ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ.ΚΩ.: Τηλέφωνο: , FAX.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για τις ανάγκες του υποέργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ» της πράξης «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-θάσου, Κύπρου 14, Τ.Κ , ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνολικού προϋπολογισμού με την προαίρεση 10% επί του αρχικού ποσού #50.601,98# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και 13% (41.231, ,68 ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, και μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Σελίδα 1 από 63

2 3. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομε νων του δημο σιου τομε α, τροποποι ηση του Ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογη της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Το ΠΔ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2891/Β/ ) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3114/Β/ ). 6. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/ Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ». 7. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α/45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α/98). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παραγρ 5 του Ν. 4049/2012 «Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 10. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/ ) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 11. Το άρθρο 12 παρ. 1 του ΠΔ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 12. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 13. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 14. Τα άρθρα του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 15. Το ΠΔ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 16. Το ΠΔ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 17. Την Υ.Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 18. Την παράγραφο 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Σελίδα 2 από 63

3 19. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 20. Την παρ. 3 του αρ. 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 εδάφ. β, του αρ. 238 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ). 21. Την παρ. 1 του αρ. 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ). 22. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 23. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566 /Β /2011) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τι θενται στη δια θεση τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 24. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) «ιαχείριση Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο ». 25. Το άρθρο 38 της υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 25. Το αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/5360 έγγραφο με θέμα: «Προσαρμογή διαδικασιών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ στο νέο οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α. 26. Την αριθ. 171/ (ΑΔΑ: Ω868Γ-ΚΣΣ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων ιαγωνισµών ή συνοπτικών ιαγωνισµών κατά την έννοια του άρθρου 143 του Ν.4281/ Την αριθ. 172/ απόφαση ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών πάσης φύσεως για την ΕΦΑΚΑΘ. 28. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 29. Την αριθ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ76/5374/ (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΤ1) απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». 30. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/18351/10908/631/253/ απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 31. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας», σύμφωνα με την με την υπ. αριθ / (ΑΔΑ: 7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Το με αριθ. Πρωτ. 4178/ (αριθ. Μητρώου 15REQ ) εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα επιβλεπόντων σχετικά με την Προμήθεια Εξοπλισμού, Εξειδικευμένων Εργαλείων και Αναλώσιμων Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» Την αριθ. 4311/ (ΑΔΑ: 77ΖΔ465ΦΘ3-Δ2Ξ) απόφαση έγκρισης για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Σας καλεί να συμμετάσχετε σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (#50.601,98# ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 10% επί του αρχικού ποσού, και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και 13% (41.231, ,68 ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ», υποβάλλοντας προσφορά Σελίδα 3 από 63

4 σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στη συνέχεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (3 ενότητες) είτε τμηματική ανά ενότητα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ενότητας. Η προσφορά για μέρος της ποσότητας ανά ενότητα που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναλυτικά, η δαπάνη ανά ενότητα προμήθειας είναι: Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α. Ενότητα 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών 4.670,56 Ενότητα 2: Αναλώσιμα Συντήρησης ,47 Ενότητα 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους ,95 Ολογράφως Τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά Είκοσι μια χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά Είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1, 2, ,98 Πενήντα χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά ΑΡΘΡΟ 1. Είδος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός και οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων ιαγωνισµών ή συνοπτικών Διαγωνισμών της ΕΦΑΚΑΘ, η οποία έχει οριστεί με την αριθ. 171/ (ΑΔΑ: Ω868Γ-ΚΣΣ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου. ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο του διαγωνισμού Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας». Όλες οι παραπάνω προμήθειες θα είναι σύμφωνες με την συνημμένη τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3. Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός των προς προμήθεια αγαθών είναι ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (#50.601,98# ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 10% επί του αρχικού ποσού και συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23% και 13% (41.231, ,68 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» με ΚΩΔΙΚΟ ΜΙΣ464760, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 2013ΣΕ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και χρηματοδότηση σύμφωνα με την υπ. αριθμ 21395/ (Α.Δ.Α:7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. ΑΡΘΡΟ 4. Σελίδα 4 από 63

5 Δημοσιότητα Το κείμενο της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.yppo.gr), στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (et.diavgeia.gov.gr) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΦΑΚΑΘ στην Καβάλα. ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή τευχών - Δικαίωμα συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - Τεχνική Έκθεση - Έντυπο Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς - Υπεύθυνες Δηλώσεις Υπόδειγμα Σύμβασης) από τα γραφεία της ΕΦΑΚΑΘ, Κύπρου 14 Καβάλα, τηλ , , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr στη διαδρομή Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εσωτερική μονάδα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, με τελευταία ημέρα την 29 η Ιουλίου Υπεύθυνη για την παράδοση των τευχών (σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή) ορίζεται η κα. Ζωγράφου Ελευθερία από τις 9.00 π.μ π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελμα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα, όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 6. Τόπος και χρόνος διαγωνισμού - απαιτούμενα στοιχεία προσφοράς Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΕΦΑΚΑΘ (Κύπρου 14, Καβάλα) στις 30 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ: 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (απλή ενυπόγραφη επιστολή με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, εκτός του κυρίως φακέλου). Στην αίτηση θα δηλώνεται επί ποινή αποκλεισμού ο αριθμός και η ονομασία της ενότητας ή των ενοτήτων στην/στις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 2. Σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: Σελίδα 5 από 63

6 ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.. Επωνυµία ιαγωνιζόµενου. (πλήρης επωνυµία, δ/ση, τηλ, φαξ).. Επωνυµία και πλήρη στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση ικριωμάτων για το έργο «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας», για τις ανάγκες του υποέργου «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» της πράξης «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» (Αριθµ. διακήρυξης 4358/ ) Ηµεροµηνία διαγωνισµού : 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.µ. Προς: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΑΣΟΥ Κύπρου 14 - ΤΚ ΚΑΒΑΛΑ Υπόψη Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρων Μειοδοτικών ιαγωνισµών Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου Εντός του κύριου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού: Ι. Τρεις χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι : A. Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και δύο (2) φωτοαντίγραφα αυτών. B. Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη τεχνική προσφορά, καθώς και δύο (2) φωτοαντίγραφα αυτής. Στον υποφάκελο αυτό θα υπάρχει επί ποινή αποκλεισμού χωριστός φάκελος για κάθε ενότητα. Γ. Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού, ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονομική προσφορά, καθώς και δύο (2) φωτοαντίγραφα αυτής. Στον υποφάκελο αυτό θα υπάρχει επί ποινή αποκλεισμού χωριστός φάκελος για κάθε ενότητα. Όλα τα παραπάνω έγγραφα δικαιολογητικά (πρωτότυπα και αντίγραφα) πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα. H Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να απορρίψει ξενόγλωσσα τεχνικά φυλλάδια λόγω αναρμοδιότητας στην μετάφραση τεχνικών όρων κατά τη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης του φακέλου τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με ημερομηνία υπογραφής εντός 30 ημερών, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου. Σελίδα 6 από 63

7 Να δηλώνεται ότι τηρούν τα προβλεπόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολούν και ευθύνονται για τη σωστή και ασφαλή μεταφορά από και προς το εργοτάξιο και συναρμολόγηση των υλικών. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με ημερομηνία υπογραφής εντός 30 ημερών, στην οποία να δηλώνεται ότι: Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007 Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρείας, ο υπογράφων τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις ως νόμιμος εκπρόσωπός της οφείλει να καταθέσει συνοδευτικά τα νόμιμα παραστατικά εκπροσώπησης. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, προσκομίζουν τα νόμιμα παραστατικά εκπροσώπησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, τη διακίνηση, τις αποστάσεις και γενικά όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη προμήθεια των υλικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει : α) το συνημμένο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς β) όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα αγαθά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, όπως και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση και στο πρότυπο τεχνικής προσφοράς. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορές θα είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα προσφορών. Θα είναι αναλυτικές, η τελική τιμή της προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα φέρουν μονογραφή σε κάθε σελίδα (πρωτότυπα & φωτοαντίγραφα αυτών) από τον διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού εντύπου, ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να ενσωματωθεί αυτούσιος. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται μόνο σε ευρώ, για την προμήθεια εξοπλισμού, εξειδικευμένων εργαλείων και αναλώσιμων υλικών συντήρησης, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, για παράδοση των ειδών στο εργοτάξιο του έργου στον Ι. Ναό Αγίας Σοφίας Δράμας και με ευθύνη και έξοδα του προσφέροντος. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής δε γίνονται δεκτές. Σελίδα 7 από 63

8 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (3 ενότητες) είτε τμηματική ανά ενότητα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ενότητας. Η προσφορά για μέρος της ποσότητας ανά ενότητα που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 7. Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών Ο προσφορές θα παραληφθούν μέχρι την 30η Ιουλίου 2015, τελευταία ημέρα παραλαβής των προσφορών και έως την ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισμού στις 10:00 π.μ. από την Γραμματεία της ΕΦΑΚΑΘ στα γραφεία της Εφορείας, - Κύπρου 14, Τ.Κ , ΚΑΒΑΛΑ (τηλ , )-. Προσφορές μπορούν να αποσταλούν με συστημένη επιστολή και να ανοιχτούν από την επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών ή Συνοπτικών Διαγωνισμών της ΕΦΑΚΑΘ με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. ΑΡΘΡΟ 8. Διάρκεια Παράδοσης προς προμήθεια αγαθών, Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης - Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της παράδοσης των αγαθών και εγκατάστασής τους ορίζεται να γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον/τους Ανάδοχο/Ανάδοχους και έως 25/11/2015. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/2007. Η παράδοση των προς προμήθεια αγαθών και η εγκατάστασή τους θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Δράμας. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, ο Ανάδοχος οφείλει να αρχίσει την παράδοση των προς προμήθεια αγαθών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών παραλαβών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσμία από την παραλαβή της πρώτης σχετικής ειδοποίησης από την επίβλεψη του έργου. Η ειδοποίηση θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο μέσω ταχυδρομικής επιστολής και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ. Η χρονοτριβή στην εκτέλεση των προμηθειών, η προμήθεια υλικών με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση αλλά και η άρνηση αντικατάστασης αυτών από τον Ανάδοχο, καθώς και η μη συμμόρφωση του Αναδόχου στις υποδείξεις των επιβλεπόντων, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη ειδοποίηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ.2 του Π.Δ.118/2007) - δίνει το δικαίωμα στην ΕΦΑΚΑΘ να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να διακόψει τη σύμβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Με την απόφαση έκπτωσης ο Ανάδοχος υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις και καθορίζεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών από το εργοτάξιο. Μετά την παρέλευση του πενθημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα αγαθά, πέραν του προστίμου, τα αγαθά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα ισχύοντα (άρθρο 33, παρ.1 του Π.Δ.118/2007). Κατά την παράδοση των ειδών και την εγκατάστασή τους στον προβλεπόμενο χώρο θα γίνεται έλεγχος από τους επιβλέποντες του έργου και αν αυτά δεν εμπίπτουν στις προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης ή έχουν υποστεί φθορές κατά τη φύλαξη ή τη μεταφορά τους δεν θα παραλαμβάνονται. Σελίδα 8 από 63

9 Η ισχύς των προσφορών θα είναι δεσμευτική για τους προσφέροντες για όλη την χρονική διάρκεια παράδοσης των αγαθών. Οι τελικές ποσότητες των προς προμήθεια αγαθών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από αυτές που αναγράφονται στην οικονομική προσφορά, ή ακόμα και να μην υλοποιηθούν καθόλου παραγγελίες για ένα ή περισσότερα είδη. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές ποσότητες των αγαθών θα είναι τέτοιες ώστε να μην ξεπεραστεί η συνολική δαπάνη που αντιστοιχεί στην ενότητα στην οποία ανήκουν. ΑΡΘΡΟ 9. Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών ή συνοπτικών Διαγωνισμών της ΕΦΑΚΑΘ θα συνεδριάσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. Η επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της συνεδρίασης για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αξιολογούνται, ως εκπρόθεσμες, αλλά επιστρέφονται σφραγισμένες. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και καταγράφονται τα στοιχεία της εσώκλειστης αίτησης συμμετοχής. Ακολουθεί η κατά σειρά αποσφράγιση των τριών υποφακέλων α)«δικαιολογητικα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β)«τεχνικη ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γ)«οικονομικη ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταγραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, μονογράφοντας αυτά ανά φύλλο. Οι προσφορές οι οποίες κατά οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δεν έγιναν αποδεκτές, δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης, αλλά οι υποφάκελοι σφραγισμένοι επιστρέφονται στους κατόχους τους (ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών). Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται χρόνος για την αποσαφήνιση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων τεχνικών προσφορών, δύναται να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες ή /και να ζητήσει τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου που θα ορίσει η ΕΦΑΚΑΘ. Στην ανωτέρω περίπτωση, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σε ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κοινοποιήσει εγκαίρως σε όλους τους συμμετέχοντες. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής θα επιλέξουν τον ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή ανά ενότητα, η γραμματέας θα συντάξει το σχετικό πρακτικό, το οποίο αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη, αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσματος στη Προϊσταμένη της Υπηρεσίας. Εν συνεχεία, ενημερώνονται για το αποτέλεσμα όλοι οι προσφέροντες με την παραλαβή του πρακτικού, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση επί του αποτελέσματος εντός των επόμενων τριών (3)εργάσιμων ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται στη γραμματεία της ΕΦΑΚΑΘ και αποφαίνεται τελεσίδικα η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 10. Αξιολόγηση φακέλων / προσφορών - Κριτήριο Αξιολόγησης Προσφορών Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ενότητα προμήθειας, εφόσον εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος της τεχνικής έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, ανάλογα με την προσφορά. Σελίδα 9 από 63

10 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της προσφοράς είναι ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει ολοκληρωμένη προσφορά, δηλαδή για όλα τα είδη ανά ενότητα όπως αναφέρονται στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικών προσφορών καθώς επίσης και σε συμμόρφωση προς όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Ως απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα παραπάνω άρθρα. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, καταχωρούνται σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς επιστρέφεται σφραγισμένος. Στην περίπτωση που στην πρώτη θέση ισοβαθμήσουν προσφορές με την ίδια οικονομική προσφορά, τότε η επιλογή του Αναδόχου θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές (άρθρο 21, παρ. β του Π.Δ.118/2007) ΑΡΘΡΟ 11. Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 2. Κατά των πράξεων ή παραλήψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της ΕΦΑΚΑΘ, η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή που αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που πιο πάνω αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές. Σελίδα 10 από 63

11 Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της ΕΦΑΚΑΘ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ευρώ και μεγαλύτερο των ευρώ. ΑΡΘΡΟ 12. Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης Η κατακύρωση του αποτελέσματος γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύμβασης και καλείται να προσκομίσει πριν την υπογραφή αυτής τα κάτωθι: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει, ότι δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμοδίας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά. Πλήρη στοιχεία της νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. Ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΦΑΚΑΘ. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Υπηρεσία δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με απλή δήλωσή της και να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη. Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τα στοιχεία της προσφοράς του Ανάδοχου. Επισυνάπτεται σχετικό σχέδιο σύμβασης. Σημειώνεται ότι η ΕΦΑΚΑΘ διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς άλλη υποχρέωση, να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο προ της υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 13. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ποινική ρήτρα Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης γι αυτό το σκοπό Τραπέζης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 Π.Δ.118/2007). Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 2% επί της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση του Εργοδότη και εντός τριών ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον Εργοδότη το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση του Εργοδότη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 14. Σελίδα 11 από 63

12 Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προς προμήθεια αγαθών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών πάσης φύσεως για την ΕΦΑΚΑΘ. Οι τμηματικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μέχρι τις 20 κάθε επόμενου μήνα και γίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε μέσω επιταγής για ποσά μεγαλύτερα από Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Πριν την πληρωμή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο λογιστήριο της ΕΦΑΚΑΘ τα εξής δικαιολογητικά: Τιμολόγια προμήθειας ειδών επί των οποίων θα γίνεται η ανάλογη παρακράτηση φόρου. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία θα συνοδεύουν κάθε τιμολόγιο, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Εφορείας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» με ΚΩΔΙΚΟ ΜΙΣ464760, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 2013ΣΕ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και χρηματοδότηση σύμφωνα με την υπ αριθμ 21395/ (Α.Δ.Α: 7ΗΟΕ465ΦΘΘ-1ΔΨ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (1 & 2) Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Προϊσταμένη της Εφορείας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Αρχαιολόγος με βαθμό Β Σελίδα 12 από 63

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καβάλα, Αρ. πρωτ ΠΡΟΣ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου ΘΕΜΑ: Προμήθεια Εξοπλισμού, Εξειδικευμένων Εργαλείων και Αναλώσιμων Υλικών Συντήρησης για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας». Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το έργο αφορά στη συντήρηση τοιχογραφιών και αρχιτεκτονικών μελών του ναού Αγίας Σοφίας Δράμας. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με κωδικό 2010 ΣΕ και εκτελείται με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία μας. Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν: Εργασίες καθαίρεσης μη κατάλληλων κονιαμάτων, εργασίες αντικατάστασης κονιαμάτων Εργασίες αποκάλυψης παλαιότερων στρωμάτων, στερέωσης υποστρωμάτων και ζωγραφικών επιφανειών Εργασίες καθαρισμού με μεικτά και μηχανικά μέσα και συντήρησης αρχιτεκτονικών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του έργου και τα αναλώσιμα, εργαλεία και τις συσκευές συντήρησης που διαθέτει η υπηρεσία, οι επιβλέποντες του έργου εκτιμούν ότι για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στον ναό της Αγίας Σοφίας Δράμας απαιτούνται τα παρακάτω: ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 4 τμχ ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 3 τμχ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 10 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 15 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ Νο 21 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΥΤΕΡΗ 15cm τμχ 4 7. ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΓΩΝΙΑ ΜΥΤΕΡΗ 16cm τμχ 4 8. ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 14cm τμχ 4 9. ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 12,5cm τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ 50cc τμχ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ 50cc τμχ ΓΟΥΔΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 144mm & ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 158mm τμχ 1 Σελίδα 13 από 63

14 16. ΜΠΟΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Διάμετρος χείλους 10cm τμχ ΜΠΟΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Διάμετρος χείλους 12cm τμχ ΜΠΟΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Διάμετρος χείλους 14cm τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΠΑΤΟΥΑΡ, 2'' πλάτους 50mm τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΠΑΤΟΥΑΡ, 3'' πλάτους 75mm τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΠΑΤΟΥΑΡ, 4'' πλάτους 100mm τμχ ΒΕΛΟΝΑ ενεμάτων 1,80mmx50mm τμχ ΒΕΛΟΝΑ ενεμάτων 2,50mmx55mm τμχ ΚΟΥΒΑΔΕΣ PVC12lt τμχ ΚΟΥΒΑΔΕΣ PVC15lt τμχ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ28 τμχ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ35 τμχ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Φ60 τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 1000 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 500 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 250 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 100 ml τμχ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 50 ml τμχ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ Κορδέλα 20m τμχ ΧΑΡΑΚΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1m τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no2, πλάτους 3,1mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no6, πλάτους 6,9mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no10, πλάτους 10,5mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό πλακέ (no18, πλάτους 10mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no00 διαμ. 1,5mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no1 διαμ. 1,9mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no4 διαμ. 3,2mm) τμχ ΠΙΝΕΛΟ ζωγραφικής συνθετικό στρογγυλό (no6 διαμ. 4,0mm) τμχ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ1lt τμχ ΦΙΑΛΗ Γυάλινη, 100ml τμχ ΦΙΑΛΗ Γυάλινη, 250ml τμχ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛΥΤΩΝ, 100 ml τμχ ΣΦΥΡΙ 300gr τμχ ΣΦΥΡΙ 500 gr τμχ ΚΑΛΕΜΙ τμχ ΒΕΛΟΝΙ τμχ ΜΑΤΣΟΛΑ τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΛΗ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ πλάτους 175mm τύπου Νο1 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ πλάτους 180mm τύπου Νο2 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ πλάτους 180mm τύπου Νο3 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 710 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου Νo 706 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 707 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 701 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 702 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 703 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 704 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 705 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 708 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 709 τμχ 5 Σελίδα 14 από 63

15 68. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 711 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 712 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΗ τύπου No 713 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΔΙΠΛΗ ΜΥΤΗ τύπου No 706 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΔΙΠΛΗ ΜΥΤΗ τύπου No 708 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΔΙΠΛΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ τύπου No 712 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 701 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 702 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 703 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 704 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 705 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 590 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 600 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 603 τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ τύπου Νο 604 τμχ ΨΑΛΙΔΙ 20cm τμχ ΧΑΡΑΚΑΣ 60cm τμχ ΠΙΝΕΛΟ βερνικιού/ πλακέ μαλακό, Νο 1 1/2 τμχ ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ 3" τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΩΝΙΩΔΗΣ 20cm τμχ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΥΘΕΙΑ 30cm τμχ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΠΟΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΥΘΕΙΑ 48cm τμχ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Αναλώσιμα συντήρησης Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 100% ΚΙΛΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΛΙΤΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ, για στερέωση ΛΙΤΡΟ YΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ τμχ των 25kg ΑΚΕΤΟΝΗ/2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ τμχ 20lt 6 6. ΑΟΣΜΟ WHITE SPIRIT τμχ 20lt 5 7. ΑΙΘΑΝΟΛΗ τμχ 2,5 lt ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ βασισμένο στο ελαϊκό κάλιο ΛΙΤΡΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ υδατικής βάσης με βενζυλική αλκοόλη ΚΙΛΟ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΙΛΟ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ (Διττανθρακική αμμωνία) ΚΙΛΟ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΙΛΟ ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ Νατρίου ΚΙΛΟ E.D.T.A. 2NA Pure τμχ 2 Kgr Συμπυκνωμένο ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΛΙΤΡΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 0-1/0-3mm ΚΙΛΟ ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ 0-1mm ΚΙΛΟ ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ 0-1mm ΚΙΛΟ ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΩΧΡΑ ΚΙΛΟ ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΩΧΡΑ τμχ 100gr ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΠΡΑ ΩΜΗ ΚΙΛΟ 10 Σελίδα 15 από 63

16 22. ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΠΡΑ ΩΜΗ τμχ 100gr ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ συσκευασία 24 τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 19mmX50m, τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 30mmX50m τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 50mmX50m τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ για ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 19mm τμχ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ για ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 25mm τμχ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΙ ΚΛΑΣΕΡ τμχ ΤΟΥΛΠΑΝΙ Γάζας ΜΕΤΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ στεγνού καθαρισμού τμχ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ (No 5) 10,5Χ7Χ3cm τμχ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ( No 8) 10Χ13Χ5cm τμχ ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΛΟ(1kgr) ΦΠΑ 13% τμχ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Αμμωνίας τμχ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΛΥΦΙΛΤΡΑ οργανικών ατμών, ανόργανων και όξινων αερίων τμχ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ τμχ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕΤΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕΤΡΟ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ large, των 6 gr/ γάντι ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ medium, των 6 gr/ γάντι ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ small, των 6 gr/ γάντι ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ ΜΠΑΖΟΣΑΚΟΥΛΕΣ 50x70cm κιλό ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΙΛΟ ΥΓΡΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΛΙΤΡΟ SODIUM LAURETH SULFATE ΛΙΤΡΟ ΣΑΠΩΝΑΣ ΚΙΛΟ ΣΑΠΩΝΑΣ ΚΙΛΟ ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΙΛΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ τμχ 750ml ΕΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΛΙΤΡΟ ΣΕΠΙΟΛΙΘΟΣ ΚΙΛΟ ΤΟΥΛΠΑΝΙ Γάζας ΜΕΤΡΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ τμχ 15 κιλών ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΜ - ΡΟΛΟ (πλάτος 30cm -μήκος 100m) τμχ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Αφυγραντήρας - υγραντήρας - ιονιστής τμχ 2 2. Αφυγραντήρας (230 Volt/ 50HZ) τμχ 1 3. Λάμπα μεγεθυντική επιδαπέδια τροχήλατη στρογγυλή τμχ 5 4. Λάμπα μεγεθυντική επιτραπέζια στρογγυλή τμχ 5 5. Ψηφιακός ζυγός 5200/1gr τμχ 1 6. Ψηφιακός ζυγός 12kgr/1gr τμχ 1 7. Φορητή συσκευή μέτρησης περιεχόμενης. υγρασίας τμχ 1 8. Καταγραφικό θερμοκρασίας, σχετικής & απόλυτης υγρασίας και σημείου τμχ 8 Σελίδα 16 από 63

17 συμπύκνωσης υδρατμών 9. Βάση ασφαλείας τοίχου των παραπάνω καταγραφικών τμχ Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων των παραπάνω καταγραφικών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας τμχ Καλώδιο usb σύνδεσης καταγραφικών (για μεταφορά δεδομένων στον Η/Υ) τμχ Υγρασιοστάτης για τον παραπάνω αφυγραντήρα (230 Volt / 50HZ) τμχ Στήλη απιονισμού 2000 λίτρων τμχ Ηλεκτρική σκούπα εργοταξίου τμχ Ανταλλακτικό φίλτρο (σακούλα) για την παραπάνω ηλεκτρική σκούπα τμχ Ηλεκτρικό δράπανο + κασετίνα τμχ Αναδευτήρας κονιαμάτων 60cm(ως εξάρτημα στο ηλεκτρικό δράπανο) τμχ Αυτόνομη ηλεκτρική εστία τμχ Πιστόλι θερμού αέρα τμχ Πεχάμετρο / αγωγιμόμετρο τμχ Συστολικό ακροφύσιο για πιστόλι θερμού αέρα σετ Ξέστρο Υπερήχων τμχ Ακροφύσιο τύπου Α για το παραπάνω ξέστρο τμχ Ακροφύσιο τύπου Β για το παραπάνω ξέστρο τμχ Ακροφύσιο τύπου C για το παραπάνω ξέστρο τμχ 10 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα παραπάνω υλικά, εργαλεία και συσκευές θα είναι αναγνωρισμένης εταιρείας που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού, εργαλείου ή συσκευής θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και συσκευές της ενότητας 3 θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών τους και από τις εξουσιοδοτήσεις του προμηθευτή να παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για τα είδη. Σε περίπτωση βλάβης εντός του διαστήματος κατά το οποίο το αντικείμενο καλύπτεται από εγγύηση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει: Το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς συμπληρωμένο Α) για τις ενότητες 1 και 2 : Με την αναγραφή του κατασκευαστή και του μοντέλου του προϊόντος Β) για την ενότητα 3: Με την αναγραφή του κατασκευαστή, του μοντέλου του προϊόντος, της χρονικής διάρκειας της προσφερόμενης εγγύησης και παραπομπής σε αριθμημένη σελίδα φυλλαδίου με τεχνικά χαρακτηριστικά η οποία συνυποβάλλεται (βλ. παρακάτω). o Για τις ενότητες 1 και 2, υπογεγραμμένη υπεύθυνη ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ, στην οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύσει είναι Σελίδα 17 από 63

18 άριστης ποιότητας, είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται και ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. o Για τα είδη της ενότητας 3, απαιτείται: Α. Η προσκόμιση επίσημων τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών. Ως επίσημα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυπώσεις τέτοιων εγγράφων από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο. Όλα τα συνημμένα τεχνικά φυλλάδια / σχόλια στα οποία παραπέμπει ο προσφέρων στη στήλη με τίτλο παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια / σχόλια πρέπει να φέρουν αρίθμηση και πρωτότυπη μονογραφή του προσφέροντος. Τα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. H Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να απορρίψει ξενόγλωσσα τεχνικά φυλλάδια λόγω αναρμοδιότητας στην μετάφραση τεχνικών όρων κατά τη διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης του φακέλου τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. Β. Υποβολή βεβαίωσης ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ειδών ή ελλείψει βεβαίωσης - υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, από το οποίο να προκύπτει το χρονικό διάστημα εγγύησης και ότι ο προσφέρων είναι εξουσιοδοτημένος για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των ειδών αυτών (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.). Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση για τον i) χρόνο ισχύος της προσφοράς (έως τη λήξη του έργου), καθώς και τον χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ii) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης Γ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στο χώρο του έργου, με ευθύνη του αναδόχου, εντός είκοσι (20) ημερών από την κάθε παραγγελία. Οι ποσότητες που αναφέρονται θα απορροφώνται τμηματικά στη διάρκεια υλοποίησης του έργου, έως τις 25/11/2015. Οι προσφορές για τις ποσότητες του παραπάνω πίνακα θα αφορούν ολόκληρη αυτή την περίοδο και τυχόν ανατιμήσεις στην καθαρή αξία των προσφερόμενων ειδών δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/ αρ.17. Επίσης δίνεται η δυνατότητα οι προσφορές να αφορούν μία ή περισσότερες ενότητες ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι προσφορές πρέπει να αφορούν όλα τα είδη της ενότητας. Η διάθεση και φύλαξη των υλικών σε καλή κατάσταση συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην προσφορά περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς στον χώρο του έργου και το κόστος εγκατάστασης συσκευών και εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα για τις υφιστάμενες συνθήκες (προσβασιμότητα, κυκλοφοριακές συνθήκες κ.λπ.) που ενδέχεται να επηρεάσουν τις Σελίδα 18 από 63

19 οικονομικές προσφορές τους και κατά συνέπεια την εξέλιξη των εργασιών που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ο προϋπολογισμός προμήθειας των αγαθών αναλύεται στους παρακάτω Πίνακες: ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών: Α/Α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΜΧ 87 5,70 495,90 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΜΧ 184 4,10 754,40 3 ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΧ 328 0,70 229,60 4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΧ 205 9, ,10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αναλώσιμα Συντήρησης: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΙΤΡΟ , ,00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΙΛΟ 228 8, ,60 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ , ,20 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 160 2,00 320,00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ 329 7, , ΚΙΛΑ , , ΚΙΛΑ 32 12,75 408, ΤΕΜΑΧΙΟ 6 43,00 258,00 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ, ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 57 89, ,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 39,00 156,00 Σελίδα 19 από 63

20 ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ α/α Μερική Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.: Φ.Π.Α. 23%: Φ.Π.Α. 13%: Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α.: Ενότητα 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, 1 Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών 3452,00 793, ,96 2 Ενότητα 2: Αναλώσιμα Συντήρησης 15932, ,46 159, ,36 3 Ενότητα 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους 18099, , ,77 4 Συνολική Δαπάνη Ενότητες 1, 2 και , ,19 159, ,09 Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση των υλικών που θα χρειαστούν για τη συντήρηση είναι εξαιρετικά δύσκολη και εξαρτάται κάθε φορά από την παθολογία του εκάστοτε μνημείου ή αντικειμένου. Για το λόγω αυτό θεωρούμε σκόπιμο να υπάρξει η δυνατότητα προαίρεσης και απομείωσης έως 10% στο παραπάνω καθαρό ποσό. Ως εκ τούτου, η δαπάνη επαναϋπολογίζεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΟΣΩΝ α/α Μερική Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.: Φ.Π.Α. 23%: Φ.Π.Α. 13%: Συνολο Φ.Π.Α.: Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α.: Ενότητα 1: Εργαλεία, Εργαλειομηχανές, 1 Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Μέρη αυτών 3797,20 873,36 873, ,56 2 Ενότητα 2: Αναλώσιμα Συντήρησης 16399, , , , ,30 146,29 146, ,59 3 Ενότητα 3: Ηλεκτρικές Συσκευές και ανταλλακτικά τους 19908, , , ,95 4 Συνολική Δαπάνη Ενότητες 1, 2 και , ,39 146, , ,98 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Ο Ανάδοχος θα έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 2. Ο Ανάδοχος Θα έχει πιστοποιητικό και εγγύηση της ποιότητας των υλικών από τον προμηθευτή. 3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση επιστροφής σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού από την Υπηρεσία. 4. Υποβολή με την τεχνική προσφορά έγγραφης δήλωσης του προσφέροντα: i) για το χρόνο ισχύος της προσφοράς (έως τη λήξη του εργου), καθώς και για το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ii) ότι εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις τις διακήρυξης. Οι επιβλέπουσες του έργου Παστραφίδου Σαββατώ Συντηρήτρια ΙΔΟΧ Ζωγράφου Ελευθερία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΙΔΟΧ Σελίδα 20 από 63

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2810 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ: 2776 Πολύγυρος, 15 Ιουνίου 2011

Αριθ. πρωτ: 2776 Πολύγυρος, 15 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12, 631 00 Πολύγυρος Αρμόδιος: Μαρία Σαρακινού Τηλέφωνο: 23710-22.060 Τηλέφωνο: 2310-285.163

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX:

ΑΔΑ: ΒΟΖΑ469Β4Μ-ΔΓΚ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ FAX: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 84/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7082 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Φ. Φ1/5/Μ-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ

Θ.Φ. Φ1/5/Μ-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ Αναρτητέο στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Θ.Φ. Φ1/5/Μ-Ε Ταχ. Δ)νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25 ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη των συµβαλλοµένων, υπό την εκτεθείσα αυτής ιδιότητα, και έχοντας υπόψη o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, 18 εκεµβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. :7161 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 8/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ1/5/Μ-Ε/5662 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας»

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΥ 6516,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 6516,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9 η ΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Δ/νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη: 06/12/2011 Τ.Κ. : 554 01 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2811 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 915 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.900,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πρέβεζα, 11/09/2017 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πρέβεζα, 11/09/2017 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πρέβεζα, 11/09/2017 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα