ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα Λαχαναγορά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα Λαχαναγορά."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 7ΨΙΧΩΕ5-6ΨΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 7 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 261 / 2014 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα Λαχαναγορά. Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ : 36821/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πα αδάτος Νικόλαος Σαµούρης Σ υρίδων. 2. Α οστολάτος Γεράσιµος Ζα άντης Ανδρέας 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) Γαλάτης Αγγελος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Σολωµός Σ υρίδων (ανα ληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος, κ. Αλέξανδρος Παρίσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούµενος το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα Λαχαναγορά. Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ αρίθ / εισήγηση των Μελών της Επιτροπής ιαγωνισµού κ. κ. Κλαουδάτου Γεράσιµου, Φιλιππάτου Γεράσιµου και Θεόδωρου Καλογερόπουλου που έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» (ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ» ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 2. ΑΡΘΡΑ Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α / ) 3. Άρθρα 4.1ι, 4.2γ της ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

2 Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό του Ανοικτού Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». Σύµφωνα µε αυτό και καθότι ουδεµία ένσταση έγινε στο διάστηµα από έως και εισηγούµαστε στην Επιτροπή σας: 1. Να εγκρίνει το Πρακτικό και το αποτέλεσµα αυτού και να κατακυρώσει στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε..Ε.» την κατασκευή του εν θέµατι έργου (προσφερόµενη έκπτωση 43,07%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ..Ε.). 2. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή και περισσοτέρων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι εντάξει τότε η Προϊσταµένη Αρχή-Οικονοµική Επιτροπή καλεί τον Ανάδοχο για υπογραφή της Σύµβασης µε έγγραφη πρόσκληση. Συνηµµένα: 1. Πρακτικό Επιτροπής ιαγωνισµού (Αριθµ. Πρωτ.:33325/ ). 2. Παράρτηµα Πρακτικού (Αριθµ. Πρωτ.: 34297/ ). 3. Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής ιαγωνισµού (Αριθµ. Πρωτ / ). 4. Πράξη Ανάρτησης Ανακοίνωσης & Πρακτικού Επιτροπής ιαγωνισµού. 5. Πίνακας ιαγωνιζοµένων (εκτός του µειοδότη). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΣ ΓΕΡ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το υπ αρίθ / Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ- ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης σύµφωνα µε το οποίο οι ιαγωνιζόµενοι µε παραδεκτές προσφορές σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ιακήρυξης είναι οι παρακάτω: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε..Ε ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 43,07 % 2. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε..Ε ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 40,55% 3. ΝΕΟ ΜΗΤΟΝ ΡΟ ΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 38,02% 4. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ Ε..Ε ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 38,00% 5. ARTE CONSTRACTION E.Π.Ε ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 33,07% 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ Ε..Ε ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 29,00% 7. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε..Ε ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 27,00% 8. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) 23,00% Και προτείνεται να εγκριθεί το Πρακτικό και το αποτέλεσµα αυτού µε την κατακύρωση στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε..Ε.» για την κατασκευή του έργου «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» (προσφερόµενη έκπτωση 43,07%) επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ..Ε.). Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι εφόσον η ηµοτική Αρχή έχει ενηµερώσει και έχει την σύµφωνη γνώµη των επαγγελµατιών της περιοχής ψηφίζει την εισήγηση. Την εισήγηση ψηφίζουν και οι κ. κ. Αποστολάτος Παρίσης Παπαδάτος και Σολωµός. και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) την ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 3) τα ΑΡΘΡΑ Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α / ) 4) τα Άρθρα 4.1ι, 4.2γ της ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 5) ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 6) το 33325/ Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού Και την παραπάνω εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού :

3 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 2. Κατακυρώσει στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε..Ε.» την κατασκευή του έργου«ιαμορφωση ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» µε προσφερόµενη έκπτωση 43,07% επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ..Ε.). 2. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.3669/08, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον 10 ηµερών ή και περισσοτέρων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της διακήρυξης. Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά είναι εντάξει τότε η Προϊσταµένη Αρχή-Οικονοµική Επιτροπή καλεί τον Ανάδοχο για υπογραφή της Σύµβασης µε έγγραφη πρόσκληση. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω8ΝΗΩΕ5-ΠΥΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης (τακτική) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η Αυγούστου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 / 2014 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πα αδάτος Νικόλαος Σαµούρης Σ υρίδων. 2. Α οστολάτος Γεράσιµος Ζα άντης Ανδρέας 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) Γαλάτης Αγγελος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Σολωµός Σ υρίδων (ανα ληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της /νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος το 2 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 2014.»έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: Λαµβάνοντας υπόψη: 1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος. 2) 3)την 337/2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/ απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

5 Αριθ. Ηµ/νία Κ.Α. θεσης έκδοσης Ποσό Αιτιολογία ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ /07/ ,75 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ , /07/ ,90 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ , /07/ ,40 ηµοσίευση α όφασης ηµάρχου, µε θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιδηµάρχους του ήµου Κεφαλλονιάς , /07/ ,00 ηµοσίευση διακήρυξης δηµο ρασίας του έργου: Κατεδάφιση κτιρίων ή τµήµατων αυτών στο ήµο Κεφαλλονίας Β φάση , /07/ ,00 ηµοσίευση διακήρυξης δηµο ρασίας του έργου: Κατεδάφιση κτιρίων ή τµήµατων αυτών στο ήµο Κεφαλλονίας φάση , /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /08/ , /08/ , /08/ ,43 ηµοσίευση της αριθ. ρωτ.34721, αριθ.α οφ.759/2014 α όφασης ηµάρχου ,01 Προµήθεια εξο λισµού α οθήκης Πολιτικής ροστασίας ( φοριαµοί - ερµάρια -κ.λ..) ,00 Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώ ισης ληµµυρικών και λοι ών καταστροφών.ε. Παλικής ,00 Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώ ισης ληµµυρικών και λοι ών καταστροφών.ε. Αργοστολίου ,00 Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώ ισης ληµµυρικών και λοι ών καταστροφών.ε. Λειβαθούς ,00 Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώ ισης ληµµυρικών και λοι ών καταστροφών.ε. Ελειού-Πρόννων ,00 Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώ ισης ληµµυρικών και λοι ών καταστροφών.κ. Οµαλών ,00 ηµοσίευση ροκυρήξεων[πεζοπορικη ΙΑ ΡΟΜΗΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ] ,25 Εργασίες Πρόληψης και αντιµετώ ισης ληµµυρικών και λοι ών καταστροφών.κ. Οµαλών[ΑΦΟΙ ΤΖΑΚΗ] ,00 Ηλεκτρονικοί υ ολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , /08/ ,44 Προµήθεια λοι ού υλικού , /08/ ,50 Προµήθεια λοι ού υλικού ,89

6 /08/ , /08/ , /08/ , /8/ , /08/ , /08/ ,00 Ταχυδροµικά Τέλη ( ο αρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων ρο ληρωµής ) ( ΠΑΓΙΑ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ) ,00 Λοι ές ροµήθειες υλικά εργαλεία ( ΠΑΓΙΑ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) ,21 Λοι ές ροµήθειες υλικά εργαλεία (ΠΑΓΙΑ ΜΙΝΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) ,21 Αµοιβές δικαστικών ε ιµελητών [Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΙΣΘΕΙΣ ΜΕ 76/2013 ΑΠ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] ,95 Ανταλλακτικά λοι ών µηχανηµάτων ( ο αρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων ρο ληρωµής ) ,00 Εργασίες Συντήρησης - ε ισκευής εγκαταστάσεων θέρµανσης - κλιµατισµού ηµαρχείου και λοι ών κτιρίων , /8/ ,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , /8/ ,50 Προµήθεια λαµ τήρων, και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινοχρήστου ηλεκτροφωτισµού ήµου Κεφαλλονιάς (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) , /8/ ,91 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων [ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ RENAULT MEGANE για τη µεταφορά τους από ΑΘΗΝΑ στην έδρα του ήµου , /8/ ,00 Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ηµοτική Επιχείρηση ( ΚΕ ΗΚΕ)- ΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014[7η/2014] , /8/ ,00 Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες Πυροπροστασίας[ΠΥΛΑΡΟΥ] , /8/ ,00 Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες Πυροπροστασίας (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΙΣΟΥ ) , /8/ ,00 Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες Πυροπροστασίας[21ας ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ] , /8/ ,00 Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες Πυροπροστασίας ( ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ) , /8/ ,00 Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες Πυροπροστασίας[ΠΑΛΛΙΚΗΣ] , /8/ ,00 Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες Πυροπροστασίας[ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ Ε.Ε.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ] , /8/ ,00 Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές οµάδες Πυροπροστασίας ( ΟΜΑ Α ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ) , /8/ ,98 Προµήθεια λοιπού υλικού (µνήµες και σκληροί δίσκοι) ,91 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση: Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Έχει γίνει πια επαναλαµβανόµενο το φαινόµενο τα έργα και οι προµήθειες που έρχονται στην Επιτροπή για ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση της δαπάνης τους να έχουν ήδη εκτελεστεί,πράγµα το οποίο δεν είναι σύννοµο. Επίσης οι όλες οι προµήθειες υλικών και εξοπλισµού (ηλεκτρολογικά υλικά

7 λαµπτήρες µελάνια κ.λ/π ) να γίνονται µε απευθείας αναθέσεις χωρίς διαγωνισµούς, η ίδια δε τακτική τηρείται και για τα ασφάλιστρα των ακινήτων και των µηχανηµάτων του ήµου µε αποτέλεσµα να µην διασφαλίζονται τα οικονοµικά του συµφέροντα. Όσον αφορά τις δαπάνες για την Πολιτική Προστασία αν και είναι αναγκαία τα σχετικά έργα και οι προµήθειες δεν τα ψηφίζω γιατί καταρχήν εκτελούνται και αυτά µε απευθείας αναθέσεις και το κυριότερο δεν χρησιµοποιούνται για το σκοπό που εγκρίθηκαν. Ψηφίζω τις προτάσεις : όλες τις ΠΑΓΙΕΣ και από 1309 έως και Την εισήγηση ψηφίζουν: Παρίσης Παπαδάτος- Αποστολάτος και Σολωµός. Και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 2) 3)την 337 /2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πίστωσεις στον προϋπολογισµό εξόδων ) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α:7Ψ3ΕΩΕ5-ΘΡΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 294 / 2014 ΘΕΜΑ : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ήµου Κεφαλονιάς, για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας» Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πα αδάτος Νικόλαος Σαµούρης Σ υρίδων. 2. Α οστολάτος Γεράσιµος Ζα άντης Ανδρέας 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) Γαλάτης Αγγελος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Σολωµός Σ υρίδων (ανα ληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος, κ. Αλέξανδρος Παρίσης θέµα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,εισηγούµενος το 4 ο ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ήµου Κεφαλονιάς, για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ / εισήγηση του προϊστάµενου του τµήµατος Προµηθειών κ. ιονυσίου Παγώνη, θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ήµου Κεφαλονιάς, Κας Μπαράκου Ουρανίας για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας» Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπάλληλο του ήµου Κεφαλονιάς Κα Μπαράκου Ουρανία για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας. ΠΟΣΟ Κ.Α ,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ] Συνηµµένα: α)πρόταση Ανάληψης απάνης β)έγγραφο Τµήµατος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, Γραφείο Αντιδηµάρχου

9 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Με το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: «1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν. Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους. 2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου. 4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.000,00 από τον Κ.Α καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπάλληλο του ήµου Κεφαλονιάς κ. Μπαράκου Ουρανία για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας της Υπηρεσίας καθαριότητας. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση.

10 Την εισήγηση ψηφίζουν οι κ. κ. Αποστολάτος Παρίσης Παπαδάτος και Σολωµός. και αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') την υπ αρίθ. 1276/ πρόταση ανάληψη υποχρέωσης την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.000,00 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων». 2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο του ήµου κ. Ουρανία Μπαράκου ποσού 1.000,00 από τον Κ.Α για την επίλυση επειγουσών και ζωτικών δηµοτικών αναγκών της καθηµερινότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.. 3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την 8/11/2014. Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 7Σ5ΙΩΕ5-ΩΨ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η Αυγούστου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 295 / 2014 ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση και τροποποίηση της 251/2014 απόφασης σχετικά µε την Έκδοση Ενταλµάτων Προπληρωµής για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών και ελέγχου ΚΤΕΟ των οχηµάτων- µηχανηµάτων του ήµου Κεφαλλονιάς. Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πα αδάτος Νικόλαος Σαµούρης Σ υρίδων. 2. Α οστολάτος Γεράσιµος Ζα άντης Ανδρέας 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) Γαλάτης Αγγελος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Σολωµός Σ υρίδων (ανα ληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος, κ. Αλέξανδρος Παρίσης θέµα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,εισηγούµενος το 5 ο ηµερήσιας διάταξης «Συµπλήρωση της 151/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από εισήγηση του προϊστάµενου του τµήµατος Προµηθειών κ. ιονυσίου Παγώνη, θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ΥΠαλλήλου ήµου Κεφαλονιάς, κ. Πατρίκιου Σωκράτη για την κάλυψη αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων & Πληρωµής ΚΤΕΟ Τροποποίηση της αριθµ. 251/2014 Απόφασης της Οικ.Επιτροπής» Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 2.000,00 στον υπάλληλο του ήµου Κεφαλονιάς Κο Σωκράτη Πατρίκιο για την πληρωµή Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων & πληρωµής ΚΤΕΟ. Σηµειώνεται ότι µε το αριθµ / έγγραφό µας είχε ζητηθεί η έκδοση ΧΕΠ επ ονόµατι του συναδέλφου, αλλά εκ παραδροµής δεν είχε αναφερθεί σε αυτό και η ανάγκη πληρωµής ΚΤΕΟ. ΠΟΣΟ Κ.Α ,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ) ] & 600,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ) Συνηµµένα: α)προτάσεις Ανάληψης απάνης β)έγγραφο Τµήµατος ιαχείρισης & Συντήρησης Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων

12 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Με το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: «1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν. Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους. 2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου. 4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» Για τους παραπάνω λόγους, ζητείται συµπλήρωση και τροποποίηση της 151/2014 απόφαση της Οικονοµικής όπως παρακάτω: 1. Την Έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο του ήµου κ. Σωκράτη Πατρίκιο ποσού 1.400,00 από τον Κ.Α για πληρωµή ΚΤΕΟ των αυτ/των του ήµου.

13 2. Την έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο του ήµου κ. Σωκράτη Πατρίκιο ποσού 600,00 από τον Κ.Α για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ήµου. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') τις υπ αρίθ. 1176/ και την 1277/ προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 1.400,00 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α µε τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι )». 2. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 600,00 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων». 3. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο του ήµου κ. Σωκράτη Πατρίκιο ποσού 1.400,00 από τον Κ.Α για πληρωµή ΚΤΕΟ των αυτ/των του ήµου. 4. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο του ήµου κ. Σωκράτη Πατρίκιο ποσού 600,00 από τον Κ.Α για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ήµου. 3. Η απόδοση λογαριασµού των παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής θα γίνει έως την 8/11/2014. Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 7ΦΗ2ΩΕ5-Ξ2Μ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η Αυγούστου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 296 / 2014 ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα.» Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του A/ Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πα αδάτος Νικόλαος Σαµούρης Σ υρίδων. 2. Α οστολάτος Γεράσιµος Ζα άντης Ανδρέας 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) Γαλάτης Αγγελος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Σολωµός Σ υρίδων (ανα ληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος, κ. Αλέξανδρος Παρίσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος το 6 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

15 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Με την αριθµ. 48/2014 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού ,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) στο όνοµα του Υπαλλήλου του ήµου Κορκός Κουρής Σταύρος προκειµένου να πληρωθούν άµεσες βιοτικές ανάγκες, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το αριθµ. 80/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα ποσού ,00 ( πεντακοσίων χιλιάδων) τα οποία κατατέθηκαν σε ειδικό λογαριασµό ( ήµος Κεφαλλονιάς υπόλογος Κορκός Κουρής Σταύρος) ο οποίος ανοίχτηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 07/03/2014 µε αριθµ. 315/ µε την 117/ απόφαση ηµάρχου. Από τα στοιχεία που κατέθεσε ο υπόλογος οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των ,70 (τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) το ποσό των 30,80 που δεν διατέθηκε επιστράφηκε στον κεντρικό λογαριασµό του ήµου µε το 299/2014 γραµµάτιο είσπραξης, καθώς και το ποσό των 880,50 επιστράφηκε στο ταµείο του ήµου µε το 179/2014 γραµµάτιο είσπραξης κατόπιν ορθής επανάληψης της 920/2014 απόφασης ηµάρχου. Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία να εγκρίνεται : 1. H απόδοση λογαριασµού για το αριθµ. 80/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής από το οποίο διατέθηκε για πληρωµή άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα ποσό ,70 (τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) το ποσό των 911,30 (εννιακόσια έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά) τα οποία δεν διατέθηκαν επιστράφηκαν στον κεντρικό λογαριασµό του ήµου. 2. Η απαλλαγή του υπολόγου κ. Κορκού Κουρή Σταύρου. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των δικαιούχων της εν λόγω αποζηµίωσης που αναλυτικά έχει ως εξής:

16 α/α α/α απόφασης ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 1/911 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ,00 2 2/911 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 3 3/911 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ,00 4 4/911 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 5 5/911 ΜΑΡΚΑΤΟΥ-ΠΑΣΙΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 6 6/911 ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,00 7 7/911 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ,00 8 8/911 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ,00 9 9/911 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /911 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /911 ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ , /911 ΜΟΣΧΟΝΑ- ΚΑΡΚΑΒΕΛΑ 13 13/911 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ ,00 ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /911 ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /911 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /911 ΜΕΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 LANI SOKOL KOCO , /911 ΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , = - - = - - = - = - = = - - = - = - - = - -

17 20 20/911 ΤΣΙΒΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /911 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , /911 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , /911 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ , /911 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /911 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 ΣΑΟΥΕΡ ΜΑΡΙΑ ΑΛΦΟΝΣΟΣ , /911 DHIMA ANDREA JAN , /911 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /911 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /911 ZYKAJ BEJKUSH TELO , /911 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /911 ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /911 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /911 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /911 ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ , /911 ΔΕΦΑΡΑΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , /911 ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /911 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /911 WOLNICKA EDYTA-DOROTA JACEK , /911 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΝΙΚΟ ΛΑΟΣ ,00 - = = - - = - = - - -

18 43 43/911 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , /911 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΗΣ , / /911 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,00 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /911 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /911 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /911 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /911 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ ΦΩΤΙΟΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /911 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ , /911 ΓΚΙΟΛΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /911 AJDINAJ BESNIK ALIL , /911 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ , /911 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /911 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟ Σ , /911 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ , /911 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ , /911 ΣΟΥΛΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /911 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /911 ΑΝΑΛΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΓΓΕΛΟΣ , /911 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΗΣ , /911 ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 -

19 66 66/911 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΙΑΝΟΣ , /911 ΔΕΣΤΟΥΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ , /911 ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /911 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /911 ΛΙΒΕΡΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ , /911 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /911 ΣΑΜΟΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ , /911 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , /911 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /911 ΣΦΑΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /918 BILBILAJ TEUTA GEZIM , /918 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ , /918 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΙΜΩΝ- ΟΔΥΣΕΥΣ ΦΩΤΙΟΣ , /918 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ , /918 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΧΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /918 ΒΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 82 7/918 ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ , /918 ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /918 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ- ΚΑΜΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /918 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , /918 ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /918 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ , = = - = = - =

20 88 13/918 MASTORA DHIMITER PETRO , /918 ΤΣΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /918 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /918 ΤΣΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , /918 ΝΕΡΑΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /918 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /918 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /918 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /918 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ- ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,00 - = - = = - - = / /918 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,00 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /918 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /918 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ , /918 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /918 LAVENDER SUZANNE JOSEPHINE ROMAN , /918 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ,00 ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟ /918 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ , /918 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ- ΛΕΩΝΙΔΗ ΤΖΟΓΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ , /918 ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /918 PETROVA VENERA NIKOLOVA , /918 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , = - = =

21 109 34/918 ΣΟΥΛΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /918 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /918 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , /918 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /919 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ , /919 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , /919 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ , /919 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /919 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /919 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /919 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , /919 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /919 ΡΑΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /919 ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ- ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ , /919 ΡΑΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /919 ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ- ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /919 ΜΑΛΙΑΓΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /919 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /919 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΝΑΡΗΣ , /919 ΡΑΣΣΙΑ ΜΑΡΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /919 ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /919 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /919 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , = = - = - = - =

22 132 20/919 ΠΡΕΝΤΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΟΣ , /919 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /919 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /919 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /919 ΚΟΝΤΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ , /919 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , /919 ΑΠΕΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ , /919 ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ- ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /919 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡ ΙΟΣ , /920 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /920 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,00 ΜΙΧΑΛΟΠΑΝΑ 143 3/920 ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΗΣ , /920 ΒΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /920 MARTIN CAROLL ANN CECIL , /920 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /920 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , /920 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /920 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ , /920 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , /920 ΓΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ , /920 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , /920 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 - = = - = - - = - = - =

23 155 15/ /920 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΚΑΤΣΙΛΙΩΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,00 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ- ΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /920 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΣΠΥΡΙΔΩΝ /920 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /920 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ , /920 ΚΡΙΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /920 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /920 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΜΩΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /920 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ , / /920 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ,00 ΣΠΥΡΙΔΩΝ /920 ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ /920 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Σ ,00 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΝΝΑ ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 0,00 ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ /920 ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /920 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΗΣ , /920 ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ , /920 ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /920 ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ , /920 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΒΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , /920 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,25

24 180 40/920 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /920 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /920 ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 ΕΚΤΩΡ /920 ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΝΤΡΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ , /920 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , /920 ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /920 ΜΑΡΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /920 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /920 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΚΟΣ , /920 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ , /920 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ , /920 ΜΑΚΕΝΤΟΥΔΗ ΑΓΑΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /920 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /920 ΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ , /920 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /920 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /920 ΛΙΒΕΡΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /920 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΣ , /920 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ , /920 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ , /920 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ,00 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟ α.π.705/αα22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟ α.π.705/αα40 ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΕΥΘ. ΚΟΚΚΙΝΟ - =

25 202 62/920 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /920 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ - ΚΑΜΗΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /920 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /920 ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ , /920 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /920 ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ , /920 BALLHVSA AVDI KUDRET , /920 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΥΒΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ , /920 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ /920 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ , /920 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /920 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ , = = = - = = - = /920 ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,00 = /920 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 0,00 ΑΚΥΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ /920 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ , /920 ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /920 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /920 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑΣ , /920 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,00 - = - - = - - = -

26 223 83/920 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /920 ΛΙΑΤΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /920 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ /920 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /920 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /920 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /920 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /948 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 231 2/948 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝ ΗΣ ,50 ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ Σ , /948 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /948 ΓΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , /948 ΧΑΛΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ , /948 ΣΤΑΜΕΝΗ- ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΜΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ , /948 ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , /948 ΜΟΥΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /948 ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ /948 ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ,00 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /948 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ , /948 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ- ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /948 ΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , /948 ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , /948 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , = - =

27 245 16/948 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /948 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /948 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ,70 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ 30,80 EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 880,5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αργοστόλι 24 Ιουλίου 2014 Ο Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ΚΟΡΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / , την 48 /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο κ. Κορκός Κουρής Σταύρος για την απόδοση του λογαριασµού και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.Την έγκριση της παραπάνω απόδοσης λογαριασµού του µε αριθµ. 80/Α/2014 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού ,00 το οποίο διατέθηκε για πληρωµή άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα, (σύµφωνα µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά από τον υπόλογο υπάλληλο κ. Κορκό Κουρή Σταύρο, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης). 2. Απαλλάσσει τον κ. Κορκό Κουρή Σταύρο από υπόλογο του συνολικού ποσού των ,00 από το µε αριθµ. 80/Α/2014 Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 740ΥΩΕ5-2Ε6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 7 η Αυγούστου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 297 / 2014 ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα.» Στο Αργοστόλι σήµερα 7 η Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του A/ Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Πα αδάτος Νικόλαος Σαµούρης Σ υρίδων. 2. Α οστολάτος Γεράσιµος Ζα άντης Ανδρέας 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) Γαλάτης Αγγελος 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Σολωµός Σ υρίδων (ανα ληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος το 7 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου πληρωµής για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος προπληρωµής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Ω118ΩΕ5-Ι78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η Μαρτίου 2015 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Α Α: ΩΣ3ΙΩΕ5-ΤΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 38 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Αυγούστου 2014 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Μη Έγκριση 1 Ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωµένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 40 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 13 η Νοεµβρίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου»

Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση µελέτης «ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΓ6ΩΕ-ΒΓ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 44 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / 02-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 7-04/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 6Κ8ΔΩΕ5-4ΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2 η Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 05-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στο 19ο σκέλος της αναµόρφωσης λόγω λάθους στην εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3 ης / 2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 19300 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 68/2012 Από το Πρακτικό της 12ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα