Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1 Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Νικόλαος. Θεοδωράκης, Κώστας Αλεξανδρής Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη O σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και της θετικής προφορικής επικοινωνίας των πελατών στο χώρο των γυµναστηρίων. Εκατό γυναίκες µέλη ενός ιδιωτικού γυµναστηρίου συµµετείχαν στην έρευνα. Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα των Alexandris και συνεργάτες (in press), ενώ για την προφορική επικοινωνία η αντίστοιχη υποκλίµακα από το ερωτηµατολόγιο προθέσεων συµπεριφοράς των Zeithaml και συνεργάτες (1996). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ όλων των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών µε τη θετική προφορική επικοινωνία. Όµως, η ανάλυση παλινδρόµησης έδειξε ότι µόνο οι διαστάσεις αξιοπιστία, προσωπικό και ανταπόκριση συνεισέφεραν στην πρόβλεψη της θετικής προφορικής επικοινωνίας µεταξύ των πελατών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας βρίσκονται σε συµφωνία µε την αντίληψη των deruyter και συνεργάτες (1998), που υποστηρίζουν ότι οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών επιδρούν στις προθέσεις συµπεριφοράς των πελατών ανάλογα µε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε χώρου παροχής υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα διοικητικά στελέχη των γυµναστηρίων θα µπορούσαν να επηρεάσουν τους πελάτες τους ως προς την ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας, βελτιώνοντας συγκεκριµένα στοιχεία των υπηρεσιών που παρέχουν. Λέξεις κλειδιά: ποιότητα υπηρεσιών, προφορική επικοινωνία, γυµναστήρια. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον τόσο των ερευνητών όσο και των διοικητικών στελεχών στο χώρο του αθλητισµού για την ποιότητα υπηρεσιών και τη συµπεριφορά των καταναλωτών αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Αν και παραδοσιακά οι δραστηριότητες του αθλητικού µάρκετινγκ κατευθύνονταν στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων θεατών στα επαγγελµατικά σπορ, ή συµµετεχόντων και πελατών στα προγράµµατα άσκησης και στα γυµναστήρια, αποτελέσµατα ερευνών από το χώρο των υπηρεσιών προτείνουν την αλλαγή του παραπάνω προσανατολισµού (Zeithaml & Bitner, 2000). Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις και αποτελέσµατα εµπειρικών µελετών (π.χ., Gerson, 1999, Kelly & Warnick, 1999) οι δραστηριότητες

2 του µάρκετινγκ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προσπάθεια διατήρησης της πελατειακής βάσης, αφού τα αποτελέσµατα µίας τέτοιας στρατηγικής είναι εξαιρετικά θετικά για την επιχείρηση (Reicheld & Sasser, Jr., 1990). Εποµένως, η συστηµατική µελέτη των προθέσεων των πελατών µίας επιχείρησης για το αν θα συνεχίσουν ή θα διακόψουν τη σχέση τους µαζί της είναι εξίσου σηµαντική. Αποτελέσµατα ερευνών έχουν δείξει ότι ένας από τους σηµαντικότερους λόγους που επηρεάζουν την πρόθεση συµπεριφοράς των πελατών είναι το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών που τους παρέχεται (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1996). Η έρευνα για την ποιότητα εµφανίζεται στη βιβλιογραφία των υπηρεσιών τα τελευταία 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, τόσο οι ερευνητές, όσο και τα στελέχη των επιχειρήσεων έδιναν έµφαση στον εννοιολογικό προσδιορισµό της ποιότητας, στους τρόπους µέτρησης της, αλλά και στην ανάπτυξη των στρατηγικών που θα έπρεπε να εφαρµόσουν οι εταιρείες, ώστε να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πελατών τους αντίστοιχα (Zeithaml et al., 1996). Τα τελευταία δέκα χρόνια οι έρευνες για την ποιότητα υπηρεσιών έχουν αλλάξει προσανατολισµό και προσπαθούν να συνδέσουν την έννοια της ποιότητας µε οικονοµικές παραµέτρους, όπως µερίδια αγοράς, δείκτες επιστροφής επένδυσης και κέρδη (Oliver, 1999, Reidheld and Sasser, 1990). Η αλλαγή αυτή έγινε από τη στιγµή που ανώτατα διοικητικά στελέχη άρχισαν να διστάζουν να επενδύσουν σε προγράµµατα ποιότητας, αν τα αποτελέσµατα δεν θα ήταν µετρήσιµα. Την παραπάνω αντίληψη ενίσχυσαν και παραδείγµατα επιχειρήσεων που, ενώ είχαν επενδύσει µεγάλα ποσά σε προγράµµατα ποιότητας, δεν είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (Hill, 1993). Όµως, ο υπολογισµός της συµβολής της ποιότητας υπηρεσιών στην κερδοφορία δεν είναι εύκολος, αφού η σχέση των δύο εννοιών δεν είναι ούτε ξεκάθαρη ούτε απλή (Zeithaml et al., 1996). Αντίθετα µε άλλες πρακτικές του µάρκετινγκ, τα αποτελέσµατα των οποίων µπορούν να µετρηθούν µάλλον άµεσα (π.χ. προσφορές, ειδικές προωθητικές ενέργειες), η ποιότητα υπηρεσιών φαίνεται να συµβάλλει στα κέρδη µακροπρόθεσµα µέσα από την απόκτηση νέων πελατών, κυρίως, όµως, µε τη διατήρηση της υπάρχουσας πελατειακής βάσης. Σύµφωνα µε τους Rust, Zahorik, Kaenigham (1995) η διατήρηση της πελατειακής βάσης, ή η µείωση του δείκτη απώλειας των πελατών έχει µεγάλη συµβολή στην οικονοµική επιτυχία των επιχειρήσεων. Για τους παραπάνω λόγους, οι Zeithaml και συνεργάτες (1996) υποστήριξαν ότι η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και των µελλοντικών προθέσεων συµπεριφοράς των καταναλωτών είναι ένας έµµεσος τρόπος που βοηθά στο να αποσαφηνιστεί η πολύπλοκη σχέση µεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και κερδοφορίας. Η σχέση των δύο εννοιών συµπεριλήφθηκε σε θεωρητικά µοντέλα (Bitner, 1990; Bolton & Drew, 1991) και εξετάσθηκε σε εµπειρικές µελέτες από πολλούς ερευνητές από τον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών (Boulding, Karla, Staeling, Zeithaml, 1993; Brown, Churchill Jr., Peter, 1993; Cronin & Taylor, 1992; Taylor & Baker, 1994; Liljander & Strandvik, 1995; Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988; 1991). Με ελάχιστες εξαιρέσεις (Cronin & Taylor, 1992), οι παραπάνω ερευνητές φαίνεται να συµφωνούν ότι το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών επηρεάζει την πρόθεση των πελατών να προβούν σε θετικές για την επιχείρηση ενέργειες. Η µέτρηση αυτών των θετικών ενεργειών είναι µια σηµαντική διεργασία, η οποία απασχόλησε τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια, καθώς οι προθέσεις συµπεριφοράς σχετίζονται µε την ανάπτυξη πιστών / αφοσιωµένων πελατών. 31

3 Ποιότητα Υπηρεσιών και Αφοσίωση Πελατών ύο διαστάσεις έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την µέτρηση της αφοσίωσης των πελατών: η µέτρηση της συµπεριφοράς η οποία εκφράζεται µε παραµέτρους όπως η συχνότητα συµµετοχής και η διάρκεια συµµετοχής, και η µέτρηση µεταβλητών που σχετίζονται µε τις στάσεις προς τη συγκεκριµένη εταιρεία (π.χ. γυµναστήριο) και τις υπηρεσίες της. Η δεύτερη διάσταση είναι εξίσου σηµαντική µε την πρώτη, αν και πολλές φορές παραβλέπεται από τους ερευνητές και τα διοικητικά στελέχη. Οι Zeithaml και συνεργάτες (1996) πρότειναν έναν µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο η πρόθεση συµπεριφοράς µπορεί να µετρηθεί µε τις εξής διαστάσεις: α) την πρόθεση για αγορά, β) την ανάπτυξη προφορικής επικοινωνίας, γ) τη διάθεση για καταβολή υψηλότερου αντίτιµου, και δ) την πρόθεση για διαµαρτυρία και αλλαγή εταιρείας. Έρευνες στον χώρο του αθλητισµού στην Ελλάδα (Alexandris, Dimitriadis, Kassiara, 2001) έδειξαν ότι οι δύο τελευταίοι παράγοντες (διάθεση για καταβολή υψηλότερου αντίτιµου και την πρόθεση για διαµαρτυρία και αλλαγή εταιρείας) δεν αποτελούν έγκυρους δείκτες µέτρησης των στάσεων, πιθανόν λόγω προβληµάτων µε τις υποκλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν. Η ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας είναι µία σηµαντική παράµετρος, η οποία πολλές φορές αγνοείται. Η σηµασία της είναι ιδιαίτερη στον τοµέα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αφού αποτελεί, ίσως, τον πιο αξιόπιστο παράγοντα έµµεσης διαφήµισης της επιχείρησης (Zeithaml & Bitner, 2000). Οι µελλοντικοί πελάτες των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες, αντιµετωπίζουν υψηλότερο ρίσκο αγοράς σε σύγκριση µε τους αγοραστές βιοµηχανικών προϊόντων, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών (Murray, 1991). Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας είναι η πιο αποτελεσµατική στρατηγική, προκειµένου να ελαττωθεί το ρίσκο αγοράς των µελλοντικών πελατών. Οι Zeithaml και συνεργάτες (1996) έδειξαν ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών και την ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Στην έρευνα τους ανέφεραν ότι η ποιότητα υπηρεσιών εµφάνισε θετική σχέση µε τους παράγοντες της αφοσίωσης των πελατών και της διάθεση τους για καταβολή υψηλότερου αντίτιµου (θετικές προθέσεις συµπεριφοράς), και αρνητική µε την πρόθεση τους για διαµαρτυρία και για αλλαγή εταιρείας (αρνητικές προθέσεις συµπεριφοράς). Χρησιµοποιώντας το ίδιο θεωρητικό υπόβαθρο µε τις παραπάνω έρευνες οι Bloemer, deruyter, Wetzels (1999) ανέφεραν όµοιες σχέσεις µεταξύ ποιότητας υπηρεσιών και θετικών προθέσεων συµπεριφοράς. Αντίθετα, η αρνητική σχέση µεταξύ των παραµέτρων της ποιότητας υπηρεσιών και των αρνητικών προθέσεων συµπεριφοράς δεν επιβεβαιώθηκε σε κανέναν από τους τέσσερις διαφορετικούς χώρους παροχής υπηρεσιών που εξετάστηκαν. Η σχέση των δύο εννοιών έχει αναφερθεί σε ελάχιστες έρευνες στο χώρο του αθλητισµού και της αναψυχής. Σε µία από αυτές οι Alexandris, Dimitriadis, Kassiara (2001), χρησιµοποιώντας το πολυδιάστατο µοντέλο των Zeithaml και συνεργάτες (1996) βρήκαν ότι οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών προέβλεψαν την πρόθεση των πελατών από τρία γυµναστήρια, να κάνουν θετικά σχόλια και να συνεχίσουν να είναι µέλη σε αυτά. Στην ίδια έρευνα οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών δεν προέβλεψαν καµία από τις δύο διαστάσεις των αρνητικών προθέσεων συµπεριφοράς (πρόθεση για διαµαρτυρία και αλλαγή γυµναστηρίου). Στις παραστάσεις παραδοσιακού χορού οι Theodorakis, Goulimaris, Gargalianos (2003) βρήκαν ότι η πρόθεση των θεατών να διαµαρτυρηθούν (αρνητική συµπεριφορά) 32

4 επηρεάστηκε από τη διάσταση της πρόσβασης. Στην ίδια έρευνα µόνο µία διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών, η αξιοπιστία, είχε συµβάλει στο να προβλεφθεί ότι οι θεατές θα παρακολουθήσουν ξανά παραστάσεις και θα κάνουν θετικά σχόλια για αυτές σε τρίτους. Συνοψίζοντας, στον χώρο του αθλητισµού είναι πολύ περιορισµένες οι έρευνες που χρησιµοποίησαν πολυδιάστατο µοντέλο για τη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών σε σχέση µε την ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Είναι σηµαντική η χρήση ενός πολυδιάστατου µοντέλου µέτρησης των αθλητικών υπηρεσιών, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ποιες από τις διαστάσεις των υπηρεσιών είναι πιο σηµαντικές στην ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Σκοπός της Εργασίας Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση που έχουν οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών στην πρόθεση των πελατών για ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Από τις υπόλοιπες µελλοντικές προθέσεις συµπεριφοράς, οι οποίες έχουν εξετασθεί από άλλους ερευνητές, η έννοια της προφορικής επικοινωνίας επιλέχθηκε καθώς θεωρήθηκε ιδιαίτερα σηµαντική για το χώρο στον οποίο διεξήχθη η έρευνα, για δύο λόγους: α) Τα διοικητικά στελέχη των γυµναστηρίων, δεν χρησιµοποιούν τις κλασικές µεθόδους προώθησης, για να επικοινωνήσουν µε τους πελάτες τους, αφού δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους. β) Όπως έχουν υποστηρίξει ερευνητές τα µέλη των γυµναστηρίων φαίνεται να εµπιστεύονται περισσότερο, και να θεωρούν τη θετική προφορική επικοινωνία µεταξύ τους, ως πιο αξιόπιστη πηγή επικοινωνίας, από άλλους τρόπους προώθησης (Alexandris, et al., 2001; Murray, 1991) είγµα ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην έρευνα συµµετείχαν 100 γυναίκες, µέλη ενός ιδιωτικού κέντρου άθλησης και υγείας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι µέρος γνωστής αλυσίδας. Επιλέχθηκε το δείγµα των γυναικών καθώς η συγκεκριµένη αλυσίδα θεωρεί τις γυναίκες ως ένα σηµαντικό τµήµα (οµάδα στόχος) της αγοράς, αναπτύσσοντας γυµναστήρια µόνο για γυναίκες. Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 27, 8 έτη. Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες ήταν ανύπαντρες (65%), απόφοιτοι λυκείου (35%) και Α.Ε.Ι. (30%). Οι περισσότερες δήλωσαν ότι έχουν εισόδηµα λιγότερο από ευρώ (23%), ακολουθούµενες από αυτές που δήλωσαν εισόδηµα µεταξύ ως ευρώ, ετησίως (20%). Τέλος, το 51% από αυτές ασκούνταν περισσότερες από τρεις φορές την εβδοµάδα, ενώ κατά µέσο όρο ήταν µέλη του συγκεκριµένου γυµναστηρίου 16,2 µήνες. Ερωτηµατολόγιο Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα των Alexandris, Zaxariadis, Tsorbatzoudis, Grouios (in press). Η 25 ερωτηµάτων κλίµακα αποτελείται από πέντε υποκλίµακες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών: Ανταπόκριση (τέσσερα ερωτήµατα, για παράδειγµα, οι προτάσεις των πελατών 33

5 λαµβάνονται υπόψη), προγράµµατα (έξι ερωτήµατα, για παράδειγµα, τα προγράµµατα µε βοηθούν να βελτιώσω τη φυσική µου κατάσταση), προσωπικό (έξι ερωτήµατα, για παράδειγµα, το προσωπικό είναι καλά καταρτισµένο), εγκαταστάσεις (πέντε ερωτήµατα, για παράδειγµα, οι εγκαταστάσεις είναι καθαρές) και αξιοπιστία (τέσσερα ερωτήµατα, για παράδειγµα, τα προγράµµατα αρχίζουν στην ώρα τους). Οι απαντήσεις δίνονταν σε µία επταβάθµια κλίµακα τύπου Likert από το διαφωνώ απόλυτα (1) ως το συµφωνώ απόλυτα (7). Η συγκεκριµένη κλίµακα χρησιµοποιήθηκε για δύο λόγους: α) Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έχει ελεγχθεί σε µελέτη στο χώρο των γυµναστηρίων στην Ελλάδα (Alexandris, et al., in press). β) Τα ερωτήµατα που την αποτελούν δεν είναι γενικής φύσης, αλλά έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών στο συγκεκριµένο χώρο (Crompton, MacKay, Fesenmaier, 1991; Murray & Howat, 2002). Η προφορική επικοινωνία µετρήθηκε από µία υποκλίµακα τριών ερωτηµάτων (π.χ. πόσο πιθανό θεωρείται να συστήσετε το γυµναστήριο σε τρίτους) από την κλίµακα προθέσεων συµπεριφοράς πελατών των Zeithaml και συνεργάτες (1996). Η διαδικασία µετάφρασης των ερωτηµάτων έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενες µελέτες (Theodorakis & Kabitsis, 1998). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε µία επταβάθµια κλίµακα από το εξαιρετικά απίθανο (1) ως το εξαιρετικά πιθανό (7). ιαδικασία Οι συµµετέχουσες στην έρευνα συµπλήρωναν τα ερωτηµατολόγια στους χώρους του γυµναστηρίου πριν από την έναρξη του προγράµµατος άσκησης τους. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνονταν παρουσία των συνεντευκτών, έτσι ώστε να δίδονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στις συµµετέχουσες. Ανάλυση αξιοπιστίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για να εξεταστεί η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου που αφορά στην ποιότητα υπηρεσιών υπολογίστηκε ο συντελεστής α του Cronbach για κάθε έναν από τους πέντε παράγοντες ξεχωριστά. Οι συντελεστές κυµάνθηκαν από 0,89 για το Προσωπικό ως 0,92 για την Αξιοπιστία. Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι πολύ ικανοποιητικά αφού δείχνουν ότι η εσωτερική συνοχή των ερωτηµάτων σε κάθε παράγοντα είναι υψηλή. (Πίνακας 1). Η εξέταση της αξιοπιστίας για την κλίµακα της θετικής προφορικής επικοινωνίας έγινε µε την ανάλυση συσχέτισης και µε τον υπολογισµό του συντελεστή α του Cronbach. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης έδειξαν ότι και τα τρία ερωτήµατα είχαν στατιστικά σηµαντική (p<0,01) και υψηλή συσχέτιση (r>0,94) µε το συνολικό άθροισµα τους (sum score). Τα ερωτήµατα της κλίµακας είχαν επίσης υψηλή εσωτερική συνοχή µεταξύ τους µε Cronbach s α 0,94. Περιγραφική στατιστική Συνολικά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των πελατών για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται ήταν µάλλον θετικές. Θετικότερες ήταν οι αντιλήψεις των πελατών για τα Προγράµµατα στα οποία συµµετέχουν (Μ=5.4), ενώ λιγότερο θετικές 34

6 για την Ανταπόκριση (Μ=4.8). Επίσης, οι πελάτες θεωρούν µάλλον πιθανό να µιλήσουν θετικά για το γυµναστήριο και τις υπηρεσίες του (Μ=5.2) (Πίνακας 1). Σχέσεις µεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών και της προφορικής επικοινωνίας Αρχικά, για τη διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών και την ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας από τους πελάτες χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι και οι πέντε διαστάσεις παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές (p<0,01) συσχετίσεις µε τη θετική προφορική επικοινωνία. Οι συσχετίσεις µεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών δείχνουν ότι, ίσως, να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ αυτών (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές συσχέτισης των παραγόντων της ποιότητας υπηρεσιών και της θετικής προφορικής επικοινωνίας. Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. Cronbach s a r Θετική ,94 προφορική επικοινωνία 2 Ανταπόκριση ,89 0,58 * 3 Προγράµµατα ,90 0,55 0,48* * 4 Προσωπικό ,91 0,65 0,53* 0,67* * 5 Εγκαταστάσεις ,89 0,44 0,63* 0,57* 0,54* * 6 Αξιοπιστία ,92 0,70 0,54* 0,59* 0,63* 0,52* * *p<0,01 Για την πρόβλεψη της προφορικής επικοινωνίας από τις πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης. Εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν η θετική προφορική επικοινωνία και ανεξάρτητες µεταβλητές οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές εισήχθησαν στο µοντέλο όλες ταυτόχρονα. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι πέντε διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών προέβλεψαν το 59% της έννοιας της προφορικής επικοινωνίας (F=27,71, p<0,001). Όµως, στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής συνεισέφεραν στατιστικά σηµαντικά µόνο τρεις διαστάσεις: η αξιοπιστία (t=4,27, p<0,001), η ανταπόκριση (t=2,97, p<0,001) και το προσωπικό (t=2,81, p<0,001). Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ανάλυσης παλινδρόµησης. Εξαρτηµένη µεταβλητή θετική προφορική επικοινωνία. Μεταβλητές β t Ανταπόκριση 0,27 2.9* Προγράµµατα 0,06 0,63 35

7 Προσωπικό 0, * Εγκαταστάσεις -0, Αξιοπιστία 0, ** *p<0,05, **p<0,001 Mult. R 0,77 % R square 0,59% Adj. R 0,57% F(5,93) = 27,10, p<0,001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών στο χώρο των ιδιωτικών γυµναστηρίων και των προθέσεων των πελατών να αναπτύξουν θετική προφορική επικοινωνία. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης έδειξαν ότι το επίπεδο της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχεται επηρεάζει την πρόθεση των πελατών να προβούν σε θετικές για την επιχείρηση κρίσεις και συµπεριφορές. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε αυτά που αναφέρθηκαν από άλλους ερευνητές τόσο στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών (Alexadris et al., 2002; Bloemer et al., 1999; Boulding et al., 1993; Liljander & Strandvik, 1995; Zeithaml et al., 1996), όσο και στο χώρο του αθλητισµού και της αναψυχής τελευταία (Alexandris et al. 2001, Τheodorakis et al. 2003; Wakefield & Blodgett, 1999). Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην παρούσα µελέτη ως πρόθεση συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκε µόνο η έννοια της θετικής προφορικής επικοινωνίας εκ µέρους των πελατών όπως αυτή παρουσιάστηκε στο µοντέλο της Zeithaml και των συνεργατών της (1996). Η προφορική επικοινωνία µαζί µε την πρόθεση των πελατών να επαναλάβουν την αγορά µιας υπηρεσίας (re - purchase intentions), ή να συµµετάσχουν ξανά σε µία δραστηριότητα (στην περίπτωση των υπηρεσιών αθλητισµού), θεωρούνται ότι είναι οι σηµαντικότερες ενδείξεις αφοσίωσης και παραµονής των πελατών σε µία επιχείρηση (Bloemer et al., 1999; Zeithaml & Bitner, 2000). Τα αποτελέσµατα της έρευνας τονίζουν ιδιαίτερα το ρόλο της αξιοπιστίας στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, της ικανότητας του προσωπικού και της ανταπόκρισης στα αιτήµατα των πελατών, στο να προβλεφθεί η πρόθεση των πελατών να κάνουν θετικά σχόλια και να συστήσουν την επιχείρηση σε τρίτους. Οι άλλες δύο διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών, εγκαταστάσεις και πρόγραµµα, αντίθετα µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών από το χώρο του αθλητισµού και της αναψυχής (Alexandris et al., 2001; Theodorakis et al., 2003) δεν συνεισέφεραν στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής. Αναλυτικότερα, σε µία έρευνα αντίστοιχη µε την παρούσα, σε τρία διαφορετικά ιδιωτικά γυµναστήρια, οι Alexandris και συνεργάτες (2001) υποστήριξαν ότι η αξιοπιστία και η ανταπόκριση συνέβαλαν στην πρόβλεψη της θετικής προφορικής επικοινωνίας των πελατών σε ένα µόνο από τα τρία κέντρα άθλησης της έρευνας. Αντίθετα, κυρίαρχο ρόλο στην πρόβλεψη της θετικής προφορικής επικοινωνίας των πελατών και των τριών γυµναστηρίων είχε µόνο η διάσταση εγκαταστάσεις. Τα διαφορετικά αποτελέσµατα όσο αφορά στο ρόλο των εγκαταστάσεων, η σηµασία των οποίων έχει υπογραµµισθεί σε ανάλογες έρευνες στον αθλητισµό και στην αναψυχή (Wakefield & Blodgett, 1996; 1999), ίσως να οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγµατος της παρούσας έρευνας. Οι γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν στην πλειοψηφία τους µέλη του γυµναστηρίου για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα και επισκέπτονταν το γυµναστήριο πολύ συχνά, κατά µέσο όρο 16 36

8 µήνες και περισσότερες από τρεις φορές την εβδοµάδα αντίστοιχα. Το γεγονός της εξοικείωσης τους µε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες αντίθετα µε τις άλλες διαστάσεις της ποιότητας δεν υπόκεινται σε αλλαγές και η ποιότητα τους φαίνεται να µην αποτελεί παράγοντα παρακίνησης, για να κάνουν αντίστοιχα θετικά σχόλια. Τα υλικά στοιχεία της υπηρεσίας (tangibles), ίσως, παίζουν σηµαντικότερο στην αρχή της σχέσης µεταξύ πελάτη και επιχείρησης (Zeithaml & Bitner, 2000). Ακόµη το υψηλό επίπεδο εξοπλισµού και αισθητικής των εγκαταστάσεων που επιβάλλει ο ανταγωνισµός, να θεωρείται δεδοµένο και να µην επηρεάζει τις αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα. Την υπεροχή των µη-χειροπιαστών διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών έναντι των εγκαταστάσεων στην πρόβλεψη των προθέσεων συµπεριφοράς των πελατών έχουν αναφέρει και οι Wakefield και Blodgett (1999), σε έρευνα τους στο χώρο των αθληµάτων µε θεατές και των κέντρων αναψυχής. Σε µία άλλη έρευνα, οι Theodorakis και συνεργάτες (2003) ανέφεραν ότι η πρόθεση των θεατών να κάνουν θετικά σχόλια για τις παραστάσεις παραδοσιακών χορών που παρακολούθησαν επηρεάζεται µόνο από την ποιότητα του προγράµµατος, ενώ καµία άλλη διάσταση δεν συνέβαλε στην πρόβλεψη της πρόθεσης των θεατών για ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Αποτελέσµατα ερευνών από τον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών φαίνεται να διαφέρουν µεταξύ τους. Οι Bloemer και συνεργάτες (1999) ανέφεραν ότι στην ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας των πελατών ενός χώρου ψυχαγωγίας είχε επίδραση µόνο η ανταπόκριση και οι εγκαταστάσεις, ενώ στο χώρο της γρήγορης εστίασης τα θετικά σχόλια των πελατών επηρεάστηκαν από τη φροντίδα για τον πελάτη και τη σιγουριά (assurance). Στο χώρο των υπηρεσιών τουρισµού οι Alexandris και συνεργάτες (2002) βρήκαν ότι µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις οι υπόλοιπες τέσσερις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών (αξιοπιστία, ανταπόκριση, σιγουριά και φροντίδα για τον πελάτη) συµβάλλουν στην ανάπτυξη θετικής προφορικής επικοινωνίας. Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την άποψη του deruyter, Wetzels, Bloemer (1998) ότι η επίδραση των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών στις προθέσεις συµπεριφοράς των πελατών εξαρτάται από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε χώρου παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, όµως, δείχνουν ότι εξαιτίας των µοναδικών χαρακτηριστικών των αθλητικών υπηρεσιών, η πρόθεση των πελατών να προβούν σε θετικές συµπεριφορές είναι πιθανό να επηρεάζεται από διαφορετικές παραµέτρους, ακόµη και για όµοιες επιχειρήσεις αυτού του χώρου. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο τα αποτελέσµατα θα πρέπει να ερµηνευθούν µε προσοχή είναι το µέγεθος, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγµατος της παρούσας µελέτης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι προσωπικές αντιλήψεις των πελατών για την απόδοση της υπηρεσίας (perceptions), αντίθετα µε τις προτάσεις άλλων ερευνητών που υπογραµµίζουν το ρόλο των προσδοκιών στον υπολογισµό της έννοιας (Parasuraman, et al., 1988, Brown et al., 1993). Αποτελέσµατα ερευνών έδειξαν ότι µόνο οι αντιλήψεις για την απόδοση επηρεάζουν την τελική αντίληψη των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών (Boulding et al., 1993; Cronin & Taylor, 1992). Επιπρόσθετα. άλλοι ερευνητές σηµείωσαν ότι οι αντιλήψεις για την απόδοση έχουν µεγαλύτερη ισχύ πρόβλεψης από τις µετρήσεις που περιλαµβάνουν και προσδοκίες (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1994). Μελλοντικές έρευνες πρέπει να συµπεριλάβουν και άλλες έννοιες στην πρόβλεψη των προθέσεων συµπεριφοράς, αφού σύµφωνα µε 37

9 αποτελέσµατα σύγχρονων ερευνών η ικανοποίηση και η αξία της υπηρεσίας πιθανότατα παρεµβαίνουν ως ενδιάµεσες στη σχέση µεταξύ ποιότητας και προθέσεων (Howat, Murray, Crilley, 1999; Murray & Howat, 2002). 1 Σηµείωση: Η έννοια «word of mouth communications», που αναφέρεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία του µάρκετινγκ αποδόθηκε στα ελληνικά µε τον όρο προφορική επικοινωνία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alexandris, K., Dimitriadis, N. & Kasiara, A. (2001). The behavioral consequences of perceived service quality: An exploratory study in the context of private fitness clubs in Greece. European Sport Management Quarterly, 4, Alexandris, K., Dimitriadis, N. & Markata, D. (2002). Can perceptions of service quality predict behavioral intentions? An exploratory study in the hotel sector in Greece. Managing Service Quality, 12(4), Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, C. & Grouios, G. (in press). An empirical investigation into the role of the outcome dimension in measuring perceived service quality in a health club context. International Journal of Sport Management. Bitner, M.J. (1990), Evaluating service encounters: the effects of physical surroundings and employee responses, Journal of Marketing, Vol. 54, pp Bloemer, J., de Ruyter, K. & Wetzels, M. (1999). Linking perceived service quality and service loyalty: a multi-dimensional perspective. European Journal of Marketing, 33, Bolton, R.N., & Drew, J.H. (1991), A multistage model of customers assessments of service quality and value, Journal of Consumer Research, Vol. 17, pp Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R. & Zeithmal, V.A. (1993). A dynamic process model service quality: from expectations to perceptions. Journal of Marketing Research, 30, Brown, T.J., Churchill Jr., G.A. & Peter, J.p. (1993). Improving the measurement of service quality. Journal of Retailing, 69, Cronin, J.J. & Taylor, S.A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal of Marketing, 56, de Ruyter, K., Wetzels, M. & Bloemer, J. (1998). On the relationship between perceived service quality, loyalty and switching costs. International Journal of Service Industry Management, 9, Gerson, R. (1999). Members for Life: Proven Service and Retention Strategies for Health - Fitness and Sports Clubs. Champaign, IL: Human Kinetics. Hill, R.C. (1993). When the going gets rough: a Baldridge award winner on the line. Academy of Management Executives, 7, Howat, G., Murray, D. & Crilley, G. (1999). The relationships between service problems and perceptions of service quality, satisfaction, and behavioral intentions of Australian public sports & leisure customers. Journal of Park & Recreation Administration, 17, Kelly, J., & Warnick, R. (1999). Recreation Trends and Markets: The 21 st Century. Champaign, IL: Sagamore Publishing. Murray, C. (1991). A test for services marketing theory: consumer information acquisition activities. Journal of Marketing, 55,

10 Murray, D. & Howat, G. (2002). The relationship among service quality, value, satisfaction, and future intentions of customers at an Australian sports and leisure centre. Sport Management Review, 5, Liljander, V. & Strandvik, T. (1995). The relation between service quality, satisfaction and intentions. In Kunst, P. & Lemmik, J. (Eds), Managing Service Quality. The Netherlands: Paul Chapman. Oliver, R. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64, Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1991). Refinement and reassesment of the SERVQUAL scale. Journal of Retaling, 67, Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L.L. (1994). Alternatives scales for measuring service quality: a comparative assessment based on psychometric and diagnostic criteria. Journal of Retailing, 70, Reicheld, F.F. & Sasser, Jr., W.E. (1990). Zero defections: quality comes to service. Harvard Business Review, Sept.- Oct., Rust, R.T., Zahorik, A.J. & Kaeinigham, T.L. (1995). Return on quality (ROQ): making a service quality framework financially accountable. Journal of Marketing, 59, Taylor, S.A. & Baker, T.L. (1994), An assessment of relationship between service quality & customer satisfaction in the formation of consumer's behavior, Journal of Retailing, Vol. 70, pp Theodorakis, N. and Kambitsis, C. (1998), The effect of service quality on sport consumers' behavioral intentions, Proceedings of the 6 th Congress of the European Association for Sport Management. Madeira, Portugal. Theodorakis, N., Goulimaris, D. & Gargalianos, D. (2003). The relationship between service quality and behavioural intentions for spectators at traditional dance performances in Greece. World Leisure Journal, 1, Wakefield, K.L. & Blodgett, J.G. (1996). The effect of services cape on customers behavioral intentions in leisure service settings. Journal of Services Marketing, 10, Wakefield, K.L. & Blodgett, J.G. (1999). Customer responses to intangible and tangible service factors. Psychology & Marketing, 16, Zeithaml, V.A. & Bitner, M.J. (2000). Services marketing: integrating customer focus across the firm. N.Y.: McGraw-Hill. Zeithaml, V.A., Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60,

11 Perceived Service Quality in the Context of Health Centers: Relationship with Word of Mouth Communications Panayiotis Papadopoulos, Nicholas D. Theodorakis, & Kostas Alexandris Department of Physical Education & Sport Sciences Aristotle University of Thessaloniki Abstract The purpose of this study was to examine the relationship between service quality dimensions and word of mouth communications (WOM) in the context of health centers. 100 women, members of a private health center, comprised the sample. Service quality was measured by using a context-specific scale developed by Alexandris et al. (in press). A subscale from the Behavioral Intentions Questionnaire (Zeithaml et al., 1996) used in order to measure WOM. As results indicated a positive correlation exists between all service quality dimensions and WOM. Results frοm a regression analysis indicated that only the dimensions of reliability, personell and responsivenss predicted customers word of mouth communications. As de Ruyter et al., (1998) mentioned the dimensions of service quality that predicted favourable intentions varied according to the type of industry under investigation. According to findings of this study, managers of health centers could develop positive WOM, by improving specific elements of their services. Key words: service quality, word of mouth, health centers Στοιχεία επικοινωνίας Νίκος Θεοδωράκης Μ. Μπότσαρη Θεσσαλονίκη 40

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 44-57 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Το «Εργαστήριο Οργάνωσης - ιοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής», (ΦΕΚ 355/18-03- 2005) [Sport & Recreation Management Laboratory], του Τμήματος Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Του Χ. Κακαρούγκα Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Οι οργανισμοί στηρίζονται στους πελάτες τους και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ. Φοιτήτρια: Κωστάκη Βενετία Σειρά 10 Επιβλέπων καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης

Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ. Φοιτήτρια: Κωστάκη Βενετία Σειρά 10 Επιβλέπων καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ Φοιτήτρια: Κωστάκη Βενετία Σειρά 10 Επιβλέπων καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η άυλη φύση Η

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ικανοποίηση του Τραπεζικού Πελάτη

Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ικανοποίηση του Τραπεζικού Πελάτη Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ικανοποίηση του Τραπεζικού Πελάτη Βερβερίδου Φανή, Βλασοπούλου Ασπασία, Ζιάκα Σταματία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων(ΜΒΑ) mba09034@ba.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 16 30 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 16-30 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΛΗ ΜΑΡΙΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ i. Ποιες βασικές λειτουργικές μονάδες εμπλέκονται πριν και μετά την πώληση ii. Ποια άτομα επηρεάζουν ή παίρνουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου ηµήτρης Γεωργόπουλος Γενικός Εµπορικός ιευθυντής Ο Μύθος... και η Αλήθεια Οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών

Εκτίµηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Άθλησης και Ψυχαγωγίας σε Ξενοδοχεία ιακοπών Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 8 18 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 8 18 Released: January

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. Μαδυτινός 1,. Χατζούδης 2, Γ. Θερίου 3 1 Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι Καβάλας, dmadi@teikav.edu.gr 2 Νοµική Σχολή, ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέτρηση ικανοποίησης πελατών, καταστημάτων λιανικής. Η περίπτωση των αθλητικών ειδών.»

«Μέτρηση ικανοποίησης πελατών, καταστημάτων λιανικής. Η περίπτωση των αθλητικών ειδών.» Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 «Μέτρηση ικανοποίησης πελατών, καταστημάτων λιανικής. Η περίπτωση των αθλητικών ειδών.» Σπουδαστής: Πάρνος Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ κεφάλαιο ΜΕΤΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.. Εισαγωγή Η µελέτη της συµπεριφοράς του καταναλωτή ολοκληρώνεται, κατ αρχήν, µε την ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο ο καταναλωτής χρησιµοποιεί ή, πιθανόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βλάσης Σταθακόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βλάσης Σταθακόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσης Σταθακόπουλος ΣΠΟΥ ΕΣ Ph.D. University of Arizona, USA 1987-1991 Κύρια Ειδίκευση: Μάρκετινγκ ευτερεύουσα Ειδίκευση: ιοικητική Οργάνωση Τίτλος ιατριβής: Performance Appraisal

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα