ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/ ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Τήνο των Κυκλάδων» Ακολουθεί το µε αριθµ. Αοικ./8199/ έγγραφο του ΤΑΞΥ και σας πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε το Π.. 131/05 (ΦΕΚ 192 Α'), η ασφάλιση του εν λόγω Ταµείου επεκτείνεται στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Τήνο των Κυκλάδων από 2/1/06. Από την ηµεροµηνία αυτή, θα διακοπεί η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τους κλάδους παροχών ασθενείας και µητρότητας σε είδος και παροχών ασθενείας και µητρότητας σε χρήµα, για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις περιοχές αυτές. Τέλος, µε ευθύνη των ιευθυντών των Υποκ/των να ενηµερωθούν οι εργοδότες της ασφαλιστικής τους περιοχής µε κάθε πρόσφορο µέσο (ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λ.π.) για την ασφάλιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο ΤΑΞΥ από 2/1/06.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. Αοικ./8199 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ) ΘΕΜΑ : Σχετικά µε την έναρξη της λειτουργία των Τ. Π. του Ταµείου στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Κυκλάδων και Έβρου.. Σας πληροφορούµε τα εξής: 1) Με την (α) σχετική απόφαση του.σ. του Ταµείου µας, εγκρίθηκε κατ' αρχήν η επέκταση της ασφάλισης του Ταµείου στους Νοµούς της Ζακύνθου, Πιερίας, Σάµου, Έβρου και στα νησιά Σύρο, Νάξο, Θήρα, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, από τις Κυκλάδες µε ίδρυση έξι αντιστοίχων Παραρτηµάτων, µε έδρα τις πρωτεύουσες των Νοµών. 2) Με το υπ' αριθ. 131 Π.. (ΦΕΚ 192/τ. Α ) εγκρίθηκε η επέκταση του Ταµείου µας µε τη Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων ως ακολούθως: Α) Τµήµα ΤΑΞΥ Κυκλάδων µε έδρα την Ερµούπολη Σύρου και χωρική αρµοδιότητα τα νησιά Σύρου, Θήρας, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου και Τήνου. Σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά λειτουργούν εξωτερικά περιφερειακά κλιµάκια. Β) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Σάµου µε έδρα το Βαθύ και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νοµού Σάµου. Γ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Ζακύνθου µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νοµού Ζακύνθου. ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πιερίας µε έδρα την Κατερίνη και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νοµού Πιερίας. Ε) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νοµού Έβρου. ΣΤ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πρέβεζας µε έδρα την πόλη της Πρέβεζας και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νοµού Πρέβεζας. Επειδή σύµφωνα µε τα παραπάνω η ασφάλιση του Ταµείου µας ισχύει από 2/1/06 και µετά, όλες οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στις εν λόγω περιοχές υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές και συνεισφορές τους στο Ταµείο µας, για την ασφάλιση των υπηρετούντων σε αυτές ξενοδοχοϋπαλλήλων, στους Κλάδους Ασθενείας και Πρόνοιας του Ταµείου µας. Σκοπός του Ταµείου είναι: 1) Η ασφάλιση γενικά κατά της ασθενείας 2) Ο σχηµατισµός Κεφαλαίου Προνοίας για τους εργαζοµένους στα ξενοδοχεία ύπνου.

3 Το ΤΑΞΥ, για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, παρέχει στους ασφαλισµένους ιατρική, νοσοκοµειακή και φαρµακευτική περίθαλψη, διάφορα θεραπευτικά µέσα, χορηγεί επιδόµατα ασθενείας, παροχές µητρότητας, επιδόµατα κηδείας και εφάπαξ χρηµατικά βοηθήµατα κατά την έξοδο αυτών από το επάγγελµα, λόγω γήρατος, ανικανότητος, αναπηρίας ή και προς τα µέλη της οικογενείας των, σε περίπτωση θανάτου. (Άρθρο 2 του Καταστατικού του Ταµείου Υ.Α. 8820/1943 ΦΕΚ 43/1943 τ. Β'). Άρθρο 3 (ΦΕΚΒ-465/1994) 1. Πόροι του Ταµείου είναι: Α. Κλάδος Ασθένειας: α) Για εκείνους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην κύρια ασφάλιση µέχρι την : αα) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων ίση προς 4% επί των καταβαλλοµένων σ' αυτούς πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών ββ) Μηνιαία εισφορά των εργοδοτών, η οποία καθορίζεται από σε ποσοστό 4,40%, από σε ποσοστό 4,80% και από σε ποσοστό 5,10% επί των πιο πάνω αποδοχών. β) Για εκείνους οι οποίοι υπάγονται στην κύρια ασφάλιση από και µετά: αα) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων ίση προς 4% επί των καταβαλλοµένων σ' αυτούς πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών ββ) Μηνιαία εισφορά των εργοδοτών η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5,10% επί των πιο πάνω αποδοχών γγ) Συµµετοχή σε βάρος του Κράτους κατά 3,80% επί των αυτών αποδοχών. Β. Κλάδος Πρόνοιας: α) Μηνιαία εισφορά ασφαλισµένου ίση προς δύο τοις εκατό (2%) επί των πάσης φύσεως καταβαλλοµένων σ' αυτούς τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους β) Μηνιαία εισφορά εργοδότη ίση προς δύο τοις εκατό (2%) επί των παραπάνω αποδοχών των ασφαλισµένων γ) Για τους ασφαλισµένους εκείνους οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από συνολική µηνιαία εισφορά, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους, ίση µε τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, σύµφωνα µε την παρ. β της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2084/92. Γ. Άλλοι πόροι του Ταµείου είναι: α) Η προσωπική εισφορά - συνδροµή των ασφαλισµένων η οποία προβλέπεται από την Υπουργική απόφαση 422/142/1978 (Β/226), αναπροσαρµόζεται σε 0,29 ΕΥΡΩ µηνιαίως β) Κάθε έσοδο που πραγµατοποιείται από πρόσθετα τέλη, πρόστιµα, τόκους υπερηµερίας κ.λπ. γ) Κάθε έσοδο που πραγµατοποιείται από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες ή άλλες αιτίες δ) Κάθε έσοδο που πραγµατοποιείται από τυχόν διάθεση εντύπων ή άλλων εκδόσεων χρήσιµων για τη λειτουργία της ασφάλισης και ε) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την περιουσία του Ταµείου. 2. ια τον υπολογισµόν των, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου «εισφορών των ησφαλισµένων και συνεισφορών των εργοδοτών, ως τακτικαί µηνιαίαι αποδοχαί θεωρούνται, επιφυλασσοµένης της εφαρµογής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου: α) Ο βασικός µισθός

4 β) Τα επιδόµατα και οι προσαυξήσεις λόγω πολυετούς υπηρεσίας, οικογενειακών βαρών, στολής, τουριστικής εκπαίδευσης, απασχόλησης κατά τις Κυριακές και σύµφωνα µε το Νόµο εξαιρετέες εορτές, καθώς και τις νυκτερινές ώρες κ.λπ. γ) Η αποζηµίωση λόγω υπερωριακής απασχόλησης εφόσον αυτή καταβάλλεται τακτικά δ) Κάθε εν γένει νόµιµη ή εκ συµβατικής υποχρέωσης, τακτικά καταβαλλοµένη, χρηµατική παροχή. 3. Παροχές που δεν αποτελούν τακτικό µισθό, αλλά που χορηγούνται µε οποιαδήποτε µορφή προς αύξηση των αποδοχών ασφαλισµένου, δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές, εκτός αν χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης ή στον Κλάδο µισθωτών αυτής. 4. Ως ανώτατο όριο αποδοχών, επί των οποίων θα εισπράττονται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων και η συνεισφορά των εργοδοτών ορίζεται το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών, επί των οποίων το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές του, οι οποίες αντιστοιχούν στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση αυτού. 5. Τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, έσοδα του Ταµείου από ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και συνεισφορών των εργοδοτών κατανέµονται µεταξύ των Κλάδων ασφαλίσεως αυτού, ως εξής: Α. Εκείνων οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης Κυρίας Σύνταξης µέχρι και την , αναλογούν για τον Κλάδο Πρόνοιας τα δύο στα εκατό (2%) από την εισφορά εργαζοµένων και τα δύο στα εκατό (2%) από τη συνεισφορά των εργοδοτών ενώ στα υπόλοιπα ποσοστά των εισφορών και των συνεισφορών αναλογούν στον Κλάδο Ασθένειας και αφορούν κατά τα 3/4 στις παροχές σε είδος και κατά το 1/4 στις παροχές σε χρήµα. Β. Εκείνων οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης Κυρίας Σύνταξης από την και µετά, τα τέσσερα στα εκατό (4%) από την εισφορά των εργαζοµένων αναλογούν στον Κλάδο Πρόνοιας και τα υπόλοιπα ποσοστά των εισφορών των εργαζοµένων καθώς και ολόκληρη η συνεισφορά των εργοδοτών και ολόκληρη η συµµετοχή του Κράτους, αναλογούν στον Κλάδο Ασθενείας, και αφορούν κατά τα 3/4 στις παροχές σε είδος και κατά το 1/4 στις παροχές σε χρήµα. 6. Κατά την πληρωµή των µισθών, ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους ασφαλισµένους αυτού και µηνιαίες συνδροµές και να αποδίδει αυτά στο Ταµείο µαζί µε τις βαρύνουσες αυτόν συνεισφορές, το αργότερο εντός του αµέσως εποµένου µηνός. Εάν ο εργοδότης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του αυτή εντός της παραπάνω προθεσµίας, επιβαρύνεται αυτός µε την καταβολή των εργοδοτικών αυτού συνεισφορών και των εισφορών των ασφαλισµένων αυτού. Επί περισσοτέρων εργοδοτών εκµεταλλευοµένων την αυτή επιχείρηση, κάθε ένας από αυτούς ευθύνεται έναντι του Ταµείου αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον. 7. Μετά την παρέλευση της, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προθεσµίας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενόχληση οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν κατεβλήθησαν καθίστανται απαιτητές, θεωρούνται ως καθυστερούµενες, επιβαρύνονται µε τα κατά Νόµον πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις και εισπράττονται κατά νόµιµο διαδικασία. (Άρθρο 3 του Καταστατικού του Ταµείου).

5 Άρθρο 6 ον Ασφαλισµένοι Στην ασφάλιση του Τ.Α.Ξ. Υ. υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια: α) Τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελµα εξηρτηµένη µε αµοιβή εργασία σε Ξενοδοχεία ύπνου και τα εστιατόρια ή κυλικεία αυτών, περιλαµβανοµένων και των τύπου MOTELS, BUNGALOWS και εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και των οικοτροφείων και ενοικιαζοµένων δωµατίων, των οποίων η συνολική δύναµη ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα (10) κλίνες. β) Το κάθε φύσεως προσωπικό του Τ.Α.Ξ.Υ. καθώς και ο σε αυτό Σύµβουλος µετά συµπλήρωση 5ετους υπηρεσίας στο Ταµείο. γ) Τα πρόσωπα, που παρέχουν την προσωπική τους εργασία µε σύµβαση µίσθωσης έργου, εφόσον πρόκειται για απασχόληση, η οποία παρέχεται κατά κύριο επάγγελµα και, όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο απασχόλησης, µε συνθήκες που απαντώνται επί µισθώσεων εργασίας. Απασχολήσεις της ανωτέρω µορφής στον ίδιο εργοδότη, οι οποίες αντιστοιχούν σε λιγότερες των 5 ηµερών εργασίας κατά µήνα, δεν καταλαµβάνονται από τη διάταξη αυτή. Τα παραπάνω πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταµείου και κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο δικαιωµατικά ή και από λόγους ανεξαρτήτους της θέλησης τους δεν προσφέρουν εξηρτηµένη εργασία, πλην όµως τυγχάνουν συνολικά ή εν µέρει των αποδοχών των (άδεια, στράτευσις κ.λπ.). Σε περίπτωση αµφισβήτησης ως προς την υπαγωγή ή µη κάποιου προσώπου στην ασφάλιση του Ταµείου, η αµφισβήτηση επιλύεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, µετά γνώµην του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Εργοδότης που απασχολεί ξενοδοχοϋπάλληλο υποχρεούται να το δηλώσει στο ΤΑΞΥ. Εάν παραλείψει την υποχρέωση αυτή µέχρι της επαληθεύσεως της ασφαλιστικής περιπτώσεως υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε δαπάνης, στην οποία θα είχε υποβληθεί το Ταµείο από τη χορήγηση παροχών σε πρόσωπο που απασχολείται από αυτόν. 2. Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται και στα µέλη της οικογένειας των αµέσως ασφαλισµένων. Ως µέλη θεωρούνται οι εξής: α) Η σύζυγος ή ο σύζυγος, β) Τα άγαµα τέκνα (νόµιµα ή τέκνα που έχουν νοµιµοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί, οι προγονοί και τα φυσικά τέκνα ασφαλισµένης) µέχρι τη συµπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας των εάν µεν είναι άνεργα, µέχρι τη συµπλήρωση του 24 ου έτους της ηλικίας των, και εάν συνεχίζουν τις σπουδές των για 2 έτη µετά τη λήξη των σπουδών των, εφόσον είναι άνεργοι, όχι όµως πέρα από τη συµπλήρωση του 26 ου έτους της ηλικίας των, γ) Η µητέρα και ο πατέρας (και οι θετοί γονείς) εφόσον δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από άλλο Φορέα, δ) Οι ορφανοί από πατέρα και µητέρα εγγονοί και αδελφοί, όπως και οι ορφανοί µόνο από πατέρα ή µητέρα αδελφοί ή εγγονοί, εάν όµως, ο γονέας που ζει λογίζεται ως µέλος της οικογενείας του ασφαλισµένου, µέχρι συµπληρώσεως του 18 ου έτους της ηλικίας τους, και εφόσον είναι άγαµοι. Όλα τα πιο πάνω πρόσωπα, για να θεωρηθούν µέλη οικογενείας πρέπει να ζουν µαζί µε τον άµεσα ασφαλισµένο ειδικότερα δε τα περιλαµβανόµενα στις υπό τα στοιχεία β', γ' ή δ' κατηγορίες πρέπει να συντηρούνται κατά κύριο λόγο από αυτόν. Οι αλλοδαποί πρέπει να είναι: α) Κάτοχοι διαβατηρίου µε ισχυρή θεώρηση εισόδου β) κάτοχοι αδείας διαµονής ή εργασίας ή γ) Κάτοχοι βεβαίωσης από Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού περιφέρεια ή του ΥΠΕΣ Α εµπρόθεσµης κατάθεσης των απαιτουµένων δικαιολογητικών. Επειδή δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει τα Παραρτήµατα στις ανωτέρω περιοχές και για να µην επιβαρυνθούν οι ασφαλιστικές εισφορές µε πρόσθετα τέλη, σας

6 παρακαλούµε, όπως από την ισχύ της απόφασης αυτής, καταβάλλετε τις ασφαλιστικές εισφορές (εισφορές ασφαλισµένων, συνεισφορές εργοδοτών και µηνιαίες συνδροµές) στα ανωτέρω Παραρτήµατα ή Τµήµατα ή στα Υποκαταστήµατα της Εµπορικής Τραπέζης ή όπου δεν υπάρχουν αυτά, στα Υποκαταστήµατα της Εθνικής Τραπέζης. Τα Υποκαταστήµατα των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου, και όσον αφορά τον Νοµό Κυκλάδων, τα Υποκαταστήµατα Σύρου, Νάξου, Θήρας, Τήνου, Μυκόνου και Πάρου προς τα οποία κοινοποιείται η εγκύκλιος µας αυτή, παρακαλούνται να σταµατήσουν την περαιτέρω είσπραξη, των ασφαλιστικών εισφορών από τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις..

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.

Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4. Νόµος 3655/2008 «ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 58 3.4.2008) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) 1 Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 6 Ασφάλιση και ασφαλιστική προστασία... 7 Εισφορές... 8 Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς... 11 Διαδικασία ασφάλισης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 (Ρήτρα 1 της συμφωνίας πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 (Ρήτρα 1 της συμφωνίας πλαισίου Παράρτημα της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α Ειδικές προσεγγίσεις. α. Οταν γίνεται λόγος για "κύρια ασφάλιση" νοείται η ασφάλιση για: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και μητρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε µε την υπ αριθµόν 1098/1970 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίστηκε µε την υπ αριθµόν 1098/1970 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του Αριθµός 5729- ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ «ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (ΤΕΑΠΕΠ)» ΤΟΥ ΝΠ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤEAIT)» ΣΕ ΝΠΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων 1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Με την από 18 Σεπτεµβρίου 1934 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α Με τα άρθρ. 52 παρ. 2 και 53 παρ. 1 του ν.2084/92 ρυθμίζονται θέματα επικουρικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 36 Μάρτιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 36 Μάρτιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim. ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 36 Ηλεκτρονική Έκδοση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα Ο σκοπός του περιοδικού... άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 77 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα