ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ , Σέρρες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Σέρρες, 28 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ/κή Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνα: Tel. - Fax: Γρηγορίου Ρακιτζή Τ.Κ Αθ. Παλαιογιάννη ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΠΟΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΣΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16/6/2014 και ώρα 9:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ , Σέρρες. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνολικού ποσού ύψους ογδόντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ # # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 3. Το Π.Δ. 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφεριακάς υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 4. Το Π.Δ. 74/1985 (ΦΕΚ/Α/26/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητος Γενικής Διευθύνσεως Πολιτιστικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 5. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 6. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ/Β/180/ ) Απόφαση «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 7. Το N.1958/91 (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 8. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχ/κών και εν γένει έργων». 9. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 1

2 10. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 11. Τον Ν. 2947/2001 (228/Α/ ), άρθρο 19 παρ. 33, «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 12. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 13. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Περί κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου». 14. Την αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες Διατάξεις». 16. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 17. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/Β/ ) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 18. Το έργο «Ανασκαφής του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014: 19. Τις πιστώσεις του έργου «Ανασκαφή του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών» (κωδ. 1960ΣΕ Επείγοντα έργα ανασκαφών), σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΥΟ/ΤΔΕΟΕΝΠ/99735/11875/11243/1446/ Υ.Α. 20. Tην αριθμ. 1510/ (ΑΔΑ: ΒΙΙ6Γ-3Υ5) απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Αποχωματώσεις και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής» στο πλαίσιο της ανασκαφής του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με δικαίωμα προαίρεσης 10% επί της συνολικής δαπάνης, για «Αποχωματώσεις και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής», στο πλαίσιο της ανασκαφής του Τύμβου Καστά Αμφίπολης Ν. Σερρών, με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι το ποσό των ογδόντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (# #) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Αναλυτικά, η δαπάνη ανά κατηγορία είδους είναι: (1) ΑΠΟΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ: με Φ.Π.Α. (2) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ: με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Ανασκαφή του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών» (κωδ. 1960ΣΕ Επείγοντα έργα ανασκαφών). Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να λάβουν υπόψη τους την παρούσα προκήρυξη, ενώ πληροφορίες θα λαμβάνουν στα τηλέφωνα της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρ. Ρακιτζή 10-12, Σέρρες (τηλ , φαξ ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στη συνέχεια: 2

3 ΑΡΘΡΟ 1.- Είδος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός, με δικαίωμα προαίρεσης 10% επί της συνολικής δαπάνης. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών της ΚΗ ΕΠΚΑ, η οποία έχει οριστεί με την αρ. 1511/ (ΑΔΑ: ΒΙΙ6Γ-78Ο) Απόφαση. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. ΑΡΘΡΟ 2.- Αντικείμενο του διαγωνισμού Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με μηχανικά μέσα και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής στο πλαίσιο του έργου «Ανασκαφή του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών». Η παραπάνω προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν Οικονομική και Τεχνική προσφορά είτε για το σύνολο των δύο κατηγοριών, είτε τμηματικά (δηλαδή για μία ή περισσότερες κατηγορίες ειδών), είτε μεμονωμένα για ένα είδος ανά κατηγορία. Ο/Οι Ανάδοχος/οι έχουν την υποχρέωση να εκτελέσουν όλες τις εργασίες, όπως αυτές ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή. Η εκτέλεση των εργασιών από τον/τους Αναδόχους θα γίνεται σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3.- Παραλαβή τευχών- Δικαίωμα συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι (εκτός από τη «διαύγεια» και το δικτυακό τόπο μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 ως τις 15:00 και μέχρι την 13 η , προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, στα γραφεία της ΚΗ ΕΠΚΑ Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Σέρρες, τηλ , φαξ Υπεύθυνοι για την παράδοση των τευχών είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι της ΚΗ ΕΠΚΑ. Τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη στους διαγωνιζόμενους είναι: 1) Η παρούσα διακήρυξη 2) Η Τεχνική Περιγραφή 3) Το έντυπο Προσφοράς 4) Το υπόδειγμα Σύμβασης Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία, Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη. Το αντικείμενο των φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να είναι σχετικό με αυτό του διαγωνισμού και να δύνανται να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτού. (β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, (γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και (δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 3

4 Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων και κοινοπραξιών θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτές υποχρεούνται να συντάξουν συμβολαιογραφικό κοινοπρακτικό. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να (α) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας προμηθευτών, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους και (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Οι ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση με τον αρχιφύλακα του Αρχ/κού Μουσείου Αμφίποληςοφείλουν να επισκεφθούν το τόπο εκτέλεσης του έργου, για να σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις, τον τρόπο διακίνησης των μηχανημάτων, τις αποστάσεις και γενικά όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 4.- Προθεσμία και τρόπος υποβολής Προσφοράς Διάρκεια ισχύος Η προσφορά πρέπει να ακολουθεί, επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη αναφορικά με τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόμενα του φακέλου. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΚΗ ΕΠΚΑ στη διεύθυνση του άρθρου 3 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην ΚΗ ΕΠΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή courier (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες) εντός της ανωτέρω προθεσμίας και πρωτοκολλούνται άμεσα. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση του διαγωνιζόμενου υπογραφόμενη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, η οποία είναι εκτός του φακέλου και πρωτοκολλείται. Η αίτηση αυτή πρέπει να φέρει απαραίτητα (α) ημερομηνία, (β) υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, όπως αυτός προκύπτει από τα συμπροσκομιζόμενα απαραιτήτως νομιμοποιητικά έγγραφα και (γ) ονοματεπώνυμο αυτού δακτυλογραφημένο ή ευκρινώς γραμμένο. Σε περίπτωση ένωσης ή 4

5 κοινοπραξίας η αίτηση υπογράφεται είτε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει από την δημοσιοποίηση της παρούσας και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και το αργότερο μέχρι την 13 η και ώρα 15:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επωνυμία Διαγωνιζόμενου (πλήρης επωνυμία, δ/ση, τηλ., φαξ) Επωνυμία και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ» ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΣΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 1514/ ) Ημερομηνία διαγωνισμού: Προς: ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ ΣΕΡΡΕΣ Υπόψη Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ΑΡΘΡΟ 5.- Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα Προσφοράς Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως ακολούθως: 1. Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. 2. Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη τεχνική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής (φάκελο Τεχνικής Προσφοράς υποχρεούνται να καταθέσουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που ενδιαφέρονται για τις χωματουργικές σκαπτικές εργασίες και όχι όσοι υποβάλλουν προσφορά για τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής) 3. Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονομική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι καλά κλεισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη αποσφράγισης. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών, η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση (βάσει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. 5

6 α του Π.Δ. 118/2007) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών, ή προσφορές με αίρεση ή προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης. 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα: α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. Να δηλώνεται ότι επισκέφτηκαν τον τόπο του έργου και έχουν ιδία αντίληψη περί των δυσκολιών μετάβασης, οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία: Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, θα βεβαιώνεται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι τα αδικήματα δεν διαπράχθηκαν από τους ομόρρυθμους εταίρους σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμων (Ε.Ε) εταιρειών, από τους διαχειριστές σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (για τα νομικά πρόσωπα) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνα για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία: Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: Έχει επάρκεια οχημάτων και τεχνικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση των εργασιών και η ανταπόκριση εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου για την έναρξη των εργασιών, (ως ημερομηνία ειδοποίησης ορίζεται η ημερομηνία αποστολής σχετικού φαξ σε αριθμό που έχει οριστεί από τον Ανάδοχο, ή ιδιόχειρη επίδοση της ειδοποίησης) Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει καλύπτουν τις απαιτήσεις των ζητούμενων εργασιών και διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και το προσωπικό που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ως 6

7 χειριστές μηχανημάτων κατέχει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες χειρισμού και άδειες οδήγησης μηχανημάτων και ότι τηρεί τα προβλεπόμενα από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που απασχολεί στο εργοτάξιο. δ) φωτοαντίγραφα Της άδειας των μηχανημάτων ή/και των φορτηγών αυτοκινήτων Της άδειας των χειριστών των μηχανημάτων Του διπλώματος οδήγησης των οδηγών των φορτηγών αυτοκινήτων Του/Των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα της δημοπρασίας Της άδειας ΚΤΕΟ, όπου απαιτείται. δ) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πληρεξούσιο εκπροσώπησης με επίσημη συμβολαιογραφική πράξη. ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου (περιλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών), πέραν των ανωτέρω: -τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου και -Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι -οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος (ΦΕΚ 1 237/ άρθρο 3, παρ.5). Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Α.Α., αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Α.Α. το αργότερο μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 13/6/ οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιρειών περιοριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ αυτούς και επί ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο τους εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. - ως προς ότι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τα πρόσωπα όλων των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και όλων των νομίμων εκπροσώπων των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δηλαδή όλων των φυσικών προσώπων τα οποία, σύμφωνα με το 7

8 καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφονται δε μόνον από αυτούς (υποβάλλεται Υ.Δ. για τον καθένα ξεχωριστά) 2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς Η Τεχνική Προσφορά αποτελείται από: Στοιχεία που να αποδεικνύεται η εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες κατά την τελευταία τριετία, σε ένα τουλάχιστον έργο σε αρχαιολογικό χώρο. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή συμβάσεων ανάθεσης, ή σχετικά τιμολόγια πληρωμής του εκάστοτε φορέα ανάθεσης. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο που οι υποψήφιοι θεωρούν χρήσιμο, όπως περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού, αναφορά του απασχολούμενου τεχνικού προσωπικού (χειριστών) και της εξειδίκευσής τους. Η ανωτέρω εμπειρία ζητείται μόνο για την κατηγορία των εκσκαπτικών μηχανημάτων και όχι για τα φορτηγά. Ως εκ τούτου οι διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν προσφορά για μεταφορά δεν είναι απαραίτητο να καταθέσουν φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 3. Φάκελος οικονομικής προσφοράς Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Στον υποφάκελο αυτό οι διαγωνιζόμενοι εσωκλείουν την οικονομική τους προσφορά, η οποία συμπληρώνεται στο τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και θα είναι μονογραμμένη από το διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές που δεν συντάχθηκαν κατά τον τρόπο αυτό ή στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, θα απορρίπτονται. Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό για όλη την περίοδο της σύμβασης και δεν αναθεωρείται, περιλαμβάνει δε το κόστος για την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, το service και συντήρηση του, τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, κλπ), την αμοιβή των αναγκαίων πληρωμάτων (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση τους, την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ), το κέρδος του διαγωνιζόμενου, τις τυχούσες υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη φορολογική επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Αποτελεί δηλαδή τελική τιμή προ ΦΠΑ για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το προσφερόμενο συνολικό τίμημα αναγράφεται υποχρεωτικά σε ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή δικαιούται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Σε περίπτωση σφάλματος, η διόρθωση γίνεται με βάση την ολόγραφη τιμή της εκπτώσεως. Η Επιτροπή απορρίπτει προσφορές που περιλαμβάνουν αντιφατικά στοιχεία που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπουν αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη έκπτωση. Δεσμευτική για το διαγωνιζόμενο είναι η προσφορά μετά την τυχούσα διόρθωση των προφανών σφαλμάτων της από την Επιτροπή. 8

9 Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, όρους ή μέθοδο αναπροσαρμογής τιμών θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. ΑΡΘΡΟ 6.- Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Η Επιτροπή Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα συνεδριάσει την 16 η /6/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΗ ΕΠΚΑ. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα παραλάβει τους φακέλους και θα εφαρμόσει τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια: Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών: α) η Επιτροπή παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, τους αριθμεί και τους μονογράφει. Οι εκπρόθεσμες προσφορές απορρίπτονται χωρίς να αποσφραγιστούν προκειμένου να επιστραφούν. β) Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τους υποφακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς (για τα σκαπτικά μηχανήματα) και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Προκήρυξης. δ) Προσφορές που απορρίπτονται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστεί ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. ε) Μετά το πέρας του ελέγχου των φακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς (για τα σκαπτικά μηχανήματα), η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους των οικονομικών προσφορών και τις μονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και επιλέγει την προσφορά με την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή ανά είδος. στ) συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρεται και το όνομα του υποψήφιου διαγωνιζόμενου για κατακύρωση. Σε κάθε περίπτωση το Πρακτικό της Επιτροπής κοινοποιείται και στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της ΚΗ ΕΠΚΑ και αποφαίνεται τελεσίδικα η Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. Διαδικασία κατακύρωσης: α) το Πρακτικό αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσματος στην Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. β) στο διαγωνιζόμενο, στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και η Υπηρεσία τον καλεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα, δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. γ) Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της Σύμβασης. γ) Αν ο διαγωνιζόμενος αυτός δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία 9

10 επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. ΑΡΘΡΟ 7.- Ενστάσεις Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι της ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 2. Κατά των πράξεων ή των παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/07 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή που αποφασίζει σχετικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν γίνονται δεκτές. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής μέσα δε δέκα (10) εργάσιμες μέρες. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 και μεγαλύτερο των 5.000,00. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 8.- Διάρκεια Εκτέλεσης Τόπος Παράδοσης Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται ως τη λήξη του έργου, δηλ. από την υπογραφή της σύμβασης έως τις , στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου Καστά της Αμφίπολης. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει τμηματικά στη διάρκεια της σύμβασης και στο χώρο του εργοταξίου του έργου. Ο/Οι Ανάδοχος/οι οφείλουν να έχει την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου όταν κληθεί από την Υπηρεσία. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, η μη συμμόρφωση του Αναδόχου στα παραπάνω αναφερόμενα, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να κυρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: Η αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου 10

11 Η ειδοποίηση μέσω επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο Ανάδοχος ή Μέσω φαξ στον αριθμό που θα δηλώσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η κατ επανάληψη χρονοτριβή στην εκτέλεση των εργασιών, δίνει το δικαίωμα στην ΚΗ ΕΠΚΑ να διακόψει τη σύμβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Κατά την παράδοση των εργασιών και σε κάθε τμηματική παραλαβή αυτών θα γίνει έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής υλικών και εργασιών. Τα Πρωτόκολλα που συντάσσονται από την εν λόγω Επιτροπή, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 9.- Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά παράδοση. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΚΗ ΕΠΚΑ θα εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής, με το οποίο θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών. Στη συνέχεια θα δίνεται έγκριση για την πληρωμή από την Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΚΗ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις. τον Ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Στον Ανάδοχο χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί του ποσού του τέλους χαρτοσήμου γίνεται κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας της προμήθειας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8% για εργασία). Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ανασκαφής του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών» (κωδ. 1960ΣΕ Επείγοντα έργα ανασκαφών), ΑΡΘΡΟ 10.- Δικαίωμα Προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων, έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. 11

12 ΑΡΘΡΟ 11.- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης γι αυτό το σκοπό Τραπέζης σύμφωνα με άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση του Εργοδότη και εντός τριών ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον Εργοδότη το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Κατά τα λοιπά, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 25 παρ. 3 και 5 του Π.Δ. 118/07. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση του Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 12.- Ελάχιστη Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 13.- Δημοσιότητα Η παρούσα υπ αριθμ. 1514/ Αναλυτική Διακήρυξη (με συνημμένη την Τεχνική Περιγραφή, το Έντυπο Προσφοράς και το Υπόδειγμα Σύμβασης) του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευθεί τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, (www.yppo.gr), στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr) και θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της ΚΗ ΕΠΚΑ. ΑΡΘΡΟ 14.- Παραλαβή Προσφορών Ο προσφορές θα παραληφθούν μέχρι τις και ώρα 15:00 από τον υπάλληλο Πρωτοκόλλου στα γραφεία της Εφορείας Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ Σέρρες (τηλ ). Η Προϊσταμένη της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αικατερίνη Περιστέρη Αρχαιολόγος με Β βαθμό 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανασκαφή τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Ν. Σερρών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για «Αποχωματώσεις και μεταφορά χωμάτων» 13

14 Στο πλαίσιο των εργασιών διαμόρφωσης των χωμάτινων πρανών στον περιβάλλοντα χώρο του τύμβου Καστά Αμφιπόλεως, γίνονται εντατικές εργασίες αρχαιολογικών καθαρισμών και αποκάλυψη του μνημειακού αρχαίου κυκλικού Περιβόλου, περιμέτρου 500m. Με το δεδομένο της ομαλής διεξαγωγής των προγραμματισμένων εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διευθέτησης και τεχνικής διασφάλισης των χωμάτινων όγκων που εξήχθησαν κατά την διάρκεια των εργασιών και ανάταξης των επισφαλών τμημάτων των χωμάτινων πρανών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι προς υλοποίηση χωματουργικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του τύμβου Καστά, χωρίζονται σε δύο βασικές ενότητες: 1. «Ησυχασμός» εδαφών, τμηματικές αποχωματώσεις και υποβοήθηση στην διαμόρφωση διάνοιξη ανασκαφικών τομών, πλησίον του αρχαίου μνημειακού περιβόλου του μνημείου μέχρι την στάθμη της ευθυντηρίας του. Το έργο αφορά συγκεκριμένα μια ζώνη πλάτους 5~8μ. περιμετρικά της εξωτερικής πλευράς του νοτιοανατολικού τμήματος του Περιβόλου και των ανάντι χωμάτινων πρανών βορείως και νοτίως αυτού. 2. Απομάκρυνση επιχώσεων και επισφαλών τμημάτων των χωμάτινων πρανών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και διασφάλιση εδαφών σύμφωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού της Υπηρεσίας. Βάσει του τοπογραφικού σχεδίου και των επιμετρήσεων στους χωμάτινους όγκους που πρέπει διαμορφωθούν και να μεταφερθούν στην περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου, υπολογίζεται ότι οι ποσότητες που αποτελούν και το αντικείμενο των παραπάνω χωματουργικών εργασιών, κατ αντιστοιχία με τις δυο βασικές ενότητες, είναι οι εξής: Στην ενότητα (1) 3100m 3 χώματος από το ΝΑ τμήμα του αρχαίου μνημειακού Περιβόλου του Τύμβου και στην ενότητα (2) 2315m 3 χώματος από συγκεκριμένα σημεία του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου που αφορούν κυρίως απομάκρυνση των επισφαλών τμημάτων των χωμάτινων πρανών και καθαρισμούς. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών θα απαιτηθεί η χρήση σκαπτικών μηχανημάτων ήτοι: Ενός ελαστικοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα ανεστραμμένου πτύου (περιστροφική τσάπα) ιπποδύναμης 100 HP και άνω με πλάτος κουβά 60 έως 80εκ. και Λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους και της στενότητας πρόσβασης σε ορισμένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου, απαιτείται η χρήση ενός ελαστικοφόρου 4χ4 εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB (υδραυλικός Εκσκαφέα Φορτωτή), ιπποδύναμης τουλάχιστον 85 HP, με εξάρτηση κάδου φόρτωσης τουλάχιστον 1,0 m3 (heaped capacity) και εξάρτηση κάδου εκσκαφής πλάτους τουλάχιστον 60 cm. Για την φόρτωση μεταφορά και εναπόθεση των χωμάτων, προερχομένων από τις παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες αποχωμάτωσης των ενοτήτων (1) και (2), κρίνεται αναγκαία η χρήση: Δύο φορτηγών, χωρητικότητας 8μ³ και άνω. 14

15 Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν σχετικών οδηγιών του προσωπικού της Υπηρεσίας. Η φόρτωση και μεταφορά, θα γίνεται σε κοντινές θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Σέρρες, Μάϊος 2014 Η Προϊσταμένη της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αικατερίνη Περιστέρη Αρχαιολόγος με Β βαθμό 15

16 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανάλυση δαπάνης εργασιών κατ ημέρα Τα προβλεπόμενα ημερομίσθια για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα μηχανήματα και στις 2 βασικές ενότητες εργασιών είναι τα εξής: α) για τον ελαστικοφόρο μηχανικό εκσκαφέα ανεστραμμένου πτύου (περιστροφική τσάπα), 100 ημερομίσθια προς 280 Ευρώ ημερησίως, β) για το ελαστικοφόρο 4χ4 εκσκαπτικό μηχάνημα τύπου JCB (Μηχανικός Εκσκαφέα Φορτωτή) (Μηχανικό Εκσκαφέα Φορτωτή), 82 ημερομίσθια προς 245 Ευρώ ημερησίως, γ) για τα δύο φορτηγά, χωρητικότητας 8μ³ και άνω, 150 ημερομίσθια προς 210 Ευρώ ημερησίως και Στα ημερομίσθια συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός για την εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφόμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (79.500,00 ευρώ) με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης» (κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ). Μηχάνημα Ημερομίσθιο Αριθμός ημερομισθίων Ποσότητα χώματος / ημέρα Συνολ. ποσότητα χώματος Δαπάνη σε ευρώ Τσάπα m 3 / ημ. Χ 1, m 3 Χ 1, JCB m 3 / ημ. Χ 1, m 3 Χ 1, Φορτηγά m 3 / ημ. Χ 1, m ΣΥΝΟΛΟ Η Προϊσταμένη της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αικατερίνη Περιστέρη Αρχαιολόγος με Β βαθμό 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, Αριθ. Πρωτ: Ταχ. Δ/νση : Γρ. Ρακιτζή Ταχ. Κώδικας: Σέρρες Τηλέφωνο: Fax: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ.., #...# ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 10% επί της συνολικής δαπάνης για «.» στο πλαίσιο της ανασκαφής του Τύμβου Καστά Αμφίπολης Ν. Σερρών (Κωδ. Πράξης 1960ΣΕ ) Στις Σέρρες, σήμερα, την του μηνός του έτους 2014, ημέρα.. στα γραφεία της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρ. Ρακιτζή και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: ΑΦΕΝΟΣ της ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΗ ΕΠΚΑ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΥΠ.ΠΟ.Α) που εδρεύει στις Σέρρες (Γρ. Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ ), με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Δ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Αικατερίνη Περιστέρη, Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του κ.. του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ..κατοίκου., οδός..,.. εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» και αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. 1.Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/ ) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού». 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 4. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ Α 46/ ) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3525/07 (ΦΕΚ 16/Α/07) «Πολιτική Χορηγία». 5. Το Π.Δ. 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφεριακάς υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 17

18 6. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων είς τας περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητος Γενικής Διευθύνσεως Πολιτιστικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 7. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β/ ) Απόφαση «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 8. το Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α/ ), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα. 9. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ Α 122/ ) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 10. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 11. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 50/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 12. Τα άρθρα 82 και 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους, και άλλες διατάξεις». 13. Την αριθ /739/2010 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95». 14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 15. Το άρθρο 19 παρ. 33 του Ν. 2947/2001 (228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 16. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 17. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ )«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 18. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες) 19. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ ΦΕΚ 566/Β/2011 «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 20. Τις πιστώσεις του έργου «Ανασκαφή του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών» (κωδ. 1960ΣΕ Επείγοντα έργα ανασκαφών), σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΥΟ/ΤΔΕΟΕΝΠ/99735/11875/11243/1446/ Υ.Α Τη με αρ. πρωτ. 1510/ (ΑΔΑ:..) απόφαση της Προϊσταμένης της ΚΗ ΕΠΚΑ για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για: «Αποχωματώσεις και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής» και την σχετική συνημμένη σε αυτήν αριθ.../ Διακήρυξη, 22. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 23. Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και τη με αρ. / (ΑΔΑ:..- ) απόφαση της Προϊσταμένης της ΚΗ ΕΠΚΑ με την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού στον Ανάδοχο, 24. Η από τηλεομοιοτυπία της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η κατακύρωση του ως άνω έργου. Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 18

19 Το αφ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο (ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) α ν α θ έ τ ε ι στον αφ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Αποχωματώσεις και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα (α) στη με αρ../ Διακήρυξη, (β) στην Τεχνική Περιγραφή (γ) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμβάσεως (δ) στην κείμενη νομοθεσία και (ε) στη με αρ.../ (ΑΔΑ: -.) απόφαση κατακύρωσης και ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», κ..., δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού των.. (.. ) χωρίς Φ.Π.Α. ή του ποσού των (.. ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Αποχωματώσεις ή/και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και την Τεχνική Περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης που έχει αναλάβει. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού της εν λόγω σύμβασης με τις ανασκαφικές εργασίες που διενεργούνται στον Αρχαιολογικό χώρο Καστά Αμφίπολης Ν. Σερρών. 3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά στις αρχαιότητες, σε υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο του έργου που θα οφείλεται σε μηχανήματα και μέσα που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τους επιβλέποντες που έχει ορίσει η ΚΗ ΕΠΚΑ σύμφωνα με την Απόφαση. ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης ποσού. #...# ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (ή όσο ισχύει κατά τον χρόνο κάθε πληρωμής) 2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. 3. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά παράδοση. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΚΗ ΕΠΚΑ θα εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής, με το οποίο θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών. Στη συνέχεια θα δίνεται έγκριση για την πληρωμή από την Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΚΗ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 19

20 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις. τον Ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Στον Ανάδοχο χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί του ποσού του τέλους χαρτοσήμου γίνεται κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας της προμήθειας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8% για εργασία). Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της «Ανασκαφής του Τύμβου Καστά Ν. Σερρών» (κωδ. 1960ΣΕ Επείγοντα έργα ανασκαφών). 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ αρ... εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία του.. συνολικού ύψους.. (. ) που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α. και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/ Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποτελεί την εγγύηση καλής εκτέλεσης του Αναδόχου για την παρούσα Σύμβαση και αποδίδεται όπως το ΠΔ 118/2007 ορίζει. 3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: α. Όπου ρητώς προβλέπεται από τη Διακήρυξη και το ΠΔ 118/2007 β. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδες όρους της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης ΑΡΘΡΟ 6: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται ως τη λήξη του έργου, δηλ. από την υπογραφή της σύμβασης έως τις , στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου Καστά της Αμφίπολης. 20

21 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει τμηματικά στη διάρκεια της σύμβασης και στο χώρο του εργοταξίου του έργου. Ο/Οι Ανάδοχος/οι οφείλουν να έχει την ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του έργου όταν κληθεί από την Υπηρεσία. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν, η μη συμμόρφωση του Αναδόχου στα παραπάνω αναφερόμενα, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις έχουν ως αποτέλεσμα να κυρυχθεί αυτός έκπτωτος. Έγγραφες συστάσεις μπορεί να είναι: Η αναγραφή στο ημερολόγιο του έργου Η ειδοποίηση μέσω επιστολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο Ανάδοχος ή Μέσω φαξ στον αριθμό που θα δηλώσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η κατ επανάληψη χρονοτριβή στην εκτέλεση των εργασιών, δίνει το δικαίωμα στην ΚΗ ΕΠΚΑ να διακόψει τη σύμβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Κατά την παράδοση των εργασιών και σε κάθε τμηματική παραλαβή αυτών θα γίνει έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής υλικών και εργασιών. Τα Πρωτόκολλα που συντάσσονται από την εν λόγω Επιτροπή, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο 2. Για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ισχύουν αυτά που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 26, παρ. 2. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1. Η παραλαβή των αγαθών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής. 2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος. 3. Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής. 4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στο νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους. 21

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 IEPA KOINOTHΣ AΓIOY OPOYΣ (Ι.Κ.Α.Ο.) «ΑΘΩ» ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 09/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 09/2014 ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 08/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 08/2014 ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Αθήνα, 1-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα