ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7737/939 Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (Α 268), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82Α ). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ. Του άρθρων 1 και 3 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». δ. Του άρθρου 2 της Υ43/2012 απόφασης (ΦΕΚ 2094Β ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη». 2. Την ανάγκη καθορισμού των θεμάτων που αναφέ ρονται στην παρούσα απόφαση. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 1. Ο τεχνικός έλεγχος των ελαφρών, βαρέων και δι κύκλων οχημάτων στα ΚΤΕΟ διενεργείται από πιστο ποιημένο ελεγκτικό προσωπικό. 2. Η πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού γίνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (εφεξής Δ.Τ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (εφεξής ΥΠ.ΑΝ. ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.). 3. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των ΚΤΕΟ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α /22222 (ΦΕΚ Β 1466/2012) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ Β 1975/2009), όπως ισχύουν. β. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Β. Επιπρόσθετα, οι ελεγκτές δι κύκλων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης δικύ κλου οχήματος κατηγορίας Α, ενώ οι ελεγκτές βαρέων οχημάτων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος κατηγορίας Γ τουλάχιστον. γ. Να έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα ειδικής επιμόρφωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, και να είναι ήδη κάτοχοι των τυπικών προσόντων του παραπάνω εδαφίου (α) κατά την έναρξη παρακολούθησης του προγράμματος για τα ελαφρά οχήματα. Μετά το πέρας των προγραμμάτων για ελαφρά ή βαρέα οχήματα, υποβάλλουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. αίτηση συμμετοχής στις γραπτές εξε τάσεις του άρθρου 3 της παρούσας, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της ατομικής βεβαίωσης του εδαφίου (ε2) της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, του τίτλου σπουδών και της αστυνομικής ταυτότητάς τους. δ. Να έχουν κριθεί επιτυχόντες στις γραπτές εξετά σεις του άρθρου 3 της παρούσας, επί της ύλης των Παραρτημάτων Ι ή ΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας, για ελαφρά ή βαρέα οχήματα αντίστοιχα. Στη συνέχεια, προκειμένου να πιστοποιηθούν, υποβάλλουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησής τους. Άρθρο 2 Ειδική επιμόρφωση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ 1. Η ειδική επιμόρφωση του προς πιστοποίηση ελε γκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ παρέχεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και τα πιστοποιημέ να από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέ ντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που υπάγο νται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης /Οικ /2009 (Β 1999) και πληρούν τις προϋ ποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

2 6426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Στόχος της ειδικής επιμόρφωσης του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ είναι να αποκτήσουν οι υποψήφιοι τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων και να γνωρίζουν επαρκώς τις σχετικές με το θέμα νομο θετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. 3. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των ΚΤΕΟ υποχρεούται να παρακολουθήσει: α) αρχικό επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 120 εκ παιδευτικών ωρών που αφορά ελαφρά οχήματα, εκ των οποίων οι 90 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 30 ώρες πρακτική εκπαίδευση. β) Πρόσθετο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 24 ωρών, εκ των οποίων οι 18 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, εφόσον επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως ελεγκτής δικύκλων οχημάτων. γ) Πρόσθετο επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 42 ωρών, εκ των οποίων οι 36 ώρες αφορούν θεωρητική και οι 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, εφόσον επιθυμεί να πιστοποιηθεί ως ελεγκτής βαρέων οχημάτων. 4. Η συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια των βαρέων ή δικύκλων οχημάτων πραγματοποιείται μετά το πέρας του αρχικού επιμορφωτικού σεμιναρίου των ελαφρών οχημάτων. 5. Η πρακτική εκπαίδευση της ειδικής επιμόρφωσης διενεργείται σε ΚΤΕΟ που λειτουργεί νόμιμα, δημόσιο ή ιδιωτικό. Άρθρο 3 Εξετάσεις 1. Το προς πιστοποίηση ελεγκτικό προσωπικό των ΚΤΕΟ υποβάλλεται σε γραπτές εξετάσεις για: α) διπλωματούχους και τεχνολόγους μηχανικούς β) αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. 2. Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις πρέπει να έχουν περατώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα ειδικής επιμόρ φωσης ελαφρών ή βαρέων οχημάτων. 3. Οι εξετάσεις διενεργούνται είτε επί της ύλης του Παραρτήματος Ι του άρθρου 6 της παρούσας, προκει μένου για πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού για τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων, είτε επί της ύλης του Παραρτήματος ΙΙ του ιδίου άρθρου, προκειμένου για πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημά των, απαιτείται να έχουν ήδη κριθεί επιτυχόντες σε εξετάσεις που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων. Οι υποψήφιοι ελεγκτές δικύκλων δεν υπόκει νται σε εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά πιστοποιούνται εφόσον έχουν ήδη κριθεί επιτυχόντες σε εξετάσεις που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο ελαφρών οχημάτων και έχουν περατώσει το πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης της παρ. 3β του άρθρου 2 της παρούσας, επί της ύλης του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας. 4. Οι εξετάσεις διενεργούνται τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο εκάστου έτους. Οι εξετάσεις για ελαφρά και βαρέα οχήματα πραγματοποιούνται αυθημερόν ή με διαφορά μίας ημέρας. 5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οδικής Ασφά λειας, έπειτα από εισήγηση της Δ.Τ.Ε.Ο., συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές (πρόεδρος συν δύο μέλη) εξετάσε ων υποψηφίων για απόκτηση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ, με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι γραμματείς αυτών, κλάδου ΔΕ, οποιουδήποτε βαθμού. Οι επιτροπές μεριμνούν για τη σύνταξη των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων και τη διασφάλιση του απορρήτου τους, κα θώς και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η ημερομηνία, η ημέρα, ο τόπος των εξετάσεων καθώς και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων. 6. Διαδικασία εξετάσεων. α. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της εξέτασης είναι 60 λεπτά της ώρας. β. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων πρέπει απαραί τητα να περιλαμβάνονται στην ύλη, η οποία αναφέρεται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ, του άρθρου 6 της παρούσας. Τα θέματα δίνονται με τη μορφή ερωτηματολογίων, με σαράντα (40) ερωτήσεις σε κάθε ερωτηματολόγιο. Για κάθε ερώτηση θα υπάρχουν τρεις (3) κατ ελάχιστον απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μία θα είναι ορθή. Η ορθή απάντηση σημειώνεται από τον υποψήφιο με σταυρό (+) ή Χ εντός του αντίστοιχου τετραγωνιδίου. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις τριάντα πέντε (35) από τις σαράντα (40) ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Λάθος θεωρούνται: (i) Οι αναπάντητες ερωτήσεις, στις οποίες η Επιτροπή σημειώνει τη λέξη «αναπάντητη». (ii) Ερωτήσεις στις οποίες σημειώνονται περισσότερες από μία απαντήσεις. (iii) Διαγραμμένες ή σβησμένες με οποιονδήποτε τρό πο απαντήσεις, ανεξάρτητα εάν έχει συμπληρωθεί ή όχι άλλο τετραγωνίδιο. γ. Οι υποψήφιοι προσέρχονται εντός της αίθουσας εξετάσεων, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος ταυτο προσωπίας τους με επίδειξη της αστυνομικής ταυτό τητας, του διαβατηρίου ή της άδεια οδήγησής τους, και τοποθετούνται σε θέσεις κατόπιν υπόδειξης της επιτροπής εξετάσεων. δ. Μετά τη διανομή προς τους εξεταζόμενους των φύλλων των ερωτήσεων, δίνεται χρονικό περιθώριο 15 λεπτών της ώρας, ώστε οι διαγωνιζόμενοι, αφού δια βάσουν όλες τις ερωτήσεις, να υποβάλλουν προς την επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων τυχόν απορίες σχετικά με τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνεται στα 60 λεπτά της εξέτασης. ε. Στο πρώτο φύλλο των ερωτήσεων οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στα προβλεπόμενα πλαίσια το επίθετο, το όνομα και το όνομα πατρός τους και να θέσουν την υπογραφή τους. στ. Μετά το πέρας της εξέτασης η επιτροπή διορθώνει στον ίδιο χώρο τα φύλλα των ερωτήσεων των εξεταζο μένων, χωρίς την παρουσία αυτών, και όταν τελειώσει τη διόρθωση καλεί στην αίθουσα των εξετάσεων τους δι αγωνιζόμενους και τους ανακοινώνει τα αποτελέσματα. ζ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να φέρουν βιβλία, σημειώσεις, διάφορα έντυ πα παρά μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και την ταυτότητά τους. Εάν φέρουν κινητά τηλέφωνα, αυτά πρέπει να παραμένουν κλειστά καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί συνομιλία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6427 μεταξύ υποψηφίων ή αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη αυθαιρεσία, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το γραπτά των εμπλεκομένων υποψηφίων. η. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι των διαγω νιζομένων είναι δυσλεκτικοί, απαιτείται προσκόμιση ει δικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 26/2002 (ΦΕΚ Α 21). Στις περιπτώσεις αυτές ένα από τα μέλη της επιτροπής αναγιγνώσκει τις ερωτήσεις πλησίον του δυσλεκτικού διαγωνιζόμενου, σε σχετικά απομακρυσμένη θέση της αίθουσας εξετάσεων ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Η σήμανση της σωστής απάντησης γίνεται από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο. θ. Οι Επιτροπές υπαλλήλων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, συ ντάσσουν κατάσταση επιτυχόντων απορριφθέντων, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη τους. Η κατάσταση αυτή, μαζί με τα βαθμολογημένα γραπτά, υποβάλλεται με αναφορά των προέδρων των Επιτροπών στη Δ.Τ.Ε.Ο. ι. Επανεξέταση απορριφθέντων στις εξετάσεις. Οι απορριφθέντες στις γραπτές εξετάσεις έχουν δι καίωμα επανεξέτασης σε επόμενες εξετάσεις που θα διοργανωθούν από το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. Οι απορριπτό μενοι επί τρεις (3) φορές υποχρεώνονται σε εκ νέου πα ρακολούθηση του προγράμματος ειδικής επιμόρφωσης. Άρθρο 4 Έκδοση Ισχύς Ανανέωση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ 1. Έκδοση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ Για την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ εκδίδεται από τη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. πιστοποιητικό ελεγκτή ΚΤΕΟ, σύμ φωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων IV έως και ΧΙ, με βάση τη βεβαίωση του φορέα διενέργειας της επιμόρφωσης, που χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο ε2 της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας και τις καταστάσεις επιτυχόντων των γραπτών εξε τάσεων που διενεργήθηκαν από το ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 2. Ισχύς Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δε κεμβρίου του επομένου έτους από την έκδοσή του. 3. Ανανέωση Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ α. Για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ ο κάτοχός του υποχρεούται να παρακολουθήσει συμπληρωματική επιμόρφωση στις ακόλουθες θεματι κές ενότητες: i) Στις εξελίξεις στο τομέα της τεχνολογίας του αυ τοκινήτου. ii) Στην επικαιροποιημένη νομοθεσία του τεχνικού ελέγχου. iii) Στην εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών του ελε γκτικού προσωπικού, και στη συνέχεια να εφοδιασθεί με «βεβαίωση συμπλη ρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους, και χορηγείται στον ελεγκτή ύστερα από υποχρεωτική παρακολούθηση συμπληρωματικής επιμόρφωσης διάρκειας 24 ωρών και ανανεώνεται ανά έτος κατά τον ίδιο τρόπο. β. Η ύλη της συμπληρωματικής επιμόρφωσης, για τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα αριθμ. (i) και (ii), καθο ρίζεται έγκαιρα από τη Δ.Τ.Ε.Ο. του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και για το αριθμ. (iii) από το φορέα που την παρέχει. γ. Η συμπληρωματική επιμόρφωση παρέχεται και οι βεβαιώσεις συμπληρωματικής επιμόρφωσης εκδίδονται από: i) Τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, όσον αφορά τους εκπαιδευτές του επόμενου εδαφίου. ii) Τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Εκπαιδευτής μπο ρεί να οριστεί εργαζόμενος στο συγκεκριμένο ΚΤΕΟ, ο οποίος είναι είτε ο προϊστάμενος (τεχνικός διευθυντής), είτε ελεγκτής διπλωματούχος μηχανικός ή πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός. Ο ορισμός του εκπαιδευτή που θα πραγματοποιεί την επιμόρφωση, η χρονική περίοδος, ο χώρος, οι συνθήκες διεξαγωγής και η όλη οργάνωση της επιμόρφωσης αποτελούν ευθύνη του τεχνικού δι ευθυντή. Οι εκπαιδευτές της επιμόρφωσης θα πρέπει να έχουν λάβει ισχύουσα βεβαίωση συμπληρωματικής επιμόρφωσης από φορέα της παραγράφου 1 του άρ θρου 2 της παρούσας. Την βεβαίωση συμπληρωματικής επιμόρφωσης εκδίδει ο τεχνικός διευθυντής του ΚΤΕΟ. δ. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ το οποίο έπαυσε να ισχύει επειδή δεν το ανανέωσαν εντός της κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας, λόγω μη απασχόλησής τους στο έργο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για να το ανανεώσουν υποχρεούνται να πα ρακολουθήσουν συμπληρωματική επιμόρφωση εφ' όλης της ύλης που δεν έχουν διδαχθεί. 4. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελεγκτή Δημόσιου ή Ιδι ωτικού ΚΤΕΟ που εκδόθηκε πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας: α) Απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρακολούθησης του αρχικού επιμορφωτικού σεμιναρίου για τις κατηγο ρίες οχημάτων που ισχύει το πιστοποιητικό τους. β) Υποχρεούνται να ανανεώνουν την ισχύ του πιστο ποιητικού τους με την παρακολούθηση της ετήσιας συμπληρωματικής επιμόρφωσης, σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στην προηγούμενη παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 5. Στα ήδη εκδοθέντα πιστοποιητικά Ιδιωτικών ΚΤΕΟ πριν την έκδοση της παρούσας, ο αριθμός πιστοποι ητικού αντιστοιχεί στον κωδικό αριθμό ελεγκτή που αναγράφεται στα υποδείγματα των Παραρτημάτων IV έως και ΧΙ. 6. Πιστοποιητικά ελεγκτών ελαφρών βαρέων οχημά των Δημοσίων ΚΤΕΟ ισχύουν και για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τα τυπικά προσόντα της παρ. 3α του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ τουλάχιστον. Στην περίπτω ση αυτή χορηγείται νέος κωδικός αριθμός ελεγκτή, ο οποίος ακολουθεί την αρίθμηση των κωδικών αριθμών των πιστοποιητικών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Αντιστρόφως, πι στοποιητικά ελεγκτών ελαφρών βαρέων οχημάτων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ισχύουν και για τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται νέος κωδικός αριθμός ελε γκτή, ο οποίος ακολουθεί την αρίθμηση των κωδικών αριθμών των πιστοποιητικών Δημοσίων ΚΤΕΟ. Άρθρο 5 Προϋποθέσεις έγκρισης φορέων επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. και υποχρεώσεις τους 1. Προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα διοργάνωσης σεμιναρίων ειδικής επιμόρφωσης υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ, οι φορείς επιμόρφωσης εγκρίνονται από το Γενι

4 6428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κό Διευθυντή Οδικής Ασφάλειας. Προς τούτο, υποβάλ λουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω στοιχεία: α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας, προκειμένου για ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. β. Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Ανανέωσης Πι στοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου για ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. γ. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών των διδασκόντων και των δικαιολογητικών της παραγρά φου 2 του άρθρου 5 της παρούσας, από τα οποία να αποδεικνύεται η επαγγελματική ή/και η διδακτική τους εμπειρία στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Για τα επιμορ φωτικά σεμινάρια των ελαφρών και των βαρέων οχημά των, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός διδασκόντων είναι τρεις (3), εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον θα είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί. δ. Αναλυτικές σημειώσεις που θα χορηγούν στους εκπαιδευόμενους, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλή ρως την εκπαιδευτική ύλη κάθε παραγράφου που ανα φέρονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 6 της παρούσας. 2. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι τεχνολόγοι μηχανικοί των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α /22222 (ΦΕΚ Β 1466/2012) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ Β 1975/2009), όπως ισχύουν, και να διαθέτουν επιπρόσθετα τουλάχιστον ενός έτους συνολική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων στις θέσεις του προϊσταμέ νου (τεχνικού διευθυντή) ή του ελεγκτή σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, ή αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 240 ωρών στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων σε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη. Αποκλειστικά για τη διδασκαλία της πρακτικής εκ παίδευσης της ειδικής επιμόρφωσης, οι διδάσκοντες μπορεί να είναι και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης, των ειδικοτήτων που αφορούν στους ελεγκτές των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και που αναγράφο νται στο άρθρα 2 και 9 των αντίστοιχα αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο Υ.Α., υπό την προϋπό θεση ότι διαθέτουν επιπρόσθετα τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων στη θέση του ελεγκτή σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Η επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία αποδει κνύεται με την επίδοση, εναλλακτικά, των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα Ασφαλι στικής κάλυψης (ένσημα Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων) ή β. Βεβαιώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας στις οποίες να αναγράφεται με σαφήνεια το/τα Δημόσιο/α ΚΤΕΟ από το/τα οποίο/α αποκτήθηκε η εμπειρία στις θέσεις του προϊσταμένου (τεχνικού διευθυντή) ή του ελεγκτή, κα θώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συ γκεκριμένες θέση/εις εργασίας ή γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας, ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, το θεματικό αντικείμενο που δίδαξαν, η συνολική διάρκεια της απα σχόλησης και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας. 3. Μετά την έγκρισή τους όπως παραπάνω, οι φορείς ειδικής επιμόρφωσης υποχρεούνται: α) Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε σεμιναρίου, να υποβάλλουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. την έναρξη του σεμιναρί ου, το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σεμιναρίου (ημερομηνία, ώρα, χώρος εκπαίδευσης, ονοματεπώνυμα εισηγητών, αντικείμενο εκπαίδευσης), καθώς και κατά λογο με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων και τον τίτλο σπουδών του καθενός. Μετά την ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων δεν θα γίνεται δεκτή από τη Δ.Τ.Ε.Ο. η προσθήκη νέων υποψηφίων σε αυτά. β) Για τις περιπτώσεις των επιμορφωτικών σεμιναρί ων των ελαφρών και βαρέων οχημάτων, να δηλώνουν επιπρόσθετα λειτουργούν δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ ως χώρο για τη πραγματοποίηση της πρακτικής εκπαί δευσης. γ) Να ελέγχουν τους τίτλους σπουδών των εκπαι δευομένων, έτσι ώστε αυτοί να είναι σύμφωνοι με τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α /22222 (ΦΕΚ Β 1466/2012) και στο άρθρο 9 της Υ.Α. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ Β 1975/2009), όπως ισχύουν. δ) Να τηρούν παρουσιολόγιο, στο οποίο καταγρά φονται: δ1) Ο τίτλος του κάθε μαθήματος επιμόρφωσης, σύμ φωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. δ2) Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος. δ3) Τα ονοματεπώνυμα των διδασκόντων, παραπλεύ ρως των οποίων τίθεται η υπογραφή τους. δ4) Τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, παρα πλεύρως των οποίων τίθεται η υπογραφή τους, απο δεικνύοντας την παρουσία τους κατά την ώρα της δι δασκαλίας. Οι τυχόν απουσίες σημειώνονται από τον διδάσκοντα, το δε παρουσιολόγιο φυλάσσεται στο χώρο του φορέα επιμόρφωσης. ε) Μετά το πέρας του σεμιναρίου: ε1) Να δηλώνουν στη Δ.Τ.Ε.Ο. τη λήξη του, καθώς και κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% των ωρών του προγράμματος και που βρίσκονται στον αρχικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στην αρχική δήλωση έναρξης του προγράμματος. ε2) Να χορηγούν στους ενδιαφερόμενους, κατά πε ρίπτωση, ατομικές βεβαιώσεις παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης. Στις βεβαιώσεις αυτές αναγράφεται η επωνυμία του φορέα επιμόρφω σης, το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου, το είδος του σεμιναρίου ειδικής επιμόρφωσης, ο χώρος διενέρ γειας της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου. 4. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας υποχρεούνται, μετά από αίτημα της Δ.Τ.Ε.Ο., να παρέ χουν σε εύλογο χρονικό διάστημα πληροφορίες και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που να αποδεικνύουν την τήρηση: α) όλων των προϋποθέσεων της παρ. 1 και 2 του πα ρόντος άρθρου, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκρι ση διοργάνωσης προγραμμάτων ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. και β) όλων των υποχρεώσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6429 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των πα ραπάνω αναγραφομένων από το φορέα επιμόρφωσης, η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας ανα καλείται με όμοια πράξη. Άρθρο 6 Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ κ.λπ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Εκπαιδευτική ύλη ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για ελαφρά οχήματα 1. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων 1.1 Αναγκαιότητα τεχνικού ελέγχου 1.2 Ιστορικό τεχνικού ελέγχου 1.3 Διαδικασία τεχνικού ελέγχου 1.4 Κατηγορίες ελλείψεων 1.5 Ανάλυση δελτίου τεχνικού ελέγχου 1.6 Νομοθεσία τεχνικού ελέγχου 1.7 Έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων 2. Σύστημα πέδησης οχημάτων 2.1 Γενικές αρχές 2.2 Μηχανικά φρένα χειρόφρενο 2.3 Υδραυλικά φρένα 2.4 Σερβόφρενα 2.5 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS 2.6 Βλάβες συστήματος πέδησης εντοπισμός βλαβών 2.7 Φρενόμετρο (τρόπος λειτουργίας μετρούμενα μεγέθη) 2.8 Μετρήσεις συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο 3. Σύστημα διεύθυνσης οχημάτων 3.1 Γεωμετρία συστήματος διεύθυνσης 3.2 Γωνίες συστήματος διεύθυνσης 3.3 Αρθρωτός μηχανισμός συστήματος διεύθυνσης 3.4 Υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης 3.5 Βλάβες συστήματος διεύθυνσης εντοπισμός βλαβών 3.6 Συγκλισιόμετρο (τρόπος λειτουργίας μετρούμενα μεγέθη) 3.7 Τζογόμετρο (τρόπος λειτουργίας) 3.8 Έλεγχοι συστήματος διεύθυνσης στο συγκλισιό μετρο και το τζογόμετρο 4. Σύστημα ανάρτησης πλαίσιο 4.1 Αριθμός πλαισίου 4.2 Κατανομή φορτίου στους τροχούς, είδη πλαισίων και αμαξωμάτων 4.3 Παραμόρφωση σασί, πλαισίου, αμαξώματος, επι σκευές πλαισίων 4.4 Είδη αναρτήσεων 4.5 Ελατήρια 4.6 Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 4.7 Υδροπνευματικές αναρτήσεις 4.8 Βλάβες συστήματος ανάρτησης εντοπισμός βλα βών 4.9 Αμορτισερόμετρο (τρόπος λειτουργίας μετρού μενα μεγέθη) 4.10 Οπτικοί έλεγχοι πλαισίου αμαξώματος, συστή ματος ανάρτησης 4.11 Έλεγχοι συστήματος ανάρτησης στο αμορτισε ρόμετρο 5. Ατμοσφαιρική ρύπανση έλεγχος καυσαερίων 5.1 Ρυπαντές στα καυσαέρια βενζινοκίνητων και πε τρελαιοκίνητων οχημάτων 5.2 Καταλυτικοί μετατροπείς βενζινοκίνητων οχημάτων 5.3 Κλειστά κυκλώματα καύσης, αισθητήρας «λ» 5.4 Συστήματα αντιρρύπανσης πετρελαιοκινητήρων 5.5 Αναλυτής καυσαερίων NDIR (τρόπος λειτουργίας, μετρούμενα αέρια και μετρούμενες παράμετροι, όρια εκπομπών) 5.6 Νεφελόμετρο (τρόπος λειτουργίας, διαδικασία μέτρησης με τη μέθοδο της ελεύθερης επιτάχυνσης, όρια εκπομπών) 6. Διαβρώσεις οχημάτων 6.1 Μορφές διάβρωσης 6.2 Οπτικοί έλεγχοι φθορών από διάβρωση 6.3 Επισκευές πλαισίων, αμαξωμάτων οφειλόμενες σε διάβρωση 7. Ηχορύπανση 7.1 Θόρυβοι που οφείλονται στην κίνηση οχημάτων και μοτοσικλετών 7.2 Ηχόμετρα (τρόπος λειτουργίας, μετρούμενα με γέθη) 7.3 Μέτρηση θορύβου με την «εν κινήσει» μέθοδο 7.4 Μέτρηση θορύβου με την «εν στάσει» μέθοδο 8. Τροχοί ελαστικά 8.1 Συγκρότημα τροχού, είδη τροχών, είδη σώτρων (ζαντών) 8.2 Ελαστικά (κύρια μέρη, τρόπος κατασκευής, σή μανση) 8.3 Δυνάμεις που εξασκούνται στα ελαστικά, ολίσθηση ελαστικού, υδρολίσθηση 8.4 Ζυγοστάθμιση ελαστικών, υπερστροφή και υπο στροφή οχημάτων, επίδραση πλευρικού ανέμου κατά την πορεία 8.5 Φθορές ελαστικών, οπτικοί έλεγχοι ελαστικών, τρόπος μέτρησης του βάθους πέλματος των ελαστικών 9. Σύστημα φωτισμού οχημάτων 9.1 Φώτα πορείας, διασταύρωσης, βοηθητικά φώτα 9.2 Απαιτήσεις συστήματος φωτισμού του ΚΟΚ 9.3 Σύγχρονα συστήματα φωτισμού με λυχνίες ξένου 9.4 Φωτόμετρο (τρόπος λειτουργίας, διαδικασία μέ τρησης, έλεγχοι κλίσης και έντασης φωτεινής δέσμης, όρια αποκλίσεων) 10. Συστήματα ασφαλείας οχημάτων 10.1 Ενεργητικά και παθητικά συστήματα ασφαλείας 10.2 Ζώνες ασφαλείας (σκοπός, κατασκευή, τρόπος λειτουργίας, τύποι) 10.3 Αερόσακοι (σκοπός, κατασκευή, τρόπος λειτουρ γίας, τύποι) 11. Κίνηση οχημάτων με υγραέριο (LPG) και φυσικό αέριο (CNG) 11.1 Το υγραέριο (σύσταση, καύση, ρυπαντές που παρά γονται, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα από την καύση υγραερίου) 11.2 Σετ εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης, σκοπός, τρό πος λειτουργίας κάθε εξαρτήματος (δεξαμενή καυσί μου, βαλβίδες επί της δεξαμενής, σωληνώσεις υψηλής πίεσης, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, πνεύμονας, δι άταξη έγχυσης υγραερίου, κεντρική μονάδα ελέγχου της καύσης) 11.3 Κινητήρες υγραερίου με μείκτη καύσης υγραερίου, ενός σημείου έγχυσης υγραερίου, πολλαπλών σημείων έγχυσης υγραερίου 11.4 Οπτικοί έλεγχοι κατά τον περιοδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, των εξαρτημάτων υγραεριοκίνησης, έλεγχοι δι αρροών υγραερίου με τον αισθητήρα διαρροών LPG

6 6430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11.5 Το φυσικό αέριο (σύσταση, καύση, ρυπαντές που παράγονται, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) 11.6 Σετ εξαρτημάτων καύσης φυσικού αερίου (CNG) σε οχήματα, σκοπός, τρόπος λειτουργίας κάθε εξαρτή ματος, συνδεσμολογία (Δεξαμενές CNG, βαλβίδες επί της δεξαμενής, σωληνώσεις υψηλής χαμηλής πίεσης, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες διακοπής, φίλτρα, υποβι βαστές πίεσης CNG, εγχυτήρες, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα) 11.7 Κινητήρες καύσης φυσικού αερίου 11.8 Οπτικοί έλεγχοι κατά τον περιοδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ της εγκατάστασης καύσης φυσικού αερίου στο όχημα και έλεγχοι διαρροών φυσικού αερίου 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων 12.1 Έγκριση τύπου οχήματος 12.2 Κύρια χαρακτηριστικά οχήματος 12.3 Αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος 12.4 Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες διασκευές οχημάτων 12.5 Διαδικασίες νομιμοποίησης διασκευών 13. Νομοθεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων 13.1 Έκδοση ΔΤΕ, επικόλληση ενδεικτικού σήματος 13.2 Έκδοση ΚΕΚ (τρόπος συμπλήρωσης ΚΕΚ) 13.3 Αναγνώριση οχήματος (στοιχεία αδείας, αριθμός πλαισίου) 13.4 Διαδικασίες, πύλης, γραμματείας, ταμείου 13.5 Τεχνικός έλεγχος ταξί, αγοραίων, εκπαιδευτικών οχημάτων 13.6 Εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχήματος 13.7 Νομοθεσία προστατευτικών μεμβρανών υαλοπι νάκων 14. Υβριδικά οχήματα 14.1 Τύποι υβριδικών οχημάτων (παράλληλος, εν σειρά, μικτός) 14.2 Μπαταρίες υβριδικών οχημάτων 14.3 Υβριδικά συστήματα THS και IMA (τρόπος λει τουργίας) 14.4 Αναπαραγωγική πέδηση υβριδικών οχημάτων 14.5 Μέτρηση καυσαερίων υβριδικών οχημάτων 15. Πρακτική εκπαίδευση 15.1 Έλεγχοι φρένων στο φρενόμετρο 15.2 Έλεγχοι χειροφρένου στο φρενόμετρο 15.3 Οπτικοί έλεγχοι του συστήματος πέδησης στο λάκκο επιθεώρησης 15.4 Έλεγχοι του συστήματος διεύθυνσης στο συγκλι σιόμετρο 15.5 Έλεγχοι του συστήματος διεύθυνσης στο λάκκο επιθεώρησης με χρήση ανυψωτήρα και τζογόμετρου 15.6 Έλεγχοι του συστήματος ανάρτησης στο αμορ τισερόμετρο 15.7 Έλεγχοι του συστήματος ανάρτησης στο λάκκο επιθεώρησης με χρήση τζογόμετρου 15.8 Έλεγχοι διαβρώσεων και αντικανονικών επεμβά σεων στο πλαίσιο και στο αμάξωμα του οχήματος 15.9 Μέτρηση καυσαερίων βενζινοκίνητων και υγραε ριοκίνητων οχημάτων Μέτρηση καπνού πετρελαιοκίνητων οχημάτων Οπτικοί έλεγχοι κινητήρα, πολλαπλής εξαγωγής, καταλύτη, εξάτμισης, σιλανσιέ στο λάκκο επιθεώρησης Έλεγχοι των φώτων πορείας και διασταύρωσης στο φωτόμετρο Οπτικοί έλεγχοι όλων των βοηθητικών φώτων Μέτρηση θορύβου με χρήση ηχόμετρου με την «εν στάσει» μέθοδο Οπτικοί έλεγχοι φθορών τροχών, ελαστικών, μέ τρηση του βάθους πέλματος Έλεγχοι καταλληλότητας ελαστικών (τύπος, δι αστάσεις) Οπτικοί έλεγχοι: αριθμού πλαισίου και κινητήρα, υαλοκαθαριστήρων, πλυντήρων τζαμιών, υαλοπινάκων, ορατότητας, προφυλακτήρων, αμαξώματος, θέσεων, τι μονιού, μοχλών χειρισμού, πεντάλ, καθρεπτών, εσωτερι κού φωτισμού, ταμπλό ενδεικτικών λυχνιών, χρώματος, τριγώνου, φαρμακείου, γρύλου ανύψωσης, εφεδρικού τροχού, μη επιτρεπόμενων διασκευών Διαδικασία μηχανογράφησης τεχνικού ελέγχου, λειτουργία αυτόματης γραμμής, τρόπος έκδοσης ΔΤΕ, ΚΕΚ και επικόλλησης σήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εκπαιδευτική ύλη ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για βαρέα οχήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ 1. Συστήματα πέδησης βαρέων οχημάτων 1.1 Η χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την πέδηση βαρέων οχημάτων 1.2 Σύστημα αεροϋδραυλικών φρένων, χαμηλής πίεσης πεπιεσμένου αέρα, με μηχανικό χειρόφρενο 1.3 Σύστημα αεροϋδραυλικών φρένων, υψηλής πίεσης, με χειρόφρενο πεπιεσμένου αέρα και αυτόματο ρυθ μιστή πέδησης 1.4 Συστήματα πέδησης πεπιεσμένου αέρα λεωφορεί ου, με αεροαναρτήσεις και σύσημα ΑΒS 1.5 Σύστημα πέδησης πεπιεσμένου αέρα ρυμουλκού φορτηγού με αυτόματο ρυθμιστή πέδησης. 1.6 Σύστημα πέδησης πεπιεσμένου αέρα τριαξονικού ρυμουλκού φορτηγού με αυτόματο ρυθμιστή πέδησης και σύστημα ΑΒS 1.7 Σύστημα πέδησης ρυμουλκούμενου ή επικαθήμε νου οχήματος με πεπιεσμένο αέρα, αυτόματο ρυθμιστή πέδησης και σύστημα ABS. 1.8 Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα (EBS). (Σύνολο 6 ώρες) 2. Σκοπός και τρόπος λειτουργίας εξαρτημάτων συ στημάτων πέδησης με πεπιεσμένο αέρα 2.1 Ο αεροσυμπιεστής 2.2 Ο ρυθμιστής πίεσης 2.3 Ο αφυγραντήρας 2.4 Ο διακόπτης πίεσης 2.5 Η προστατευτική βαλβίδα πολλαπλών κυκλωμάτων 2.6 Τα αεροφυλάκια 2.7 Οι βαλβίδες αποστράγγισης υγρασίας 2.8 Η βαλβίδα της πέδης πορείας (ποδόφρενο) 2.9 Η βαλβίδα της πέδης στάθμευσης (χειρόφρενο) 2.10 Η βαλβίδα ρελέ 2.11 Οι κύλινδροι πέδησης απλής λειτουργίας 2.12 Οι κύλινδροι πέδησης διπλής λειτουργίας με ελα τήριο 2.13 Ο αυτόματος ρυθμιστής πέδησης λόγω φορτίου 2.14 Η βαλβίδα ελέγχου του ρυμουλκούμενου οχή ματος 2.15 Οι αγωγοί και οι συνδέσεις ρυμουλκού οχήματος 2.16 Οι αισθητήρες στροφών του συστήματος ABS 2.17 Οι βαλβίδες ελέγχου της πίεσης του συστήματος ABS

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η κεντρική μονάδα ελέγχου του συστήματος ABS 2.19 Η βαλβίδα πέδησης του ρυμουλκούμενου οχή ματος 2.20 Το μηχανικό χειρόφρενο του ρυμουλκούμενου οχήματος 2.21 Η βαλβίδα της πέδης πορείας του συστήματος EBS Η αυτοτελής μονάδα ελέγχου της πίεσης του ρυμουλκουμένου του συστήματος EBS Ο αισθητήρας φορτίου του συστήματος EBS 2.24 Η αυτοτελής μονάδα ελέγχου της πίεσης ρυμουλ κουμένου του συστήματος EBS 2.25 Η ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκού ρυμουλκουμέ νου του συστήματος EBS (Σύνολο 6 ώρες) 3. Σκοπός και τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας των βαρέων οχημάτων ABS και TCS 4. Το φρενόμετρο περιστρεφόμενων κυλίνδρων βα ρέων οχημάτων (τρόπος λειτουργίας και μετρούμενοι παράμετροι του συστήματος πέδησης) 5. Πέδες διαρκείας βαρέων οχημάτων (Διάφοροι τύποι και τρόπος Λειτουργίας) 5.1 Το μηχανόφρενο 5.2 Ο υδραυλικός επιβραδυντής 5.3 Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής 6. Οπτικοί έλεγχοι των συστημάτων πέδησης βαρέων οχημάτων σύμφωνα με την Υ.Α όπως αυτή ισχύει. (Σύνολο 6 ώρες) (Β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ 1. Συστήματα ανάρτησης με πεπιεσμένο αέρα 1.1 Η χρήση του πεπιεσμένου αέρα στα συστήματα ανάρτησης βαρέων οχημάτων 1.2 Σχεδίαση, τύποι, υλικά κατασκευής, αεροσουστών 1.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αεροανάρτησης 1.4 Αισθητήρες δαπέδου οχημάτων, ηλεκτροβαλβίδες διεύθυνσης αέρα, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου αερο ανάρτησης 1.5 Τρόπος λειτουργίας ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης 2. Βλάβες αεροσουστών 2.1 Επιμήκυνση αεροσουστών λόγω υπερβολικής δι αδρομής 2.2 Γήρανση αεροσουστών 2.3 Διάβρωση των μεταλλικών πλακών των αεροσου στών 2.4 Υπερβολική φθορά της εξωτερικής ελαστικής επι φάνειας της αερόσουστας 2.5 Σοβαρή διαρροή πεπιεσμένου αέρα των αεροσου στών 3. Οπτικοί έλεγχοι συστημάτων ανάρτησης με πεπι εσμένο αέρα (Σύνολο 4 ώρες) (Γ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Τύποι φορτηγών 2. Διαστάσεις και βάρη φορτηγών 3. Πινακίδες 4. Αναγραφή στοιχείων του οχήματος 5. Φωτισμός βαρέων οχημάτων 6. Αντανακλαστικές πινακίδες 7. Τρίγωνο, λασπωτήρες, σφήνες αναστολής (τάκοι), αντιολισθητικές αλυσίδες, πυροσβεστήρες, κιβώτιο πρώ των βοηθειών 8. Διατάξεις ζεύξης ρυμουλκού με ρυμουλκούμενο, ρυμουλκού με επικαθήμενο 9. Τύποι λεωφορείων 10. Διαστάσεις και βάρη λεωφορείων (Σύνολο 4 ώρες) (Δ) ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Αστικών, Υπεραστικών, Τουριστικών) 1. Ηλικία οχημάτων Δημόσιας χρήσης 2. Έξοδοι κινδύνου (θύρες κινδύνου, παράθυρα κινδύ νου, καταπακτές) 3. Θύρες επιβατών, Σκαλοπάτια, εσωτερικός και εξω τερικός φωτισμός, σύστημα θέρμανσης, σύστημα κλι ματισμού, πινακίδες, εξωτερικές ενδείξεις, καθίσματα, λοιπός εξοπλισμός 4. Οπτικοί έλεγχοι των λεωφορείων και του εξοπλι σμού τους (Σύνολο 2 ώρες) (Ε) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Ταχογράφοι (τρόπος λειτουργίας, φύλλα ταχογρά φου, ρυθμίσεις ταχογράφου, έγκριση ταχογράφου) 2. Ηλεκτρονικοί ταχογράφοι, τρόπος λειτουργίας 3. Ελεγχος ταχογράφου στη συσκευή ελέγχου του διαδρόμου του ΚΤΕΟ 4. Ζώνες ασφαλείας 5. Διάταξη περιοριστή ταχύτητας (έγκριση, τρόπος λειτουργίας) 6. Έλεγχος της διάταξης περιοριστή ταχύτητας στη συσκευή του διαδρόμου του ΚΤΕΟ 7. Σήμανση (πινακίδες, μέγιστης ταχύτητας, βαρέως οχήματος μεγάλου μήκους οχήματος κ.τ.λ.) 8. Καθρέπτες, (έλεγχοι σύμφωνα με τη Νομοθεσία) (Σύνολο 4 ώρες) (ΣΤ) ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Ρυπαντές πετρελαιοκίνησης 2. Συστήματα αντιρρύπανσης πετρελαιοκινητήρων 3. Καταλυτικός μετατροπέας οξειδωτικού τύπου 4. Φίλτρα σωματιδίων 5. Σύστημα συνεχούς αναγέννησης του φίλτρου (πα γίδες καπνού) 6. Καταλυτικός μετατροπέας Νοχ τύπου συσσωρευτή 7. Καταλυτικός μετατροπέας επιλεγμένης αναγωγής (SCR) 8. Έλεγχος καυσαερίων πετρελαιοκίνητων οχημάτων (Σύνολο 4 ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Αναγνώριση ταυτότητας του οχήματος 2. Μέτρηση συντελεστή πέδησης οχημάτων με αερό φρενα και αεροϋδραυλικά φρένα 3. Οπτικοί έλεγχοι συστήματος πέδησης με πεπιε σμένο αέρα 4. Οπτικοί έλεγχοι συστήματος ανάρτησης στο λάκκο επιθεώρησης 5. Οπτικοί έλεγχοι του συστήματος διεύθυνσης στο λάκκο επιθεώρησης 6. Οπτικοί έλεγχοι, πλαισίου, υπερκατασκευής, θαλά μου, εξαρτημάτων φορτηγών και λεωφορείων 7. Έλεγχος φώτων στο φωτόμετρο 8. Έλεγχος εξοπλισμού φορτηγών και λεωφορείων 9. Έλεγχος ορατότητας 10. Έλεγχος του καπνού (αιθάλης) με το νεφελόμετρο (Σύνολο 6 ώρες)

8 6432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύνολο ωρών επιμορφωτικού σεμιναρίου βαρέων οχη μάτων: Θεωρητική εκπαίδευση 36 ώρες Πρακτική εκπαίδευση 6 ώρες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Εκπαιδευτική ύλη ειδικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για δίκυκλα οχήματα 1. Σύστημα πέδησης δικύκλου 1.1 Γενικές αρχές 1.2 Μηχανικά φρένα 1.3 Υδραυλικά φρένα 1.4 Συστήματα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ΑΒS 1.5 Βλάβες συστήματος πέδησης 1.6 Φρενόμετρο 1.7 Μετρήσεις συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο (Σύνολο 4 εκπαιδευτικές ώρες) 2. Σύστημα διεύθυνσης δικύκλων 2.1 Γεωμετρία συστήματος διεύθυνσης 2.2 Γωνίες συστήματος διεύθυνσης 2.3 Εξαρτήματα συστήματος διεύθυνσης 2.4 Βλάβες συστήματος διεύθυνσης 2.5 Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (Σύνολο 2 εκπαιδευτικές ώρες) 3. Σύστημα ανάρτησης σύστημα μετάδοσης της κί νησης πλαίσιο 3.1 Αριθμός Πλαισίου 3.2 Κατανομή φορτίου στους τροχούς, είδη πλαισίων 3.3 Παραμόρφωση πλαισίου, επισκευές πλαισίων 3.4 Είδη αναρτήσεων 3.5 Ελατήρια 3.6 Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) 3.7 Βλάβες συστήματος ανάρτησης 3.8 Συστήματα μετάδοσης της κίνησης (αλυσίδες άξονες) 3.9 Βλάβες συστήματος μετάδοσης της κίνησης 3.10 Οπτικοί έλεγχοι ανάρτησης μετάδοσης της κί νησης πλαισίου (Σύνολο 4 εκπαιδευτικές ώρες) 4. Τροχοί ελαστικά 4.1 Συγκρότημα τροχού 4.2 Είδη τροχών 4.3 Σώτρα (Ζάντες) 4.4 Επίσωτρα (Ελαστικά) 4.5 Κύρια μέρη ελαστικών, κατασκευή ελαστικών 4.6 Σήμανση ελαστικών δικύκλων 4.7 Υδρολίσθηση 4.8 Ζυγοστάθμιση τροχών 4.9 Φθορές ελαστικών 4.10 Οπτικοί έλεγχοι ελαστικών (Σύνολο 2 εκπαιδευτικές ώρες) 5. Σύστημα φωτισμού δικύκλων 5.1 Φώτα δικύκλων 5.2 Φώτα πορείας και διασταύρωσης 5.3 Φωτόμετρο 5.4 Έλεγχοι κλίσης και έντασης φωτεινής δέσμης στο φωτόμετρο (Σύνολο 1 εκπαιδευτικής ώρας) 6. Ηχορύπανση 6.1 Θόρυβοι που οφείλονται στη κίνηση δικύκλων 6.2 Ηχόμετρο 6.3 Μέτρηση θορύβου δικύκλου με την «εν κινήσει» μέθοδο 6.4 Μέτρηση θορύβου δικύκλου με την «εν στάσει» μέθοδο (Σύνολο 1 εκπαιδευτικής ώρας) 7. Κινητήρες δικύκλων 7.1. Δίχρονοι βενζινοκινητήρες δικύκλων 7.2 Τετράχρονοι βενζινοκινητήρες δικύκλων 7.3 Σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων δικύκλων (Σύνολο 2 εκπαιδευτικών ωρών) 8. Έλεγχοι καυσαερίων 8.1. Ρυπαντές στα καυσαέρια δικύκλων 8.2. Καταλυτικοί μετατροπείς, συστήματα αντιρρύ πανσης δικύκλων 8.3 Τρόπος μέτρησης καυσαερίων δικύκλων (Σύνολο 2 εκπαιδευτικών ωρών)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6433 IV,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

10 6434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6435 V,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

12 6436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V -,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6437 V,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

14 6438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6439,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( )

16 6440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) -,,, &. / : 2 & ( ).. : : : : : : : : : ( ),. ( ) Άρθρο 7 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ αριθμ /5591/2002 (ΦΕΚ 996/τ.Β ), Φ2/75443/3519/1999 (ΦΕΚ 1989/τ.Β ), 5055/562/2004 (ΦΕΚ 175/τ.Β ), 24325/2885/2009 (ΦΕΚ 916/τ.Β ), Φ50/37494/4561/2009 (ΦΕΚ 1397/τ.Β ) και 49903/5303/2011 (ΦΕΚ 2560/τ.Β ) αποφάσεις. Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * * ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : " Έλεγχοι Κ.Τ.Ε.Ο. και Οδική Ασφάλεια " Σπουδαστής : Τσαμπάζης Χρήστος Α.Μ. : 2978 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.562,50 (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%) ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Χατζηπέτρου 5 Νεάπολη ΤΚ 383 34 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 24210.80959

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. 2. Προειδοποιητικό τρίγωνο. Κιβώτιο Α' Βοηθειών και κατάλληλη σήμανση υπόδειξης της θέσης του φαρμακείου(όταν αυτό δεν είναι εμφανές).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1466 3 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20794/2222 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αριθ. πρωτ.3505 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η σχετικά με κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Ι. Ποσοστά κατατασσόμενων. Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ

: Πρόσκληση δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα τον Δήμο ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ για τεχνικό έλεγχο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 14 05 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44908/2373 ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/01/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτοκ.: 1223/67 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2269 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 42096/5050 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορι σμός τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. Φ5γ/ 8440 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου.

3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 3.1 Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων μερών ενός λεωφορείου. Το λεωφορείο είναι όχημα με κινητήρα που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς. Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης

Φρένα, Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης 04 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Φρένα, Συστήματα Διεύθυνσης & Ανάρτησης - Σφαιρικός(-οί) Σύνδεσμος(-οι) 4.1 - Δαγκάνες Φρένων 4.2 - Σωληνώσεις Φρένων, Ελαστικοί Σωλήνες & Συνδέσεις 4.3 - Τακάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 193 Νόμος Υπ Αριθμό 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις,

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013 και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 3.6.2013 Αριθ.Πρωτ. 375 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της 29.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:15200 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 με ΑΔΑ:ΩΜΨΤΩΚΗ-ΨΣΧ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Π.. 163/09 (ΦΕΚ 201 Α/1-10-2009) : Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 19/ 07/2010 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 10727 ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση : Κ. Βάρναλη 76 78 Ταχ. Κώδικας : 132 31 -

Διαβάστε περισσότερα