ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ"

Transcript

1 ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ Νότια του Κορινθιακού κόλπου δεςπόζει το Ξυλόκαςτρο, τουριςτικόσ προοριςμόσ για χιλιϊδεσ επιςκϋπτεσ που ϋρχονται για να χαρούν τισ βραβευμϋνεσ με "Γαλϊζιεσ Σημαύεσ" ακτϋσ αλλϊ και να απολαύςουν το φημιςμϋνο "Πευκιϊ". Θα επιςκεφθούμε το προςτατευόμενο παραλιακό πευκοδϊςοσ, καθώσ και το Καμάρι παραθαλϊςςιο χωριό, δυτικϊ του Ξυλοκϊςτρου που πιθανόν πόρε το όνομϊ του από τισ καμϊρεσ αρχαύου υδραγωγεύου που βρύςκονταν ςτο ανατολικό τμόμα προσ την περιοχό του Κριού ποταμού. Αναχϊρθςθ 8.00 το πρωϊ από Ρειραιά και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό κα φτάςουμε ςτο Καμάρι προκειμζνου να επιςκεφκοφμε τθν Κ. Μ. Ραναγίασ Κορυφισ για προςκφνθμα που βρίςκεται ςτο όροσ Κοφτςα ι αλλιϊσ βουνό τθσ Ραναγίασ, με τθ καυματουργι εικόνα τθσ Κορφιϊτιςςασ. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςε παραλία τθσ περιοχισ για μπάνιο και γεφμα. Αναχϊρθςθ για Ξυλόκαςτρο, όπου κα κάνουμε τθν επόμενθ ςτάςθ μασ για βόλτα και καφζ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Το Λευκαντί, εύναι παραλιακό περιοχό του Βαςιλικού Χαλκύδοσ, που ςυγκεντρώνει αρκετούσ επιςκϋπτεσ για να απολαύςουν το μπϊνιο τουσ ςτην αμμώδη παραλύα του Ευβοώκού κόλπου. Αναχϊρθςθ 3.30 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Εφβοια, προκειμζνου να φτάςουμε ςτο Λευκαντί όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ, κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία και κα πιοφμε τον καφζ μασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

2 Η Πάτμοσ ό αλλιώσ νηςύ τησ Αποκϊλυψησ εύναι το αιγαιοπελαγύτικο νηςύ που κηρύχτηκε το 1999 από την Unesco ωσ «μνημεύο παγκόςμιασ κληρονομιϊσ». Στην κορυφό του νηςιού δεςπόζει μύα από τισ ομορφότερεσ πρωτεύουςεσ των Δωδεκανόςων. Τον επιβλητικϊ αρχοντικό οικιςμό τησ Χώρασ ςτεφανώνει το καςτρομονϊςτηρο του Αγύου Ιωϊννη ςυνθϋτοντασ ςε μύα εικόνα την ιερότητα με το παραδοςιακό ςτοιχεύο. Παραςκευή 6 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ράτμο. Άφιξθ ςτθ Σκάλα, το λιμάνι τθσ Ράτμου. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για προςκφνθμα ςτθν Κερά Μονι Ευαγγελιςμοφ Μθτρόσ Αγαπθμζνου, που ιδρφκθκε το Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτο Μοναςτιρι του Αγίου Κωάννθ του Ιεολόγου, το οποίο οικοδομικθκε το 1088 από τον Πςιο Χριςτόδουλο ςαν φροφριο με ψθλά τείχθ και επάλξεισ που το προςτάτευαν από τουσ πειρατζσ, βρίςκεται ςτθν κορυφι του λόφου που είναι χτιςμζνθ θ πρωτεφουςα και δεςπόηει ολόκλθρου του νθςιοφ. Μζςα ςτθ Μονι ςτεγάηεται και το Εκκλθςιαςτικό Μουςείο. Επίςθσ κα επιςκεφκοφμε το Μοναςτιρι τθσ Ζωοδόχου Ρθγισ που ιδρφκθκε το Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτο Σπιλαιο τθσ Αποκάλυψθσ, το μζροσ ςυγγραφισ του Κεροφ κειμζνου τθσ Αποκαλφψεωσ του Κωάννθ. Στθ ςυνζχεια κα αναχωριςουμε για το χωριό Κάμποσ, όπου ςτθν παραλία του κα ζχουμε τθν ευκαιρία να κάνουμε το μπάνιο μασ και να γευματίςουμε. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Κυριακή 8 Ιουλίου 2012 Ρροαιρετικά το πρωί εκκλθςιαςμόσ ςτο Σπιλαιο τθσ Αποκάλυψθσ. Αναχϊρθςθ ςτισ με το καραβάκι για Λειψοφσ, νθςί με ζνα και μοναδικό οικιςμό προκειμζνου να επιςκεφκοφμε για προςκφνθμα τον Κερό Ναό Ραναγίασ του Χάρου. Το όνομα προζρχεται από τον Εςταυρωμζνο Χριςτό που κρατά θ Ραναγία αντί του βρζφουσ. Ακολοφκωσ κα επιςκεφκοφμε τον Κερό Ναό Αγίου Κωάννθ του Ιεολόγου με τθν εικόνα τθσ Ραναγίασ τθσ Μαφρθσ. Ελεφκερθ ϊρα για μπάνιο και φαγθτό. Αναχϊρθςθ το απόγευμα για Ράτμο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο ενϊ όςοι επικυμοφν μποροφν να περπατιςουν ςτα ςοκάκια τθσ Χϊρα και να επιςκεφκοφν το Λαογραφικό Μουςείο ςτο Αρχοντικό Σθμαντιρθ και να δουν το Σπίτι και τθν προτομι του Εμμ. Ξάνκου μζλουσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ. Το βράδυ αναχϊρθςθ από τθν Ράτμο με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 Άφιξθ ςτο λιμάνι του Ρειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

3 Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 220 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Πάτμο, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο Skala (3*) ςτη Σκάλα, 2 πρωϊνά, μετακινήςεισ με το λεωφορείο, ακτοπλοϊκά ειςιτήρια προσ και από Λειψοφσ, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Όποιοσ επιθυμεί να ταξιδζψει ςε 4κλινη καμπίνα η επιβάρυνςη είναι 40 ευρϊ ανά διαδρομή. Καταμεςύσ ενόσ ονειρικού μα και ςυνϊμα ςκληρού τοπύου -που μαλακώνει όμωσ νότια, προσ τον κόλπο του Άργουσ- η μυθικό ακρόπολη των Μυκηνών ξεπροβϊλλει ςαν προκατακλυςμιαύοσ βρϊχοσ. Οι Μυκήνεσ αποτελούν το ςημαντικότερο προώςτορικό μνημεύο ςτην ηπειρωτικό Ελλϊδα. Στισ ρϊχεσ του βουνού Άκρα και με τα πεύκα να κατεβαύνουν απ' τισ πλαγιϋσ μϋχρι τα νερϊ του ομώνυμου κόλπου τησ Επιδαύρου, η Αρχαία Επίδαυροσ εύναι χτιςμϋνη ςτη θϋςη όπου αναπτύχθηκε ο αρχαύοσ πολιτιςμόσ τησ Επιδαύρου. Σε μια χαρϊδρα, το 340 π.χ., ο αργεύοσ αρχιτϋκτονασ Πολύκλειτοσ ο Νεότεροσ ϋκτιςε, ςύμφωνα με τον Παυςανύα, το θέατρο τησ Επιδαύρου, ϋνα από τα ωραιότερα και το καλύτερα διατηρημϋνο. Αναχϊρθςθ 7.30 το πρωί από Ρειραιά και με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό κα φκάςουμε ςτισ Μυκινεσ, όπου κα επιςκεφκοφμε τον Αρχαιολογικό χϊρο. Ακολοφκωσ κα αχωριςουμε για Νζα Επίδαυρο όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα γευματίςουμε. Στθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτθν Αρχαία Επίδαυρο, όπου κα επιςκεφκοφμε το Αρχαίο Ιζατρο και τον Αρχαιολογικό χϊρο με το μουςείο και κα κάνουμε βόλτα ςτο γραφικό λιμανάκι όπου μποροφμε να επιςκεφκοφμε και το 15 ο Ρανθγφρι Αγροτουριςμοφ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςθ ςτάςθ κακ οδόν. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο Παραλιακό περιοχό τησ Κορινθύασ, τον Κόρφο με την φυςικό ομορφιϊ και τα μοναδικϊ χρώματϊ του, που περιλαμβϊνουν τόςο το γαλϊζιο τησ θϊλαςςασ και του ουρανού, όςο και τισ αποχρώςεισ του πρϊςινου τησ ελιϊσ και του πεύκου θα επιςκεφθούμε ςόμερα.

4 Αναχϊρθςθ 3.30 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Κορινκία, προκειμζνου να φτάςουμε ςτον Κόρφο όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτα Λςκμια. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Η Νάξοσ ό Αξιϊ εύναι το μεγαλύτερο νηςύ των Κυκλϊδων. Το τοπύο του νηςιού ϋχει πολλϋσ εναλλαγϋσ. Πεδιϊδεσ διαδϋχονται ϊγονεσ περιοχϋσ, μαρμϊρινα βουνϊ καταλόγουν ςε βαθύςκιωτεσ ρεματιϋσ, περιοχϋσ με βλϊςτηςη φιλοξενούν κϊταςπρα χωριϊ, αμμώδησ παραλύεσ ςυναντούν την θϊλαςςα. Παραςκευή 13 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.25 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Νάξο. Άφιξθ ςτθ Νάξο. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερθ θ μζρα για φαγθτό, μπάνιο και γνωριμία με τθν πόλθ τθσ Νάξου. Ρροαιρετικι παρακολοφκθςθ του Εςπερινοφ τθσ εορτισ του Αγίου Νικοδιμου του Αγιορείτθ ςτθ Χϊρα. Διανυκτζρευςθ. Σάββατο 14 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Χαλκί, Φιλότι και Απείρακο, από τα πιο όμορφα χωριά με τουσ ερειπωμζνουσ ανεμόμυλουσ και τθν Εκκλλθςία τθσ Ραναγίασ Απειρακίτιςςασ. Εκεί μποροφμε να επιςκεφκοφμε κάποιο από τα Μουςεία του νθςιοφ Γεωλογικό, Λαογραφικό ι Φυςικισ Κςτορίασ- και να απολαφςουμε τον καφζ μασ. Στθ ςυνζχεια κα κατευκυνκοφμε προσ Κινίδαρο και κα καταλιξουμε ςτισ Μζλανεσ, όπου κα δοφμε το άγαλμα του Κοφρου, του 7 ου π.χ. αιϊνα. Ακολοφκωσ κα πάμε ςτθν παραλία του Αγίου Ρροκοπίου για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτθ Χϊρα, όπου περπατϊντασ κα επιςκεφκοφμε το Μθτροπολιτικό Ναό τθσ Ζωοδόχου Ρθγισ, τθν Ρορτάρα ςτθ κζςθ Ραλάτια και το Μεςαιωνικό Κάςτρο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Το απόγευμα αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 175 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Νάξο, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο Coronis (3*) ςτη Χϊρα, 2 πρωϊνά, μετακινήςεισ με το λεωφορείο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

5 Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ Το παρϊλιο Άςτροσ τησ Βόρειασ Κυνουρύασ αποτελεύ το ςημαντικότερο καλοκαιρινό θϋρετο. όπου δεςπόζει το Μεςαιωνικό κϊςτρο και το γραφικό λιμανϊκι. Αναχϊρθςθ 7.30 το πρωί από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Κυνουρία και ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτο Αρτεμιςιο, προκειμζνου να επιςκεφκοφμε τθν Κερά Μονι Ραναγίασ Μαλεβισ για προςκφνθμα, όπου φυλάςςεται μία από τισ 70 καυματουργικζσ εικόνεσ του Ευαγγελιςτι Λουκά. Ακολοφκωσ αναχϊρθςθ για παράλιο Άςτροσ όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ, κα γευματίςουμε και κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο Η Αντίπαροσ, εύναι ϋνασ μικρόσ κυκλαδύτικοσ παρϊδειςοσ ςτα νοτιοδυτικϊ τησ Πϊρου. Το γαλόνιο αιγαιοπελαγύτικο τοπύο με τα διϊςπαρτα ξωκλόςια, το διϊςημο ςπόλαιο και το Ενετικό κϊςτρο, προςφϋρεται για περιηγόςεισ. Ενώ η ποικιλομορφύα των ακτών, όπου χρυςαφϋνιεσ αμμουδιϋσ διαδϋχονται μικρού απόμεροι όρμοι με γαλαζοπρϊςινα νερϊ, χαρύζει μοναδικϋσ εικόνεσ ςτον επιςκϋπτη. Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.25 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ράρο. Άφιξθ ςτθ Ράρο και αναχϊρθςθ με τοπικό πλοίο για Αντίπαρο. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερθ θ μζρα για φαγθτό και μπάνιο. Ρροαιρετικά μπορείτε να παρακολουκιςετε ςυναυλία γνωςτοφ καλλιτζχνθ ςτο λιμάνι του νθςιοφ. Διανυκτζρευςθ. Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτο Σπιλαιο τθσ Αντιπάρου. Ακολοφκωσ κα κατευκυνκοφμε ςτθν περιοχι του Άθ-Γιϊργθ για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Ρροαιρετικι παρακολοφκθςθ του Εςπερινοφ ςτον πανθγυρίηοντα Κερό Ναό τθσ Αγίασ Μαρίνασ ςτο λιμάνι, όπου ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιείται ςτο λιμάνι του νθςιοφ πολιτιςτικι εκδιλωςθ. Διανυκτζρευςθ.

6 Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 Το πρωινό ελεφκερο για βόλτα ςτθν Αντίπαρο, όπου κα περιθγθκοφμε ςτα ςοκάκια και κα επιςκεφκοφμε το Κάςτρο και τθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου, κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα γευματίςουμε. Το απόγευμα αναχϊρθςθ από τθν Αντίπαρο για Ράρο, όπου με τθν άφιξι μασ ςτθν Ραροικιά κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να προςκυνιςουμε ςτθν Ραναγία Εκατονταπυλιανι, ζνα από τα ςπουδαιότερα μνθμεία των παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων ςτθ χϊρα μασ. Αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 150 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Πάρο, ακτοπλοϊκά ειςιτήρια προσ και από Αντίπαρο, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Studio San Georgio ςτην Αντίπαρο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Ο Σχοινιάσ, παραθαλϊςςια περιοχό τησ βορειοανατολικόσ Αττικόσ βρύςκεται πολύ κοντϊ ςτον Μαραθώνα. Χαρακτηριςτικό τησ εύναι η εκτεταμϋνη αμμουδιϊ, που αποτελεύ πόλο ϋλξησ για χιλιϊδεσ λουόμενουσ καθώσ και το υπϋροχο πευκοδϊςοσ τησ περιοχόσ, μια όαςη πρϊςινου και ξεχωριςτόσ ομορφιϊσ για την ευρύτερη περιοχό τησ πρωτεύουςασ. Αναχϊρθςθ 3.30 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Σχοινιά, όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ, κα απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ςτθν παραλία. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο Το Πόρτο Χέλι εύναι ϋνα από τα κοςμικότερα παραθεριςτικϊ κϋντρα του νομού Αργολύδασ κι ϋνα από τα δημοφιλϋςτερα θϋρετρα τησ Πελοποννόςου. Ο οικιςμόσ εύναι κτιςμϋνοσ γύρω από ϋνα κλειςτό φυςικό λιμϊνι και η εικόνα που παρουςιϊζει παραπϋμπει ςε νηςύ.

7 Αναχϊρθςθ 7.30 το πρωί από Ρειραιά προσ Ρόρτο Χζλι με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό. Άφιξθ ςτο Ρόρτο Χζλι, όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία να περπατιςουμε ςτθν παραλιακι οδό, να κάνουμε το μπάνιο μασ και να γευματίςουμε. Το απόγευμα αναχϊρθςθ για Ραλαιά Επίδαυρο όπου κα απολαφςουμε τον καφζ μασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά με ενδιάμεςθ ςτάςθ ςτον Κςκμό. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο Η Τήνοσ, εύναι ϋνα από τα πιο ιδιαύτερα νηςιϊ των Κυκλϊδων. Φτϊνοντασ ςτο λιμϊνι τησ Τόνου ο Ναόσ τησ Μεγαλόχαρησ, ςκαρφαλωμϋνοσ ςτο λόφο, ςε υποδϋχεται ολόλαμπροσ και φωτιςμϋνοσ, δεςπόζοντασ πϊνω από όλη τη Χώρα. Οι ομορφιϋσ του νηςιού δεν ςταματούν όμωσ εδώ μιασ και η ενδοχώρα ϋχει να προςφϋρει ςτον επιςκϋπτη αςύγκριτεσ ομορφιϋσ. Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.35 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Τινο. Άφιξθ ςτθν Τινο. Μετάβαςθ ςτο Ναό τθσ Μεγαλόχαρθσ για προςκφνθμα. Ρροαιρετικι μετάβαςθ ςτθν Κερά Μονι Κεχροβουνίου για τθν πανιγυρθ τθσ Αγίασ Ρελαγίασ. Το απόγευμα ελεφκερο για περιιγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Τινου και προαιρετικά μπορείτε να παρακολουκιςετε τον Εςπερινό προσ τιμιν τθσ Αγίασ Ρελαγίασ ςτο Ναό τθσ Μεγαλόχαρθσ. Το βράδυ αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ HSW για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 90 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Τήνo. Καταμεςόσ των Κυκλϊδων ακτινοβολεύ η Πάροσ, ύδια μ ϋνα κατϊλευκο και αψεγϊδιαςτο κομμϊτι παριανό μϊρμαρο, που καταφϋρνει και κρύβει ζηλότυπα μϋςα του απύςτευτεσ ομορφιϋσ. Ένα από τα «πετρϊδια» τησ Πϊρου εύναι η Παναγιϊ η Εκατονταπυλιανό, ςπουδαύο και περύτεχνο μνημεύο, που ςυγκντρώνει πλόθοσ προςκυνητών καθ όλη τη διϊρκεια του χρόνου.

8 Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ 7.25 με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ράρο. Άφιξθ ςτθν Ράρο. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερθ θ μζρα για μπάνιο και γεφμα. Το απόγευμα κα ζχουμε τθν ευκαιρία να περιθγθκοφμε ςτα ςοκάκια τθσ Ραροικιάσ, να επιςκεφκοφμε το Κάςτρο κτίςμα του 1260 και να προςκυνιςουμε ςτθν Ραναγία Εκατονταπυλιανι, ζνα από τα ςπουδαιότερα μνθμεία των παλαιοχριςτιανικϊν χρόνων ςτθ χϊρα μασ. Διανυκτζρευςθ. Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Λεφκεσ, ζνα από τα ωραιότερα χωριά τθσ Ράρου που ξεχωρίηουν θ Εκκλθςία τθσ Αγίασ Τριάδοσ και τα κτιρια του Δθμοτικοφ Σχολείου και του παραδοςιακοφ καφενείου. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτο Ρίςω Λιβάδι, παρακάλαςςιο οικιςμό με γραφικό λιμανάκι και χρυςαφζνια αμμουδιά, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Ρροαιρετικι παρακολοφκθςθ του Εςπερινοφ και πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ ςτθν Αγία Άννα ςτθν Ραροικιά. Διανυκτζρευςθ. Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για προςκφνθμα ςτθν Κερά Μονι Χριςτοφ ςτο Δάςοσ όπου υπάρχουν θ Εκκλθςία και ο τάφοσ του Αγίου Αρςενίου και από εκεί κατεφκυνςθ προσ τισ Ρεταλοφδεσ, τοπίο με ξεχωριςτι ομορφιά και πυκνι βλάςτθςθ. Ακολοφκωσ κα κατευκυνκοφμε προσ Δρυό και κα καταλιξουμε ςτθ Χρυςι Ακτι, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Κατόπιν αναχϊρθςθ μζςω Μάρπθςςασ για Ραροικιά. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Αργά το απόγευμα αναχϊρθςθ για Νάουςα, τθν κοςμοπολίτικθ παραλιακι κωμόπολθ και ςθμαντικό τουριςτικό κζντρο του νθςιοφ. Η βόλτα ςτον παραδοςιακό οικιςμό τθσ Νάουςασ είναι μια μοναδικι εμπειρία. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Αλυκι, το νοτιότερο χωριό τθσ Ράρου, όπου κα επιςκεφκοφμε το Λαογραφικό Μουςείο, κα κάνουμε το μπάνιο μασ και κα γευματίςουμε. Νωρίσ το απόγευμα κα μεταβοφμε ςτθν Αντίπαρο, τον μικρό κυκλαδίτικο παράδειςο, όπωσ τον χαρακτθρίηουν πολλοί, όπου εκεί κα ζχουμε τθν ευκαιρία να επιςκεφκοφμε το Κάςτρο και τθν κεντρικι πλατεία, να περπατιςουμε ςτα ςοκάκια του νθςιοφ και να απολαφςουμε τον καφζ μασ. Επιςτροφι μζςω Ροφντασ ςτθν Ραροικιά. Το απόγευμα αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ BSF για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 240 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθημζνη θζςη προσ και από Πάρο, μετακινήςεισ με το λεωφορείο, 3 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτο Ξενοδοχείο Galinos (3*) ςτην Παροικιά, 3 πρωϊνά, ακτοπλοϊκά ειςιτήρια προσ και από Αντίπαρο, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ.

9 Σούνιο ό Καβοκολώνεσ, ονομϊζεται το ακρωτόριο που βρύςκεται ςτο νοτιότερο ϊκρο του νομού Αττικόσ. Τα παρϊλια του εύναι βραχώδη και απότομα με μικρούσ όρμουσ για μπϊνιο. Το Σούνιο εύναι γνωςτό λόγω τησ ςημαντικόσ γεωγραφικόσ θϋςησ του αλλϊ και εξαιτύασ των ερειπύων του αρχαύου ναού του Ποςειδώνα που βρύςκονται ςε αυτό. Αναχϊρθςθ 3.00 το μεςθμζρι από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Σοφνιο, όπου κα κάνουμε το μπάνιο μασ ςε παραλία δίπλα ςτον αρχαιολογικό χϊρο και κα απολαφςουμε τον καφζ ι το ουηάκι μασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ εκδρομήσ ζχει οριςτεί ςτα 10 ευρώ κατ άτομο Δεν λεύπει τύποτα απ όςα εύναι αναμενόμενα ς ϋνα κυκλαδονόςι. Στη Σίφνο θα δεισ τα κϊταςπρα ςπιτϊκια με τα μπλε παραθυρόφυλλα, τα φρεςκοαςβεςτωμϋνα ξωκλόςια, τισ καμϊρεσ αλλϊ και τισ ανθιςμϋνεσ μπουκαμβύλιεσ. Ο όλιοσ ϊπλετοσ και η θϊλαςςα καταγϊλανη. Παραςκευή 27 Ιουλίου 2012 Συνάντθςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι του Ρειραιά και αναχϊρθςθ ςτισ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ ASL για Σίφνο. Άφιξθ ςτισ Καμάρεσ, το λιμάνι τθσ Σίφνου. Μετάβαςθ ςτθν Απολλωνία ι αλλιϊσ Χϊρα, χτιςμζνθ ςε τρεισ λόφουσ που ςυναρπάηει το επιςκζπτθ με τθν χαρακτθριςτικι κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικι τθσ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ. Σάββατο 28 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για προςκφνθμα ςτθν Κερά Μονι Ραναγίασ Βουνοφ, όπου φυλάςςεται θ ιςτορικι εικόνα τθσ Ραναγίασ Μαχαιροφςασ και τθν γραφικι εκκλθςία τθσ Χρυςοπθγισ, πολιοφχο του νθςιοφ, θ οποία είναι ςκαρφαλωμζνθ ςε ζνα βράχο. Από εκεί κα μεταβοφμε ςτον Ρλατφ Γιαλό, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Επιςτροφι ςτθν Απολλωνία. Αργά το απόγευμα κα αναχωριςουμε για τον παραδοςιακό οικιςμό Κάςτρο που είναι κυριολεκτικά γατηωμζνοσ ςε βραχϊδθ λόφο και κατοικείται αδιάλειπτα από τα προϊςτορικά χρόνια. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.

10 Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για Βακφ, γνωςτόσ ωσ ο οικιςμόσ των αγγειοπλαςτϊν με το γραφικο του λιμανάκι και τα εργαςτιρια κεραμικισ, όπου κα κάνουμε ςτάςθ για μπάνιο και γεφμα. Αναχϊρθςθ για Αρτεμϊνα, το δεφτερο ςε μζγεκοσ ςυνοικιςμό τθσ Σίφνου, που είναι ςχεδόν ενωμζνοσ με τθν Απολλωνία όπου μποροφμε να περιπλανθκοφμε ςτα ςτενά ςοκάκια και να απολαφςουμε τον καφζ μασ. Στθ ςυνζχεια άφιξθ ςτισ Καμάρεσ. Το βράδυ αναχϊρθςθ με προγραμματιςμζνο δρομολόγιο τθσ ASL για Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 225 ευρώ κατ άτομο και περιλαμβάνει: ακτοπλοϊκά ειςιτήρια ςε αριθμημζνη θζςη προσ και από Σίφνο, μετακινήςεισ με το λεωφορείο ςτο νηςί, 2 διανυκτερεφςεισ ςε 2κλινα δωμάτια ςτην Απολλωνία, 2 πρωϊνά, αρχηγό-ςυνοδό και το ΦΠΑ. Ι. Μ. ΟΙΟΤ ΠΑΣΑΠΙΟΤ - ΗΡΑΙΟ Διεθνούσ φόμη Λουτρόπολη που επύ δεκαετύεσ αποτελεύ κοςμοπολύτικο κϋντρο αναψυχόσ, θρηςκευτικού, αρχαιολογικού και θεραπευτικού τουριςμο, εύναι το Λουτράκι. Αναχϊρθςθ 8.00 το πρωί από Ρειραιά με κατεφκυνςθ προσ Ρεραχϊρα προκειμζνου να επιςκεφκοφμε τον Αρχαιολογικό χϊρο του Ηραίου, ζνα μοναδικό αρχαιολογικό μνθμείο απίςτευτθσ ομορφιάσ, που ελκφει ςαν μαγνιτθσ εκατοντάδεσ επιςκζπτεσ. Ια δοφμε τα απομεινάρια του ναοφ τθσ Ακραίασ Θρασ και τθσ Θρασ τθσ Λιμενίασ που πλαιςιϊνουν το πανζμορφο λιμανάκι, το μοναδικό Φάρο ζναν από τουσ παλιότερουσ πζτρινουσ φάρουσ εν ενεργεία και μοναδικό ςτολίδι όλου του Κορινκιακοφ κόλπου που δεςπόηει από ψθλά. Στθ ςυνζχεια κα κατευκυνκοφμε για τθ Λίμνθ τθσ Βουλιαγμζνθσ, όπου κα κάνουμε ςτάςθ. Ακολοφκωσ κα μεταβοφμε ςτθν Κερά Μονι Οςίου Ραταπίου, όπου φυλάςςεται το ςκινωμα του Οςίου και από κει κα φτάςουμε ςτθν πόλθ του Λουτρακίου, για μπάνιο, γεφμα και βόλτα ςτθν όμορφθ παραλία του, κα δοφμε τισ ιαματικζσ πθγζσ και τουσ τεχνθτοφσ καταρράκτεσ και κα προςκυνιςουμε τθ καυματουργι εικόνα τθσ Ραναγίασ τθσ Γιάτριςςασ. Το βράδυ επιςτροφι ςτον Ρειραιά. Το κόςτοσ τησ επίςκεψησ ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ κατ άτομο

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ. ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νηςύ τησ Ελλϊδασ, εύναι εξαιρετικϊ ορεινό και καθορύζεται από μια υψηλό ςειρϊ βουνών που το διαςχύζει από τη δύςη ωσ την ανατολό, διαμορφωμϋνη από τρεισ διαφορετικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ 7:30 πμ.αναχώρηση για ΙΣΘΜΟ στάση.συνεχίζουμε για ΤΡΑΧΕΙΑ-ΚΡΑΝΙΔΙ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,παραμονη,μπάνιο,γεύμα.(Προεραιτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Τήνος 3 ηµέρες. Οδική εκδροµή στην Τήνο 3 ηµέρες

Τήνος 3 ηµέρες. Οδική εκδροµή στην Τήνο 3 ηµέρες Τήνος 3 ηµέρες Οδική εκδροµή στην Τήνο 3 ηµέρες 1η ηµέρα: Ραφήνα - Τήνος Συγκέντρωση στα γραφεία µας στις 07:30 και αναχώρηση µε ενδιάµεσες στάσεις για Ραφήνα απ όπου θα πάρουµε το πλοίο για την Τήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

με αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα...για προσκύνημα στην Παναγία ή διακοπές

με αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα...για προσκύνημα στην Παναγία ή διακοπές με αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα...για προσκύνημα στην Παναγία ή διακοπές Ageri Hotel sup. www.ageri.gr Oceanis Hotel sup. Βρίσκεται στη Χώρα της Τήνου. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν WC/ μπάνιο, κλιματισμό, τηλεόραση,

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 8 µέρες / 7 νύχτες Περούτζια * Ασίζη * Γκούµπιο * Σιένα * Σαν Τζιµινιάνο * Μοντεκατίνι * Λούκα * Πίζα * Φλωρεντία * 1η µέρα: ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο τρίκλινο δωμάτιο: ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι. ...για προσκύνημα στην Παναγία ή διακοπές. Αναχωρήσεις. κάθε εβδομάδα

Καλοκαίρι. ...για προσκύνημα στην Παναγία ή διακοπές. Αναχωρήσεις. κάθε εβδομάδα Καλοκαίρι στηντήνο...για προσκύνημα στην Παναγία ή διακοπές Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα Tήνος Το γνωστό-άγνωστο Κυκλαδονήσι Ελάχιστοι Έλληνες δεν έχουν επισκεφθεί την Τήνο. Πόσοι όμως είναι σε θέση να ισχυριστούν

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιουλίου - 1 Αυγούστου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

22 Ιουλίου - 1 Αυγούστου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ Ιστοσελίδα:www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 22 Ιουλίου - 1 Αυγούστου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2010 ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΡΑΓΑ ΜΟΝΑΧΟ ΒΕΝΕΤΙΑ) 12 ΗΜΕΡΕΣ 23/03/2010 ΕΩΣ 03/04/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Standard Πακέτο Καθημερινή εκδρομή στις παραλίες του νησιού Μεσαίο Πακέτο Μεταφορά από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως παραδοσιακό καλωσόρισμα με τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ - Κάρλοβι Βάρυ 3, 4 & 5 ημέρες

ΠΡΑΓΑ - Κάρλοβι Βάρυ 3, 4 & 5 ημέρες ΠΡΑΓΑ - Κάρλοβι Βάρυ 3, 4 & 5 ημέρες Η Πράγα πρωτεύουσα της Τσεχίας, «Χρυσή Πόλη» ή «Πόλη των εκατό πύργων» όπως έχει χαρακτηριστεί, μοναδική & πολύ καλά διατηρημένη ως σήμερα. Η γεωγραφική της θέση, την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο) TOURIST GUIDES OF CRETE ΜΗ.Τ.Ε. 1039 Ε 6061 01849 01 Ανδρεαδάκη, 13-15 Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201 e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com web site: www.travelcrete.gr Tel: +30 2810 342222 Fax: +30 2810 342212

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ. Αεροπορική Εκδρομή 4 ημερών. ΓΥΡΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αναμένονται Ημερομηνίες & Έκδοση Αναλυτικού Προγράμματος Εκδρομής

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ. Αεροπορική Εκδρομή 4 ημερών. ΓΥΡΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αναμένονται Ημερομηνίες & Έκδοση Αναλυτικού Προγράμματος Εκδρομής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2015 Για τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό των Εκδρομών του Γραφείου μας, παρακαλείστε όπως πραγματοποιείτε και οριστικοποιείτε τις Κρατήσεις σας Εγκαίρως Αεροπορική ΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.grτηλ-φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα No 2 (20/03/13)

Πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα No 2 (20/03/13) 1 Ginis Vacances S.A Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563 Tel: 0030 210 3250401 Fax: 0030 210 3254745 Email: domestic1@ginis.gr http://www.ginis.gr Αναχώρηση: 2 Μαΐου 5 ηµέρες Πασχαλινή απόδραση

Διαβάστε περισσότερα

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μόνο μια μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ - Κάρλοβι Βάρυ 4, 5 & 6 ημέρες

ΠΡΑΓΑ - Κάρλοβι Βάρυ 4, 5 & 6 ημέρες ΠΡΑΓΑ - Κάρλοβι Βάρυ 4, 5 6 ημέρες Η Πράγα πρωτεύουσα της Τσεχίας, «Χρυσή Πόλη» ή «Πόλη των εκατό πύργων» όπως έχει χαρακτηριστεί, μοναδική πολύ καλά διατηρημένη ως σήμερα. Η γεωγραφική της θέση, την κατέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ -Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΟΛΟΣ -ΠΗΛΙΟ -ΑΘΗΝΑ 27/2-3/3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016

Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ιστοσελίδα: www.enallaktiki-drasi.gr Τηλ.-Φαξ: (0030)2108958016 Ε-mail ena.drasi@gmail.com Facebook: enallaktiki drasi 18 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ, ΤΟ ΜΕΛΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 & 5ηµέρες αεροπορικώς Αναχ: Κάθε Πέµπτη από 07/05 έως και 18/06/15

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 4 & 5ηµέρες αεροπορικώς Αναχ: Κάθε Πέµπτη από 07/05 έως και 18/06/15 www.vrakastravel.gr, sales@vrakastravel.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7,,18.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ THΛ.211720102 211 72010, FAX 211 7201018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/02 Συγκέντρωση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΞΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΟΥΤΣΟΟΥ - ΠΕΚΙΝΟ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΞΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΟΥΤΣΟΟΥ - ΠΕΚΙΝΟ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΞΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΟΥΤΣΟΟΥ - ΠΕΚΙΝΟ Λίμνη Γουέστ - Σινικό Τείχος- Απαγορευμένη Πόλη - Tιέν Aν Mεν Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Ναός του Ουρανού- Πύργος Jin Mao Αναχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4 th Loutraki Christmas Cup

4 th Loutraki Christmas Cup 4 th Loutraki Christmas Cup Αγαπητού φύλοι, Ο πετυχημϋνοσ ποδοςφαιρικόσ θεςμόσ Loutraki Christmas Cup ςυνεχύζεται και διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιϊ ςτο πληρϋςτερο αθλητικό κϋντρο τησ Ελλϊδοσ, το Sport

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/02/2015 Αναχώρηση από το λιμάνι του Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Studio Ερμής. Studio Βυζάντιο. Thalia 2* Byzantio 2* Tinion 3* Asteria 2* plus. Voreades. Onar deluxe. Lito 2*

Studio Ερμής. Studio Βυζάντιο. Thalia 2* Byzantio 2* Tinion 3* Asteria 2* plus. Voreades. Onar deluxe. Lito 2* Άνεμε, άνεμε, ο μονογενής της Τήνου και πολύτεκνος των Κυκλάδων, που με λιτό μαλλί κοριτσιών ξέρεις να υπογράφεις και καρένες πλαταγιστές να τυμπανιάζεις.. Οδυσσέας Ελύτης Leontos Sofou 8, 54625 Thessaloniki

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ Λίμνη Ξιχού - Πήλινος Στρατός- Σινικό Τείχος- Απαγορευμένη Πόλη - Tιέν Aν Mεν Θερινά Ανάκτορα - Ναός του Ουρανού Αναχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 Βιοποικιλότητα και Πολιτιστική Ποικιλομορφία Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 ΜΕΡΟΣ I: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ( ιαμονή στο ξενοδοχείο Parnon) Παρασκευή 18/2 και Άφιξη των συμμετεχόντων στην Αθήνα (αεροδρόμιο) και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες Οι Εικόνες Ο χρόνος σμίλεψε πάνω της αισθητική αρχετυπική. Εικόνες παλιές και φυσικές της προσδίδουν μια δύναμη μαγνητική πάνω στον επισκέπτη που της παραδίνεται μαγεμένος με το παιχνίδι της ζωής, κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ NIKIS 23 ATHENS GREECE TK 10557 TEL. 2103225802 2103225175-2103225804 FAX. 2103229933 2103229023 e-mail: circle@otenet.gr web page: www.kyklostravel.gr MEMBER CODE 27-2-1159 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάλτα του Αιγαίου» την ονόμαζαν οι Ιταλοί και επένδυσαν πολλά επάνω της. Έφτιαξαν φοβερό ναύσταθμο, κτίρια υποδομής και άρχισαν ακόμη και να τρυπάνε

«Μάλτα του Αιγαίου» την ονόμαζαν οι Ιταλοί και επένδυσαν πολλά επάνω της. Έφτιαξαν φοβερό ναύσταθμο, κτίρια υποδομής και άρχισαν ακόμη και να τρυπάνε ΛΕΡΟΣ Η Λέρος, ένα μικρό νησί του Βορείου συγκροτήματος των Δωδεκανήσων, κατοικήθηκε για πρώτη φορά την 4 η χιλιετία π.χ., στο τέλος της νεολιθικής εποχής. Από τότε στη Λέρο έχουν μείνει πολλά σημάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μαιάνδρου 23 115 28 Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 νύχτες /6 ημέρες 1η Μέρα: Ηράκλειο - Πράγα/ Ξενάγηση Παλιά

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ λίγα λόγια Το συγκρότημα πολυτελών κατοικιών θέα θάλασσα βρίσκεται στην περιοχή Βίγλα, στην παραλία Αγίας Άννας, στη Β. Εύβοια σε ένα μαγευτικό ύψωμα με πανοραμική θέα τη φημισμένη παραλία της Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Το νησί της Μεγαλόχαρης

Το νησί της Μεγαλόχαρης Άνεμε, άνεμε, ο μονογενής της Τήνου και πολύτεκνος των Κυκλάδων, που με λιτό μαλλί κοριτσιών ξέρεις να υπογράφεις και καρένες πλαταγιστές να τυμπανιάζεις.. Οδυσσέας Ελύτης Η Τήνος με την Παναγιά της Τήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΕΛΛΑΔΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΕΛΛΑΔΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ Ενδεικτικό Πρόγραμμα #1 Ελλάδα (Αθήνα) 5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις Ημέρα 1 (Αναχώρηση-Αθήνα) Αναχώρηση για την Αθήνα και άφιξη στο ξενοδοχείο. Check in και ελεύθερος χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαγική Πρωτοχρονιά στο χωριό του Άγιου Βασίλη!!!

Μαγική Πρωτοχρονιά στο χωριό του Άγιου Βασίλη!!! Μαγική Πρωτοχρονιά στο χωριό του Άγιου Βασίλη!!! Ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη Λαπωνία και Φινλανδία, στους πιο γιορτινούς προορισμούς, στη Χώρα του Αη Βασίλη, στη χώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay Αγαπητοί Συνεργάτες, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9 ου Θερινού Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 1-20 Ιουλίου Έκθεση τέχνης BUTTON QUINN ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ ΠΡΟΚΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΜΠΕΝΑΚΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ στο παλιό σχολείο του Κάστρου Ωρες λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Τηλέφωνο: 2241052035 36 Fax: 2241052037 Email: kbtravel@otenet.gr, www.kbtravel.gr ΡΟΔΟΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 1η μέρα: 25 Αυγούστου 2013 ΑΘΗΝΑ- ΠΡΑΓΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων, την Πράγα. Ακολουθεί πεζή ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΒΟΣΠΟΡΟΣ -ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 7 ημέρες οδικώς 14-20/11/2014

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΒΟΣΠΟΡΟΣ -ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 7 ημέρες οδικώς 14-20/11/2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΒΟΣΠΟΡΟΣ -ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 7 ημέρες οδικώς 14-20/11/2014 1η μέρα: ΑΘΗΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (790 ΧΛΜ) Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 06:00 πμ. Στάση στην περιοχή της Λαμίας για ξεκούραση &

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to Dajon Luxury Apartments. Καλωσορίσατε στο Dajon Πολυτελή Διαμερίσματα

Welcome to Dajon Luxury Apartments. Καλωσορίσατε στο Dajon Πολυτελή Διαμερίσματα Μάιος έως Οκτώβ 2015 Welcome to Dajon Luxury Apartments on the beautiful Greek island of Skiathos Πολυτελή Διαμερίσματα Ξανθές Αμμουδιές Γεύση από Ελλάδα Καλωσορίσατε στο Dajon Πολυτελή Διαμερίσματα Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Τιμοκατάλογος : 20/01-31/03/2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 4ημέρες από 399 Ντουμπάι LUX 6ημέρες / 5νύχτες Αναχωρήσεις KAΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΠΤΗΣΕΙΣ (από Θεσ/νίκη) GULF AIR Διαφορά 1κλίνου CITY MAX 3*

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Με ΑΝΕΚ/SUPERFAST Πλοίο: Olympic Champion 13/09 Πειραιάς Ηράκλειο 21.30 06.00 16/09 Ηράκλειο Πειραιάς 21.30

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΟΛΙΒΙΑΝΕΣ ΑΝΔΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ O Σύνδεσμος Συνεργατών και Φίλων Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη είχε την πρωτοβουλία να συλλέξει σειρά επιστημονικών άρθρων για το έργο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη και του Γραφείου Δοξιάδη. Περιελήφθησαν στην έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Ντουμπάι SHOPPIG 4 ημέρες / 3νύχτες Αεροπορικά εισιτήρια Διαμονή σε ξενοδοχείο Μεταφορές αεροδρομίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / JORDAIA 3* SUP MAYFAIR 210 305 455 355 90 COPTHORE 4* 245 340 490

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κάντε εγκαίρως κράτηση και εξασφαλίστε διαθεσιμότητα και προνομιακές τιμές Το φετινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΑΥΣΤΡΙΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ PST ΑΥΣΤΡΙΑ. Μπείτε στην Pentagon... βγείτε στον Κόσμο του Ποδοσφαίρου!!! WWW.PENTAGON.GR ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ Ενδεικτικό Πρόγραμμα #1 Αυστρία (Βιέννη / Σάλτσμπουργκ) 5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις Ημέρα 1 (Ελλάδα-Βιέννη) Αναχώρηση από την Ελλάδα, άφιξη στη Βιέννη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα