Δξγνλνκηθόο θαζαξηζκόο Δπαξθήο πνηόηεηα θαζαξηζκνύ Απνδνηηθόο θαζαξηζκόο Καζαξηζκόο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ. Αποηελέζμαηα ζηον οικονομικό καθαριζμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγνλνκηθόο θαζαξηζκόο Δπαξθήο πνηόηεηα θαζαξηζκνύ Απνδνηηθόο θαζαξηζκόο Καζαξηζκόο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ. Αποηελέζμαηα ζηον οικονομικό καθαριζμό"

Transcript

1 E = e + e + e + e

2 85%

3 Τι είναι πάνφ από ηο 85% ηοσ κόζηοσς καθαριζμού;;; Η εργαζία Δξγνλνκηθόο θαζαξηζκόο Δπαξθήο πνηόηεηα θαζαξηζκνύ Απνδνηηθόο θαζαξηζκόο Καζαξηζκόο θηιηθόο ζην πεξηβάιινλ Αποηελέζμαηα ζηον οικονομικό καθαριζμό Τεθκεξησκέλα Απιόηεηα & επειημία

4 Δξγνλνκηθόο θαζαξηζκόο Δξγνλνκηθά εξγαιεία Τα πξνεηνηκαζκέλα ζάξσζξα θαη παληά γιηηώλνπλ θόπν θη είλαη απνδνηηθά: Τέινο ζην ζήθσκα βαξηώλ θνπβάδσλ κε λεξό Τέινο ζηνλ θαζαξηζκό θαη ζην λα πηέδνληαη ηα ζάξσζξα & ηα παληά Τα πξνεηνηκαζκέλα παληά δε ρξεηάδνληαη θαζαξηζκό θαη ζηύςηκν, ηαιαηπσξώληαο ηνπο θαξπνύο Σάξσζξα κε ρακειή ηξηβή

5 Απνδνηηθόο θαζαξηζκόο Τα απνδνηηθά ζάξσζξα θαη παληά πξνζαξκόδνληαη ζηηο δύζθνιεο επηθάλεηεο Απνθιεηζηηθή ρξήζε θαζαξώλ ζαξώζξσλ θαη παληώλ Γε κεηαθέξεηαη ε βξσκηά θαη ηα βαθηήξηα από ην έλα ζεκείν ζην άιιν

6 Απνδνηηθόηεηα θη νηθνλνκία Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ Καζαξηζκόο ζε κία ξνή εξγαζίαο δελ ρξεηάδεηαη ζηέγλσκα Τα ζάξσζξα θαη ηα παληά είλαη πάληα έηνηκα γηα ρξήζε θαη ζην ρέξη

7 Πεξηβάιινλ Μεησκέλε θαηαλάισζε λεξνύ Μεησκέλε θαηαλάισζε ζηα ρεκηθά Μεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ζηα εξγαιεία θαη ζηα πθάζκαηα

8 Γνθηκαζκέλα Καιύηεξε πνηόηεηα θαζαξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηηο πεξαζκέλεο κεζόδνπο πνπ δνθηκάζηεθαλ. Αμηνζεκείσηε εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ Καιέο ζπλζήθεο εξγνλνκηθήο εξγαζίαο Μείσζε θαηαλάισζεο λεξνύ θαη ρεκηθώλ

9 Τη είλαη νη κηθξνΐλα;

10 Μηθξνΐλα Η κηθξνΐλα είλαη κόλν κηα έλδεημε ηνπ πάρνπο/βάξνπο ησλ λεκάησλ Γηάθνξα ζπζηήκαηα κέηξεζεο: Denier = βάξνο ζε γξακκάξηα αλά κέηξα ίλαο Dtex= βάξνο ζε γξακκάξηα αλά κέηξα ίλαο Πολσεζη έρα PES Πολσαμί δη PA

11 Ύθαζκα από κηθξνΐλεο- ζηεγλό θαζάξηζκα Όηαλ νη κηθξνζθνπηθέο ίλεο ηξίβνληαη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα, παξάγεηαη ζηαηηθόο ειεθηξηζκόο Έηζη ε βξσκηά θαη νη ζθόλεο θνιιάλε ζηελ επηθάλεηα ησλ ηλώλ ρσξίο λα αησξεζνύλ ζηνλ αέξα

12 Ύθαζκα από κηθξνΐλεο- πγξό θαζάξηζκα Η δξάζε ησλ ηξηρίσλ εγθισβίδεη ηα βαθηήξηα θαη ηε ζθόλε Απηά πξνζθνιινύληαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ ηλώλ (απνξξόθεζε), αληί λα πνηίζνπλ ηηο ίλεο, ράξε ζηε δώλε λεξνύ γύξσ από ηηο ίλεο

13 Μηθξνΐλα ErgoClean Πξόηππν ΔΔ: < 1 Denier = κηθξνΐλα Πξόηππν Ιαπσλίαο: <0,6 Denier = κηθξνΐλα Πνιύ θαιά πθάζκαηα <0,3 Denier = πνιύ θαιή κηθξνΐλα Πρότυπο μικροΐνας <0,27 Denier = ErgoClean ErgoClean

14 Τερληθέο δηάζπαζεο Χάνει ηις ιδιόηηηες ηοσ ζε ph συηλών βαθμών Όια ηα πιηθά παξακέλνπλ ζην παλί Πνιινί κηθξνί ρώξνη. Γξάζε ησλ ηξηρίσλ (απόδνζε) Χημικά (ρισξίλε θαη παξεκθεξείο νπζίεο) Ληώλνπλ ηελ πνιπακίδε 20% ηνπ βάξνπο Μεηώλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο Έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δξάζεο ησλ ηξηρίσλ (απόδνζε)

15 Γνθηκαζκέλα & Απνδεδεηγκέλα Έρνπλ δνθηκαζηεί ζε laminated πιαζηηθό, μύιν, κπνγηά θαη γπαιί Γξήγνξε δξάζε ησλ ηξηρίσλ ζηηο επηθάλεηεο απνξξνθεηηθά Δγγύεζε γηα 500 πιπζίκαηα Τν γλήζην παλί από κηθξνΐλεο αθαηξεί πάλσ από ην 99% των βαθηεξίσλ Τν γλήζην παλί από κηθξνΐλεο αθαηξεί πεξίπνπ ην 98% ηεο ζθόλεο θαη ηεο βξσκηάο

16 Trolley θαζαξηζκνύ/κέληξν αλαγθώλ

17 Κέληξν θαζαξηζκνύ επί παξαγγειία Γίτησα άπλσηφν: Φσξίδνπλ ηα παληά από ηα ζάξσζξα Βάζη λαβών: Δζσηεξηθό ζάξσζξν Βάζη λαβής: Τξαπέδη γηα ζάξσζξα Μεγάλες ζακούλες άπλσηφν: Γηα πεξηζζόηεξα ζάξσζξα Σάξσζξα 4 κοσηιά πανιών: Μπιε παληά Κόθθηλα παληά Παληά γπαιίζκαηνο Μηθξά ηεκάρηα Μικρό δοτείο: Ξπζηήξη γηα ηε βνύξηζα πγηεηλήο Γοτείο απόθεζης ζαρώθρφν Φιάλη υεκαζμού 250 ml: Γηνρεηεύεη πεξηζζόηεξν λεξό ζηελ επηθάλεηα 2 Γοτεία : Βνύξηζα ηνπαιέηαο Απνξξππαληηθά Φαξηί Μονή βάζη κονηαριού: Βάζε ζαξώζξνπ γηα ζηεγλό θαζάξηζκα 60 cm Γοτείο απόθεζης ζαρώθρφν γηα ζάξσζξα pocket (δελ εκθαλίδεηαη) Γιπλή βάζη κονηαριού: Κνληάξη ζαξώζξνπ pocket Κνληάξη ζαξώζξνπ 25 cm γηα δάπεδα κηθξήο επηθάλεηαο όπσο νη ηνπαιέηεο

18 Δξγνλνκηθέο ιαβέο Μηα πνηθηιία από εξγνλνκηθέο ιαβέο ζρεδηαζκέλεο ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγνλνκίαο εξγαζηαθνύ ρώξνπ Απηό είλαη ην ζεκείν όπνπ ζπλαληάηαη ε εξγνλνκία κε ηελ νηθνλνκία

19 Δξγνλνκηθέο ιαβέο Μηθξό βάξνο Κνληή ή καθξηά ηειεζθνπηθή ιαβή Με ή ρσξίο ηειεζθνπηθή ιεηηνπξγία Σπλερήο εμέιημε

20 Πξνγξάκκαηα ζαξώζξσλ

21 Σάξσζξα Σηεγλνύ Καζαξηζκνύ

22 DRY 21 Σηεγλό Σάξσζξν 80% πνιπεζηέξα / 20% πνιπακίδε Μηθξνΐλα 25, 40, 60 cm θαη pocket Δπηηπγράλεη επίπεδν πςειώλ πξόηππσλ θαζαξηζκνύ κε ηε ρξήζε κεζόδνπ ζηεγλνύ θαζαξίζκαηνο Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ζθιεξώλ, επίπεδσλ δαπέδσλ

23 DRY 21 Σηεγλό Σάξσζξν Οη κηθξνΐλεο καδεύνπλ ηηο βξσκηέο, ηηο ζθόλεο θαη ηηο ηξίρεο, κε ηε ρξήζε ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ Απνηξέπεη ηελ αηώξεζε ηεο ζθόλεο

24 DRY 21 Σηεγλό Σάξσζξν Η θαηαθξάηεζε βξσκηάο είλαη θαηά 100% θαιύηεξε από ηε ρξήζε κηαο θιαζηθήο ζθνπγγαξίζηξαο από πνιπεζηέξα Δγγύεζε 500 ρξήζεσλ θαη πιπζηκάησλ

25 Σάξσζξα λσπνύ θαζαξηζκνύ

26 DAMP 41 Νσπό ζάξσζξν 80% πνιπεζηέξα / 20% πνιπακίδε Μηθξνΐλα Απνζεθεύεη ηελ πγξαζία 25, 40, 60 cm θαη pocket

27 DAMP 41 Νσπό ζάξσζξν Γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ζθιεξώλ, επίπεδσλ δαπέδσλ Οη κηθξνΐλεο καδεύνπλ ηηο βξσκηέο, ηηο ζθόλεο θαη ηα βαθηήξηα θαη αθαηξνύλ ηνπο ιεθέδεο θαη ηε βξσκηά ηεο επηθάλεηαο Τν λσπό ζάξσζξν απνηξέπεη ηελ αηώξεζε ηεο ζθόλεο Φξεζηκνπνηείηαη έρνληαο ζπγθξαηήζεη 175% ηεο πγξαζίαο

28 DAMP 41 Νσπό ζάξσζξν Απνδεδεηγκέλν πσο πεξηέρεη εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο εμόλησζεο βαθηεξίσλ Καηαθέξλεη λα θηάζεη ηα πςειόηεξα πξόηππα πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο π.ρ. ζε λνζνθνκεία Δγγύεζε γηα 500 πιπζίκαηα & ρξήζεηο

29 DAMP 42 Νσπό ζάξσζξν 80% πνιπεζηέξα / 20% πνιπακίδε Μηθξνΐλα Απνζεθεύεη ηελ πγξαζία 25, 40, 60 cm θαη pocket

30 DAMP 42 Νσπό ζάξσζξν Καηάιιειν ηδηαίηεξα γηα θεξσκέλα ή εηδηθήο κεηαρείξηζεο δάπεδα Φξεζηκνπνηείηαη έρνληαο ζπγθξαηήζεη 150% ηεο πγξαζίαο

31 DAMP 42 Νσπό ζάξσζξν Δπηιεγκέλν σο ην θαιύηεξν ζάξσζξν ζην κεγαιύηεξν λνζνθνκείν ησλ ζθαλδηλαβηθώλ ρσξώλ: Sahlgrenska sjukhuset ζην Γθέηεκπνξγθ Ο εηδηθόο ζρεδηαζκόο ηεο ξαθήο απμάλεη ηελ απνδνηηθόηεηα Δγγύεζε γηα 500 πιπζίκαηα & ρξήζεηο

32 DAMP 43 Νσπό ζάξσζξν 75% πνιπεζηέξα, 10% πνιπακίδε θαη 15% βηζθόδε Μηθξνΐλα 25, 40, 60 cm θαη pocket

33 DAMP 43 Νσπό ζάξσζξν Οη ζειηέο από λήκα κηθξνΐλαο καδεύνπλ ηε ζθόλε Οη θνκκέλεο ζειηέο απνξξνθνύλ θαη κεηαθέξνπλ ηελ πγξαζία Φξεζηκνπνηείηαη έρνληαο ζπγθξαηήζεη 150% ηεο πγξαζίαο

34 DAMP 43 Νσπό ζάξσζξν Πνιύ θαιό γηα ηελ απνκάθξπλζε άκκνπ θαη ρώκαηνο Μηα εληειώο κνλαδηθή ηερληθή θαηαζθεπήο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή απνδνηηθόηεηα Δγγύεζε γηα 500 πιπζίκαηα & ρξήζεηο

35 Υγξά ζάξσζξα

36 WET 61 Υγξό ζάξσζξν 45% πολυεστέρα, 40% βαμβάκι και 15% βισκόζη 25, 40, 60 cm θαη pocket Νήκα ζαξώζξνπ γηα όιεο ηηο κεζόδνπο πγξνύ θαζαξηζκνύ ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ζθνπγγαξίζκαηνο ζύζηεκα κε θνπβά γηα λα κε ζηάδεη

37 WET 61 Υγξό ζάξσζξν Φακειή ηξηβή Απνδνηηθή αθαίξεζε άκκνπ θαη βξσκηάο Υςειό πνζνζηό απνξξνθεηηθόηεηαο Φξεζηκνπνηείηαη έρνληαο ζπγθξαηήζεη 200% ηεο πγξαζίαο

38 WET 61 Υγξό ζάξσζξν Καηάιιειν εηδηθά γηα δηαδξόκνπο θη άιιεο πνιύ βξώκηθεο πεξηνρέο Φξεζηκνπνηείηαη σο ζάξσζξν ζε ηαρπθαγεία Δγγύεζε γηα 500 πιπζίκαηα & ρξήζεηο

39 Δηδηθά ζάξσζξα Vikan ErgoClean Scrub Καηάιιειν γηα κε γιηζηεξά δάπεδα Φξεζηκνπνηήζηε ην γηα λα αθαηξέζεηεgraffiti όπσο ζηηο ηνπαιέηεο ησλ ζρνιείσλ Αθαηξεί γξήγνξα ηνπο επίκνλνπο ιεθέδεο 25 θαη 40 cm Vikan ErgoClean Scrub Pad Λεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκό κε όια ηα ζάξσζξα κε Velcro Αθαηξεί όινπο ηνπο πξνβιεκαηηθνύο ιεθέδεο όπσο απνμεξακέλα ππνιείκκαηα ηξνθήο θαη ραξαθηέο ζηα δάπεδα Διαθξύ θη εύθνιν λα ην βάιεηε & λα ην βγάιεηε x 8,5 cm Vikan ErgoClean Board Δύθνινο θη απνδνηηθόο θαζαξηζκόο ηξαπεδηώλ θαη ιεπθώλ πηλαθίδσλ Φξεζηκνπνηείηαη γηα ζηεγλό, λσπό ή θαη πγξό θαζάξηζκα 25 cm ηαηξηάδεη κε ζηάληαξ θνληάξηα ζαξώζξσλ

40 Παληά από κηθξνΐλεο

41 Παλί γπαιίζκαηνο Καζαξίδεη ρσξίο λα αθήλεη ρλνύδηα ή ίρλε από ρεκηθά

42 Σάξσζξν παξαζύξνπ Γε ρξεηάδνληαη απνξξππαληηθά κόλν λεξό Καζαξίδεη δίρσο λα αθήλεη ρλνύδηα ή ίρλνο από ρεκηθά Καζαξίδεη έσο 10 η.κ. ηδακηώλ, θαζξεθηώλ ή ιεπθνύ πίλαθα

43 Γνθηκαζκέλα & Απνδεδεηγκέλα Έρνπλ δνθηκαζηεί ζε laminated πιαζηηθό, μύιν, κπνγηά θαη γπαιί Γξήγνξε δξάζε ησλ ηξηρίσλ ζηηο επηθάλεηεο απνξξνθεηηθά Δγγύεζε γηα 500 πιπζίκαηα Τν γλήζην παλί από κηθξνΐλεο αθαηξεί πάλσ από 99% βαθηήξηα Τν γλήζην παλί από κηθξνΐλεο αθαηξεί πεξίπνπ ην 98% ηεο ζθόλεο θαη ηεο βξσκηάο

44 Μέζνδνη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο VEC Όινη νη ηύπνη ησλ ζαξώζξσλ θαη παληώλ Vikan ErgoClean κπνξνύλ λα πξνεηνηκαζηνύλ μερσξηζηά ή θαη καδί Πξνεηνηκάδνληαη κέζα ζε λεξό ζε πιπληήξην ή Πξνεηνηκαζία κε ρεηξνλαθηηθό ηξόπν ζην δνρείν θαη ην δίζθν πξνεηνηκαζίαο

45 Απιό & Απνδνηηθό Σύζηεκα Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζύζηεκα 1. Πάξηε έλα ζάξσζξν ή παλί 2. Φξεζηκνπνηήζηε ην 3. Βάιηε ην ζηε ζαθνύια κε ηα άπιπηα ή ζην θνπηί γηα ηα ζηεγλά ζάξσζξα (κέζνδνο pocket)

46 Αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ θαζαξηζκνύ κε επίθεληξν ηα παξαθάησ: Δξγνλνκία Πνηόηεηα θαζαξηζκνύ Απνδνηηθόηεηα Πεξηβάιινλ Σε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Lund Σεζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο θαη ην Svensk Provningsinstitut (Σνπεδηθό Ιλζηηηνύην Γνθηκώλ) *Βασισμένη στην ανάλσση αγοράς ποσ έγινε 2001 από τηvikan.

47

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σν ειαηόιαδν δηαθξίλεηαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζπληειεζηή απνζβέζεσο Κ θαηά ηελ θαζκαηνθσηνκεηξηθή εμέηαζε ζην ππεξηώδεο.

Σν ειαηόιαδν δηαθξίλεηαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζπληειεζηή απνζβέζεσο Κ θαηά ηελ θαζκαηνθσηνκεηξηθή εμέηαζε ζην ππεξηώδεο. Λεσθ. Κεθηζίαο 166 Α & νθνθιένπο Μαξνύζη 151 26 www.metriva.gr Σει. 210 7279003 θαμ 210 7279200 1. Φαζκαηνθσηόκεηξα DietQuest, κνληέια CE 3410 (κνλήο δέζκεο) θαη CE 7210 (δηπιήο δέζκεο), ηνπ νίθνπ CECIL

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα