Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα"

Transcript

1 TR10K004-G RE / CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

2 ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ TR10K004-G RE /

3 TR10K004-G RE /

4 ČESKY Obsah A Nářadí potřebné k montáži... 2 B Zboží dodané s garážovými vraty... 3 C Zboží dodané s pohonem garážových vrat D Příslušenství pro pohon garážových vrat E Náhradní díly garážových vrat F Náhradní díly pohonu garážových vrat G Vrtací šablona K tomuto návodu Bezpečnostní pokyny Montáž Uvedení do provozu Pohon Ruční vysílač RSE Integrovaný rádiový přijímač Provoz Testování a údržba Hlášení osvětlení pohonu Poruchy a odstraňování závad Demontáž Čištění a údržba Záruční podmínky Výtah z prohlášení o vestavbě Technická data Prohlášení o vlastnostech Vážená zákaznice, vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek z našeho podniku. 1 K tomuto návodu Tento návod je Ooriginální provozní návod ve smyslu směrnice EG 2006/42/EG. Přečtěte si pečlivě celý tento návod, obsahuje důležité informace o výrobku. Dodržujte pokyny v něm obsažené, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny. Dodržujte pokyny v něm obsažené, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny. Tento návod pečlivě uschovejte! 1.1 Další platné podklady K bezpečnému používání a údržbě vratového zařízení musí být k dispozici následující podklady: tento návod přiložená kniha kontrol 1.2 Použité výstražné pokyny Obecný výstražný symbol označuje nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo smrti. V textové části je obecný výstražný symbol používán ve spojení s následně popsanými výstražnými stupni. V obrazové části odkazuje doplňkový údaj na vysvětlení v textové části. NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečí, které bezprostředně vede ke smrti nebo těžkému zranění. VÝSTRAHA Označuje nebezpečí, které může vést ke smrti nebo k těžkým zraněním. OPATRNĚ Označuje nebezpečí, které může vést k lehkým nebo středním zraněním. POZOR Označuje nebezpečí, které může vést k poškození nebo zničení výrobku. 1.3 Použité definice Přepínače DIL Přepínače pro aktivaci funkcí pohonu umístěné pod boční klapkou krytu pohonu. Impulsní sekvenční řízení Při každém stisknutí tlačítka se vrata rozběhnou opačným směrem vzhledem k poslednímu směru pohybu, nebo se pohyb vrat zastaví. Programovací jízdy Jízdy vrat, při kterých se naprogramují (zjistí a uloží) síly potřebné k pojíždění vrat a pojezdová dráha. Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, zužitkování a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ zápisu patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny. Normální provoz Jízda vrat s naprogramovanými dráhami a silami. Referenční jízda Jízda vrat ve směru koncové polohy Vrata otevřena za účelem určení základního nastavení. 4 TR10K004-G RE /

5 ČESKY Reverzní jízda / bezpečnostní zpětný chod Jízda vrat v opačném směru při zareagování zabezpečovacího zařízení nebo funkce mezní síly. Pojezdová dráha Dráha, kterou vrata urazí při jízdě z koncové polohy Vrata otevřena do koncové polohy Vrata zavřena. 1.4 Použité symboly a zkratky Symboly: Důležité upozornění, jak zabránit zranění osob nebo věcným škodám Vynaložení velké síly Vynaložení malé síly Dbát na lehký chod 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Řádné používání Tato garážová vrata jsou navržena a určena jen pro soukromé použití a mohou být provozována výhradně ve spojení s dodaným pohonem garážových vrat. Dodržujte údaje výrobce týkající se kombinace vrat a pohonu. Možným ohrožením ve smyslu normy DIN EN je zabráněno konstrukcí a montáží podle našich předpisů. Vratová zařízení nacházející se ve veřejném sektoru a mající jen jedno ochranné zařízení, např. omezení síly, smějí být provozována jen pod dohledem. Pohon garážových vrat je navržen pro provoz v suchých prostorech. 2.2 Používání v rozporu s řádným používáním Trvalý provoz a použití v průmyslovém sektoru nejsou přípustné. 2.3 Kvalifikace montéra Jen správná montáž a údržba provedená kompetentním odborným podnikem nebo kompetentním odborným pracovníkem v souladu s návody může zajistit bezpečný a předvídaný průběh montáže. Kvalifikovaný odborník je podle normy EN osoba, která má vhodné vzdělání, kvalifikované vědomosti a praktické zkušenosti k provádění správné a bezpečné montáže, kontroly a údržby vratového zařízení. 2.4 Bezpečnostní pokyny pro montáž, údržbu, opravy a demontáž vratového zařízení Používat ochranné rukavice Slyšitelné zapadnutí Tovární nastavení přepínačů DIL Zkratka: OKB = horní hrana slepého rámu Upozornění: Všechny rozměrové údaje v obrazové části jsou v [mm]. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vysokého tahového napětí Viz výstražný pokyn v kap Nebezpečí zranění v důsledku vadných bezpečnostních konstrukčních prvků Viz výstražný pokyn v kap. 9.1 Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí lana Viz výstražný pokyn v kap Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného spuštění vrat Viz výstražný pokyn v kap Nebezpečí zranění nečekaným pohybem vrat Viz výstražný pokyn v kap. 9.2 Montáž, údržbu, opravu a demontáž vratového zařízení a pohonu garážových vrat smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Při selhání vratového zařízení (těžký chod nebo jiné poruchy) je třeba ihned pověřit odborníka kontrolou / opravou. 2.5 Bezpečnostní pokyny k montáži Odborník musí dbát na to, aby při provádění montážních prací byly dodržovány platné předpisy pro bezpečnost práce a předpisy pro provoz elektrických zařízení. Je při tom nutné dodržovat národní směrnice. Možným ohrožením ve smyslu normy DIN EN je zabráněno konstrukcí a montáží podle našich předpisů. TR10K004-G RE /

6 ČESKY Strop garáže musí být navržen tak, aby bylo zaručeno bezpečné upevnění pohonu. U příliš vysokých nebo příliš lehkých stropů musí být pohon upevněn na pomocné vzpěry. Síťové napětí Viz výstražný pokyn v kap. 3.2 nebezpečí VÝSTRAHA Nebezpečí zranění vyvolané stavebními změnami Viz výstražný pokyn v kap. 3.1 Nevhodné upevňovací materiály Viz výstražný pokyn v kap. 3.2 Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Viz výstražný pokyn v kap. 3.2 POZOR Nebezpečí sevření při montáži vodicích kolejnic! Viz výstražný pokyn v kap Bezpečnostní pokyny k uvádění do provozu a k provozu výstraha Nebezpečí zranění při pohybu vrat V prostoru pohybu vrat může při pohybujících se vratech dojít ke zraněním nebo poškozením. Zajistěte, aby si na vratovém zařízení nehrály děti. Zajistěte, aby se v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty. Je-li vratové zařízení vybaveno jen jedním zabezpečovacím zařízením, pak pohon garážových vrat používejte, jen když můžete vidět celý rozsah pohybu vrat. Sledujte chod vrat, dokud vrata nedosáhnou koncové polohy. Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládáním, až když jsou vrata v klidu! Nikdy nezůstávejte stát pod otevřenými vraty. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění u rychle se zavírajících vrat Viz výstražný pokyn v kap Opatrně Nebezpečí sevření ve vodicí kolejnici Vložení ruky do vodicí kolejnice během jízdy vrat může mít za následek sevření. Během pohybu vrat nesahejte prsty do vodicí kolejnice. Opatrně Nebezpečí zranění lanovým zvonem Zavěsíte-li se na lanový zvon, můžete spadnout a zranit se. Pohon se může utrhnout a zranit osoby nacházející se pod ním, poškodit předměty nebo se sám zničit. Nevěšte se tíhou svého těla na lanový zvon! Opatrně Nebezpečí zranění horkou žárovkou Uchopení žárovky během provozu nebo těsně po něm může mít za následek popálení. Nedotýkejte se žárovky, pokud je zapnutá nebo těsně po vypnutí. POZOR Zničení elektroniky externím napětím Externí napětí na připojovacích svorkách ovládací jednotky vede ke zničení elektroniky. Na připojovací svorky ovládací jednotky nepřipojujte síťové napětí (230/240 V AC). 2.7 Bezpečnostní pokyny k používání ručního vysílače VÝSTRAHA Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Viz výstražný pokyn v kap. 6 Opatrně Nebezpečí zranění v důsledku nezamýšleného pohybu vrat Viz výstražný pokyn v kap Odzkoušená zabezpečovací zařízení Funkce nebo komponenty řídicí jednotky důležité pro bezpečnost, například funkce mezní síly, externí světelné závory nebo zajištění před zavírací hranou, pokud jsou nainstalovány, byly zkonstruovány a zkoušeny podle kategorie 2, PL c normy EN ISO :2008. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku nefungujících zabezpečovacích zařízení Viz výstražný pokyn v kapitole TR10K004-G RE /

7 ČESKY 2.9 Podmínky okolního prostředí POZOR Poškození způsobená rozdílem teplot V důsledku rozdílné vnitřní a venkovní teploty může docházet k prohybům prvků vrat (bimetalový jev). V souvislosti s tímto jevem může při činnosti vrat dojít k jejich poškození. Dodržujte provozní podmínky. Vrata jsou určena pro následující provozní podmínky: Teplota: vnější strana 40 C až 60 C vnitřní strana 20 C až 60 C Relativní vlhkost: 20 % až 90 % 3 Montáž 3.1 Montáž garážových vrat VÝSTRAHA Nebezpečí zranění vyvolané stavebními změnami Změnou nebo odstraněním funkčních dílů mohou být vyřazeny z funkce důležité bezpečnostní konstrukční prvky. V důsledku toho může dojít k nekontrolovaným pohybům vrat a sevření osob nebo předmětů. Neměňte a neodstraňujte žádné funkční díly. Nemontujte žádné dodatečné cizí konstrukční díly. Tažné pružiny jsou přesně přizpůsobeny hmotnosti vratového křídla. Konstrukční prvky navíc mohou způsobit přetížení pružin. Před vestavbou vrat musí být hotov otvor vrat a podlaha budovy. Při montáži věnujte pozornost následujícím činnostem: Zhotovte bezpečné spojení s tělesem stavby. Prověřte způsobilost dodaných upevňovacích prostředků pro danou stavební skutečnost. Na nosné díly budovy upevňujte vratové zařízení jen se svolením statika. Zajistěte dostatečný odtok vody z prostoru podlahového těsnění a dílů zárubně, v opačném případě hrozí nebezpečí koroze! Zajistěte dostatečné vysychání a větrání budovy, jinak hrozí nebezpečí koroze. Před omítkářskými a malířskými pracemi musí být vrata účinně chráněna, protože stříkance malty, cementu, sádry, barvy atd. mohou mít za následek poškození povrchu. Chraňte vrata před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z cihel nebo malty, kyselinami, louhy, posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnicími materiály, jinak hrozí nebezpečí koroze. Pro jednoduchou a bezpečnou vestavbu provádějte pečlivě pracovní kroky v obrazové části Napnutí pružiny VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vysokého tahového napětí Pružiny jsou pod vysokým tahovým napětím a při nezajištěném napínání mohou uvolnit velké síly. Před napínáním pružin zajistěte křídlo vrat proti pohybům. V případě správného napětí pružin má křídlo vrat při provozu mírnou tendenci pohybovat se směrem nahoru. Při každé údržbě je nutné přezkoušet napětí pružin a v případě potřeby napětí seřídit. Před prvním uvedením do provozu vrata zkontrolujte podle kapitoly Testování a údržba! 3.2 Montáž pohonu garážových vrat Síťové napětí nebezpečí Při kontaktu se síťovým napětím hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny: Elektrická připojení smí provádět pouze odborný elektrikář. Elektrická instalace na straně stavby musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům (230/240 V AC, 50/60 Hz)! Před všemi pracemi na vratovém zařízení vytáhněte síťovou zástrčku. VÝSTRAHA Nevhodné upevňovací materiály Použitím nevhodných upevňovacích materiálů může dojít k tomu, že pohon nebude bezpečně upevněn a může se uvolnit. Pracovník provádějící montáž musí posoudit vhodnost dodaných montážních materiálů k použití na určeném místě instalace. Dodaný upevňovací materiál (hmoždinky) používejte pouze pro beton B15 (viz obr / 13.5). VÝSTRAHA Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Nesprávná montáž nebo manipulace s pohonem může vyvolat nechtěné pohyby vrat a způsobit sevření osob nebo předmětů. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Nesprávná montáž ovládacích zařízení (např. tlačítek) může vyvolat nechtěné pohyby vrat a způsobit sevření osob nebo předmětů. Ovládací zařízení montujte ve výšce alespoň 1,5 m (mimo dosah dětí). Pevně nainstalovaná ovládací zařízení (například tlačítka) montujte na dohled od vrat, avšak mimo dosah pohyblivých dílů. TR10K004-G RE /

8 ČESKY POZOR Nebezpečí sevření při montáži vodicích kolejnic! Při montáži vodicí kolejnice hrozí nebezpečí sevření prstů. Dávejte pozor na to, aby se vám prsty nedostaly mezi konce profilů. POZOR Poškození nečistotou Prach z vrtání a třísky mohou mít za následek funkční poruchy. Při provádění vrtacích prací pohon přikryjte Nouzové uvolnění Pro garáže bez druhého přístupu je nutné nouzové odblokování k mechanickému odjištění, které zabrání možnému zavření uživatele v případě výpadku síťového napětí a které je nutno objednat samostatně (viz příslušenství pro pohon garážových vrat D7). Jednou za měsíc zkontrolujte funkčnost nouzového odblokování Upevnění výstražného štítku Na nápadném, očištěném a odmaštěném místě, například v blízkosti pevně nainstalovaných tlačítek pro ovládání pohonu vrat, trvale umístěte výstražný štítek upozorňující na nebezpečí sevření. 8 TR10K004-G RE /

9 EΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχόμενων Α Απαιτούμενα εργαλεία για τη συναρμολόγηση... 2 B Μέρη παράδοσης για την γκαραζόπορτα... 3 C Μέρη παράδοσης για το μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας D Αξεσουάρ για το μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας E Ανταλλακτικά γκαραζόπορτας F Ανταλλακτικά μηχανισμού κίνησης γκαραζόπορτας G Πρότυπο διάτρησης Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες Οδηγίες ασφαλείας Συναρμολόγηση Αγαπητέ πελάτη/αγαπητή πελάτισσα, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν ποιότητας της εταιρείας μας. 1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες είναι οι μετάφραση των οδηγιών λειτουργίας υπό την έννοια της οδηγίας ΕΚ 2006/42/EΚ. Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις παρούσες οδηγίες, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν. Ακολουθείτε τις υποδείξεις και τηρείτε ιδίως τις οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες με προσοχή! 1.1 Συνοδευτικά έγγραφα Για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του συστήματος της πόρτας πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω έγγραφα: το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών το συνοδευτικό βιβλίο ελέγχου 1.2 Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις Έναρξη λειτουργίας Μηχανισμός κίνησης Τηλεχειριστήριο RSE Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης Λειτουργία Έλεγχος και συντήρηση Μηνύματα του φωτισμού του μηχανισμού κίνησης Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων Αποσυναρμολόγηση Καθαρισμός και φροντίδα Όροι εγγύησης Απόσπασμα από τη δήλωση ενσωμάτωσης Τεχνικά στοιχεία Δήλωση ισχύος Το γενικό σύμβολο προειδοποίησης επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή σε θάνατο. Στο κείμενο, το γενικό σύμβολο προειδοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις βαθμίδες προειδοποίησης που περιγράφονται παρακάτω. Στις εικόνες, παραπέμπει σε μια πρόσθετη πληροφορία στις επεξηγήσεις του κειμένου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του προϊόντος. 1.3 Χρησιμοποιούμενοι ορισμοί Διακόπτης DIL Ο διακόπτης που βρίσκεται κάτω από το πλευρικό κάλυμμα του περιβλήματος του μηχανισμού κίνησης για την ενεργοποίηση των λειτουργιών του μηχανισμού κίνησης. Διαδοχικός έλεγχος φάσης με παλμούς Με κάθε πάτημα του πλήκτρου η πόρτα ξεκινάει να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της τελευταίας φοράς ή σταματάει η διαδρομή της πόρτας. Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς ρητή άδεια. Οι παραβάτες υποχρεούνται σε αποζημίωση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την περίπτωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος ή σχεδίου. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές. Διαδρομές ρύθμισης Κινήσεις της πόρτας, κατά τις οποίες γίνεται προγραμματισμός της διαδρομής καθώς και των δυνάμεων που είναι απαραίτητες για την κίνηση της πόρτας. TR10K004-G RE /

10 EΛΛΗΝΙΚΑ Κανονική λειτουργία Κίνηση της πόρτας με τις ρυθμισμένες αποστάσεις και δυνάμεις. Διαδρομή αναφοράς Κίνηση της πόρτας προς την τελική θέση ανοίγματος πόρτας, για να καθοριστεί η βασική θέση. Διαδρομή αναστροφής/επιστροφή ασφαλείας Κίνηση της πόρτας στην αντίθετη κατεύθυνση με την ενεργοποίηση των διατάξεων ασφαλείας ή του περιορισμού ισχύος. Διαδρομή Η απόσταση που διανύει η πόρτα από την τελική θέση ανοίγματος μέχρι την τελική θέση κλεισίματος. 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα και συντμήσεις Σύμβολα: Σημαντική υπόδειξη για την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών Εφαρμογή μεγάλης δύναμης Εφαρμογή μικρής δύναμης Προσέξτε την καλή κινητικότητα Σύντμηση: OKB = Επάνω πλευρά πλαισίου πάνελ Υπόδειξη: Όλα τα στοιχεία διαστάσεων στις εικόνες είναι σε [mm]. 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση Αυτή η γκαραζόπορτας έχει κατασκευαστεί και προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και μόνο για λειτουργία με τον παρεχόμενο μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας. Παρακαλούμε προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή σχετικά με το συνδυασμό πόρτας και μηχανισμού κίνησης. Τυχόν κίνδυνοι κατά DIN EN αποφεύγονται αν η κατασκευή και η συναρμολόγηση εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η λειτουργία συστημάτων πόρτας, τα οποία βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και διαθέτουν μόνο μία διάταξη προστασίας, π.χ. περιορισμό ισχύος, θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό επίβλεψη. Ο μηχανισμός κίνησης της γκαραζόπορτας προορίζεται για λειτουργία σε ξηρό μέρος. 2.2 Μη ενδεδειγμένη χρήση Δεν επιτρέπεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η επαγγελματική χρήση. 2.3 Προσόντα του μονταδόρου Μόνο η σωστή τοποθέτηση και η σωστή συντήρηση, που στηρίζονται στην σωστή και κατάλληλη λειτουργία ή στην εργασία ενός ικανού/εξειδικευμένου προσώπου και που συμφωνούν με τις οδηγίες χρήσεως, μπορούν να εγγυηθούν την ορθή και προβλεπόμενη λειτουργία. Ειδικός, σύμφωνα με το EN 12635, είναι ένα άτομο το οποίο διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση, εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα, για τη σωστή και ασφαλή συναρμολόγηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση ενός συστήματος πόρτας. 2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για τη συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή και αποσυναρμολόγηση του συστήματος πόρτας Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια Ασφάλιση με χαρακτηριστικό ήχο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας έλξης Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ελαττωματικού εξοπλισμού ασφαλείας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 9.1 Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας υψηλής τάσης συρματόσκοινου Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Εργοστασιακή ρύθμιση των διακοπτών DIL Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ανεξέλικτου κλεισίματος της πόρτας. Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας απρόσμενης κίνησης της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο TR10K004-G RE /

11 EΛΛΗΝΙΚΑ Η συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή και αποσυναρμολόγηση του συστήματος πόρτας και του μηχανισμού κίνησης γκαραζόπορτας πρέπει να εκτελεστούν από κάποιον ειδικό. Σε περίπτωση που το σύστημα πόρτας δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει ή/και να την επισκευάσει. 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τη συναρμολόγηση Ο ειδικός τεχνικός θα πρέπει να φροντίσει κατά την εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την εργασιακή ασφάλεια, καθώς και οι διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί. Τυχόν κίνδυνοι κατά DIN EN αποφεύγονται αν η κατασκευή και η συναρμολόγηση εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η κατασκευή της οροφής του γκαράζ πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει σίγουρη στερέωση του μηχανισμού κίνησης. Σε περιπτώσεις υπερβολικά ψηλών ή ελαφριών οροφών θα πρέπει ο μηχανισμός κίνησης να στερεωθεί πρόσθετα σε δοκούς. Τάση δικτύου κίνδυνος Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των δομικών μετατροπών Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.1 Μη κατάλληλα υλικά στερέωσης Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.2 Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.2 ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος σύνθλιψης κατά τη συναρμολόγηση των οδηγών! Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Υποδείξεις ασφαλείας για την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργία προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού από κίνηση της πόρτας Μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί ή ζημιές στην περιοχή της πόρτας εξαιτίας της κίνησης της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν παιδιά κοντά στο σύστημα πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή κίνησης της πόρτας δεν βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα. Αν το σύστημα πόρτας διαθέτει μόνο μία διάταξη ασφαλείας, θέτετε το μηχανισμό κίνησης της γκαραζόπορτας σε λειτουργία μόνο όταν μπορείτε να βλέπετε την περιοχή κίνησης της πόρτας. Επιτηρείτε την κίνηση της πόρτας, έως ότου η πόρτα φτάσει στην τελική της θέση. Μπορείτε να περάσετε από το άνοιγμα ενός τηλεχειριζόμενου συστήματος πόρτας μόνο εφόσον η πόρτα έχει ακινητοποιηθεί! Ποτέ μην στέκεστε κάτω από την ανοιχτή πόρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού κατά το γρήγορο κλείσιμο της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού στον οδηγό Βάζοντας τα χέρια σας στον οδηγό κατά τη διάρκεια της διαδρομής μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. Κατά τη διάρκεια της κίνησης της πόρτας μην βάζετε τα δάκτυλά σας στον οδηγό. Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού χάρη στο μηχανισμό ανύψωσης με συρματόσχοινο Αν κρέμεστε στο μηχανισμό ανύψωσης με συρματόσχοινο, υπάρχει κίνδυνος να πέσετε και να τραυματιστείτε. Ο μηχανισμός κίνησης μπορεί να αποσυνδεθεί και να τραυματίσει άτομα που βρίσκονται από κάτω, να καταστρέψει αντικείμενα ή να καταστραφεί ο ίδιος. Μην κρέμεστε με το βάρος του σώματός σας από το μηχανισμό ανύψωσης με σχοινί. Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας καυτής λυχνίας Αν ακουμπήσετε τη λάμπα κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία, μπορεί να υποστείτε εγκαύματα. Μην αγγίζετε τη λάμπα, όταν είναι αναμμένη ή αμέσως μόλις ανάψει. TR10K004-G RE /

12 EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήματος εξαιτίας εξωτερικής τάσης Εξωτερική τάση στις κλέμες σύνδεσης του συστήματος ελέγχου οδηγεί σε καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήματος. Μην συνδέετε τάση δικτύου στις κλέμες σύνδεσης του συστήματος ελέγχου (230/240 V AC). 2.7 Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 6 Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια διαδρομή πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Ελεγμένες διατάξεις ασφαλείας Λειτουργίες ή μέρη που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος ελέγχου, όπως ο περιορισμός ισχύος, τα εξωτερικά φωτοκύτταρα και ο πρεσοστάτης, αν υπάρχουν, κατασκευάστηκαν και ελέγχθηκαν σύμφωνα με την κατηγορία 2, PL c του EN ISO :2008. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού από διατάξεις ασφαλείας που δεν λειτουργούν Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Περιβαλλοντικές συνθήκες ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβες από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας Εξαιτίας της διαφορετικής εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκληθούν κάμψεις στα στοιχεία της πόρτας (διμεταλλικό φαινόμενο). Σε περίπτωση ενεργοποίησης της πόρτας υπάρχει πιθανότητα ζημιών. Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας. 3 Συναρμολόγηση 3.1 Συναρμολόγηση γκαραζόπορτας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των δομικών μετατροπών Εξαιτίας της αλλαγής ή αφαίρεσης λειτουργικών εξαρτημάτων ενδέχεται να τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας. Ως εκ τούτου μπορεί να προκληθούν ανεξέλεγκτες διαδρομές της πόρτας και να τραυματιστούν άτομα ή να προκληθούν ζημιές σε αντικείμενα. Μην τροποποιείτε και μην απομακρύνετε κανένα λειτουργικό μέρος. Μην τοποθετείτε πρόσθετα εξαρτήματα τρίτων. Τα ελατήρια έλξης είναι προσαρμοσμένα στο βάρος του φύλλου της πόρτας. Πρόσθετα εξαρτήματα ενδέχεται να επιβαρύνουν τα ελατήρια. Πριν την τοποθέτηση της πόρτας πρέπει να είναι έτοιμο το άνοιγμα της πόρτας και το δάπεδο του κτιρίου. Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση τα εξής: Δημιουργήστε μια ασφαλή σύνδεση με το δομικό στοιχείο. Ελέγξτε την καταλληλότητα των παρεχόμενων μέσων στερέωσης για τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία. Στερεώνετε το σύστημα πόρτας σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου μόνο κατόπιν έγκρισης του ειδικού σε θέματα στατικής. Φροντίστε για επαρκή παροχέτευση του νερού στην περιοχή της στεγανοποίησης του δαπέδου και των τμημάτων κάσας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Φροντίστε για επαρκές στέγνωμα ή/και αερισμό του κτιρίου, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Πριν από εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμών θα πρέπει πρώτα οπωσδήποτε να καλυφθεί καλά η πόρτα, διότι πιτσιλιές από κονίαμα, τσιμέντο, γύψο, χρώμα κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια. Προστατεύστε την πόρτα από οξέα και καυστικά μέσα, όπως π.χ. αντιδράσεις νιτρικού νατρίου από λιθοδομές ή κονίαμα, οξέα, βάσεις, αλάτι για τον πάγο, υλικά χρωμάτων οξείας δράσης ή υλικό στεγανοποίησης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Για μια εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, ακολουθήστε πιστά τα βήματα εργασίας που παρουσιάζονται στις εικόνες. Η πόρτα προορίζεται για τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία: Εξωτερική πλευρά 40 C έως 60 C Εσωτερική πλευρά 20 C έως 60 C Σχετική υγρασία 20 % έως 90 % αέρα: 12 TR10K004-G RE /

13 EΛΛΗΝΙΚΑ Τέντωμα ελατηρίων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας τάσης έλξης Τα ελατήρια βρίσκονται υπό υψηλή τάση έλξης και υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη ασφαλούς τεντώματος ελατηρίου να απαγκιστρωθούν. Πριν το τέντωμα των ελατηρίων, ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης. Αν η σύσφιξη των ελατηρίων στη διαδρομή της πόρτας είναι σωστή, το φύλλο της πόρτας έχει μια ελαφριά τάση προς τα πάνω. Σε κάθε συντήρηση θα πρέπει να ελέγχεται η σύσφιξη των ελατηρίων και αν χρειάζεται να σφίγγονται κι άλλο. Πριν από την πρώτη λειτουργία, ελέγξτε την πόρτα σύμφωνα με το κεφάλαιο Έλεγχος και συντήρηση! 3.2 Συναρμολόγηση μηχανισμού κίνησης γκαραζόπορτας Τάση δικτύου κίνδυνος Σε περίπτωση επαφής με την τάση δικτύου υπάρχει κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. Συνεπώς λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω υποδείξεις: Οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους. Η ηλεκτρική εγκατάσταση από τον πελάτη θα πρέπει να συμφωνεί με τους εκάστοτε κανονισμούς προστασίας (230/240 V AC, 50/60 Hz). Πριν από κάθε εργασία στο σύστημα πόρτας, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα τροφοδοσίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη κατάλληλα υλικά στερέωσης Η χρήση μη κατάλληλων υλικών στερέωσης μπορεί να οδηγήσει στη μη καλή στερέωση του μηχανισμού κίνησης και τον κίνδυνο να λυθεί. Η καταλληλότητα των παρεχόμενων υλικών συναρμολόγησης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης θα πρέπει να ελεγχθεί από τον εγκαταστάτη. Χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα υλικά στερέωσης (βύσματα) μόνο για μπετόν B15 (βλ. εικόνες 12.2 / 13.5). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση της πόρτας Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης ή χειρισμού του μηχανισμού κίνησης, μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες κινήσεις της πόρτας και να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα. Τηρείτε όλες τις οδηγίες του παρόντος. Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης συσκευών ελέγχου (όπως π.χ. διακόπτες) μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες κινήσεις της πόρτας και να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα. Τοποθετήστε τις συσκευές ελέγχου σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m (σε σημείο που δεν φτάνουν παιδιά). Συναρμολογήστε μόνιμα εγκατεστημένες συσκευές ελέγχου (όπως διακόπτες κ.λπ.) στο οπτικό πεδίο της πόρτας, αλλά μακριά από κινούμενα μέρη. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος σύνθλιψης κατά τη συναρμολόγηση των οδηγών! Κατά τη συναρμολόγηση του οδηγού υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων. Προσέξτε να μην βάζετε τα δάκτυλά σας μεταξύ των άκρων των προφίλ. ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβες από τη βρωμιά Κατά τις εργασίες διάτρησης μπορεί η σκόνη διάτρησης και τα πριονίδια να οδηγήσουν σε διαταραχές λειτουργίας. Κατά τις εργασίες διάτρησης καλύπτετε το μηχανισμό κίνησης Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης Για γκαράζ χωρίς δεύτερη πρόσβαση απαιτείται μια απασφάλιση έκτακτης ανάγκης για τη μηχανική απασφάλιση, η οποία θα εμποδίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού σας εκτός του γκαράζ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η παραγγελία της πρέπει να γίνει ξεχωριστά (βλ. πρόσθετο εξοπλισμό για το μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας D7). Ελέγχετε τη λειτουργία της κλειδαριάς απασφάλισης έκτακτης ανάγκης μηνιαίως Στερέωση προειδοποιητικής πινακίδας Τοποθετήστε την προειδοποιητική πινακίδα για τον εγκλωβισμό δακτύλων σε εμφανές, καθαρό και χωρίς γράσα σημείο, λόγου χάρη κοντά στους μόνιμα εγκατεστημένους διακόπτες για το χειρισμό του μηχανισμού κίνησης. TR10K004-G RE /

14 14 TR10K004-G RE /

15 TR10K004-G RE /

16 16 TR10K004-G RE /

17 TR10K004-G RE /

18 18 TR10K004-G RE /

19 TR10K004-G RE /

20 20 TR10K004-G RE /

21 TR10K004-G RE /

22 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ Montáž vodicí kolejnice 1. Namažte pohyblivé díly (viz obrázky 7.1, 8.5, 9.6, 11.3). 2. Dbejte na délku ozubeného pásu 2000 mm Συναρμολόγηση οδηγού 1. Γρασάρισμα κινούμενων μερών (βλέπε εικόνες 7.1, 8.5, 9.6, 11.3). 2. Προσέξτε το μήκος του οδοντωτού ιμάντα 2000 mm. 22 TR10K004-G RE /

23 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3. Dodržujte směr montáže prvku kolejnice (viz obr. 7.5). 4. Ozubený pás nemačkejte / nepřekrucujte (viz obr. 7.5). 3. Προσέξτε την κατεύθυνση του στοιχείου ράγας (βλέπε εικόνα 7.5). 4. Μην συμπιέζετε/συστρέφετε τον οδοντωτό ιμάντα (βλέπε εικόνα 7.5). TR10K004-G RE /

24 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 5. Namažte šest kluzných ploch a dodržujte směr montáže vodicího vozíku (viz obrázek 8.5). 5. Γρασάρετε έξι επιφάνειες ολίσθησης προσέχοντας την κατεύθυνση συναρμολόγησης του ολισθητήρα (βλέπε εικόνα 8,5). 24 TR10K004-G RE /

25 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 6. Namažte pohyblivý díl (viz obr. 9.6). 6. Γρασάρετε το κινούμενο μέρος (βλέπε εικόνα 9.6). TR10K004-G RE /

26 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 7. Nepřekruťte ozubený pás. 7. Μην συστρέφετε τον οδοντωτό ιμάντα. 26 TR10K004-G RE /

27 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 8. Zuby pásu zcela zatlačte (viz obr. 10.3). 8. Πιέστε τελείως μέσα τα δόντια του ιμάντα (βλέπε εικόνα 10.3). TR10K004-G RE /

28 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 9. Namažte spojku vozíku zespodu (viz obr. 11.3). 9. Γρασάρετε από κάτω την ένωση ολισθητήρα (βλέπε εικόνα 11.3). 28 TR10K004-G RE /

29 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 10. Nasaďte druhý prvek kolejnice, silně jej zatlačte dolů a kryt nechte zapadnout. 10. Τοποθετήστε ένα δεύτερο στοιχείο ράγας, πιέστε δυνατά προς τα κάτω και ασφαλίστε την υποδοχή αγκίστρωσης. TR10K004-G RE /

30 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.3 Určení polohy vrtání Určete polohu vrtání pro montáž na překlad nebo strop. Použijte vrtací šablonu, která je na poslední straně. 3.3 Καθορισμός θέσης διάνοιξης Καθορίστε τη θέση διάνοιξης για τη συναρμολόγηση πρεκιού ή οροφής. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάτρησης, βλέπε τελευταία σελίδα. 30 TR10K004-G RE /

31 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.4 Montáž úhelníku unašeče vrat Nejprve zašroubujte nejvyšší šroub (viz obr. 13.1). 3.5 Kontrola lehkého chodu vodicího vozíku Dbejte na hladké přechody profilů (viz obr. 13.2). 3.4 Συναρμολόγηση γωνιάς πόρτας Βιδώστε πρώτα την πιο πάνω βίδα (βλέπε εικόνα 13.1). 3.5 Έλεγχος καλής κινητικότητας του ολισθητήρα Προσέξτε ώστε οι μεταβάσεις των προφίλ να είναι ομαλές (βλέπε εικόνα 13.2). TR10K004-G RE /

32 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.6 Montáž pohonu 1. Překladovou-stropní konzolu jen lehce utáhněte (viz obr. 13.4). 2. Upevněte hlavu pohonu (viz obr. 13.5). 3. Upevněte překladovou-stropní konzolu (viz obr. 13.6). 3.6 Συναρμολόγηση μηχανισμού κίνησης 1. Σφίξτε μόνο λίγο το βραχίονα κάλυψης του πρεκιού (βλέπε εικόνα 13.4). 2. Στερεώστε την κεφαλή του μηχανισμού κίνησης (βλέπε εικόνα 13.5). 3. Στερεώστε το βραχίονα κάλυψης του πρεκιού (βλέπε εικόνα 13.6). 32 TR10K004-G RE /

33 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.7 Montáž náběhového plechu Náběhový plech natočte do vodicí kolejnice a pevně přišroubujte (viz obr. 14). 4 Uvedení do provozu Dbejte pokynů z kapitoly Jízdy pro načtení a uložení dat 1. Zatlačte zelené šoupátko spojky (viz obr. 15). 2. Pohybujte vraty ručně, až vodicí vozík zapadne. 3. Stiskněte tlačítko T, vrata se otvírají, lampa bliká. 4. Vrata provedou zavírání otvírání zavírání otvírání, lampa svítí (viz obr. 16) Pohon je připraven k provozu. 3.7 Συναρμολόγηση λαμαρίνας εισόδου Εισαγάγετε τη λαμαρίνα εισόδου στον οδηγό και βιδώστε (βλέπε εικόνα 14). 4 Έναρξη λειτουργίας Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο Διαδρομές ρύθμισης 1. Πιέστε προς τα μέσα τον πράσινο σύρτη σύνδεσης (βλέπε εικόνα 15). 2. Μετακινήστε την πόρτα με το χέρι, έως ότου ο ολισθητήρας ασφαλίσει. 3. Πατήστε το πλήκτρο T, η πόρτα ανοίγει, η λυχνία αναβοσβήνει. 4. Η πόρτα κλείνει ανοίγει κλείνει ανοίγει, η λυχνία ανάβει (βλέπε εικόνα 16) Ο μηχανισμός κίνησης είναι έτοιμος για λειτουργία. TR10K004-G RE /

34 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 4.2 Vložení / výměna baterií (viz obr. 15) 4.3 Programování požadovaného tlačítka ručního vysílače 1. Stiskněte krátce tlačítko P, červená LED bliká. 2. Během 20 sekund stiskněte a podržte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, dokud LED nezačne blikat rychle. 3. Během 15 sekund stiskněte ještě jednou tlačítko ručního vysílače, dokud LED nezačne blikat velmi rychle. 4. Po uvolnění svítí LED trvale a tlačítko ručního vysílače tlačítko je po načtení a uložení dat připraveno k provozu. 4.2 Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών (βλ. εικόνα 17) 4.3 Προγραμματισμός επιθυμητού πλήκτρου τηλεχειριστηρίου 1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο P, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει. 2. Πατήστε το πλήκτρο τηλεχειρισμού εντός 20 δευτερολέπτων έως ότου η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα. 3. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο τηλεχειρισμού εντός 15 δευτερολέπτων έως ότου η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα. 4. Αφού αφήσετε το πλήκτρο, η λυχνία LED ανάβει σταθερά και το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου έχει προγραμματιστεί και είναι έτοιμο για λειτουργία. 34 TR10K004-G RE /

35 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 4.4 Připojení přídavných součástí / příslušenství Všechny připojovací svorky je možno obsadit několikanásobně, avšak max. 1 1,5 mm Externí tlačítka* Jedno nebo několik tlačítek se spínacími kontakty (bezpotenciálovými) je možno zapojit paralelně (viz obr. 21) Dvouvodičová světelná závora* * Příslušenství, není obsaženo ve standardní výbavě! 4.4 Σύνδεση πρόσθετων μερών/ εξαρτημάτων Όλες οι κλέμες σύνδεσης μπορούν να συνδεθούν πολλές φορές, ωστόσο το πολύ 1 φορά 1,5 mm Εξωτερικοί διακόπτες* Ένας ή περισσότεροι διακόπτες με επαφή σύνδεσης (ξηρή επαφή) μπορούν να συνδεθούν παράλληλα (βλέπε εικόνα 21) Φωτοκύτταρα 2 συρμάτων* * Τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό! TR10K004-G RE /

36 ČESKY 5 Pohon 5.1 Načtení a uložení dat pohonu Při procesu načtení a uložení dat (viz kap. 4.1) se zjišťují a ukládají do paměti (zabezpečené proti výpadku napájení) data specifická pro vrata, mimo jiné pojezdová dráha a síly potřebné pro otvírání a zavírání. Tato data jsou platná jen pro tato vrata. Upozornění: Při procesu načtení a uložení dat není případně připojená světelná závora aktivní. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku nefungujících zabezpečovacích zařízení V důsledku nefungujících zabezpečovacích zařízení může v případě chyby dojít ke zranění. Po programovacích jízdách musí pracovník uvádějící zařízení do provozu zkontrolovat funkce bezpečnostních zařízení. Teprve poté je zařízení připraveno k provozu. 5.2 Funkce přepínačů DIL Některé funkce pohonu se programují prostřednictvím přepínačů DIL. Před prvním uvedením do provozu jsou přepínače DIL v továrním nastavení, tj. přepínače jsou v poloze OFF (viz obr. 19). Upozornění: Polohy přepínačů měňte, jen když je pohon v klidu a neprovádí se rádiové programování. Nastavte přepínače DIL v souladu s národními předpisy, požadovanými bezpečnostními zařízeními a místními skutečnostmi, jak je popsáno níže Přepínač DIL A: Aktivace dvouvodičové světelné závory Jestliže se dráha světelného paprsku při zavírání přeruší, pohon se ihned zastaví a po krátké přestávce se začne pohybovat opačným směrem až do koncové polohy vrata otevřena (viz obr. 22). ON OFF Dvouvodičová světelná závora Žádné zabezpečovací zařízení (stav při dodání) Přepínač DIL B: žádná funkce 6 Ruční vysílač RSE2 výstraha Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Stisknutí tlačítka na ručním vysílači může vést k nechtěným pohybům vrat a zranit osoby. Dbejte na to, aby se ruční vysílač nedostal do rukou dětem a nebyl používán osobami, které nejsou obeznámeny s funkcí vratového zařízení s rádiovým ovládáním! Ruční vysílač je obecně nutné obsluhovat při vizuálním kontaktu s vraty, jestliže jsou vrata vybavena jen jedním zabezpečovacím zařízením. Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládáním, až když jsou vrata v klidu! Nikdy nezůstávejte stát pod otevřenými vraty! Dbejte na to, aby tlačítko na ručním vysílači nemohlo být stisknuto neúmyslně (např. v kapse kalhot nebo kabelce) a nemohlo tudíž dojít k nechtěnému pohybu vrat. Opatrně Nebezpečí zranění v důsledku nezamýšleného pohybu vrat Během procesu nastavování a ukládání dat v rádiovém systému může dojít k nechtěné jízdě vrat. Dbejte na to, aby se při procesu zjišťování a ukládání dat v rádiovém systému (programování) nenacházely v prostoru pohybu vrat žádné osoby ani předměty. POZOR Ovlivňování funkce vlivy okolního prostředí Nedodržení těchto pravidel může mít za následek zhoršení funkce! Chraňte ruční vysílače před následujícími vlivy prostředí: přímým slunečním zářením (příp. teplota okolí: 20 C až +60 C) vlhkostí prachem Upozornění: Není-li k dispozici samostatný přístup do garáže, provádějte každé programování, změnu nebo rozšíření rádiového systému uvnitř garáže. Po nastavení a uložení dat nebo rozšíření rádiového systému proveďte funkční zkoušku. Pro rozšíření rádiového systému používejte výhradně originální díly. 36 TR10K004-G RE /

37 ČESKY 6.1 Použití ručního vysílače Ruční vysílač pracuje se změnovým kódem (rolling code), který se při každém vysílání mění. Proto musí být na každém přijímači, který jím má být buzen, naprogramován požadovaným tlačítkem ručního vysílače (viz kap. 4.3 nebo návod k přijímači) Signály LED ručního vysílače LED se rozsvítí: Ruční vysílač vysílá rádiový kód. LED bliká: Ruční vysílač sice ještě vysílá, baterie je však natolik vybitá, že by měla být brzy vyměněna. LED nevykazuje žádnou reakci: Ruční vysílač nefunguje. Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena. Vyměňte baterii za novou. 6.2 Výtah z prohlášení o shodě Shoda výše uvedeného výrobku s předpisy a směrnicemi podle článku 3 Směrnic R&TTE 1999/5/EG byla prokázána dodržením těchto norem: EN EN EN EN Originální prohlášení o shodě je možno si vyžádat u výrobce. 7 Integrovaný rádiový přijímač Pohon garážových vrat je vybaven integrovaným rádiovým přijímačem. Naprogramovat lze max. 6 různých tlačítek ručních vysílačů. Naprogramuje-li se více tlačítek ručních vysílačů, první uložené nastavení se bez varování vymaže. Ve stavu při dodání jsou všechna paměťová místa prázdná. Programování a mazání je možné, jen když je pohon v klidu. 8 Provoz výstraha Nebezpečí zranění při pohybu vrat V prostoru pohybu vrat může při pohybujících se vratech dojít ke zraněním nebo poškozením. Zajistěte, aby si na vratovém zařízení nehrály děti. Zajistěte, aby se v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty. Je-li vratové zařízení vybaveno jen jedním zabezpečovacím zařízením, pak pohon garážových vrat používejte, jen když můžete vidět celý rozsah pohybu vrat. Sledujte chod vrat, dokud vrata nedosáhnou koncové polohy. Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládáním, až když jsou vrata v klidu! Nikdy nezůstávejte stát pod otevřenými vraty. Opatrně Nebezpečí sevření ve vodicí kolejnici Vložení ruky do vodicí kolejnice během jízdy vrat může mít za následek sevření. Během pohybu vrat nesahejte prsty do vodicí kolejnice. Opatrně Nebezpečí zranění lanovým zvonem Zavěsíte-li se na lanový zvon, můžete spadnout a zranit se. Pohon se může utrhnout a zranit osoby nacházející se pod ním, poškodit předměty nebo se sám zničit. Nevěšte se tíhou svého těla na lanový zvon! Opatrně Nebezpečí zranění horkou žárovkou Uchopení žárovky během provozu nebo těsně po něm může mít za následek popálení. Nedotýkejte se žárovky, pokud je zapnutá nebo těsně po vypnutí. POZOR Poškození lanem mechanického odpojení Zůstane-li lano mechanického odpojení viset na nosném systému střechy nebo jiných výstupcích vozidla nebo vrat, může dojít k poškození. Dbejte na to, aby lano nemohlo zůstat viset. Upozornění: První funkční zkoušky a uvádění rádiového systému do provozu nebo jeho rozšiřování provádějte zásadně uvnitř garáže. 8.1 Poučení uživatelů Poučte všechny osoby, které vratové zařízení používají, o řádné a bezpečné obsluze pohonu garážových vrat. Předveďte a vyzkoušejte mechanické odpojení a bezpečnostní zpětný chod. 8.2 Funkční zkoušky Mechanické odjištění lanovým zvonem VÝSTRAHA Nebezpečí zranění u rychle se zavírajících vrat Použije-li se lanový zvon při otevřených vratech, hrozí nebezpečí, že se vrata při slabých, zlomených nebo vadných pružinách nebo z důvodu nedostatečného vyvážení hmotnosti mohou rychle zavřít. Lanový zvon používejte jen při zavřených vratech! Zatáhněte za lanový zvon při zavřených vratech. Vrata jsou nyní odjištěna a měla by jít lehce otvírat a zavírat ručně. TR10K004-G RE /

38 ČESKY Mechanické odjištění zámkem nouzového odblokování (Jen u garáží bez druhého východu) Aktivujte zámek nouzového odblokování při zavřených vratech. Vrata jsou nyní odjištěna a měla by jít lehce otvírat a zavírat ručně Bezpečnostní zpětný chod 1. Chcete-li vyzkoušet bezpečnostní zpětný chod, přidržte vrata při zavírání oběma rukama. Vratové zařízení se musí zastavit a zahájit bezpečnostní zpětný chod. 2. Stejně postupujte při otvírání vrat. Vratové zařízení se musí vypnout a vrata zastavit. V případě selhání bezpečnostního zpětného chodu ihned pověřte odborníka kontrolou, popřípadě opravou. 8.3 Normální provoz Pohon garážových vrat pracuje v normálním provozu výlučně podle impulsního sekvenčního řízení, přičemž není důležité, bylo-li stisknuto externí tlačítko, naprogramované tlačítko ručního vysílače nebo tlačítko T na krytu pohonu: 1. impuls: Vrata se pohybují ve směru jedné z koncových poloh. 2. impuls: Vrata se zastaví. 3. impuls: Vrata se pohybují v protisměru. 4. impuls: Vrata se zastaví. 5. impuls: Vrata se pohybují ve směru koncové polohy zvolené při 1. impulsu. atd. Během pohybu vrat svítí osvětlení pohonu, které automaticky zhasne asi po 2 minutách. 8.4 Co dělat při výpadku napětí Aby bylo možné otevřít nebo zavřít garážová vrata při výpadku napětí ručně, musí se vodicí vozík mechanicky odpojit od spojky vozíku. Viz kap , popř Co dělat po skončení výpadku napětí Po obnově napájecího napětí se vodicí vozík musí opět zapojit do spojky vozíku. 1. Najeďte se spojkou vozíku do blízkosti vodicího vozíku. 2. Stiskněte zelené šoupátko spojky na vodicím vozíku dolů. 3. Pohybujte vraty ručně, dokud vodicí vozík nezapadne do spojky vozíku. 4. Pomocí několika nepřerušených jízd vrat zkontrolujte, zda vrata dosáhnou zcela své zavřené polohy a zda se vrata zcela otevřou. Pohon je nyní připraven k běžnému provozu. Z bezpečnostních důvodů se po výpadku proudu během jízdy vrat vždy začíná prvním impulsním příkazem pro otvírání. Upozornění: Jestliže chování ani po několika nepřerušených jízdách vrat neodpovídá chování popsanému v kroku 4, je nutná nová programovací jízda (pro zjištění a uložení dat). Předtím musí být existující data vrat vymazána (viz kap a 5.1). 9 Testování a údržba 9.1 Kontrolní a údržbové práce na vratech VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vadných bezpečnostních konstrukčních prvků V důsledku nedostatečné kontroly a údržby mohou selhat nebo být vadné důležité bezpečnostní konstrukční prvky. Nechte provádět pravidelné kontrolní a údržbářské práce odborným personálem. Následující kontrolní a údržbové práce nechte provést odborníkem podle tohoto návodu před prvním uvedením do provozu a nejméně jednou za rok (při více než 50 použitích vrat za den každých 6 měsíců)! Nosné prvky VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí lana Lana jsou pod vysokým napětím. Poškozená lana mohou být vymrštěna a způsobit těžká zranění. Před výměnou poškozených lan zajistěte křídlo vrat proti pohybům. Poškozená lana vyměňujte obzvlášť opatrně. Přezkoušejte nosné prostředky (lana, pružiny, kování, závěsy) a bezpečnostní zařízení v místech zlomů či poškození, vadné konstrukční díly vyměňte Vyvážení hmotnosti VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného spuštění vrat Není-li správně nastaveno vyvážení hmotnosti, mohou se vrata nekontrolovaně spustit a sevřít osoby nebo předměty. Dopněte tažné pružiny. Vysoké napětí pružiny Pružiny jsou pod vysokým napětím a při nezajištěném napínání mohou být vymrštěny. Při nastavovacích pracích na tažných pružinách zajistěte křídlo vrat proti nekontrolovaným pohybům. Kontrola vyvážení hmotnosti křídla vrat: Vrata ručně otevřete do poloviční výšky. Vrata se v této poloze musí udržet. Pokud se vrata zřetelně propadávají směrem dolů, zvyšte napětí tažných pružin. 38 TR10K004-G RE /

39 ČESKY Upevňovací body Přezkoušejte, zda jsou pevně dotaženy všechny upevňovací body na vratech a na stavebním objektu a v případě potřeby je dotáhněte Vodicí kladky a vodicí kolejnice Vodicí kladky se musí při zavřených vratech snadno otáčet. Je-li třeba, nastavte vodicí kolejnice! Je-li třeba, vyčistěte vodicí kolejnice, nemažte je tukem! Závěsy a držáky kladek Závěsy a držáky kladek namažte olejem Těsnění Přezkoušejte, zda těsnění není poškozené, zdeformované a zda je úplné a eventuálně jej vyměňte. 9.2 Kontroly na pohonu Pohon garážových vrat je bezúdržbový. Pro vaši vlastní bezpečnost vám však doporučujeme nechávat vratové zařízení kontrolovat a udržovat podle údajů výrobce kvalifikovaným odborníkem. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění nečekaným pohybem vrat Jestliže při kontrole a údržbě vratového zařízení jiná osoba vratové zařízení nedopatřením znovu zapne, může dojít k neočekávané jízdě vrat. Před všemi pracemi na vratovém zařízení vytáhněte síťovou zástrčku. Zajistěte vratové zařízení před neoprávněným zapnutím. Kontrolu a nebo potřebnou opravu smí provádět jen odborník. Obracejte se v této věci na svého dodavatele. Vizuální kontrolu může provádět provozovatel. Funkčnost všech bezpečnostních a ochranných zařízení kontrolujte měsíčně. Případné poruchy nebo nedostatky musí být ihned odstraněny. 9.3 Kontrola napětí pásu Jednou za půl roku zkontrolujte napětí pásu a v případě potřeby je seřiďte, viz obr Je k tomu nutné odmontovat šroub B a kluzný plech (z obr. 14). Ve fázi rozjezdu a brzdění může docházet ke krátkodobému vyvěšení pásu z profilu kolejnice. Tento jev však neznamená žádný technický nedostatek a nemá nepříznivý vliv ani na funkci, ani na životnost pohonu. 10 Hlášení osvětlení pohonu Když se síťová zástrčka zasune do zásuvky, aniž by bylo stisknuto tlačítko T, blikne osvětlení pohonu dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát. Dvojnásobné bliknutí Nejsou k dispozici žádné údaje vrat, popřípadě byly vymazány (stav při dodání); je možno ihned provést naprogramování (načtení a uložení dat). Trojnásobné bliknutí Jsou sice k dispozici uložené údaje vrat, ale poslední poloha vrat není dostatečně známa. Následující jízda je referenční jízda ve směru otvírání. Poté následují normální jízdy vrat. Čtyřnásobné bliknutí K dispozici jsou jak uložené údaje vrat, tak je dostatečně známa také poslední poloha vrat, takže mohou ihned následovat normální jízdy vrat (normální chování po úspěšném naprogramování a výpadku proudu). 11 Poruchy a odstraňování závad 11.1 Indikace chybových / výstražných hlášení (červená LED na krytu pohonu) Pomocí červené LED lze jednoduše identifikovat příčiny neočekávaného průběhu provozu. V normálním provozu tato LED svítí trvale. Upozornění: Podle zde popsaného chování je možno rozpoznat zkrat v připojovacím vedení externího tlačítka nebo zkrat tlačítka samotného, pokud je jinak možný normální provoz pohonu garážových vrat pomocí rádiového přijímače nebo tlačítka T. LED blikne 2 Příčina Odstranění Potvrzení LED blikne 3 Příčina Odstranění Potvrzení LED blikne 5 Příčina Odstranění Potvrzení Připojená světelná závora byla přerušena nebo aktivována. Případně se provedl bezpečnostní zpětný chod. Odstraňte překážku, která stav vyvolala, a / nebo zkontrolujte, popřípadě vyměňte světelnou závoru. Nový impuls z externího tlačítka, rádiového přijímače nebo tlačítka T. V koncové poloze vrata otevřena se provede zavření, jinak otevření. Zareagovalo omezení síly při zavírání, provedl se bezpečnostní zpětný chod. Odstraňte překážku. Pokud bezpečnostní zpětný chod nastal bez zjevné příčiny, je třeba zkontrolovat mechaniku vrat nebo napětí ozubeného pásu. V případě potřeby vymažte údaje vrat (viz kap. 11.2) a proveďte znovu jejich načtení a uložení (viz kap. 5.1) nebo seřiďte napětí ozubeného pásu (viz kap. 9.3). Nové vyslání impulsu externím tlačítkem, rádiovým přijímačem nebo tlačítkem T. Proběhne otvírání. Zareagovalo omezení síly při otvírání. Vrata se při otvírání zastavila. Odstraňte překážku. Pokud došlo k zastavení před koncovou polohou vrata otevřena bez zjevného důvodu, zkontrolujte mechaniku vrat nebo napětí ozubeného pásu. V případě potřeby vymažte údaje vrat (viz kap. 11.2) a proveďte znovu načtení a uložení (viz kap. 5.1) nebo seřiďte napětí ozubeného pásu (viz kap. 9.3). Nové vyslání impulsu externím tlačítkem, rádiovým přijímačem nebo tlačítkem T. Provede se zavření. TR10K004-G RE /

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru TR10A132 RE / 06.2014 EL TR Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru 2 TR10A132 RE / 06.2014 EΛΛΗΝΙΚΑ....

Διαβάστε περισσότερα

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru

EL TR. Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru TR10A118-C RE / 11.2013 EL TR Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru 2 TR10A118-C RE / 11.2013 EΛΛΗΝΙΚΑ....

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες!

Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Λύσεις για αυλόπορτες και γκαραζόπορτες! Ανακαλύψτε την αυτοματοποιημένη κίνηση! Η εταιρία Somfy, ένας μεγάλος κατασκευαστής πολλών εφαρμογών γύρω από την αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι και στα κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité.

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61 71 עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 Conforme aux exigences de sécurité. Norm XP S 54-041:2000 standard XP S 54-041:2000 norme XP

Διαβάστε περισσότερα

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ v3.0 REV. 05/2015 00. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα