ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ.ΚΩ.: Τηλέφωνο: , FAX.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για τις ανάγκες του υποέργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ» της πράξης «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-θάσου, Κύπρου 14, Τ.Κ , ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνολικού προϋπολογισμού με την προαίρεση 10% επί του αρχικού ποσού #50.601,98# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και 13% (41.231, ,68 ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, και μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Σελίδα 1 από 63

2 3. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομε νων του δημο σιου τομε α, τροποποι ηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογη της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2891/Β/ ) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3114/Β/ ). 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/ Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α/45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α/98). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παραγρ 5 του Ν. 4049/2012 «Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 10. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/ ) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 11. Το άρθρο 12 παρ. 1 του ΠΔ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 12. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 13. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 14. Τα άρθρα του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 15. Το ΠΔ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 16. Το ΠΔ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 17. Την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 18. Την παράγραφο 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Σελίδα 2 από 63

3 19. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 20. Την παρ. 3 του αρ. 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 εδάφ. β, του αρ. 238 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ). 21. Την παρ. 1 του αρ. 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ). 22. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 23. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τι θενται στη δια θεση τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 24. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο ». 25. Το άρθρο 38 της υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 25. Το αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/5360 έγγραφο με θέμα: «Προσαρμογή διαδικασιών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ στο νέο οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α. 26. Την αριθ. 171/ (ΑΔΑ: Ω868Γ-ΚΣΣ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων ιαγωνισµών ή συνοπτικών ιαγωνισµών κατά την έννοια του άρθρου 143 του Ν.4281/ Την αριθ. 172/ απόφαση ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών πάσης φύσεως για την ΕΦΑΚΑΘ. 28. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 29. Την αριθ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ76/5374/ (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΤ1) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 30. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/18351/10908/631/253/ απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 31. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας», σύμφωνα με την με την υπ. αριθ / (ΑΔΑ: 7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Το με αριθ. Πρωτ. 4178/ (αριθ. Μητρώου 15REQ ) εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα επιβλεπόντων σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού, Εξειδικευμένων Εργαλείων και Αναλώσιμων Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» Την αριθ. 4311/ (ΑΔΑ: 77ΖΔ465ΦΘ3-Δ2Ξ) απόφαση έγκρισης για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Σας καλεί να συμμετάσχετε σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (#50.601,98# ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 10% επί του αρχικού ποσού, και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και 13% (41.231, ,68 ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ», υποβάλλοντας προσφορά Σελίδα 3 από 63

4 σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στη συνέχεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (3 ενότητες) είτε τμηματική ανά ενότητα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ενότητας. Η προσφορά για μέρος της ποσότητας ανά ενότητα που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναλυτικά, η δαπάνη ανά ενότητα προμήθειας είναι: Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α. Ενότητα 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών 4.670,56 Ενότητα 2: Αναλώσιμα Συντήρησης ,47 Ενότητα 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους ,95 Ολογράφως Τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά Είκοσι μια χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά Είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1, 2, ,98 Πενήντα χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 1. Είδος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός και οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων ιαγωνισµών ή συνοπτικών Διαγωνισμών της ΕΦΑΚΑΘ, η οποία έχει οριστεί με την αριθ. 171/ (ΑΔΑ: Ω868Γ-ΚΣΣ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο του διαγωνισμού Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας». Όλες οι παραπάνω προμήθειες θα είναι σύμφωνες με την συνημμένη τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3. Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός των προς προμήθεια αγαθών είναι ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (#50.601,98# ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 10% επί του αρχικού ποσού και συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23% και 13% (41.231, ,68 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» με ΚΩΔΙΚΟ ΜΙΣ464760, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 2013ΣΕ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και χρηματοδότηση σύμφωνα με την υπ. αριθμ 21395/ (Α.Δ.Α:7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. ΑΡΘΡΟ 4. Σελίδα 4 από 63

5 Δημοσιότητα Το κείμενο της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.yppo.gr), στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (et.diavgeia.gov.gr) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΦΑΚΑΘ στην Καβάλα. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή τευχών - Δικαίωμα συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - Τεχνική Έκθεση - Έντυπο Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς - Υπεύθυνες Δηλώσεις Υπόδειγμα Σύμβασης) από τα γραφεία της ΕΦΑΚΑΘ, Κύπρου 14 Καβάλα, τηλ , , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr στη διαδρομή Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εσωτερική μονάδα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, με τελευταία ημέρα την 29 η Ιουλίου Υπεύθυνη για την παράδοση των τευχών (σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή) ορίζεται η κα. Ζωγράφου Ελευθερία από τις 9.00 π.μ π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα, όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 6. Τόπος και χρόνος διαγωνισμού - απαιτούμενα στοιχεία προσφοράς Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΕΦΑΚΑΘ (Κύπρου 14, Καβάλα) στις 30 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ: 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (απλή ενυπόγραφη επιστολή με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, εκτός του κυρίως φακέλου). Στην αίτηση θα δηλώνεται επί ποινή αποκλεισμού ο αριθμός και η ονομασία της ενότητας ή των ενοτήτων στην/στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 2. Σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: Σελίδα 5 από 63

6 ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.. Επωνυµία ιαγωνιζόµενου. (πλήρης επωνυµία, δ/ση, τηλ, φαξ).. Επωνυµία και πλήρη στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση ικριωμάτων για το έργο «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας», για τις ανάγκες του υποέργου «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» της πράξης «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» (Αριθµ. διακήρυξης 4358/ ) Ηµεροµηνία διαγωνισµού : 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.µ. Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ Κύπρου 14 - ΤΚ ΚΑΒΑΛΑ Υπόψη Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού: Ι. Τρεις χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι : A. Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και δύο (2) φωτοαντίγραφα αυτών. B. Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη τεχνική προσφορά, καθώς και δύο (2) φωτοαντίγραφα αυτής. Στον υποφάκελο αυτό θα υπάρχει επί ποινή αποκλεισμού χωριστός φάκελος για κάθε ενότητα. Γ. Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού, ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονομική προσφορά, καθώς και δύο (2) φωτοαντίγραφα αυτής. Στον υποφάκελο αυτό θα υπάρχει επί ποινή αποκλεισμού χωριστός φάκελος για κάθε ενότητα. Όλα τα παραπάνω έγγραφα δικαιολογητικά (πρωτότυπα και αντίγραφα) πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα. H Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να απορρίψει ξενόγλωσσα τεχνικά φυλλάδια λόγω αναρμοδιότητας στην μετάφραση τεχνικών όρων κατά τη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης του φακέλου τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με ημερομηνία υπογραφής εντός 30 ημερών, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου. Σελίδα 6 από 63

7 Να δηλώνεται ότι τηρούν τα προβλεπόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολούν και ευθύνονται για τη σωστή και ασφαλή μεταφορά από και προς το εργοτάξιο και συναρμολόγηση των υλικών. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με ημερομηνία υπογραφής εντός 30 ημερών, στην οποία να δηλώνεται ότι: Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007 Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρείας, ο υπογράφων τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις ως νόμιμος εκπρόσωπός της οφείλει να καταθέσει συνοδευτικά τα νόμιμα παραστατικά εκπροσώπησης. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, προσκομίζουν τα νόμιμα παραστατικά εκπροσώπησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, τη διακίνηση, τις αποστάσεις και γενικά όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη προμήθεια των υλικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει : α) το συνημμένο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς β) όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα αγαθά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, όπως και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση και στο πρότυπο τεχνικής προσφοράς. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορές θα είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα προσφορών. Θα είναι αναλυτικές, η τελική τιμή της προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα φέρουν μονογραφή σε κάθε σελίδα (πρωτότυπα & φωτοαντίγραφα αυτών) από τον διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού εντύπου, ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να ενσωματωθεί αυτούσιος. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται μόνο σε ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού, εξειδικευμένων εργαλείων και αναλώσιμων υλικών συντήρησης, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, για παράδοση των ειδών στο εργοτάξιο του έργου στον Ι. Ναό Αγίας Σοφίας Δράμας και με ευθύνη και έξοδα του προσφέροντος. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής δε γίνονται δεκτές. Σελίδα 7 από 63

8 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (3 ενότητες) είτε τμηματική ανά ενότητα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ενότητας. Η προσφορά για μέρος της ποσότητας ανά ενότητα που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 7. Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών Ο προσφορές θα παραληφθούν μέχρι την 30η Ιουλίου 2015, τελευταία ημέρα παραλαβής των προσφορών και έως την ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισμού στις 10:00 π.μ. από την Γραμματεία της ΕΦΑΚΑΘ στα γραφεία της Εφορείας, - Κύπρου 14, Τ.Κ , ΚΑΒΑΛΑ (τηλ , )-. Προσφορές μπορούν να αποσταλούν με συστημένη επιστολή και να ανοιχτούν από την επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών ή Συνοπτικών Διαγωνισμών της ΕΦΑΚΑΘ με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. ΑΡΘΡΟ 8. Διάρκεια Παράδοσης προς προμήθεια αγαθών, Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης - Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της παράδοσης των αγαθών και εγκατάστασής τους ορίζεται να γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον/τους Ανάδοχο/Ανάδοχους και έως 25/11/2015. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/2007. Η παράδοση των προς προμήθεια αγαθών και η εγκατάστασή τους θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Δράμας. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να αρχίσει την παράδοση των προς προμήθεια αγαθών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσμία από την παραλαβή της πρώτης σχετικής ειδοποίησης από την επίβλεψη του έργου. Η ειδοποίηση θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο μέσω ταχυδρομικής επιστολής και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ. Η χρονοτριβή στην εκτέλεση των προμηθειών, η προμήθεια υλικών με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση αλλά και η άρνηση αντικατάστασης αυτών από τον Ανάδοχο, καθώς και η μη συμμόρφωση του Αναδόχου στις υποδείξεις των επιβλεπόντων, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη ειδοποίηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ.2 του Π.Δ.118/2007) - δίνει το δικαίωμα στην ΕΦΑΚΑΘ να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να διακόψει τη σύμβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Με την απόφαση έκπτωσης ο Ανάδοχος υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις και καθορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών από το εργοτάξιο. Μετά την παρέλευση του πενθημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα αγαθά, πέραν του προστίμου, τα αγαθά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα ισχύοντα (άρθρο 33, παρ.1 του Π.Δ.118/2007). Κατά την παράδοση των ειδών και την εγκατάστασή τους στον προβλεπόμενο χώρο θα γίνεται έλεγχος από τους επιβλέποντες του έργου και αν αυτά δεν εμπίπτουν στις προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης ή έχουν υποστεί φθορές κατά τη φύλαξη ή τη μεταφορά τους δεν θα παραλαμβάνονται. Σελίδα 8 από 63

9 Η ισχύς των προσφορών θα είναι δεσμευτική για τους προσφέροντες για όλη την χρονική διάρκεια παράδοσης των αγαθών. Οι τελικές ποσότητες των προς προμήθεια αγαθών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από αυτές που αναγράφονται στην οικονομική προσφορά, ή ακόμα και να μην υλοποιηθούν καθόλου παραγγελίες για ένα ή περισσότερα είδη. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές ποσότητες των αγαθών θα είναι τέτοιες ώστε να μην ξεπεραστεί η συνολική δαπάνη που αντιστοιχεί στην ενότητα στην οποία ανήκουν. ΑΡΘΡΟ 9. Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών ή συνοπτικών Διαγωνισμών της ΕΦΑΚΑΘ θα συνεδριάσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της συνεδρίασης για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αξιολογούνται, ως εκπρόθεσμες, αλλά επιστρέφονται σφραγισμένες. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και καταγράφονται τα στοιχεία της εσώκλειστης αίτησης συμμετοχής. Ακολουθεί η κατά σειρά αποσφράγιση των τριών υποφακέλων α)«δικαιολογητικα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β)«τεχνικη ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γ)«οικονομικη ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταγραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, μονογράφοντας αυτά ανά φύλλο. Οι προσφορές οι οποίες κατά οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δεν έγιναν αποδεκτές, δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης, αλλά οι υποφάκελοι σφραγισμένοι επιστρέφονται στους κατόχους τους (ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών). Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται χρόνος για την αποσαφήνιση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων τεχνικών προσφορών, δύναται να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες ή /και να ζητήσει τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου που θα ορίσει η ΕΦΑΚΑΘ. Στην ανωτέρω περίπτωση, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σε ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κοινοποιήσει εγκαίρως σε όλους τους συμμετέχοντες. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής θα επιλέξουν τον ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή ανά ενότητα, η γραμματέας θα συντάξει το σχετικό πρακτικό, το οποίο αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη, αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσματος στη Προϊσταμένη της Υπηρεσίας. Εν συνεχεία, ενημερώνονται για το αποτέλεσμα όλοι οι προσφέροντες με την παραλαβή του πρακτικού, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσματος εντός των επόμενων τριών (3)εργάσιμων ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται στη γραμματεία της ΕΦΑΚΑΘ και αποφαίνεται τελεσίδικα η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 10. Αξιολόγηση φακέλων / προσφορών - Κριτήριο Αξιολόγησης Προσφορών Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ενότητα προμήθειας, εφόσον εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος της τεχνικής έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, ανάλογα με την προσφορά. Σελίδα 9 από 63

10 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της προσφοράς είναι ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει ολοκληρωμένη προσφορά, δηλαδή για όλα τα είδη ανά ενότητα όπως αναφέρονται στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικών προσφορών καθώς επίσης και σε συμμόρφωση προς όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Ως απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα παραπάνω άρθρα. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, καταχωρούνται σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς επιστρέφεται σφραγισμένος. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με την ίδια οικονομική προσφορά, τότε η επιλογή του Αναδόχου θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές (άρθρο 21, παρ. β του Π.Δ.118/2007) ΑΡΘΡΟ 11. Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 2. Κατά των πράξεων ή παραλήψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της ΕΦΑΚΑΘ, η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή που αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που πιο πάνω αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές. Σελίδα 10 από 63

11 Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της ΕΦΑΚΑΘ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ευρώ και μεγαλύτερο των ευρώ. ΑΡΘΡΟ 12. Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύμβασης και καλείται να προσκομίσει πριν την υπογραφή αυτής τα κάτωθι: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμοδίας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΦΑΚΑΘ. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με απλή δήλωσή της και να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη. Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τα στοιχεία της προσφοράς του Ανάδοχου. Επισυνάπτεται σχετικό σχέδιο σύμβασης. Σημειώνεται ότι η ΕΦΑΚΑΘ διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς άλλη υποχρέωση, να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο προ της υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 13. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ποινική ρήτρα Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης γι αυτό το σκοπό Τραπέζης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 Π.Δ.118/2007). Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 2% επί της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση του Εργοδότη και εντός τριών ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον Εργοδότη το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση του Εργοδότη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 14. Σελίδα 11 από 63

12 Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προς προμήθεια αγαθών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών πάσης φύσεως για την ΕΦΑΚΑΘ. Οι τμηματικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μέχρι τις 20 κάθε επόμενου μήνα και γίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε μέσω επιταγής για ποσά μεγαλύτερα από Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Πριν την πληρωμή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο λογιστήριο της ΕΦΑΚΑΘ τα εξής δικαιολογητικά: Τιμολόγια προμήθειας ειδών επί των οποίων θα γίνεται η ανάλογη παρακράτηση φόρου. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία θα συνοδεύουν κάθε τιμολόγιο, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Εφορείας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» με ΚΩΔΙΚΟ ΜΙΣ464760, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 2013ΣΕ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και χρηματοδότηση σύμφωνα με την υπ αριθμ 21395/ (Α.Δ.Α: 7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (1 & 2) Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Προϊσταμένη της Εφορείας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Αρχαιολόγος με βαθμό Β Σελίδα 12 από 63

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καβάλα, Αρ. πρωτ ΠΡΟΣ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου ΘΕΜΑ: Προμήθεια Εξοπλισμού, Εξειδικευμένων Εργαλείων και Αναλώσιμων Υλικών Συντήρησης για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας». Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το έργο αφορά στη συντήρηση τοιχογραφιών και αρχιτεκτονικών μελών του ναού Αγίας Σοφίας Δράμας. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με κωδικό 2010 ΣΕ και εκτελείται με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία μας. Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν: Εργασίες καθαίρεσης μη κατάλληλων κονιαμάτων, εργασίες αντικατάστασης κονιαμάτων Εργασίες αποκάλυψης παλαιότερων στρωμάτων, στερέωσης υποστρωμάτων και ζωγραφικών επιφανειών Εργασίες καθαρισμού με μεικτά και μηχανικά μέσα και συντήρησης αρχιτεκτονικών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του έργου και τα αναλώσιμα, εργαλεία και τις συσκευές συντήρησης που διαθέτει η υπηρεσία, οι επιβλέποντες του έργου εκτιμούν ότι για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στον ναό της Αγίας Σοφίας Δράμας απαιτούνται τα παρακάτω: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 4 τμχ ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 3 τμχ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 15 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 21 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΥΤΕΡΗ 15cm τμχ 4 7. ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΓΩΝΙΑ ΜΥΤΕΡΗ 16cm τμχ 4 8. ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 14cm τμχ 4 9. ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 12,5cm τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ 50cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ 50cc τμχ ΓΟΥΔΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 144mm & ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 158mm τμχ 1 Σελίδα 13 από 63

14 16. ΜΠΟΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Διάμετρος χείλους 10cm τμχ ΜΠΟΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Διάμετρος χείλους 12cm τμχ ΜΠΟΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Διάμετρος χείλους 14cm τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΠΑΤΟΥΑΡ, 2'' πλάτους 50mm τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΠΑΤΟΥΑΡ, 3'' πλάτους 75mm τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΠΑΤΟΥΑΡ, 4'' πλάτους 100mm τμχ ΒΕΛΟΝΑ ενεμάτων 1,80mmx50mm τμχ ΒΕΛΟΝΑ ενεμάτων 2,50mmx55mm τμχ ΚΟΥΒΑΔΕΣ PVC12lt τμχ ΚΟΥΒΑΔΕΣ PVC15lt τμχ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ28 τμχ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ35 τμχ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ60 τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 1000 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 500 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 250 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 100 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 50 ml τμχ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ Κορδέλα 20m τμχ ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1m τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no2, πλάτους 3,1mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no6, πλάτους 6,9mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no10, πλάτους 10,5mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no18, πλάτους 10mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no00 διαμ. 1,5mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no1 διαμ. 1,9mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no4 διαμ. 3,2mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no6 διαμ. 4,0mm) τμχ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ1lt τμχ ΦΙΑΛΗ Γυάλινη, 100ml τμχ ΦΙΑΛΗ Γυάλινη, 250ml τμχ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛΥΤΩΝ, 100 ml τμχ ΣΦΥΡΙ 300gr τμχ ΣΦΥΡΙ 500 gr τμχ ΚΑΛΕΜΙ τμχ ΒΕΛΟΝΙ τμχ ΜΑΤΣΟΛΑ τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΛΗ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ πλάτους 175mm τύπου Νο1 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ πλάτους 180mm τύπου Νο2 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ πλάτους 180mm τύπου Νο3 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 710 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου Νo 706 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 707 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 701 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 702 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 703 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 704 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 705 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 708 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 709 τμχ 5 Σελίδα 14 από 63

15 68. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 711 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 712 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 713 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΔΙΠΛΗ ΜΥΤΗ τύπου No 706 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΔΙΠΛΗ ΜΥΤΗ τύπου No 708 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΔΙΠΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ τύπου No 712 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 701 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 702 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 703 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 704 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 705 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 590 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 600 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 603 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 604 τμχ ΨΑΛΙΔΙ 20cm τμχ ΧΑΡΑΚΑΣ 60cm τμχ ΠΙΝΕΛΟ βερνικιού/ πλακέ μαλακό, Νο 1 1/2 τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ 3" τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΩΝΙΩΔΗΣ 20cm τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΥΘΕΙΑ 30cm τμχ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΥΘΕΙΑ 48cm τμχ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Αναλώσιμα συντήρησης Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 100% ΚΙΛΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΛΙΤΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, για στερέωση ΛΙΤΡΟ YΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ τμχ των 25kg ΑΚΕΤΟΝΗ/2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ τμχ 20lt 6 6. ΑΟΣΜΟ WHITE SPIRIT τμχ 20lt 5 7. ΑΙΘΑΝΟΛΗ τμχ 2,5 lt ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ βασισμένο στο ελαϊκό κάλιο ΛΙΤΡΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ υδατικής βάσης με βενζυλική αλκοόλη ΚΙΛΟ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΙΛΟ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διττανθρακική αμμωνία) ΚΙΛΟ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΙΛΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Νατρίου ΚΙΛΟ E.D.T.A. 2NA Pure τμχ 2 Kgr Συμπυκνωμένο ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΛΙΤΡΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0-1/0-3mm ΚΙΛΟ ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ 0-1mm ΚΙΛΟ ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ 0-1mm ΚΙΛΟ ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΩΧΡΑ ΚΙΛΟ ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΩΧΡΑ τμχ 100gr ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΠΡΑ ΩΜΗ ΚΙΛΟ 10 Σελίδα 15 από 63

16 22. ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΠΡΑ ΩΜΗ τμχ 100gr ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ συσκευασία 24 τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 19mmX50m, τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 30mmX50m τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 50mmX50m τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ για ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 19mm τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ για ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 25mm τμχ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΙ ΚΛΑΣΕΡ τμχ ΤΟΥΛΠΑΝΙ Γάζας ΜΕΤΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ στεγνού καθαρισμού τμχ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ (No 5) 10,5Χ7Χ3cm τμχ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ( No 8) 10Χ13Χ5cm τμχ ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΛΟ(1kgr) ΦΠΑ 13% τμχ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Αμμωνίας τμχ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΛΥΦΙΛΤΡΑ οργανικών ατμών, ανόργανων και όξινων αερίων τμχ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ τμχ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕΤΡΟ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ large, των 6 gr/ γάντι ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ medium, των 6 gr/ γάντι ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ small, των 6 gr/ γάντι ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΜΠΑΖΟΣΑΚΟΥΛΕΣ 50x70cm κιλό ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΙΛΟ ΥΓΡΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΛΙΤΡΟ SODIUM LAURETH SULFATE ΛΙΤΡΟ ΣΑΠΩΝΑΣ ΚΙΛΟ ΣΑΠΩΝΑΣ ΚΙΛΟ ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΙΛΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ τμχ 750ml ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΛΙΤΡΟ ΣΕΠΙΟΛΙΘΟΣ ΚΙΛΟ ΤΟΥΛΠΑΝΙ Γάζας ΜΕΤΡΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ τμχ 15 κιλών ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΜ - ΡΟΛΟ (πλάτος 30cm -μήκος 100m) τμχ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Αφυγραντήρας - υγραντήρας - ιονιστής τμχ 2 2. Αφυγραντήρας (230 Volt/ 50HZ) τμχ 1 3. Λάμπα μεγεθυντική επιδαπέδια τροχήλατη στρογγυλή τμχ 5 4. Λάμπα μεγεθυντική επιτραπέζια στρογγυλή τμχ 5 5. Ψηφιακός ζυγός 5200/1gr τμχ 1 6. Ψηφιακός ζυγός 12kgr/1gr τμχ 1 7. Φορητή συσκευή μέτρησης περιεχόμενης. υγρασίας τμχ 1 8. Καταγραφικό θερμοκρασίας, σχετικής & απόλυτης υγρασίας και σημείου τμχ 8 Σελίδα 16 από 63

17 συμπύκνωσης υδρατμών 9. Βάση ασφαλείας τοίχου των παραπάνω καταγραφικών τμχ Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων των παραπάνω καταγραφικών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας τμχ Καλώδιο usb σύνδεσης καταγραφικών (για μεταφορά δεδομένων στον Η/Υ) τμχ Υγρασιοστάτης για τον παραπάνω αφυγραντήρα (230 Volt / 50HZ) τμχ Στήλη απιονισμού 2000 λίτρων τμχ Ηλεκτρική σκούπα εργοταξίου τμχ Ανταλλακτικό φίλτρο (σακούλα) για την παραπάνω ηλεκτρική σκούπα τμχ Ηλεκτρικό δράπανο + κασετίνα τμχ Αναδευτήρας κονιαμάτων 60cm(ως εξάρτημα στο ηλεκτρικό δράπανο) τμχ Αυτόνομη ηλεκτρική εστία τμχ Πιστόλι θερμού αέρα τμχ Πεχάμετρο / αγωγιμόμετρο τμχ Συστολικό ακροφύσιο για πιστόλι θερμού αέρα σετ Ξέστρο Υπερήχων τμχ Ακροφύσιο τύπου Α για το παραπάνω ξέστρο τμχ Ακροφύσιο τύπου Β για το παραπάνω ξέστρο τμχ Ακροφύσιο τύπου C για το παραπάνω ξέστρο τμχ 10 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα παραπάνω υλικά, εργαλεία και συσκευές θα είναι αναγνωρισμένης εταιρείας που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού, εργαλείου ή συσκευής θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και συσκευές της ενότητας 3 θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών τους και από τις εξουσιοδοτήσεις του προμηθευτή να παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για τα είδη. Σε περίπτωση βλάβης εντός του διαστήματος κατά το οποίο το αντικείμενο καλύπτεται από εγγύηση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει: Το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς συμπληρωμένο Α) για τις ενότητες 1 και 2 : Με την αναγραφή του κατασκευαστή και του μοντέλου του προϊόντος Β) για την ενότητα 3: Με την αναγραφή του κατασκευαστή, του μοντέλου του προϊόντος, της χρονικής διάρκειας της προσφερόμενης εγγύησης και παραπομπής σε αριθμημένη σελίδα φυλλαδίου με τεχνικά χαρακτηριστικά η οποία συνυποβάλλεται (βλ. παρακάτω). o Για τις ενότητες 1 και 2, υπογεγραμμένη υπεύθυνη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ, στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύσει είναι Σελίδα 17 από 63

18 άριστης ποιότητας, είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται και ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. o Για τα είδη της ενότητας 3, απαιτείται: Α. Η προσκόμιση επίσημων τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών. Ως επίσημα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυπώσεις τέτοιων εγγράφων από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. Όλα τα συνημμένα τεχνικά φυλλάδια / σχόλια στα οποία παραπέμπει ο προσφέρων στη στήλη με τίτλο παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια / σχόλια πρέπει να φέρουν αρίθμηση και πρωτότυπη μονογραφή του προσφέροντος. Τα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. H Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να απορρίψει ξενόγλωσσα τεχνικά φυλλάδια λόγω αναρμοδιότητας στην μετάφραση τεχνικών όρων κατά τη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης του φακέλου τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. Β. Υποβολή βεβαίωσης ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ειδών ή ελλείψει βεβαίωσης - υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, από το οποίο να προκύπτει το χρονικό διάστημα εγγύησης και ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών αυτών (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.). Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση για τον i) χρόνο ισχύος της προσφοράς (έως τη λήξη του έργου), καθώς και τον χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ii) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης Γ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στο χώρο του έργου, με ευθύνη του αναδόχου, εντός είκοσι (20) ημερών από την κάθε παραγγελία. Οι ποσότητες που αναφέρονται θα απορροφώνται τμηματικά στη διάρκεια υλοποίησης του έργου, έως τις 25/11/2015. Οι προσφορές για τις ποσότητες του παραπάνω πίνακα θα αφορούν ολόκληρη αυτή την περίοδο και τυχόν ανατιμήσεις στην καθαρή αξία των προσφερόμενων ειδών δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/ αρ.17. Επίσης δίνεται η δυνατότητα οι προσφορές να αφορούν μία ή περισσότερες ενότητες ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι προσφορές πρέπει να αφορούν όλα τα είδη της ενότητας. Η διάθεση και φύλαξη των υλικών σε καλή κατάσταση συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην προσφορά περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς στον χώρο του έργου και το κόστος εγκατάστασης συσκευών και εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα για τις υφιστάμενες συνθήκες (προσβασιμότητα, κυκλοφοριακές συνθήκες κ.λπ.) που ενδέχεται να επηρεάσουν τις Σελίδα 18 από 63

19 οικονομικές προσφορές τους και κατά συνέπεια την εξέλιξη των εργασιών που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ο προϋπολογισμός προμήθειας των αγαθών αναλύεται στους παρακάτω Πίνακες: ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών: Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΜΧ 87 5,70 495,90 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΜΧ 184 4,10 754,40 3 ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΧ 328 0,70 229,60 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΧ 205 9, ,10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αναλώσιμα Συντήρησης: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΙΤΡΟ , ,00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΙΛΟ 228 8, ,60 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ , ,20 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 160 2,00 320,00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ 329 7, , ΚΙΛΑ , , ΚΙΛΑ 32 12,75 408, ΤΕΜΑΧΙΟ 6 43,00 258,00 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ, ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 57 89, ,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 39,00 156,00 Σελίδα 19 από 63

20 ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ α/α Μερική Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.: Φ.Π.Α. 23%: Φ.Π.Α. 13%: Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α.: Ενότητα 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, 1 Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών 3452,00 793, ,96 2 Ενότητα 2: Αναλώσιμα Συντήρησης 15932, ,46 159, ,36 3 Ενότητα 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους 18099, , ,77 4 Συνολική Δαπάνη Ενότητες 1, 2 και , ,19 159, ,09 Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση των υλικών που θα χρειαστούν για τη συντήρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη και εξαρτάται κάθε φορά από την παθολογία του εκάστοτε μνημείου ή αντικειμένου. Για το λόγω αυτό θεωρούμε σκόπιμο να υπάρξει η δυνατότητα προαίρεσης και απομείωσης έως 10% στο παραπάνω καθαρό ποσό. Ως εκ τούτου, η δαπάνη επαναϋπολογίζεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΟΣΩΝ α/α Μερική Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.: Φ.Π.Α. 23%: Φ.Π.Α. 13%: Συνολο Φ.Π.Α.: Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α.: Ενότητα 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, 1 Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών 3797,20 873,36 873, ,56 2 Ενότητα 2: Αναλώσιμα Συντήρησης 16399, , , , ,30 146,29 146, ,59 3 Ενότητα 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους 19908, , , ,95 4 Συνολική Δαπάνη Ενότητες 1, 2 και , ,39 146, , ,98 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Ο Ανάδοχος θα έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 2. Ο Ανάδοχος Θα έχει πιστοποιητικό και εγγύηση της ποιότητας των υλικών από τον προμηθευτή. 3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση επιστροφής σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού από την Υπηρεσία. 4. Υποβολή με την τεχνική προσφορά έγγραφης δήλωσης του προσφέροντα: i) για το χρόνο ισχύος της προσφοράς (έως τη λήξη του εργου), καθώς και για το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ii) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. Οι επιβλέπουσες του έργου Παστραφίδου Σαββατώ Συντηρήτρια ΙΔΟΧ Ζωγράφου Ελευθερία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΙΔΟΧ Σελίδα 20 από 63

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα