ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ""

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΣΥ Διευθυντής: Ε. Καναβάκης, Καθηγητής Γενετικής Aζήλα 7/7/2008 Αμηφηηκνη θχξηνη/θπξίεο, Υινπνηψληαο ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ππ αξ. πξση. ΓΥ1δ/νηθ , ε επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο γηα ηα πξνζφληα Ηαηξηθψλ Γελεηηζηψλ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηα ιεπηέα κέηξα πξνο πινπνίεζε ηεο θαζηέξσζεο ζηε ρψξα ηεο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο σο επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο, ππνβάιιεη ζπλεκκέλα ζρέδην αλαγλψξηζεο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο. Υπνβάιιεη επίζεο α) επίζεκν ζεκείσκα ηεο European Society of Human Genetics, β) ζεκείσκα ηνπ Καζεγεηή J. Burn, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα είλαη ζήκεξα ε κνλαδηθή Δπξσπατθή ρψξα ζηελ νπνία δελ έρεη αθφκε αλαγλσξηζζεί ε Ηαηξηθή Γελεηηθή σο επίζεκε εηδηθφηεηα. Με ηηκή Γηα ηελ Δπηηξνπή Ο Πξφεδξνο Δκκαλνπήι Καλαβάθεο Καζεγεηήο Γελεηηθήο Φσξέκεην Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην, Θεβψλ & Λεβαδείαο, 11527, Αζήλα Τει.: , FAX: ,

2 ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΕΠΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ Εισαγωγή Ζ εθξεθηηθή εμέιημε ηεο γελεηηθήο θαη ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε δπλαηνηήησλ δηάγλσζεο ησλ γελεηηθψλ αζζελεηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξνζπκπησκαηηθψλ εμεηάζεσλ θνξέσλ θαη λέσλ πξνγελλεηηθψλ αλαιχζεσλ. Τν γεγνλφο απηφ απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία κεηά ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, ε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ ππνγξακκίδεηαη, φρη κφλν απφ ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο, αιιά θαη απφ ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ ηνπ θφζκνπ. Ο κεγάινο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο (Γνληδησκαηηθή Ηαηξηθή), απνηειεί έλα λέν θαη πνιχηηκν κέζν γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, φρη κφλν ησλ κνλνγνληδηαθψλ θαη ρξσκνζσκαηηθψλ βιαβψλ αιιά θαη ησλ ζπρλψλ πνιππαξαγνληηθψλ λνζεκάησλ πνπ έρνπλ γελεηηθή βάζε (απηνάλνζα, δηαβήηεο θ.α.) Ζ ζεκαζία ηεο γελεηηθήο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ απφ εηψλ έρεη απαζρνιήζεη εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο ζεζπίδνληαο λνκνζεζίεο, πνπ νξηνζεηνχλ θαη απνζαθελίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο θαλφλεο νη νπνίνη δηέπνπλ ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηελ επηζηήκε, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επίπησζε ησλ γελεηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία. Σηε ρψξα καο, αλ θαη ζηελ πξάμε παξέρνληαη ππεξεζίεο Γελεηηθήο ηνπ Αλζξψπνπ απφ 30 θαη πιένλ έηε, δελ πθίζηαηαη θακία ζρεηηθή λνκνζεζία επηηξέπνληαο κηα αλεμέιεγθηε εμέιημε απηνχ ηνπ ηνκέα, ε νπνία, ηδηαίηεξα κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ηελ

3 πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ αλαιχζεσλ, αιιά θαη ηε ρξήζε ησλ γελεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ αλάγθε επίιπζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλα κε πξνθνξηθέο παξαζηάζεηο θαη γξαπηέο εηζεγήζεηο απφ επηζηεκνληθνχο θνξείο φπσο ΣΗΓΔ (Σχλδεζκνο Ηαηξηθψλ Γελεηηζηψλ Διιάδνο) θαη κεκνλσκέλνπο επηζηήκνλεο. Τν ΚΔΣΥ έρεη ζπζηήζεη θαηά θαηξνχο ζρεηηθέο επηηξνπέο εξγαζίαο, γηα ηε κειέηε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ Γελεηηθήο, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ έρεη ηνληζζεί ζηαζεξά ε αλάγθε θαζηέξσζεο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Γελεηηθήο. Ζ παξνχζα Δπηηξνπή αλαζπγθξνηήζεθε γηα ηελ ππνβνιή νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο γηα ηα πξνζφληα ησλ Γελεηηζηψλ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηα ιεπηέα κέηξα πξνο πινπνίεζε ηεο θαζηέξσζεο θαη ζηε ρψξα καο ηεο Γελεηηθήο σο επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο (Υπ. Απνθ. ΓΥ1δ/ΟΚ 48314/ ). Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα απνζαθελίζεη φηη θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο έιαβε ππ φςηλ ηε δηεζλή εκπεηξία θαη πξαθηηθή, ρσξίο φκσο λα δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο ηεο, αθ ελφο κελ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο, αθ εηέξνπ δε, φιεο νη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην παξειζφλ, ζ έλα ηνκέα δηαξθψο θαη ξαγδαία αλαπηπζζφκελν. Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη αθφκε φηη έγηλε πξνζπάζεηα λα ιεθζεί ππ φςηλ ην παξφλ, φκσο ε νπηηθή γσλία λα είλαη ζηξακκέλε ζην κέιινλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο αλαρξνληζηηθψλ πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηηο λέεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γελεηηθήο. Υπνγξακκίδεη ηέινο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο επηζηήκεο ηεο Γελεηηθήο. Ζ Γελεηηθή παξέρεη εμεηάζεηο, ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο δελ αθνξνχλ κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν (φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε φιεο ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο ηεο Ηαηξηθήο), αιιά ηα κέιε κηαο νιφθιεξεο νηθνγέλεηαο κε πξνθαλείο

4 νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αιιά θαη εζηθέο πξνεθηάζεηο. Θεσξείηαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ε ζπλερψο θαη γξήγνξα εμειηζζφκελε επηζηήκε ηεο Γελεηηθήο, ε νπνία ελζσκαηψλεη πςειή ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία απαηηεί πςειή θαηάξηηζε θαη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ζ εμέιημε παγθνζκίσο απηήο ηεο επηζηήκεο νδεγεί ζηελ επέθηαζε ζε βάζνο θαη πιάηνο ησλ πξνζπνξηδνκέλσλ γλψζεσλ, γεγνλφο πνπ έρεη σο επαθφινπζν ηελ νκαδηθή πξνζέγγηζε (team approach) ε νπνία κνξθνπνηεί ην δηεπηζηεκνληθφ ηεο ραξαθηήξα. Ζ Γελεηηθή θαηά ηελ Δπηηξνπή πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί, φπσο κηα νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα, θαη αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία θαιείηαη λα επηιχζεη ρξήδεη εηδηθήο αληηκεηψπηζεο θαη αλάινγσλ ξπζκίζεσλ. Οη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο, ζεκαληηθέο γηα ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηελ αμηφπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ απεηέιεζαλ ηα θξηηήξηα ηεο Δπηηξνπήο, πξπηάλεπζαλ ζην ζθεπηηθφ ηεο θαη πξνηείλνληαη σο βάζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηζήγεζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο. Λακβάλνληαο ππ φςηλ ηα αλσηέξσ πξνηείλνληαη δχν εηδηθφηεηεο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο, κία Κιηληθήο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο θαη κία Δξγαζηεξηαθήο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο. Κλινική Ιατρική Γενετική Απνηειεί θιηληθνεξγαζηεξηαθή εηδηθφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ψζηε ν εηδηθεπκέλνο Ηαηξφο Γελεηηζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγεη επηηπρψο ην έξγν ηνπ πνπ είλαη: ε θιηληθή θαη εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε, πξφγλσζε, πξφιεςε ησλ γελεηηθψλ λνζεκάησλ (θάζε λφζν ζηελ νπνία εληνπίδνληαη θιεξνλνκηθέο ή επίθηεηεο αλσκαιίεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ αλζξψπνπ), ε παξνρή

5 γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο. Οη γελεηηθέο ή ζηνρεπκέλεο ζε γνλίδηα ζεξαπείεο θαηαθηνχλ δηαξθψο έδαθνο ζηελ αληηκεηψπηζε λνζεκάησλ κε γελεηηθή βάζε θαη εκπινπηίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Ζ εθπαίδεπζε αξρίδεη κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Ηαηξηθήο ή Οδνληηαηξηθήο θαη δηαξθεί 5 ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο: Α Πεξίνδνο: 12 κήλεο Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή γηα ηνπο γηαηξνχο θαη 12 κήλεο Παηδνδνληηαηξηθή ή Σηνκαηνινγία γηα ηνπο νδνληηάηξνπο. Β Πεξίνδνο: 24 κήλεο Κιηληθή Γελεηηθή (γηα ηνπο νδνληηάηξνπο ζα αθνξά ζηα ζηνκαηνπξνζσπηθά ζχλδξνκα θαη ηα γελεηηθά λνζήκαηα κε εθδειψζεηο απφ ην θξαληνπξνζσπηθφ ζχκπιεγκα). Γ Πεξίνδνο: 24 κήλεο Δξγαζηεξηαθή Γελεηηθή (αλά εμάκελν ζηε Βηνρεκηθή Γελεηηθή, Μνξηαθή Γελεηηθή, Κπηηαξνγελεηηθή θαη Μνξηαθή Κπηηαξνγελεηηθή). Εργαστηριακή Ιατρική Γενετική Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, ψζηε ν εηδηθεπκέλνο Δξγαζηεξηαθφο Γελεηηζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα δηεμαγάγεη επηηπρψο ην έξγν ηνπ, πνπ είλαη ε εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε θαη πξφγλσζε ησλ γελεηηθψλ λνζεκάησλ (θάζε λφζν ζηελ νπνία εληνπίδνληαη θιεξνλνκηθέο ή επίθηεηεο αλσκαιίεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ αλζξψπνπ). Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη ηα επηηεχγκαηα ηεο Γελεηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο Γνληδησκαηηθήο Ηαηξηθήο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηελ θιηληθή εξγαζηεξηαθή πξάμε. Ζ εθπαίδεπζε αξρίδεη κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Ηαηξηθήο, Βηνινγίαο ή Φεκείαο ή Βηνρεκείαο θαη δηαξθεί 5 ρξφληα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη σο εμήο:

6 Α Πεξίνδνο: 12 κήλεο ζηνηρεία Κιηληθήο Γελεηηθήο κε έκθαζε θαη ζηα λνζήκαηα κε γελεηηθή βάζε πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Ηαηξηθή πξάμε απφ ην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. Β Πεξίνδνο: 48 κήλεο εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζηα αληηθείκελα ηεο Βηνρεκηθήο Γελεηηθήο, Μνξηαθήο Γελεηηθήο, Κπηηαξνγελεηηθήο θαη Μνξηαθήο Κπηηαξνγελεηηθήο κε παξάιιειε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε θάζε εξγαζηεξηαθή θαηεχζπλζε ηεο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο. Μεταβατικέρ Διατάξειρ Πποσόντων Γενετιστών Με ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ, φζνη επηζηήκνλεο κε πηπρίν Ηαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Βηνινγίαο, Βηνρεκείαο θαη Φεκείαο εξγάδνληαη ήδε ή εξγάζζεθαλ ζε αλαγλσξηζκέλα παλεπηζηεκηαθά ή λνζνθνκεηαθά ηκήκαηα ή εξγαζηήξηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο πνπ αλήθνπλ ζην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο, ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο σο Ηαηξηθνί Γελεηηζηέο κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπο απφ Δηδηθή Δπηηξνπή αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ Ηαηξηθνχ Γελεηηζηή εθ φζνλ δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ πξνζφληα ελαιιαθηηθά: α) Τνπιάρηζηνλ 10 έηε πξνυπεξεζίαο θαη εθπαίδεπζεο ζε ηκήκα Παλεπηζηεκηαθφ ή Τξηηνβάζκηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ ΔΣΥ, β) δίπισκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (Master s) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γελεηηθήο θαη ηνπιάρηζηνλ 8 έηε πξνυπεξεζίαο θαη εθπαίδεπζεο ζε ηκήκα Παλεπηζηεκηαθφ ή Τξηηνβάζκηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ ΔΣΥ, γ) δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γελεηηθήο θαη ηνπιάρηζηνλ 6 επηπιένλ έηε πξνυπεξεζίαο θαη εθπαίδεπζεο ζε ηκήκα Παλεπηζηεκηαθφ ή Τξηηνβάζκηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ ΔΣΥ, δ) ηίηιν Καζεγεηή ζην

7 αληηθείκελν ηεο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο, ε) αλαγλσξηζκέλε εηδηθφηεηα ζην αληηθείκελν ηεο Γελεηηθήο. Οη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ηελ θαηάζηαζε κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, αιιά ιακβάλνπλ ππ φςε ηνπο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ξχζκηζε εγθαζίδξπζεο θαη απνλνκήο εηδηθφηεηαο. Σε φζνπο δελ δηαζέηνπλ ηα πιήξε πξνζφληα θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ζα δνζεί εηδηθφηεηα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο κέζα ζε 5 έηε. Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ο Πξφεδξνο Δκκαλνπήι Καλαβάθεο, Καζεγεηήο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο Γ.Ν.Π.Α. «Ζ Αγία Σνθία. Τα Μέιε Αηθαηεξίλε Μεηαμσηνχ, Οκφηηκε Καζεγήηξηα Γελεηηθήο Φξήζηνο Μπαξηζφθαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο Σρνιήο Σνθία Κίηζηνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα Γελεηηθήο Εσή Κνζκαΐδνπ, Γ/ληξηα Τκήκαηνο Γελεηηθήο ΓΝΑ «Αιεμάλδξα» Ησάλλε Γεσξγίνπ, Αλαπι. Καζεγεηήο Βηνινγίαο Ηαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Νηθφιανο Παλδήο, Αλαπι.Καζεγεηήο Ηαηξηθήο Γελεηηθήο Γ/ληήο Τκήκαηνο Γελεηηθήο ΑΟΝΑ «Αγ. Σάββαο»

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα