Χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών για το γραµµατισµό παιδιών προσχολικής ηλικίας 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών για το γραµµατισµό παιδιών προσχολικής ηλικίας 1"

Transcript

1 Χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών για το γραµµατισµό παιδιών προσχολικής ηλικίας 1 Abstract As computers are increasingly present in kindergartens the use of educational software could be an interesting and fruitful supplementary means for developing preschoolers literacy. Choosing the appropriate software for literacy practices in kindergartens, means that early childhood educators should ensure first of all, whether it is developmentally appropriate for preschoolers and whether there is consistency with the curriculum targets on literacy. The article presents a three-week research implemented in two nursery schools in the city of Volos. Different kinds of educational software were used in classroom (with either explicit or indirect literacy targets) in order to observe the ways preschool children approach the software and interact with each other while using it. Prior to the field research, a pre-pedagogical analysis was carried out in order to find software that fulfills the above-mentioned targets. The analysis revealed that for the largest part the educational software for preschoolers available in the Greek market concerns drill-andpractice software that doesn t match the curriculum targets on literacy as it contains activities on simply letter recognition and reproduction. The results show that even close-ended programs could provide instances for introducing young children to literacy provided that specific arrangements should be made in the organization of the classroom s space in order to promote interaction between the children. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών στα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία γίνεται όλο και πιο συχνή τα τελευταία χρόνια καθώς εύκολα διαπιστώνεται ότι συνιστούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό και προσφιλές µέσο για την υλοποίηση ποικίλων διδακτικών στόχων ενώ είναι φανερή η γρήγορη εξοικείωση των παιδιών πρώτης παιδικής ηλικίας µε τους υπολογιστές, καθώς και η άνεση και η αυτενέργεια που συνήθως επιδεικνύουν στο χειρισµό διαφόρων προγραµµάτων που ανταποκρίνονται στην ηλικία και τις δεξιότητες τους. Τα διάφορα εκπαιδευτικά λογισµικά που διατίθενται στην ελληνική αγορά, κλειστά ή ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης µε στοχευµένη εξειδίκευση στη γραφή και την ανάγνωση ή 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν.21) Παπαδοπούλου, Μ. & Καβαλάρη, Π. (2006). Χρήση λογισµικών για το γραµµατισµό παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, Α. Φτερνιάτη, Κ. Θηβαίος (επιµ.). Έρευνα και Πρακτική του Γραµµατισµού στην Νέα Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα,

2 εκπαιδευτικά παιχνίδια θα µπορούσαν εν δυνάµει να χρησιµοποιηθούν για το γραµµατισµό παιδιών προσχολικής ηλικίας στον οικογενειακό και στο σχολικό χώρο. Η χρήση τους στο σχολικό χώρο µπορεί να περιορίζεται σε ώρα ελεύθερης ενασχόλησης ή να αξιοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία γραµµατισµού παιδιών πρώτης παιδικής ηλικίας, η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θελκτική για τα παιδιά, ως ένα συµπληρωµατικό µέσο υλοποίησης των ποικίλων στόχων του προγράµµατος, εφόσον είναι σε γνώση του/της νηπιαγωγού µια σειρά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το σχεδιασµό και τη δοµή κάθε λογισµικού, τη διδακτική πρόταση που υποστηρίζει και τις δυνατότητες για κοινωνική αλληλεπίδραση που επιτρέπει η χρήση του σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης. Η επιλογή των λογισµικών που θα χρησιµοποιηθούν στο σχολικό χώρο δεν είναι µια απλή υπόθεση καθώς η χρήση τους ενδέχεται να µην υποστηρίζει ή, ακόµα και να υπονοµεύει τις µεθοδολογικές επιλογές του/της νηπιαγωγού για το γραµµατισµό των νηπίων. Στην πλειοψηφία τους τα εκπαιδευτικά λογισµικά που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα για παιδιά πρώτης παιδικής ηλικίας (3-8 ετών) αφορούν κλειστά µαθησιακά περιβάλλοντα του τύπου «εξάσκηση και πρακτική» (drill and practice software). Η περιορισµένη, προς το παρόν, συστηµατική χρήση τους σε σχολικούς χώρους δεν επιτρέπει µια αξιόπιστη ποσοτικά αποτίµηση ευρείας κλίµακας και εκτεταµένης χρονικής διάρκειας των αποτελεσµάτων της εισαγωγής τέτοιου τύπου εκπαιδευτικών λογισµικών σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης. Άλλωστε γενικότερα, η οργανική ένταξη των υπολογιστών στο πρόγραµµα των νηπιαγωγείων προβλέπεται για πρώτη φορά µόλις στο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β) που κυκλοφόρησε το Η κριτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια για τα περιορισµένα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιου τύπου εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Haugland 1997, Caruso-Davis, Shade 1999, Haugland 1999), αν και ορθή, παραµένει για την ελληνική πραγµατικότητα µάλλον σε θεωρητικό επίπεδο καθώς τα δεδοµένα από την ενσωµάτωση των υπολογιστών στο πρόγραµµα των νηπιαγωγείων µε τη χρήση άλλου τύπου προγραµµάτων γίνεται ακόµα σε καθαρά πειραµατικό επίπεδο. Με αυτά τα δεδοµένα, παραµένει στο/στη νηπιαγωγό να ενηµερωθεί για τις δυνατότητες και τα όρια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα για τους µαθητές και τις µαθήτριές του/της και για τους εκπαιδευτικούς και µαθησιακούς στόχους που επιδιώκει να υλοποιηθούν. Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η έρευνα που παρουσιάζεται παρακάτω όπου επιδιώχθηκε να διερευνήσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίους κλειστά µαθησιακά περιβάλλοντα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση στόχων γραµµατισµού σε νηπιαγωγεία.

3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι υπολογιστές και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν κατά τη χρήση υπολογιστών από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ποικίλουν ανάλογα µε τις εµπειρίες που προσφέρονται και τη συχνότητα χρήσης των υπολογιστών (Haugland 1999). Τα πιθανά οφέλη, ενδέχεται να αφορούν στη γνωστική, κινητική και ψυχολογική ενδυνάµωση των νηπίων. Όπως έχει παρατηρηθεί σε σχετικές έρευνες, η αξιοποίηση των υπολογιστών σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης οδήγησε σε αναβάθµιση της µαθηµατικής σκέψης των παιδιών, καλύτερα αποτελέσµατα σε σταθµισµένες γλωσσικές αξιολογήσεις, βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων, αύξηση της δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. Επίσης διαπιστώθηκαν αυξηµένα επίπεδα γλωσσικής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των µαθητών και θετική στάση απέναντι στη µάθηση (Matthew 1997, Haugland, Wright 1997, Cardelle, Wetzel 1995, Clements 1999, Denning, Smith 1997, Σολοµωνίδου 2000, Καβαλάρη, Πόγκας, Σολοµωνίδου 2001)). Ακόµα και η χρήση κλειστών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, του τύπου «εξάσκηση και πρακτική», µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα για τα νήπια καθώς η διαδοχική παραµονή τους µπροστά στους υπολογιστές οδηγεί σε αποδοχή της εναλλαγής σειράς και αυξάνει το συναγωνισµό για την επίτευξη ενός στόχου (Clements 1999). Η αποτελεσµατική εισαγωγή των υπολογιστών σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση των νηπιαγωγών οι οποίοι/ες θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές ενσωµάτωσης των υπολογιστών στις τάξεις τους. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διακρίνουν και να επιλέγουν ποιο λογισµικό είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για την τάξη τους και στη συνέχεια να εντοπίζουν τις δραστηριότητες που θα µπορούσαν να χρησι- µοποιηθούν για την ενσωµάτωση του συγκεκριµένου λογισµικού σε κάθε τάξη, ώστε να εξυπηρετούνται οι συγκεκριµένοι διδακτικοί στόχοι αλλά και οι γενικότεροι µαθησιακοί στόχοι του αναλυτικού προγράµµατος (Haugland 1999). Η αύξηση του αριθµού των υπολογιστών στους χώρους προσχολικής εκπαίδευσης συνιστά µια αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για µια ουσιαστική και αποδοτική σχέση των παιδιών προσχολικής ηλικίας µε τους υπολογιστές. Οι υπολογιστές στο ελληνικό νηπιαγωγείο Την τελευταία δεκαετία η παρουσία υπολογιστών στο ελληνικό σχολείο, έστω και ιδιαίτερα περιορισµένη, επιτρέπει εν δυνάµει, τη δυνατότητα χρήσης τους για την υλοποίηση ποικίλων διδακτικών δράσεων και παρεµβάσεων που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα και ποικίλους τοµείς του σχολικού προγράµµατος.

4 Εντούτοις, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η εισαγωγή των υπολογιστών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν συνοδεύτηκε µε αντίστοιχα συστηµατικά προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την αποτελεσµατική χρήση τους στην κατεύθυνση υλοποίησης διαφόρων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Στους χώρους προσχολικής εκπαίδευσης, συχνά, οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για διοικητική οργάνωση του νηπιαγωγείου (στα γραφεία και µακριά από τα παιδιά) ενώ η εκπαιδευτική τους χρήση και ειδικότερα η ενσωµάτωση των υπολογιστών στους ευρύτερους στόχους του προγράµµατος παραµένει ανεφάρµοστη προοπτική. H θέση της πληροφορικής στο ΕΠΠΣ Στο κεφάλαιο «Παιδί και Πληροφορική» του ΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο περιγράφονται οι στόχοι για την εισαγωγή της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο καθώς και οι σχετικές ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτύξουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σκοπός λοιπόν της εισαγωγής της πληροφορικής είναι: «να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθηµερινών τους δραστηριοτήτων» (Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β (ΦΕΚ 304/ ). Ειδικότερα, όσον αφορά την υλοποίηση στόχων όπου εµπλέκεται ο γραπτός λόγος, προτείνεται ο εντοπισµός των γραµµάτων στο πληκτρολόγιο, παιχνίδια µε τη γραφή του ονό- µατος των µαθητών, αντιγραφή λέξεων από πίνακες αναφοράς καθώς και ευρύτερη αξιοποίηση του υπολογιστή στην καθηµερινή τους εργασία για στόχους που ενδεχοµένως εµπλέκουν παραγωγή γραπτού λόγου (ετικέτες για τα συρτάρια, κατασκευή αφίσας κλπ). Τέλος, προτείνεται γενικότερα η χρήση κατάλληλου λογισµικού για την εκτέλεση παιχνιδιών εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβληµάτων. Κριτήρια επιλογής λογισµικών για το γραµµατισµό των νηπίων Η επιλογή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράµµατος, ο εντοπισµός των πιθανών δυσκολιών που θα προκύψουν κατά τη χρήση τους, οι τρόποι οργάνωσης του χώρου και των νηπίων ώστε να εξυπηρετούνται οι επιδιωκόµενοι, κάθε φορά, διδακτικοί στόχοι αποτελούν στοιχεία µιας προ-παιδαγωγικής

5 ανάλυσης 2 που προηγείται της εισαγωγής ενός προγράµµατος σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης. Τα κριτήρια επιλογής κάθε φορά ενός εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τους στόχους που τίθενται, σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να είναι σε γνώση του/της νηπιαγωγού οι θεωρίες µάθησης στις οποίες στηρίζεται το λογισµικό, η προσέγγιση του γραπτού λόγου που υιοθετεί και η συµβατότητά του µε τους στόχους του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, καθώς η έρευνα αφορά αποκλειστικά σε κλειστά περιβάλλοντα για λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, πριν την εισαγωγή τους στα νηπιαγωγεία, συλλέχθηκε ένα µεγάλο τµήµα εκπαιδευτικών λογισµικών µε στοχευµένη εξειδίκευση στο αντικείµενο της γραφής και της ανάγνωσης και απευθύνονταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επίσης, εντοπίστηκαν και στη συνέχεια µελετήθηκαν δραστηριότητες γραφής ή ανάγνωσης σε CD-ROM που δεν διεκδικούσαν χαρακτήρα καθαρά εκπαιδευτικό, αλλά περιελάµβαναν παιχνίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ταυτόχρονα. Τα εκπαιδευτικά λογισµικά που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν ένα πολύ µικρό τµήµα του γενικότερα µικρού άλλωστε, αριθµού εκπαιδευτικών λογισµικών στην ελληνική αγορά ( ηµητρακοπούλου 1998). Ένα εξίσου ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό στοιχείο που καθορίζει την ειδικότερη κατηγορία των εκπαιδευτικών λογισµικών που αφορούν τη γλωσσική αγωγή των νηπίων είναι ότι στην πλειοψηφία τους έχουν πανοµοιότυπη δοµή και ασκήσεις, διακατέχονται από κοινή αντίληψη για τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζονται και τις διδακτικές και παιδαγωγικές προτάσεις που υλοποιούνται. Η έλλειψη αναπτυξιακά κατάλληλων ελληνικών εκπαιδευτικών λογισµικών γίνεται ιδιαίτερα εµφανής, όταν τεθούν στοιχειώδη έστω κριτήρια όσον αφορά στις παιδαγωγικές και διδακτικές προτάσεις που υποστηρίζουν και τις δυνατότητες ενσωµάτωσής τους στις τάξεις για υλοποίηση συγκεκριµένων διδακτικών στόχων συµβατών προς το αναλυτικό πρόγραµµα και τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης (Κόµης 2002, ηµητρακοπούλου 1998). 2 Η αναγκαιότητα «προπαιδαγωγικών» αναλύσεων προτάθηκε αρχικά από την Moirand (1979), και αφορούσε την εισαγωγή κειµένων του κοινωνικού χώρου στη σχολική τάξη. ύο είναι οι βασικοί στόχοι της: α) η διερεύνηση των λειτουργιών του κειµένου σε ποικίλα επίπεδα και β) η εξεύρεση των παιδαγωγικών στρατηγικών που θα επιτρέψουν στους/στις µαθητές/τριεςνα προσεγγίσουν τη σηµασία του κειµένου. Σε µια πιο διευρυµένη εκδοχή, όπως προτείνεται από την Κουτσοσίµου-Τσίνογλου (Κουτσοσίµου- Τσίνογλου 2000) που συνοψίζει τη σχετική βιβλιογραφία, η προπαιδαγωγική ανάλυση έχει ως στόχο: α) να καταστήσει προσιτές νεο-αναδυόµενες στη διδακτική πράξη έννοιες-κλειδιά για τη µελέτη του κειµένου, β) να επισηµάνει και να αιτιολογήσει οµοιότητες και διαφορές στα χαρακτηριστικά συγκρίσιµων κειµένων, γ) να αναδείξει στοιχεία γύρω από τα οποία θα εκπονηθούν δραστηριότητες για την τάξη, δ) να ελέγξει αβέβαιες εκτιµήσεις και ε) να προτείνει νέες τεχνικές προσέγγισης κειµένων.

6 ιδακτική προσέγγιση του γραπτού λόγου Ένα πρώτο κριτήριο για την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισµικών και εξειδικευµένων παιδαγωγικών παιχνιδιών που αφορούν στην εξοικείωση των νηπίων µε την ανάγνωση και τη γραφή θα µπορούσε να είναι η συµβατότητα µε τους στόχους που περιγράφονται στο ΕΠΠΣ και το θεωρητικό πλαίσιο για την προσέγγιση του γραπτού λόγου που προβλέπεται για το νηπιαγωγείο. Η εισαγωγή του γραπτού λόγου στην προσχολική εκπαίδευση µέσα από το πλαίσιο του νέου ΕΠΠΣ του 2001, αλλά και νωρίτερα του αναλυτικού προγράµµατος για τη γλώσσα στο νηπιαγωγείο του 1997, οδήγησε στην παραγωγή µιας υπερπληθώρας βιβλίων, τετραδίων και διδακτικού υλικού που έχουν ως αποκλειστικό στόχο την εξοικείωση των παιδιών µε το σχεδιασµό των γραµµάτων και ενδεχοµένως την κατάκτηση των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και µεγάλο τµήµα των εκπαιδευτικών λογισµικών που δηµιουργήθηκαν αυτήν την περίοδο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όσον αφορά τη γλωσσική αγωγή των νηπίων, τα εκπαιδευτικά λογισµικά αφορούν κυρίως στην εξοικείωση µε το σχεδιασµό γραµµάτων, στην κατάκτηση των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων, το σχηµατισµό λέξεων από γράµµατα. Η ιδιοτυπία αυτής της κατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι µια τέτοιου τύπου προσέγγιση του γραπτού λόγου ουδόλως υποστηρίζεται από το νέο ΕΠΠΣ, ούτε από τη θεωρία του εποικοδοµητισµού που στηρίζει το νέο πρόγραµµα 3. Σπανιότερες είναι οι περιπτώσεις όπου το παιδί έρχεται σε επαφή µε κείµενα και καλείται να αναλάβει ένα δηµιουργικότερο ρόλο, συµβατό µε τις κατευθύνσεις του ΕΠΠΣ: π.χ. να διαµορφώσει ένα κείµενο (µια πρόσκληση για γενέθλια, µια ευχετήρια κάρτα 4 ) συµπληρώνοντας τα κενά µε σύντοµες λέξεις µε τις οποίες έρχεται σε καθηµερινή επαφή στο χώρο του νηπιαγωγείου και αλλού (όπως το όνοµά του, τις ηµέρες της βδοµάδας κλπ). Η πλειοψηφία των λογισµικών προσεγγίζει οριακά µόνο το στόχο της ανάπτυξης της φωνολογικής συνειδητοποίησης. Η αναβίωση ξεπερασµένων διδακτικών µεθόδων µέσω της τεχνολογίας είναι ένα από τα βασικότερα αντικίνητρα για την εισαγωγή των εκπαιδευτικών λογισµικών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Και αυτό δεν αφορά µόνο τη διδακτική προσέγγιση για τη γλώσσα αλλά και τις εκπαιδευτικές µεθόδους που υιοθετούνται. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι προς το παρόν, η εκπαιδευτική τεχνολογία δεν υποστηρίζει απόλυτα τις νέες διδακτικές προτάσεις και άρα η εισαγωγή στους χώρους προσχολικής εκπαίδευσης κλειστών περιβαλλόντων µάθησης όσον αφορά στο αντικείµενο του γραπτού λόγου µπορεί να έχει µόνο περιθωριακό ρόλο. 3 Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, όπως για παράδειγµα «Η τάξη µου-προσχολική Εκπαίδευση», όπου εµφανίζονται στόχοι συµβατοί µε το νέο αναλυτικό πρόγραµµα για τη γλώσσα. 4 Πέρης και Κάτια, RAM 168/2003

7 Θεωρίες µάθησης Κατά την εισαγωγή µιας νέας τεχνολογίας στη διδακτική πράξη παρουσιάζεται συχνά το φαινόµενο επαναφοράς ξεπερασµένων διδακτικών προτάσεων και θεωριών µάθησης µε σύγχρονα µέσα. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα εµφανής στα κλειστά περιβάλλοντα µάθησης του τύπου «εξάσκηση και πρακτική», τα οποία στην πλειοψηφία τους υιοθετούν τη θεωρία µάθησης του συµπεριφορισµού. Άρα, σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αναγκαία µια κριτική στάση απέναντι σε προϊόντα αυτού του τύπου που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Η υιοθέτηση του συµπεριφορισµού ως µοντέλου δηµιουργίας των λογισµικών µπορεί εύκολα να εξηγηθεί δεδοµένου ότι η αντίληψη που υπάρχει συνολικότερα στην κοινωνία (γονέων και ενίοτε και εκπαιδευτικών) για την προσέγγιση του γραπτού λόγου αφορά την κατάκτηση των γραφοφωνηµατικών αντιστοιχίσεων. Αυτός ο στόχος εύκολα υλοποιείται µέσω αναδηµιουργίας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, επαναλαµβανόµενων ασκήσεων δοµικού τύπου που κυκλοφορούν σε έντυπη µορφή και οι οποίες συνάδουν προς τη λογική των παραδοσιακών τεχνολογικών δυνατοτήτων του υπολογιστή. Καθώς ο σχεδιασµός αυτών των προϊόντων σπάνια αποτελεί προϊόν συνεργασίας τεχνικών και ειδικών επιστηµόνων στο αντικείµενο είναι αναµενόµενο να µην υιοθετούνται σύγχρονα διδακτικά µοντέλα. Εξατοµικευµένη ή συνεργατική µάθηση Τα εκπαιδευτικά λογισµικά που συλλέχθηκαν αφορούν στην πλειοψηφία τους περιβάλλοντα καθοδηγούµενης εξατοµικευµένης µάθησης. Αυτή η τάση εξηγείται και από το γεγονός ότι αυτού του τύπου τα λογισµικά δεν εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες στο σχολικό χώρο αλλά στον ιδιωτικό χρόνο των παιδιών. Η αντικατάσταση του δασκάλου από τον υπολογιστή δεν υποδηλώνει κατ ανάγκη ένα δηµιουργικότερο και ουσιαστικότερο ρόλο για τον µαθητή. Συνεργατική µάθηση µπορεί να προκύψει µόνο εφόσον γίνουν κατάλληλες διευθετήσεις από τον/την νηπιαγωγό, ώστε να µπορούν οι µαθητές να εργάζονται συνεργατικά. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το στόχο που έχει κάθε δραστηριότητα. Η συνεργατική µάθηση, ως µοντέλο διδασκαλίας, αφορά εκείνες τις δραστηριότητες όπου οι µαθητές, συνεργαζό- µενοι, µπορούν να υλοποιήσουν ένα κοινό στόχο. Εφόσον οι δραστηριότητες που περιέχονται στα λογισµικά είναι του τύπου «εξάσκηση και πρακτική», η συνεργατική µάθηση µπορεί να έχει µόνο περιορισµένα οφέλη για τους εµπλεκόµενους στη διδακτική διαδικασία. Σχεδιασµός των γραµµάτων Στους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος για τη γλώσσα στο νηπιαγωγείο δεν δίνεται έµφαση στο σωστό σχεδιασµό των γραµµάτων και στην κατάκτηση της φοράς σχεδιασµού. Εφόσον όµως τα συγκεκριµένα λογισµικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια στοχεύουν να εξοικειώσουν τα παιδιά µε την αναγνώριση και το σχεδιασµό των γραµµάτων, τότε το σχέδιο που τους προτείνεται ως πρότυπο οφείλει να ακολουθεί τη στάνταρ µορφή των γραµµάτων

8 του ελληνικού αλφαβήτου. Παρατηρούµε όµως ότι συχνά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η χρήση πρωτότυπων γραµµατοσειρών όπου τα γράµµατα εµφανίζονται µε ιδιότυπο τρόπο δεν µπορεί να αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Για παράδειγµα η κατάργηση του γωνιώδους σχηµατισµού γραµµάτων, ή η καταστρατήγηση της σωστής τοποθέτησης των γραµµάτων στο γραφικό χώρο ενδέχεται να οδηγήσει στη δηµιουργία προβληµατικών προτύπων 5. Στα κείµενα βέβαια του κοινωνικού χώρου παρουσιάζεται µια ποικιλία γραµµατοσειρών και το παιδί συγκροτεί τις εικόνες του για τα γράµµατα συγκρίνοντας και επιλέγοντας ανάµεσα στο πλήθος. Όταν µια γραµµατοσειρά γίνεται το πρότυπο προς µίµηση και εξάσκηση, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της. Έµφαση στον ήχο ή στο όνοµα του γράµµατος; Στα εκπαιδευτικά λογισµικά και στα παιχνίδια δεν φαίνεται να υπάρχει µια σαφής θεωρητική επιλογή εάν παρουσιάζονται τα γράµµατα µέσω των ήχων τους ή µέσω των ονο- µάτων τους. Σε θεωρητικό επίπεδο έχει συζητηθεί ιδιαίτερα το θέµα και έχουν επισηµανθεί τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν όποια επιλογή και αν υιοθετηθεί 6, αλλά αυτό δεν φαίνεται να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη από τους σχεδιαστές των λογισµικών. Προβλήµατα όµως προκύπτουν και σε καθαρά πρακτικό επίπεδο καθώς η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας απέχει πολύ από το να είναι καθαρά φωνολογική. Αν η επιλογή του κατασκευαστή ενός λογισµικού είναι να παρουσιάσει τα γράµµατα µέσω της ηχητικής τους αξίας, η αντιστοίχιση ενός ήχου σε διαφορετικά γράµµατα (σε ένα πρώτο επίπεδο) δηµιουργεί αµηχανία σε αρκετές περιπτώσεις 7. Αντίστοιχα, η επιλογή παρουσίασης των γραµµάτων µέσω των ονοµάτων τους, προϋποθέτει ότι είναι γνωστές στα παιδιά οι ηχητικές αξίες των γραµµάτων, στην αντίθετη περίπτωση δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τις δραστηριότητες που αφορούν αντιστοίχιση ήχων-γραµµάτων, και εντέλει το αποτέλεσµα οδηγεί αποκλειστικά στην κατάκτηση των ονοµάτων και δεν προωθεί κανενός τύπου άλλη γνώση. 5 «Πέρης και Κάτια», RAM 143/2001, το Γ και το Ε σχηµατίζονται χωρίς γωνίες µε συνεχή γραµµή, το τελικό Σ σχηµατίζεται µε το λατινικό πρότυπο, το ίδιο και το χ που τοποθετείται στη µεσαία γραµµή και δεν κρέµεται, το µ δεν έχει την τελική γραµµή. Το ίδιο παρατηρείται και στο «Ταξίδι στη Χώρα των γραµµάτων» όπου παρουσιάζονται δύο τρόποι σχηµατισµού του Ω, κλπ. 6 Γι αυτό άλλωστε τέτοιου τύπου προσεγγίσεις του γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο δεν προτείνονται στο ΕΠΠΣ 7 «Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων». Κατά την παρουσίαση του ωµέγα, ο ήρωας του γράµµατος, στην προκειµένη περίπτωση ο Ωρίωνας, ζητάει από τα παιδιά να βρουν µέσα στο δωµάτιο πράγµατα που αρχίζουν από /ο/. Επίσης, όταν καλούνται να σχεδιάσουν τα παιδιά το γράµµα στο τετράδιο, βλέπουµε ότι τόσο στο πρότυπο που εµφανίζεται όσο και στο σχεδιάγραµµα πάνω στο οποίο θα χαράξουν το δικό τους γράµµα, εµφανίζεται ένας τύπος κεφαλαίου ωµέγα, διαφορετικός από αυτόν που παρατήρησαν τα παιδιά κατά την παρουσίαση του γράµµατος. Αν, τα παιδιά δεν ξέρουν από προηγούµενες γνώσεις τους- τη διπλοτυπία του κεφαλαίου ωµέγα, σε τι συµπέρασµα µπορούν να καταλήξουν έτσι όπως παρουσιάζονται;

9 ΕΡΕΥΝΑ Στόχος Στόχος της έρευνας που παρουσιάζεται παρακάτω είναι να διαπιστώσουµε µε ποιες προϋποθέσεις θα µπορούσαν συγκεκριµένα εκπαιδευτικά λογισµικά που περιλαµβάνουν δραστηριότητες γραφής ή ανάγνωσης να χρησιµοποιηθούν σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης και να αναζητηθούν τα πιθανά οφέλη ή, ενδεχοµένως τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη χρήση τους. Επιπροσθέτως διερευνήθηκαν οι διδακτικές επιλογές που υποστηρίζουν εκπαιδευτικά προγράµµατα αυτής της κατηγορίας, η υιοθετούµενη προσέγγιση για το γραπτό λόγο και τις λειτουργίες του, οι δεξιότητες στις οποίες ασκούνται τα νήπια και η συνεισφορά της συνεργασίας µεταξύ των παιδιών που αναπτύσσεται κατά τη χρήση των προγραµµάτων για την υλοποίηση στόχων γραµµατισµού. Η αξιολόγηση συγκεκριµένων λογισµικών υπεκφεύγει των ορίων της συγκεκριµένης έρευνας, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ µεγαλύτερο δείγµα κοινού και ευρύτερες συνεργασίες µεταξύ ειδικών επιστηµόνων 8. είγµα της έρευνας Στην έρευνα συµµετείχαν 11 παιδιά, 3 προνήπια και 8 νήπια, από ένα ολοήµερο (5 παιδιά) και ένα κλασικό δίκυκλο νηπιαγωγείο (6 παιδιά) στην περιοχή του Βόλου. Στα δύο νηπιαγωγεία δεν γίνεται συστηµατική διδασκαλία των γραµµάτων, ούτε υπάρχει ιδιαίτερη έµφαση στην προσέγγιση του γραπτού λόγου. ύο από τα παιδιά είχαν υπολογιστές στο σπίτι και δήλωσαν ότι έπαιζαν παιχνίδια, δεν είχαν όµως ποτέ ασχοληθεί µε τα εκπαιδευτικά λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης, δύο από τα νήπια ήξεραν να διαβάζουν µε µεγάλη ευκολία µέσω οικογενειακών παρεµβάσεων. Ο χαρακτήρας της έρευνας ήταν καθαρά διερευνητικός, καθώς προβλέπεται πολύ ευρύτερη εφαρµογή το 2005 στο πλαίσιο δικτύου πειραµατικών τάξεων. Χρόνος και διάρκεια υλοποίησης της έρευνας Η έρευνα πεδίου πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του Κάθε παιδί εργάστηκε στον υπολογιστή από 30 ως µία ώρα. Η διάρκεια καθοριζόταν κάθε φορά από την προηγούµενη εξοικείωση του παιδιού µε τους υπολογιστές, καθώς και από την ηλικία του. Υλικά της έρευνας Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν τα λογισµικά: «Ο θησαυρός της Ποταµούπολης», «Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων», «Σωκράτης 101 & 102», «Πέρης και Κάτια RAM 168/2003 & RAM 143/2001». Μετά από τη διερεύνηση που προηγήθηκε, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριµένα λογισµικά αποτελούν ενδεικτικά κάποιους από τους προσφερόµενους τύπους 8 Αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισµικών παρουσιάζεται στο: Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας 2003

10 εκπαιδευτικών προγραµµάτων 9 για παιδιά προσχολικής ηλικίας και προσφέρουν δυνατότητες χρήσης τους για θέµατα γραµµατισµού νηπίων. Μέσα διεξαγωγής της έρευνας Η έρευνα διεξήχθηκε µέσω παρατήρησης και βιντεοσκόπησης των παιδιών κατά τη χρήση των λογισµικών στους σχολικούς τους χώρους, διότι αυτός είναι ο φυσικός εκπαιδευτικός χώρος του παιδιού µε τον οποίο είναι εξοικειωµένο και διότι επιτρέπει παρεµβάσεις από συµµαθητές/τριες (επεξηγήσεις σε πιο απλή γλώσσα, ενθάρρυνση). Σύντοµες ηµι-δοµη- µένες συνεντεύξεις διενεργήθηκαν πριν την εφαρµογή ώστε να συλλεγούν πληροφορίες για την προτέρα εξοικείωση των παιδιών µε τους υπολογιστές, και στη συνέχεια µετά τη χρήση των λογισµικών, ώστε να διερευνηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών από τις δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν. Αποτελέσµατα της έρευνας Περιορισµοί i. Η περιορισµένη ανάδραση, χαρακτηριστικό συγκεκριµένων εκπαιδευτικών λογισµικών, συχνά οδηγούσε τα παιδιά σε αδιαφορία για τη συνέχιση µιας δραστηριότητας. Τα παιδιά εντόπιζαν έναν ήρωα που τους ενδιέφερε και ήθελαν να κάνουν περισσότερα πράγµατα µε αυτόν χωρίς να τους ενδιαφέρει η συνέχεια του παιχνιδιού. ii. Μόλις είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν υλικά για να σχεδιάσουν τα γράµµατα, τα χρησιµοποίησαν για να ζωγραφίσουν, αποµακρυνόµενα από τους στόχους της δραστηριότητας. Χρησιµοποίησαν λοιπόν αυτά τα µέσα για δράσεις που θα γινόταν πολύ καλύτερα µε άλλα προγράµµατα. iii. Τα παιδιά παρουσίαζαν επιµονή σε κάποιες δραστηριότητες και αδιαφορία για άλλες. Η γραµµική πλοήγηση οδηγούσε συχνά σε αδιαφορία, καθώς τα παιδιά δεν µπορούσαν (ή δεν ενδιαφέρονταν) να ολοκληρώσουν τους επιµέρους στόχους. iv. υσκολίες επίσης παρατηρήθηκαν στη σύνθεση του ονόµατος τους είτε µε το πληκτρολόγιο είτε επιλέγοντας µε το ποντίκι από πίνακα γραµµάτων. Κάτι που δεν παρατηρήθηκε όταν τα παιδιά έγραφαν το όνοµά τους σε χαρτί µετά το τέλος των δραστηριοτήτων. Σε κάποιες, µάλιστα περιπτώσεις (και ειδικότερα σε έναν αριστερόχειρα) παρατηρήθηκε συνολικός αποσυντονισµός εξαιτίας των περιορισµένων κινητικών δυνατοτήτων στο χειρισµό του ποντικιού. Αυτή, όµως η δυσκολία σχετίζεται αποκλειστικά µε το χρόνο γενικότερης εξοικείωσής των παιδιών µε τους υπολογιστές, και άρα είναι αναµενόµενο να βελτιωθεί µε το πέρασµα του χρόνου και την εξάσκηση. 9 Αυτό δεν σηµαίνει ότι αξιολογικά υπερέχουν των υπολοίπων.

11 ιευκολύνσεις i. Παρότι δεν ήταν αναµενόµενο, διαπιστώθηκε στην πράξη ότι υπάρχουν περιθώρια για συνεργατική µάθηση. Ήδη από τη σχετική βιβλιογραφία επισηµαίνεται ότι τα λογισµικά του τύπου «εξάσκηση και πρακτική», όπως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών λογισµικών που απευθύνονται σε αυτήν την ηλικία, µπορεί να ενθαρρύνουν διαδικασίες αποδοχής διαδοχικής εξάσκησης και να ενισχύσουν το συναγωνισµό (Clements 1999). Όπως παρατηρήθηκε στην έρευνα, κατά τη χρήση του λογισµικού τα παιδιά ενίσχυαν τις προσπάθειες των συµµαθητών τους παρεµβαίνοντας αυθόρµητα στη διαδικασία, χωρίς κάποιου τύπου ενθάρρυνση από την πλευρά µας, διευκόλυναν τις επιλογές του χρήστη ερµηνεύοντας άγνωστα ή δύσκολα στον ίδιο σηµεία, εµπλούτιζαν τη δραστηριότητα προσθέτοντας γνώσεις που είχαν κατακτήσει µέσω άλλων διαδικασιών µάθησης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι οι παρεµβάσεις των συµµαθητών δεν ήταν καθόλου επιθετικές, µε διάθεση δηλαδή να ακυρώσουν τη διαδικασία παιχνιδιού για το χρήστη, ούτε αποσκοπούσαν στην αποκάλυψη των σωστών απαντήσεων, αλλά περιορίζονταν σε συµπληρωµατικό ρόλο ii. Συχνά το λογισµικό αποτελούσε την αφορµή για να συνδιαλλαγούν τα παιδιά µεταξύ τους και να ανακεφαλαιώσουν τις γνώσεις τους. Για παράδειγµα, η παρουσίαση του αρχικού ταµπλό γραµµάτων που παρουσιάζεται στο «Ταξίδι στην χώρα των γραµµάτων» ώστε ο χρήστης να γράψει το όνοµά του, αποτέλεσε µια ευκαιρία να συζητήσουν για τα αρχικά των ονοµάτων των συµµαθητών τους και να εντοπίσουν γνωστά γράµµατα. Επίσης, η επιλογή του γράµµατος που λείπει στο «Σωκράτη 102», για την ολοκλήρωση µιας λέξης, προκάλεσε συζήτηση για τον τρόπο που πρέπει να λέµε το αλφάβητο µε το όνοµα των γραµµάτων ή την ηχητική τους αξία. Τέτοιου τύπου διαδικασίες υποδηλώνουν ότι ενδεχοµένως η χρήση των λογισµικών µπορεί να επιτρέψει ανακεφαλαίωση και επαναδιαπραγµάτευση υπαρχουσών γνώσεων σε ένα νέο πλαίσιο, παρότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει κατ ανάγκη στο σχεδιασµό τους. ιαπιστώσεις ως προς τις στρατηγικές των παιδιών κατά τη χρήση των λογισµικών. Τα παιδιά φτιάχνουν µια στρατηγική και δείχνουν απροθυµία να την αλλάξουν. Οι επιλογές έχουν να κάνουν και µε τις δυνατότητες που παρέχει το µέσο, δηλαδή ο υπολογιστής. Ιδιαίτερα ισχυρή φάνηκε, σε πρώτη φάση να είναι η στρατηγική της τυχαίας επιλογήςδοκιµής, η οποία εξυπηρετείται από τις δυνατότητες του υπολογιστή για άπειρες δοκιµές. Ακόµα και όταν διαπίστωναν ότι µπορούσαν να καταλήξουν στο σωστό συµπέρασµα µε ευκολότερους τρόπους έδειχναν απροθυµία να αλλάξουν τη στρατηγική που είχαν υιοθετήσει στην πρώτη επαφή τους µε τη συγκεκριµένη, κάθε φορά, δραστηριότητα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι δεν παρατηρήθηκε η επιλογή της χρήσης του αρχικού γράµµατος για την ανάγνωση ή την επιλογή µιας λέξης, στρατηγική που, όπως έχουµε παρατηρήσει σε άλλη

12 έρευνα (Παπαδοπούλου, Ποιµενίδου 2002), χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό από τα παιδιά αυτής της ηλικίας. ιαπιστώσεις ως προς τις γλωσσικές επιλογές των λογισµικών Η επιλογή των λέξεων που εµφανίζονται στα λογισµικά συχνά καθορίζεται αποκλειστικά από την αναγκαιότητα να παρουσιαστούν συγκεκριµένα γράµµατα. Αυτό οδηγεί σε εξαναγκασµένες γλωσσικές επιλογές οι οποίες συχνά βρίσκονται έξω από τις δυνατότητες ή το ενεργό λεξιλόγιο των παιδιών αυτής της ηλικίας. Όπως παρατηρήθηκε, τα παιδιά αδυνατούσαν να ονοµατίσουν αντικείµενα για τα οποία δεν ήταν απολύτως βέβαια, αν και αναγνώριζαν τα ονόµατα τους όταν τα άκουγαν από τις ερευνήτριες. Η διαφορά ανάµεσα στο λεξιλόγιο που καταννοούν και σε αυτό που είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τα παιδιά συχνά οδήγησε σε αδυναµία να υλοποιήσουν προτεινόµενες δραστηριότητες. Για παράδειγµα, πρόβληµα φάνηκε να παρουσιάζεται σε λέξεις όπως: αερόστατο (θεωρήθηκε µπαλόνι), νυφίτσα, ύαινα, ηφαίστειο, ηµερολόγιο, νυχτερίδα, ηχείο κ.α 10. Αυτή η δυσκολία επιτεινόταν από τα σκίτσα, τα οποία συχνά δεν είναι αρκετά σαφή και αναπαραστατικά. Αµηχανία επίσης παρατηρήθηκε όταν στα λογισµικά παρουσιαζόταν λέξεις που θα µπορούσαν να αντιστοιχούν σε γενικότερες και γνωστότερες στα παιδιά. Για παράδειγµα η επιλογή της λέξης «ιστιοφόρο» έναντι του «καραβιού», σε παζλ µε εικόνες και αρχικά γράµµατα λέξεων δεν έδειξε να γίνεται κατανοητή από τα παιδιά 11 και δυσκόλευε τη δραστηριότητα. Επίσης, προβληµατικές είναι επιλογές όπου απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις στο επίπεδο της γραφής των λέξεων, όταν η σύνθεση της λέξης προκύπτει από την αλληλεπίδραση ήχων ή όταν οι λέξεις περιέχουν σύνθετους συνδυασµούς γραµµάτων. Για παράδειγµα, όταν τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν από τα γράµµατα που υπάρχουν στην οθόνη τη λέξη «σβούρα», ή να συµπληρώσουν το γιώτα που λείπει στη λέξη «ήλιος» 12. Οι κατάλληλες γλωσσικές επιλογές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές όταν στόχος ενός λογισµικού και αντικείµενο µάθησης είναι η ίδια η γλώσσα, στη γραπτή ή προφορική της µορφή. Προτάσεις για τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισµικών στην προσχολική εκπαίδευση i. Αρχικά, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενηµέρωση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε διάφορα θέµατα που αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση. Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης οφείλει να περιλαµβάνει ενηµέρωση για τίτλους εκπαιδευτικών λογισµικών, για τις διαδικασίες επιλογής των κατάλληλων για τους διδακτικούς και µαθησιακούς στόχους, τους τρόπους χρήσης τους και την οργάνωση της 10 «Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων» 11 «Ταξίδι στη χώρα των γραµµάτων» 12 «Σωκράτης 102»

13 τάξης κατά τη χρήση τους. Παρουσιάσεις λογισµικών και προτάσεων διδασκαλίας σε σχολεία θα µπορούσαν να συµβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο µαθησιακό περιβάλλον που διαµορφώνεται µε την εισαγωγή του υπολογιστή κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός (DeVoogd & Kritt, 1997). ii. Επίσης, είναι αναγκαία η επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων που να ανταποκρίνονται τόσο στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, όσο και στους διδακτικούς στόχους που καλείται να εξυπηρετήσει. iii. Στο χώρο των νηπιαγωγείων πρέπει να υιοθετείται η συχνή χρήση εκπαιδευτικών και άλλων προγραµµάτων, ώστε τα παιδιά εφόσον εξοικειωθούν µε τα προγράµµατα, να κατανοήσουν ότι κάθε εκπαιδευτικό λογισµικό έχει άλλο στόχο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλες δραστηριότητες. Η καλή εξοικείωση µε τους υπολογιστές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν την κινητικότητα που απαιτείται για το χειρισµό του ποντικιού και του πληκτρολογίου ώστε να µην αποτελεί εµπόδιο στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. iv. Η ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών λογισµικών στο χώρο του νηπιαγωγείου, και η ένταξη των δραστηριοτήτων µε τη χρήση υπολογιστή στο συνολικότερο πλαίσιο του προγράµµατος του νηπιαγωγείου µπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη στόχων διάφορων διδακτικών ενοτήτων. v. Η σωστή τοποθέτηση του υπολογιστή στο χώρο του νηπιαγωγείου και η δυνατότητα τοποθέτησης δύο τουλάχιστον παιδιών µπροστά του δηµιουργεί ένα, εν δυνάµει, πλαίσιο για συνεργατική µάθηση.. vi. Τέλος, η πλήρης και συστηµατική αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών λογισµικών που αφορούν παιδιά προσχολική ηλικίας κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία ώστε να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση τους και τα προβλήµατα που ενδεχοµένως µπορεί να προκύπτουν. Συµπερασµατικά Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη δεν επαρκεί αν δεν ενταχθεί σε εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούν νέες διδακτικές προτάσεις. Ειδικότερα για την κατηγορία των εκπαιδευτικών λογισµικών που αφορούν εισαγωγή των νηπίων στο γραµµατισµό είναι αναγκαία µια σφαιρική και συνολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες κάθε προϊόντος, τα όρια και τις δυνατότητές του, την αλληλεπίδραση µε το παιδί, τα αδύνατα σηµεία κάθε λογισµικού, τη θεωρία µάθησης και τις διδακτικές προτάσεις που υποστηρίζει, την προσέγγιση του γραπτού λόγου που υιοθετεί ώστε ο/η εκπαιδευτικός να µπορεί να επιλέγει το κατάλληλο υλικό κάθε φορά για την εξυπηρέτηση των διδακτικών στόχων. Τέλος, πριν την εισαγωγή ενός εκπαιδευτικού λογισµικού στους χώρους προσχολικής εκπαίδευσης, είναι χρήσιµο ο/η νηπιαγωγός να γνωρίζει για ποιες δράσεις

14 του προγράµµατος θα µπορούσε να το χρησιµοποιήσει και µε ποιους τρόπους ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του αναλυτικού προγράµµατος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cardelle-Elawar, M, Wetzel, K. (1995). Students and computers as partners in developing student s problem-solving skills. Journal of Research on Computing in Education, 27 (4), Caruso-Davis, B. & Shade D. (1999). Integrating Technology into the Early Childhood Classroom: The Case of Literacy Learning. Information Technology in Childhood Education, 1999, Clements, D. (1999). Young children and technology. In Dialogue on early childhood science, mathematics, and technology education, American Association of the Advancement of Science. Retrieved from Internet 25/5/2004 Clements, D. (1994). The uniqueness of the computer as a learning tool: Insights from research and practice. In J. L. Wright & D.D. Shade (Eds). Young children: Active learners in a technological age. Washington, DC: NAEYC. Denning, R., Smith, P.J. (1997). Cooperative learning and Technology. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 16 (2/3), ηµητρακοπούλου, Α. (1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισµικά: Από τις εµπειρικές προσεγγίσες στη διεπιστηµονική θεώρηση. Σύγχρονη εκπαίδευση, 100 & 101, , Devoogd, G., Kritt, D. (1997). Computer mediated instruction for young children: teachers and software missing the zone. Retrieved from Internet 29/5/2004 Haugland, S. (1999) What Role should Technology play in Young Children s Learning? Young Children, 54 (6), Haugland, S. (1997). How teachers use Computers in Early childhood Classrooms. Journal of Computing in Childhood Education, 8 (1), Haugland, S., Wright, J.L. (1997). Young children and technology: A world of discovery. New York: Allyn & Bacon. Καβαλάρη, Π., Πόγκας, Τ., Σολοµωνίδου, Χ. (2001). Αποτελεσµατική εισαγωγή του υπολογιστή στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: µια µελέτη περίπτωσης. Στο: Β. Κόµης, Β. (2002). Οι θέσεις της ΕΤΠΕ για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό. Retrieved from Internet 29/5/2004.

15 Κουτσοσίµου-Τσίνογλου, Β. (2000). Πολυφωνικότητα και πολυτροπικότητα: δείκτες στάσεων του/της οµιλητή/-τριας και σχεδιασµός ενός «κοινού γραπτού». Προπαιδαγωγική ανάλυση, Γλωσσικός Υπολογιστής 2, Μακράκης (επιµ). Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από απόσταση. Αθήνα: Ατραπός. Matthew, K., (1997). A comparison of the influence of interactive CD-ROM storybooks and traditional print storybooks on reading comprehension. Journal of Research on Computing in Education 29 (3), Moirand, S. (1979). Situations d ecrit, Paris: CLE international. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Π. & Πιντέλας, Π. (2003). Το εκπαιδευτικό λογισµικό και η αξιολόγησή του. Αθήνα: Μεταίχµιο. Παπαδοπούλου, Μ. & Ποιµενίδου, Μ. (2004). ιαβάζουµε τα γράµµατα ή τα µετράµε; Οι στρατηγικές των παιδιών προσχολικής ηλικίας για να προσεγγίσουν ένα γραπτό κείµενο. Στο: Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα Retrieved from Internet 29/5/2004 Σολοµωνίδου, Χ. (2000). Η µάθηση µε χρήση υπολογιστή: δεδοµένα ερευνών. Themes in Education, 1(1), Υπουργική Απόφαση Γ/2/21072β (ΦΕΚ 304/ ) ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τ. Θεοφανέλλης 1, Θ. Ναλμπάντη 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες» 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Απόκριες»

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα