Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών"

Transcript

1 Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) Θέρμη - Θεσσαλονίκη Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ποολίβαδα και των φυτοκοινωνιών που αναγνωρίσθηκαν σε κάθε έναν από αυτούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων που έγινε στην Ελλάδα την περίοδο Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι στην Ελλάδα απαντούν 17 ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων, οι οποίοι εμφανίζονται σε 108 εκ των 237 χερσαίων περιοχών που χαρτογραφήθηκαν και στους οποίους απαντούν πάνω από 100 φυτοκοινωνίες. Η έκταση που καταλαμβάνουν είναι ha. Λέξεις κλειδιά: Ποολίβαδα, τύποι οικοτόπων, πλούτος φυτοκοινωνιών. Εισαγωγή Στην Ελλάδα, ποολίβαδα απαντούν σε πολλές περιοχές με διαφορετικές κλιματικές και εδαφικές συνθήκες. Στην πλειονότητά τους, τα ελληνικά ποολίβαδα δεν αποτελούν φυτοκοινωνίες-κλίμαξ, καθώς δημιουργήθηκαν μετά από αλλεπάλληλες εκχερσώσεις, πυρκαγιές και υπερβόσκηση (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992) που περιόρισαν την ξυλώδη βλάστηση σε ποσοστά όχι μεγαλύτερα του 10-15% (Papanastasis 1999). Ποολίβαδα-κλίμαξ εμφανίζονται σε περιοχές όπου λόγω των κλιματικών ή εδαφικών συνθηκών, η ανάπτυξη ξυλώδους βλάστησης είναι εξαιρετικά δύσκολη (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992). Για παράδειγμα, ποολίβαδα-κλίμαξ απαντούν σε υγροτόπους όπου λόγω των ιδιαίτερων εδαφικών συνθηκών (υψηλή φρεάτια στάθμη, υψηλή αλατότητα) η ανάπτυξη ξυλώδους βλάστησης είναι ιδιαιτέρως δυσχερής (Παπαμίχος 1985). Η βλάστηση των ποολίβαδων της Ελλάδας είναι ελάχιστα γνωστή, διότι η εθνική απογραφή λιβαδικών πόρων δεν έχει ολοκληρωθεί και η βλάστηση της χώρας δεν έχει χαρτογραφηθεί πλήρως. Η μόνη χαρτογράφηση της βλάστησης, που έστω ενδεικτικά καλύπτει όλη τη χώρα, έγινε με το έργο "Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης" (ΥΠΕΧΩΔΕ 2001). Το έργο αυτό, πιο γνωστό και ως "το έργο της χαρτογράφησης των οικοτόπων" κάλυψε 237 χερσαίες περιοχές και έκταση περί τα 1, ha η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 12% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας. Η παρούσα εργασία βασίζεται στο έργο της χαρτογράφησης των οικοτόπων και προσπαθεί να καλύψει μέρος του κενού πληροφοριών σχετικά με τον πλούτο και την έκταση των ποολίβαδων στην Ελλάδα. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 455

2 Π. Κακούρος Μέθοδοι και υλικά Τα γεωγραφικά δεδομένα ελήφθησαν σε ηλεκτρονική μορφή από τα τελικά παραδοτέα του ανωτέρω έργου. Οι τύποι οικοτόπων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ποολιβαδικοί επιλέχθηκαν σύμφωνα με τον ορισμό των ποολίβαδων που δίνουν οι Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης (1992). Η ονομασία των τύπων οικοτόπων και τα δεδομένα για τις φυτοκοινωνίες που εντοπίσθηκαν σε αυτούς ελήφθησαν από τον Τεχνικό Οδηγό του έργου (Ντάφης και συν. 2001). Τα γεωγραφικά δεδομένα υπέστησαν επεξεργασία με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) ArcView 3.2. Η γεωγραφική θέση κάθε πολυγώνου (υψόμετρο και γεωγραφικό πλάτος) υπολογίσθηκαν με βάση το κέντρο βάρους του πολυγώνου που τοποθετήθηκε αυτόματα από το ΓΣΠ. Για το υψόμετρο χρησιμοποιήθηκε το υπερθαλάσσιο ύψος του κέντρου βάρους και για το γεωγραφικό πλάτος η συνιστώσα y (κατά το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87) των συντεταγμένων του κέντρου βάρους. Το εύρος του γεωγραφικού πλάτους είναι m με αρχή το y= m (Νότια Κρήτη) ενώ το υψόμετρο κυμαίνεται από 0 έως m. Το εύρος του γεωγραφικού πλάτους ταξινομήθηκε σε 18 κλάσεις γεωγραφικού πλάτους και του υψομέτρου σε 23 κλάσεις αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό της ποικιλότητας κατανομής των πολυγώνων των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης πληροφορίας του Shannon (Shannon and Weaver 1949). Οι ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων κατετάγησαν κατά φθίνουσα σειρά συμμετοχής στο συνολικό αριθμό πολυγώνων των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων. Στη συνέχεια υπολογίσθηκε ο δείκτης πληροφορίας του Shannon για το γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο των τύπων οικοτόπων που αθροιστικά καλύπτουν πάνω από το 90% των πολυγώνων των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων. Για να εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ της τιμής του δείκτη του Shannon κάθε τύπου οικοτόπου με τον αριθμό των φυτοκοινωνιών του, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson. Αποτελέσματα Διακρίθηκαν 17 ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων σε σύνολο 135 τύπων οικοτόπων που αναγνωρίσθηκαν από το έργο της χαρτογράφησης. Οι τύποι αυτοί φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1. Οι ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων με τους κωδικούς τους. Κωδικός τύπου οικοτόπου 1 Ονομασία τύπου οικοτόπου Αλατούχες στέπες (Limonietalia) 6110* Καρστικοί ασβεστούχοι λειμώνες (Αlysso Sedion albi) 6170 Αλπικοί ασβεστούχοι λειμώνες 6173 Aσβεστόφιλοι στεππόμορφοι λειμώνες 6210(*) Ημιφυσικοί ξηροφυτικοί λειμώνες σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco - Brometalia) (* σημαντικές περιοχές με ορχεοειδή) 6211 Ημιφυσικοί ξηροφυτικοί λειμώνες σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco- Brometalia) 6220* Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero - Brachypodietea) 6230* Πλούσιοι σε είδη λειμώνες με Nardus, σε πυριτικό υπόστρωμα της ορεινής περιοχής (και υποορεινής περιοχής, στην ηπειρωτική Ευρώπη) 6270 Στέππες σπάρτου της Κρήτης 6280 Ορο-Μεσογειακά λιβάδια Ononido-Rosmarinetea p. (Ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 456 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Πίνακας 1. (Συνέχεια) Κωδικός τύπου οικοτόπου 1 Ονομασία τύπου οικοτόπου Μεσογειακοί υπονιτρόφιλοι λειμώνες 6420 Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων (Molinio - Holoschoenion) 6430 Ευτροφικές υψηλές πόες 6432 Υγρόφιλες πολυετείς υψηλές πόες των ορεινών και αλπικών επιπέδων της κλάσης Betulo Adenostyletea 6450 Ελληνικοί υπερ-μεσογειακοί υγροί λειμώνες 6510 Πεδινοί λειμώνες σανού (κοφτολίβαδα) 651A Μεσόφιλοι βοσκότοποι 1. Σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό του έργου της χαρτογράφησης (Ντάφης και συν. 2001). * Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας για τη διατήρησή τους στην ΕΕ σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η εμφάνιση των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων στις περιοχές του έργου της χαρτογράφησης Ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων απαντούν στο 45,5% των περιοχών που χαρτογραφήθηκαν (Ντάφης και συν. 2001) και καταλαμβάνουν έκταση ha (περίπου 4% της έκτασης που χαρτογραφήθηκε). Στον πίνακα 2 φαίνεται ο αριθμός των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται κάθε τύπος οικοτόπου, η έκταση που καλύπτει στη χαρτογραφηθείσα περιοχή και ο αριθμός των φυτοκοινωνιών που εντοπίσθηκαν σε κάθε τύπο οικοτόπου. Συνολικά εντοπίσθηκαν 137 φυτοκοινωνίες ποολίβαδων. Πίνακας 2. Περιοχές όπου εμφανίζεται κάθε τύπος οικοτόπου, η έκταση που καταλαμβάνουν και ο αριθμός των φυτοκοινωνιών που εντοπίσθηκαν σε καθένα από αυτούς. Κωδικός τύπου οικοτόπου Συχνότητα εμφάνισης Έκταση στην περιοχή του έργου (ha) Φυτοκοινωνίες ανά τύπο οικοτόπου 1510* 3 601, * , , , (*) , * , * , * , * 2 38, * , , , , , , , A 2 952,31 1 Σύνολα * Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας για τη διατήρησή τους στην ΕΕ σύμφωνα το παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 457

4 Π. Κακούρος Παρά το ότι ποολίβαδα εμφανίζονται σε 108 εκ των 237 περιοχών που χαρτογραφήθηκαν, το 90% των εκτάσεων που καταλαμβάνουν απαντούν σε 27 από αυτές. Η περιοχή με τη μεγαλύτερη έκταση ποολίβαδων είναι τα "Όρη Αντιχάσια Μετέωρα με κωδικό GR , ενώ η περιοχή με τον μεγαλύτερο πλούτο ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων είναι η περιοχή "Εθνικός Δρυμός Πρεσπών" με κωδικό GR , όπου απαντούν 6 ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων. Ο τύπος οικοτόπου που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση είναι οι "Aσβεστόφιλοι στεππόμορφοι λειμώνες" με κωδικό 6173, ενώ ο τύπος οικοτόπου με την πιο συχνή παρουσία είναι ο τύπος οικοτόπου "Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero - Brachypodietea)" με κωδικό Οι ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε πεδινές περιοχές που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Αυτό φαίνεται στις εικόνες 1 και 2, όπου εμφανίζονται οι σχετικές συχνότητες των κέντρων βάρους των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων ανά κλάση γεωγραφικού πλάτους και ανά κλάση υψομέτρου αντίστοιχα, συγκρινόμενες και στις δύο περιπτώσεις με τα κέντρα βάρους των περιοχών που χαρτογραφήθηκαν. 15% Συχνότητα περιοχών που χαρτογραφήθηκαν Συχνότητα περιοχών με ποολίβαδα 10% 5% 0% Κλάσεις γεωγραφικού πλάτους Εικόνα 1. Κατανομή συχνοτήτων του κέντρου βάρους των περιοχών που χαρτογραφήθηκαν και των ποολίβαδων σε αυτές, σε κλάσεις γεωγραφικού πλάτους. 458 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων 40% Συχνότητα περιοχών που χαρτογραφήθηκαν Συχνότητα περιοχών με ποολίβαδα 30% 20% 10% 0% Κλάσεις υψομέτρου Εικόνα 2. Κατανομή συχνοτήτων του κέντρου βάρους των περιοχών που χαρτογραφήθηκαν και των ποολίβαδων σε αυτές, σε κλάσεις υψομέτρου. Ο πλούτος των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων σε φυτοκοινωνίες Τα ποολίβαδα, με 137 φυτοκοινωνίες σε 17 ποολιβαδικούς τύπους οικοτόπων, δηλαδή οκτώ φυτοκοινωνίες ανά τύπο οικοτόπου, έρχονται δεύτερα σε πλούτο φυτοκοινωνιών μεταξύ των ποολιβαδικών, δασικών, θαμνωδών και φρυγανικών τύπων οικοτόπων. Πρώτη ομάδα είναι τα φρύγανα, τα οποία όμως καταλαμβάνουν το 18% των εκτάσεων που χαρτογραφήθηκαν και παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων στις περιοχές που χαρτογραφήθηκαν. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, ο ποολιβαδικός τύπος οικοτόπου με τον μεγαλύτερο πλούτο φυτοκοινωνιών είναι αυτός με τον κωδικό 6220 "Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero - Brachypodietea)" (31 φυτοκοινωνίες). Ο πλούτος των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων σε φυτοκοινωνίες φαίνεται πως συνδέεται με τη συχνότητα εμφάνισης κάθε τύπου οικοτόπου. Η συσχέτιση του πλήθους των φυτοκοινωνιών που καταγράφηκαν σε κάθε τύπο οικοτόπου με το πλήθος των εμφανίσεων του στις περιοχές που χαρτογραφήθηκαν είναι ιδιαιτέρως υψηλή (Συντελεστής συσχέτισης r=0,9). Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 459

6 Π. Κακούρος Στην εικόνα 3 φαίνονται οι τιμές του δείκτη πληροφορίας του Shannon για το γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο των ποολιβαδικών τύπων οικοτόπων για τους οποίους υπολογίσθηκε. Το πλήθος των φυτοκοινωνιών που αναγνωρίσθηκαν σε κάθε ποολιβαδικό τύπο οικοτόπου συσχετίζεται στενά (συντελεστής συσχέτισης r=0,81) με τον αριθμό των πολυγώνων του κάθε τύπου στις 18 κλάσεις γεωγραφικού πλάτους, ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής συσχέτισης για το υψόμετρο είναι r=0,26. 3 Δείκτης Shannon για το γεωγραφικό πλάτος 2,5 Δείκτης Shannon για το υψόμετρο 2 Τιμή δείκτη Shannon 1,5 1 0, Εικόνα 3. Διάγραμμα του δείκτη του Shannon για το εύρος εμφάνισης κάθε τύπου οικοτόπου για το γεωγραφικό πλάτος και για το υψόμετρο. Οι τύποι οικοτόπων στον άξονα x είναι διατεταγμένοι κατά φθίνουσα σειρά του πλήθους φυτοκοινωνιών που έχουν αναγνωρισθεί σε αυτούς. Συμπεράσματα Τύπος οικοτόπου Οι ποολιβαδικοί τύποι οικοτόπων στην Ελλάδα κατέχουν το δεύτερο υψηλότερο πλούτο φυτοκοινωνιών μεταξύ των χερσαίων μη υγροτοπικών τύπων οικοτόπων. Ως εκ τούτου πρέπει να τύχουν αυξημένου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της έρευνας και των προσπαθειών διατήρησης της βιοποικιλότητας. Για τη διατήρηση των ποολίβαδων, ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή συσχέτιση του πλούτου φυτοκοινωνιών με το εύρος εξάπλωσής τους στον άξονα βορράς νότος και το γεγονός πως ο πλούτος τους σε φυτοκοινωνίες εξαρτάται σημαντικά από τη συχνότητα εμφάνισής τους. 460 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, όπου η διατήρηση των ποολίβαδων σε καλή οικολογική κατάσταση πρέπει να αποτελεί βασικό σκοπό, ανεξαρτήτως του υψομέτρου στο οποίο απαντούν και ανεξαρτήτως του αν βρίσκονται εντός ή εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών. Αναγνώριση βοήθειας Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς την κ. Μαρία Τσιαφούλη, βιολόγο και τον κ. Ηλία Δημητριάδη, τοπογράφο-μηχανικό για τις πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και των τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας του έργου της χαρτογράφησης. Επίσης, στην παρότρυνση και πολύπλευρη βοήθεια των καθηγητών κ. Σπύρο Ντάφη και Βασίλειο Παπαναστάση. Βιβλιογραφία Ντάφης, Σ., Ε. Παπαστεργιάδου, Ε. Λαζαρίδου και Μ. Τσιαφούλη Τεχνικός Οδηγός Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θεσσαλονίκη, σελ 393. Παπαμίχος, Ν Δασικά εδάφη. Υπηρεσία Εκδόσεων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σελ Papanastasis, V. P Grasslands and woody plants in Europe with special reference to Greece, p In: Grasslands and woody plants in Europe (V. P. Papanastasis, J. Frame, and A. S. Nastis eds). International Symposium, Thessaloniki, May EGF, Vol. 4 Grassland Science in Europe. Παπαναστάσης, Β.Π. και Β. Ι. Νοϊτσάκης Λιβαδική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη, σελ Shannon, C.E. and W. Weaver The mathematical theory of communication. University Illinois Press, Urbana. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, Υποπρόγραμμα 3. Δράση 3.3. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 461

8 Π. Κακούρος Grassland habitat types diversity in Greece P. Kakouros Greek Biotope / Wetland Centre, (60394) Thermi - Thessaloniki, Greece Summary In this paper the diversity of habitat types of Greece that can be characterised as grasslands is presented, according to the results of the project "Identification and description of habitat types in areas important for nature conservation" that took place from 1999 to According to these results, 17 grassland habitat types can be found in Greece, covering an area of ha. Grassland habitat types can be found in 108 out of 237 terrestrial areas that were mapped, in which more than 100 plant associations have been identified. Key words: Grasslands, habitat types, plant communities richness. 462 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 1 Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Δ Ρ Α Σ Η Β.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε Δ /νσ η Π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τ ικ ο ύ Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ Τ μ ή μ α Δ ια χ ε ίρ ισ η ς Φ υ σ ικ ο ύ Π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ, 1999-2001, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα φυτοποικιλότητας του έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας

Έρευνα φυτοποικιλότητας του έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας Έρευνα φυτοποικιλότητας του έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας Ι.H. Τσίτρα 1, Α.E. Τάξος 1, Γ. Φωτιάδης 2, Ι. Καζόγλου 1 και Μ. Βραχνάκης 1 1 Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Λάρισας Τ.Κ. 43100

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. 1 ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, E-mail: ezogo@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε. 1, Κρίγκας Ν. 2, Καρύδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα