραγωγή γίνεται στη θάλασσα όπου κάθε θηλυκό γεννά πάνω από ένα εκατομμύριο αυγά. Τα θηλυκά γίνονται πιο μεγάλα από τα αρσενικά. Τα μικρά χέλια εύκολα βρίσκονται στις αμμώδεις περιοχές, ψάχνοντας στη 22

26 λάσπη και στα βότσαλα του βυθού, καθώς επίσης και σε ρηχά νερά και αποτελούν ένα θαυμάσιο δόλωμα για το λαβράκι και για τα κεφάλια στα γλυκά νερά, ιδιαίτερα στις εκβολές των ποταμών. Ειδικότερα, σ ότι αφορά τον ποταμό Καλέντζη, ο οποίος αποτελεί τον κύριο ποταμό της περιοχής μελέτης και συνιστά μέρος του ποτάμιου συστήματος του Πηνειού, σημειώνεται ότι η ιχθυοπανίδα του ποταμού Καλέντζη, όπως και η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών των Βαλκανίων, εμφανίζει υψηλό επίπεδο ενδημισμού εξαιτίας της απομόνωσης των ποταμών και των λιμναίων συστημάτων. Πολλά ενδημικά είδη, υποείδη και ποικιλίες θεωρούνται απειλούμενα ή τρωτά επειδή υπάρχουν σε μικρούς πληθυσμούς και σε ευάλωτους οικοτόπους. Τα είδη που συναντώνται κυρίως στον ποταμό είναι ο Κυπρίνος (Cyprinus carpio), ο Μουστακάς (Gobio uranoscopus elimeius), το Σίρκο (Alburnus alburnus thessalicus) και το Μυλωνάκι (Gobio kessleri banarescui). Ο Κυπρίνος θεωρείται είδος απειλούμενο και μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση, το Σίρκο είναι ενδημικό υποείδος της Θεσσαλίας, ενώ το Μυλωνάκι και ο Μουστακάς είναι ενδημικά είδη των νοτίων Βαλκανίων (Χατζηνικολάου, 2007). Ο κυπρίνος ή γριβάδι (Cyprinus carpio - Κυπρίνος ο κάρπιος) είναι ψάρι του γλυκού νερού με λιπαρή σάρκα. Ανήκει στην οικογένεια των κυπρινιδών, μια μεγάλη ομάδα ψαριών με καταγωγή από την Ασία και την Ευρώπη. Ο κυπρίνος για αιώνες αποτέλεσε σημαντική τροφή για τον άνθρωπο, καθώς και δημοφιλές διακοσμητικό ψάρι, όπως τα διάφορα χρυσόψαρα και η ποικιλία οικόσιτων κυπρίνων (Cyprinus carpio), γνωστή ως koi. Συνακόλουθα, ο κυπρίνος έχει εισαχθεί σε διάφορα μέρη, αν και με ανάμεικτα αποτελέσματα. Ο πληθυσμός των γριβαδιών στο φυσικό τους περιβάλλον θεωρείται πως απειλείται με εξαφάνιση, αν και έχουν αναπτυχθεί ιχθυοκαλλιέργειες του είδους σε διάφορα υδάτινα περιβάλλοντα παγκοσμίως και συχνά θεωρείται χωροκατακτητικό, ιδιαίτερα επιθετικό και αδηφάγο. Συμπεριλαμβάνεται στα 100 πιο χωροκατακτητικά είδη παγκοσμίως και σε όλο τον κόσμο δαπανώνται μεγάλα ποσά χρημάτων για τον έλεγχό του. Ο κυπρίνος μπορεί να ζήσει σε θερμοκρασίες από 4 30 C, και σε συνθήκες σχετικά χαμηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου, μικρότερα των 4mgl -1. Η καλύτερη θερμοκρασία για ανάπτυξη κυμαίνεται μεταξύ C, ενώ για αναπαραγωγή από C. Η φυσική αναπαραγωγή του κυπρίνου εξαρτάται από τις εποχές και από τα ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά. Στις περιοχές με ηπειρωτικό κλίμα, συνήθως ο κυπρίνος είναι γεννητικά ώριμος την άνοιξη και στις τροπικές περιοχές, συνήθως, η φυσική αναπαραγωγή συμπίπτει με την εποχή των βροχών. Το περιβάλλον αναπαραγωγής του καθορίζεται από τη θερμοκρασία νερού C (σταδιακά αυξανόμενη), την πλούσια υδρόβια βλάστηση, 23

27 την παρουσία και των δύο φύλων (αρσενικού θηλυκού) και την απουσία τοξικών ουσιών και σχετικά υψηλή τιμή διαλυμένου οξυγόνου (> 5 mgl -1 ). Δεδομένου ότι στην περιοχή μελέτης, σχηματίζεται ένα δίκτυο ποταμών και συλλεκτήρων, το οποίο επιτρέπει την υδρολογική επικοινωνία και τη μετακίνηση της ιχθυοπανίδας, εκτιμάται ότι η ιχθυοπανίδα των υδατορεμάτων στην περιοχή είναι αντίστοιχη με αυτή του ποταμού Καλέντζη. Κτηνοτροφία - καλλιέργειες: Οι κάτοικοι της περιοχής μελέτης ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία. Οι εκμεταλλεύσεις στην περιοχή διακρίνονται σε μικτές (γεωργο-κτηνοτροφικές), γεωργικές και κτηνοτροφικές. Όλοι οι κλάδοι της κτηνοτροφίας (αγελαδοτροφία βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, ορνιθοτροφία, κονικλοτροφία) στην περιοχή παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις, τόσο σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων όσο και σε επίπεδο αριθμού κεφαλών, με εξαίρεση τον αριθμό των κυψελών, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα, που παράγονται στην περιοχή, είναι γάλα και κρέας, τα οποία προωθούνται σε μεταποιητικές μονάδες εκτός της περιοχής μελέτης, στο εσωτερικό ή μη του Νομού. Τα γεωργικά προϊόντα, που καλλιεργούνται κυρίως στην περιοχή, είναι βιομηχανικά φυτά και σιτηρά. Οι κύριες καλλιέργειες είναι το ποτιστικό βαμβάκι, τα σιτηρά (με κύριες καλλιέργειες το σκληρό σιτάρι και το καλαμπόκι) και η μηδική. Τα γεωργικά προϊόντα παράγονται και προωθούνται στην αγορά. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αρδευθεισών εκτάσεων, το οποίο καλύπτεται από τον ταμιευτήρα Πλαστήρα. Ένα μέρος της παροχής αυτής διοχετεύεται προκειμένου να αρδεύσει εκτάσεις του Δήμου Καρδίτσας μέσω εκροών σε διάφορα ρέματα της περιοχής (π.χ. Καλέντζης, Καράμπαλης, κ.ά) με τη χρήση μικρών αντλητικών διατάξεων. Το υπόλοιπο της παροχής διατίθεται στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Οι υπόλοιπες εκτάσεις του Δήμου Καρδίτσας αρδεύονται με δημόσιες ή ιδιωτικές γεωτρήσεις. Σε ορισμένες περιοχές υφίσταται και υπόγειο σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση. Οι μέθοδοι άρδευσης που χρησιμοποιούνται είναι το σύστημα του καταιονισμού, η στάγδην άρδευση, καθώς και η επιφανειακή άρδευση. Χρήσεις Γης: Στην περιοχή μελέτης το υψηλότερο ποσοστό των εκτάσεων καταλαμβάνεται από καλλιεργούμενες και υπό αγρανάπαυση γαίες, βοσκοτόπους, νερά, δάση, οικισμούς και λοιπές χρήσεις. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το υψηλό ποσοστό που καταλαμβάνουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις, γεγονός που σχετίζεται και με την 24

28 γεωργική δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι κάτοικοι της περιοχής στον εύφορο κάμπο της Καρδίτσας. Το μεγαλύτερο τμήμα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή μελέτης, καλλιεργείται με βαμβάκι και έπειτα ακολουθούν το καλαμπόκι, ο καπνός, τα σιτηρά. Η γεωργική γη της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, μιας και στο μεγαλύτερο κομμάτι της έχει υλοποιηθεί αναδασμός και κατά συνέπεια υπάρχει αρδευτικό και στραγγιστικό δίκτυο, καθώς επίσης ιδιωτικές και κρατικές γεωτρήσεις. Οι βοσκότοποι καλύπτουν μια μεγάλη έκταση, είναι κυρίως δημοτικοί (με λίγους ιδιωτικούς βοσκότοπους) και βρίσκονται ως επί το πλείστον στα όρια των οικισμών. Στην ουσία οι βοσκότοποι αποτελούν μια ζώνη, η οποία χωρίζει τον οικισμό από τα καλλιεργούμενα χωράφια. Οι βοσκότοποι αυτοί δεν είναι οργανωμένοι και μπορεί οποιοσδήποτε κάτοικος του οικισμού να βοσκήσει τα ζώα του χωρίς να επιδώσει ενοίκιο. Τα νερά καλύπτουν, επίσης, μεγάλη έκταση και αποτελούνται από έλη, λίμνες και ποτάμια. Μετά τα εκτεταμένα αποστραγγιστικά έργα και τις αποξηράνσεις των φυσικών βαλτοτόπων, δεν υπάρχουν πλέον μόνιμες υδατοσυλλογές. Δημιουργούνται μόνο μικρές συλλογές σε σημεία, όπου η διαμόρφωση του εδάφους ευνοεί τη συγκέντρωση του νερού. Οι παραπάνω υδατοσυλλογές είναι πρόσκαιρες και εξαφανίζονται με το τέλος των χειμερινών και εαρινών βροχοπτώσεων. Λιμναίες λεκάνες δεν υπάρχουν στην άμεση περιοχή μελέτης. Οι ποταμοί της περιοχής είναι τυπικοί του κάτω ρου (κατάντη ποταμών), στον οποίο περιλαμβάνονται τα χαμηλότερα τμήματα των ποταμών, τα κανάλια και οι τάφροι. Στα διοικητικά όρια της περιοχής μελέτης, οι παραλίμνιες περιοχές του Δήμου Καρδίτσας εντάσσονται στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, η οποία θεσπίστηκε επίσημα το 1998 (ΦΕΚ 885Δ/98), ενώ δεν περιλαμβάνεται κάποια άλλη περιοχή ιδιαίτερων ρυθμίσεων, όπως βιομηχανική περιοχή κλπ. Όσον αφορά αναγνωρισμένους παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισμούς, ο μόνος οικισμός που είναι χαρακτηρισμένος ως «ιστορικός διατηρητέος» οικισμός είναι ο Άγιος Γεώργιος (ΦΕΚ 45Β/ ) της Δ.Ε. Μητρόπολης. Ωστόσο, αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αρκετοί οικισμοί λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν ανακαλυφθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης αναπτύσσεται ένα εκτεταμένο δίκτυο αρδευτικών και αποστραγγιστικών καναλιών. 25

29 4.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καρδίτσας, ο οποίος συστάθηκε μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, προήλθε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Καρδίτσας, Κάμπου, Ιτάμου, Καλλιφώνου και Μητρόπολης. Ο πληθυσμός του νέου Δήμου είναι κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Καρδίτσα Πληθυσμός Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται ο πληθυσμός του Δήμου, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, αλλά και τα αποτελέσματα από την απογραφή του Σήμερα, ο συνολικός πληθυσμός του νέου Δήμου Καρδίτσας ανέρχεται σε κατοίκους (απογραφή 2011). Πίνακας 4.1: Κατανομή πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής μελέτης Καποδιστριακοί Δήμοι του νέου Δήμου Καρδίτσας Πληθυσμός Απογραφή 2001 Απογραφή 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Γενικό Σύνολο : Υποδομές Πολλά από τα έργα υποδομής της περιοχής μελέτης δημιουργήθηκαν με χρηματοδοτήσεις από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, καθώς και από τα Επιχειρησιακά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οδικό δίκτυο: Το οδικό δίκτυο του Δήμου Καρδίτσας αποτελείται από διανομαρχιακούς, αγροτικούς και επαρχιακούς δρόμους ασφαλτοστρωμένους και μη και περιβάλλεται από οδικούς άξονες, που θεωρούνται σε μέτρια κατάσταση. Οι περισσότερες διανομαρχιακές οδοί διέρχονται μέσα από οικισμούς και διασταυρώνονται με πολλές κάθετες αγροτικές και επαρχιακές οδούς. Τα τελευταία χρόνια, στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιούνται έργα και δράσεις που έχουν ως κύριο στόχο την άρση της οδικής απομόνωσης, την ενίσχυση όλων των παραγωγικών τομέων και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών δραστηριότητας. 26

30 Ειδικότερα, είτε έχουν υλοποιηθεί είτε αναμένονται να υλοποιηθούν έργα οδοποιίας που αφορούν τη σύνδεση Μουζακίου Άρτας, Καρδίτσας Καρπενησίου, Σοφάδων Ν. Μοναστηρίου, Δέλτα Παράκαμψης Συκεώνας Ορίων Νομού, Δέλτα Παλαμά Ορίων Νομού και Καρδίτσας Τρικάλων. Στις άμεσες περιοχές επέμβασης διέρχονται κυρίως αγροτικές οδοί. Στην άμεση περιοχή μελέτης διέρχονται κυρίως αγροτικές οδοί μεταξύ των αγροτεμαχίων. Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας: Ο Δήμος Καρδίτσας καλύπτεται επαρκώς από εναέρια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δήμος καλύπτεται ενεργειακά από το σταθμό παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Μητρόπολης και συνδέεται με τον υδροηλεκτρικό σταθμό Ν. Πλαστήρα. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Ν. Πλαστήρα λειτουργεί στο Νομό από το 1960 με τρεις μονάδες συνολικής μεικτής/καθαρής ισχύος 129,9 MW. Ο σταθμός εκμεταλλεύεται την υδατόπτωση του φράγματος/τεχνητής λίμνης Πλαστήρα. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ηλεκτροδοτείται σχεδόν το σύνολο των κατοικιών. Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ο Νομός διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά και από την καύση βιομάζας και ήδη έχουν χωροθετηθεί τόσο στην άμεση όσο και στην ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες δραστηριότητες. Όσον αφορά, όμως, την ηλιακή ενέργεια, μόνο ένα μικρό ποσοστό κατοικιών χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια. Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή μελέτης καλύπτεται επαρκώς από εναέρια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, με ψηφιακές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετές Διοικητικές Υπηρεσίες, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΙΚΑ, ΔΟΥ, Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακές Υπηρεσίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λειτουργούν Αγροτικά Ιατρεία, καθώς και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις συγκοινωνίες, η πόλη της Καρδίτσας αποτελεί το πλησιέστερο εμπορικό κέντρο της περιοχής μελέτης για την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών και για πολλές κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Η σύνδεση των Δημοτικών Διαμερισμάτων με την Καρδίτσα πραγματοποιείται με το Αστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας με συχνά δρομολόγια, που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων. Τέλος, από την περιοχή διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή με κεντρικό σταθμό στην πόλη της Καρδίτσας, ενώνοντας 27

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Παπασπυρόπουλος Κ., Γεωλόγος MSc Παρουσίαση του προβλήματος ΧΑΔΑ Κοινότητας Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Σπουδαστές: 1. Άγγελος Γεωργίτσης 2. Αναστάσιος Σίννης Εισηγητής: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης Πόπη Π. Θεοδωράκου-Βαρελίδου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή!

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας! Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Κάρλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Δρ Γεώργιος Π. Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Δρ Γεώργιος Π. Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δρ Γεώργιος Π. Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Α 07/05/2014 Β 03/07/2014 Γ 14/04/2015

Α 07/05/2014 Β 03/07/2014 Γ 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΣΟΦΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΖΩΝΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Σπύρος Μίχας Αλέξανδρος Γκιόκας Υ ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο του έργου: Συντάχθηκε Ελένη Αλεξίου MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β4 Πληροφορίες: Μιχάλης Ζήνας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Οι περιοχές των τροπικών δασών όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται στη Νότια Αμερική(γύρω από τον ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική(ανάμεσα από τον Τροπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ. ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΗ ΤΑΞΗ: Β 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέµα: Τούνδρα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; (ΣΕΛ. 4-7) 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα