ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS"

Transcript

1 ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE

2 Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, αναλαμβάνοντας έργα για τη βελτίωση των οικονομικών τους μεγεθών και την περαιτέρω ανάπτυξή τους ποικιλοτρόπως. Διαθέτουμε εμπειρία και ειδίκευση στην υποστήριξη επιχειρήσεων και στην ενδοεπιχειρησιακή τους ανάπτυξη, διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις με το σύνολο των πελατών μας. Φιλοσοφία Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι πελατοκεντρική, στραμμένη προς την ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών του πελάτη, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή και μοναδική οντότητα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία αναβαθμίζει και προσαρμόζει συνεχώς τις υπηρεσίες της με τις τάσεις και εξελίξεις της εποχής, οι οποίες διαφοροποιούν και τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Απώτερος στόχος μας είναι να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία σε κάθε επιχείρηση που μας εμπιστεύεται, κατανοώντας και διαγνώνοντας τα ιδιαίτερα δυνατά και αδύνατα σημεία της, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται γι αυτήν καθώς και όσα απειλούν τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά της. Όραμα Όραμα της εταιρείας είναι η δυναμική της ανάπτυξη και αύξηση των πόρων της υλικών και ανθρώπινων- μέσω της παροχής ολοκληρωμένων και «tailor made» λύσεων και προτάσεων, με στόχο να αποτελέσει τον μόνιμο εξειδικευμένο συνεργάτη στις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Επίσης, το όνομά της να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις έννοιες της ακεραιότητας, της εμπιστοσύνης και του απόλυτου επαγγελματισμού Ανθρώπινο Δυναμικό

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύριο μέλημά μας είναι η υλοποίηση σχεδίων που στοχεύουν στην ενδοεπιχειρησιακή ανάπτυξη των εταιρειών, συγκεκριμένα: στην αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω εκπαίδευσης ή coaching, στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, στην εύρεση λύσεων χρηματοδότησης και αύξησης της ρευστότητάς τους, στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους COACHING ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Business Check up: Διάγνωση προβλημάτων και αναγκών Πρόταση βέλτιστης λύσης Υποστήριξης Διοίκησης Υποστήριξη Διοίκησης: Business Plan, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Μελέτες Σκοπιμότητας Marketing & Πωλήσεις: Έρευνα Αγοράς, Marketing Plan, Οργάνωση & Ανάπτυξη Πωλήσεων Χρηματοοικονομικά: Κεφάλαια Επενδύσεων- Δάνεια, Φοροτεχνικές Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

4 Χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης : Ανάλυση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης και βιωσιμότητας, Κοστολογική ανάλυση δραστηριοτήτων και λειτουργιών, Διαμόρφωση χρηματοοικονομικής στρατηγικής εναρμονισμένης με το οικονομικό περιβάλλον και τους επιδιωκόμενους στόχους, Αξιολόγηση-επιλογή επιχειρησιακών σχεδίων που μεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης, Καθορισμός των απαιτούμενων μέσων και πόρων για την υλοποίηση τους, Επιλογή βέλτιστου σχήματος χρηματοδότησης του πλάνου (ίδια συμμετοχή, δανεισμός, κλπ Budgeting: Προϋπολογισμός αποτελεσμάτων (κέρδη - ζημιές), Προϋπολογιστικός ισολογισμός, Κατάρτιση σεναρίων και επιλογή βέλτιστης λύσης προϋπολογισμού, Ανάλυση-σχεδιασμός cash flow και break even Σχεδιασμός κανόνων, διαδικασιών, και πολιτικών: Αναγνώριση βασικών διεργασιών της επιχείρησης, Επανασχεδιασμός ή θέσπιση νέων διαδικασιών και πολιτικών Reporting: Σύνταξη μηνιαίων αποτελεσμάτων και ισολογισμού, Μηνιαίος υπολογισμός όλων των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, Report εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών Αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης : Επιλογή και ανάπτυξη μηχανογραφικών εργαλείων χρηματοοικονομικής διοίκησης, Αυτοματοποίηση διαδικασιών με σκοπό τον έλεγχο και την μείωση του λειτουργικού κόστους Εξωτερικού Οικονομικού Διευθυντή Οργάνωση - ανάπτυξη και εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών Οργάνωση, σχεδιασμός, εφαρμογή και διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών του. Αναδιοργάνωση του τμήματος πωλήσεων, καταμερισμός αρμοδιοτήτων, σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών Ανάπτυξη πελατολογίου και συντονισμός ενεργειών ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πωλήσεων και προτάσεις για διορθωτικές αλλαγές Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης (kpi s). Σχεδιασμός, εκπόνηση & υλοποίηση Marketing Plans Παρακολούθηση ανταγωνισμού και τάσεων αγοράς, εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης. Ανάλυση πελατολογίου με κριτήρια γεωγραφικά, προϊοντικά, πιστοληπτικά, δυναμικότητας Οργάνωση Πωλήσεων, Sales Plans/ action plan Υποστήριξη στην συνεργασία του τμήματος πωλήσεων με τα αλλά τμήματα της επιχείρησης Εκπαίδευση, αξιολόγηση και δημιουργία διαδικασιών με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού Τεχνικές παρακολούθησης της πορείας των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους Διαμόρφωση προϋπολογισμού ανά κατηγορία είδους και πελάτη : πωλήσεων, μικτών κερδών, αγορών, άμεσων εξόδων. Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων προόδου προς την διεύθυνση της εταιρείας Υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις/επικοινωνία για λογαριασμό των πελατών μας Εξωτερικού Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing

5 ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκηση: αρχές διοίκησης, διαχείριση HR Πωλήσεις: τεχνικές πωλήσεων, οργάνωση τμήματος πωλήσεων, area management, κ.λπ. Marketing: διείσδυση σε αγορές, μέθοδοι και μέσα προβολής, κ.λπ. Οικονομικά: οργάνωση και διαχείριση λογιστηρίου, φοροτεχνικά θέματα, κ.λπ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Προώθηση εξαγωγών Υποστήριξη στην εύρεση λύσεων χρηματοδότησης/επιχορήγησης Έρευνα αγοράς Αναζήτηση και επιλογή προμηθευτών (Purchasing Consulting) Αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών και πελατών Υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων Δρομολόγηση επαφών με Υπουργεία, υπηρεσίες, επιμελητήρια και συνδέσμους Αντιμετώπιση προβλημάτων εδραίωσης στην αγορά Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αγορών και εξαγωγών Ενημέρωση για τις ανάγκες των πελατών στις διάφορες αγορές με συνεχείς αναλυτικές αναφορές Υποστήριξη σε θέματα τοπικής γραφειοκρατίας Βοήθεια και σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση των γλωσσικών προβλημάτων καθώς και στην κατανόηση της αλλοδαπής νοοτροπίας και πολιτισμού Συνοδεία πελατών σε επαγγελματικά ταξίδια. Επιμόρφωση και κατάρτιση στελεχών σε θέματα εξαγωγών Εύρεση ή αναζήτηση προσωπικού Υποστήριξη συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού E-Commerce (Ηλεκτρονικό εμπόριο) (outsourcing)

6 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΡΑ Διερεύνηση βέλτιστης λύσης χρηματοδότησης - προαξιολόγηση επένδυσης Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων - υπαγωγή σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων Διαχείριση έργων - υποστήριξη υλοποίησης μέχρι την εκταμίευση Αναπτυξιακός Νόμος (3908/2011) Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ Κοινοτικά προγράμματα Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Λοιπά προγράμματα χρηματοδοτήσεων ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ διενέργεια ελέγχου επιλεξιμότητας στα διάφορα προγράμματα δημιουργία του κατάλληλου σχήματος που θα συμμετάσχει ως δικαιούχος σε κάθε πρόγραμμα εκπόνηση της σχετικής μελέτης για ένταξη σε κάθε πρόγραμμα (δημιουργία και ανάπτυξη των διαφόρων δράσεων και φάσεων της πράξης έργου, τεχνικά δελτία, κατάρτιση προϋπολογισμού) υλοποίηση προγραμμάτων, παρακολούθηση και συντονισμό τους Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε τουριστικές επιχειρήσεις: έρευνα και ανάλυση αγοράς, απευθυνόμενο κοινό και βαθμός προτεραιότητας υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων, υπηρεσίες μάρκετινγκ υποστήριξη σε επικοινωνία-εξωστρέφεια-δημόσιες σχέσεις σε ιδιωτικούς φορείς: επιχειρησιακά σχέδια δράσης, μάρκετινγκ, υπηρεσίες ανάπτυξης εσωτερικής επικοινωνίας, εξεύρεση λύσεων χρηματοδότησης-επιχορήγησης υπηρεσίες δικτύωσης με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού κ.λπ. σε Δημόσιους οργανισμούς, ΟΤΑ Α και Β βαθμού: τουριστική ανάπτυξη και προβολή προορισμών ενέργειες μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς για απευθυνόμενα κοινά bench marking, σύσταση εταιρειών διαχείρισης και προβολής τουριστικού προϊόντος, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες Τουρισμός

7

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εταιρική Παρουσίαση. Your Vision, our Premium Mission

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εταιρική Παρουσίαση. Your Vision, our Premium Mission ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εταιρική Παρουσίαση Your Vision, our Premium Mission Η Premium Consulting ιδρύθηκε το 2006, από φορείς επαγγελματίες οικονομολόγους με υπερδεκαετή εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρέχουµε καθοδήγηση µέσα από την οποία µια επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί µε έναν πιο συγκροτηµένο και ελεγχόµενο τρόπο.

Παρέχουµε καθοδήγηση µέσα από την οποία µια επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί µε έναν πιο συγκροτηµένο και ελεγχόµενο τρόπο. Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ SBC H SBC ιδρύθηκε το 2003 από τον Χαράλαμπο και την Εβίτα Ταχατάκη, με αντικείμενο την υποστήριξη επιχειρήσεων σε οικονομοτεχνικά θέματα και σε εκπαίδευση προσωπικού. Το 2012 πρόσθεσε στις

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικής Ένωσης KPMG. 8 Σεπτεμβρίου 2012

Κεντρικής Ένωσης KPMG. 8 Σεπτεμβρίου 2012 Συνεργασία Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων & KPMG 8 Σεπτεμβρίου 2012 Στόχος συνεργασίας ΚΕΕ & KPMG Στόχος Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα και της περιφέρειας μέσω της ΚΕΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 11/06/04 0

ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 11/06/04 0 11/06/04 0 ΑΝΑΛΥΣΗ της VRS ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανάλυση της VRS (Valuation & Research Specialists) alke@alkestockbrokers.gr; research@valueinvest.gr Ευρωσύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 Δίπλα σας, με ένα πλήρες πλέγμα οικονομικών υπηρεσιών H Λύση Συμβουλευτική αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Λογιστικά & Φορολογικά Εργατικά & Ασφαλιστικά Οικονομοτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πιθανούς Δικαιούχους για τις διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (EXECUTIVE SUMMARY) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 2. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Των: Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα