ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) Ταχ../νση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 & ΣΟΛΩΜΟΥ, Τ.Κ : 26333, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες : κ. Τάκης Τριανταφύλλου Τηλέφωνα : , Fax : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατασκευή και Λειτουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας (web site) στα πλαίσια υλοποίησης του διασυνοριακού έργου SUMMIT Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία " (ETCP - European Territorial Cooperation Programme) με τίτλο SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 % Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π.Δ.Ε). Η ΑΔΕΠ Α.Ε. έχοντας υπ οψη: 1. Το υπ Αριθμ. Ι Σύμφωνο Χρηματοδότησης και το Συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων του έργου «SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ. 2. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Επίσημη Εφημερίδα L 134 της ). 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης. 5. Την υπ. Αριθμ /ΕΥΘΥ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Προμηθειών της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας (ΑΔΕΠ Α.Ε.). 7. Τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία ". 8. Την υπ αριθ. 88/ (ΑΔΑ: Β41ΝΟΕ62-ΚΓΛ) απόφαση του ΔΣ της ΑΔΕΠ Α.Ε. με θέμα «Έγκριση σύναψης σύμβασης για την Κατασκευή και Λειτουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας (web site) με την διαδικασία συλλογής πρόχειρων προσφορών στα πλαίσια υλοποίησης του διασυνοριακού έργου SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία » ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου,(με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά) για την «Κατασκευή και Λειτουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας (web site) στα πλαίσια υλοποίησης του διασυνοριακού έργου SUMMIT», προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού Α όροφος ΤΚ 26333, Πάτρα 03/12/2012 ΩΡΑ : 11:00 Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 1 από 19

2 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,14 ΦΠΑ 23%: 3.365,86). ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΑΔΕΠ ΑΕ (www.adep.gr). Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account.κ.τ.λ.) την ΑΔΕΠ ΑΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, (σύμφωνα με το Μέρος Β - Αξιολόγηση και Πίνακας Κριτηρίων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν: 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της παρούσας και ειδικότερα σε παροχή Υπηρεσιών σχεδιασμού ιστοσελίδων ή Υλοποίησης έργων Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, Φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης δικτυακών τόπων. Προς τούτο ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς του επί ποινή απόρριψης, περιγραφή της οργάνωσης και δομής που διαθέτει και αναλυτική περιγραφή την στελέχωσης της ομάδας έργου που θα διαθέσει με βάση τις προδιαγραφές του Μέρους Β της παρούσης. 2. Οι κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες συναφείς με τις ζητούμενες από την παρούσα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι τεχνικές προδιαγραφές και υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφέρονται στο Μέρος Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 2 από 19

3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος του αρμόδιου φορέα (ήτοι: Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας Α.Ε.) 2.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης, 2.4. Τα στοιχεία του αποστολέα 2.5. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην ΑΔΕΠ ΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 3. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική προσφορά Οικονομική προσφορά 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της πρόσκλησης. 6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 3 από 19

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία: α) θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης. β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - Δεν έχουν καταδικασθεί (ως φυσικά πρόσωπα) με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. ι του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του π.δ. 60/ Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον αυτό απαιτείται. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (του νομίμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία: α) Θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης. β) Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α) Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου (σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα), β) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και των υποχρεώσεών τους προς φορείς του Δημοσίου. γ) Θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της. 3. Περιγραφή της οργάνωσης και δομής που διαθέτει 4. Κατάλογο έργων όπου αποδεικνύεται η εμπειρία του σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης και ενημέρωσης ιστοσελίδων. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 4 από 19

5 5. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν που αξιολογήθηκε στην Τεχν. Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών (Επιτροπή Προμηθειών) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ' ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται από αυτό μέχρι να αποσφραγισθεί. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 5 από 19

6 β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. γ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης, ανοίγονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για τις προσφορές που γίνονται αποδεκτές και αναδεικνύεται ο προμηθευτή στον οποίο προτείνεται να γίνει η ανάθεση δ) Τέλος η Επιτροπή Προμηθειών εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης για έγκριση των πρακτικών, προκειμένου να εγκριθεί η προτεινόμενη ανάθεση. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος θα ελέγχεται κατά την εκτέλεση των εργασιών από αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), την οποία θα ορίσει η ΑΔΕΠ ΑΕ.. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 6 από 19

7 1. Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία " (ETCP European Territorial Cooperation Programme) και στον ακόλουθο άξονα και στόχο: Άξονας Προτεραιότητας 2 : Βελτίωση προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες Στόχος 2.2: Βελτίωση των μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών δικτύων και υπηρεσιών Περιγραφή έργου Το έργο αναμένεται να ορίσει και να δοκιμάσει νέες λύσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κοινωνικού κόστους από την κίνηση της πόλης, αυξάνοντας τις δυνατότητες επιλογής του χρήστη και παρέχοντας ενημερωμένες πληροφορίες σε πόλεις όπως η Πάτρα, το Μπάρι, το Μπρίντεζι και η Κέρκυρα Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: Εξασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών, με τη συμμόρφωση με τους στόχους της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, του περιβαλλοντικού κόστους και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία Βελτίωση της κινητικότητας στις πόλεις, ιδίως όσον αφορά τους τρόπους της βιώσιμων μεταφορών, όπως οι δημόσιες μεταφορές, του ποδηλάτου των πεζών και των συνδυασμένων μεταφορών Επηρεασμός ατομικής συμπεριφοράς, ενθαρρύνοντας τον χρήστη για κάλυψη αναγκών κινητικότητας των μεταφορών χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμους τρόπους μεταφορών. Μείωση αριθμού, μήκους και ανάγκης μεμονωμένων κινήσεων με ιδιωτικό αυτοκίνητο Ενθάρρυνση ατόμων, επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων, κλπ για να καλύψουν τις ανάγκες μετακίνησής τους μέσω αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών και διαθέσιμων πόρων στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές. Βελτίωση της ενσωμάτωσης/ολοκλήρωσης των τρόπων μεταφοράς και τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των υφιστάμενων δικτύων μεταφοράς, καθώς και την ανάπτυξη ειδικών συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών Για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητη η μελέτη και η εφαρμογή στις πόλεις που συμμετέχουν, νέων μηχανισμών, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι επιμέρους στόχοι, είναι οι εξής: Τοποθέτηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο επίκεντρο του χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς σχεδιασμού και παροχής μεταφορών Αύξηση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και των οργανισμών και παρόχων μεταφορών. Χρήση διαδραστικών μεθόδων μάθησης για την ανάπτυξη νέων, προσβάσιμων μορφών πληροφοριών, μοντέλων, συστημάτων και προϊόντων για την προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών και τη στήριξη της διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας, Συνολική βελτίωση της ασφάλειας ταξιδιού και της ποιότητας ζωής για τους ταξιδιώτες με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά προτίμηση από άλλες εναλλακτικές λύσεις. Κύρια εξαγόμενα: Μελέτη για τις κατάλληλες ΤΠΕ λύσεις για τη διαχείριση της κινητικότητας και έκθεση για τη μεθοδολογία των πιλοτικών εφαρμογών στις πόλεις του έργου. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 7 από 19

8 Σχέδιο για τη διαχείριση της κινητικότητας των αστικών εμπορευματικών μεταφορών του Μπάρι; Προκαταρκτικά σχέδια εφαρμογής Πληροφοριακού Συστήματος Κινητικότητας σε Μπάρι, Πάτρα, Μπρίντιζι. Σχέδιο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών κινητικότητας στην Κέρκυρα Δημιουργία e-services για την προώθηση της προσβασιμότητας Εφαρμογή πιλοτικών δράσεων: o Πληροφοριακό Σύστημα Κινητικότητας στο Μπάρι o Πληροφοριακό Σύστημα Κινητικότητας στην Πάτρα o Πληροφοριακό Σύστημα Κινητικότητας στο Μπρίντιζι o Εικονικό εργαστήριο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην Κέρκυρα Από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχουμε τα ακόλουθα γενικά αποτελέσματα: σημαντικές βελτιώσεις στην ασφάλεια, την ασφάλεια και την άνεση των μεταφορών (αυτό περιλαμβάνει συμβολή στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων με 50% στην ΕΕ μέχρι το 2010, και μακροπρόθεσμα στο σενάριο της «μηδενικών θανάτων») βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των εκπομπών και της βιωσιμότητας των μεταφορών (αυτό περιλαμβάνει συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις οδικές μεταφορές) βελτιστοποίηση της κινητικότητας των ανθρώπων και αγαθών σε αστικό περιβάλλον για διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, μέσω της παροχής προσιτών και αξιόπιστων συστημάτων διαχείρισης πληροφοριακών υπηρεσιών βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε αστικά περιβάλλοντα, μέσω της παροχής καινοτόμου διαχείρισης της ζήτησης και ελέγχου της κυκλοφορίας και των συστημάτων διαχείρισης, καθώς και νέες λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση και είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες Περισσότερο λεπτομερώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής: Η ενίσχυση και η αποτελεσματική ανάπτυξη των μεταφορών της περιοχής του προγράμματος μέσω της χρησιμοποίησης νέων ΤΠΕ Η μεταφορά των αποτελεσματικών πρακτικών και χρήση των βέλτιστων πρακτικών για το θέμα της αστικής κυκλοφορίας Η ευαισθητοποίηση του κοινού και αποδοχή για τη σημασία των λύσεων με χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα και οι επιπτώσεις του Η πιο αποτελεσματική προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών ως μέσο για την αντιμετώπιση αστικών και περιαστικών προβλημάτων κυκλοφορίας Η δημιουργία προσαρμοσμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς την προώθηση της προσβασιμότητας των περιοχών του προγράμματος Περιγραφή εταιρικού σχήματος.: ΑΔΕΠ ΑΕ, Δήμος Μπάρι, Δήμος Μπρίντιζι, ΜΑΕΔΗΚ (Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρεία Δήμου Κέρκυρας), ΙΤΥ-Διόφαντος Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση της δράσης-παραδοτέου 2.1.1, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου (application form) Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 25%. 1.2 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου είναι ο Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένου τρίγλωσσου (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά) του ιστοτόπου (web site) για το έργο SUMMIT. Στα πλαίσια της υλοποίησης του αντικειμένου του Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 8 από 19

9 έργου προβλέπεται ο καθορισμός των απαιτούμενων προδιαγραφών του ιστοτόπου, ο αισθητικός και λειτουργικός σχεδιασμός του, η υλοποίηση του, καθώς και η εγκατάσταση και οι σχετικές δοκιμές καλής λειτουργίας. Επιπλέον, προβλέπονται υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών, η φιλοξενία του ιστοτόπου για τουλάχιστον 1 χρόνο έπειτα από την ημερομηνία παράδοσής του και τέλος η συντήρηση και υποστήριξη διαχείρισης του περιεχομένου του Ιστοτόπου. 1.3 Προδιαγραφές έργου Γραφιστική Επιμέλεια Η ομάδα υλοποίησης του έργου θα αναλάβει να μελετήσει τα χαρακτηριστικά και το γραφιστικό προφίλ άλλων διασυνοριακών προγραμμάτων της πρωτοβουλίας Ελλάδα-Ιταλία ή της πρωτοβουλίας Interreg IVC και θα σχεδιάσει ένα μοναδικό και πρωτότυπο ψηφιακό προφίλ του έργου, το οποίο θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη λειτουργικότητα αλλά και αισθητική παρουσία στο διαδίκτυο, που θα αποτελείται από τα ακόλουθα: Λογότυπο και εταιρική ταυτότητα έργου Πρότυπο (Template) επιστολής για την επίσημη επικονωνία των φορέων Πρότυπα (Templates) για άλλα τυποποιημένα έγγραφα του έργου (π.χ. ατζέντες, λίστες συμμετεχόντων, πρακτικά συνεδρίων, Κύρια Παραδοτέα) Γραφιστική επιμέλεια Ιστοτόπου (σχεδιασμός Αρχικής σελίδας έργου, επιμέρους σελίδων, στοιχείων ελέγχου και πλοήγησης κλπ.) Παραδοτέα ΠΕ1. Λογότυπο και εταιρική Ταυτότητα του έργου σε Ψηφιακή Μορφή ΠΕ2. Πρότυπα (Templates) του έργου σε ψηφιακή Μορφή ΠΕ3. Γραφιστικό Περιεχόμενο Ιστοτόπου Δομή και Περιεχόμενο Ο ιστότοπος θα σχεδιαστεί με τρόπο κατάλληλο ώστε να μπορεί με δυναμικό τρόπο να παρουσιάζει τους στόχους, τις ενέργειες τα παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου SUMMIT, καθώς και το προφίλ όλων των εταίρων του έργου, περιέχοντας συνδέσμους για τους αντίστοιχους ιστοτόπους τους. Θα περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το έργο (κείμενα, ανακοινώσεις, παραδοτέα, γραφήματα, πίνακες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες και video) τα οποία θα εισαχθούν στον ιστότοπο από τον ανάδοχο του έργου. Στον ιστότοπο επίσης θα εισάγεται κάθε είδους τεχνικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του έργου, ενημέρωση/προαναγγελίες σχετικά με τις ανοιχτές, δημόσιες εκδηλώσεις του προγράμματος και γενικότερη πληροφόρηση για τα αντικείμενά του, σε πολιτικό, επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 9 από 19

10 Θα περιλαμβάνονται, τέλος σύνδεσμοι (links) με σχετικές διευθύνσεις, από όπου μπορεί να αντληθεί εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα θέματα αυτά (πχ: νομοθεσία, σχετικά κείμενα της EΕ). Οι παραπάνω πληροφορίες και το υλικό που θα παρέχεται από τον ιστότοπο του έργου θα παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη με δομημένο τρόπο και ευκολία πλοήγησης έτσι ώστε να εξαφαλίζεται η μέγιστη φιλικότητα και ευχρηστία του. Το περιεχόμενο στο σύνολό του θα προσφέρεται σε τρεις τουλάχιστον γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά) με δυναμικό τρόπο. Η διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται μέσω ειδικού υποσυστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS Content Management System) που θα εγκατασταθεί ή αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και θα δίνει τη δυνατότητα συνολικής ή μερικής διαχείρισης του περιεχομένου του ιστοτόπου απο εξουσιοδοτημένους χρήστες. Παραδοτέα ΠΕ5. Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου -Τεκμηρίωση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Παρεχόμενες Υπηρεσίες Ο ιστότοπος του έργου εκτός του περιεχομένου που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα θα υποστηρίζει συγκεκριμένες δυναμικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των εταίρων που υλοποιούν το έργο SUMMIT. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται είναι: Υπηρεσία Αναζήτησης. Θα προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου με βάση λέξεις - κλειδιά που θα εισάγονται από το χρήστη σε όλες τις γλώσσες του ιστοτόπου. Υπηρεσία Εγγραφής στα Newsletters του έργου. Θα Προσφέρεται δυνατότητα προαιρετικής «εγγραφής» χρηστών της ιστοσελίδας, με αυτόματη αποστολή newsletters ή ανακοινώσεων. Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης εγγράφων. Θα προσφέρεται η δυνατότητα δομημένης παρουσίασης και καταλογογράφησης όλων των ηλεκτρονικών εγγράφων που αφορούν τους επισκέπτες του έργου, στους οποίους θα παρέχονται σε μορφή ηλ. Βιβλιοθήκης. Υπηρεσία Χαρτογραφικής απεικόνισης των δράσεων του έργου. Θα προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο χρήστης τις προβλεπόμενες από το έργο παρεμβάσεις και να πλοηγηθεί σε χάρτες που θα οπτικοοποιούν το τελικό αποτέλεσμα και τις πιλοτικές εφαρομές του έργου. Υπηρεσίες Intranet για τους εταίρους του έργου. Θα προσφέρεται η δυνατότητα λειτουργίας ενός χώρου απομακρυσμένης συνεργασίας των ομάδων εργασίας των εταίρων του έργου SUMMIT. Στο χώρο αυτό θα μπορεί να αρχειοθετείται υλικό που αφορά τις ομάδες εργασίας και την πορεία υλοποίησης του έργου (υποστηρικτικό υλικό προγράμματος, βιβιλοθήκες καλών πρακτικών, εσωτερικά παραδοτέα κλπ.), να υπάρχει διάλογος μεταξύ των ομάδων για θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου (ερωτήματα, κοινές οδηγίες, συχνές ερωταπαντήσεις κλπ.), να υποστηρίζονται όλες οι συναντήσεις του έργου (Online registration συμμετεχόντων, ατζέντες συνατήσεων, πρακτικά, Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 10 από 19

11 λίστες συμμετεχόντων κλπ.), να παρακολουθείται η πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (αναφορές προόδου, πιστοποιήσεις δαπανών, καταβολές χρηματοδοτήσεων κλπ.) Παραδοτέα ΠΕ4. Βάση Δεδομένων Ιστοτόπου ΠΕ6. Τελική Έκδοση Ιστοτόπου με υπηρεσίες Τεκμηρίωση Υλοποίησης Ιστοτόπου Βασικά Χαρακτηριστικά Ιστοτόπου Ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού τυποποίησης εφαρμογών και υπηρεσιών του παγκόσμιου ιστού (W3C), ο Ιστότοπος θα είναι πλήρως συμβατός με όλες τις κοινές πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα. Η υλοποίησή του πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο της ανοικτής αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να είναι ανοικτή στη προσθήκη και διαμόρφωση νέων υπηρεσιών ή πληροφοριακού υλικού με την διάθεση της αντίστοιχης τεκμηρίωσης. Η σχεδίαση του ιστοτόπου θα επιτρέπει την χρησιμοποίηση οποιουδήποτε συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySql, Oracle, Sql Server, κλπ.). Όλα τα τμήματα του συστήματος θα είναι πλήρως συμβατά με τις Ελληνικές γραμματοσειρές και πλήρως προσπελάσιμα από τις σχετικές εφαρμογές πλοήγησης MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera κλπ. Η υλοποίηση του Ιστοτόπου θα ακολουθεί κατά το δυνατόν ανοικτά πρότυπα και θα πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (XML, JSON, HTML). Το επίπεδο δημοσίευσης στο internet θα παρέχει επίσης κατάλληλες υπηρεσίες (web Services) ακολουθώντας καθιερωμένα ανοικτά πρότυπα (WFS, WMS). Πρόκειται τέλος να υποστηρίζονται οι αρχές του προγράμματος «Σχεδιάζοντας για όλους», εντάσσοντας όρους και προϋποθέσεις προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ σε υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και οδηγίες του οργανισμού W3C όπως τις Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) Χαρακτηριστικά Ασφάλειας Ο ιστότοπος θα παρέχει ελεύθερο περιεχόμενο στους απλούς χρήστες και υπηρεσίες με περιορισμένη πρόβαση στα μέλη των ομάδων έργου των συμμετεχόντων φορέων του έργου SUMMIT. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας: Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητάς τους Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του Συστήματος Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο βάσης δεδομένων και εφαρμογών Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 11 από 19

12 Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων Προστασία από δικτυακές εισβολές Προστασία από ιούς, worms, Trojans, κλπ Πολυκαναλικότητα Με δεδομένο ότι η διείσδυση και χρήση των φορητών συσκευών και ιδιαίτερα της κινητής τηλεφωνίας είναι μεγαλύτερη αυτής των σταθερών ή φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμες και να εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατόητα με διαφορετικούς τύπους και μορφές συσκευών. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν θα υποστηρίζονται από φορητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα (Smart-phones), pda s, tablets κ.α., ενώ το περιεχόμενο που θα προσφέρεται θα προσαρμόζεται κατά περίπτωση (adaptive content) έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η παροχή υπηρεσίας τόσο από πλευράς ταχύτητας όσο και από πλευράς όγκου δεδομένων (bandwidth). Ειδικότερα, η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστοτόπου θα μπορεί να επιτευχθεί από οποιοδήποτε μέσο ενσωματώνει mini ή full web browser και υλοποιεί επικοινωνία βασισμένη σε IP πρωτόκολλα. Τα δεδομένα και οι βασικοί χάρτες θα μπορούν να διατίθενται μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (mobile smart phones) αρκεί να διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση (GPRS, 3G ή WiFi). 1.4 Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ο Ανάδοχος θα φιλοξενήσει σε υποδομή που θα προσφέρει ο ίδιος τον Ιστότοπο, τις βάσεις δεδομένων και το σύνολο των σχετικών εφαρμογών ή υποσυστημάτων λογισμικού που θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του έργου που περιγράφηκαν νωρίτερα. Τα χαρακτηριστικά της φιλοξενίας του Ιστοτόπου είναι: Υποστήριξη υψηλής επισκεψιμότητας Υψηλές ταχύτητες πρόσβασης Απεριόριστος χώρος αποθήκευσης δεδομένων Στατιστικά Επισκεψιμότητας για την κεντρική σελίδα και επιμέρους ενότητες του Ιστοτόπου Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας (backup) σε καθημερινή βάση Η διαθεσιμότητα του ιστοτόπου θα πρέπει να είναι 24 ώρες την ημέρα για όλες τις ημέρες του έτους (365). Ο ανάδοχος θα φροντίσει επίσης με την έναρξη του έργου να δεσμεύσει τη διεύθυνση του Ιστοτόπου στο διαδίκτυο (Κατοχύρωση Domain name), για λογαριασμό της ΑΔΕΠ Α.Ε., έπειτα από σχετική συνεννόηση και συμφωνία για τη δέσμευση του σχετικού ονόματος με τους υπευθύνους της ΑΔΕΠ Α.Ε. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 12 από 19

13 Το κόστος της φιλοξενίας συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και θα είναι για ένα (1) έτος έπειτα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Υπηρεσίες Συντήρησης Στόχος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού και βάσης δεδομένων του Ιστοτόπου, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων, η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων και η άμεση βοήθεια στη χρήση του Ιστοτόπου για τις τρέχουσες ανάγκες του έργου. Ορισμοί Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): ορίζεται το διάστημα μεταξύ 07:00πμ και 3:00μμ κάθε εργάσιμης μέρας. Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες μέρες, συν τις αργίες. Εργάσιμες Ημέρες (ΕΜ): οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση. Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης (ΤΟΥ): είναι η ομάδα του Αναδόχου, που θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και επίλυση προβλημάτων της διαδικτυακής πύλης. Το πλαίσιο υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Άμεση Βοήθεια για όλους τους εσωτερικούς χρήστες μέσω τηλεφώνου fax ή με , όπου θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: o Βοήθεια σχετικά με τη χρήση. o Αντιμετώπιση προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος και εφαρμογών o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών του συστήματος και εφαρμογών Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού του Ιστοτόπου (bug fixing) Ενημέρωση του Αναδόχου για τις νέες εκδόσεις o Λογισμικού συστήματος o Λογισμικού εφαρμογών που έχει ήδη αναπτυχθεί Παράδοση ενημερωμένου τεκμηριωτικού υλικού (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις λογισμικού. Παράδοση του πηγαίου κώδικα του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί κατά την διόρθωση σφαλμάτων. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους Η αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του Ιστοτόπου θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια. Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι : Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 13 από 19

14 α) Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΚΩΚ μέσα σε 180 από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. β) Το πρωί, 07:00 η ώρα, της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΕΩΚ. Ως Χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας κλήσης (αναγγελία βλάβης) από το Helpdesk του Αναδόχου μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης αντιμετώπισης του προβλήματος από τον Ανάδοχο. Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του Ιστοτόπου σε κανονική λειτουργία Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk) Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών τεχνικής Υποστήριξης (HelpDesk), οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς την ΑΔΕΠ Α.Ε. σε ώρες ΚΩΚ. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Να παρέχει βοήθεια στους εσωτερικούς χρήστες και τους διαχειριστές σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου 2. Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που αναφέρονται από τα στελέχη της ΑΔΕΠ Α.Ε.. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: Φορέας: / Πρόσωπο Επικοινωνίας: / Περιγραφή Βλάβης: / Ώρα αναγγελίας: 3. Στο τέλος κάθε τριμήνου, ο Ανάδοχος θα πρέπει υποβάλλει Εκθέσεις για το βαθμό ικανοποίησης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Η κάθε Έκθεση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: a. Αριθμός αναγγελιών και είδος (π.χ. βοήθεια, πρόβλημα) b. Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και συνολική κατανομή. c. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που εξυπηρετήθηκε d. Αναλυτικά στοιχεία για τις ανανεώσεις λογισμικού και διορθώσεις βελτιστοποίησης λειτουργίας 4. Στο τέλος της περιόδου Συντήρησης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει Συνολική Απολογιστική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συμβατική περίοδο. Το σύνολο των περιοδικών Εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια Έκθεση ανήκουν στην κυριότητα του φορέα Λειτουργίας. Παραδοτέα ΠΕ7. Εκθέσεις Συντήρησης Συνολική Απολογιστική έκθεση Χρονική Διάρκεια Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης Η χρονική διάρκεια της Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Ιστοτόπου είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνια οριστικής παραλαβής του Ιστοτόπου. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 14 από 19

15 Το κόστος της Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και θα είναι για ένα (1) έτος έπειτα από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. 1.6 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση επιλεγμένης ομάδας χρηστών του Ιστοτόπου η οποία θα υποδειχθεί από την ΑΔΕΠ Α.Ε. και θα αποτελείται από 2-4 στελέχη. Η εκπαίδευση θα αφορά στο σύνολο της λειτουργίας και διαχείρισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της διαχείρισης του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Η διαδικασία εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει: Την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των χρηστών και των διαχειριστών του συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης αυτού σε παραγωγική λειτουργία. Την ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών της ΑΔΕΠ Α.Ε., οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας της παραγωγικής λειτουργίας, την διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του έργου. Την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία του Ιστοτόπου Σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη συμμετοχή σε μία εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας στην βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος. Παραδοτέα ΠΕ8. Εγχειρίδια Χρήσης των υπηρεσιών και εργαλείων διαχείρισης του Ιστοτόπου 2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν. Η στελέχωση της ομάδας έργου του υποψήφιου αναδόχου, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ειδικότητες με προσόντα και εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα από τα βιογραφικά τους σημειώματα: Α. Επιστήμονας Πληροφορικής Πανεπιστημιακοί Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα) Συνολική επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών λύσεων και ιστοτόπων αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το υπό προκήρυξη έργο Β. Γραφίστας Αναγνωρισμένος Τίτλος Σπουδών Συνολική επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 15 από 19

16 Εμπειρία στο ψηφιακό σχεδιασμό, γραφιστική επιμέλεια περιεχομένου ιστοτόπων καθώς και γραφιστική επιμέλεια εταιρικού προφίλ (λογότυπα, τυποποιημένα έντυπα κλπ.) 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει την υλοποίηση και υποβολή των ακόλουθων ειδών Παραδοτέων: Παραδοτέα Έργου ΠΕ1. Λογότυπο και εταιρική Ταυτότητα του έργου σε Ψηφιακή Μορφή ΠΕ2. Πρότυπα (Templates) του έργου σε ψηφιακή Μορφή ΠΕ3. Γραφιστικό Περιεχόμενο Ιστοτόπου ΠΕ4. Βάση Δεδομένων Ιστοτόπου ΠΕ5. Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου -Τεκμηρίωση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου ΠΕ6. Τελική Έκδοση Ιστοτόπου με υπηρεσίες Τεκμηρίωση Υλοποίησης Ιστοτόπου ΠΕ7. Εκθέσεις Συντήρησης Συνολική Απολογιστική έκθεση ΠΕ8. Εγχειρίδια Χρήσης των υπηρεσιών και εργαλείων διαχείρισης του Ιστοτόπου 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια της υλοποίησης του έργου ορίζεται σε Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ακολουθεί περίοδος φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής Υπστήριξης του έργου η οποία θα διαρκέσει Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και θέσης σε λειτουργία του Ιστοτόπου. Τα επιμέρους Παραδοτέα του Αναδόχου υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Εργασίες Παραδοτέα Υλοποίηση Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενία Συντήρηση & Υποστήριξη ΠΕ1 * ΠΕ2 * ΠΕ3 * ΠΕ4 * ΠΕ5 * ΠΕ6 * ΠΕ7 # # # * ΠΕ8 * # Τριμηνιαίες εκθέσεις * Ολοκλήρωση Πακέτων Εργασίαςι Αποστολή Παραδοτέων 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 16 από 19

17 Η ΑΔΕΠ Α.Ε. θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) προκειμένου να ελέγχει την πρόοδο του έργου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου. Η Επιτροπή και αρμόδια στελέχη της ΑΔΕΠ Α.Ε., θα έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζεται η πρόοδος του έργου, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις εκατέρωθεν. Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο Ανάδοχος υποβάλλει έπειτα από την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών, τα παραδοτέα σε ψηφιακή μορφή με τη συνοδεία σχετικού συνοδευτικού εγγράφου που έχει χαρακτήρα γνωστοποίησης της ολοκλήρωσης των Παραδοτέων. Η ΑΔΕΠ ΑΕ, δια της ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε παραδοτέου στην ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε το παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο διάστημα θεωρούνται ικανοποιητικές. Στην περίπτωση που η παραλαβή του παραδοτέου συνδέεται με την αμοιβή του Αναδόχου, τότε αυτός δικαιούται να εισπράξει την πληρωμή της αμοιβής του που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίοδο. Οι παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο τους, (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν στο περιεχόμενο των παραδοτέων κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 17 από 19

18 6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, έχουν ως εξής: Α) Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου, σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α Ομάδα έργου - Οργάνωση και Διοίκηση Έργου 40% Α.1 Πληρότητα σύνθεσης ομάδας έργου. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της 30% ομάδας έργου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου έργου Α.2 Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου. Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου. 10% Εξειδίκευση ρόλων, εύρος εμπλοκής στελεχών ομάδας έργου Β Κάλυψη Προδιαγραφών και Απαιτήσεων έργου - Προσφερόμενες 60% Υπηρεσίες Β.1 Κατανόηση των Στόχων του Έργου 10% Β.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και εργαλεία υποστήριξης της 30% Β.3 Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Συντήρησης 20 % ΣΥΝΟΛΟ 100% Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές. Β) Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του υποψηφίου, διαφορετικά ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία. Γ) Τελικό Αποτέλεσμα Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τον ακόλουθο τύπο: Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 18 από 19

19 B K A 0,80 0,20 B K max min όπου: Βmax : Η συνολική τεχνική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά Β : Η συνολική τεχνική βαθμολογία της προσφοράς. Κmin : Η μικρότερη οικονομική προσφορά, μεταξύ των προσφορών που δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κ : Το συνολικό κόστος της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Α (συνολική αξιολόγηση) εκπεφρασμένο με μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας με μέχρι οκτώ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies σ. 19 από 19

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ.: 210 66 03 300, Fax: 210 66 03 301-2 www.cres.gr E-mail: cres@cres.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ ΒΕΔΔΙ-ΤΝ5 ΑΔΑΜ: 13PROC000123602 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & Αριθμ. πρωτ. : 1357 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002710631 2015-04-16

15PROC002710631 2015-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 16 04-2015 Αριθ.Πρωτ.:45469/3383

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 )

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 ) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002251634 2014-08-22

14PROC002251634 2014-08-22 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 14:25:26 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα