Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα"

Transcript

1 TR10K004-G RE / CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

2 ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ TR10K004-G RE /

3 TR10K004-G RE /

4 ČESKY Obsah A Nářadí potřebné k montáži... 2 B Zboží dodané s garážovými vraty... 3 C Zboží dodané s pohonem garážových vrat D Příslušenství pro pohon garážových vrat E Náhradní díly garážových vrat F Náhradní díly pohonu garážových vrat G Vrtací šablona K tomuto návodu Bezpečnostní pokyny Montáž Uvedení do provozu Pohon Ruční vysílač RSE Integrovaný rádiový přijímač Provoz Testování a údržba Hlášení osvětlení pohonu Poruchy a odstraňování závad Demontáž Čištění a údržba Záruční podmínky Výtah z prohlášení o vestavbě Technická data Prohlášení o vlastnostech Vážená zákaznice, vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek z našeho podniku. 1 K tomuto návodu Tento návod je Ooriginální provozní návod ve smyslu směrnice EG 2006/42/EG. Přečtěte si pečlivě celý tento návod, obsahuje důležité informace o výrobku. Dodržujte pokyny v něm obsažené, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny. Dodržujte pokyny v něm obsažené, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny. Tento návod pečlivě uschovejte! 1.1 Další platné podklady K bezpečnému používání a údržbě vratového zařízení musí být k dispozici následující podklady: tento návod přiložená kniha kontrol 1.2 Použité výstražné pokyny Obecný výstražný symbol označuje nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo smrti. V textové části je obecný výstražný symbol používán ve spojení s následně popsanými výstražnými stupni. V obrazové části odkazuje doplňkový údaj na vysvětlení v textové části. NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečí, které bezprostředně vede ke smrti nebo těžkému zranění. VÝSTRAHA Označuje nebezpečí, které může vést ke smrti nebo k těžkým zraněním. OPATRNĚ Označuje nebezpečí, které může vést k lehkým nebo středním zraněním. POZOR Označuje nebezpečí, které může vést k poškození nebo zničení výrobku. 1.3 Použité definice Přepínače DIL Přepínače pro aktivaci funkcí pohonu umístěné pod boční klapkou krytu pohonu. Impulsní sekvenční řízení Při každém stisknutí tlačítka se vrata rozběhnou opačným směrem vzhledem k poslednímu směru pohybu, nebo se pohyb vrat zastaví. Programovací jízdy Jízdy vrat, při kterých se naprogramují (zjistí a uloží) síly potřebné k pojíždění vrat a pojezdová dráha. Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, zužitkování a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ zápisu patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny. Normální provoz Jízda vrat s naprogramovanými dráhami a silami. Referenční jízda Jízda vrat ve směru koncové polohy Vrata otevřena za účelem určení základního nastavení. 4 TR10K004-G RE /

5 ČESKY Reverzní jízda / bezpečnostní zpětný chod Jízda vrat v opačném směru při zareagování zabezpečovacího zařízení nebo funkce mezní síly. Pojezdová dráha Dráha, kterou vrata urazí při jízdě z koncové polohy Vrata otevřena do koncové polohy Vrata zavřena. 1.4 Použité symboly a zkratky Symboly: Důležité upozornění, jak zabránit zranění osob nebo věcným škodám Vynaložení velké síly Vynaložení malé síly Dbát na lehký chod 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Řádné používání Tato garážová vrata jsou navržena a určena jen pro soukromé použití a mohou být provozována výhradně ve spojení s dodaným pohonem garážových vrat. Dodržujte údaje výrobce týkající se kombinace vrat a pohonu. Možným ohrožením ve smyslu normy DIN EN je zabráněno konstrukcí a montáží podle našich předpisů. Vratová zařízení nacházející se ve veřejném sektoru a mající jen jedno ochranné zařízení, např. omezení síly, smějí být provozována jen pod dohledem. Pohon garážových vrat je navržen pro provoz v suchých prostorech. 2.2 Používání v rozporu s řádným používáním Trvalý provoz a použití v průmyslovém sektoru nejsou přípustné. 2.3 Kvalifikace montéra Jen správná montáž a údržba provedená kompetentním odborným podnikem nebo kompetentním odborným pracovníkem v souladu s návody může zajistit bezpečný a předvídaný průběh montáže. Kvalifikovaný odborník je podle normy EN osoba, která má vhodné vzdělání, kvalifikované vědomosti a praktické zkušenosti k provádění správné a bezpečné montáže, kontroly a údržby vratového zařízení. 2.4 Bezpečnostní pokyny pro montáž, údržbu, opravy a demontáž vratového zařízení Používat ochranné rukavice Slyšitelné zapadnutí Tovární nastavení přepínačů DIL Zkratka: OKB = horní hrana slepého rámu Upozornění: Všechny rozměrové údaje v obrazové části jsou v [mm]. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vysokého tahového napětí Viz výstražný pokyn v kap Nebezpečí zranění v důsledku vadných bezpečnostních konstrukčních prvků Viz výstražný pokyn v kap. 9.1 Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí lana Viz výstražný pokyn v kap Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného spuštění vrat Viz výstražný pokyn v kap Nebezpečí zranění nečekaným pohybem vrat Viz výstražný pokyn v kap. 9.2 Montáž, údržbu, opravu a demontáž vratového zařízení a pohonu garážových vrat smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Při selhání vratového zařízení (těžký chod nebo jiné poruchy) je třeba ihned pověřit odborníka kontrolou / opravou. 2.5 Bezpečnostní pokyny k montáži Odborník musí dbát na to, aby při provádění montážních prací byly dodržovány platné předpisy pro bezpečnost práce a předpisy pro provoz elektrických zařízení. Je při tom nutné dodržovat národní směrnice. Možným ohrožením ve smyslu normy DIN EN je zabráněno konstrukcí a montáží podle našich předpisů. TR10K004-G RE /

6 ČESKY Strop garáže musí být navržen tak, aby bylo zaručeno bezpečné upevnění pohonu. U příliš vysokých nebo příliš lehkých stropů musí být pohon upevněn na pomocné vzpěry. Síťové napětí Viz výstražný pokyn v kap. 3.2 nebezpečí VÝSTRAHA Nebezpečí zranění vyvolané stavebními změnami Viz výstražný pokyn v kap. 3.1 Nevhodné upevňovací materiály Viz výstražný pokyn v kap. 3.2 Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Viz výstražný pokyn v kap. 3.2 POZOR Nebezpečí sevření při montáži vodicích kolejnic! Viz výstražný pokyn v kap Bezpečnostní pokyny k uvádění do provozu a k provozu výstraha Nebezpečí zranění při pohybu vrat V prostoru pohybu vrat může při pohybujících se vratech dojít ke zraněním nebo poškozením. Zajistěte, aby si na vratovém zařízení nehrály děti. Zajistěte, aby se v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty. Je-li vratové zařízení vybaveno jen jedním zabezpečovacím zařízením, pak pohon garážových vrat používejte, jen když můžete vidět celý rozsah pohybu vrat. Sledujte chod vrat, dokud vrata nedosáhnou koncové polohy. Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládáním, až když jsou vrata v klidu! Nikdy nezůstávejte stát pod otevřenými vraty. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění u rychle se zavírajících vrat Viz výstražný pokyn v kap Opatrně Nebezpečí sevření ve vodicí kolejnici Vložení ruky do vodicí kolejnice během jízdy vrat může mít za následek sevření. Během pohybu vrat nesahejte prsty do vodicí kolejnice. Opatrně Nebezpečí zranění lanovým zvonem Zavěsíte-li se na lanový zvon, můžete spadnout a zranit se. Pohon se může utrhnout a zranit osoby nacházející se pod ním, poškodit předměty nebo se sám zničit. Nevěšte se tíhou svého těla na lanový zvon! Opatrně Nebezpečí zranění horkou žárovkou Uchopení žárovky během provozu nebo těsně po něm může mít za následek popálení. Nedotýkejte se žárovky, pokud je zapnutá nebo těsně po vypnutí. POZOR Zničení elektroniky externím napětím Externí napětí na připojovacích svorkách ovládací jednotky vede ke zničení elektroniky. Na připojovací svorky ovládací jednotky nepřipojujte síťové napětí (230/240 V AC). 2.7 Bezpečnostní pokyny k používání ručního vysílače VÝSTRAHA Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Viz výstražný pokyn v kap. 6 Opatrně Nebezpečí zranění v důsledku nezamýšleného pohybu vrat Viz výstražný pokyn v kap Odzkoušená zabezpečovací zařízení Funkce nebo komponenty řídicí jednotky důležité pro bezpečnost, například funkce mezní síly, externí světelné závory nebo zajištění před zavírací hranou, pokud jsou nainstalovány, byly zkonstruovány a zkoušeny podle kategorie 2, PL c normy EN ISO :2008. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku nefungujících zabezpečovacích zařízení Viz výstražný pokyn v kapitole TR10K004-G RE /

7 ČESKY 2.9 Podmínky okolního prostředí POZOR Poškození způsobená rozdílem teplot V důsledku rozdílné vnitřní a venkovní teploty může docházet k prohybům prvků vrat (bimetalový jev). V souvislosti s tímto jevem může při činnosti vrat dojít k jejich poškození. Dodržujte provozní podmínky. Vrata jsou určena pro následující provozní podmínky: Teplota: vnější strana 40 C až 60 C vnitřní strana 20 C až 60 C Relativní vlhkost: 20 % až 90 % 3 Montáž 3.1 Montáž garážových vrat VÝSTRAHA Nebezpečí zranění vyvolané stavebními změnami Změnou nebo odstraněním funkčních dílů mohou být vyřazeny z funkce důležité bezpečnostní konstrukční prvky. V důsledku toho může dojít k nekontrolovaným pohybům vrat a sevření osob nebo předmětů. Neměňte a neodstraňujte žádné funkční díly. Nemontujte žádné dodatečné cizí konstrukční díly. Tažné pružiny jsou přesně přizpůsobeny hmotnosti vratového křídla. Konstrukční prvky navíc mohou způsobit přetížení pružin. Před vestavbou vrat musí být hotov otvor vrat a podlaha budovy. Při montáži věnujte pozornost následujícím činnostem: Zhotovte bezpečné spojení s tělesem stavby. Prověřte způsobilost dodaných upevňovacích prostředků pro danou stavební skutečnost. Na nosné díly budovy upevňujte vratové zařízení jen se svolením statika. Zajistěte dostatečný odtok vody z prostoru podlahového těsnění a dílů zárubně, v opačném případě hrozí nebezpečí koroze! Zajistěte dostatečné vysychání a větrání budovy, jinak hrozí nebezpečí koroze. Před omítkářskými a malířskými pracemi musí být vrata účinně chráněna, protože stříkance malty, cementu, sádry, barvy atd. mohou mít za následek poškození povrchu. Chraňte vrata před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z cihel nebo malty, kyselinami, louhy, posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnicími materiály, jinak hrozí nebezpečí koroze. Pro jednoduchou a bezpečnou vestavbu provádějte pečlivě pracovní kroky v obrazové části Napnutí pružiny VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vysokého tahového napětí Pružiny jsou pod vysokým tahovým napětím a při nezajištěném napínání mohou uvolnit velké síly. Před napínáním pružin zajistěte křídlo vrat proti pohybům. V případě správného napětí pružin má křídlo vrat při provozu mírnou tendenci pohybovat se směrem nahoru. Při každé údržbě je nutné přezkoušet napětí pružin a v případě potřeby napětí seřídit. Před prvním uvedením do provozu vrata zkontrolujte podle kapitoly Testování a údržba! 3.2 Montáž pohonu garážových vrat Síťové napětí nebezpečí Při kontaktu se síťovým napětím hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny: Elektrická připojení smí provádět pouze odborný elektrikář. Elektrická instalace na straně stavby musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům (230/240 V AC, 50/60 Hz)! Před všemi pracemi na vratovém zařízení vytáhněte síťovou zástrčku. VÝSTRAHA Nevhodné upevňovací materiály Použitím nevhodných upevňovacích materiálů může dojít k tomu, že pohon nebude bezpečně upevněn a může se uvolnit. Pracovník provádějící montáž musí posoudit vhodnost dodaných montážních materiálů k použití na určeném místě instalace. Dodaný upevňovací materiál (hmoždinky) používejte pouze pro beton B15 (viz obr / 13.5). VÝSTRAHA Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Nesprávná montáž nebo manipulace s pohonem může vyvolat nechtěné pohyby vrat a způsobit sevření osob nebo předmětů. Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Nesprávná montáž ovládacích zařízení (např. tlačítek) může vyvolat nechtěné pohyby vrat a způsobit sevření osob nebo předmětů. Ovládací zařízení montujte ve výšce alespoň 1,5 m (mimo dosah dětí). Pevně nainstalovaná ovládací zařízení (například tlačítka) montujte na dohled od vrat, avšak mimo dosah pohyblivých dílů. TR10K004-G RE /

8 ČESKY POZOR Nebezpečí sevření při montáži vodicích kolejnic! Při montáži vodicí kolejnice hrozí nebezpečí sevření prstů. Dávejte pozor na to, aby se vám prsty nedostaly mezi konce profilů. POZOR Poškození nečistotou Prach z vrtání a třísky mohou mít za následek funkční poruchy. Při provádění vrtacích prací pohon přikryjte Nouzové uvolnění Pro garáže bez druhého přístupu je nutné nouzové odblokování k mechanickému odjištění, které zabrání možnému zavření uživatele v případě výpadku síťového napětí a které je nutno objednat samostatně (viz příslušenství pro pohon garážových vrat D7). Jednou za měsíc zkontrolujte funkčnost nouzového odblokování Upevnění výstražného štítku Na nápadném, očištěném a odmaštěném místě, například v blízkosti pevně nainstalovaných tlačítek pro ovládání pohonu vrat, trvale umístěte výstražný štítek upozorňující na nebezpečí sevření. 8 TR10K004-G RE /

9 EΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχόμενων Α Απαιτούμενα εργαλεία για τη συναρμολόγηση... 2 B Μέρη παράδοσης για την γκαραζόπορτα... 3 C Μέρη παράδοσης για το μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας D Αξεσουάρ για το μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας E Ανταλλακτικά γκαραζόπορτας F Ανταλλακτικά μηχανισμού κίνησης γκαραζόπορτας G Πρότυπο διάτρησης Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες Οδηγίες ασφαλείας Συναρμολόγηση Αγαπητέ πελάτη/αγαπητή πελάτισσα, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν ποιότητας της εταιρείας μας. 1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες είναι οι μετάφραση των οδηγιών λειτουργίας υπό την έννοια της οδηγίας ΕΚ 2006/42/EΚ. Διαβάστε προσεκτικά και πλήρως τις παρούσες οδηγίες, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν. Ακολουθείτε τις υποδείξεις και τηρείτε ιδίως τις οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες με προσοχή! 1.1 Συνοδευτικά έγγραφα Για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του συστήματος της πόρτας πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω έγγραφα: το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών το συνοδευτικό βιβλίο ελέγχου 1.2 Χρησιμοποιούμενες προειδοποιήσεις Έναρξη λειτουργίας Μηχανισμός κίνησης Τηλεχειριστήριο RSE Ενσωματωμένος ασύρματος δέκτης Λειτουργία Έλεγχος και συντήρηση Μηνύματα του φωτισμού του μηχανισμού κίνησης Βλάβες και αποκατάσταση προβλημάτων Αποσυναρμολόγηση Καθαρισμός και φροντίδα Όροι εγγύησης Απόσπασμα από τη δήλωση ενσωμάτωσης Τεχνικά στοιχεία Δήλωση ισχύος Το γενικό σύμβολο προειδοποίησης επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή σε θάνατο. Στο κείμενο, το γενικό σύμβολο προειδοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις βαθμίδες προειδοποίησης που περιγράφονται παρακάτω. Στις εικόνες, παραπέμπει σε μια πρόσθετη πληροφορία στις επεξηγήσεις του κειμένου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει έναν κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή καταστροφή του προϊόντος. 1.3 Χρησιμοποιούμενοι ορισμοί Διακόπτης DIL Ο διακόπτης που βρίσκεται κάτω από το πλευρικό κάλυμμα του περιβλήματος του μηχανισμού κίνησης για την ενεργοποίηση των λειτουργιών του μηχανισμού κίνησης. Διαδοχικός έλεγχος φάσης με παλμούς Με κάθε πάτημα του πλήκτρου η πόρτα ξεκινάει να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της τελευταίας φοράς ή σταματάει η διαδρομή της πόρτας. Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς ρητή άδεια. Οι παραβάτες υποχρεούνται σε αποζημίωση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την περίπτωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος ή σχεδίου. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές. Διαδρομές ρύθμισης Κινήσεις της πόρτας, κατά τις οποίες γίνεται προγραμματισμός της διαδρομής καθώς και των δυνάμεων που είναι απαραίτητες για την κίνηση της πόρτας. TR10K004-G RE /

10 EΛΛΗΝΙΚΑ Κανονική λειτουργία Κίνηση της πόρτας με τις ρυθμισμένες αποστάσεις και δυνάμεις. Διαδρομή αναφοράς Κίνηση της πόρτας προς την τελική θέση ανοίγματος πόρτας, για να καθοριστεί η βασική θέση. Διαδρομή αναστροφής/επιστροφή ασφαλείας Κίνηση της πόρτας στην αντίθετη κατεύθυνση με την ενεργοποίηση των διατάξεων ασφαλείας ή του περιορισμού ισχύος. Διαδρομή Η απόσταση που διανύει η πόρτα από την τελική θέση ανοίγματος μέχρι την τελική θέση κλεισίματος. 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα και συντμήσεις Σύμβολα: Σημαντική υπόδειξη για την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών Εφαρμογή μεγάλης δύναμης Εφαρμογή μικρής δύναμης Προσέξτε την καλή κινητικότητα Σύντμηση: OKB = Επάνω πλευρά πλαισίου πάνελ Υπόδειξη: Όλα τα στοιχεία διαστάσεων στις εικόνες είναι σε [mm]. 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση Αυτή η γκαραζόπορτας έχει κατασκευαστεί και προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και μόνο για λειτουργία με τον παρεχόμενο μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας. Παρακαλούμε προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή σχετικά με το συνδυασμό πόρτας και μηχανισμού κίνησης. Τυχόν κίνδυνοι κατά DIN EN αποφεύγονται αν η κατασκευή και η συναρμολόγηση εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η λειτουργία συστημάτων πόρτας, τα οποία βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και διαθέτουν μόνο μία διάταξη προστασίας, π.χ. περιορισμό ισχύος, θα πρέπει να γίνεται μόνο υπό επίβλεψη. Ο μηχανισμός κίνησης της γκαραζόπορτας προορίζεται για λειτουργία σε ξηρό μέρος. 2.2 Μη ενδεδειγμένη χρήση Δεν επιτρέπεται η αδιάλειπτη λειτουργία και η επαγγελματική χρήση. 2.3 Προσόντα του μονταδόρου Μόνο η σωστή τοποθέτηση και η σωστή συντήρηση, που στηρίζονται στην σωστή και κατάλληλη λειτουργία ή στην εργασία ενός ικανού/εξειδικευμένου προσώπου και που συμφωνούν με τις οδηγίες χρήσεως, μπορούν να εγγυηθούν την ορθή και προβλεπόμενη λειτουργία. Ειδικός, σύμφωνα με το EN 12635, είναι ένα άτομο το οποίο διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση, εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα, για τη σωστή και ασφαλή συναρμολόγηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση ενός συστήματος πόρτας. 2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για τη συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή και αποσυναρμολόγηση του συστήματος πόρτας Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια Ασφάλιση με χαρακτηριστικό ήχο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας έλξης Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ελαττωματικού εξοπλισμού ασφαλείας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 9.1 Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας υψηλής τάσης συρματόσκοινου Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Εργοστασιακή ρύθμιση των διακοπτών DIL Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ανεξέλικτου κλεισίματος της πόρτας. Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας απρόσμενης κίνησης της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο TR10K004-G RE /

11 EΛΛΗΝΙΚΑ Η συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή και αποσυναρμολόγηση του συστήματος πόρτας και του μηχανισμού κίνησης γκαραζόπορτας πρέπει να εκτελεστούν από κάποιον ειδικό. Σε περίπτωση που το σύστημα πόρτας δεν λειτουργεί καλά (δυσκολία στην κίνηση ή άλλες βλάβες) θα πρέπει να καλέσετε αμέσως ειδικό για να την ελέγξει ή/και να την επισκευάσει. 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τη συναρμολόγηση Ο ειδικός τεχνικός θα πρέπει να φροντίσει κατά την εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την εργασιακή ασφάλεια, καθώς και οι διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί. Τυχόν κίνδυνοι κατά DIN EN αποφεύγονται αν η κατασκευή και η συναρμολόγηση εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Η κατασκευή της οροφής του γκαράζ πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει σίγουρη στερέωση του μηχανισμού κίνησης. Σε περιπτώσεις υπερβολικά ψηλών ή ελαφριών οροφών θα πρέπει ο μηχανισμός κίνησης να στερεωθεί πρόσθετα σε δοκούς. Τάση δικτύου κίνδυνος Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των δομικών μετατροπών Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.1 Μη κατάλληλα υλικά στερέωσης Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.2 Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 3.2 ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος σύνθλιψης κατά τη συναρμολόγηση των οδηγών! Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Υποδείξεις ασφαλείας για την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργία προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού από κίνηση της πόρτας Μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί ή ζημιές στην περιοχή της πόρτας εξαιτίας της κίνησης της πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν παιδιά κοντά στο σύστημα πόρτας. Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή κίνησης της πόρτας δεν βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα. Αν το σύστημα πόρτας διαθέτει μόνο μία διάταξη ασφαλείας, θέτετε το μηχανισμό κίνησης της γκαραζόπορτας σε λειτουργία μόνο όταν μπορείτε να βλέπετε την περιοχή κίνησης της πόρτας. Επιτηρείτε την κίνηση της πόρτας, έως ότου η πόρτα φτάσει στην τελική της θέση. Μπορείτε να περάσετε από το άνοιγμα ενός τηλεχειριζόμενου συστήματος πόρτας μόνο εφόσον η πόρτα έχει ακινητοποιηθεί! Ποτέ μην στέκεστε κάτω από την ανοιχτή πόρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού κατά το γρήγορο κλείσιμο της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού στον οδηγό Βάζοντας τα χέρια σας στον οδηγό κατά τη διάρκεια της διαδρομής μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. Κατά τη διάρκεια της κίνησης της πόρτας μην βάζετε τα δάκτυλά σας στον οδηγό. Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού χάρη στο μηχανισμό ανύψωσης με συρματόσχοινο Αν κρέμεστε στο μηχανισμό ανύψωσης με συρματόσχοινο, υπάρχει κίνδυνος να πέσετε και να τραυματιστείτε. Ο μηχανισμός κίνησης μπορεί να αποσυνδεθεί και να τραυματίσει άτομα που βρίσκονται από κάτω, να καταστρέψει αντικείμενα ή να καταστραφεί ο ίδιος. Μην κρέμεστε με το βάρος του σώματός σας από το μηχανισμό ανύψωσης με σχοινί. Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας καυτής λυχνίας Αν ακουμπήσετε τη λάμπα κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία, μπορεί να υποστείτε εγκαύματα. Μην αγγίζετε τη λάμπα, όταν είναι αναμμένη ή αμέσως μόλις ανάψει. TR10K004-G RE /

12 EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήματος εξαιτίας εξωτερικής τάσης Εξωτερική τάση στις κλέμες σύνδεσης του συστήματος ελέγχου οδηγεί σε καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήματος. Μην συνδέετε τάση δικτύου στις κλέμες σύνδεσης του συστήματος ελέγχου (230/240 V AC). 2.7 Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση της πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο 6 Προσοχή Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια διαδρομή πόρτας Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Ελεγμένες διατάξεις ασφαλείας Λειτουργίες ή μέρη που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος ελέγχου, όπως ο περιορισμός ισχύος, τα εξωτερικά φωτοκύτταρα και ο πρεσοστάτης, αν υπάρχουν, κατασκευάστηκαν και ελέγχθηκαν σύμφωνα με την κατηγορία 2, PL c του EN ISO :2008. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού από διατάξεις ασφαλείας που δεν λειτουργούν Βλ. προειδοποίηση στο κεφάλαιο Περιβαλλοντικές συνθήκες ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβες από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας Εξαιτίας της διαφορετικής εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να προκληθούν κάμψεις στα στοιχεία της πόρτας (διμεταλλικό φαινόμενο). Σε περίπτωση ενεργοποίησης της πόρτας υπάρχει πιθανότητα ζημιών. Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας. 3 Συναρμολόγηση 3.1 Συναρμολόγηση γκαραζόπορτας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας των δομικών μετατροπών Εξαιτίας της αλλαγής ή αφαίρεσης λειτουργικών εξαρτημάτων ενδέχεται να τεθεί εκτός λειτουργίας σημαντικός εξοπλισμός ασφαλείας. Ως εκ τούτου μπορεί να προκληθούν ανεξέλεγκτες διαδρομές της πόρτας και να τραυματιστούν άτομα ή να προκληθούν ζημιές σε αντικείμενα. Μην τροποποιείτε και μην απομακρύνετε κανένα λειτουργικό μέρος. Μην τοποθετείτε πρόσθετα εξαρτήματα τρίτων. Τα ελατήρια έλξης είναι προσαρμοσμένα στο βάρος του φύλλου της πόρτας. Πρόσθετα εξαρτήματα ενδέχεται να επιβαρύνουν τα ελατήρια. Πριν την τοποθέτηση της πόρτας πρέπει να είναι έτοιμο το άνοιγμα της πόρτας και το δάπεδο του κτιρίου. Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση τα εξής: Δημιουργήστε μια ασφαλή σύνδεση με το δομικό στοιχείο. Ελέγξτε την καταλληλότητα των παρεχόμενων μέσων στερέωσης για τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία. Στερεώνετε το σύστημα πόρτας σε φέροντα στοιχεία του κτιρίου μόνο κατόπιν έγκρισης του ειδικού σε θέματα στατικής. Φροντίστε για επαρκή παροχέτευση του νερού στην περιοχή της στεγανοποίησης του δαπέδου και των τμημάτων κάσας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Φροντίστε για επαρκές στέγνωμα ή/και αερισμό του κτιρίου, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Πριν από εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμών θα πρέπει πρώτα οπωσδήποτε να καλυφθεί καλά η πόρτα, διότι πιτσιλιές από κονίαμα, τσιμέντο, γύψο, χρώμα κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην επιφάνεια. Προστατεύστε την πόρτα από οξέα και καυστικά μέσα, όπως π.χ. αντιδράσεις νιτρικού νατρίου από λιθοδομές ή κονίαμα, οξέα, βάσεις, αλάτι για τον πάγο, υλικά χρωμάτων οξείας δράσης ή υλικό στεγανοποίησης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Για μια εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, ακολουθήστε πιστά τα βήματα εργασίας που παρουσιάζονται στις εικόνες. Η πόρτα προορίζεται για τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία: Εξωτερική πλευρά 40 C έως 60 C Εσωτερική πλευρά 20 C έως 60 C Σχετική υγρασία 20 % έως 90 % αέρα: 12 TR10K004-G RE /

13 EΛΛΗΝΙΚΑ Τέντωμα ελατηρίων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας τάσης έλξης Τα ελατήρια βρίσκονται υπό υψηλή τάση έλξης και υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη ασφαλούς τεντώματος ελατηρίου να απαγκιστρωθούν. Πριν το τέντωμα των ελατηρίων, ασφαλίστε καλά το φύλλο της πόρτας έναντι κίνησης. Αν η σύσφιξη των ελατηρίων στη διαδρομή της πόρτας είναι σωστή, το φύλλο της πόρτας έχει μια ελαφριά τάση προς τα πάνω. Σε κάθε συντήρηση θα πρέπει να ελέγχεται η σύσφιξη των ελατηρίων και αν χρειάζεται να σφίγγονται κι άλλο. Πριν από την πρώτη λειτουργία, ελέγξτε την πόρτα σύμφωνα με το κεφάλαιο Έλεγχος και συντήρηση! 3.2 Συναρμολόγηση μηχανισμού κίνησης γκαραζόπορτας Τάση δικτύου κίνδυνος Σε περίπτωση επαφής με την τάση δικτύου υπάρχει κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. Συνεπώς λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω υποδείξεις: Οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους. Η ηλεκτρική εγκατάσταση από τον πελάτη θα πρέπει να συμφωνεί με τους εκάστοτε κανονισμούς προστασίας (230/240 V AC, 50/60 Hz). Πριν από κάθε εργασία στο σύστημα πόρτας, αποσυνδέετε πάντα το βύσμα τροφοδοσίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη κατάλληλα υλικά στερέωσης Η χρήση μη κατάλληλων υλικών στερέωσης μπορεί να οδηγήσει στη μη καλή στερέωση του μηχανισμού κίνησης και τον κίνδυνο να λυθεί. Η καταλληλότητα των παρεχόμενων υλικών συναρμολόγησης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης θα πρέπει να ελεγχθεί από τον εγκαταστάτη. Χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα υλικά στερέωσης (βύσματα) μόνο για μπετόν B15 (βλ. εικόνες 12.2 / 13.5). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού από ακούσια κίνηση της πόρτας Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης ή χειρισμού του μηχανισμού κίνησης, μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες κινήσεις της πόρτας και να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα. Τηρείτε όλες τις οδηγίες του παρόντος. Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης συσκευών ελέγχου (όπως π.χ. διακόπτες) μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητες κινήσεις της πόρτας και να πιαστούν άτομα ή αντικείμενα. Τοποθετήστε τις συσκευές ελέγχου σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m (σε σημείο που δεν φτάνουν παιδιά). Συναρμολογήστε μόνιμα εγκατεστημένες συσκευές ελέγχου (όπως διακόπτες κ.λπ.) στο οπτικό πεδίο της πόρτας, αλλά μακριά από κινούμενα μέρη. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος σύνθλιψης κατά τη συναρμολόγηση των οδηγών! Κατά τη συναρμολόγηση του οδηγού υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων. Προσέξτε να μην βάζετε τα δάκτυλά σας μεταξύ των άκρων των προφίλ. ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβες από τη βρωμιά Κατά τις εργασίες διάτρησης μπορεί η σκόνη διάτρησης και τα πριονίδια να οδηγήσουν σε διαταραχές λειτουργίας. Κατά τις εργασίες διάτρησης καλύπτετε το μηχανισμό κίνησης Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης Για γκαράζ χωρίς δεύτερη πρόσβαση απαιτείται μια απασφάλιση έκτακτης ανάγκης για τη μηχανική απασφάλιση, η οποία θα εμποδίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού σας εκτός του γκαράζ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η παραγγελία της πρέπει να γίνει ξεχωριστά (βλ. πρόσθετο εξοπλισμό για το μηχανισμό κίνησης γκαραζόπορτας D7). Ελέγχετε τη λειτουργία της κλειδαριάς απασφάλισης έκτακτης ανάγκης μηνιαίως Στερέωση προειδοποιητικής πινακίδας Τοποθετήστε την προειδοποιητική πινακίδα για τον εγκλωβισμό δακτύλων σε εμφανές, καθαρό και χωρίς γράσα σημείο, λόγου χάρη κοντά στους μόνιμα εγκατεστημένους διακόπτες για το χειρισμό του μηχανισμού κίνησης. TR10K004-G RE /

14 14 TR10K004-G RE /

15 TR10K004-G RE /

16 16 TR10K004-G RE /

17 TR10K004-G RE /

18 18 TR10K004-G RE /

19 TR10K004-G RE /

20 20 TR10K004-G RE /

21 TR10K004-G RE /

22 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ Montáž vodicí kolejnice 1. Namažte pohyblivé díly (viz obrázky 7.1, 8.5, 9.6, 11.3). 2. Dbejte na délku ozubeného pásu 2000 mm Συναρμολόγηση οδηγού 1. Γρασάρισμα κινούμενων μερών (βλέπε εικόνες 7.1, 8.5, 9.6, 11.3). 2. Προσέξτε το μήκος του οδοντωτού ιμάντα 2000 mm. 22 TR10K004-G RE /

23 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3. Dodržujte směr montáže prvku kolejnice (viz obr. 7.5). 4. Ozubený pás nemačkejte / nepřekrucujte (viz obr. 7.5). 3. Προσέξτε την κατεύθυνση του στοιχείου ράγας (βλέπε εικόνα 7.5). 4. Μην συμπιέζετε/συστρέφετε τον οδοντωτό ιμάντα (βλέπε εικόνα 7.5). TR10K004-G RE /

24 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 5. Namažte šest kluzných ploch a dodržujte směr montáže vodicího vozíku (viz obrázek 8.5). 5. Γρασάρετε έξι επιφάνειες ολίσθησης προσέχοντας την κατεύθυνση συναρμολόγησης του ολισθητήρα (βλέπε εικόνα 8,5). 24 TR10K004-G RE /

25 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 6. Namažte pohyblivý díl (viz obr. 9.6). 6. Γρασάρετε το κινούμενο μέρος (βλέπε εικόνα 9.6). TR10K004-G RE /

26 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 7. Nepřekruťte ozubený pás. 7. Μην συστρέφετε τον οδοντωτό ιμάντα. 26 TR10K004-G RE /

27 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 8. Zuby pásu zcela zatlačte (viz obr. 10.3). 8. Πιέστε τελείως μέσα τα δόντια του ιμάντα (βλέπε εικόνα 10.3). TR10K004-G RE /

28 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 9. Namažte spojku vozíku zespodu (viz obr. 11.3). 9. Γρασάρετε από κάτω την ένωση ολισθητήρα (βλέπε εικόνα 11.3). 28 TR10K004-G RE /

29 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 10. Nasaďte druhý prvek kolejnice, silně jej zatlačte dolů a kryt nechte zapadnout. 10. Τοποθετήστε ένα δεύτερο στοιχείο ράγας, πιέστε δυνατά προς τα κάτω και ασφαλίστε την υποδοχή αγκίστρωσης. TR10K004-G RE /

30 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.3 Určení polohy vrtání Určete polohu vrtání pro montáž na překlad nebo strop. Použijte vrtací šablonu, která je na poslední straně. 3.3 Καθορισμός θέσης διάνοιξης Καθορίστε τη θέση διάνοιξης για τη συναρμολόγηση πρεκιού ή οροφής. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο διάτρησης, βλέπε τελευταία σελίδα. 30 TR10K004-G RE /

31 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.4 Montáž úhelníku unašeče vrat Nejprve zašroubujte nejvyšší šroub (viz obr. 13.1). 3.5 Kontrola lehkého chodu vodicího vozíku Dbejte na hladké přechody profilů (viz obr. 13.2). 3.4 Συναρμολόγηση γωνιάς πόρτας Βιδώστε πρώτα την πιο πάνω βίδα (βλέπε εικόνα 13.1). 3.5 Έλεγχος καλής κινητικότητας του ολισθητήρα Προσέξτε ώστε οι μεταβάσεις των προφίλ να είναι ομαλές (βλέπε εικόνα 13.2). TR10K004-G RE /

32 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.6 Montáž pohonu 1. Překladovou-stropní konzolu jen lehce utáhněte (viz obr. 13.4). 2. Upevněte hlavu pohonu (viz obr. 13.5). 3. Upevněte překladovou-stropní konzolu (viz obr. 13.6). 3.6 Συναρμολόγηση μηχανισμού κίνησης 1. Σφίξτε μόνο λίγο το βραχίονα κάλυψης του πρεκιού (βλέπε εικόνα 13.4). 2. Στερεώστε την κεφαλή του μηχανισμού κίνησης (βλέπε εικόνα 13.5). 3. Στερεώστε το βραχίονα κάλυψης του πρεκιού (βλέπε εικόνα 13.6). 32 TR10K004-G RE /

33 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 3.7 Montáž náběhového plechu Náběhový plech natočte do vodicí kolejnice a pevně přišroubujte (viz obr. 14). 4 Uvedení do provozu Dbejte pokynů z kapitoly Jízdy pro načtení a uložení dat 1. Zatlačte zelené šoupátko spojky (viz obr. 15). 2. Pohybujte vraty ručně, až vodicí vozík zapadne. 3. Stiskněte tlačítko T, vrata se otvírají, lampa bliká. 4. Vrata provedou zavírání otvírání zavírání otvírání, lampa svítí (viz obr. 16) Pohon je připraven k provozu. 3.7 Συναρμολόγηση λαμαρίνας εισόδου Εισαγάγετε τη λαμαρίνα εισόδου στον οδηγό και βιδώστε (βλέπε εικόνα 14). 4 Έναρξη λειτουργίας Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο Διαδρομές ρύθμισης 1. Πιέστε προς τα μέσα τον πράσινο σύρτη σύνδεσης (βλέπε εικόνα 15). 2. Μετακινήστε την πόρτα με το χέρι, έως ότου ο ολισθητήρας ασφαλίσει. 3. Πατήστε το πλήκτρο T, η πόρτα ανοίγει, η λυχνία αναβοσβήνει. 4. Η πόρτα κλείνει ανοίγει κλείνει ανοίγει, η λυχνία ανάβει (βλέπε εικόνα 16) Ο μηχανισμός κίνησης είναι έτοιμος για λειτουργία. TR10K004-G RE /

34 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 4.2 Vložení / výměna baterií (viz obr. 15) 4.3 Programování požadovaného tlačítka ručního vysílače 1. Stiskněte krátce tlačítko P, červená LED bliká. 2. Během 20 sekund stiskněte a podržte tlačítko ručního vysílače tak dlouho, dokud LED nezačne blikat rychle. 3. Během 15 sekund stiskněte ještě jednou tlačítko ručního vysílače, dokud LED nezačne blikat velmi rychle. 4. Po uvolnění svítí LED trvale a tlačítko ručního vysílače tlačítko je po načtení a uložení dat připraveno k provozu. 4.2 Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταριών (βλ. εικόνα 17) 4.3 Προγραμματισμός επιθυμητού πλήκτρου τηλεχειριστηρίου 1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο P, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει. 2. Πατήστε το πλήκτρο τηλεχειρισμού εντός 20 δευτερολέπτων έως ότου η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα. 3. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο τηλεχειρισμού εντός 15 δευτερολέπτων έως ότου η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα. 4. Αφού αφήσετε το πλήκτρο, η λυχνία LED ανάβει σταθερά και το πλήκτρο τηλεχειριστηρίου έχει προγραμματιστεί και είναι έτοιμο για λειτουργία. 34 TR10K004-G RE /

35 ČESKY / EΛΛΗΝΙΚΑ 4.4 Připojení přídavných součástí / příslušenství Všechny připojovací svorky je možno obsadit několikanásobně, avšak max. 1 1,5 mm Externí tlačítka* Jedno nebo několik tlačítek se spínacími kontakty (bezpotenciálovými) je možno zapojit paralelně (viz obr. 21) Dvouvodičová světelná závora* * Příslušenství, není obsaženo ve standardní výbavě! 4.4 Σύνδεση πρόσθετων μερών/ εξαρτημάτων Όλες οι κλέμες σύνδεσης μπορούν να συνδεθούν πολλές φορές, ωστόσο το πολύ 1 φορά 1,5 mm Εξωτερικοί διακόπτες* Ένας ή περισσότεροι διακόπτες με επαφή σύνδεσης (ξηρή επαφή) μπορούν να συνδεθούν παράλληλα (βλέπε εικόνα 21) Φωτοκύτταρα 2 συρμάτων* * Τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό! TR10K004-G RE /

36 ČESKY 5 Pohon 5.1 Načtení a uložení dat pohonu Při procesu načtení a uložení dat (viz kap. 4.1) se zjišťují a ukládají do paměti (zabezpečené proti výpadku napájení) data specifická pro vrata, mimo jiné pojezdová dráha a síly potřebné pro otvírání a zavírání. Tato data jsou platná jen pro tato vrata. Upozornění: Při procesu načtení a uložení dat není případně připojená světelná závora aktivní. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku nefungujících zabezpečovacích zařízení V důsledku nefungujících zabezpečovacích zařízení může v případě chyby dojít ke zranění. Po programovacích jízdách musí pracovník uvádějící zařízení do provozu zkontrolovat funkce bezpečnostních zařízení. Teprve poté je zařízení připraveno k provozu. 5.2 Funkce přepínačů DIL Některé funkce pohonu se programují prostřednictvím přepínačů DIL. Před prvním uvedením do provozu jsou přepínače DIL v továrním nastavení, tj. přepínače jsou v poloze OFF (viz obr. 19). Upozornění: Polohy přepínačů měňte, jen když je pohon v klidu a neprovádí se rádiové programování. Nastavte přepínače DIL v souladu s národními předpisy, požadovanými bezpečnostními zařízeními a místními skutečnostmi, jak je popsáno níže Přepínač DIL A: Aktivace dvouvodičové světelné závory Jestliže se dráha světelného paprsku při zavírání přeruší, pohon se ihned zastaví a po krátké přestávce se začne pohybovat opačným směrem až do koncové polohy vrata otevřena (viz obr. 22). ON OFF Dvouvodičová světelná závora Žádné zabezpečovací zařízení (stav při dodání) Přepínač DIL B: žádná funkce 6 Ruční vysílač RSE2 výstraha Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat Stisknutí tlačítka na ručním vysílači může vést k nechtěným pohybům vrat a zranit osoby. Dbejte na to, aby se ruční vysílač nedostal do rukou dětem a nebyl používán osobami, které nejsou obeznámeny s funkcí vratového zařízení s rádiovým ovládáním! Ruční vysílač je obecně nutné obsluhovat při vizuálním kontaktu s vraty, jestliže jsou vrata vybavena jen jedním zabezpečovacím zařízením. Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládáním, až když jsou vrata v klidu! Nikdy nezůstávejte stát pod otevřenými vraty! Dbejte na to, aby tlačítko na ručním vysílači nemohlo být stisknuto neúmyslně (např. v kapse kalhot nebo kabelce) a nemohlo tudíž dojít k nechtěnému pohybu vrat. Opatrně Nebezpečí zranění v důsledku nezamýšleného pohybu vrat Během procesu nastavování a ukládání dat v rádiovém systému může dojít k nechtěné jízdě vrat. Dbejte na to, aby se při procesu zjišťování a ukládání dat v rádiovém systému (programování) nenacházely v prostoru pohybu vrat žádné osoby ani předměty. POZOR Ovlivňování funkce vlivy okolního prostředí Nedodržení těchto pravidel může mít za následek zhoršení funkce! Chraňte ruční vysílače před následujícími vlivy prostředí: přímým slunečním zářením (příp. teplota okolí: 20 C až +60 C) vlhkostí prachem Upozornění: Není-li k dispozici samostatný přístup do garáže, provádějte každé programování, změnu nebo rozšíření rádiového systému uvnitř garáže. Po nastavení a uložení dat nebo rozšíření rádiového systému proveďte funkční zkoušku. Pro rozšíření rádiového systému používejte výhradně originální díly. 36 TR10K004-G RE /

37 ČESKY 6.1 Použití ručního vysílače Ruční vysílač pracuje se změnovým kódem (rolling code), který se při každém vysílání mění. Proto musí být na každém přijímači, který jím má být buzen, naprogramován požadovaným tlačítkem ručního vysílače (viz kap. 4.3 nebo návod k přijímači) Signály LED ručního vysílače LED se rozsvítí: Ruční vysílač vysílá rádiový kód. LED bliká: Ruční vysílač sice ještě vysílá, baterie je však natolik vybitá, že by měla být brzy vyměněna. LED nevykazuje žádnou reakci: Ruční vysílač nefunguje. Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena. Vyměňte baterii za novou. 6.2 Výtah z prohlášení o shodě Shoda výše uvedeného výrobku s předpisy a směrnicemi podle článku 3 Směrnic R&TTE 1999/5/EG byla prokázána dodržením těchto norem: EN EN EN EN Originální prohlášení o shodě je možno si vyžádat u výrobce. 7 Integrovaný rádiový přijímač Pohon garážových vrat je vybaven integrovaným rádiovým přijímačem. Naprogramovat lze max. 6 různých tlačítek ručních vysílačů. Naprogramuje-li se více tlačítek ručních vysílačů, první uložené nastavení se bez varování vymaže. Ve stavu při dodání jsou všechna paměťová místa prázdná. Programování a mazání je možné, jen když je pohon v klidu. 8 Provoz výstraha Nebezpečí zranění při pohybu vrat V prostoru pohybu vrat může při pohybujících se vratech dojít ke zraněním nebo poškozením. Zajistěte, aby si na vratovém zařízení nehrály děti. Zajistěte, aby se v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty. Je-li vratové zařízení vybaveno jen jedním zabezpečovacím zařízením, pak pohon garážových vrat používejte, jen když můžete vidět celý rozsah pohybu vrat. Sledujte chod vrat, dokud vrata nedosáhnou koncové polohy. Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládáním, až když jsou vrata v klidu! Nikdy nezůstávejte stát pod otevřenými vraty. Opatrně Nebezpečí sevření ve vodicí kolejnici Vložení ruky do vodicí kolejnice během jízdy vrat může mít za následek sevření. Během pohybu vrat nesahejte prsty do vodicí kolejnice. Opatrně Nebezpečí zranění lanovým zvonem Zavěsíte-li se na lanový zvon, můžete spadnout a zranit se. Pohon se může utrhnout a zranit osoby nacházející se pod ním, poškodit předměty nebo se sám zničit. Nevěšte se tíhou svého těla na lanový zvon! Opatrně Nebezpečí zranění horkou žárovkou Uchopení žárovky během provozu nebo těsně po něm může mít za následek popálení. Nedotýkejte se žárovky, pokud je zapnutá nebo těsně po vypnutí. POZOR Poškození lanem mechanického odpojení Zůstane-li lano mechanického odpojení viset na nosném systému střechy nebo jiných výstupcích vozidla nebo vrat, může dojít k poškození. Dbejte na to, aby lano nemohlo zůstat viset. Upozornění: První funkční zkoušky a uvádění rádiového systému do provozu nebo jeho rozšiřování provádějte zásadně uvnitř garáže. 8.1 Poučení uživatelů Poučte všechny osoby, které vratové zařízení používají, o řádné a bezpečné obsluze pohonu garážových vrat. Předveďte a vyzkoušejte mechanické odpojení a bezpečnostní zpětný chod. 8.2 Funkční zkoušky Mechanické odjištění lanovým zvonem VÝSTRAHA Nebezpečí zranění u rychle se zavírajících vrat Použije-li se lanový zvon při otevřených vratech, hrozí nebezpečí, že se vrata při slabých, zlomených nebo vadných pružinách nebo z důvodu nedostatečného vyvážení hmotnosti mohou rychle zavřít. Lanový zvon používejte jen při zavřených vratech! Zatáhněte za lanový zvon při zavřených vratech. Vrata jsou nyní odjištěna a měla by jít lehce otvírat a zavírat ručně. TR10K004-G RE /

38 ČESKY Mechanické odjištění zámkem nouzového odblokování (Jen u garáží bez druhého východu) Aktivujte zámek nouzového odblokování při zavřených vratech. Vrata jsou nyní odjištěna a měla by jít lehce otvírat a zavírat ručně Bezpečnostní zpětný chod 1. Chcete-li vyzkoušet bezpečnostní zpětný chod, přidržte vrata při zavírání oběma rukama. Vratové zařízení se musí zastavit a zahájit bezpečnostní zpětný chod. 2. Stejně postupujte při otvírání vrat. Vratové zařízení se musí vypnout a vrata zastavit. V případě selhání bezpečnostního zpětného chodu ihned pověřte odborníka kontrolou, popřípadě opravou. 8.3 Normální provoz Pohon garážových vrat pracuje v normálním provozu výlučně podle impulsního sekvenčního řízení, přičemž není důležité, bylo-li stisknuto externí tlačítko, naprogramované tlačítko ručního vysílače nebo tlačítko T na krytu pohonu: 1. impuls: Vrata se pohybují ve směru jedné z koncových poloh. 2. impuls: Vrata se zastaví. 3. impuls: Vrata se pohybují v protisměru. 4. impuls: Vrata se zastaví. 5. impuls: Vrata se pohybují ve směru koncové polohy zvolené při 1. impulsu. atd. Během pohybu vrat svítí osvětlení pohonu, které automaticky zhasne asi po 2 minutách. 8.4 Co dělat při výpadku napětí Aby bylo možné otevřít nebo zavřít garážová vrata při výpadku napětí ručně, musí se vodicí vozík mechanicky odpojit od spojky vozíku. Viz kap , popř Co dělat po skončení výpadku napětí Po obnově napájecího napětí se vodicí vozík musí opět zapojit do spojky vozíku. 1. Najeďte se spojkou vozíku do blízkosti vodicího vozíku. 2. Stiskněte zelené šoupátko spojky na vodicím vozíku dolů. 3. Pohybujte vraty ručně, dokud vodicí vozík nezapadne do spojky vozíku. 4. Pomocí několika nepřerušených jízd vrat zkontrolujte, zda vrata dosáhnou zcela své zavřené polohy a zda se vrata zcela otevřou. Pohon je nyní připraven k běžnému provozu. Z bezpečnostních důvodů se po výpadku proudu během jízdy vrat vždy začíná prvním impulsním příkazem pro otvírání. Upozornění: Jestliže chování ani po několika nepřerušených jízdách vrat neodpovídá chování popsanému v kroku 4, je nutná nová programovací jízda (pro zjištění a uložení dat). Předtím musí být existující data vrat vymazána (viz kap a 5.1). 9 Testování a údržba 9.1 Kontrolní a údržbové práce na vratech VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vadných bezpečnostních konstrukčních prvků V důsledku nedostatečné kontroly a údržby mohou selhat nebo být vadné důležité bezpečnostní konstrukční prvky. Nechte provádět pravidelné kontrolní a údržbářské práce odborným personálem. Následující kontrolní a údržbové práce nechte provést odborníkem podle tohoto návodu před prvním uvedením do provozu a nejméně jednou za rok (při více než 50 použitích vrat za den každých 6 měsíců)! Nosné prvky VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí lana Lana jsou pod vysokým napětím. Poškozená lana mohou být vymrštěna a způsobit těžká zranění. Před výměnou poškozených lan zajistěte křídlo vrat proti pohybům. Poškozená lana vyměňujte obzvlášť opatrně. Přezkoušejte nosné prostředky (lana, pružiny, kování, závěsy) a bezpečnostní zařízení v místech zlomů či poškození, vadné konstrukční díly vyměňte Vyvážení hmotnosti VÝSTRAHA Nebezpečí zranění v důsledku nekontrolovaného spuštění vrat Není-li správně nastaveno vyvážení hmotnosti, mohou se vrata nekontrolovaně spustit a sevřít osoby nebo předměty. Dopněte tažné pružiny. Vysoké napětí pružiny Pružiny jsou pod vysokým napětím a při nezajištěném napínání mohou být vymrštěny. Při nastavovacích pracích na tažných pružinách zajistěte křídlo vrat proti nekontrolovaným pohybům. Kontrola vyvážení hmotnosti křídla vrat: Vrata ručně otevřete do poloviční výšky. Vrata se v této poloze musí udržet. Pokud se vrata zřetelně propadávají směrem dolů, zvyšte napětí tažných pružin. 38 TR10K004-G RE /

39 ČESKY Upevňovací body Přezkoušejte, zda jsou pevně dotaženy všechny upevňovací body na vratech a na stavebním objektu a v případě potřeby je dotáhněte Vodicí kladky a vodicí kolejnice Vodicí kladky se musí při zavřených vratech snadno otáčet. Je-li třeba, nastavte vodicí kolejnice! Je-li třeba, vyčistěte vodicí kolejnice, nemažte je tukem! Závěsy a držáky kladek Závěsy a držáky kladek namažte olejem Těsnění Přezkoušejte, zda těsnění není poškozené, zdeformované a zda je úplné a eventuálně jej vyměňte. 9.2 Kontroly na pohonu Pohon garážových vrat je bezúdržbový. Pro vaši vlastní bezpečnost vám však doporučujeme nechávat vratové zařízení kontrolovat a udržovat podle údajů výrobce kvalifikovaným odborníkem. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění nečekaným pohybem vrat Jestliže při kontrole a údržbě vratového zařízení jiná osoba vratové zařízení nedopatřením znovu zapne, může dojít k neočekávané jízdě vrat. Před všemi pracemi na vratovém zařízení vytáhněte síťovou zástrčku. Zajistěte vratové zařízení před neoprávněným zapnutím. Kontrolu a nebo potřebnou opravu smí provádět jen odborník. Obracejte se v této věci na svého dodavatele. Vizuální kontrolu může provádět provozovatel. Funkčnost všech bezpečnostních a ochranných zařízení kontrolujte měsíčně. Případné poruchy nebo nedostatky musí být ihned odstraněny. 9.3 Kontrola napětí pásu Jednou za půl roku zkontrolujte napětí pásu a v případě potřeby je seřiďte, viz obr Je k tomu nutné odmontovat šroub B a kluzný plech (z obr. 14). Ve fázi rozjezdu a brzdění může docházet ke krátkodobému vyvěšení pásu z profilu kolejnice. Tento jev však neznamená žádný technický nedostatek a nemá nepříznivý vliv ani na funkci, ani na životnost pohonu. 10 Hlášení osvětlení pohonu Když se síťová zástrčka zasune do zásuvky, aniž by bylo stisknuto tlačítko T, blikne osvětlení pohonu dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát. Dvojnásobné bliknutí Nejsou k dispozici žádné údaje vrat, popřípadě byly vymazány (stav při dodání); je možno ihned provést naprogramování (načtení a uložení dat). Trojnásobné bliknutí Jsou sice k dispozici uložené údaje vrat, ale poslední poloha vrat není dostatečně známa. Následující jízda je referenční jízda ve směru otvírání. Poté následují normální jízdy vrat. Čtyřnásobné bliknutí K dispozici jsou jak uložené údaje vrat, tak je dostatečně známa také poslední poloha vrat, takže mohou ihned následovat normální jízdy vrat (normální chování po úspěšném naprogramování a výpadku proudu). 11 Poruchy a odstraňování závad 11.1 Indikace chybových / výstražných hlášení (červená LED na krytu pohonu) Pomocí červené LED lze jednoduše identifikovat příčiny neočekávaného průběhu provozu. V normálním provozu tato LED svítí trvale. Upozornění: Podle zde popsaného chování je možno rozpoznat zkrat v připojovacím vedení externího tlačítka nebo zkrat tlačítka samotného, pokud je jinak možný normální provoz pohonu garážových vrat pomocí rádiového přijímače nebo tlačítka T. LED blikne 2 Příčina Odstranění Potvrzení LED blikne 3 Příčina Odstranění Potvrzení LED blikne 5 Příčina Odstranění Potvrzení Připojená světelná závora byla přerušena nebo aktivována. Případně se provedl bezpečnostní zpětný chod. Odstraňte překážku, která stav vyvolala, a / nebo zkontrolujte, popřípadě vyměňte světelnou závoru. Nový impuls z externího tlačítka, rádiového přijímače nebo tlačítka T. V koncové poloze vrata otevřena se provede zavření, jinak otevření. Zareagovalo omezení síly při zavírání, provedl se bezpečnostní zpětný chod. Odstraňte překážku. Pokud bezpečnostní zpětný chod nastal bez zjevné příčiny, je třeba zkontrolovat mechaniku vrat nebo napětí ozubeného pásu. V případě potřeby vymažte údaje vrat (viz kap. 11.2) a proveďte znovu jejich načtení a uložení (viz kap. 5.1) nebo seřiďte napětí ozubeného pásu (viz kap. 9.3). Nové vyslání impulsu externím tlačítkem, rádiovým přijímačem nebo tlačítkem T. Proběhne otvírání. Zareagovalo omezení síly při otvírání. Vrata se při otvírání zastavila. Odstraňte překážku. Pokud došlo k zastavení před koncovou polohou vrata otevřena bez zjevného důvodu, zkontrolujte mechaniku vrat nebo napětí ozubeného pásu. V případě potřeby vymažte údaje vrat (viz kap. 11.2) a proveďte znovu načtení a uložení (viz kap. 5.1) nebo seřiďte napětí ozubeného pásu (viz kap. 9.3). Nové vyslání impulsu externím tlačítkem, rádiovým přijímačem nebo tlačítkem T. Provede se zavření. TR10K004-G RE /

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.35 1.50 1.60 1.70

MP+ 1.35 1.50 1.60 1.70 A MP+ 1.35 1.50 1.60 1.70 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 5055572C ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ... 2 Ποια είναι η Somfy; 2 Υποστήριξη 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα