ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η s p e c i a l i s s u e ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER PRICE INDEX (2009=100,0) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES (2009=100,0) ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ELSTAT ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ PIRAEUS 2011 HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

2 Διεύθυνση: Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών Τμήμα: Λιανικών Τιμών και Τιμαρίθμων Προϊστάμενος: Γεώργιος Ζιούπος τηλ.: fax: Υπεύθυνος: Αργυρώ Κουρτάκη τηλ.: fax: Division: Economic and Short-term Indices Section: Retail Prices and Price Indices Head of the Section: Georgios Zioupos tel.: fax: Contact Person: Argyro Kourtaki tel.: fax:

3 ΜΕΡΟΣ Α. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ PART A. CONSUMER PRICE INDEX

4

5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER PRICE INDEX (2009=100,0) Γενικά Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), στην Ελλάδα, καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), από το έτος 1959 και εξής. Ο ΔTK μέχρι το 2000 αναφερόταν στις αστικές περιοχές της Χώρας, αλλά από τον Iανουάριο 2001 αναφέρεται στο σύνολο Χώρας. Σκοπός του Δείκτη αυτού είναι η μέτρηση του γενικού επιπέδου των τιμών, των αγαθών και των υπηρεσιών που προμηθεύεται το μέσο νοικοκυριό. Αναθεώρηση του Δείκτη Νέος ΔΤΚ Ο ΔΤΚ αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας, εκάστοτε, Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ). Σκοπός των αναθεωρήσεων του ΔΤΚ είναι, κυρίως, η αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης και η ανανέωση του δείγματος των ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) που περιλαμβάνονται στο Δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη την πιο σύγχρονη σύνθεση της κατανάλωσης. Η τελευταία αναθεώρηση του ΔTK βασίστηκε στα αποτελέσματα της ΕΟΠ 2008, όπως αυτά προσαρμόστηκαν σε τιμές 2009 και από τον Ιανουάριο δημοσιεύεται ο αναθεωρημένος ΔΤΚ, με έτος βάσης 2009=100,0. Ο νέος Δείκτης, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, είναι δείκτης σταθερής βάσης. Ο Δείκτης αυτός, προσαρμοσμένος στις πρόσφατες καταναλωτικές δαπάνες των ιδιωτικών νοικοκυριών της Χώρας, απεικονίζει ακριβέστερα τη διαχρονική ε- ξέλιξη των μεταβολών των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών, που συνθέτουν το «καλάθι» αγορών του μέσου νοικοκυριού. Γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη του ΔΤΚ O ΔTK, όπως προαναφέρθηκε, αναφέρεται στο σύνολο Xώρας, καλύπτοντας (χωρίς διάκριση) τις αστικές, τις ημιαστικές και τις αγροτικές περιοχές. Ως προς την πληθυσμιακή κάλυψη του Δείκτη, από την πλευρά των σταθμίσεων, καλύπτονται μόνο τα ιδιωτικά νοικοκυριά, ενώ εξαιρούνται τα συλλογικά νοικοκυριά (γηροκομεία, οικοτροφεία κλπ.) και οι ξένοι επι σκέ πτες (τουρίστες) στη Χώρα. Ταξινόμηση των ειδών Η ομαδοποίηση των ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) του νέου ΔΤΚ έγινε σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση COICOP (Classification Of Individual COnsumption by Purpose) και, ειδικότερα, όπως αυτή έχει προσαρμοστεί για τις ανάγκες των Εναρμονισμένων Δεικτών Τιμών Καταναλωτή (HICP-Harmonized Indices of Consumer Prices) των κρατών μελών της ΕΕ, δημιουργώντας την ταξινόμηση COICOP/HICP. Ειδικότερα, η ομαδοποίηση των ειδών του α- General The Consumer Price Index (CPI), in Greece, has being compiled since 1959 by the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). Until the year 2000 the CPI referred to the urban areas of the Country, while from 2001onwards it refers to the whole Country. The aim of this Index is to measure the general level of the prices of goods and services, purchased by the average household. Revision of the Index The new CPI The CPI is revised at regular intervals according to the results of the latest Household Budget Survey (HBS). The main purpose of the revisions of the CPI is the adjustment of the weights and the renewal of the sample of items (goods and services), which are included in the Index, taking into account the most up-to-date composition of consumption. The latest revision of the CPI was based on the results of the 2008 HBS, updated with the prices of The revised CPI is being published with base year 2009=100,0 since January The new Index is, so far, a fixed base Index. The new CPI, adjusted to the latest consumptionexpenditures of the private households in the whole Country, reflects more accurately the changes over time in the prices of those goods and services which compose the "basket" of the purchases of the average household. Geographical and population coverage of the CPI The CPI, as it has already been stated, refers to the whole Country covering (without distinction) the urban, semi-urban and rural areas. Concerning the population coverage of the Index, as regards the weights, it covers only the private households, leaving out collective households (retirement homes, boarding houses, etc.) and foreign visitors (tourists) in Greece. Classification of items The grouping of the items (goods and services) of the new CPI has been made according to the international classification COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose) and more specifically with the EU classsification COICOP/HICP, which was established to meet the needs of the Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP) of the EU Member States. More specifically, the grouping of the items of 5

6 ναθεωρημένου ΔΤΚ έγινε σύμφωνα με την ταξινόμηση COICOP/HICP rev. Dec.99, που είναι η τελευταία έκδοση της ανωτέρω ταξινόμησης COICOP/HICP. Συντελεστές στάθμισης των ειδών Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών, που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του αναθεωρημένου ΔΤΚ, υπολογίστηκαν με βάση τα αποτελέσματα της ΕΟΠ 2008, αφού προηγουμένως έ- γινε προσαρμογή των στοιχείων δαπανών της έρευνας αυτής σε τιμές 2009 (έτος βάσης του νέου ΔΤΚ). Οι συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται ως ποσοστά συμμετοχής των δαπανών για κάθε ομάδα, υπο-ομάδα και είδος (αγαθού ή υπηρεσίας), στο σύνολο των δαπανών του μέσου νοικοκυριού. Οι νέοι συντελεστές στάθμισης, για τις 12 ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: the revised CPI is in compliance with the COICOP/HICP rev. Dec. 99 classification, which is the latest version of the above COICOP/HICP classification. Weights of items The weights of items, used for the compilation of the revised CPI were calculated on the basis of the results of the 2008 Household Budget Survey, after having adjusted the expenditure data of this survey to the prices of 2009 (which is the base year of the new CPI). These weights are calculated as perthousand ( ) contribution of the household expenditure of each group, sub-group and item (good or service) to the total household expenditure of the average household. The following table shows the new weights of items, according to the 12 groups of goods and services. Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών ΔΤΚ Γενικός δείκτης 1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός 3. Ένδυση και υπόδηση 4. Στέγαση 5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες 6. Υγεία 7. Μεταφορές 8. Επικοινωνίες 9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 10. Εκπαίδευση 11. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες Συντελεστές στάθμισης ( ) Weights (2009=100,0) 1000,00 171,22 34,80 86,40 115,88 73,63 70,73 132,39 45,56 47,77 30,41 114,09 77,11 Main groups of goods and services of the CPI Overall Index 1. Food and non-alcoholic beverages 2. Alcoholic beverages and tobacco 3. Clothing and footwear 4. Housing 5. Durable goods, household appliances and services 6. Health 7. Transport 8. Communication 9. Recreation, cultural activities 10. Education 11. Hotels, cafés, restaurants 12. Miscellaneous goods and services Συντελεστές στάθμισης ομάδων ειδών του ΔΤΚ Weights of groups of items of CPI (2009=100,0) ,1 3,5 8,6 11,6 7,4 7,1 13,2 4,6 4,8 3,0 11,4 7,7 1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά Food and nonalcoholic beverages 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός Alcoholic beverages and tobacco 3. Ένδυση και υπόδηση Clothing and footwear 4. Στέγαση Housing 5. Διαρκή αγαθά,είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες Durable goods,household appliances and services 6. Υγεία Health 7. Μεταφορές Transport 8. Επικοινωνίες Communication 9. Αναψυχή,πολιτιστικές δραστηριότητες Recreation,cultural activities 10. Εκπαίδευση Education 11. Ξενοδοχεία, καφέ,εστιατόρια Hotels,cafés, restaurants 12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες Miscellaneous goods and services 6

7 Πόλεις τιμοληψίας Πληθυσμιακοί συντελεστές στάθμισης Η συλλογή των τιμών (τιμοληψία) των ειδών του ΔΤΚ διενεργείται σε 24 πόλεις, με σκοπό την αντιπροσωπευτική κάλυψη και των 13 Περιφερειών της Χώρας, από την πλευρά της τιμοληψίας. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγησαν οι εν λόγω πόλεις, είναι το μέγεθος και οι ιδιαιτερότητες των αγορών τους, η διατήρηση της συνέχειας και της συγκρισιμότητας του δείκτη και το προκαλούμενο κόστος τιμοληψίας. Οι πληθυσμιακοί συντελεστές στάθμισης των πόλεων τιμοληψίας προήλθαν από τα στοιχεία της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού του έ- τους 2001 και υπολογίζονται ως ποσοστά () του πληθυσμού κάθε πόλης τιμοληψίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που αυτή αντιπροσωπεύει, στο σύνολο του πληθυσμού της Χώρας. Οι πόλεις τιμοληψίας, με τους αντίστοιχους πληθυσμιακούς συντελεστές στάθμισης, έχουν ως εξής: Αθήνα Πειραιάς 40,64, Θεσσαλονίκη 12,74, Πάτρα 5,81, Λάρισα 4,90, Ηράκλειο 4,83, Καβάλα 3,23, Ιωάννινα 2,83, Καλαμάτα 2,55, Βόλος 2,45, Κοζάνη 2,43, Κομοτηνή 2,40, Μυτιλήνη 1,90, Σέρρες 1,85, Λαμία 1,79, Κέρκυρα 1,75, Ρόδος 1,75, Τρίπολη 1,58, Έδεσσα 1,44, Μεσολόγγι 0,72, Άγιος Νικόλαος 0,70, Λευκάδα 0,50, Άμφισσα 0,44, Ηγουμενίτσα 0,42 και Γρεβενά 0,35. Επιλογή των ειδών Η σύνθεση του «καλαθιού της νοικοκυράς», η επιλογή, δηλαδή, των αγαθών και υπηρεσιών που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του Δείκτη, έγινε με βάση τα αποτελέσματα της ΕΟΠ 2008 (προσαρμοσμένα σε τιμές 2009), καθώς και μετά από ειδική έρευνα της αγοράς. Επίσης, ελήφθησαν υ- πόψη οι σχετικές απαντήσεις των Στατιστικών Υ- πηρεσιών των Χωρών της ΕΕ ως προς τα νέα είδη που προστέθηκαν από αυτές προσφάτως, κατά την ανανέωση των «καλαθιών» των Εναρμονισμένων ΔΤΚ των χωρών τους. Για κάθε υπο-ομάδα ε- πιλέχθηκε ο αναγκαίος αριθμός ειδών, ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του ατομικού δείκτη της υπο-ομάδας. Τα είδη αγαθών και υπηρεσιών του αναθεωρημένου ΔΤΚ ανέρχονται, συνολικά, σε 800 και α- ναπτύσσονται στη συνέχεια σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ποικιλιών/παραλλαγών. Τιμοληψία Πηγές τιμοληψίας Η τιμοληψία των ειδών του ΔΤΚ γίνεται από καταστήματα λιανικής πώλησης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, λαϊκές αγορές κλπ. (πηγές τιμοληψίας), που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των κλάδων των καταστημάτων, όπου γίνονται οι αγορές των νοικοκυριών της Χώρας, στις 24 επιλεγείσες, για τιμοληψία, πόλεις. Οι τιμές συλλέγονται από έμπειρους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, οι οποίοι επισκέπτονται για το σκοπό αυτό τις πηγές τιμοληψίας μέσα στο κα- 7 Price collection cities Population weights The prices of the items of the CPI are collected in 24 cities, in order to have a representative coverage of the 13 Regions of the Country. The selection criteria for the price collection cities are: the size and the particularities of their markets, the safeguarding of the continuity and of the comparability of the Index and the required cost of price collection. The population weights of the price-collection cities derived from the data of the General Population Census of the year 2001.These weights are calculated as percentage () contribution of the population of each price collection city and the greater area that the city represents, to the total population of the Country. The price collection cities and their respective population weights are: Athens Piraeus 40,64, Thessaloniki 12,74, Patra 5,81, Larissa 4,90, Irakleio 4,83, Kavala 3,23, Ioannina 2,83, Kalamata 2,55, olos 2,45, Kozani 2,43, Komotini 2,40, Mytilini 1,90, Serres 1,85, Lamia 1,79, Kerkyra 1,75, Rodos 1,75, Tripoli 1,58, Edessa 1,44, Mesolongi 0,72, Agios Nikolaos 0,70, Lefkada 0,50, Amfissa 0,44, Igou menitsa 0,42, Grevena 0,35. Selection of items The composition of the "household basket", in other words the selection of goods and services which are included in the Index, was based not only on the results of the 2008 Household Budget Survey, updated to the prices of 2009 but also on a special market research. In addition to this, upon request of ELSTAT, the respective suggestions of the Statistical Authorities of the EU Member States were taken into account as regards the new items that they have recently added in order to renew the "baskets" for the HICP in their countries. For each sub-group the necessary number of items was selected to ensure the representativeness of the individual index of the sub-group. The total number of the consumer goods and services of the revised CPI comes to 800 and these items are broken down into a bigger number of varieties. Price collection Price collection outlets The prices of the CPI items are collected in retail stores, services enterprises, street markets, etc. (price collection outlets), which are considered to be representative of the categories of the stores in the selected 24 price collection cities where the households make their purchases. The prices are collected by experienced and well-trained ELSTAT staff, who pay visits to the selected outlets during a specific period of a month

8 θορισμένο χρονικό διάστημα του μήνα (μηνιαίες τιμές) ή την ορισμένη ημέρα της εβδομάδας (εβδομαδιαίες τιμές) και καταγράφουν τις τιμές σε ειδικά σχεδιασμένα έντυπα τιμοληψίας. Οι συλλεγόμενες τιμές είναι αυτές που επιβαρύνουν πραγματικά τον καταναλωτή (actually paid prices). Ειδικός προσδιορισμός Αντικατάσταση ειδών Για όλα τα είδη, που επιλέγονται για τιμοληψία, καθορίζεται ο ειδικός προσδιορισμός, δηλαδή όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ποιότητα, την εμπορική εμφάνιση και γενικά την ταυτότητα των αγαθών (μάρκα, βάρος, συσκευασία κλπ.), ώστε να αποφεύγονται μεταβολές τιμών οφειλόμενες σε διαφορές του ειδικού προσδιορισμού. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ειδικά προσδιορισμένο είδος (παραλλαγή) δεν προσφέρεται στην αγορά ή έπαψε να είναι σημαντικό, α- πό πλευράς κατανάλωσης, τότε γίνεται αντικατάσταση αυτού με άλλο αγαθό που κατέλαβε τη θέση του στην αγορά. Υπολογισμός του Δείκτη Ο υπολογισμός του Δείκτη γίνεται με χρήση παραλλαγής του τύπου του Laspeyres, που έχει ως εξής: (monthly prices) or on a specific day of the week (weekly prices) and register the prices on specially designed price collection forms. The collected prices correspond to the prices actually paid by the consumer. Specification Substitution of items All the items, for which prices are collected, are defined by the specification, that is the particular characteristics which determine the quality, the get up and the identity, in general, of goods (such as brand, weight, package, etc.) in order to avoid any price variations attributable to differences in the specification. When a specified item (variety of a species) is no longer available in the market or has ceased to be important, as regards the consumption, then it is replaced by the item which took its place in the market. Computation of the Consumer Price Index The Consumer Price Index is a Laspeyrestype index and it is calculated by the formula: t I = k i= 1 t R w, i i I = 1, 2,, k, t I = k i= 1 t R w, i i I = 1, 2,, k όπου: where I t ο γενικός δείκτης της τρέχουσας περιόδου (μήνα t), I t the overall index of the current period (month t), R i t ο ατομικός δείκτης του είδους i (ή ομάδας ομοειδών ειδών), για το οποίο υπάρχει συντελεστής στάθμισης, 0 0 p q i i W = αντίστοιχος συντελεστής στάθμισης (βάσει της ΕΟΠ) του εί- i k 0 0 p q i i 0 0 δους i, όπου p και q είναι, i= 1 i i αντίσ τοιχα, οι τιμές και οι ποσότητες του είδους i, κατά την περίοδο βάσης 0. Αντιμετώπιση της εποχικότητας ειδών Για την αντιμετώπιση της εποχικότητας των νωπών φρούτων και λαχανικών εφαρμόζεται η μέθοδος των μεταβαλλόμενων (μηνιαία) συντελεστών στάθμισης των επιμέρους ειδών φρούτων και λαχανικών. Όσον αφορά στα είδη ένδυσης και υπόδησης, η αντιμετώπιση της εποχικότητάς τους στον αναθεωρημένο ΔΤΚ (2009=100,0) γίνεται με την εφαρμογή νέας μεθόδου, ανάλογης με αυτή των νωπών λαχανικών και φρούτων, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του σχετικού κανονισμού 330/2009 της επιτροπής της ΕΕ. R i t W = i The individual index (sub-index) of the species i (or group of similar species), for which the weight for the month t exists, p q 0 0 i i k 0 0 p q i i i= 1 results) of the species i, where 0 0 p i and q i are the price and quantity of the species i, in the base period 0, respectively. Seasonality of items In order to deal with the seasonality of fresh fruit and vegetables, the method of the (monthly) changing weights of the various species of these goods is applied. To deal with the seasonality of clothing and footware, a new method is applied, which is similar to the method of fresh fruit and vegetables, in the framework of the Commission Regulation 330/2009 requirements. 8

9 Αντιμετώπιση των προσφορών και εκπτώσεων και των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα Οι μειωμένες τιμές, λόγω ειδικών προσφορών ή ειδικών εκπτώσεων, που ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή απευθύνονται σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ΔΤΚ, σε αντίθεση με τις μειωμένες τιμές λόγω των γενικών προσφορών και εκπτώσεων, που λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμοληψία. Οι αυξημένες τιμές, από τη χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα σε ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών (σερβιριζόμενα είδη, υπηρεσίες κουρείων και κομμωτηρίων, ταξί), λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ΔΤΚ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω χορήγηση. Σημειώνεται ότι, από το 2010, ανεστάλη η επιβάρυνση του κομίστρου των ταξί από τη χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Δημοσίευση στοιχείων ΔΤΚ Τα στοιχεία του ΔΤΚ ανακοινώνονται, μηνιαία, εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών που ο- ρίζονται από τα τέλη του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώνονται με το προβλεπόμενο Δελτίο Τύπου και δημοσιεύονται στα τακτικά δημοσιεύματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα και Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος). Eπίσης, τα στοιχεία του ΔTK διατίθενται από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη δ/νση Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του ΔΤΚ, ακολουθώντας την πρακτική των Εναρμονισμένων Δεικτών Τιμών Καταναλωτή των κρατών μελών της ΕΕ, δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων. Η διάθεση των χρονοσειρών του ΔΤΚ με το ίδιο έτος βάσης (2009=100,0) γίνεται, αναδρομικά, από τον Ιανουάριο Offers and discounts, Christmas and Easter bonuses The reduced prices, due to special offers or special discounts, which are applied to some categories of consumers, are not taken into account for the compilation of the CPI. On the contrary, the reduced prices of general offers and general discounts are taken into account for the price collection. The increased prices, due to Christmas and Easter bonuses in some categories of services (catering services, services of hairdressing salons and barbers, taxi) are taken into account for the computation of the CPI only for this specific time period. It should be noted that from 2010 onwards, the Christmas and Easter bonuses on taxi fares were discontinued. Release of the CPI data The CPI data are released every month in the anticipated press release, on a specific date prescheduled during the end of the previous year. These data are available in the regular publications of the Hellenic Statistical Authority (Monthly Statistical Bulletin, Concise Statistical Yearbook and Statistical Yearbook of Greece). The CPI data are also available on the website of ELSTAT, It should be noted that the CPI data, in conformity with the HICPs practice of the EU Member States, are rounded up to 2 decimal figures when published. The time series of the CPI with the same base year (2009=100,0) are available starting back from January

10 Σύγκριση μεταβολών () Γενικού ΔΤΚ, κατά τα έτη : α) ετήσιων μεταβολών, β) μέσων ετήσιων μεταβολών Comparison of rates of change () of the Overall CPI, during the years : a) annual rates of change, b) annual average rates of change Ετήσια μεταβολή Annual rate of change Μέση ετήσια μεταβολή Annual average rate of change Μηνιαία εξέλιξη Γενικού ΔΤΚ, κατά τα έτη (Ιούνιος) Monthly evolution of the Overall CPI, during the years (June) (2009=100,0) I I I I IX X XI X Εξέλιξη 12μηνης μεταβολής, κατά μήνα, του Γενικού ΔΤΚ, μεταξύ των ετών (Ιούνιος) Monthly evolution of the twelve-month rate of change of the Overall CPI, during the years (June) I I I I IX X XI X 2008/ / / /

11 Πίνακας 1. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού ΔΤΚ Table 1. Evolution of the annual rates of change of the Overall CPI (2009=100,0) Μεταβολή 12μηνης περιόδου Annual rate of change Μέση μεταβολή 12μηνης περιόδου Annual average rate of change Έτος Year Δείκτης Δεκεμβρίου December index Μεταβολή Rate of change Μέσος ετήσιος δείκτης Annual average index Μεταβολή Rate of change ,204 3,5 1,175 1, ,195 1,215 1,231 1,249 1,311 1,372 1,354 1,390 1,420 1,472 0,8 1,7 1,3 1,5 4,9 4,7 1,3 2,7 2,1 3,7 1,196 1,192 1,228 1,238 1,276 1,339 1,362 1,367 1,400 1,442 1,8 0,3 3,0 0,9 3,0 4,9 1,7 0,3 2,5 3, ,515 1,615 2,110 2,394 2,769 3,094 3,489 3,891 4,854 6,127 6,6 30,7 13,5 15,7 11,7 12,8 11,5 24,8 26,2 1,486 1,550 1,790 2,271 2, ,273 3,683 4,385 5,476 3,0 4,3 15,5 26,9 13,4 13,3 12,2 12,5 19,0 24, ,505 8,935 10,735 12,673 15,818 18,508 21,425 24,418 28,043 34,460 22,5 19,0 20,2 18,0 24,8 17,0 15,8 14,0 14,8 2 6,815 8,255 9,921 11,752 14,021 17,248 20,077 22,791 25,913 31,209 24,5 21,1 20,2 18,5 19,3 23,0 16,4 13,5 13,7 20, ,669 46,526 52,116 57,675 62,244 66,782 69,930 72,636 74,630 77,544 18,0 14,4 12,0 10,7 7,9 7,3 4,7 3,9 2,7 3,9 37,280 43,199 49,425 54,799 59,696 64,587 68,163 71,412 73,294 75,604 19,5 15,9 14,4 10,9 8,9 8,2 5,5 4,8 2,6 3, ,906 82,612 85,153 87,786 90,966 93,612 97,247 99, , ,044 3,0 3,4 3,1 3,1 3,6 3,9 2,0 2,6 5,2 78,155 80,991 83,851 86,282 89,341 92,196 94,865 98, , ,713 3,4 3,6 3,5 3,5 3,2 4,2 1,2 4,7 11

12 Πίνακας 2. Εξέλιξη της αξίας της νομισματικής μονάδας της Eλλάδoς (ετησίως), βάσει του Γενικού ΔΤΚ Table 2. Evolution of the value of the Greek monetary unit (yearly), according to the Overall CPI (2009=100,0) Έτος Year Γενικός ΔΤΚ (Μέσος ετήσιος) Overall CPI (Annual average) Αξία alue Αντίστοιχη αξία σε ευρώ έτους 2009 Year equivalent value in euro ,175 0, ,196 1,192 1,228 1,238 1,276 1,339 1,362 1,367 1,400 1,442 0, , , , , , , , , , ,486 1,550 1,790 2,271 2, ,273 3,683 4,385 5,476 0, , , , , , , , , , ,815 8,255 9,921 11,752 14,021 17,248 20,077 22,791 25,913 31,209 0, , , , , , , , , , ,280 43,199 49,425 54,799 59,696 64,587 68,163 71,412 73,294 75,604 0, , , , , , , , , , ,155 80,991 83,851 86,282 89,341 92,196 94,865 98, , ,713 ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro ευρώ 1 euro 0, , , , , , , , , ,

13 Πίνακας 3. Συγκρίσεις Γενικού ΔΤΚ: (Ιούνιος) Table 3. Comparisons of the Overall CPI: (June) (2009=100,0) Έτος και μήνας Year and month 2009: I I I I IX X XI X Mέσος ετήσιος Annu al average 2010: I I I I IX X XI X Mέσος ετήσιος Annu al average 2011: I I I Γενικός δείκτης Overall index Μεταβολή από μήνα σε μήνα Monthly rate of change Μεταβολή 12μηνης περιόδου Annual rate of change Αναπροσαρμογή μισθωμάτων (75) Readjustment of rents Μεταβολή με δείκτη προ η - γούμενου Δεκεμ βρίου Rate of change compared with the index of the previous December Μέσoς ετήσιος δείκτης Annual average index Μέση μεταβολή 12μηνης περιόδου Annual average rate of change 98,68 0,5 1,8 1,4 0,5 98,95 4,0 97,78 0,9 1,6 1,2 1,4 99,07 3,7 99,73 2,0 1,3 1,0 0,6 99,18 3,5 100,03 0,3 1,0 0,8 0,9 99,26 3,2 100,27 0,2 0,5 0,4 1,1 99,30 2,8 100,20 0,1 0,5 0,4 1,1 99,34 2,4 99,46 0,7 0,6 0,5 0,3 99,39 2,1 98,73 0,7 0,8 0,6 0,4 99,45 1,8 100,60 1,9 0,7 0,5 1,5 99,51 1,4 101,11 0,5 1,2 0,9 2,0 99,62 1,2 101,61 0,5 2,0 1,5 2,5 99,78 1,2 101,78 0,2 2,6 2,0 2,6 100,00 1,2 100, ,00 1,2 101,03 0,7 2,4 1,8 0,7 100,20 1,3 100,49 0,5 2,8 2,1 1,3 100,42 1,4 103,65 3,1 3,9 1,8 100,75 1,6 104,87 1,2 4,8 3,6 3,0 101,15 1,9 105,71 0,8 5,4 4,1 3,9 101,61 2,3 105,43 0,3 5,2 3,9 3,6 102,04 2,7 104,93 0,5 5,5 4,1 3,1 102,50 3,1 104,20 0,7 5,5 4,1 2, ,5 106,21 1,9 5,6 4,2 4,4 103,42 3,9 106,37 0,2 5,2 3,9 4,5 103,86 4,3 106,61 0,2 4,9 3,7 4,7 104,27 4,5 107,04 0,4 5,2 3,9 5,2 104,71 4,7 104, ,71 4,7 106,28 0,7 5,2 3,9 0,7 105,15 4,9 104,90 1,3 4,4 3,3 2,0 105,52 5,1 108,32 3,3 4,5 3,4 1,2 105,91 5,1 108,99 0,6 3,9 1,8 106,25 5,0 109,19 0,2 3,3 2,5 2,0 106,54 4,9 108,95 0,2 3,3 2,5 1,8 106,83 4,7 Σημείωση: 1. Οι δείκτες υπολογίζονται με άπειρα δεκαδικά ψηφία και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων. 2. Οι ποσοστιαίες μεταβολές υπολογίζονται βάσει δεικτών με άπειρα δεκαδικά ψηφία και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. Note: 1. The indices are calculated with infinite decimal figures and are rounded up to two decimal figures when published. 2. Percentage changes are calculated on the basis of indices with infinite decimal figures and are rounded up to one decimal figure when published. 13

14 Πίνακας 4. Μηνιαία εξέλιξη του Γενικού ΔΤΚ: (Ιούνιος) Table 4. Monthly evolution of the Overall CPI: (June) (2009=100,0) Mήνας Month I I I I IX X XI X Mέσος ετήσιος Annu al average 21,410 24,418 28,208 34,465 40,718 46,616 21,346 24,319 28,237 34,540 40,833 46,759 21,978 24,939 29,156 35,199 41,651 48,488 22,408 25,351 29,679 36,437 42,283 49,130 22,474 25,419 30,625 36,504 42,291 49,240 22,847 25,841 31,412 37, ,789 22,666 25,707 31,277 37,149 42,183 48,826 22,692 25,752 31,458 37,114 42,786 49,024 23,291 26,700 32,660 38,619 44,548 50,269 23,883 27,118 33,444 39,350 45,606 51,222 24,078 27,352 33,886 39,969 45,974 51,621 24,418 28,043 34,460 40,669 46,526 52,116 22,791 25,913 31,209 37,280 43,199 49,425 51,877 57,409 52,072 57,274 53,358 58,630 54,161 59,250 54,544 59,808 54,924 60,132 54,543 59,184 54,704 59,265 56,157 60,665 56,678 61,123 56,900 61,363 57,675 62,244 54,799 59,696 (συνέχεια του πίνακα table continued) Mήνας Month I I I I IX X XI X Mέσος ετήσιος Annu al average 62,212 66,419 69,340 71,903 73,794 76,307 62,114 66,185 69,010 71,556 73,638 76,231 63,813 67,642 70,736 73,141 75,440 77,725 64,462 68,240 71,885 73,901 75,805 78,457 65,005 68,525 72,151 73,863 76,025 78,788 65,174 68,783 72,356 73,866 75,726 78,704 64,038 67,503 70,948 72,428 74,412 77,330 63,990 67,560 70,958 72,363 74,528 77,349 65,488 68,710 72,300 73,762 76,080 78,826 66,005 69,102 72,340 73,967 76,948 79,076 65,963 69,355 72,282 74,156 77,303 79,160 66,782 69,930 72,636 74,630 77,544 79,906 64,587 68,163 71,412 73,294 75,604 78,155 79,691 82,190 78,848 82,269 80,842 84,138 81,465 84,215 81,456 84,566 81,310 84,410 79,912 82,782 80,091 82,748 81,603 84,325 82,026 84,628 82,043 84,788 82,612 85,153 80,992 83,851 (συνέχεια του πίνακα table continued) Mήνας Month I I I I IX X XI X 84,596 88,006 90,862 93,343 96,980 84,334 86,946 89,758 92,157 96,245 86,422 88,921 91,858 94,276 98,457 86,668 89,601 92,534 94,873 99,081 87,047 89,863 92,677 95,107 99,776 86,790 89,672 92,572 95,011 99,677 85,213 88,571 91,977 94,297 98,903 85,002 88,175 91,293 93,601 97,973 86,704 90,116 92,757 95,465 99,889 87,366 90,717 93,269 96,156 99,891 87,452 90,532 93,181 96,845 99,623 87,786 90,966 93,612 97,247 99,159 98,683 97,782 99, , , ,202 99,465 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,954 Mέσος ετήσιος Annu al average 86,282 89,341 92,196 94,865 98, , ,713 14

15 Πίνακας 5. Συγκρίσεις 12μηνων περιόδων Γενικού ΔΤΚ: (Ιούνιος) Table 5. Evolution of the twelve-month rates of change of the Overall CPI: (June) (2009=100,0) Mήνας Month Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change I I I I IX X XI X 84,596 84,334 86,422 86,668 87,047 86,790 85,213 85,002 86,704 87,366 87,452 87,786 2,5 2,7 2,8 2,7 2,8 3,2 3,1 3,1 88,006 86,946 88,921 89,601 89,863 89,672 88,571 88,175 90,116 90,717 90,532 90,966 4,0 3,1 3,4 3,2 3,3 3,9 3,7 3,9 3,8 3,5 3,6 90,862 89,758 91,858 92,534 92,677 92,572 91,977 91,293 92,757 93,269 93,181 93,612 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 3,2 3,8 3,5 2,8 93,343 92,157 94,276 94,873 95,107 95,011 94,297 93,601 95,465 96,156 96,845 97,247 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 3,1 3,9 3,9 Mέσος ετήσιος Annu al average 86,282 89,341 3,5 92,196 3,2 94,865 (συνέχεια του πίνακα table continued) Mήνας Month Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change Δείκτης Index Mεταβολή Rate of change I I I I IX X XI X 96,980 96,245 98,457 99,081 99,776 99,677 98,903 97,973 99,889 99,891 99,623 99,159 3,9 4,4 4,4 4,4 4,9 4,9 4,9 4,7 4,6 3,9 2,0 98,683 97,782 99, , , ,202 99,465 98, , , , ,778 1,8 1,6 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 1,2 2,0 2,6 101, , , , , , , , , , , ,044 2,4 2,8 3,9 4,8 5,4 5,2 5,5 5,5 5,6 5,2 4,9 5,2 106, , , , , ,954 5,2 4,4 4,5 3,9 3,3 3,3 Mέσος ετήσιος Annu al average 98,804 4,2 100,000 1,2 104,713 4,7 15

16 Πίνακας 6. Μηνιαίοι υπο-δείκτες ομάδων ειδών ΔΤΚ: 2010 και 2011 (Ιούνιος) Table 6. Monthly sub-indices of groups of items of CPI: 2010 and 2011 (June) (2009=100,0) Έτος 2010 Year Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών Groups of goods and services Iαν. Jan. Φεβρ. Feb. Mάρτ. March Aπρ. Apr. Mάιος May Iούνιος June Iούλιος July Aύγ. Aug. Σεπτ. Sept. Oκτ. Oct. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά Food and non-alcoholic beverages Αλκοολούχα ποτά και καπνός Alcoholic beverages and tobacco Ένδυση και υπόδηση Clo thing and footwear Στέγαση Housing Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες Durable goods, house - hold appliances and services Υγεία Health Μεταφορές Transport Επικοινωνίες Communi cation Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες Recreation and culture Εκπαίδευση Education Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια Hotels, cafés, restaurants Άλλα αγαθά και υπηρεσίες Mi scel - la neous goods and services Γενικός Δείκτης Overall Index 99,14 101,59 95,16 103,36 98,91 101,71 105,85 100,74 100,53 102,00 101,26 101,68 101,03 99,96 101,91 85,01 103,52 96,39 101,80 109,11 100,74 100,34 102,00 101,21 101,03 100,49 100,09 102,11 103,74 105,13 101,67 102,00 113,55 102,41 100,45 102,00 101,93 103,74 103,65 100,95 109,67 105,38 106,47 102,19 102,36 115,05 102,41 100,73 102,00 103,15 104,14 104,87 100,57 118,59 106,23 107,32 102,41 102,40 117,69 102,41 100,53 102, ,36 105,71 99,19 120,59 106,28 107,51 102,61 99,97 117,68 102,41 100,49 102,00 103,19 104,39 105,43 99,05 120,87 98,36 107,81 100,24 101,00 118,96 104,04 100,75 102,00 103,40 104,47 104,93 99,95 120,96 90,44 107,89 97,69 101,19 118,83 104,04 100,74 102,00 103,41 104,14 104,20 100,66 119,28 106,31 107, ,33 118,83 104,05 101,26 101,92 103,47 105,87 106,21 100,25 120,00 107,71 107,89 103,22 101,33 118,93 104,05 101,44 102,12 103,53 106,54 106,37 (συνέχεια του πίνακα table continued) Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών Groups of goods and services Έτος 2010 Year Nοέμβρ. Nov. Δεκ. Dec. Mέσος Average Iαν. Jan. Φεβρ. Feb. Έτος 2011 Year Mάρτ. March Aπρ. Apr. Mάιος May Iούνιος June Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά Food and non-alcoholic beverages Αλκοολούχα ποτά και καπνός Alcoholic beverages and tobacco Ένδυση και υπόδηση Clo thing and footwear Στέγαση Housing Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες Durable goods, house - hold appliances and services Υγεία Health Μεταφορές Transport Επικοινωνίες Communi cation Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες Recreation and culture Εκπαίδευση Education Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια Hotels, cafés, restaurants Άλλα αγαθά και υπηρεσίες Mi scel - la neous goods and services Γενικός Δείκτης Overall Index 100,43 120,81 107,76 108,42 103,52 101,40 119,55 104,05 101,54 102,12 103,32 106,67 106,61 100,50 120,73 107,77 109,83 103,72 101,40 120,53 104,05 101,86 102,12 104,08 107,03 107,04 100,06 114,76 101,68 106,93 101,30 101,49 116, ,89 102, ,50 104,71 101,52 121,36 93,02 112,79 101,34 101,07 121,73 104,74 101,25 102,19 104,51 106,38 106,28 102,38 121,46 76,61 113,80 98,79 101,12 122,23 104,74 100,94 102,19 104,14 105,63 104,90 102,64 122,39 105,33 115,70 103,46 101,14 123,64 104,73 100,93 102,19 103,93 107,36 108,32 103,70 122,38 108,15 116,50 103,44 101,15 124,61 104,73 101,00 102,19 103,97 107,66 108,99 104,07 122,48 109,29 116,63 103,52 101,34 124,58 104,72 100,85 102,19 104,04 107,64 109,19 103,27 122,40 109,30 116,70 103,61 101,34 123,66 104,72 100,86 102,19 104,08 107,73 108,95 16

17 ΜΕΡΟΣ Β. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ PART Β. HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES

18 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES (για διεθνείς συγκρίσεις πληθωρισμού for international inflation comparisons) (2005=100,0) Νομικό πλαίσιο O Eναρμονισμένος Δείκτης Tιμών Kαταναλωτή καταρτίζεται από την Eλληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παράλληλα με τον εθνικό Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή. Οι Εναρμονισμένοι Δείκτες Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) καταρτίζονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του βασικού Κανονισμού του Συμβουλίου ΕΚ 2494/95 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών καταναλωτή» και άλλων δεκαοκτώ (18) Κανονισμών του Συμβουλίου και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ), οι οποίοι θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής που διέπουν την κατάρτιση των Εν. ΔΤΚ. Χαρακτηριστικά των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Εν. ΔΤΚ είναι ότι πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με μία σειρά τεχνικών μέτρων, όπως αυτά ορίζονται με τους ανωτέρω Κανονισμούς. Τα κυριότερα από τα τεχνικά αυτά μέτρα είναι η χρησιμοποίηση ενιαίας ταξινόμησης των ειδών (COICOP/HICP), η επιλογή του τύπου υ- πολογισμού των ατομικών δεικτών, η γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη του συνόλου xώρας, η κάλυψη των ειδών και η κατάρτιση συγκεκριμένων υπο-δεικτών, οι ελάχιστες προδιαγραφές για την τιμοληψία και τη δειγματοληψία, οι προσαρμογές λόγω ποιοτικών διαφορών των ειδών, η ενιαία αντιμετώπιση των τιμολογίων των επιχειρήσεων κοινής ω- φέλειας, καθώς, επίσης, το κοινό έτος βάσης (2005=100,0) και οι αναδρομικοί υπολογισμοί στοιχείων από τον Ιανουάριο 1997 και εξής. Επισημαίνεται ότι ο Εν. ΔΤΚ δεν είναι δείκτης κόστους ζωής, δε χρησιμοποιείται στο ε- σωτερικό ενός κράτους ως δείκτης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή διαπραγμάτευσης μισθών και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τον εθνικό ΔΤΚ. Σκοπός και χρησιμότητα των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή Οι εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή καταρτίζονται με σκοπό να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία για τις διεθνείς συγκρίσεις του πληθωρισμού και ειδικότερα για την εκτί- 19 Legal frame The Harmonized Index of Consumer Prices is compiled by the Hellenic Sta tistical Authority (ELSTAT) in parallel with the national Consumer Price Index. The Harmonized Indices of Consumer Prices (HICPs) are compiled by the Member States in the frame of the basic Council Regulation (EC) No 2494/95 "concerning Harmonized Indices of Consumer Prices" and of other eighteen(18) Council and Commission EC Regulations, which lay down particular implementation measures governing the compilation of the HICPs. Characteristics of the HICPs The main characteristic of the HICPs is that they must be compiled according to several technical measures, as these are defined by the aforementioned EC Regulations. The main technical measures are: the use of a common classification of items (COICOP/HICP), the selection of the computation formula for the individual indices, the geographical and population coverage of the whole country, the item coverage and compilation of specific subindices, the minimum standards for price collection and sampling, the adjustments due to quality differences of items, the common treatment of tariffs of Public Utility Services, the common base year (2005=100,0) and the retrospective calculations of indices data from January 1997 onwards. It should be noted that the HICP is not a cost of living index, it is not applied by a country for domestic use, such as indexation or wage bargaining, and is not intended to replace the national Consumer Price Index. Purpose and use of the HICPs The HICPs are compiled in order to provide comparable data for the international inflation comparisons and, more specifically, for the assessment of the convergence criterion, of

19 μηση του κριτηρίου σύγκλισης, της σταθερότητας των τιμών, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Οι Εν. ΔΤΚ αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (EICP-European Index of Consumer Prices) και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Νομισματικής Ένωσης (MUICP-Monetary Union Index of Consumer Prices), οι οποίοι παρέχουν τα επίσημα μέτρα πληθωρισμού στα 27 κράτη μέλη και στην Ευρωζώνη, αντίστοιχα. Γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή Η γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη των Εν. ΔΤΚ καθορίζεται από τον Κανονισμό υπ α- ριθ.1688/98 του Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει ό- τι ο Εν. ΔΤΚ κάθε κράτους μέλους πρέπει να καλύπτει όλες τις τελικές νομισματικές καταναλωτικές δαπάνες, που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια του κράτους μέλους. Ταξινόμηση των ειδών Η ταξινόμηση των ειδών (αγαθών και υπηρεσιών), που περιλαμβάνονται στον Εν. ΔΤΚ, βασίζεται στη διεθνή ταξινόμηση COICOP (Classification Of Individual COnsumption by Purpose) και, ιδιαίτερα, όπως αυτή έχει προσαρμοστεί για τις ανάγκες των Εν. ΔΤΚ, δημιουργώντας την ταξινόμηση COICOP/HICP. Στον ισχύοντα Εν. ΔΤΚ εφαρμόζεται η ταξινόμηση COICOP/HICP rev. Dec. 99, που είναι η τελευταία έκδοση της ανωτέρω ταξινόμησης. Συντελεστές στάθμισης των ειδών Στις δαπάνες για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης των ειδών, που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του Εν. ΔΤΚ, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των ιδιωτικών νοικοκυριών, οι δαπάνες των ξένων επισκεπτών και οι δαπάνες των ατόμων που διαμένουν σε ιδρύματα, ενώ εξαιρούνται οι δαπάνες των μόνιμων κατοίκων, όταν βρίσκονται στο ε- ξωτερικό. Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών ενημερώνονται κάθε Ιανουάριο με τις τιμές του προηγούμενου Δεκεμβρίου. Οι συνήθεις πηγές προέλευσης των στοιχείων δαπανών για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης των ειδών του Εν. ΔΤΚ είναι οι Εθνικοί Λογαριασμοί και η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ). Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών του ελληνικού Εν. ΔΤΚ, σε ποσοστά επί τοις χιλίοις ( ), όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από τον 20 price stability, laid down by the Maastricht Treaty for the Economic and Monetary Union (EMU). The HICPs are the basis for compiling the European Index of Consumer Prices (EICP) and the Monetary Union Index of Consumer Prices (MUICP), which provide the official measures of inflation in the EU 27 and the Eurozone, respectively. Geographical and population coverage of the HICPs The geographical and population coverage of the HICPs is defined by Council Regulation (EC) No 1688/98, which specifies that the HICP of each Member State should cover all the final monetary consumption expenditure, which takes place on the economic territory of the Member State. Classification of items The classification of items (goods and services), which are included in the HICP, is based on the international classification COICOP (Classification Of Individual Consumption by Purpose) and, in particular, on the COICOP/HICP classification, which was created to respond to the needs of the HICPs. For the existing HICP, the COICOP/HICP rev. Dec. 99 classification has been applied, which is the latest version of the above-mentioned classification. Weights of items The expenditures used for the calculation of the weights of items used for the computation of the HICP include the expenditures by private households, the expenditures by foreign visitors and the expenditures by individuals living in collective households, while the expenditures by residents whilst in a foreign country are excluded. The weights of items are updated every January according to the prices of the previous December. The usual sources of the expenditure data used for the calculation of the weights of the HICP items are the National Accounts and the Household Budget Survey (HBS). The following table illustrates the weights of items of the greek HICP (in ) from January

20 Ιανουάριο 2011 για τις 12 βασικές ομάδες ειδών (διψήφια ανάλυση της COICOP/HICP), εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. 2011, for the 12 main groups of items (two-digit level of COICOP/HICP). Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών Eν. ΔΤΚ Γενικός Eν. ΔΤΚ 1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός 3. Ένδυση και υπόδηση 4. Στέγαση 5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες 6. Υγεία 7. Μεταφορές 8. Επικοινωνίες 9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες 10. Εκπαίδευση 11. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες Συντελεστές στάθμισης 2011 ( ) Weights 1.000,00 167,39 51,81 84,59 96,39 63,23 71,58 143,44 38,57 50,54 27,45 137,12 67,88 Main groups of goods and services of the HICP Overall HICP 1. Food and non-alcoholic beverages 2. Alcoholic beverages and tobacco 3. Clothing and footwear 4. Housing 5. Durable goods, household appliances and services 6. Health 7. Transport 8. Communication 9. Recreation, cultural activities 10. Education 11. Hotels, cafés, restaurants 12. Miscellaneous goods and services Συντελεστές στάθμισης ομάδων ειδών του Eν. ΔΤΚ Weights of groups of items of the HICP (2005=100,0) 18 16, ,3 13, ,2 8,5 9,6 6,3 7,2 3,9 5,1 2,7 6, Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά Food and non-alcoholic beverages 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός Alcoholic beverages and tobacco 3. Ένδυση και υπόδηση Clothing and footwear 4. Στέγαση Housing 5. Διαρκή αγαθά,είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες Durable goods, household appliances and services 6. Υγεία Health 7. Μεταφορές Transport 8. Επικοινωνίες Communication 9. Αναψυχή,πολιτιστικές δραστηριότητες Recreation,cultural activities 10. Εκπαίδευση Education 11. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια Hotels,cafés,restaurants 12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες Miscellaneous goods and services Κάλυψη ειδών των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή Η αρχική κάλυψη ειδών των Εν. ΔΤΚ, η οποία καθορίστηκε από με τον Κανονισμό υπ αριθ.1749/96 της Επιτροπής, δεν προέβλεπε την κάλυψη ορισμένων κατηγοριών, όπως είναι οι υπηρεσίες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, η κάλυψη αγαθών και υπηρεσιών επεκτάθηκε από , σύμφωνα με 21 Item coverage of the HICPs The initial item coverage of the HICPs, defined on by Commission Regulation (EC) No 1749/96, did not anticipate the coverage of some categories, such as health and education services. On the item coverage was extended according to Council Regulation (EC) No 1687/98, by

21 τον Κανονισμό υπ αριθ. 1687/98 του Συμβουλίου, με τη συμπερίληψη των ιατρικών, οδοντιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών του τομέα εκπαίδευσης, ορισμένων ειδών ασφαλίσεων και των οικονομικών υπηρεσιών. Τέλος, η κάλυψη των ειδών ολο κλη ρώ θηκε από , σύμφωνα με τον Κανονισμό υπ αριθ. 2166/99 του Συμβουλίου, με τη συμπερίληψη των υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης και των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Συλλεγόμενες τιμές Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των Εν. ΔΤΚ είναι οι πραγματικά καταβαλλόμενες τιμές (actually paid prices) από τα νοικοκυριά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο νομισματικών συναλλαγών. Τύπος υπολογισμού των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή Το άρθρο 9 του Κανονισμού πλαισίου υπ αριθ.2494/95 του Συμβουλίου ορίζει ότι οι Εν. ΔΤΚ θα πρέπει να είναι δείκτες τύπου Laspeyres. Στον εν λόγω Κανονισμό δε γίνεται αναφορά για το αν οι Εν. ΔΤΚ θα πρέπει να είναι αλυσωτοί ή σταθερής βάσης. Έτσι, οι Εν. ΔΤΚ της Γαλλίας, της Ιταλίας του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας, της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας είναι αλυσωτοί, σε αντίθεση με αυτούς των υπόλοιπων κρατών μελών (και της Ελλάδος), που είναι σταθερής βάσης. Σύγκριση του Εναρμονισμένου ΔΤΚ με τον εθνικό ΔΤΚ Μεταξύ του εθνικού ΔΤΚ και του Εν. ΔΤΚ της Ελλάδος υπάρχουν ομοιότητες, αλλά και διαφορές. Οι κυριότερες ομοιότητες είναι οι εξής: Ίδια γεωγραφική κάλυψη, δεδομένου ότι και οι δύο δείκτες αναφέρονται στο σύνολο Χώρας. Ίδιες πόλεις τιμοληψίας. Ίδια κάλυψη ειδών. Χρήση της ίδιας ταξινόμησης ειδών (COICOP/HICP). Ίδιες πηγές τιμοληψίας. Ίδια στοιχεία τιμών. Χρήση του ίδιου τύπου για τον υπολογισμό των ατομικών δεικτών των πόλεων τιμοληψίας (γεωμετρικός μέσος). Ίδια αντιμετώπιση της εποχικότητας των ειδών, των μειωμένων τιμών και των ελλειπουσών τιμών. 22 including the medical, dental and paramedical services, the educational services, some types of insurance and the financial services. Finally, the item coverage of the HICPs was completed on , according to Council Regulation (EC) No 2166/99, by including the hospital and the social protection services. Collected prices The prices used for the computation of the HICPs are the prices actually paid by households to purchase goods and services in monetary transactions. Computation formula for the HICPs Article 9 of the framework Council Regulation (EC) No 2494/95 requires that the HICPs shall be Laspeyres-type indices. In this Regulation it is not mentioned whether the HICPs should be chain or fixed base indices. Thus, the HICPs of France, Italy, Luxembourg, Austria, Sweden, United Kingdom and Norway are chain indices, as opposed to the HICPs of the other Member States (and Greece), which are fixed base indices. Comparison between the HICP and the national CPI There are similarities and differences between the national CPI and the greek HICP. The main similarities between the two indices are the following: Same geographical coverage, given that both indices refer to the whole Country. Same price collection cities. Same item coverage. Use of the same classification of items (COICOP/HICP). Same outlets for the price collection. Same price data. Use of the same formula for the com pu - tation of the individual indices for the price collection cities (geometric mean). Same treatment of the seasonality of items and of reduced and missing prices.

22 Ίδιες ημερομηνίες ανακοίνωσης των στοιχείων και των δύο δεικτών. Οι σημαντικότερες διαφορές είναι οι ακόλουθες: Διαφορετικό έτος βάσης του Εν. ΔΤΚ (2005=100,0) και του Εθνικού ΔΤΚ (2009=100,0). Διαφορετική πληθυσμιακή κάλυψη, δεδομένου ότι ο ελληνικός Εν. ΔΤΚ καλύπτει ό- λες τις καταναλωτικές δαπάνες, που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια της Ελλάδος, ανεξάρτητα από ποιους γίνονται, ενώ ο εθνικός ΔΤΚ καλύπτει τις καταναλωτικές δαπάνες στη Χώρα και στο εξωτερικό μόνο των ιδιωτικών νοικοκυριών. Διαφορετικοί συντελεστές στάθμισης των ειδών και χρήση διαφορετικών πηγών στοιχείων για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης. Oι συντελεστές στάθμισης των ειδών του Eν. ΔTK ενημερώνονται κάθε Iανουάριο με τις τιμές του προηγούμενου Δεκεμβρίου. Στον εθνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή δεν προβλέπεται και δε γίνεται τέτοια ε- νημέρωση των συντελεστών στάθμισης των ειδών. Κατά συνέπεια, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή δεν μπορεί να συγκριθεί πλήρως με τον εθνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Δημοσίευση στοιχείων Εν. ΔΤΚ Τα στοιχεία του Εν. ΔΤΚ ανακοινώνονται, μηνιαία, με το προβλεπόμενο δελτίο τύπου και δημοσιεύονται στα τακτικά δημοσιεύματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), δηλ. στο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, τη Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα και τη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος. Eπίσης, τα στοιχεία του Eν. ΔTK διατίθενται από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη δ/νση Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του Eν. ΔTK από την αναθεώρηση με βάση το έτος 2005=100,0, δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες για τους Εν. ΔΤΚ και, ειδικότερα, για τον ελληνικό Εν. ΔΤΚ περιλαμβάνονται στο ειδικό τεύχος της ΕΛΣΤΑΤ «Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (2005=100,0)». Same dates of release for both indices. The main differences between the two indices are the following: Different base year of the HICP (2005=100,0) and CPI (2009=100,0) Different population coverage, given that the greek HICP covers all consumption expendi - tures taking place within the economic terri - tory of Greece, irrespective of the consumer, while the national CPI covers the consumption expenditures, which take place on the economic territory of Greece and abroad, only by the private households. Different weights of items and use of different data sources for the calculation of the weights. The weights of items of the HICP are updated every January according to the previous December prices. Such an update of the weights of items is not anticipated and it does not take place for the national CPI. Consequently, the HICP cannot be fully compared with the national CPI. Release of the HICP data The HICP data are released every month in the anticipated press release and published in the regular publications of the Hellenic Sta tistical Authority (ELSTAT), namely the Monthly Statistical Bulletin, the Concise Statistical Yearbook and the Statistical Yearbook of Greece. The HICP data are also available on the website of ELSTAT,www.statistics.gr. It should be noted that after the revision with base year 2005=100.0, the HICP data are published rounded up to two decimal figures. More information for the HICPs and more specifically for the greek HICP are available in the special publication of ELSTAT "Harmonized Index of Consumer Prices (2005=100,0)". 23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 211 Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με βάση το έτος 29=1,, του μηνός Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου 2014, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 εκεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2014, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES

HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES GENERAL SECRETARIAT OF THE NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES (Base year : 2005=100.0) HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES 1. Introduction On 23 October 1995, the

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Οκτώβριος 2009 1, 2, 3 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΥΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η R E V I S E D C O N S U M E R P R I C E I N D E X [ 2 0 0 95 = 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή (Έτος βάσης : 2009=100,0)

Αναθεωρηµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή (Έτος βάσης : 2009=100,0) Πειραιάς, Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ Ταχ. /νση : Πειραιώς 46 & Επονιτών Ταχ.Κωδ. : 185 10

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Mαρτίου 2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Estimation of the Consumer Price Index in Greece according household income and expenditure brackets

Estimation of the Consumer Price Index in Greece according household income and expenditure brackets MPRA Munich Personal RePEc Archive Estimation of the Consumer Price Index in Greece according household income and expenditure brackets Yiorgos Ioannidis and Dionisis Gravaris September 2013 Online at

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α P R O D U C E R P R I C E I N D E X I N I N D U S T R Y [ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακας 3). σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 (Πίνακας 4). 1ο- 10. 4ο- 09.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 προς το 2009 (Πίνακας 3). σύγκριση των δεικτών του έτους 2010 (Πίνακας 4). 1ο- 10. 4ο- 09. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 4 ο τρίμηνο 2011 Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2ο (συνέχεια) c) Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Δείκτης τιμών καταναλωτή! Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά το συνολικό κόστος των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για την Επικαιροποίηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή, Εθνικός Δείκτης (ΔΤΚ) και Εναρμονισμένος Δείκτης (ΕνΔΤΚ)

Ενημερωτικό σημείωμα για την Επικαιροποίηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή, Εθνικός Δείκτης (ΔΤΚ) και Εναρμονισμένος Δείκτης (ΕνΔΤΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρονίων Δεικτών Τμήμα Λιανικών Τιμών και Τιμαρίθμων Ενημερωτικό σημείωμα για την Επικαιροποίηση των Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 1.12.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο R E V I S E D T U R N O V E R I

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία

Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία Ρυθµιστική Πολιτική και το Φαινόµενο του «Στρώµατος Νερού» στην Τηλεφωνία Χρήστος Γκενάκος Ο.Π.Α & CEP, LSE Ρύθµιση Τελών Τερµατισµού Κλήσεων Οι χρεώσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας προς άλλα δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 3 ο τρίµηνο 2014 Ο Γενικός είκτης Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Κατηγοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI

ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI ΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ POLLEN TAXA AND AIRBORNE POLLEN IN THESSALONIKI Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες και μέγιστες ημερήσιες ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις γυρεοκόκκων (± τυπικό σφάλμα) των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα