Health Information Needs of Blind people in Iran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Health Information Needs of Blind people in Iran"

Transcript

1 Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information Science, Faculty of Human & Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Department of Library and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Department of Library and Information Science, Faculty of Human & Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Received August 8, 01; Accepted September 1, 01) Abstract Background and purpose: In the 1 st century information society information has an important role in supporting and increasing health and social care. Public libraries and information centers enhance the level of knowledge by providing valuable information for people. However, enough information is not always available according to the needs of blind people. This study was conducted to investigate the health information needs of blind people in Iran. Materials and methods: This descriptive-analytic study was carried out among 84 blind people including 5 (65.6%) male and 1 (4.4%) female who were selected by multi-clustering method from ten provinces of Iran. The data was collected using a researcher made questionnaire that included demographic features, health information, and information sources, and then analyzed by statistical tests. Results: There was no significant difference between health information needs of blind people and their gender, age, marital status, level of education, job, treatment process, history of blindness in the family, time of blindness, province of residency, and living alone or with family. However, significant differences were found between health information needs of blind people and treatment, type of blindness and rural-urban residency. Conclusion: The results of this study could help the authorities in selecting, collecting and organizing the health information and disseminate them to the public libraries and information centers so that they could provide blind people with their required health information. Keywords: Needs assessment, information needs, health information needs, blind people, health promotion J Mazand Univ Med Sci 01; (9): 7-81 (Persian). 7

2 پژوهشي دوره بيست و دوم شماره 9 مهر سال (7-81) 191 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران چكيده 1 حسن صياميان محمد حسن زاده فاطمه نوشين فرد نجلا حريري سابقه و هدف: اطلاعات نقش مهمي در افزايش آگاهي و دانش افراد دارد. افراد براي كمك به بهبود سلامتي و تداوم آن نياز به اطلاعات دارند. اطلاعات نقش اساسي در كمك حمايت و افزايش مراقبت اجتماعي بهداشتي افراد به ويژه در جامعه اطلاعاتي در قرن 1 دارد. ازآغاز تمدن بشري اطلاعات و استفاده از آن يكي از پديدههاي مهم به شمار ميآيد. دسترسي به اطلاعات و اشاعه آن براي برنامهريزي در محدوده مراقبتهاي بهداشتي و اجتماعي امري مهم و ضروري است. با توجه به اينكه اطلاعات هميشه در دسترس و مطابق با نيازهاي گروههاي خاص به ويژه نابينايان نيست كتابخانههاي عمومي و مراكز اطلاع رساني همواره در راستاي تا مين نيازهاي اطلاعاتي گسترش فرهنگ ارتقاء علم و دانش مطرح هستند. اين مطالعه با هدف بررسي نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران انجام شده است. مواد و روشها: در يك مطالعه پيمايشي- تحليلي جهت بررسي از نابينايان كشور (10 استان) 84 نفر نابينا (5 نفر مرد (65/6 درصد) و 1 نفر زن (4/4 درصد)به روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب و نيازهاي اطلاعات بهداشتي آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه قسمت مشتمل بر مشخصات جمعيت شناسي نابينايان (10 مشخصه) و نيازهاي اطلاعات بهداشتي (16 سو ال) منابع اطلاعاتي مورد استفاده در (15 گويه) با مصاحبه ساختار يافته بررسي شد. سپس دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتهها: در اين مطالعه 84 نفر شامل بودند. بين نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان با توجه به جنسيت سن تا هل مدرك تحصيلي شغل مرحله درماني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي و نحوه زندگي (به تنهايي يا با خانواده) اختلاف معنيداري وجود ندارد بين نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان بهداشتي با توجه به تحت نظر پزشك بودن/ نبودن نوع ناتواني و محل سكونت (شهر- روستا) اختلاف معنيداري وجود دارد. استنتاج: نتايج اين پژوهش ميتواند به مسي ولان و مديران در برنامهريزي جهت انتخاب گردآوري سازماندهي اطلاعات بهداشتي و اراي ه آنها دركتابخانهها و مراكز اطلاعرساني كمك نمايد تا اطلاعات بهداشتي را در قالب مورد نياز آنها به روز نموده و در تا مين نيازهاي اطلاعات بهداشتي آنان كمك مو ثر و شاياني نمايد. واژه هاي كليدي: نيازسنجي نيازهاي اطلاعاتي اطلاعات بهداشتي نابينايان ارتقاء سطح سلامت مقدمه اطلاعات نقش مهمي در افزايش آگاهي و دانش افراد دارد. افراد براي كمك به بهبود سلامتي و تداوم آن نياز به اطلاعات دارند. اطلاعات نقش اساسي در كمك حمايت و افزايش مراقبت اجتماعي بهداشتي افراد به مو لف مسي ول: حسن صياميان- تهران: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1. دانش آموخته دوره دكتري تخصصي كتابداري و اطلاع رساني دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران. گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تربيت مدرس تهران ايران. گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران تاريخ دريافت : 191/5/18 تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 191/5/8 تاريخ تصويب : 191/6/11

3 ) نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران ويژه در جامعه اطلاعاتي در قرن 1 دارد( 1- ). با رشد اطلاعات الكترونيكي و در دسترس بودن روز افزون اطلاعات بهداشتي ايده "بيمار مطلع" مهمتر شده است. از طرف ديگر رويكرد به سمت اراي ه اطلاعات به موقع با كيفيت قابل دسترس قابل فهم قابل اطمينان و مرتبط براي بيماران و مراقبت كنندگان منجر به پيشرفت شده است( 4 ). طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني افراديكه ديد (/60) 0/400 يا كمتر داشته باشند (ديد با اصلاح) نابينا ناميده ميشوند. طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت در هر 5 ثانيه يك نفر در دنيا نابينا ميشود. با روند كنوني و بدون مداخلات قابل مو ثر پيشبيني ميشود كه تعداد نابينايان تا سال 00 به 76 ميليون برسد( 5-7 ). در ايران نيز جمعيت نابينايان حدود 1 درصد كل جمعيت تخمين زده شده است( 8 با توجه به آمار كسب شده از سازمان بهزيستي كل كشور در تاريخ 190// تعداد نابينايان خيلي شديد 1989 نفر 6915 نفر زن و نفر مرد بوده است. به عبارتي حدود 0/0 درصد كل جمعيت ايران را نابينايان تشكيل ميدهند كه نياز به دريافت خدمات ويژه هستند. نظامهاي اطلاعاتي نتوانستهاند نقش اساسي در زمينه اراي ه خدمات ويژه به نابينايان ايفاء نمايند. از طرفي بيشتر كتابخانهها و مراكز اطلاع رساني به دلايل مختلفي از جمله عدم برخورداري از تجهيزات خاص نابينايان و نيروهاي متخصص كتابدار نقش اساسي در زمينه خدمات ويژه به نابينايان و كم بينايان را به خوبي ايفاء ننمودهاند( 9-10 ). بنابراين خدمات اطلاع رساني مناسب به اين قشر از جامعه در صورت شناخت دقيق نيازهاي اطلاعات بهداشتي آنها ميسر است. بديهي است افراد با آسيب بينايي معمولا نياز به اطلاعات و خدمات بهداشتي بيشتري نسبت به كل جامعه دارند( 11 ). تحقيقات پيشين اهميت عوامل موقتي را روي درك نيازهاي اطلاعات در حال تغيير كاربران برجسته ميكرد( 1 ). وجه تمايز اين تحقيق نسبت به مطالعات گذشته اين است كه در تحقيقات گذشته تا كيد بر خدمات كتابخانهها به نابينايان و ميزان استفاده از منابع كتابخانه منعكس شده بود درحاليكه در اين تحقيق علاوه بر بررسي موارد فوق تا كيد بر نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان است. نيازهاي اطلاعاتي هر فرد يا جامعه بايد به درستي شناسايي و براي تهيه و تا مين آنها به دقت برنامهيزي شود تا از اتلاف وقت افزايش هزينه و انباشت اطلاعات نامرتبط جلوگيري شود. بنابراين ميتوان گفت كه نخستين اصل در فرآيند اطلاعرساني نيازسنجي اطلاعات يا شناسايي دقيق نيازهاي اطلاعات بهداشتي كاربران است كه يكي از وظايف خطير متخصصان حوزه كتابداري و اطلاعرساني ميباشد. دسترسي به اطلاعات و اراي ه آن براي كاهش نابرابريهاي بهداشتي در مراقبتهاي بهداشتي و اجتماعي مهم است. اطلاعات هميشه در دسترس و مطابق با نيازهاي گروه هاي خاص نميباشد. يكي از اين گروههاي خاص افراد با آسيب بينايي هستند( ). ابعاد اين مشكلات شامل عدم شناخت نيازهاي اطلاعات بهداشتي عدم آگاهي منابع و بهره گيري از منابع و قالبهاي مورد نياز نبود كتابدار يا كتابداران متخصص عدم وجود برگهدانهايي با خط بريل و فهرست بريل يا ساير رسانه هاي نوين و عدم اجراي دورههاي حين خدمت براي كساني كه مسي وليت خدمات به نابينايان را به عهده دارند كمبود منابع كافي در زمينه هاي بهداشتي و كمبود ابزار فناوريهاي اطلاعات ) نرم افزاري و سخت افزاري) ميباشد. با توجه به اينكه تاكنون در زمينه نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان در سطح كشور به صورت جامع تحقيقي انجام نشده است و در ساير كشورها نيز به صورت جامع و در تمام ابعاد نبوده است شناخت نيازها در كسب اطلاعات بهداشتي و مشكلات موجود ميتواند به بهبود و اصلاح شيوههاي اطلاع رساني و اراي ه خدمات مناسب به آنها كمك كند و بستري مناسب براي ايجاد كتابخانه ملي ويژه نابينايان در سطح 4

4 پژوهشي حسن صياميان و همكاران كشور باشد. نتايج اين تحقيق م ي تواند زمينه تغييرات اساسي در چگونگي خدمات رساني به اين قشر از جامعه باشد. بخش جدايي ناپذير از انجام مراقبتهاي بهداشتي اراي ه اطلاعات مورد نياز بيماران بهويژه نابينايان است. مطالعه در زمينه شناسايي و سنجش ميزان نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان بر تشخيص نوع اطلاعات و اولويتبندي آنها تا كيد ميكند. بين ويژگيهاي فردي (جنس سن وضعيت تا هل مدرك تحصيلي شغل تحت نظر پزشك بودن/ نبودن مرحله درماني نوع ناتواني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي نحوه زندگي (به صورت تنها يا با خانواده) و محل سكونت (شهر يا روستا) نابينايان با نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي آنان اختلاف معنيداري وجود دارد. بنابراين تحقيق حاضر با هدف سنجش نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان در ايران است. مواد و روشها روش تحقيق روش پيمايشي- تحليلي است. در اين پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه با سو الات باز و بسته و به صورت ليكرت طراحي شده كه با مطالعه متون و هماهنگي افراد متخصص بر اساس اهداف تحقيق تهيه شده است ميباشد روايي آن با استفاده از نظرات متخصصان بهدست آمد و شامل اطلاعات جمعيت شناسي و پرسشهايي در باره نيازهاي اطلاعات بهداشتي و رفتارهاي اطلاعاتي (نحوه دسترسي به اطلاعات قالب اطلاعاتي مورد استفاده ميانگين استفاده از وقت در استفاده از منابع اطلاعاتي شرايط مورد انتظار از خدمات كتابخانهها و ميز نا آشنايي با تجهيزات و فناوري) است. معيار مطالعه كليه افراد نابينا با معلوليت بينايي خيلي شديد است كه تحت پوشش مراكز بهزيستي تحت سازمان بهزيستي كشور نام نويسي هستند. حجم نمونه با توجه به آمار كسب شده از سازمان بهزيستي كل كشور در تاريخ 191// تعداد نابينايان خيلي شديد 1989 نفر 6915 نفر زن و جدول كرجسي مورگان 84 نفر مرد بودند كه بر اساس نفر 5 نفر (65/6 درصد) مرد و 1 نفر (4/4 درصد) زن و از نوع سهميهاي 10 استان كه به روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدهاند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه ساختار يافته است. پرسشنامه در بخش طراحي گرديد. بخش اول) شامل 1 سو ال مربوط به ويژگيهاي فردي (جنس سن وضعيت تا هل مدرك تحصيلي شغل تحت نظر پزشك بودن/ نبودن مرحله درماني نوع ناتواني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي نحوه زندگي(به صورت تنها يا با خانواده) و محل سكونت (شهر يا روستا) بخش دوم) نيازهاي اطلاعات بهداشتي و منابع اطلاعات مورد استفاده نابينايان است. نيازهاي اطلاعات بهداشتي شامل 16 گويه وبخش سوم) منابع اطلاعاتي در 15 گويه تدوين شده است. براي امتيازدهي به پاسخهاي نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان از امتيازهاي 1 تا 5 به ترتيب امتياز "بسيار كم" نمره 1 "كم" نمره "متوسط" نمره "زياد" نمره 4 و بسيار زياد" نمره 5 داده شد. براي امتيازدهي به پاسخ هاي منابع اطلاعاتي از امتيازهاي 1 تا به ترتيب امتياز "كم" نمره 1 "متوسط" نمره و "زياد" نمره داده شد. از آن جا كه پرسشنامه استانداردي براي سنجش متغيرهاي موجود در تحقيق وجود نداشت محقق با مطالعه وسيع در مباني نظري و تجربي و با هماهنگي افراد متخصص براساس اهداف پژوهش پرسشنامه محقق ساخته را تهيه نموده است پس از تا ييد طرح تحقيقاتي با رعايت ملاحظات موازين اخلاقي و پس از اخذ معرفي نامه از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران به استانهاي منتخب تحقيق كتابخانه هاي عمومي و مراكز بهزيستي انجمنها و كانونهاي كم بينايان و نابينايان مراجعه نموده پس از هماهنگي با مسي ولين و توضيح اهداف مطالعه به نابينايان 5

5 و 0 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران و كسب رضايت مبني بر تمايل آنان به شركت در پژوهش و اطمينان دادن به آنها در مورد محرمانه ماندن اطلاعات و اين كه اراي ه نتايج صرفا جهت پوشش اهداف و سو الات تحقيق و رعايت اصول اخلاقي در استفاده از منابع و پژوهشها ميباشد پرسشنامه براي آنان قراي ت و پاسخ نامه تكميل شد. براي سنجش ميزان پايايي ابزار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. از نرم افزار SPSS 17 مقدار ضريب پايايي نيازهاي اطلاعات بهداشتي 0/9 به دست آمد كه در سطح قابل قبولي است. دادهها با استفاده از اين نرمافزار براي تجزيه و تحليل از روشهاي موجود در آمار توصيفي به ويژه شاخص مركزي (ميانگين) و در آمار استنباطي چون مقدار z محاسبه شده براي متغيرهاي نيازهاي اطلاعات بهداشتي /040 و داراي سطح معنيداري 001/ مع ين سطح داري آن كمتر از 0/05 بوده چون توزيع اين متغير از توزيع نرمال متفاوت بوده از آزمونهاي ناپارامتريك استفاده شد. براي معنيدار بودن يا نبودن فرضيات مطرح شده موردهاي: جنس تا هل تحت نظر پزشك بودن/ نبودن نوع ناتواني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده نحوه زندگي (به تنهايي يا با خانواده) و محل سكونت (شهر يا روستا) از آزمون ناپارامتري U من ويتني و براي فرضيههاي مطرح شده شامل گروههاي سني مدرك تحصيلي نوع شغل زمان نابينايي و استان محل زندگي نابينايان از آزمون ناپارامتري كروسكال واليس استفاده شده است. يافتهها با توجه به نتايج حاصل از آزمون U منويتني و آزمون كروسكالواليس از آنجا يي كه سطح معنيداري در تمامي موارد (جنسيت سن تا هل مدرك تحصيلات شغل مرحله درماني سابقه يا عدم سابقه نابينايي در خانواده زمان نابينايي استان محل زندگي و نحوه زندگي (به صورت تنها يا با خانواده) از 0/05 بزرگتر است بنابراين بين نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان با توجه به متغيرهاي فوق اختلاف معنيداري وجود ندارد. با توجه به نتايج حاصل از آزمون u من ويتني و آزمون كروسكالواليس از آنجاييكه سطح معنيداري در تمامي موارد (تحت نظر پزشك بودن/ نبودن نوع ناتواني و محل سكونت (شهر- روستا) از 0/05 كمتر است بنابراين بين نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان بهداشتي با توجه به متغيرهاي فوق اختلاف معنيداري وجود دارد. بيشترين تعداد نابينايان 49 نفر ( 64/8 درصد) با ميانگين (4/8) گويه» دستيابي به زندگي سالم «گزينه بسيار زياد را انتخاب كردند و كمترين تعداد 100 نفر 6/04) درصد) با ميانگين /8 گويه» مزايا و معايب روش هاي درمان «گزينه بسيار زياد را انتخاب كردند (جدول شماره 1). جدول شماره 1: توزيع و درصد فراواني نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان رديف گويه بسيار كم كم تا حدي زياد بسيار زياد ميانگين و انحراف معيار ميانگين رتبه ها 8/68 /84±1/1 (0/99)119 (9/84)15 (17/45)67 (5/1)0 (6/51)5 1 كنترل و مديريت بيماري 8/11 /7±1/098 (5/78)99 (40/6)156 (19/5)75 (8/85)4 از عوارض جانبي داروهاي تجويزي 0(5/1) 8/1 /66±1/6 (7/76)145 (/66)87 (18/)70 (10/16)9 (11/0)4 خبرهاي خوب در باره بيماري 9/09 /95±1/05 (4/64)1 (9/)151 (16/67)64 (4/95)19 4 كسب فعالانه اطلاعات در حوزه بيماري 17(4/4) 9/18 /97±1/01 (4/8)1 (9/06)150 (0/05)77 (/08)8 (4/4)17 5 روش هاي درمان اين بيماري 8/97 /9±0/96 (7/60)106 (18.48)185 (16/67)64 (/91)15 (/65)14 6 رژيم غذايي متناسب بيماري 7/7 /66±1/1 (/70)91 (9/84)15 (19/79)76 (1/4)47 7 اطلاعات ساير مدل هاي درماني 17(4/4) 7/96 /64±1/17 (1/5)8 (48/96)188 (9/11)5 (1/0)50 (7/55)9 8 فوايد مورد انتظار از درمان 8/14 /7±1/14 (5/6)97 (4/75)168 (18/49)71 (/91)15 (8/59) 9 تست هاي آزمايشگاهي خود 11/46 4/8±1/0 (64/8)49 (18/8)7 (7/8)0 (6/5)5 (/08)8 10 دستيابي به زندگي سالم 8/17 /7±1/18 (0/1)116 (4/8)1 (0/1)78 (7/81)0 (7/9)8 11 اطلاعات حمايتي و رواني 7/05 /8±1/4 (6/04)100 (4/74)95 (4/)9 (11/46)44 1 مزايا و معايب روش هاي درمان 5(1/54) 7/4 /55±1/6 (9/69)114 (5/5)98 (/9)88 (14/)55 (7/55)9 1 مكانهاي مراقبتي 9/66 4/07±1/0 (41/15)158 (7/4)14 (11/46)44 (8/07)1 (/08) 8 14 بهبودي بيماري 8/46 /8±1/09 (0/99)119 (5/4)16 (/44)90 (4/69)18 (5/47)1 15 كنار آمدن با بيماري 7/80 /7±1/1 (7/08)104 (1/77)1 (9/17)11 (8/) (/65)14 16 اطلاعات عمومي بهداشتي 6

6 پژوهشي حسن صياميان و همكاران ازآنجاييكه امتياز حاصله كمترين 5 و بيشترين امتياز 80 بوده است بنابراين براي جمعبندي ميزان اطلاعات بهداشتي مورد نياز از تقسيمبندي خيلي كم (5-8) كم (9-5) زياد (5-66) و خيلي زياد (67-80) استفاده شد (جدول شماره ). جدول شماره : ميزان نيازهاي اطلاعات بهداشتي مردان و زنان نابينا در ايران نياز اطلاعات بهداشتي خيلي كم كم زياد خيلي زياد جمع جنس مرد تعداد(درصد) (4)10 زن تعداد(دصد) (1/5) جمع تعداد(درصد) (/1)1 (8/6) (60/9)4 (7/)105 (100)84 (10/6)14 (65/)86 (/7)0 (100)1 (7/5)19 (58/7)148 (9/8)75 (100)5 با توجه به سو الات 16 گانه اطلاعات بهداشتي اكثريت افراد مورد بررسي 4 نفر (60/9 درصد) به اطلاعات بهداشتي "زياد" (58/7 درصد مرد و 65/ درصد زن) و 1 نفر (/1 درصد) "خيلي كم " به اطلاعات بهداشتي (4 درصد مرد و 1/5 درصد)نياز داشتند (جدول شماره ). بيشترين منبع اطلاعاتي مورد استفاده نابينايان 7 نفر (70/8 درصد) از" بريل " 184 نفر (47/9) از "خانواده" 4 نفر (6 درصد) از "راديو و تلويزيون" بوده و كمترين منبع اطلاعاتي مورد استفاده نابينايان 104 نفر( 7/1 درصد) از "مجله سپيد" 88 نفر (/9 درصد) از "شركت در همايش وكنگرهها" از 1 نفر (4/4 درصد) از "تلفن/ تلفن همراه " بود (جدول شماره ). پاسخدهندگان راهنمايي كتابداران براي تا مين نياز اطلاعاتي از خدمات كتابخانهاي يا مركز اطلاعرساني را با ميانگين و انحراف معيار /0±0/8 را زير متوسط اننتخاب كردند و ميزان رضايت از خدمات كتابخانه ها و مراكز اطلاعرساني را با ميانگين و انحراف معيار /6 ± 1/ بيش ازحد متوسط اعلام كردند. مقدار آزمون χ محاسبه شده با آزمون كروسكال واليس و سطح معنيداري آن برابر با = /58 χ و 0/764= p ميباشد كه نشان دهنده اين است كه نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان در مشاغل مختلف يكسان است. بحث با توجه به سو الات 16 گانه اطلاعات بهداشتي اكثريت افراد مورد بررسي 4 نفر (60/9 درصد) به اطلاعات بهداشتي "زياد" (58/7 درصد مرد و 65/ درصد زن) و 1 نفر (/1 درصد) "خيلي كم " به اطلاعات بهداشتي (4 درصد مرد و 1/5 درصد) نياز جدول شماره : توزيع فراواني و درصد منابع اطلاعاتي مورد استفاده نابينايان در ايران رديف منابع اطلاعات نابينايان منبع كم تعداد(درصد) متوسط تعداد(درصد) زياد تعداد (درصد) ميانگين /66 (70/8)7 (4)9 (/5)0 بريل 1 1/84 (/1)17 (17/7)68 (49/)189 منابع رسمي كتابخانهها و مراكز اطلاعرساني 1/75 (7/1)104 (0/6)79 (5/)01 مجله سپيد /14 (47/9)184 (18/)70 (/9)10 خانواده 1 1/94 (45/)174 (/1)1 (51/6)198 دوستان /07 (7/5)144 (1/5)11 (1)119 افراد نابينا 1/90 (7)14 (16/1)6 (46/9)180 منابع غير رسمي خطابهها و سخنرانيها 4 1/78 (9/7)114 (18/)70 (5/1)00 پزشك معالج 5 1/60 (4/7)95 (10/4)40 (64/8)49 پرستار و كادر درماني 6 1/81 (/9)88 (5/)15 (41/9)161 شركت در همايش ها و كنگره ها 7 /45 (6)4 (19)7 (18)69 راديو و تلويزيون 1 /9 (51/8)199 (5/7)17 (1/5)48 اينترنت /01 (8)146 (5/)97 (6/7)141 منابع رسانه هاي گروهي رايانه /07 (7)14 (/8)16 (0/)116 شنيداري(گويا 4 /01 (4/4)1 (/)14 (/)18 تلفن/تلفن همراه 5 7

7 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران داشتند. در اين تحقيق نابينايان به اطلاعات بهداشتي نياز داشتند كه با نتايج يافته هاي Grills مو سسه ملي سلطنتي نابينايان انگلستان و همكاران (001) هم خواني دارد( 1-15 ). و همكاران (1997) (1998) و Bruce يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه 5/78 درصد نابينايان ميخواستند از عوارض جانبي داروهاي تجويزي در درمان بيماري خود اطلاع داشته باشند كه اين با نتايج يافته هاي Grills و همكاران (1997) مو سسه ملي سلطنتي نابينايان انگلستان (1998) و Bruce و همكاران (001) همخواني دارد( 1-15 ). اما متا سفانه اكثر داروها در ايران داراي برچسب بريل و يا سيستمهاي نوين آنتنهاي فركانس راديويي نيستند كه اين امر موجب وابستگي بيشتر نابينايان به ديگران ميشود بنابراين به منظور جلوگيري از خطاهاي دارويي و كم نمودن وابستگي نابينايان به ساير افراد استفاده از برچسب هاي بريل و فناوريهاي نوين هنگام تحويل دارو به نابينايان از ضروريات است. نتايج بهدست آمده از پژوهش نشان داد كه نابينايان براي دستيابي به زندگي سالم به اطلاعات نياز دارند كه با مطالعاتي كه توسط Williamson (1977) Schnuth (198) Welbourne و همكاران (000) Duh (000) و Conley-Jung (001) انجام گرفت همخواني دارد (16-0). بنابراين اطلاع رساني دقيق و بيشتر چه از طريق منابع رسمي و غير رسمي و به ويژه رسانههاي گروهي ضروري به نظر ميرسد. يافتههاي تحقيق نشان داد كه بيشترين منبع غير رسمي براي دريافت اطلاعات بهداشتي نابينايان خانواده بوده در صورتيكه درتحقيقات Cole 1991 Ahmed و همكار 1998 Ryan و همكار (1999) Lloyd و همكار 1998 و Steel و همكاران (199) منبع اطلاعاتي آنها پزشك بوده است( 1-5 ). علت همخواني اين تحقيق ميتواند بهخاطر در دسترس بودن خانواده باشد و نوع زندگي با خانواده ميتواند سلامت روحي و رواني نابينايان را بهتر كند. مطالعه حاضر نشان داد كه بين نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان بر حسب مع ين نحوه زندگي (به صورت تنها و با خانواده) آنان تفاوت داري وجود دارد و نتايج تحقيق Beverley نيز تا ثير نحوه زندگي نابينايان بر اولويتهاي اطلاع يابي نابينايان را تا ييد ميكند( ). نتايج حاكي از آن است كه پاسخ دهندگان بيشترين وقت خود را از راديو و تلويزيون استفاده كردند. اين نتيجه با يافتههاي مطالعه اطيابي (177) همسو بوده كه بيان ميدارد 87/ درصد نابينايان راديو گوش ميكنند( 6 ). نتايج تحقيق نشان داد كه "بريل" پر استفاده ترين منبع اطلاعات رسمي است كه نابينايان استفاده ميكنند كه اين نتيجه با يافتههاي مطالعه اطيابي (177) همسو بوده كه بيان كتاب بريل را مطالعه م ي ميدارد كه بيش از نيمي از نابينايان شخصا كنند( 6 ). در صورتيكه در تحقيق نوشين فر (190) "منابع گويا" و پس از آن بريل بيشترين منبع مورد استفاده كاربران نابينا و كم بينا آورده شده است( 7 ) لا. زم به ذكر است كه در طبقه بندي منابع اطلاعاتي براي افراد معمولي در دو طبقه منابع اطلاعاتي رسمي و منابع اطلاعاتي غير رسمي و در منابعي خيلي كم به سه دسته منابع اطلاعاتي اشاره شده كه علاوه بر دو طبقه فوق طبقه سوم نيز مطرح شده است. حال آنكه در اين تحقيق به سه طبقه بندي جديد ويژه نابينايان (منابع رسمي منابع غيررسمي و رسانههاي گروهي) اشاره شده است كه اين طبقات براي اولين بار در جهان براي نابينايان مطرح ميشود و در تحقيقات گذشته نيامده است. زيرا فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي نابينايان را به اطلاعات به روش سنتي مستقلتر غنيتر و سريعتر مينمايد زيرا دسترسپذيري راديو و تلويزيون و سرگرمكننده بودن و هم چنين آموزنده براي نابينايان بيشتر است. بنابراين تامين نيازهاي اطلاعات بهداشتي بر اساس نياز و تقاضاي نابينايان از ضروريات است كه بدين طريق ميتوان در انتخاب منابع سازماندهي اطلاع رساني و اشاعه آن به جامعه نيازمند با روشهاي جديد اطلاع رساني برنامهريزي نمود. نتايج تحقيق حاضر مبين آن است كه پاسخدهندگان بيشترين 8

8 پژوهشي حسن صياميان و همكاران رضايت خود را از خدمات كتابخانه و مراكز اطلاع رساني بيش از حد متوسط اعلام كردند. اين نتايج برخلاف نتايج تحقيقات بشارتي (178) ضيايي و همكاران (184) Steinerova (005) بيگدلي (188) غفاري و همكاران (189) و خسروي و همكاران (189) بوده است كه ميزان رضايت مراجعان نابينا و كم بينا را كم گزارش كردهاند( 8-1 9). تحقيق نشان داد كه از بين منابع رسانه هاي گروهي "اينترنت" بعد از "راديو و تلويزيون" بيشترين استفاده نابينايان بوده است. با عنايت به اينكه دسترسي به اينترنت و نحوه استفاده از آن براي نابينايان با افراد عادي متفاوت است و از آنجاييكه با توجه به رسمالخط فارسي نياز به نرمافزارهاي خاص به زبان فارسي دارد. بنابراين با توجه به گران بودن آن تهيه براي نابينايان مشكل است. تحليل دادهه يا تحقيق نشان داد نيازهاي اطلاعاتي بهداشتي نابينايان بر اساس شغل متفاوت نبوده و يكسان است. Beverley شاغل يا بيكار بودن را بر اولوي ت م ي هاي اطلاعيابي فردي نابينايان تا ثيرگذار داند( ). از آنجاييكه در ايران مشاغل ثابتي از جمله تلفنچي برايشان در نظر گرفته شده بهعبارتي از تنوع شغلي برخوردار نيستند بنابراين شغل نميتواند ق بال تا ثير چنداني در نيازهاي اطلاعاتي نابينايان داشته باشد. لذا با عنايت به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر ميتوان گفت كه تجهيز كتابخانهها به منابع اطلاعاتي در هاي مورد نياز و مناسب نابينايان و نيز ايجاد شبكه امانت بين كتابخانهاي جهت ارتقاء منابع مورد نياز و تنوع در خدمات اراي ه شده و ضروري به نظر ميرسد. سپاسگزاري از حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران كه نهايت همكاري در انجام تحقيق را داشتند و از مديريت محترم گروه كتابداري و اطلاعرساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات از كليه رؤساي انجمنها و كانونهاي نابينايان استانهاي مورد مطالعه آقايان عادل اكبري و علياكبر سالاري و خانمها وحيده اصلانينيا و آرام اسدي وكليه افرادي كه صميمانه در انجام اين تحقيق همكاري نمودند مراتب تشكر و قدرداني را اعلام ميكنيم. اين تحقيق حاصل پايان نامه آقاي حسن صياميان دانشجوي مقطع دكتري تخصصي كتابداري و اطلاعرساني دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران است. References 1. Beverley CA, Bath PA, Barber R. Can two established information models explain the information behaviour of visually impaired people seeking health and social care information? J Doc 007; 6(1): 9-.. Information needs for monitoring dental health and for planning local dental services. Community Dent Health 199; 9(1): Beverley CA, Bath PA, Booth A. Health information needs of visually impaired people: a systematic review of the literature. Health Soc Care Community 004; 1(1): Navidi F. Information seeking behavior in new and investigation of information seeking search environments. Scientific Communication Monthly Journal 007; 7(1): Patton MQ. Qualitative research and evaluation methods. rd ed. California: SAGE Publications; Sommer A. Global health, global vision. Arch Ophthalmol 004; 1(6): Resnikoff S, Pascolini D, Etya'ale D, Kocur I, Pararajasegaram R, Pokharel GP, et al. Global data on visual impairment in the year 00. Bull World Health Organ 004; 8(11):

9 نيازهاي اطلاعات بهداشتي نابينايان ايران 8. Mousavi MS, Jalali M. Familiarity with tools and visual aids for the blind. Mashhad: Beh Nashr; 004 (Persian). 9. Ghafari S, Kharamin F. The Survey of situation of services in public libraries to blind and visually impaired people in Mazandaran province. Scientific Communication Monthly Journal 010; 16(1): 1-9 (Persian). 10. Kharamin F, Siamian H. The Survey of Public Library Services for Visually Impaired and Blind in Public Libraries (Case Study: Mazandaran Province Librarians: Iran). International Conference on Future Information Technology IPCSIT. Vol 1. Singapore: IACSIT Press; NHS Executive. Information for Health: An Information Strategy for the Modern NHS London: NHS Executive; Adams A, Blandford A. Digital libraries' support for the user's' information journey'. Proceeding JCDL '05 Proceedings of the 5 th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. New York: ACM; Grills A, MacDonald A. An assessment of the pharmaceutical needs of the blind and partially sighted in Dumfries and Galloway. Pharm J 1997; 59(6959): Royal National Institute for the Blind. Ill Informed: The Provision of Accessible Health and Medical Information (RNIB). Am J Public Health Nations Health Epub 195/1/ Bruce I, Baker M. Access to written information: the views of 1,000 people with sight problems. London: RNIB; Welbourne A, Lifschitz S, Selvin H, Green R. A comparison of the sexual learning experiences of visually impaired and sighted women. J Vis Impair Blind 198; 77(6): Schnuth ML. Dental health education for the blind. Dent Hyg 1977; 51(11): Williamson K, Schauder D, Bow A. Information seeking by blind and sight impaired citizens: an ecological study. Inform Rese 000; 5(4): Duh J. Sexual knowledge of Taiwanese adolescents with and without visual impairments. J Vis Impair Blind 000; 94(6): Conley-Jung C, Olkin R. Mothers with visual impairments who are raising young children. J Vis Impair Blind 001; 95(1): Ahmed F, Cheeseman C, Rodin M. Why Can t YouSee Me? A Study into the Needs of People with Visual Impairment from Ethnic Communities Living in a London Borough. Tower Hamlets Social Services Department. London: Cole M, Cheeseman C. Understanding the needs of people from ethnic communities with visual impairments (draft report) Ryan B, McCloughan L. Our better vision: what people need from low vision services in the UK. London: RNIB; Lloyd B, Thornton P. Report to Age Concern: Views of older people on getting help when it is needed and on continuing to get around. York: Age Concern York; Steel J, Allwinkle J, Hunter R. Edinburgh and Lothians self-help group for visually impaired diabetic patients. Diabet Med 199; 9(): Etyaby N. Enjoying the blind media in Iran with an emphasis on written media (including books and periodicals) to Braille. Tehran: Allameh Tabatabaei University; School of Social Sciences, MSc thesis of Library and Informations Sciences, (Persian).

10 پژوهشي حسن صياميان و همكاران 7. Saberi M, Nikkhah Z. Citation analysis of Ph.D dissertations of library and information sciences of Isamaic Azad University. National Studies on Librarianship and Information Organization 009; 19(4): (Persian). 8. Besharati M. Survey of libraries and centers for visually impaired and blinds in Tehran [Iran]. National Studies on Librarianship and Information Organization 1999; 10(4): (Persian). 9. Steinerová J. Blind Library Users in Slovakia. Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius University Bratislava, Slovakia; Bigdeli Z. Services offered to handicapped students in the Iranian academic libraries. ICAL. 009 (Persian). 1. Khosravi S, Khosravi F. A Study on the Status of the Special Library for the Blind and Visually Impairedof the National Library of Iran and Proposing Solutions for Improving it. National Studies on Librarianship and Information Organization 010; 1(1): 6-76 (Persian).

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations

ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations ICT use and literature courses in secondary Education: possibilities and limitations Papakonstantinou Paraskevi 1st Gymnasium of Artemis Eastern Attica parkpap@gmail.com Abstract The present research paper

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Παναγιώτα Κουρίδου Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα