Πνευµατικά ικαιώµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνευµατικά ικαιώµατα"

Transcript

1

2 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου, είτε µέρους είτε όλου, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Η διάθεσή του επιτρέπεται ως αυτούσιου για ενηµερωτικούς σκοπούς και µόνο. ήλωση Ευθυνών H ACTA A.E. δηλώνει µε τον παρόν, ότι διενεργεί συνεχόµενους ελέγχους ώστε το παρόν να καλύπτει τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας όσον αφορά την εγκυρότητα του περιεχόµενου, πάρα ταύτα δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά τµήµα είτε κατά όλο. Το περιεχόµενο του παρόντος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. Ενηµέρωση Εξεταστέας Ύλης Η εξεταστέα ύλη (syllabus) ανακοινώνεται στο δικτυακό χώρο ο οποίος είναι και ο µόνος που αναγνωρίζεται από την ACTA A.E. ως σηµείο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων. ACTA A.E. Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1 ΤΚ: Τηλ: ΦΑΞ: Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55 ΤΚ: Τηλ: ΦΑΞ: Σελίδα 2 από 9

3 Περιεχόµενα Εξεταστέας Ύλης Ενότητες 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 4 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 7 4 ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 8 5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 8 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 7 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 9 Σελίδα 3 από 9

4 Επεξηγηµατικό Σηµείωµα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη, στις τραπεζικές εργασίες, στις βασικές οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές έννοιες Αρχή Εξεταστέας Ύλης 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1. Βασικές έννοιες 1.2. Ελληνικό νοµισµατικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα Έννοια και λειτουργία του Ιστορική εξέλιξη Επίδραση της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ενοποίησης Ρόλος Τράπεζας της Ελλάδος Λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών Έννοια ευρωπαϊκού συστήµατος κεντρικών τραπεζών Ευρωζώνη Ευρωσύστηµα Βασικοί στόχοι και αποστολή Ρόλος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 1.3. Επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 1.4. Βασικές κατηγορίες κινδύνων και διακρίσεις τους 1.5. ιαχείριση κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύµατα 2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 2.1. Τραπεζική πελατεία και κατηγοριοποίησή της 2.2. ίκτυα παροχής τραπεζικών προϊόντων Σελίδα 4 από 9

5 2.3. Σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον και Λιανική Τραπεζική 2.4. Ιδιοµορφίες των υπηρεσιών προς ιδιώτες 2.5. Στεγαστική Πίστη Σκοπός Εξελίξεις στην αγορά στεγαστικής πίστης Θεσµικό πλαίσιο Π..Τ.Ε. 1955/ Εθελοντικός κώδικας συµπεριφοράς κατά την προσυµβατική ενηµέρωση Προϊόντα στεγαστική πίστης Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων ιαδικασία έγκρισης, χορήγησης και παρακολούθησης δανείων Ειδικές κατηγορίες δανείων Επιδοτούµενα δάνεια ιαχείριση ληξιπρόθεσµου χαρτοφυλακίου Τρόποι προώθησης στεγαστικών δανείων 2.6. Καταναλωτική Πίστη Χαρακτηριστικά αγοράς Εξελίξεις, νέες τάσεις και ανταγωνισµός Θεσµικό πλαίσιο Απελευθέρωση Καταναλωτικής Πίστης Π..Τ.Ε. 2501/2002 για την προσυµβατική ενηµέρωση Οδηγία Καταναλωτικής Πίστης Προσφερόµενα Προϊόντα και Μορφές Χρηµατοδότησης Όροι και προϋποθέσεις χρηµατοδότησης Κριτήρια αξιολόγησης χρηµατοδοτικών αιτηµάτων Πλαστικό χρήµα ιαχείριση ληξιπροθέσµου χαρτοφυλακίου Τρόποι προώθησης καταναλωτικών δανείων και καρτών 2.7. Αποταµιευτικά και Επενδυτικά προϊόντα Εισαγωγή Τι είναι κατάθεση Ο ρόλος των καταθέσεων στη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος Βασικά Χαρακτηριστικά Είδη και µορφές καταθετικών προϊόντων Η έννοια του ατοµικού και του κοινού λογαριασµού Σελίδα 5 από 9

6 Καταθέσεις ταµιευτηρίου Καταθέσεις όψεως Τρεχούµενοι λογαριασµοί Καταθέσεις προθεσµίας Βασικά θεσµικά θέµατα Τραπεζικό απόρρητο Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων Π..Τ.Ε. 2501/2002 για την προσυµβατική ενηµέρωση Φορολογικά θέµατα Βασικοί φορείς ικαιούχοι καταθετικών λογαριασµών Είδη επιτοκίων Η έννοια της valeur Βασικές έννοιες για τις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου προϊόντα Χρεόγραφα Ελληνικού ηµοσίου Μετοχές Αµοιβαία κεφάλαια Επενδυτικοί κίνδυνοι Κώδικας εοντολογίας για ΑΕ ΑΚ και Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Κώδικας εοντολογίας για ΑΕΠΕΥ Βασικό θεσµικό πλαίσιο 2.8. Υπηρεσίες πληρωµών Μεταφορά κεφαλαίων - εντολές Επιταγές Σύγχρονα µέσα συναλλαγών Συστήµατα πληρωµών 2.9. Λοιπές Υπηρεσίες Αγορά και πώληση συναλλάγµατος Τραπεζικές εγγυήσεις Υπηρεσίες διαχείρισης Εκµίσθωση θυρίδων Μέτρα ιασφάλισης των τραπεζικών εργασιών Θεσµικό πλαίσιο Λόγοι διαµόρφωσής του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή όπως διαµορφώθηκε από τον Ν. 3587/ Βασικές υπουργικές αποφάσεις Ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος Ελληνική Ένωση Τραπεζών Σελίδα 6 από 9

7 Κώδικας Τραπεζικής εοντολογίας Κώδικας εοντολογίας για τη ιαφηµιστική Προβολή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών Θεσµοθετηµένοι φορείς 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3.1. ιαχωρισµός πελατείας και ανίχνευση αναγκών 3.2. Εξυπηρέτηση επιχειρηµατικής πελατείας 3.3. Βασικές µορφές τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων (ως προς τον σκοπό) Χρηµατοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης Χρηµατοδοτήσεις για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό Εγγυητικές επιστολές Ενέγγυες πιστώσεις 3.4. Βασικές µορφές τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων (ως προς τη µορφή) Χρηµατοδοτήσεις µε ανοικτό λογαριασµό Χρηµατοδοτήσεις µε δανειακή σύµβαση Κοινοπρακτικά δάνεια Οµολογιακά δάνεια Εταιρικά οµόλογα Leasing Factoring Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων 3.5. Βασικές µορφές τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων (ως προς την πηγή κεφαλαίων) Χρηµατοδοτήσεις από ίδια κεφάλαια Χρηµατοδοτήσεις από Ε.Τ.Ε Χρηµατοδοτήσεις από ειδικά κεφάλαια (ΤΕΜΠΜΕ κλπ.) 3.6. Βασικές µορφές εξασφαλίσεων 3.7. Τραπεζικές συµβάσεις 3.8. Επεξεργασία χρηµατοδοτικών αιτηµάτων Γενικά κριτήρια Ειδικά κριτήρια Συστήµατα αξιολόγησης 3.9. Παρακολούθηση της πελατείας µετά τη χορήγηση της πίστωσης Σελίδα 7 από 9

8 4 ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ 4.1. Κατηγορίες θεσµικών πελατών 4.2. Ανάγκες θεσµικών πελατών 5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 5.1. Ρόλος του στρατηγικού σχεδιασµού 5.2. Οργάνωση 5.3. ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού 5.4. Ρόλος της επικοινωνίας 5.5. Ηγεσία 5.6. Έλεγχος και Κανονιστική συµµόρφωση 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6.1. Εφαρµογή αρχών του Μάρκετινγκ στον τραπεζικό τοµέα 6.2. ιαδικασία ανάπτυξης τραπεζικών προϊόντων 6.3. ίκτυο διανοµής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών 6.4. Τιµολογιακή πολιτική 6.5. Μίγµα προβολής και επικοινωνίας στις τράπεζες 6.6. Στρατηγικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός Μάρκετινγκ Σελίδα 8 από 9

9 7 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 7.1. Έννοια εοντολογίας 7.2. Λόγοι ανάπτυξης Τραπεζικής εοντολογίας 7.3. Ρόλος εοντολογίας και κλασικές αρχές 7.4. Κώδικες εοντολογίας Τέλος Εξεταστέας Ύλης Σελίδα 9 από 9

Certified Wastewater Treatment Plans Technician (CWTPT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Wastewater Treatment Plans Technician (CWTPT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Wastewater Treatment Plans Technician (CWTPT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Front Office Manager (CFOM)

Certified Front Office Manager (CFOM) Certified Front Office Manager (CFOM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E)

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E) (C.C.I.T.E.E) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Graphics Designer (CGD)

Certified Graphics Designer (CGD) Certified Graphics Designer (CGD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.)

Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.) Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση Ευθυνών Ενηµέρωση Εξεταστέας Ύλης

ήλωση Ευθυνών Ενηµέρωση Εξεταστέας Ύλης Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΩΝ ή ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

* ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΩΝ ή ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ιδάσκων: ιονύσιος Π. Φλάµπουρας, ρ. Νοµικής, ικηγόρος Χειµερινό Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο 2012-2013 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Διαβάστε περισσότερα