Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses KU Leuven, Kasteelpark Arenberg , Leuven, Belgium

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses KU Leuven, Kasteelpark Arenberg 30-3001, Leuven, Belgium"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ Β. Ανέστης, Α. Γιούσσεφ, Β. Εξαδάκτυλος, Ντ. Μπέρκµανς Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses KU Leuven, Kasteelpark Arenberg , Leuven, Belgium Ο έλεγχος της κινητικότητας των κοτόπουλων θα µπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιµο και χαµηλού κόστους εργαλείο για την βελτίωση της διαβίωσής τους. Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση της Μηχανιστικής Μοντελοποίησης εδοµένων (DBM Modelling) ώστε να εξηγηθούν η κινητικότητα και η επικάλυψη επιφανείας από κοτόπουλα 4 και 5 ηµερών ως απόκριση σε βηµατικές µεταβολές της ηλεκτρικής ισχύος θέρµανσης και του ρυθµού αερισµού, µέσα σε ένα µικρό θάλαµο. Οι βηµατικές µεταβολές επιλέχθηκαν µε σκοπό να οδηγήσουν τα κοτόπουλα σε κατάσταση θερµικής δυσφορίας (καταπόνηση λόγω ζέστης και λόγω κρύου) κατά τη διάρκεια των πειραµάτων. Για τις ανάγκες της δυναµικής µοντελοποίησης της εργασίας αυτής η επιφάνεια του θαλάµου χωρίστηκε σε 9 ίσες φανταστικές ζώνες και εφαρµόστηκε η θεωρία µοντελοποίησης Συναρτήσεων Μεταφοράς (TF) διακριτού χρόνου. Βρέθηκε ότι κάτω από συνθήκες καταπόνησης λόγω κρύου, ο αθροιστικός δείκτης κινητικότητας στην ολική επιφάνεια του θαλάµου ως απόκριση στη µέση θερµοκρασία του θαλάµου και στο ρυθµό αερισµού µπορεί να µοντελοποιηθεί µε µοντέλα Συνάρτησης Μεταφοράς πρώτης τάξης µε συντελεστές προσδιορισµού Rτ και 0.960, αντίστοιχα. Τα µοντέλα αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για αυτόµατο Έλεγχο Προβλεπτικού Μοντέλου (MPC) της κινητικότητας των κοτόπουλων µέσα σε αυτόν το µικρό θάλαµο κάτω από συνθήκες καταπόνησης λόγω κρύου. Λέξεις κλειδιά: κινητικότητα, επικάλυψη επιφανείας, DBM, µοντελοποιήση, MPC, TF, διακριτός χρόνος DATA-BASED MECHANISTIC MODELLING OF YOUNG CHICKENS ZONAL ACTIVITY AND OCCUPATION IN A SMALL VENTILATED CHAMBER V. Anestis, A. Youssef, V. Exadaktylos, D. Berckmans Division M3-BIORES: Measure, Model & Manage Bioresponses KU Leuven, Kasteelpark Arenberg , Leuven, Belgium Control of broilers activity could be potentially used as one of the existing inexpensive tools for improving their welfare. In the present work, the Data-based Mechanistic (DBM) modelling approach was used to explain the activity and occupation responses of 4 and 5 days old broilers to applied step-wise changes in electrical power and in ventilation rate inside a small chamber. These step-wise changes were applied with the purpose to create conditions of thermal discomfort for the broilers (either heat stress or cold stress) during the experiments. For the dynamic modelling purposes of this work the chamber area was separated into 9 equal imaginary zones and the discrete-time Transfer Function (TF) modelling theory was applied. It was found that the cumulative sum of broilers activity index in the total chamber as a response to the average chamber temperature and to the ventilation rate under cold stress conditions can be modelled by a first order TF model with coefficients of determination RT and 0.960, respectively. These models can be potentially used for Model-based predictive control (MPC) of the chickens activity inside this small chamber under cold stress conditions. Key words: activity, occupation, DBM, modelling, MPC, TF, discrete-time 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο έλεγχος της κινητικότητας των κοτόπουλων µέσα σε πυκνοκατοικηµένες φάρµες θα µπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιµο και χαµηλού κόστους εργαλείο για τον έλεγχο της καλής τους διαβίωσης (Kristensen et al., 2006). Ο επιτυχηµένος αυτόµατος έλεγχος του φυσικού µικροπεριβάλλοντος των κοτόπουλων σε πραγµατικό χρόνο είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τον έλεγχο της κινητικότητάς τους, εφόσον αποκρίνονται (και κινούνται) µε συγκεκριµένο τρόπο σε µεταβολές παραµέτρων που βιώνουν όπως η θερµοκρασία και η υγρασία του αέρα και ο ρυθµός αερισµού (Prayitno et Μία εξελιγµένη µέθοδος για τον αυτόµατο έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο είναι η θεωρία Ελέγχου Προβλεπτικού Μοντέλου (Model-based Predictive Control, MPC) (Aerts et al., 2003b). Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, αυξηµένη προσοχή δίνεται στους αισθητήρες που µετρούν τις µεταβλητές ελέγχου εξόδου (π.χ. κινητικότητα κοτόπουλων, θερµοκρασία αέρα, υγρασία αέρα) και στο µοντέλο της βιο-διεργασίας το οποίο συσχετίζει τις µεταβλητές ελέγχου εξόδου µε τις µεταβλητές ελέγχου εισόδου (π.χ. ρυθµός αερισµού, ρυθµός θέρµανσης/ ψύξης, ρυθµός ύγρανσης/ αφύγρανσης). Ένας λειτουργικός τρόπος µέτρησης της κινητικότητας των κοτόπουλων είναι µε χρήση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας (Leroy et al., 2008). Εφόσον οι al., 1997; Bizeray et al., 2002; Kristensen et al., 2006). Please cite as: V. Anestis, A. Youssef, V. Exadaktylos and D. Berckmans. Data-Based mechanistic modelling of young chickens zonal activity and occupation in a small ventilated chamber.(in Greek) Proceedings of the 8 th Conference of the Hellenic Society of Agricultural Engineers. Volos, Greece, September 2013.

2 αποκρίσεις των κοτόπουλων στο µικροπεριβάλλον τους είναι πολύπλοκες, χρονικά εξαρτώµενες και συγκεκριµένες για κάθε ζώο ξεχωριστά, είναι πιθανότερο να χρειάζονται τεχνικές δυναµικής µοντελοποίησης σε πραγµατικό χρόνο για την ανάπτυξη του µαθηµατικού µοντέλου της διεργασίας (Aerts et al., 2003a). Ενδιαφέρουν τρεις κατηγορίες µοντέλων: α) τα µοντέλα εδοµένων (Data-based), β) τα Μηχανιστικά µοντέλα (Mechanistic) και γ) τα Μηχανιστικά µοντέλα εδοµένων (Data-based Mechanistic, DBM). Από τη µία µεριά, η πολυπλοκότητά τους έχει θέσει τα Μηχανιστικά µοντέλα ακατάλληλα για στόχους ελέγχου, από την άλλη όµως, λόγω της υψηλής τους ακρίβειας, αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ανταλλαγή επιστηµονικών πληροφοριών και για τη µελέτη της συµπεριφοράς της διεργασίας εµµέσως (off line) και µέσω προσοµοιώσεων (Aerts et al., 2000). Τα µοντέλα δεδοµένων, δεν απαιτούν a priori υποθέσεις για το βιολογικό σύστηµα, είναι πολύ απλούστερα από τα µηχανιστικά µοντέλα και µπορούν συνεπώς να χρησιµοποιηθούν καλύτερα για Έλεγχο Προβλεπτικού Μοντέλου (MPC) ενός βιοσυστήµατος (Kristensen et al., 2006). Τέλος, στη µηχανιστική µοντελοποίηση δεδοµένων (DBM), το µοντέλο που σχηµατίζεται µετά την ανάλυση των διαθέσιµων πειραµατικών δεδοµένων µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο µόνο εάν µπορεί να έχει φυσική ερµηνεία σύµφωνα µε τη φύση του βιολογικού συστήµατος (Young, 2006). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εφαρµόσει την προσέγγιση της µηχανιστικής µοντελοποίησης δεδοµένων (DBM) για να συσχετίσει τους δείκτες δυναµικής κινητικότητας και επικάλυψης επιφανείας νεαρών κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής οι οποίοι προκύπτουν από την επεξεργασία εικόνας, ως απόκριση σε: α) µία µεταβολή (αύξηση και µείωση) της µέσης θερµοκρασίας που προκλήθηκε από βηµατική µεταβολή (αύξηση και µείωση) της ηλεκτρικής ισχύος των θερµικών στοιχείων και για σταθερή τάση του ανεµιστήρα και β) µία βηµατική αύξηση της εφαρµοζόµενης ροής αερισµού καθώς τα κοτόπουλα βίωναν θερµοκρασία αυξηµένη σε υψηλά επίπεδα (καταπόνηση λόγω ζέστης) καθώς και θερµοκρασία µειωµένη σε χαµηλά επίπεδα (καταπόνηση λόγω κρύου). Υπάρχει η πρόθεση τα µοντέλα που προκύπτουν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για Έλεγχο Προβλεπτικού Μοντέλου (MPC) της κινητικότητας νεαρών κοτόπουλων κάτω από συνθήκες θερµικής δυσφορίας χρησιµοποιώντας ως µεταβλητές ελέγχου εισόδου το ρυθµό αερισµού και την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνεται από τα θερµικά στοιχεία και ως µεταβλητές ελέγχου εξόδου τους δείκτες κινητικότητας και επικάλυψης επιφανείας των κοτόπουλων και τις µετρούµενες θερµοκρασίες. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 2.1. Πειραµατική ιάταξη Στo πλαίσιo της παρούσας εργασίας όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας έναν µικρής κλίµακας θάλαµο εξοπλισµένο µε όργανα µέτρησης που βρίσκεται στο Κέντρο Μηχανικής Αγροτικών και Βιολογικών Συστηµάτων της Leuven (LABEC) του Τµήµατος Βιοσυστηµάτων του Καθολικού Πανεπιστηµίου της Leuven (KU Leuven), στο Βέλγιο. Ο πειραµατικός θάλαµος (Εικόνα 2.1.) είχε τις ακόλουθες εσωτερικές διαστάσεις: µήκος=0.72m, πλάτος=0.62m και ύψος=0.385m. Οι πλευρές και το πάνω µέρος του θαλάµου ήταν κατασκευασµένες από διάφανο plexiglas µέσα σε πλαίσιο αλουµινίου. Επίσης διαφορετικά είδη συστηµάτων αγωγών ήταν συνδεδεµένα στην είσοδο και έξοδο του θαλάµου µε σκοπό να διευκολύνουν την είσοδο και έξοδο του αέρα µέσα σε αυτόν. Τόσο οι αισθητήρες όσο και οι ενεργοποιητές ήταν εγκατεστηµένοι στη διάταξη για την πραγµατοποίηση του ελέγχου της θερµοκρασίας µέσα στο θάλαµο. Εικόνα 2.1. Σχηµατική αναπαράσταση του θαλάµου για την παρακολούθηση της κινητικότητας των κοτόπουλων. Όσον αφορά στους ενεργοποιητές, τέσσερα ηλεκτρικά στοιχεία θέρµανσης και δύο αξονικοί ανεµιστήρες είχαν εγκατασταθεί. Όλα τα θερµαντικά στοιχεία και ο ένας αξονικός ανεµιστήρας ήταν τοποθετηµένα στην είσοδο του αέρα στο θάλαµο, ενώ ο άλλος αξονικός ανεµιστήρας ήταν τοποθετηµένος στην έξοδο του αέρα από το θάλαµο για να υποχρεώνει τον αέρα σε έξοδο. Η συνολική µέγιστη θερµαντική ισχύς ήταν 2040W, ενώ η µέγιστη ισχύς κατανάλωσης των ανεµιστήρων ήταν 15W. Τόσο ο ρυθµός θέρµανσης όσο και ο ρυθµός αερισµού µπορούσαν να ελεγχθούν τόσο χειροκίνητα µέσω κουτιών ελέγχου (FANCOM, The Netherlands) όσο και αυτόµατα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή µετά την εγκατάσταση κατάλληλου λογισµικού ή του MATLAB. Όσον αφορά στους αισθητήρες, δύο είδη είχαν συνδεθεί στο σύστηµα: 30 αισθητήρες θερµοκρασίας και ένας αισθητήρας για την ταχύτητα αέρα. Οι 30 αισθητήρες θερµοκρασίας (LM35 semiconductors) είχαν τοποθετηθεί οµοιόµορφα µέσα στο θάλαµο σε ένα 6x5 διδιάστατο πλέγµα µε τέτοιο τρόπο ώστε να αιωρούνται 0.16m κάτω από την οροφή του και µέσα στον άδειο χώρο του. Ο αισθητήρας ταχύτητας αέρα (EE70-VT3) είχε εγκατασταθεί στην έξοδο του αέρα σε τέτοια θέση ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής µέτρηση της µέγιστης ταχύτητας του αέρα.

3 Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε µία συσκευή (National Instrument) τύπου NIDAG USB Pinout στην οποία είχαν συνδεθεί τόσο οι αισθητήρες (analogue input) όσο και τα κουτιά ελέγχου για τους ενεργοποιητές (analogue output). Με τη χρήση ενός κώδικα MATLAB γινόταν µετατροπή των αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά χρησιµοποιώντας τη συσκευή ως διασύνδεση. Τέλος, µία κάµερα Sony HDR-CX560VE χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή της κινητικότητας των κοτόπουλων ως απόκριση στις µεταβολές στο ρυθµό θέρµανσης και αερισµού. Η κάµερα είχε εγκατασταθεί 0.85m πάνω από την οροφή του θαλάµου και λειτουργούσε µε συχνότητα 25 frames per second και ανάλυση 1440x1080 pixels Πειράµατα Πραγµατοποιήθηκαν δύο τύποι πειραµάτων. Στον πρώτο, στόχος ήταν να εξετασθούν οι αποκρίσεις κινητικότητας σε βηµατικές µεταβολές στη ηλεκτρική ισχύ για σταθερό ρυθµό αερισµού ( ιάγραµµα 2.1.). Στο δεύτερο, στόχος ήταν να εξετασθούν οι αποκρίσεις κινητικότητας σε βηµατικές µεταβολές στη θερµική ισχύ για διαφορετικές βηµατικές µεταβολές στο ρυθµό αερισµού ( ιάγραµµα 2.1.). Έτσι, η κινητικότητα των κοτόπουλων µπορούσε να εξετασθεί κάτω από συνθήκες θερµικής άνεσης, καταπόνησης λόγω ζέστης και καταπόνησης λόγω κρύου. Τα πειράµατα έγιναν πάνω σε διαφορετικές οµάδες 9 κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (εκτροφή: Ross 308). Οι ηλικίες που εξετάσθηκαν ήταν 4 και 5 ηµερών. Κάθε πειραµατική εκτέλεση λάµβανε χώρα µε διαφορετική οµάδα πτηνών τα οποία ήταν ελεύθερα να κινηθούν µέσα στο θάλαµο. ιάγραµµα 2.1. Οι βηµατικές µεταβολές του αναλογικού δυναµικού θέρµανσης και του αναλογικού δυναµικού του ανεµιστήρα για τις δύο πειραµατικές εκτελέσεις Μέθοδοι Ανάλυσης Επεξεργασία εικόνας Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν το σύστηµα Eyenamic που αναπτύχθηκε από τους Leroy et al. (2008). ύο παράµετροι εισήχθηκαν για τη µέτρηση της αντίδρασης των κοτόπουλων στους παράγοντες θέρµανσης και αερισµού: ο δείκτης κινητικότητας και ο δείκτης επικάλυψης επιφανείας. Ο δείκτης κινητικότητας αποτελεί µία µέτρηση του πώς οι εντάσεις των pixels διαφέρουν µεταξύ διαδοχικών λήψεων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της κινητικότητας. Ο δείκτης επικάλυψης επιφανείας αντιπροσωπεύει το ποσοστό της επιφανείας του θαλάµου που καλύπτεται από τα κοτόπουλα. Και οι δύο δείκτες ορίζονται για κάθε χρονική στιγµή και για τις ανάγκες υπολογισµού τους η επιφάνεια του θαλάµου χωρίστηκε σε 9 ίσες φανταστικές ζώνες Προσέγγιση Μηχανιστικής Μοντελοποίησης εδοµένων (DBM) Η στρατηγική της µηχανιστικής µοντελοποίησης δεδοµένων (DBM) µπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές φάσεις οι οποίες εξετάζονται από τον Young (2011). Το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα είναι ο καθορισµός των στόχων της ανάλυσης καθώς και του τύπου µαθηµατικού µοντέλου που είναι κατάλληλο για την πραγµατοποίηση των στόχων αυτών. Πρώτος στόχος ήταν ο συσχετισµός των ζωνικών και ολικών δεικτών κινητικότητας και επικάλυψης επιφανείας µε µεταβολές στη µέση ζωνική και ολική θερµοκρασία του θαλάµου που προκλήθηκαν από βηµατικές µεταβολές (αύξηση και µείωση) στην καταναλωµένη ηλεκτρική ισχύ. Κατά τη βηµατική αύξηση στην ηλεκτρική ισχύ, υπήρχε η πρόθεση τα κοτόπουλα να βιώσουν καταπόνηση λόγω ζέστης. Για κοτόπουλα 3 ηµερών, αυτό συµβαίνει όταν αισθάνονται θερµοκρασίες υψηλότερες των 36 C (Cangar, 2011). Κατά τη βηµατική µείωση στην ηλεκτρική ισχύ, υπήρχε η πρόθεση να βιώσουν καταπόνηση λόγω κρύου. Για κοτόπουλα 3 ηµερών, αυτό συµβαίνει όταν αισθάνονται θερµοκρασίες χαµηλότερες των 33 C (Cangar, 2011). εύτερος στόχος ήταν ο συσχετισµός των ζωνικών και ολικών δεικτών κινητικότητας και επικάλυψης επιφανείας µε µία βηµατική αύξηση του ρυθµού αερισµού τόσο όταν τα κοτόπουλα βίωναν κατάσταση καταπόνησης λόγω ζέστης όσο και κατάσταση καταπόνησης λόγω κρύου. Τα δείγµατα εικόνας και δεδοµένων καταγράφονταν κάθε δευτερόλεπτο ή σε διακριτές χρονικές στιγµές υποδηλώνοντας ότι µία ιδανική κατηγορία µαθηµατικών µοντέλων για την περιγραφή της συµπεριφοράς του συστήµατος είναι τα µοντέλα Συναρτήσεων Μεταφοράς ιακριτού Χρόνου (Discrete- Time Transfer Function). Τα µοντέλα αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για αυτή την προσέγγιση µοντελοποίησης καθώς και για τον Έλεγχο Προβλεπτικού Μοντέλου (MPC) ενός συστήµατος (Pedregal et al., 2007). Για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ο τύπος µοντέλων µίας εισόδου, µίας εξόδου (SISO).

4 Η µοντελοποίηση πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες συναρτήσεις του CAPTAIN Toolbox (Pedregal et al., 2007) σε περιβάλλον εργασίας MATLAB. Για τον 1 ο στόχο, η µεταβολή της µέσης θερµοκρασίας (ζωνικής και ολικής) τέθηκε ως µεταβλητή εισόδου, ενώ σαν µεταβλητές εξόδου τέθηκαν ο αθροιστικός δείκτης κινητικότητας και επικάλυψης επιφανείας. Για την εκπλήρωση του 2 ου στόχου, η βηµατική αύξηση του ρυθµού αερισµού τέθηκε ως µεταβλητή εισόδου, ενώ ξανατέθηκαν ως µεταβλητές εξόδου ο αθροιστικός δείκτης κινητικότητας και επικάλυψης επιφανείας. ύο στατιστικά κριτήρια χρησιµοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των κατάλληλων µοντέλων, ο Συντελεστής Προσδιορισµού RT 2 και το Κριτήριο Ταυτοποίησης του Young (YIC). Επιπλέον, για την εγκυρότητα των µοντέλων χρησιµοποιήθηκαν τα διαγράµµατα των εκτιµώµενων υπολοίπων των µοντέλων σε συνάρτηση του χρόνου. Περισσότερες πληροφορίες για την εκτίµηση των παραµέτρων των µοντέλων αυτών, τα κριτήρια ταυτοποίησής τους, καθώς και για την εγκυρότητά τους είναι διαθέσιµες στό βιβλίο του Young (2011). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η µεταβλητή αθροιστικός δείκτης κινητικότητας cumsum(ai(k)) (και ο αντίστοιχος δείκτης για την επικάλυψη επιφάνειας, cumsum(oi(k)) λόγω του ορισµού της αντιπροσωπεύει τη χρονική εξέλιξη του δείκτη κινητικότητας και η χρήση της σαν µεταβλητή εξόδου είναι ισοδύναµη µε τη χρήση του δείκτη κινητικότητας Βηµατική αύξηση και µείωση στην ηλεκτρική ισχύ Για την χρονική περίοδο βηµατικής αύξησης της ηλεκτρικής ισχύος που εξετάστηκε, παρατηρήθηκε ότι τα πτηνά κινούνται µόνο στις φανταστικές ζώνες κοντά στην πηγή θερµότητας. Παρόλα αυτά, η κινητικότητά τους ήταν χαµηλή. Το προσαρµοσµένο µοντέλο για µία από αυτές τις ζώνες και τα υπόλοιπα του µοντέλου αυτής, δίνονται στο ιάγραµµα 3.1. ιάγραµµα 3.1. Ο µετρούµενος και ο µοντελοποιηµένος αθροιστικός δείκτης κινητικότητας και το αντίστοιχο διάγραµµα υπολοίπων για µία από τις ζώνες κοντά στην πηγή θερµότητας. Παρότι η προσαρµογή του µοντέλου είναι ικανοποιητική (RT 2 =89.43%), το µοντέλο δεν είναι έγκυρο εφόσον τα υπόλοιπα δε φαίνονται να κατανέµονται κανονικά γύρω από το µηδέν. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τις άλλες δύο ζώνες, όπως και στην περίπτωση του αθροιστικού δείκτη επικάλυψης επιφανείας cumsum(oi(k)). Το γεγονός ότι τα µοντέλα αυτά δεν είναι έγκυρα µπορεί να αποδοθεί στην πολύ µικρή χρονική περίοδο για την οποία έγινε η µοντελοποίηση, µέσα στην οποία τα κοτόπουλα δεν µπορούν αποκριθούν ξεκάθαρα στην αύξηση της θερµοκρασίας. Αυτό πιθανώς συµβαίνει λόγω της χαµηλής θερµορυθµιστικής τους δυνατότητας που οφείλεται στο µικρό της ηλικίας τους (Cangar, 2011). Έτσι, πιθανώς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο έκθεσης σε συνθήκες καταπόνησης λόγω ζέστης για να ανταποκριθούν. Για τη χρονική περίοδο βηµατικής µείωσης της ηλεκτρικής ισχύος, παρατηρήθηκε ότι στις ζώνες κοντά στην πηγή θερµότητας υπήρχε αυξητική τάση της κινητικότητας των κοτόπουλων για τα πρώτα 4-5 λεπτά µετά την εφαρµογή της µεταβολής και τάση µείωσης από εκεί και µετά. Επιπλέον, όλες οι ζώνες ήταν οµοιόµορφα καλυµµένες αλλά κοντά στο τέλος της περιόδου µοντελοποίησης παρατηρήθηκε συγκέντρωση των κοτόπουλων στις ζώνες κοντύτερα στην εισροή αέρα, συµπεριφορά που αναµενόταν. Σχεδόν όλα τα µοντέλα έδειξαν δυναµική απόκριση 1 ης τάξης (αλλά διαφορετικές δοµές µοντέλων) τόσο για τον αθροιστικό δείκτη κινητικότητας όσο και για αυτόν της επικάλυψης επιφανείας και σχεδόν όλα βρέθηκαν έγκυρα. Το έγκυρο µοντέλο που αντιστοιχεί στον ολικό αθροιστικό δείκτη κινητικότητας µπορεί να γραφεί ως εξής (Rτ 2 = 0.983): y( k) = a1 y( k 1) + b3 u( k 3) + b4 u( k 4) (3.1.) Στην εξίσωση (3.1.), y(k) είναι η µεταβλητή εξόδου του συστήµατος (ολικός αθροιστικός δείκτης κινητικότητας) και u(k) η µεταβλητή εισόδου του συστήµατος (µέση θερµοκρασία θαλάµου). Η τιµή της παραµέτρου a1 αντιπροσωπεύει την επίδραση της κινητικότητας των κοτόπουλων, την προηγούµενη χρονική στιγµή, στην επιθυµία τους να µεταβάλουν τη κινητικότητά τους µέσα στο θάλαµο, την τρέχουσα χρονική στιγµή. Η τιµή της παραµέτρου b3 αντιπροσωπεύει την επίδραση της µέσης θερµοκρασίας θαλάµου, 3 χρονικές στιγµές νωρίτερα, στην επιθυµία τους να µεταβάλουν τη κινητικότητά τους στο θάλαµο, την τρέχουσα χρονική στιγµή. Όµοια εξήγηση µπορεί να δοθεί και για την τιµή της παραµέτρου b Βηµατική αύξηση του ρυθµού αερισµού Κάτω από συνθήκες καταπόνησης λόγω ζέστης, µετά την εφαρµογή της βηµατικής αύξησης, δε φάνηκε να µεταβάλλεται η κινητικότητά τους σε καµία από τις ζώνες. Ήταν λοιπόν λογικό το γεγονός ότι κανένα από τα µοντέλα συσχέτισης τόσο του αθροιστικού δείκτη κινητικότητας όσο και αυτού της επικάλυψης επιφανείας µε την βηµατική αύξηση του ρυθµού αερισµού, δεν ήταν έγκυρο. Ξανά η µικρή περίοδος έκθεσης στο συνδυασµό αυξηµένου ρυθµού αερισµού και υψηλής θερµοκρασίας µπορεί να θεωρηθεί ως µία

5 σηµαντική αιτία για την µη-εγκυρότητα των µοντέλων ( ιάγραµµα 3.2). Κάτω από συνθήκες καταπόνησης λόγω κρύου, τα περισσότερα µοντέλα που συσχετίζουν τον αθροιστικό δείκτη κινητικότητας µε τη βηµατική αύξηση του ρυθµού αερισµού είναι συναρτήσεις µεταφοράς 1 ης τάξης, µε υψηλούς Rτ 2 και έγκυρα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ολικού αθροιστικού δείκτη κινητικότητας (Rτ 2 = 0.960). Παρόλα αυτά η βηµατική αύξηση του ρυθµού αερισµού δε φάνηκε να επιρρεάζει το δείκτη επικάλυψης επιφανείας (µη-έγκυρα µοντέλα), αλλά υπήρχε η τάση τα πτηνά να κινούνται για να έρθουν όσο το δυνατόν πιο κοντά, πιθανόν για να ελαττώσουν όσο το δυνατό περισσότερο την επιφάνεια του σώµατός τους σε επαφή µε τον αέρα. Στην πράξη, έγινε ένα πρώτο βήµα πρόβλεψης της κινητικότητας από την ηλεκτρική ισχύ θέρµανσης και το ρυθµό αερισµού, ξεχωριστά, κάτω από συνθήκες καταπόνησης λόγω κρύου και για τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες. Σε πραγµατικές συνθήκες παραγωγής, είναι απαραίτητη η συνεχής και ταυτόχρονη µέτρηση σε πραγµατικό χρόνο και µε αξιόπιστους αισθητήρες όλων των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η κινητικότητα όπως και η συνεχής αναπροσαρµογή των µοντέλων πρόβλεψης, σύµφωνα µε τις ανάγκες της διεργασίας που έχει ως κέντρο κάθε ζώο ξεχωριστά. ιάγραµµα 3.2. Η χρονική εξέλιξη της µέσης θερµοκρασίας θαλάµου (Tavg,c) και του ολικού δείκτη κινητικότητας (ai,c) σε σχέση µε τις βηµατικές µεταβολές της ηλεκτρικής ισχύος και του ρυθµού αερισµού. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για τις περιόδους µοντελοποίησης κάτω από συνθήκες καταπόνησης λόγω ζέστης βρέθηκαν µοντέλα µη-έγκυρα, τόσο για την ηλεκτρική ισχύ όσο και για ρυθµό αερισµού ως µεταβλητές εισόδου. Αυτό αποδόθηκε στη µικρή χρονική περίοδο έκθεσης και στη χαµηλή θερµορυθµιστική ικανότητα των κοτόπουλων τόσο µικρής ηλικίας. Για τις περιόδους µοντελοποίησης κάτω από συνθήκες καταπόνησης λόγω κρύου βρέθηκαν 1 ης τάξης συναρτήσεις µεταφοράς συσχέτισης του ολικού αθροιστικού δείκτη κινητικότητας τόσο µε την ηλεκτρική ισχύ όσο και µε τη ρυθµό αερισµού ως µεταβλητές εισόδου. Τα µοντέλα αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς Ελέγχου Προβλεπτικού Μοντέλου της κινητικότητας µέσα στον µικρό αυτό θάλαµο, λόγω του ότι είναι απλά και έχουν φυσική ερµηνεία. Παρόλα αυτά, πρόσθετα πειράµατα στα οποία τα κοτόπουλα θα εκτίθενται σε µεγαλύτερες χρονικές περιόδους καταπόνησης λόγω ζέστης είναι απαραίτητα για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Η προσαρµογή των πειραµάτων σε πραγµατικές συνθήκες παραγωγής και η ενδεχόµενη προσθήκη επιπλέον παραµέτρων (π.χ. σχετική υγρασία, πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου), θα µπορούσε να οδηγήσει σε µοντέλα πρόβλεψης βάσει των οποίων η καταγραφή της κινητικότητας και της επικάλυψης επιφανείας θα κινητοποιεί αυτόµατο σύστηµα ρύθµισης των παραµέτρων αυτών µε στόχο τη συνεχή θερµική άνεση των πτηνών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aerts, J.M., Berckmans, D., Saevels, P., Decuypere, E., Buyse, J., Modelling the static and dynamic responses of total heat production of broiler chickens to step changes in air temperature and light intensity. British Poultry Science 41, Aerts, J.M., Van Buggenhout, S., Vranken, E., Lippens, M., Buyse, J., Decuypere, E., Berckmans, D., 2003a. Active control of the growth trajectory of broiler chickens based on online animal responses. Poultry Science 82, Aerts, J.M., Wathes, C.M., Berckmans, D., 2003b. Dynamic data-based modelling of heat production and growth of broiler chickens: Development of an integrated management system. Biosystems engineering 84, Bizeray, D., Estevez, I., Leterrier, C., Faure, J.M., Influence of increased environmental complexity on leg condition, performance, and level of fearfulness in broilers. Poultry Science 81, Cangar, Ö., Monitoring and control applications in determination of health and welfare related behavioural aspects of livestock. Department of Biosystems. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, p Kristensen, H.H., Aerts, J.M., Leroy, T., Wathes, C.M., Berckmans, D., Modelling the dynamic activity of broiler chickens in response to step-wise changes in light intensity. Appl Anim Behav Sci 101, Leroy, T., Borgonovo, F., Costa, A., Aerts, J.M., Guarino, M., Berckmans, D., Real-time measurement of pig activity in practical conditions. Livestock Environment VIII : ASABE 8. International Symposium. ASABE, pp Pedregal, D.J., Taylor, C.J., Young, P.C., System Identification, Time Series Analysis and Forecasting. The Captain Toolbox. Lancaster University, Lancaster, United Kingdom. Prayitno, D.S., Phillips, C.J.C., Stokes, D.K., The effects of color and intensity of light on behavior and leg disorders in broiler chickens. Poultry Science 76, Young, P.C., The data-based mechanistic approach to the modelling, forecasting and control of environmental systems. Annual Reviews in Control 30, Young, P.C., Recursive Estimation and Time-Series Analysis. An Introduction for the Student and Practitioner. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ UTBS AIR HANDLING UNITS Η σειρά UTBS είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης. Προφίλ αλουμινίου Πλαστικές γωνίες Κάσωμα τύπου sandwich

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού

Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού νέο ιάγραµµα Ροής εδοµένων (DFD) Συστήµατος Συσκευασίας Φακέλων Τσαγιού ΖΥΓΑΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ζύγισε φάκελο Καταµέτρηση 1 λάθος Επιδιωκόµενο Χρησιµοποιείται για να δείξει ένα άτοµο, µια µηχανή ή ένα άλλο Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Σεπτέμβριος 2014

Καβάλα, Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

To SIMULINK του Matlab

To SIMULINK του Matlab ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Χ. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ Τ.Θ. 472 54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάθημα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ WWW.ERGON.COM.GR ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μodus Ευ Ζην: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ κρύβεται;

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης. Advanced Applications

Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης. Advanced Applications Advanced Applications Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης από την Advanced Applications Ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης και κατανομής δαπανών... Η βασική σκέψη είναι: η μέτρηση να είναι ακριβής... η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... μέσω προϊόντων ελέγχου πιστoποιημένων από τον eu.bac Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Τα οικιστικά αστικά και επαγγελματικά κτίρια είναι υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ»

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294910 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης στα ξενοδοχεία της Robinson Club στην Ελλάδα.

Παρακολούθηση συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης στα ξενοδοχεία της Robinson Club στην Ελλάδα. Παρακολούθηση συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης στα ξενοδοχεία της Robinson Club στην Ελλάδα. Παρακάτω θα σας παρουσιάσω εν συντοµία µέρος των ενεργειών που εφαρµόζονται στην ROBINSON µε σκοπό την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα