Health Information Needs of Blind people in Iran

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Health Information Needs of Blind people in Iran"

Transcript

1 Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information Science, Faculty of Human & Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Department of Library and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Department of Library and Information Science, Faculty of Human & Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Received August 8, 01; Accepted September 1, 01) Abstract Background and purpose: In the 1 st century information society information has an important role in supporting and increasing health and social care. Public libraries and information centers enhance the level of knowledge by providing valuable information for people. However, enough information is not always available according to the needs of blind people. This study was conducted to investigate the health information needs of blind people in Iran. Materials and methods: This descriptive-analytic study was carried out among 84 blind people including 5 (65.6%) male and 1 (4.4%) female who were selected by multi-clustering method from ten provinces of Iran. The data was collected using a researcher made questionnaire that included demographic features, health information, and information sources, and then analyzed by statistical tests. Results: There was no significant difference between health information needs of blind people and their gender, age, marital status, level of education, job, treatment process, history of blindness in the family, time of blindness, province of residency, and living alone or with family. However, significant differences were found between health information needs of blind people and treatment, type of blindness and rural-urban residency. Conclusion: The results of this study could help the authorities in selecting, collecting and organizing the health information and disseminate them to the public libraries and information centers so that they could provide blind people with their required health information. Keywords: Needs assessment, information needs, health information needs, blind people, health promotion J Mazand Univ Med Sci 01; (9): 7-81 (Persian). 7

2 پژوهشي دوره بيست و دوم شماره 9 مهر سال (7-81) 191 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران چكيده 1 حسن صياميان محمد حسن زاده فاطمه نوشين فرد نجلا حريري سابقه و هدف: اطلاعات نقش مهمي در افزايش آگاهي و دانش افراد دارد. افراد براي كمك به بهبود سلامتي و تداوم آن نياز به اطلاعات دارند. اطلاعات نقش اساسي در كمك حمايت و افزايش مراقبت اجتماعي بهداشتي افراد به ويژه در جامعه اطلاعاتي در قرن 1 دارد. ازآغاز تمدن بشري اطلاعات و استفاده از آن يكي از پديدههاي مهم به شمار ميآيد. دسترسي به اطلاعات و اشاعه آن براي برنامهريزي در محدوده مراقبتهاي بهداشتي و اجتماعي امري مهم و ضروري است. با توجه به اينكه اطلاعات هميشه در دسترس و مطابق با نيازهاي گروههاي خاص به ويژه نابينايان نيست كتابخانههاي عمومي و مراكز اطلاع رساني همواره در راستاي تا مين نيازهاي اطلاعاتي گسترش فرهنگ ارتقاء علم و دانش مطرح هستند. اين مطالعه با هدف بررسي نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران انجام شده است. مواد و روشها: در يك مطالعه پيمايشي- تحليلي جهت بررسي از نابينايان كشور (10 استان) 84 نفر نابينا (5 نفر مرد (65/6 درصد) و 1 نفر زن (4/4 درصد)به روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب و نيازهاي اطلاعات بهداشتي آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه قسمت مشتمل بر مشخصات جمعيت شناسي نابينايان (10 مشخصه) و نيازهاي اطلاعات بهداشتي (16 سو ال) منابع اطلاعاتي مورد استفاده در (15 گويه) با مصاحبه ساختار يافته بررسي شد. سپس دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتهها: در اين مطالعه 84 نفر شامل بودند. بين نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان با توجه به جنسيت سن تا هل مدرك تحصيلي شغل مرحله درماني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي و نحوه زندگي (به تنهايي يا با خانواده) اختلاف معنيداري وجود ندارد بين نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان بهداشتي با توجه به تحت نظر پزشك بودن/ نبودن نوع ناتواني و محل سكونت (شهر- روستا) اختلاف معنيداري وجود دارد. استنتاج: نتايج اين پژوهش ميتواند به مسي ولان و مديران در برنامهريزي جهت انتخاب گردآوري سازماندهي اطلاعات بهداشتي و اراي ه آنها دركتابخانهها و مراكز اطلاعرساني كمك نمايد تا اطلاعات بهداشتي را در قالب مورد نياز آنها به روز نموده و در تا مين نيازهاي اطلاعات بهداشتي آنان كمك مو ثر و شاياني نمايد. واژه هاي كليدي: نيازسنجي نيازهاي اطلاعاتي اطلاعات بهداشتي نابينايان ارتقاء سطح سلامت مقدمه اطلاعات نقش مهمي در افزايش آگاهي و دانش افراد دارد. افراد براي كمك به بهبود سلامتي و تداوم آن نياز به اطلاعات دارند. اطلاعات نقش اساسي در كمك حمايت و افزايش مراقبت اجتماعي بهداشتي افراد به مو لف مسي ول: حسن صياميان- تهران: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1. دانش آموخته دوره دكتري تخصصي كتابداري و اطلاع رساني دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران. گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تربيت مدرس تهران ايران. گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران تاريخ دريافت : 191/5/18 تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 191/5/8 تاريخ تصويب : 191/6/11

3 ) نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران ويژه در جامعه اطلاعاتي در قرن 1 دارد( 1- ). با رشد اطلاعات الكترونيكي و در دسترس بودن روز افزون اطلاعات بهداشتي ايده "بيمار مطلع" مهمتر شده است. از طرف ديگر رويكرد به سمت اراي ه اطلاعات به موقع با كيفيت قابل دسترس قابل فهم قابل اطمينان و مرتبط براي بيماران و مراقبت كنندگان منجر به پيشرفت شده است( 4 ). طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني افراديكه ديد (/60) 0/400 يا كمتر داشته باشند (ديد با اصلاح) نابينا ناميده ميشوند. طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت در هر 5 ثانيه يك نفر در دنيا نابينا ميشود. با روند كنوني و بدون مداخلات قابل مو ثر پيشبيني ميشود كه تعداد نابينايان تا سال 00 به 76 ميليون برسد( 5-7 ). در ايران نيز جمعيت نابينايان حدود 1 درصد كل جمعيت تخمين زده شده است( 8 با توجه به آمار كسب شده از سازمان بهزيستي كل كشور در تاريخ 190// تعداد نابينايان خيلي شديد 1989 نفر 6915 نفر زن و نفر مرد بوده است. به عبارتي حدود 0/0 درصد كل جمعيت ايران را نابينايان تشكيل ميدهند كه نياز به دريافت خدمات ويژه هستند. نظامهاي اطلاعاتي نتوانستهاند نقش اساسي در زمينه اراي ه خدمات ويژه به نابينايان ايفاء نمايند. از طرفي بيشتر كتابخانهها و مراكز اطلاع رساني به دلايل مختلفي از جمله عدم برخورداري از تجهيزات خاص نابينايان و نيروهاي متخصص كتابدار نقش اساسي در زمينه خدمات ويژه به نابينايان و كم بينايان را به خوبي ايفاء ننمودهاند( 9-10 ). بنابراين خدمات اطلاع رساني مناسب به اين قشر از جامعه در صورت شناخت دقيق نيازهاي اطلاعات بهداشتي آنها ميسر است. بديهي است افراد با آسيب بينايي معمولا نياز به اطلاعات و خدمات بهداشتي بيشتري نسبت به كل جامعه دارند( 11 ). تحقيقات پيشين اهميت عوامل موقتي را روي درك نيازهاي اطلاعات در حال تغيير كاربران برجسته ميكرد( 1 ). وجه تمايز اين تحقيق نسبت به مطالعات گذشته اين است كه در تحقيقات گذشته تا كيد بر خدمات كتابخانهها به نابينايان و ميزان استفاده از منابع كتابخانه منعكس شده بود درحاليكه در اين تحقيق علاوه بر بررسي موارد فوق تا كيد بر نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان است. نيازهاي اطلاعاتي هر فرد يا جامعه بايد به درستي شناسايي و براي تهيه و تا مين آنها به دقت برنامهيزي شود تا از اتلاف وقت افزايش هزينه و انباشت اطلاعات نامرتبط جلوگيري شود. بنابراين ميتوان گفت كه نخستين اصل در فرآيند اطلاعرساني نيازسنجي اطلاعات يا شناسايي دقيق نيازهاي اطلاعات بهداشتي كاربران است كه يكي از وظايف خطير متخصصان حوزه كتابداري و اطلاعرساني ميباشد. دسترسي به اطلاعات و اراي ه آن براي كاهش نابرابريهاي بهداشتي در مراقبتهاي بهداشتي و اجتماعي مهم است. اطلاعات هميشه در دسترس و مطابق با نيازهاي گروه هاي خاص نميباشد. يكي از اين گروههاي خاص افراد با آسيب بينايي هستند( ). ابعاد اين مشكلات شامل عدم شناخت نيازهاي اطلاعات بهداشتي عدم آگاهي منابع و بهره گيري از منابع و قالبهاي مورد نياز نبود كتابدار يا كتابداران متخصص عدم وجود برگهدانهايي با خط بريل و فهرست بريل يا ساير رسانه هاي نوين و عدم اجراي دورههاي حين خدمت براي كساني كه مسي وليت خدمات به نابينايان را به عهده دارند كمبود منابع كافي در زمينه هاي بهداشتي و كمبود ابزار فناوريهاي اطلاعات ) نرم افزاري و سخت افزاري) ميباشد. با توجه به اينكه تاكنون در زمينه نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان در سطح كشور به صورت جامع تحقيقي انجام نشده است و در ساير كشورها نيز به صورت جامع و در تمام ابعاد نبوده است شناخت نيازها در كسب اطلاعات بهداشتي و مشكلات موجود ميتواند به بهبود و اصلاح شيوههاي اطلاع رساني و اراي ه خدمات مناسب به آنها كمك كند و بستري مناسب براي ايجاد كتابخانه ملي ويژه نابينايان در سطح 4

4 پژوهشي حسن صياميان و همكاران كشور باشد. نتايج اين تحقيق م ي تواند زمينه تغييرات اساسي در چگونگي خدمات رساني به اين قشر از جامعه باشد. بخش جدايي ناپذير از انجام مراقبتهاي بهداشتي اراي ه اطلاعات مورد نياز بيماران بهويژه نابينايان است. مطالعه در زمينه شناسايي و سنجش ميزان نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان بر تشخيص نوع اطلاعات و اولويتبندي آنها تا كيد ميكند. بين ويژگيهاي فردي (جنس سن وضعيت تا هل مدرك تحصيلي شغل تحت نظر پزشك بودن/ نبودن مرحله درماني نوع ناتواني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي نحوه زندگي (به صورت تنها يا با خانواده) و محل سكونت (شهر يا روستا) نابينايان با نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي آنان اختلاف معنيداري وجود دارد. بنابراين تحقيق حاضر با هدف سنجش نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان در ايران است. مواد و روشها روش تحقيق روش پيمايشي- تحليلي است. در اين پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه با سو الات باز و بسته و به صورت ليكرت طراحي شده كه با مطالعه متون و هماهنگي افراد متخصص بر اساس اهداف تحقيق تهيه شده است ميباشد روايي آن با استفاده از نظرات متخصصان بهدست آمد و شامل اطلاعات جمعيت شناسي و پرسشهايي در باره نيازهاي اطلاعات بهداشتي و رفتارهاي اطلاعاتي (نحوه دسترسي به اطلاعات قالب اطلاعاتي مورد استفاده ميانگين استفاده از وقت در استفاده از منابع اطلاعاتي شرايط مورد انتظار از خدمات كتابخانهها و ميز نا آشنايي با تجهيزات و فناوري) است. معيار مطالعه كليه افراد نابينا با معلوليت بينايي خيلي شديد است كه تحت پوشش مراكز بهزيستي تحت سازمان بهزيستي كشور نام نويسي هستند. حجم نمونه با توجه به آمار كسب شده از سازمان بهزيستي كل كشور در تاريخ 191// تعداد نابينايان خيلي شديد 1989 نفر 6915 نفر زن و جدول كرجسي مورگان 84 نفر مرد بودند كه بر اساس نفر 5 نفر (65/6 درصد) مرد و 1 نفر (4/4 درصد) زن و از نوع سهميهاي 10 استان كه به روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدهاند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ساختار يافته است. پرسشنامه در بخش طراحي گرديد. بخش اول) شامل 1 سو ال مربوط به ويژگيهاي فردي (جنس سن وضعيت تا هل مدرك تحصيلي شغل تحت نظر پزشك بودن/ نبودن مرحله درماني نوع ناتواني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي نحوه زندگي(به صورت تنها يا با خانواده) و محل سكونت (شهر يا روستا) بخش دوم) نيازهاي اطلاعات بهداشتي و منابع اطلاعات مورد استفاده نابينايان است. نيازهاي اطلاعات بهداشتي شامل 16 گويه وبخش سوم) منابع اطلاعاتي در 15 گويه تدوين شده است. براي امتيازدهي به پاسخهاي نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان از امتيازهاي 1 تا 5 به ترتيب امتياز "بسيار كم" نمره 1 "كم" نمره "متوسط" نمره "زياد" نمره 4 و بسيار زياد" نمره 5 داده شد. براي امتيازدهي به پاسخ هاي منابع اطلاعاتي از امتيازهاي 1 تا به ترتيب امتياز "كم" نمره 1 "متوسط" نمره و "زياد" نمره داده شد. از آن جا كه پرسشنامه استانداردي براي سنجش متغيرهاي موجود در تحقيق وجود نداشت محقق با مطالعه وسيع در مباني نظري و تجربي و با هماهنگي افراد متخصص براساس اهداف پژوهش پرسشنامه محقق ساخته را تهيه نموده است پس از تا ييد طرح تحقيقاتي با رعايت ملاحظات موازين اخلاقي و پس از اخذ معرفي نامه از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران به استانهاي منتخب تحقيق كتابخانه هاي عمومي و مراكز بهزيستي انجمنها و كانونهاي كم بينايان و نابينايان مراجعه نموده پس از هماهنگي با مسي ولين و توضيح اهداف مطالعه به نابينايان 5

5 و 0 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران و كسب رضايت مبني بر تمايل آنان به شركت در پژوهش و اطمينان دادن به آنها در مورد محرمانه ماندن اطلاعات و اين كه اراي ه نتايج صرفا جهت پوشش اهداف و سو الات تحقيق و رعايت اصول اخلاقي در استفاده از منابع و پژوهشها ميباشد پرسشنامه براي آنان قراي ت و پاسخ نامه تكميل شد. براي سنجش ميزان پايايي ابزار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. از نرم افزار SPSS 17 مقدار ضريب پايايي نيازهاي اطلاعات بهداشتي 0/9 به دست آمد كه در سطح قابل قبولي است. دادهها با استفاده از اين نرمافزار براي تجزيه و تحليل از روشهاي موجود در آمار توصيفي به ويژه شاخص مركزي (ميانگين) و در آمار استنباطي چون مقدار z محاسبه شده براي متغيرهاي نيازهاي اطلاعات بهداشتي /040 و داراي سطح معنيداري 001/ مع ين سطح داري آن كمتر از 0/05 بوده چون توزيع اين متغير از توزيع نرمال متفاوت بوده از آزمونهاي ناپارامتريك استفاده شد. براي معنيدار بودن يا نبودن فرضيات مطرح شده موردهاي: جنس تا هل تحت نظر پزشك بودن/ نبودن نوع ناتواني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده نحوه زندگي (به تنهايي يا با خانواده) و محل سكونت (شهر يا روستا) از آزمون ناپارامتري U من ويتني و براي فرضيههاي مطرح شده شامل گروههاي سني مدرك تحصيلي نوع شغل زمان نابينايي و استان محل زندگي نابينايان از آزمون ناپارامتري كروسكال واليس استفاده شده است. يافتهها با توجه به نتايج حاصل از آزمون U منويتني و آزمون كروسكالواليس از آنجا يي كه سطح معنيداري در تمامي موارد (جنسيت سن تا هل مدرك تحصيلات شغل مرحله درماني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي و نحوه زندگي (به صورت تنها يا با خانواده) از 0/05 بزرگتر است بنابراين بين نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان با توجه به متغيرهاي فوق اختلاف معنيداري وجود ندارد. با توجه به نتايج حاصل از آزمون u من ويتني و آزمون كروسكالواليس از آنجاييكه سطح معنيداري در تمامي موارد (تحت نظر پزشك بودن/ نبودن نوع ناتواني و محل سكونت (شهر- روستا) از 0/05 كمتر است بنابراين بين نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان بهداشتي با توجه به متغيرهاي فوق اختلاف معنيداري وجود دارد. بيشترين تعداد نابينايان 49 نفر ( 64/8 درصد) با ميانگين (4/8) گويه» دستيابي به زندگي سالم «گزينه بسيار زياد را انتخاب كردند و كمترين تعداد 100 نفر 6/04) درصد) با ميانگين /8 گويه» مزايا و معايب روش هاي درمان «گزينه بسيار زياد را انتخاب كردند (جدول شماره 1). جدول شماره 1: توزيع و درصد فراواني نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان رديف گويه بسيار كم كم تا حدي زياد بسيار زياد ميانگين و انحراف معيار ميانگين رتبه ها 8/68 /84±1/1 (0/99)119 (9/84)15 (17/45)67 (5/1)0 (6/51)5 1 كنترل و مديريت بيماري 8/11 /7±1/098 (5/78)99 (40/6)156 (19/5)75 (8/85)4 از عوارض جانبي داروهاي تجويزي 0(5/1) 8/1 /66±1/6 (7/76)145 (/66)87 (18/)70 (10/16)9 (11/0)4 خبرهاي خوب در باره بيماري 9/09 /95±1/05 (4/64)1 (9/)151 (16/67)64 (4/95)19 4 كسب فعالانه اطلاعات در حوزه بيماري 17(4/4) 9/18 /97±1/01 (4/8)1 (9/06)150 (0/05)77 (/08)8 (4/4)17 5 روش هاي درمان اين بيماري 8/97 /9±0/96 (7/60)106 (18.48)185 (16/67)64 (/91)15 (/65)14 6 رژيم غذايي متناسب بيماري 7/7 /66±1/1 (/70)91 (9/84)15 (19/79)76 (1/4)47 7 اطلاعات ساير مدل هاي درماني 17(4/4) 7/96 /64±1/17 (1/5)8 (48/96)188 (9/11)5 (1/0)50 (7/55)9 8 فوايد مورد انتظار از درمان 8/14 /7±1/14 (5/6)97 (4/75)168 (18/49)71 (/91)15 (8/59) 9 تست هاي آزمايشگاهي خود 11/46 4/8±1/0 (64/8)49 (18/8)7 (7/8)0 (6/5)5 (/08)8 10 دستيابي به زندگي سالم 8/17 /7±1/18 (0/1)116 (4/8)1 (0/1)78 (7/81)0 (7/9)8 11 اطلاعات حمايتي و رواني 7/05 /8±1/4 (6/04)100 (4/74)95 (4/)9 (11/46)44 1 مزايا و معايب روش هاي درمان 5(1/54) 7/4 /55±1/6 (9/69)114 (5/5)98 (/9)88 (14/)55 (7/55)9 1 مكانهاي مراقبتي 9/66 4/07±1/0 (41/15)158 (7/4)14 (11/46)44 (8/07)1 (/08) 8 14 بهبودي بيماري 8/46 /8±1/09 (0/99)119 (5/4)16 (/44)90 (4/69)18 (5/47)1 15 كنار آمدن با بيماري 7/80 /7±1/1 (7/08)104 (1/77)1 (9/17)11 (8/) (/65)14 16 اطلاعات عمومي بهداشتي 6

6 پژوهشي حسن صياميان و همكاران ازآنجاييكه امتياز حاصله كمترين 5 و بيشترين امتياز 80 بوده است بنابراين براي جمعبندي ميزان اطلاعات بهداشتي مورد نياز از تقسيمبندي خيلي كم (5-8) كم (9-5) زياد (5-66) و خيلي زياد (67-80) استفاده شد (جدول شماره ). جدول شماره : ميزان نيازهاي اطلاعات بهداشتي مردان و زنان نابينا در ايران نياز اطلاعات بهداشتي خيلي كم كم زياد خيلي زياد جمع جنس مرد تعداد(درصد) (4)10 زن تعداد(دصد) (1/5) جمع تعداد(درصد) (/1)1 (8/6) (60/9)4 (7/)105 (100)84 (10/6)14 (65/)86 (/7)0 (100)1 (7/5)19 (58/7)148 (9/8)75 (100)5 با توجه به سو الات 16 گانه اطلاعات بهداشتي اكثريت افراد مورد بررسي 4 نفر (60/9 درصد) به اطلاعات بهداشتي "زياد" (58/7 درصد مرد و 65/ درصد زن) و 1 نفر (/1 درصد) "خيلي كم " به اطلاعات بهداشتي (4 درصد مرد و 1/5 درصد)نياز داشتند (جدول شماره ). بيشترين منبع اطلاعاتي مورد استفاده نابينايان 7 نفر (70/8 درصد) از" بريل " 184 نفر (47/9) از "خانواده" 4 نفر (6 درصد) از "راديو و تلويزيون" بوده و كمترين منبع اطلاعاتي مورد استفاده نابينايان 104 نفر( 7/1 درصد) از "مجله سپيد" 88 نفر (/9 درصد) از "شركت در همايش وكنگرهها" از 1 نفر (4/4 درصد) از "تلفن/ تلفن همراه " بود (جدول شماره ). پاسخدهندگان راهنمايي كتابداران براي تا مين نياز اطلاعاتي از خدمات كتابخانهاي يا مركز اطلاعرساني را با ميانگين و انحراف معيار /0±0/8 را زير متوسط اننتخاب كردند و ميزان رضايت از خدمات كتابخانه ها و مراكز اطلاعرساني را با ميانگين و انحراف معيار /6 ± 1/ بيش ازحد متوسط اعلام كردند. مقدار آزمون χ محاسبه شده با آزمون كروسكال واليس و سطح معنيداري آن برابر با = /58 χ و 0/764= p ميباشد كه نشان دهنده اين است كه نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان در مشاغل مختلف يكسان است. بحث با توجه به سو الات 16 گانه اطلاعات بهداشتي اكثريت افراد مورد بررسي 4 نفر (60/9 درصد) به اطلاعات بهداشتي "زياد" (58/7 درصد مرد و 65/ درصد زن) و 1 نفر (/1 درصد) "خيلي كم " به اطلاعات بهداشتي (4 درصد مرد و 1/5 درصد) نياز جدول شماره : توزيع فراواني و درصد منابع اطلاعاتي مورد استفاده نابينايان در ايران رديف منابع اطلاعات نابينايان منبع كم تعداد(درصد) متوسط تعداد(درصد) زياد تعداد (درصد) ميانگين /66 (70/8)7 (4)9 (/5)0 بريل 1 1/84 (/1)17 (17/7)68 (49/)189 منابع رسمي كتابخانهها و مراكز اطلاعرساني 1/75 (7/1)104 (0/6)79 (5/)01 مجله سپيد /14 (47/9)184 (18/)70 (/9)10 خانواده 1 1/94 (45/)174 (/1)1 (51/6)198 دوستان /07 (7/5)144 (1/5)11 (1)119 افراد نابينا 1/90 (7)14 (16/1)6 (46/9)180 منابع غير رسمي خطابهها و سخنرانيها 4 1/78 (9/7)114 (18/)70 (5/1)00 پزشك معالج 5 1/60 (4/7)95 (10/4)40 (64/8)49 پرستار و كادر درماني 6 1/81 (/9)88 (5/)15 (41/9)161 شركت در همايش ها و كنگره ها 7 /45 (6)4 (19)7 (18)69 راديو و تلويزيون 1 /9 (51/8)199 (5/7)17 (1/5)48 اينترنت /01 (8)146 (5/)97 (6/7)141 منابع رسانه هاي گروهي رايانه /07 (7)14 (/8)16 (0/)116 شنيداري(گويا 4 /01 (4/4)1 (/)14 (/)18 تلفن/تلفن همراه 5 7

7 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران داشتند. در اين تحقيق نابينايان به اطلاعات بهداشتي نياز داشتند كه با نتايج يافته هاي Grills مو سسه ملي سلطنتي نابينايان انگلستان و همكاران (001) هم خواني دارد( 1-15 ). و همكاران (1997) (1998) و Bruce يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه 5/78 درصد نابينايان ميخواستند از عوارض جانبي داروهاي تجويزي در درمان بيماري خود اطلاع داشته باشند كه اين با نتايج يافته هاي Grills و همكاران (1997) مو سسه ملي سلطنتي نابينايان انگلستان (1998) و Bruce و همكاران (001) همخواني دارد( 1-15 ). اما متا سفانه اكثر داروها در ايران داراي برچسب بريل و يا سيستمهاي نوين آنتنهاي فركانس راديويي نيستند كه اين امر موجب وابستگي بيشتر نابينايان به ديگران ميشود بنابراين به منظور جلوگيري از خطاهاي دارويي و كم نمودن وابستگي نابينايان به ساير افراد استفاده از برچسب هاي بريل و فناوريهاي نوين هنگام تحويل دارو به نابينايان از ضروريات است. نتايج بهدست آمده از پژوهش نشان داد كه نابينايان براي دستيابي به زندگي سالم به اطلاعات نياز دارند كه با مطالعاتي كه توسط Williamson (1977) Schnuth (198) Welbourne و همكاران (000) Duh (000) و Conley-Jung (001) انجام گرفت همخواني دارد (16-0). بنابراين اطلاع رساني دقيق و بيشتر چه از طريق منابع رسمي و غير رسمي و به ويژه رسانههاي گروهي ضروري به نظر ميرسد. يافتههاي تحقيق نشان داد كه بيشترين منبع غير رسمي براي دريافت اطلاعات بهداشتي نابينايان خانواده بوده در صورتيكه درتحقيقات Cole 1991 Ahmed و همكار 1998 Ryan و همكار (1999) Lloyd و همكار 1998 و Steel و همكاران (199) منبع اطلاعاتي آنها پزشك بوده است( 1-5 ). علت همخواني اين تحقيق ميتواند بهخاطر در دسترس بودن خانواده باشد و نوع زندگي با خانواده ميتواند سلامت روحي و رواني نابينايان را بهتر كند. مطالعه حاضر نشان داد كه بين نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان بر حسب مع ين نحوه زندگي (به صورت تنها و با خانواده) آنان تفاوت داري وجود دارد و نتايج تحقيق Beverley نيز تا ثير نحوه زندگي نابينايان بر اولويتهاي اطلاع يابي نابينايان را تا ييد ميكند( ). نتايج حاكي از آن است كه پاسخ دهندگان بيشترين وقت خود را از راديو و تلويزيون استفاده كردند. اين نتيجه با يافتههاي مطالعه اطيابي (177) همسو بوده كه بيان ميدارد 87/ درصد نابينايان راديو گوش ميكنند( 6 ). نتايج تحقيق نشان داد كه "بريل" پر استفاده ترين منبع اطلاعات رسمي است كه نابينايان استفاده ميكنند كه اين نتيجه با يافتههاي مطالعه اطيابي (177) همسو بوده كه بيان كتاب بريل را مطالعه م ي ميدارد كه بيش از نيمي از نابينايان شخصا كنند( 6 ). در صورتيكه در تحقيق نوشين فر (190) "منابع گويا" و پس از آن بريل بيشترين منبع مورد استفاده كاربران نابينا و كم بينا آورده شده است( 7 ) لا. زم به ذكر است كه در طبقه بندي منابع اطلاعاتي براي افراد معمولي در دو طبقه منابع اطلاعاتي رسمي و منابع اطلاعاتي غير رسمي و در منابعي خيلي كم به سه دسته منابع اطلاعاتي اشاره شده كه علاوه بر دو طبقه فوق طبقه سوم نيز مطرح شده است. حال آنكه در اين تحقيق به سه طبقه بندي جديد ويژه نابينايان (منابع رسمي منابع غيررسمي و رسانههاي گروهي) اشاره شده است كه اين طبقات براي اولين بار در جهان براي نابينايان مطرح ميشود و در تحقيقات گذشته نيامده است. زيرا فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي نابينايان را به اطلاعات به روش سنتي مستقلتر غنيتر و سريعتر مينمايد زيرا دسترسپذيري راديو و تلويزيون و سرگرمكننده بودن و هم چنين آموزنده براي نابينايان بيشتر است. بنابراين تامين نيازهاي اطلاعات بهداشتي بر اساس نياز و تقاضاي نابينايان از ضروريات است كه بدين طريق ميتوان در انتخاب منابع سازماندهي اطلاع رساني و اشاعه آن به جامعه نيازمند با روشهاي جديد اطلاع رساني برنامهريزي نمود. نتايج تحقيق حاضر مبين آن است كه پاسخدهندگان بيشترين 8

8 پژوهشي حسن صياميان و همكاران رضايت خود را از خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني بيش از حد متوسط اعلام كردند. اين نتايج برخلاف نتايج تحقيقات بشارتي (178) ضيايي و همكاران (184) Steinerova (005) بيگدلي (188) غفاري و همكاران (189) و خسروي و همكاران (189) بوده است كه ميزان رضايت مراجعان نابينا و كم بينا را كم گزارش كردهاند( 8-1 9). تحقيق نشان داد كه از بين منابع رسانه هاي گروهي "اينترنت" بعد از "راديو و تلويزيون" بيشترين استفاده نابينايان بوده است. با عنايت به اينكه دسترسي به اينترنت و نحوه استفاده از آن براي نابينايان با افراد عادي متفاوت است و از آنجاييكه با توجه به رسمالخط فارسي نياز به نرمافزارهاي خاص به زبان فارسي دارد. بنابراين با توجه به گران بودن آن تهيه براي نابينايان مشكل است. تحليل دادهه يا تحقيق نشان داد نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان بر اساس شغل متفاوت نبوده و يكسان است. Beverley شاغل يا بيكار بودن را بر اولوي ت م ي هاي اطلاعيابي فردي نابينايان تا ثيرگذار داند( ). از آنجاييكه در ايران مشاغل ثابتي از جمله تلفنچي برايشان در نظر گرفته شده بهعبارتي از تنوع شغلي برخوردار نيستند بنابراين شغل نميتواند ق بال تا ثير چنداني در نيازهاي اطلاعاتي نابينايان داشته باشد. لذا با عنايت به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر ميتوان گفت كه تجهيز كتابخانهها به منابع اطلاعاتي در هاي مورد نياز و مناسب نابينايان و نيز ايجاد شبكه امانت بين كتابخانهاي جهت ارتقاء منابع مورد نياز و تنوع در خدمات اراي ه شده و ضروري به نظر ميرسد. سپاسگزاري از حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران كه نهايت همكاري در انجام تحقيق را داشتند و از مديريت محترم گروه كتابداري و اطلاعرساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات از كليه رؤساي انجمنها و كانونهاي نابينايان استانهاي مورد مطالعه آقايان عادل اكبري و علياكبر سالاري و خانمها وحيده اصلانينيا و آرام اسدي وكليه افرادي كه صميمانه در انجام اين تحقيق همكاري نمودند مراتب تشكر و قدرداني را اعلام ميكنيم. اين تحقيق حاصل پايان نامه آقاي حسن صياميان دانشجوي مقطع دكتري تخصصي كتابداري و اطلاعرساني دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران است. References 1. Beverley CA, Bath PA, Barber R. Can two established information models explain the information behaviour of visually impaired people seeking health and social care information? J Doc 007; 6(1): 9-.. Information needs for monitoring dental health and for planning local dental services. Community Dent Health 199; 9(1): Beverley CA, Bath PA, Booth A. Health information needs of visually impaired people: a systematic review of the literature. Health Soc Care Community 004; 1(1): Navidi F. Information seeking behavior in new and investigation of information seeking search environments. Scientific Communication Monthly Journal 007; 7(1): Patton MQ. Qualitative research and evaluation methods. rd ed. California: SAGE Publications; Sommer A. Global health, global vision. Arch Ophthalmol 004; 1(6): Resnikoff S, Pascolini D, Etya'ale D, Kocur I, Pararajasegaram R, Pokharel GP, et al. Global data on visual impairment in the year 00. Bull World Health Organ 004; 8(11):

9 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران 8. Mousavi MS, Jalali M. Familiarity with tools and visual aids for the blind. Mashhad: Beh Nashr; 004 (Persian). 9. Ghafari S, Kharamin F. The Survey of situation of services in public libraries to blind and visually impaired people in Mazandaran province. Scientific Communication Monthly Journal 010; 16(1): 1-9 (Persian). 10. Kharamin F, Siamian H. The Survey of Public Library Services for Visually Impaired and Blind in Public Libraries (Case Study: Mazandaran Province Librarians: Iran). International Conference on Future Information Technology IPCSIT. Vol 1. Singapore: IACSIT Press; NHS Executive. Information for Health: An Information Strategy for the Modern NHS London: NHS Executive; Adams A, Blandford A. Digital libraries' support for the user's' information journey'. Proceeding JCDL '05 Proceedings of the 5 th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. New York: ACM; Grills A, MacDonald A. An assessment of the pharmaceutical needs of the blind and partially sighted in Dumfries and Galloway. Pharm J 1997; 59(6959): Royal National Institute for the Blind. Ill Informed: The Provision of Accessible Health and Medical Information (RNIB). Am J Public Health Nations Health Epub 195/1/ Bruce I, Baker M. Access to written information: the views of 1,000 people with sight problems. London: RNIB; Welbourne A, Lifschitz S, Selvin H, Green R. A comparison of the sexual learning experiences of visually impaired and sighted women. J Vis Impair Blind 198; 77(6): Schnuth ML. Dental health education for the blind. Dent Hyg 1977; 51(11): Williamson K, Schauder D, Bow A. Information seeking by blind and sight impaired citizens: an ecological study. Inform Rese 000; 5(4): Duh J. Sexual knowledge of Taiwanese adolescents with and without visual impairments. J Vis Impair Blind 000; 94(6): Conley-Jung C, Olkin R. Mothers with visual impairments who are raising young children. J Vis Impair Blind 001; 95(1): Ahmed F, Cheeseman C, Rodin M. Why Can t YouSee Me? A Study into the Needs of People with Visual Impairment from Ethnic Communities Living in a London Borough. Tower Hamlets Social Services Department. London: Cole M, Cheeseman C. Understanding the needs of people from ethnic communities with visual impairments (draft report) Ryan B, McCloughan L. Our better vision: what people need from low vision services in the UK. London: RNIB; Lloyd B, Thornton P. Report to Age Concern: Views of older people on getting help when it is needed and on continuing to get around. York: Age Concern York; Steel J, Allwinkle J, Hunter R. Edinburgh and Lothians self-help group for visually impaired diabetic patients. Diabet Med 199; 9(): Etyaby N. Enjoying the blind media in Iran with an emphasis on written media (including books and periodicals) to Braille. Tehran: Allameh Tabatabaei University; School of Social Sciences, MSc thesis of Library and Informations Sciences, (Persian).

10 پژوهشي حسن صياميان و همكاران 7. Saberi M, Nikkhah Z. Citation analysis of Ph.D dissertations of library and information sciences of Isamaic Azad University. National Studies on Librarianship and Information Organization 009; 19(4): (Persian). 8. Besharati M. Survey of libraries and centers for visually impaired and blinds in Tehran [Iran]. National Studies on Librarianship and Information Organization 1999; 10(4): (Persian). 9. Steinerová J. Blind Library Users in Slovakia. Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius University Bratislava, Slovakia; Bigdeli Z. Services offered to handicapped students in the Iranian academic libraries. ICAL. 009 (Persian). 1. Khosravi S, Khosravi F. A Study on the Status of the Special Library for the Blind and Visually Impairedof the National Library of Iran and Proposing Solutions for Improving it. National Studies on Librarianship and Information Organization 010; 1(1): 6-76 (Persian).

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

زير گروه هاي سلول هاي

زير گروه هاي سلول هاي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 38-45 1392/ مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي 41-48 4 (پياپي (31 تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن مجله 2251-7286 شاپا سال هشتم شماره زمستان 90 ص ص پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي * مهدي نصيري احمد

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study was to test the direct and indirect

The purpose of this study was to test the direct and indirect Direct and indirect impact of attitude, locus of control, selfmanagement skills and soccial commences on drug use among at risk adolescents بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد كانون

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

يﺎ ﺦ ـﻫ ﺳﺎﭘ ﺎﺑ ﯽﺟوز ي هد ﺎﻫ اد ياﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ

يﺎ ﺦ ـﻫ ﺳﺎﭘ ﺎﺑ ﯽﺟوز ي هد ﺎﻫ اد ياﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ مجله علمی دانشگاه علم پزشکی سمنان- جلد 8 شماره پاییز 385 تعیین حجم نمنه درمطالعات جرشده * سیدمهدي ساداتهاشمی (Ph.D) راهب قربانی (Ph.D) بهرز کاهیی (Ph.D) ۱- دانشگاه علم پزشكي سمنان دانشكده پزشكي گره پزشكي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک

کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيويکم / تابستان 6951 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک تاريخ دريافت: 51/10/01 تاريخ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα