ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της ης ΥΠΕ ΑΤΤΙ ΚΗΣ.... Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία και Νοσοκομειακές Μονάδες αρμο διότητας της 2ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ... 2 Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑ ΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελο ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλά δας... 6 Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία και Νοσοκομειακές Μονάδες αρμο διότητας της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/37773/3 () Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νο σοκομεία αρμοδιότητας της ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, και του Ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /200), όπως ισχύουν. β) των άρθρων 2 και 5 του Ν. 4052/202 «Νόμος αρμο διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικο νομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α /202). γ) του άρθρου 25 (παρ. ) του Ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 43/Α /983) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α /2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) του άρθρου 64 παρ. του Ν. 207/992 «Εκσυγχρονι σμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 23/Α /992). ε) του άρθρου 34 του Ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 65/Α /997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (98/Α /2005). η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. θ) του Π.Δ/τος 03/2004 (ΦΕΚ 70/Α /2004) «Περιορι σμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. ι) της παρ. 34 του άρθρου 9 του Ν. 4057/202 Πειθαρχι κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54/Α /202). ια) το γεγονός ότι υπηρετεί ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερες κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού. 2. Την υπ αρ. Υ4α/οικ 84627/20 υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους», (ΦΕΚ 68/ Β /20) όπως ισχύει.

2 20234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 205/ Β /202). 4. Την υπ αρ. οικ.660/ (ορθή επανακοι νοποίηση/ ) εισήγηση της ης ΥΠΕ Αττικής. 5. Το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ/ (ΘΕΜΑ 2 ), αποφασίζουμε: Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και έχουν κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Νοσοκομεία ή Νοσοκομειακές μονάδες ενώ συγχρόνως συνιστώνται ανά Νοσοκομείο ή Νοσοκομει ακή μονάδα, οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Α. ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Α.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ 4 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ 4 Α.2. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ A.3. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Α2. ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. 2 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΙΣ 7 A2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΠΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για 2 την κατάληψη των εν λόγω για τη λει τουργία ειδικών τμημάτων/μονάδων, εκτός τις κατοχής του τίτλου τις παιδι ατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορί ζεται κατά τη διάρκεια τις προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λει τουργία ειδικών τμημάτων/μονάδων, εκτός τις κατοχής του τίτλου τις παιδι ατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορί ζεται κατά τη διάρκεια τις προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ/ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μονάδων, εκτός τις κατοχής του τίτλου τις παιδι ατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορί ζεται κατά τη διάρκεια τις προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις) 3 2 3

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μονά δων, εκτός τις κατοχής του τίτλου τις παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά τη διάρκεια τις προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι κές αποφάσεις) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 9 Α2.2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μονά δων, εκτός της κατοχής του τίτλου της παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι κές αποφάσεις) ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 8 A3. ΓΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΚΑ Α3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ A4. ΓΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕ ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 A4.2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Α5. ΓΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Α5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕ ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 6/200 για την εξει δίκευση στη Λοιμωξιολογία) ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3

4 20236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 Β2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με γνωστικό αντικείμε νο στο Σακχαρώδη Διαβήτη) ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 6 Β. 3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 3 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 6 Β. 4. ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 8 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 8 Β. 5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 2 ΩΡΛ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 7 ΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΙ 4 ΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥ ΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙ ΔΩΝ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟ ΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με απο δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με απο δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνο σοκομειακή περίθαλψη και διαχείρι ση διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 27

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μο νάδων, εκτός της κατοχής του τίτλου της παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι κές αποφάσεις) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μονά δων, εκτός της κατοχής του τίτλου της παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι κές αποφάσεις) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μονά δων, εκτός της κατοχής του τίτλου της παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι κές αποφάσεις") ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μονά δων, εκτός της κατοχής του τίτλου της παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι κές αποφάσεις) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕ 3 ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 27 Για την κατάληψη θέσεων σε ΜΕΘ και ΜΕΝΝ, εκτός της κατοχής του τίτλου μιας () εκ των αναφερομένων ειδικοτήτων, απαιτείται και η συνδρομή των προϋπο θέσεων του άρθρου 84 του Ν. 207/92, όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει. Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης βαθμού Επιμ. Α και Επιμ. Β για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ. Υ4α/549/3 (2) Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νο σοκομεία και Νοσοκομειακές Μονάδες αρμοδιότη τας της 2ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, και του Ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /200), όπως ισχύουν. β) των άρθρων 2 και 5 του Ν. 4052/202 «Νόμος αρμο διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικο νομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α /202). γ) του άρθρου 25 (παρ. ) του Ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 43/Α /983) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α /2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) του άρθρου 64 παρ. του Ν. 207/992 «Εκσυγχρονι σμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 23/Α /992). ε) του άρθρου 34 του Ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκσυγ χρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπη ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 65/Α /997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/ Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (98/Α /2005). η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. θ) του Π.Δ/τος 03/2004 (ΦΕΚ 70/Α /2004) «Περιορι σμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. ι) της παρ. 34 του άρθρου 9 του Ν. 4057/202 Πειθαρχι κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί ου(φεκ 54/Α /202). ια) το γεγονός ότι υπηρετεί ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερες κοινές

6 20238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπουργικές αποφάσεις, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκε ται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού. 2. Την υπ αρ. Υ4α/οικ 84627/20 υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρό που διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους, (ΦΕΚ 68/ Β /20) όπως ισχύει. 3. Την υπ αρ.υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 205/Β /202). 4. Την υπ αρ. 0647/9269/ εισήγηση της 2ης ΥΠΕ Αττικής. 5. Το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ/ (ΘΕΜΑ 2ο), αποφασίζουμε: Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και έχουν κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Νοσοκομεία ή Νοσοκομειακές μονάδες ενώ συγχρόνως συνιστώνται ανά Νοσοκομείο ή Νοσοκομει ακή μονάδα, οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. A. ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΝ/ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΝ/ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΩΡΛ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟ ΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΔΡΕΟΥ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕ ΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΔΡΕΟΥ» ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΔΡΕΟΥ» ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΔΡΕΟΥ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕ ΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟ ΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑ ΛΕΙΟ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙ ΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΑ ΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 20 Α.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΔΟΥ «ANΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την κατάληψη των 3 θέσεων αυτών προκειμένου να λει τουργήσει η ΜΕΝΝ απαιτείται η συν δρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 207/92, όπως ισχύει καθώς σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ αρ. ΔΥΓ/52680 ΦΕΚ 802/Β/93), όπως ισχύει. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. (για την κατάληψη της θέσης αυτής προκειμένου να λειτουργήσει το ΤΕΠ απαιτείται η συνδρομή των προϋπο θέσεων που ορίζονται στις διατάξεις της υπ αρ. Υ4δ/ΓΠ οικ 22869/202 ΦΕΚ 874/Β/2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 8 Α.2. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΛ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 7 Α.3. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 3

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΩΡΛ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 5 A2. ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΝ / ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ A2. NOΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΛ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 A3. Γ.Ν ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ A3. NOΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Α3. 2 NOΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 2 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 2 A4. Γ.Ν ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» A4. NOΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ AIMAΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εξει δίκευση στο αντικείμενο πλάσματος) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 A4. 2 NOΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. Β. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ Β.2 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΣ. (ΤΕΠ για την κατάληψη της θέσης αυτής απαιτείται η συνδρομή των προ ϋποθέσεων που ορίζονται στις διατά ξεις της υπ αρ. Υ4δ/ΓΠ οικ 22869/202 ΦΕΚ 874/Β/2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 6 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 6

8 20240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β.3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Β.4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΙΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 Β.5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ /ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 2 Για την κατάληψη θέσεων σε ΜΕΘ και ΜΕΝΝ, εκτός της κατοχής του τίτλου μιας () εκ των αναφερομένων ειδικοτήτων, απαιτείται και η συνδρομή των προϋπο θέσεων του άρθρου 84 του Ν. 207/92, όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει. Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης βαθμού Επιμ. Α και Επιμ. Β για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ. Υ4α/2355/3 (3) Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νο σοκομεία αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, και του Ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /200), όπως ισχύουν. β) των άρθρων 2 και 5 του Ν. 4052/202 «Νόμος αρμο διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικο νομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α /202). γ) του άρθρου 64 παρ. του Ν. 207/992 «Εκσυγχρονι σμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 23/Α /992). δ) του άρθρου 25 (παρ. ) του Ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 43/Α /983) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α /2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ε) του άρθρου 34 του Ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 65/Α /997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/ Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (98/Α /2005). η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. θ) του Π.Δ/τος 03/2004 (ΦΕΚ 70/Α /2004) «Περιορι σμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. ι) της παρ. 34 του άρθρου 9 του Ν. 4057/202 Πειθαρχι κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54/Α /202). ια) το γεγονός ότι υπηρετεί ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερες κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού. 2. Την υπ αρ. Υ4α/οικ 84627/20 υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», (ΦΕΚ 68/ Β /20) όπως ισχύει.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αρ.υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 205/Β /202). 4. Την υπ αρ. 739/ εισήγηση της 3ης ΥΠΕ Mακεδονίας. 5. Το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ/ (ΘΕΜΑ 2ο), αποφασίζουμε: Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και έχουν κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Νοσοκομεία ή Νοσοκομειακές μονάδες ενώ συγχρόνως συνιστώνται ανά Νοσοκομείο ή Νοσοκομει ακή μονάδα, οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Α.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Α2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Α2.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ Α2.2. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 ΩΡΛ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ Β2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευ ση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείρι ση διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ. Υ4α/28393/3 (4) Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νο σοκομεία αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, και του Ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /200), όπως ισχύουν. β) των άρθρων 2 και 5 του Ν. 4052/202 «Νόμος αρμο διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικο νομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α /202). γ) του άρθρου 64 παρ. του Ν. 207/992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 23/Α /992). δ) του άρθρου 25 (παρ. ) του Ν. 397/983 «Εθνικό Σύστη μα Υγείας» (ΦΕΚ 43/Α /983) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφω να με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α /2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10 20242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) του άρθρου 34 του Ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 65/Α /997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/ Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (98/Α /2005). η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. θ) του Π.Δ/τος 03/2004 (ΦΕΚ 70/Α /2004) «Περιορι σμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. ι) της παρ. 34 του άρθρου 9 του Ν. 4057/202 Πειθαρχι κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί ου(φεκ 54/Α /202). ια) το γεγονός ότι υπηρετεί ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερες κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού. 2. Την υπ αρ. Υ4α/οικ 84627/20 υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», (ΦΕΚ 68/ Β /20) όπως ισχύει. 3. Την υπ αρ.υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 205/Β /202). 4. To από 8/4/203 ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης. 5. Το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ/ (ΘΕΜΑ 2ο), αποφασίζουμε: Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και έχουν κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Νοσοκομεία ή Νοσοκομειακές μονάδες ενώ συγχρόνως συνιστώνται ανά Νοσοκομείο ή Νοσοκομει ακή μονάδα, οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. A. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Α.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 8 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟ 2 ΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 8 Α2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ/ΚΥ ΓΟΥ ΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Α2.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ/ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Β2. ΑΝΤΙΚΑΡ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘHΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΛ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 5

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β3. ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Aριθμ. Υ4α/οικ (5) Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νο σοκομεία αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, και του Ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /200), όπως ισχύουν. β) των άρθρων 2 και 5 του Ν. 4052/202 «Νόμος αρ μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α /202). γ) του άρθρου 64 παρ. του Ν. 207/992 «Εκσυγχρονι σμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 23/Α /992). δ) του άρθρου 25 (παρ. ) του Ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 43/Α /983) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α /2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ε) του άρθρου 34 του Ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 65/Α /997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/ Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (98/Α /2005). η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. θ) του Π.Δ/τος 03/2004 (ΦΕΚ 70/Α /2004) «Περιορι σμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. ι) της παρ. 34 του άρθρου 9 του Ν. 4057/202 Πειθαρχι κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί ου(φεκ 54/Α /202). ια) το γεγονός ότι υπηρετεί ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερες κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού. 2. Την υπ αρ. Υ4α/οικ 84627/20 υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», (ΦΕΚ 68/ Β /20) όπως ισχύει. 3. Την υπ αρ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 205/ Β /202). 4. Την υπ αρ. 605/ εισήγηση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 5. Το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ/ (ΘΕΜΑ 2ο), αποφασίζουμε: Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και έχουν κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Νοσοκομεία ή Νοσοκομειακές μονάδες ενώ συγχρόνως συνιστώνται ανά Νοσοκομείο ή Νοσοκομει ακή μονάδα, οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ ΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. A. ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛIΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Α.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Για την κατάληψη της θέσης εκτός της κατοχής του τίτλου μιας () εκ των ανωτέρω αναφερομέ νων ειδικοτήτων, απαιτείται και η συν δρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 207/92) ΣΥΝΟΛΟ 3

12 20244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ανήκει στη Νοσ. Μονάδα Χαλκίδας) ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 (ανήκει στη Νοσ. Μονάδα KY Καρύστου) ΣΥΝΟΛΟ 3 Α2.. ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για τις ανάγκες του Π.Π.Ι. Σκύρου) ΣΥΝΟΛΟ Α2.2. ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ A3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ Α.3.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Α.3.2. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΩΝ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟ ΓΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Για την κατάληψη των θέσεων στη ΜΕΘ (ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) εκτός της κατοχής του τίτλου μιας () εκ των ανωτέρω αναφερομένων ειδικοτήτων, απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 207/92. Β2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Β3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ. Υ4α/27878/3 (6) Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νο σοκομεία αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, και του Ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /200), όπως ισχύουν. β) των άρθρων 2 και 5 του Ν. 4052/202 «Νόμος αρ μοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α /202). γ) του άρθρου 25 (παρ. ) του Ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 43/Α /983) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α /2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) του άρθρου 64 παρ. του Ν. 207/992 «Εκσυγχρονι σμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 23/Α /992).

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) του άρθρου 34 του Ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 65/Α /997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/ Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (98/Α /2005). η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. θ) του Π.Δ/τος 03/2004 (ΦΕΚ 70/Α /2004) «Περιορι σμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. ι) της παρ. 34 του άρθρου 9 του Ν. 4057/202 Πειθαρχι κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54/Α /202). ια) το γεγονός ότι υπηρετεί ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερες κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού. 2. Την υπ αρ. Υ4α/οικ 84627/20 υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», (ΦΕΚ 68/ Β /20) όπως ισχύει. 3. Την υπ αρ.υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 205/Β /202). 4 Τις υπ αρ. 867/ και 94/ εισηγή σεις της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας 5. Το πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ/ (ΘΕΜΑ 2ο), αποφασίζουμε: Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και έχουν κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Νοσοκομεία ή Νοσοκομειακές μονάδες ενώ συγχρόνως συνιστώνται ανά Νοσοκομείο ή Νοσοκομει ακή μονάδα, οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. A. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑ ΤΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.2. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Α2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Α2.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α3.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟ ΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΞΟΥ ΡΙΟΥ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ(ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΞΟΥ ΡΙΟΥ) Α4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α4.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α4.2. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ Κ.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΩΡΛ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

14 20246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Α5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (της Νοσ. Μονάδας Αιγίου) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (της Νοσ. Μονάδας Αιγίου) Α5.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Α5.2. ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ Κ.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α6.. ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (της Νος. Μονάδας Κ.Υ. Μολάων) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (της Νοσ. Μονάδας ΣΠΑΡΤΗΣ) ΩΡΛ (της Νοσ. Μονάδας ΣΠΑΡΤΗΣ) ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ(της Νοσ. Μονάδας ΣΠΑΡΤΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ 4 Α7.. ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 3 Α7.2. ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟ 5 ΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 8 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 5 ΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ 8 Β2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙ ΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για την κατάληψη των εν λόγω για τη λειτουργία ειδικών τμημάτων/μονά δων, εκτός της κατοχής του τίτλου της παιδιατρικής ειδικότητας, μπορεί να καθορίζεται κατά τη διάρκεια της προκήρυξης η απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο (σύμφωνα με ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις) Β3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 Β4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΛ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Β6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Β7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 4 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ F Αριθμ. Υ4α/30233/3 (7) Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νο σοκομεία και Νοσοκομειακές Μονάδες αρμοδιότη τας της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, και του Ν. 2889/200 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /200 ), όπως ισχύουν. β) των άρθρων 2 και 5 του Ν. 4052/202 «Νόμος αρμο διότητας Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημο κρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικο νομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α /202). γ) του άρθρου 25 (παρ. ) του Ν. 397/983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 43/Α /983) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α /2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) του άρθρου 64 παρ. του Ν. 207/992 «Εκσυγχρονι σμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 23/Α /992). ε) του άρθρου 34 του Ν. 259/997 «Ανάπτυξη και εκσυγ χρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπη ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 65/Α /997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. στ) των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/ Α /2005), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ζ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (98/Α /2005). η) το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. θ) του Π.Δ/τος 03/2004 (ΦΕΚ 70/Α /2004) «Περιορι σμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. ι) της παρ. 34 του άρθρου 9 του Ν. 4057/202 Πειθαρχι κό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54/Α /202). ια) το γεγονός ότι υπηρετεί ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερες κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ιατρικού προσωπικού. 2. Την υπ αρ. Υ4α/οικ 84627/20 υπουργική απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», (ΦΕΚ 68/ Β /20) όπως ισχύει. 3. Την υπ αρ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 205/Β /202). 4. Την υπ αρ. 3822/ εισήγηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 5. Το Πρακτικό της 25ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ/ (ΘΕΜΑ 2ο), αποφασίζουμε: Καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 397/83, όπως αυτές ισχύουν, στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και έχουν κατανεμηθεί στα αντίστοιχα Νοσοκομεία ή Νοσοκομειακές μονάδες ενώ συγχρόνως συνιστώνται ανά Νοσοκομείο ή Νοσοκομει ακή μονάδα, οι κάτωθι αναλυτικά οριζόμενες θέσεις: Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕ ΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. A. ΓΝ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΝ / ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΝ / ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΝ/ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟ ΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟ ΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

16 20248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΩΡΛ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώ ση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδί κευση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώ ση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη και δι αχείριση διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας) ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ/ΚΥ ΝΕ ΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟ ΝΑΔΑ/ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ/ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ/ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ/ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ/ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 5 Α.. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 4 Α.2. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 5 Α.3. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ / ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΛ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 7 A2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑ ΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Α2.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΣΥΝΟΛΟ 4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ A2. 2. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑ ΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙ ΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΩΡΛ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 3 Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευ ση στη ΜΕΘ) Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείρι ση διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 3 Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης βαθμού Επιμ. Α και Επιμ. Β για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 203 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3677 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Η συµπληρωµατικότητα εθνικών πολιτικών µε τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 2/7/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. Α3β/οικ 49910 Τμήμα Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 449 25 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5072/6 Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλε κτρονικής υποβολής εντύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα