Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ********************************

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ********************************"

Transcript

1 Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ******************************** Όπως είδαμε εις την Εισαγωγή του παρόντος πρώτου μέρους, το δεύτερο κύριο πρόβλημα με το οποίον απασχολείται η "ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ" είναι το "δυναμικό πρόβλημα" ήτοι η εξέταση των παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν την αξία του χρήματος. Η αξία του χρήματος, δύναται να εξετασθεί από πολλές απόψεις. Από την άποψη της μεταλλικής αξίας, της υποκειμενικής αξίας, της ονομαστικής αξίας κ.λ.π. Εις το παρόν κεφάλαιο ακολουθώντας την διάκριση που ακολουθούσε ο καθηγητής. ελιβάνης θα εξετάσομε την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ αξία του χρήματος, ηλαδή τους παράγοντες που μεταβάλλουν την τιμή του συναλλάγματος. 2. EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΑ : Εξωτερική αξία του χρήματος είναι η αξία τούτου, εν σχέση προς τα νομίσματα ξένων χωρών, δηλ. μας προσδιορίζει ποια ποσότητα ξένων νομισμάτων αποκτούμε με ορισμένη ποσότητα εγχώριου νομίσματος. Την διαμόρφωση της εξωτερικής αξίας του χρήματος παρακολουθούμε δια της "τιμής του συναλλάγματος" δια της οποίας εννοούμε την τιμή στην οποία μπορεί να ανταλλαχθεί το ημεδαπό νόμισμα με το νόμισμα μιας άλλης χώρας. Η διαμόρφωση της τιμής του συναλλάγματος έχει

2 ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσον δια το κράτος όσον και δια τους ιδιώτες, ιδιαιτέρως σήμερον μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού 1 και την εγκατάλειψη των απόψεων περί εντόνου κρατικού παρεμβατισμού και προστατευτισμού εις την οικονομία. Οι απόψεις και επιδιώξεις των κρατών προς εξασφάλιση της "ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ" 2 έχουν περιπέσει πλέον εις πλήρη ανυποληψία. Σήμερα σχεδόν όλες οι οικονομίες είναι "ΑΝΟΙΚΤΕΣ" και η διακίνηση, αγαθών, χρημάτων και ανθρώπων είναι πιο ελευθέρα, και ως εκ τούτου επηρεάζονται σοβαρά εκ του εξωτερικού. Η διαμόρφωση της τιμής του συναλλάγματος επηρεάζει τον διεθνή καταμερισμό της παραγωγής, διότι επηρεάζει τις τιμές των αγαθών τόσον αλλοδαπής προελεύσεως όσον και των εγχωρίως παραγομένων. Σχετικώς με τα αίτια και τους παράγοντες, οι οποίοι επενεργούν προς προσδιορισμό της εξωτερικής αξίας του χρήματος, διατυπώθηκαν οι κατωτέρω θεωρίες. ι. Η Μεταλλική Θεωρία Η μεταλλική θεωρία δέχεται, ότι η εξωτερική αξία οιουδήποτε νομίσματος είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας του εις πολύτιμο μέταλλο. Προϋποθέτει ότι ισχύει αυτόματο νομισματικό σύστημα, το οποίον θ' αναπτύξωμεν εις επόμενο κεφάλαιο, δηλ. ότι η νομισματική μονάς ισούται προς 1 Οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, όταν συναλλάσοντο με τρίτες καπιταλιστικές χώρες, κατά κανόνα συναλλάσοντο βάση συμφωνιών ΚΛΗΡΙΓΚ δηλ. αντιπραγματισμού. Το ρούβλι και τα άλλα νομίσματα δεν επετρέπετο να κυκλοφορούν εκτός του συνασπισμού των 2 Πρόκειται περί της απόψεως που διατύπωναν κυρίως αριστεροί και υπερεθνικιστές οικονομολόγοι που εφήρμοζαν κομμουνιστικά ή φασιστικά κράτη όπως η Αλβανία, Κούβα, Χιτλερική Γερμανία, κ.λ.π. αλλά και τριτοκοσμικά ολοκληρωτικά κράτη. Οι οπαδοί θεωρούν ιδανική κατάσταση για μια χώρα να ικανοποιεί τις ανάγκες τις μόνο από την εγχώρια παραγωγή. Έτσι παραβλέπουν την μείωση του βιοτικού επιπέδου των λαών.

3 ωρισμένην ποσότητα συνήθως πολυτίμου μετάλλου (χρυσού ή αργύρου). Συνεπώς, εφ' όσον το Α νόμισμα ισούται με 2 γραμμάρια χρυσού και το Β νόμισμα με 4 γραμμάρια χρυσού, η εξωτερική αξία του νομίσματος Β είναι διπλάσια του νομίσματος Α. Αυτή είναι η επίσημη τιμή συναλλάγματος. Μέχρι τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο οι περισσότερες χώρες, είχαν στηρίξει τα νομισματικά των συστήματα επί του χρυσού, και ούτω εξασφαλίζετο σχετικώς σταθερά ισοτιμία των νομισμάτων των. Οιαδήποτε μεταβολή εις την τιμήν του συναλλάγματος την οποίαν επροκάλουν αυξομειώσεις εις την προσφορά ή την ζήτηση μέσων πληρωμής εις το εξωτερικό εκυμαίνετο μεταξύ των καλουμένων χρυσών ορίων (Gold Points) 3. Ούτω η τιμή του συναλλάγματος ηδύνατο ν' ανέλθει μέχρι του σημείου κατά το οποίον ήταν συμφερώτερον εις τους συναλλασσομένους, αντί να πληρώσουν τα χρέη των εις συνάλλαγμα (ξένον νόμισμα) να αποστείλουν εις την αλλοδαπήν αυτούσιο χρυσόν "Σημείο εξόδου χρυσού". Αντιστρόφως η τιμή του συναλλάγματος ηδύνατο να κατέλθει τόσον, μέχρις ότου καθίστατο συμφερωτέρα η πληρωμή των χρεών του εξωτερικού προς το εσωτερικό δι' αποστολής αυτούσιου χρυσού "Σημείο εισόδου χρυσού". Προς κατανόηση των "χρυσών ορίων" πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας τ' ακόλουθα: Ένα νόμισμα, εξερχόμενο εις το εξωτερικό δύναται να έχει περισσότερες από μία τιμές. α) Την επίσημο τιμή, με την οποία ο εκδότης ανταλλάσσει το νόμισμα με πολύτιμο μέταλλο. β) Την τρέχουσα ή αγοραία τιμήν ή συναλλαγματική τιμήν, η οποία προκύπτει από την προσφορά και την ζήτηση 3 Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι της χώρας Α ζητούν συνάλλαγμα (νόμισμα της χώρας Β) προσφέροντας το νόμισμά τους όταν θέλουν να αποκτήσουν αγαθά, υπηρεσίες κ.λ.π. της χώρας Β ή να επενδύσουν σ αυτή τη χώρα και αντιθέτως.

4 του νομίσματος. Η αυξημένη ζήτηση του νομίσματος σε σχέση με την προσφορά του αυξάνει την αγοραία τιμή του και αντιθέτως η αυξημένη προσφορά του νομίσματος σε σχέση προς την ζήτηση οδηγεί σε μείωση της αγοραίας τιμής του Αυτήν την εισροή ή εκροή χρυσού υποβοηθούν οι Τράπεζες με την γενικώς εφαρμοζόμενη ρήτρα της "προκρίσεως συναλλαγής" (Αrbitrage). Εννοείται ότι, δια να φθάσωμεν εις τα σημεία εισόδου και εξόδου χρυσού, δεν αρκεί οποιαδήποτε - έστω και μικρής εκτάσεως - μεταβολή της τιμής του συναλλάγματος, αλλά απαιτείται να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και τούτο διότι δια την αποστολή χρυσού, απαιτούνται δαπάνες συσκευασίας, ασφαλίσεως, ναύλα, τόκοι οι οποίοι χάνονται, και πάσης φύσεως αμοιβές. Τα κονδύλια αυτά εις παλαιότερες εποχές-όταν ίσχυε ο χρυσούς κανών - λόγω του ότι οι συγκοινωνίες ήσαν ανασφαλείς και γίνονταν δια θαλάσσης, συνεπώς ήσαν μακροχρόνιοι, αποτελούσαν σημαντική επιβάρυνση επί της αξίας του χρυσού, και απομάκρυναν την προσέγγιση εις το σημείο εισόδου ή εξόδου χρυσού. Πάντως η μεταλλική θεωρία, προ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εφ' όσον επικρατούσαν ομαλές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, ηδύνατο να εξηγήσει την σχετική σταθερότητα της εξωτερικής αξίας των νομισμάτων. ιι. Η Ποσοτική Θεωρία 4 Οι οπαδοί της ποσοτικής θεωρίας δια να υπολογίσουν, πως θα διαμορφωθεί η εξωτερική αξία του νομίσματος της α χώρας ως προς το νόμισμα της β χώρας, εξετάζουν πως διαμορφούται η σχέση μεταξύ των ετοίμων διαθεσίμων

5 αγαθών προς την ποσότητα των χρηματικών μέσων εν συνδυασμώ προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των και εις τις δυο χώρας. Ούτω κατά την ποσοτική θεωρία η εξωτερική αξία του νομίσματος της α χώρας θα αυξηθεί (ανατιμάται το νόμισμα) δηλ. θα χρειάζονται περισσότερες μονάδες του νομίσματος της β χώρας προς απόκτηση δεδομένης ποσότητας νομίσματος α, όταν αυξηθούν τα διαθέσιμα έτοιμα αγαθά ή μειωθούν τα κυκλοφορούντα χρηματικά μέσα, εις την χώρα α συγκριτικώς με την χώρα β. Φυσικά θα ληφθεί υπ' όψη και η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων όψεως εν σχέση με την ταχύτητα των εις αμφότερες τις χώρας. Αντιθέτως η εξωτερική αξία του νομίσματος α ως προς το νόμισμα β μειώνεται (υποτιμάται το νόμισμα) δηλ. χρειάζονται λιγότερες μονάδες του νομίσματος β προς απόκτηση του νομίσματος α, όταν εις την χώρα α, μειωθούν τα διαθέσιμα έτοιμα αγαθά, ή αυξηθούν τα εν γένει χρηματικά μέσα, περισσότερο απ' ό,τι εις την χώρα β. Βεβαίως θα ληφθεί και πάλιν υπ' όψιν η ταχύτης κυκλοφορίας του χρήματος και των τραπεζικών καταθέσεων όψεως. Η ποσοτική θεωρία περί της εξωτερικής αξίας του νομίσματος παρουσιάζει τα μειονεκτήματα, τα οποία εμφανίζει και εις τις θέσεις της σχετικώς με την εσωτερική αξία του νομίσματος. Εν προκειμένω δε προϋποθέτει επί πλέον ότι υπάρχει πλήρης ελευθερία εις τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές, πλήρης γνώσις των συνθηκών παραγωγής των αγαθών και κυκλοφορίας των χρηματικών μέσων από τους συναλλασσομένους εις το εσωτερικό και το εξωτερικό, και ότι οι δαπάνες διακινήσεως των αγαθών είναι μηδαμινές. Αλλά οι προϋποθέσεις αυτές είναι δύσκολο έως αδύνατον να υπάρξουν δια μεγάλο χρονικό διάστημα. 4 ημητρίου ελιβάνη : ο.α.

6 Βελτίωση της ποσοτικής θεωρίας, απετέλεσεν η άποψις κατά την οποίαν, δια να εξεύρωμεν την σχέση της εξωτερικής αξίας του νομίσματος της α' χώρας ως προς το νόμισμα της β' χώρας, θα πρέπει να εξετάσομε πως διαμορφούται η πραγματική ρευστότητα εις τις δύο χώρας. Εις την χώρα όπου η πραγματική ρευστότητα της οικονομίας αυξάνει περισσότερο, μειούται η εξωτερική αξία του νομίσματός της. Ενώ αντιθέτως ανέρχεται η εξωτερική αξία του νομίσματος της χώρας με την μικροτέρα αύξηση της πραγματικής ρευστότητας. Πραγματική δε ρευστότητα μιας οικονομίας είναι η σχέση μεταξύ της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήματος, πλέον των τραπεζικών καταθέσεων όψεως εν συναρτήσει προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των, προς το εθνικό εισόδημα βάσει των τρεχουσών τιμών Ήτοι Μ+Μ' Υ Υπ' αυτήν την έννοια ή πραγματική ρευστότητα δύναται να προσδιορίσει και την εσωτερική αξία του χρήματος μιας χώρας. Προϋποτίθεται βεβαίως σχετικώς σταθερά αναλογία των χρωμάτων που διατίθενται δια την ανάπτυξη ζητήσεως, δια την επένδυση και δια τον αποθησαυρισμό 5. iii. Η θεωρία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων 6 Ο Σουηδός Οικονομολόγος Gasel, επεχείρησε την ανάλυσιν και συστηματοποίηση των απόψεων του D.Ricardo σχετικώς με τους παράγοντας, οι οποίοι διαμορφώνουν την 5 Μ.Νεγρεπόντη-Δελιβάνη: Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών Θεωριών Γ'έκδοσις σελ. 262 επ. PATINKIN 6 Ξεν. Ζολώτα ο.α Δημ. Δελiβάνη ο.α

7 εξωτερική αξία του νομίσματος μιας χώρας και συνέδεσεν το όνομά του με την θεωρία της "ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων". Η βασική άποψη του Gasel είναι, ότι κατά κανόνα αγοράζομε συνάλλαγμα αποβλέποντες εις την αγοραστική δύναμιν (εσωτερικήν αξίαν) τούτου, εν σχέσει με τα αγαθά και τις υπηρεσίας εις την χώρα, όπου νομίμως κυκλοφορεί. Όταν εξ' άλλου ζητείται από το εξωτερικό ημεδαπό νόμισμα, ζητείται εις την πραγματικότητα αγοραστική δύναμις, προς απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών της ημεδαπής. Συνεπώς η τιμή του συναλλάγματος πρέπει να οδηγεί εις την εξισορρόπησιν της αγοραστικης δυνάμεως των νομισμάτων της μιας χώρας και της άλλης. Ούτω, όταν εις μεν την α' χώρα ο πληθωρισμός είναι 8%, εις δε την β' ο πληθωρισμός είναι 6% και η σχέσις των νομισμάτων των χωρών τούτων ήταν εις την αρχήν της εξεταζομένης περιόδου 30α=1β εις το τέλος της περιόδου, με δεδομένους τους άνω πληθωρισμούς, η ΚΑΝΟΝΙΚΗ τιμή του συναλλάγματος δια την α' χώρα θα είναι εις τα 4/3 της παλαιάς ισοτιμίας ήτοι 40α=1β,λόγω της διαφοράς των πληθωρισμών. Συνεπώς "όταν δύο νομίσματα έγιναν αντικείμενο πληθωρισμού η κανονική τιμή του συναλλάγματος θα είναι ίση προς την παλαιά αξία, πολλαπλασιαζομένη επί το πηλίκο του βαθμού του πληθωρισμού των δύο χωρών". Η κατ' αυτόν τον τρόπον ευρισκομένη αξία του συναλλάγματος αποτελεί την νέα ισοτιμία μεταξύ των δυο νομισμάτων, γύρω από την οποίαν, παρά τις προσωρινές διακυμάνσεις, οφείλει να περιστρέφεται η τιμή του συναλλάγματος.

8 Πράγματι, εάν η εσωτερική αξία του νομίσματος της α' χώρας μειωθεί, δηλ. αυξηθούν οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, περισσότερο εν σχέσει με την εσωτερική αξία του νομίσματος της β' χώρας, οι εξαγωγές της α' χώρας προς την β' θα μειωθούν, ενώ αντιθέτως θ' αυξηθούν οι εισαγωγές της προς την β'. Αυτό σημαίνει μειωμένη προσφορά συναλλάγματος εις την α' χώραν και αυξημένη ζήτηση του, με αποτέλεσμα την ανατίμηση του συναλλάγματος. ηλαδή υποτίμηση του νομίσματος της α' χώρας, μέχρι του σημείου, όπου οι εξαγωγές της α' χώρας θα γίνουν συμφερώτερες, ενώ αντιθέτως θα δυσχερανθούν οι εισαγωγές. Βεβαίως πρέπει να ληφθεί υπ όψη η ελαστικότητα τη ζήτησης των αγαθών των δύο χωρών Ο Gasel δέχεται, ότι η τιμή του συναλλάγματος, η οποία προκύπτει από την ισοτιμίαν των αγοραστικών δυνάμεων, δεν είναι η ΤΡΕΧΟΥΣΑ τιμή αλλά η ΚΑΝΟΝΙΚΗ τιμή, πέριξ της οποίας περιστρέφεται η τρέχουσα τιμή. Προϋποθέτει ο Casel, ότι δεν υπάρχει σταθερή ισοτιμία των νομισμάτων και ότι οι νομισματικές αρχές δεν θα επέμβουν άμεσα προς χειραγώγησιν της ισοτιμίας των νομισμάτων. Κατά της θεωρίας του Gasel ησκήθη έντονος κριτική, κυρίως διότι: α. έχεται ότι η αγορά συναλλάγματος γίνεται κατά κανόνα προς αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών από το εξωτερικό παραβλέποντας ότι η αγορά συναλλάγματος δύναται να γίνει επίσης προς πληρωμή τοκοχρεωλυσίων, τοποθέτηση κεφαλαίων εις το εξωτερικό προς κερδοσκοπίαν και προς εξασφάλισιν αυτών εκ των κινδύνων υποτιμήσεως του εθνικού νομίσματος. Επί της ενστάσεως αυτής, ο Gasel και οι ακολουθούντες την θεωρία του, απαντούν, ότι οι ανωτέρω μνημονευόμενοι παράγοντες εις περιόδους νομισματικής σταθερότητας αποτελούν μικρόν ποσοστό εν

9 σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές μιας χώρας, και είναι σχετικώς σταθεροί και υπολογίσιμοι. Οι δε περίοδοι νομισματικής αρρυθμίας είναι βραχύχρονοι. Η σύγχρονη πραγματικότητα απέδειξε ότι οι νομισματικές αναταραχές πολλάκις είναι μακροχρόνιες Η άποψη αυτή, ίσχυε εις το παρελθόν. Σήμερον με την σχεδόν ελεύθερη διακίνηση του χρήματος, μέσω των παγκοσμιοποιημένων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η ζήτηση συναλλάγματος, παγκοσμίως, που γίνεται προς ασφάλειαν των κεφαλαίων, την εκμετάλλευση των διαφορικών επιτοκίων και την κερδοσκοπία, είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ της ζητήσεως συναλλάγματος, προς αγορά εμπορευμάτων. Οι οικονομολόγοι Robert Mundell και Marcus Fleming υποστηρίζουν ότι η μείωση των τιμών των αγαθών στις Η.Π.Α. οδηγούν στη μείωση και της εξωτερικής αξίας του δολαρίου, διότι οι μειωμένες τιμές αγαθών οδηγούν σε μείωση των επιτοκίων. Αυτό οδηγεί μεγάλες ποσότητες δολαρίων να αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς μεγάλη έξοδος (προσφορά) δολαρίων στο εξωτερικό μειώνει την συναλλαγματική του αξία. (Robert Fleming effect) 7 β. ιότι δέχεται ότι η τιμή του συναλλάγματος επηρεάζεται από την αγοραστικήν δύναμιν, ενώ αντιθέτως κατά τους επικριτές και η τιμή του συναλλάγματος επηρεάζει την αγοραστικήν δύναμιν (εσωτερικήν αξία) ενός νομίσματος, δια του εισαγομένου πληθωρισμού. γ. Υποστηρίζεται σήμερον ότι η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του διεθνούς Εμπορίου, η οποία μεταβάλλεται εκ των ρυθμών πληθωρισμού εις τις συναλλασσόμενες χώρας, προσδιορίζεται ασφαλέστερον από την σύγκρουσιν της 7 Mankiw ο.α. σελ. 490

10 εξελίξεως του κόστους εργασίας, που απαιτείται δια την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος, των τιμών των πρώτων υλών, του κόστους του χρήματος, παρά από την σύγκρισιν του Γενικού είκτου τιμών καταναλωτού. Εν κατακλείδι οφείλομε να δεχθούμε, ότι η θεωρία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων ισχύει εις σημαντικό βαθμό, προσδιορίζουσα την κανονική τιμή του συναλλάγματος εις ομαλές νομισματικές συνθήκες, υπό την προϋπόθεση υπάρξεως ελευθερίας εις τις οικονομικές σχέσεις και εφαρμογής ελευθέρου νομισματικού συστήματος. iv. Εισοδηματική Θεωρία 8 Κατά την εισοδηματική θεωρία, η εξωτερική αξία του χρήματος εξαρτάται από την εξέλιξη της σχέσεως μεταξύ των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών και των εισοδημάτων εις χρηματικές μονάδας μιας χώρας και της αλλοδαπής. Ούτω εάν εις το κράτος α' αυξηθούν τα ονομαστικά εισοδήματα των κατοίκων χωρίς να μεταβληθούν τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά, ενώ εις το β' παραμείνουν σταθερά τόσον τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά όσον και τα εισοδήματα εις χρηματικές μονάδας, τότε θα μειωθεί η εξωτερική αξία του νομίσματος του α' κράτους. Τούτο θα συμβεί, διότι τα αυξημένα εισοδήματα θα οδηγήσουν εις αυξημένη ζήτηση αγαθών εγχωρίων και αλλοδαπών. Λόγω δε της αυξημένης ζητήσεως εγχωρίων αγαθών και εφ' όσον η διατιθεμένη ποσότητας παραμείνει (μέσο βραχυχρονίως) σταθερά, θα μειωθούν τα προς εξαγωγή αγαθά και η εκ ταύτης εισροή (προσφορά) συναλλάγματος. Επίσης, λόγω της αυξημένης ζήτησης αγαθών θα αυξηθούν οι τιμές τους. 8 Δημ. Δελιβάνη ο.α.

11 Επιπροσθέτως, λόγω της αυξημένης ζητήσεως αλλοδαπών αγαθών θα υπάρξει ανάγκη αυξημένων εισαγωγών και κατά συνέπεια θα παρουσιασθεί αυξημένη ζήτηση συναλλάγματος. Με την ίδια λογική καταλήγομε εις το αυτό συμπέρασμα της μειώσεως της εξωτερικής αξίας του νομίσματος της χώρας α' (υποτιμάται το νόμισμα της)έναντι του νομίσματος της χώρας β', όταν τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά και τα εισοδήματα των κατοίκων της χώρας α' παραμείνουν σταθερά, εν αντιθέσει προς την χώρα β', όπου παρατηρείται αύξηση των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών ή μείωση των εισοδημάτων εις χρηματικές μονάδας. Κατά τα ανωτέρω, εφ' όσον επικρατεί ελευθερία εις τις διεθνείς συναλλαγές, εφαρμόζεται ελεύθερο νομισματικό σύστημα, επικρατεί ομαλότητα εις την πολιτική, οικονομική και νομισματική κατάσταση και δεν μεταβάλλονται οι συνήθειες, η εισοδηματική θεωρία δύναται να εξηγήσει εις σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της εσωτερικής αξίας του νομίσματος. Αλλά βεβαίως δεν δύναται κανείς να ισχυρισθεί, ότι η εξωτερική αξία προσαρμόζεται αμέσως και εις οιανδήποτε μεταβολή της σχέσεως των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών προς το ονομαστικό εισόδημα των κατοίκων μιας χώρας. Τούτο θα συμβεί μόνον εφ' όσον άλλοι παράγοντες δεν ενεργήσουν προς αντίθετο κατεύθυνση. v. Ψυχολογική Θεωρία Όπως και επί της εσωτερικής αξίας του χρήματος η ψυχολογική θεωρία του A. Aftalion αποδίδει καθοριστική σημασία δια την διαμόρφωση της εξωτερικής αξίας του χρήματος εις τις προβλέψεις. Οι προβλέψεις των κατοίκων ενός κράτους, εφ' όσον κινούνται προς την αυτήν κατεύθυνση, δύνανται να προκαλέσουν το προβλεπόμενο

12 γεγονός, ανεξαρτήτως αν καθαρώς επιστημονικοί παράγοντες δεν το δικαιολογούν. Ούτω όταν προβλέπουν οι κάτοικοι της α' χώρας ότι το νόμισμά των θα υποτιμηθεί έναντι του νομίσματος της β' χώρας αφ' ενός μεν σπεύδουν να αποκτήσουν μεγάλες ποσότητες νομίσματος της β' χώρας, αυξάνοντες την ζήτηση του τόσον δια μελλοντικές των πληρωμές, όσον και δια να κερδοσκοπήσουν εκ της υποτιμήσεως, αφ' ετέρου δε οι κατέχοντες χρηματικά διαθέσιμα εις την β' χώρα δεν τα διαθέτουν. Αποτέλεσμα των άνω ενεργειών είναι η άμεσος αύξηση της τιμής του συναλλάγματος. Είναι αδιάφορος δια την ψυχολογική θεωρία, η βασιμότητα ή μη των προβλέψεων. Αρκεί η όσον το δυνατόν ευρυτέρα παραδοχή των. Η έκταση της επιδράσεως των προβλέψεων εξαρτάται από την διάρθρωση της οικονομίας της χώρας, την πείρα των κατοίκων εις τα νομισματικά φαινόμενα, την ταχύτητα μεταδόσεως των προβλέψεων και αντιδράσεων του κοινού, το καθεστώς των οικονομικών σχέσεων με το εξωτερικό, ως και από το ισχύον νομισματικό σύστημα. Οι παράγοντες αυτοί, ως είναι προφανές, αναπτύσσονται εντονότερο εις ανωμάλους οικονομικές, πολιτικές και νομισματικές περιόδους. Εις τις περιόδους αυτές η αβεβαιότητα μας οδηγεί να ενεργούμε υπό το κράτος κυρίως ψυχολογικών παραγόντων και όχι της επιστημονικής αναλύσεως.

13 vi. Η Θεωρία του ισοζυγίου των λογαριασμών ή εξωτερικών πληρωμών. 9 Κατά την θεωρία αυτήν η τιμή του συναλλάγματος, εξαρτάται από την τελική θέση που λαμβάνει το ισοζύγιο των λογαριασμών μιας χώρας όπου εμφανίζονται οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις (χρεωπαπαιτήσεις) μιας χώρας έναντι του εξωτερικού. Τούτο συμβαίνει, διότι τα εκ των χρεωαπαιτήσεων ποσά εμφανίζονται εις την αγορά συναλλάγματος ως προσφορά ή ζήτηση αυτού. Η θεωρία αύτη, η οποία συστηματικώς διετυπώθη υπό του Άγγλου Οικονομολόγου Goshen, ήτο μέχρι του έτους 1914 η επικρατέστερη άποψη η οποία είχε τους περισσοτέρους οπαδούς. Η κατάσταση εις την οποίαν γίνεται η παραβολή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων μιας χώρας προς εκείνες της αλλοδαπής αποτελεί το ισοζύγιο λογαριασμό. Κατά την θεωρία του ισοζυγίου λογαριασμών, εάν τούτο είναι πλεονασματικό (οι απαιτήσεις είναι περισσότερες από τις υποχρεώσεις) το νόμισμα της χώρας αυτής ανατιμάται διότι η προσφορά συναλλάγματος υπερτερεί της ζητήσεώς του. Όταν το ισοζύγιο των λογαριασμών είναι ισοσκελισμένο, η τιμή του συναλλάγματος παραμένει σταθερά. Τέλος όταν είναι ελλειμματικό (οι υποχρεώσεις είναι περισσότερες από τις απαιτήσεις) το εγχώριο νόμισμα υποτιμάται, διότι η ζήτηση συναλλάγματος είναι μεγαλυτέρα από την προσφορά Ξεν. Ζολώτα ο.α Δημ. Δελιβάνη ο.α. 10 Η αντιμετώπιση του ελλείμματος ισοζυγίου λογαριασμών είναι διαφορετική αν παρουσιάζεται έλλειμμα σε οικονομία με ύφεση, από ότι

14 Η αναλυτική μελέτη του Ισοζυγίου πληρωμών, ανήκει εις το μάθημα του " ιεθνούς Εμπορίου" όμως δια την κατανόηση της παρούσης θεωρίας, απαιτείται συνοπτική παρουσίαση των επί μέρους κονδυλίων. 11 Το τελικό αποτέλεσμα του ισοζυγίου λογαριασμών ή εξωτερικών πληρωμών, προκύπτει εκ των πιο κάτω επί μέρους ισοζυγίου. α) Το εμπορικό ισοζύγιο. Εις αυτό απεικονίζονται κατ' αξία, οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών. β) Το ισοζύγιο Αδήλων συναλλαγών. Εις αυτό περιλαμβάνονται κυρίως οι πόροι (εισπράξεις συναλλάγματος) και αντίστοιχα οι πληρωμές συναλλάγματος που προέρχονται από τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ, τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ιδία ναυτιλία) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ως και τα εισπραττόμενα μερίσματα, τόκοι, και κέρδη εκ δραστηριοτήτων κατοίκων της ημεδαπής στο εξωτερικό και αντίστοιχα καταβαλλόμενα κέρδη-μερίσματα και τόκοι κατοίκων της αλλοδαπής στο εσωτερικό. Το άθροισμα των δύο πιο πάνω ισοζυγίων μας δίδει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. γ) Το ισοζύγιο (λογαριασμός) κινήσεως Κεφαλαίων. Εις αυτό περιλαμβάνονται οι εισροές και εκροές βραχυχρόνιων και μακροχρονίων ιδιωτικών ή δημοσίων αν είναι οικονομία σε άνθιση (υψηλή δραστηριότητα, αύξηση των τιμών κτλ) Στην πρώτη περίπτωση συμφέρει να κάνουμε υποτίμηση του νομίσματος, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας και να εξαχθούν, ώστε να λειτουργήσουν ο πολλαπλασιαστής και επιταχυντής και να οδηγηθεί η οικονομία στην άνθιση. Αντιθέτως, όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθιση, η αντιμετώπιση του ελλείμματος επιβάλλει «περιοριστική νομισματική πολιτική» δηλ. οι νομισματικές αρχές, οφείλουν να εφαρμόσουν με τον κατάλληλο τρόπο κάποια από τις νομισματικές πολιτικές, ώστε να μειώσει τα διαθέσιμα χρηματικά μέσα, (ακόμα και να περιορίσουν την έκδοση χρήματος). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιτοκίου, μείωση των επενδύσεων, κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, μείωση ζητήσεως αγαθών, εγχωρίων και αλλοδαπών, πτώση τιμών και αύξηση εξαγωγών., (Κορλίρα)

15 κεφαλαίων τα οποία εισέρχονται / εξέρχονται από τη χώρα δια να επενδυθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ενίοτε ομιλούμε δια το βασικό ισοζύγιο. Τούτο προκύπτει, αν εις το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, προσθέσουμε την κίνηση μακροπροθέσμων κεφαλαίων. Κατά της θεωρίας του ισοζυγίου των λογαριασμών ησκήθη έντονος κριτική. α. Ετέθη το ερώτημα, ποία επί μέρους ισοζύγια περιλαμβάνονται εις το ισοζύγιο λογαριασμών; Κατ' αρχάς δεν περιελαμβάνετο εις τούτο και το ισοζυγιον κινήσεως κεφαλαίων το οποίον εις μεταγενέστερες εποχές είχε σπουδαία σημασία. ια τούτο οι μεταγενέστεροι οπαδοί της θεωρίας αυτής παρέλαβον μετά των ισοζυγίων εμπορικού και αδήλων πόρων και το ισοζύγιο κινήσεως κεφαλαίων. β. Κατηγορήθηκαν οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, ότι σφάλλουν, όταν δίδουν βαρύτητα αποκλειστικά και μόνον εις την ύπαρξη ελλείμματος ή πλεονάσματος του ισοζυγίου λογαριασμών, το οποίον πάντα εκ των υστέρων ισοσκελίζεται, και δεν ερευνούν τον τρόπον ισοσκελισμού. Αν τούτο ισοσκελισθεί δια προεξοφλήσεως μελλοντικών απαιτήσεων από την αλλοδαπή ή εκ δανείων εξ' αυτής, ουδεμία μεταβολή θα υποστεί η τιμή του συναλλάγματος. Μόνον όταν μια χώρα δια να καλύψει το έλλειμμά της ζητήσει ν' αποκτήσει ξένο συνάλλαγμα δι' ημεδαπού νομίσματος θα υπάρξει αντίκτυπος εις την τιμήν συναλλάγματος. Εις την κατηγορία αυτήν οι υποστηρικτές της θεωρίας του ισοζυγίου των λογαριασμών απαντούν, ότι η προεξόφληση των απαιτήσεων ή ο δανεισμός δεν δύνανται έπ αόριστον να καλύπτουν τα ελλείμματα. Συνεπώς μακροχρονίως θα υπάρξει μεταβολή της τιμής συναλλάγματος. 11 Θ.Μπένος-Σ.Σαραντίδης: Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 2η έκδοση, Αθήνα 1993.

16 γ. Ελέγχονται οι υποστηρικτές της θεωρίας των ισοζυγίων, ότι δεν λαμβάνουν υπ' όψη των, και πολλάκις δεν είναι δυνατόν και να ληφθεί υπ' όψη το ισοζύγιο "των πράξεων συναλλάγματος εν τω εσωτερικό", πρόκειται περί της προσφοράς και ζητήσεως συναλλάγματος εις το εσωτερικό άνευ επιδράσεως επί των εξωτερικών συναλλαγών κυρίως δια λόγους κερδοσκοπικούς. Η ζήτηση συναλλάγματος δια λόγους κερδοσκοπικούς προεξάρχει των επιδράσεων και της τιμής του συναλλάγματος εις περιόδους οικονομικής και πολιτικής δυσπιστίας. δ. Υποστηρίζεται, ότι δεν αρκεί η γνώση της τελικής θέσεως του ισοζυγίου των λογαριασμών, αλλά απαιτείται να γνωρίζομε, πως εξελίσσονται τα καθ' έκαστον ισοζύγια. Εκ τούτων η εξέλιξις του "Εμπορικού ισοζυγίου" έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι δεικνύει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και οι τάσεις του είναι μακροχρόνιες. Επίσης η εισροή μακροχρονίων κεφαλαίων, εκ του εξωτερικού, έχει διαφορετικό αντίκτυπο από την εισροή βραχυχρονίων κεφαλαίων, δια επενδύσεις χαρτοφυλακίου (αγορά μετοχώνομολόγων). Η θεωρία του ισοζυγίου των λογαριασμών, όπως και όλες οι ανωτέρω αναπτυχθείσες-πλην ίσως της μεταλλικής θεωρίας η οποία προϋποθέτει την ισχύ μεταλλικού νομισματικού συστήματος - δύνανται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μας εξηγήσουν υπό την επίδραση ποίων παραγόντων μεταβάλλεται η εξωτερική αξία ενός νομίσματος. Ουδεμία όμως θεωρία έχει την ισχύ φυσικού νόμου. ια τούτο και δεν πρέπει, όταν έχουμε ελλειμματικό ισοζύγιο, μεγαλύτερο της αλλοδαπής πληθωρισμό κ.λ.π., ν' αναμένομε οπωσδήποτε άμεσο και ακριβή υποτίμηση της εξωτερικής αξίας του νομίσματος. Αύτη θα επέλθει

17 κάποτε, εις κάποιον βαθμό και εφ' όσον δεν εξουδετερωθεί υπό άλλων παραγόντων.

18

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης.

Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της Ευρωζώνης. Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής Διοίκησης Διπλωµατική Εργασία µε θέµα: Διεθνές Εµπόριο και Συναλλαγµατική Ισοτιµία. Η περίπτωση της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.1 Γενικά ιεθνές εμπόριο είναι το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες επιτυγχάνεται η διακίνηση και η κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ προσώπων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Σημειώσεις στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Αθήνα, 2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Πρόλογος Οι σημειώσεις στο μάθημα Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις συντάχθηκαν εν τάχει (σε διάστημα ολίγων

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες και συνέπειες της (δήθεν;) κρίσης του Ευρώ

Αιτίες και συνέπειες της (δήθεν;) κρίσης του Ευρώ Σπύρος Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομολόγος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λειψίας Αιτίες και συνέπειες της (δήθεν;) κρίσης του Ευρώ (8-3-11) - Ο φόβος κατάρρευσης του Ευρώ - Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΒΑΡΒΕΡΗ Γ. ΑΘΗΝΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΒΑΡΒΕΡΗ Γ. ΑΘΗΝΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΒΑΡΒΕΡΗ Γ. ΑΘΗΝΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ανίχνευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονομίας, ανίχνευση του μικροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής

Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Κεφάλαιο 1. Κατευθύνσεις πολιτικής Οι εξελίξεις του 2011 επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις προτάσεις της περυσινής ετήσιας έκθεσης ΙΝΕ ΓΣΕΕ σχετικά με τις κατευθύνσεις πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «Πως δηµιουργείται χρήµα από τις εµπορικές τράπεζες στην Ελλάδα µέσα από µια στατιστική περιγραφή δεδοµένων των τελευταίων ετών» YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα