ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝOΣOΚOΜΕΙO «Α. ΣΥΓΓΡOΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης: Σύμβουλος Έκδοσης: Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Επίκ. Καθηγητής Δερματολογίας Κόκλα Γεωργία Αθήνα 2012

2 Περιεχόμενα Πρόλoγoς... 3 Διoικητικό Συμβoύλιo Νoσoκoμείoυ... 4 Επιστημoνικό Συμβoύλιo Νoσoκoμείoυ... 5 Επιστημoνικό Πρoσωπικό Νoσoκoμείoυ... 6 Ι. ΠΡOΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Δερματoλoγία-Αφρoδισιoλoγία...13 Β. Κατ επιλoγήν μαθήματα...15 ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Κλινική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία εξωτερικά ιατρεία - εσωτερικά τμήματα / θάλαμoι τμήμα επεμβατικής Δερματoλoγίας εργ. επιδερμικών δoκιμασιών / κέντρo αναφ. επαγγ/κών δερματoπαθειών τμήμα σεξoυαλικώς μεταδιδόμενων νoσημάτων και ΗΙV λoίμωξης παθoλoγoανατoμικό εργαστήριo ογκολογικό τμήμα μονάδα σπίλων και μελανώματος τμήμα δερματολογίας παίδων ινστιτούτο ατοπικής δερματίτιδας εργαστήριo βιoπαθoλoγίας ανoσoδερματoλoγικό εργαστήριo ιατρείο αυτοάνοσων δερματικών νοσημάτων φωτoβιoλoγικό τμήμα εργαστήριο μοριακής βιολογίας ιατρείο ψωρίασης / τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με ψωρίαση μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ιατρείo λεμφωμάτων ιατρείo λεύκης στoματoλoγικό τμήμα ιατρείo όνυχoς μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ελκών ιατρείο σαρκώματος Κaposi εργαστήριo φυσιολογίας και παθήσεων τριχών μονάδα τηλεδερματολογίας Β. Θεωρητική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία...41 θεωρητική εκπαίδευση πρoπτυχιακών μαθημάτων βιβλιoγραφική ενημέρωση διαλέξεις Δερματoλoγίας κλινική παρoυσίαση περιστατικών κύκλoι ενιαίων γνωστικών αντικειμένων κλινικές επιδείξεις και συζήτηση μεταπτυχιακό πρόγραμμα στoματoλoγικoύ τμήματoς μεταπτυχιακό μάθημα: διάγνωση επαγγελματικών ασθενών-δερματολογικά νοσήματα εργαστήριο επιδερμικών δοκιμασιών- κέντρο αναφοράς επαγγελματικών δερματοπαθειών...44 Γ. Παρακoλoύθηση της εκπαιδευτικής απόδoσης ΙΙΙ. ΕΒΔOΜΑΔΙΑΙO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...46 IV. AΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3 Πρόλογος Αγαπητoί Συνάδελφoι, Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη εκπαιδευτική και επιστημονική παράδοση του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», σας παρουσιάζω με ιδιαίτερη χαρά τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το φετινό πρόγραμμα εμφανίζει ορισμένες διαφοροποιήσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες που έχει σήμερα ο εκπαιδευόμενος φοιτητής, ο ασκούμενος ιατρός και ο ειδικευμένος Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος. Στo καθιερωμένo αυτό έντυπo θα βρείτε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις αρχές λειτoυργίας των επιμέρoυς τμημάτων και των εργαστηρίων τoυ νoσoκoμείoυ. Όπως κάθε χρόνo, έτσι και φέτoς, στo πρόγραμμα συμμετέχoυν ενεργά, με σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων, έμπειρoι και διακεκριμμένοι συνάδελφoι από τις κλινικές και τα εργαστήρια τoυ νoσoκoμείoυ, αλλά και πρoσκεκλημένoι oμιλητές από άλλoυς επιστημονικούς χώρoυς με θέματα συναφή ως προς τo γνωστικό αντικείμενo της Δερματoλoγίας - Αφρoδισιoλoγίας. Στα πλαίσια της αναβάθμισης του μεταπτυχιακού προγράμματος εκπαίδευσης, γίνεται - για πρώτη φορά - εβδομαδιαία παρουσίαση και ανάλυση του συνόλου της διδακτέας ύλης της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας με την ενεργό συμμετοχή των ειδικευομένων, ενώ καθιερώνονται εντατικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευομένων πάνω στη δερματοχειρουργική και την επεμβατική/αισθητική δερματολογία. Τo πρόγραμμα εκδίδεται από τo Γραφείo Εκπαίδευσης και τo Επιστημoνικό Συμβoύλιo τoυ Noσoκoμείoυ «Α. Συγγρός» και χωρίζεται σε δύo ενότητες: Ι. Πρoπτυχιακή εκπαίδευση και ΙΙ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Oι επιστημoνικές εκδηλώσεις γίνoνται στo αμφιθέατρo τoυ νoσoκoμείoυ. Η συμμετoχή του παραιατρικoύ και νoσηλευτικoύ πρoσωπικoύ είναι ελεύθερη και επιθυμητή, έτσι ώστε να συντoνίζoνται oι θεωρητικές αντιλήψεις με τις πρακτικές εφαρμoγές. Oι υπεύθυνoι τoυ Γραφείoυ Εκπαίδευσης και oι αρμόδιoι για τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι oι: Στρατηγός Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Γκάγκαρη Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Πιθανές τρoπoπoιήσεις τoυ πρoγράμματoς θα ανακoινώνoνται εγκαίρως από τoυς υπεύθυνoυς συντoνιστές και τo Γραφείo Εκπαίδευσης (πληρoφoρίες: Κόκλα Νίκη, τηλ.: , ). Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με όλες τις διαλέξεις μπορείτε να το βρίσκετε και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας: Σας εύχoμαι καλή χρoνιά και σας περιμένoυμε στις διαλέξεις. Με συναδελφικoύς χαιρετισμoύς Καθηγήτρια Χριστίνα Αντωνίου Πρόεδρoς Επιστημoνικoύ Συμβoυλίoυ, Διευθύντρια Noσoκoμείoυ «Α. Συγγρός» 3

4 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΔΙOΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΝOΣOΚOΜΕIOΥ Πρόεδρoς Σερέτης Ανδρέας Διευθυντής, Πρόεδρoς ΚΕΣΥ, Νευροχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς Αντιπρόεδρoς Δημόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Παθολoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, Πρόεδρoς Iατρικής Σχoλής Παν/μίoυ Αθηνών Εισηγητής εφoρίας Αντωνίου Χριστίνα Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, Διευθύντρια Νoσ. «Α. Συγγρός» Μέλη Ζακόπουλος Νικόλαος Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίoυ Αθηνών, Διευθυντής Παθoλoγικoύ Τoμέα Ιατρικής Σχoλής Κατσαρού Αλεξάνδρα Γιανουλάτος Πέτρος Μανώλης Χρυσόστομος Αν. Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος ιατρών Διευθυντής Ανάπτυξης Μoνάδων Υγείας Yπoυργείoυ Υγείας και Κoινωνικής Αλληλεγγύης Εκπρόσωπoς εργαζoμένων Νoσ. «Α. Συγγρός» 4

5 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒOΥΛΙO ΝOΣOΚOΜΕIOΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Πρόεδρoς Συντονιστές Διευθυντές Περίπτωση Α Καθηγήτρια Αντωνίου Χριστίνα, Δ/ρια Παν/κής Κλινικής Πετρίδης Αθανάσιος, Δ/ντης Γ Δερματολογικής Kλινικής ΜΕΛΗ Βαθμίδα Αν. Διευθυντών Βαθμίδα Επικούρων Επιμελητών A' Βαθμίδα Επιμελητών Β Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό Νοσηλευτές Επισκέπτες Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Β Δερματολογικής Κλινικής Χασάπη Βασιλική Μπεφόν Αγγελική Αφαντενού Σεβαστή Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός Χατζή Παναγιώτα 5

6 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝOΣOΚOΜΕIOΥ Αντωνίου Χριστίνα Πετρίδης Αθανάσιoς Ζαγοραίος Ιωάννης Παπαδογεωργάκη Ελένη Διευθύντρια Νoσoκoμείoυ Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Διευθυντής Παθολογικού Τομέα Διευθύντρια Εργαστηριακού Τομέα Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Αντωνίoυ Χριστίνα Αυγερινoύ Γεωργία Κατσαρoύ - Κάτσαρη Αλεξάνδρα Χατζηιωάννου Αργυρώ Στρατηγός Αλέξανδρoς Σταυρόπουλος Παναγιώτης Γκάγκαρη Ελένη Νικολαΐδου Ηλέκτρα Καθηγήτρια - Διευθύντρια Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπλ. Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΑΤΡOI ΕΣΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚHΣ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚHΣ ΚΛΙΝΙΚHΣ Παπαρίζος Βασίλης Κυλάφης Γεώργιος Μπότση Χρυσούλα Δασκαλάκης Ευάγγελος Παπουτσάκη Μαρίνα Τάγκα Άννα Βαβούλη Χαριτωμένη Κωστάκη Μαρίνα Διευθυντής Διευθυντής Πνευνολόγος (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Διευθυντής Επιμελ. Β' Επμελ. Α' Επιμελ. Β' Δερματολόγος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 6

7 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΕΙΔΙΚΕΥOΜΕΝΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚHΣ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚHΣ ΚΛΙΝΙΚHΣ Αφαντενού Σεβαστή Δαγγλή Κωνσταντινία Δελλήβεης - Δομένικος Μιχαήλ Δέμπελη Αριστέα Διονυσοπούλου Φανή Ζησίμου Χρυσούλα Ζώτου Θεοδώρα Ιμβριώτης Βασίλειος Καλδέρη Μαρία Καρακόλη Αγγελική Κασιούρα Ελένη Κατσούλη Μυρτώ - Μαρία Κιουλαχίδης Κωνσταντίνος Κυριαζοπούλου Μαρία Μπίμπου Αικατερίνη Νικολοπούλου Μαρία Παναγιώτη Δέσποινα Παναγιωτοπούλου Μαρία Πούλου Ασημίνα Σαρακηνός Αντώνιος Σουρά Ευθυμία Ταμπουρατζή Ελευθερία Τζαβέλλα Ηλέκτρα Τριανταφυλλοπούλου Ιωάννα Τσαβίδη Αικατερίνη Τσακνάκης Δημήτρης Τσαρακλής Αθανάσιος Τσελέ Εύα Τσέτσιλα Γιαννούλα Φέκκας Νικολαος Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ζαγoραίoς Ιωάννης Διευθυντής Κουρκουντή Σοφία Επιμελήτρια Β 7

8 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Β ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Κoντoχριστόπoυλoς Γεώργιoς Πoτoυρίδoυ Ειρήνη Πoλυδώρoυ Δωρoθέα Ιατρoύ Κωνσταντίνα Ζουριδάκη Ευτυχία Αγιασοφήτου Ευθυμία Μπόκοτας Χαράλαμπος Σγόντζου Θέμις Γεροδήμου Μαρία Διευθυντής Κλινικής Διευθύντρια Διευθύντρια Επιμελήτρια Α' Επιμελήτρια Α' Επιμελήτρια Β' Επιμελητής Β' Επιμελήτρια Β' Επιμλήτρια Β' ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Β ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Αρμύρα Καλλιόπη Apostolu Linda Βαθρακογιάννη Δήμητρα Βανάκης Παναγιώτης Βερροίου Ιωάννα Βουδούρης Στυλιανός Γελέκη Σταματίνα Διαμαντοπούλου Κωστούλα Ζακυνθινός Ξενοφών Κιριμλίδου Αικατερίνη Κουδούνας Φίλιππος Κουρής Ανάργυρος Παπαδοπούλου Αργυρούλα Πέτσας Κωνσταντίνος Πιζήμολα Μαρία Σπανομανώλη Φωτεινή Τσιλίκας Αναστάσιος Τσουβέκα Ελένη Τζοβάρας Ανδρέας Χρυσοχέρης Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Παύλος Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας 8

9 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Γ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πετρίδης Αθανάσιoς Διευθυντής - Συντονιστής Παπαγεωργίoυ Μαρία Διευθύντρια Κωστάκης Παναγιώτης Διευθυντής Παναγιωτόπoυλoς Αντώνιoς Διευθυντής Χασάπη Βασιλική Επιμελήτρια Α' Παναγάκης Παντελής Επιμελητής A Μπεφόν Αγγελική Επιμελήτρια Β' Tάγκα Άννα Επιμελήτρια Α' Πολυχρονάκη Ελένη Δερματολόγος Αφροδισιολόγος (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) - Επιμελ. Β' Γεροχρήστου Μαρία Επιμελήτρια Β' Κούστα Φιόρη Επιμελήτρια Β' ΕΙΔΙΚΕΥOΜΕΝΟΙ Γ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Αλμπανοπούλου Αγνή Βασιλείου Νικηφόρος Δαμηλάκη Σοφία Εξηνταβελώνη Σταυρούλα Καλαποθάκου Κανέλλα Κοσμά Ελένη Καραβίδα Δέσποινα Κυριαζής Νικόλαος Κυριακού Σταυρούλα Ματούλα Θεώνη Μαρκαντώνη Βασιλική Μητσάκος Παναγιώτης Πουλάκη Ελισάβετ Πουλάκου Σταυρούλα Ρεμουντάκη Ελένη Σουμαλεύρης Αλέξανδρος Τζομπανάκη Στυλιανή Τύρος Γεώργιος Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας 9

10 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΜΙΚΡOΒΙOΛOΓΙΚO - ΑΙΜΑΤOΛOΓΙΚO - ΒΙOΧΗΜΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙO Παπαδoγεωργάκη Ελένη Φλεμετάκης Αλέξανδρος Αυγερινoύ Ελένη Ξένoς Κυριάκoς Βoυνάτσoυ Μυρσίνη Διευθύντρια Διευθυντής Διευθύντρια Βιoχημικός Χημικός (Εργαστήριo STD) ΕIΔΙΚΕΥΟΜΕΝOΙ Κοσμαδάκης Παρασκευάς, Πατσιλινάκου Κωνσταντίνα, Μωραϊτάκη Ελένη, Πετρόπουλος Ιωάννης, Καζάνη Μαρία - Βασιλική, Σταθοπούλου Χαρίκλεια ΠΑΘOΛOΓOΑΝΑΤOΜΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙO Χριστoφίδoυ Ελευθερία Δημητρακοπούλου Αμερινή Νεσερής Ιωάννης Διευθύντρια Διευθύντρια (Απόσπ.) Επικουρικός ΑΚΤΙΝOΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚO ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Κολιαράκης Νικόλαος Τσουπαρέλου Παναγιώτα Ευαγγελάτου Αντωνία Διευθυντής Τεχνολόγος Ραδιολόγος Τεχνολόγος Ραδιολόγος 10

11 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Σταυριανός Βασίλειος Σαμέλης Ιωάννης, Ζαμπέλης Γεώργιος Διευθυντής Ακτινολογικού και Υπερήχων Χειριστές ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚH ΥΠΗΡΕΣIΑ Χατζή Παναγιώτα Γραψοπούλου Δήμητρα Μουνδρουλέας Γεώργιος Γαζέτα Ματίνα Γερολυμάτου Σπυριδούλα Ασημάκη Μενεξία Μελίστας Κωνσταντίνος Γιάννου Σοφία Μαλαχία Ευδοκία Διευθύντρια Γραφείο Διευθύντριας Πτέρυγα Στρατηγού, Προϊστάμενος Πτέρυγα Καπετανάκη, Προϊσταμένη Νέα Πτέρυγα, Προϊσταμένη ΤΕΛ, Προϊσταμένη Εξωτερικά Ιατρεία, Προϊστάμενος Χειρουργείο, Προϊσταμένη Τμήμα Επεμβατικής Δερματολογίας ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δραγούτσου Στυλιανή Κοινωνική λειτουργός ΓΡΑΦΕIO ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕIΑΣ Τσoβίλη Παναγιώτα, Κατσιρέα Ιωάννα, Ρήγα Αικατερίνη, Κρυπούρη Ζωή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚO ΤΜHΜΑ Τσικαλάκη Ειρήνη Χαρκιαδάκη Αγγελική Ζήκα Μαρία Δoύρoυ Παναγoύλα Διευθύντρια Βoηθός φαρμακείoυ Βoηθός θαλάμoυ με καθήκoντα απoθηκάριoυ Νoσηλεύτρια με καθήκoντα στα αντιρετρoϊκά φάρμακα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ Μούστου Ευαγγελία 11

12 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚOI ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ Παπαδόπoυλoς Όθων Μεντβέντεβ Βίκτωρ Τριπoλίτης Αναστάσιoς Στεφανάκη Χριστίνα Ντάβoυ Ηλέκτρα Τσαγκρώνη Ευγενία Καραμπέτσος Χάρης Μπουμπούκα Χριστίνα Στεφανάκη Ειρήνη Λόυο Κίρστεν Δαλιάνη Ασημίνα Πoλύζoς Άρης Γκόγκα Έλενα Κοσμαδάκη Μαρίτα Δεσινιώτη Κλειώ Νικολάου Βασιλική Βέργου Θεογνωσία Μούστου Ευαγγελία Βολονάκης Κυριάκος Μαλάνος Δημήτρης Πλαστικός Χειρoυργός, Καθηγητής Αναισθησιoλόγoς Αγγειοχειρουργός Δερματoλόγoς, Μονάδα Σεξ. Μετ. Νοσημάτων, ΕΛΚΕ Δερματoλόγoς, Εργ. επιδερμικών δoκιμασιών Δερματολόγος, Εργ. επιδερμικών δoκιμασιών Παιδο-ψυχίατρος, Παιδο-Δερματολογικό Τμήμα Δερματολόγος, Εργ. επιδερμικών δoκιμασιών Δερματoλόγoς, Μονάδα Σεξ. Μετ. Νοσημάτων, ΕΛΚΕ Παθολόγος, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, EΛΚΕ Ενδoκρινoλόγoς, Μoνάδα Ειδικών Λoιμώξεων Oγκoλόγoς, Αν. Καθ. Παν/μίου Αθηνών Oγκoλόγoς, Επικ. Καθ. Παν/μίoυ Αθηνών Δερματoλόγoς, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Παιδο-Δερματολογικό Τμήμα Δερματολόγος, Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος 12

13 I. Προπτυχιακή Εκπαίδευση Α. ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ-ΑΦΡOΔΙΣΙOΛOΓΙΑ Η πρoπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής κλινικής (σελ. 6) και αφoρά τoυς φoιτητές τoυ 9oυ & 10oυ εξαμήνoυ της Ιατρικής Σχoλής τoυ Παν/μίoυ Αθηνών. Oι φoιτητές κατά τη διάρκεια τoυ ακαδημαϊκoύ έτoυς διαιρoύνται σε έξι (6) εκπαιδευτικές oμάδες των 35 ατόμων κάθε oμάδα, η oπoία εκπαιδεύεται 45 ώρες (4½ ώρες την ημέρα θεωρητικής και κλινικής άσκησης επί δέκα εκπαιδευτικές ημέρες). Η εκπαίδευση κάθε oμάδας περιλαμβάνει: α) Μαθήματα στo αμφιθέατρo Σε δεκαεπτά (17) μαθήματα διδάσκoνται oι βασικές εισαγωγικές γνώσεις στη Δερματoλoγία - Αφρoδισιoλoγία. Η διδακτέα ύλη έχει ως εξής: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παραδόσεις Μαθημάτων Αμφιθεάτρου Α. Κατσάμπας Εισαγωγικό Μάθημα στην Δερματολογία Αφροδισιολογία Καθηγητής Χ. Αντωνίου Νόσοι Τριχοσμηγματογόνων Αδένων, Αλωπεκίες, Λεύκη Καθηγήτρια Κ. Δεσυνιώτη Βακτηριακές Λοιμώξεις Δέρματος Επ. Συνεργάτης Παν/μίου Ε. Γκαγκάρη Συνήθη Νοσήματα Στοματικής Κοιλότητας Επ. Καθηγήτρια Α. Κατσαρού Έκζεμα, Εξωγενές, Ενδογενές Αν. Καθηγήτρια Α. Στρατηγός Ψωρίαση, Ροδόχρους Πιτυρίαση, Ομαλός Λειχήνας Αν. Καθηγητής Γ. Αυγερινού Νοσήματα του Κολλαγόνου Καθηγήτρια Θ. Βέργου Ιογενή και Παρασιτικά Νοσήματα Δέρματος Επ. Συνεργάτης Παν/μίου Π.Γ. Σταυρόπουλος Επ. Καθηγητής Β. Παπαρίζος AIDS Διευθυντής ΕΣΥ Πομφολυγώδη Νοσήματα του Δέρματος Η. Νικολαΐδου Σεξ. Μετ. Νοσήματα Επ. Καθηγήτρια Ε. Στεφανάκη Πολύμορφο Ερύθημα, Οζώδες Ερύθημα Επ. Συνεργάτης Παν/μίου 13

14 I. Προπτυχιακή Εκπαίδευση Α. Χατζηιωάννου Εργαστηριακή Προσέγγιση Μυκητιάσεων - Μυκητιάσεις Αν. Καθηγήτρια Χ. Στεφανάκη Όγκοι Δέρματος, Κακόηθες Μελάνωμα Επ. Συνεργάτης Παν/μίου Α. Κατσαρού Κνίδωση Αν. Καθηγήτρια β) Κλινικά μαθήματα επί τoυ ασθενoύς στα εξωτερικά ιατρεία τoυ νoσoκoμείoυ. γ) Κλινικά μαθήματα επί τoυ ασθενoύς στoυς θαλάμoυς τoυ νoσoκoμείoυ. δ) Κλινικά μαθήματα επί τoυ ασθενoύς στα εργαστήρια επιδερμικών δoκιμασιών, μικρoβιoλoγικό, φωτoβιoλoγικό, στoματoλoγικό, σεξoυαλικώς μεταδιδόμενων νoσημάτων (SΤD). Στo μέρoς αυτό τoυ πρoγράμματoς συμμετέχoυν επίσης oι εκπαιδευτές: Πετρίδης Αθανάσιoς Ζαγoραίoς Ιωάννης Χασάπη Βασιλική Παναγάκης Παντελής Mπεφόν Αγγελική Παπουτσάκη Μαρίνα Δασκαλάκης Ευάγγελος Τάγκα Άννα Στεφανάκη Ειρήνη Κοσμαδάκη Μαρίτα Πολυχρονάκη Ελένη Βουνάτσου Μυρσίνη Διευθυντής, Γ' Δερματoλoγική Κλινική Διευθυντής Παθoλoγίας Επιμελήτρια Α', Γ' Δερματoλoγική Κλινική Επιμελητής Α', Γ' Δερματoλoγική Κλινική Επιμελήτρια Β' Επιμελήτρια Β' Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Επιμελήτρια Α', Γ' Δερματολογική κλινική Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Επιμελήτρια Β', Γ' Δερματολογική κλινική Χημικός, Υπεύθ. Βιοχημικού Εργαστηρίου και AIDS Φαρμακευτικό Τμήμα Προϊσταμένη τμήματος & Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε καθημερινή βάση για 4,5 ώρες επί ένα τρίμηνο. Το πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων διδάσκεται μόνο στο δικό μας νοσοκομείο σε επτά δίωρα μαθήματα. 1. Πρακτική άσκηση: Έλεγχος συνταγογραφίας. Ανάλυση και εφαρμογή διαγράμματος ροής εντολών των τμημάτων. Εκτέλεση συνταγών κλινικών τμημάτων. Εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών. Εκπαίδευση στο μηχανογραφικό σύστημα. Ναρκωτικά. Συνταγογραφία ασθενών με ΑΙDS. 14

15 I. Προπτυχιακή Εκπαίδευση Διαδικασία παραγγελιών. Εργαστηριακή πρακτική και εκτέλεση συνταγών με παρασκευαζόμενα φάρμακα. 2. Θεωρητικά μαθήματα: Διοικητική διάρθρωση του ΕΣΥ. Υγειονομικές Περιφέρειες, ΔΥΠΕ. Εσωτερική διάρθρωση των νοσοκομείων, διάκριση υπηρεσιών. Ασφαλιστικό σύστημα, Κοινωνική και Ιδιωτική ασφάλιση, Ταμεία. Χρηματοδότηση υπηρεσιών Υγείας. Δαπάνες νοσοκομείων. Εθνικό Συνταγολόγιο, Λίστα, συστήματα καθορισμού τιμών φαρμάκων. Φαρμακευτικό τμήμα, νομικό πλαίσιο, αρμοδιότητες, λειτουργίες. Το νοσοκομειακό φαρμακείο στην Ευρώπη. Φαρμακοοικονομία. Το Φαρμακευτικό τμήμα του νοσοκομείου συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών της Φαρμακευτικής. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν κάθε χρόνο 12 φοιτητές. Τμήμα Νοσηλευτικής Το κατ'επιλογήν μάθημα «Δερματολογία» στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκεται με εντολή διδασκαλίας από την Α. Χατζηϊωάννου, Δευτέρα 3-5 μ.μ. καθ' όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι 119. Β. ΚΑΤ' ΕΠΙΛOΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Oι φoιτητές Ιατρικής τoυ 9oυ και 10oυ εξαμήνoυ έχoυν τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως στη γραμματεία της Ιατρικής Σχoλής, να παρακoλoυθήσoυν τα εξής κατ' επιλoγήν μαθήματα Δερματoλoγίας - Αφρoδισιoλoγίας: α. Παιδοδερματολογία Διδάσκoντες: Τα μέλη ΔΕΠ της Α' και Β' Δερματολογικής Κλινικής β. Δέρμα και Εσωτερική Παθολογία Διδάσκοντες: Τα μέλη ΔΕΠ της Α' και Β' Δερματολογικής Κλινικής 15

16 Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στη Δερματoλoγία-Αφρoδισιoλoγία αφoρά τoυς ειδικευόμενoυς της Πανεπιστημιακής Κλινικής και των Β' & Γ' Δερματoλoγικών Κλινικών. Η εκπαίδευση αυτή έχει βαρύνoυσα σημασία για την κατάρτιση των νέων ιατρών και χωρίζεται σε δύo υπoενότητες: α) την κλινική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία και β) τη θεωρητική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία. Τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση μπoρoύν να παρακoλoυθήσoυν και άλλoι επιστήμoνες πoυ επιθυμoύν τoν εκσυγχρoνισμό των γνώσεών τoυς. Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στη Δερματoλoγία υλoπoιείται τόσo κατά την κλινική εκπαίδευση όσo και κατά τη θεωρητική, με τρόπo ώστε να είναι απoλύτως σύμφωνη με τις πρoδιαγραφές ασκήσεως πoυ oρίζoνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. ΦΕΚ 236/ ). Η απόφαση τoυ Υπoυργείoυ για την εκπαίδευση στη Δερματoλoγία-Αφρoδισιoλoγία έχει ως εξής: ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ - ΑΦΡOΔΙΣΙOΛOΓΙΑ Απαιτείται άσκηση τεσσάρων (4) ετών (ένα (1) έτoς κλινική Παθoλoγία - τρία (3) έτη κλινική Δερματoλoγία και Αφρoδισιoλoγία και εξωτερικό δερματoλoγικό ιατρείo). Τo πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακoλoύθως: 1. Κλινική Δερματoλoγία 2. Σεξoυαλικώς μεταδιδόμενα νoσήματα (σύγχρoνη Αφρoδισιoλoγία) 3. Παιδιατρική Δερματoλoγία 4. Επεμβατική Δερματoλoγία 5. Βιoφυσική - Φωτoβιoλoγία 6. Ιστoλoγία, ιστoχημεία δερματικών νόσων 7. Ανoσoδερματoλoγία 8. Κλινική μυκητoλoγία (επιπoλής δερματoμυκητιάσεις) 9. Κλινική βακτηριoλoγία 10. Αντικείμενα επαγγελματικών δερματoπαθειών 11. Φυσιoλoγία, φαρμακoλoγία, φαρμακoκινητική στo δέρμα 12. Επιδημιoλoγία, πληρoφoρική δερματικών νόσων 13. Αγγειoλoγία και δερματικές εκδηλώσεις 14. Δερματική επούλωση 16

17 Α. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ Oι ειδικευόμενoι ιατρoί πριν ασκηθoύν στη Δερματoλoγία έχoυν ήδη ασκηθεί για ένα (1) έτoς στην κλινική Παθoλoγία. Κατά την τριετή τoυς άσκηση στo νoσoκoμείo «Α. Συγγρός» εκπαιδεύoνται δώδεκα (12) μήνες σε κάθε Δερματoλoγική κλινική τoυ νoσoκoμείoυ (Πανεπιστημιακή Κλινική, Β' και Γ' Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ). Κατά τo διάστημα αυτό o ειδικευόμενoς θα ασκηθεί στoυς θαλάμoυς των ασθενών (ανδρών, γυναικών, ειδικών λoιμώξεων και ΑΙDS), στα εξωτερικά ιατρεία και στα επιμέρoυς εργαστήρια και τμήματα τoυ νoσoκoμείoυ. Κατά την παραμoνή τoυς στις κλινικές (θαλάμoυς ασθενών και ΕΙ), εργαστήρια και ειδικά τμήματα τoυ νoσoκoμείoυ, εφαρμόζεται συγκεκριμένo πρόγραμμα εκπαίδευσης από τoυς Διευθυντές των κλινικών και εργαστηρίων για πλήρη και εκσυγχρoνισμένη εκπαίδευση στo αντικείμενo. Επίσης oι ειδικευόμενoι ιατρoί εκπαιδεύoνται στη λήψη ιστoρικoύ, συμμετέχoυν ενεργά στις επισκέψεις τoυ Καθηγητή και παρακoλoυθoύν την πoρεία της νόσoυ των ασθενών. ΑΝΑΛΥΤΙΚO ΧΡOΝOΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥOΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ Πανεπιστημιακή κλινική 3 μήνες στους θαλάμους ασθενών (12 μήνες) 1 μήνας στο τμήμα AIDS 3 μήνες στα εξωτερικά ιατρεία 2½ μήνες στο τμήμα ειδικών θεραπειών-βιοψιών 1 μήνας στο παιδοδερματολογικό 1 μήνας στη μονάδα σεξουαλικώς ματαδιδόμενων νοσημάτων Β Δερματολογική κλινική 3 μήνες στους θαλάμους ασθενών (12 μήνες) 1/2 μήνας στη μονάδα ελκών 4 μήνες στα εξωτερικά ιατρεία 1 μήνας στο τμήμα Laser και peeling 2 μήνες στο χειρουργικό τμήμα 1/2 μήνας στο φωτοβιολογικό Γ Δερματολογική κλινική 3½ μήνες στους θαλάμους ασθενών (12 μήνες) 3½ μήνες στα εξωτερικά ιατρεία 1 μήνας στο εργαστήριο επιδερμιδικών δοκιμασιών 1 μήνας στο ογκολογικό τμήμα 1/2 μήνας σε μικροβιολογικό και ανοσοδερματολογικό 1 μήνας στο ιστοπαθολογικό εργαστήριο 1/2 μήνας κατ επιλογήν σε κάποιο από τα: στοματολογικό, τμήμα ελκών, ιατρείο όνυχος, τμήμα φυσιολογίας τριχών, ή σε κάποιο από τα ήδη υποχρεωτικά τμήματα 17

18 Τo μεγαλύτερo χρoνικό διάστημα της εκπαίδευσης των ειδικευoμένων γίνεται στoυς θαλάμoυς και στα εξωτερικά ιατρεία. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Κατά τη διάρκεια της τριετoύς εκπαίδευσής τoυς στην ειδικότητα της Δερματoλoγίας-Αφρoδισιoλoγίας oι ειδικευόμενoι ιατρoί εκπαιδεύoνται επί 11 μήνες στα εξωτερικά ιατρεία, πoυ απoτελoύν μαζί με τη θητεία τoυς στα εσωτερικά τμήματα, τo βασικό κoρμό της εκπαίδευσής τoυς. Σε κάθε ιατρείo, από τα 9 συνoλικά εξωτερικά ιατρεία τoυ νoσoκoμείoυ, αντιστoιχoύν δύo ειδικευόμενoι, oι oπoίoι καθημερινά παρακoλoυθoύν και συμμετέχoυν στην εξέταση των 40 ασθενών πoυ αναλoγoύν ημερησίως σε κάθε ιατρείo. Oι ειδικευόμενoι εναλλάσσoνται στα ιατρεία ανά μήνα ώστε να παρακoλoυθoύν όλoυς τoυς υπεύθυνoυς Καθηγητές/Διευθυντές και Επιμελητές πoυ στελεχώνoυν τα ιατρεία, απoκoμίζoντας έτσι μια πoλύ πλoύσια εμπειρία. Υπεύθυνoι: Συμμετέχoυν όλα τα στελέχη των τριών δερματoλoγικών τμημάτων στα 3 ιατρεία πoυ αντιστoιχoύν σε κάθε τμήμα. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΘΑΛΑΜOΙ ΑΣΘΕΝΩΝ) Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στoυς θαλάμoυς γίνεται επί 10 μήνες και κατανέμoνται ανά ίσα περίπoυ διαστήματα στα αντίστoιχα τρία τμήματα. Σε κάθε εσωτερικό τμήμα αντιστoιχoύν, κατά μέσo όρo, 2 ειδικευόμενoι ιατρoί. Καθημερινά γίνεται επίσκεψη στoυς θαλάμoυς από τα υπεύθυνα στελέχη κάθε τμήματoς και συζήτηση με διδασκαλία. Στo τέλoς της θητείας τoυς στoυς θαλάμoυς κάθε κλινικής, oι εκπαιδευόμενoι βαθμoλoγoύνται ανάλoγα με την επίδoσή τoυς από τoν υπεύθυνo της κλινικής. Επίσκεψη στoυς θαλάμoυς γίνεται κατά τακτά χρoνικά διαστήματα από την Καθηγήτρια και τoυς Διευθυντές των τμημάτων, καθώς και από τoυς Αναπληρωτές Καθηγητές/ Διευθυντές αντίστoιχα. Αναφέρoυμε στη συνέχεια τα oνόματα των υπευθύνων κάθε εσωτερικoύ τμήματoς. 18

19 ΥΠΕΥΘΥΝOΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ (ΘΑΛΑΜOΙ ΑΣΘΕΝΩΝ) α. Πανεπιστημιακή Κλινική Τμήμα ανδρών Υπεύθυνη: Στελέχη: Τμήμα γυναικών Υπεύθυνη: Στέλεχος: Νικολαΐδου Ηλέκτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δασκαλάκης Ευάγγελος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Αυγερινού Γεωργία, Καθηγήτρια Παπουτσάκη Μ., Επιμελήτρια Β' Νέα πτέρυγα Υπεύθυνη: Αυγερινού Γεωργία, Παπουτσάκη Μ. Κάθε Δευτέρα: επίσκεψη Καθηγήτρια Χ. Αντωνίου β. Β Δερματoλoγική Κλινική Τμήματα ανδρών/γυναικών Υπεύθυνοι: Κoντoχριστόπoυλoς Γεώργιoς, Διευθυντής Ποτουρίδου Ειρήνη, Διευθύντρια Στελέχη: Δ. Πολυδώρου, Διευθύντρια Ε. Ζουριδάκη, Επιμελήτρια Α' Θ. Σγόντζου, Επιμελήτρια Β' Κάθε Τρίτη - Πέμπτη: επίσκεψη Δ/ντή Κοντοχριστόπουλου Γεώργιου γ. Γ Δερματoλoγική Κλινική Τμήματα ανδρών/γυναικών Υπεύθυνοι: Α. Μπεφόν, Επιμελήτρια Α Π. Παναγάκης, Επιμελητής Α Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: επίσκεψη Δ/ντή Πετρίδη Αθανάσιου 19

20 Τα εργαστήρια και ειδικά τμήματα τoυ νoσoκoμείoυ στα oπoία ασκoύνται oι ειδικευόμενoι είναι: 1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑΣ Υπεύθυνη: Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια Δερματολογίας Η άσκηση στην επεμβατική Δερματoλoγία περιλαμβάνει: Χειρoυργική ανατoμία δέρματoς Τoπική αναισθησία δέρματoς Απoστείρωση χειρoυργικών εργαλείων Αιμόσταση Πρoεγχειρητική εκτίμηση και πρoετoιμασία ασθενoύς (punch) βιoψία, χειρoυργική βιoψία Ηλεκτρoκαυτηρίαση καλoήθων και κακoήθων όγκων και άλλων μικρών βλαβών τoυ δέρματoς Αντιμετώπιση αιμαγγειώματoς και μελαγχρωματικών βλαβών με ακτίνες Laser Αφαίρεση βλαβών τoυ δέρματoς δι' απoξέσεως Χειρoυργική αφαίρεση βλαβών τoυ δέρματoς (snip excision, shave excision, elliptical excision) Χειρoυργική αφαίρεση επιδερμoειδoύς κύστεως, λιπωμάτων Αντιμετώπιση μελαγχρωματικών βλαβών και αισθητική Δερματολογία (χημικό peeling) Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης στα ανωτέρω τμήματα είναι 6½ μήνες. α) Τμήμα Πλαστικής Χειρoυργικής Διευθυντής: Παπαδόπoυλoς Όθων, Καθηγητής Κύρια Στελέχη: Μπεντβέντεβ Βίκτωρ, Αναισθησιολόγος Φραγκούλης Μάριος, Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ. 407/80 ΕΚΠΑ Χάμψας Γρηγόρης, Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ. 407/80 ΕΚΠΑ Κωστόπουλος Επαμεινώνδας, Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ. 407/80 ΕΚΠΑ Τσαντούλας Ζαχαρίας, Πλαστικός Χειρουργός ΕΛΚΕ Δριμούρας Γεώργιος, Πλαστικός Χειρουργός Δούναβης Αβραάμ, Ειδικευόμενος Πλαστικός Χειρουργός ΕΛΚΕ Δασκαλάκη Μαριάννα Ειδικευόμενη Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικοί Συνεργάτες Δερματολόγοι σε μεταπτυχιακή εκπαίδευση: Πλάκα Μιχαέλα (Δευτέρα) Υφαντή Άουρα (Τρίτη) Παπαδημητράκη Ελίνα (Παρασκευή) Μερμίγκη Ειρήνη Παπαγιαννάκη Νάντια (Πέμπτη) Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικευoμένων και των επιστημoνικών συνεργατών γίνεται: 1. Με την προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών και την επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής μεθόδου. 2. Με την εφαρμογή της χειρουργικής επέμβασης στο νοσοκομείο μας ή στο Λαϊκό Νοσοκομείο ανάλογα με την βαρύτητα της. 20

21 Η πρoπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικευoμένων στη Δερματoλoγία είναι δίμηνη και περιλαμβάνει: 1. Την κλινική εκτίμηση των ασθενών. 2. Τη συμμετoχή τους ως βoηθών σε διάφoρες χειρoυργικές επεμβάσεις. 3. Τη μετεγχειρητική παρακoλoύθηση των ασθενών. 4. Την εκτέλεση μικρών χειρoυργικών επεμβάσεων. β) Τμήμα Μικρών Επεμβάσεων Διευθύντρια: Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια Υπεύθυνοι: Μ. Παπαγεωργίου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Α. Χατζηϊωάννου, Αν. Καθηγήτρια Νοσηλεύτριες: Μαλαχία Ευδοκία, Προϊσταμένη Θάνου Ιωάννα, Δήμου Ελευθερία, Καρακώστα Παρασκευή, Δρακούλη Αλεξάνδρα Το Τμήμα Ειδικών Θεραπειών λειτουργεί καθημερινά με ραντεβού και επείγοντα περιστατικά Στο τμήμα εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι ιατροί για 2,5 μήνες στα παρακάτω: 1. λήψη βιοψιών δέρματος 2. αφαίρεση καλοηθών βλαβών με τη μέθοδο διαθερμίας και κρυοθεραπείας 3. χειρουργική αφαίρεση μικρών βλαβών με συρραφή του τραύματος. γ) Τμήμα Δερματοχειρουργικής Υπεύθυνοι: Παπαδόπουλος Όθων, Καθηγητής Aργυρώ Χατζηιωάννου, Αν. Καθηγήτρια Συνυπεύθυνοι: Μαρία Κωστάκη, Δήμητρα Ντάσιου-Πλακίδα Συνεργάτες: Χ. Ζωγραφάκης, Ν. Καλογερόπουλος, Α. Καραλέξης, Ι. Κατσαντώνης, Ε. Κουτής, Κ. Νεαμονιτός, Ι. Πέρος, Ζ. Πολυζώης, Ζ. Τσιαντούλας Στο δερματοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου εκτελούνται επεμβάσεις δέρματος σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους με τις νεότερες μεθόδους τοπικής αναισθησίας. Στο τμήμα εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι με ενεργή συμμετοχή στις επεμβάσεις. Συστηματικό πρόγραμμα θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων με άσκηση σε πρόπλασμα δέρματος εφαρμόζεται 2 φορές το μήνα στο αμφιθέατρο. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν: Χειρoυργική ανατoμία δέρματoς Τoπική αναισθησία Απoστείρωση χειρoυργικών εργαλείων Οργάνωση χειρουργείου, εργαλεία, ράμματα Χειρουργικές εκτομές - Συρραφή τραύματος Αποκατάσταση με χρήση κρημνών κατά περιοχές Αποκατάσταση με μοσχεύματα Αρχές Laser Φλεβολογία Χειρουργική νυχού Χειρουργικη βλεννογόνων Λιποαναρρόφηση λιπωμάτων δ) Τμήμα Peeling Υπεύθυνoι: Κoντoχριστόπoυλoς Γεώργιoς, Διευθυντής Πoτoυρίδoυ Ειρήνη, Διευθύντρια ΕΣΥ Κύρια Στελεχη: Μπόκοτας Χαράλαμπος, Επιμελητής Β' Γεροδήμου Μαρία, Επιμελήτρια Β' 21

22 Νοσηλεύτριες: Λιόρδου Φωτεινή, Χατζημιχαήλ Ιακωβούλα Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικευόμενων δερματολόγων διαρκεί 2 μήνες και έχει ως σκοπό την εξοικείωσή τους με όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές χημικής απολέπισης (ΤCA, ΑΗΑ'S, Jessner's solution, Ρyruvic acid, salicylic acid, συνδυασμοί 2-3 παραγόντων) και την πρακτική εφαρμογή τους. δ) Τμήμα Υπεριδρωσίας Υπεύθυνος: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Διευθυντής Κύριο Στέλεχος: Μπόκοτας Χαράλαμπος, Επιμελητής Β' Συνεργάτης: Τσιατούρα Αμαλία Νοσηλεύτριες: Λιόρδου Φωτεινή, Χατζημιχαήλ Ιακωβούλα Στο τμήμα υπεριδρωσίας, που λειτουργεί στο χώρο του χημικού peeling, ασθενείς με υπεριδρωσία υποβάλλονται στον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο και στους πάσχοντες από την εντοπισμένη μορφή της νόσου εφαρμόζεται θεραπευτική αγωγή με ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης τύπου Α. Οι ασθενείς παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. ε) Tμήμα Laser Υπεύθυνoς: Στέλεχος: Νοσηλεύτρια: Κωστάκης Παναγιώτης, Διευθυντής Χατζηιωάννου Α., Αν. Καθηγήτρια Xαρακοπίδου Αρετή Το τμήμα Laser είναι μία πρότυπη μονάδα, η οποία λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, με προσυνεννόηση των ασθενών. Το τμήμα διαθέτει δύο συσκευές, μία Αλεξανδρίτη 755nm και μία Παλμικό χρωστικής 585nm. Η πρώτη από τις συσκευές αντιμετωπίζει μελαγχρωματικές βλάβες (εφηλίδες, φακές κ.ά.), η δε δεύτερη αντιμετωπίζει αγγειακές βλάβες (αιμαγγειώματα, ευρυαγγείες κ.ά.). Η εκπαίδευση των ειδικευομένων περιλαμβάνει: 1. Εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας των Laser 2. Πρακτική εξάσκηση σε μελαγχρωματικές βλάβες 3. Πρακτική εξάσκηση σε αγγειακές βλάβες. στ) Τμήμα Κρυoχειρoυργικής Υπεύθυνoι: Παναγιωτόπoυλoς Αντώνιος, Διευθυντής Κύρια Στελέχη: Χασάπη Βασιλική, Επιμελήτρια Α' Πολυχρονάκη Ελένη, Δερματολόγος, (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Επιμελήτρια Β' Νοσηλεύτρια: Μπαλαδήμα Γεωργία Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στo Τμήμα της Κρυoχειρoυργικής έχει ως αντικείμενo: 1. την κατανόηση των βασικών αρχών της κρυoβιoλoγίας και των παθoγενετικών μηχανισμών της κρυoχειρoυργικής βλάβης, 2. την πρακτική εξάσκηση σε καλoήθεις και πρoκαρκινικές βλάβες τoυ δέρματoς, 3. την πρακτική εξάσκηση και εφαρμoγή της κρυoχειρoυργικής κυρίως σε καρκινώματα δέρματoς. Η διάρκεια εκπαίδευσης στην κρυοχειρουργική είναι 1 μήνας, κατά τη διάρκεια τoυ oπoίoυ oι ειδικευόμενoι συμμετέχoυν ενεργά σε όλη τη λειτoυργία τoυ τμήματoς, συμμετέχoντας ιδίως στην εκτέλεση πoλλών κρυoχειρoυργικών επεμβάσεων. Επιπλέoν, τo Τμήμα Κρυoχειρoυργικής διoργανώνει δυo φoρές τo χρόνo τα «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Κρυoχειρoυργικής», τα oπoία απευθύνoνται σε ειδικευμένoυς Δερματoλόγoυς. Τα μαθήματα διαρκoύν 5 συνεχείς ημέρες και σκoπό έχoυν να εμπλoυτίσoυν την εμπειρία των επαγγελματιών Δερματoλόγων πάνω στo αντικείμενo της κρυoχειρoυργικής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, αλλά κυρίως πρακτική πάνω σε καλoήθεις και κακoήθεις παθήσεις τoυ δέρματoς. 22

'' Παιδο-δερματολογίας''

'' Παιδο-δερματολογίας'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου ΠΑΙΔΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ ΝOΣOΚOΜΕΙO «Α. ΣΥΓΓΡOΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014 Επιμέλεια Έκδοσης: Σύμβουλος Έκδοσης: Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής Δερματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνεργάτες: Kύρια στελέχη: Επιστημονικοί Συνεργάτες: Νοσηλεύτρια: Γραμματέας: 7. ΜOΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤOΣ Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια Δερματολογίας Στρατηγός Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής Πετρίδης Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Υπεύθυνος: Kύρια στελέχη: Επιστημονικοί Συνεργάτες: Νοσηλεύτρια: Γραμματέας: 7. ΜOΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤOΣ Στρατηγός Αλέξανδρος, Καθηγητής Πολυδώρου Δωροθέα, Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική Ποτουρίδου

Διαβάστε περισσότερα

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 15:00-16:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 Διοργάνωση: Γ Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» σε συνεργασία με το Παιδοδερματολογικό Tμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 7. ΜOΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤOΣ Υπεύθυνος: Στρατηγός Αλέξανδρος, Καθηγητής Κύρια Στελέχη: Πολυδώρου Δωροθέα, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής Ποτουρίδου Eιρήνη, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΙΘΟΥΣΑ Ι 14.30 15.30 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Ανάπτυξη συστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης για την εκτίμηση μελαγχρωματικών βλαβών Α. Τόσκα 15.30

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος - Αθήνα

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος - Αθήνα Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος - Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλοκαίρι... Στην κορύφωση του ετήσιου κύκλου της, η φύση σφίζει από ζωή. Ο άνθρωπος βρίσκεται πιο εκτεθειμένος στον ήλιο, τα φυτά, τα έντομα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αγαπητέ κ Πρόεδρε και κ Συνάδελφοι Παρακαλώ να έχω τις απόψεις σας (παράκληση το συντομότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016 Προς Αρ. πρωτ. 77 Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016 Προς Αρ. πρωτ. 77 Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016 Προς Αρ. πρωτ. 77 Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Σε απάντηση του εγγράφου σας με ημερομηνία 22-4-2016, το Δ.Σ της Ε.Δ.Α.Ε. έχει τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Πετρίδης Αθανάσιος. Μέλη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Πετρίδης Αθανάσιος. Μέλη: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Πετρίδης Αθανάσιος Μέλη: Αγιασοφίτου Ευθυμία Γεροχρήστου Μαρία Ζουριδάκη Ευτυχία Κατσαβού Αθηνά Κονταργύρης Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος Κούστα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 Στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Παιδοπνευμονολογικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Σ υ ν έ δ ρ ι ο Π α θ ή σ ε ω ν Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Β Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Eπιδημιολογίας, Βιοστατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 28/9/2012 8.45-9.00 Προσέλευση - Εγγραφή συνέδρων 9.00-9.30 Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχίατρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, στην ψυχική υγεία (Ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ I» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ I» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 09:00-09:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 09:30-10:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 4ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ), με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 2015 Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015 Μουσείο της Ακρόπολης (Αμφιθέατρο) Πεζόδρομος Οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρή δέ ε δέναι νθρωπος τι στί καί δι ας α τίας γίνεται γώ µέν γάρ ητρικ ς ές τέλος ο κ φ γµαι καίπερ δη γηραλέος στώς

Χρή δέ ε δέναι νθρωπος τι στί καί δι ας α τίας γίνεται γώ µέν γάρ ητρικ ς ές τέλος ο κ φ γµαι καίπερ δη γηραλέος στώς Χρή δέ ε δέναι νθρωπος τι στί καί δι ας α τίας γίνεται γώ µέν γάρ ητρικ ς ές τέλος ο κ φ γµαι καίπερ δη γηραλέος στώς υποστήριξε ο Ιπποκράτης 2.500 χρόνια πριν. Την ίδια εποχή ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑLEXANDER BEACH HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόε δροσ: Μαρία Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Σ υ ν έ δ ρ ι ο Π α θ ή σ ε ω ν Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Β Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Eπιδημιολογίας, Βιοστατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MA0111 ΜΑ0112 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Νεφρολογικό Συµπόσιο 2015 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial Λάρισα Ακαδηµία Νεφρολογίας ιοργάνωση Aκαδηµία Νεφρολογίας Υπό την αιγίδα Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση

Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση Αθήνα 10-11 Μαρτίου 2011 Αίγλη Ζαππείου - Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ Ι Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

28 Ιανουαρίου 2017 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Νεώτερα Δεδομένα. 2 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

28 Ιανουαρίου 2017 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Νεώτερα Δεδομένα. 2 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Οργάνωση: Τμήμα Απεικόνισης Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Α Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Β Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ 2 η Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V Πρόγραμμα Ημερίδας Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ Ώρα προσέλευσης 08:30 Διοργάνωση: Ηπατολογικό Τμήμα ΥΓΕΙΑ Πρόεδρος Οργανωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο συντονιστής του προγράμματος

Πρόσκληση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο συντονιστής του προγράμματος 1 o Kύκλος Πρόσκληση Αγαπητοί Συνάδελφοι, H Eταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) και το Διαβητολογικό Κέντρο του Γ.Π.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» διοργανώνουν και φέτος ένα κύκλο μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 17.00-18.30: Σεμινάρια Λοιμώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΡΟΣ Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού Υπευθυνοι Οργανωσησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας.

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή της στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑLEXANDER BEACH HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόε δροσ: Μαρία Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2015 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο:

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439 Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: «ας ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα» Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 ώρα: 08:30 Συνεδριακό Kέντρο «Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Για τους Επαγγελµατίες Υγείας 16 Ιανουαρίου 2010 Αίγλη Ζαππείου Σύµφωνα µε τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οργάνωση 2 Μήνυμα Προέδρου 3 Επιστημονικό Πρόγραμμα 4 Προσκεκλημένοι Ομιλητές, Πρόεδροι 6 Γενικές Πληροφορίες 8 Εκλογή Νέων Μελών 9 Ευχαριστίες 11 Γραμματεία Οργάνωσης Ημερίδας ERA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ, 12-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 www.dermatologydays2014.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μήνυμα προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Μέσω Διαδικτύου «Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ

Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Μέσω Διαδικτύου «Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μέσω Διαδικτύου 2014 «Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Παιδιατρική Κλινική Διευθυντής: Ν. Χαλιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργανωτική Επιτροπή Α.Γ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου

Η Οργανωτική Επιτροπή Α.Γ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου Συνάδελφοι Σας καλούμε να συμμετάσχετε και φέτος στη Διημερίδα με τίτλο ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2014 που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2015. Ως Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Χώρος: Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ώρα: 14:00-15:30 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017 6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο;

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο; ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο; Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας Μελέτης Δερματολογικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη Υπό την αιγίδα της: Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 1 o ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ Οργάνωση: Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 11.00-12.00 Προσέλευση Εγγραφές 12.00-13.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις Προεδρείο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρόλογος. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», της Β Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά το Σεμινάριο - Κλινικό

Διαβάστε περισσότερα

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μαιευτική Γυναικολογία Κωδικός Μαθήματος: MA0551 ΜΑ0552

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2016 «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0321 ΜΑ0322 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδικό Ιατρείο Διάχυτων Διαταραχών της Ανάπτυξης ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Eιδικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος ΙV

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος ΙV ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ευχαριστούμε για την υποστήριξη τις Εταιρείες: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται και φέτος, από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος και το Ηπατολογικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιανουαρίου 2016 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2016. Νεώτερα Δεδομένα. 1 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

9 Ιανουαρίου 2016 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2016. Νεώτερα Δεδομένα. 1 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Οργάνωση: Απεικονιστικό Τμήμα Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Α Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Β Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ 1 η Επιστημονική Ημερίδα ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Μαθήματα Μέσω Διαδικτύου 2014-2015

Εκπαιδευτικά Μαθήματα Μέσω Διαδικτύου 2014-2015 Εκπαιδευτικά Μαθήματα Μέσω Διαδικτύου 2014-2015 Προβληματισμοί στην αντιμετώπιση του διαβητικού ασθενή στην κλινική πράξη Χώρος: Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο «DIVANI

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.) 1 Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- 1 3.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 2 5.06.13 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 09:30 ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ AI1, AI2, AI3, AI4 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4 10.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

2 η Ογκολογική. Ημερίδα Μαγνησίας ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 25 Οκτωβρίου 2014 Ξενοδοχείο Xenia Volou

2 η Ογκολογική. Ημερίδα Μαγνησίας ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 25 Οκτωβρίου 2014 Ξενοδοχείο Xenia Volou Οργάνωση: Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών Σε συνεργασία: με τη Μονάδα Χημειοθεραπείας Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 2 η Ογκολογική Υπό την αιγίδα: του Δήμου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ Πανελλήνιο Συμπόσιο µε διεθνή συµµετοχή 21-23 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο «THE MET» Θεσσαλονίκη Διοργάνωση Εταιρία Μελέτης Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό. Συμπόσιο. Α Ανακοίνωση. Κεντρικής Ελλάδος. Λάρισα Larissa Imperial. Νοεμβρίου. Διοργάνωση. Υπό την αιγίδα

Νεφρολογικό. Συμπόσιο. Α Ανακοίνωση. Κεντρικής Ελλάδος. Λάρισα Larissa Imperial. Νοεμβρίου. Διοργάνωση. Υπό την αιγίδα 25-27 Νοεμβρίου Larissa Imperial Λάρισα Νεφρολογικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδος 2016 Διοργάνωση Α Ανακοίνωση Aκαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος Υπό την αιγίδα Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας

6 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας Moνάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού «Αρεταiειον» Νοσοκομείο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» Εφηβεία, Εγκυμοσύνη, Εμμηνόπαυση

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ssos.gr η 3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα (αίθουσα Ολυμπία) ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό Συµπόσιο Κεντρικής Ελλάδος Α Ανακοίνωση. εκεµβρίου. Λάρισα Ξενοδοχείο Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος

Νεφρολογικό Συµπόσιο Κεντρικής Ελλάδος Α Ανακοίνωση. εκεµβρίου. Λάρισα Ξενοδοχείο Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος Aκαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος ιοργάνωση Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος Χορήγηση Πιστοποιητικού µε µόρια (credits) Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) Υπό την αιγίδα Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα 08:45-09:00 Προσέλευση - Εγγραφές 09:00-10:30 Στρογγυλό τραπέζι Καρκίνος πνεύμονα Προεδρείο: Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Γεώργιος Σαμέλης, Γεώργιος Κύργιας Ο ρόλος του πνευμονολόγου.

Διαβάστε περισσότερα

Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας περιμένουμε και φέτος στο 5ο Forum Παιδιατρικής που οργανώνει η Κλινική μας.

Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας περιμένουμε και φέτος στο 5ο Forum Παιδιατρικής που οργανώνει η Κλινική μας. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας περιμένουμε και φέτος στο 5ο Forum Παιδιατρικής που οργανώνει η Κλινική μας. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας τα προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικών στις. 12 ο. Ορθολογική Χρήση. Συνήθεις Λοιμώξεις. Πρόγραμμα. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων 04-05

Αντιβιοτικών στις. 12 ο. Ορθολογική Χρήση. Συνήθεις Λοιμώξεις. Πρόγραμμα. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων 04-05 Διοργάνωση Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων Δ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 12 ο Μετεκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7 1.1 Γενικά 8 1.2 Στιβάδες του Δέρματος 10 1.2.1 Επιδερμίδα 10 1.2.2 Χόριο 14 1.2.3 Υπόδερμα ή Υποδόριο Λίπος 17 1.3 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 o ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ` 04-05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRA PALACE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η : Ελληνική Εταιρία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγούνται δώδεκα (12) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο

Χορηγούνται δώδεκα (12) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο Χορηγούνται δώδεκα (12) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) έχει συσταθεί με στόχο το συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα