Ώλα-ζηνραζκνέ γηα ηελ Παηδηθά Διηθέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ώλα-ζηνραζκνέ γηα ηελ Παηδηθά Διηθέα"

Transcript

1

2 ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ TΜΔΜΏ ΒΠΕΣΔΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΠΡΏΚΣΕΚΏ ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ Θεζζαινλίθε, 31/10/2014-1/11/2014 Ώλα-ζηνραζκνέ γηα ηελ Παηδηθά Διηθέα T.Β.Π.Ώ.Β - Ώ.Π.Θ. 3

3 ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΏλαθνξΪ σο Μ. Σδεθάθε & Μ. Καλαηζνχιε (Βπηκ.). Πξαθηηθά ηνπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή: Αλα- ζηνραζκνί γηα ηελ Παηδηθή Ζιηθία. Θεζζαινλίθε: ΣΒΠΏΒ, ΏΠΘ. Εζηνζειίδα: ISBN: Copyright 2014 TEΠAE & ΤΓΓΡΏΦΒΕ Γηα ην πεξηερφκελν ηεο θάζε αλαθνίλσζεο, ηε κνξθή θαη ηε βηβιηνγξαθία (εθηφο ηεο βαζηθήο κνξθήο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ θεηκέλσλ) ηελ επζχλε θέξνπλ νη ζπγγξαθείο. Οξγάλσζε χιεο: Βξαηψ Γαδάλε Σερληθή Βπηκέιεηα: Βθδφζεηο Γπγφο _ Θεζζαινλίθε Γξαθηζηηθή Βπηκέιεηα (Βμσθχιινπ εληχπνπ): Αεκήηξεο Γεξκαλφο Σερληθή Βπηκέιεηα Εζηνεζειίδαο: Νίθνο Πνπξλάξαο 4

4 ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΠΟΛΤΣΡΟΠΕΚΧΝ ΚΒΕΜΒΝΧΝ ΣΟ ΠΛΏΕΕΟ ΒΝΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ ΒΤΏΕΘΔΣΟΠΟΕΔΔ ΏΠΒΝΏΝΣΕ ΣΟ ΘΟΡΤΐΟ Ώλαζηαζέα Αεκεηξένπ 1, ΐαζηιεέα Υξεζηέδνπ 2, Μαξέα Παπαδνπνύινπ 3, 1 Σκήκα Βπηζηεκψλ ηεο Βθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 2 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 3 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Δ ερνξξχπαλζε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηφζν ζηελ Βπξψπε φζν θαη δηεζλψο. Δ έθζεζε ησλ αηφκσλ ζην ζφξπβν απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα απψιεηαο ηεο αθνήο θαη επεξεάδεη ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο, ην λεπξηθφ, ην θπθινθνξηθφ, ην γαζηξεληεξηθφ, ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ελψ έρεη επίζεο ζπλδεζεί κε πξνβιήκαηα αληηθνηλσληθήο θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξάο (Prasher, WHO, 2003). Βξεπλεηηθά επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζφξπβν θαζψο αλαθέξνληαη βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία πνπ ζρεηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, κε θαηαζηάζεηο άγρνπο κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, κε ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο θαη κε δηαηαξαρέο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε πνπ ζρεηίδνληαη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αθνξνχλ αδπλακία ζπγθέληξσζεο, θαηαλφεζεο, επηθνηλσλίαο θαζψο επίζεο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο (Shield & Dockrell, Prasher, WHO, 2005). Σα παηδηά είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζηελ έθζεζε ζην ζφξπβν θαζψο δελ αλαγλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ απηή, δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο πεγέο ησλ βιαπηηθψλ ζνξχβσλ θαη δελ γλσξίδνπλ πψο λα απνθεχγνπλ ην ζφξπβν. Σα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην ζφξπβν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην γηα κηθξά παηδηά. ΐαζηθφο ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (λεπηαγσγείν έσο ΐ δεκνηηθνχ) ζηηο άκεζεο θαη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πγεία. ΐαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο επίγλσζεο ησλ ζνξχβσλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ, ε αλαγλψξηζε ησλ βιαπηηθψλ πεγψλ ζνξχβνπ, ε θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία, ε αλάπηπμε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην ζφξπβν θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζήο ηνπο ζε απηφλ. 1399

5 ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ηε βησκαηηθή παξαηήξεζε, ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθνχ γξακκαηηζκνχ. ην ζρεδηαζκφ ιήθζεθαλ ππφςε ηα βηψκαηα θαη νη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο, ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ήρνο θαη ζφξπβνο, ηηο πεγέο παξαγσγήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καζψο ηα πεξηζζφηεξα θείκελα κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή ηα παηδηά είλαη πιένλ πνιπηξνπηθά θαη ηα φξηα ηνπ γξακκαηηζκνχ γηα ηνλ 21 ν αηψλα έρνπλ αλαδηακνξθσζεί ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ θείκελα (Unsworth, Kress, Jewitt, Ogborn, & Tsatsarelis, Kalantzis & Cope, 2012), βαζηθή επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πνηθίισλ ηξφπσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη εηδηθφηεξα ε θαηαλφεζε θαη παξαγσγή απφ ηα παηδηά πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην νδεγνχζε ηα παηδηά ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζην ζφξπβν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ πγεία. Σν ζελάξην πινπνηήζεθε ζε 3 λεπηαγσγεία θαη ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην πγθεθξηκέλα, ζην Νεπηαγσγείν Νέαο Υειήο θαη ζην 23 ν Νεπηαγσγείν Ώιεμαλδξνχπνιεο, ζην 24 ν Νεπηαγσγείν ΐφινπ θαη ζηελ ΐ Αεκνηηθνχ ηνπ 30 νπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ΐφινπ. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζελαξίνπ εθηεηλφηαλ ζε 9 δξαζηεξηφηεηεο, ελδεηθηηθήο δηάξθεηαο πεξίπνπ 30 ιεπηψλ γηα ηελ θαζεκηά. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζελάξην -επέιηθην σο πξνο ηε ζχιιεςε θαη ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ- δηακνξθψζεθε αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ησλ παηδηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ππνδνκήο, ηελ έληαμή ηνπ ζην επξχηεξν ζρνιηθφ πξφγξακκα, κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ παξήρζεζαλ. Σα παηδηά δνχιεπαλ ζε νκάδεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμαζθήζεθαλ ζηελ αθνπζηηθή παξαηήξεζε ησλ ζνξχβσλ ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, έθαλαλ ερνκεηξήζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο, ζηε γεηηνληά θαη ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνπ επηζθέθηεθαλ, εμνηθεηψζεθαλ κε ςεθηαθέο παξνπζηάζεηο ηαμηλφκεζεο ζνξχβσλ ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, έπαημαλ παηρλίδηα ηαμηλνκψληαο ήρνπο θαη ζνξχβνπο, δηάβαζαλ θφκηθο κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο απφ ηελ έθζεζε ζην ζφξπβν. Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο νδήγεζαλ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα λα θαηαζθεπάζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνηθηιία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, φπσο: αξαρλνγξάκκαηα κε πεγέο θαζεκεξηλψλ ζνξχβσλ 1400

6 ΏΝΏ-ΣΟΥΏΜΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΕΑΕΚΔ ΔΛΕΚΕΏ ξαβδνγξάκκαηα ζηα νπνία ηαμηλφκεζαλ ηνπο ζνξχβνπο κε βάζε ηε ζπρλφηεηα παξαηήξεζήο ηνπο, ζεξκφκεηξα ήρνπ ζηα νπνία ηαμηλφκεζαλ ηνπο ζνξχβνπο κε βάζε ηελ έληαζή ηνπο, αθίζεο γηα ηελ εκέξα επαηζζεηνπνίεζεο ελάληηα ζην ζφξπβν ε νπνία γηνξηάδεηαη ηελ ηειεπηαία Σεηάξηε ηνπ Ώπξηιίνπ. Βπίζεο, ζπκπιεξψζεθαλ θφκηθο κε πξνηάζεηο πξνζηαζίαο απφ ην ζφξπβν θαη θχιια αθνπζηηθήο θαηαγξαθήο ήρσλ θαη ζνξχβσλ. Βπηπιένλ, θαηαζθεπάζηεθαλ ηξαγνχδηα γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζνξχβνπ, ζιφγθαλ γηα ηελ εκέξα επαηζζεηνπνίεζεο ελάληηα ζην ζφξπβν, επηζηνιέο θαη πίλαθεο αλαθνξάο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζνξχβνπ ζηελ πγεία, θφκηθο, θ.α. Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ πνηθίινπο ηξφπνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ηνπο: γισζζηθνχο (πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιψζζα), νπηηθνχο (ρξψκα, ζρέδηα, εηθφλεο, δσγξαθηέο, δηαγξάκκαηα, θ.α.), αθνπζηηθνχο (έληαζε, ξπζκφο, κνπζηθή), θηλεηηθνχο (θίλεζε, εθθξάζεηο ζψκαηνο θαη πξνζψπνπ) θαη ρσξηθνχο (δηεπζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν θαη ζηε ζειίδα, θαηεχζπλζε). Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νδήγεζε ζηελ παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (θαη ειάρηζην γηα 5 δηδαθηηθέο ψξεο) κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Δ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ αηνκηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ κία εβδνκάδα πξηλ θαη κία εβδνκάδα κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ (pre & post test). Σα απνηειέζκαηα, αθνχ αλαιχζεθαλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, έδεημαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηα παηδηά, ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ ήρσλ θαη πεγψλ ήρνπ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ήρνπ ζηελ πγεία ηνπο. Σέινο, ηα παηδηά, κεηά ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ, ήηαλ ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ κηθξέο παξεκβάζεηο απνθπγήο ηεο έθζεζεο ζε ζφξπβν. ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΚΒ ΏΝΏΦΟΡΒ Kalantzis, M., & Cope, B. (2012). Literacies. Cambridge: Cambridge University Press. Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J., & Tsatsarelis, C Multimodal Teaching and Learning: The Rhetorics of the Science Classroom. London: Continuum. Prasher, D. (2000). A European concerted action on noise pollution health effects reduction - NOPHER. Noise Health 2,1-3. Shield, B., & Dockrell, J. (2003). The effects of noise on children at school: a review. Journal of Building Acoustics 10(2),

7 ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ Unsworth, L. (2001). Teaching Multiliteracies Across the Curriculum: Changing Contexts of Text and Image in Classroom Practice. Buckingham: Open University Press. WHO (World Health Organization) (2003). Technical meeting on exposure - response relationships on health. WHO, Regional Office for Europe. WHO (World Health Organization) (2005). Children's Health and the Environment. Training Package for the Health Sector. Αηαζέζηκν ζην: 1402

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΤΣΗΜΟ Καξακπαηδάθε Διέλε Δπόπηεο : Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα Αγαιηώηεο Ησάλλεο 1 Καξακπαηδάθε Διέλε, 2013 ΣΗΣΛΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Μηράιεο Φωηηάδεο 1, Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 1, Θεκηζηνθιήο Σκπαξνύλεο 2, Διέλε Μαξαγθνπδάθε 3, Νίθνο Χξηζηνδνύινπ 3 1 Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ

ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΉ ΣΟΠΙΟΤ ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ Υοιτητές : ΚΑΣΖΑΝΗ ΦΑΡΑ ΚΩΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Επιβλέποντες καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα