ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ"

Transcript

1 ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ Νότια του Κορινθιακού κόλπου δεςπόζει το Ξυλόκαςτρο, τουριςτικόσ προοριςμόσ για χιλιϊδεσ επιςκϋπτεσ που ϋρχονται για να χαρούν τισ βραβευμϋνεσ με "Γαλϊζιεσ Σημαύεσ" ακτϋσ αλλϊ και να απολαύςουν το φημιςμϋνο "Πευκιϊ". Θα επιςκεφθούμε το προςτατευόμενο παραλιακό πευκοδϊςοσ, καθώσ και το Καμάρι παραθαλϊςςιο χωριό, δυτικϊ του Ξυλοκϊςτρου που πιθανόν πόρε το όνομϊ του από τισ καμϊρεσ αρχαύου υδραγωγεύου που βρύςκονταν ςτο ανατολικό τμόμα προσ την περιοχό του Κριού ποταμού. Αναχϊρθςθ 8.00 το πρωϊ από Ρειραιά και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό κα φτάςουμε ςτο Καμάρι προκειμζνου να επιςκεφκοφμε τθν Κ. Μ. Ραναγίασ Κορυφισ για προςκφνθμα που βρίςκεται ςτο όροσ Κοφτςα ι αλλιϊσ βουνό τθσ Ραναγίασ, με τθ καυματουργι εικόνα τθσ Κορφιϊτιςςασ. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςε παραλία τθσ περιοχισ για μπάνιο και γεφμα. Αναχϊρθςθ για Ξυλόκαςτρο, όπου κα κάνουμε τθν επόμενθ ςτάςθ μασ για βόλτα και καφζ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Το Λευκαντί, εύναι παραλιακό περιοχό του Βαςιλικού Χαλκύδοσ, που ςυγκεντρώνει αρκετούσ επιςκϋπτεσ για να απολαύςουν το μπϊνιο τουσ ςτην αμμώδη παραλύα του Ευβοώκού κόλπου. Αναχϊρθςθ 3.30 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Εφβοια, προκειμζνου να φτάςουμε ςτο Λευκαντί όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ, κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία και κα πιοφμε τον καφζ μασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

2 Η Πάτμοσ ό αλλιώσ νηςύ τησ Αποκϊλυψησ εύναι το αιγαιοπελαγύτικο νηςύ που κηρύχτηκε το 1999 από την Unesco ωσ «μνημεύο παγκόςμιασ κληρονομιϊσ». Στην κορυφό του νηςιού δεςπόζει μύα από τισ ομορφότερεσ πρωτεύουςεσ των Δωδεκανόςων. Τον επιβλητικϊ αρχοντικό οικιςμό τησ Χώρασ ςτεφανώνει το καςτρομονϊςτηρο του Αγύου Ιωϊννη ςυνθϋτοντασ ςε μύα εικόνα την ιερότητα με το παραδοςιακό ςτοιχεύο. Παραςκευή 6 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ράτμο. Άφιξθ ςτθ Σκάλα, το λιμάνι τθσ Ράτμου. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για προςκφνθμα ςτθν Κερά Μονι Ευαγγελιςμοφ Μθτρόσ Αγαπθμζνου, που ιδρφκθκε το Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτο Μοναςτιρι του Αγίου Κωάννθ του Ιεολόγου, το οποίο οικοδομικθκε το 1088 από τον Πςιο Χριςτόδουλο ςαν φροφριο με ψθλά τείχθ και επάλξεισ που το προςτάτευαν από τουσ πειρατζσ, βρίςκεται ςτθν κορυφι του λόφου που είναι χτιςμζνθ θ πρωτεφουςα και δεςπόηει ολόκλθρου του νθςιοφ. Μζςα ςτθ Μονι ςτεγάηεται και το Εκκλθςιαςτικό Μουςείο. Επίςθσ κα επιςκεφκοφμε το Μοναςτιρι τθσ Ζωοδόχου Ρθγισ που ιδρφκθκε το Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτο Σπιλαιο τθσ Αποκάλυψθσ, το μζροσ ςυγγραφισ του Κεροφ κειμζνου τθσ Αποκαλφψεωσ του Κωάννθ. Στθ ςυνζχεια κα αναχωριςουμε για το χωριό Κάμποσ, όπου ςτθν παραλία του κα ζχουμε τθν ευκαιρία να κάνουμε το μπάνιο μασ και να γευματίςουμε. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Κυριακή 8 Ιουλίου 2012 Ρροαιρετικά το πρωί εκκλθςιαςμόσ ςτο Σπιλαιο τθσ Αποκάλυψθσ. Αναχϊρθςθ ςτισ με το καραβάκι για Λειψοφσ, νθςί με ζνα και μοναδικό οικιςμό προκειμζνου να επιςκεφκοφμε για προςκφνθμα τον Κερό Ναό Ραναγίασ του Χάρου. Το όνομα προζρχεται από τον Εςταυρωμζνο Χριςτό που κρατά θ Ραναγία αντί του βρζφουσ. Ακολοφκωσ κα επιςκεφκοφμε τον Κερό Ναό Αγίου Κωάννθ του Ιεολόγου με τθν εικόνα τθσ Ραναγίασ τθσ Μαφρθσ. Ελεφκερθ ϊρα για μπάνιο και φαγθτό. Αναχϊρθςθ το απόγευμα για Ράτμο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο ενϊ όςοι επικυμοφν μποροφν να περπατιςουν ςτα ςοκάκια τθσ Χϊρα και να επιςκεφκοφν το Λαογραφικό Μουςείο ςτο Αρχοντικό Σθμαντιρθ και να δουν το Σπίτι και τθν προτομι του Εμμ. Ξάνκου μζλουσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Το βράδυ αναχϊρθςθ από τθν Ράτμο με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 Άφιξθ ςτο λιμάνι του Ρειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

3 Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 220 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Πάτμο, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο Skala (3*) ςτη Σκάλα, 2 πρωϊνά, μετακινήςεισ με το λεωφορείο, ακτοπλοϊκά ειςιτήρια προσ και από Λειψοφσ, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Όποιοσ επιθυμεί να ταξιδζψει ςε 4κλινη καμπίνα η επιβάρυνςη είναι 40 ευρϊ ανά διαδρομή. Καταμεςύσ ενόσ ονειρικού μα και ςυνϊμα ςκληρού τοπύου -που μαλακώνει όμωσ νότια, προσ τον κόλπο του Άργουσ- η μυθικό ακρόπολη των Μυκηνών ξεπροβϊλλει ςαν προκατακλυςμιαύοσ βρϊχοσ. Οι Μυκήνεσ αποτελούν το ςημαντικότερο προώςτορικό μνημεύο ςτην ηπειρωτικό Ελλϊδα. Στισ ρϊχεσ του βουνού Άκρα και με τα πεύκα να κατεβαύνουν απ' τισ πλαγιϋσ μϋχρι τα νερϊ του ομώνυμου κόλπου τησ Επιδαύρου, η Αρχαία Επίδαυροσ εύναι χτιςμϋνη ςτη θϋςη όπου αναπτύχθηκε ο αρχαύοσ πολιτιςμόσ τησ Επιδαύρου. Σε μια χαρϊδρα, το 340 π.χ., ο αργεύοσ αρχιτϋκτονασ Πολύκλειτοσ ο Νεότεροσ ϋκτιςε, ςύμφωνα με τον Παυςανύα, το θέατρο τησ Επιδαύρου, ϋνα από τα ωραιότερα και το καλύτερα διατηρημϋνο. Αναχϊρθςθ 7.30 το πρωί από Ρειραιά και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό κα φκάςουμε ςτισ Μυκινεσ, όπου κα επιςκεφκοφμε τον Αρχαιολογικό χϊρο. Ακολοφκωσ κα αχωριςουμε για Νζα Επίδαυρο όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα γευματίςουμε. Στθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτθν Αρχαία Επίδαυρο, όπου κα επιςκεφκοφμε το Αρχαίο Ιζατρο και τον Αρχαιολογικό χϊρο με το μουςείο και κα κάνουμε βόλτα ςτο γραφικό λιμανάκι όπου μποροφμε να επιςκεφκοφμε και το 15 ο Ρανθγφρι Αγροτουριςμοφ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςθ ςτάςθ κακ οδόν. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο Παραλιακό περιοχό τησ Κορινθύασ, τον Κόρφο με την φυςικό ομορφιϊ και τα μοναδικϊ χρώματϊ του, που περιλαμβϊνουν τόςο το γαλϊζιο τησ θϊλαςςασ και του ουρανού, όςο και τισ αποχρώςεισ του πρϊςινου τησ ελιϊσ και του πεύκου θα επιςκεφθούμε ςόμερα.

4 Αναχϊρθςθ 3.30 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Κορινκία, προκειμζνου να φτάςουμε ςτον Κόρφο όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτα Λςκμια. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Η Νάξοσ ό Αξιϊ εύναι το μεγαλύτερο νηςύ των Κυκλϊδων. Το τοπύο του νηςιού ϋχει πολλϋσ εναλλαγϋσ. Πεδιϊδεσ διαδϋχονται ϊγονεσ περιοχϋσ, μαρμϊρινα βουνϊ καταλόγουν ςε βαθύςκιωτεσ ρεματιϋσ, περιοχϋσ με βλϊςτηςη φιλοξενούν κϊταςπρα χωριϊ, αμμώδησ παραλύεσ ςυναντούν την θϊλαςςα. Παραςκευή 13 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.25 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Νάξο. Άφιξθ ςτθ Νάξο. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερθ θ μζρα για φαγθτό, μπάνιο και γνωριμία με τθν πόλθ τθσ Νάξου. Ρροαιρετικι παρακολοφκθςθ του Εςπερινοφ τθσ εορτισ του Αγίου Νικοδιμου του Αγιορείτθ ςτθ Χϊρα. Διανυκτζρευςθ. Σάββατο 14 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Χαλκί, Φιλότι και Απείρακο, από τα πιο όμορφα χωριά με τουσ ερειπωμζνουσ ανεμόμυλουσ και τθν Εκκλλθςία τθσ Ραναγίασ Απειρακίτιςςασ. Εκεί μποροφμε να επιςκεφκοφμε κάποιο από τα Μουςεία του νθςιοφ Γεωλογικό, Λαογραφικό ι Φυςικισ Κςτορίασ- και να απολαφςουμε τον καφζ μασ. Στθ ςυνζχεια κα κατευκυνκοφμε προσ Κινίδαρο και κα καταλιξουμε ςτισ Μζλανεσ, όπου κα δοφμε το άγαλμα του Κοφρου, του 7 ου π.χ. αιϊνα. Ακολοφκωσ κα πάμε ςτθν παραλία του Αγίου Ρροκοπίου για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτθ Χϊρα, όπου περπατϊντασ κα επιςκεφκοφμε το Μθτροπολιτικό Ναό τθσ Ζωοδόχου Ρθγισ, τθν Ρορτάρα ςτθ κζςθ Ραλάτια και το Μεςαιωνικό Κάςτρο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Το απόγευμα αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 175 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Νάξο, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο Coronis (3*) ςτη Χϊρα, 2 πρωϊνά, μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

5 Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ Το παρϊλιο Άςτροσ τησ Βόρειασ Κυνουρύασ αποτελεύ το ςημαντικότερο καλοκαιρινό θϋρετο. όπου δεςπόζει το Μεςαιωνικό κϊςτρο και το γραφικό λιμανϊκι. Αναχϊρθςθ 7.30 το πρωί από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Κυνουρία και ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτο Αρτεμιςιο, προκειμζνου να επιςκεφκοφμε τθν Κερά Μονι Ραναγίασ Μαλεβισ για προςκφνθμα, όπου φυλάςςεται μία από τισ 70 καυματουργικζσ εικόνεσ του Ευαγγελιςτι Λουκά. Ακολοφκωσ αναχϊρθςθ για παράλιο Άςτροσ όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ, κα γευματίςουμε και κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο Η Αντίπαροσ, εύναι ϋνασ μικρόσ κυκλαδύτικοσ παρϊδειςοσ ςτα νοτιοδυτικϊ τησ Πϊρου. Το γαλόνιο αιγαιοπελαγύτικο τοπύο με τα διϊςπαρτα ξωκλόςια, το διϊςημο ςπόλαιο και το Ενετικό κϊςτρο, προςφϋρεται για περιηγόςεισ. Ενώ η ποικιλομορφύα των ακτών, όπου χρυςαφϋνιεσ αμμουδιϋσ διαδϋχονται μικρού απόμεροι όρμοι με γαλαζοπρϊςινα νερϊ, χαρύζει μοναδικϋσ εικόνεσ ςτον επιςκϋπτη. Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.25 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ράρο. Άφιξθ ςτθ Ράρο και αναχϊρθςθ με τοπικό πλοίο για Αντίπαρο. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερθ θ μζρα για φαγθτό και μπάνιο. Ρροαιρετικά μπορείτε να παρακολουκιςετε ςυναυλία γνωςτοφ καλλιτζχνθ ςτο λιμάνι του νθςιοφ. Διανυκτζρευςθ. Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτο Σπιλαιο τθσ Αντιπάρου. Ακολοφκωσ κα κατευκυνκοφμε ςτθν περιοχι του Άθ-Γιϊργθ για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Ρροαιρετικι παρακολοφκθςθ του Εςπερινοφ ςτον πανθγυρίηοντα Κερό Ναό τθσ Αγίασ Μαρίνασ ςτο λιμάνι, όπου ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται ςτο λιμάνι του νθςιοφ πολιτιςτικι εκδιλωςθ. Διανυκτζρευςθ.

6 Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 Το πρωινό ελεφκερο για βόλτα ςτθν Αντίπαρο, όπου κα περιθγθκοφμε ςτα ςοκάκια και κα επιςκεφκοφμε το Κάςτρο και τθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου, κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα γευματίςουμε. Το απόγευμα αναχϊρθςθ από τθν Αντίπαρο για Ράρο, όπου με τθν άφιξι μασ ςτθν Ραροικιά κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να προςκυνιςουμε ςτθν Ραναγία Εκατονταπυλιανι, ζνα από τα ςπουδαιότερα μνθμεία των παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων ςτθ χϊρα μασ. Αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 150 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Πάρο, ακτοπλοϊκά ειςιτήρια προσ και από Αντίπαρο, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Studio San Georgio ςτην Αντίπαρο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Ο Σχοινιάσ, παραθαλϊςςια περιοχό τησ βορειοανατολικόσ Αττικόσ βρύςκεται πολύ κοντϊ ςτον Μαραθώνα. Χαρακτηριςτικό τησ εύναι η εκτεταμϋνη αμμουδιϊ, που αποτελεύ πόλο ϋλξησ για χιλιϊδεσ λουόμενουσ καθώσ και το υπϋροχο πευκοδϊςοσ τησ περιοχόσ, μια όαςη πρϊςινου και ξεχωριςτόσ ομορφιϊσ για την ευρύτερη περιοχό τησ πρωτεύουςασ. Αναχϊρθςθ 3.30 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Σχοινιά, όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ, κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο Το Πόρτο Χέλι εύναι ϋνα από τα κοςμικότερα παραθεριςτικϊ κϋντρα του νομού Αργολύδασ κι ϋνα από τα δημοφιλϋςτερα θϋρετρα τησ Πελοποννόςου. Ο οικιςμόσ εύναι κτιςμϋνοσ γύρω από ϋνα κλειςτό φυςικό λιμϊνι και η εικόνα που παρουςιϊζει παραπϋμπει ςε νηςύ.

7 Αναχϊρθςθ 7.30 το πρωί από Ρειραιά προσ Ρόρτο Χζλι με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό. Άφιξθ ςτο Ρόρτο Χζλι, όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να περπατιςουμε ςτθν παραλιακι οδό, να κάνουμε το μπάνιο μασ και να γευματίςουμε. Το απόγευμα αναχϊρθςθ για Ραλαιά Επίδαυρο όπου κα απολαφςουμε τον καφζ μασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο Η Τήνοσ, εύναι ϋνα από τα πιο ιδιαύτερα νηςιϊ των Κυκλϊδων. Φτϊνοντασ ςτο λιμϊνι τησ Τόνου ο Ναόσ τησ Μεγαλόχαρησ, ςκαρφαλωμϋνοσ ςτο λόφο, ςε υποδϋχεται ολόλαμπροσ και φωτιςμϋνοσ, δεςπόζοντασ πϊνω από όλη τη Χώρα. Οι ομορφιϋσ του νηςιού δεν ςταματούν όμωσ εδώ μιασ και η ενδοχώρα ϋχει να προςφϋρει ςτον επιςκϋπτη αςύγκριτεσ ομορφιϋσ. Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.35 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Τινο. Άφιξθ ςτθν Τινο. Μετάβαςθ ςτο Ναό τθσ Μεγαλόχαρθσ για προςκφνθμα. Ρροαιρετικι μετάβαςθ ςτθν Κερά Μονι Κεχροβουνίου για τθν πανιγυρθ τθσ Αγίασ Ρελαγίασ. Το απόγευμα ελεφκερο για περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Τινου και προαιρετικά μπορείτε να παρακολουκιςετε τον Εςπερινό προσ τιμιν τθσ Αγίασ Ρελαγίασ ςτο Ναό τθσ Μεγαλόχαρθσ. Το βράδυ αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ HSW για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 90 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Τήνo. Καταμεςόσ των Κυκλϊδων ακτινοβολεύ η Πάροσ, ύδια μ ϋνα κατϊλευκο και αψεγϊδιαςτο κομμϊτι παριανό μϊρμαρο, που καταφϋρνει και κρύβει ζηλότυπα μϋςα του απύςτευτεσ ομορφιϋσ. Ένα από τα «πετρϊδια» τησ Πϊρου εύναι η Παναγιϊ η Εκατονταπυλιανό, ςπουδαύο και περύτεχνο μνημεύο, που ςυγκντρώνει πλόθοσ προςκυνητών καθ όλη τη διϊρκεια του χρόνου.

8 Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.25 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ράρο. Άφιξθ ςτθν Ράρο. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερθ θ μζρα για μπάνιο και γεφμα. Το απόγευμα κα ζχουμε τθν ευκαιρία να περιθγθκοφμε ςτα ςοκάκια τθσ Ραροικιάσ, να επιςκεφκοφμε το Κάςτρο κτίςμα του 1260 και να προςκυνιςουμε ςτθν Ραναγία Εκατονταπυλιανι, ζνα από τα ςπουδαιότερα μνθμεία των παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων ςτθ χϊρα μασ. Διανυκτζρευςθ. Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Λεφκεσ, ζνα από τα ωραιότερα χωριά τθσ Ράρου που ξεχωρίηουν θ Εκκλθςία τθσ Αγίασ Τριάδοσ και τα κτιρια του Δθμοτικοφ Σχολείου και του παραδοςιακοφ καφενείου. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτο Ρίςω Λιβάδι, παρακάλαςςιο οικιςμό με γραφικό λιμανάκι και χρυςαφζνια αμμουδιά, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Ρροαιρετικι παρακολοφκθςθ του Εςπερινοφ και πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ ςτθν Αγία Άννα ςτθν Ραροικιά. Διανυκτζρευςθ. Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για προςκφνθμα ςτθν Κερά Μονι Χριςτοφ ςτο Δάςοσ όπου υπάρχουν θ Εκκλθςία και ο τάφοσ του Αγίου Αρςενίου και από εκεί κατεφκυνςθ προσ τισ Ρεταλοφδεσ, τοπίο με ξεχωριςτι ομορφιά και πυκνι βλάςτθςθ. Ακολοφκωσ κα κατευκυνκοφμε προσ Δρυό και κα καταλιξουμε ςτθ Χρυςι Ακτι, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Κατόπιν αναχϊρθςθ μζςω Μάρπθςςασ για Ραροικιά. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Αργά το απόγευμα αναχϊρθςθ για Νάουςα, τθν κοςμοπολίτικθ παραλιακι κωμόπολθ και ςθμαντικό τουριςτικό κζντρο του νθςιοφ. Η βόλτα ςτον παραδοςιακό οικιςμό τθσ Νάουςασ είναι μια μοναδικι εμπειρία. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Αλυκι, το νοτιότερο χωριό τθσ Ράρου, όπου κα επιςκεφκοφμε το Λαογραφικό Μουςείο, κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα γευματίςουμε. Νωρίσ το απόγευμα κα μεταβοφμε ςτθν Αντίπαρο, τον μικρό κυκλαδίτικο παράδειςο, όπωσ τον χαρακτθρίηουν πολλοί, όπου εκεί κα ζχουμε τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφμε το Κάςτρο και τθν κεντρικι πλατεία, να περπατιςουμε ςτα ςοκάκια του νθςιοφ και να απολαφςουμε τον καφζ μασ. Επιςτροφι μζςω Ροφντασ ςτθν Ραροικιά. Το απόγευμα αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 240 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθημζνη θζςη προσ και από Πάρο, μετακινήςεισ με το λεωφορείο, 3 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο Galinos (3*) ςτην Παροικιά, 3 πρωϊνά, ακτοπλοϊκά ειςιτήρια προσ και από Αντίπαρο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

9 Σούνιο ό Καβοκολώνεσ, ονομϊζεται το ακρωτόριο που βρύςκεται ςτο νοτιότερο ϊκρο του νομού Αττικόσ. Τα παρϊλια του εύναι βραχώδη και απότομα με μικρούσ όρμουσ για μπϊνιο. Το Σούνιο εύναι γνωςτό λόγω τησ ςημαντικόσ γεωγραφικόσ θϋςησ του αλλϊ και εξαιτύασ των ερειπύων του αρχαύου ναού του Ποςειδώνα που βρύςκονται ςε αυτό. Αναχϊρθςθ 3.00 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Σοφνιο, όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ ςε παραλία δίπλα ςτον αρχαιολογικό χϊρο και κα απολαφςουμε τον καφζ ι το ουηάκι μασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο Δεν λεύπει τύποτα απ όςα εύναι αναμενόμενα ς ϋνα κυκλαδονόςι. Στη Σίφνο θα δεισ τα κϊταςπρα ςπιτϊκια με τα μπλε παραθυρόφυλλα, τα φρεςκοαςβεςτωμϋνα ξωκλόςια, τισ καμϊρεσ αλλϊ και τισ ανθιςμϋνεσ μπουκαμβύλιεσ. Ο όλιοσ ϊπλετοσ και η θϊλαςςα καταγϊλανη. Παραςκευή 27 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ ASL για Σίφνο. Άφιξθ ςτισ Καμάρεσ, το λιμάνι τθσ Σίφνου. Μετάβαςθ ςτθν Απολλωνία ι αλλιϊσ Χϊρα, χτιςμζνθ ςε τρεισ λόφουσ που ςυναρπάηει το επιςκζπτθ με τθν χαρακτθριςτικι κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικι τθσ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Σάββατο 28 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για προςκφνθμα ςτθν Κερά Μονι Ραναγίασ Βουνοφ, όπου φυλάςςεται θ ιςτορικι εικόνα τθσ Ραναγίασ Μαχαιροφςασ και τθν γραφικι εκκλθςία τθσ Χρυςοπθγισ, πολιοφχο του νθςιοφ, θ οποία είναι ςκαρφαλωμζνθ ςε ζνα βράχο. Από εκεί κα μεταβοφμε ςτον Ρλατφ Γιαλό, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτθν Απολλωνία. Αργά το απόγευμα κα αναχωριςουμε για τον παραδοςιακό οικιςμό Κάςτρο που είναι κυριολεκτικά γατηωμζνοσ ςε βραχϊδθ λόφο και κατοικείται αδιάλειπτα από τα προϊςτορικά χρόνια. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.

10 Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Βακφ, γνωςτόσ ωσ ο οικιςμόσ των αγγειοπλαςτϊν με το γραφικο του λιμανάκι και τα εργαςτιρια κεραμικισ, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Αναχϊρθςθ για Αρτεμϊνα, το δεφτερο ςε μζγεκοσ ςυνοικιςμό τθσ Σίφνου, που είναι ςχεδόν ενωμζνοσ με τθν Απολλωνία όπου μποροφμε να περιπλανθκοφμε ςτα ςτενά ςοκάκια και να απολαφςουμε τον καφζ μασ. Στθ ςυνζχεια άφιξθ ςτισ Καμάρεσ. Το βράδυ αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ ASL για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 225 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Σίφνο, μετακινήςεισ με το λεωφορείο ςτο νηςί, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτην Απολλωνία, 2 πρωϊνά, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Ι. Μ. ΟΙΟΤ ΠΑΣΑΠΙΟΤ - ΗΡΑΙΟ Διεθνούσ φόμη Λουτρόπολη που επύ δεκαετύεσ αποτελεύ κοςμοπολύτικο κϋντρο αναψυχόσ, θρηςκευτικού, αρχαιολογικού και θεραπευτικού τουριςμο, εύναι το Λουτράκι. Αναχϊρθςθ 8.00 το πρωί από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Ρεραχϊρα προκειμζνου να επιςκεφκοφμε τον Αρχαιολογικό χϊρο του Ηραίου, ζνα μοναδικό αρχαιολογικό μνθμείο απίςτευτθσ ομορφιάσ, που ελκφει ςαν μαγνιτθσ εκατοντάδεσ επιςκζπτεσ. Ια δοφμε τα απομεινάρια του ναοφ τθσ Ακραίασ Θρασ και τθσ Θρασ τθσ Λιμενίασ που πλαιςιϊνουν το πανζμορφο λιμανάκι, το μοναδικό Φάρο ζναν από τουσ παλιότερουσ πζτρινουσ φάρουσ εν ενεργεία και μοναδικό ςτολίδι όλου του Κορινκιακοφ κόλπου που δεςπόηει από ψθλά. Στθ ςυνζχεια κα κατευκυνκοφμε για τθ Λίμνθ τθσ Βουλιαγμζνθσ, όπου κα κάνουμε ςτάςθ. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτθν Κερά Μονι Οςίου Ραταπίου, όπου φυλάςςεται το ςκινωμα του Οςίου και από κει κα φτάςουμε ςτθν πόλθ του Λουτρακίου, για μπάνιο, γεφμα και βόλτα ςτθν όμορφθ παραλία του, κα δοφμε τισ ιαματικζσ πθγζσ και τουσ τεχνθτοφσ καταρράκτεσ και κα προςκυνιςουμε τθ καυματουργι εικόνα τθσ Ραναγίασ τθσ Γιάτριςςασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ. ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νηςύ τησ Ελλϊδασ, εύναι εξαιρετικϊ ορεινό και καθορύζεται από μια υψηλό ςειρϊ βουνών που το διαςχύζει από τη δύςη ωσ την ανατολό, διαμορφωμϋνη από τρεισ διαφορετικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 18/1/2015 ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΩΡΩΠΟΣ 6/1/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 18/1/2015 ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΜΟΝΗ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΩΡΩΠΟΣ 6/1/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ ÏäéêÝò ÅêäñïìÝò Á áñíþí 280 - Áã. Íéêüëáïò - 112 53 ÁèÞíá, ôçë. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel.gr Ατομικά ταξίδια Πακέτα διακοπών Ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα. Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα. Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014 Αξέχαστα Ταξίδια Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος 2013 - Ιανουάριος 2014 ξέχαστα ΑΤαξίδια Περιεχόμενα ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Κεφαλονιά-Ιθάκη 3 Kεφαλονιά-Ιθάκη 4 Κέρκυρα-Πάργα 4 Γυρος Χαλκιδικής-Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος - Οκτώβριος 2015 www.thiamistours.gr

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος - Οκτώβριος 2015 www.thiamistours.gr Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Ιούλιος - Οκτώβριος 2015 www.thiamistours.gr Περιεχόμενα ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Γύρος Κρήτης... 3 Θράκη-Αδριανούπολη-Θάσος-Σαμοθράκη... 4 Χαλκιδική... 4 Γύρος Κεφαλονιάς...

Διαβάστε περισσότερα

Αεροπορικώς ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Οδικώς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΡΙΔΑ

Αεροπορικώς ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Οδικώς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΡΙΔΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11η Ekδρομές Εξωτερικού Αγίου Πνεύματος Αεροπορικώς ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Οδικώς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΡΙΔΑ και πολλοί άλλοι προορισμοί στο αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Εκδρομές Εξωτερικού Αεροπορικώς - Οδικώς...2 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κρουαζιέρες Εσωτερικού - Εξωτερικού...4 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Πολυήμερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Εκδρομές Εξωτερικού Αεροπορικώς- Οδικώς...2 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κρουαζιέρες Εσωτερικού-Εξωτερικού...4 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανωμένες Πολυήμερες Εκδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος κατ άτοµο Ηµιδιατροφή 2/κλινο 3ο άτοµο 1/κλινο 21-25/6 5ήµερη πλοίο 375 355 445 ΠΑΤΜΟΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Κόστος κατ άτοµο Ηµιδιατροφή 2/κλινο 3ο άτοµο 1/κλινο 21-25/6 5ήµερη πλοίο 375 355 445 ΠΑΤΜΟΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ www.vrakastravel.gr, sales@vrakastravel.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7,185.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ THΛ.2117201025 211 7201044, FAX 211 7201018 Αµοργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟKΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟKΤΩΒΡΙΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ από 23 ΜΑΪΟΥ Πάμε θάλασσα! Θαλάσσια μπάνια καθημερινά6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟKΤΩΒΡΙΟΣ Αθήνα Λεωφ. Αλεξάνδρας 71-73 ΤΗΛ.: 210 322 322 8 SITE: chaloulosekdromes.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

Αµοργός (Αγίου Πνεύµατος) 5 ΗΜΕΡΕΣ

Αµοργός (Αγίου Πνεύµατος) 5 ΗΜΕΡΕΣ www.vrakastravel.gr, sales@vrakastravel.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7,185.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ THΛ.2117201025 211 7201044, FAX 211 7201018 Αµοργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-OKTΩΒΡΙΟΣ 2014

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ 4 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ 5 ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 5 ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Απριλίου 2014

Εκδρομές Απριλίου 2014 Εκδρομές Απριλίου 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/04/2014 8 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ (Αναχώρηση μόνο από Αθήνα) ΣΑΒΒΑΤΟ 05/04/2014 ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ) ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 16

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκδρομών Ελλάδα-Ευρώπη

Προγράμματα Εκδρομών Ελλάδα-Ευρώπη ών μ ο ρ δ κ Ε α τ α μ μ ά ρ γ ο ρ Π Ελλάδα-Ευρώπη Περιεχόμενα Travel 2U Τουριστικό Γραφείο Οδυσσέως 6 136 73, Αχαρνές, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 240 44 10 Fax (+30) 211 72 00 328 E-mail: info@travel2u.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκδρομές Φθινοπώρου...2 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου...5 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκδρομές Νοεμβρίου...31 4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια...47

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Πασχαλινές Εκδρομές 2013... 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Διήμερες Πασχαλινές Αποδράσεις....46 ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Εκδρομές Αγίου Πνεύματος...60 05/04/13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

7 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΤΗΛΟ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ

7 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΤΗΛΟ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 7 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΤΗΛΟ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟ Στην Τήλο και τη Νίσυρο θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ Περιεχόμενα ΕΛΛΑΔΑ 4 Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 8 Naxos Palace ΝΑΞΟΣ 4 Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 8 Naxos Holidays ΝΑΞΟΣ 5 Oasis Hotel ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ 9 Leda Village Resort ΠΗΛΙΟ 5 Nautica Bay

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 210 322 322 8 από 17 ΜΑΪΟΥ Πάμε θάλασσα! Θαλάσσια μπάνια καθημερινά 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 info@arcadianspirit.gr ΤΗΛ.: 210 322 322 8 & ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. Ταξίδια οδικά σε τοπία μαγικά... ζήστε την εμπειρία και γνωρίστε μέρη που μόνο μία οδική εκδρομή σας προσφέρει...

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ. Ταξίδια οδικά σε τοπία μαγικά... ζήστε την εμπειρία και γνωρίστε μέρη που μόνο μία οδική εκδρομή σας προσφέρει... Ταξίδια οδικά σε τοπία μαγικά... ζήστε την εμπειρία και γνωρίστε μέρη που μόνο μία οδική εκδρομή σας προσφέρει... ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2014 Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα, τηλ. 210 86 62 451, 210

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα τηλ. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel.

Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα τηλ. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel. Αχαρνών 280 - Αγ. Νικόλαος - 112 53 Αθήνα τηλ. 210 86 62 451, 210 86 62 234, fax: 210 86 62 234 e-mail: info@patakistravel.gr - www.patakistravel.gr - Ενοικιάσεις πολυτελών, κλιματιζόμενων πούλμαν τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιουλίου - 1 Αυγούστου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

22 Ιουλίου - 1 Αυγούστου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ Ιστοσελίδα:www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 22 Ιουλίου - 1 Αυγούστου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές Αγίου Πνεύματος ΠΑΤΜΟΣ...το ιερό νησί του Αιγαίου Προσφορές για έγκαιρες

εκδρομές Αγίου Πνεύματος ΠΑΤΜΟΣ...το ιερό νησί του Αιγαίου Προσφορές για έγκαιρες εκδρομές Αγίου Πνεύματος & Προσφορές για έγκαιρες Καλοκαιρινές κρατήσεις 2013 ΠΑΤΜΟΣ...το ιερό νησί του Αιγαίου με διαμονή στο ξενοδοχείο PATMOS AKTIS HOTEL & SPA 5* ή στο SILVER BEACH 3*Sup. 1η μέρα:

Διαβάστε περισσότερα

«Μάλτα του Αιγαίου» την ονόμαζαν οι Ιταλοί και επένδυσαν πολλά επάνω της. Έφτιαξαν φοβερό ναύσταθμο, κτίρια υποδομής και άρχισαν ακόμη και να τρυπάνε

«Μάλτα του Αιγαίου» την ονόμαζαν οι Ιταλοί και επένδυσαν πολλά επάνω της. Έφτιαξαν φοβερό ναύσταθμο, κτίρια υποδομής και άρχισαν ακόμη και να τρυπάνε ΛΕΡΟΣ Η Λέρος, ένα μικρό νησί του Βορείου συγκροτήματος των Δωδεκανήσων, κατοικήθηκε για πρώτη φορά την 4 η χιλιετία π.χ., στο τέλος της νεολιθικής εποχής. Από τότε στη Λέρο έχουν μείνει πολλά σημάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Ekδρομές Απριλίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Ekδρομές Απριλίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Ekδρομές Απριλίου 4-5/04/15 2ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Διήμερο στη πετρόχτιστη Μάνη και στη καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ- ΓΥΘΕΙΟ 20 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση 07.30πμ.απο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι - Ν Ο Β Ι Σ Α Ν Τ

Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι - Ν Ο Β Ι Σ Α Ν Τ Β Ε Λ Ι Γ Ρ Α Δ Ι - Ν Ο Β Ι Σ Α Ν Τ 4 ΗΜΕΡΕΣ 6-9/6/14 1 η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (630 χλμ.) Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 05.00 αναχώρηση. Διέλευση απο τα σύνορα Ευζώνων και άφιξη στο Βελιγράδι,

Διαβάστε περισσότερα

Aξέχαστα ταξίδια... Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα

Aξέχαστα ταξίδια... Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα Aξέχαστα ταξίδια... Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ - Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Πολυήμερες Eκδρομές ΠΑΣΧΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 5 ημέρες... 3 ΚΕΡΚΥΡΑ 4 ημέρες... 3 χαλκιδικη 5 ημέρες... 4 χαλκιδικη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα. ΑΠΡΙΛΙΟΣ - Ιούνιος 2015. Aξέχαστα ταξίδια...

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα. ΑΠΡΙΛΙΟΣ - Ιούνιος 2015. Aξέχαστα ταξίδια... Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα ΑΠΡΙΛΙΟΣ - Ιούνιος 2015 Aξέχαστα ταξίδια... Περιεχόμενα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Πολυήμερες Eκδρομές ΠΑΣΧΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 5 ημέρες... 3 ΚΕΡΚΥΡΑ 4 ημέρες... 3 χαλκιδικη 5 ημέρες... 4 χαλκιδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ το νθςί τθσ Φολζγανδρου, κα απολαφςετε τθ γνιςια Κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικθ ςε ςυνδυαςμο με το επιβλθτικό τοπίο. Η Φολζγανδροσ μασ κυμίηει λίγο τθν αντορίνθ γιατί και

Διαβάστε περισσότερα