b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν"

Transcript

1 Άρκρο 1. Αςφάλεια ζργου Για όλο το χρονικό διάςτθμα που κα ανεγείρεται θ οικοδομι, όλο το εργατοτεχνικό προςωπικό, κα καλφπτεται από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο - τθσ εταιρίασ GENERALI - γενικισ αςτικισ ευκφνθσ, με ςυνολικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ τα ευρϊ. Καλφπτει ςωματικζσ βλάβεσ κατά άτομο μζχρι ποςοφ ευρϊ, ςωματικζσ βλάβεσ ανά περιςτατικό μζχρι ποςοφ ευρϊ και γενικι αςτικι ευκφνθ κατά περιςτατικό μζχρι ευρϊ. Επίςθσ, καλφπτει αςτικι ευκφνθ εργοδότθ με ςυνολικό ανϊτατο όριο ευκφνθσ τα ευρϊ. Άρκρο 2. Εκςκαφζσ κεμελιώςεισ Οι εκςκαφζσ υπογείων και κεμελίων, κα εκτελεςτοφν επί εδαφϊν με βακμό ςκλθρότθτασ που ο εκςκαφζασ δφναται να ςκάψει, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τουσ ςχετικοφσ οικοδομικοφσ κανονιςμοφσ και τισ Αςτυνομικζσ διατάξεισ. Γενικά, όλα τα προϊόντα των εκςκαφϊν κα απορριφκοφν μακριά από τθν οικοδομι και ςε μζρθ επιτρεπόμενα από τθν Αςτυνομία. Άρκρο 3. Οικοδομικόσ ςκελετόσ Σο ςκυρόδεμα του φζροντοσ οργανιςμοφ των κτιρίων κα είναι κατθγορίασ C20/25 και ο χάλυβασ ελλθνικισ προζλευςθσ, τθσ εταιρίασ ΙΔΕΝΟΡ, ποιότθτασ S500s, (Β500C ςφμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΛΟΣ). Θα χρθςιμοποιθκεί ζτοιμο εργοςταςιακό ςκυρόδεμα τθσ εταιρίασ INTERBETON, με τα ανάλογα πιςτοποιθτικά αντοχϊν. Άρκρο 4. φςτθμα εξωτερικισ τοιχοποιίασ Σο ςφςτθμα εξωτερικισ τοιχοποιίασ αποτελείται από εξωτερικι κερμοπρόςοψθ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ NEOPOR τθσ BASF, με διάςταςθ μονωτικοφ κατά ΚΕΝΑΚ και διπλι δρομικι τοιχοποιία οπτοπλινκοδομϊν, διαςτάςεων 9Χ12Χ19, με ενδιάμεςθ μόνωςθ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ NEOPOR τθσ BASF πάχουσ 3εκ. Η επικάλυψθ του ςυςτιματοσ εξωτερικά κα πραγματοποιθκεί με εφαρμογι του τελικοφ επιχρίςματοσ THERMO-PROSORSIS από τθν εταιρία KNAUF. Tα τοφβλα κα μασ τα προμθκεφςει θ εταιρία ΧΑΛΚΙ ΒΑΒΟΤΛΙΩΣΗ. Ενιςχυτικι ηϊνθ (ςενάη) με οπλιςμό 3Φ8 κα υπάρχει ς όλεσ τισ τοιχοποιίεσ, τουλάχιςτον μία κακ όλο το φψοσ ι ςτθ μζςθ του τοίχου ι ςτθν ποδιά του παρακφρου. Άρκρο 5. Επιχρίςματα ςοβάδεσ Όλεσ οι προσ επίχριςθ επιφάνειεσ τθσ οικοδομισ κα επιχριςτοφν με αςβεςτοκονίαμα διαςτρωμζνο ςε τρεισ ςτρϊςεισ και ενιςχυμζνο με τςιμζντο ΣΙΣΑΝ, με χριςθ μθχανικϊν και μθ εργαλείων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, από ζμπειρο προςωπικό. Μεταξφ πρϊτθσ και δεφτερθσ ςτρϊςθσ, κα 1

2 τοποκετθκεί ειδικό υαλόπλεγμα ςοβατίςματοσ, ςε πλάτοσ 33εκ. και μικουσ όςο απαιτείται, ςτα ςθμεία αλλαγισ υλικοφ π.χ μεταξφ δοκοφ και τοίχου ι ςτισ διελεφςεισ των θλεκτρολογικϊν, για τθν αποφυγι ρθγματϊςεων του επιχρίςματοσ. Άρκρο 6. Τδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ - Εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ: Παροχι κρφου νεροφ προβλζπεται ςτισ κουηίνεσ, ςτα λουτρά, ςτθ κζςθ των πλυντθρίων και ςτα μπαλκόνια. Θα τοποκετθκεί ςυλλζκτθσ κρφου και ηεςτοφ νεροφ, από τον οποίο κα γίνεται θ ανεξάρτθτθ τροφοδότθςθ κάκε υδραυλικοφ υποδοχζα με πολυςτρωματικοφσ ςωλινεσ, καταςκευαςμζνουσ από πολυαικυλζνιο PE-Xa REHAU, με ενδιάμεςο ςτρϊμα αλουμινίου τφπου Rautitan Stabil (PE-Xa/Al/PE-Xa). Κάκε υδραυλικόσ υποδοχζασ κα ζχει διακόπτθ απομόνωςθσ (βάνα). Ζεςτό νερό χριςθσ κα παρζχεται ςε όλουσ τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ των λουτρϊν και ςτουσ νεροχφτεσ μζςω θλιακοφ κερμικοφ ςυςτιματοσ ΝOBEL 200lt, τφπου Class, διπλισ ενζργειασ. - Εγκαταςτάςεισ ομβρίων Η απομάκρυνςθ των ομβρίων υδάτων από τθ ςτζγθ και τουσ εξϊςτεσ τθσ οικοδομισ, για τα μεν οριηόντια τμιματα, κα γίνεται με επιφανειακι απορροι με κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ κλίςεισ όχι μικρότερεσ από 2%, για τα δε κατακόρυφα, μζςω κατακόρυφων ςωλθνϊςεων, τθσ εταιρίασ FASOPLAST, ορκογωνικισ διατομισ 6Χ10εκ. οι οποίοι κα διζρχονται εξωτερικά από τισ όψεισ τθσ οικοδομισ. - Αποχετεφςεισ ακακάρτων και λθμμάτων Η απομάκρυνςθ των ακακάρτων υδάτων και των λυμάτων τθσ οικοδομισ κα γίνουν, μζςω δικτφου οριηοντίων και κατακόρυφων ευκφγραμμων ςωλθνϊςεων, τθσ εταιρίασ FASOPLAST, ονομαςτικισ αντοχισ 6 ατμοςφαιρϊν, κυκλικισ διατομισ, διαμζτρου θ οποία κα κακορίηεται. από τθν αντίςτοιχθ μελζτθ, οι οποίοι κα διζρχονται εςωτερικά από τουσ ορόφουσ τθσ οικοδομισ και πλθςίον ςτα προσ αποχζτευςθ ςθμεία, και κα καταλιγουν μζςω τθσ οροφισ του υπογείου ςτο δθμόςιο δίκτυο ακακάρτων, με υπόγειο αγωγό, ο οποίοσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ ςτο ςθμείο απόλθξισ του με φρεάτιο διαςτάςεων 30Χ30 εκατοςτόμετρα με κατάλλθλθ διάταξθ μθχανοςίφωνα για αποφυγι οςμϊν. Άρκρο 7. Ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ Ιςχυρών και Αςκενών ρευμάτων - Θεμελιακι γείωςθ Θα γίνει εγκατάςταςθ κεμελιακισ γείωςθσ ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ αδείασ, ωσ βαςικι γείωςθ προςταςίασ και λειτουργίασ του κτιρίου, από αγωγό ταινία ορκογωνικισ διατομισ 30Χ3mm κερμά επιψευδαργυρομζνο, πολφ καλά αγκυρωμζνο ςτον οπλιςμό τθσ κεμελίωςθσ με κατάλλθλουσ ςφιγκτιρεσ ςτερζωςθσ και ςωςτά προφυλαγμζνο από τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ - Εγκατάςταςθ κατοικίασ: α) Μία ανεξάρτθτθ γραμμι με μερικι αςφάλεια 25 Α, διακόπτθ και ενδεικτικι λυχνία για τθν ςυςκευι τθσ θλεκτρικισ κουηίνασ. 2

3 β) Μία ανεξάρτθτθ γραμμι με μερικι αςφάλεια 20 Α, διακόπτθ και ενδεικτικι λυχνία για τθν ςυςκευι του boiler, γ) Μία ανεξάρτθτθ γραμμι με μερικι αςφάλεια 16A και διακόπτθ, για ενιςχυμζνο ρευματοδότθ πλυντθρίου ροφχων ι θλεκτρικοφ ςίδερου, ςιδερϊματοσ. δ) Μία ανεξάρτθτθ γραμμι με μερικι αςφάλεια 10A και διακόπτθ, για τουσ ενιςχυμζνουσ ρευματοδότεσ των υπνοδωματίων. ε) Δφο γραμμζσ με μερικζσ αςφάλειεσ 10Α και αντίςτοιχουσ διακόπτεσ, για τον φωτιςμό και τουσ λοιποφσ ρευματοδότεσ του διαμερίςματοσ. Σα φωτιςτικά ςθμεία, οι διακόπτεσ και οι λοιποί ρευματοδότεσ (εργοςταςίου καταςκευισ CABLEL) που προβλζπονται είναι: ε,α) χϊρoσ υποδοχισ-κακιςτικοφ: κα ζχει δφο διπλά φωτιςτικά ςθμεία οροφισ (κομιτατζρ) και τζςςερισ πρίηεσ με γείωςθ (ςοφκο). ε,β) Τπνοδωμάτια. ε κάκε υπνοδωμάτιο προβλζπονται ζνα απλό φωτιςτικό ςθμείο οροφισ με δφο διακόπτεσ ςε αντικείμενουσ τοίχουσ (αλε ρετοφρ), και τζςςερισ πρίηεσ με γείωςθ (ςοφκο), εκ των οποίων θ μία είναι για κλιματιςτικό μζχρι 9000 btu. ε, γ) Κουηίνα. Θα ζχει ζνα απλό φωτιςτικό ςθμείο οροφισ με διακόπτθ, ζνα ςθμείο ρευματολθψίασ για τον απορροφθτιρα, ζνα ςθμείο ρευματολθψίασ για πλυντιριο πιάτων, και τζςςερισ πρίηεσ με γείωςθ (ςοφκο) για το θλεκτρικό ψυγείο και τον πάγκο εργαςίασ. ε,δ) Λουτρά -wc:: ε κάκε λουτρό και wc προβλζπεται από ζνα από φωτιςτικό ςθμείο οροφισ ι τοίχου με απλό διακόπτθ, και ςθμείο ρευματολθψίασ με διακόπτθ. ε,ε) Διάδρομοι χϊλ : ε κάκε ανεξάρτθτο διάδρομο ι χϊλ προβλζπεται από ζνα από φωτιςτικό ςθμείο οροφισ με απλό διακόπτθ. Επίςθσ προβλζπεται μία παροχι για πίνακα κωδϊνων. ε,ςτ) Εξϊςτεσ: ε κάκε εξϊςτθ προβλζπονται τρία χωνευτά φωτιςτικά ςθμεία οροφισ χωρίσ τα αντίςτοιχα φωτιςτικά, με απλοφσ διακόπτεσ που κα βρίςκονται εντόσ του διαμερίςματοσ και ςτον ανάλογο οικείο χϊρο. Επίςθσ προβλζπεται μία πρίηα με γείωςθ (ςοφκο) και καπάκι για τον εξϊςτθ προςόψεωσ του κακιςτικοφ. Σα εξαρτιματα (διακόπτεσ, ρευματοδότεσ, μπουτόν) κα είναι τθσ εταιρείασ LEGRAND τφπου VALENA, ενϊ οι πίνακεσ κα είναι μεταλλικοί, τθσ εταιρίασ HAGER. - Σθλεφωνικι εγκατάςταςθ Θα καταςκευαςτεί δομθμζνθ καλωδίωςθ, από υπνοδωμάτια και ςαλόνι προσ data room, με καλϊδια UTP κατθγορίασ 5, 4 ηευγϊν το κακζνα, ςε ακτινωτό ςφςτθμα, χωρίσ ματίςεισ από το κζντρο ελζγχου μζχρι τθν κάκε λιψθ. Οι πρίηεσ είναι LEGRAND μοντζλο VALENA τφπου RG45 τετραπολικζσ. - Εγκατάςταςθ ςυναγερμοφ τθν οικοδομι κα καταςκευαςτοφν οι ςωλθνϊςεισ και οι καλωδιϊςεισ για τθν εγκατάςταςθ ςυναγερμοφ τθσ κατοικίασ. Η εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει καλϊδιο για μαγνθτικζσ επαφζσ όλων των εξωτερικϊν κουφωμάτων, κακϊσ και τθσ 3

4 εξϊπορτασ, καλϊδιο για 2 ραντάρ χϊρου και καλϊδιο για πλθκτρολόγιο και πίνακα ελζγχου. - Δίκτυο προεγκατάςταςθσ κεντρικισ κεραίασ τθν οικοδομι προβλζπεται να καταςκευαςτεί εντοιχιςμζνο δίκτυο κεντρικισ κεραίασ τθλεόραςθσ, με ςωλθνϊςεισ και καλωδιϊςεισ οι οποίεσ κα καταλιγουν ςτο δϊμα τθσ οικοδομισ για να ςυνδεκοφν με κεντρικι κοινόχρθςτθ κεραία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ καλισ και πιςτισ λειτουργίασ. Άρκρο 8: Μονώςεισ γενικά Εγγφθςθ εφαρμογισ ΚΕΝΑΚ. Σο κτίριο κα μονωκεί ςε κάκε επιφάνεια, είτε οριηόντια (δϊματα, πλάκα επί εδάφουσ) είτε κατακόρυφα ζναντι κερμοκραςιακϊν μεταβολϊν (ηζςτθ ψφχοσ) ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ από τθν Πολεοδομία μελζτθ ΚΕΝΑΚ και κα καταταχτεί ςτθν πράςινθ κατθγορία. - δώμα: Θα πραγματοποιθκεί επιμελισ κακοριςμόσ τθσ επιφάνειασ τθσ πλάκασ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Για τθν καταςκευι του φράγματοσ υδρατμϊν, κα επαλειφκεί θ πλάκα με δφο ςτρϊςεισ αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ. τθ ςυνζχεια, κα τοποκετθκεί ςτρϊςθ μονωτικϊν πλακϊν εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ πάχουσ 5cm τουλάχιςτον, τθσ εταιρίασ DOW ι Fibran, για κερμικι προςταςία. τθ ςυνζχεια, κα τοποκετθκεί εξιςωτικι ςτρϊςθ ελαφρομπετό, που καταςκευάηεται πάνω ςτισ μονωτικζσ πλάκεσ για διαμόρφωςθ των ρφςεων του δϊματοσ. Αμζςωσ μετά κα εφαρμοςτεί ςτρϊςθ αςφαλτόπανου επικολλϊμενο με αςφαλτικό βερνίκι και αλλθλοεπικάλυψθ των φφλλων ςτισ ενϊςεισ κατά 10εκ. τουλάχιςτον και επικόλλθςθ ςτισ ενϊςεισ με φλόγιςτρο. - εξώςτεσ: Η ςτεγάνωςθ των εξωςτϊν, κα πραγματοποιθκεί με επαλειφόμενο ρθτινοφχο τςιμεντοειδζσ, ςε όλο το μικοσ και πλάτοσ του εξϊςτθ. Ειδικά για τα βορινά τμιματα των εξωςτϊν, επικουρικά των παραπάνω, κα εφαρμοςτεί ςτρϊςθ αςφαλτόπανου, μεταξφ τθσ μαρμαροποδιάσ και του εξϊςτθ, για τθν απόλυτθ ςτεγάνωςθ του χϊρου από μζςα. Άρκρο 9. Δάπεδα κλίμακεσ - Δάπεδα υπνοδωματίων ε όλα τα δάπεδα των υπνοδωματίων, κα τοποκετθκοφν πλωτά προλουςτραριςμζνα δρφινα οικολογικά ξφλινα δάπεδα, με ειδικό ςφςτθμα κουμπϊματοσ για άψογθ εφαρμογι και ειδικι επεξεργαςία ςτισ ακμζσ, για αντοχι ςτθν υγραςία και μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ τθσ εταιρίασ ΚΑΣΡΙ. - Δάπεδα υπόλοιπων χώρων 4

5 ε όλουσ τουσ χϊρουσ υποδοχισ, το κακιςτικό, τουσ διαδρόμουσ κυκλοφορίασ, τθν κουηίνα κακϊσ και ςτουσ εξϊςτεσ, κα τοποκετθκοφν δάπεδα από κεραμικά επιςμαλτωμζνα πλακίδια, εγχϊριασ ι ευρωπαϊκισ προζλευςθσ, α διαλογισ, άριςτθσ ποιότθτασ, ονομαςτικισ αξίασ 20ευρϊ ανά τετραγωνικό, από τισ εταιρίεσ ΚΤΠΡΙΩΣΗ ι VENETIS. - Λουτρά και W.C Ειδικά ςτα λουτρά και ςτα W.C, κα τοποκετθκοφν ςτα δάπεδα και ςτουσ τοίχουσ, (και μζχρι φψουσ 2.20μ.), κεραμικά επιςμαλτωμζνα πλακίδια, εγχϊριασ ι ευρωπαϊκισ προζλευςθσ, α διαλογισ, άριςτθσ ποιότθτασ, ονομαςτικισ αξίασ πλακιδίων 25ευρϊ ανά τετραγωνικό, από τισ εταιρίεσ ΚΤΠΡΙΩΣΗ ι VENETIS. Άρκρο 10. Θζρμανςθ Η εγκατάςταςθ κζρμανςθσ επιτυγχάνεται μζςω μονοςωλινιου ςυςτιματοσ και παρζχει τθ δυνατότθτα αυτονομίασ για κάκε επίπεδο. Λζβθτασ: Θα είναι χαλφβδινοσ τφπου POWERTHERM κατάλλθλοσ για λειτουργία με καφςθ φυςικοφ αερίου ι πετρελαίου. Ο λζβθτασ κα εφοδιαςτεί με κερμόμετρο, μανόμετρο, κρουνό εκκζνωςθσ και κα τοποκετθκεί κατά τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι του. Καυςτιρασ: Θα είναι RIELLO, αυτομάτου λειτουργίασ και απόδοςθσ, εφοδιαςμζνοσ με κερμοςτάτεσ, κερμοδιακόπτεσ και φίλτρα πετρελαίου. Κυκλοφορθτισ: Θα τοποκετθκεί κυκλοφορθτισ κερμοφ νεροφ WILO, ακόρυβθσ λειτουργίασ, απόδοςθσ και μανομετρικοφ φψουσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ. Θερμαντικά ςώματα: Σα κερμαντικά ςϊματα κα είναι τφπου panel DELONGHI κατάλλθλθσ κερμαντικισ ικανότθτασ. Ο αρικμόσ και το μζγεκόσ τουσ κα κακοριςτεί από τθ μελζτθ. Άρκρο 11. Ηλιακό κερμικό ςφςτθμα με boiler Θα τοποκετθκοφν θλιακοί ςυλλζκτεσ με boiler 200 λίτρων διπλισ ενζργειασ, τθσ εταιρίασ NOBEL, ςτο δϊμα του κτιρίου για τθν παροχι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. Οι ςωλθνϊςεισ τθσ διανομισ του ηεςτοφ νεροφ κα είναι πολυςτρωματικοί ςωλινεσ, καταςκευαςμζνοι από πολυαικυλζνιο, ευκείσ και επενδεδυμζνοι με μόνωςθ πάχουσ 9mm. ΗΛΙΑΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ Άρκρο 12. Κουφώματα αλουμινίου και κωρακιςμζνθ Σα εξωτερικά κουφϊματα του κτιρίου, κα καταςκευαςτοφν από προφίλ τθσ εταιρίασ EUROPA, ςειρά 6000, λευκά, με κερμοδιακοπι, δίφυλλα επάλλθλα με ςιτα και θλεκτρικό ρολό και κϊρακα με προφίλ αλουμινίου βαρζωσ τφπου. τα λουτρά κα είναι ανοιγόμενα, με κερμοδιακοπι, ςειρά 500 με ανάκλιςθ και ςιτα. Oι 5

6 υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί, ενεργειακοί, με U=1.80W/m2*K, low energy, με κρφςταλλα λευκά, πάχουσ κενό + 5 χιλιοςτϊν. - Θωρακιςμζνθ πόρτα Οι εξϊπορτα τθσ κατοικίασ κα είναι τθσ εταιρείασ ΠΛΑΙΙΟ, με μεταλλικι ατςάλινθ κάςα πάχουσ 20/10, 12 κλειδωμάτων με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου, διπλι κωράκιςθ, ενιαίο ατςάλινο θλεκτρογαλβανιςμζνο φφλλο εξωτερικά, κλειδαριά χρθματοκιβωτίου με κφλινδρο υψίςτθσ αςφαλείασ, ματάκι ευρείασ γωνίασ, περιμετρικό λάςτιχο ςτεγάνωςθσ, ρυκμιηόμενοσ αεροφράχτθσ και πόμολα χρϊματοσ μπρονηζ Άρκρο 13. Ξυλουργικά - Εςωτερικζσ ξφλινεσ πόρτεσ Οι εςωτερικζσ πόρτεσ των χϊρων, κα είναι ξφλινεσ, τθσ εταιρίασ DANELIS τφπου Laminate ι PVC, λείασ επιφάνειασ, με ενίςχυςθ ςκελετοφ ςτουσ μεντεςζδεσ και ςτθ κλειδαριά, με κάςα τετράγωνθ ι οβάλ, κλειδαριά τφπου Ιταλίασ, ςε επιλογι πζντε χρωμάτων και πόμολα τθσ εταιρείασ BEST, ςε χρϊμα inox ι oro mat. - Ντουλάπεσ υπνοδωματίων Σο κουτί των ντουλαπϊν των υπνοδωματίων, καταςκευάηεται από άριςτθσ ποιότθτασ μελαμίνθ 18χιλ. Κάκε ντουλάπα ζχει βάκοσ 58εκ. και ςτθρίηεται ςε ρυκμιηόμενα ποδαράκια φψουσ 7 ι 10εκ. Η πόρτα ζχει πάχοσ 18χιλ. με δυνατότθτα ανάγλυφου ςχεδίου και είναι τθσ εταιρείασ ΠΛΑΙΙΟ. Εςωτερικά οι ντουλάπεσ ζχουν μία ςυρταριζρα εςωτερικι με 3 ςυρτάρια Άρκρο 14. Χρωματιςμοί Όλεσ οι εςωτερικζσ επιφάνειεσ των επιχριςμζνων τοίχων, δθλαδι ςαλόνικοιτϊνεσ- κουηίνα, κακϊσ και οι οροφζσ αυτϊν, κα ςπατουλαριςτοφν με ακριλικό ςτόκο και κα χρωματιςτοφν με πλαςτικό. Σα μεταλλικά κιγκλιδϊματα των εξωςτϊν κα ελαιοχρωματιςτοφν με αντιςκωρικό χρϊμα υψθλισ αντοχισ, αφοφ πρϊτα τριφτοφν, κακαριςτοφν και προβαφοφν με μίνιο. Σα υλικά κα είναι των εταιριϊν ΒΙΒΕΧΡΩΜ ι VITEX. Άρκρο 15. Κουηίνα Σα ερμάρια τθσ κουηίνασ, κα καταςκευαςτοφν από τθν εταιρία DANELIS. Σο κάςωμα κα αποτελείται από μελαμίνθ 18χιλ. μπεη, με πλάτθ από μελαμίνθ πάχουσ 8χιλ. χρϊματοσ μπζη και με προτρυπθμζνα πλαϊνά. Πορτάκι ανάγλυφο ςε 9 χρωματιςμοφσ, ςοβατεπί-μπάηα πλαςτικό inox φψουσ 10εκ. και πόμολα τφπου ΜΠΑΡΑ, μικουσ 12εκ. ςε χρϊμα νίκελ. Σα ερμάρια τθσ κουηίνασ κα ςυμπεριλαμβάνουν 1 ςυρταριζρα, με 2 ςυρτάρια φψουσ 18εκ. με μεταλλικοφσ οδθγοφσ και φρζνα και 1 βαγονζτο. Όλα τα ερμάρια βάςεισ ι κρεμαςτά, ζχουν ζνα ράφι, εκτόσ από το ερμάριο τθσ του νεροχφτθ, που ζχει βάςθ από αλουμίνιο. Σο υλικό του πάγκου είναι από βακελίτθ. Ο νεροχφτθσ είναι Franke inox. 6

7 Άρκρο 16. Λουτρά W.C Είδθ υγιεινισ Οι νιπτιρεσ και οι μπανιζρεσ των λουτρϊν, κα είναι από υαλϊδθ πορςελάνθ μοντζλο LIBRA ι CONECT ςε λευκό χρϊμα. Οι λεκάνεσ των λουτρϊν, κα είναι χαμθλισ πίεςθσ με καηανάκια και πλαςτικό κάλυμμα καπάκι πλιρουσ εφαρμογισ, από υαλϊδθ πορςελάνθ. Σα ςετ των ειδϊν υγιεινισ είναι τθσ εταιρίασ IDEAL STANDART. Μπαταρίεσ Οι μπαταρίεσ των λουτρϊν κα είναι επιχρωμιωμζνεσ, μίασ λαβισ για τοποκζτθςθ επί μίασ οπισ, του οίκου CILA, μοντζλο EUROPA MIX τθσ IDEAL STANDART. Όλα τα προϊόντα του άρκρου κα μασ τα προμθκεφςουν οι εταιρίεσ Κυπριώτθσ ι Venetis.. 7

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ 1 EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΝΕΟΤ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο.Σ. 619, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΜ.: 30/2014 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΜΑΔΕ Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Energy της Easy Green Αύγουστος 2015

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Energy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Energy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οι Κατοικίες Energy Efficient house της Easy Green είναι κατασκευασμένες με σκελετό ξύλινου πλαισίου (πάνελ) πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΟΜΗ Ν. ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής μιας νέας τετραόροφης οικοδομής με υπόγειο ιδιοκτησίας Σκέτσου Μαργαρίτα, Μύλλερ Πέτρος, κληρ. Τάχου

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015

Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οδηγός Προδιαγραφών Κατοικιών Συστήματος Κατασκευής Economy της Easy Green Αύγουστος 2015 Οι Κατοικίες της Easy Green της σειράς Economy House είναι κατασκευασμένες με σκελετό ξύλινου πλαισίου πλήρως αντισεισμικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατασκευής των Κατοικιών Η ανάθεση κατασκευής της οικοδομής σε εργολάβο προϋποθέτει συμφωνία στην οποία προβλέπονται οι προδιαγραφές κατασκευής του κτίσματος και γενικότερα οι υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 3. ΑΝΩΔΟΜΗ 4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤIΡΙΟΥ 5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 7. ΜΟΝΩΣΗ- ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 8. ΥΔΡΕΥΣΗ 9. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 11. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠEPIEXOMENA. Το υπό ανέγερση κέντρο υγείας θα περιλαμβάνει α) ένα υπόγειο β) ισόγειο γ) τον περιβάλλοντα χώρο και το δώμα. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.:27665

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΡΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα