ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την ανάθεση της έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου (περιοδικού) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», Η Ανάθεση αφορά την προμήθεια χαρτιού, την ανάθεση εργασιών δημιουργικού [στοιχειοθεσίας με φωτοσύνθεση, σχεδιασμού, σελιδοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα, επιμέλειας γλωσσικής (σύνταξη - ορθογραφία), επιμέλειας (πινάκων γραφημάτων) και κασέ, φιλμ-μοντάζ] καθώς και την ανάθεση εργασιών εκτύπωσης OFFSET επίπεδης και κυλινδρικής, ή επίπεδης ή κυλινδρικής αμφίπλευρης, βιβλιοδεσίας και τελικής επεξεργασίας του δελτίου. Συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το ΟΕΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 24 ΜΗΝΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2010 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KAI ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, Σύνταγμα ΠΕΜΠΤΗ 29/7/2010 ΕΩΣ ΩΡΑ 14:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7/2010 ΩΡΑ 10:00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ: ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3

4 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ To Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές: για την προμήθεια χαρτιού για την ανάθεση εργασιών δημιουργικού, [στοιχειοθεσίας με φωτοσύνθεση, σχεδιασμού, σελιδοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα, επιμέλειας γλωσσικής (σύνταξη - ορθογραφία), επιμέλειας (πινάκων γραφημάτων) και κασέ, φιλμ-μοντάζ] για την ανάθεση εργασιών εκτύπωσης OFFSET επίπεδης και κυλινδρικής, ή επίπεδης ή κυλινδρικής αμφίπλευρης, βιβλιοδεσίας και τελικής επεξεργασίας, του ενημερωτικού δελτίου (περιοδικού) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης (παράρτημα Α, και Β) που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη (με Φ.Π.Α.) για αντίτυπα ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εξακοσίων (16.600,00) ευρώ ανά τεύχος και συνολικά για οκτώ (8) τεύχη στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ( ,00) ευρώ. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (με ΦΠΑ) ,00 ευρώ, η οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΕΕ Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O παρών ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με: το Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ) και το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/ ),

5 Άρθρο 3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Η διάθεση της προκήρυξης γίνεται από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ), Μητροπόλεως 12-14, 3 ος όροφος, Αθήνα τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8.00 π.μ. έως μ.μ μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού χωρίς οικονομική επιβάρυνση (Παναγιώτης Μπισμπίκος,. Τηλ fax ). Το ΟΕΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης του Διαγωνισμού υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΟΕΕ ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση Αρμόδιος έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου: κ. Σπύρος Μυρίντζος τηλ Άρθρο 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω περιγραφομένων αντικειμένων. 2 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και η δήλωση του άρθρου 18 παράγραφο 2 του Π.Δ. 118/2007 τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της

6 προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά". 4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 8.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 9. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι: Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ σύμφωνα με το Υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα Διακήρυξη.

7 10. Στην σύνταξη της τεχνική προσφοράς ο προσφέρων πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα: I. Το προς προμήθεια χαρτί αφορά: Το εξώφυλλο W.F. Illustration 115 gr* (1.100 Κgr* ανά τεύχος και για τα 8 τεύχη Kgr* ) σε δεσμίδες των 250 ή 500 φύλλων. Κάθε δεσμίδα θα είναι συσκευασμένη με σκληρό χαρτί ή πλαστικό με τρόπο που θα αποκλείει οποιαδήποτε φθορά του περιεχομένου της. Θα αναγράφεται δε η ταυτότητα του χαρτιού που περιέχει. Το εσώφυλλο Velvet. (Matt) 70 gr* (8.800 Kgr* ανά τεύχος και για τα 8 τεύχη Kgr*) σε ρoλούς. Κάθε ρολός θα είναι συσκευασμένος με σκληρό χαρτί ή πλαστικό με τρόπο που θα αποκλείει οποιαδήποτε φθορά του περιεχομένου του. Θα αναγράφει δε την ταυτότητα του χαρτιού που περιέχει. Το χαρτί, είτε πρόκειται για εκτύπωση επίπεδη OFFSET (εξώφυλλο), είτε για κυλινδρική (εσώφυλλο), θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, μεγάλης αδιαφάνειας, και ομοιογενές. Να είναι ανθεκτικό στον εφελκυσμό και να μην υπερβαίνει τα διεθνώς παραδεκτά ποσοστά υγρασίας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης του χαρτιού, καθώς και σύνθεση του χαρτοπολτού. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην προσφορά του να συμπεριλάβει και δείγματα του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσει. ΙΙ. Στοιχειοθεσία σελιδοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα, τελική επεξεργασία, φιλμ μοντάζ αφορά: Στην επιμέλεια έκδοσης i. δακτυλογράφηση ii. γλωσσική (γλωσσικό ύφος των κειμένων) iii. γραμματική και συντακτική επεξεργασία των χειρογράφων (REWRITING) iv. Επιμέλεια πινάκων διαγραμμάτων, καθώς και επιμέλεια υποσημειώσεων, αναφορών, πηγών, βιβλιογραφίας v. τη διόρθωση των δοκιμίων και vi. τον έλεγχο της σελιδοποίησης. 2. Η εργασία αυτή θα γίνεται από επαγγελματία επιμελητή. Οι επεμβάσεις δεν θα

8 πρέπει να αλλοιώνουν το γλωσσικό ύφος των κειμένων. Οι διορθώσεις θα είναι τρεις συνολικά και μετά την τελική διόρθωση τα δοκίμια θα προσκομίζονται στο Ο.Ε.Ε. για έλεγχο. Το τελικό ποσοστό διαφυγόντων λαθών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι περισσότερο του 1 τοις χιλίοις (1σε 1000 λέξεις). Σε περίπτωση που το Ο.Ε.Ε. διαπιστώσει ανεπαρκή επιμέλεια (λάθη κ.λ.π.) θα επιλέξει δικό του επιμελητή και θα καταλογίσει την δαπάνη στον ανάδοχο. 3. Με τον όρο κασέ, εννοούμε τον χαρακτηρισμό των κειμένων και των τίτλων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (βάθος και πλάτος στηλών, μέγεθος στοιχείων) και την κατασκευή προ μακέτας για κάθε σελίδα, όμοια με την οποία ο σελιδοποιητής θα κατασκευάσει την οριστική μακέτα. Ακόμα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση στο τμήμα εκδόσεων του Ο.Ε.Ε. το κασέ ηλεκτρονικά ή τις φωτοτυπίες των τυπογραφικών. 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να αποκατασταθούν 5. Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται σε ξεχωριστό φάκελο να έχει δείγμα (από έντυπο τύπο) προγενέστερης εργασίας του. ΙΙΙ. Η εκτύπωση βιβλιοδεσία αφορά 1. Για τις εκτυπωτικές εργασίες πρέπει να υπάρχει περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει ο προσφέρων κατά το στάδιο των εκτυπωτικών εργασιών, καθώς και την διεύθυνση των χώρων στους οποίους αυτός λειτουργεί. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, αν ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι ιδιόκτητος ή ανήκει σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά θα συνεκτιμηθούν για την αξιολόγηση της προσφοράς 2. Το τυπωθήτω θα δοθεί στα τελικά κείμενα των σελίδων ( ηλιοτυπίες) από το Ο.Ε.Ε. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που προκληθεί φθορά ή καταστροφή των φίλμς, θα πρέπει να αποκατασταθούν με υπαιτιότητα του αναδόχου 3. Ο Χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών Στοιχειοθεσίας Σελιδοποίησης Εκτύπωσης και Βιβλιοδεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των δοκιμίων. 4. Σε περίπτωση καταστροφής του συνόλου των αντιτύπων ή μέρος αυτών κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα παραγωγής μέχρι και την παράδοση στην εταιρεία αποστολής, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το σύνολο της αποζημίωσης για την επανέκδοση του συνόλου ή του μέρους του αντιτύπου που θα έχει καταστραφεί.

9 Άρθρο 5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 1 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. 2 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα Άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 3 Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι στο ισχύον νόμισμα. Η καταβολή της αμοιβής του θα γίνεται στην Ελλάδα στο ισχύον νόμισμα. 4 Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται 5 Απαγορεύεται ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους δικαιώματα, υποχρεώσεις ή ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση. Άρθρο 6 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εξήντα ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την

10 προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κ ΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στο φάκελο δικαιολογητικών να υποβάλουν: α. Τραπεζική Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η ως άνω εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 β. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με την παράγραφο 1 περ. α του Π.Δ 118/2007 στην οποία να αναγράφονται I. τα στοιχεία του διαγωνισμού II. να δηλώνεται ότι: - μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α και γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ΙΙΙ. να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007και σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παραπάνω Π.Δ.

11 γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας (ΒΛ ΣΕΛ. 8 III. Η εκτύπωση βιβλιοδεσία αφορά &1.) δ. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται συναφή με το προκηρυσσόμενο έργα των τελευταίων τριών ετών ε. Δείγμα των προσφερομένων υλικών καθώς και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 9 του άρθρου 4 της παρούσας στ. Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα: 3. α. Οι`Ελληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

12 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν

13 τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

14 ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 5. Προσφορά ενώσεων προμηθευτών α. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. β. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. γ. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

15 Άρθρο 8 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την 29 η Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Μητροπόλεως 12-14, -3 ος όροφος, Πρωτόκολλο ΑΘΗΝΑ), υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη "Προσφορά". β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, γ. Ο Αποδέκτης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. δ/νση: Μητροπόλεως 12-14, T.K ΑΘΗΝΑ δ. Ο αριθμός της διακήρυξης, ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Άρθρο 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν

16 και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση

17 του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του π.δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").

18 Άρθρο 10 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσης προκήρυξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων ημερών από τη δημοσίευση της Περίληψης στον Ημερήσιο Τύπο. 2. Το ΟΕΕ θα αποστείλει έγγραφη απάντηση για όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους αναδόχους που θα το ζητήσουν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Η αποστολή των εγγράφων απαντήσεων εκ μέρους του ΟΕΕ θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί εγγράφως σε έντυπη μορφή τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ) 1. Με απόφαση της Κ.Δ του ΟΕΕ θα ορισθεί τριμελής επιτροπή παραλαβής - αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (αρμόδιο όργανο) 2. Το αρμόδιο ως άνω όργανο θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 30 η Ιουλίου 2010 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Κ.Δ του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 8 ο όροφος, Σύνταγμα). Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών

19 Προσφορές εκπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με πρόσκληση 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 5. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι υποβαλλόμενες τεχνικές προσφορές, συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ. Εν συνεχεία οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, επαναφέρονται στη αρμόδια επιτροπή για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό. 6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών

20 του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Άρθρο 12 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η κατακύρωση υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται παρακάτω γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 2. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

21 5. Το ΟΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τον αριθμό των αντιτύπων πριν την εκτύπωση εκάστου τεύχους μέχρι ποσοστού 50%, μειούμενης αναλόγως στην περίπτωση της αμοιβής του. Επίσης το ΟΕΕ δικαιούται να μειώσει μέχρι ποσοστού 50% τον αριθμό των προς έκδοση τευχών. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει, τα απαραίτητα δρομολόγια μεταφορικού μέσου μεταξύ των εγκαταστάσεων του και των γραφείων του Ο.Ε.Ε. για την παραλαβή των χειρογράφων ή των εγγράφων και παράδοση δοκιμίων. Ακόμα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για έλεγχο και έγκριση στο τμήμα εκδόσεων του Ο.Ε.Ε. το κασέ και τις φωτοτυπίες των τυπογραφικών. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά το πέρας των εργασιών, να αποστέλλει το σύνολο των κειμένων (κάθε σελίδα ξεχωριστό αρχείο)σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και σε μορφή.pdf ώστε να είναι αναγνώσιμο με τον Acrobat Reader. Κατ εξαίρεση ο πίνακας περιεχομένων θα πρέπει να αποστέλλεται και σε μορφή Word (.doc) ώστε να είναι επεξεργάσιμος από το MS Word. 2. O Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνη να παραδίδει τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ σε γραφείο αποστολής του εντύπου που θα υποδεικνύει το Ο.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Σε περίπτωση που τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το Ο.Ε.Ε. μπορεί : α) Να αρνηθεί την παραλαβή του συνόλου ή μέρους των αντιτύπων σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και να απαιτήσει αντίστοιχα με έξοδα

22 του Αναδόχου την επανεκτύπωσή τους και σε περίπτωση άρνησής του, την εκτύπωση αυτών από τρίτο με δαπάνες του Αναδόχου. β) Να απαιτήσει μείωση της συνολικής δαπάνης του τεύχους κατά την κρίση του. Να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς. 2. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλονται ειδικότερα ποινικές ρήτρες καθώς και οι λόγοι καταγγελίας και κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου θα καθοριστούν στην σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΟΕΕ και του Αναδόχου σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 118/2007 Άρθρο 15 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 Στον Ανάδοχο θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη αμοιβή τμηματικά μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων εργασιών και την παράδοση εκάστου τεύχους προς αποστολή, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί στο ΟΕΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η τήρηση όλων των όρων και των συμφωνιών της σύμβασης. 3. Τον ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 3% υπέρ του ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσημο πάνω στην κράτηση του ΜΤΠΥ και φόρος εισοδήματος. 4. Δικαιολογητικά πληρωμής: α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα β. Τιμολόγιο και εξοφλητική απόδειξη ΆΡΘΡΟ 16 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωσή του να προσκομίσει τις εξής εγγυητικές επιστολές:

23 1. Εγγύηση συμμετοχής, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά αποσυρθεί ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. β. Κατάπτωση, μερική ή ολική, της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. γ. Ο υποψήφιος ανάδοχος που με υπαιτιότητά του κηρύσσεται έκπτωτος υπόκειται στις προβλεπόμενες από τους νόμους κυρώσεις. Η εγγύηση συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων Διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΟΕΕ. 2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η παραπάνω εγγυητικής επιστολή καταπίπτει υπέρ του ΟΕΕ χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση που ορίζεται από τη σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια τριάντα μηνών (30) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

24 Παράρτημα Α T E X N I K E Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ - Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η Σ Τίτλος της έκδοσης Συχνότητα έκδοσης Σχήμα Αριθμός σελίδων Αριθμός αντιτύπων Xαρτί Xαρτί Στοιχειοθεσία Μακέτα εξωφύλλου Μακέτα εσωφύλλων Διαχωρισμοί Ενθέσεις Mοντάζ : OIKONOMIKA XΡONIKA : Τέσσερα (4) τεύχη το έτος : 21,1 X28,2 cm μετά το κόψιμο : 52 συμπεριλαμβανομένου και του εξωφύλλου : : εξωφύλλου,w.f. Illustration 115 gr* : εσωφύλλου Velvet matt 70 gr* : φωτοσύνθεση, στοιχειοθεσία πινάκων διαγραμμάτων στοιχεία 8 έως 12 στιγμών ανάλογα με τις υποδείξεις του κασετίστα, με δυνατότητα επιλογής από 5 τουλάχιστον οικογένειες ελληνικών και λατινικών γραμμάτων. Το Ο.Ε.Ε. μπορεί να τροποποιεί τις διαστάσεις των στηλών το μέγεθος των στοιχείων το διάστιχο και το συνολικό βάθος των κειμένων σε σχέση με τον αρχικό χαρακτηρισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις του κασέ. : Για κάθε τεύχος (μετά από έγκριση του ΟΕΕ) : Για κάθε τεύχος κασέ : Τιμή minimum, τιμή ολοσέλιδη, τιμή ημισέλιδη, τιμή 1/4 σελίδας Εκτύπωση Έντυπος χώρος Χρώματα Ράστερ Βιβλιοδεσία :Επίπεδη OFFSET για το εξώφυλλo, κυλινδρική αμφίπλευρη για το εσώφυλλο χρώματα 4+4 :17,5 Χ 23 cm. Οι στήλες θα διαμορφώνονται κατά την κρίση του Επιμελητηρίου και του κασετίστα :Τετραχρωμία :Διαφόρων χρωμάτων και ποιοτήτων ποσοστό 10%, σε όμοιο ποσοστό και αρνητικά κείμενα. :Τετράδιο με δύο καρφίτσες στη ράχη, τοποθετημένες σε σταθερή απόσταση από τα άκρα (4,5 cm), ξάκρισμα 3 πλευρών σε αυτόματη τρίτομη κοπτική μηχανή. Η όλη επεξεργασία του περιοδικού θα πρέπει να είναι άψογη από κάθε άποψη. Α- νομοιόμορφη εκτύπωση, σπασμένα γράμματα, μουτζουρώματα, κυμαινόμενες χρωματικές αποδόσεις, κακή βιβλιοδεσία, ζαρωμένα φύλλα κ.λ.π., είναι μερικοί παράγοντες που μπορούν να επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις για κακή εκτέλεση της σύμβασης. 1

25 Παράρτημα Β Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Α Ρ Τ Ι Ο Υ Το προς προμήθεια χαρτί αφορά: Το εξώφυλλο τύπου W.F. Illustration 115 gr*, Κgr* το τεύχος και για 8 τεύχη Kgr* σε δεσμίδες των 250 ή 500 φύλλων. Κάθε δεσμίδα θα είναι συσκευασμένη με σκληρό χαρτί ή πλαστικό με τρόπο που θα αποκλείει οποιαδήποτε φθορά του περιεχομένου της. Θα αναγράφεται δε η ταυτότητα του χαρτιού που περιέχει. Το εσώφυλλο τύπου Velvet (Matt) 70 gr*, 8.800,00 Kg* το τεύχος και για τα 8 τεύχη Kgr*, σε ρολούς. Κάθε ρολός θα είναι συσκευασμένος με σκληρό χαρτί ή πλαστικό με τρόπο που θα αποκλείει οποιαδήποτε φθορά του περιεχομένου του. Θα α- ναγράφει δε την ταυτότητα του χαρτιού που περιέχει. Το χαρτί, είτε πρόκειται για εκτύπωση επίπεδη OFFSET, είτε για κυλινδρική, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, μεγάλης αδιαφάνειας, και ομοιογενές. Να είναι ανθεκτικό στον εφελκυσμό και να μην υπερβαίνει τα διεθνώς παραδεκτά ποσοστά υγρασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τη χώρα προέλευσης του χαρτιού, καθώς και σύνθεση του χαρτοπολτού. Το Ο.Ε.Ε. θα κάνει χρήση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το χαρτί δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί. 2

26 Από: Δ/νση Τ.Κ. Πόλη τηλ-fax Προς:Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Μητροπόλεως Σύνταγμα τηλ & Υπόδειγμα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Για Δημιουργικό (Για ένα τεύχος των αντιτύπων) Στοιχειοθεσία - Επιμέλεια Σύνολο Κασέ-Επιμέλεια Φίλμ-Μοντάζ Σελιδοποίηση με Ηλ.Μέσα Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ τιμή 16/σέλιδου τιμή 3Χ16/σέλιδου Εκτύπωση εξωφύλλου (Επίπεδη offset) τιμή minimum (διαστάσεις) τιμή 1/4 σελ τιμή 1/2 σελ ολοσέλιδη Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Διαχωρισμοί Ενθέσεις Επι πλέον Ράστερ Ευρώ/εκ Επί πλέον αρνητικά Ευρώ/εκ τελική τιμή για κάθε τεύχη

27 Από: Δ/νση Τ.Κ. Πόλη τηλ-fax Υπόδειγμα 2 Προς:Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Μητροπόλεως Σύνταγμα τηλ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Ποσότητα Σύνολο τιμής Περιγραφή Χώρα προέλευσης Τιμή ανά Kgr* σε Kgr* χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ Ποσότητα Σύνολο τιμής Περιγραφή Χώρα προέλευσης Τιμή ανά Kgr* σε Kgr* χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ

28 Από: Δ/νση Τ.Κ. Πόλη τηλ-fax Υπόδειγμα 3 Προς: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Μητροπόλεως Σύνταγμα τηλ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Για Εκτυπωτικές Εργασίες, Βιβλιοδεσία (Για ένα τεύχος των αντιτύπων) τιμή 16/σέλιδου τιμή 3Χ16/σέλιδου Εκτύπωση εξωφύλλου (Επίπεδη offset) Εκτύπωση Χρώματα 4+4 Σύνολο Επίπεδη offset Κυλινδρική Βιβλιοδεσία Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, 30/07/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17696 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ερμούπολη: 04/07/2013 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα