ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ)"

Transcript

1 ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ) εκείσζε: Ζ αξρηθή έληππε έθδνζε ηνπ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΤΣΑΞΗΑ»ΓΗΑ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ» απνηειείηαη απφ 490 ζειίδεο. ηελ παξνχζα ειεθηξνληθή κνξθή παξαζέηνπκε ηηο πξψηεο 150 ζειίδεο. ''Σα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' Ζήσης Οικονόμου, Σκιάθος

2 ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΥΡΙΚΑ) ΔΚΓΟΔΗ ΠΟΛΤΣΤΠΟ ΑΘΖΝΑ 1994

3 ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΘΔΘΟΤ: ΠΟΘΗΗ: ΒΠΟΠΟΕΕΏ ΣΧΝ ΏΓΒΝΧΝ ΜΒΣΏΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΔ Α ΤΔ ΣΟΤ (1935) ΏΝΏΡΡΧΔ (1935) ΣΟΠΕΏ (1936) Δ ΠΡΟΒΤΥΔ ΣΔ ΓΔ (1938) ΧΚΒΏΝΒΕΏ (1939) Δ ΤΝΟΑΒΕΏ ΣΟΤ ΏΝΒΜΟΤ (1945) ΣΟ ΣΏΤΡΟΑΡΟΜΕ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (1946) ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΏΘΏΡΟ ΒΏΤΣΟ (1953) ΏΕΘΡΕΏ ΕΓΔ (1976) ΠΟΕΔΜΏΣΏ (1977) ΚΏΕ ΒΠΕ ΓΔ ΒΕΡΔΝΔ άηηξα γηα ηελ ηξαγηθή επνρή καο (1984) ΜΏΤΡΟ ΥΕΟΤΜΟΡ ΓΕΏ Ώ ΤΣΏ ΠΟΤ ΜΏ ΤΜΐΏΕΝΟΤΝ (1988) ΗΜΕΡΟΛΟΓΘΑ: ΣΟ ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟ ΒΝΟ ΓΧΟΤ (1938) ΣΟ ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟ ΣΔ ΒΡΔΜΕΏ ΚΏΕ ΣΔ ΕΧΠΔ (1989) ΔΟΚΘΜΘΑ: Δ ΑΕΏΜΟΝΔ ΒΚΒΕΝΟΤ ΠΟΤ ΒΦΤΓΒ (1938) ΠΒΡΏ ΏΠΟ ΣΟΝ ΠΏΡΏΑΒΕΟ ΣΔ ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ (1939) Δ ΟΜΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΣΏΠΒΕΝΧΔ (1944) ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΠΝΒΤΜΏ (1944) ΚΒΦΒΕ ΓΕΏ ΣΔ ΜΟΤΕΚΔ ΚΏΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΟΕΔΔ (1946) ΜΟΕΡΏ ΚΏΕ ΛΟΓΟ (1958) ΜΔΑΒΝΕΜΟ ΚΏΕ ΦΤΥΕΚΔ ΒΠΏΝΏΣΏΔ (1978) ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΘΏΝΏΣΟΤ ΚΏΕ ΓΧΣΕΚΔ ΒΓΡΔΓΟΡΔ (1982) ΏΝΘΡΧΠΕΝΒ ΥΒΒΕ (1987) Δ ΓΤΝΏΕΚΏ ΣΔ ΏΝΑΡΟΚΡΏΣΕΏ ΚΏΕ ΟΕ ΚΟΕΝΧΝΕΒ ΣΧΝ ΤΠΒΡΚΏΣΏΝΏΛΧΒΧΝ (1990) ΜΕΛΕΣΗ: Ο ΠΏΠΏΑΕΏΜΏΝΣΔ ΚΏΕ ΣΟ ΝΔΕ ΣΟΤ Μηθξνγξαθία ηεο αλζξσπφηεηαο (1979) ΘΕΑΣΡΟ: ΣΟ ΚΏΣΧ ΠΏΣΧΜΏ (1947) ΝΒΚΡΔ ΓΧΝΔ (1947) ΧΡΏ ΝΏ ΠΕΒΕΣΒ ΣΟ ΣΏΕ Ώ (1947) ΣΟ ΣΟΕΥΒΕΧΜΒΝΟ ΠΕΣΕ (1948) Δ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΣΟΤ ΏΧΣΟΤ (1948) ΣΟ ΜΏΚΡΕΝΟ ΣΏΞΕΑΕ (1948)

4 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ -εκείσκα 15 -Ζ Πξνθήηηο ησλ Γειθψλ 17 Ζ ΥΟΝΣΡΖ ΑΣΗΡΑ 19 -Οη Αξηζκνί Ύαηλεο θαη Λχθνη 24 -Οκηινχληεο Τπνινγηζηέο λέαο γεληάο 25 -Σν Νέν χζηεκα 26 -Γάκνπ Σειεηή, κε δαηκφλσλ παλεγχξη 27 -Γηεζλνχο Πνιηηηζκνχ ην κέγα ζχκβνιν Οκηιία Οξζνδφμνπ έξβνπ ηεξέσο 30 -Σεο Αξραίαο θαη ηεο Νέαο Γξακκαηείαο εξαζηήο 31 -Φίζπξνη πεξί Δπζαλαζίαο 32 -Οη Καινζειεηέο 33 -Διέσ Βιαθείαο ιαψλ 34 -Σν Απηαπφδεηθην 35 -Σξφπνη Δπηβίσζεο Σν ζείν ξάθνο 38 -Οη ζεκλέο, νιηγαξθείο, λεφπινπηεο νηθνθπξέο Ζ Δπαλαζηάηξηα 42 -Πξνγελλεηηθή θαη Γελλεηηθή Βηνηερληθή Μεραλνινγία Οηθνθηφλσλ θσκσδία 46 -Ο Αηρκάισηνο πιαλήηεο Γε 47 -Σα ζαηαληθά Παηρλίδηα 48 -Με ηνλ Σχξαλλν εληφο καο 49 -Σν Αζηήξηθην ζηεξίδεη 50 -Οη Φσξηάξεδεο 51 -Σξνκνθξάηεο ιεπηεπίιεπηνη Έξρεηαη ε Νέκεζηο Οη ιεπηαίζζεηεο ρνξδέο 56 -Ήξεκα θη αιεζηλά 57 -Σα παληνεηδή Αλνίγκαηα Πεξί Αηαξαμίαο ησλ Λεηςάλσλ 60 -Οη θαξδηέο θαλαξηληψλ Υξήζηκν Λεηηνχξγεκα 64 -Σα επηά δαηκφληα ηεο Μεγαδνκήο 65 -Ζ ζχειια 66 -Ο Πνπζην-λαξθν-νπξιηαρηνηξαγνπδηζηήο Τπεξαζηέξαο 67 -Γηαηξνί ζθνηαδηζηέο θη απαηεψλεο επηζήκσο 68 -Κχκβαια πνπ αιαιάδνπλ 69 -Μεζπζκέλνπ Ρεηνξία 70 -Οη ηξνπζνθακήιεο 71 -Όια ηαηξηαζηά θαη δίθαηα 72 -Οη Πεζηθνπαπαγνινβάηξαρνη θαη ε Μπξκεγθνθσιηά 73 -Ννζεκάησλ Έπαηλνο 74 -Ο Μεγαινκεζίηεο λνζηαιγφο 75 -Βαιθαλίσλ «Παξακχζα» θαη ινηπψλ 76-77

5 -Οη Παλθαλλίβαινη Ηδνχ ηα γεγνλφηα 81 -Οηθνπκεληθή Τπεξθπβέξλεζε, κε ηα πιεζσξηθά θνκκάηηα, εληαίνπ Μίζνπο -Σν Άζρεκν αηαληθφ Παηρλίδη 84 -Ο Πνιηηηθφο,ν Πλεπκαηηθφο Παηεξ, ν Γθνπξνχ θη ν Γηάβνινο 85 -Ζ Οξζνδνμία ζηαπξσκέλε 86 -Μήηξεο ησλ δαηκνληζκέλσλ 87 -Ο Δμνξθηζκφο 88 -Δπγελέζηαηεο ςπρέο θαη λφεο Νεφπινπηνο ν Μέγαο 91 -Ζ Παλεπηπρήο Γεκνθξαηία 92 -Ήξσεο ηεο εξσίλεο 93 -Ύπλνο καθαξίσλ 94 -Ζ άιιε ηνπο θαηάξξεπζε 95 -Σα ςαξάθηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ ηεο γπάιαο 96 -Ο Νενυπεξθαζηζκφο ησλ Μαπξνκάγσλ 97 -Μεζνλχθηην ηνπ έηνπο ρίιηα Ζ αξηζηνθξαηηθή ςπρνχια 100 -Οη Καινκνίξεδεο 101 -Υάρεο ράθηνπλ ν,ηηδήπνηε 102 -Οη ζηεγαλέο νληφηεηεο 103 -Δηαηξείεο ηξηζκέγηζησλ ζπγγξαθέσλ 104 -Όισλ ησλ ληθψλ νη ληθεηέο πιελ ηεο ηειεπηαίαο Πέξαλ θάζε ππνςίαο Αξρείν ηνκαξηψλ Όινη ηε δνπιεηά καο θάλνπκε 112 -Δπηζηήκνλεο θαη ζξήζθνη 113 -Νέα θη φκνξθε γπλαίθα 114 -Ο ζαλαηνπνηλίηεο Σα κεηά-ππλσηηθά θαηλφκελα 117 -Οη ηνπξθφθηινη 118 -Νεαξνχ Οκνινγία 119 -Σν Αξσκα 120 -Οη Παξακπζάδεο 121 -Δηνηκάδνπλ άιινπο Δθηάιηεο 122 -Τπνθξηζίεο θνξπθψλνληαη 123 -Ζ κέγηζηε εχλνηα 124 -Οη Ακεηαλφεηνη Ζ θξηθψδεο κεηαθίλεζε ησλ πφισλ Σν δξακαηηθφ ζχκπαλ 130 -Θιίςε Παλαλζξψπηλε Διέεζε καο φινπο, Ηεζνχ Υξηζηέ 133 -Πηψζε θη Αχμεζε Δπηηνθίσλ 134 -Σψξα πηα, Παλαγνξαίνη 135 -Ζ Άζηθηε Πξφζνςε 136 -Ο κεραληζκφο κφλνλ λα δεη 137 -Δίλαη νινθάλεξν, ην αλνκνιφγεηφ καο

6 -Σπθιά-ηπθιά ππάθνπνο 141 -Πηζεθίλα ηνπ Αλδξφο 142 -Τδξνρφνπ Κεθαιή 143 -Βνχιγαξνο ν Μεγαιέμαλδξνο Γλψξηδε ηνλ εαπηφ ζνπ Ζ Αθξαία Δληηκφηεηα ηηρνπξγφο ν κέγαο ςεπδνιφγνο 150 -Γθνπξνχδσλεκηλάξηα Παξαθχζν-Μεηαθχζν-Τπεξθπζηθά 151 -Καηνξζψκαηα ηειενξάζεσλ θαη άιισλ 152 -Αο καο θάλε Γππνθφξαθεο 153 -Οη αθειείο 154 -Ζ Δμφξηζηε 155 -Λίαλ πξνζερψο, ν Αφξαηνο Παλέιεγρνο 156 -Σξπθεξή ζπλνκηιία δπφ γηαηξψλ ην Κξπθφ Υξεκαηηζηήξην, παίδνπλ παηξίδεο θαη ιανχο Ση εζηί Πλεπκαηηθφο Σνπ πξκνχ η αξζελνθφξηηζα 163 -Ζ Πάκπινπηε Κπξία 164 -Αθειήο θαη απαιφο ν ζαηηξίδσλ ρνληξηθά 165 -πάλην θαηφξζσκα 166 -Υέξηα Καζαξά Απηφο θαη άιινο θφζκνο ηεο πλζήθεπζεο Έσο ηελ Απηνεμφλησζε 171 -πγραξεηήξηα 172 -Σα Καηεζηεκέλα είλαη Αζάλαηα Θεξία Οη Πιεγέο πγρξφλσλ Φαξαψ 176 -Ζ Κνηλνπνιηηεία ηνπ αηαλά 177 -Πεξί Σεξάησλ 178 -Ρνπθήρηξεο Γξάθσλ θαη θηέο Φπρηζηηθέο 179 -Αεξίνπ εχνζκε θξνηίδα 180 -Σ αζηέξηα θαη ε Άκκνο ηεο Δξήκνπ 181 -Σα εμνπζηαζηηθά θνπξέιηα 182 -Δηδσινπιεζσξηζκέλνη ηεο Πξνφδνπ 183 -Ζ Μαγηθή Οπξά 184 -Θξεζθεηψλ νη «ζξήζθνη» 185 -Δθηξνθεία Νενθαζηζκψλ 186 -Σν ζηρακεξφ γεξφληην 187 -Μέιινλ ιακπξφ καο πεξηκέλεη 188 -Σα ζαηαληθά ηεξαηεία Κεθάιη θαη Οπξά 192 -Οη Γεινίνη ζε Κινηφ Αζθπθηηθφ Όινη επεξγέηεο γιπθνκίιεηνη 195 -Λανί θαη Αξρεγνί ηνπο Ο Βαζηιεχο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ 199 -Πάλνπινο γεινίνο φγθνο, αζηηθφο θαξθηληθφο 200 -Οη πνιχ κεγάινη παηξηψηεο θαη αλζξσπηζηέο 201 -Ζ Φξίθε 202 -Γλσζενβξηζήο ηπξβάδεη

7 -Ζ Κνξπθαία Σξνκνθηάηεηξα Οη Απξφζεθηνη θαλαηηθνί ζνθνί θαη άιινη Όινη ελαληίνλ φισλ 209 -Εήησ ε Διιάδα Μνλφινγνο 212 -Πεξί κεηνλεθηηθψλ θαη κεηνλνηήησλ 213 -Γχζθνιε απάληεζε 214 -Ο Γνιγνζάο 215 -Σν αζηείν πξφβιεκα 216 -Πεξηθεθαιαία δεκνθξαηηθήο βιαθείαο Γηαινγηζκφο θαη Σάληξα ε Παγίδα 220 -Οη ινγηζηηθνί βξπθφιαθεο 221 -Μπίγεο ηεο Παλαγνξάο Οη Παλέμππλνη 224 -Εεί αθφκα ε Αηδψο 225 -Σεο Γηνπγθνζιαβίαο ηα Κνπξέιηα 226 -Οη Πιαλεηάξρεο Ζ Πηθξή Αιήζεηα 229 -Πεξηγξάθεη ηα πκβαίλνληα 230 -Γεκνθξαηηθή πνηφηεηα Βαηξάρσλ 231 -Σα πνιχ κηθξά ςαξάθηα-νδεγνί 232 -Γίρσο ηελ Αηδψ, ε Νέκεζηο 233 -Ηεξά θαη Όζηα 234 -Αληηπάινπ Γένπο Δθηάιηεο 235 -Ο Αξρνηθνπεδνθάγνο «Μχζηεο» 236 -Οη Μσυζετζηέο 237 -Εήησ ε Κνπιηνχξα θαη ην Πλεχκα 238 -Οη Μειαλνρίησλεο Σν ζθνπιήθη 241 -Πεξί Δπαγγέικαηνο ν ιφγνο 242 -Πνπ λα πάκε λα θξπθηνχκε; 243 -Οη Σζαλαθνγιείθηεο 244 -Φάληαζκα θαη Λάθηηζκα 245 -Γελ αξέζνπλ ηα δπζάξεζηα 246 -Όπσο καο αξέζεη 247 -Γηεζλέο Πνδφζθαηξν 248 -Τπεξπιαλεηαξρία ε ηψλ Γηαπιεθηηζκνί Κνπξάλσλ 251 -ηίρνη πνπ ηαηξηάδνπλ 252 -Ζ Αξρέηππε Σχθια 253 -Αεδείο θαη δχζνζκνη Κνξγνί 254 -Ο Μεραληζκφο Γνκψλ Πξνλνίαο 255 -Οη πλέλνρνη 256 -Πξφβαηα γηα ηε θαγή 257 -Γείγκα πξνο απνθπγείλ 258 -πλζεθεπκέλα ηέθλα ησλ Καηζάξσλ 259 -Δθ ησλ Γεγνλφησλ Φαληαζίσζε 260 -ε παηξίδεο Νάξθηζζσλ 261

8 -Πεο ηνπ λα πξνζέρεη 262 -Ο Θξίακβνο Γνινθφλνη ησλ Φπρψλ 265 -Ρππαξνί θαη Ρππνγφλνη 266 -Οη Εεισηέο 267 -Ση έρνπκε λα ράζνπκε; 268 -Γηαθσηηζκέλνη 269 -Δίκαζηε κφλνλ ν Υάξηεο 270 -Δλαληίνλ ηεο Διιεληθφηεηαο θαη ηεο Οξζνδνμίαο Σν Παλνκνηφηππν 273 -Παξαδίδνπλ εαπηνχο θαη ηελ Παηξίδα 274 -Οπξά ησλ Γεγνλφησλ 275 -Οη Βξηθφιαθεο 276 -Πεξί πνιηηηθήο Βφκβα, Υάπη, Κνκπνζθνίλη 279 -Ζ εζράηε ησλ πνηλψλ 280 -πκβνπιή ζσηήξηα 281 -Οη Πνιπζρηδνεηδείο 282 -Ζ κνλαρηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 283 -Σν ηέινο ησλ ζεσξηψλ καο 284 -Σξχπεο θάλεη ζην λεξφ Σξφπνη εμαλαγθαζκνχ 288 -Θεφθηινο Καΐξεο Όισλ ν ερζξφο: αηζζαληηθφηεηα χζθεςε επέιπηζηεο παξέαο 295 -Γελ ζπκβαίλεη θάηη Οη επίγνλνη Μεδεληζκφο ησλ άλσ θαη ησλ θάησ 300 -Γεγνλφηα θαη νη ιέμεηο 301 -Αθξηβψο έηζη καο ζέιεη 302 -Ο Αλαηξνπέαο 303 -Οη Κξππηνπξνγξακκαηηζκέλνη 304 -Ενχκε ζε παξάδεηζν 305 -Μήλπζε γηα ςεπδνκαξηπξία 306 -Σα ήκεξα θαη ινγηθά γνπξνχληα Θάιαζζα ηξηθπκηζκέλε 309 -Αμηνπξεπείο, πξνζεθηηθνί θαη δίθαηνη 310 -άπηνο πξννδεπηηθφο 311 -Ο Σξνκνθξάηεο 312 -Οη Νενεθηαιηηθνί 313 -Σν ζάλαην θνβνχληαη, αιιά ηε δσή θαη ηελ ςπρή 314 δνινθνλνχλ -Τπεξαζπηζηέο εξστθνί 315 -Δηξθηέο ςπρψλ 316 -Οη Γαθλνζηεθαλνκέλνη θαη ηα εκεηήξηα 317 -Ξεπνππνπιηαζκέλνο Πεηεηλφο 318 -Απνθιεηζηηθνί θη αδίζηαθηνη 319 -Γεκνθξαηηθνί Πνιηνί 320

9 -Φαλεξά θη αλνκνιφγεηα 321 -ρέδην αηψλσλ, παξαλνεηδέο 322 -Οη Αλαιπηέο ησλ Γεγνλφησλ Ρεαιηζκφο απεξηφξηζηνο 325 -Οη κηθξφςπρνη εκπινπηηζκέλνη 326 -Ζ απηνπνπηάλα 327 -Οη θαλδαινπνηνί 328 -Ο ζαηαλνθξαηνχκελνο πιαλήηεο 329 -Ακφθ ή Υαξαθίξη; 330 -Ύκλνο πξνο ηνλ Γεκνθξάηε Μακκσλά 331 -Άλζε επηπρίαο, βεβαηφηεηαο, εηξήλε 332 -Πεξί νξγαλψζεσλ θαη ζνβαξψλ 333 -Αξρηρξηζηηαλνί θαη ξνκπνηνρξηζηηαλάθηα 334 -Οη Απινθφιαθεο 335 -Όπσο φινη 336 -Να ηνλ θάςνπλ δσληαλφ 337 -Πεξί Βην-Πνηθηιίαο θαη Γξαηθχισλ 338 -Καη ην Κξάηνο είκ εγψ 339 -Θξίακβνο βαλαχζνπ Υέξαο 340 -Ση νξίδεη ην πκθέξνλ 341 -Πεξί ηεο εζηθήο εαπζζεζίαο 342 -Με θσλάδεηο ηφζν ρνληξηθά 343 -Οη Μπηγνράθηεο 344 -Μέιηζζεο θαη θήγθεο ζηελ Κπςέιε 345 -Σα ξνκπφη, είλαη ξνκπφη 346 -Ζ πάλδεκε Λχζζα Ζ Κξππηνζθξαγίδα Αγξηφρνηξνη θαη Όλνη Ζ Πνξλεία σο ηξαηφο «Απειεπζέξσζεο» Υξηζηφο θη Διιεληθφηεηα 359 -Ο Αθειιεληθφο πνιηηηζκφο Οη Βξηθφιαθεο ηεο Αξρηζπείξαο 365 -Καη άιινη Νέν-λεναλαλεσηέο 366 -Ο Γηαξξήθηεο 367 -Σν πεξηθεξφκελν ρεηξφγξαθν 368 -Οη κπζηηθνζχκβνπινη 369 -Πνιηηηζκψλ Απηνθηνλία 370 -ΛΤΡΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Μεξηθέο απφ ηηο θξίζεηο γηα πξνεγνχκελα έξγα ηνπ Εήζε Οηθνλφκνπ

10 ΗΜΕΙΨΜΑ Φηιάλζξσπεο δπλάκεηο έρνπλ δηαζπάζεη ην εληαίν κέησπν ησλ θνηεηλψλ Απλάκεσλ θη ελαπφθεηηαη ζηελ βαζχηεξε Πξφζεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζε φ,ηη δσληαλφ έρεη αθφκα, λ απαληήζεη, εάλ ρξεηάδεηαη λα επηδήζεη. ζν πην ζηελφο θαη αζθπθηηθφο ν έμσ θη ν εληφο καο ρψξνο, ηφζν πην δχζθνιε ε Ώπάληεζε, σο Οιηθή Ώληίιεςε γηα ζσζηή απνρή θαη δξάζε. Οη δηάθνξνη πνιηηηζκνί, απνηεινχλ, δνθηκαζίεο πξνο ιχζηλ βηνινγηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ, ελψπηνλ ησλ πνιπεπίπεδσλ πλζεθεχζεσλ ηνλ βίνπ, γηα ηελ ειάηησζε ηεο Βγσκαλίαο, δηα ηνπ Ώλνίγκαηνο πξνο ηε Γσηηθή ζεία Βλέξγεηα. Σα ζηαζεξά θαη πάλνπια θαηαξξένπλ, φπσο ν καξμνθνκκνπληζκφο, ζαλ λα ήηαλ θάηη θπζηθφ ε θαηάξξεπζή ηνπο, παξ φηη απξφνπηε. Έηζη ζα θαηαξξεχζεη θαη ν ζαηαλνεηδήο αζηηθφο ηκπεξηαιηζκφο θαη θάζε άιιν εγσκαλέο πχθλσκα. Κακηά ινγηθή, θακηά ηέρλε, αλάγθε θαη δηαιεθηηθή, δελ είλαη ηθαλή λα πεξηγξάςεη ζηελ νιφηεηά ηνπ, απηφ ηνλ Παξαινγηζκφ θαη ηε Φξίθε ηεο Βθδήισζεο ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ Μεραληζκψλ ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ απεηινχλ ηνλ πιαλήηε θαη ηνλ θαζέλα καο, εληειψο ζπγθεθξηκέλα θαη απηαπφδεηθηα. Παξφηη ν άλζξσπνο είλαη επγεληθήο θαηαγσγήο, έρεη πέζεη πην θάησ απ φια ηα φληα, ζην επίπεδν ησλ νξπθηψλ, ελψ θαίλεηαη λα δηαηεξεί αθφκα κεξηθά ηεο βαζκίδαο ππάξμεσο θαη δσήο, ζηελ νπνίαλ αλήθεη. Δ νληηθή απηή Πηψζε, ζε ζρέζε πξνο ηελ Βπγεληθή Καηαγσγή, πξνθαιεί πνιπεπίπεδε Μεηνλεθηηθφηεηα θαη αληίζηνηρε Μαλία γηα Τπεξνρή σο αιαδνληθή Τπεξαλαπιήξσζε, ελαληίνλ ησλ ζπλαλζξψπσλ θαη άιισλ φλησλ θη ελαληίνλ ηνπ θπζηθνχ θαη φπνηνπ άιινπ πεξηβάιινληνο. Ο ρζφληνο Πχζσλ κηζεί ηνλ Οπξαλφ. Μεξηθέο νλνκαζίεο θπιψλ πνπ δελ έρνπλ πνιχ αλακεηρζεί, δείρλνπλ ηελ Τπεξνρή έλαληη ησλ γεηηφλσλ ηνπο θαη άιισλ: νη Γεξκαλνί είλαη νη εκαίλνληεο (DEUTEN - DEUTSCH), νη Ρψζζνη-ιάβνη, είλαη νη Ανμαζκέλνη (ζιάβα ζεκαίλεη δφμα). Ώιιά νη Γεξκαλνί γηα ηνπο Ρψζζνπο είλαη νη βνπβνί (ληέκηζη, αθνχ δελ κηινχλ ξσζζηθά). Οη Ώιβαλνί είλαη νη Ώεηνί (ζθίπ). Άιινη είλαη νη Βηιηθξηλείο, έλαληη ησλ πνλεξψλ γεηηφλσλ ηνπο, θαη ηα ινηπά. Οη Κηλέδνη, δελ κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ κηινχλ θηλέδηθα. Γηα ηνπο Εάπσλεο, κία γε είλαη ηεξή: κφλνλ ε παηξίδα ηνπο. Καη θαζέλαο καο είλαη πην έμππλνο απ φινπο ηνπο άιινπο ζπλαλζξψπνπο. Βθιεθηφο Λαφο ηνπ Θενχ, κφλνλ ην Εζξαήι! Οη πγγελείο γείηνλεο ησλ Βιιήλσλ πνπ κηινχλ άιιεο γιψζζεο, πξνζπαζνχλ λα θιέςνπλ ηζηνξία θη εδάθε ηεο Βιιάδνο, είηε εηθνληθά, είηε δηα πνιέκσλ, σο κνρινί άιισλ, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηα θξάηε - ρσξνθχιαθεο. Σα ζαηηξηθά θαη ηα ιπξηθά απηνχ ηνπ βηβιίνπ, απνηεινχλ αιιεινζπκπιήξσζε. ε ζρέζε πξνο ηε «Υνληξή άηηξα», ηεο νπνίαο θάζε θνκκάηη κνηάδεη κε κηθξφ «δνθίκην» ή ιίβειιν ή φ,ηη άιιν ζε «ζηίρνπο», ν ζπγγξαθέαο δεηεί επζεβάζησο ζπγγλψκε, εάλ ηπρφλ θάπνηνη εθ ησλ αλαγλσζηψλ, έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη ζίγνληαη πξνζσπηθά, ή σο νκάδα ή ιαφο, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Βίλαη θπζηθφ θαη πλεπκαηηθφ δηθαίσκα, λα κελ είκαζηε απαζείο ή σξαηνιφγνη, εληειψο ζπληαπηηζκέλνη κε ηηο ζπλζεθεχζεηο καο, απ φπνπ νη εθινγηθεπκέλεο ηπθιέο παξνξκήζεηο. Ο Πχζσλ σο ςπρνινγηθφο θφβνο, επηηίζεηαη θαηά ηεο Ννεκνζχλεο. Ώλ ε ιέμε Υξνληθφ, ζεκαίλεη ηα φπηζζελ ησλ θαηλνκεληθά αιινπξφζαιισλ γεγνλφησλ, ηφηε, ε «Υνληξή άηηξα», είλαη Υξνληθφ ηεο Βπνρήο, απφ θνπηά Οιφηεηαο, δίρσο ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, κε παξαιιαγέο ζεκάησλ θαη απνρξψζεσλ. Λίγα ζέκαηα παξκέλα απφ άιιεο επνρέο, ππελζπκίδνπλ ηε δηαρξνληθή θαηάζηαζε ηεο αλζξσπφηεηαο. ΐεβαίσο, ηα ιηβειινεηδή κηθξά «δνθίκηα» ζε «ζηίρνπο», είλαη πνιιά, πξνο θξίθελ ηνπ αλαγλψζηε ή φπνηνπ άιινπ βηαζηηθνχ θαη ζρεκαηηζκέλνπ ή πξνζαξκνζκέλνπ ζε πξφηππα ηεο Παλαγνξάο, πνπ καο πξνζθέξεη ηφζε επδσία, επηπρία, πγεία, πνηφηεηα δσήο θαη πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, αγγειηθή θαη αξραγγειηθή, ψζηε λα πεξηηηεχεη φ,ηη

11 άιιν, ηδίσο ε πνιχ ρνληξή, επαλαιεπηηθή, παηαγψδεο Βηξσλεία, πνπ ζέηεη επί ηάπεηνο, φρη ζπζηήκαηα, αιιά ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, σο θνξέα θαη δξάζηε. Δ Ώιπζίδα κηθξψλ «δνθηκίσλ» ιηβειινεηδψλ, είλαη θξίθνη σο Κέληεκα Κεληξηζκάησλ Πεπνηθηικέλνπ εληαίνπ ζέκαηνο. Αελ πξφθεηηαη πεξί Αηεζλνινγίαο θαη άιισλ «ινγηψλ», αιιά πεξί Πιήξνπο Ώλεληηκφηεηαο θαη Ώιινηξηψζεσο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Μφλνλ ν Πχζσλ, ν «κπζηθφο» απηφο θηο ηεο απίιαο, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα δσληαλφο, σο Βθινγηθεπηήο θαη Αηαθνζκεηήο ηεο Πηψζεο, πνπ είλαη ε ιαηξεία ησλ πξαγκάησλ θαη εηδψισλ, ελψ ν άλζξσπνο θαηέξρεηαη ζην βαζίιεην ησλ νξπθηψλ θαη αξηζκψλ, σο Πνιηηηζκφο ηνπ αηαλά. Βίλαη πνιχ βαξεηά κηα ηέηνηα δηαπίζησζε θαη πεξηγξαθή; ζνη έληηκνη θαη αλαπαιινηξίσηνη, αο απνδείμνπλ έκπξαθηα, φηη ηνπιάρηζην ζε ζρέζε πξνο απηνχο, ε δηαπίζησζε θαη ε πεξηγξαθή ηεο, δελ ηζρχεη. Δ «κπζηθή» Παλδψξα - Παγίδα θαη σο Πνξλνζέμ, είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο εμαθάληζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ, φπσο ε Εζνπέδσζε σο δήζελ Βλφηεηα ζξεζθεηψλ, θηινζνθηψλ, πνιηηηζκψλ, εζλψλ, επηζηεκψλ θαη πνιηηηθήο. Ώιιά, πάλσ απ φι απηά θαη άιια, ν Πχζσλ - Μεγαηξαπεδίηεο θαη ε Αηεζλήο Ώζηπλφκεπζε, κε ην πξφζρεκα ηεο Ώπηνεμέιημεο ηνπ «αλζξψπνπ» θαη ηεο θνζκηθήο ζπλείδεζεο ηνπ πιαλεηηθνχ πνιηηηζκνχ. Με ηελ εηθνληθή θαηάξγεζε ηεο δηαθνξάο θαη ηνπ πξνζψπνπ, ζεφο είλαη ν θαζέλαο θαη δελ ππάξρεη θάηη έμσ απφ ηνλ «άλζξσπν», φπσο ηνλ θαληάδεηαη ε λνζεξή θαληαζίσζε ηνπ δηαβνινπνηεκέλνπ θφζκνπ ηεο «Ώπηνεμέιημεο». Καη κφλνλ απ απηά ηα ιίγα, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ε Παξαζθεληαθή Οιηθή Ώπεηιή, πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ιεγφκελε «Ώπηνιχηξσζε θαη Ώπηνζέσζε», πνπ κεηαρεηξίδεηαη φια ηα δεδνκέλα ησλ επηζηεκψλ, ησλ ζξεζθεηψλ, ησλ ηερλψλ, ησλ ηερλνγλσζηψλ θαη θάζε ηερληθή θαη κέζνδν, κεηακέζνδν θαη ηέρλαζκα, γηα ηελ Τπνβνιή θη Βπηβνιή. Δ ινγηθφηαηε Μεγαπαξάλνηα έρεη απισζεί δηεζλψο, κε δηάζπαξηεο, ραιαξέο κηθξέο νκάδεο, πνπ δελ ππνςηάδνληαη ηνπ Πχζσλνο θαη ηεο παλδψξαο ην «εθζηαηηθφ» δειεηήξην, φπσο νη «εθιεθηνί» δηαλνεηέο, δελ αληηιακβάλνληαη, φηη πίζσ απ ηε χλζεζε θαη ηνλ Μέγα Αηδάζθαιφ ηεο, δξα ε Ώπνζχλζεζε θαη ε Βμνπζηαζηηθή Μαλία ηνπ αλζξσπνθηφλνπ αηαλά θαη ησλ ζαηαληζηψλ. Ώιιά, πνηα ηα Κίλεηξα ηεο Έιμεσο πξνο ηνλ Πχζσλα θαη ηελ Παλδψξα ησλ Τπνζρέζεσλ θαη Αεκαγσγηψλ; Βάλ θξνληίδακε λα γλσξίδνπκε ηη καο ππνθηλεί, δελ ζα εμαζθνχζαλ θακηά γνεηεία θαη ηζρχ, δεκαγσγνί, γθνπξνχδεο, ηεξαηεία, πνιηηηθνί, απαηεψλεο θαη νη ζαηαληζηέο κε ηηο αγγειηθέο ιέμεηο θαη παξαζηάζεηο.

12 Η ΠΡΟΥΗΣΙ ΣΨΝ ΔΕΛΥΨΝ Ώπ ην Παλειιήλην ε χλαμε, γηα λ αθνχζνπλ ηελ Πξνθήηηδα Θξάθεο, Μαθεδφλεο, Ίσλεο, ηθεινί θαη Μαζζαιηψηεο, εθ ησλ παξαιίσλ ηνπ Βπμείλνπ Πφληνπ, Κχπξηνη, Κξήηεο, Ώζελαίνη θη εθ ησλ πνιπαξίζκσλ, ηεο Αηαζπνξάο, Αηεζλνέιιελεο. Βίπε ε Πξνθήηηο γηα ην Τπεξθψο, ηφζν ηαρχ, ψζηε παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ, έξρεηαη αληίζηξνθν, δίρσο ρσξνρξφλνπο. Ο Ώπφιισλ απεξίγξαθηα γνξγφο, αιι ν λνπο ηεο αλζξσπφηεηαο αξγφο θαη δσθεξφο. -Πνην ην κέιινλ ηφζσλ Μπζηεξίσλ θαη ηεο Καζηαιίαο; θαη ησλ Βιιελίδσλ Πφιεσλ ελ κέζσ ησλ βαξβάξσλ ξψηεζαλ πνιινί. Δ Πξνθήηηο αλαζηέλαμε, ςηζχξηζε νλφκαηα ηηλά, Οξθέα, Ππζαγφξα. Δξαθιείηνπ, δάθξπ θχιεζε ζηηο ξνδαιέο ηεο παξεηέο, θφξε λεαξή, ζεφζελ νξακαηηζκέλε, απαληά: Δ Βιεπζίο ησλ Μπζηεξίσλ, εθ ζηδήξνπ κεραλήκαηα θαη Ρχπνο Καθνδαηκνλίαο. Υξήκα θαη Αειηίν, πςίζηε αξεηή ιπζζψδνπο Ώληαγσληζκνχ Γξαθεηνθξαηηψλ δήζελ δεκνθξαηηθή Βλφηεηα ηεο Οηθνπκέλεο, αιιά Εζνπέδσζε γηα εμνπζηαζκφ. Ώπηφ ην ιάινλ Όδσξ θη νη Αειθνί: εξείπηα θαη πάλσ απ απηά ρσξηφ εθβαξβαξηζκέλσλ θαη αλππνςίαζησλ, θνπξίδνληαο ηα Εεξά καο. πάξηε θαη Ώζήλαη θη άιιεο πφιεηο εκθπιίσλ ζπαξαγκψλ, θαη θαηφπηλ νη γξαηθχινη, εαπηψλ ηνπο ηηκσξνί, καζηηγσκέλνη απφ βαξβάξνπο, ζα πξνζθέξνπλ πξνο απηνχο, φ,ηη Ώγαζφ, Καιφ θη Χξαίν. σθξάηε ηνλ ζνθφ, πνπ κφλνλ γλψξηδε, φηη κφλνλ ηίπνηε δελ γλψξηδε, ζα ηνλ δειεηεξηάζνπλ δεκνθξάηεο, θαη ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ζα ηνλ ζηαπξψζνπλ ηεξείο, ηνλ Τηφλ Θενχ, πξν πάλησλ ησλ αηψλσλ, σο αλζξψπσλ έζραην, πην θάησ απφ ιεζηή, γηα λα μππλήζεη ζε ιεζηέο θαη ζε ζρηδνεηδείο ην αίζζεκα ζπκπφληαο. -Χ, Πξνθήηηο, είπαλ κεξηθνί αθξναηέο, ηφζα ηα Αεηλά θαη Όβξηο ηφζε, κφλνλ Νέκεζηο, θαη ίρλνο ηεο Ώηδνχο νπδέλ; Δ Πξνθήηηο απαληά: ξππαξνί θαη δνινθφλνη ηελ Σξνθφ καο Γαία ηπξαλλνχλ, άζενη αλζξσπνθεληξηζηέο, θαθνδαίκνλεο θαη θαθνδαηκνληζκέλνη ζ αλαζηειψζνπλ θάπσο ηνπο Αειθνχο, γηα λα ζπγθαιχςνπλ ην πξνο ηελ Βιιάδα κίζνο, έρνληαο αλαδεηήζεη ην ρακέλν Εεξφ, ην θνπξηζκέλν απφ θηήλε θαη αλζξψπνπο, θη ν Δλίνρνο απηφο θαη ν Ώληίλνπο θαη η αλαξίζκεηα ηερλψλ θαη ηεξφηεηαο, ζα θνκκαηηαζηνχλ απφ θηελψδεηο αζθεηέο ζθνηαδηθνχο, δήζελ Υξηζηηαλνχο θαη νη έλδνμεο Ώζήλαη δελ ζα είλαη νχηε ρσξηνπδάθη: ιηγνζηέο θαιχβεο θαη ε Ώζελαίσλ Πνιηηεία, ζ αλαζηεισζεί σο Σζηκεληνχπνιηο, δειεηεξηψδεο, ιεζηξηθή, παξαδνκέλε ζε Ώξρηιεζηέο ηεο Αηεζλνχο Μαθίαο, ςπρψλ, ζσκάησλ, εδαθψλ. Σσλ λενγξαηθχισλ άζινο θη ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θη άιια πνιιά. Ννέιιελεο δηαλννχκελνη, εζληθηζηέο, δηεζληζηέο, θαη ρξηζηηαλνί πνιηηηθνκαλείο, δπηηθηζηέο, παληειψο αδηάθνξνη γηα ηελ ειιεληθή θαη πξσηνρξηζηηαληθή ειιεληζηηθήο Ώλαζπλζέζεσο Ασξεά, πξνο ηελ Οηθνπκέλε, θαηάληεζαλ πηζήθσλ πηζεθφηεξνη θαη παπαγάισλ παπαγαιηθφηεξνη κηζεηέο ηεο Ώξραηνκεηξηθήο θαη ηεο Νενκεηξηθήο ηνπο Γιψζζαο, αληί πηλαθίνπ θαθήο, ην Παξειζφλ, Παξφλ θαη Μέιινλ ηνπ ιανχ θαη ηεο παηξίδαο εθπνηνχλ, αμηνζξήλεηα θνπξέιηα, αλεπηγλψζησο πξαθηνξεχνληα, ηελ ησλνπαπνμαζσλία, νχηε θάηη έκαζαλ, απ ηελ Καηάξξεπζε ηεο εθ Μφζραο θαη Πεθίλνπ εμαξηψκελεο Μαξμίαο, ηπθισκέλνη πην βαζεηά θαη λενπξνζθνιιφκελνη πξνο Μεγαινπαγίδεο, άιιεο, ή σο απεξίγξαπηνη δεηηάλνη θαη ηζαλαθνγιείθηεο Ώζηηζκψλ θαη Μαγηζκψλ, θνπαδάθηα φισλ ησλ απξεπεηψλ, ζην Νεθνδειεηεξηαζκέλν Άζηπ πεξηθέξνληαη απφ ζηέθηα θιπαξίαο πξνο ηα ζηέθηα ησλ λαξθσηηθψλ θαη πνχζηεδσλ «αλαηνιηζηέο», «δπηηθηζηέο», γθνπξνπκαλείο ζε Πιήξε χγρπζε, αθξηβψο φπσο ηνπο ζέινπλ, ηεο Παλ-Σειε-Πιεξνθνξηθήο, Ώληίρξηζηα θαη Ώλζειιεληθά Θεξία. Ώιιά ηα πην κειινληηθά: Φξίθε Βληαία Οηθνπκεληθή σο εμνπζίαλ έρνπζα, Σξαγσδία Κσκσδίαο, πξνο ηέξςηλ ηνπ Αηαβφινπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ. Βληνχηνηο, σ ςπρέο θαη ζψκαηα Βιιήλσλ, είζζε νη Αηεζλνέιιελεο: αλήθεηε ζηελ Ώλζξσπφηεηα, Πλεπκαηηθνί Γνλείο. ζηελ Φσηεηλή, ηελ Ώπνιιψληα θαη Υξηζηηθή Βιιάδα. Σα ΐέιε ησλ ΐαξβάξσλ θαη ησλ ςεπηνρξηζηηαλψλ πνιηηηζκέλσλ, φζα θη αλ γθξεκίζνπλ, ην Πλεχκα ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Βιιήλσλ, δελ δηαπεξλά Καλέλα ΐέινο,

13 αιιά, επηζηξέθνπλ ζηνπο Βθηνμεπηέο, βάξβαξνπο αηαληζηέο, Παιαηνδηαζεθίηεο, θαη ππεξπνιηηηζκέλνπο πκκνξίηεο. Θάξξνο, Σφικε Πλεχκαηνο, σο Ώγαπεκέλνη Έιιελεο: εζείο κεηελζαξθνχκελνη, εζείο θη ε Γιψζζα ε Βιιεληθή ζα δνμάζεηε Τηφλ Θενχ θαη σο ζάξθα ζαο, αλζξψπηλε, ζε Καζφδνπο θαη Ώλφδνπο θφζκσλ, ζπλαλζξψπσλ θαη Θενχ.

14 Η ΧΟΝΤΡΗ ΣΑΤΙΡΑ (Λυρικά και άλλα σελ. 373)

15 ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ -Σνπο νξγαλσκέλνπο θη αλνξγάλσηνπο, ηη θαηαβξνρζίδεη; πεο κνπ, ζε παξαθαιψ. -Αελ γλσξίδεηο ην παζίγλσζην; Βηαηξείεο θαη ηα Κξάηε, κε Εδέεο θαη κε Υξήκα. -Πνηνη θηλνχλ ηηο Βηαηξείεο, Κξάηε, Υξήκα θαη Κνπιηνχξα θη Βπηζηήκε θαη Θξεζθείεο; -Οη εθ Παξαδείζνπ, αθηρζέληεο άγγεινη θη αξράγγεινη. Χο εθ ηνχηνπ, πνηνο ν ιφγνο γηα λ αλεζπρνχκε; -Να ζνπ πσ, εκέλα κε βνιεχεη ηεο Παλαγνξάο Βιεπζεξία: είκ αγνξαζκέλνο αξηζκφο. Αελ θαληάδεζαη ηελ επηπρία κνπ, άλνπο, Άδσνο, αλεχζπλνο, αλαίζζεηνο θαη δεκνθξάηεο, ιεχηεξα δηαθηλνχκαη ηνπνρξνληθψ ησ ηξφπσ θαη κηζψ ην Πλεχκα ηεο Βιεπζεξίαο: πεο κνπ ζε παξαθαιψ, ηη θξνχην είλ απηφ, θάλσ εκεηφ κ απηέο ηηο δχν ιέμεηο. Ώξηζκνί, Αειηία, Υξήκαηα, ηδνχ Βιεπζεξίαο Πλεχκαηα. -Έρεηο δίθην, θίιε, πξάγκαηη: δηαθηλνχληαη θαη θπθινθνξνχλ ζαλ Ώίκα ησλ Μαδψλ. Γηαηί ζα πξέπεη, νπσζδήπνηε λα είκαη άλζξσπνο, είκαη, φπσο φινη: αξηζκφο: αξηζκφο δειηησκέλνο. Βκπνξεχκαηνο, πξντφλ θαηαλαιψζηκν, γηα φινπο θαη γηα κε ηνλ ίδην. Σν Υξήκα ή Αειηίν, κε δηαθηλεί καδί κε άιινπο: πξφζεμε ηε Αηαθίλεζή ηνπ: αγνξάδεη θαη πσιεί, ζνβαξφηαηνπο πνιίηεο, φισλ ησλ επαγγεικάησλ, ηδξπκάησλ θαη θξαηψλ, καδί κε νξγαλψζεηο, θξάηε, έζλε, ρψξεο, λφεο, ρέξηα θαη παηξίδεο θαη ηα έξγα ηνπο. Μεηαθηλνχκελν θη επηζσξεπφκελν, εδψ θάλεηο ηηο θνλζέξβεο θξέαηνο θαη ηδεψλ, εθεί θάλεη ην εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο ή αίκαηνο ή φπισλ ή ραπηψλ ή θαη λαξθσηηθψλ, πην πέξα ζθάδεη αξπαγκέλνπο ή αγνξαζκέλνπο γηα κεηακνζρεχζεηο, νξγαλψλεη ηνπο πνιέκνπο, θαηαζηξέθεη δάζε γηα μπιεία θαη νηθφπεδα, ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηηο ζηεξηέο, εμνληψλεη θάιαηλεο θαη θψθηεο θαη κηθξνχο ιανχο θαη δψα... -Με κνπ αξαδεηάδεηο άιια. Κάλεη φκσο θαη πνιιέο επεξγεζίεο, κελ ηηο παξαιείπεηο. -Υξεκαηνδνηεί γθνπξνχδεο, ππνπξγεία ηεο Παηδείαο γηα ξνκπνηηθά ζηειέρε νξγαλψλεη πνξλνζέμ θαη πνπζηνζέμ, ηέρλεο θαη δηαζθεδάζεηο, επηζηήκεο θαη βηβιηνζήθεο, ξαδηνθσλίεο θαη ηειενξάζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο αηξέζεηο θη εμ απηψλ ηνπο «νηθνπκεληζκνχο». ησλνκαζνλίεο θαη Παπίεο. Αηακαξηπξίεο θαη Οξζνδνμίεο, Ώλαηνιηζκνί, Απηηθηζκνί θαη άιια, είλαη κφλνλ Σξαπεδνγξακκάηηα. -Μήπσο είλαη άλζξσπνη, γξακκαηηζκέλνη, αμηνπξεπείο ή ζξήζθνη; -Φίιε κνπ, κε ιεο βιαθείεο, άλζξσπνη, αλ είκαζηαλ, ζα ζπλέβαηλαλ φζα ζπκβαίλνπλ; -Ναη, ζσζηφ απηφ, αιιά ηζρπξνί θη αδχλακνη, θαηέρνληαη, απφ ινγηθφηαηε ΐιαθεία ή Καθία! κεηνλεθηηθφηαηνη πεζκέλνη, επνκέλσο αιαδφλεο θαθνκνίξεδεο, γη απηνχο, Γεγνλφηα δελ ππάξρνπλ, νχη εκείο νη δχν θη ν ζηηρνπξγφο. -Αελ θαληάδεζαη ηελ επηπρία φισλ καο: άλνεο, αλαίζζεηνη, αλεχζπλνη, λεθξνί θαη δεκνθξάηεο, ηεο Βπζχγξακκεο Πξνφδνπ, ηα Βγσκαλή Γεσπνιηηηθά ξνκπφη, γηα Κέξδε θη Βμνπζίεο. Ση αλψηεξν θη εδνληθφηεξν ππάξρεη, λα εμνπζηάδεηο πιηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη λντθά, φληα, ζχκπαληα θαη «ζπλαλζξψπσλ» θνηλσλίεο, αγγέινπο, αξράγγεινπο Υξηζηφ, Θεφ, Πξνθήηεο, ςεθνθφξνπο, θπβεξλήζεηο, έζλε, θξάηε θαη ιανχο, ηδενινγίεο, επαγγέικαηα, θξνλήκαηα θαη γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο θαη Μεραληζκνχο Τπνβνιψλ θη Βπηβνιψλ, σο Μπζηηθναζηπλνκηθφο. -Μήπσο είζαη δεκνζηνγξάθνο ή ςπρίαηξνο πνιηηηθψλ θαη ηερλνθξαηηθψλ ραπηνςπρηαηξείσλ;

16 -Λάζνο κάληεςεο. Βίκαη ν Βθδηθεηήο ηνπ εαπηνχ κνπ, αδηζηήο-μαδνρηζηήο Ώκεξηθάλνο. Υεηξηζηήο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Υαθηέδσλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ Ώξρηκαθηνδία. -ζηε είζαη απαξαίηεηνο, εθ ησλ νπθ άλεπ, ζε δνχγθιεο δαζηθέο. -Αεχηεξν ρνληξφ ζνπ ιάζνο: ησλ ππθλψλ δαζψλ νη δνχγθιεο, Ώπηνζπληεξνχληαη ζε ηζνξξνπία, ελψ νη θνηλσλίεο καο Ώπηνθαηαζηξέθνληαη: δελ είλαη δνχγθιεο, αιιά, Σξέια Αηαπγήο. -Βχγε ζνπ, ην πέηπρεο! Χο εθ ηνχηνπ, ζπ ζα μέξεηο, πεξί ηνπ Βπηηειείνπ ησλ Ώζάξθσλ Κάθηζησλ Ααηκφλσλ, πνπ ρεηξίδνληαη ηνπο έλζαξθνπο πνιηηηθνχο νιθήο θαη άιια Πξφηππα, ηνπ Βμνπζηαζκνχ. -Βίκαη κφλνλ αξηζκφο εμ αξηζκψλ, φπσο θη απηνί, ζην Γεσπνιηηηθφ Παηρλίδη. -Ώο κε κνπ πεηο μαλά, φπσο ζπλήζσο, φηη αηαλάο θάλεη ηα ρέδηα ησλ νθνινγηψηαησλ, θαη άιισλ Μαπξνκαγνζησλνπαπνκαζφλσλ, ηεο ηνάο, Όςηζηνπ ΐαζκνχ. -Αελ ζεκαίλεη θάηη, φζν θη αλ ην ιέσ θαη ην μαλαιέσ: ηα ξνκπφη γελλνχλ ξνκπφη. -Πφζα Πξφηππα ηνπ Βμνπζηαζκνχ ππάξρνπλ, θαη αληίζηνηρα ξνκπνηηζκνχ; -Ώπνθξπθηζκνί, Θξεζθεπηηζκνί, Παξαζξεζθεπηηζκνί, Βκπνξεπκαηηζκνί, Έκκνλεο Εδέεο ησλ «ηζκψλ», κεηα-«ηζκψλ», ππεξ-«ηζκψλ», Πνιηηηθνκαλίεο, φ,ηη άιιν θαη Αεκνθξαηίεο: δηά ησλ Πξνηχπσλ, εμεπηειηζκνί, απνθιεηζκνί, βαζαληζκνί θαη ζαλαηψζεηο. -Πεο κνπ θαηαιφγνπο Ώζπγρψξεησλ Ώκαξηεκάησλ επί Παπηζκνχ, Κνκκνπληζκνχ θαη πνηεο νη Σηκσξίεο ηέηνησλ θαη παξφκνησλ, Έκκνλσλ Εδεψλ, ή θαη Εαηξνραπηψλ. -Υξεηάδνληαη ηφκνη βηβιίσλ, λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα ΐαζαληζηήξηα, αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. -Ναη, αιιά, πνλνχλ νη αξηζκνί, φηαλ είλαη πξφζσπα, νκάδεο θαη ιανί; -Δδνλίδνληαη νη ζαδηζηέο πνπ βαζαλίδνπλ άιινπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. -Οη νξγαλσηέο εθκεηαιιεχζεσλ, δησγκψλ, πνιέκσλ, θαη εθηειεζηέο ή ζηξαηηψηεο, δηαθέξνπλ; -Γηα ηελ Δδνλή ηεο Βμνπζίαο, φινη καο αγσληδφκαζηε, κε δηάθνξα Πξνζρήκαηα θαη Εεξνκαλίεο. -Πφζν δπζηπρήο, λνζεξφο θαη θνιαζκέλνο, είλαη θάζε είδνπο εμνπζηαζηήο θαη ζηε ζρέζε «έξσηνο»; -Βίλαη φπσο ν λαξθνκαλήο, ν θαπληζηήο, ν αιθννιηθφο, ν «ηεξνκαλήο», ν ραπηνγηαηξφο θαη άιινη. -Μήπσο ππεξβάινπκε ή θαη ςεπδφκαζηε ή αληηθάζθνπκε; νη αξηζκνί πνλνχλ; -Σα κάηηα ηνπ βαζαληδφκελνπ, θαξθσκέλα πάλσ ζην βαζαληζηή: θξίθε κεηαθπζηθή. Καη ιανί αιιεινβαζαλίδνληαη: ηζηνξία θαη παξφλ, καο θπλεγά σο Βθηάιηεο. -Με κνπ πεηο, φηη θαη ηεξσκέλνη, βαζαλίδνπλ εχπηζηνπο, σο «ηεξνθάληεο» ηνπ Αηαβφινπ. -Άλζξσπνο αλζξψπνπ εμεπηειηζηήο, βαζαληζηήο θαη δνινθφλνο. -Αελ ην παξαδέρνκαη απηφ. Βίλαη απάλζξσπν, ζαηαληθφ. -Άξα, δελ ζπκβαίλεη, νχηε θαη ζπλέβαηλε. Αελ πνλνχλ νη αξηζκνί, αιιά, ππνινγίδνπλ. Τπάξρνπλ πινχηνη ζάπηνη αξηζκνί, θαη πγηείο, αιιά θησρνί θαη πεηλαζκέλνη. Οη ζάπηνη αξηζκνί αλαλεψλνληαη, αγνξάδνληαο εληφζζηα ή φξγαλα θησρψλ θαη θνλεπκέλσλ. Σψξα πηα, κεηακνζρεχζεηο θη εθ πηζήθσλ θη εμ εξψσλ ησλ καρψλ, εκπνξναθκάδνπλ ζπκβαδίδνληαο κε ηηο πεξηγξαθέο θαλδάισλ ζεμνπαιηθψλ θαη άιισλ, Τςειψλ Πξνζψπσλ, ηεο Πνιηηηθήο, ηεο ΐηνκεραλίαο, Κνπιηνχξαο θαη Θξεζθείαο θαη ΐαζηιηθψλ Ώηκάησλ, ρεηξηδφκελσλ φισλ απηψλ, απφ Κνξγηνχο, Ώξρηθνξγηνχο, Ώκεξηθαλντηαινκαθηφδνπο, πξνο Σέξςηλ εθαηνκκπξίσλ ηειεζεαηψλ, ησλ Αεκνθξαηηψλ καο, θαη ησλ Ώιγνβιεςηψλ - αλαγλσζηψλ, ησλ Βηθνλνεθεκεξίδσλ θαη ινηπψλ. ινη θάλνπλ ηηο Υξπζέο Ανπιεηέο, κε Τπφθξνπζε ηνλ αηαλά, ηεο ησλνπαπνκαζνλίαο. -ηφζνη αξηζκνί, θησρνί θαη πινχζηνη, κνξθσκέλνη, ζξήζθνη θαη ακφξθσηνη, ηφζνη δεκνζηνγξάθνη, ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο θαη πιήζε ηνπο εξεκηθά, δελ αηζζάλνληαη, νχηε λννχλ, νχηε ηνικνχλ, νχηε πνλνχλ, αιιά δηαζθεδάδνπλ;

17 -Βίπακε: ππνινγίδνπλ κφλνλ. Ση κπνξνχλ, άιιν λα θάκνπλ; -Κάλνπλ Διεθηξνεγθεθάινπο θη ειεθηξνεγθεθαιάθηα θαη ηαπηφηεηεο ηνπ 666. Καη καο ιέλε ιηγνζηνί: αξηζκφο δελ γίλνκαη! Βίζαη αξηζκφο, σο έμππλν θνξφηδν, είπα ζ έλαλ απ απηνχο: ήηαλ θξηηηθφο θη αηζζεηηθφο Ανπινπάξνηθσλ, ζηάζκεο πςειήο βιαθείαο ηφζν αιαδνληθήο Καθίαο, φζν ε θξπθή ηνπ κεηνλεθηηθφηεηα θαη ε παγσληά ςπρήο. -Μπξάβν εμππλάδα: θάλσ ηελ ςπρή κνπ πάγν θαη ηε ζάξθα κνπ ηνκάξη, παιηνηφκαξν: σο εθ ηνχηνπ, εληειψο πξνζαξκνζκέλνο πξνο ην γχξν θφζκν, είκαη πξφηππν πγείαο, επηπρίαο, πςειήο λνεκνζχλεο, ηφικεο θαη ραξάο. -Φίιε κνπ θαιέ, κηα ηειεπηαία κνπ, πνιχ αζηεία, ρνληξηθή κνπ Ώπνξία: φηαλ κέγηζηνη πνιηηηθνί, ζηξαηεγνί, ζηειέρε θνξπθαίσλ, εππξεπψο, πνιπηειψο πίλνπλ θαη ηξψγνπλ ζε πνιχ θηιάλζξσπν, Κέληξν Ώπνθάζεσλ Τςίζησλ, πεξί ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ κεξηθψλ ιαψλ, γηαηί ρακνγεινχλ φπσο νη άγγεινη - αξράγγεινη, θαη ραξηεληίδνληαη γελλαηνθξφλσο; -ια είλαη θελνζεηεκέλα, γηα Μαθάβξηνπο Υνξνχο ησλ αξηζκψλ, ιεγφκελσλ αλζξψπσλ: αιιεινδνινθνλνχκελσλ, νηθνλνκηθά, ζξεζθεπηηθά, επηζηεκνληθά, θνπιηνπξηθά θαη ζηξαηησηηθά, κε Σειεπιήθηξα. -Πνηνη ρεηξίδνληαη ηα Σειεπιήθηξα θαη κε ηίλσλ Βληνιέο - Αηαηαγέο γηα Νέα Βπηαμία; -ηαλ βιέπεηο ζε ηειενξάζεηο, Ώξραγγέινπο θαη Ώγγέινπο, λα ρακνγεινχλ ζην Κέληξν Ώπνθάζεσλ, ηα παληνεηδή Ναξθσηηθά, πξνεηνίκαζαλ ην Έδαθνο, ηεο Μεγάιεο Βκπνξίαο πισλ ξππαξήο Βηξήλεο. -πκθσλψ έσο εδψ, αιιά, νη θαινί ιανί θη νη ζξήζθνη, είλαη θαη απηνί, βξπθφιαθεο; -ρη-δα βξπθφιαθεο, κφλνλ αξηζκνί θαη ζηίγκαηα, ζηεο Γεσπνιηηηθήο ην Υάξηε, «Νέαο Βπνρήο».

18 ΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΛΤΚΟΙ -Σνπο ζπκθέξεη χγρπζε θαη Φφβνο ιέμεσλ, γηα λα καο εμνπζηάδνπλ. Δ Βιιεληθή καο Γιψζζα, είλαη λνκα θαη Πξάγκα, Γιψζζα Πινχηνπ θαη Αηαχγεηαο. -Γηαηί απηφ ην κίζνο ηνπ θνκκαηηθνχ, μελνθίλεηνπ θξαηηδίνπ ησλ Ώθειιήλσλ κε ηε ζπκκαρία ηνπ βαξβαξηθνχ Παπαδαξηνχ, σο Ώλάζεκα ηνηο Βιιεληθά δηεμηνχζη Μαζήκαηα; -πλερίδνπλ φισλ ησλ θαηαθηεηψλ ην Μίζνο, ελαληίνλ ηεο Βιιεληθφηεηαο θαη ηνπ Υξηζηνχ. -Βπί είθνζη αηψλεο, «Έιιελεο» θαη «Υξηζηηαλνί» Γξαηθχινη - ησλίηεο, δελ θνπξάζηεθαλ; -Βληζρχνληαη απφ αηαληθέο Απλάκεηο, απ ηνπο Πάπεο, Γφηζνπο, Ώπηνθξάηνξεο θαη άιινπο, φ,ηη φξζην Βιιεληθφ, εο έδαθνο θέξεηλ, Έιιελεο λεπνηλεί δνινθνλνχκελνη. Καη παο ειιελίδσλ θαη θηινζφθσλ θαη θνξψλ εζζήηα Έιιελνο, απφ «ρξηζηηαλνχο» δηψθνληαη. Παηξηάξρεο ν Γελάδηνο ρνιάξηνο πξνζηάδεη: ππξί, ζηδήξσ θαη πληγκψ λα εμνλησζνχλ νη Έιιελεο θαη φζνη ειιελίδνπλ, πείζκσλεο «εηδσινιάηξεηο» έσο ηψξα επηδψληεο. Μφλνλ «ρξηζηηαλνχο» γθντκήδεο, γατδάξνπο, θηήλε, εβξατδνληα, ρξεηάδνληαη, νη ησληζηέο - αηαληζηέο. Ώπ απηνχο είλαη πνιινί θαη ζηελ Βιιάδα ησλ Γξαηθχισλ, ζε Πξνζθήληα θαη Παξαζθήληα. Ο ειιεληθφο ιαφο θνξνινγείηαη, γηα ηε δνιηνθζνξά ηνπ. Γήησ ε θακκέλε γε. -Δ ειιεληθή - ΐαιθαληθή Υεξζφλεζνο θη ε Μηθξά Ώζία, έρνπλ αίκαηα ειιεληθά θαη Ώλακλήζεηο Κξππηνκλήκεο, ειιελίδνπζεο. Ώιι νη Παιαηνδηαζεθίηεο ιέλε! ηέθλα ηεο ηψλ επί ηα ηέθλα ησλ Βιιήλσλ, κέρξηο Βμνληψζεσο. -Ώπνξψ γηαηί νη θνπηαλνί, επηκέλνπλ φηη είλαη αξραηψζελ Μαθεδφλεο - Έιιελεο. Μηινχλ βνπιγαξηθά θαη αξβαλίηηθα θη ειιεληθά: αο ελσζνχλ κε ηελ Βιιάδα. -Βίλαη φξγαλα ηεο Μαθξνρέξαο ησλνπαπνακεξηθάλαο ελαληίνλ ηεο Ώγλήο Οξζνδνμίαο γηα λα έξζεη Ώλαηνιηθή Αηάιπζε, ησλ Βιιήλσλ θαη ησλ ιάβσλ θη άιισλ. -Έλαλ ηφζνλ-δα, κηθξνζθνπηθφ κνριφ, Βζράηεο Πξνδνζίαο, ελεξγνπνηεί ε Μαθξνρέξα γηα λα θαηαθηήζεη ηα ΐαιθάληα θαη ηε Ρσζία; ια ζην Ξεπνχιεκα. -ρεδφλ φινη, αγαπνχλ ηεο Πξνδνζίεο, αιιά ηνπο πξνδφηεο ηνπο κηζνχλ κε θνιαθίεο: πάληα ηνπο ρξεηάδνληαη. Οη Γηαλλίηζαξνη θαη νη Γξαηθχινη πξνσζνχληαη απ ηνπο Εζρπξνχο ηεο Γεο. -Μεηά ηνλ «αξρηηέθηνλα ςπρψλ», ηνλ ηάιηλ, εκθαλίζηεθαλ πιεζσξηζκνί ιεζηψλ, εκθπιίσλ ζπαξαγκψλ, πνξληζκψλ, λαξθνκαλψλ: ην ζηαιηληθφ ην χλζεκα, έγηλε Πξάμε: θηάζαλε θαη μεπεξάζαλε ηε Μαθηνδακέξηθα. Δ Μεγαηξάπεδα θαη ε αληίρξηζηε θξαγίδα ηεο ησλνπαπνκαζσλίαο αγθαιηάδεη θαη ηε δχζηπρε Ρσζία θη άιινπο πιεζπζκνχο εθεί. -Γηαηί δελ εμνληψζεθε αθφκα ν Βιιεληθφο θαη Υξηζηηθφο ν Λφγνο, απ ηηο ηφζεο Βπηζέζεηο; -Οη Ππξί θαη Ξίθεη ζαλαηνχκελνη, Βπηζηξέθνπλ θσηεηλφηεξνη. -Βπηζηξέθνπλ θσηεηλφηεξνη; κελ ην πεηο απηφ ζε άιινπο θαη ζε «Οξζφδνμνπο» ςεπηνρξηζηηαλνχο, πνπ αξλνχληαη Γεγνλφηα, πηζεθίδνληαο κπζηήξηα θαη παπαγαιίδνληαο, ιέμεηο θνχθηεο «ηεξέο». Πνξεχζνπ ηψξα λα ζπλνκηιήζεηο, κε θνκκαηηθφ πνιηηηθφ θαη κε δεζπφηε δνχιν ηνπ. -Με Λχθνπο θαη κε Όαηλεο, ηη λα πσ θαη ηη λα θάκσ, ζε θνηλσλία παξαπιαλεκέλσλ; Έρνπλ φινπο ηνπο Μεραληζκνχο δηθνχο ηνπο, θη φινπο ηνπο ραθηέδεο - δηαλνεηέο, δηθαησηέο ηνπο. -Με θνβάζαη ην θνηάδη, φζν θη αλ νπξιηάδνπλ Λχθνη, φζν θη αλ ζνπ θιαςνπξίδνπλ Όαηλεο, αλ ζ εκπλέεη ζείν Φσο, θη αλ γηα λ αγαπάο γελλήζεθεο.

19 ΟΜΙΛΟΤΝΣΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ, ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ -Ο δηθφο ζνπ Τπνινγηζηήο είλαη ζειπθφο ή αξζεληθφο; -Βμαξηάηαη απφ ηηο ζεμνπαιηθέο κνπ δηαζέζεηο. Βίλαη λενηάηεο γελεάο σο νκηιψλ θαη εηθνλίδσλ. Πιήξεο Αεδνκέλσλ, Μέγηζηε Βγθπθινπαίδεηα, Βηδηθφο θαη Γεληθφο θαη εμνιφγνο, αιιά ζηνηρίδεη αθξηβά, σο κπζηηθή παξαγγειία: δελ θπθινθνξεί αθφκα ζηελ Παλαγνξά. Σέιεηα ζπλελλννχκαη. Βίλαη πξνζπκφηαηνο, αιάζεπηνο, ηαρχο, θη εξσηεπκέλνο. -Βίδεο, ην ινηπφλ; ζηε δσή κνπ, δελ ζπλάληεζα ζπλάλζξσπν θηιίαο, πξνζπκίαο. χδπγνο θαη ηέθλα θαη ζπλάδειθνη θαη άιινη, φινη ηνπο ππνθξηηέο θαη θζνλεξνί. -Βίκαζη νκνηνπαζείο, ζε ζρέζε πξνο αλζξψπνπο, αιιά κε ηνλ Τπνινγηζηή ηα πάσ θαιά -Πψο ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, κε ην θαηαζθεχαζκα ηεο ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ; ια καο ηα θίλεηξα, είλαη ππνινγηζκνί γηα Κέξδε, Καηαθηήζεηο, Βμνπζίεο, Ώπνιαχζεηο, θη φκσο είκαζηε νη Απζηπρείο, Ώζπλελλφεηνη, ζρεδφλ δαηκνληζκέλνη, ιπζζαζκέλνη. -Ναη, αιιά, δελ αγαπάο ηνλ Τπνινγηζηή ζνπ θη ίζσο ηνλ κηζείο, σο πθηζηάκελνο. -Έρσ θάπνηνλ Πξντζηάκελν ζηελ Βηαηξεία, ίδην Σέξαο. Βίκαη, ιέεη, ηα πιήθηξα, ηίπνη άιιν. -Ώο κελ πεξηκέλεηο απ ηνλ Τπνινγηζηή ηεο εξγαζίαο ζνπ, θηιηθά αηζζήκαηα. -Φέξεηαη σο δαίκνλαο θη έρεη αιπζηδσηά, κηα νκάδα Τπνινγηζηψλ θαθνδαηκνλίζεη. Να ζνπ πσ θαη ην ρεηξφηεξν: κεηαδψζεθε ε Σξέια θαη ζε άιιεο Βηαηξείεο, θεκηζκέλεο. -Σν δηθφ κνπ πξφβιεκα, είλαη, φρη ν θαιφο κνπ Τπνινγηζηήο, αιιά ν ζχδπγφο κνπ: απ ηνλ άιινλ, ηνλ θηελψδε, πήξα δηαδχγην θαη ππαλδξεχηεθα ην αθξηβέο παλνκνηφηππφ ηνπ. Βπηπρψο, αγάπεζα πνιχ, ηνλ Τπνινγηζηή κνπ, ν νπνίνο κ εξσηεχηεθε. -Πηζαλφηαηα, θάπνηνο «ηφο», θάπνηνο «ίππνο» απ ηελ Σξνία, θάπνηα βφκβα ινγηθήο, θάηη απ ηηο δπζαξέζθεηέο ζνπ, απ ηνλ ζχδπγφ ζνπ, επσάδεηαη θαη ζα εθδεισζεί. -Σνλ αγαπψ θαη κ αγαπά ηφζν πνιχ, ψζηε απνθιείεηαη δπζαξκνλία κεηαμχ καο. Δ νκηιία ηνπ, ν ηφλνο ηνπ, ην χθνο ηνπ, ην ήζνο ηνπ, ε θάζε ιεηηνπξγία ηνπ κε γνεηεχεη. -Σν Τιηθφ, ην Hardware, θαη ην Λνγηζκηθφ, ην Software, ηα θξφληηζεο πνηνηηθά, επεηδή αγαπάο ηνλ Τπνινγηζηή ζνπ θαη ηελ Βξγαζία ζνπ, αιιά, δελ ξσηάο θη εκέλα, πφζν ππνθέξσ, πφζν βαζαλίδνκαη ζ απηή ηελ Βηαηξεία, Τπνινγηζηψλ ηεο Ρχζκηζεο ΐνιίδσλ Μαδηθήο Ανινθνλίαο, γηα Βθηφμεπζε, αιιά δίρσο ίρλε Πξνειεχζεψο ησλ. Βπηπιένλ, έρνπλ ζρέζε θαη κε Παξαθπζηθέο Ανκέο. Ο δηθφο ζνπ Τπνινγηζηήο, είλαη ν πξνζσπηθφο ζνπ. -Παίδσ κνπζηθή θη απηφο ηε γξάθεη παξηηηνχξα θαη κε δηνξζψλεη φπνπ ιάζνο απνρξψζεσο. Αηαθξίλεη απνρξψζεηο απνρξψζεσλ θαη ζηελ νκηιία: ηη επγέλεηα, θαη χθνο, ήζνο αξηζηνθξαηίαο. -Καη κνπ ιεο εζχ, γηα ζπκπεξηθνξέο αλζξψπσλ! -Αηά ηνπ Τπνινγηζηή κνπ, ζπλζέησ Τπεξθείκελν θαη πνιχπιεπξα Αηζθεηηνβηβιία λένπ είδνπο ζπγγξαθείο θαη «αλαγλψζηεο», δεκηνπξγηθνχ πνιηνχ. Πξάγκαηη, πξνο ηη πξνζσπηθή επζχλε, αίζζεκα πεγαίν θαη λνεκνζχλε; δεκνθξαηηθφο Πνιηφο είλαη Κνπιηνχξα θαη Θξεζθεία νηθνπκεληθήο ΤδξνρνΎαο, πνπ ξπζκίδνπλ θαη βνιίδεο Μαδηθήο Ανινθνλίαο, δίρσο ίρλε Πξνειεχζεσο.

20 ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ Ώθνχ επί πνιιέο εκέξεο, δηαπξεπείο νη χλεδξνη, δηαπξεπψο κνλνινγνχζαλ, απφ ζηεγαλά δηακεξίζκαηα, εηδηθνηήησλ ηνπο, θαη «νιηζκψλ», πεξί Ώλζξψπνπ, Κνηλσλίαο, Νφζσλ θαη Θεξαπεηψλ, έλαο ησλ πλέδξσλ, ηειεπηαίνο, ηφικεζε θαη είπε: - Μεηνλεθηηθφηαηνο ν «άλζξσπνο», Ώιαδψλαο θαη Ώξπαθηηθφηαηνο «ζεφο» αγσλίδεηαη κε Λχζζα Λχθνπ, γηα ηελ Πξσηνθαζεδξία επί Πιαλεηψλ θαη Οπξαλψλ, άζενο, αλζξσπνθεληξηθφο, Ώξρηθνληάο, πνπ παξαζηαίλεη ζενζέβεηα, ρξηζηφηεηα, θηιαλζξσπία. εηο νη ζνβαξφηαηνη θη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε ηηο πεδηαθέο ζαο ζεσξίεο Τιελέξγεηαο, κε θψδηθεο γελεηηθνχο, κε ηε δπαδηθή ινγηθή ηνπ Διεθηξππνινγηζηή, θαη κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θαη ηα πέξ απ απηφ ην Φάζκα θαη Φξάγκα, νξηνβάηεο ηνικεξνί, αλάκεζα ζε ηφζα χλνξα, δηαζηάζεσλ θαη θφζκσλ θαη πκπάλησλ, θνζκνιφγνη, ζενιφγνη, θνηλσληνιφγνη, βηνκήραλνη, πνιηηηθνί θαη νηθνλνκνιφγνη, αιινπαζεηηθνί, νκνηνπαζεηηθνί θη εθθιεζηαζηηθνί, φινη, φινη, φινη, πέζηε κνπ Γηαηί, ιαηξεχεηε κφλνλ ηνλ Καίζαξα, θαη ηηο αηαληθέο Ανκέο ηεο Βθκεηάιιεπζεο; Καζέλαο καο «ζεφο» ηεο Λχζζαο, ελαληίνλ φισλ ησλ «ζεψλ» ησλ ιπζζαζκέλσλ, πέζηε κνπ, αλ θάπνηνο απφ ζαο, ζα ήζειε λα εμνληψζεη, φινπο ηνπο αληαγσληζηηθνχο «ζενχο», σο Μνλνιχθνο Μνλνιχζζαο, δίρσο ην Ώληίθξπζκα ηνπ Άιινπ θαη ηνπ Κφζκνπ, Βθηάιηεο ζε ζχκπαλ - κεδέλ. Μεηά ηελ πξψηε έθπιεμε, ν θψδσλ ηνπ Πξνέδξνπ ησλ πλέδξσλ, δελ έθιεηζε ην ζηφκα ηεο Ώπζάδεηαο, θαζψο μεζθέπαδε ην Παξαζθήλην ησλ Αηεζλψλ Αηαζπλδέζεσλ ηνπ αηαλά κε ηηο ελλέα ηνπ αιήζεηεο, γηα λα εδξαησζεί ην Έλα Φεχδνο, σο Αέθαηε Ώιήζεηα, επελέβεζαλ ηα Οπξιηαρηά ηνπ Ώμηνπξεπέζηαηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δελ ήηαλ ν Ώξρηραθηέο ησλ Ώθεληάδσλ. Ώιι επεηδή ην ζηφκα ηνπ Ώπζάδνπο ιεηηνπξγνχζε, θη νη χλεδξνη μεζθίδαλε ηα ξνχρα ηνπο, ν κέγαο Ώληηπξφζσπνο ηεο Σεξαηψδνπο ΐηνκεραλίαο ησλ ραπηψλ αιινπαζεηηθψλ γηαηξψλ, πίεζε ην Πιήθηξν ηνπ πλαγεξκνχ, θαη εηζφξκεζαλ κε φπια αλά ρείξαο, νη «κπζηήξηνη». Βπήιζελ, επηηέινπο, ε πεξηπφζεηε ηγή Ερζχσλ, νπφηε, δηεζλνχο θήκε ςπρίαηξνο, αλέιαβε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ επζαξζέσο νκηιήζαληνο, σο καληαθνχ επηθηλδχλνπ, θαη πξφηεηλε ζηνλ Πξφεδξν, λα ηνλ θξνληίζεη δσξεάλ ζηελ Κιηληθή ηνπ, ζχκθσλα πξνο ηελ άιινηε καξμηζηηθή ηνπ ηάιηλ ςπρηαηξηθή, ηεο Βμνληψζεσο Αηαθσλνχλησλ, αιιά, κε ην Νέν χζηεκα, ηεο Νέαο Βπνρήο, γηα Νέα Βπηαμία. Οη εθ ησλ πλέδξσλ Βηδήκνλεο επί ηνπ ζέκαηνο πξνιεπηηθήο Πνιηηηθήο, εμήγεζαλ ηα ρέδηα πεξί ηνπ Πξνζερνχο πζηήκαηνο «Ώπηνδηνηθήζεσο θαη Ώπηνθπβεξλήζεσο» εξήκελ ησλ μαλά Ππθλνχκελσλ ηνπ Μίζνπο Νεθειψλ Ώξλεηηθήο Φπρνδπλακηθήο, κεηά ηελ Ώπηνθξαηνξία ηνπ ηάιηλ θαη ηνπ Σίην ηε Γηνπγθνζιαβία. Πνηέο ρψξεο θαη ιανί ζα έρνπλ Καηαηγίδα ή Οκίριε δειεηεξηψδε, ιίαλ πξνζερψο; Ώιιηψο ή έηζη, θνπαδάθηα δηαλννπκέλσλ, ζνβαξψλ επηζηεκφλσλ θαη ηδίσο ζενιφγσλ, εηνηκάδνπλ ηηο βαιίηζεο ηνπο, ψζηε λα βξεζνχλ κε ηελ Πιεπξά ησλ Νηθεηψλ, σο άξηζηνη ραθηέδεο.

21 ΓΑΜΟΤ ΣΕΛΕΣΗ, ΜΕ ΔΑΙΜΟΝΨΝ ΠΑΝΗΓΤΡΙ -Με πνιηηηθφ ή κε ζξεζθεπηηθφ γάκν, ππαλδξεχζεηο, ή σο ιεχηεξν γεξάθη, άληξεο θπλεγνχζεο, πνιιαπιά θαη ηξνκεξά εξσηεπκέλε; -Καη ηα ηξία ηα δνθίκαζα, έρνληαο αξρίζεη κε ζξεζθεπηηθφ ζηεθάλη, θαη σξαία ηειεηή, κε χλαμε Σηκήο, εθιεθηψλ πξνζθαιεζκέλσλ. Ήηαλ θάηη ην θνκςά πνιπηειέο, κε Πξσζηεξέα θη ηεξείο δπφ - ηξεηο. Ο αζηξνινγηθφο κνπ ράξηεο, εμαηξεηηθά επλντθφο, θαη ηνπ γακπξνχ επλντθφηεξνο. Μφλνλ θάπνηνο ελνξαηηθφο, κε δηαθνή θαη κε δηφξαζε, απεθάλζε δπζκελψο. Βηο πείζκα ηνπ, εληνχηνηο, έγηλε ν γάκνο, επί παξνπζία θαη ηνπ ίδηνπ. Σα ζηέθαλα παξαθνινχζεζε κε δσεξφηαην ελδηαθέξνλ, αιιά, ζαλ λα έβιεπε αιινχ. Ίζηαην αληίθξπ κνπ, θαη ζθέθηεθα: πνχ, ζην δηάβνιν θπηηάδεη, θαη ηί βιέπεη; Καη θαζψο εθηά παξζέλεο, θαη παξζέλνη άιινη ηφζνη, ζηα νιφιεπθα ληπκέλνη κε πιαηζίσλαλ, ν ελνξαηηθφο εδάθξπζε, θαηαζπγθηλεκέλνο, δηαςεπζζείο σο κάληεο. Ώιιά, κεηαμχ ησλ θαιεζκέλσλ ζε κεηαγακήιηα ζπλάζξνηζε, κνπ είπε: ηελ ψξα ηεο σξαίαο ηειεηήο, θαθνδαίκνλεο παλεγχξηδαλ, ανξάησο θαη αλέησο, θαη πιεθηξνινγνχζαλ ζηνλ εγθέθαιν, γακπξνχ θαη λχθεο, ηηο Ώδπλακίεο γηα Βξεζηζκνχο. Απζηπρψο, κνπ πξφζζεζε, εηέιεζαλ ην γάκν, ζπκπιεγκαηηθέο βιαθείεο θαη θαθίεο ζαο. Βπηπιένλ, ελπκθεπζνυπαλδξεχζεζαλ, ηξαπεδηηηθέο ζαο θαηαζέζεηο θαη θνηλσληθέο ζαο παξαζηάζεηο. Υξψκαηα δπζνίσλα ζηηο αχξεο ζαο, ζ εηνηκφηεηα πνιέκνπ, κφιηο «εμνηθεησζείηε» δηαπιεθηηζκνί, θισηζέο, μπινδαξκνί, λπκθνκαληάζεηο θαη ζαηηξηάζεηο θαη ινηπά: γη απηφ νη θαθνδαίκνλεο ζαο ηίκεζαλ, κε ηδηαίηεξε εθηίκεζε, ρνξνπεδψληαο, επί ηε πξνφςεη καθξνρξφλησλ Αηαζθεδάζεσλ θαη δαηκνλνελζαξθψζεσλ. Σνπ απάληεζα, λα κε κνπ πεη, φηη ζα γελλήζσ δαηκνλάθηα. Βίρα θινληζηεί, θάηη κνπ έιεγε βαζεηά, ηη ζα ζπκβεί, αιιά ηνπο αλεπαίζζεηνπο ςηζχξνπο, δελ πξνζέρνπκε. -Χ, κελ αλεζπρείο θαη ηφζν, κνπ απάληεζε ν ζπλνκηιεηήο: δηζεθαηνκκχξηα, φπσο εζείο νη δχν, λχθε θαη γακπξφο, είλαη ηα Παλνκνηφηππα, ηεο ζπδπγηθήο πνξλείαο θαη δαηκνλνηεθλνπξγίαο, ζε Κνηλσληθφ, Αηεζλή Παξάδεηζν. Χο εθ ηνχηνπ, Καηαζέζεηο Σξαπεδψλ θαη νη Βγθεθαινειεθηξνληθέο πδεχμεηο Βπηπρνχλ, κέρξη ηε ηηγκή ηεο Έθξεμεο. ληα είκαζηε, λνήκνλα, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. νχηε Ρχπνη ζηηο ςπρέο, νχηε Ρχπνη πεξηβάιινληνο, λφεο ήξεκνη, αζψνη, πέξ απ ην Καθφ θαη ην Καιφ, δηαινγίδνληαη ηα χκπαληα: παληνχ νθία θαη Ώγάπε Αηαζηάζεσλ Φσηφο θη Τπεξθσηφο. -Ναη, αιιά, πνηα έιμε καο ελψλεη, αθνχ είκαζηε ζε ραξαθηήξα εληειψο αληίζεηνη; -Δ δηαθνξεηηθή δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία ηεο ελέξγεηαο εθάζηνπ, ζπκπιεξψλνληαο αιιήινπο. -Ση ζα γίλεη κε ηε ζχγθξνπζε ησλ ραξαθηήξσλ; -Ή ζα κάζεηε ην κάζεκα, ή ζα γθξεκλνηζαθηζηείηε, δηά ησλ θαθνδαηκφλσλ. -Σέηνηνο Αηαινγηζκφο ηνπ χκπαληνο, δελ κνπ αξέζεη. -Κάληε ζεηο νη δχν, δηθφο ζαο ζχκπαλ: ε δσή ην επηηξέπεη, φρη δίρσο ηηο πλέπεηεο, Ώληίζηνηρεο ησλ Πξάμεψλ ζαο. - Βίκαζηε αζθαιηζκέλνη: ηξαπεδηθέο καο θαηαζέζεηο θαη πνιηηηθή επηξνή, αξθνχλ. Οη αφξαηεο ζνθίεο ηεο δσήο ηνπ ζχκπαληνο, δελ καο ρξεηάδνληαη.

22 ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟ ΜΕΓΑ ΤΜΒΟΛΟ -Μήπσο έηπρε λα δεηο, Κπξιηάλ, Τπεξθπξιηάλ, θη Ώηζεξναπξηθέο θσηνγξαθίεο; -Βίδα κεξηθέο ζεηξέο απφ ζηνηρεία, δέληξα, δψα, δαίκνλεο θη αλζξψπνπο. -Μεηαμχ δαηκφλσλ θαη αλζξψπσλ, πνηα δηαθνξά, βηνπιάζκαηνο, ςπρήο ή φ,ηη άιινπ; -Βμ αλζξψπσλ κεξηθνί, είλαη θαη θαθνδαηκφλσλ, θαθνδαηκνλφηεξνη. -Ώιιά έρνπλ ηνλ εγθέθαιν αλζξψπηλν. Κη αλ ε ζάξθα είλαη βηνινγηθά κεγάιεο αληνρήο; -Σφηε, πεο αιίκνλν ζην πεξηβάιινλ φπνπ δξνπλ. Βίλαη θξππηηθνί ή θαλεξνί; -ηα Πξνζθήληα εκθαίλνληαη σο Γφεηεο, ηθαλνί θαη κε ηαιέληα, αιιά ζηα παξαζθήληα, ρεκεηναιρεκίδνπλ Μαπξνκάγνη νθνινγηψηαηνη. -Θα είδεο, νπσζδήπνηε, θη Ώηζεξναπξηθέο θσηνγξαθίεο Τςειά Εζηάκελσλ. -Βπηζηήκσλ ΐφκβαο Οπδεηεξνλίνπ, κέγαο Βξγνδφηεο θη έλαο εθ Πνιηηηθψλ, έρνπλ ηα γλσξίζκαηα, κέγηζησλ Καθνδαηκφλσλ θαη νπδέλ αλζξψπηλν. Χο εθ ηνχηνπ, εθηηκψληαη δηεζλψο θη είλαη νη ιανθηιέζηεξνη, αλζξσπηζηέο θαη ζξήζθνη. -Μήπσο έκαζεο, ηπρφλ, απφ πνηα ηνά ησλ Κνξπθαίσλ, παίξλνπλ Βληνινδηαηαγέο; -Φηζπξίδνπλ ιηγνζηνί, φηη Άζαξθνη εμνπζηάδνπλ, Πξνζθεληαθνχο, Παξαζθεληαθνχο. -Άζαξθνη; ζεφο θπιάμεη. ζηε ηφζε εμνπζία έρεη ν Ώλζξσπνθηφλνο Σξηζθαηάξαηνο; Βίκνπλ ζαπκαζηήο ηεο Βπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Βξγνδνζίαο, ηεο Πνιηηηθήο, σο θνηηεηήο, αιιά, φηαλ πξφζεμα ιηγάθη, αλεζχρεζα πνιχ, θη εξεχλεζα θαη είδα; -Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο, κηζνχληαη θη εκπνδίδνληαη, ζρεδφλ απ φινπο, εθ ησλ Άλσ θη εθ ησλ Κάησ. Γη απηφ, νη έλζαξθνη θαη άζαξθνη, πεηξάδνπλ ηνπο εξεπλεηέο, κε ηξφπνπο πνλεξνχο. -Ώηζζάλζεθα ηνπο πεηξαζκνχο θαη θαηέθπγα ζε εηδηθνχο ηεξσκέλνπο, αιιά, θαη απηνί πεηξάδνληαη, θαη καο πεηξάδνπλ κε ην θέξζηκφ ηνπο, ην δαηκνλνπξεπέζηεξν. -Αελ πεηξάδεη, θίιε κνπ, δελ δνχκε ζε Μεζαίσλα, ψζηε λα καο θάςνπλ δσληαλνχο. Γνχκε ζε Βπνρή Πξνφδσλ, Αεκνθξαηηζκψλ θαη άιισλ, πνπ λα θάςνπλ ζρεδηάδνπλ ηνλ πιαλήηε. -Ώπνξψ θη εμίζηακαη. Ση θάλνπλ νη θαινί, πνιχ θαινί ζπλάλζξσπνη; -Αελ ηνπο βιέπεηο θαζεκεξηλά, επίζεκα θαη αλεπίζεκα; ζηεξίδνπλ Καθνδαίκνλεο, θαληαδφκελνη φηη ζηεξίδνπλ Ώξραγγέινπο θαη Ώγγέινπο. -Ση ζην Αηάβνιν ηνπο ράξηζε, θχζε θαη Θεφο, αηζζήζεηο, λνπ, αηζζήκαηα; -Ρψηεζε ηνπο νθνινγηψηαηνπο θαη άιινπο, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ θάζε Καθία, σο νθία, παηξησηηζκφ, αλζξσπηζκφ, Ώγάπε, Σαπεηλνθξνζχλε, Μέιινληα, Λακπξφηαηα. -ΐφκβεο Οπδεηεξνλίνπ, δελ γθξεκίδνπλ θηίξηα, επηθέξνπλ αζθπμία ζε παλ δσληαλφ. -Εδνχ ην Μέγα χκβνιν, ηνπ δηεζλνχο καο Απηηθνχ Πνιηηηζκνχ. -Κάζε δσληαλφ θη ν άλζξσπνο, είλαη πεξηηηά, πιελ ησλ αληηθεηκέλσλ. -Ώπηφ ζεκαίλεη Μεδεληζηηθφο αηαληζκφο. -Πνηνο ηελ έρεη θάκεη εθαξκφζηκε, ηε βφκβα νπδεηεξνλίνπ; -Μεξηθνί Ββξαίνη ζεσξεηηθνί, παξαδίδνπλ ζε Μαθηφδνπο, εμηζψζεηο εθαξκφζηκεο, ελαληίνλ ησλ γθντκεδσλ: ρξηζηηαληθψλ θηελψλ. -Σν Ββξατθφ Εεξαηείν, ν Πηιάηνο θαη ν Υξηζηφο: ηη Αξάκα! -πλερίδεηαη ην Αξάκα ησλ Ώηψλσλ: ν Υξηζηφο, νη Καίζαξεο, Εεξαηεία. Σα Εεξαηεία, πάληα είλαη Τπεξθαίζαξεο, ελαληίνλ ηεο Γσήο, ηεο Ώγάπεο ηεο Ώιήζεηαο ηνπ Θενχ θαη πνιινί εθ ησλ επηζηεκφλσλ, σο ςπρνινγία Μίζνπο, ππεξεηνχλ ηνλ αηαλά. -Ώιιά ηφζν κίζνο ελαληίνλ ηνπ Υξηζηνχ, αλαγθάδεη θαη Πηιφηνπο λα απνξνχλ. -Σα Εεξαηεία εθβηάδνπλ θαη ηνπο Καίζαξεο, κε Μνριφ ηνπο φρινπο. -Καηζαξνπαπίεο, δειεηεξηάδνπλ, ζάξθεο θαη ςπρέο. Ενχδεο θαη Ώληίρξηζηνη Ώηψλσλ. -Έρσ ηελ εληχπσζε, φηη ν Ββξαίνο εθεπξέηεο βφκβαο Οπδεηεξνλίνπ, σο Ώξρηεξέαο, ελζαξθψλεη ηα Εεξαηεία ησλ Ώηψλσλ. Μίζνο πνπ λεθξψλεη ηε δσή, ην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ, θαη αθήλεη κφλνλ ηα Κειχθε, σο Ώπνιηζψκαηα.

23 -Φίιε κνπ, ζσζηφ απηφ, αιιά, πψο ζα επηδήζνπλ, άλζξσπνη φπσο εκείο νη δχν, θη απηφο ν ζηηρνπξγφο ιηβειινγξάθνο, δήζελ ζνβαξφο; -νπ ην είπα θαη ην μαλαιέσ: πνηνη πξνζέρνπλ ηηο ππεξβνιέο ησλ ιηγνζηψλ; ινη ηνπο θαλνληθνί, κεηξηφθξνλεο, λνήκνλεο, θαινί, ζπγρσξνχλ ηα ιηγνζηά ζθνπιήθηα -Γηα θαληάζνπ: κεγαβνκβηζηέο θαη κεγαπάπεο θαη πνιηηηθνί καθηφδνη, ηεο Παληηαιίαο, λα θαηαδερηνχλ λα ιπψζνπλ, ιηγνζηά ζπξφκελα κηθξά δσίθηα. -Σφζν θνβεξνί θαη ηξνκεξνί, θη φκσο είλαη ζθιάβνη ηεο Μεγαζηνάο ησλ νθνινγηψηαησλ παιαηνδηαζεθίζηηθσλ ζαηαληζκέλσλ φλησλ θαη κακκσληζηψλ. -Ση απέγηλε, ν ζπκπαζήο εθείλνο, Πφληηνο Πηιάηνο; -Ώπ ην Μίζνο ησλ Εεξαηείσλ, δελ γιηηψλνπλ, νχηε νη νπδέηεξνη. Σν εμφλησζαλ πιαγίσο Με πξνπέηαζκα Καπλνχ: ηνλ Καίζαξα ή ην ιαφ, δελ αηζζάλνληαη αζθάιεηα ηα Εεξαηεία Μφλνλ νη πνιχ κεγάιεο ιέμεηο ηα εμαζθαιίδνπλ πιήξσο, ψζηε, ηα Οπαί Τκίλ, σ Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, λ απεπζχλνληαη, φρη ζ απηνχο, αιιά ζε άιινπο. Ώλ ε ΐφκβα Οπδεηεξνλίνπ δελ ηελ πλίμεη ηε δσή, ηα Εεξαηεία, ζα ηελ πλίμνπλ φηαλ θπβεξλνχλ. -κσο, ν ιηβειινγξάθνο ηνχηνο, πνηνλ εθδφηε ζνβαξφ ζα εχξεη, λα δεκνζηεχζεη ηέηνην θείκελν; Κη αλ θπθινθνξήζεη ζ Βιεπζέξα Τπεξαγνξά, Πνηνηηθφηαηεο Κνπιηνχξαο, πνηνη αξράγγεινη θαη άγγεινη, ζα ζπαηαινχζαλ κεξηθά ιεπηά, ξίρλνληαο καηηέο ζηε θξίθε; -Φίιε κνπ, πνηα θξίθε ελλνείο; δνχκε ζε παξάδεηζν πξνφδσλ θαη πγείαο, επδσίαο, επηπρίαο ηα κηθξά «δνθίκηα» ζε «ζηίρνπο», ηψξα ζα πξνζέμνπκε; -Πξφθεηηαη γηα Αηθαηψκαηα, ηνπ ιεγφκελνπ Ώλζξψπνπ θαη γηα ηελ ειεπζεξία ιέμεσλ. -Λέγε, γξάθε φ,ηη ζνπ αξέζεη, αιι εγψ ζε δηαηξψ, ζε βνκβαξδίδσ, ζε εμνληψλσ, αλ δελ γίλεηο δνχινο κνπ. -Βίκαη πξφζσπα, δελ είκαη ρψξα, έζλνο, θξάηνο ή θπβέξλεζε, γηα λα βξνπλ ην ηφρν νη βνιίδεο, θαη θαηφπηλ λα απνδείμνπλ ηε θηιαλζξσπία ηνπο, θαη λα θάλνπλ Βξγαζίεο Βιεπζέξαο Ώγνξάο δνπινπαξνίθσλ -Με δεηάο ηε ινγηθή, απφ Λνγηθφηαηνπο, νχηε ηε Αεκνθξαηία απφ Αεκνθξάηεο.

24 ΟΜΙΛΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΕΡΒΟΤ ΙΕΡΕΨ Οκηιία Οξζνδφμνπ έξβνπ ηεξέσο, ζην ΐνζληαθφ Μέησπν. Βίκαζηε θησρφο, ηνπ Θενχ ιαφο, πγείαο, ηφικεο θαη νξζνδνμίαο. Ώθξηβψο γη απηφ, καο κηζνχλ, νη αηαληζηέο ηεο γεο, ζησλνκαζνλνπαπνπαηξηαξρηθφηνπξθνη, παληνδχλακνη θαη παληνγλψζηεο, Πάλνπινη θαη Ώπεηιεηηθφηαηνη. αο ιέκε ΟΥΕ, δελ ππνηαζζφκαζηε ζηνλ αηαλά, νχηε ζηελ Δκηζέιηλν. ΟΛΟΕ ΒΝΏ ΧΜΏ, ΜΕΏ ΦΤΥΔ, άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά θαη λήπηα. ρηππάηε καο κε πιήθηξα εθ ησλ πνιπηειψλ γξαθείσλ ζαο! Βίκαζηε γηα ζαο, κφλνλ κηθξέο - κηθξέο θνθθίδεο πιεζπζκνχ, ζηνλ Βπηηειηθφ αηαληθφ ζαο Υάξηε. Κεξδείζηε ηελ πνξλίζηα, ξππαξή, ζάπηα δσή ζαο, σ Πνιηηηζκέλνη Μνξθσκέλνη, ζαο ηε ραξίδνπκε ηέηνηα δσή, ρηππάηε καο αιχπεηα, Τπάλζξσπεο Απλάκεηο. Καη ζεηο νη ρξηζηηαλνί ηνπ Μίζνπο, δνπινπάξνηθνη ηεο ησλνπαπνκαζνλίαο, ρηππάηε πην ζαηαληθά, ψ Μέγηζηνη Τπνθξηηέο, ηνλ Οξζφδνμν Λαφ ησλ έξβσλ. Βίζζε κφλνλ νη γθντκεδεο, ηα θηήλε ηεο θαγήο, γηα ράξε ηεο Μαζνλνπαπίαο, θαη ηνπ αηαλά ζαηαληθφηεξεο. Αελ πεξηκέλνπκε ζπγθίλεζε θαη ηφικε πλεχκαηνο, απ ηνπο πηζηνχο ηνπ Μακκσλά, ιπψζηε καο κε ηηο βφκβεο ζαο. Αελ καο ηξνκάδνπλ Ώπεηιέο ησλ άπησλ. Καη ζεηο νη επηζηήκνλεο θαη νη θνπιηνπξηθνί, Αεηιά Κνπάδηα ησλ Ώξρηκαθηφδσλ, αο εθηειείηε πην πηζηά, ηηο Βληνιέο θαη πληαγέο Αεκίσλ ζαο θνιαθεχνληαο ηελ Δκηζέιηλν, πνπ ζρεδηάδεη λα ζαο πλίμεη. Πάπεο ηνπ ΐαηηθαλνχ. Δζηθνί απηνπξγνί θαη αξρηδνινθφλνη ζαηαλννπλίηεο, ρηηιεξνθαζηζηψλ θαζηζηηθφηεξνη, Ώξρεγνί Καθνδαηκφλσλ, θαηαδερζείηε κηα καηηά, λα δείηε πψο ηνλ θαηαληήζαηε ην εξβηθφ Λαφ Θενχ, ηεο ΐνζλίαο. Χ, αξρηζπνηνχλνη, πνπ απνιακβάλεηε ηνπο Αηαβνιηθνχο Καξπνχο ησλ Έξγσλ ζαο, ησλ ΐαιθαλίσλ Βκπξεζηέο, θάζε Πξνδνζίαο Ώξρεγνί Ώιάζεπηνη Τπεξηνχδεο, ζηείιηε καο μαλά ηνπο «ζηαπξνθφξνπο» ζαο θαη ηνπο Λεζηνζπκκνξίηεο ηνπ Εζιάκ, πξνο Σέξςηλ ησλ ησληζηψλ, σ Πιαλεηάξρεο ησλ γθντκ - θηελψλ ή ρξηζηηαλψλ κέγηζηνη Πνιηηηθνί θαη Ώληίρξηζηνπ, ζθξαγηζκέλνη πξηλ αθφκε γελλεζείηε, ππεξάμηνη γηα ηα θνπάδηα - θηήλε ζαο. Βχρνκαη, πξνζεχρνκαη, γηα λα κελ έξζεη ε εηξά ηνπο, λα ζθαγηαζηνχλ, φπσο εκείο, απφ ηηο Πιεθηάλεο Αεκνθξαηηψλ, ηεο Αηεζλνχο Αηαβνινδχζεο. Ώπ φινπο πξνδνκέλνο ν επζεβήο θαη γελλαηφθξσλ ζεξβηθφο ιαφο κφλνλ ζην Θεφ θαη ζηνλ Βιιεληθφ ιαφ ειπίδεη. Γη απηφ ην κίζνο ηεο ησλνπαλνκέξηθαο θαη ηεο θαζηζηηθήο καθηφδηθεο πάπηαο, καο θπθιψλεη. Καη ζεηο, σ ζπείξα ζθνπηαλή, ζπρακεξά δσίθηα ηεο πξνδνζίαο άξηζηα ην ξφιν παίδεηε, αγνξαζκέλνη απφ ηνπο καθξηλνχο Πξνζηάηεο Αήκηνπο αγαπνχλ ηελ Πξνδνζία, αιιά ηνπο ηξηζάζιηνπο πξνδφηεο, αγαπά νπδείο. Με γεηηνληθνχο ιανχο ζα δήζεη θαη ν ζθνπηαλφο ιαφο, φρη κε Ώξρηκαθηφδνπο θαη κε πξάθηνξέο ηνπο. Δ ησλνκαζνλία, ηελ Ώκεξηθή σζεί, λα ηε δηαιχζεη, φλνη - ρξηζηηαλνί, μππλείζηε. «Αηθαηψκαηα, η αλζξψπνπ»: ε ζηνιή αξρηθαθνχξγσλ θαη ζηε ιαβντιιπξία. Υεξζνλήζηνη ηνπ αίκνπ, ζρεδηάδνπλ λα ζαο πλίμνπλ, ζε πνηάκηα αίκαηα. Μαδί κε κεηνλνηηθνχο, έξβνπο θαη Έιιελεο. Πξννξίδνπλ ηε Θεζζαινλίθε Νέα Εεξνπζαιήκ, θη Ώπνζήθε ησλ Ναξθσηηθψλ ηεο Παλεπξψπεο Οξζφδνμε Βιιάδα μχπλα.

25 ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΑΣΗ - Κάησ νη Αεκνθξαηίεο ησλ Μαθηφδσλ. Έξρνληαη Ώμηνθξάηεο. -Αελ είκαη πξάθηνξαο ησλ ησλνκαζφλσλ, νχηε ηνπ ΐαηηθαλνχ ή ηνπ Εζιάκ. -Βίκαη ηεο Ώξραίαο θαη ηεο Νέαο Γξακκαηείαο Βξαζηήο Ώηζζαληηθφο. -Αηαζέησ θαη ηα ηππηθά Πξνζφληα Αηπισκάησλ θαη ινηπψλ, αιι είκαη αδηφξηζηνο. Με πνηνλ ηξφπν, ιεο λα πξνζειθχζσ, ην Φηιφηηκν, ηελ Πξνζνρή ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Παηδείαο; -Μφλνλ εάλ ήζνπλ φ,ηη ζπ δελ είζαη, θη αλ δελ γλψξηδεο, φζα γλσξίδεηο. Αηαζέηεηο επηπιένλ, Μέγηζην Βιάηησκα ή Έγθιεκα: ηελ Ώηζζαληηθή Ννεκνζχλε, ηελ Λεπηαηζζεζία, ηελ Ώηζζεηηθή Παηδεία ηεο Βιιεληθήο καο Γιψζζαο, αθνκκάηηζηνο θαη ηαπεηλφθξσλ Έιιελ, επξχλνπο θαη βαζχλνπο Βθπαηδεπηηθφο, άξα. είζαη ν Καηαξακέλνο, ν Παληνηηλά Βμφξηζηνο, Μέγηζηνο Βρζξφο ηνπ Τπνπξγείνπ. -Ση πεξίπνπ άλζξσπνη, ελδηαηψληαη, εηο ηα δψκαηα εθείλα, Πλεχκαηνο Βιιεληθνχ; -Λελ είλαη νη ιατθηζηέο, ζρηδνπαξαλνεηδείο θαη καιιηαξφγισζζνη θαη πνχζηεδεο, δελ κηινχλ ην μχιηλν γισζζάξην, ηνπξθνεηδέο ή θνξαθίζηηθν ή Καδαθαθξηδνεηδέο Μεηαθξαζκέλεο Ειηάδαο ηνπ Οκήξνπ γηα ζρνιεία δακαζκνχ ησλ ρνηξηδίσλ πνπ γξπιίδνπλ. Βίλαη εηδηθνί ηεο γιψζζαο ησλ Σειενξάζεσλ θαη ησλ Βηθφλσλ, κε θελνζεζίεο Βγθιεκάησλ. Άιισζηε, δελ είλαη παληειψο αγξάκκαηνη, δεκνζηνγξάθνη εληειψο αγνξαζκέλνη, ηεο Παλαγνξάο..ηη καο δειψλνπλ φηη είλαη, πξάγκαηη, θαη είλαη, αθθνδφκελνη κε Ήζνο, Όθνο, Όςνο, ΐάζνο, ψζηε. νη εξρφκελεο γεληέο Βιιήλσλ, λα γλσξίδνπλ ηα ηνπξθνεηδή, θαδαθαξηδνεηδή θαη ηα δπηηθνκαλή, ιαηηλνγξακκέλα, ζησλνκαζνληζκέλα, ιεζηνζπκκνξηαθά θαη κάγθηθα -Ση ζεκαίλεη «Παξακχζα»; ηίλνο Εδηψκαηνο ε ιέμηο; -Βθ ηνπ Γισζζαξίνπ ησλ Ναξθνκαλψλ θαηάγεηαη, θαη ζεκαίλεη Φαληαζίσζε. Άιισζηε, θαη Εδενκαλίεο, Λεθηηθνκαλίεο, Υαπηνθαξκαθνταηξνζχλεο θαη Πνιπθαγείεο ή Αεκαγσγείεο, είλ επίζεο «Παξακχζεο», φπσο θαη νη θνπηκφηεηεο, Ώζιηφηεηαο Παηδεπηηθήο. Καη κνπ ιεο εζχ, σ θίιε αγαζφηαηε, πεξί Ώξραίαο θαη Νέαο Γξακκαηείαο, αηζζαληηθφο παηδαγσγφο θαη ινγηθφο ζπλέιιελαο, σο ππνςήθηνο θάπνηαο ζεζνχιαο. -ε πνηνλ θφζκν έπεζα; κήπσο έρσ θξέλαο, φρη ζψαο, πνηνη ζα κε ππεξαζπίζνπλ; -Ώθνχ δελ είζαη παληειψο αγξάκκαηνο, νχηε κηζέιιελαο θαη πνχζηεο, θαλεξφο ή θαιπκκέλνο, δεηο κηαλ άιιε «Παξακχζα», νχηε θαλ σο κπάιια γηα Κισηζέο Βμαγνξαζκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ. Αελ ζα ζε ππεξαζπίζνπλ, νχηε πληεξεηηθνί, νχηε Γισζζνκχληνξεο, νχηε νη ζξήζθνη, νχηε νη «θαλνληθνί». -Να δηνξηζηψ ηνπιάρηζην, σο έλαο εθ ησλ ζπξσξψλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. -Οη ζπξσξνί Λχλνπλ θαη Αέλνπλ, Τπνπξγψλ Απλακηθφηεξνη. -Οχηε θαλ ζε ζχξα, θάπνηνπ εθ ησλ Εδξπκάησλ, Ραδηνθσλίαο ή Σειενξάζεσο; -Ανιηνθζνξά ζαηαληθήο πθήο, Ξπινγιψζζα, Πνξλνζέμ, Ώιαδνλεία ηνπ ρεηξίζηνπ είδνπο, δνπλ εθεί. Αελ ζνπ ζπληζηψ, λ απειπηζηείο: ν Θεφο, ηνλ Κιέθηε αγαπά, θη φκσο πξνζηαηεχεη δίθαηνπο.

26 ΧΙΘΤΡΟΙ ΠΕΡΙ ΕΤΘΑΝΑΙΑ -Σα ςπρηαηξεία γηα δηαθσλνχληεο, θαηαξγήζεθαλ. Σν Κελφ πνπ άθεζαλ, ηη ζα ην γεκίζεη; -Οη πνιηηηζκέλνη - κνξθσκέλνη, ζρεδφλ φινη, άξξσζηνη κε ζάπηα φξγαλα. -Αελ αλεζπρνχλ πνιηηηθνί, γηαηξνί, έκπνξνη νξγάλσλ, δηθαζηέο θαη λνκνζέηεο: νη κεηακνζρεχζεηο πιένλ, είλαη πάλδεκν θαη δηεζλέο θαηλφκελν - Θεζκφο. Μαο ζαπίδεη ν Πνιηηηζκφο, καο αλαλεψλνπλ νη κεηακνζρεχζεηο. -Πφζα λα ζηνηρίδεη, κεηακφζρεπζε λεθξνχ, πλεχκνλνο, θαξδηάο, θεθαιήο ή ζεμ νξγάλνπ; -Να ξσηήζεηο ηνπο Ώπαγσγείο παηδηψλ, εμ Ώκεξηθήο λνηίνπ θη απ αιινχ ή γηαηξνχο εηδηθεπκέλνπο, πνπ δνινθνλνχλ ηνπο πγηείο δήζελ αξξψζηνπο, θη εκπνξεχνληαη ηα φξγαλά ηνπο, ζε ηηκέο γηα ζάπηνπο πινχζηνπο. -Λέγεηαη ζε Αηαδξφκνπο Αεκνθξαηηθψλ ΐνπιεπηεξίσλ, φηη Νφκν εηνηκάδνπλ, πεξί ηεο Βπζαλαζίαο, βαζαληζηηθά λνζνχλησλ. -Αειαδή Ανινθνλίαο Τγεηψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηα Αίρηπα κεξηθψλ γηαηξψλ. -Βίλαη θπζηθφηαηεο απηέο νη Πξάμεηο. Υξήκα, Κέξδνο θαη θαγή ην Παλ. -Βχγε Πξφνδνο Παλεπεξγέηηο, ράξηλ Αεκνθξαηηθψλ Λαψλ. -Πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηη ιέκε θαη ηη γξάθνπκε, φρη λα Πξνζέρνπκε ηη Κάλνπκε: θαθνπξγίεο θεξδνθφξεο θαη νη πφιεκνη, έρνπλ Ννκηκφηεηα, φρη φκσο θαη νη ιέμεηο, νχηε ηα λνήκαηα, πνπ πεξηγξάθνπλ Πξάμεηο, ηνπ Τπεξπνιηηηζκνχ. -Ση θη αλ επηηξέπνληαη νη ιέμεηο, ηα λνήκαηα; νη Σπθιέο Αεκνθξαηίεο, είλαη θαη θνπθέο. -Βίλαη,ηη Πξέπεη, γηα λα έξρνληαη Αηθηαηνξίεο: φςεηο δχν έρεη ην Αηαβνινλφκηζκα -Σα ζπγραξεηήξηά καο, πξνο ηηο Μεγαηξάπεδεο Βπζαλαζίαο Τγεηψλ: ηη λα καο δνινθνλνχλ ζε Μάρεο ησλ Πνιέκσλ, ή ζε Κιηληθέο, Ννζνθνκεία θαη Φπρηαηξεία: Υξήκα ην Πνιχηηκν, Άλζξσπνο - Μεδέλ. -Να πξνζέρνπκε ηη ιέκε θαη ηη γξάθνπκε, ράξηλ ηεο Βπαηζζεζίαο Ανινθφλσλ Κνξπθαίσλ. -Αελ θνβάκαη Κνξπθαίνπο, αιιά κφλνλ ηνπο αγνξαζκέλνπο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο θαη ηνπο ζηάζκεο ιεπηεπίιεπηεο, δηαλννχκελνπο θαη άιινπο. -Ώπζηεξνί λα είκαζηε δελ πξέπεη, φηαλ πξφθεηηαη πεξί Βπζαλαζίαο: ε Θεά Τγεία ζεξαπεχεηαη κε ην ραπάθη, αλνδχλσο θαη ακέζσο: Υάπη - Θαχκα, γηα λα γίλεη δίρσο πφλν, ε Παλάθξηβε θαγή. -Καιά εκείο, ηα ιέκε πάληα κεηαμχ καο, αιιά ηη ζα γίλεη, αλ ν ζηηρνπξγφο απηφο, εθδφζεη ηέηνηνπο ζηίρνπο πνπ πιεγψλνπλ αθθηδφκελνπο αηζζεηηθνχο θαη άιινπο απαηηεηηθνχο; -Μελ αλεζπρείο, σ θίιε: νη κνλαδηθνί ηνπ αλαγλψζηεο, είκαζηε νη δχν εκείο: νχηε Κχθισκα Τπεξαζπίζεσο ζα ρξεηαζηνχκε, νχηε πνζνζηά Κεξδψλ, Ανινθνλίαο Μπζηηθήο. -νβαξνί θαη θαζψο πξέπεη φισλ ησλ ηνκέσλ, ηη εθθξάδνπλ; ηελ ςεπηνπξνζσπηθφηεηα, ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ή ην πλεχκα ην αλψηεξν δηά ησλ πξνζσπίδσλ; -πλάληεζεο πνηέ ζνπ, ζνβαξνχο, λα ζέηνπλ ηέηνηεο απνξίεο; -Πξνζσπίδεο απφ Γχςν είλαη ζνβαξφηαηεο: δελ απνξνχλ, νχηε θαλ ρακνγεινχλ, κήπσο δσληαλέςνπλ θη απσιέζνπλ ηελ Βπζαλαζία θαη ηα δη απηήο ρξεκαηηθά πνζά.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009 «Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο 4 Ιουνίου, 2009 Νηψζσ ππεξήθαλνο πνπ βξίζθνκαη ζηελ αηψληα πφιε ηνπ Καΐξνπ, θαη πνπ θηινμελνχκαη απφ δχν πνιχ αμηφινγα ηδξχκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο: Η ΘΡΗΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από stauros Απόζπαζμα από ηο βιβλίο: «Η ιδεολογία ηων δικαιωμάηων ΤΟΥ ανθρώποσ και ηο δικαίωμα ΤΩΝ ανθρώπων» ηων ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ και ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΫ. Εκδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ;

Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Π Ο Ι Ο Ε Ι Ν Α Ι Ο Δ Η Μ Ι Ο Τ Ρ Γ Ο ; Σα Υαπακηηπιζηικά Γνωπίζμαηα ηος Οςπάνιος Παηέπα μαρ 1 Paul S. L. Johnson ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ; Σα Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ηνπ Οπξάληνπ Παηέξα καο Βθδφζεηο ΏΡΟΣΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ

ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ ΑΝΑΣΑΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΘΩΝΘΑ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΘΑ "Εγώ Είμαι η Ανάσταση και η Ζωή" "Όινη όζνη βξίζθνληαη ζηα κλεκεία ζα αθνύζνπλ ηε θσλή Σνπ, θαη ζα βγνπλ έμσ" (Ησαλλεο 5:28,29) Μεηάθξαζε-Γηαζθεπή απφ ηα Αγγιηθά πξσηφηππα:

Διαβάστε περισσότερα