ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, Αριθμ. Πρωτ.: 5533

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: /28503 Fax.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σπάρτη, Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5533/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, μεταλλικών στεγάστρων για την υπαίθρια γλυπτοθήκη και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στοιχείων» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» Προϋπολογισμός: ,74 (χωρίς Φ.Π.Α.) ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία ιενέργειας ιαγωνισμού: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων » (ΜΙS ) ΣΠΑΡΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο έργου διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής ικαίωμα συμμετοχής Λοιποί λόγοι αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων ΑΡΘΡΟ 6 Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών ΑΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών ΑΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 9- Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11 ιαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) ΑΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 13 Απόφαση κατακύρωσης Υπογραφή σύμβασης ΑΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων ΑΡΘΡΟ 15 ιάρκεια σύμβασης ΑΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής ΑΡΘΡΟ 17- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 18 Εκχώρηση Υποκατάσταση ΑΡΘΡΟ 19 Ακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 20 Γλώσσα διενέργειας διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα νομοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Αίτησης - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχέδιο σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 2

3 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με: A. Τις διατάξεις: 1. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Του Π.. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Του Π.. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/2015) «ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 4. Του Π.. 104/2014 (ΦΕΚ171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α / ) «Τροποποιήσεις Προεδρικών ιαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων» 5. Της υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα ημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 3114/Β/ Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3) 7. Του Π.. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/ ) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα 8. Του Ν. 1958/ άρθρο 81 ( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Τρόπος εκτέλεσης αρχ/κών έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/84, 716/77, του Π.. 609/85, κλπ. που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων 9. Του Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα 10. Της παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999 ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» 11. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας» 12. Tου Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α / ) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 13. Tου Ν.3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 3

4 14. Της Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 15. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωμάτων, ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» 16. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 17. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 18. Του Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 19. Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» 20. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Περί ημοσιονομικής ιαχείρισης και Ευθύνης» 21. Του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 22. Της υπ' αριθ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 23. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο πρόγραμμα ιαύγεια και άλλες διατάξεις Β. Την αρ. πρωτ. 1092/ Απόφαση Ένταξης (Α Α: 4ΑΘΛΟΡ1Φ-ΠΤ) της Πράξης «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό τη Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων » Γ. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./Γ..Α.Π.Κ./ΑΡΧ/Β1/Φ30 46/53560/1670/ Υπουργική Απόφαση (Α Α: 4Α3ΗΓ-Π5) για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό τη Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την τέως 5η Ε.Β.Α.. Την υπ αρ. πρωτ. 3827/ (ορθή επανάληψη Α Α: ΒΛΛΟ7Λ1-737) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση της Πράξης «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης». Ε. Την υπ αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ..Α.Π.Κ./ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/247922/134566/ 8964/3866/ Υπουργική Απόφαση (Α Α: ΒΛΓΚΓ-25Λ) με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προστασία, 4

5 προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό τη Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την τέως 5η Ε.Β.Α. ΣΤ. Τη με αρ. πρωτ. 4911/ απόφαση (Α Α: 6ΨΙΗ7Λ1-ΨΛ4) του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση της πράξης. Ζ. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/244762/143680/ 8698/3006/ Υ.Α. (Α Α: 7 5ΨΓ-ΗΡΝ) με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών της πράξης απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 5η Ε.Β.Α. Η. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/44120/26107/1498/555 / Υ.Α. σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου. Θ. Τη με αρ. πρωτ. 6205/ απόφαση (Α Α: ΩΒΓΧ7Λ1-Τ2Β) του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η 3 η τροποποίηση της πράξης. Ι. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/337714/192890/ 11794/530/ (Α Α:Ω8 Ε465ΦΘ3-ΩΚΦ) Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 3 η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών της πράξης απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑΛΑΚ. ΙΑ. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό τη Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης» (Κωδ. Πράξης 2011ΣΕ ) ΙΒ. Την υπ' αρ. πρωτ. 1965/ (Α Α: Ω6Υ8Γ-ΙΙ5) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για προμήθειες υλικών και εκτέλεση εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας για το έτος 2015 ΙΓ. Το υπ αρ. πρωτ. 5464/ αίτημα των επιβλεπουσών του έργου Κ. Ντουβή, Α. Μέξια και Μ. Φλώρου, με συνημμένη τεχνική έκθεση των αρχιτεκτόνων μηχανικών Κ. Ντουβή και Ε. Μαρούλη και της πολιτικού μηχανικού κας Κ. Βελίκα. Ι. Την υπ' αρ. πρωτ. 5464// (Α Α: ΨΨΥΜ465ΦΘ3-Β0Ν) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, μεταλλικών στεγάστρων για την υπαίθρια γλυπτοθήκη και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στοιχείων» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό τη Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης». 5

6 ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο έργου διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, μεταλλικών στεγάστρων για την υπαίθρια γλυπτοθήκη και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στοιχείων» για τις ανάγκες του έργου: «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης» όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των ,74 (χωρίς Φ.Π.Α.) ή ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης» με κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ της ΣΑΕ0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων ». ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή διακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ιεύθυνση: Αγησιλάου 59 Τοποθεσία / Πόλη: Σπάρτη Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: / Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του διαγωνισμού, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα στη Σπάρτη και στο Γραφείο της ΕΦ.Α.ΛΑΚ., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 15:00. Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα ιακήρυξη. Υπεύθυνες για τον διαγωνισμό και για τυχόν διευκρινήσεις είναι οι κ.κ. Κωνσταντίνα Ντουβή και Ευαγγελία Μαρούλη, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων-μηχανικών. 6

7 ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής - ικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης του ιαγωνισμού σε αυτές και πριν την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούνται να συντάξουν συμβολαιογραφικό κοινοπρακτικό. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς ημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.. για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 24 η Αυγούστου 2015, ημέρα ευτέρα και ώρα Ελλάδος 15: Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας δηλ. Αγησιλάου 59, στη Σπάρτη, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μέχρι 4 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 7

8 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Αγησιλάου 59, Σπάρτη Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία διαγωνιζόμενου, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Αριθμ. ιακήρυξης : 5533/ «Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, μεταλλικών στεγάστρων για την υπαίθρια γλυπτοθήκη και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στοιχείων» για τις ανάγκες του έργου: «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης» Ημερομηνία ιενέργειας ιαγωνισμού: και ώρα 11:00 π.μ. Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. 3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ (Παράρτημα Γ), η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται: 1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας. 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης. 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας διακήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά συμμετοχής 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α. 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα). 8

9 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 (συν. υπόδειγμα). 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (συν. υπόδειγμα), στην οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν τα προς προμήθεια είδη καθώς και τoν τόπο εγκατάστασής της. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, θα πρέπει να δηλωθεί η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα προϊόντα και ο τόπος εγκατάστασής της. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, στην περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (παρ.2 και 3 του άρθρου 18 του Π.. 118/2007). Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινή απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών της προσφοράς και οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών,. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 3. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 4. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησής του, το κόστος τυχόν προσαρμογών, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς και 9

10 κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 5. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 6. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 9. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα απορριφθούν. ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφορά με την χαμηλότερη τιμή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήθηκε με την αρ. πρωτ. 1965/ απόφαση της ΕΦ.Α.ΛΑΚ. (Α Α: Ω6Υ8Γ-ΙΙ5) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και άρθρο 38 του Π.. 118/2007 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/ Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς Σε δημόσια συνεδρίαση, στις και ώρα 11:00 π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω 10

11 πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί εάν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία. 3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών - Ανάδειξη μειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών Πράξεων. εσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% του διάμεσου (median) των αποδεκτών οικονομικών προσφορών απορρίπτεται. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά 11

12 με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορριφθεί. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. ΆΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία κατακύρωσης Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου. Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Εάν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. ΆΡΘΡΟ 13 - Απόφαση Κατακύρωσης Σύναψη σύμβασης Μετά το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 14 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος επιπλέον πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας. ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. ΆΡΘΡΟ 15 ιάρκεια σύμβασης Η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών θα 12

13 ολοκληρωθεί από την υπογραφή της σύμβασης έως Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, έως και την εγκεκριμένη ημερομηνία λήξης του εφόσον δοθεί παράταση. ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, έως τρείς (3) δόσεις, μετά την κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών σε κάθε ένα από τα τρία οικόπεδα που περιλαμβάνονται στο έργο (οικόπεδο όπου ο βυζαντινός ναός στο Ο.Τ. 127, οικόπεδο όπου οι λουτρικές εγκαταστάσεις επίσης στο Ο.Τ. 127 και οικόπεδο όπου ο τρίκογχος ναός στο Ο.Τ. 126) και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει σε συνάρτηση και με την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών - ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Επισημαίνεται ότι σε κάθε τμηματική παράδοση, τα προς προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ασυμφωνία των υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, έχει το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο με δαπάνες του προμηθευτή. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.). Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο και ελτίο Αποστολής επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης». ΆΡΘΡΟ 17 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού ίσου με το 1% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει τουλάχιστον 2 μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 18 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσης, καθώς 13

14 επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 19 - Ακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 1. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 20 - Γλώσσα ιενέργειας διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα νομοθεσία 1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 3. Η παρούσα διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Η Προϊσταμένη της Εφορείας κ.α.α ΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕ Αρχαιολόγων 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, μεταλλικών στεγάστρων για την υπαίθρια γλυπτοθήκη και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στοιχείων, στο πλαίσιο του έργου «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για τις ανάγκες του έργου «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και σύνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης», το οποίο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α.ΛΑΚ. σύμφωνα με την αρ. πρωτ ΥΠΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/337714/192890/11794/530/ Υ.Α. (3η τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30-46/53560/1670/ Υ.Α.) απαιτείται η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, μεταλλικών στεγάστρων για την υπαίθρια γλυπτοθήκη και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στοιχείων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής πεζογέφυρας, μεταλλικών στεγάστρων για την υπαίθρια γλυπτοθήκη και λοιπών μεταλλικών κατασκευών στοιχείων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/44120/26107/1498/555/ Y.Α. μελέτη εφαρμογής του έργου. Τα ανωτέρω θα κατασκευαστούν, σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ιακήρυξης. 1. Μεταλλική πεζογέφυρα, βυζαντινός ναός, Ο.Τ. 127 Η πεζογέφυρα τοποθετείται στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου του βυζαντινού ναού, στο όριο με τις όμορες προς δυσμάς και βορρά ιδιοκτησίες. 1α. Ο φορέας της πεζογέφυρας είναι μεταλλικός, αποτελούμενος από τρία πλαίσια κατασκευασμένα από κύριες μεταλλικές δοκούς HEB 160, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με ενδιάμεσους αρμούς διαστολής, όπως φαίνονται στα σχέδια. Σε κάθε πλαίσιο τοποθετούνται παράλληλα ανά 1m. δευτερεύουσες δοκοί διατομής ΗΕΒ 100, οι οποίες συνδέονται με τις κύριες συγκολούμενες με λάμες 12mm πάνω στις πρώτες. 1β. Η τελική επιφάνεια βάδισης διαμορφώνεται από ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες (gratings) με λεία βρογχίδα 30/3, 34x38mm (τύπου ASCO, ORSOGRIL κ.λ.π.), διαστάσεων περίπου 1x1m, καλύπτοντας επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 35,00m 2. Σημειώνεται ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της στατικής μελέτης, οι διαστάσεις της βρογχίδας θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν σε συνεννόηση με την επίβλεψη. To πρώτο τμήμα (πλαίσιο) της γέφυρας είναι ράμπα με διαστάσεις περίπου 1,30 m x 13,00 m. Το δεύτερο τμήμα (πλαίσιο) είναι οριζόντιο με διαστάσεις περίπου 1,30 mχ8,60,00m. και το τρίτο τμήμα (πλαίσιο) έχει σχήμα τραπεζίου εμβαδού 6m 2 περίπου και αποτελεί πλάτωμα ικανό για αναστροφή αμαξιδίου ΑΜΕΑ, αλλά και χώρο συγκέντρωσης μιας μικρής ομάδας επισκεπτών. Τα τρία αυτά τμήματα όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ανεξάρτητα και ανάμεσα τους υπάρχει αρμός διαστολής. Στο πέρας της γέφυρας τοποθετείται μικρή σκάλα για βοηθητική χρήση από στρατζαριστή γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 6mm (τύπου κριθαράκι), στηριζόμενη σε 2 πλαϊνούς βαθμιδοφόρους. 1γ. Στο ανατολικό όριο της πεζογέφυρας, προς τον ναό, τοποθετείται προστατευτικό κιγκλίδωμα που αποτελείται από κατακόρυφες λάμες 50x10mm σε αποστάσεις ανά 1m. Οι 15

16 λάμες διαθέτουν οπές για την διέλευση ανοξείδωτου συρματόσχοινου, ενώ στο άνω τμήμα τους διαθέτουν οπές για την τοποθέτηση διατομής TΑΦ 50x50 που θα τις συνδέσει και θα λειτουργεί ως χειρολισθήρας. Σε χαμηλότερο ύψος (για παιδιά και ΑΜΕΑ) τοποθετείται επίσης χειρολισθήρας από σωλήνα Φ30. Το κιγκλίδωμα συνδέεται με τον κύριο φορέα της γέφυρας (ΗΕΒ 160) με γωνιακά, όπως φαίνεται στα σχέδια. Προς Βορρά και Νότο η γέφυρα εδράζεται σε τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ ενδιάμεσα σε θέσεις που υποδεικνύονται στα σχέδια τοποθετούνται στηρίξεις. Κάθε στήριξη διαμορφώνεται από μία οριζόντια δοκό διατομής ΗΕΒ120 με δυο αντηρίδες της ιδίας διατομής όπου απαιτείται και μεταλλικό κατακόρυφο υποστύλωμα διατομής επίσης ΗΕΒ 120. Η κατασκευή πακτώνεται στο απαιτούμενο κάθε φορά βάθος μέσα σε θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα με διπλές πλάκες έδρασης (οι κατασκευές από σκυρόδεμα δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης). Οι ακριβείς θέσεις των υποστυλωμάτων των ενδιαμέσων στηρίξεων ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη αρχαιοτήτων κατά την εκσκαφή. Στα παρακάτω σχέδια φαίνεται λεπτομέρεια των συνδέσεων της πεζογέφυρας που αναφέρθηκαν παραπάνω. 16

17 2. Κατασκευή ύψους 1,70μ., βυζαντινός ναός, Ο.Τ. 127, στο όριο με τις όμορες ιδιοκτησίες Στα όρια με τις όμορες προς υσμάς και Βορρά ιδιοκτησίες προβλέπονται μεταλλικά πετάσματα από διάτρητη λαμαρίνα και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων ύψους 17

18 περίπου 1,50m. Τα πετάσματα στηρίζονται σε μεταλλικά υποστυλώματα διατομής ΗΕΑ 100 ύψους 1,70 από το δάπεδο (τελική επιφάνεια βάδισης). Η κατασκευή στη δυτική πλευρά συνδέεται με τον φορέα της πεζογέφυρας με κοχλιωτή σύνδεση και συγκόλληση και στο βόρειο όριο του οικοπέδου η κατασκευή πακτώνεται σε θεμέλιο από οπλισμένο σκυρόδεμα και τμήμα της βρίσκεται εντός του λιθόκτιστου τοιχίου της περίφραξης. Από τα παραπάνω υποστυλώματα αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η κατασκευή οκτώ (8) σε σύνολο 15, όπως και η κατασκευή όλων των πετασμάτων ανάμεσά τους (13 με λαμαρίνα και 2 με ράβδους Φ14). 3. Προστατευτικό κιγκλίδωμα στη διαδρομή περιήγησης στο Ο.Τ.127 και κλίμακα Στο βόρειο τμήμα του Ο.Τ.127, περιμετρικά του διαδρόμου από σταθεροποιημένο χώμα, προτείνεται: 3α. τοποθέτηση κιγκλιδώματος ελαφρού τύπου ανά περίπου 1m με συρματόσχοινο, καθώς και 3β. μικρή βοηθητική κλίμακα στο ΒΑ όριο του διαδρόμου με μεταλλικούς βαθμιδοφόρους που φέρουν στρατζαριστή γαλβανιζέ λαμαρίνα. 4. Μεταλλικός διάδρομος μικρού ανοίγματος για την κάλυψη εδαφικής ασυνέχειας λόγω υποκείμενων αρχαιοτήτων στο Ο.Τ.127 (λουτρό), με δάπεδο από ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες. Στο Ο.Τ.127 για την κάλυψη εδαφικής ασυνέχειας που προέκυψε λόγω υποκείμενων αρχαιοτήτων στον χώρο του ρωμαϊκού βαλανείου προτείνεται η κατασκευή μικρού μεταλλικού διαδρόμου. 4α. Ο φορέας του διαδρόμου θα είναι μεταλλικός αποτελούμενος από μεταλλικές δοκούς HEB 100. Ανά 1m περίπου τοποθετούνται παράλληλα δευτερεύουσες δοκοί διατομής IPE 80, οι οποίες συνδέονται με τις κύριες συγκολλούμενες με λάμες 12mm πάνω στις πρώτες. 4β.Η τελική επιφάνεια βάδισης διαμορφώνεται από ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες με λεία βρογχίδα 30/3, 34x38mm (τύπου ASCO, ORSOGRIL κ.λ.π.) διαστάσεων περίπου 1x1m καλύπτοντας επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 3,14m 2. Σημειώνεται ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της στατικής μελέτης, οι διαστάσεις της βρογχίδας θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 5. Βατό δάπεδο θέασης του ψηφιδωτού στο Ο.Τ.127 (λουτρό) με κιγκλίδωμα και προμήθεια και εγκατάσταση δυο στεγάστρων για την προστασία των ψηφιδωτών δαπέδων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών (Ο.Τ. 126, τρίκογχος ναός, Ο.Τ. 127, λουτρό) 5α. Στο Ο.Τ 127 ειδικά προβλέπεται να κατασκευαστεί βατό δάπεδο θέασης του ψηφιδωτού. Αυτό κατασκευάζεται από πλαίσιο διατομών ΗΕΒ 100 και ΙPE100 με επικάλυψη λαμαρίνας και προστατευτικό κιγκλίδωμα, όπως φαίνεται στα σχέδια. 5β-γ. Προβλέπονται δυο μεταλλικές κατασκευές (στέγαστρα) που καλύπτονται από γυαλί και στηρίζονται σε μεταλλικά υποστυλώματα με θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλέπε σχέδια). Οι διαστάσεις των διατομών των στεγάστρων καθώς και ο αριθμός και η θέση των 18

19 υποστυλωμάτων τους οριστικοποιήθηκαν με βάση την εκπονηθείσα στατική μελέτη και την προσαρμογή τους στις αρχαιότητες (ψηφιδωτά δάπεδα) που θα στεγάσουν. Καθορίστηκαν επίσης τα ύψη αυτών από τα ψηφιδωτά και επιλέχθηκε να έχουν ανοιγόμενα τμήματα, ώστε να είναι δυνατή η περιοδική επέμβαση και συντήρηση των ψηφιδωτών από συντηρητές της Υπηρεσίας. Τέλος, τα στέγαστρα σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε να διευκολύνεται η συναρμολόγηση και η πιθανή μελλοντική αποσυναρμολόγησή τους. Τα στέγαστρα εδράζονται με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζονται καλύτερα στο ανάγλυφο της ανασκαφής και η θεμελίωση των κατακόρυφων στοιχείων τους θα γίνει με πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία δεν θα είναι ορατά. Τα σημεία θεμελίωσης θα βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τα αρχαία κατάλοιπα και προβλέπεται η παρεμβολή γεωυφάσματος ανάμεσα στα υλικά επίχωσης και την ανασκαφή. Στα θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα εδράζονται μεταλλικά υποστυλώματα που θα είναι κυκλικής διατομής διαμέτρου Φ 38. Στο κάτω άκρο των υποστυλωμάτων θα ηλεκτροσυγκολληθούν μεταλλικά ελάσματα με κατάλληλες οπές για να υποδεχθούν τα (πακτωμένα εντός των πέδιλων) αγκύρια ούτως ώστε η σύνδεση να είναι αναστρέψιμη. Τα υποστυλώματα συνδέονται με περιμετρικό μεταλλικό πλαίσιο διατομής IPE 80 και ενδιάμεσα μεταλλικά στοιχεία διατομής UPN80 όπως φαίνεται στα σχέδια. Η παραπάνω κατασκευή εσωτερικά θα φέρει πλαίσιο για υαλοπίνακες αποτελούμενο από ανισοσκελείς γωνίες και ΤΑΦ διατομής 30x4mm. Η συναρμολόγηση των στοιχείων της κατασκευής θα γίνει επί τόπου με ηλεκτροσυγκόλληση εφόσον προηγηθεί κατασκευή κατάλληλης επιφάνειας εργασίας για την προστασία των υφιστάμενων αρχαιοτήτων. Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετηθούν ανακλαστικοί, διαστρωματωμένοι (laminated) υαλοπίνακες πάχους έως 12χιλ με λεία επιφάνεια και ανακλαστικότητα έως 1,8%, ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί και να μην υπάρχουν ανεπιθύμητες αντανακλάσεις του ήλιου. Η στερέωση των υαλοπινάκων επί του μεταλλικού πλαισίου θα επιτευχθεί με μεταλλικά πηχάκια, ενώ θα γίνει σφράγιση των αρμών με ειδική σιλικόνη εικοσαετούς εγγύησης που θα εξασφαλίζει τη στεγανότητα των χώρων κάτω από τα στέγαστρα. Προκειμένω να ανοίγουν τμήματα του στεγάστρου ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση των ψηφιδωτών, τα τμήματα με ανάκλιση θα έχουν δικό τους σκελετό που θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο καθώς και λαβή ανάκλισης. Για την απομάκρυνση του νερού της βροχής τα στέγαστρα θα έχουν μικρή κλίση 1,5% που θα οδηγεί το νερό προς τα παρακείμενα φρεάτια. Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον προμηθευτή που θα τοποθετήσει τους υαλοπίνακες στα στέγαστρα για την προστασία των ψηφιδωτών δαπέδων, οπότε πιθανόν να προκύψουν μικροτροποποιήσεις σε συνεννόηση και με την επίβλεψη. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προδιαγραφές του κρυστάλλου και τυχόν παρελκόμενων υλικών που θα απαιτηθούν για την τοποθέτησή του. 6. υο μεταλλικά στέγαστρα για προστασία της υπαίθριας γλυπτοθήκης στο Ο.Τ.126 (τρίκογχος ναός) 19

20 Κάθε στέγαστρο αποτελείται από πλαίσιο που διαμορφώνεται από διατομές IPE 100, όπως εμφαίνεται στα σχέδια, που εδράζεται στο ένα άκρο του σε αποστάτες από συμπαγή ράβδο διατομής Φ40 μήκους περίπου 0,12m. Οι αποστάτες εδράζονται σε υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικές πλάκες έδρασης διαστάσεων 100x100mm και πάχους έως 10mm. Η κάθε πλάκα θα φέρει 4 οπές διαμέτρου 12mm από όπου θα διέρχονται 4 αγκύρια (Μ12). Τα τεμάχια του μεταλλικού πλαισίου θα έχουν υποστεί αμμοβολή. Τα διάκενα του μεταλλικού σκελετού πληρώνονται με συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα (pvc) πάχους 6mm για τη στήριξη των οποίων θα κατασκευαστούν πλαίσια όπως φαίνεται στα σχέδια. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προδιαγραφές του υλικού επικάλυψης, η προμήθεια του οποίου θα γίνει από την Υπηρεσία και τυχόν παρελκόμενων υλικών που θα απαιτηθούν για την τοποθέτησή του. 7. Μεταλλικά πλαίσια εσχαρωτά και με λαμαρίνα στο Ο.Τ.126 (τρικόγχος ναος) α. Στα ανοίγματα του τοιχίου από εμφανές σκυρόδεμα στο δυτικό όριο του Ο.Τ.126 και στις κατασκευές από alfablock στα όρια με τις όμορες ιδιοκτησίες, τοποθετείται πλαίσιο με οριζόντιες λάμες διατομής 20x6mm και κάθετες ράβδους διατομής έως Φ10 Η κατασκευή στηρίζεται στα τοιχία με γωνίες διατομής 40x40x3mm Τα παραπάνω πλαίσια θα πρέπει να συνάδουν κατασκευαστικά και αισθητικά με τα αντίστοιχα στις θύρες εισόδου και στην περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου (δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού) β. Κατά μήκος της νότιας όμορης ιδιοκτησίας τοποθετείται πλαίσιο συνολικού εμβαδού περίπου 6 m 2. Αποτελείται περιμετρικά από γωνία 40x40x3mm. Η κατασκευή πακτώνεται στο τοιχίο με γωνίες 40x40x3mm. Στα διάκενα θα γίνει πλήρωση με διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1,5mm, με λαμαρίνα συμπαγή με διάτρηση και με ενημερωτικές πινακίδες (οι πινακίδες δεν είναι ευθύνη του αναδόχου). Οι διαστάσεις θα επιβεβαιωθούν επιτόπου και θα συσχετιστούν με τις υπόλοιπες κατασκευές. 8. Αναλώσιμα, ελάσματα, λάμες, κοχλίες, μικροκατασκευές ευπρεπισμού κλπ., Ο.Τ. 127 (βυζαντινός ναός) Μετά από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες θα γίνουν κάποιες μικροκατασκευές ευπρεπισμού στη δυτική πλευρά επαφής με την όμορη ιδιοκτησία Ρήγου όπως φαίνονται στα σχέδια των 20

21 όψεων. Τέλος όπου απαιτείται και μετά από συνεννόηση του αναδόχου με την επίβλεψη θα κατασκευαστούν τυχόν επιπλέον στηρίξεις με τη χρήση ελασμάτων, λαμών κοχλιών κλπ. 9. Προμήθεια ιnox στηριγμάτων για τη στερέωση των γλυπτών με τα παρελκόμενα τους, Ο.Τ. 126 (τρίκογχος ναός) Για τη στήριξη των μαρμάρινων γλυπτών που θα τοποθετηθούν στην γλυπτοθήκη στο Ο.Τ.126 θα γίνει προμήθεια ιnox στηριγμάτων, λαμών, πλακών έδρασης, ράβδων, αγκυρίων κλπ καθώς και των υλικών για τις ειδικές κατασκευές ανάρτησης αυτών, όπως φαίνεται ενδεικτικά στα σχέδια. Ο ανάδοχος θα έχει την ακριβή διαστασιολόγηση του προς προμήθεια υλικού στήριξης, αφού προηγηθεί η πλήρης αποτύπωση της εξωτερικής επιφάνειας για κάθε ένα έκθεμα ξεχωριστά προκειμένου να καθοριστεί σε κάθε έκθεμα ο απαιτούμενος αριθμός αγκυρίων-στηριγμάτων καθώς και το μέγεθος και το σχήμα που απαιτείται. Γενικά, όλες οι ανοξείδωτες βάσεις θα φέρουν ακέφαλους κοχλίες-ρυθμιστές Μ8-Μ14 Allen, διαφόρων μηκών και διαμέτρων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκθέματος. Στα σημεία επαφής έχουν ένθετο άκρο ή παρέμβυσμα από μόλυβδο, διαμορφωμένο έτσι ώστε να προστατεύεται το έκθεμα. Ο αριθμός καθώς και το μέγεθος των στηρίξεων θα καθοριστεί κατά τη φάση της εφαρμογής, από τον ανάδοχο και τους συντηρητές του έργου, σε συνεργασία με την επίβλεψη και θα προκύψει από την πλήρη αποτύπωση κάθε εκθέματος. Η επίβλεψη θα καθορίσει και τα σημεία εκείνα των εκθεμάτων επί των οποίων θα εφαρμοστούν οι στηρίξεις. Σημειώνεται, ότι η επεξεργασία του υλικού θα γίνει από την Υπηρεσία. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ανάδοχος θα αναλάβει α) την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των ανωτέρω περιγραφόμενων μεταλλικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών απαιτούμενων υλικών και µικροϋλικών, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, (β) την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης και (γ) την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή των κατασκευών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης και σύμφωνα με όλους του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, όπως αυτοί εξειδικεύονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα για μεταλλικές κατασκευές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες που πιθανόν να επηρεάσουν την προσφορά τους. Οι διαστάσεις των σχεδίων θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και επί τόπου στο χώρο και πιθανόν να χρειαστεί να τροποποιηθούν κατάλληλα, ώστε να διατηρηθούν οι χαράξεις και οι περασιές που φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια και σχετίζονται με τις υπόλοιπες κατασκευές (λιθόχτιστο τοιχίο, κατασκευές από εμφανές σκυρόδεμα, λοιπές μεταλλικές κατασκευές κλπ). Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν να γίνει έλεγχος των χαράξεων από την επίβλεψη. Αποκλίσεις από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη μελέτη διαστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και θα διορθώνονται αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον αμοιβή. Όλες οι συγκολλήσεις θα πραγματοποιηθούν με εξαιρετική προσοχή, ώστε οι ραφές να είναι λεπτές και ισοπαχείς σε όλο το μήκος τους. Στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία αυτών με ειδικό σβουράκι, ώστε να λειανθεί και ομαλοποιηθεί η επιφάνειά τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, ώστε να μην απομειωθεί το πάχος της ραφής και δημιουργηθούν πιθανά κατασκευαστικά προβλήματα στη σύνδεση των επί μέρους οριζόντιων και κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων. Οι κοχλίες θα είναι ανοξείδωτοι και όπου απαιτείται θα γίνονται και συγκολλήσεις στις κοχλιωτές συνδέσεις. Οι θεμελιώσεις θα πραγματοποιούνται με κοχλίες εκτονούμενους ή μη κατάλληλης διατομής και μήκους και η θεμελίωση θα γίνεται στο απαιτούμενο κατά περίπτωση βάθος. 21

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014 ΑΔΑ: ΩΙΨ7Γ-ΦΨΙ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 18:12:45 EET Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.20 19:20:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 1622 /11.12.2014

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 1622 /11.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΥΟΡΕΙΑ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ AXAΪΑ Σμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Σαχ.Δ/νση: Αλ. Τψηλάντου 197,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208 Ηµ/νία: 25/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.25 11:18:39 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΥΗ6465ΦΘ3-ΟΨ0 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΑΕΜ/139321/82517/12839/208

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα