Διερεύνηση της διαστηματομυελίας με την μαγνητική και την αξονική τομογραφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση της διαστηματομυελίας με την μαγνητική και την αξονική τομογραφία"

Transcript

1 Διερεύνηση της διαστηματομυελίας με την μαγνητική και την αξονική τομογραφία Σμπόνια Α, Κυριάκου Β, Δαμιανίδης Χ, Κοτζιαμάνη Ν, Μπιντούδη Α, Άγριου Α, Ροβίθη Α, Χονδροματίδου Σ, Παπαποστόλου Π, Εμμανουηλίδου Μ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσ/νίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάστηκαν αναδρομικά 20 παιδιά με την μαγνητική τομογραφία με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της, ως απεικονιστικής μεθόδου στην αξιολόγηση και διερεύνηση της διαστηματομυελίας καθώς και στην ανάδειξη συνοδών ανωμαλιών. Με την μαγνητική τομογραφία ο διαχωρισμένος νωτιαίος μυελός απεικονίζεται ευκρινώς σε όλη του την έκταση με ινώδη διαφραγμάτια ή οστέϊνο διάφραγμα. Το οστέϊνο διάφραγμα μεταξύ των ημιμυελών και οι συνοδές σκελετικές ανωμαλίες εξετάζονται όμως καλύτερα με την αξονική τομογραφία η οποία και κρίνεται απαραίτητη. Με τη μαγνητική τομογραφία αναδείχτηκαν επίσης η συριγγομυελία, οι ανωμαλίες τμηματοποίησης των σπονδύλων, η σκολίωση, η χαμηλή θέση του μυελικού κώνου και το ενδομυελικό λίπωμα που δεν ήταν δυνατό να απεικονιστούν τόσο καλά με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους. Λέξεις κλειδιά Μαγνητική τομογραφία, Αξονική τομογραφία, Διαστηματομυελία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατηματομυελία είναι ο διαχωρισμός του νωτιαίου μυελού, του μυελικού κώνου ή και του τελικού νηματίου σε δύο, όχι απαραίτητα συμμετρικούς ημιμυελούς 3. Η διαστηματομυελία συχνά αποτελεί μέρος μιας περισσότερο σύνθετης ομάδας δυσραφισμού για το λόγω αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση όλου του μήκους της σπονδυλικής στήλης με σκοπό τη σωστή χειρουργική αντιμετώπιση. Η διαστηματομυελία είναι κυρίως σποραδική και σε ελάχιστες περιπτώσεις οικογενής. Στους περισσότερους ασθενείς συνυπάρχουν και άλλες ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης όπως δυσχιδής ράχη, κυφοσκολίωση, σπόνδυλος με διαμόρφωση πεταλούδας και ημισπόνδυλος. Άλλες ανωμαλίες που μπορεί να συνυπάρχουν όπως καθήλωση τελικού νηματίου, δερμοειδής κύστη, λίπωμα, συριγγοϋδρομυελία και ανωμαλίες τύπου Chiari έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Ενδομυελικοί όγκοι με συνυπάρχουσα διαστηματομυελία έχουν περιγραφεί σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την αξιολόγηση και διερεύνηση της διαστηματομυελίας. Παρ όλα αυτά οι οστικές ανωμαλίες και το οστέϊνο διάφραγμα μεταξύ των δύο ημιμυελών μπορούν να εκτιμηθούν καλύτερα με την αξονική τομογραφία. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Σε διάστημα 10 ετών ( ) εξετάσθηκαν αναδρομικά 20 παιδιά (13 κορίτσια, 7 αγόρια) μέσης ηλικίας μεταξύ 10 ημερών και 4 ετών. Η εξέταση έγινε με μαγνητικό τομογράφο 1 Siemens e e Expe s s s Plus s S nne. S nne. S nne. S nne. S nne. S nne. Scanne. Ελήφθησαν οβελιαί-

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικόνα 1 ες, εγκάρσιες και στεφανιαίες τομές με επιβάρυνση της Τ1 και Τ2 παραμέτρου, στεφανιαίες τομές με επιβάρυνση της Τ1 παραμέτρου πριν και μετά την χορήγηση σκιαστικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε εξέταση και με αξονικό τομογράφο ( e Picker PQ s nne s nne s nner e e) e e) e e) device) e e) για την επιβεβαίωση της ύπαρξης οστέϊνου διαφραγματίου μεταξύ των δύο ημιμυελών. Με τον αξονικό τομογράφο ελήφθησαν εγκάρσιες τομές στο επίπεδο της διαστηματομυελίας και όπου χρειάστηκε έγιναν ανασυνθέσεις σε οβελιαίο, στεφανιαίο και τρισδιάστατο επίπεδο. (α) Βέινο: Οζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με τη μαγνητική τομογραφία και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, απεικονίστηκαν ευκρινώς ο νωτιαίος μυελός και οι γύρω δομές. Γενικά στις εγκάρσιες τομές ο διαχωρισμένος νωτιαίος μυελός απεικονίζεται ως δυο ξεχωριστές ενδιάμεσου σήματος δομές εντός του νωτιαίου καναλιού. Με τις οβελιαίες και στεφανιαίες τομές σε διάφορα επίπεδα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς η έκταση του διαχωρισμένου νωτιαίου μυελού. Εικόνα 2 (α) Βέιε: εκηκπεινί ζε θνηλό ζάθθν ζθιεξάο κήληγγαο. Εικ. 1 Τομές αξονικής τομογραφίας σε εγκάρσιο επίπεδο (α,β) και 3D-CT ανασυνθέσεις (γ,δ) που αναδεικνύουν το οστέϊνο διαφραγμάτιο που διαχωρίζει το σάκκο της σκληράς μήνιγγας (βέλος). Εικ. 2 Τομές αξονικής τομογραφίας σε εγκάρσιο επίπεδο (α,β) κοινός σάκκος σκληράς μήνιγγας που περιβάλλει τους δύο ημιμυελούς (βέλη), απουσία οστέϊνου διαφραγματίου.

3 Εικόνα 3 (α) Βέινο: νζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. Λεπθά βέιε: ζπλνζηέωζε ηωλ Ο 2-Ο 4 ζπνλδύιωλ. (ε) (ζη) Εικ. 3 Αξονική τομογραφία σε εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο, εγκάρσιες, στεφανιαίες, οβελιαίες τομές T1WI, T2WI, (α,β,γ,δ,ε,στ,ζ) διαστηματομυελία με παρουσία οστέϊνου διαφραγματίου (βέλος). Συγγενούς τύπου συνοστέωση των Ο2- Ο4 σπονδύλων (λευκά βέλη).

4 Εικόνα 4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικόνα 5 (α) Εικ. 4 Εγκάρσιες και οβελιαίες τομές T1WI, T2WI που αναδεικνύουν το οστέϊνο διάφραγμα που διαχωρίζει το σάκκο της σκληράς μήνιγγας. Χαμηλή θέση μυελικού κώνου. Σε 7 απο 20 παιδιά που εξετάστηκαν, απεικονίστηκε οστέϊνο διάφραγμα μεταξύ των δύο ημιμυελών με παρουσία ξεχωριστού σάκκου σκληράς μήνιγγας (Εικ. 1, 2, 3, 4, 6, 7). Το οστέϊνο διάφραγμα εκτιμήθηκε επίσης και με την αξονική τομογραφία (Εικ. 1, 2, 3, 6, 7). Στις υπόλοιπες 13 περιπτώσεις υπήρχε κοινός σάκκος σκληράς μήνιγγας (Εικ. 2, 5, 8, 9). Εικόνα 5 Συριγγοϋδρομυελία βρέθηκε σε 5 ασθενείς (Εικ. 9), χαμηλή θέση του μυελικού κώνου σε 1 ασθενή (Εικ. 8) και ατροφία του νωτιαίου μυελού με κατά τόπους υδρομυελία και οπίσθια καθήλωση αυτού στο κανάλι σε έναν ασθενή. Ανωμαλίες του οστέϊνου σκελετού (δισχιδής ράχη, σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σπονδυλοι με διαμόρφωση πεταλούδας) υπήρχαν σχεδόν σε όλους (α) Βέιε: δύν αζύκκεηξνη εκηκπεινί κε θνηλό ζάθθν ζθιήξάο κήληγγαο. Εικ. 5 Εγκάρσιες τομές T1WI (α,β) ασύμμετροι ημιμυελοί με κοινό σάκκο σκληράς μήνιγγας (λευκά βέλη). Λίπωμα τελικού νηματίου (ανοιχτό βέλος). (α) Βέιε: δύν αζύκκεηξνη εκηκπεινί κε θνηλό ζάθθν ζθιήξάο κήληγγαο. Αλνηρηό βέινο: ιίπωκα ηειηθνύ λεκαηίνπ.

5 Εικόνα6 Εικ. 6 Οβελιαίες τομές και εγκάρσια τομή T1WI (α,β,γ) ενδοσκληρίδιο λίπωμα που καθηλώνει το τελικό νημάτιο (λευκό βέλος). Ανωμαλία τμηματοποίησης σπονδύλου στο επίπεδο της διαστηματομυελίας (κεφαλή βέλους). Εγκάρσια τομή CT και CT-3D ανασυνθέσεις (δ,ε,ζ) οστέϊνο διαφραγμάτιο μεταξύ των δύο ημιμυελών (λευκό βέλος). (α)βέινο: ελδνκπειηθό ιίπωκα. Κεθαιή βέινπο: αλωκαιία ηκεκαηνπνίεζεο ζπνλδύινπ. (ε) Εικόνα 7 Βέινο: νζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. (α) Βέινο: ζπλνζηέωζε ζπνλδύιωλ ζην επίπεδν ηεο δηαζηεκαηνκπειίαο. Βέινο: ζπλνζηέωζε ζπνλδύιωλ ζην επίπεδν ηεο δηαζηεκαηνκπειίαο. Βέινο: νζηέϊλν δηαθξαγκάηην κεηαμύ ηωλ δύν εκηκπειώλ. Εικ. 7 Οβελιαίες τομές T1WI, T2WI και εγκάρσια τομή T1WI (α,β,γ) διαστηματομυελία στη οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Καθήλωση τελικού νηματίου. Συνοστέωση σπονδύλων στο επίπεδο της διαστηματομυελίας ( βέλος). Τομή αξονικής τομογραφίας σε εγκάρσιο επίπεδο οστέϊνο διαφραγμάτιο που διαχωρίζει τους 2 ημιμυελούς ( βέλος).

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 τους ασθενείς (Εικ. 3, 6, 7) και σε δύο συνυπήρχε και ενδοσκληρίδιο λίπωμα (Εικ. 5, 6). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαστηματομυελία εντοπιζόταν στην θωρακοοσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και το νωτιαίο κανάλι ήταν διευρισμένο στο επίπεδο της διαστηματομυελίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δύο ημιμυελοί ήταν συμμετρικοί (Εικ. 1, 2, 3, 6, 7, 8). Μόνο σε δύο περιπτώσεις ο ένας ημιμυελός ήταν λεπτότερος σε σχέση με τον άλλο (Εικ. 5, 8). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η διαστηματομυελία αποτελεί σπάνια μορφή δυσραφισμού και χαρακτηρίζεται απο την παρουσία επιμήκους σχισμής εντός του νωτιαίου μυελού. Είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας οστέϊνου, χόνδρινου ή ινώδους διαφραγματίου το οποίο μπορεί να προκαλεί πλήρη ή μερικό διαχωρισμό του νωτιαίου μυελού σε 2 ημιμυελούς, όχι απαραίτητα συμμετρικούς. Πολλές φορές συνυπάρχει και με άλλες δυσραφικές ανωμαλίες 10,11,12. Η αιτιολογία αυτού του τύπου δυσραφισμού παραμένει αδιευκρίνιστη. Υπάρχουν πολλές θεωρίες εμβρυολογικής προέλευσης της διαστηματομυελίας. Οι επικρατέστερες είναι οι εξής δύο 12,13 : εάν το κανάλι του Kovale s e s ή ένα επικουρικό κανάλι παραμείνει (ή υπάρχει κάποια σύμφυση στη μέση γραμμή μεταξύ εξωδέρματος και ενδοδέρματος) τα κύτταρα της νωτιαίας χορδής μπορεί να παρεκλίνουν και να συγκεντρώνονται δεξιά ή αριστερά γύρω από τη σύμφυση ή και εκατέρωθεν αυτής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η νωτιαία χορδή να αναπτύσσεται με τοπική δεξιά ή αριστερή εντομή ή κεντρική οπή. Αυτές οι μεταβολές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τοπική μονόπλευρη σπονδυλική αγενεσία με ετερόπλευρο ημισπόνδυλο και δύο ξεχωριστούς ημιμυελούς διαστηματομυελίας 2. Σύμφωνα με τη θεωρία των s Dias και e e Walke e η Εικ. 8 Εγκάρσιες τομές T1WI (α,β) δύο ασύμμετροι ημιμυελοί σε κοινό σάκκο σκληράς μήνιγγας (βέλη). Οβελιαίες τομές T2WI (γ,δ) χαμηλή θέση τελικού νηματίου. Εικόνα 8 (α) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ 2 αζύκκεηξνπο εκηκπεινύο ζε θνηλό ζάθθν ζθιεξάο κήληγγαο.

7 Εικόνα 9 (α) Τα βέιε ππνδεηθλύνπλ δπν ζπκκεηξηθνύο εκηκπεινύο κε θνηλό ζάθθν ζθιεξάο κήληγγαο. Μαύξν βέινο: ελδνζθιεξίδην ιίπωκα πνπ θαζειώλεη ην ηειηθό λεκάηην ζε ρακειή ζέζε/.. Λεπθή θεθαιή βέινπο: ζπξηγγνκπειία. (ε) Κεθαιή βέινπο: ζπξηγγνκπειία. Εικ. 9 Εγκάρσιες τομές T1WI (α,β) διαστηματομυελία με κοινό σάκκο σκληράς μήνιγγας (λευκά βέλη). Οβελιαίες τομές T1WI, T2WI και στεφανιαία τομή T1WI (γ,δ,ε,ζ) ενδοσκληρίδιο λίπωμα που καθηλώνει το τελικό νημάτιο σε χαμηλή θέση. Συριγγομυελία (κεφαλές βελών).

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 διαστηματομυελία είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά ευρείας αρχέγονης μέσης γραμμής. Στην περίπτωση αυτή τα κύτταρα της νωτιαίας χορδής θα μπορούσαν να εισέρχονται περιφερικότερα απ ότι συμβαίνει φυσιολογικά. Εξαιτίας της απόστασης μεταξύ τους τα δύο ρεύματα κυττάρων νωτιαίας χορδής εξελίσσονται ως δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Από τον περιφερικότερα τοποθετημένο σωμιτικό ιστό δημιουργείται ανώμαλα διευρυσμένο νωτιαίο κανάλι με πολλαπλές συνοδές σπονδυλικές ανωμαλίες. Στην περίπτωση αυτή ο ιστός που υπάρχει μεταξύ των δύο διαχωρισμένων ημιμυελών θα μπορούσε να αποτελείται απο αρχέγονα πολυδύναμα κύτταρα εξηγώντας έτσι την παρουσία ινώδους, χόνδρινου ή οστέϊνου διαφραγματίου μεταξύ των δύο ημιμυελών 10,11. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαστηματομυελίας συμβαίνουν σε γυναίκες (80%-94%) 3,13. Υπάρχουν 3 ηλικιακές ομάδες εκδήλωσης της κλινικής εικόνας : 0-2 ετών (20%), 4-8 ετών 4 ή 12,13 ετών (17%). Δερματικός σπίλος υπάρχει πάνω από το σημείο της διαστηματομυελίας σε ποσοστό 45% με 85% των περιπτώσεων. Είναι χαρακτηριστικός και έχει τη μορφή ευρείας κηλίδας με τρίχες 1,9,10. Στα παιδιά οι πιο συχνές κλινικές εκδηλώσεις είναι σκελετικές δυσμορφίες (98%), κυρίως ασσυμετρία κάτω άκρων και νευρολογικά ελλείματα όπως: μυϊκή αδυναμία, ελλατωμένη αισθητικότητα, δυσλειτουργία ουροδόχου κύστεως, εντερικές διαταραχές, σκολίωση και πόνος 12. Στους ενήλικες κυριαρχούν αισθητικοκινητικές διαταραχές και πόνος 14. Η διαστηματομυελία αφορά την οσφυοϊερή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (54,33%), τη θωρακική μοίρα (10,23%) και θωρακοοσφυϊκή (31,88%). Η αυχενική μοίρα σπάνια πάσχει. Μπορεί να εκτείνεται σε πολλά διαστήματα. Διπλή διαστηματομυελία σε δύο διαφορετικά επίπεδα έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία, είναι όμως εξαιρετικά σπάνια κατάσταση. Στις περιπτώσεις διαστηματομυελίας ο μυελικός κώνος βρίσκεται συνήθως σε χαμηλή θέση. Οι δύο ημιμυελοί είναι λεπτότεροι απο το φυσιολογικό και συνενώνονται περιφερικά σε ένα επαναδιαμορφωμένο σπονδυλικό κανάλι κάτω απο το επίπεδο του διαχωρισμού 2,3,10. Οι δύο ημιμυελοί είναι συμμετρικοί σε ποσοστό 30% των περιπτώσεων. Όταν είναι ασύμμετροι από τον ένα μπορεί να ξεκινούν 3 ή 4 νευρικές ρίζες και από τον άλλο ημιμυελό μόνο μία 1. Σύμφωνα με τον n Pan και συνεργάτες υπάρχουν τουλάχιστον δύο τύποι διαστηματομυελίας. Στον τύπο Ι οι δύο ημιμυελοί περιβάλλονται σε ξεχωριστό σάκκο σκληράς μήνιγγας και διαχωρίζονται απο οστέϊνο διαφραγμάτιο που υπάρχει μεταξύ τους. Στον τύπο αυτό υπάρχουν πάντα οστικές ανωμαλίες, όπως ημισπόνδυλος, σπόνδυλος με διαμόρφωση πεταλούδας, συνοστεωμένοι σπόνδυλοι, ενώ στον τύπο ΙΙ οι ανωμαλίες αυτές είναι λιγότερο συχνές 1,2,8,10. Στον τύπο ΙΙ που είναι και ο πιο συχνός, οι δύο ημιμυελοί της διαστηματομυελίας περιβάλλονται από κοινό σάκκο σκληράς μήνιγγας, όπου ινώδεις ταινίες διαχωρίζουν τους ημιμυελούς και τους καθηλώνουν στη μέση γραμμή. Χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να είναι απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση παρά την απουσία οστέϊνου διαφράγματος μεταξύ των ημιμυελών, για την αποκαθήλωση τους από τις συμφύσεις και τις πλεονάζουσες ρίζες 1,8,10. Συνοδές ανωμαλίες που συνυπάρχουν με τη διαστηματομυελία περιλαμβάνουν: ανωμαλίες τμηματοποίησης των σπονδύλων, σκολίωση, κύφωση, σύνδρομο Klippe - e e - e - e Fe, ανωμαλίες τύπου,,,,,, συριγγώδης πόρος, τερατώματα και συριγγοϋδρομυελία. Πεταλοειδής νεφρός έχει βρεθεί σε ποσοστό 10% των περιπτώσεων 1,2,3,4,5,7,10. Οι ασθενείς που δεν αντιμετωπίζονται χειρουργικά συνήθως δείχνουν επιδείνωση της κλινικής τους είκονας. Σύμφωνα με τον s s e s s e και συνεργάτες η άμμεση χειρουργική αποκατάσταση της διαστηματομυελίας παρατηρείται σε ποσοστό περίπου 88% 7. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί μια εξαιρετική τεχνική για την εκτίμηση της διαστηματομυελίας. Δεν είναι επεμβατική μέθοδος και έχει εξαιρετική διακριτική ικανότητα. Η ακριβής έκταση του διαχωρισμένου μυελού μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με τη μαγνητική τομογραφία. Θεωρούμε όμως οτι και η αξονική τομογραφία είναι απαραίτητη να γίνεται σε περιπτώσεις παρουσίας οστέϊνου διαφράγματος μεταξύ των δύο ημιμυελών καθώς και των συνοδών οστικών ανωμαλιών 7. SUMMARY wen children were s ed w 1 Siemens Expe s s Plus S nne S nne S nne S nne Scanner s s es s s s es s s s es s s s es s s s es s e e e e e role e e e e m ne - m ne - m ne - m ne - m ne -

9 ic res nance im n in e re n n and eval- n s em m elia and s s ed abnorm es. MRI divided s nal cord w s well im ed in s en e e end. Fib s ban s or bon s e m were s well de ed. Bon s e m be- ween e wo hem s and s s ed bon abnorm es were e ed be er w s ns which we believe be in s ens ble. MR im in demons ed s s ed s n m elia, s e men n anomalies, s s s, low s - n e con s me s and in lipoma e were n de e ed w er radio- me s. Key words MRI,, s em m e. Βιβλιογραφία 1. DACHLING PANG, M.D, F.R.C.S.(C), F.A.C.S. S Cord M m n: II: Clinical S ndrome. Ne s e, Vol.31, No.3, BENEDI RILLI, JEAN SCHOW- ING, and JEAN BERNEY. enes s s em m elia: can a s model in e chick emb e s me clues ab e human m m n? Child s Nerv S s 8: , J.D. PFEIFER. B s nial s em m elia: a s e re. Clinical Ne, Vol.10, (5): ( ): , NANSY UGA, M.D., F. GONZALEZ- CRUSSI, M.D., AND C. SO LO-AVILA, M.D. s em m elia s s ed w era- m s. J Ne s 53: , , , WAL J. HADER, PAUL S INBOK, KEN POSKI, GLENDA HENDSON. In- me Spinal e ma and s ema- m elia. Pe Ne s e 30:140-14, 30:140-14, , SEVIM BALCI, KU CAGLAR, AND MUZAFFER ERYLMAZ. s ema- m elia in wo s s e s. American Journal Medical Gene s 86: , Α MILL, MILLER, J J GUILL GUILLE AN AND BO N. BOWEN. n and e men s em m elia. J Bone Join S Am. 75: , 7 : , PAUL PORENSKY, BA, KENJI MURO, MD, ARUNA GANJU, MD. A pres en- n s nal s s m and ndem di- em m elia. e Spine Journal 7: , JASON P. SHEEHAN, M.D., PH.D., JO- NAS M. SHEEHAN, M.D., M. BEA IZ LOPES, M.D., AND JOHN A. JANE, SR., M.D., PH.D. s em m elia w concurren in epidermoid s nal cord mor and cervical s nx in an. J Neu- s (Spine2) 97: , BENEDI RILLI s em m elia In: M. Meme Ozek, G s eppe Cinalli, Vir- nia J.Maixner Spina B : Man emen and O me, Sprin er-ve I HAN J, BENSON J, KAUFMAN B, REKA H,ALFIOLI R. Demons n s em m elia and s s ed abnorm es w MR Im n. Am J Neuroradiol 6: , HARWOOD-NASH DC, McHUGH K. Di- s em m elia in 172 children: e im modern ne. Pe Neuros 16: , ANG D, DIAS MS, AHAB-BAMADA M: S cord m m n. I. A uni- ed e emb enes s double s nal cord m m ns. Ne s e 31: , USSEL NA, BENOI BG, JOAQ UIN AJ: s em m elia in s. A review. Pe Ne s 16:

Διερεύνηση της ετεροτροπίας με τη μαγνητική τομογραφία. Συχνότητα εντόπισης, συσχέτισης με συνοδές ανωμαλίες.

Διερεύνηση της ετεροτροπίας με τη μαγνητική τομογραφία. Συχνότητα εντόπισης, συσχέτισης με συνοδές ανωμαλίες. Σμπόνια Α. - Διερεύνηση της ετεροτροπίας Διερεύνηση της ετεροτροπίας με τη μαγνητική τομογραφία. Συχνότητα εντόπισης, συσχέτισης με συνοδές ανωμαλίες. Σμπόνια Α, Κυριάκου Β, Δαμιανίδης Χ, Κοτζιαμάνη Ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 17 Αν. Πετρόπουλος ΑΝ. Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. B Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Γ. ΣΑΠΚΑΣ Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβούν και να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ευρετηρίου: συγγενής σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σκολίωση

Όροι ευρετηρίου: συγγενής σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σκολίωση Συγγενής σκολίωση τρέχουσα αντιμετώπιση Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Μ. Σαββίδης Περίληψη Οι συγγενείς διαμαρτίες της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εμφανίζονται με τη μορφή της σκολίωσης της κύφωσης ή και των δύο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία των:

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία των: Επιπλοκές κακώσεων σπονδυλικής στήλης 1 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία των: Ευθυμίου Άννα Κουνδουράκη Ειρήνη Φλώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ. Λυγδάς Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ <<ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ>>

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ <<ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η. Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο».

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο». 106 4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Α. Μαλακάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ SCHEUERMANN ΗΛΙΑ ΦΩΤΙΑ Η ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ SCHEUERMANN ΗΛΙΑ ΦΩΤΙΑ Η ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα.

Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα. ix Περιεχόμενα Ενότητα I Εγκέφαλος 1A 1B 2A 2Β Εισαγωγή...1 Εγκέφαλος...6 Εγκεφαλική αγγείωση με μαγνητική αγγειογραφία...130 Κοιλίες και δεξαμενές...142 Βλάβες αφορούσες τις μήνιγγες (Σκληρά μήνιγγα/λεπτομήνιγγες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σύστημα Παρακολούθησης Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με Χρήση Aισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΟΜΣΣ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΗΣΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ)

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΟΜΣΣ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΗΣΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΟΜΣΣ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΗΣΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ) 10 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ Α.1 Οσφυαλγία Είναι σύµπτωµα πολλών παθήσεων που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικών & Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (Νευροχειρουργική) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Γεώργιος Σάπκας Επώδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε εκφυλιστική αρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης με ριζική συνήθως κατανομή ή και αστάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΜΣ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα

Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα 1 EEXOT Τόμος 66, (1): 1-6, 2015 Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα Νικόλαος Γ. Μαρκέας 1, Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος 2, Ευστάθιος Αθανασάκης 1 1 Β Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5 Περιεχόμενα Πρόλογος...σελ. 5 Ευχαριστίες...σελ. 5 1. Εισαγωγή και ορισμοί...σελ. 6 1.1. Παραπληγία...σελ. 6 1.2. Ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης...σελ. 7 1.3. Ανατομικά στοιχεία του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η Επίδραση Διαφορετικού Επιπέδου Φυσικής Δραστηριότητας στο Μέγεθος και Τύπο Μυϊκών Ινών του Πολυσχιδούς Μυός. Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΪΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΪΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φ. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006-2007 Αριθ. 2317 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα