ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β - ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Υπηρεσίες Διεθνών Ταχυμεταφορών από την Αθήνα προς τους 3 τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο Στρασβούργο) και από το Στρασβούργο προς την Αθήνα COMM/DG/AWD/2013/527 Έκδοση Μαρτίου

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της προκήρυξης διαγωνισμού για την συγκεκριμένη σύμβαση. Τα εν λόγω έγγραφα είναι τα εξής: επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς όροι για την υποβολή προσφοράς συγγραφή υποχρεώσεων με τα παραρτήματά της τυποποιημένο υπόδειγμα σύμβασης πλαίσιο με τα παραρτήματά της και, δελτίου παραγγελίας. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων συμπληρώνεται από τα εξής παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της: Παράρτημα Ι: Παράρτημα ΙΙ: Παράρτημα ΙΙI: Παράρτημα IV: Παράρτημα V: Παράρτημα VI: Παράρτημα VII: Τιμοκατάλογος - Προσομοίωση Μηνιαίων Υπηρεσιών Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφέροντος Έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων του προμηθευτή Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τις συμπράξεις οικονομικών φορέων Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους Δελτίο οικονομικών στοιχείων (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Ετικέτα προς επικόλληση στον εξωτερικό και τον εσωτερικό φάκελο κατά την αποστολή της προσφοράς 2

3 ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό Υπηρεσίες Διεθνών Ταχυμεταφορών από την Αθήνα προς τους 3 τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο Στρασβούργο) και από το Στρασβούργο προς την Αθήνα. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, που από εδώ και στο εξής "Γραφείο" αναζητά εταιρεία διεθνών ταχυμεταφορών που θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: 1. ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - φάκελοι, δέματα με έγγραφα (διάφορα μεγέθη και βάρη). Ωράρια Παράδοσης: επόμενη μέχρι τις ή στη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - φάκελοι, δέματα με έγγραφα (διάφορα μεγέθη και βάρη). Ωράρια Παράδοσης: επόμενη μέχρι τις ή στη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ μια φορά το μήνα - ειδικό πλαστικό κουτί (καντίνα) (διαστάσεις Υ=30 εκ., Π=40 εκ., Μ=70 εκ.) - μη σταθερό βάρος, περίπου Kg. Συγκεκριμένα παραλαβή, μια Παρασκευή το μήνα εκτός Αυγούστου, 2 φορές στη διάρκεια κάποιου άλλου μήνα. Ωράριο Παράδοσης στο Στρασβούργο: την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τις ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΑΠΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ μια Πέμπτη κάθε μήνα ΠΡΟΣ: 1. ΑΘΗΝΑ, Παράδοση την Παρασκευή, ενός ειδικού πλαστικού κουτιού (καντίνα) (διαστάσεις Υ=30 εκ., Π=40 εκ., Μ=70 εκ.) - μη σταθερό βάρος, περίπου Kg, γεμάτο με έγγραφα. 4. Σημειώστε ότι η παραλαβή γίνεται από το Γραφείο (Αθήνα, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) ΧΩΡΙΣ ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ. 5. Το Γραφείο θα πρέπει να ενημερώνεται για κατάσταση παράδοσης. Ο τρόπος θα επιλεχθεί μετά από προτάσεις του Αντισυμβαλλόμενου 6. Ο μέσος όρος αποστολών μηνιαίως είναι: 5 αποστολές από Αθήνα προς Λουξεμβούργο 5 αποστολές από Αθήνα προς Βρυξέλλες 3

4 1 αποστολή από Αθήνα προς Στρασβούργο 1 από Στρασβούργο προς Αθήνα Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 4 χρόνια. Η εκτέλεση της σύμβασης θα αρχίσει μόνον από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση-πλαίσιο. Κάθε ανανέωση της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. [Η σύμβαση είναι μέγιστης συνολικής αξίας ευρώ. 4. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Το Παράρτημα IV συμπληρώνεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά εάν αυτή κατατίθεται από σύμπραξη οικονομικών φορέων. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών από συμπράξεις οικονομικών φορέων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από την σύμπραξη που θα κερδίσει την ανάθεση να αποκτήσει συγκεκριμένη νομική μορφή εάν η τελευταία είναι αναγκαία για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ανακοινώσει αυτή την απαίτηση σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης αλλά οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμπραξη οικονομικών φορέων θα υποβάλει αποδεικτικά σχετικά με τη νομική μορφή της το αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον της ανατεθεί. Η εν λόγω νομική μορφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες: - οντότητα με ανεγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος μέλος - οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά προσφέρουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκή προστασία σε επίπεδο συμβατικών συμφερόντων (αναλόγως του κράτους μέλους, θα μπορεί να είναι π.χ. μια κοινοπραξία ή μια ένωση ειδικού σκοπού) - η υπογραφή από όλους τους εταίρους μιας τρόπον τινά «εξουσιοδότησης» ή ενός ισοδύναμου εγγράφου που θα επικυρώσει μια μορφή συνεργασίας. Το πραγματικό καθεστώς της σύμπραξης αποδεικνύεται από οποιοδήποτε έγγραφο ή οποιαδήποτε συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ των μελών της σύμπραξης και που πρέπει να επισυναφθεί στην προσφορά. Κατ εξαίρεση, τα ανωτέρω έγγραφα ή συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν και/ή να σταλούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, σε καμία περίπτωση όμως μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει προσφορά εάν οι όροι των συμφωνιών μεταξύ των μελών μιας σύμπραξης τροποποιηθούν στη διάρκεια της διαδικασίας, εάν οι όροι δεν προβλέπουν αλληλέγγυο ευθύνη των μελών της σύμπραξης, ή εάν με την προσφορά δεν συνυποβληθεί καμία συμφωνία που να έχει νομική ισχύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί άλλες νομικές μορφές από αυτές που προβλέπονται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι αυτές διασφαλίζουν την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών και είναι συμβατές με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύμβαση που θα υπογράψει με την σύμπραξη οικονομικών φορέων, θα κάνει ρητή μνεία της ύπαρξης μιας αλληλέγγυας ευθύνης μεταξύ των μελών της σύμπραξης. Εξάλλου, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει 4

5 συμβατικώς τον ορισμό κοινού εντολοδόχου που εκπροσωπεί τα μέλη και έχει, μεταξύ άλλων, εξουσιοδότηση να εκδίδει τιμολόγια εξ ονόματος των άλλων μελών. Οι προσφορές από συμπράξεις οικονομικών φορέων πρέπει να διευκρινίζουν το ρόλο, τις αρμοδιότητες και την πείρα κάθε μέλους της σύμπραξης. Η κατάθεση προσφοράς θα γίνει από τους ενωμένους οικονομικούς φορείς, που αναλαμβάνουν επίσης την αλληλέγγυο ευθύνη τους για την κατάθεση της προσφοράς. Σε περίπτωση σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της υποβάλλει αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στη σύμβαση (επιλεξιμότητα), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την τήρηση των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Ως προς τα κριτήρια επιλογής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να λάβει υπόψη του τις ικανότητες των άλλων μελών της σύμπραξης για να εκτιμήσει κατά πόσον ο προσφέρων θα διαθέτει τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης μέσα. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτηθεί η υποβολή δέσμευσης των μελών αυτών ότι θέτουν στη διάθεση των άλλων μελών τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. 5. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Επιτρέπεται η υπεργολαβία. Το Παράρτημα V συμπληρώνεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά εάν ο προσφέρων κάνει χρήση υπηρεσιών υπεργολάβου. Η προσφορά οφείλει να διευκρινίζει, στο μέτρο του δυνατού, το τμήμα της σύμβασης που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους, καθώς και τα στοιχεία των υπεργολάβων. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τους προσφέροντες πληροφορίες ως προς την χρηματοδοτική, οικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του ή των προτεινομένων υπεργολάβων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι εμπίπτουν ή όχι στα προβλεπόμενα κριτήρια αποκλεισμού. Οι προσφέροντες ενημερώνονται ότι οι προτεινόμενοι από αυτούς υπεργολάβοι δεν μπορούν να εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 106, 107 και 109 του δημοσιονομικού κανονισμού και έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό από τη συμμετοχή σε σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού (βλέπε σημείο 12) και/ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής (βλέπε σημείο 13). Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο από τον προσφέροντα σχετικά με οποιανδήποτε μεταγενέστερη χρήση υπεργολάβων δεν είχε προβλεφθεί στην προσφορά. Ο αρμόδιος διατάκτης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεχθεί ή να απορρίψει τον προτεινόμενο υπεργολάβο. Προς το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά προκειμένου να προσδιορίσει κατά πόσον πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια από τον ή τους υπεργολάβους. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δίδεται πάντα γραπτώς. Η ανάθεση της σύμβασης σε προσφέροντα που προτείνει έναν υπεργολάβο στο πλαίσιο της προσφοράς του ισοδυναμεί με συγκατάθεση για την ανάθεση της υπεργολαβίας. 6. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 5

6 Οι μεταβλητές δεν επιτρέπονται. 7. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές μπορούν να αναθεωρηθούν υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σύμβαση. Κατ εφαρμογή του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφορά τιμών υποβάλλεται χωρίς ΦΠΑ και άλλα ισοδύναμα τέλη. Η προσφορά πρέπει να δίνει τιμές κατ αποκοπήν, οι οποίες καλύπτουν κάθε επιβάρυνση και είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ, ακόμη και για τις χώρες που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης. Για τους προσφέροντες από αυτές τις χώρες, η τιμή της προσφοράς δεν μπορεί να αναθεωρηθεί λόγω αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επιλογή της ισοτιμίας αποτελεί ευθύνη του προσφέροντα, που αναλαμβάνει τους κινδύνους ή τα πλεονεκτήματα των σχετικών διακυμάνσεων. 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί ανάδοχος, να τηρεί σχολαστικά την περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει το πεδίο της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS. 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί ανάδοχος, να ακολουθεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης πολιτική προαγωγής της ισότητας και της ποικιλομορφίας διασφαλίζοντας την πλήρη και ακέραιη εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, όπως ορίζουν οι Συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να προαγάγει ένα περιβάλλον εργασίας ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς, που θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, διαρθρωμένο γύρω από τρεις βασικούς άξονες : - ισότητα γυναικών και ανδρών - απασχόληση και ένταξη των ατόμων με αναπηρία - εξάλειψη κάθε εμποδίου στις προσλήψεις και κάθε δυνητικής διάκρισης για λόγους φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 11. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 6

7 ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Άρθρο 106 του δημοσιονομικού κανονισμού 1. Από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες εάν: α) τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί κατ αυτών σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις β) οι ίδιοι ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ αυτών, έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή γ) έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές καθώς και με αποφάσεις της ΕΤΕπ και διεθνών οργανισμών δ) δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση ε) κατά αυτών ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ αυτών, έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης στ) υπόκεινται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 109 παράγραφος 1. Τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν στην περίπτωση προμηθειών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που διακόπτει οριστικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, από διακανονισμό με πιστωτές ή από παρόμοια διαδικασία κατά την οικεία εθνική νομοθεσία. Τα στοιχεία β) και ε) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν θεσπιστεί τα κατάλληλα μέτρα κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ αυτών και κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση που αναφέρεται στα στοιχεία β) ή ε) του πρώτου εδαφίου. Άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού 2. Από την ανάθεση σύμβασης αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, κατά τη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης: α) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 7

8 β) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας σύμβασης ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες γ) εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης στις οποίες αναφέρεται η ανωτέρω παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) Αξιολόγηση των κριτηρίων αποκλεισμού Ο προσφέρων υποβάλλει μαζί με την προσφορά του την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη. 13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο προσφέρων οφείλει να τεκμηριώσει ότι κατέχει άδεια να παράγει το είδος που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, βάσει της εθνικής του νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό, υποβάλλει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνατή την τεκμηρίωση αυτής της άδειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται ως δικαιολογητικά την εγγραφή στο εμπορικό ή το επαγγελματικό μητρώο, την ένορκη δήλωση ή το πιστοποιητικό μέλους σε συγκεκριμένο οργανισμό, την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ. Εάν κανέναν από αυτά δεν έγγραφα δεν παρέχει την απόδειξη που απαιτείται για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση της άδειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί άλλα ισοδύναμα επίσημα έγγραφα που θα υποβάλει ο προσφέρων. Σε περίπτωση σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της οφείλει να προσκομίσει στοιχεία που τεκμηριώνουν την άδεια παραγωγής του είδους που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. Αποδεικτικά του νομικού καθεστώτος και της νομικής ικανότητας Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στην προσφορά του, ως απόδειξη του νομικού καθεστώτος του και της νομικής του ικανότητας, αντίγραφο του καταστατικού του ή ισοδύναμο έγγραφο που επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βεβαιωθεί ότι αυτός διαθέτει νομική μορφή και ικανότητα που του επιτρέπουν να εκτελέσει τη σύμβαση. Εάν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επαρκούν για να υπάρξει τέτοια βεβαιότητα, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει άλλα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Εάν δεν υποβληθούν τέτοια στοιχεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να θεωρήσει την προσφορά μη παραδεκτή Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις και έχοντας υπόψη την αξία και την έκταση της σύμβασης. Εάν, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αμφιβολίες ως προς την χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 8

9 Οι προσφέροντες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν έγγραφα που τεκμηριώνουν την οικονομική και χρηματοδοτική τους ικανότητα. Η υποβολή προσφοράς εντούτοις ισοδυναμεί με δήλωση εκ μέρους τους ότι διαθέτουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή αποδεικτικά στοιχεία της πραγματικής ικανότητας των υποψηφίων/προσφερόντων. Εάν οι ικανότητες αυτές δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θέτει η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων ή εάν οι υποψήφιοι/προσφέροντες δεν υποβάλουν τα αποδεικτικά στοιχεία, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκλείσει τους εν λόγω υποψηφίους/προσφέροντες από τη συμμετοχή στη σύμβαση και θα επιβάλει τις κυρώσεις που θα κρίνει ενδεδειγμένες βάσει των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων (βλέπε σημείο 2 συγγραφής υποχρεώσεων «Αντικείμενο της σύμβασης») Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις και έχοντας υπόψη την αξία και την έκταση της σύμβασης. Εάν, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αμφιβολίες ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται ανεπαρκής για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: - τριετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή υπηρεσιών με τις απαιτούμενες για τη συγκεκριμένη σύμβαση - δίκτυο πληροφόρησης/παράδοσης που να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών στις ακόλουθες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28 κράτη μέλη. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών παραγόντων τεκμηριώνεται, αναλόγως της φύσης, της ποσότητας ή της έκτασης και της χρήσης των προμηθειών, υπηρεσιών ή εργασιών που πρόκειται να παρασχεθούν, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω έγγραφα: α) Πρόσφατο πιστοποιητικό από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ο οποίος επιβλέπει και ρυθμίζει τη αγορά των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών β) λίστα του δικτύου στις χώρες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου ή ως προς την επαγγελματική και/ή τεχνική ικανότητά του. 9

10 Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να στηριχθεί στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ενός ή περισσοτέρων υπεργολάβων, εφόσον αυτοί δεσμευθούν ότι θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει την ικανότητα του ή των υπεργολάβων σε συνάρτηση με το βαθμό συμμετοχής τους στην εκτέλεση της σύμβασης. Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Στην προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού εκδοθέντος από ανεξάρτητο οργανισμό που βεβαιώνει ότι τηρεί το κοινοτικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται ισοδύναμα πιστοποιητικά εκδοθέντα από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ανεξάρτητος οργανισμός που εξέδωσε το πιστοποιητικό οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα περί πιστοποίησης. Εάν τούτο δεν συμβαίνει, το πιστοποιητικό δεν θα γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως τεκμήριο για τη συμμόρφωση του προσφέροντος. Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, μπορεί να υποβάλει άλλα δικαιολογητικά που να επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτιμήσει κατά πόσον έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα στα οποία αυτός καλείται να συμμορφωθεί. 14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 1. Κατανόηση του αντικειμένου της σύμβασης 2. Ποιότητα του διεθνούς δικτύου (μέρη, πόλεις παράδοσης των υπηρεσιών στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3. Σύστημα παρακολούθησης της αποστολής (σύστημα πληροφόρησης της κατάστασης της αποστολής, σύστημα παρακολούθησης των παραδοτέων και χαμένων αντικειμένων, παροχές σε περίπτωση χαμένων αντικειμένων) Τα διάφορα κριτήρια θα βαθμολογηθούν με την εξής στάθμιση: - Ποιοτικό κριτήριο 1 άριστα το [10] - Ποιοτικό κριτήριο 2 άριστα το [30] - Ποιοτικό κριτήριο 3 άριστα το [60] Κριτήριο «τιμή»: α) Η συνολική τιμή των μηνιαίων υπηρεσιών (Παράρτημα Ι) της προσομοίωσης θα διαιρεθεί δια του βαθμού που θα έχει συγκεντρωθεί στην αξιολόγηση των ποιοτικών κριτηρίων. Θα πρωτεύσει η προσφορά με το μικρότερο πηλίκο ΠΡΟΣΟΧΗ 10

11 Η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη τιμοκατάλογο για όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών. Ο τιμοκατάλογος αυτό θα αποτελεί αναπόσπαστό κομμάτι της προσφοράς. Όλες οι υπηρεσίες θα τιμολογούνται βάσει αυτού του τιμοκαταλόγου στη διάρκεια της σύμβασης. 11

12 Παράρτημα [Ι] : Τιμοκατάλογος που θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του κριτηρίου τιμή. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN Παραλαβή και παράδοση 1 φακέλου με έγγραφα, βάρους 2,5 kg - Αθήνα - Βρυξέλλες (B-1047). Παράδοση μέχρι πμ την επόμενη εργάσιμη μέρα. Παραλαβή και παράδοση 1 φακέλου με έγγραφα, βάρους 2,5 kg - Αθήνα - Βρυξέλλες (B-1047). Παράδοση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών ( ) την επομένη εργάσιμη μέρα. Παραλαβή και παράδοση 1 πακέτου με έγγραφα, βάρους 31 kg - Αθήνα - Βρυξέλλες (B-1047). Παράδοση μέχρι πμ την επόμενη εργάσιμη μέρα. Παραλαβή και παράδοση 1 φακέλου με έγγραφα, βάρους 2,5 kg - Αθήνα -Λουξεμβούργο (L-2929). Παράδοση μέχρι πμ την επόμενη εργάσιμη μέρα. Παραλαβή και παράδοση 1 φακέλου με έγγραφα, βάρους 2,5 kg - Αθήνα -Λουξεμβούργο ( L-2929). Παράδοση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών ( ) την επομένη εργάσιμη μέρα. Παραλαβή και παράδοση 1 φακέλου με έγγραφα, βάρους 5 kg - Αθήνα -Λουξεμβούργο ( L-2929). Παράδοση μέχρι πμ την επόμενη εργάσιμη μέρα. Παραλαβή και παράδοση 1 ειδικού πλαστικού κιβωτίου (διαστάσεις Υ=30cm, Π= 40cm, Μ=70cm), βάρους 21 kg, Αθήνα - Στρασβούργο ( F-67070). Παράδοση μέχρι τις πμ. Η παραλαβή γίνεται από το Γραφείο στην Αθήνα την Παρασκευή , και η παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο Στρασβούργο (F-67070) - Δευτέρα μέχρι τις πμ. Παραλαβή από τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (F-67070) και παράδοση στα Γραφεία της Αθήνας ενός ειδικού πλαστικού κιβωτίου (cantine) (διαστάσεις Υ=30cm, Π= 40cm, Μ=70cm) 21 kg, γεμάτο με έγγραφα. Παραλαβή μία Πέμπτη κάθε μήνα και παράδοση στις εγκαταστάσεις της Αθήνας την επόμενη εργάσιμη μέρα μέχρι τις ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 12

13 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σύνολο Τιμής Μηνιαίων Υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθεί για τη διαίρεση με το σύνολο των πόντων που θα πάρει η προσφορά σας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 3 ποιοτικών κριτηρίων. Υπογραφή και Σφραγίδα: Ημερομηνία: 13

14 Παράρτημα [II] : Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων Επίσημο ονοματεπώνυμο υποψηφίου/προσφέροντος:.... Επίσημη διεύθυνση: Επίσημη νομική μορφή (μόνο για τα νομικά πρόσωπα): Ο (Η) υπογράφω ν(υπογράφουσα), υπό την ιδιότητά μου ως εντολοδόχος του [υποψηφίου/προσφέροντος,] διά της παρούσης δηλώνω υπευθύνως ότι: α) ο υποψήφιος/προσφέρων δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ούτε έχει κινηθεί κατ αυτού σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις β) ο υποψήφιος/προσφέρων ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ αυτού, δεν έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου από αρμόδια αρχή κράτους μέλους για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή γ) ο υποψήφιος/προσφέρων δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές καθώς και με αποφάσεις της ΕΤΕπ και διεθνών οργανισμών δ) ο υποψήφιος/προσφέρων έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεσθεί η σύμβαση ε) κατά του υποψηφίου/προσφέροντος ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ αυτού δεν έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης στ) ο υποψήφιος/προσφέρων δεν υπόκειται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 109 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. 14

15 Παρατηρήσεις: Αναλαμβάνω δια της παρούσης να παράσχω κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ο/Η υπογράφων(υπογράφουσα) γνωρίζω ότι οι συμβάσεις δεν μπορούν να ανατεθούν σε υποψηφίους ή προσφέροντες που, κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης: 1) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τη σύμβαση κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να παρουσιασθεί σε περίπτωση σύμπτωσης οικονομικών συμφερόντων, πολιτικής ή εθνικής συνάφειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών λόγων ή κάθε άλλη περίπτωση σύμπτωσης συμφερόντων με τον δικαιούχο 2) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας σύμβασης ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες 3) εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 106 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (προαναφερόμενες περιπτώσεις α) έως στ)). Επιπροσθέτως, ο/η υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω υπευθύνως ότι: - ο υποψήφιος/προσφέρων θα γνωστοποιήσει αμέσως στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε κατάσταση συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή είναι ικανή να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων - ο υποψήφιος/προσφέρων δεν παρεχώρησε, δεν αναζήτησε, δεν επιδίωξε να αποκτήσει ούτε αποδέχτηκε, και αναλαμβάνει να μην παραχωρήσει, αναζητήσει, επιδιώξει να αποκτήσει ούτε να αποδεχθεί, οποιοδήποτε οικονομικό ή σε είδος όφελος υπέρ ή εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου, κατά τρόπο που συνιστά παράνομη ενέργεια ή που εμπίπτει στο πεδίο της άμεσης ή έμμεσης διαφθοράς ως παρότρυνση ή ανταμοιβή σχετιζόμενη με την ανάθεση ή την εκτέλεση της σύμβασης - τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ακριβή, ειλικρινή και πλήρη. Ημερομηνία:... Υπογραφή:... 15

16 Παράρτημα [ΙΙΙ] : Έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων του προμηθευτή Τίτλος / Νομική μορφ ή ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδός Αριθμός Ταχυδρ. Τομέας Δήμος / Πόλη Χώ ρα Αριθμός Φ Π Α Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ IBAN (υποχρεωτικό) Κ Ω Δ ΙΚ Ο Σ S WIF T (B IC) ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (εθνικός τύπος) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Ο δ ό ς Αριθμός Τ αχ υ δ ρ. Τ ο μ έας Δ ή μ ο ς / Π ό λη Χώ ρα Σφ ραγίδα τράπεζας + υπογραφ ή του εκπροσώπου της: (υποχρεωτικό) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου SUPPLIER NUMBER TYPE OF SUPPLIER DATE + SIGNATURE of a representative of the Authorising Officer (Obligatory) 16

17 Παράρτημα [ΙV] : Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τις συμπράξεις οικονομικών φορέων Επίσημο όνομα του εξουσιοδοτημένου από την σύμπραξη μέλους 1 :... Επίσημη διεύθυνση: Νομική μορφή της σύμπραξης 2 : Ο (Η) υπογράφων(υπογράφουσα), υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου του εντολοδόχου της σύμπραξης οικονομικών φορέων που έχει υποβάλει την παρούσα προσφορά, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποβολή προσφοράς εκ μέρους σύμπραξης και ότι γνωρίζω ότι η κατάθεση προσφοράς καθώς και η υπογραφή της παρούσας δήλωσης συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω όρων: «Η σύμπραξη οικονομικών φορέων θα υποβάλει αποδεικτικά σχετικά με τη νομική μορφή της μαζί με την προσφορά της. Η εν λόγω νομική μορφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες: - οντότητα με ανεγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος μέλος - οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά προσφέρουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκή προστασία σε επίπεδο συμβατικών συμφερόντων (αναλόγως του κράτους μέλους, θα μπορεί να είναι π.χ. μια κοινοπραξία ή μια ένωση ειδικού σκοπού) - η υπογραφή από όλους τους εταίρους μιας τρόπον τινά «εξουσιοδότησης» ή ενός ισοδύναμου εγγράφου που θα επικυρώσει μια μορφή συνεργασίας. Το έγγραφο που θα κατατεθεί οφείλει να αποδεικνύει την επίσημη μορφή της σύμπραξης. Ομοίως, στο έγγραφο αυτό ή σε προσαρτημένο σε αυτό έντυπο οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη σύμπραξη οφείλουν να αναλάβουν δέσμευση ως προσφέροντες με αλληλέγγυα ευθύνη κατά την εκτέλεση της σύμβασης εάν αυτή τους ανατεθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί και άλλες νομικές μορφές μη προβλεπόμενες ανωτέρω, υπό τον όρο ότι διασφαλίζουν την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών και είναι συμβατές με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, στη σύμβαση που θα υπογράψει με την σύμπραξη οικονομικών φορέων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ρητή μνεία στην ύπαρξη αυτής της αλληλέγγυας ευθύνης μεταξύ των μελών της σύμπραξης. Εξάλλου, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει συμβατικώς τον ορισμό εντολοδόχου που εκπροσωπεί τα μέλη και έχει, μεταξύ άλλων, εξουσιοδότηση να εκδίδει τιμολόγια εξ ονόματος των άλλων μελών.» 1 2 Να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του μέλους που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα άλλα μέλη της σύμπραξης για να την εκπροσωπεί. Ελλείψει εξουσιοδότησης, όλα τα μέλη της σύμπραξης οφείλουν να υπογράψουν την παρούσα δήλωση. Να διευκρινισθεί εάν τα μέλη της σύμπραξης έχουν επιλέξει συγκεκριμένη μορφή. Διαφορετικά, να μην γραφεί τίποτε. 17

18 Πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της σύμπραξης οικονομικών φορέων Όνομα μέλους Διεύθυνση μέλους Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου του μέλους Περιγραφή τεχνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ικανότητας 3 Ημερομηνία:... Υπογραφή:... 3 Εάν η περιγραφή έχει ήδη περιληφθεί στην προσφορά, μπορεί να γίνει μια απλή παραπομπή στο σημείο όπου αυτή βρίσκεται. 18

19 Παράρτημα [V]: Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους Όνομα προσφέροντος: Ο (Η) υπογράφων(υπογράφουσα), υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου του ανωτέρω προσφέροντος, δηλώνω ότι σε περίπτωση που ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση ή μια ή περισσότερες παρτίδες αυτής, οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς θα συμμετάσχουν με την ιδιότητα του υπεργολάβου: Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους Όνομα και διεύθυνση υπεργολάβου Περιγραφή τμήματος σύμβασης που θα δοθεί σε υπεργολαβία Περιγραφή της αξίας (σε ευρώ και ως ποσοστό τοις % επί του εκτιμώμενου συνολικού ποσού της σύμβασης) Έλαβα γνώση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τους προσφέροντες πληροφορίες ως προς την χρηματοδοτική, οικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προτεινόμενου ή των προτεινομένων υπεργολάβων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι εμπίπτουν ή όχι στα κριτήρια αποκλεισμού που ισχύουν για τους προσφέροντες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού και/ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής. Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο από τον προσφέροντα σχετικά με οποιανδήποτε μεταγενέστερη χρήση υπεργολάβων δεν είχε προβλεφθεί στην προσφορά. Επ αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεχθεί ή να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο του προτείνεται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον ο υπεργολάβος ή οι υπεργολάβοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δίδεται πάντα γραπτώς. Η ανάθεση της σύμβασης σε προσφέροντα που προτείνει έναν υπεργολάβο στο πλαίσιο της προσφοράς του ισοδυναμεί με συγκατάθεση για την ανάθεση της υπεργολαβίας. Ημερομηνία:... Υπογραφή:... 19

20 Παράρτημα [VII]: Ετικέτα προς επικόλληση στον εξωτερικό και τον εσωτερικό φάκελο κατά την αποστολή της προσφοράς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Γραφείο Ενημέρωσης στην Ελλάδα Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ n COMM/DG/AWD/2013/527 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ Σε περίπτωση πολλών δεμάτων ή φακέλων: βγάλτε φωτοτυπίες και επαναλάβετε τις ίδιες ενέργειες. 20

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Cleaning/032/06 Yπηρεσίες καθαρισμού

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Cleaning/032/06 Yπηρεσίες καθαρισμού European Centre for the Development of Vocational Training Θεσσαλονίκη, 06/11/06 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Cleaning/032/06 Yπηρεσίες καθαρισμού Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα