Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ********************************

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ********************************"

Transcript

1 Το κείμενο αυτό είναι για τις διεθνείς Οικονομικές σχέσεις ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ******************************** Όπως είδαμε εις την Εισαγωγή του παρόντος πρώτου μέρους, το δεύτερο κύριο πρόβλημα με το οποίον απασχολείται η "ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ" είναι το "δυναμικό πρόβλημα" ήτοι η εξέταση των παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν την αξία του χρήματος. Η αξία του χρήματος, δύναται να εξετασθεί από πολλές απόψεις. Από την άποψη της μεταλλικής αξίας, της υποκειμενικής αξίας, της ονομαστικής αξίας κ.λ.π. Εις το παρόν κεφάλαιο ακολουθώντας την διάκριση που ακολουθούσε ο καθηγητής. ελιβάνης θα εξετάσομε την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ αξία του χρήματος, ηλαδή τους παράγοντες που μεταβάλλουν την τιμή του συναλλάγματος. 2. EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙΑ : Εξωτερική αξία του χρήματος είναι η αξία τούτου, εν σχέση προς τα νομίσματα ξένων χωρών, δηλ. μας προσδιορίζει ποια ποσότητα ξένων νομισμάτων αποκτούμε με ορισμένη ποσότητα εγχώριου νομίσματος. Την διαμόρφωση της εξωτερικής αξίας του χρήματος παρακολουθούμε δια της "τιμής του συναλλάγματος" δια της οποίας εννοούμε την τιμή στην οποία μπορεί να ανταλλαχθεί το ημεδαπό νόμισμα με το νόμισμα μιας άλλης χώρας. Η διαμόρφωση της τιμής του συναλλάγματος έχει

2 ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσον δια το κράτος όσον και δια τους ιδιώτες, ιδιαιτέρως σήμερον μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού 1 και την εγκατάλειψη των απόψεων περί εντόνου κρατικού παρεμβατισμού και προστατευτισμού εις την οικονομία. Οι απόψεις και επιδιώξεις των κρατών προς εξασφάλιση της "ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ" 2 έχουν περιπέσει πλέον εις πλήρη ανυποληψία. Σήμερα σχεδόν όλες οι οικονομίες είναι "ΑΝΟΙΚΤΕΣ" και η διακίνηση, αγαθών, χρημάτων και ανθρώπων είναι πιο ελευθέρα, και ως εκ τούτου επηρεάζονται σοβαρά εκ του εξωτερικού. Η διαμόρφωση της τιμής του συναλλάγματος επηρεάζει τον διεθνή καταμερισμό της παραγωγής, διότι επηρεάζει τις τιμές των αγαθών τόσον αλλοδαπής προελεύσεως όσον και των εγχωρίως παραγομένων. Σχετικώς με τα αίτια και τους παράγοντες, οι οποίοι επενεργούν προς προσδιορισμό της εξωτερικής αξίας του χρήματος, διατυπώθηκαν οι κατωτέρω θεωρίες. ι. Η Μεταλλική Θεωρία Η μεταλλική θεωρία δέχεται, ότι η εξωτερική αξία οιουδήποτε νομίσματος είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας του εις πολύτιμο μέταλλο. Προϋποθέτει ότι ισχύει αυτόματο νομισματικό σύστημα, το οποίον θ' αναπτύξωμεν εις επόμενο κεφάλαιο, δηλ. ότι η νομισματική μονάς ισούται προς 1 Οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, όταν συναλλάσοντο με τρίτες καπιταλιστικές χώρες, κατά κανόνα συναλλάσοντο βάση συμφωνιών ΚΛΗΡΙΓΚ δηλ. αντιπραγματισμού. Το ρούβλι και τα άλλα νομίσματα δεν επετρέπετο να κυκλοφορούν εκτός του συνασπισμού των 2 Πρόκειται περί της απόψεως που διατύπωναν κυρίως αριστεροί και υπερεθνικιστές οικονομολόγοι που εφήρμοζαν κομμουνιστικά ή φασιστικά κράτη όπως η Αλβανία, Κούβα, Χιτλερική Γερμανία, κ.λ.π. αλλά και τριτοκοσμικά ολοκληρωτικά κράτη. Οι οπαδοί θεωρούν ιδανική κατάσταση για μια χώρα να ικανοποιεί τις ανάγκες τις μόνο από την εγχώρια παραγωγή. Έτσι παραβλέπουν την μείωση του βιοτικού επιπέδου των λαών.

3 ωρισμένην ποσότητα συνήθως πολυτίμου μετάλλου (χρυσού ή αργύρου). Συνεπώς, εφ' όσον το Α νόμισμα ισούται με 2 γραμμάρια χρυσού και το Β νόμισμα με 4 γραμμάρια χρυσού, η εξωτερική αξία του νομίσματος Β είναι διπλάσια του νομίσματος Α. Αυτή είναι η επίσημη τιμή συναλλάγματος. Μέχρι τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο οι περισσότερες χώρες, είχαν στηρίξει τα νομισματικά των συστήματα επί του χρυσού, και ούτω εξασφαλίζετο σχετικώς σταθερά ισοτιμία των νομισμάτων των. Οιαδήποτε μεταβολή εις την τιμήν του συναλλάγματος την οποίαν επροκάλουν αυξομειώσεις εις την προσφορά ή την ζήτηση μέσων πληρωμής εις το εξωτερικό εκυμαίνετο μεταξύ των καλουμένων χρυσών ορίων (Gold Points) 3. Ούτω η τιμή του συναλλάγματος ηδύνατο ν' ανέλθει μέχρι του σημείου κατά το οποίον ήταν συμφερώτερον εις τους συναλλασσομένους, αντί να πληρώσουν τα χρέη των εις συνάλλαγμα (ξένον νόμισμα) να αποστείλουν εις την αλλοδαπήν αυτούσιο χρυσόν "Σημείο εξόδου χρυσού". Αντιστρόφως η τιμή του συναλλάγματος ηδύνατο να κατέλθει τόσον, μέχρις ότου καθίστατο συμφερωτέρα η πληρωμή των χρεών του εξωτερικού προς το εσωτερικό δι' αποστολής αυτούσιου χρυσού "Σημείο εισόδου χρυσού". Προς κατανόηση των "χρυσών ορίων" πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας τ' ακόλουθα: Ένα νόμισμα, εξερχόμενο εις το εξωτερικό δύναται να έχει περισσότερες από μία τιμές. α) Την επίσημο τιμή, με την οποία ο εκδότης ανταλλάσσει το νόμισμα με πολύτιμο μέταλλο. β) Την τρέχουσα ή αγοραία τιμήν ή συναλλαγματική τιμήν, η οποία προκύπτει από την προσφορά και την ζήτηση 3 Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι της χώρας Α ζητούν συνάλλαγμα (νόμισμα της χώρας Β) προσφέροντας το νόμισμά τους όταν θέλουν να αποκτήσουν αγαθά, υπηρεσίες κ.λ.π. της χώρας Β ή να επενδύσουν σ αυτή τη χώρα και αντιθέτως.

4 του νομίσματος. Η αυξημένη ζήτηση του νομίσματος σε σχέση με την προσφορά του αυξάνει την αγοραία τιμή του και αντιθέτως η αυξημένη προσφορά του νομίσματος σε σχέση προς την ζήτηση οδηγεί σε μείωση της αγοραίας τιμής του Αυτήν την εισροή ή εκροή χρυσού υποβοηθούν οι Τράπεζες με την γενικώς εφαρμοζόμενη ρήτρα της "προκρίσεως συναλλαγής" (Αrbitrage). Εννοείται ότι, δια να φθάσωμεν εις τα σημεία εισόδου και εξόδου χρυσού, δεν αρκεί οποιαδήποτε - έστω και μικρής εκτάσεως - μεταβολή της τιμής του συναλλάγματος, αλλά απαιτείται να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και τούτο διότι δια την αποστολή χρυσού, απαιτούνται δαπάνες συσκευασίας, ασφαλίσεως, ναύλα, τόκοι οι οποίοι χάνονται, και πάσης φύσεως αμοιβές. Τα κονδύλια αυτά εις παλαιότερες εποχές-όταν ίσχυε ο χρυσούς κανών - λόγω του ότι οι συγκοινωνίες ήσαν ανασφαλείς και γίνονταν δια θαλάσσης, συνεπώς ήσαν μακροχρόνιοι, αποτελούσαν σημαντική επιβάρυνση επί της αξίας του χρυσού, και απομάκρυναν την προσέγγιση εις το σημείο εισόδου ή εξόδου χρυσού. Πάντως η μεταλλική θεωρία, προ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εφ' όσον επικρατούσαν ομαλές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, ηδύνατο να εξηγήσει την σχετική σταθερότητα της εξωτερικής αξίας των νομισμάτων. ιι. Η Ποσοτική Θεωρία 4 Οι οπαδοί της ποσοτικής θεωρίας δια να υπολογίσουν, πως θα διαμορφωθεί η εξωτερική αξία του νομίσματος της α χώρας ως προς το νόμισμα της β χώρας, εξετάζουν πως διαμορφούται η σχέση μεταξύ των ετοίμων διαθεσίμων

5 αγαθών προς την ποσότητα των χρηματικών μέσων εν συνδυασμώ προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των και εις τις δυο χώρας. Ούτω κατά την ποσοτική θεωρία η εξωτερική αξία του νομίσματος της α χώρας θα αυξηθεί (ανατιμάται το νόμισμα) δηλ. θα χρειάζονται περισσότερες μονάδες του νομίσματος της β χώρας προς απόκτηση δεδομένης ποσότητας νομίσματος α, όταν αυξηθούν τα διαθέσιμα έτοιμα αγαθά ή μειωθούν τα κυκλοφορούντα χρηματικά μέσα, εις την χώρα α συγκριτικώς με την χώρα β. Φυσικά θα ληφθεί υπ' όψη και η εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων όψεως εν σχέση με την ταχύτητα των εις αμφότερες τις χώρας. Αντιθέτως η εξωτερική αξία του νομίσματος α ως προς το νόμισμα β μειώνεται (υποτιμάται το νόμισμα) δηλ. χρειάζονται λιγότερες μονάδες του νομίσματος β προς απόκτηση του νομίσματος α, όταν εις την χώρα α, μειωθούν τα διαθέσιμα έτοιμα αγαθά, ή αυξηθούν τα εν γένει χρηματικά μέσα, περισσότερο απ' ό,τι εις την χώρα β. Βεβαίως θα ληφθεί και πάλιν υπ' όψιν η ταχύτης κυκλοφορίας του χρήματος και των τραπεζικών καταθέσεων όψεως. Η ποσοτική θεωρία περί της εξωτερικής αξίας του νομίσματος παρουσιάζει τα μειονεκτήματα, τα οποία εμφανίζει και εις τις θέσεις της σχετικώς με την εσωτερική αξία του νομίσματος. Εν προκειμένω δε προϋποθέτει επί πλέον ότι υπάρχει πλήρης ελευθερία εις τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές, πλήρης γνώσις των συνθηκών παραγωγής των αγαθών και κυκλοφορίας των χρηματικών μέσων από τους συναλλασσομένους εις το εσωτερικό και το εξωτερικό, και ότι οι δαπάνες διακινήσεως των αγαθών είναι μηδαμινές. Αλλά οι προϋποθέσεις αυτές είναι δύσκολο έως αδύνατον να υπάρξουν δια μεγάλο χρονικό διάστημα. 4 ημητρίου ελιβάνη : ο.α.

6 Βελτίωση της ποσοτικής θεωρίας, απετέλεσεν η άποψις κατά την οποίαν, δια να εξεύρωμεν την σχέση της εξωτερικής αξίας του νομίσματος της α' χώρας ως προς το νόμισμα της β' χώρας, θα πρέπει να εξετάσομε πως διαμορφούται η πραγματική ρευστότητα εις τις δύο χώρας. Εις την χώρα όπου η πραγματική ρευστότητα της οικονομίας αυξάνει περισσότερο, μειούται η εξωτερική αξία του νομίσματός της. Ενώ αντιθέτως ανέρχεται η εξωτερική αξία του νομίσματος της χώρας με την μικροτέρα αύξηση της πραγματικής ρευστότητας. Πραγματική δε ρευστότητα μιας οικονομίας είναι η σχέση μεταξύ της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήματος, πλέον των τραπεζικών καταθέσεων όψεως εν συναρτήσει προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των, προς το εθνικό εισόδημα βάσει των τρεχουσών τιμών Ήτοι Μ+Μ' Υ Υπ' αυτήν την έννοια ή πραγματική ρευστότητα δύναται να προσδιορίσει και την εσωτερική αξία του χρήματος μιας χώρας. Προϋποτίθεται βεβαίως σχετικώς σταθερά αναλογία των χρωμάτων που διατίθενται δια την ανάπτυξη ζητήσεως, δια την επένδυση και δια τον αποθησαυρισμό 5. iii. Η θεωρία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων 6 Ο Σουηδός Οικονομολόγος Gasel, επεχείρησε την ανάλυσιν και συστηματοποίηση των απόψεων του D.Ricardo σχετικώς με τους παράγοντας, οι οποίοι διαμορφώνουν την 5 Μ.Νεγρεπόντη-Δελιβάνη: Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών Θεωριών Γ'έκδοσις σελ. 262 επ. PATINKIN 6 Ξεν. Ζολώτα ο.α Δημ. Δελiβάνη ο.α

7 εξωτερική αξία του νομίσματος μιας χώρας και συνέδεσεν το όνομά του με την θεωρία της "ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων". Η βασική άποψη του Gasel είναι, ότι κατά κανόνα αγοράζομε συνάλλαγμα αποβλέποντες εις την αγοραστική δύναμιν (εσωτερικήν αξίαν) τούτου, εν σχέσει με τα αγαθά και τις υπηρεσίας εις την χώρα, όπου νομίμως κυκλοφορεί. Όταν εξ' άλλου ζητείται από το εξωτερικό ημεδαπό νόμισμα, ζητείται εις την πραγματικότητα αγοραστική δύναμις, προς απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών της ημεδαπής. Συνεπώς η τιμή του συναλλάγματος πρέπει να οδηγεί εις την εξισορρόπησιν της αγοραστικης δυνάμεως των νομισμάτων της μιας χώρας και της άλλης. Ούτω, όταν εις μεν την α' χώρα ο πληθωρισμός είναι 8%, εις δε την β' ο πληθωρισμός είναι 6% και η σχέσις των νομισμάτων των χωρών τούτων ήταν εις την αρχήν της εξεταζομένης περιόδου 30α=1β εις το τέλος της περιόδου, με δεδομένους τους άνω πληθωρισμούς, η ΚΑΝΟΝΙΚΗ τιμή του συναλλάγματος δια την α' χώρα θα είναι εις τα 4/3 της παλαιάς ισοτιμίας ήτοι 40α=1β,λόγω της διαφοράς των πληθωρισμών. Συνεπώς "όταν δύο νομίσματα έγιναν αντικείμενο πληθωρισμού η κανονική τιμή του συναλλάγματος θα είναι ίση προς την παλαιά αξία, πολλαπλασιαζομένη επί το πηλίκο του βαθμού του πληθωρισμού των δύο χωρών". Η κατ' αυτόν τον τρόπον ευρισκομένη αξία του συναλλάγματος αποτελεί την νέα ισοτιμία μεταξύ των δυο νομισμάτων, γύρω από την οποίαν, παρά τις προσωρινές διακυμάνσεις, οφείλει να περιστρέφεται η τιμή του συναλλάγματος.

8 Πράγματι, εάν η εσωτερική αξία του νομίσματος της α' χώρας μειωθεί, δηλ. αυξηθούν οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, περισσότερο εν σχέσει με την εσωτερική αξία του νομίσματος της β' χώρας, οι εξαγωγές της α' χώρας προς την β' θα μειωθούν, ενώ αντιθέτως θ' αυξηθούν οι εισαγωγές της προς την β'. Αυτό σημαίνει μειωμένη προσφορά συναλλάγματος εις την α' χώραν και αυξημένη ζήτηση του, με αποτέλεσμα την ανατίμηση του συναλλάγματος. ηλαδή υποτίμηση του νομίσματος της α' χώρας, μέχρι του σημείου, όπου οι εξαγωγές της α' χώρας θα γίνουν συμφερώτερες, ενώ αντιθέτως θα δυσχερανθούν οι εισαγωγές. Βεβαίως πρέπει να ληφθεί υπ όψη η ελαστικότητα τη ζήτησης των αγαθών των δύο χωρών Ο Gasel δέχεται, ότι η τιμή του συναλλάγματος, η οποία προκύπτει από την ισοτιμίαν των αγοραστικών δυνάμεων, δεν είναι η ΤΡΕΧΟΥΣΑ τιμή αλλά η ΚΑΝΟΝΙΚΗ τιμή, πέριξ της οποίας περιστρέφεται η τρέχουσα τιμή. Προϋποθέτει ο Casel, ότι δεν υπάρχει σταθερή ισοτιμία των νομισμάτων και ότι οι νομισματικές αρχές δεν θα επέμβουν άμεσα προς χειραγώγησιν της ισοτιμίας των νομισμάτων. Κατά της θεωρίας του Gasel ησκήθη έντονος κριτική, κυρίως διότι: α. έχεται ότι η αγορά συναλλάγματος γίνεται κατά κανόνα προς αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών από το εξωτερικό παραβλέποντας ότι η αγορά συναλλάγματος δύναται να γίνει επίσης προς πληρωμή τοκοχρεωλυσίων, τοποθέτηση κεφαλαίων εις το εξωτερικό προς κερδοσκοπίαν και προς εξασφάλισιν αυτών εκ των κινδύνων υποτιμήσεως του εθνικού νομίσματος. Επί της ενστάσεως αυτής, ο Gasel και οι ακολουθούντες την θεωρία του, απαντούν, ότι οι ανωτέρω μνημονευόμενοι παράγοντες εις περιόδους νομισματικής σταθερότητας αποτελούν μικρόν ποσοστό εν

9 σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές μιας χώρας, και είναι σχετικώς σταθεροί και υπολογίσιμοι. Οι δε περίοδοι νομισματικής αρρυθμίας είναι βραχύχρονοι. Η σύγχρονη πραγματικότητα απέδειξε ότι οι νομισματικές αναταραχές πολλάκις είναι μακροχρόνιες Η άποψη αυτή, ίσχυε εις το παρελθόν. Σήμερον με την σχεδόν ελεύθερη διακίνηση του χρήματος, μέσω των παγκοσμιοποιημένων αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η ζήτηση συναλλάγματος, παγκοσμίως, που γίνεται προς ασφάλειαν των κεφαλαίων, την εκμετάλλευση των διαφορικών επιτοκίων και την κερδοσκοπία, είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ της ζητήσεως συναλλάγματος, προς αγορά εμπορευμάτων. Οι οικονομολόγοι Robert Mundell και Marcus Fleming υποστηρίζουν ότι η μείωση των τιμών των αγαθών στις Η.Π.Α. οδηγούν στη μείωση και της εξωτερικής αξίας του δολαρίου, διότι οι μειωμένες τιμές αγαθών οδηγούν σε μείωση των επιτοκίων. Αυτό οδηγεί μεγάλες ποσότητες δολαρίων να αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις στο εξωτερικό. Συνεπώς μεγάλη έξοδος (προσφορά) δολαρίων στο εξωτερικό μειώνει την συναλλαγματική του αξία. (Robert Fleming effect) 7 β. ιότι δέχεται ότι η τιμή του συναλλάγματος επηρεάζεται από την αγοραστικήν δύναμιν, ενώ αντιθέτως κατά τους επικριτές και η τιμή του συναλλάγματος επηρεάζει την αγοραστικήν δύναμιν (εσωτερικήν αξία) ενός νομίσματος, δια του εισαγομένου πληθωρισμού. γ. Υποστηρίζεται σήμερον ότι η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του διεθνούς Εμπορίου, η οποία μεταβάλλεται εκ των ρυθμών πληθωρισμού εις τις συναλλασσόμενες χώρας, προσδιορίζεται ασφαλέστερον από την σύγκρουσιν της 7 Mankiw ο.α. σελ. 490

10 εξελίξεως του κόστους εργασίας, που απαιτείται δια την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος, των τιμών των πρώτων υλών, του κόστους του χρήματος, παρά από την σύγκρισιν του Γενικού είκτου τιμών καταναλωτού. Εν κατακλείδι οφείλομε να δεχθούμε, ότι η θεωρία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων ισχύει εις σημαντικό βαθμό, προσδιορίζουσα την κανονική τιμή του συναλλάγματος εις ομαλές νομισματικές συνθήκες, υπό την προϋπόθεση υπάρξεως ελευθερίας εις τις οικονομικές σχέσεις και εφαρμογής ελευθέρου νομισματικού συστήματος. iv. Εισοδηματική Θεωρία 8 Κατά την εισοδηματική θεωρία, η εξωτερική αξία του χρήματος εξαρτάται από την εξέλιξη της σχέσεως μεταξύ των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών και των εισοδημάτων εις χρηματικές μονάδας μιας χώρας και της αλλοδαπής. Ούτω εάν εις το κράτος α' αυξηθούν τα ονομαστικά εισοδήματα των κατοίκων χωρίς να μεταβληθούν τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά, ενώ εις το β' παραμείνουν σταθερά τόσον τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά όσον και τα εισοδήματα εις χρηματικές μονάδας, τότε θα μειωθεί η εξωτερική αξία του νομίσματος του α' κράτους. Τούτο θα συμβεί, διότι τα αυξημένα εισοδήματα θα οδηγήσουν εις αυξημένη ζήτηση αγαθών εγχωρίων και αλλοδαπών. Λόγω δε της αυξημένης ζητήσεως εγχωρίων αγαθών και εφ' όσον η διατιθεμένη ποσότητας παραμείνει (μέσο βραχυχρονίως) σταθερά, θα μειωθούν τα προς εξαγωγή αγαθά και η εκ ταύτης εισροή (προσφορά) συναλλάγματος. Επίσης, λόγω της αυξημένης ζήτησης αγαθών θα αυξηθούν οι τιμές τους. 8 Δημ. Δελιβάνη ο.α.

11 Επιπροσθέτως, λόγω της αυξημένης ζητήσεως αλλοδαπών αγαθών θα υπάρξει ανάγκη αυξημένων εισαγωγών και κατά συνέπεια θα παρουσιασθεί αυξημένη ζήτηση συναλλάγματος. Με την ίδια λογική καταλήγομε εις το αυτό συμπέρασμα της μειώσεως της εξωτερικής αξίας του νομίσματος της χώρας α' (υποτιμάται το νόμισμα της)έναντι του νομίσματος της χώρας β', όταν τα διαθέσιμα καταναλωτικά αγαθά και τα εισοδήματα των κατοίκων της χώρας α' παραμείνουν σταθερά, εν αντιθέσει προς την χώρα β', όπου παρατηρείται αύξηση των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών ή μείωση των εισοδημάτων εις χρηματικές μονάδας. Κατά τα ανωτέρω, εφ' όσον επικρατεί ελευθερία εις τις διεθνείς συναλλαγές, εφαρμόζεται ελεύθερο νομισματικό σύστημα, επικρατεί ομαλότητα εις την πολιτική, οικονομική και νομισματική κατάσταση και δεν μεταβάλλονται οι συνήθειες, η εισοδηματική θεωρία δύναται να εξηγήσει εις σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της εσωτερικής αξίας του νομίσματος. Αλλά βεβαίως δεν δύναται κανείς να ισχυρισθεί, ότι η εξωτερική αξία προσαρμόζεται αμέσως και εις οιανδήποτε μεταβολή της σχέσεως των διαθεσίμων καταναλωτικών αγαθών προς το ονομαστικό εισόδημα των κατοίκων μιας χώρας. Τούτο θα συμβεί μόνον εφ' όσον άλλοι παράγοντες δεν ενεργήσουν προς αντίθετο κατεύθυνση. v. Ψυχολογική Θεωρία Όπως και επί της εσωτερικής αξίας του χρήματος η ψυχολογική θεωρία του A. Aftalion αποδίδει καθοριστική σημασία δια την διαμόρφωση της εξωτερικής αξίας του χρήματος εις τις προβλέψεις. Οι προβλέψεις των κατοίκων ενός κράτους, εφ' όσον κινούνται προς την αυτήν κατεύθυνση, δύνανται να προκαλέσουν το προβλεπόμενο

12 γεγονός, ανεξαρτήτως αν καθαρώς επιστημονικοί παράγοντες δεν το δικαιολογούν. Ούτω όταν προβλέπουν οι κάτοικοι της α' χώρας ότι το νόμισμά των θα υποτιμηθεί έναντι του νομίσματος της β' χώρας αφ' ενός μεν σπεύδουν να αποκτήσουν μεγάλες ποσότητες νομίσματος της β' χώρας, αυξάνοντες την ζήτηση του τόσον δια μελλοντικές των πληρωμές, όσον και δια να κερδοσκοπήσουν εκ της υποτιμήσεως, αφ' ετέρου δε οι κατέχοντες χρηματικά διαθέσιμα εις την β' χώρα δεν τα διαθέτουν. Αποτέλεσμα των άνω ενεργειών είναι η άμεσος αύξηση της τιμής του συναλλάγματος. Είναι αδιάφορος δια την ψυχολογική θεωρία, η βασιμότητα ή μη των προβλέψεων. Αρκεί η όσον το δυνατόν ευρυτέρα παραδοχή των. Η έκταση της επιδράσεως των προβλέψεων εξαρτάται από την διάρθρωση της οικονομίας της χώρας, την πείρα των κατοίκων εις τα νομισματικά φαινόμενα, την ταχύτητα μεταδόσεως των προβλέψεων και αντιδράσεων του κοινού, το καθεστώς των οικονομικών σχέσεων με το εξωτερικό, ως και από το ισχύον νομισματικό σύστημα. Οι παράγοντες αυτοί, ως είναι προφανές, αναπτύσσονται εντονότερο εις ανωμάλους οικονομικές, πολιτικές και νομισματικές περιόδους. Εις τις περιόδους αυτές η αβεβαιότητα μας οδηγεί να ενεργούμε υπό το κράτος κυρίως ψυχολογικών παραγόντων και όχι της επιστημονικής αναλύσεως.

13 vi. Η Θεωρία του ισοζυγίου των λογαριασμών ή εξωτερικών πληρωμών. 9 Κατά την θεωρία αυτήν η τιμή του συναλλάγματος, εξαρτάται από την τελική θέση που λαμβάνει το ισοζύγιο των λογαριασμών μιας χώρας όπου εμφανίζονται οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις (χρεωπαπαιτήσεις) μιας χώρας έναντι του εξωτερικού. Τούτο συμβαίνει, διότι τα εκ των χρεωαπαιτήσεων ποσά εμφανίζονται εις την αγορά συναλλάγματος ως προσφορά ή ζήτηση αυτού. Η θεωρία αύτη, η οποία συστηματικώς διετυπώθη υπό του Άγγλου Οικονομολόγου Goshen, ήτο μέχρι του έτους 1914 η επικρατέστερη άποψη η οποία είχε τους περισσοτέρους οπαδούς. Η κατάσταση εις την οποίαν γίνεται η παραβολή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων μιας χώρας προς εκείνες της αλλοδαπής αποτελεί το ισοζύγιο λογαριασμό. Κατά την θεωρία του ισοζυγίου λογαριασμών, εάν τούτο είναι πλεονασματικό (οι απαιτήσεις είναι περισσότερες από τις υποχρεώσεις) το νόμισμα της χώρας αυτής ανατιμάται διότι η προσφορά συναλλάγματος υπερτερεί της ζητήσεώς του. Όταν το ισοζύγιο των λογαριασμών είναι ισοσκελισμένο, η τιμή του συναλλάγματος παραμένει σταθερά. Τέλος όταν είναι ελλειμματικό (οι υποχρεώσεις είναι περισσότερες από τις απαιτήσεις) το εγχώριο νόμισμα υποτιμάται, διότι η ζήτηση συναλλάγματος είναι μεγαλυτέρα από την προσφορά Ξεν. Ζολώτα ο.α Δημ. Δελιβάνη ο.α. 10 Η αντιμετώπιση του ελλείμματος ισοζυγίου λογαριασμών είναι διαφορετική αν παρουσιάζεται έλλειμμα σε οικονομία με ύφεση, από ότι

14 Η αναλυτική μελέτη του Ισοζυγίου πληρωμών, ανήκει εις το μάθημα του " ιεθνούς Εμπορίου" όμως δια την κατανόηση της παρούσης θεωρίας, απαιτείται συνοπτική παρουσίαση των επί μέρους κονδυλίων. 11 Το τελικό αποτέλεσμα του ισοζυγίου λογαριασμών ή εξωτερικών πληρωμών, προκύπτει εκ των πιο κάτω επί μέρους ισοζυγίου. α) Το εμπορικό ισοζύγιο. Εις αυτό απεικονίζονται κατ' αξία, οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών. β) Το ισοζύγιο Αδήλων συναλλαγών. Εις αυτό περιλαμβάνονται κυρίως οι πόροι (εισπράξεις συναλλάγματος) και αντίστοιχα οι πληρωμές συναλλάγματος που προέρχονται από τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ, τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ιδία ναυτιλία) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ως και τα εισπραττόμενα μερίσματα, τόκοι, και κέρδη εκ δραστηριοτήτων κατοίκων της ημεδαπής στο εξωτερικό και αντίστοιχα καταβαλλόμενα κέρδη-μερίσματα και τόκοι κατοίκων της αλλοδαπής στο εσωτερικό. Το άθροισμα των δύο πιο πάνω ισοζυγίων μας δίδει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. γ) Το ισοζύγιο (λογαριασμός) κινήσεως Κεφαλαίων. Εις αυτό περιλαμβάνονται οι εισροές και εκροές βραχυχρόνιων και μακροχρονίων ιδιωτικών ή δημοσίων αν είναι οικονομία σε άνθιση (υψηλή δραστηριότητα, αύξηση των τιμών κτλ) Στην πρώτη περίπτωση συμφέρει να κάνουμε υποτίμηση του νομίσματος, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας και να εξαχθούν, ώστε να λειτουργήσουν ο πολλαπλασιαστής και επιταχυντής και να οδηγηθεί η οικονομία στην άνθιση. Αντιθέτως, όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνθιση, η αντιμετώπιση του ελλείμματος επιβάλλει «περιοριστική νομισματική πολιτική» δηλ. οι νομισματικές αρχές, οφείλουν να εφαρμόσουν με τον κατάλληλο τρόπο κάποια από τις νομισματικές πολιτικές, ώστε να μειώσει τα διαθέσιμα χρηματικά μέσα, (ακόμα και να περιορίσουν την έκδοση χρήματος). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιτοκίου, μείωση των επενδύσεων, κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, μείωση ζητήσεως αγαθών, εγχωρίων και αλλοδαπών, πτώση τιμών και αύξηση εξαγωγών., (Κορλίρα)

15 κεφαλαίων τα οποία εισέρχονται / εξέρχονται από τη χώρα δια να επενδυθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ενίοτε ομιλούμε δια το βασικό ισοζύγιο. Τούτο προκύπτει, αν εις το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, προσθέσουμε την κίνηση μακροπροθέσμων κεφαλαίων. Κατά της θεωρίας του ισοζυγίου των λογαριασμών ησκήθη έντονος κριτική. α. Ετέθη το ερώτημα, ποία επί μέρους ισοζύγια περιλαμβάνονται εις το ισοζύγιο λογαριασμών; Κατ' αρχάς δεν περιελαμβάνετο εις τούτο και το ισοζυγιον κινήσεως κεφαλαίων το οποίον εις μεταγενέστερες εποχές είχε σπουδαία σημασία. ια τούτο οι μεταγενέστεροι οπαδοί της θεωρίας αυτής παρέλαβον μετά των ισοζυγίων εμπορικού και αδήλων πόρων και το ισοζύγιο κινήσεως κεφαλαίων. β. Κατηγορήθηκαν οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, ότι σφάλλουν, όταν δίδουν βαρύτητα αποκλειστικά και μόνον εις την ύπαρξη ελλείμματος ή πλεονάσματος του ισοζυγίου λογαριασμών, το οποίον πάντα εκ των υστέρων ισοσκελίζεται, και δεν ερευνούν τον τρόπον ισοσκελισμού. Αν τούτο ισοσκελισθεί δια προεξοφλήσεως μελλοντικών απαιτήσεων από την αλλοδαπή ή εκ δανείων εξ' αυτής, ουδεμία μεταβολή θα υποστεί η τιμή του συναλλάγματος. Μόνον όταν μια χώρα δια να καλύψει το έλλειμμά της ζητήσει ν' αποκτήσει ξένο συνάλλαγμα δι' ημεδαπού νομίσματος θα υπάρξει αντίκτυπος εις την τιμήν συναλλάγματος. Εις την κατηγορία αυτήν οι υποστηρικτές της θεωρίας του ισοζυγίου των λογαριασμών απαντούν, ότι η προεξόφληση των απαιτήσεων ή ο δανεισμός δεν δύνανται έπ αόριστον να καλύπτουν τα ελλείμματα. Συνεπώς μακροχρονίως θα υπάρξει μεταβολή της τιμής συναλλάγματος. 11 Θ.Μπένος-Σ.Σαραντίδης: Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 2η έκδοση, Αθήνα 1993.

16 γ. Ελέγχονται οι υποστηρικτές της θεωρίας των ισοζυγίων, ότι δεν λαμβάνουν υπ' όψη των, και πολλάκις δεν είναι δυνατόν και να ληφθεί υπ' όψη το ισοζύγιο "των πράξεων συναλλάγματος εν τω εσωτερικό", πρόκειται περί της προσφοράς και ζητήσεως συναλλάγματος εις το εσωτερικό άνευ επιδράσεως επί των εξωτερικών συναλλαγών κυρίως δια λόγους κερδοσκοπικούς. Η ζήτηση συναλλάγματος δια λόγους κερδοσκοπικούς προεξάρχει των επιδράσεων και της τιμής του συναλλάγματος εις περιόδους οικονομικής και πολιτικής δυσπιστίας. δ. Υποστηρίζεται, ότι δεν αρκεί η γνώση της τελικής θέσεως του ισοζυγίου των λογαριασμών, αλλά απαιτείται να γνωρίζομε, πως εξελίσσονται τα καθ' έκαστον ισοζύγια. Εκ τούτων η εξέλιξις του "Εμπορικού ισοζυγίου" έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι δεικνύει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας και οι τάσεις του είναι μακροχρόνιες. Επίσης η εισροή μακροχρονίων κεφαλαίων, εκ του εξωτερικού, έχει διαφορετικό αντίκτυπο από την εισροή βραχυχρονίων κεφαλαίων, δια επενδύσεις χαρτοφυλακίου (αγορά μετοχώνομολόγων). Η θεωρία του ισοζυγίου των λογαριασμών, όπως και όλες οι ανωτέρω αναπτυχθείσες-πλην ίσως της μεταλλικής θεωρίας η οποία προϋποθέτει την ισχύ μεταλλικού νομισματικού συστήματος - δύνανται υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μας εξηγήσουν υπό την επίδραση ποίων παραγόντων μεταβάλλεται η εξωτερική αξία ενός νομίσματος. Ουδεμία όμως θεωρία έχει την ισχύ φυσικού νόμου. ια τούτο και δεν πρέπει, όταν έχουμε ελλειμματικό ισοζύγιο, μεγαλύτερο της αλλοδαπής πληθωρισμό κ.λ.π., ν' αναμένομε οπωσδήποτε άμεσο και ακριβή υποτίμηση της εξωτερικής αξίας του νομίσματος. Αύτη θα επέλθει

17 κάποτε, εις κάποιον βαθμό και εφ' όσον δεν εξουδετερωθεί υπό άλλων παραγόντων.

18

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της»

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της Επιμέλεια κειμένου Τσιρώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Α. Ξέρουμε ότι ισχύει ο τύπος: c+ 1 H M( er+ rr) 100 500(0, 05 0,10) M = H c= = c= 0, 0625

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Εργασιακή Θεωρία της Αξίας του Μαρξ Σημειώσεις του Λευτέρη Τσουλφίδη Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ο Νόμος της Αξίας του Μαρξ Ο καπιταλισμός ορίζεται ως το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Β: άτακτη και συγκροτημένη επιστροφή στη δραχμή

Σχέδιο Β: άτακτη και συγκροτημένη επιστροφή στη δραχμή Σχέδιο Β: άτακτη και συγκροτημένη επιστροφή στη δραχμή Δρ. Βασίλης Ρουσόπουλος ΤΕΙ Λάρισας v.rousopoulos@yahoo.gr Περίληψη Με συνολική ύφεση γύρω στα 25%, ανεργία πάνω από 25%, στους νέους μάλιστα 60%

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΔΑΠ Οικονομικού www.dap-oikonomikou.gr - Σελίδα 2 από 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ... ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 3 1. ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΕΒΡ 2009... 4 2. ΧΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Δυναμική αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα