Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Navarino:Layout 1 11/18/2009 12:52 PM Page 36"

Transcript

1

2

3 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 36 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a 36

4 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 37 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α COSTA NAVARINO Επαναπροσδιορίζοντας ρους και προοπτικές ανάπτυξης στην Μεσσηνία Φιλιώ Ηλιοπο λου Αρχιτέκτων Μηχανικ ς Αρχιτέκτων Τοπίου, MLA Harvard University Υποψήφια ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. Η αρχική ιδέα είχε μαγέψει το ελληνικ κοιν ταν τέθηκε για πρώτη φορά επί τάπητος απ τον εμπνευστή του έργου κ. Β. Κωνσταντακ πουλο: η ένταξη της Μεσσηνίας στον παγκ σμιο τουριστικ χάρτη προορισμών υψηλο επιπέδου αναδεικν οντας τον πολιτιστικ και γεωμορφολογικ πλο το της. Ένας καμβάς κεντημένος απ νεολιθικο ς οικισμο ς, μυκηναϊκά παλάτια, βυζαντινο ς ναο ς και μεσαιωνικά κάστρα, λα ενταγμένα στη λίστα παγκ σμιας κληρονομιάς της Unesco, αναδεικν εται μέσα απ λίμνες, αμμώδεις παραλίες και αχανείς ελαιώνες.

5 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 38 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a Redefining development conditions and prospectives in Messinia Some places in the world exude a special atmosphere. The Greek region of Messinia is just such a place. One of the most unspoiled and breathtaking seaside landscapes in the Mediterranean, this area and its people have been shaped by 4,500 years of history. This is the backdrop for Costa Navarino. Set amidst a pristine, still largely undiscovered corner of the southwest Peloponnese, this high-end 38

6 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 39 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α Η ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα έκταση της επένδυσης αυτής (πάνω απ στρέμματα), επιβεβαιώνει τις αρχικές προθέσεις και προϋποθέτει την συνεργασία αρχιτεκτ νων, αρχιτεκτ νων τοπίου, πολεοδ μων, γεωπ νων, μηχανικών ποικίλων ειδικοτήτων και επιστημ νων με κοιν στ χο αλλά και αντίστοιχους περιορισμο ς. Το έργο αυτ, ευρέως γνωστ ως Costa Navarino, αναπτ σσεται σε 4 περιοχές - Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Hills και Navarino Blue- και η κατασκευή του εξελίσσεται σε διαδοχικές φάσεις, με την πρώτη το Navarino Dunes να ολοκληρώνεται εντ ς του Με φορέα ανάπτυξης την ΤΕΜΕ Α.Ε., το Costa Navarino φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πρώτο ολοκληρωμένο παραθεριστικ προορισμ υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα,

7 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 40 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a 40

8 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 41 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α συμβάλλοντας στην καθιέρωση της Μεσσηνίας σε τουριστική περιοχή υψηλής ποι τητας και παγκοσμίου φήμης. Ο σεβασμ ς στο περιβάλλον και τις παραδ σεις συνιστά τη φιλοσοφία της ΤΕΜΕ Α.Ε., γεγον ς το οποίο διασφαλίζει τη δημιουργία υποδομών που θα διαφυλάσσουν και θα προβάλλουν την φυσιογνωμία της περιοχής στα κάτωθι πολλαπλά επίπεδα. μηση - Αρχιτεκτονική Ο σχεδιασμ ς του έργου πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και βρίσκεται σε συμφωνία με τα μορφολογικά πρ τυπα και την κλίμακα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. το πλαίσιο αυτ κατασκευάζονται στέγες «ανοικτο τ που», αναπτ σσονται περισσ τερα απ 5000 τ.μ. φυτεμένων δωμάτων - κάποια εκ των οποίων με υδάτινες επιφάνειες, εφαρμ ζονται τεχνικές φυσικο δροσισμο και βελτιστοποιείται η χρήση φυσικο φωτισμο με κατάλληλη εκμετάλλευση του ανάγλυφου, του προσανατολισμο, της φυσικής και τεχνητής σκίασης. Ε νέργεια Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της, η ΤΕΜΕ Α.Ε. προτείνει τη δημιουργία εν ς πρ τυπου φωτοβολταϊκο πάρκου ισχ ος 22MW. Μέρος της παραγ μενης ενέργειας θα καλ πτει τις ανάγκες της Costa Navarino ενώ η υπ λοιπη θα διατίθεται στη ΕΗ προς διαχείριση, καθιστώντας έτσι το τουριστικ αυτ θέρετρο ικαν να καλ πτει τις ενεργειακές του ανάγκες αποκλειστικά απ ανανεώσιμες πηγές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η εγκατάσταση γεωθερμικο συστήματος ψ ξηςθέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας, ενώ η μείωση της κατανάλωσης επιτυγχάνεται με τη χρήση προηγμένων συστημάτων και καινοτ μων υλικών. Τ οπίο Βασική προτεραι τητα της ΤΕΜΕ Α.Ε. είναι η προστασία και ανάδειξη των οικολογικά σημαντικά βι τοπων που περιβάλλουν τις υπ ανάπτυξη περιοχές. Προς αυτήν την κατε θυνση υλοποιήθηκε πρ γραμμα μεταφοράς και μεταφ τευσης περισσ τερων απ 5500 ελαι δεντρων και καρποφ ρων δέντρων που βρίσκονταν εντ ς του εργοταξίου και χρησιμοποιήθηκαν αυτοφυή φυτικά είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τέλος, κατά τη φάση κατασκευής του έργου λειτουργεί ολοκληρωμένο σ στημα διαχείρισης

9 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 42 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a destination respects and preserves the natural beauty and rich heritage of which it is an integral part. Comprising upon completion a number of distinct sites spread over 1,000 hectares, Costa Navarino will feature 5-star deluxe hotels, luxury residences, conference facilities, thalassotherapy and spa centers, signature golf courses, as well as a wide range of activities for adults and children which are unique in the Mediterranean. 42

10 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 43 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α στερεών και υγρών αποβλήτων με έμφαση στη βιολογική επεξεργασία, ανακ κλωση και κομποστοποίησή των. Υ δάτινοι Π ροι Η προσπάθεια βιώσιμης άρδευσης του περιβάλλοντα χώρου προϋπέθετε την κατασκευή αποθηκευτικών λιμνοδεξαμενών συνολικής χωρητικ τητας κυβικών μέτρων οι οποίες έχουν ενταχθεί πλήρως στο φυσικ τοπίο και λειτουργο ως τεχνικοί υγρ τοποι. Με στ χο τη βελτίωση των συνθηκών της ευρ τερης περιοχής εκπονείται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και εξειδικευμένους ερευνητές, μελέτη διαχείρισης υδάτινων π ρων λεκανών απορροής Π λου - Ρωμανο και Γιαννο ζαγα, αποκλειστικά χρηματοδοτο μενης απ την ΤΕΜΕ Α.Ε. Η κλίμακα του έργου αυτο δεν απαιτεί απλά σχεδιαστικο ς χειρισμο ς με οικολογικές ευαισθησίες και τάσεις καινοτομίας. Ο τε συνιστά μ νο ένα απ τα μεγαλ τερα εργοτάξια επί ελληνικο εδάφους την παρο σα στιγμή. Προσφέρει κυρίως την δυνατ τητα σε εταιρίες του κατασκευαστικο κλάδου και στον ευρ τερο τεχνικ κ σμο να παρουσιάσουν την δουλειά τους συνολικά και με ολοκληρωμένες λ σεις που ανάγουν την ποι τητα τους στην κατασκευαστική λεπτομέρεια και την αισθητική τελει τητα.

11 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 44 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a Its earliest history shrouded in the mists of time, Messinia s cultural past unveils a rich tapestry of Kings and Queens, honor and tradition, war and friendship. Costa Navarino provides the ideal base from which to explore this heckered past. Neolithic settlements, Mycenaean palaces, Classical temples, Byzantine churches and medieval castles are all within easy reach, while a pleasant half-day trip will reveal the splendor of Ancient Olympia, the Byzantine fortified town of Mystras or the Temple of Apollo Epicurius at Bassae, all part of the UNESCO World Heritage List. This project, commonly known as Costa Navarino, consists of four areas- Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Hills και Navarino Blue- and its construction takes place in successive phases, with the first one, Navarino Dunes, being completed in May TEMES S.A., the developer of Costa Navarino, has set a goal to render the site the largest scale tourist project in the Mediterranean. N A V A R I N O D U N E S Extending over 130 hectares of gently sloping hillside, Navarino Dunes is a stunningly beautiful west-facing site. Richly endowed by nature, the site overlooks a magnificent sandy beach that stretches for over 1 km, washed by the warm clear blue waters of the Ionian Sea. This new high-end destination is the setting for The Romanos, a Luxury Collection Resort, and The Westin Resort, both with a distinctive architectural character that makes for a sublime accommodation experience. Inspired by old Messinian mansions and traditional rural houses, clusters of low-rise villas have been built using native stone and local design elements, which blend harmoniously into the natural landscape. World-class amenities include a full-service conference center, a 4,000 m² spa and thalassotherapy center, a championship golf course, a fascinating choice of dining venues, plus a wide range of leisure facilities and limitless opportunities for indoor and outdoor pursuits. Designed by former US Masters Champion and Ryder Cup Captain Bernhard Langer in association with European Golf Design and managed by world-renowned Troon Golf, the course is set in a diverse landscape with amazing sea and river views. Greece s first signature golf course features a full-size driving range and a short-game practice area with the largest green in Europe, an impressive clubhouse, a designated members lounge and an exclusive pro shop. For the action-oriented, the opportunities are virtually endless. The diverse natural environment offers myriad outdoor activities on land and sea for all skill and energy levels. 44

12 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 45 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α N A V A R I N O D U N E S Το Navarino Dunes, η πρώτη περιοχή της Costa Navarino που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2010, βρίσκεται σε παραθαλάσσιο οικ πεδο στρεμμάτων στη Νοτιοδυτική Πελοπ ννησο, στο Νομ Μεσσηνίας, στην περιοχή Ρωμανο, και έχει μέτωπο προς δυσμάς στο Ι νιο Πέλαγος με παραλία μήκους εν ς χιλιομέτρου, αμμώδη και ιδιαίτερου κάλλους. Ο ποταμ ς έλλας χωρίζει με πλατάνια και άλλα υδροχαρή την περιοχή σε δ ο τμήματα, ενώ κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν αμμοθίνες με σχίνα, που δημιουργο ν συνολικά έναν αξι λογο οικ τοπο. Με την αρχιτεκτονική σφραγίδα του μελετητικο γραφείου ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. και σε συνεργασία με το γραφείο ΑΕΤΕΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕ ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑ ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΥΝΕΡΓΑΤΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕ Α.Ε. για τη μελέτη εφαρμογής, το Navarino Dunes κατασκευάζεται απ την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντ ς του Το Navarino Dunes περιλαμβάνει σε πρώτη φάση: ο ξενοδοχεία πέντε αστέρων και συγκεκριμένα τα: - The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino με ιδιωτική πισίνα σε λα τα ισ γεια δωμάτια - The Westin Resort, Costa Navarino με ιδιωτική πισίνα στα 2/3 των δωματίων Κέντρο Θαλασσοθεραπείας και Spa 4000 τ.μ υνεδριακ κέντρο δυναμικ τητας ατ μων, Γήπεδο γκολφ 18 οπών με ακαδημία και λέσχη γκολφ, Εμπορικ χωρι με εστιατ ρια και καταστήματα, Αθλητικές εγκαταστάσεις, club νέων, κινηματογράφους και Ειδικές εγκαταστάσεις και δραστηρι τητες για παιδιά και νήπια.

13 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 46 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a Μελέτη Εφαρμογής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ Μελέτη Κατασκευής Αρχιτεκτονική Μελέτη: «Μελετητική - Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη» Ε.Π.Ε., Α. Ν. Τομπάζης, αρχιτέκτων έργου Γ. Ρωμάνος, υπε θυνος αρχιτέκτων Μελέτη Φέροντος Οργανισμο : «Υπολογιστική Μελετητική» Η/Μ Μελέτη: «Λ..Κ. - μβουλοι Τεχνικών & Αναπτυξιακών Έργων» Ε.Π.Ε. Εσωτερική ιακ σμηση: «M.K.V. Design Ltd.» Ακουστική Μελέτη: Dr G. Schubert Μελέτη Περιβάλλοντα Χώρου: Scape Design Associates Μελέτη Κουζίνας-Bar-Πλυντηρίου: Suzy Baz - Architect Μελέτη Φωτισμο : «Lighting Design International» μβουλοι Υδάτινων τοιχείων: «DINOTEC» Water & Pool Technology Mελέτη εσωτερικών έργων υποδομής:. & Κ. Φωτ πουλος & υνεργάτες υμπληρωματική Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής για τον Ανάδοχο ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.: «Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη» Α.Ε. σε συνεργασία με το γραφείο «ΑΕΤΕΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕ - Χάρρυ Κ. Μπουγαδέλλης & υνεργάτες Αρχιτέκτονες» Α.Ε. Μελέτη Φέροντος Οργανισμο : «ΟΜΗ - μβουλοι Μηχανικοί» Ο.Ε.,. Παναγο λη - Α. Μυστακίδης, «Ελληνική Μελετητική» Α.Τ.Ε. Η/Μ Μελέτη: «Τρίεδρος Μελετητική» Α.Ε. Εσωτερική ιακ σμηση: «M.K.V. Design Ltd.» Μελέτη Κουζίνας-Bar-Πλυντηρίου: «SBS Group βώλος- αρρής» Α.Ε.Β.Ε. Ακουστική Μελέτη: Ε. Τζεκάκης, Dr G. Schubert Μελέτη Φωτισμο : «L+DG Architectural Lighting & Environmental Design» Κυκλοφοριακή Μελέτη: «DENCO μβουλοι Μηχανικοί» Ε.Π.Ε. Οπτικοακουστική Μελέτη: Sound & Acoustics, Γ. Ευθυμιάτος Μελέτη ήμανσης: «ΟΛΙΧΟ Μελετητική» Ε.Π.Ε. Υδραυλική Μελέτη Ποταμών: «ΟΤΜΕ μβουλοι Μηχανικοί» Ε.Π.Ε,. Bαφείδης μβουλοι Υδάτινων τοιχείων: «SOL Energy Hellas» Α.Ε. 46

14 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 47 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α Η πρ σβαση στο συγκρ τημα γίνεται απ την ανατολική πλευρά που αφο διασχίσει κανείς 750 μέτρα με εντυπωσιακές εικ νες του γηπέδου γκολφ, διακρίνει το πρώτο κτήριο, η Λέσχη Γκολφ (Golf Club). Το γήπεδο γκολφ 18 οπών έχει σχεδιαστεί απ τον διάσημο Γερμαν πρωταθλητή του γκολφ Bernhard Langer σε συνεργασία με την European Golf Design σ μφωνα με διεθνή πρ τυπα και αποτελεί το πρώτο γήπεδο γκολφ με υπογραφή στην Ελλάδα. Η προσπέλαση προς τα ξενοδοχεία γίνεται μέσω του εσωτερικο δρ μου που οδηγεί στα κτήρια των κοινοχρήστων χώρων. το σημείο που ο δρ μος αυτ ς προσεγγίζει κάθε συγκρ τημα διαμορ-φώνεται χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κοινοχρήστων χώρων, ενώ στο υπ λοιπο τμήμα των ξενοδοχείων η κυκλοφορία προβλέπεται με μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα, με τα οποία θα μπορεί κανείς φθάνει σε λες τις εγκαταστάσεις στο σ νολο της έκτασης. Ο δρ μος αυτ ς στο εσωτερικ των συγκροτημάτων αποκτά χαρακτήρα πεζ δρομου αποτελώντας σημαντικ στοιχείο της εσωτερικής κίνησης των πεζών. Έτσι, εκτ ς απ τον εσωτερικ βασικ δρ μο κίνησης οχημάτων και πεζών, ένα δίκτυο εσωτερικών μονοπατιών-πεζ δρομων καθώς και ένα δίκτυο διαδρ μων εξυπηρετεί τις κινήσεις των πεζών μεταξ των πτερ γων των δωματίων και των κοινοχρήστων χώρων, εξασφαλίζοντας ταυτ χρονα τη σ νδεση του συγκροτήματος με την παραλία. το κέντρο του συγκροτήματος βρίσκεται ο κτηριακ ς γκος που στεγάζει το σ νολο των εγκαταστάσεων του συνεδριακο κέντρου και των κοινοχρήστων χώρων των δ ο ξενοδοχείων. Παράλληλα, μπροστά απ το συνεδριακ κέντρο και με

15 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 48 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a 48

16 Navarino:Layout 1 11/18/ :52 PM Page 49 Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς σ τ η ν Μ ε σ σ η ν ί α κατε θυνση προς την παραλία χωροθετο νται καταστήματα και χώροι εστίασης καθώς και το κέντρο θαλασσοθεραπείας/spa. Το τελευταίο εφάπτεται σχεδ- ν του ορίου δ μησης προς τον αιγιαλ. Γενικά, ο άξονας που δημιουργείται απ το συνεδριακ κέντρο, το συγκρ τημα καταστημάτων και αναψυχής και το κέντρο θαλασσοθεραπείας χωρίζει την υπ ανάπτυξη έκταση σε δ ο τμήματα, που χωροθετο νται τα δ ο ξενοδοχειακά συγκροτήματα, με το αθλητικ κέντρο και τους χώρους ψυχαγωγίας να τοποθετο νται στο ν τιο-νοτιοανατολικ άκρο της έκτασης. Για την αρχιτεκτονική ομάδα που αντιπροσωπε εται στην παρουσίαση αυτή απ τους δ ο κ ριους μελετητές, τους κ. κ. Αλέξανδρο Ν. Τομπάζη και κ. Γιάννη Ρωμάνο, ήταν σαφές τι θα υπήρχαν κάποιες προτεραι τητες αλλά ταυτ χρονα και περιορισμοί, δεδομένου τι εμπλέκονται αλυσίδες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων με ενδεχομένως προκαθορισμένα σχεδιαστικά πρ τυπα. «Ένα απ τα κ ρια μελήματα στο σχεδιασμ του έργου ήταν η κλίμακά του», αναφέρουν οι μελετητές. «Έτσι για λ γους και λειτουργικο ς, αλλά κυρίως δημιουργίας εν ς ευχάριστου και αισθη-τικο περιβάλλοντος, ο χώρος διασπάσθηκε σε επιμέρους εν τητες, πως π.χ. των δ ο ξενοδοχείων, του συνεδριακο κέντρου, των κοινοχρήστων εγκατα-στάσεων, του Spa, του γκολφ, του αθλητικο κέντρου κ.λπ.» τη μελέτη διακρίνεται η προσπάθεια άρσης των ορίων μεταξ αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικής τοπίου αν δεχθεί κανείς τι υπάρχουν, που το τοπίο αγκαλιάζει τους κτιριακο ς γκους και αυτοί με την σειρά τους εμπνέονται απ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεσσηνιακο τοπίου. «Έτσι, ο εξωτερι-κ ς χώρος και η σχέση του με τον εσωτερικ ορίζουν ουσιαστικά το φος και την ποι τητα του έργου», συνεχίζουν οι κ. κ. Τομπάζης και κ. Ρωμάνος. «εν είναι, θεωρο με, υπερβολή να ειπωθεί τι ο εξωτερικ ς χώρος είναι εξίσου, αν χι πιο σημαντικ ς, απ τον εσωτερικ. Εκεί είναι που ο επισκέπτης περνά μεγάλο ποσοστ του χρ νου του και κυρίως αυτ ς είναι που του δίνει την αίσθηση φυγής απ την καθημεριν τητα της ζωής στην π λη, αναδεικν οντας το μεσογειακ κλίμα και περιβάλλον, τον λ γο για τον οποίο έχει κυρίως επιλέξει ο τουρίστας να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που συνθέτουν την ποι τητα του εξωτερικο χώρου: ο επιμερισμ ς του σε χώρους στάσης ( πως πλατείες) και πεζής κίνησης, οι διάφορες υπαίθριες εξυπηρετήσεις (πισίνες και υπαίθριοι χώροι εστίασης) και κυρίως η φ τευση και η ένταξη του έργου στο τ σο χαρακτηριστικ φυσικ τοπίο της Μεσσηνίας που χαρακτηρίζεται απ τις αιων βιες ελιές, τα κυπαρίσσια και την ανθρώπινη κλίμακα. Πέρα απ τον χώρο των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, διαμορφώνεται το γήπεδο του golf, ένας εκτεταμένος χώρος πρασίνου, στις παρυφές του οποίου σχεδιάζεται να τοποθετηθο ν μελλοντικά πολυτελείς βίλλες προς πώληση, αραιά τοποθετημένες και με περιορισμένη συνολική δ μηση. Το δε τερο σημαντικ θέμα είναι η σχέση του κάθε χώρου με και η θέα που θα έχει αυτ ς προς τη θάλασσα. Επειδή ο χώρος δεν έχει μεγάλη κλίση, σε μέσο ρο μ νο 5% περίπου, το ζήτημα αυτ έπαιξε ουσιαστικ και σημαίνοντα ρ λο στην λη σ νθεση με αξία τ σο αισθητική και ψυχολογική αλλά και εμπορική. Ιδιαίτερη σημασία δ θηκε στον βιοκλιματικ σχεδιασμ του έργου. Έτσι αποφε γονται για παράδειγμα σκοτεινοί διάδρομοι που να φωτίζονται μ νο με τεχνητ φωτισμ, και που ήταν δυνατ ν προβλέπεται ως πρώτη επιλογή η δυνατ τητα φυσικο διαμπερο ς αερισμο και η χρήση ανεμιστήρων οροφής. Τα ανοίγματα σκιάζονται επιμελώς και οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι σωστές φυτε σεις παίζουν σημαντικ ρ λο στο δροσισμ, πως και η πρ βλεψη εκτεταμένων υδάτινων επιφανειών».

17 Navarino:Layout 1 11/18/ :53 PM Page 50 P r o s p e c t i v e s i n M e s s i n i a 50

18 Navarino:Layout 1 11/18/ :53 PM Page 51 Χωματουργικές εργασίες, ΡΩΜΑΝΟ ΑΤΕ Φ λαξη εργοταξίου, BRINKS SA κυροδέματα σιδηροπλισμοί, ΙΩΝΙΚΗ ΑΤΕΚΕ Παρασκευή εργοταξιακο σκυροδέματος, ΛΑΡ ΙΝΟ ΑΕ Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ΚΩΝ.. ΓΚΑΙΝΗ Χρωματισμοί, ΑΠΟ ΤΟΛΟ ΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ενσωματο μενα δίκτυα κολυμβητικών δεξαμενών, ΚΛΙΜΑΠΑΝΤ ΕΠΕ Εργασίες οπτοπλινθοδομών, ΧΟΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ποιοτικ ς έλεγχος, GEOSTAND Εργασίες πρασίνου, ΤΟΠΙΟΚΑΤΑ ΚΕΥΗ ΑΕ Βιομηχανικά δάπεδα, ΡΟΥΚΑ ΕΡΒΕΝΗ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Θερμομονώσεις υγρομονώσεις, ΕΥΡΩΜΟΝΩ Η ΑΤΕ Τοιχοποιίες ξηράς δ μησης, ERGOTECH AE Εγκατάσταση υδραυλικών ηλεκτρολογικών δικτ ων και δικτ ου αέριου καυσίμου, Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Εγκατάσταση υδραυλικών δικτ ων, ΕΜ. ΖΑΜΠΕΚΟ ΑΕ / Μ. ΛΑΜΠΑ ΑΚΗ & ΙΑ ΟΕ Εγκατάσταση δικτ ου αεραγωγών και κατασκευή πυροφραγμών, ΚΛΙΜΑΦΕΡ Τ ΕΠΕ Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών δικτ ων, ΗΜΗΤΡΙΟ ΥΚΑ & ΙΑ ΑΕ /Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η / ΕΙΡΙΟ ΑΤΕΒΕ Κατασκευή επιχρισμάτων τ που sto και ψευδοροφών τ που sto silent, ΕΡΓΟΧΡΩΜ. ΑΜΠΑΝΗ ΑΤΕΕ Επικαλ ψεις σωληνώσεων κλιματισμο δρευσης, ΤΕΜ ΕΛΛΑ ΑΕ Κατασκευή ξ λινων στεγών διαδρομών μπαλκονιών περγκ λων - στεγάστρων, EUROCO SA Κατασκευή ελαφριών μεταλλικών κατασκευών μικρής κλίμακας,.ο.με.κα. ΕΠΕ Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπί σε χώρους back of house, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΑΕ Κατασκευή βαριών μεταλλικών κατασκευών, LYKOMITROS STEEL ΕΠΕ Κατασκευή μηχανοστασίων υδάτινων στοιχείων, SOL ENERGY Κατασκευή τοίχων πλήρωσης και τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών HERAKLITH, ΤΑΜΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗ ΤΟ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επενδ σεις ορθομαρμάρωσης, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ Ν. ΜΑ ΟΥΡΑ & ΥΙΟΙ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, ΧΡΗ ΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εργασίες εσωτερικών επενδ σεων και δαπεδοστρώσεων, VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ Τοιχοποιίες ξηράς δ μησης, ΤΕΧΝΩΝ Εργασίες γ ψινων διακοσμητικών κατασκευών, ΑΝΑ ΤΑ ΙΟ ΓΡΑΨΑ ΕΠΕ Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, ALUPERFECTION HELLAS Βαφή βιομηχανικών δαπέδων, RINOL HELLAS Εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης, IBM ΕΛΛΑ ΑΕ Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπινάκων κουφωμάτων αλουμινίου, Χ.Ν. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Ι.Χ. Τ ΙΑΜΑ ΑΒΕΕ Καθαρισμ ς εργοταξίου και μικροκατασκευές οικοδομικών εργασιών, AMBOTIS TRADING LIMITED Εργασίες υγρομ νωσης και θερμομ νωσης ψεων σε κτίρια με ορθομαρμάρωση, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡ. ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τοποθέτηση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ΟΡΒΑΤ ΙΩΤΗ ΕΠΕ Κατασκευή οδοποιίας και βαρυτικών δικτ ων ομβρίων περιβάλλοντος χώρου, ΓΑΛΑΞΙΑ ΑΤΕΒΕ Υλικά στήριξης Η/Μ εγκαταστάσεων, TYCO Ολλανδίας, ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ ωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης απ χυτοσίδηρο PAM SMU, της Saint Gobain Γαλλίας, ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ Ηχομονωτικο ς σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης του οίκου Magnaplast, Γερμανίας, ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ ωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης PP-HT, του οίκου Magnaplast Γερμανίας, ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ Απορροές ομβρίων και σιφ νια δαπέδου πλαστικά του οίκου Viega, Γερμανίας, ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ Απορροές ομβρίων απ χυτ αλουμίνιο του οίκου Alumasc, Αγγλίας, ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ Καλ μματα φρεατίων απ αλουμίνιο και γαλβανισμένη λαμαρίνα με επιλογή τελικής επιφάνειας του οίκου Hago Αυστρίας, ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ Εργασίες επενδ σεων και δαπεδοστρώσεων μαρμάρων και κεραμικών πλακιδίων, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΟ & ΙΑ Εγκατάσταση εξοπλισμο ψυκτικών θαλάμων, Ν & Μ ΓΚΡΑΤ ΙΑΤΟ Εγκατάσταση εξοπλισμο κουζινών, ΒΩΛΟ ΑΡΡΗ / ΒΩΛΟ ΑΡΡΗ ΑΕΒΕ Κατασκευή γυάλινων διαχωριστικών wc - καθρεπτών και αυτ ματων συρ μενων υαλοθυρών, Λ. ΠΑΤ Η ΑΒΕΕ Κατασκευή πυράντοχων και απλών ρολών ασφαλείας, ΛΥΡΙΤΗ ΑΕ Κατασκευή ηχομονωτικο υπερυψωμένου δαπέδου granab, ΕΡΓΟΑΚΟΥ ΤΙΚΗ ΕΠΕ Κατασκευή ξ λινων δαπέδων, SHELMAN ΟΦΙΑΝΟ ΠΑΡΚΕΤΑ ΑΕ Κατασκευή κινητών ηχομονωτικών τοίχων συνεδριακο κέντρου, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΒΕΕ Τοποθέτηση ξυλουργικών δωματίων και ξ λινων θυρών και εξώθυρων ΒΟΗ, PROTECTA ΑΕΒΕ Τοποθέτηση ξ λινων διαδρ μων μπαλκονιών περγκ λων - στεγάστρων, ΓΙΩΤΑ ΑΕ Τοποθέτηση ξ λινων κουφωμάτων κεντρικών κτιρίων, ΚΟΙΝΟΥ Η ΚΩΝ ΤΑΝΤΙΝΟ Τοποθέτηση ξ λινων κουφωμάτων, ΚΟΙΝΟΥ Η ΚΩΝ ΤΑΝΤΙΝΟ Τοποθέτηση μπρο τζινων κουφωμάτων, ΚΟΙΝΟΥ Η ΚΩΝ ΤΑΝΤΙΝΟ Τοποθέτηση μπρο τζινων κατασκευών (κάγκελα, επενδ σεις τοίχων, κάβα κ.λ.π.), ΚΟΙΝΟΥ Η ΚΩΝ ΤΑΝΤΙΝΟ Τοποθέτηση εσωτερικών πορτών, ΚΟΙΝΟΥ Η ΚΩΝ ΤΑΝΤΙΝΟ Τοποθέτηση εξωτερικών πορτών, ΚΟΙΝΟΥ Η ΚΩΝ ΤΑΝΤΙΝΟ Κατασκευή ξ λινων ψευδοροφών, Ν.Ι. ΚΑΜΠΟΥΡΟΥ Η ΑΒΕΕΕΞ Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, ERGOSPORT ΠΕΤΡΟ ΡΕΚΚΑ & ΙΑ Τοποθέτηση πυράντοχων χαλ βδινων κουφωμάτων, MCM CONSTRUCTION MATERIALS Επένδυση θυρών και θαλάμων ανελκυστήρων, Γ. ΜΗΤΡΑ & ΙΑ ΕΕ Τοποθέτηση μηχανολογικο εξοπλισμο βιολογικο καθαρισμο, ENVIPLANTS Κατασκευή δικτ ου καυσίμου αερίου εντ ς κτιρίων, TECHNOGAS Κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων και διαδρ μων υπογείων, ΤΗΡΙΞΗ - ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2 2 The restoration of the National Theatre in Athens, a 19th century s emblematic building of an utmost cultural importance is giving back to the city its missing allure. The project aims to revitalize

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Met Hotel The Αστικ Ξενοδοχείο «Πέρα απ τα στερε τυπα»

Met Hotel The Αστικ Ξενοδοχείο «Πέρα απ τα στερε τυπα» Το αρχιτεκτονικ γραφείο ZEGE (Ζέππος Γεωργιάδη & υνεργάτες) με επικεφαλής τον γνωστ αρχιτέκτονα Τάσο Ζέππο, επιμελήθηκε το Met Hotel The Αστικ Ξενοδοχείο «Πέρα απ τα στερε τυπα» 2 Η μελέτη αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΜΠΕΛΕΚΑ ΔΟΜΝΑ ΑΜ: 41 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών αναφορικά με την γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ Το Περιοδικό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Mάρτιος 2012 Τεύχος 33, Τιμή 3 ευρώ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ ΑΓΩΓOΙ: ΕΡΜΑΙΑ ΓΕΩΠOΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡOΥΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα