Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 18 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ / πρόσκληση του ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΚΟΥΜΑΡΑ ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,.Σ. ««4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,.Σ. ««5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,.Σ. ««6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,.Σ. ««ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,.Σ. ««ΑΠΟΦΑΣΗ 467 Ο ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 5 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 6, που αφορά την έγκριση της απογραφής των πρώην ΝΠ ΗΚΕΠΑ & ΗΚΕΠΑΚΑ. Αφού θέτει υπ όψιν της Επιτροπής το υπ αριθµ / έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (114 /Α ΦΕΚ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» 2. Την υπ αρ / απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η. «Καθορισµός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων των δήµων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α )» 1

2 3. Την υπ αρ. 570/2013 απόφαση ηµάρχου µε την οποία συστήθηκε η επιτροπή απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηµατικών διαθεσίµων των καταργηθέντων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ΗΚΕΠΑ και ΗΚΕΠΑΚΑ σας διαβιβάζουµε προς έγκριση την απογραφή των καταργηθέντων ΝΠ, ηµοτικού Κέντρου Πολιτισµού και Άθλησης ( ΗΚΕΠΑ) και ηµοτικού Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΗΚΕΠΑΚΑ)» Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, Η Οικονοµική Επιτροπή Αποφασίζει Οµόφωνα Α. έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 6,του Ν. 3852/2010 Β. Εγκρίνει την απογραφή των καταργηθέντων ΝΠ, ηµοτικού Κέντρου Πολιτισµού και Άθλησης ( ΗΚΕΠΑ) και ηµοτικού Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΗΚΕΠΑΚΑ) και έχει ως κατωτέρω: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Ν.Π... ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ - Η.ΚΕ.ΠΑ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ & ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α ΤΗΣ 11/11/2013 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Εισαγωγή Ια. ηµιουργία των Ν.Π.. «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Ιβ. Κατάργηση των ανωτέρων Ν.Π.. Ιγ. Σύσταση επιτροπής απογραφής Ιδ. ιαδικασία πραγµατοποίησης της απογραφής έναρξης Ιε. Στοιχεία βάσει των οποίων συντάχθηκε η απογραφή ΙΙ. Καταγραφή και αποτίµηση των παγίων στοιχείων καθώς και κάθε µορφής πάγιας και µακροπρόθεσµης επένδυσης του νοµικού προσώπου ΙΙΙ. Τεχνικά έργα των νοµικών προσώπων IV. Συµµετοχές και τίτλοι του νοµικού προσώπου V. Η καταγραφή και η αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και ο τρόπος αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε VI. Η καταγραφή και αποτίµηση των απαιτήσεων VII. Η καταµέτρηση των χρηµατικών διαθεσίµων VIII. Χρεόγραφα IX. Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου ΙΧα. Οι οφειλές των Νοµικών Προσώπων προς τρίτους (προµηθευτές, εργολάβους, πιστωτές, προσωπικό κλπ). ΙΧβ. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπογραφείσες συµβάσεις που δεν έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί ΙΧγ. Κρατήσεις. Αναλυτική κατάσταση για ποσά που κρατήθηκαν από τρίτους και οφείλονται X. Επιχορηγήσεις XI. Προσφυγές-εκκρεµείς δίκες και ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις XII. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 3

4 Ι. Εισαγωγή : Ια. ηµιουργία των Ν.Π.. «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/10, κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει είτε δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή, εναλλακτικά, εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Το ηµοτικό Συµβούλιο Ιλίου, κατ εφαρµογή της ως άνω διάταξης, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες : 1. Τη συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Ιλίου» και «ΑΟ Ιλίου» και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου στο ήµο Ιλίου µε την επωνυµία «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης Η.ΚΕ.ΠΑ» 2. Τη συγχώνευση των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Ιλίου» και «ΚΑΠΗ ήµου Ιλίου» και τη σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου στο ήµο Ιλίου µε την επωνυµία «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Τα νέα νοµικά πρόσωπα που δηµιουργήθηκαν από τις συγχωνεύσεις, υποκατέστησαν αυτοδικαίως τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους, εξοµοιούµενα µε καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικα µέρη είναι νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νοµικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νοµικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. Ιβ. Κατάργηση των ανωτέρω Ν.Π.. Με την υπ. αρ. 338/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2853/ τεύχος Β, τα ως άνω Ν.Π.. του ήµου Ιλίου καταργήθηκαν και απορροφήθηκαν από το ήµο Ιλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωµάτωση των οικονοµικών δεδοµένων των νοµικών προσώπων του ήµου είναι η σύνταξη της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηµατικών τους διαθεσίµων. Ιγ. Σύσταση επιτροπής απογραφής Λόγω της εφαρµογής διπλογραφικού συστήµατος και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου «Απογραφή και Αποτίµηση Ενάρξεως» του Π.. 315/99, επιβάλλεται η διενέργεια, η σύνταξη και η έγκριση από το δηµοτικό συµβούλιο της απογραφής έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηµατικών διαθεσίµων. Προς τούτο συστήθηκε επιτροπή απογραφής, ως κάτωθι: 1. Θεόδωρος εύτος (Πρόεδρος-Μέλος.Σ.) 2. Παναγιώτα Μηλιώνη (Μέλος- Μέλος.Σ.) 3. Γεώργιος Σταµατόπουλος (Μέλος- Μέλος.Σ.) 4. Χαράλαµπος Μιχάλης ( ικηγόρος του ήµου) 5. Γεωργία Πέτρη (Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών) 6. Αναστάσιος Παραστατίδης (Προϊστάµενος του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστής) 7. Αστέρω Μπαγουλή (Προϊσταµένη Ταµειακής Υπηρεσίας) 8. Κυριάκος Καραγιώργης (Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 9. Ακίνδυνη Κρητικού (Προϊσταµένη ιεύθυνσης του καταργηθέντος ΝΠ - ΗΚΕΠΑΚΑ) 10. Χριστίνα Μηλιώνη (Προϊσταµένη ιεύθυνσης του καταργηθέντος ΝΠ ΗΚΕΠΑ) Ιδ. ιαδικασία πραγµατοποίησης της απογραφής έναρξης Η απογραφή πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερις (4) φάσεις, κατ αναλογία των διατάξεων της υπ αρ /10 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, ως ακολούθως: Πρώτον καταγράφηκαν τα χρηµατικά διαθέσιµα των δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» και «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» και οι άµεσα πληρωτέες υποχρεώσεις του. εύτερον τα έσοδα (εισπρακτέες απαιτήσεις) και τα έξοδα (άµεσα καταβλητέες υποχρεώσεις). Τρίτον τα κινητά και κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία, οι χρηµατοδοτήσεις, οι δανειακές και γενικά οι συµβατικές υποχρεώσεις. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των εσόδων και κάθε είδους νοµικών εκκρεµοτήτων. Τέταρτον καταγράφηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιήθηκαν πρωτόκολλα παράδοσηςπαραλαβής και έντυπα καταγραφής της κινητής περιουσίας, τα οποία υπογράφηκαν αρµοδίως και επισυνάπτονται στη 4

5 παρούσα έκθεση. Αναλυτικά τα πρωτόκολλα είναι τα εξής: Πρωτόκολλο χρηµατικών διαθεσίµων Έντυπα φυσικής καταγραφής της κινητής περιουσίας Πρωτόκολλο καταγραφής των συνεχιζόµενων συµβάσεων Πρωτόκολλο καταγραφής των άµεσα καταβλητέων υποχρεώσεων Έντυπό καταγραφής αναλωσίµων Ιε. Στοιχεία βάσει των οποίων συντάχθηκε η απογραφή Στοιχεία για την απογραφή αντλήθηκαν από: Την Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου Ιλίου που διενεργούσε και την ταµιακή διαχείριση του «ηµοτικού Κέντρου Πολιτισµού & Άθλησης Η.ΚΕ.ΠΑ» και του «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν. 3463/06 Τη φυσική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων, που πραγµατοποιήθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες των νοµικών προσώπων Τα αρχεία των νοµικών προσώπων για την αποτίµηση της κινητής περιουσίας, τις συνεχιζόµενες συµβάσεις, τις οφειλές (απλήρωτα παραστατικά) Ιστ. Οι µέθοδοι αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν Για την αποτίµηση της κινητής περιουσίας ακολουθήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες: i. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί µέχρι τις 11/11/2013 εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ, ενώ όπου δεν στάθηκε δυνατόν να συγκεντρωθούν στοιχεία για την αξία κτήσης τους, αυτή προσδιορίστηκε κατά προσέγγιση. ii. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξία κτήσης µικρότερη από ευρώ εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ, ως πλήρως αποσβεσθέντα, καθώς επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βάσει των διατάξεων του Π 100/98 δύνανται να αποσβένονται εφ άπαξ, εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ (όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές). Τα αποθέµατα-υλικά που βρέθηκαν στις 11/11/2013 στα νοµικά πρόσωπα αποτιµήθηκαν στην τελευταία αξία κτήσης, όπως αυτή εµφανίστηκε στα τελευταία τιµολόγια αγοράς που ευρίσκονται στις υπηρεσίες. Ο τρόπος αυτός προσδιορισµού ήταν ο µόνος εφικτός λόγω της µη παρακολούθησης των υλικών µε οργανωµένη αποθήκη στα νοµικά πρόσωπα. Για τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων του νοµικού προσώπου συγκεντρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από νόµιµα δικαιολογητικά µέχρι 11/11/2013 και παρουσιάζονται στις σχετικές λίστες που παραδόθηκαν από την οικονοµική τουςυπηρεσία. Οι αποσβέσεις έγιναν µε βάση τις διατάξεις του Π.. 299/03 και της παρ του Π.. 315/99, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. ΙΙ. Καταγραφή και αποτίµηση των παγίων στοιχείων καθώς και κάθε µορφής πάγιας και µακροπρόθεσµης επένδυσης του νοµικού προσώπου Η συγκεντρωτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων, όπως προσδιορίστηκε από την καταγραφή και αποτίµησή τους, είναι η ακόλουθη: «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Περιγραφή Αξία κτήσης Αποσβεσθ. Αναπόσβεστη αξία Οικόπεδα- Γήπεδα 0,00 0,00 0,00 Κτίρια& Τεχνικά Έργα , , ,34 5

6 Περιγραφή Αξία κτήσης Αποσβεσθ. Αναπόσβεστη αξία Μηχανήµατα 5.176, ,49 0,02 Μέσα µεταφοράς 3.634, , ,65 Έπιπλα , , ,22 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,89 0,22 Σύνολο , , ,45 «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Περιγραφή Αξία κτήσης Αποσβεσθ. Αναπόσβεστη αξία Έπιπλα , , ,81 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 9.840, , ,20 Σύνολο , , ,01 ΙΙΙ. Τεχνικά έργα των νοµικών προσώπων Κατά τον έλεγχο, που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων, διαπιστώθηκε ότι τα νοµικά πρόσωπα είχαν συνάψει συµβάσεις τεχνικών έργων µε αναδόχους τα οποία ήταν υπό κατασκευή κατά την ηµεροµηνία απογραφής (11/11/2013) και είναι τα εξής: «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ. ΣΥΝΕΧ. ΑΝΑΘ. ΣΥΜΒ. 6

7 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 7 ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Ζ ΚΑΠΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ , , , , , , , , , , , ,24 «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ. ΣΥΝΕΧ. ΑΝΑΘ. ΣΥΜΒ. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ ΟΥ ΕΠΙ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ , , ,71 ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΕ ΧΟΚΕΪ ΟΤΑ ΕΡΓ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ , , ,59 ΕΓΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΜ.ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΛ.03/2006 ΟΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ , ,22 865,56 ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ ΟΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕ ΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕ ΩΝ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ , , ,23 7

8 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , , , , ,95 498,55 IV. Συµµετοχές και τίτλοι του νοµικού προσώπου Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων διαπιστώθηκε ότι τα νοµικά πρόσωπα ΕΝ συµµετείχαν σε δηµοτικές, διαδηµοτικές ή άλλες επιχειρήσεις, ούτε είχαν στην κατοχή τους λοιπούς τίτλους ή δοσµένες εγγυήσεις κατά την 11/11/2013. V. Η καταγραφή και η αποτίµηση των αποθεµάτων καθώς και ο τρόπος αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκε Τα αποθέµατα απογράφηκαν αναλυτικά ανά είδος, οµαδοποιηµένα ανά γενικότερη κατηγορία αναφέροντας: την περιγραφή του είδους τη µονάδα µέτρησης (π.χ. τεµάχιο, kg, m,m 2,m 3 κλπ.) την ποσότητα την τιµή ανά µονάδα µέτρησης τη συνολική αξία ανά είδος Η απογραφή των αποθεµάτων έγινε ξεχωριστά ανά αποθηκευτικό ή άλλο χώρο του Ν.Π..., η αποτίµηση των αγαθών έγινε, όπου ήταν εφικτό, στην τελευταία αξία κτήσης, όπως αυτή εµφανίστηκε στα τελευταία τιµολόγια αγοράς που προσκοµίστηκαν στις υπηρεσίες, ενώ τα αντικείµενα που είχαν αποκτηθεί προ 5ετίας αποτιµήθηκαν µε αξία «µνείας» (0,01 ). Ο τρόπος προσδιορισµού ήταν ο µόνος εφικτός λόγω της µη παρακολούθησης των υλικών µε οργανωµένη αποθήκη από τα Ν.Π... του ήµου. Τα αποθέµατα που καταγράφηκαν ανά κατηγορία είναι : Περιγραφή Αναλώσιµα υλικά ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΣΗΣ ( ΗΚΕΠΑ) ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( ΗΚΕΠΑΚΑ) , ,07 Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση της απογραφής των υλικών στις 11/11/2013. VI. Η καταγραφή και αποτίµηση των απαιτήσεων Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων διαπιστώθηκε ότι τα νοµικά πρόσωπα κατά τις 11/11/2013 : ΕΝ είχαν απαιτήσεις οι οποίες να προκύπτουν από τίτλους βεβαίωσης ΕΝ είχαν εκκαθαρισµένες απαιτήσεις για τις οποίες δεν είχαν συνταχθεί χρηµατικοί κατάλογοι ΕΝ είχαν εκκαθαρισµένες απαιτήσεις για τις οποίες ενώ είχαν συνταχθεί χρηµατικοί κατάλογοι και είχαν αποσταλεί στη ταµειακή υπηρεσία, δεν είχαν βεβαιωθεί ταµειακά από την υπηρεσία Επισφαλείς απαιτήσεις µε βάση το χρόνο παραγραφής ανά κατηγορία απαίτησης ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. VII. Η καταµέτρηση των χρηµατικών διαθεσίµων Η απογραφή των χρηµατικών διαθεσίµων των νοµικών προσώπων έγινε µε βάση ειδικό αναλυτικό πρωτόκολλο της 8

9 ταµιακής υπηρεσίας του ήµου (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση) και δικαιολογητικών εγγράφων των τραπεζών (extrait), που αποδεικνύουν τις χρηµατικές τοποθετήσεις των νοµικών προσώπων σε αυτές. Αναλυτικά τα χρηµατικά διαθέσιµα των νοµικών προσώπων κατά τις 13/11/2013 είχαν ως εξής: Κατηγορία διαθεσίµων Ταµείο του νοµικού προσώπου Καταθέσεις σε τράπεζες ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 0,00 0, , ,37 ΣΥΝΟΛΟ , ,37 Αναλυτικά οι καταθέσεις σε τράπεζες έχουν ως εξής: Καταθέσεις σε τράπεζες ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης MILLENIUM BANK , ,22 Τ. Π , ,40 ΟΨΕΩΣ ΗΜΟΥ 757,75 ΣΥΝΟΛΟ , ,37 Στο συνολικό ποσό των χρηµατικών διαθεσίµων ΕΝ υπήρχαν και ΕΝ περιλαµβάνονται ανεξόφλητες επιταγές, για τις οποίες δεν εµφανίστηκαν οι δικαιούχοι να εισπράξουν από την τράπεζα. Τα χρηµατικά διαθέσιµα των νοµικών προσώπων ανά κατηγορία προορισµού, όπως προκύπτει από το βιβλίο τρεχούµενων λογαριασµών, παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: Κατηγορία βιβλίου τρεχούµενων λογαριασµών ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού & Άθλησης ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τακτικά , ,33 Έκτακτα ανειδίκευτα , ,30 Έκτακτα ειδικευµένα 537, ,19 Σύνολο διαθεσίµων , ,82 Τέλος, ΕΝ υπάρχουν εκκρεµείς απαιτήσεις και κατά συνέπεια, ούτε έχουν πραγµατοποιηθεί ένδικα και αναγκαστικά µέτρα είσπραξης. Η διαφορά που παρουσιάζεται µεταξύ των extrait της τράπεζας και του βιβλίου τρεχούµενων λογαριασµών ανέρχεται : Για το ΗΚΕΠΑ η διαφορά λογιστικού και πραγµατικού υπολοίπου στο ποσό των 1.325,06 και οφείλεται στην κατάθεση ποσού 1.410,00 στο λογαριασµό όψεως του ΗΚΕΠΑ και αφορά εισφορές αθλητισµού για τις οποίες εκδόθηκε το υπ. αρ. 227/ γραµµάτιο είσπραξης του ήµου και στη µη έκδοση τακτοποιητικών χρηµατικών ενταλµάτων ποσού 84,94 για έξοδα διαχείρισης των λογαριασµών όψεως στην τράπεζα Millennium. Το ένταλµα εκδόθηκε από το ήµο Ιλίου ως καθολικός διάδοχος. 9

10 Για το ΗΚΕΠΑΚΑ η διαφορά λογιστικού και πραγµατικού υπολοίπου στο ποσό των 6.234,45 η οποία αναλύεται ως εξής: - ποσό 6.479,45 προέρχεται από τη χρονική περίοδο προ του 2004, κατά την οποία η διαχείριση των εισπράξεων και πληρωµών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου διενεργείτο από έναν και µοναδικό κοινό λογαριασµό όψεως στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, αναµένεται δε αναλυτική κίνηση προς τακτοποίηση της διαφοράς. - ποσό 245,00 προέρχεται από τροφεία που κατατέθηκαν στον λογαριασµό «τροφείων» του Νοµικού Προσώπου στις , αλλά το γραµµάτιο είσπραξης εκδόθηκε από το ήµο (αριθµός γραµµατίου είσπραξης 300/ ). Ειδικά ο λογαριασµός αυτός παρουσιάζει κινήσεις (παρόλη την ενηµέρωση που έγινε στους γονείς) καθ όλη τη διάρκεια του 2013, οι οποίες όµως από και µετά εµφανίζονται στην οικονοµική διαχείριση του ήµου. VIII. Χρεόγραφα Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων, διαπιστώθηκε ότι ΕΝ υπήρχαν χρεόγραφα που να ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα. IX. Οι βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες των νοµικών προσώπων, διαπιστώθηκε ότι µέχρι και τις 11/11/2013 ΕΝ είχαν συνοµολογηθεί δάνεια ανάµεσα στα νοµικά πρόσωπα και σε κάποιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, φορέα ή οργανισµό (ταµείο παρακαταθηκών και δανείων, ιδιωτικές τράπεζες κ.α.). ΙΧα. Οι οφειλές των Νοµικών Προσώπων προς τρίτους (προµηθευτές, εργολάβους, πιστωτές, προσωπικό κλπ) Ο προσδιορισµός των οφειλών προς τρίτους πραγµατοποιήθηκε µε βασικό κριτήριο τη νοµιµοποίηση των δαπανών αυτών. Τα σηµεία που προσδιόρισαν τη νοµιµότητα των οφειλών ήταν τρία 1. η ανάληψη των σχετικών δαπανών, 2. η ύπαρξη διαδικασίας ανάθεσης (απευθείας ανάθεση, διαγωνιστική διαδικασία), 3. η ύπαρξη δικαιολογητικού παραλαβής εκτέλεσης πιστοποίησης των δαπανών Αναλυτική κατάσταση των υποχρεώσεων προς προµηθευτές και κάθε άλλο πιστωτή ή δικαιούχο χρηµάτων αναφέρεται σε επισυναπτόµενη κατάσταση, όπου αναφέρονται υποχρεώσεις προς: προµηθευτές παγίων εργολάβους προµηθευτές υλικών προµηθευτές υπηρεσιών προσωπικό Το συνολικό ποσόν που οφείλουν τα νοµικά πρόσωπα σε τρίτους έχει ως εξής : «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Α/Α Ηµ. Εκδ. Αρ. Παρ. Κίνηση ικαιούχος Ποσό CKS SPORTS Γ. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ /9/ Τιµολόγιο-.Αποστ. Β.ΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,34 2 7/11/ Τιµολόγιο-.Αποστ. CKS SPORTS Γ. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ - Β.ΧΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 479,7 EURO ATHLETIC- ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ ΗΣ ΧΡ. 3 23/10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΙΩΑΝΝΗΣ 5.881,86 ΠΟΕ Ανεξόφλητα 4 3/12/ Παραστατικά ICC MATERIALS A.E , /8/ Τιµολόγιο Πώλησης OLYMPIC SPORTS A.E ,00 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 6 11/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ 283,5 10

11 7 11/11/ Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΛΠ 323,98 ΠΟΕ Ανεξόφλητα 8 4/9/ Παραστατικά ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4.674, /10/ Λοιπές απάνες ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /11/ Λοιπές απάνες ΕΗ ΑΕ 1.453,00 Τιµολόγιο Παρ. ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ 11 21/10/ Υπηρεσιών Ε.Π.Ε. 94, /10/ /10/ /10/ /11/ /5/ Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών 11 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. 94,1 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. 94,1 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. 94,1 Τιµολόγιο Παρ. Υπηρεσιών ΗΧΩ- ΣΠ.ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 598,68 ΠΟΕ Ανεξόφλητα Παραστατικά ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΛΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.722, /11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ 5.000, /10/ Λοιπές απάνες ΛΙΟΣΗ ΣΟΦΙΑ 3.050,00 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΜΑΜΟΥΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ 940, /11/ /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 124, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 54, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 111, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 54, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΑΣ Α.Ε. 111, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΑΣ Α.Ε. 45, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΑΣ Α.Ε. 111, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 45,2 28 8/11/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 979, /11/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , /11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3.474, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΝΑΚΑΣ ΑΠ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2.970, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 268, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 208, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 172, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 211, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 249, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 283,09

12 38 29/10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 205,53 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 227,52 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 276,73 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 178,85 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 202,35 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 214,58 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 178,11 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 233,62 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 208,62 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 208,47 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 205,13 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 195,43 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 231,41 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 205,47 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 176,58 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 172,58 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 181,51 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 191,79 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 222,02 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 140,45 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 207,54 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 217,02 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 190,57 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 286,21 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 307,01 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 256,33 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 226,74 ΘΕΟ ΩΡΟΣ 185,34 12

13 66 29/10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 224, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 236, /10/ Τιµολόγιο-.Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 102, /10/ Λοιπές απάνες ΟΤΕ 801,5 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΠΕΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & 70 11/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ 323,98 ΠΟΕ Ανεξόφλητα 71 5/12/ Παραστατικά ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.ΧΡΗΣΤΟΣ 4.145, /10/ Λοιπές απάνες ΣΕΡΕΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 40 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΗΜ 73 11/11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΣΤΕΦΑΝΟΣ /11/ Τιµολόγιο Παρ.Υπηρεσιών ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ,45 «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Α/Α Ηµ. Εκδ. 1 31/10/ Αρ. Παρ. Κίνηση ικαιούχος Ποσό ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ. Παραστατικά Παροχής ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Υπηρεσιών ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2.673,01 ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ. 2 31/10/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 4.947,08 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & 3 1/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ 2.685,25 4 1/11/ Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΛΟΙΠΟΙ 2.532, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΝ ΡΕΑΣ Β. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ 1.702,57 13 ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΕΙΡΗΝΗ 7.639,21 6 7/11/ Λοιπές απάνες 7 11/11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε. 842, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε. 398, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΦΕΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗ Ο.Ε. 609, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ 14 1/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.- DOMI VIVENS 2.767,25 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ 617, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ /11/ Τιµ.-. Αποστ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΗΛΙΑΣ 282, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΑΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Omega Printing Solutions) 4.018,41

14 25 20/9/ Τιµολόγιο Πώλησης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε /9/ Τιµολόγιο Πώλησης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 27 22/10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 41 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 28 5/11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2.361,53 ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 31 11/11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΚΩΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.650,42 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33 5/11/ Λοιπές απάνες (ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 345,6 ΚΟΤΡΩΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ /10/ Λοιπές απάνες ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΗΣ 460, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 342, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 283,86 4. Μισθοδοτική Κατάσταση από ΑΑΥ 37 1/11/ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝ ΥΝΗ 145, /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε , /10/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 681,05 Παραστατικά Παροχής 42 4/11/ Υπηρεσιών ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 4.520, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 3.774, /11/ Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών ΜΕΪ ΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ 2.260,00 ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 45 7/11/ Τιµολόγιο Πώλησης (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) , /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) 1.547, /11/ Τιµολόγιο Πώλησης ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ (ΗΛΙΑΧΤΙ Α) 8.919, /11/ Τιµ.-. Αποστ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ. ΧΡΗΣΤΟΣ 228, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1.176,83 Παραστατικά Παροχής 52 11/11/ Υπηρεσιών ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ,08 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & 56 31/10/ Τιµ.-. Αποστ. ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 1.809, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 897, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 1.728, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 945, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 1.053, /10/ Τιµ.-. Αποστ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ''ΝΕΑ ΧΕΛΙ ΟΝΙΑ'' 469, /10/ Λοιπές απάνες ΠΕΤΡΙΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 236,11 14

15 1 19/9/ α.ΠΟΕ από ΑΑΥ ΜΙΣΘ 2 19/9/ α.ΠΟΕ από ΑΑΥ ΜΙΣΘ ΡΟΥΜΑΝΑ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (1) 252 ΡΟΥΜΑΝΑ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (1) 71,98 ΣΥΝΟΛΟ ,04 ΙΧβ. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπογραφείσες συµβάσεις που δεν έχουν ακόµη πραγµατοποιηθεί Μέχρι 11/11/2013 είχαν υπογραφεί συµβάσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί εντός του 2013 τα σχετικά έγγραφα δαπανών. Η σύνθεση των δαπανών, που είχαν αναληφθεί, έχει ως εξής: «ηµοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α» Α/Α Κωδ.Μελ. Περιγραφή Κ.Α προϋπ. Ποσό Προµηθευτής 1 Π8/2013 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 2 Π8/2013 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 3 Π8/2013 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 4 Τεχνική Έκθεση Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 5 Τεχνική Έκθεση 6 Τεχνική Έκθεση «Προµήθεια εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό στο Ο.Τ. 740» «Προµήθεια εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό στο Ο.Τ. 740» «Προµήθεια εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό στο Ο.Τ. 740» «Προµήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθµό του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» «Συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών (εργασία και ανταλλακτικά) του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου «Καθαρισµός των φρεατίων των κτιρίων του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» 7 Π2/2013 «Εκτύπωση εντύπων χρήσιµων για την εύρυθµη λειτουργία του Ν.Π... (ενηµερωτικά έντυπα, προσκλήσεις εκδηλώσεων, φάκελοι αλληλογραφίας κ.λ.π.) 8 Π21/2012 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας εργαζόµενων του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α περιόδου ,38 «ΜΙΧ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ,87 «ΜΙΧ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» ,82 «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ. ΧΡΗΣΤΟΣ» ,25 «ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΩΤΙΟΣ» ,00 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΡΒΑΡΑ ,00 MEGA ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΕΛΑΣ ,00 ΑΦΟΙ ΤΣΑΛ ΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε , Καταβολή είδους σε χρήµα ,46-10 Π20/2012 ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- Η.ΚΕ.Π.Α.Κ. Α. Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, περιόδου ,00 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 11 Π5/2013 «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, σε εκδηλώσεις και εκδροµές, για το έτος 2013» ,00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΕΪ ΑΝΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15

16 12 Π6/2013 «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, σε 3ήµερες εκδροµές, για το έτος 2013». 13 Τεχνική Έκθεση 14 Τεχνική Έκθεση «Προµήθεια µπαταρίας του απινιδωτή του Α Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» «Προµήθεια φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» ,00 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΕΪ ΑΝΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,85 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ALPHA MEDICAL SOLUTIONS ,00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘ. ΜΑΡΙΑ 15 - «Εγγυητικές επιστολές ΗΚΕΠΑΚΑ» , «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75» , «Φωταέριο και Φυσικό Αέριο ,00 - Παραγωγικής ιαδικασίας ΗΚΕΠΑΚΑ» 18 - «Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων» , «Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» 20 Π03/2013 «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Ν.Π... Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου» Π10/2013 «Προµήθεια ειδών για «Εκδηλώσεις (Μενού) των µελών των Κ.Α.Π.Η.του Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Τρίτης Ηλικίας, έτους 2013» 22 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» 23 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» 24 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α ήµου Ιλίου, έτους 2013» 25 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου, έτους 2013» 26 Π26/2012 «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και των Κ.Α.Π.Η. του Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α ήµου Ιλίου, έτους 2013» , , ,39 «ΣΙΝΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΕΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» ,00 «ΑΝ ΡΕΑΣ Β. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ» ,00 «ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε.» ,00 «ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε.» , ,00 «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ» «ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΦΕΣ Ο.Ε.»

17 27 - «Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων (Μεταξύ ήµου Ιλίου Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ήµου Ιλίου και Κοινωνικής Συν-Εργασίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΗΚΕΠΑΚΑ». 28 «Υλοποίηση προγρ. σύµβασης για την παροχή ιατροκ. προστ. στα ηλικ/να άτοµα του ήµου µας (Μετ.. Ιλίου ΗΚΕΠΑΚΑ. Ιλίου και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΗΚΕΠΑΚΑ» , ,81 «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» «ηµοτικό Κέντρο Πολιτισµού και Άθλησης- Η.ΚΕ.ΠΑ.» Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΡΟΫΠ. ΠΟΣΟ ΑΑΥ 1 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘ.ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ,70 2 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΛΥΣ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΜ.ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,90 3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,03 4 ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜ.ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ,70 5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι.& ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜ.ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,89 6 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΜ.ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤ.ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ ΠΡΟΜ.Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,71 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ. ΙΑΧΕΙΡ ,00 9 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΛΥΣ.ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 11 ΣΥΝΤΗΡ.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ ,50 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.ΙΛΙΟΥ ΗΚΕΠΑ -ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ,95 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΣΥΝΤΗΡ.ΠΟΡΤΩΝ -ΣΚΗΝΙΚΩΝ ,10 12 ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ,00 17

18 13 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘ. & ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 14 ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,80 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ,00 ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 Α ΑΜΙ ΗΣ ΝΙΚ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,00 20 BRINX ΑΕ ΠΡΟΜ.ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΚΕΠΑ ,56 21 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Ι.ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ,00 22 ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ ,00 23 ΜΑΝ ΡΕΚΑΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ,41 24 ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ , Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ ,00 Υ ΡΕΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ,00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ή ΦΩΤΙΣΜΟ) ΓΙΑ ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ,00 18

19 28 ΜΠΟΤΗΣ Ι.ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,81 29 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜ.ΓΥΜΑΝΣΤΗΡΙΟ ,47 30 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ,00 31 ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ.& ΗΜ. Ο.Ε. ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΕ ΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ ,92 32 MΠΑΚΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. KAΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΚΕΠΑ , EUROTIMES AE ΠΡΟΜ. ΙΑΦΑΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ , ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ,60 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΤΑΞΙ Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» ,00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟΜΟΥ ,00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΙΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ,43 ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ , ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΑΠΟ ΤΟ 1930 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» , ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ , ΑΦΟΙ ΤΣΑΛ ΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ,

20 42 Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ν.ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΟΕ ΠΡΟΜ.ΕΠΑΘΛΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛ.ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» , ΚΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΕ.ΦΩΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» , ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» , ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ- ΣΜΠΟΥΝΙΑ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ , ΜΠΟΥΡ Α ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΧΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΧΕ.ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» ,00 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Ι.ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΚΕΠΑ , ΒΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ,75 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ (Ν.Π) 4.182, (Ν.Π) , (Ν.Π) 7.620, (Ν.Π) 4.956, ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΝΝΑΤΑ ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΚΛΟΟΥΝ (Ν.Π) 2.900, (Ν.Π) 2.214,00 20

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα