Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ"

Transcript

1 Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

2 ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια κύηςησ, κύηςη μετϊ την υπογονιμότητα, διερεύνηςη υιοθεςύασ) ΧΤΦΟΛ.ΣΗΡΙΞΗ Μεύωςη ϊγχουσ, θλύψησ, πϋνθουσ, θυμού Αύςθηςη του ανόκειν

3 ΣΤΟΧΟΙ της ομάδας του σ. ΚΥΒΕΛΗ Πληροφόρηςη Έκφραςη ςυναιςθημϊτων Καλύτεροι μηχανιςμού αντιμετώπιςησ του προβλόματοσ Διαφορετικότητα ωσ προσ την εςωτ. ψυχολογικό οργϊνωςη Αποφυγό μοιρολατρύασ Επικϋντρωςη ςτη λύςη Ψυχολ. Ενδυνϊμωςη Ενύςχυςη των ςχϋςεων μεταξύ των μελών

4 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΑΣ εχεμύθεια ςυνϋπεια παροχό βοόθειασ ςε νϋα ζευγϊρια ςεβαςμόσ ςτη διαφορετικότητα των μελών διακριτικότητα θεματολογύα αναδυόμενη από τη ςυζότηςη Διαδικαςύα: ςυζότηςη, βιωματικϋσ αςκόςεισ

5 Λειτουργία τθσ ομάδασ ςτο ςωματείο ΚΤΒΕΛΗ υχνότητα ςυνεδριών: 2 ώρεσ 2 φορϋσ το μόνα (1 η + 3 η Σετϊρτη) Ανοιχτϋσ Μέλη τησ ομάδασ μπορεί να είναι: Γυναύκεσ Άντρεσ Ζευγϊρια Υύλοι μελών Ερευνητϋσ (παρατηρητϋσ)

6

7 Πριν τθ ςυνεδρία. - Σα μϋλη του Δ.. ετοιμϊζουν το χώρο - Τποδϋχονται τα νϋα μϋλη ςτο χώρο υποδοχόσ

8 ΔΟΜΗ ΣΤΠΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑ: Τποδοχό νϋου μϋλουσ από το Δ.. Ενςωμϊτωςη νϋου μϋλουσ ςτην ομϊδα Μούραςμα μεταξύ των μελών για τη γενικότερη διϊθεςό τουσ υζότηςη ό βιωματικϋσ αςκόςεισ για τα αναδυόμενα θϋματα Κλεύςιμο-υμπερϊςματα: μούραςμα ςυναιςθημϊτων/ ςκϋψεων

9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ: «Τι εννοεύσ;» «Πεσ μασ περιςςότερα, αν θεσ» ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ «Δεν εύναι αυτό το θϋμα μασ τώρα. Τώρα μιλϊμε για» ΚΑΣΑΝΟΗΗ «Σε καταλαβαύνω» «Με ϊγγιξε αυτό που εύπεσ» ΣΑΤΣΙΕΙ «Μου θυμύζεισ τον εαυτό μου όταν» ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ-ΚΙΝΗΣΡΑ «Θα τα καταφϋρεισ! Θα βρεθεύ λύςη!» «Μόπωσ να δοκύμαζεσ ;»

10

11 1. ΕΜΕΙΣ και οι ΑΛΛΟΙ Ποιοι είναι οι. «άλλοι»; Γιατρού Νοςηλευτικό προςωπικό- Γραμματεύα υγγενεύσ α βαθμού Γονεύσ ζευγαριού υνϊδελφοι Εργοδότησ Παρϋεσ-Υύλοι Άγνωςτοι

12 Πϊσ επθρεάηουν οι «άλλοι» τθν ψυχολογία του ηευγαριοφ; «Δε θϋλω να ενημερώνω τουσ γονείσ μου για τισ προςπϊθειεσ εξωςωματικόσ. Σε περύπτωςη αποτυχύασ, δεν αντϋχω να ςτηρύζω και εκεύνουσ». «Δυςκολεύομαι να ζητόςω από τον εργοδότη μου ϊδεια για ϊλλη μια φορϊ. Πρϋπει να του πω ότι κϊνω εξωςωματικό. Θα με καταλϊβει;» «Δεν καταλαβαύνω όςα μου λϋει ο γιατρόσ. Μιλϊει λύγο και ντρϋπομαι να ρωτόςω περιςςότερα.»

13 «Δυςκολεύομαι να πϊω ςε ςυγκεντρώςεισ όπου υπϊρχουν μικρά παιδιά. Δεν αντϋχω και φεύγω γρόγορα». «Ο πατέρασ μου μού εύπε: Όςο ϋχεισ λεφτϊ, θα κϊνεισ προςπϊθειεσ. Όταν ϊκουςα αυτό, πϋθανα ςτισ τύψεισ». «Οι ςυγγενείσ μου λϋνε: Ο Θεόσ ξϋρει πού δύνει τα παιδιϊ και πού δεν τα δύνει. Ένιωςα ότι όθελα να ανούξει η γη να με καταπιεύ». «Δεν αντϋχω να βλϋπω εγκύουσ, όταν μαζευόμαςτε με το ςόι ςτισ γιορτϋσ. Έχουμε ςυνϋχεια εγκύουσ ςτο ςόι. Σκοντϊφτω ςε κοιλιϋσ!»

14 ΠΡΟΣΑΕΙ τθσ ΟΜΑΔΑ Προςανατολιζόμαςτε ςτο ςτόχο Υροντύζουμε τον εαυτό μασ. Δεν αναλωνόμαςτε ςτο τι λϋνε οι ϊλλοι Ξεκαθαρύζουμε ποιουσ θεωρούμε κοντϊ μασ και ποιουσ όχι Ξεκαθαρύζουμε πότε κϊτι λϋγεται με καλό πρόθεςη Σοποθετούμαςτε απϋναντι ςτισ απόψεισ τρύτων με διϊφορουσ τρόπουσ: χιούμορ, καυςτικότητα, οριοθϋτηςη, αλλαγό θϋματοσ «Ση δουλειά τουσ αυτοί, το δρόμο μασ εμείσ».

15 2. ΕΜΕΙ και οι ΤΖΤΓΟΙ μασ Έλλειψη κατανόηςησ και φροντύδασ Αςυμφωνύα ωσ προσ την κοινοπούηςη τησ υπογονιμότητασ ςε τρύτουσ. Διαφορετικού ςτόχοι υγκρούςεισ Αποφυγό επικοινωνύασ- Απομόνωςη

16 ΕΜΕΙ και ΟΙ ΤΖΤΓΟΙ μασ «Ο ςύζυγόσ μου δε θϋλει να ξανακϊνουμε προςπϊθεια ϊμεςα. Εγώ θϋλω, γιατύ πιϋζομαι από το χρόνο.» «Όταν πόραμε αρνητικό αποτϋλεςμα, ϋκλαιγα δυο μϋρεσ. Ήμουν χϊλια. Ο ϊντρασ μου ϋκανε υπομονό. Όταν, όμωσ, με ρώτηςε γιατύ κϊνεισ ϋτςι; Το ξϋραμε από πριν ότι μπορεύ να αποτύχουμε., εγώ απογοητεύτηκα».

17 «Η ςύζυγόσ μου παραςύρεται απ τον ϋναν κι απ τον ϊλλο. Τη μια κϊνει ό, τι τησ πει η θεύα, την ϊλλη κλαύει γιατύ τησ εύπαν να με χωρύςει επειδό εγώ ϋχω το πρόβλημα-, κι ϊλλα πολλϊ. Έτςι, για να την προςτατεύςω, τησ εύπα να ϋρθει ςτο ΚΥΒΕΛΗ. Εκεύ, τουλϊχιςτον, δε θα τησ λϋνε ό, τι οι ςυγγενεύσ τησ,που εύναι ϊςχετοι». «Η γυναύκα μου νομύζει ότι δεν την καταλαβαύνω και δεν πονϊω μαζύ τησ. Δεν εύναι ϋτςι. Τι να κϊνω, όμωσ; Δεν μπορώ να τησ πω τι να κϊνουμε. Εκεύνη αποφαςύζει πότε εύναι ϋτοιμη για την επόμενη προςπϊθεια. Εκεύνη τα τραβϊει όλα. Εγώ, απλώσ, εύμαι δύπλα τησ και τησ ςυμπαραςτϋκομαι».

18 Προτάςεισ τθσ ΟΜΑΔΑ τόχοσ : καλό ςχϋςη ςυζύγων Ενδυναμώνουμε τη ςχϋςη όταν: Κατανοόςουμε τον/ τη ςύζυγο Ανοιχτού ςτη διαφορετικότητα ςυζύγων Επικοινωνόςουμε ανοιχτϊ Δώςουμε χρόνο ςτη ςχϋςη Μιλόςουμε με ϊλλουσ ανθρώπουσ για ό, τι μασ απαςχολεύ υμφωνόςουμε για τα επόμενα βόματα για την απόκτηςη παιδιού

19 ΕΜΕΙ και ο ΕΑΤΣΟ μασ «Μετϊ από αποτυχημϋνη προςπϊθεια, εύμαι χϊλια. Σφουγγαρύζω τα πατώματα. Δεν ξϋρω πώσ να ξαναςηκωθώ. Πώσ μπορώ να επανϋλθω;» «Περνούν περύεργεσ ιδϋεσ από το μυαλό μου. Μόπωσ εύμαι τρελό;» «Πώσ μπορώ να βγω από την εμμονό για παιδύ;» «Εύμαι ϋτοιμη να πϋςω τελεύωσ ψυχολογικϊ, αλλϊ ευτυχώσ βρύςκω διϊφορεσ αςχολύεσ για να κρατιϋμαι». «Οι κομμϋνεσ προςπϊθειεσ εύναι χειρότερεσ από τισ τελειωμϋνεσ- αποτυχημϋνεσ. Νιώθεισ να ςου κόβουν τη φόρα».

20 ΠΡΟΣΑΕΙ τθσ ΟΜΑΔΑ Επικοινωνούμε με ϊτομα που μασ καταλαβαύνουν Σκεφτόμαςτε ϊλλουσ ανθρώπουσ που τα ϋχουν καταφϋρει ςτη ζωό παρϊ τισ δυςκολύεσ Δε ςταματϊμε να ονειρευόμαςτε&να ελπύζουμε Φροντύζουμε τον εαυτό μασ Αςχολούμαςτε με διϊφορα πρϊγματα (εργαςιοθεραπεύα) Αναζητούμε γιατρό που να μπορούμε να εμπιςτευτούμε Αναζητούμε τα προςωπικϊ μασ όρια «χϊςαμε μια μϊχη- δε χϊςμα τον πόλεμο» Έχουμε επαφό με τα ςυναιςθόματϊ μασ Αντιμετωπύζουμε αυτό που ζούμε όχι ωσ τιμωρύα ό κατϊρα αλλϊ ωσ δυςκολύα τησ ζωόσ, όπου μαθαύνω για τον εαυτό μου.

21 Βοθκθτικζσ βιωματικζσ αςκιςεισ Α. «Ζωγραφίζω την πορεία μου από τότε που έμαθα ότι υπάρχει υπογονιμότητα» τόχοσ: μούραςμα δύςκολων ςυναιςθημϊτων

22

23

24

25 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β)Ζωγραφίζω μια όμορφη ςτιγμή που ονειρεύομαι με το παιδί μου τόχοσ: Εύρεςη κινότρου για ακόμη μύα προςπϊθεια

26 χόλιο: Προςωπικό ςτούχημα ζωόσ

27 χόλιο: Κενό

28 χόλιο: Προςμονό

29 χόλιο: - Μπανιϊρουμε τα διδυμϊκια μασ - Ολοκλόρωςη

30 χόλιο: Διαβϊζω με το παιδύ μου και ο ϊντρασ μου ψόνει ςουβλϊκια για όλη την οικογϋνεια

31 χόλιο: «Όνειρο ζωόσ. Μακϊρι να γύνει πραγματικότητα!»

32 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ) 1.Κλείνω τα μάτια και θυμάμαι τισ δυςκολίεσ που πέρςα όταν ήμουν παιδί και νέοσ. Πώσ τα κατάφερα τότε; 2. Ανοίγω τα μάτια και γράφω ςτο μεγάλο χαρτί ό,τι με βοήθηςε τότε να ξεπεράςω τισ δυςκολίεσ. τόχοσ: Οργανώνω ςύςτημα πρώτων βοηθειών

33 ΒΑΛΙΣΑΚΙ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (χτίηοντασ τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα ) Πύςτη «Σο θϋλω!» τόριξη από ϊλλουσ- Υιλύα Μιλϊμε ςα να ϋχουμε παιδύ Αγϊπη Αιςιοδοξύα Τπομονό Αγϊπη ςτον εαυτό μου φύγγω τα Θϋληςη δόντια+προχωρώ Δεμϋνο ζευγϊρι Αςκόςεισ θϊρρουσ «εύναι θϋμα χρόνου» Δύναμη ψυχόσ «ςυνεχύζω-δε ςταματώ» Δρϊςη Γϋλιο Πολεμϊω Αυτοςαρκαςμόσ Επιμονό-πεύςμα «Σούχοσ-κλωτςιϊ-απϋναντι»

34 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Η ομϊδα του ΚΤΒΕΛΗ Α) προςφϋρει: Ψυχολογικό ςτόριξη Ουςιαςτικϋσ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ μεταξύ των μελών Ζεςταςιϊ, Οικειότητα Ευκαιρύα για προςωπικό εξϋλιξη Β) ΑΝΑΚΟΤΥΙΗ επιτρϋποντασ την ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων, διλημμϊτων και ςκϋψεων Γ) μειώνει το αύςθημα μοναξιϊσ και προςφϋρει την αύςθηςη του ΑΝΗΚΕΙΝ Δ) μειώνει την αύςθηςη ςταςιμότητασ και ςύγχυςησ και βοηθϊ τα μϋλη να αλλϊζουν ΟΠΣΙΚΗ Ε) ΕΝΘΑΡΡΤΝΕΙ τα μϋλη να θϋτουν ρεαλιςτικούσ ςτόχουσ και να προςπαθούν για αυτούσ.

35

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ, Επιμϋλεια: Λιϊπη Μαρύα ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 22-32 1. Ποιεσ οδηγύεσ/εντολϋσ ϋδωςε ο Λύςανδροσ ςτουσ Λακεδαιμονύουσ και ποια η ςκοπιμότητα τησ καθεμιϊσ; Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Λύςανδροσ, την επόμενη νύχτα (από την ϊφιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Συλλέγοντας πληροφορίες Μερικοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν γνωρίζουν πολλά για την ασθένεια τους γιατί έτσι ξέρουν ακριβώς τι έχουν να αντιµετωπίσουν.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε το δρόμο για την ευτυχία και την επιτυχία σας! Πόλυ Κυπραίου 1

Ανοίξτε το δρόμο για την ευτυχία και την επιτυχία σας! Πόλυ Κυπραίου 1 Ανοίξτε το δρόμο για την ευτυχία και την επιτυχία σας! Πολύτιμες Συμβουλές για την αντιμετώπιση του στρες των Πανελληνίων για τους υποψηφίους και τους γονείς τους Πόλυ Κυπραίου 1 Ως γονείς νοιαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα