Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: Αρ. Πρωτ. 617 Φαξ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: 2551061000 Αρ. Πρωτ. 617 Φαξ: 2551061000 Email: info@evros-delta."

Transcript

1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: Αρ. Πρωτ. 617 Φαξ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, λαμβάνοντας υπόψη: Το Νόμο 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως ισχύει, Το Νόμο 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α'19/1995), όπως ισχύει, Το Νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112/2010), όπως ισχύει, Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΥΑ 51996/2004 ΦΕΚ Β 1890), Την υπ. αριθμ. 42/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου σύμφωνα με την οποία α) εγκρίθηκε η πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκτύπωση φυλλαδίου στην Αγγλική Γλώσσα, συνολικού προϋπολογισμού δυο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00), συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α., και β) εγκρίθηκε η διενέργεια της σχετικής διαδικασίας. Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την εκτύπωση φυλλαδίου στην Αγγλική Γλώσσα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δυο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00), συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α. 1

2 Α. Στοιχεία Προμήθειας 1. Τεχνικές Προδιαγραφές Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου 6-πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα. 6-πτυχο φυλλάδιο, δύο όψεων σχήματος 9,7x20,5 εκατοστά (ανάπτυγμα 41x29 εκ.) 1 Τεχνικές Προδιαγραφές της έκδοσης Χαρτί: Velvet, 180 γραμμαρίων Εκτύπωση: Τετραχρωμία Εύρος απόκλισης διαστάσεων και βάρους 10% 2 Εργασίες Επιμέλεια κειμένων, Γραφιστικός σχεδιασμός εντύπου, ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού, γραφιστική επιμέλεια και σχεδιασμός λοιπού εποπτικού υλικού (π.χ. χάρτες, σκίτσα), γραφιστική επιμέλεια εντύπου, διαχωρισμοί, φιλμ, επιμέλεια εκτύπωσης, δίπλωμα. 3 Τιράζ εκτύπωσης αντίτυπα Παράδοση Δέκα πέντε (15) ημέρες από την παράδοση των κειμένων, του φωτογραφικού υλικού και των λογότυπων από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα στην αγγλική γλώσσα, το φωτογραφικό υλικό και οι λογότυποι θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Με την παράδοση των εντύπων ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο του έντυπου υλικού που θα παραχθεί (π.χ. φυλλάδιο, χάρτες, σκίτσα). Κάθε στάδιο δημιουργίας θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει στην Αναθέτουσα Αρχή την μακέτα για τις εκτυπώσεις και να λάβει την έγκρισή της πριν την παραγωγή τους. Ως τόπος παράδοσης των εντύπων ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η συσκευασία και η μεταφορά στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο. Όλα τα δικαιώματα του έργου θα ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση. Η σχετική ένδειξη copyright θα πρέπει να τίθεται σε εμφανές σημείο του εντύπου και με ευδιάκριτους χαρακτήρες κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ δυο χιλιάδων τριάντα δυο και πενήντα δυο λεπτών (2.032,52), δηλαδή συνολικά στο ποσό των ευρώ δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 2

3 Β. Υποβολή προσφοράς Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφοράς Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη, με μέριμνα ώστε η παράδοση να γίνει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, δηλ. την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και ώρα μ.μ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη Τ.Κ Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων είναι η Μακρυγιάννη Ελένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον ΦΔΕΠΔΕ συμπληρωματικές πληροφορίες το αργότερο μέχρι δυο (2) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εξήντα (60) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Φάκελος προσφοράς Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: 1. α) Φορολογική ενημερότητα του Υποψηφίου. β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος την προσφορά. 2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β της παρούσας και Τεχνική Έκθεση των υπό προμήθεια ειδών. Ο Πίνακας Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών καθώς και τις συναφείς με αυτόν υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Υποψήφιος. Οι Υποψήφιοι πρέπει να τον συμπληρώσουν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: Στη Στήλη «Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 3

4 Αν στη στήλη «Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, η προδιαγραφή ή το αριθμητικό μέγεθος αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Υποψήφιου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Στη στήλη «Παραπομπές Σχόλια» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών και των υπό προμήθεια ειδών, που κατά την κρίση του Υποψηφίου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική, ακόμα και αν η θετική της απάντηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο των απαντήσεων που έχουν δοθεί σε άλλους όρους. 3. Συμπληρωμένη την Οικονομική Προσφορά του Παρατήματος Α, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό με και χωρίς το ανάλογο ΦΠΑ για το εκάστοτε είδος και για το σύνολο της Προμήθειας. Γ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάθεσης με την ακόλουθη διαδικασία: Α. Ανοίγονται οι φάκελοι και ελέγχονται τα δικαιολογητικά. Β. Ακολουθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές. Η αξιολόγηση θα αφορά την κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και την πρόταση του Υποψηφίου ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών. Οι προσφορές βαθμολογούνται με ελάχιστο βαθμό το 100 και μέγιστο βαθμό το 110. Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών καταρτίζεται κατάλογος αποδεκτών προσφορών κατά σειρά βαθμολόγησης. Γ. Εξετάζονται και αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές. Έκαστος Υποψήφιος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά, με τον τύπο: ΟΑ = (ΧΟΠ /ΟΠΔ) x 100 Όπου: ΟΑ = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς υποψηφίου 4

5 ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των υποψηφίων ΟΠΔ = Οικονομική προσφορά υποψηφίου Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. Δ. Ακολουθεί η τελική κατάταξη των προσφορών με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. i. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε υποψηφίου υπολογίζεται με τον τύπο: Β = 0,70 (ΤΑ) + 0,30 (ΟΑ) Όπου: Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του υποψηφίου ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του υποψηφίου ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του υποψηφίου ii. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας. iii. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της τεχνικής βαθμολογίας. Δ. Ανάθεση Υπογραφή σύμβασης Η Επιτροπή Ανάθεσης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με φαξ σε όλους τους Υποψηφίους. Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Υποψηφίου που επελέγη υπογράφεται σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Γ και επί του οποίου δεν χωρεί καμία διαπραγμάτευση. Ο επιλεγής Υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η σύμβαση υπογράφεται με τον αμέσως επόμενο σε κατάταξη Υποψήφιο. Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανδρέας Ι. Αθανασιάδης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Εκτύπωση φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Στοιχεία Υποψήφιου: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το Συνολικό Τίμημα του προτεινομένου Έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και (ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δηλώνω ως Υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Η παρούσα προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1. Εκτύπωση φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα Άλλα είδη ή υπηρεσίες που παρέχει ο Υποψήφιος χωρίς δαπάνη: Τόπος Ημερομηνία: Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου 6-πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα. Τεχνικές Προδιαγραφές της έκδοσης: πτυχο φυλλάδιο, δύο όψεων σχήματος 9,7x20,5 εκατοστά (ανάπτυγμα 41x29 εκ.) Χαρτί: Velvet, 180 γραμμαρίων Εκτύπωση: Τετραχρωμία Εύρος απόκλισης διαστάσεων και βάρους 10% Εργασίες: Επιμέλεια κειμένων, γραφιστικός σχεδιασμός εντύπου, ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού, γραφιστική επιμέλεια και σχεδιασμός λοιπού εποπτικού υλικού (π.χ. χάρτες, σκίτσα), γραφιστική επιμέλεια εντύπου, διαχωρισμοί, φιλμ, επιμέλεια εκτύπωσης, δίπλωμα. Τιράζ εκτύπωσης: αντίτυπα Παράδοση: Δέκα πέντε (15) ημέρες από την παράδοση των κειμένων, του φωτογραφικού υλικού και των λογότυπων από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα στην αγγλική γλώσσα, το φωτογραφικό υλικό και οι λογότυποι θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Με την παράδοση των εντύπων ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο του έντυπου υλικού που θα παραχθεί (π.χ. φυλλάδιο, χάρτες, σκίτσα). Κάθε στάδιο δημιουργίας θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή μακέτες για όλες τις εκτυπώσεις και να λάβει την έγκρισή της πριν την παραγωγή τους. Ως τόπος παράδοσης των εντύπων ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η συσκευασία και η μεταφορά στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον 7

8 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 9 Ανάδοχο. Όλα τα δικαιώματα του έργου θα ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση. Η σχετική ένδειξη copyright θα πρέπει να τίθεται σε εμφανές σημείο του εντύπου και με ευδιάκριτους χαρακτήρες κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Τόπος Ημερομηνία: Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στην Τραϊανούπολη Έβρου, σήμερα την <Μήνας> 2014, ημέρα, μεταξύ των: Α. «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου» με έδρα το Δήμο Αλεξανδρούπολης (Τραϊανούπολη, ΤΚ 68100) με Α.Φ.Μ. (Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει της υπ αρ. / Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του από τον, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενος εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και B. [ονοματεπώνυμο/επωνυμία Αναδόχου], που εδρεύει στ [ακριβής διεύθυνση έδρας Αναδόχου] με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον/την, υπό την ιδιότητά του/της ως δυνάμει του [νομιμοποιητικό έγγραφο υπογράφοντες σε περίπτωση εταιρείας, ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας], καλούμενος/η στο εξής «ο Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη τους: Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου (ΦΕΚ/1890/Β/ ). 2. Την υπ αριθ. /2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την Εκτύπωση φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα. 3. Την υπ αριθ. /2014 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την υποβολή προσφορών για την Εκτύπωση φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα. 4. Την με αριθμό 1/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν η Επιτροπή Ανάθεσης και η Επιτροπή Παραλαβής. 5. Την υπ αριθμ../2014 Προσφορά του Αναδόχου, για την Εκτύπωση φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα. 6. Το υπ αριθ. /2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο της Εκτύπωσης φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα. 7. Την υπ αριθ. /2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το υπ αρ. 6 ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατακυρώθηκε η Εκτύπωση φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα στον Ανάδοχο και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης. 8. Ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, ή άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά της διαδικασίας εν συνόλω. Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 9

10 ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης, αναλαμβάνει την Εκτύπωση φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα (εφεξής η «Προμήθεια»), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Προσφορά του Αναδόχου και στο Α Στοιχεία Προμήθειας της υπ αρ. /2014 Πρόσκλησης. Η Προμήθεια θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά κατά σειρά ισχύος στη Σύμβαση, στην Απόφαση Κατακύρωσης, στην Προσφορά του Αναδόχου και στην Πρόσκληση. ΑΡΘΡΟ 2 -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παράδοση στον Ανάδοχο των κειμένων, του φωτογραφικού υλικού και των λογότυπων από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του ΦΔΕΠΔΕ μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. ΑΡΘΡΟ 3-ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, την Προσφορά του, την Πρόσκληση και τη σχετική νομοθεσία, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο τον ΦΔΕΠΔΕ για κάθε ζημία που αυτή τυχόν υποστεί. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τόπος παράδοσης της Προμήθειας είναι το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου στην Τραϊανούπολη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα όπως τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, παράδοσης, κλπ. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της Προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής και την έγκρισή της από την Αναθέτουσα Αρχή. 10

11 Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος απαιτείται να προσκομισθούν τα ακόλουθα: Απόφαση παραλαβής των Παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Φορολογική ενημερότητα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΔΕΠΔΕ Ο ΦΔΕΠΔΕ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τη Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά την προς τούτο όχληση του ΦΔΕΠΔΕ. β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του ΦΔΕΠΔΕ. γ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή περιέλθει σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του ΦΔΕΠΔΕ έγγραφης καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, ο ΦΔΕΠΔΕ δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτόν) προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο ΦΔΕΠΔΕ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των Παραδοτέων μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στον ΦΔΕΠΔΕ, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. Όλα τα αποτελέσματα - έντυπα, υλικά, ηλεκτρονικά αρχεία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την προμήθεια, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα - που θα αποκτηθούν, θα παραχθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΦΔΕΠΔΕ, η οποία δικαιούται να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσή τους ελεύθερα και απεριόριστα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει το δικαίωμα του ΦΔΕΠΔΕ να προβαίνει σε κάθε μορφής εκμετάλλευση των Παραδοτέων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων της εκτύπωσης, μετάφρασης, αναπαραγωγής, εμπορίας και θέσης σε κυκλοφορία με κάθε μέσο ή τρόπο σε άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, εκμετάλλευσης με κάθε άλλο τρόπο ή μέσο όπως η ηλεκτρονική ή ηλεκτρομαγνητική εγγραφή, η αναπαραγωγή και κυκλοφορία υλικών φορέων ηλεκτρονικών 11

12 δεδομένων ήχου ή/και εικόνας, δίσκων, ταινιών, CD, DVD και όλων γενικώς των γνωστών και αγνώστων σύμφωνα με την παρούσα εξέλιξη της τεχνικής φορέων ενσωμάτωσης ή κυκλοφορίας πνευματικών έργων, δημοσίευσης, φωτοτύπησης, της παραχώρησης αποσπασμάτων, ανατύπωσης από τρίτους κλπ) στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών του και των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον νομοθετικό πλαίσιο που τον διέπει. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΦΔΕΠΔΕ. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να προβεί σε οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση των κειμένων, φωτογραφιών, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου ή αρχείου που θα τα παραδοθεί για την εκτέλεση της προμήθειας, παρά μόνον για τους σκοπούς της υλοποίησής της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς τον ΦΔΕΠΔΕ τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός δύο (2) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 10 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης που όλοι τους είναι ουσιώδεις γίνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, ο ΦΔΕΠΔΕ και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 12

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ.Πρωτ.:3410 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ

Προμήθεια Συσσωρευτών Κεντρικών UPS ΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 31/05/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. ΤΥ/ΙΤΕ 331 Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σ. Ζακκάκ Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr Δαδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σταύρος Χ. Τσιαντικούδης Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS)

Σύστημα Μικροσκοπίας Ατομικής ύναμης (AFM) με Φασματογράφο RAMAN για μετρήσεις Ενίσχυσης Ακίδας (TERS) Πάτρα : 19/12/2012 Αριθ. Πρωτ : 3628 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ο ΟΣ ΣΤΑ ΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 684 00, Δαδιά Πληρ/ρίες: Σ. Ζακκάκ Τηλ.: 25540 32202 Φαξ: 25540 32248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr Δαδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα