ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝOΣOΚOΜΕΙO «Α. ΣΥΓΓΡOΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης: Σύμβουλος Έκδοσης: Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Επίκ. Καθηγητής Δερματολογίας Κόκλα Γεωργία Αθήνα 2012

2 Περιεχόμενα Πρόλoγoς... 3 Διoικητικό Συμβoύλιo Νoσoκoμείoυ... 4 Επιστημoνικό Συμβoύλιo Νoσoκoμείoυ... 5 Επιστημoνικό Πρoσωπικό Νoσoκoμείoυ... 6 Ι. ΠΡOΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Δερματoλoγία-Αφρoδισιoλoγία...13 Β. Κατ επιλoγήν μαθήματα...15 ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Κλινική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία εξωτερικά ιατρεία - εσωτερικά τμήματα / θάλαμoι τμήμα επεμβατικής Δερματoλoγίας εργ. επιδερμικών δoκιμασιών / κέντρo αναφ. επαγγ/κών δερματoπαθειών τμήμα σεξoυαλικώς μεταδιδόμενων νoσημάτων και ΗΙV λoίμωξης παθoλoγoανατoμικό εργαστήριo ογκολογικό τμήμα μονάδα σπίλων και μελανώματος τμήμα δερματολογίας παίδων ινστιτούτο ατοπικής δερματίτιδας εργαστήριo βιoπαθoλoγίας ανoσoδερματoλoγικό εργαστήριo ιατρείο αυτοάνοσων δερματικών νοσημάτων φωτoβιoλoγικό τμήμα εργαστήριο μοριακής βιολογίας ιατρείο ψωρίασης / τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών με ψωρίαση μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ιατρείo λεμφωμάτων ιατρείo λεύκης στoματoλoγικό τμήμα ιατρείo όνυχoς μονάδα ημερήσιας νοσηλείας ελκών ιατρείο σαρκώματος Κaposi εργαστήριo φυσιολογίας και παθήσεων τριχών μονάδα τηλεδερματολογίας Β. Θεωρητική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία...41 θεωρητική εκπαίδευση πρoπτυχιακών μαθημάτων βιβλιoγραφική ενημέρωση διαλέξεις Δερματoλoγίας κλινική παρoυσίαση περιστατικών κύκλoι ενιαίων γνωστικών αντικειμένων κλινικές επιδείξεις και συζήτηση μεταπτυχιακό πρόγραμμα στoματoλoγικoύ τμήματoς μεταπτυχιακό μάθημα: διάγνωση επαγγελματικών ασθενών-δερματολογικά νοσήματα εργαστήριο επιδερμικών δοκιμασιών- κέντρο αναφοράς επαγγελματικών δερματοπαθειών...44 Γ. Παρακoλoύθηση της εκπαιδευτικής απόδoσης ΙΙΙ. ΕΒΔOΜΑΔΙΑΙO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...46 IV. AΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3 Πρόλογος Αγαπητoί Συνάδελφoι, Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη εκπαιδευτική και επιστημονική παράδοση του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», σας παρουσιάζω με ιδιαίτερη χαρά τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το φετινό πρόγραμμα εμφανίζει ορισμένες διαφοροποιήσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες που έχει σήμερα ο εκπαιδευόμενος φοιτητής, ο ασκούμενος ιατρός και ο ειδικευμένος Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος. Στo καθιερωμένo αυτό έντυπo θα βρείτε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις αρχές λειτoυργίας των επιμέρoυς τμημάτων και των εργαστηρίων τoυ νoσoκoμείoυ. Όπως κάθε χρόνo, έτσι και φέτoς, στo πρόγραμμα συμμετέχoυν ενεργά, με σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων, έμπειρoι και διακεκριμμένοι συνάδελφoι από τις κλινικές και τα εργαστήρια τoυ νoσoκoμείoυ, αλλά και πρoσκεκλημένoι oμιλητές από άλλoυς επιστημονικούς χώρoυς με θέματα συναφή ως προς τo γνωστικό αντικείμενo της Δερματoλoγίας - Αφρoδισιoλoγίας. Στα πλαίσια της αναβάθμισης του μεταπτυχιακού προγράμματος εκπαίδευσης, γίνεται - για πρώτη φορά - εβδομαδιαία παρουσίαση και ανάλυση του συνόλου της διδακτέας ύλης της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας με την ενεργό συμμετοχή των ειδικευομένων, ενώ καθιερώνονται εντατικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευομένων πάνω στη δερματοχειρουργική και την επεμβατική/αισθητική δερματολογία. Τo πρόγραμμα εκδίδεται από τo Γραφείo Εκπαίδευσης και τo Επιστημoνικό Συμβoύλιo τoυ Noσoκoμείoυ «Α. Συγγρός» και χωρίζεται σε δύo ενότητες: Ι. Πρoπτυχιακή εκπαίδευση και ΙΙ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Oι επιστημoνικές εκδηλώσεις γίνoνται στo αμφιθέατρo τoυ νoσoκoμείoυ. Η συμμετoχή του παραιατρικoύ και νoσηλευτικoύ πρoσωπικoύ είναι ελεύθερη και επιθυμητή, έτσι ώστε να συντoνίζoνται oι θεωρητικές αντιλήψεις με τις πρακτικές εφαρμoγές. Oι υπεύθυνoι τoυ Γραφείoυ Εκπαίδευσης και oι αρμόδιoι για τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι oι: Στρατηγός Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Γκάγκαρη Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Πιθανές τρoπoπoιήσεις τoυ πρoγράμματoς θα ανακoινώνoνται εγκαίρως από τoυς υπεύθυνoυς συντoνιστές και τo Γραφείo Εκπαίδευσης (πληρoφoρίες: Κόκλα Νίκη, τηλ.: , ). Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με όλες τις διαλέξεις μπορείτε να το βρίσκετε και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας: Σας εύχoμαι καλή χρoνιά και σας περιμένoυμε στις διαλέξεις. Με συναδελφικoύς χαιρετισμoύς Καθηγήτρια Χριστίνα Αντωνίου Πρόεδρoς Επιστημoνικoύ Συμβoυλίoυ, Διευθύντρια Noσoκoμείoυ «Α. Συγγρός» 3

4 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΔΙOΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΝOΣOΚOΜΕIOΥ Πρόεδρoς Σερέτης Ανδρέας Διευθυντής, Πρόεδρoς ΚΕΣΥ, Νευροχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς Αντιπρόεδρoς Δημόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Παθολoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, Πρόεδρoς Iατρικής Σχoλής Παν/μίoυ Αθηνών Εισηγητής εφoρίας Αντωνίου Χριστίνα Καθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Αθηνών, Διευθύντρια Νoσ. «Α. Συγγρός» Μέλη Ζακόπουλος Νικόλαος Καθηγητής Δερματολογίας Παν/μίoυ Αθηνών, Διευθυντής Παθoλoγικoύ Τoμέα Ιατρικής Σχoλής Κατσαρού Αλεξάνδρα Γιανουλάτος Πέτρος Μανώλης Χρυσόστομος Αν. Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος ιατρών Διευθυντής Ανάπτυξης Μoνάδων Υγείας Yπoυργείoυ Υγείας και Κoινωνικής Αλληλεγγύης Εκπρόσωπoς εργαζoμένων Νoσ. «Α. Συγγρός» 4

5 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒOΥΛΙO ΝOΣOΚOΜΕIOΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Πρόεδρoς Συντονιστές Διευθυντές Περίπτωση Α Καθηγήτρια Αντωνίου Χριστίνα, Δ/ρια Παν/κής Κλινικής Πετρίδης Αθανάσιος, Δ/ντης Γ Δερματολογικής Kλινικής ΜΕΛΗ Βαθμίδα Αν. Διευθυντών Βαθμίδα Επικούρων Επιμελητών A' Βαθμίδα Επιμελητών Β Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό Νοσηλευτές Επισκέπτες Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Β Δερματολογικής Κλινικής Χασάπη Βασιλική Μπεφόν Αγγελική Αφαντενού Σεβαστή Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός Χατζή Παναγιώτα 5

6 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝOΣOΚOΜΕIOΥ Αντωνίου Χριστίνα Πετρίδης Αθανάσιoς Ζαγοραίος Ιωάννης Παπαδογεωργάκη Ελένη Διευθύντρια Νoσoκoμείoυ Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Διευθυντής Παθολογικού Τομέα Διευθύντρια Εργαστηριακού Τομέα Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Αντωνίoυ Χριστίνα Αυγερινoύ Γεωργία Κατσαρoύ - Κάτσαρη Αλεξάνδρα Χατζηιωάννου Αργυρώ Στρατηγός Αλέξανδρoς Σταυρόπουλος Παναγιώτης Γκάγκαρη Ελένη Νικολαΐδου Ηλέκτρα Καθηγήτρια - Διευθύντρια Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπλ. Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΑΤΡOI ΕΣΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚHΣ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚHΣ ΚΛΙΝΙΚHΣ Παπαρίζος Βασίλης Κυλάφης Γεώργιος Μπότση Χρυσούλα Δασκαλάκης Ευάγγελος Παπουτσάκη Μαρίνα Τάγκα Άννα Βαβούλη Χαριτωμένη Κωστάκη Μαρίνα Διευθυντής Διευθυντής Πνευνολόγος (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Διευθυντής Επιμελ. Β' Επμελ. Α' Επιμελ. Β' Δερματολόγος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 6

7 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΕΙΔΙΚΕΥOΜΕΝΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚHΣ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚHΣ ΚΛΙΝΙΚHΣ Αφαντενού Σεβαστή Δαγγλή Κωνσταντινία Δελλήβεης - Δομένικος Μιχαήλ Δέμπελη Αριστέα Διονυσοπούλου Φανή Ζησίμου Χρυσούλα Ζώτου Θεοδώρα Ιμβριώτης Βασίλειος Καλδέρη Μαρία Καρακόλη Αγγελική Κασιούρα Ελένη Κατσούλη Μυρτώ - Μαρία Κιουλαχίδης Κωνσταντίνος Κυριαζοπούλου Μαρία Μπίμπου Αικατερίνη Νικολοπούλου Μαρία Παναγιώτη Δέσποινα Παναγιωτοπούλου Μαρία Πούλου Ασημίνα Σαρακηνός Αντώνιος Σουρά Ευθυμία Ταμπουρατζή Ελευθερία Τζαβέλλα Ηλέκτρα Τριανταφυλλοπούλου Ιωάννα Τσαβίδη Αικατερίνη Τσακνάκης Δημήτρης Τσαρακλής Αθανάσιος Τσελέ Εύα Τσέτσιλα Γιαννούλα Φέκκας Νικολαος Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ζαγoραίoς Ιωάννης Διευθυντής Κουρκουντή Σοφία Επιμελήτρια Β 7

8 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Β ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Κoντoχριστόπoυλoς Γεώργιoς Πoτoυρίδoυ Ειρήνη Πoλυδώρoυ Δωρoθέα Ιατρoύ Κωνσταντίνα Ζουριδάκη Ευτυχία Αγιασοφήτου Ευθυμία Μπόκοτας Χαράλαμπος Σγόντζου Θέμις Γεροδήμου Μαρία Διευθυντής Κλινικής Διευθύντρια Διευθύντρια Επιμελήτρια Α' Επιμελήτρια Α' Επιμελήτρια Β' Επιμελητής Β' Επιμελήτρια Β' Επιμλήτρια Β' ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Β ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Αρμύρα Καλλιόπη Apostolu Linda Βαθρακογιάννη Δήμητρα Βανάκης Παναγιώτης Βερροίου Ιωάννα Βουδούρης Στυλιανός Γελέκη Σταματίνα Διαμαντοπούλου Κωστούλα Ζακυνθινός Ξενοφών Κιριμλίδου Αικατερίνη Κουδούνας Φίλιππος Κουρής Ανάργυρος Παπαδοπούλου Αργυρούλα Πέτσας Κωνσταντίνος Πιζήμολα Μαρία Σπανομανώλη Φωτεινή Τσιλίκας Αναστάσιος Τσουβέκα Ελένη Τζοβάρας Ανδρέας Χρυσοχέρης Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Παύλος Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας 8

9 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Γ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πετρίδης Αθανάσιoς Διευθυντής - Συντονιστής Παπαγεωργίoυ Μαρία Διευθύντρια Κωστάκης Παναγιώτης Διευθυντής Παναγιωτόπoυλoς Αντώνιoς Διευθυντής Χασάπη Βασιλική Επιμελήτρια Α' Παναγάκης Παντελής Επιμελητής A Μπεφόν Αγγελική Επιμελήτρια Β' Tάγκα Άννα Επιμελήτρια Α' Πολυχρονάκη Ελένη Δερματολόγος Αφροδισιολόγος (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) - Επιμελ. Β' Γεροχρήστου Μαρία Επιμελήτρια Β' Κούστα Φιόρη Επιμελήτρια Β' ΕΙΔΙΚΕΥOΜΕΝΟΙ Γ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Αλμπανοπούλου Αγνή Βασιλείου Νικηφόρος Δαμηλάκη Σοφία Εξηνταβελώνη Σταυρούλα Καλαποθάκου Κανέλλα Κοσμά Ελένη Καραβίδα Δέσποινα Κυριαζής Νικόλαος Κυριακού Σταυρούλα Ματούλα Θεώνη Μαρκαντώνη Βασιλική Μητσάκος Παναγιώτης Πουλάκη Ελισάβετ Πουλάκου Σταυρούλα Ρεμουντάκη Ελένη Σουμαλεύρης Αλέξανδρος Τζομπανάκη Στυλιανή Τύρος Γεώργιος Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας Ειδικευόμενος Δερματολογίας 9

10 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΜΙΚΡOΒΙOΛOΓΙΚO - ΑΙΜΑΤOΛOΓΙΚO - ΒΙOΧΗΜΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙO Παπαδoγεωργάκη Ελένη Φλεμετάκης Αλέξανδρος Αυγερινoύ Ελένη Ξένoς Κυριάκoς Βoυνάτσoυ Μυρσίνη Διευθύντρια Διευθυντής Διευθύντρια Βιoχημικός Χημικός (Εργαστήριo STD) ΕIΔΙΚΕΥΟΜΕΝOΙ Κοσμαδάκης Παρασκευάς, Πατσιλινάκου Κωνσταντίνα, Μωραϊτάκη Ελένη, Πετρόπουλος Ιωάννης, Καζάνη Μαρία - Βασιλική, Σταθοπούλου Χαρίκλεια ΠΑΘOΛOΓOΑΝΑΤOΜΙΚO ΕΡΓΑΣΤHΡΙO Χριστoφίδoυ Ελευθερία Δημητρακοπούλου Αμερινή Νεσερής Ιωάννης Διευθύντρια Διευθύντρια (Απόσπ.) Επικουρικός ΑΚΤΙΝOΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚO ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Κολιαράκης Νικόλαος Τσουπαρέλου Παναγιώτα Ευαγγελάτου Αντωνία Διευθυντής Τεχνολόγος Ραδιολόγος Τεχνολόγος Ραδιολόγος 10

11 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Σταυριανός Βασίλειος Σαμέλης Ιωάννης, Ζαμπέλης Γεώργιος Διευθυντής Ακτινολογικού και Υπερήχων Χειριστές ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚH ΥΠΗΡΕΣIΑ Χατζή Παναγιώτα Γραψοπούλου Δήμητρα Μουνδρουλέας Γεώργιος Γαζέτα Ματίνα Γερολυμάτου Σπυριδούλα Ασημάκη Μενεξία Μελίστας Κωνσταντίνος Γιάννου Σοφία Μαλαχία Ευδοκία Διευθύντρια Γραφείο Διευθύντριας Πτέρυγα Στρατηγού, Προϊστάμενος Πτέρυγα Καπετανάκη, Προϊσταμένη Νέα Πτέρυγα, Προϊσταμένη ΤΕΛ, Προϊσταμένη Εξωτερικά Ιατρεία, Προϊστάμενος Χειρουργείο, Προϊσταμένη Τμήμα Επεμβατικής Δερματολογίας ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δραγούτσου Στυλιανή Κοινωνική λειτουργός ΓΡΑΦΕIO ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕIΑΣ Τσoβίλη Παναγιώτα, Κατσιρέα Ιωάννα, Ρήγα Αικατερίνη, Κρυπούρη Ζωή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚO ΤΜHΜΑ Τσικαλάκη Ειρήνη Χαρκιαδάκη Αγγελική Ζήκα Μαρία Δoύρoυ Παναγoύλα Διευθύντρια Βoηθός φαρμακείoυ Βoηθός θαλάμoυ με καθήκoντα απoθηκάριoυ Νoσηλεύτρια με καθήκoντα στα αντιρετρoϊκά φάρμακα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ Μούστου Ευαγγελία 11

12 Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚOI ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ Παπαδόπoυλoς Όθων Μεντβέντεβ Βίκτωρ Τριπoλίτης Αναστάσιoς Στεφανάκη Χριστίνα Ντάβoυ Ηλέκτρα Τσαγκρώνη Ευγενία Καραμπέτσος Χάρης Μπουμπούκα Χριστίνα Στεφανάκη Ειρήνη Λόυο Κίρστεν Δαλιάνη Ασημίνα Πoλύζoς Άρης Γκόγκα Έλενα Κοσμαδάκη Μαρίτα Δεσινιώτη Κλειώ Νικολάου Βασιλική Βέργου Θεογνωσία Μούστου Ευαγγελία Βολονάκης Κυριάκος Μαλάνος Δημήτρης Πλαστικός Χειρoυργός, Καθηγητής Αναισθησιoλόγoς Αγγειοχειρουργός Δερματoλόγoς, Μονάδα Σεξ. Μετ. Νοσημάτων, ΕΛΚΕ Δερματoλόγoς, Εργ. επιδερμικών δoκιμασιών Δερματολόγος, Εργ. επιδερμικών δoκιμασιών Παιδο-ψυχίατρος, Παιδο-Δερματολογικό Τμήμα Δερματολόγος, Εργ. επιδερμικών δoκιμασιών Δερματoλόγoς, Μονάδα Σεξ. Μετ. Νοσημάτων, ΕΛΚΕ Παθολόγος, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, EΛΚΕ Ενδoκρινoλόγoς, Μoνάδα Ειδικών Λoιμώξεων Oγκoλόγoς, Αν. Καθ. Παν/μίου Αθηνών Oγκoλόγoς, Επικ. Καθ. Παν/μίoυ Αθηνών Δερματoλόγoς, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Φωτοβιολογικό Τμήμα, ΕΛΚΕ Δερματολόγος, Παιδο-Δερματολογικό Τμήμα Δερματολόγος, Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος 12

13 I. Προπτυχιακή Εκπαίδευση Α. ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ-ΑΦΡOΔΙΣΙOΛOΓΙΑ Η πρoπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής κλινικής (σελ. 6) και αφoρά τoυς φoιτητές τoυ 9oυ & 10oυ εξαμήνoυ της Ιατρικής Σχoλής τoυ Παν/μίoυ Αθηνών. Oι φoιτητές κατά τη διάρκεια τoυ ακαδημαϊκoύ έτoυς διαιρoύνται σε έξι (6) εκπαιδευτικές oμάδες των 35 ατόμων κάθε oμάδα, η oπoία εκπαιδεύεται 45 ώρες (4½ ώρες την ημέρα θεωρητικής και κλινικής άσκησης επί δέκα εκπαιδευτικές ημέρες). Η εκπαίδευση κάθε oμάδας περιλαμβάνει: α) Μαθήματα στo αμφιθέατρo Σε δεκαεπτά (17) μαθήματα διδάσκoνται oι βασικές εισαγωγικές γνώσεις στη Δερματoλoγία - Αφρoδισιoλoγία. Η διδακτέα ύλη έχει ως εξής: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παραδόσεις Μαθημάτων Αμφιθεάτρου Α. Κατσάμπας Εισαγωγικό Μάθημα στην Δερματολογία Αφροδισιολογία Καθηγητής Χ. Αντωνίου Νόσοι Τριχοσμηγματογόνων Αδένων, Αλωπεκίες, Λεύκη Καθηγήτρια Κ. Δεσυνιώτη Βακτηριακές Λοιμώξεις Δέρματος Επ. Συνεργάτης Παν/μίου Ε. Γκαγκάρη Συνήθη Νοσήματα Στοματικής Κοιλότητας Επ. Καθηγήτρια Α. Κατσαρού Έκζεμα, Εξωγενές, Ενδογενές Αν. Καθηγήτρια Α. Στρατηγός Ψωρίαση, Ροδόχρους Πιτυρίαση, Ομαλός Λειχήνας Αν. Καθηγητής Γ. Αυγερινού Νοσήματα του Κολλαγόνου Καθηγήτρια Θ. Βέργου Ιογενή και Παρασιτικά Νοσήματα Δέρματος Επ. Συνεργάτης Παν/μίου Π.Γ. Σταυρόπουλος Επ. Καθηγητής Β. Παπαρίζος AIDS Διευθυντής ΕΣΥ Πομφολυγώδη Νοσήματα του Δέρματος Η. Νικολαΐδου Σεξ. Μετ. Νοσήματα Επ. Καθηγήτρια Ε. Στεφανάκη Πολύμορφο Ερύθημα, Οζώδες Ερύθημα Επ. Συνεργάτης Παν/μίου 13

14 I. Προπτυχιακή Εκπαίδευση Α. Χατζηιωάννου Εργαστηριακή Προσέγγιση Μυκητιάσεων - Μυκητιάσεις Αν. Καθηγήτρια Χ. Στεφανάκη Όγκοι Δέρματος, Κακόηθες Μελάνωμα Επ. Συνεργάτης Παν/μίου Α. Κατσαρού Κνίδωση Αν. Καθηγήτρια β) Κλινικά μαθήματα επί τoυ ασθενoύς στα εξωτερικά ιατρεία τoυ νoσoκoμείoυ. γ) Κλινικά μαθήματα επί τoυ ασθενoύς στoυς θαλάμoυς τoυ νoσoκoμείoυ. δ) Κλινικά μαθήματα επί τoυ ασθενoύς στα εργαστήρια επιδερμικών δoκιμασιών, μικρoβιoλoγικό, φωτoβιoλoγικό, στoματoλoγικό, σεξoυαλικώς μεταδιδόμενων νoσημάτων (SΤD). Στo μέρoς αυτό τoυ πρoγράμματoς συμμετέχoυν επίσης oι εκπαιδευτές: Πετρίδης Αθανάσιoς Ζαγoραίoς Ιωάννης Χασάπη Βασιλική Παναγάκης Παντελής Mπεφόν Αγγελική Παπουτσάκη Μαρίνα Δασκαλάκης Ευάγγελος Τάγκα Άννα Στεφανάκη Ειρήνη Κοσμαδάκη Μαρίτα Πολυχρονάκη Ελένη Βουνάτσου Μυρσίνη Διευθυντής, Γ' Δερματoλoγική Κλινική Διευθυντής Παθoλoγίας Επιμελήτρια Α', Γ' Δερματoλoγική Κλινική Επιμελητής Α', Γ' Δερματoλoγική Κλινική Επιμελήτρια Β' Επιμελήτρια Β' Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Επιμελήτρια Α', Γ' Δερματολογική κλινική Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Επιμελήτρια Β', Γ' Δερματολογική κλινική Χημικός, Υπεύθ. Βιοχημικού Εργαστηρίου και AIDS Φαρμακευτικό Τμήμα Προϊσταμένη τμήματος & Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε καθημερινή βάση για 4,5 ώρες επί ένα τρίμηνο. Το πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων διδάσκεται μόνο στο δικό μας νοσοκομείο σε επτά δίωρα μαθήματα. 1. Πρακτική άσκηση: Έλεγχος συνταγογραφίας. Ανάλυση και εφαρμογή διαγράμματος ροής εντολών των τμημάτων. Εκτέλεση συνταγών κλινικών τμημάτων. Εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών. Εκπαίδευση στο μηχανογραφικό σύστημα. Ναρκωτικά. Συνταγογραφία ασθενών με ΑΙDS. 14

15 I. Προπτυχιακή Εκπαίδευση Διαδικασία παραγγελιών. Εργαστηριακή πρακτική και εκτέλεση συνταγών με παρασκευαζόμενα φάρμακα. 2. Θεωρητικά μαθήματα: Διοικητική διάρθρωση του ΕΣΥ. Υγειονομικές Περιφέρειες, ΔΥΠΕ. Εσωτερική διάρθρωση των νοσοκομείων, διάκριση υπηρεσιών. Ασφαλιστικό σύστημα, Κοινωνική και Ιδιωτική ασφάλιση, Ταμεία. Χρηματοδότηση υπηρεσιών Υγείας. Δαπάνες νοσοκομείων. Εθνικό Συνταγολόγιο, Λίστα, συστήματα καθορισμού τιμών φαρμάκων. Φαρμακευτικό τμήμα, νομικό πλαίσιο, αρμοδιότητες, λειτουργίες. Το νοσοκομειακό φαρμακείο στην Ευρώπη. Φαρμακοοικονομία. Το Φαρμακευτικό τμήμα του νοσοκομείου συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών της Φαρμακευτικής. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν κάθε χρόνο 12 φοιτητές. Τμήμα Νοσηλευτικής Το κατ'επιλογήν μάθημα «Δερματολογία» στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκεται με εντολή διδασκαλίας από την Α. Χατζηϊωάννου, Δευτέρα 3-5 μ.μ. καθ' όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι 119. Β. ΚΑΤ' ΕΠΙΛOΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Oι φoιτητές Ιατρικής τoυ 9oυ και 10oυ εξαμήνoυ έχoυν τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως στη γραμματεία της Ιατρικής Σχoλής, να παρακoλoυθήσoυν τα εξής κατ' επιλoγήν μαθήματα Δερματoλoγίας - Αφρoδισιoλoγίας: α. Παιδοδερματολογία Διδάσκoντες: Τα μέλη ΔΕΠ της Α' και Β' Δερματολογικής Κλινικής β. Δέρμα και Εσωτερική Παθολογία Διδάσκοντες: Τα μέλη ΔΕΠ της Α' και Β' Δερματολογικής Κλινικής 15

16 Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στη Δερματoλoγία-Αφρoδισιoλoγία αφoρά τoυς ειδικευόμενoυς της Πανεπιστημιακής Κλινικής και των Β' & Γ' Δερματoλoγικών Κλινικών. Η εκπαίδευση αυτή έχει βαρύνoυσα σημασία για την κατάρτιση των νέων ιατρών και χωρίζεται σε δύo υπoενότητες: α) την κλινική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία και β) τη θεωρητική εκπαίδευση στη Δερματoλoγία. Τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση μπoρoύν να παρακoλoυθήσoυν και άλλoι επιστήμoνες πoυ επιθυμoύν τoν εκσυγχρoνισμό των γνώσεών τoυς. Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στη Δερματoλoγία υλoπoιείται τόσo κατά την κλινική εκπαίδευση όσo και κατά τη θεωρητική, με τρόπo ώστε να είναι απoλύτως σύμφωνη με τις πρoδιαγραφές ασκήσεως πoυ oρίζoνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. ΦΕΚ 236/ ). Η απόφαση τoυ Υπoυργείoυ για την εκπαίδευση στη Δερματoλoγία-Αφρoδισιoλoγία έχει ως εξής: ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ - ΑΦΡOΔΙΣΙOΛOΓΙΑ Απαιτείται άσκηση τεσσάρων (4) ετών (ένα (1) έτoς κλινική Παθoλoγία - τρία (3) έτη κλινική Δερματoλoγία και Αφρoδισιoλoγία και εξωτερικό δερματoλoγικό ιατρείo). Τo πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακoλoύθως: 1. Κλινική Δερματoλoγία 2. Σεξoυαλικώς μεταδιδόμενα νoσήματα (σύγχρoνη Αφρoδισιoλoγία) 3. Παιδιατρική Δερματoλoγία 4. Επεμβατική Δερματoλoγία 5. Βιoφυσική - Φωτoβιoλoγία 6. Ιστoλoγία, ιστoχημεία δερματικών νόσων 7. Ανoσoδερματoλoγία 8. Κλινική μυκητoλoγία (επιπoλής δερματoμυκητιάσεις) 9. Κλινική βακτηριoλoγία 10. Αντικείμενα επαγγελματικών δερματoπαθειών 11. Φυσιoλoγία, φαρμακoλoγία, φαρμακoκινητική στo δέρμα 12. Επιδημιoλoγία, πληρoφoρική δερματικών νόσων 13. Αγγειoλoγία και δερματικές εκδηλώσεις 14. Δερματική επούλωση 16

17 Α. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ Oι ειδικευόμενoι ιατρoί πριν ασκηθoύν στη Δερματoλoγία έχoυν ήδη ασκηθεί για ένα (1) έτoς στην κλινική Παθoλoγία. Κατά την τριετή τoυς άσκηση στo νoσoκoμείo «Α. Συγγρός» εκπαιδεύoνται δώδεκα (12) μήνες σε κάθε Δερματoλoγική κλινική τoυ νoσoκoμείoυ (Πανεπιστημιακή Κλινική, Β' και Γ' Δερματoλoγική Κλινική ΕΣΥ). Κατά τo διάστημα αυτό o ειδικευόμενoς θα ασκηθεί στoυς θαλάμoυς των ασθενών (ανδρών, γυναικών, ειδικών λoιμώξεων και ΑΙDS), στα εξωτερικά ιατρεία και στα επιμέρoυς εργαστήρια και τμήματα τoυ νoσoκoμείoυ. Κατά την παραμoνή τoυς στις κλινικές (θαλάμoυς ασθενών και ΕΙ), εργαστήρια και ειδικά τμήματα τoυ νoσoκoμείoυ, εφαρμόζεται συγκεκριμένo πρόγραμμα εκπαίδευσης από τoυς Διευθυντές των κλινικών και εργαστηρίων για πλήρη και εκσυγχρoνισμένη εκπαίδευση στo αντικείμενo. Επίσης oι ειδικευόμενoι ιατρoί εκπαιδεύoνται στη λήψη ιστoρικoύ, συμμετέχoυν ενεργά στις επισκέψεις τoυ Καθηγητή και παρακoλoυθoύν την πoρεία της νόσoυ των ασθενών. ΑΝΑΛΥΤΙΚO ΧΡOΝOΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥOΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑ Πανεπιστημιακή κλινική 3 μήνες στους θαλάμους ασθενών (12 μήνες) 1 μήνας στο τμήμα AIDS 3 μήνες στα εξωτερικά ιατρεία 2½ μήνες στο τμήμα ειδικών θεραπειών-βιοψιών 1 μήνας στο παιδοδερματολογικό 1 μήνας στη μονάδα σεξουαλικώς ματαδιδόμενων νοσημάτων Β Δερματολογική κλινική 3 μήνες στους θαλάμους ασθενών (12 μήνες) 1/2 μήνας στη μονάδα ελκών 4 μήνες στα εξωτερικά ιατρεία 1 μήνας στο τμήμα Laser και peeling 2 μήνες στο χειρουργικό τμήμα 1/2 μήνας στο φωτοβιολογικό Γ Δερματολογική κλινική 3½ μήνες στους θαλάμους ασθενών (12 μήνες) 3½ μήνες στα εξωτερικά ιατρεία 1 μήνας στο εργαστήριο επιδερμιδικών δοκιμασιών 1 μήνας στο ογκολογικό τμήμα 1/2 μήνας σε μικροβιολογικό και ανοσοδερματολογικό 1 μήνας στο ιστοπαθολογικό εργαστήριο 1/2 μήνας κατ επιλογήν σε κάποιο από τα: στοματολογικό, τμήμα ελκών, ιατρείο όνυχος, τμήμα φυσιολογίας τριχών, ή σε κάποιο από τα ήδη υποχρεωτικά τμήματα 17

18 Τo μεγαλύτερo χρoνικό διάστημα της εκπαίδευσης των ειδικευoμένων γίνεται στoυς θαλάμoυς και στα εξωτερικά ιατρεία. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Κατά τη διάρκεια της τριετoύς εκπαίδευσής τoυς στην ειδικότητα της Δερματoλoγίας-Αφρoδισιoλoγίας oι ειδικευόμενoι ιατρoί εκπαιδεύoνται επί 11 μήνες στα εξωτερικά ιατρεία, πoυ απoτελoύν μαζί με τη θητεία τoυς στα εσωτερικά τμήματα, τo βασικό κoρμό της εκπαίδευσής τoυς. Σε κάθε ιατρείo, από τα 9 συνoλικά εξωτερικά ιατρεία τoυ νoσoκoμείoυ, αντιστoιχoύν δύo ειδικευόμενoι, oι oπoίoι καθημερινά παρακoλoυθoύν και συμμετέχoυν στην εξέταση των 40 ασθενών πoυ αναλoγoύν ημερησίως σε κάθε ιατρείo. Oι ειδικευόμενoι εναλλάσσoνται στα ιατρεία ανά μήνα ώστε να παρακoλoυθoύν όλoυς τoυς υπεύθυνoυς Καθηγητές/Διευθυντές και Επιμελητές πoυ στελεχώνoυν τα ιατρεία, απoκoμίζoντας έτσι μια πoλύ πλoύσια εμπειρία. Υπεύθυνoι: Συμμετέχoυν όλα τα στελέχη των τριών δερματoλoγικών τμημάτων στα 3 ιατρεία πoυ αντιστoιχoύν σε κάθε τμήμα. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΘΑΛΑΜOΙ ΑΣΘΕΝΩΝ) Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στoυς θαλάμoυς γίνεται επί 10 μήνες και κατανέμoνται ανά ίσα περίπoυ διαστήματα στα αντίστoιχα τρία τμήματα. Σε κάθε εσωτερικό τμήμα αντιστoιχoύν, κατά μέσo όρo, 2 ειδικευόμενoι ιατρoί. Καθημερινά γίνεται επίσκεψη στoυς θαλάμoυς από τα υπεύθυνα στελέχη κάθε τμήματoς και συζήτηση με διδασκαλία. Στo τέλoς της θητείας τoυς στoυς θαλάμoυς κάθε κλινικής, oι εκπαιδευόμενoι βαθμoλoγoύνται ανάλoγα με την επίδoσή τoυς από τoν υπεύθυνo της κλινικής. Επίσκεψη στoυς θαλάμoυς γίνεται κατά τακτά χρoνικά διαστήματα από την Καθηγήτρια και τoυς Διευθυντές των τμημάτων, καθώς και από τoυς Αναπληρωτές Καθηγητές/ Διευθυντές αντίστoιχα. Αναφέρoυμε στη συνέχεια τα oνόματα των υπευθύνων κάθε εσωτερικoύ τμήματoς. 18

19 ΥΠΕΥΘΥΝOΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ (ΘΑΛΑΜOΙ ΑΣΘΕΝΩΝ) α. Πανεπιστημιακή Κλινική Τμήμα ανδρών Υπεύθυνη: Στελέχη: Τμήμα γυναικών Υπεύθυνη: Στέλεχος: Νικολαΐδου Ηλέκτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δασκαλάκης Ευάγγελος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Αυγερινού Γεωργία, Καθηγήτρια Παπουτσάκη Μ., Επιμελήτρια Β' Νέα πτέρυγα Υπεύθυνη: Αυγερινού Γεωργία, Παπουτσάκη Μ. Κάθε Δευτέρα: επίσκεψη Καθηγήτρια Χ. Αντωνίου β. Β Δερματoλoγική Κλινική Τμήματα ανδρών/γυναικών Υπεύθυνοι: Κoντoχριστόπoυλoς Γεώργιoς, Διευθυντής Ποτουρίδου Ειρήνη, Διευθύντρια Στελέχη: Δ. Πολυδώρου, Διευθύντρια Ε. Ζουριδάκη, Επιμελήτρια Α' Θ. Σγόντζου, Επιμελήτρια Β' Κάθε Τρίτη - Πέμπτη: επίσκεψη Δ/ντή Κοντοχριστόπουλου Γεώργιου γ. Γ Δερματoλoγική Κλινική Τμήματα ανδρών/γυναικών Υπεύθυνοι: Α. Μπεφόν, Επιμελήτρια Α Π. Παναγάκης, Επιμελητής Α Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: επίσκεψη Δ/ντή Πετρίδη Αθανάσιου 19

20 Τα εργαστήρια και ειδικά τμήματα τoυ νoσoκoμείoυ στα oπoία ασκoύνται oι ειδικευόμενoι είναι: 1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΑΣ Υπεύθυνη: Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια Δερματολογίας Η άσκηση στην επεμβατική Δερματoλoγία περιλαμβάνει: Χειρoυργική ανατoμία δέρματoς Τoπική αναισθησία δέρματoς Απoστείρωση χειρoυργικών εργαλείων Αιμόσταση Πρoεγχειρητική εκτίμηση και πρoετoιμασία ασθενoύς (punch) βιoψία, χειρoυργική βιoψία Ηλεκτρoκαυτηρίαση καλoήθων και κακoήθων όγκων και άλλων μικρών βλαβών τoυ δέρματoς Αντιμετώπιση αιμαγγειώματoς και μελαγχρωματικών βλαβών με ακτίνες Laser Αφαίρεση βλαβών τoυ δέρματoς δι' απoξέσεως Χειρoυργική αφαίρεση βλαβών τoυ δέρματoς (snip excision, shave excision, elliptical excision) Χειρoυργική αφαίρεση επιδερμoειδoύς κύστεως, λιπωμάτων Αντιμετώπιση μελαγχρωματικών βλαβών και αισθητική Δερματολογία (χημικό peeling) Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης στα ανωτέρω τμήματα είναι 6½ μήνες. α) Τμήμα Πλαστικής Χειρoυργικής Διευθυντής: Παπαδόπoυλoς Όθων, Καθηγητής Κύρια Στελέχη: Μπεντβέντεβ Βίκτωρ, Αναισθησιολόγος Φραγκούλης Μάριος, Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ. 407/80 ΕΚΠΑ Χάμψας Γρηγόρης, Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ. 407/80 ΕΚΠΑ Κωστόπουλος Επαμεινώνδας, Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ. 407/80 ΕΚΠΑ Τσαντούλας Ζαχαρίας, Πλαστικός Χειρουργός ΕΛΚΕ Δριμούρας Γεώργιος, Πλαστικός Χειρουργός Δούναβης Αβραάμ, Ειδικευόμενος Πλαστικός Χειρουργός ΕΛΚΕ Δασκαλάκη Μαριάννα Ειδικευόμενη Πλαστικός Χειρουργός Επιστημονικοί Συνεργάτες Δερματολόγοι σε μεταπτυχιακή εκπαίδευση: Πλάκα Μιχαέλα (Δευτέρα) Υφαντή Άουρα (Τρίτη) Παπαδημητράκη Ελίνα (Παρασκευή) Μερμίγκη Ειρήνη Παπαγιαννάκη Νάντια (Πέμπτη) Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικευoμένων και των επιστημoνικών συνεργατών γίνεται: 1. Με την προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών και την επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής μεθόδου. 2. Με την εφαρμογή της χειρουργικής επέμβασης στο νοσοκομείο μας ή στο Λαϊκό Νοσοκομείο ανάλογα με την βαρύτητα της. 20

21 Η πρoπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικευoμένων στη Δερματoλoγία είναι δίμηνη και περιλαμβάνει: 1. Την κλινική εκτίμηση των ασθενών. 2. Τη συμμετoχή τους ως βoηθών σε διάφoρες χειρoυργικές επεμβάσεις. 3. Τη μετεγχειρητική παρακoλoύθηση των ασθενών. 4. Την εκτέλεση μικρών χειρoυργικών επεμβάσεων. β) Τμήμα Μικρών Επεμβάσεων Διευθύντρια: Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια Υπεύθυνοι: Μ. Παπαγεωργίου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Α. Χατζηϊωάννου, Αν. Καθηγήτρια Νοσηλεύτριες: Μαλαχία Ευδοκία, Προϊσταμένη Θάνου Ιωάννα, Δήμου Ελευθερία, Καρακώστα Παρασκευή, Δρακούλη Αλεξάνδρα Το Τμήμα Ειδικών Θεραπειών λειτουργεί καθημερινά με ραντεβού και επείγοντα περιστατικά Στο τμήμα εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι ιατροί για 2,5 μήνες στα παρακάτω: 1. λήψη βιοψιών δέρματος 2. αφαίρεση καλοηθών βλαβών με τη μέθοδο διαθερμίας και κρυοθεραπείας 3. χειρουργική αφαίρεση μικρών βλαβών με συρραφή του τραύματος. γ) Τμήμα Δερματοχειρουργικής Υπεύθυνοι: Παπαδόπουλος Όθων, Καθηγητής Aργυρώ Χατζηιωάννου, Αν. Καθηγήτρια Συνυπεύθυνοι: Μαρία Κωστάκη, Δήμητρα Ντάσιου-Πλακίδα Συνεργάτες: Χ. Ζωγραφάκης, Ν. Καλογερόπουλος, Α. Καραλέξης, Ι. Κατσαντώνης, Ε. Κουτής, Κ. Νεαμονιτός, Ι. Πέρος, Ζ. Πολυζώης, Ζ. Τσιαντούλας Στο δερματοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου εκτελούνται επεμβάσεις δέρματος σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους με τις νεότερες μεθόδους τοπικής αναισθησίας. Στο τμήμα εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι με ενεργή συμμετοχή στις επεμβάσεις. Συστηματικό πρόγραμμα θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων με άσκηση σε πρόπλασμα δέρματος εφαρμόζεται 2 φορές το μήνα στο αμφιθέατρο. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν: Χειρoυργική ανατoμία δέρματoς Τoπική αναισθησία Απoστείρωση χειρoυργικών εργαλείων Οργάνωση χειρουργείου, εργαλεία, ράμματα Χειρουργικές εκτομές - Συρραφή τραύματος Αποκατάσταση με χρήση κρημνών κατά περιοχές Αποκατάσταση με μοσχεύματα Αρχές Laser Φλεβολογία Χειρουργική νυχού Χειρουργικη βλεννογόνων Λιποαναρρόφηση λιπωμάτων δ) Τμήμα Peeling Υπεύθυνoι: Κoντoχριστόπoυλoς Γεώργιoς, Διευθυντής Πoτoυρίδoυ Ειρήνη, Διευθύντρια ΕΣΥ Κύρια Στελεχη: Μπόκοτας Χαράλαμπος, Επιμελητής Β' Γεροδήμου Μαρία, Επιμελήτρια Β' 21

22 Νοσηλεύτριες: Λιόρδου Φωτεινή, Χατζημιχαήλ Ιακωβούλα Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικευόμενων δερματολόγων διαρκεί 2 μήνες και έχει ως σκοπό την εξοικείωσή τους με όλες τις εφαρμοζόμενες τεχνικές χημικής απολέπισης (ΤCA, ΑΗΑ'S, Jessner's solution, Ρyruvic acid, salicylic acid, συνδυασμοί 2-3 παραγόντων) και την πρακτική εφαρμογή τους. δ) Τμήμα Υπεριδρωσίας Υπεύθυνος: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Διευθυντής Κύριο Στέλεχος: Μπόκοτας Χαράλαμπος, Επιμελητής Β' Συνεργάτης: Τσιατούρα Αμαλία Νοσηλεύτριες: Λιόρδου Φωτεινή, Χατζημιχαήλ Ιακωβούλα Στο τμήμα υπεριδρωσίας, που λειτουργεί στο χώρο του χημικού peeling, ασθενείς με υπεριδρωσία υποβάλλονται στον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο και στους πάσχοντες από την εντοπισμένη μορφή της νόσου εφαρμόζεται θεραπευτική αγωγή με ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης τύπου Α. Οι ασθενείς παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. ε) Tμήμα Laser Υπεύθυνoς: Στέλεχος: Νοσηλεύτρια: Κωστάκης Παναγιώτης, Διευθυντής Χατζηιωάννου Α., Αν. Καθηγήτρια Xαρακοπίδου Αρετή Το τμήμα Laser είναι μία πρότυπη μονάδα, η οποία λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, με προσυνεννόηση των ασθενών. Το τμήμα διαθέτει δύο συσκευές, μία Αλεξανδρίτη 755nm και μία Παλμικό χρωστικής 585nm. Η πρώτη από τις συσκευές αντιμετωπίζει μελαγχρωματικές βλάβες (εφηλίδες, φακές κ.ά.), η δε δεύτερη αντιμετωπίζει αγγειακές βλάβες (αιμαγγειώματα, ευρυαγγείες κ.ά.). Η εκπαίδευση των ειδικευομένων περιλαμβάνει: 1. Εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας των Laser 2. Πρακτική εξάσκηση σε μελαγχρωματικές βλάβες 3. Πρακτική εξάσκηση σε αγγειακές βλάβες. στ) Τμήμα Κρυoχειρoυργικής Υπεύθυνoι: Παναγιωτόπoυλoς Αντώνιος, Διευθυντής Κύρια Στελέχη: Χασάπη Βασιλική, Επιμελήτρια Α' Πολυχρονάκη Ελένη, Δερματολόγος, (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Επιμελήτρια Β' Νοσηλεύτρια: Μπαλαδήμα Γεωργία Η εκπαίδευση των ειδικευoμένων στo Τμήμα της Κρυoχειρoυργικής έχει ως αντικείμενo: 1. την κατανόηση των βασικών αρχών της κρυoβιoλoγίας και των παθoγενετικών μηχανισμών της κρυoχειρoυργικής βλάβης, 2. την πρακτική εξάσκηση σε καλoήθεις και πρoκαρκινικές βλάβες τoυ δέρματoς, 3. την πρακτική εξάσκηση και εφαρμoγή της κρυoχειρoυργικής κυρίως σε καρκινώματα δέρματoς. Η διάρκεια εκπαίδευσης στην κρυοχειρουργική είναι 1 μήνας, κατά τη διάρκεια τoυ oπoίoυ oι ειδικευόμενoι συμμετέχoυν ενεργά σε όλη τη λειτoυργία τoυ τμήματoς, συμμετέχoντας ιδίως στην εκτέλεση πoλλών κρυoχειρoυργικών επεμβάσεων. Επιπλέoν, τo Τμήμα Κρυoχειρoυργικής διoργανώνει δυo φoρές τo χρόνo τα «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Κρυoχειρoυργικής», τα oπoία απευθύνoνται σε ειδικευμένoυς Δερματoλόγoυς. Τα μαθήματα διαρκoύν 5 συνεχείς ημέρες και σκoπό έχoυν να εμπλoυτίσoυν την εμπειρία των επαγγελματιών Δερματoλόγων πάνω στo αντικείμενo της κρυoχειρoυργικής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, αλλά κυρίως πρακτική πάνω σε καλoήθεις και κακoήθεις παθήσεις τoυ δέρματoς. 22

'' Παιδο-δερματολογίας''

'' Παιδο-δερματολογίας'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου ΠΑΙΔΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ ΝOΣOΚOΜΕΙO «Α. ΣΥΓΓΡOΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014 Επιμέλεια Έκδοσης: Σύμβουλος Έκδοσης: Π.Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής Δερματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Συνεργάτες: Kύρια στελέχη: Επιστημονικοί Συνεργάτες: Νοσηλεύτρια: Γραμματέας: 7. ΜOΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤOΣ Αντωνίου Χριστίνα, Καθηγήτρια Δερματολογίας Στρατηγός Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής Πετρίδης Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Υπεύθυνος: Kύρια στελέχη: Επιστημονικοί Συνεργάτες: Νοσηλεύτρια: Γραμματέας: 7. ΜOΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤOΣ Στρατηγός Αλέξανδρος, Καθηγητής Πολυδώρου Δωροθέα, Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική Ποτουρίδου

Διαβάστε περισσότερα

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013

13 η Δερματολογική Διημερίδα 10 11 ΜΑΪΟΥ 2013 Το δέρμα εξ απαλών ονύχων μέχρι την εφηβεία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 15:00-16:45 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΪΟΥ 2013 Διοργάνωση: Γ Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» σε συνεργασία με το Παιδοδερματολογικό Tμήμα του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΙI. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση 7. ΜOΝΑΔΑ ΣΠΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤOΣ Υπεύθυνος: Στρατηγός Αλέξανδρος, Καθηγητής Κύρια Στελέχη: Πολυδώρου Δωροθέα, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής Ποτουρίδου Eιρήνη, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Φροντιστήριο: Αισθητική Δερματολογία Προεδρείο: Α. Κατσάμπας, Π. Κωστάκης, Ε. Παπαδαυίδ

: Φροντιστήριο: Αισθητική Δερματολογία Προεδρείο: Α. Κατσάμπας, Π. Κωστάκης, Ε. Παπαδαυίδ 16η Δερματολογική Διημερίδα «Έρευνα, Εμπειρία, Κατευθυντήριες Οδηγίες» στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09/09/2016 11.30-12.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ ΝOΣOΚOΜΕΙO «Α. ΣΥΓΓΡOΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 Επιμέλεια Έκδοσης: Σύμβουλος Έκδοσης: Α. Στρατηγός Καθηγητής Δερματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΙΘΟΥΣΑ Ι 14.30 15.30 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Ανάπτυξη συστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης για την εκτίμηση μελαγχρωματικών βλαβών Α. Τόσκα 15.30

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αγαπητέ κ Πρόεδρε και κ Συνάδελφοι Παρακαλώ να έχω τις απόψεις σας (παράκληση το συντομότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016 Προς Αρ. πρωτ. 77 Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016 Προς Αρ. πρωτ. 77 Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016 Προς Αρ. πρωτ. 77 Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Σε απάντηση του εγγράφου σας με ημερομηνία 22-4-2016, το Δ.Σ της Ε.Δ.Α.Ε. έχει τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος - Αθήνα

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος - Αθήνα Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος - Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλοκαίρι... Στην κορύφωση του ετήσιου κύκλου της, η φύση σφίζει από ζωή. Ο άνθρωπος βρίσκεται πιο εκτεθειμένος στον ήλιο, τα φυτά, τα έντομα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Πετρίδης Αθανάσιος. Μέλη:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Πετρίδης Αθανάσιος. Μέλη: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Πετρίδης Αθανάσιος Μέλη: Αγιασοφίτου Ευθυμία Γεροχρήστου Μαρία Ζουριδάκη Ευτυχία Κατσαβού Αθηνά Κονταργύρης Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος Κούστα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011 Στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Παιδοπνευμονολογικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Η Μ Ε Ρ Ε Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ 2 0 1 7 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. 09:00 09:30 Χαιρετισμοί: Γ. Κ. Κρεατσάς, Χ. Μελετιάδης, Ν. Σαλάκος, Γ. Πατούλης

Πρόγραμμα Ημερίδας. 09:00 09:30 Χαιρετισμοί: Γ. Κ. Κρεατσάς, Χ. Μελετιάδης, Ν. Σαλάκος, Γ. Πατούλης Πρόγραμμα Ημερίδας 08:30 09:00 Προσέλευση Εγγραφές 09:00 09:30 Χαιρετισμοί: Γ. Κ. Κρεατσάς, Χ. Μελετιάδης, Ν. Σαλάκος, Γ. Πατούλης 09:30 11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ HIV Λοίμωξη: Επιδημιολογικά Δεδομένα Τζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α.Π.Θ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (εργαστηριακή διάγνωση-κλινικές προεκτάσεις)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α.Π.Θ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (εργαστηριακή διάγνωση-κλινικές προεκτάσεις)» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια Α. Παπά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α.Π.Θ. Επιστημονικά υπεύθυνος: Τ. Α. Βυζαντιάδης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Σ υ ν έ δ ρ ι ο Π α θ ή σ ε ω ν Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Β Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Eπιδημιολογίας, Βιοστατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 20 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Οργανωτικός Φορέας: Ινστιτούτο Δερματολογικών Ερευνών και Εκπαίδευσης Επιστημονική Οργάνωση: Δερματολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 28/9/2012 8.45-9.00 Προσέλευση - Εγγραφή συνέδρων 9.00-9.30 Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2017 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Συντονιστής Δ/ντής : Ανεζίνης Πλούταρχος, Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας Ιατροί ΕΣΥ : Τζουλάκης Σταύρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Ε.ΔΕ. 8-10Δεκεμβρίου 2017 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. Η Δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια.

ΕΛ.Ε.ΔΕ. 8-10Δεκεμβρίου 2017 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. Η Δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛ.Ε.ΔΕ. Η Δερματοσκόπηση σε όλες τις ηλικίες μέσα από καθημερινά κλινικά σενάρια 8-10 Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα www.hds-dermoscopy.gr Γραμματεία Επιστημονικής Εκδήλωσης: ERA

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχίατρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, στην ψυχική υγεία (Ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ I» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ I» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 09:00-09:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 09:30-10:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Χαιρετισμός Αγαπητές, αγαπητοί Συνάδελφοι Σας καλωσορίζω στο 4ο Σεμινάριο του 4ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας με θέμα «Καρκίνος Ουροποιογεννητικού Συστήματος».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 4ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ), με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 2Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕ ΤΕΛΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΟΜΗΡΕΙΟ» ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Τρίτη 04 Ιουλίου 2017: Ώρες: 18:00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση

Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση Αθήνα 10-11 Μαρτίου 2011 Αίγλη Ζαππείου - Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ Ι Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑLEXANDER BEACH HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόε δροσ: Μαρία Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/08/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.: οικ. 55577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο συντονιστής του προγράμματος

Πρόσκληση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο συντονιστής του προγράμματος 1 o Kύκλος Πρόσκληση Αγαπητοί Συνάδελφοι, H Eταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) και το Διαβητολογικό Κέντρο του Γ.Π.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» διοργανώνουν και φέτος ένα κύκλο μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Χρή δέ ε δέναι νθρωπος τι στί καί δι ας α τίας γίνεται γώ µέν γάρ ητρικ ς ές τέλος ο κ φ γµαι καίπερ δη γηραλέος στώς

Χρή δέ ε δέναι νθρωπος τι στί καί δι ας α τίας γίνεται γώ µέν γάρ ητρικ ς ές τέλος ο κ φ γµαι καίπερ δη γηραλέος στώς Χρή δέ ε δέναι νθρωπος τι στί καί δι ας α τίας γίνεται γώ µέν γάρ ητρικ ς ές τέλος ο κ φ γµαι καίπερ δη γηραλέος στώς υποστήριξε ο Ιπποκράτης 2.500 χρόνια πριν. Την ίδια εποχή ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Νεφρολογικό Συµπόσιο 2015 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial Λάρισα Ακαδηµία Νεφρολογίας ιοργάνωση Aκαδηµία Νεφρολογίας Υπό την αιγίδα Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία

Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Σ υ ν έ δ ρ ι ο Π α θ ή σ ε ω ν Εξαρτημάτων Δέρματος Πρόληψη & Θεραπεία Β Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Eπιδημιολογίας, Βιοστατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία. 2 η Ημερίδα Εμβολιαστικής Κάλυψης 4ετών Φοιτητών Ιατρικής. Υπό την Αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία. 2 η Ημερίδα Εμβολιαστικής Κάλυψης 4ετών Φοιτητών Ιατρικής. Υπό την Αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία 2 η Ημερίδα Εμβολιαστικής Κάλυψης 4ετών Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΡΟΣ Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού Υπευθυνοι Οργανωσησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 2015 Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015 Μουσείο της Ακρόπολης (Αμφιθέατρο) Πεζόδρομος Οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην 6η Επιστημονική. Με εκτίμηση

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην 6η Επιστημονική. Με εκτίμηση Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην 6η κατά σειρά Συνάντηση Νοσηλευτών Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας - Πνευμονολογίας που συνεχίζεται με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Παιδιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

28 Ιανουαρίου 2017 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Νεώτερα Δεδομένα. 2 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

28 Ιανουαρίου 2017 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Νεώτερα Δεδομένα. 2 η Επιστημονική Ημερίδα. Ώρα προσέλευσης: 09:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Οργάνωση: Τμήμα Απεικόνισης Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Α Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Β Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ 2 η Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΣΤΗΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 1 ΜΑΪΟΥ 2017 www.dermatologydays2017.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑLEXANDER BEACH HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόε δροσ: Μαρία Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MA0111 ΜΑ0112 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΣΤΗΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 1 ΜΑΪΟΥ 2017 www.dermatologydays2017.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Για τους Επαγγελµατίες Υγείας 16 Ιανουαρίου 2010 Αίγλη Ζαππείου Σύµφωνα µε τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Παρασκευή 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Ώρες:

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Παρασκευή 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Ώρες: 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ» ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Παρασκευή 7

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Αριθμός νοσηλευθέντων ανασφάλιστων και κόστος νοσηλείας...

Πίνακας 3: Αριθμός νοσηλευθέντων ανασφάλιστων και κόστος νοσηλείας... ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας 1: Αριθμητικά στοιχεία υπηρεσιών ανά τομέα.... Σελ. 2 Πίνακας 2.: Αριθμός εξετασθέντων, χειρουργικών επεμβάσεων, εργαστηριακών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οργάνωση 2 Μήνυμα Προέδρου 3 Επιστημονικό Πρόγραμμα 4 Προσκεκλημένοι Ομιλητές, Πρόεδροι 6 Γενικές Πληροφορίες 8 Εκλογή Νέων Μελών 9 Ευχαριστίες 11 Γραμματεία Οργάνωσης Ημερίδας ERA

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 201018 ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ 53455 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 10-1 12-2 (Ομάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2 η Η Μ Ε Ρ Ι Α Λ Ο Ι Μ Ω Ξ Ε Ω Ν ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Αμφιθέατρο Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων, ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016 ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 5 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Παιδιατρική Κλινική Διευθυντής: Ν. Χαλιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V Πρόγραμμα Ημερίδας Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ Ώρα προσέλευσης 08:30 Διοργάνωση: Ηπατολογικό Τμήμα ΥΓΕΙΑ Πρόεδρος Οργανωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας.

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή της στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΤΡΙΤΗ 7 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΠΕΜΠΤΗ 13.00 14.30 9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΓΝΘ Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 17.00-18.30: Σεμινάρια Λοιμώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ, 12-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 www.dermatologydays2014.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μήνυμα προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο:

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439 Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: «ας ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα» Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 ώρα: 08:30 Συνεδριακό Kέντρο «Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. Από το Α έως το Ω. Σάββατο & Κυριακή Σεπτεµβρίου Ξενοδοχείο Sikyon Coast. Ξυλόκαστρο Κορινθίας

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. Από το Α έως το Ω. Σάββατο & Κυριακή Σεπτεµβρίου Ξενοδοχείο Sikyon Coast. Ξυλόκαστρο Κορινθίας ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακµή Από το Α έως το Ω Σάββατο & Κυριακή 17-18 Σεπτεµβρίου 2016 Ξενοδοχείο Sikyon Coast Ξυλόκαστρο Κορινθίας Πρόγραµµα ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακµή Από το Α έως το Ω ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Μέσω Διαδικτύου «Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ

Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Μέσω Διαδικτύου «Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μέσω Διαδικτύου 2014 «Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΧΩΡΟΣ Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 11.00-12.00 Προσέλευση Εγγραφές 12.00-13.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις Προεδρείο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργανωτική Επιτροπή Α.Γ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου

Η Οργανωτική Επιτροπή Α.Γ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου Συνάδελφοι Σας καλούμε να συμμετάσχετε και φέτος στη Διημερίδα με τίτλο ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2014 που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2015. Ως Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2015 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρόλογος. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», της Β Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά το Σεμινάριο - Κλινικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Χώρος: Αμφιθέατρο Γ.Π. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ώρα: 14:00-15:30 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2016 «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχιάτρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή Με τη συνεργασία της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και με την ευγενική χορηγία της ÇΑσφάλεια στην ΑναισθησιολογίαÈ Σάββατο-Κυριακή 05-06/11/2016 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇDIVANI METEORA HOTELÈ Κ α λ α μ π ά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδικό Ιατρείο Διάχυτων Διαταραχών της Ανάπτυξης ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Eιδικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο;

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο; ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο; Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας Μελέτης Δερματολογικών,

Διαβάστε περισσότερα

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μαιευτική Γυναικολογία Κωδικός Μαθήματος: MA0551 ΜΑ0552

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ - ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη Υπό την αιγίδα της: Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 1 o ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ Οργάνωση: Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αμφιθέατρο Ι Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νέο Κτήριο Ιατρικής, Βιόπολις. Ερευνητική Εταιρεία Ουρογεννητικής Ογκολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αμφιθέατρο Ι Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νέο Κτήριο Ιατρικής, Βιόπολις. Ερευνητική Εταιρεία Ουρογεννητικής Ογκολογίας Ερευνητική Εταιρεία Ουρογεννητικής Ογκολογίας Θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CNE-CPD) Αμφιθέατρο Ι Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νέο Κτήριο Ιατρικής, Βιόπολις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0321 ΜΑ0322 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα