Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ********************************

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ********************************"

Transcript

1 Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ******************************** Όπως είδαμε εις την Εισαγωγή του παρόντος πρώτου μέρους, το δεύτερο κύριο πρόβλημα με το οποίον απασχολείται η "ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ" είναι το "δυναμικό πρόβλημα" ήτοι η εξέταση των παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν την αξία του χρήματος. Η αξία του χρήματος, δύναται να εξετασθεί από πολλές απόψεις. Από την άποψη της μεταλλικής αξίας, της υποκειμενικής αξίας, της ονομαστικής αξίας κ.λ.π. Εις το παρόν κεφάλαιο ακολουθώντας την διάκριση που ακολουθούσε ο καθηγητής. ελιβάνης θα εξετάσομε την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ αξία του χρήματος, ηλαδή τους παράγοντες που μεταβάλλουν την τιμή του συναλλάγματος. 2. EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΑ : Εξωτερική αξία του χρήματος είναι η αξία τούτου, εν σχέση προς τα νομίσματα ξένων χωρών, δηλ. μας προσδιορίζει ποια ποσότητα ξένων νομισμάτων αποκτούμε με ορισμένη ποσότητα εγχώριου νομίσματος. Την διαμόρφωση της εξωτερικής αξίας του χρήματος παρακολουθούμε δια της "τιμής του συναλλάγματος" δια της οποίας εννοούμε την τιμή στην οποία μπορεί να ανταλλαχθεί το ημεδαπό νόμισμα με το νόμισμα μιας άλλης χώρας. Η διαμόρφωση της τιμής του συναλλάγματος έχει

2 ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσον δια το κράτος όσον και δια τους ιδιώτες, ιδιαιτέρως σήμερον μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού 1 και την εγκατάλειψη των απόψεων περί εντόνου κρατικού παρεμβατισμού και προστατευτισμού εις την οικονομία. Οι απόψεις και επιδιώξεις των κρατών προς εξασφάλιση της "ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ" 2 έχουν περιπέσει πλέον εις πλήρη ανυποληψία. Σήμερα σχεδόν όλες οι οικονομίες είναι "ΑΝΟΙΚΤΕΣ" και η διακίνηση, αγαθών, χρημάτων και ανθρώπων είναι πιο ελευθέρα, και ως εκ τούτου επηρεάζονται σοβαρά εκ του εξωτερικού. Η διαμόρφωση της τιμής του συναλλάγματος επηρεάζει τον διεθνή καταμερισμό της παραγωγής, διότι επηρεάζει τις τιμές των αγαθών τόσον αλλοδαπής προελεύσεως όσον και των εγχωρίως παραγομένων. Σχετικώς με τα αίτια και τους παράγοντες, οι οποίοι επενεργούν προς προσδιορισμό της εξωτερικής αξίας του χρήματος, διατυπώθηκαν οι κατωτέρω θεωρίες. ι. Η Μεταλλική Θεωρία Η μεταλλική θεωρία δέχεται, ότι η εξωτερική αξία οιουδήποτε νομίσματος είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας του εις πολύτιμο μέταλλο. Προϋποθέτει ότι ισχύει αυτόματο νομισματικό σύστημα, το οποίον θ' αναπτύξωμεν εις επόμενο κεφάλαιο, δηλ. ότι η νομισματική μονάς ισούται προς 1 Οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, όταν συναλλάσοντο με τρίτες καπιταλιστικές χώρες, κατά κανόνα συναλλάσοντο βάση συμφωνιών ΚΛΗΡΙΓΚ δηλ. αντιπραγματισμού. Το ρούβλι και τα άλλα νομίσματα δεν επετρέπετο να κυκλοφορούν εκτός του συνασπισμού των 2 Πρόκειται περί της απόψεως που διατύπωναν κυρίως αριστεροί και υπερεθνικιστές οικονομολόγοι που εφήρμοζαν κομμουνιστικά ή φασιστικά κράτη όπως η Αλβανία, Κούβα, Χιτλερική Γερμανία, κ.λ.π. αλλά και τριτοκοσμικά ολοκληρωτικά κράτη. Οι οπαδοί θεωρούν ιδανική κατάσταση για μια χώρα να ικανοποιεί τις ανάγκες τις μόνο από την εγχώρια παραγωγή. Έτσι παραβλέπουν την μείωση του βιοτικού επιπέδου των λαών.

3 ωρισμένην ποσότητα συνήθως πολυτίμου μετάλλου (χρυσού ή αργύρου). Συνεπώς, εφ' όσον το Α νόμισμα ισούται με 2 γραμμάρια χρυσού και το Β νόμισμα με 4 γραμμάρια χρυσού, η εξωτερική αξία του νομίσματος Β είναι διπλάσια του νομίσματος Α. Αυτή είναι η επίσημη τιμή συναλλάγματος. Μέχρι τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο οι περισσότερες χώρες, είχαν στηρίξει τα νομισματικά των συστήματα επί του χρυσού, και ούτω εξασφαλίζετο σχετικώς σταθερά ισοτιμία των νομισμάτων των. Οιαδήποτε μεταβολή εις την τιμήν του συναλλάγματος την οποίαν επροκάλουν αυξομειώσεις εις την προσφορά ή την ζήτηση μέσων πληρωμής εις το εξωτερικό εκυμαίνετο μεταξύ των καλουμένων χρυσών ορίων (Gold Points) 3. Ούτω η τιμή του συναλλάγματος ηδύνατο ν' ανέλθει μέχρι του σημείου κατά το οποίον ήταν συμφερώτερον εις τους συναλλασσομένους, αντί να πληρώσουν τα χρέη των εις συνάλλαγμα (ξένον νόμισμα) να αποστείλουν εις την αλλοδαπήν αυτούσιο χρυσόν "Σημείο εξόδου χρυσού". Αντιστρόφως η τιμή του συναλλάγματος ηδύνατο να κατέλθει τόσον, μέχρις ότου καθίστατο συμφερωτέρα η πληρωμή των χρεών του εξωτερικού προς το εσωτερικό δι' αποστολής αυτούσιου χρυσού "Σημείο εισόδου χρυσού". Προς κατανόηση των "χρυσών ορίων" πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας τ' ακόλουθα: Ένα νόμισμα, εξερχόμενο εις το εξωτερικό δύναται να έχει περισσότερες από μία τιμές. α) Την επίσημο τιμή, με την οποία ο εκδότης ανταλλάσσει το νόμισμα με πολύτιμο μέταλλο. β) Την τρέχουσα ή αγοραία τιμήν ή συναλλαγματική τιμήν, η οποία προκύπτει από την προσφορά και την ζήτηση 3 Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι της χώρας Α ζητούν συνάλλαγμα (νόμισμα της χώρας Β) προσφέροντας το νόμισμά τους όταν θέλουν να αποκτήσουν αγαθά, υπηρεσίες κ.λ.π. της χώρας Β ή να επενδύσουν σ αυτή τη χώρα και αντιθέτως.

4 του νομίσματος. Η αυξημένη ζήτηση του νομίσματος σε σχέση με την προσφορά του αυξάνει την αγοραία τιμή του και αντιθέτως η αυξημένη προσφορά του νομίσματος σε σχέση προς την ζήτηση οδηγεί σε μείωση της αγοραίας τιμής του Αυτήν την εισροή ή εκροή χρυσού υποβοηθούν οι Τράπεζες με την γενικώς εφαρμοζόμενη ρήτρα της "προκρίσεως συναλλαγής" (Αrbitrage). Εννοείται ότι, δια να φθάσωμεν εις τα σημεία εισόδου και εξόδου χρυσού, δεν αρκεί οποιαδήποτε - έστω και μικρής εκτάσεως - μεταβολή της τιμής του συναλλάγματος, αλλά απαιτείται να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και τούτο διότι δια την αποστολή χρυσού, απαιτούνται δαπάνες συσκευασίας, ασφαλίσεως, ναύλα, τόκοι οι οποίοι χάνονται, και πάσης φύσεως αμοιβές. Τα κονδύλια αυτά εις παλαιότερες εποχές-όταν ίσχυε ο χρυσούς κανών - λόγω του ότι οι συγκοινωνίες ήσαν ανασφαλείς και γίνονταν δια θαλάσσης, συνεπώς ήσαν μακροχρόνιοι, αποτελούσαν σημαντική επιβάρυνση επί της αξίας του χρυσού, και απομάκρυναν την προσέγγιση εις το σημείο εισόδου ή εξόδου χρυσού. Πάντως η μεταλλική θεωρία, προ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εφ' όσον επικρατούσαν ομαλές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, ηδύνατο να εξηγήσει την σχετική σταθερότητα της εξωτερικής αξίας των νομισμάτων. ιι. Η Ποσοτική Θεωρία 4 Οι οπαδοί της ποσοτικής θεωρίας δια να υπολογίσουν, πως θα διαμορφωθεί η εξωτερική αξία του νομίσματος της α χώρας ως προς το νόμισμα της β χώρας, εξετάζουν πως διαμορφούται η σχέση μεταξύ των ετοίμων διαθεσίμων

5 αγαθών προς την ποσότητα των χρηματικών μέσων εν συνδυασμώ προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των και εις τις δυο χώρας. Ούτω κατά την ποσοτική θεωρία η εξωτερική αξία του νομίσματος της α χώρας θα αυξηθεί (ανατιμάται το νόμισμα) δηλ. θα χρειάζονται περισσότερες μονάδες του νομίσματος της β χώρας προς απόκτηση δεδομένης ποσότητας νομίσματος α, όταν αυξηθούν τα διαθέσιμα έτοιμα αγαθά ή μειωθούν τα κυκλοφορούντα χρηματικά μέσα, εις την χώρα α συγκριτικώς με την χώρα β. Φυσικά θα ληφθεί υπ' όψη και η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων όψεως εν σχέση με την ταχύτητα των εις αμφότερες τις χώρας. Αντιθέτως η εξωτερική αξία του νομίσματος α ως προς το νόμισμα β μειώνεται (υποτιμάται το νόμισμα) δηλ. χρειάζονται λιγότερες μονάδες του νομίσματος β προς απόκτηση του νομίσματος α, όταν εις την χώρα α, μειωθούν τα διαθέσιμα έτοιμα αγαθά, ή αυξηθούν τα εν γένει χρηματικά μέσα, περισσότερο απ' ό,τι εις την χώρα β. Βεβαίως θα ληφθεί και πάλιν υπ' όψιν η ταχύτης κυκλοφορίας του χρήματος και των τραπεζικών καταθέσεων όψεως. Η ποσοτική θεωρία περί της εξωτερικής αξίας του νομίσματος παρουσιάζει τα μειονεκτήματα, τα οποία εμφανίζει και εις τις θέσεις της σχετικώς με την εσωτερική αξία του νομίσματος. Εν προκειμένω δε προϋποθέτει επί πλέον ότι υπάρχει πλήρης ελευθερία εις τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές, πλήρης γνώσις των συνθηκών παραγωγής των αγαθών και κυκλοφορίας των χρηματικών μέσων από τους συναλλασσομένους εις το εσωτερικό και το εξωτερικό, και ότι οι δαπάνες διακινήσεως των αγαθών είναι μηδαμινές. Αλλά οι προϋποθέσεις αυτές είναι δύσκολο έως αδύνατον να υπάρξουν δια μεγάλο χρονικό διάστημα. 4 ημητρίου ελιβάνη : ο.α.

6 Βελτίωση της ποσοτικής θεωρίας, απετέλεσεν η άποψις κατά την οποίαν, δια να εξεύρωμεν την σχέση της εξωτερικής αξίας του νομίσματος της α' χώρας ως προς το νόμισμα της β' χώρας, θα πρέπει να εξετάσομε πως διαμορφούται η πραγματική ρευστότητα εις τις δύο χώρας. Εις την χώρα όπου η πραγματική ρευστότητα της οικονομίας αυξάνει περισσότερο, μειούται η εξωτερική αξία του νομίσματός της. Ενώ αντιθέτως ανέρχεται η εξωτερική αξία του νομίσματος της χώρας με την μικροτέρα αύξηση της πραγματικής ρευστότητας. Πραγματική δε ρευστότητα μιας οικονομίας είναι η σχέση μεταξύ της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήματος, πλέον των τραπεζικών καταθέσεων όψεως εν συναρτήσει προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των, προς το εθνικό εισόδημα βάσει των τρεχουσών τιμών Ήτοι Μ+Μ' Υ Υπ' αυτήν την έννοια ή πραγματική ρευστότητα δύναται να προσδιορίσει και την εσωτερική αξία του χρήματος μιας χώρας. Προϋποτίθεται βεβαίως σχετικώς σταθερά αναλογία των χρωμάτων που διατίθενται δια την ανάπτυξη ζητήσεως, δια την επένδυση και δια τον αποθησαυρισμό 5. iii. Η θεωρία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων 6 Ο Σουηδός Οικονομολόγος Gasel, επεχείρησε την ανάλυσιν και συστηματοποίηση των απόψεων του D.Ricardo σχετικώς με τους παράγοντας, οι οποίοι διαμορφώνουν την 5 Μ.Νεγρεπόντη-Δελιβάνη: Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών Θεωριών Γ'έκδοσις σελ. 262 επ. PATINKIN 6 Ξεν. Ζολώτα ο.α Δημ. Δελiβάνη ο.α

7 εξωτερική αξία του νομίσματος μιας χώρας και συνέδεσεν το όνομά του με την θεωρία της "ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων". Η βασική άποψη του Gasel είναι, ότι κατά κανόνα αγοράζομε συνάλλαγμα αποβλέποντες εις την αγοραστική δύναμιν (εσωτερικήν αξίαν) τούτου, εν σχέσει με τα αγαθά και τις υπηρεσίας εις την χώρα, όπου νομίμως κυκλοφορεί. Όταν εξ' άλλου ζητείται από το εξωτερικό ημεδαπό νόμισμα, ζητείται εις την πραγματικότητα αγοραστική δύναμις, προς απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών της ημεδαπής. Συνεπώς η τιμή του συναλλάγματος πρέπει να οδηγεί εις την εξισορρόπησιν της αγοραστικης δυνάμεως των νομισμάτων της μιας χώρας και της άλλης. Ούτω, όταν εις μεν την α' χώρα ο πληθωρισμός είναι 8%, εις δε την β' ο πληθωρισμός είναι 6% και η σχέσις των νομισμάτων των χωρών τούτων ήταν εις την αρχήν της εξεταζομένης περιόδου 30α=1β εις το τέλος της περιόδου, με δεδομένους τους άνω πληθωρισμούς, η ΚΑΝΟΝΙΚΗ τιμή του συναλλάγματος δια την α' χώρα θα είναι εις τα 4/3 της παλαιάς ισοτιμίας ήτοι 40α=1β,λόγω της διαφοράς των πληθωρισμών. Συνεπώς "όταν δύο νομίσματα έγιναν αντικείμενο πληθωρισμού η κανονική τιμή του συναλλάγματος θα είναι ίση προς την παλαιά αξία, πολλαπλασιαζομένη επί το πηλίκο του βαθμού του πληθωρισμού των δύο χωρών". Η κατ' αυτόν τον τρόπον ευρισκομένη αξία του συναλλάγματος αποτελεί την νέα ισοτιμία μεταξύ των δυο νομισμάτων, γύρω από την οποίαν, παρά τις προσωρινές διακυμάνσεις, οφείλει να περιστρέφεται η τιμή του συναλλάγματος.

8 Πράγματι, εάν η εσωτερική αξία του νομίσματος της α' χώρας μειωθεί, δηλ. αυξηθούν οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, περισσότερο εν σχέσει με την εσωτερική αξία του νομίσματος της β' χώρας, οι εξαγωγές της α' χώρας προς την β' θα μειωθούν, ενώ αντιθέτως θ' αυξηθούν οι εισαγωγές της προς την β'. Αυτό σημαίνει μειωμένη προσφορά συναλλάγματος εις την α' χώραν και αυξημένη ζήτηση του, με αποτέλεσμα την ανατίμηση του συναλλάγματος. ηλαδή υποτίμηση του νομίσματος της α' χώρας, μέχρι του σημείου, όπου οι εξαγωγές της α' χώρας θα γίνουν συμφερώτερες, ενώ αντιθέτως θα δυσχερανθούν οι εισαγωγές. Βεβαίως πρέπει να ληφθεί υπ όψη η ελαστικότητα τη ζήτησης των αγαθών των δύο χωρών Ο Gasel δέχεται, ότι η τιμή του συναλλάγματος, η οποία προκύπτει από την ισοτιμίαν των αγοραστικών δυνάμεων, δεν είναι η ΤΡΕΧΟΥΣΑ τιμή αλλά η ΚΑΝΟΝΙΚΗ τιμή, πέριξ της οποίας περιστρέφεται η τρέχουσα τιμή. Προϋποθέτει ο Casel, ότι δεν υπάρχει σταθερή ισοτιμία των νομισμάτων και ότι οι νομισματικές αρχές δεν θα επέμβουν άμεσα προς χειραγώγησιν της ισοτιμίας των νομισμάτων. Κατά της θεωρίας του Gasel ησκήθη έντονος κριτική, κυρίως διότι: α. έχεται ότι η αγορά συναλλάγματος γίνεται κατά κανόνα προς αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών από το εξωτερικό παραβλέποντας ότι η αγορά συναλλάγματος δύναται να γίνει επίσης προς πληρωμή τοκοχρεωλυσίων, τοποθέτηση κεφαλαίων εις το εξωτερικό προς κερδοσκοπίαν και προς εξασφάλισιν αυτών εκ των κινδύνων υποτιμήσεως του εθνικού νομίσματος. Επί της ενστάσεως αυτής, ο Gasel και οι ακολουθούντες την θεωρία του, απαντούν, ότι οι ανωτέρω μνημονευόμενοι παράγοντες εις περιόδους νομισματικής σταθερότητας αποτελούν μικρόν ποσοστό εν

9 σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές μιας χώρας, και είναι σχετικώς σταθεροί και υπολογίσιμοι. Οι δε περίοδοι νομισματικής αρρυθμίας είναι βραχύχρονοι. Η σύγχρονη πραγματικότητα απέδειξε ότι οι νομισματικές αναταραχές πολλάκις είναι μακροχρόνιες Η άποψη αυτή, ίσχυε εις το παρελθόν. Σήμερον με την σχεδόν ελεύθερη διακίνηση του χρήματος, μέσω των παγκοσμιοποιημένων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η ζήτηση συναλλάγματος, παγκοσμίως, που γίνεται προς ασφάλειαν των κεφαλαίων, την εκμετάλλευση των διαφορικών επιτοκίων και την κερδοσκοπία, είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ της ζητήσεως συναλλάγματος, προς αγορά εμπορευμάτων. Οι οικονομολόγοι Robert Mundell και Marcus Fleming υποστηρίζουν ότι η μείωση των τιμών των αγαθών στις Η.Π.Α. οδηγούν στη μείωση και της εξωτερικής αξίας του δολαρίου, διότι οι μειωμένες τιμές αγαθών οδηγούν σε μείωση των επιτοκίων. Αυτό οδηγεί μεγάλες ποσότητες δολαρίων να αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς μεγάλη έξοδος (προσφορά) δολαρίων στο εξωτερικό μειώνει την συναλλαγματική του αξία. (Robert Fleming effect) 7 β. ιότι δέχεται ότι η τιμή του συναλλάγματος επηρεάζεται από την αγοραστικήν δύναμιν, ενώ αντιθέτως κατά τους επικριτές και η τιμή του συναλλάγματος επηρεάζει την αγοραστικήν δύναμιν (εσωτερικήν αξία) ενός νομίσματος, δια του εισαγομένου πληθωρισμού. γ. Υποστηρίζεται σήμερον ότι η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του διεθνούς Εμπορίου, η οποία μεταβάλλεται εκ των ρυθμών πληθωρισμού εις τις συναλλασσόμενες χώρας, προσδιορίζεται ασφαλέστερον από την σύγκρουσιν της 7 Mankiw ο.α. σελ. 490

10 εξελίξεως του κόστους εργασίας, που απαιτείται δια την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος, των τιμών των πρώτων υλών, του κόστους του χρήματος, παρά από την σύγκρισιν του Γενικού είκτου τιμών καταναλωτού. Εν κατακλείδι οφείλομε να δεχθούμε, ότι η θεωρία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων ισχύει εις σημαντικό βαθμό, προσδιορίζουσα την κανονική τιμή του συναλλάγματος εις ομαλές νομισματικές συνθήκες, υπό την προϋπόθεση υπάρξεως ελευθερίας εις τις οικονομικές σχέσεις και εφαρμογής ελευθέρου νομισματικού συστήματος. iv. Εισοδηματική Θεωρία 8 Κατά την εισοδηματική θεωρία, η εξωτερική αξία του χρήματος εξαρτάται από την εξέλιξη της σχέσεως μεταξύ των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών και των εισοδημάτων εις χρηματικές μονάδας μιας χώρας και της αλλοδαπής. Ούτω εάν εις το κράτος α' αυξηθούν τα ονομαστικά εισοδήματα των κατοίκων χωρίς να μεταβληθούν τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά, ενώ εις το β' παραμείνουν σταθερά τόσον τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά όσον και τα εισοδήματα εις χρηματικές μονάδας, τότε θα μειωθεί η εξωτερική αξία του νομίσματος του α' κράτους. Τούτο θα συμβεί, διότι τα αυξημένα εισοδήματα θα οδηγήσουν εις αυξημένη ζήτηση αγαθών εγχωρίων και αλλοδαπών. Λόγω δε της αυξημένης ζητήσεως εγχωρίων αγαθών και εφ' όσον η διατιθεμένη ποσότητας παραμείνει (μέσο βραχυχρονίως) σταθερά, θα μειωθούν τα προς εξαγωγή αγαθά και η εκ ταύτης εισροή (προσφορά) συναλλάγματος. Επίσης, λόγω της αυξημένης ζήτησης αγαθών θα αυξηθούν οι τιμές τους. 8 Δημ. Δελιβάνη ο.α.

11 Επιπροσθέτως, λόγω της αυξημένης ζητήσεως αλλοδαπών αγαθών θα υπάρξει ανάγκη αυξημένων εισαγωγών και κατά συνέπεια θα παρουσιασθεί αυξημένη ζήτηση συναλλάγματος. Με την ίδια λογική καταλήγομε εις το αυτό συμπέρασμα της μειώσεως της εξωτερικής αξίας του νομίσματος της χώρας α' (υποτιμάται το νόμισμα της)έναντι του νομίσματος της χώρας β', όταν τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά και τα εισοδήματα των κατοίκων της χώρας α' παραμείνουν σταθερά, εν αντιθέσει προς την χώρα β', όπου παρατηρείται αύξηση των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών ή μείωση των εισοδημάτων εις χρηματικές μονάδας. Κατά τα ανωτέρω, εφ' όσον επικρατεί ελευθερία εις τις διεθνείς συναλλαγές, εφαρμόζεται ελεύθερο νομισματικό σύστημα, επικρατεί ομαλότητα εις την πολιτική, οικονομική και νομισματική κατάσταση και δεν μεταβάλλονται οι συνήθειες, η εισοδηματική θεωρία δύναται να εξηγήσει εις σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της εσωτερικής αξίας του νομίσματος. Αλλά βεβαίως δεν δύναται κανείς να ισχυρισθεί, ότι η εξωτερική αξία προσαρμόζεται αμέσως και εις οιανδήποτε μεταβολή της σχέσεως των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών προς το ονομαστικό εισόδημα των κατοίκων μιας χώρας. Τούτο θα συμβεί μόνον εφ' όσον άλλοι παράγοντες δεν ενεργήσουν προς αντίθετο κατεύθυνση. v. Ψυχολογική Θεωρία Όπως και επί της εσωτερικής αξίας του χρήματος η ψυχολογική θεωρία του A. Aftalion αποδίδει καθοριστική σημασία δια την διαμόρφωση της εξωτερικής αξίας του χρήματος εις τις προβλέψεις. Οι προβλέψεις των κατοίκων ενός κράτους, εφ' όσον κινούνται προς την αυτήν κατεύθυνση, δύνανται να προκαλέσουν το προβλεπόμενο

12 γεγονός, ανεξαρτήτως αν καθαρώς επιστημονικοί παράγοντες δεν το δικαιολογούν. Ούτω όταν προβλέπουν οι κάτοικοι της α' χώρας ότι το νόμισμά των θα υποτιμηθεί έναντι του νομίσματος της β' χώρας αφ' ενός μεν σπεύδουν να αποκτήσουν μεγάλες ποσότητες νομίσματος της β' χώρας, αυξάνοντες την ζήτηση του τόσον δια μελλοντικές των πληρωμές, όσον και δια να κερδοσκοπήσουν εκ της υποτιμήσεως, αφ' ετέρου δε οι κατέχοντες χρηματικά διαθέσιμα εις την β' χώρα δεν τα διαθέτουν. Αποτέλεσμα των άνω ενεργειών είναι η άμεσος αύξηση της τιμής του συναλλάγματος. Είναι αδιάφορος δια την ψυχολογική θεωρία, η βασιμότητα ή μη των προβλέψεων. Αρκεί η όσον το δυνατόν ευρυτέρα παραδοχή των. Η έκταση της επιδράσεως των προβλέψεων εξαρτάται από την διάρθρωση της οικονομίας της χώρας, την πείρα των κατοίκων εις τα νομισματικά φαινόμενα, την ταχύτητα μεταδόσεως των προβλέψεων και αντιδράσεων του κοινού, το καθεστώς των οικονομικών σχέσεων με το εξωτερικό, ως και από το ισχύον νομισματικό σύστημα. Οι παράγοντες αυτοί, ως είναι προφανές, αναπτύσσονται εντονότερο εις ανωμάλους οικονομικές, πολιτικές και νομισματικές περιόδους. Εις τις περιόδους αυτές η αβεβαιότητα μας οδηγεί να ενεργούμε υπό το κράτος κυρίως ψυχολογικών παραγόντων και όχι της επιστημονικής αναλύσεως.

13 vi. Η Θεωρία του ισοζυγίου των λογαριασμών ή εξωτερικών πληρωμών. 9 Κατά την θεωρία αυτήν η τιμή του συναλλάγματος, εξαρτάται από την τελική θέση που λαμβάνει το ισοζύγιο των λογαριασμών μιας χώρας όπου εμφανίζονται οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις (χρεωπαπαιτήσεις) μιας χώρας έναντι του εξωτερικού. Τούτο συμβαίνει, διότι τα εκ των χρεωαπαιτήσεων ποσά εμφανίζονται εις την αγορά συναλλάγματος ως προσφορά ή ζήτηση αυτού. Η θεωρία αύτη, η οποία συστηματικώς διετυπώθη υπό του Άγγλου Οικονομολόγου Goshen, ήτο μέχρι του έτους 1914 η επικρατέστερη άποψη η οποία είχε τους περισσοτέρους οπαδούς. Η κατάσταση εις την οποίαν γίνεται η παραβολή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων μιας χώρας προς εκείνες της αλλοδαπής αποτελεί το ισοζύγιο λογαριασμό. Κατά την θεωρία του ισοζυγίου λογαριασμών, εάν τούτο είναι πλεονασματικό (οι απαιτήσεις είναι περισσότερες από τις υποχρεώσεις) το νόμισμα της χώρας αυτής ανατιμάται διότι η προσφορά συναλλάγματος υπερτερεί της ζητήσεώς του. Όταν το ισοζύγιο των λογαριασμών είναι ισοσκελισμένο, η τιμή του συναλλάγματος παραμένει σταθερά. Τέλος όταν είναι ελλειμματικό (οι υποχρεώσεις είναι περισσότερες από τις απαιτήσεις) το εγχώριο νόμισμα υποτιμάται, διότι η ζήτηση συναλλάγματος είναι μεγαλυτέρα από την προσφορά Ξεν. Ζολώτα ο.α Δημ. Δελιβάνη ο.α. 10 Η αντιμετώπιση του ελλείμματος ισοζυγίου λογαριασμών είναι διαφορετική αν παρουσιάζεται έλλειμμα σε οικονομία με ύφεση, από ότι

14 Η αναλυτική μελέτη του Ισοζυγίου πληρωμών, ανήκει εις το μάθημα του " ιεθνούς Εμπορίου" όμως δια την κατανόηση της παρούσης θεωρίας, απαιτείται συνοπτική παρουσίαση των επί μέρους κονδυλίων. 11 Το τελικό αποτέλεσμα του ισοζυγίου λογαριασμών ή εξωτερικών πληρωμών, προκύπτει εκ των πιο κάτω επί μέρους ισοζυγίου. α) Το εμπορικό ισοζύγιο. Εις αυτό απεικονίζονται κατ' αξία, οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών. β) Το ισοζύγιο Αδήλων συναλλαγών. Εις αυτό περιλαμβάνονται κυρίως οι πόροι (εισπράξεις συναλλάγματος) και αντίστοιχα οι πληρωμές συναλλάγματος που προέρχονται από τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ, τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ιδία ναυτιλία) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ως και τα εισπραττόμενα μερίσματα, τόκοι, και κέρδη εκ δραστηριοτήτων κατοίκων της ημεδαπής στο εξωτερικό και αντίστοιχα καταβαλλόμενα κέρδη-μερίσματα και τόκοι κατοίκων της αλλοδαπής στο εσωτερικό. Το άθροισμα των δύο πιο πάνω ισοζυγίων μας δίδει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. γ) Το ισοζύγιο (λογαριασμός) κινήσεως Κεφαλαίων. Εις αυτό περιλαμβάνονται οι εισροές και εκροές βραχυχρόνιων και μακροχρονίων ιδιωτικών ή δημοσίων αν είναι οικονομία σε άνθιση (υψηλή δραστηριότητα, αύξηση των τιμών κτλ) Στην πρώτη περίπτωση συμφέρει να κάνουμε υποτίμηση του νομίσματος, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας και να εξαχθούν, ώστε να λειτουργήσουν ο πολλαπλασιαστής και επιταχυντής και να οδηγηθεί η οικονομία στην άνθιση. Αντιθέτως, όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθιση, η αντιμετώπιση του ελλείμματος επιβάλλει «περιοριστική νομισματική πολιτική» δηλ. οι νομισματικές αρχές, οφείλουν να εφαρμόσουν με τον κατάλληλο τρόπο κάποια από τις νομισματικές πολιτικές, ώστε να μειώσει τα διαθέσιμα χρηματικά μέσα, (ακόμα και να περιορίσουν την έκδοση χρήματος). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιτοκίου, μείωση των επενδύσεων, κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, μείωση ζητήσεως αγαθών, εγχωρίων και αλλοδαπών, πτώση τιμών και αύξηση εξαγωγών., (Κορλίρα)

15 κεφαλαίων τα οποία εισέρχονται / εξέρχονται από τη χώρα δια να επενδυθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ενίοτε ομιλούμε δια το βασικό ισοζύγιο. Τούτο προκύπτει, αν εις το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, προσθέσουμε την κίνηση μακροπροθέσμων κεφαλαίων. Κατά της θεωρίας του ισοζυγίου των λογαριασμών ησκήθη έντονος κριτική. α. Ετέθη το ερώτημα, ποία επί μέρους ισοζύγια περιλαμβάνονται εις το ισοζύγιο λογαριασμών; Κατ' αρχάς δεν περιελαμβάνετο εις τούτο και το ισοζυγιον κινήσεως κεφαλαίων το οποίον εις μεταγενέστερες εποχές είχε σπουδαία σημασία. ια τούτο οι μεταγενέστεροι οπαδοί της θεωρίας αυτής παρέλαβον μετά των ισοζυγίων εμπορικού και αδήλων πόρων και το ισοζύγιο κινήσεως κεφαλαίων. β. Κατηγορήθηκαν οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, ότι σφάλλουν, όταν δίδουν βαρύτητα αποκλειστικά και μόνον εις την ύπαρξη ελλείμματος ή πλεονάσματος του ισοζυγίου λογαριασμών, το οποίον πάντα εκ των υστέρων ισοσκελίζεται, και δεν ερευνούν τον τρόπον ισοσκελισμού. Αν τούτο ισοσκελισθεί δια προεξοφλήσεως μελλοντικών απαιτήσεων από την αλλοδαπή ή εκ δανείων εξ' αυτής, ουδεμία μεταβολή θα υποστεί η τιμή του συναλλάγματος. Μόνον όταν μια χώρα δια να καλύψει το έλλειμμά της ζητήσει ν' αποκτήσει ξένο συνάλλαγμα δι' ημεδαπού νομίσματος θα υπάρξει αντίκτυπος εις την τιμήν συναλλάγματος. Εις την κατηγορία αυτήν οι υποστηρικτές της θεωρίας του ισοζυγίου των λογαριασμών απαντούν, ότι η προεξόφληση των απαιτήσεων ή ο δανεισμός δεν δύνανται έπ αόριστον να καλύπτουν τα ελλείμματα. Συνεπώς μακροχρονίως θα υπάρξει μεταβολή της τιμής συναλλάγματος. 11 Θ.Μπένος-Σ.Σαραντίδης: Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 2η έκδοση, Αθήνα 1993.

16 γ. Ελέγχονται οι υποστηρικτές της θεωρίας των ισοζυγίων, ότι δεν λαμβάνουν υπ' όψη των, και πολλάκις δεν είναι δυνατόν και να ληφθεί υπ' όψη το ισοζύγιο "των πράξεων συναλλάγματος εν τω εσωτερικό", πρόκειται περί της προσφοράς και ζητήσεως συναλλάγματος εις το εσωτερικό άνευ επιδράσεως επί των εξωτερικών συναλλαγών κυρίως δια λόγους κερδοσκοπικούς. Η ζήτηση συναλλάγματος δια λόγους κερδοσκοπικούς προεξάρχει των επιδράσεων και της τιμής του συναλλάγματος εις περιόδους οικονομικής και πολιτικής δυσπιστίας. δ. Υποστηρίζεται, ότι δεν αρκεί η γνώση της τελικής θέσεως του ισοζυγίου των λογαριασμών, αλλά απαιτείται να γνωρίζομε, πως εξελίσσονται τα καθ' έκαστον ισοζύγια. Εκ τούτων η εξέλιξις του "Εμπορικού ισοζυγίου" έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι δεικνύει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και οι τάσεις του είναι μακροχρόνιες. Επίσης η εισροή μακροχρονίων κεφαλαίων, εκ του εξωτερικού, έχει διαφορετικό αντίκτυπο από την εισροή βραχυχρονίων κεφαλαίων, δια επενδύσεις χαρτοφυλακίου (αγορά μετοχώνομολόγων). Η θεωρία του ισοζυγίου των λογαριασμών, όπως και όλες οι ανωτέρω αναπτυχθείσες-πλην ίσως της μεταλλικής θεωρίας η οποία προϋποθέτει την ισχύ μεταλλικού νομισματικού συστήματος - δύνανται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μας εξηγήσουν υπό την επίδραση ποίων παραγόντων μεταβάλλεται η εξωτερική αξία ενός νομίσματος. Ουδεμία όμως θεωρία έχει την ισχύ φυσικού νόμου. ια τούτο και δεν πρέπει, όταν έχουμε ελλειμματικό ισοζύγιο, μεγαλύτερο της αλλοδαπής πληθωρισμό κ.λ.π., ν' αναμένομε οπωσδήποτε άμεσο και ακριβή υποτίμηση της εξωτερικής αξίας του νομίσματος. Αύτη θα επέλθει

17 κάποτε, εις κάποιον βαθμό και εφ' όσον δεν εξουδετερωθεί υπό άλλων παραγόντων.

18

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ(EΠΑΛ) ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ(EΠΑΛ) ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ(EΠΑΛ) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και την λέξη Σωστό, εάν είναι σωστή και Λάθος εάν είναι λανθασμένη. Α1. Ο αντιπραγματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών Αιτίες και Κόστος Πληθωρισμού Κεφάλαιο 28 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Προσδιορισμός τιμών Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της»

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της Επιμέλεια κειμένου Τσιρώνης

Διαβάστε περισσότερα

3. κοινή/ ενιαία / εσωτερική /ενοποιημένη αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, των ατόμων/εργατών, των εμπορευμάτων, και των υπηρεσιών

3. κοινή/ ενιαία / εσωτερική /ενοποιημένη αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, των ατόμων/εργατών, των εμπορευμάτων, και των υπηρεσιών Πλεονεκτήματα από το να είσαι μέλος της ΕΕ 1. πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα (αβέβαιη αλλά αναμενόμενη) σε μακροοικονομικό επίπεδο, και σε επίπεδο (τοπικής) νομισματικής κυκλοφορίας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Τρέχουσες τάσεις και προοπτικές Πλάτων Μονοκρούσος Συνθέτοντας το πάζλ Οικονοµία, επιτόκια, συνάλλαγµα Συνθέτοντας το πάζλ Τα θεµελιώδη µεγέθη Ερώτηµα 1 ο - θα συνεχίσει το

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Α. Ξέρουμε ότι ισχύει ο τύπος: c+ 1 H M( er+ rr) 100 500(0, 05 0,10) M = H c= = c= 0, 0625

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα