ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ)"

Transcript

1 ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΤΡΙΚΑ) εκείσζε: Ζ αξρηθή έληππε έθδνζε ηνπ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΤΣΑΞΗΑ»ΓΗΑ ΣΖ «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ» απνηειείηαη απφ 490 ζειίδεο. ηελ παξνχζα ειεθηξνληθή κνξθή παξαζέηνπκε ηηο πξψηεο 150 ζειίδεο. ''Σα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' Ζήσης Οικονόμου, Σκιάθος

2 ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΤΣΑΞΙΑ» ΓΙΑ ΣΗ «ΝΕΑ ΕΠΟΦΗ» (ΑΛΛΑ ΑΣΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΥΡΙΚΑ) ΔΚΓΟΔΗ ΠΟΛΤΣΤΠΟ ΑΘΖΝΑ 1994

3 ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΘΔΘΟΤ: ΠΟΘΗΗ: ΒΠΟΠΟΕΕΏ ΣΧΝ ΏΓΒΝΧΝ ΜΒΣΏΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΔ Α ΤΔ ΣΟΤ (1935) ΏΝΏΡΡΧΔ (1935) ΣΟΠΕΏ (1936) Δ ΠΡΟΒΤΥΔ ΣΔ ΓΔ (1938) ΧΚΒΏΝΒΕΏ (1939) Δ ΤΝΟΑΒΕΏ ΣΟΤ ΏΝΒΜΟΤ (1945) ΣΟ ΣΏΤΡΟΑΡΟΜΕ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (1946) ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΏΘΏΡΟ ΒΏΤΣΟ (1953) ΏΕΘΡΕΏ ΕΓΔ (1976) ΠΟΕΔΜΏΣΏ (1977) ΚΏΕ ΒΠΕ ΓΔ ΒΕΡΔΝΔ άηηξα γηα ηελ ηξαγηθή επνρή καο (1984) ΜΏΤΡΟ ΥΕΟΤΜΟΡ ΓΕΏ Ώ ΤΣΏ ΠΟΤ ΜΏ ΤΜΐΏΕΝΟΤΝ (1988) ΗΜΕΡΟΛΟΓΘΑ: ΣΟ ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟ ΒΝΟ ΓΧΟΤ (1938) ΣΟ ΔΜΒΡΟΛΟΓΕΟ ΣΔ ΒΡΔΜΕΏ ΚΏΕ ΣΔ ΕΧΠΔ (1989) ΔΟΚΘΜΘΑ: Δ ΑΕΏΜΟΝΔ ΒΚΒΕΝΟΤ ΠΟΤ ΒΦΤΓΒ (1938) ΠΒΡΏ ΏΠΟ ΣΟΝ ΠΏΡΏΑΒΕΟ ΣΔ ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ (1939) Δ ΟΜΟΛΟΓΕΏ ΣΔ ΣΏΠΒΕΝΧΔ (1944) ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΠΝΒΤΜΏ (1944) ΚΒΦΒΕ ΓΕΏ ΣΔ ΜΟΤΕΚΔ ΚΏΕ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΟΕΔΔ (1946) ΜΟΕΡΏ ΚΏΕ ΛΟΓΟ (1958) ΜΔΑΒΝΕΜΟ ΚΏΕ ΦΤΥΕΚΔ ΒΠΏΝΏΣΏΔ (1978) ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΘΏΝΏΣΟΤ ΚΏΕ ΓΧΣΕΚΔ ΒΓΡΔΓΟΡΔ (1982) ΏΝΘΡΧΠΕΝΒ ΥΒΒΕ (1987) Δ ΓΤΝΏΕΚΏ ΣΔ ΏΝΑΡΟΚΡΏΣΕΏ ΚΏΕ ΟΕ ΚΟΕΝΧΝΕΒ ΣΧΝ ΤΠΒΡΚΏΣΏΝΏΛΧΒΧΝ (1990) ΜΕΛΕΣΗ: Ο ΠΏΠΏΑΕΏΜΏΝΣΔ ΚΏΕ ΣΟ ΝΔΕ ΣΟΤ Μηθξνγξαθία ηεο αλζξσπφηεηαο (1979) ΘΕΑΣΡΟ: ΣΟ ΚΏΣΧ ΠΏΣΧΜΏ (1947) ΝΒΚΡΔ ΓΧΝΔ (1947) ΧΡΏ ΝΏ ΠΕΒΕΣΒ ΣΟ ΣΏΕ Ώ (1947) ΣΟ ΣΟΕΥΒΕΧΜΒΝΟ ΠΕΣΕ (1948) Δ ΒΠΕΣΡΟΦΔ ΣΟΤ ΏΧΣΟΤ (1948) ΣΟ ΜΏΚΡΕΝΟ ΣΏΞΕΑΕ (1948)

4 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ -εκείσκα 15 -Ζ Πξνθήηηο ησλ Γειθψλ 17 Ζ ΥΟΝΣΡΖ ΑΣΗΡΑ 19 -Οη Αξηζκνί Ύαηλεο θαη Λχθνη 24 -Οκηινχληεο Τπνινγηζηέο λέαο γεληάο 25 -Σν Νέν χζηεκα 26 -Γάκνπ Σειεηή, κε δαηκφλσλ παλεγχξη 27 -Γηεζλνχο Πνιηηηζκνχ ην κέγα ζχκβνιν Οκηιία Οξζνδφμνπ έξβνπ ηεξέσο 30 -Σεο Αξραίαο θαη ηεο Νέαο Γξακκαηείαο εξαζηήο 31 -Φίζπξνη πεξί Δπζαλαζίαο 32 -Οη Καινζειεηέο 33 -Διέσ Βιαθείαο ιαψλ 34 -Σν Απηαπφδεηθην 35 -Σξφπνη Δπηβίσζεο Σν ζείν ξάθνο 38 -Οη ζεκλέο, νιηγαξθείο, λεφπινπηεο νηθνθπξέο Ζ Δπαλαζηάηξηα 42 -Πξνγελλεηηθή θαη Γελλεηηθή Βηνηερληθή Μεραλνινγία Οηθνθηφλσλ θσκσδία 46 -Ο Αηρκάισηνο πιαλήηεο Γε 47 -Σα ζαηαληθά Παηρλίδηα 48 -Με ηνλ Σχξαλλν εληφο καο 49 -Σν Αζηήξηθην ζηεξίδεη 50 -Οη Φσξηάξεδεο 51 -Σξνκνθξάηεο ιεπηεπίιεπηνη Έξρεηαη ε Νέκεζηο Οη ιεπηαίζζεηεο ρνξδέο 56 -Ήξεκα θη αιεζηλά 57 -Σα παληνεηδή Αλνίγκαηα Πεξί Αηαξαμίαο ησλ Λεηςάλσλ 60 -Οη θαξδηέο θαλαξηληψλ Υξήζηκν Λεηηνχξγεκα 64 -Σα επηά δαηκφληα ηεο Μεγαδνκήο 65 -Ζ ζχειια 66 -Ο Πνπζην-λαξθν-νπξιηαρηνηξαγνπδηζηήο Τπεξαζηέξαο 67 -Γηαηξνί ζθνηαδηζηέο θη απαηεψλεο επηζήκσο 68 -Κχκβαια πνπ αιαιάδνπλ 69 -Μεζπζκέλνπ Ρεηνξία 70 -Οη ηξνπζνθακήιεο 71 -Όια ηαηξηαζηά θαη δίθαηα 72 -Οη Πεζηθνπαπαγνινβάηξαρνη θαη ε Μπξκεγθνθσιηά 73 -Ννζεκάησλ Έπαηλνο 74 -Ο Μεγαινκεζίηεο λνζηαιγφο 75 -Βαιθαλίσλ «Παξακχζα» θαη ινηπψλ 76-77

5 -Οη Παλθαλλίβαινη Ηδνχ ηα γεγνλφηα 81 -Οηθνπκεληθή Τπεξθπβέξλεζε, κε ηα πιεζσξηθά θνκκάηηα, εληαίνπ Μίζνπο -Σν Άζρεκν αηαληθφ Παηρλίδη 84 -Ο Πνιηηηθφο,ν Πλεπκαηηθφο Παηεξ, ν Γθνπξνχ θη ν Γηάβνινο 85 -Ζ Οξζνδνμία ζηαπξσκέλε 86 -Μήηξεο ησλ δαηκνληζκέλσλ 87 -Ο Δμνξθηζκφο 88 -Δπγελέζηαηεο ςπρέο θαη λφεο Νεφπινπηνο ν Μέγαο 91 -Ζ Παλεπηπρήο Γεκνθξαηία 92 -Ήξσεο ηεο εξσίλεο 93 -Ύπλνο καθαξίσλ 94 -Ζ άιιε ηνπο θαηάξξεπζε 95 -Σα ςαξάθηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ ηεο γπάιαο 96 -Ο Νενυπεξθαζηζκφο ησλ Μαπξνκάγσλ 97 -Μεζνλχθηην ηνπ έηνπο ρίιηα Ζ αξηζηνθξαηηθή ςπρνχια 100 -Οη Καινκνίξεδεο 101 -Υάρεο ράθηνπλ ν,ηηδήπνηε 102 -Οη ζηεγαλέο νληφηεηεο 103 -Δηαηξείεο ηξηζκέγηζησλ ζπγγξαθέσλ 104 -Όισλ ησλ ληθψλ νη ληθεηέο πιελ ηεο ηειεπηαίαο Πέξαλ θάζε ππνςίαο Αξρείν ηνκαξηψλ Όινη ηε δνπιεηά καο θάλνπκε 112 -Δπηζηήκνλεο θαη ζξήζθνη 113 -Νέα θη φκνξθε γπλαίθα 114 -Ο ζαλαηνπνηλίηεο Σα κεηά-ππλσηηθά θαηλφκελα 117 -Οη ηνπξθφθηινη 118 -Νεαξνχ Οκνινγία 119 -Σν Αξσκα 120 -Οη Παξακπζάδεο 121 -Δηνηκάδνπλ άιινπο Δθηάιηεο 122 -Τπνθξηζίεο θνξπθψλνληαη 123 -Ζ κέγηζηε εχλνηα 124 -Οη Ακεηαλφεηνη Ζ θξηθψδεο κεηαθίλεζε ησλ πφισλ Σν δξακαηηθφ ζχκπαλ 130 -Θιίςε Παλαλζξψπηλε Διέεζε καο φινπο, Ηεζνχ Υξηζηέ 133 -Πηψζε θη Αχμεζε Δπηηνθίσλ 134 -Σψξα πηα, Παλαγνξαίνη 135 -Ζ Άζηθηε Πξφζνςε 136 -Ο κεραληζκφο κφλνλ λα δεη 137 -Δίλαη νινθάλεξν, ην αλνκνιφγεηφ καο

6 -Σπθιά-ηπθιά ππάθνπνο 141 -Πηζεθίλα ηνπ Αλδξφο 142 -Τδξνρφνπ Κεθαιή 143 -Βνχιγαξνο ν Μεγαιέμαλδξνο Γλψξηδε ηνλ εαπηφ ζνπ Ζ Αθξαία Δληηκφηεηα ηηρνπξγφο ν κέγαο ςεπδνιφγνο 150 -Γθνπξνχδσλεκηλάξηα Παξαθχζν-Μεηαθχζν-Τπεξθπζηθά 151 -Καηνξζψκαηα ηειενξάζεσλ θαη άιισλ 152 -Αο καο θάλε Γππνθφξαθεο 153 -Οη αθειείο 154 -Ζ Δμφξηζηε 155 -Λίαλ πξνζερψο, ν Αφξαηνο Παλέιεγρνο 156 -Σξπθεξή ζπλνκηιία δπφ γηαηξψλ ην Κξπθφ Υξεκαηηζηήξην, παίδνπλ παηξίδεο θαη ιανχο Ση εζηί Πλεπκαηηθφο Σνπ πξκνχ η αξζελνθφξηηζα 163 -Ζ Πάκπινπηε Κπξία 164 -Αθειήο θαη απαιφο ν ζαηηξίδσλ ρνληξηθά 165 -πάλην θαηφξζσκα 166 -Υέξηα Καζαξά Απηφο θαη άιινο θφζκνο ηεο πλζήθεπζεο Έσο ηελ Απηνεμφλησζε 171 -πγραξεηήξηα 172 -Σα Καηεζηεκέλα είλαη Αζάλαηα Θεξία Οη Πιεγέο πγρξφλσλ Φαξαψ 176 -Ζ Κνηλνπνιηηεία ηνπ αηαλά 177 -Πεξί Σεξάησλ 178 -Ρνπθήρηξεο Γξάθσλ θαη θηέο Φπρηζηηθέο 179 -Αεξίνπ εχνζκε θξνηίδα 180 -Σ αζηέξηα θαη ε Άκκνο ηεο Δξήκνπ 181 -Σα εμνπζηαζηηθά θνπξέιηα 182 -Δηδσινπιεζσξηζκέλνη ηεο Πξνφδνπ 183 -Ζ Μαγηθή Οπξά 184 -Θξεζθεηψλ νη «ζξήζθνη» 185 -Δθηξνθεία Νενθαζηζκψλ 186 -Σν ζηρακεξφ γεξφληην 187 -Μέιινλ ιακπξφ καο πεξηκέλεη 188 -Σα ζαηαληθά ηεξαηεία Κεθάιη θαη Οπξά 192 -Οη Γεινίνη ζε Κινηφ Αζθπθηηθφ Όινη επεξγέηεο γιπθνκίιεηνη 195 -Λανί θαη Αξρεγνί ηνπο Ο Βαζηιεχο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ 199 -Πάλνπινο γεινίνο φγθνο, αζηηθφο θαξθηληθφο 200 -Οη πνιχ κεγάινη παηξηψηεο θαη αλζξσπηζηέο 201 -Ζ Φξίθε 202 -Γλσζενβξηζήο ηπξβάδεη

7 -Ζ Κνξπθαία Σξνκνθηάηεηξα Οη Απξφζεθηνη θαλαηηθνί ζνθνί θαη άιινη Όινη ελαληίνλ φισλ 209 -Εήησ ε Διιάδα Μνλφινγνο 212 -Πεξί κεηνλεθηηθψλ θαη κεηνλνηήησλ 213 -Γχζθνιε απάληεζε 214 -Ο Γνιγνζάο 215 -Σν αζηείν πξφβιεκα 216 -Πεξηθεθαιαία δεκνθξαηηθήο βιαθείαο Γηαινγηζκφο θαη Σάληξα ε Παγίδα 220 -Οη ινγηζηηθνί βξπθφιαθεο 221 -Μπίγεο ηεο Παλαγνξάο Οη Παλέμππλνη 224 -Εεί αθφκα ε Αηδψο 225 -Σεο Γηνπγθνζιαβίαο ηα Κνπξέιηα 226 -Οη Πιαλεηάξρεο Ζ Πηθξή Αιήζεηα 229 -Πεξηγξάθεη ηα πκβαίλνληα 230 -Γεκνθξαηηθή πνηφηεηα Βαηξάρσλ 231 -Σα πνιχ κηθξά ςαξάθηα-νδεγνί 232 -Γίρσο ηελ Αηδψ, ε Νέκεζηο 233 -Ηεξά θαη Όζηα 234 -Αληηπάινπ Γένπο Δθηάιηεο 235 -Ο Αξρνηθνπεδνθάγνο «Μχζηεο» 236 -Οη Μσυζετζηέο 237 -Εήησ ε Κνπιηνχξα θαη ην Πλεχκα 238 -Οη Μειαλνρίησλεο Σν ζθνπιήθη 241 -Πεξί Δπαγγέικαηνο ν ιφγνο 242 -Πνπ λα πάκε λα θξπθηνχκε; 243 -Οη Σζαλαθνγιείθηεο 244 -Φάληαζκα θαη Λάθηηζκα 245 -Γελ αξέζνπλ ηα δπζάξεζηα 246 -Όπσο καο αξέζεη 247 -Γηεζλέο Πνδφζθαηξν 248 -Τπεξπιαλεηαξρία ε ηψλ Γηαπιεθηηζκνί Κνπξάλσλ 251 -ηίρνη πνπ ηαηξηάδνπλ 252 -Ζ Αξρέηππε Σχθια 253 -Αεδείο θαη δχζνζκνη Κνξγνί 254 -Ο Μεραληζκφο Γνκψλ Πξνλνίαο 255 -Οη πλέλνρνη 256 -Πξφβαηα γηα ηε θαγή 257 -Γείγκα πξνο απνθπγείλ 258 -πλζεθεπκέλα ηέθλα ησλ Καηζάξσλ 259 -Δθ ησλ Γεγνλφησλ Φαληαζίσζε 260 -ε παηξίδεο Νάξθηζζσλ 261

8 -Πεο ηνπ λα πξνζέρεη 262 -Ο Θξίακβνο Γνινθφλνη ησλ Φπρψλ 265 -Ρππαξνί θαη Ρππνγφλνη 266 -Οη Εεισηέο 267 -Ση έρνπκε λα ράζνπκε; 268 -Γηαθσηηζκέλνη 269 -Δίκαζηε κφλνλ ν Υάξηεο 270 -Δλαληίνλ ηεο Διιεληθφηεηαο θαη ηεο Οξζνδνμίαο Σν Παλνκνηφηππν 273 -Παξαδίδνπλ εαπηνχο θαη ηελ Παηξίδα 274 -Οπξά ησλ Γεγνλφησλ 275 -Οη Βξηθφιαθεο 276 -Πεξί πνιηηηθήο Βφκβα, Υάπη, Κνκπνζθνίλη 279 -Ζ εζράηε ησλ πνηλψλ 280 -πκβνπιή ζσηήξηα 281 -Οη Πνιπζρηδνεηδείο 282 -Ζ κνλαρηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 283 -Σν ηέινο ησλ ζεσξηψλ καο 284 -Σξχπεο θάλεη ζην λεξφ Σξφπνη εμαλαγθαζκνχ 288 -Θεφθηινο Καΐξεο Όισλ ν ερζξφο: αηζζαληηθφηεηα χζθεςε επέιπηζηεο παξέαο 295 -Γελ ζπκβαίλεη θάηη Οη επίγνλνη Μεδεληζκφο ησλ άλσ θαη ησλ θάησ 300 -Γεγνλφηα θαη νη ιέμεηο 301 -Αθξηβψο έηζη καο ζέιεη 302 -Ο Αλαηξνπέαο 303 -Οη Κξππηνπξνγξακκαηηζκέλνη 304 -Ενχκε ζε παξάδεηζν 305 -Μήλπζε γηα ςεπδνκαξηπξία 306 -Σα ήκεξα θαη ινγηθά γνπξνχληα Θάιαζζα ηξηθπκηζκέλε 309 -Αμηνπξεπείο, πξνζεθηηθνί θαη δίθαηνη 310 -άπηνο πξννδεπηηθφο 311 -Ο Σξνκνθξάηεο 312 -Οη Νενεθηαιηηθνί 313 -Σν ζάλαην θνβνχληαη, αιιά ηε δσή θαη ηελ ςπρή 314 δνινθνλνχλ -Τπεξαζπηζηέο εξστθνί 315 -Δηξθηέο ςπρψλ 316 -Οη Γαθλνζηεθαλνκέλνη θαη ηα εκεηήξηα 317 -Ξεπνππνπιηαζκέλνο Πεηεηλφο 318 -Απνθιεηζηηθνί θη αδίζηαθηνη 319 -Γεκνθξαηηθνί Πνιηνί 320

9 -Φαλεξά θη αλνκνιφγεηα 321 -ρέδην αηψλσλ, παξαλνεηδέο 322 -Οη Αλαιπηέο ησλ Γεγνλφησλ Ρεαιηζκφο απεξηφξηζηνο 325 -Οη κηθξφςπρνη εκπινπηηζκέλνη 326 -Ζ απηνπνπηάλα 327 -Οη θαλδαινπνηνί 328 -Ο ζαηαλνθξαηνχκελνο πιαλήηεο 329 -Ακφθ ή Υαξαθίξη; 330 -Ύκλνο πξνο ηνλ Γεκνθξάηε Μακκσλά 331 -Άλζε επηπρίαο, βεβαηφηεηαο, εηξήλε 332 -Πεξί νξγαλψζεσλ θαη ζνβαξψλ 333 -Αξρηρξηζηηαλνί θαη ξνκπνηνρξηζηηαλάθηα 334 -Οη Απινθφιαθεο 335 -Όπσο φινη 336 -Να ηνλ θάςνπλ δσληαλφ 337 -Πεξί Βην-Πνηθηιίαο θαη Γξαηθχισλ 338 -Καη ην Κξάηνο είκ εγψ 339 -Θξίακβνο βαλαχζνπ Υέξαο 340 -Ση νξίδεη ην πκθέξνλ 341 -Πεξί ηεο εζηθήο εαπζζεζίαο 342 -Με θσλάδεηο ηφζν ρνληξηθά 343 -Οη Μπηγνράθηεο 344 -Μέιηζζεο θαη θήγθεο ζηελ Κπςέιε 345 -Σα ξνκπφη, είλαη ξνκπφη 346 -Ζ πάλδεκε Λχζζα Ζ Κξππηνζθξαγίδα Αγξηφρνηξνη θαη Όλνη Ζ Πνξλεία σο ηξαηφο «Απειεπζέξσζεο» Υξηζηφο θη Διιεληθφηεηα 359 -Ο Αθειιεληθφο πνιηηηζκφο Οη Βξηθφιαθεο ηεο Αξρηζπείξαο 365 -Καη άιινη Νέν-λεναλαλεσηέο 366 -Ο Γηαξξήθηεο 367 -Σν πεξηθεξφκελν ρεηξφγξαθν 368 -Οη κπζηηθνζχκβνπινη 369 -Πνιηηηζκψλ Απηνθηνλία 370 -ΛΤΡΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Μεξηθέο απφ ηηο θξίζεηο γηα πξνεγνχκελα έξγα ηνπ Εήζε Οηθνλφκνπ

10 ΗΜΕΙΨΜΑ Φηιάλζξσπεο δπλάκεηο έρνπλ δηαζπάζεη ην εληαίν κέησπν ησλ θνηεηλψλ Απλάκεσλ θη ελαπφθεηηαη ζηελ βαζχηεξε Πξφζεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζε φ,ηη δσληαλφ έρεη αθφκα, λ απαληήζεη, εάλ ρξεηάδεηαη λα επηδήζεη. ζν πην ζηελφο θαη αζθπθηηθφο ν έμσ θη ν εληφο καο ρψξνο, ηφζν πην δχζθνιε ε Ώπάληεζε, σο Οιηθή Ώληίιεςε γηα ζσζηή απνρή θαη δξάζε. Οη δηάθνξνη πνιηηηζκνί, απνηεινχλ, δνθηκαζίεο πξνο ιχζηλ βηνινγηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ, ελψπηνλ ησλ πνιπεπίπεδσλ πλζεθεχζεσλ ηνλ βίνπ, γηα ηελ ειάηησζε ηεο Βγσκαλίαο, δηα ηνπ Ώλνίγκαηνο πξνο ηε Γσηηθή ζεία Βλέξγεηα. Σα ζηαζεξά θαη πάλνπια θαηαξξένπλ, φπσο ν καξμνθνκκνπληζκφο, ζαλ λα ήηαλ θάηη θπζηθφ ε θαηάξξεπζή ηνπο, παξ φηη απξφνπηε. Έηζη ζα θαηαξξεχζεη θαη ν ζαηαλνεηδήο αζηηθφο ηκπεξηαιηζκφο θαη θάζε άιιν εγσκαλέο πχθλσκα. Κακηά ινγηθή, θακηά ηέρλε, αλάγθε θαη δηαιεθηηθή, δελ είλαη ηθαλή λα πεξηγξάςεη ζηελ νιφηεηά ηνπ, απηφ ηνλ Παξαινγηζκφ θαη ηε Φξίθε ηεο Βθδήισζεο ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ Μεραληζκψλ ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ απεηινχλ ηνλ πιαλήηε θαη ηνλ θαζέλα καο, εληειψο ζπγθεθξηκέλα θαη απηαπφδεηθηα. Παξφηη ν άλζξσπνο είλαη επγεληθήο θαηαγσγήο, έρεη πέζεη πην θάησ απ φια ηα φληα, ζην επίπεδν ησλ νξπθηψλ, ελψ θαίλεηαη λα δηαηεξεί αθφκα κεξηθά ηεο βαζκίδαο ππάξμεσο θαη δσήο, ζηελ νπνίαλ αλήθεη. Δ νληηθή απηή Πηψζε, ζε ζρέζε πξνο ηελ Βπγεληθή Καηαγσγή, πξνθαιεί πνιπεπίπεδε Μεηνλεθηηθφηεηα θαη αληίζηνηρε Μαλία γηα Τπεξνρή σο αιαδνληθή Τπεξαλαπιήξσζε, ελαληίνλ ησλ ζπλαλζξψπσλ θαη άιισλ φλησλ θη ελαληίνλ ηνπ θπζηθνχ θαη φπνηνπ άιινπ πεξηβάιινληνο. Ο ρζφληνο Πχζσλ κηζεί ηνλ Οπξαλφ. Μεξηθέο νλνκαζίεο θπιψλ πνπ δελ έρνπλ πνιχ αλακεηρζεί, δείρλνπλ ηελ Τπεξνρή έλαληη ησλ γεηηφλσλ ηνπο θαη άιισλ: νη Γεξκαλνί είλαη νη εκαίλνληεο (DEUTEN - DEUTSCH), νη Ρψζζνη-ιάβνη, είλαη νη Ανμαζκέλνη (ζιάβα ζεκαίλεη δφμα). Ώιιά νη Γεξκαλνί γηα ηνπο Ρψζζνπο είλαη νη βνπβνί (ληέκηζη, αθνχ δελ κηινχλ ξσζζηθά). Οη Ώιβαλνί είλαη νη Ώεηνί (ζθίπ). Άιινη είλαη νη Βηιηθξηλείο, έλαληη ησλ πνλεξψλ γεηηφλσλ ηνπο, θαη ηα ινηπά. Οη Κηλέδνη, δελ κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ κηινχλ θηλέδηθα. Γηα ηνπο Εάπσλεο, κία γε είλαη ηεξή: κφλνλ ε παηξίδα ηνπο. Καη θαζέλαο καο είλαη πην έμππλνο απ φινπο ηνπο άιινπο ζπλαλζξψπνπο. Βθιεθηφο Λαφο ηνπ Θενχ, κφλνλ ην Εζξαήι! Οη πγγελείο γείηνλεο ησλ Βιιήλσλ πνπ κηινχλ άιιεο γιψζζεο, πξνζπαζνχλ λα θιέςνπλ ηζηνξία θη εδάθε ηεο Βιιάδνο, είηε εηθνληθά, είηε δηα πνιέκσλ, σο κνρινί άιισλ, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηα θξάηε - ρσξνθχιαθεο. Σα ζαηηξηθά θαη ηα ιπξηθά απηνχ ηνπ βηβιίνπ, απνηεινχλ αιιεινζπκπιήξσζε. ε ζρέζε πξνο ηε «Υνληξή άηηξα», ηεο νπνίαο θάζε θνκκάηη κνηάδεη κε κηθξφ «δνθίκην» ή ιίβειιν ή φ,ηη άιιν ζε «ζηίρνπο», ν ζπγγξαθέαο δεηεί επζεβάζησο ζπγγλψκε, εάλ ηπρφλ θάπνηνη εθ ησλ αλαγλσζηψλ, έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη ζίγνληαη πξνζσπηθά, ή σο νκάδα ή ιαφο, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Βίλαη θπζηθφ θαη πλεπκαηηθφ δηθαίσκα, λα κελ είκαζηε απαζείο ή σξαηνιφγνη, εληειψο ζπληαπηηζκέλνη κε ηηο ζπλζεθεχζεηο καο, απ φπνπ νη εθινγηθεπκέλεο ηπθιέο παξνξκήζεηο. Ο Πχζσλ σο ςπρνινγηθφο θφβνο, επηηίζεηαη θαηά ηεο Ννεκνζχλεο. Ώλ ε ιέμε Υξνληθφ, ζεκαίλεη ηα φπηζζελ ησλ θαηλνκεληθά αιινπξφζαιισλ γεγνλφησλ, ηφηε, ε «Υνληξή άηηξα», είλαη Υξνληθφ ηεο Βπνρήο, απφ θνπηά Οιφηεηαο, δίρσο ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, κε παξαιιαγέο ζεκάησλ θαη απνρξψζεσλ. Λίγα ζέκαηα παξκέλα απφ άιιεο επνρέο, ππελζπκίδνπλ ηε δηαρξνληθή θαηάζηαζε ηεο αλζξσπφηεηαο. ΐεβαίσο, ηα ιηβειινεηδή κηθξά «δνθίκηα» ζε «ζηίρνπο», είλαη πνιιά, πξνο θξίθελ ηνπ αλαγλψζηε ή φπνηνπ άιινπ βηαζηηθνχ θαη ζρεκαηηζκέλνπ ή πξνζαξκνζκέλνπ ζε πξφηππα ηεο Παλαγνξάο, πνπ καο πξνζθέξεη ηφζε επδσία, επηπρία, πγεία, πνηφηεηα δσήο θαη πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, αγγειηθή θαη αξραγγειηθή, ψζηε λα πεξηηηεχεη φ,ηη

11 άιιν, ηδίσο ε πνιχ ρνληξή, επαλαιεπηηθή, παηαγψδεο Βηξσλεία, πνπ ζέηεη επί ηάπεηνο, φρη ζπζηήκαηα, αιιά ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, σο θνξέα θαη δξάζηε. Δ Ώιπζίδα κηθξψλ «δνθηκίσλ» ιηβειινεηδψλ, είλαη θξίθνη σο Κέληεκα Κεληξηζκάησλ Πεπνηθηικέλνπ εληαίνπ ζέκαηνο. Αελ πξφθεηηαη πεξί Αηεζλνινγίαο θαη άιισλ «ινγηψλ», αιιά πεξί Πιήξνπο Ώλεληηκφηεηαο θαη Ώιινηξηψζεσο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Μφλνλ ν Πχζσλ, ν «κπζηθφο» απηφο θηο ηεο απίιαο, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα δσληαλφο, σο Βθινγηθεπηήο θαη Αηαθνζκεηήο ηεο Πηψζεο, πνπ είλαη ε ιαηξεία ησλ πξαγκάησλ θαη εηδψισλ, ελψ ν άλζξσπνο θαηέξρεηαη ζην βαζίιεην ησλ νξπθηψλ θαη αξηζκψλ, σο Πνιηηηζκφο ηνπ αηαλά. Βίλαη πνιχ βαξεηά κηα ηέηνηα δηαπίζησζε θαη πεξηγξαθή; ζνη έληηκνη θαη αλαπαιινηξίσηνη, αο απνδείμνπλ έκπξαθηα, φηη ηνπιάρηζην ζε ζρέζε πξνο απηνχο, ε δηαπίζησζε θαη ε πεξηγξαθή ηεο, δελ ηζρχεη. Δ «κπζηθή» Παλδψξα - Παγίδα θαη σο Πνξλνζέμ, είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο εμαθάληζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ, φπσο ε Εζνπέδσζε σο δήζελ Βλφηεηα ζξεζθεηψλ, θηινζνθηψλ, πνιηηηζκψλ, εζλψλ, επηζηεκψλ θαη πνιηηηθήο. Ώιιά, πάλσ απ φι απηά θαη άιια, ν Πχζσλ - Μεγαηξαπεδίηεο θαη ε Αηεζλήο Ώζηπλφκεπζε, κε ην πξφζρεκα ηεο Ώπηνεμέιημεο ηνπ «αλζξψπνπ» θαη ηεο θνζκηθήο ζπλείδεζεο ηνπ πιαλεηηθνχ πνιηηηζκνχ. Με ηελ εηθνληθή θαηάξγεζε ηεο δηαθνξάο θαη ηνπ πξνζψπνπ, ζεφο είλαη ν θαζέλαο θαη δελ ππάξρεη θάηη έμσ απφ ηνλ «άλζξσπν», φπσο ηνλ θαληάδεηαη ε λνζεξή θαληαζίσζε ηνπ δηαβνινπνηεκέλνπ θφζκνπ ηεο «Ώπηνεμέιημεο». Καη κφλνλ απ απηά ηα ιίγα, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ε Παξαζθεληαθή Οιηθή Ώπεηιή, πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ιεγφκελε «Ώπηνιχηξσζε θαη Ώπηνζέσζε», πνπ κεηαρεηξίδεηαη φια ηα δεδνκέλα ησλ επηζηεκψλ, ησλ ζξεζθεηψλ, ησλ ηερλψλ, ησλ ηερλνγλσζηψλ θαη θάζε ηερληθή θαη κέζνδν, κεηακέζνδν θαη ηέρλαζκα, γηα ηελ Τπνβνιή θη Βπηβνιή. Δ ινγηθφηαηε Μεγαπαξάλνηα έρεη απισζεί δηεζλψο, κε δηάζπαξηεο, ραιαξέο κηθξέο νκάδεο, πνπ δελ ππνςηάδνληαη ηνπ Πχζσλνο θαη ηεο παλδψξαο ην «εθζηαηηθφ» δειεηήξην, φπσο νη «εθιεθηνί» δηαλνεηέο, δελ αληηιακβάλνληαη, φηη πίζσ απ ηε χλζεζε θαη ηνλ Μέγα Αηδάζθαιφ ηεο, δξα ε Ώπνζχλζεζε θαη ε Βμνπζηαζηηθή Μαλία ηνπ αλζξσπνθηφλνπ αηαλά θαη ησλ ζαηαληζηψλ. Ώιιά, πνηα ηα Κίλεηξα ηεο Έιμεσο πξνο ηνλ Πχζσλα θαη ηελ Παλδψξα ησλ Τπνζρέζεσλ θαη Αεκαγσγηψλ; Βάλ θξνληίδακε λα γλσξίδνπκε ηη καο ππνθηλεί, δελ ζα εμαζθνχζαλ θακηά γνεηεία θαη ηζρχ, δεκαγσγνί, γθνπξνχδεο, ηεξαηεία, πνιηηηθνί, απαηεψλεο θαη νη ζαηαληζηέο κε ηηο αγγειηθέο ιέμεηο θαη παξαζηάζεηο.

12 Η ΠΡΟΥΗΣΙ ΣΨΝ ΔΕΛΥΨΝ Ώπ ην Παλειιήλην ε χλαμε, γηα λ αθνχζνπλ ηελ Πξνθήηηδα Θξάθεο, Μαθεδφλεο, Ίσλεο, ηθεινί θαη Μαζζαιηψηεο, εθ ησλ παξαιίσλ ηνπ Βπμείλνπ Πφληνπ, Κχπξηνη, Κξήηεο, Ώζελαίνη θη εθ ησλ πνιπαξίζκσλ, ηεο Αηαζπνξάο, Αηεζλνέιιελεο. Βίπε ε Πξνθήηηο γηα ην Τπεξθψο, ηφζν ηαρχ, ψζηε παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ, έξρεηαη αληίζηξνθν, δίρσο ρσξνρξφλνπο. Ο Ώπφιισλ απεξίγξαθηα γνξγφο, αιι ν λνπο ηεο αλζξσπφηεηαο αξγφο θαη δσθεξφο. -Πνην ην κέιινλ ηφζσλ Μπζηεξίσλ θαη ηεο Καζηαιίαο; θαη ησλ Βιιελίδσλ Πφιεσλ ελ κέζσ ησλ βαξβάξσλ ξψηεζαλ πνιινί. Δ Πξνθήηηο αλαζηέλαμε, ςηζχξηζε νλφκαηα ηηλά, Οξθέα, Ππζαγφξα. Δξαθιείηνπ, δάθξπ θχιεζε ζηηο ξνδαιέο ηεο παξεηέο, θφξε λεαξή, ζεφζελ νξακαηηζκέλε, απαληά: Δ Βιεπζίο ησλ Μπζηεξίσλ, εθ ζηδήξνπ κεραλήκαηα θαη Ρχπνο Καθνδαηκνλίαο. Υξήκα θαη Αειηίν, πςίζηε αξεηή ιπζζψδνπο Ώληαγσληζκνχ Γξαθεηνθξαηηψλ δήζελ δεκνθξαηηθή Βλφηεηα ηεο Οηθνπκέλεο, αιιά Εζνπέδσζε γηα εμνπζηαζκφ. Ώπηφ ην ιάινλ Όδσξ θη νη Αειθνί: εξείπηα θαη πάλσ απ απηά ρσξηφ εθβαξβαξηζκέλσλ θαη αλππνςίαζησλ, θνπξίδνληαο ηα Εεξά καο. πάξηε θαη Ώζήλαη θη άιιεο πφιεηο εκθπιίσλ ζπαξαγκψλ, θαη θαηφπηλ νη γξαηθχινη, εαπηψλ ηνπο ηηκσξνί, καζηηγσκέλνη απφ βαξβάξνπο, ζα πξνζθέξνπλ πξνο απηνχο, φ,ηη Ώγαζφ, Καιφ θη Χξαίν. σθξάηε ηνλ ζνθφ, πνπ κφλνλ γλψξηδε, φηη κφλνλ ηίπνηε δελ γλψξηδε, ζα ηνλ δειεηεξηάζνπλ δεκνθξάηεο, θαη ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ζα ηνλ ζηαπξψζνπλ ηεξείο, ηνλ Τηφλ Θενχ, πξν πάλησλ ησλ αηψλσλ, σο αλζξψπσλ έζραην, πην θάησ απφ ιεζηή, γηα λα μππλήζεη ζε ιεζηέο θαη ζε ζρηδνεηδείο ην αίζζεκα ζπκπφληαο. -Χ, Πξνθήηηο, είπαλ κεξηθνί αθξναηέο, ηφζα ηα Αεηλά θαη Όβξηο ηφζε, κφλνλ Νέκεζηο, θαη ίρλνο ηεο Ώηδνχο νπδέλ; Δ Πξνθήηηο απαληά: ξππαξνί θαη δνινθφλνη ηελ Σξνθφ καο Γαία ηπξαλλνχλ, άζενη αλζξσπνθεληξηζηέο, θαθνδαίκνλεο θαη θαθνδαηκνληζκέλνη ζ αλαζηειψζνπλ θάπσο ηνπο Αειθνχο, γηα λα ζπγθαιχςνπλ ην πξνο ηελ Βιιάδα κίζνο, έρνληαο αλαδεηήζεη ην ρακέλν Εεξφ, ην θνπξηζκέλν απφ θηήλε θαη αλζξψπνπο, θη ν Δλίνρνο απηφο θαη ν Ώληίλνπο θαη η αλαξίζκεηα ηερλψλ θαη ηεξφηεηαο, ζα θνκκαηηαζηνχλ απφ θηελψδεηο αζθεηέο ζθνηαδηθνχο, δήζελ Υξηζηηαλνχο θαη νη έλδνμεο Ώζήλαη δελ ζα είλαη νχηε ρσξηνπδάθη: ιηγνζηέο θαιχβεο θαη ε Ώζελαίσλ Πνιηηεία, ζ αλαζηεισζεί σο Σζηκεληνχπνιηο, δειεηεξηψδεο, ιεζηξηθή, παξαδνκέλε ζε Ώξρηιεζηέο ηεο Αηεζλνχο Μαθίαο, ςπρψλ, ζσκάησλ, εδαθψλ. Σσλ λενγξαηθχισλ άζινο θη ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θη άιια πνιιά. Ννέιιελεο δηαλννχκελνη, εζληθηζηέο, δηεζληζηέο, θαη ρξηζηηαλνί πνιηηηθνκαλείο, δπηηθηζηέο, παληειψο αδηάθνξνη γηα ηελ ειιεληθή θαη πξσηνρξηζηηαληθή ειιεληζηηθήο Ώλαζπλζέζεσο Ασξεά, πξνο ηελ Οηθνπκέλε, θαηάληεζαλ πηζήθσλ πηζεθφηεξνη θαη παπαγάισλ παπαγαιηθφηεξνη κηζεηέο ηεο Ώξραηνκεηξηθήο θαη ηεο Νενκεηξηθήο ηνπο Γιψζζαο, αληί πηλαθίνπ θαθήο, ην Παξειζφλ, Παξφλ θαη Μέιινλ ηνπ ιανχ θαη ηεο παηξίδαο εθπνηνχλ, αμηνζξήλεηα θνπξέιηα, αλεπηγλψζησο πξαθηνξεχνληα, ηελ ησλνπαπνμαζσλία, νχηε θάηη έκαζαλ, απ ηελ Καηάξξεπζε ηεο εθ Μφζραο θαη Πεθίλνπ εμαξηψκελεο Μαξμίαο, ηπθισκέλνη πην βαζεηά θαη λενπξνζθνιιφκελνη πξνο Μεγαινπαγίδεο, άιιεο, ή σο απεξίγξαπηνη δεηηάλνη θαη ηζαλαθνγιείθηεο Ώζηηζκψλ θαη Μαγηζκψλ, θνπαδάθηα φισλ ησλ απξεπεηψλ, ζην Νεθνδειεηεξηαζκέλν Άζηπ πεξηθέξνληαη απφ ζηέθηα θιπαξίαο πξνο ηα ζηέθηα ησλ λαξθσηηθψλ θαη πνχζηεδσλ «αλαηνιηζηέο», «δπηηθηζηέο», γθνπξνπκαλείο ζε Πιήξε χγρπζε, αθξηβψο φπσο ηνπο ζέινπλ, ηεο Παλ-Σειε-Πιεξνθνξηθήο, Ώληίρξηζηα θαη Ώλζειιεληθά Θεξία. Ώιιά ηα πην κειινληηθά: Φξίθε Βληαία Οηθνπκεληθή σο εμνπζίαλ έρνπζα, Σξαγσδία Κσκσδίαο, πξνο ηέξςηλ ηνπ Αηαβφινπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ. Βληνχηνηο, σ ςπρέο θαη ζψκαηα Βιιήλσλ, είζζε νη Αηεζλνέιιελεο: αλήθεηε ζηελ Ώλζξσπφηεηα, Πλεπκαηηθνί Γνλείο. ζηελ Φσηεηλή, ηελ Ώπνιιψληα θαη Υξηζηηθή Βιιάδα. Σα ΐέιε ησλ ΐαξβάξσλ θαη ησλ ςεπηνρξηζηηαλψλ πνιηηηζκέλσλ, φζα θη αλ γθξεκίζνπλ, ην Πλεχκα ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Βιιήλσλ, δελ δηαπεξλά Καλέλα ΐέινο,

13 αιιά, επηζηξέθνπλ ζηνπο Βθηνμεπηέο, βάξβαξνπο αηαληζηέο, Παιαηνδηαζεθίηεο, θαη ππεξπνιηηηζκέλνπο πκκνξίηεο. Θάξξνο, Σφικε Πλεχκαηνο, σο Ώγαπεκέλνη Έιιελεο: εζείο κεηελζαξθνχκελνη, εζείο θη ε Γιψζζα ε Βιιεληθή ζα δνμάζεηε Τηφλ Θενχ θαη σο ζάξθα ζαο, αλζξψπηλε, ζε Καζφδνπο θαη Ώλφδνπο θφζκσλ, ζπλαλζξψπσλ θαη Θενχ.

14 Η ΧΟΝΤΡΗ ΣΑΤΙΡΑ (Λυρικά και άλλα σελ. 373)

15 ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ -Σνπο νξγαλσκέλνπο θη αλνξγάλσηνπο, ηη θαηαβξνρζίδεη; πεο κνπ, ζε παξαθαιψ. -Αελ γλσξίδεηο ην παζίγλσζην; Βηαηξείεο θαη ηα Κξάηε, κε Εδέεο θαη κε Υξήκα. -Πνηνη θηλνχλ ηηο Βηαηξείεο, Κξάηε, Υξήκα θαη Κνπιηνχξα θη Βπηζηήκε θαη Θξεζθείεο; -Οη εθ Παξαδείζνπ, αθηρζέληεο άγγεινη θη αξράγγεινη. Χο εθ ηνχηνπ, πνηνο ν ιφγνο γηα λ αλεζπρνχκε; -Να ζνπ πσ, εκέλα κε βνιεχεη ηεο Παλαγνξάο Βιεπζεξία: είκ αγνξαζκέλνο αξηζκφο. Αελ θαληάδεζαη ηελ επηπρία κνπ, άλνπο, Άδσνο, αλεχζπλνο, αλαίζζεηνο θαη δεκνθξάηεο, ιεχηεξα δηαθηλνχκαη ηνπνρξνληθψ ησ ηξφπσ θαη κηζψ ην Πλεχκα ηεο Βιεπζεξίαο: πεο κνπ ζε παξαθαιψ, ηη θξνχην είλ απηφ, θάλσ εκεηφ κ απηέο ηηο δχν ιέμεηο. Ώξηζκνί, Αειηία, Υξήκαηα, ηδνχ Βιεπζεξίαο Πλεχκαηα. -Έρεηο δίθην, θίιε, πξάγκαηη: δηαθηλνχληαη θαη θπθινθνξνχλ ζαλ Ώίκα ησλ Μαδψλ. Γηαηί ζα πξέπεη, νπσζδήπνηε λα είκαη άλζξσπνο, είκαη, φπσο φινη: αξηζκφο: αξηζκφο δειηησκέλνο. Βκπνξεχκαηνο, πξντφλ θαηαλαιψζηκν, γηα φινπο θαη γηα κε ηνλ ίδην. Σν Υξήκα ή Αειηίν, κε δηαθηλεί καδί κε άιινπο: πξφζεμε ηε Αηαθίλεζή ηνπ: αγνξάδεη θαη πσιεί, ζνβαξφηαηνπο πνιίηεο, φισλ ησλ επαγγεικάησλ, ηδξπκάησλ θαη θξαηψλ, καδί κε νξγαλψζεηο, θξάηε, έζλε, ρψξεο, λφεο, ρέξηα θαη παηξίδεο θαη ηα έξγα ηνπο. Μεηαθηλνχκελν θη επηζσξεπφκελν, εδψ θάλεηο ηηο θνλζέξβεο θξέαηνο θαη ηδεψλ, εθεί θάλεη ην εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο ή αίκαηνο ή φπισλ ή ραπηψλ ή θαη λαξθσηηθψλ, πην πέξα ζθάδεη αξπαγκέλνπο ή αγνξαζκέλνπο γηα κεηακνζρεχζεηο, νξγαλψλεη ηνπο πνιέκνπο, θαηαζηξέθεη δάζε γηα μπιεία θαη νηθφπεδα, ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηηο ζηεξηέο, εμνληψλεη θάιαηλεο θαη θψθηεο θαη κηθξνχο ιανχο θαη δψα... -Με κνπ αξαδεηάδεηο άιια. Κάλεη φκσο θαη πνιιέο επεξγεζίεο, κελ ηηο παξαιείπεηο. -Υξεκαηνδνηεί γθνπξνχδεο, ππνπξγεία ηεο Παηδείαο γηα ξνκπνηηθά ζηειέρε νξγαλψλεη πνξλνζέμ θαη πνπζηνζέμ, ηέρλεο θαη δηαζθεδάζεηο, επηζηήκεο θαη βηβιηνζήθεο, ξαδηνθσλίεο θαη ηειενξάζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο αηξέζεηο θη εμ απηψλ ηνπο «νηθνπκεληζκνχο». ησλνκαζνλίεο θαη Παπίεο. Αηακαξηπξίεο θαη Οξζνδνμίεο, Ώλαηνιηζκνί, Απηηθηζκνί θαη άιια, είλαη κφλνλ Σξαπεδνγξακκάηηα. -Μήπσο είλαη άλζξσπνη, γξακκαηηζκέλνη, αμηνπξεπείο ή ζξήζθνη; -Φίιε κνπ, κε ιεο βιαθείεο, άλζξσπνη, αλ είκαζηαλ, ζα ζπλέβαηλαλ φζα ζπκβαίλνπλ; -Ναη, ζσζηφ απηφ, αιιά ηζρπξνί θη αδχλακνη, θαηέρνληαη, απφ ινγηθφηαηε ΐιαθεία ή Καθία! κεηνλεθηηθφηαηνη πεζκέλνη, επνκέλσο αιαδφλεο θαθνκνίξεδεο, γη απηνχο, Γεγνλφηα δελ ππάξρνπλ, νχη εκείο νη δχν θη ν ζηηρνπξγφο. -Αελ θαληάδεζαη ηελ επηπρία φισλ καο: άλνεο, αλαίζζεηνη, αλεχζπλνη, λεθξνί θαη δεκνθξάηεο, ηεο Βπζχγξακκεο Πξνφδνπ, ηα Βγσκαλή Γεσπνιηηηθά ξνκπφη, γηα Κέξδε θη Βμνπζίεο. Ση αλψηεξν θη εδνληθφηεξν ππάξρεη, λα εμνπζηάδεηο πιηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη λντθά, φληα, ζχκπαληα θαη «ζπλαλζξψπσλ» θνηλσλίεο, αγγέινπο, αξράγγεινπο Υξηζηφ, Θεφ, Πξνθήηεο, ςεθνθφξνπο, θπβεξλήζεηο, έζλε, θξάηε θαη ιανχο, ηδενινγίεο, επαγγέικαηα, θξνλήκαηα θαη γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο θαη Μεραληζκνχο Τπνβνιψλ θη Βπηβνιψλ, σο Μπζηηθναζηπλνκηθφο. -Μήπσο είζαη δεκνζηνγξάθνο ή ςπρίαηξνο πνιηηηθψλ θαη ηερλνθξαηηθψλ ραπηνςπρηαηξείσλ;

16 -Λάζνο κάληεςεο. Βίκαη ν Βθδηθεηήο ηνπ εαπηνχ κνπ, αδηζηήο-μαδνρηζηήο Ώκεξηθάλνο. Υεηξηζηήο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Υαθηέδσλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ Ώξρηκαθηνδία. -ζηε είζαη απαξαίηεηνο, εθ ησλ νπθ άλεπ, ζε δνχγθιεο δαζηθέο. -Αεχηεξν ρνληξφ ζνπ ιάζνο: ησλ ππθλψλ δαζψλ νη δνχγθιεο, Ώπηνζπληεξνχληαη ζε ηζνξξνπία, ελψ νη θνηλσλίεο καο Ώπηνθαηαζηξέθνληαη: δελ είλαη δνχγθιεο, αιιά, Σξέια Αηαπγήο. -Βχγε ζνπ, ην πέηπρεο! Χο εθ ηνχηνπ, ζπ ζα μέξεηο, πεξί ηνπ Βπηηειείνπ ησλ Ώζάξθσλ Κάθηζησλ Ααηκφλσλ, πνπ ρεηξίδνληαη ηνπο έλζαξθνπο πνιηηηθνχο νιθήο θαη άιια Πξφηππα, ηνπ Βμνπζηαζκνχ. -Βίκαη κφλνλ αξηζκφο εμ αξηζκψλ, φπσο θη απηνί, ζην Γεσπνιηηηθφ Παηρλίδη. -Ώο κε κνπ πεηο μαλά, φπσο ζπλήζσο, φηη αηαλάο θάλεη ηα ρέδηα ησλ νθνινγηψηαησλ, θαη άιισλ Μαπξνκαγνζησλνπαπνκαζφλσλ, ηεο ηνάο, Όςηζηνπ ΐαζκνχ. -Αελ ζεκαίλεη θάηη, φζν θη αλ ην ιέσ θαη ην μαλαιέσ: ηα ξνκπφη γελλνχλ ξνκπφη. -Πφζα Πξφηππα ηνπ Βμνπζηαζκνχ ππάξρνπλ, θαη αληίζηνηρα ξνκπνηηζκνχ; -Ώπνθξπθηζκνί, Θξεζθεπηηζκνί, Παξαζξεζθεπηηζκνί, Βκπνξεπκαηηζκνί, Έκκνλεο Εδέεο ησλ «ηζκψλ», κεηα-«ηζκψλ», ππεξ-«ηζκψλ», Πνιηηηθνκαλίεο, φ,ηη άιιν θαη Αεκνθξαηίεο: δηά ησλ Πξνηχπσλ, εμεπηειηζκνί, απνθιεηζκνί, βαζαληζκνί θαη ζαλαηψζεηο. -Πεο κνπ θαηαιφγνπο Ώζπγρψξεησλ Ώκαξηεκάησλ επί Παπηζκνχ, Κνκκνπληζκνχ θαη πνηεο νη Σηκσξίεο ηέηνησλ θαη παξφκνησλ, Έκκνλσλ Εδεψλ, ή θαη Εαηξνραπηψλ. -Υξεηάδνληαη ηφκνη βηβιίσλ, λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα ΐαζαληζηήξηα, αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. -Ναη, αιιά, πνλνχλ νη αξηζκνί, φηαλ είλαη πξφζσπα, νκάδεο θαη ιανί; -Δδνλίδνληαη νη ζαδηζηέο πνπ βαζαλίδνπλ άιινπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. -Οη νξγαλσηέο εθκεηαιιεχζεσλ, δησγκψλ, πνιέκσλ, θαη εθηειεζηέο ή ζηξαηηψηεο, δηαθέξνπλ; -Γηα ηελ Δδνλή ηεο Βμνπζίαο, φινη καο αγσληδφκαζηε, κε δηάθνξα Πξνζρήκαηα θαη Εεξνκαλίεο. -Πφζν δπζηπρήο, λνζεξφο θαη θνιαζκέλνο, είλαη θάζε είδνπο εμνπζηαζηήο θαη ζηε ζρέζε «έξσηνο»; -Βίλαη φπσο ν λαξθνκαλήο, ν θαπληζηήο, ν αιθννιηθφο, ν «ηεξνκαλήο», ν ραπηνγηαηξφο θαη άιινη. -Μήπσο ππεξβάινπκε ή θαη ςεπδφκαζηε ή αληηθάζθνπκε; νη αξηζκνί πνλνχλ; -Σα κάηηα ηνπ βαζαληδφκελνπ, θαξθσκέλα πάλσ ζην βαζαληζηή: θξίθε κεηαθπζηθή. Καη ιανί αιιεινβαζαλίδνληαη: ηζηνξία θαη παξφλ, καο θπλεγά σο Βθηάιηεο. -Με κνπ πεηο, φηη θαη ηεξσκέλνη, βαζαλίδνπλ εχπηζηνπο, σο «ηεξνθάληεο» ηνπ Αηαβφινπ. -Άλζξσπνο αλζξψπνπ εμεπηειηζηήο, βαζαληζηήο θαη δνινθφλνο. -Αελ ην παξαδέρνκαη απηφ. Βίλαη απάλζξσπν, ζαηαληθφ. -Άξα, δελ ζπκβαίλεη, νχηε θαη ζπλέβαηλε. Αελ πνλνχλ νη αξηζκνί, αιιά, ππνινγίδνπλ. Τπάξρνπλ πινχηνη ζάπηνη αξηζκνί, θαη πγηείο, αιιά θησρνί θαη πεηλαζκέλνη. Οη ζάπηνη αξηζκνί αλαλεψλνληαη, αγνξάδνληαο εληφζζηα ή φξγαλα θησρψλ θαη θνλεπκέλσλ. Σψξα πηα, κεηακνζρεχζεηο θη εθ πηζήθσλ θη εμ εξψσλ ησλ καρψλ, εκπνξναθκάδνπλ ζπκβαδίδνληαο κε ηηο πεξηγξαθέο θαλδάισλ ζεμνπαιηθψλ θαη άιισλ, Τςειψλ Πξνζψπσλ, ηεο Πνιηηηθήο, ηεο ΐηνκεραλίαο, Κνπιηνχξαο θαη Θξεζθείαο θαη ΐαζηιηθψλ Ώηκάησλ, ρεηξηδφκελσλ φισλ απηψλ, απφ Κνξγηνχο, Ώξρηθνξγηνχο, Ώκεξηθαλντηαινκαθηφδνπο, πξνο Σέξςηλ εθαηνκκπξίσλ ηειεζεαηψλ, ησλ Αεκνθξαηηψλ καο, θαη ησλ Ώιγνβιεςηψλ - αλαγλσζηψλ, ησλ Βηθνλνεθεκεξίδσλ θαη ινηπψλ. ινη θάλνπλ ηηο Υξπζέο Ανπιεηέο, κε Τπφθξνπζε ηνλ αηαλά, ηεο ησλνπαπνκαζνλίαο. -ηφζνη αξηζκνί, θησρνί θαη πινχζηνη, κνξθσκέλνη, ζξήζθνη θαη ακφξθσηνη, ηφζνη δεκνζηνγξάθνη, ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο θαη πιήζε ηνπο εξεκηθά, δελ αηζζάλνληαη, νχηε λννχλ, νχηε ηνικνχλ, νχηε πνλνχλ, αιιά δηαζθεδάδνπλ;

17 -Βίπακε: ππνινγίδνπλ κφλνλ. Ση κπνξνχλ, άιιν λα θάκνπλ; -Κάλνπλ Διεθηξνεγθεθάινπο θη ειεθηξνεγθεθαιάθηα θαη ηαπηφηεηεο ηνπ 666. Καη καο ιέλε ιηγνζηνί: αξηζκφο δελ γίλνκαη! Βίζαη αξηζκφο, σο έμππλν θνξφηδν, είπα ζ έλαλ απ απηνχο: ήηαλ θξηηηθφο θη αηζζεηηθφο Ανπινπάξνηθσλ, ζηάζκεο πςειήο βιαθείαο ηφζν αιαδνληθήο Καθίαο, φζν ε θξπθή ηνπ κεηνλεθηηθφηεηα θαη ε παγσληά ςπρήο. -Μπξάβν εμππλάδα: θάλσ ηελ ςπρή κνπ πάγν θαη ηε ζάξθα κνπ ηνκάξη, παιηνηφκαξν: σο εθ ηνχηνπ, εληειψο πξνζαξκνζκέλνο πξνο ην γχξν θφζκν, είκαη πξφηππν πγείαο, επηπρίαο, πςειήο λνεκνζχλεο, ηφικεο θαη ραξάο. -Φίιε κνπ θαιέ, κηα ηειεπηαία κνπ, πνιχ αζηεία, ρνληξηθή κνπ Ώπνξία: φηαλ κέγηζηνη πνιηηηθνί, ζηξαηεγνί, ζηειέρε θνξπθαίσλ, εππξεπψο, πνιπηειψο πίλνπλ θαη ηξψγνπλ ζε πνιχ θηιάλζξσπν, Κέληξν Ώπνθάζεσλ Τςίζησλ, πεξί ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ κεξηθψλ ιαψλ, γηαηί ρακνγεινχλ φπσο νη άγγεινη - αξράγγεινη, θαη ραξηεληίδνληαη γελλαηνθξφλσο; -ια είλαη θελνζεηεκέλα, γηα Μαθάβξηνπο Υνξνχο ησλ αξηζκψλ, ιεγφκελσλ αλζξψπσλ: αιιεινδνινθνλνχκελσλ, νηθνλνκηθά, ζξεζθεπηηθά, επηζηεκνληθά, θνπιηνπξηθά θαη ζηξαηησηηθά, κε Σειεπιήθηξα. -Πνηνη ρεηξίδνληαη ηα Σειεπιήθηξα θαη κε ηίλσλ Βληνιέο - Αηαηαγέο γηα Νέα Βπηαμία; -ηαλ βιέπεηο ζε ηειενξάζεηο, Ώξραγγέινπο θαη Ώγγέινπο, λα ρακνγεινχλ ζην Κέληξν Ώπνθάζεσλ, ηα παληνεηδή Ναξθσηηθά, πξνεηνίκαζαλ ην Έδαθνο, ηεο Μεγάιεο Βκπνξίαο πισλ ξππαξήο Βηξήλεο. -πκθσλψ έσο εδψ, αιιά, νη θαινί ιανί θη νη ζξήζθνη, είλαη θαη απηνί, βξπθφιαθεο; -ρη-δα βξπθφιαθεο, κφλνλ αξηζκνί θαη ζηίγκαηα, ζηεο Γεσπνιηηηθήο ην Υάξηε, «Νέαο Βπνρήο».

18 ΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΛΤΚΟΙ -Σνπο ζπκθέξεη χγρπζε θαη Φφβνο ιέμεσλ, γηα λα καο εμνπζηάδνπλ. Δ Βιιεληθή καο Γιψζζα, είλαη λνκα θαη Πξάγκα, Γιψζζα Πινχηνπ θαη Αηαχγεηαο. -Γηαηί απηφ ην κίζνο ηνπ θνκκαηηθνχ, μελνθίλεηνπ θξαηηδίνπ ησλ Ώθειιήλσλ κε ηε ζπκκαρία ηνπ βαξβαξηθνχ Παπαδαξηνχ, σο Ώλάζεκα ηνηο Βιιεληθά δηεμηνχζη Μαζήκαηα; -πλερίδνπλ φισλ ησλ θαηαθηεηψλ ην Μίζνο, ελαληίνλ ηεο Βιιεληθφηεηαο θαη ηνπ Υξηζηνχ. -Βπί είθνζη αηψλεο, «Έιιελεο» θαη «Υξηζηηαλνί» Γξαηθχινη - ησλίηεο, δελ θνπξάζηεθαλ; -Βληζρχνληαη απφ αηαληθέο Απλάκεηο, απ ηνπο Πάπεο, Γφηζνπο, Ώπηνθξάηνξεο θαη άιινπο, φ,ηη φξζην Βιιεληθφ, εο έδαθνο θέξεηλ, Έιιελεο λεπνηλεί δνινθνλνχκελνη. Καη παο ειιελίδσλ θαη θηινζφθσλ θαη θνξψλ εζζήηα Έιιελνο, απφ «ρξηζηηαλνχο» δηψθνληαη. Παηξηάξρεο ν Γελάδηνο ρνιάξηνο πξνζηάδεη: ππξί, ζηδήξσ θαη πληγκψ λα εμνλησζνχλ νη Έιιελεο θαη φζνη ειιελίδνπλ, πείζκσλεο «εηδσινιάηξεηο» έσο ηψξα επηδψληεο. Μφλνλ «ρξηζηηαλνχο» γθντκήδεο, γατδάξνπο, θηήλε, εβξατδνληα, ρξεηάδνληαη, νη ησληζηέο - αηαληζηέο. Ώπ απηνχο είλαη πνιινί θαη ζηελ Βιιάδα ησλ Γξαηθχισλ, ζε Πξνζθήληα θαη Παξαζθήληα. Ο ειιεληθφο ιαφο θνξνινγείηαη, γηα ηε δνιηνθζνξά ηνπ. Γήησ ε θακκέλε γε. -Δ ειιεληθή - ΐαιθαληθή Υεξζφλεζνο θη ε Μηθξά Ώζία, έρνπλ αίκαηα ειιεληθά θαη Ώλακλήζεηο Κξππηνκλήκεο, ειιελίδνπζεο. Ώιι νη Παιαηνδηαζεθίηεο ιέλε! ηέθλα ηεο ηψλ επί ηα ηέθλα ησλ Βιιήλσλ, κέρξηο Βμνληψζεσο. -Ώπνξψ γηαηί νη θνπηαλνί, επηκέλνπλ φηη είλαη αξραηψζελ Μαθεδφλεο - Έιιελεο. Μηινχλ βνπιγαξηθά θαη αξβαλίηηθα θη ειιεληθά: αο ελσζνχλ κε ηελ Βιιάδα. -Βίλαη φξγαλα ηεο Μαθξνρέξαο ησλνπαπνακεξηθάλαο ελαληίνλ ηεο Ώγλήο Οξζνδνμίαο γηα λα έξζεη Ώλαηνιηθή Αηάιπζε, ησλ Βιιήλσλ θαη ησλ ιάβσλ θη άιισλ. -Έλαλ ηφζνλ-δα, κηθξνζθνπηθφ κνριφ, Βζράηεο Πξνδνζίαο, ελεξγνπνηεί ε Μαθξνρέξα γηα λα θαηαθηήζεη ηα ΐαιθάληα θαη ηε Ρσζία; ια ζην Ξεπνχιεκα. -ρεδφλ φινη, αγαπνχλ ηεο Πξνδνζίεο, αιιά ηνπο πξνδφηεο ηνπο κηζνχλ κε θνιαθίεο: πάληα ηνπο ρξεηάδνληαη. Οη Γηαλλίηζαξνη θαη νη Γξαηθχινη πξνσζνχληαη απ ηνπο Εζρπξνχο ηεο Γεο. -Μεηά ηνλ «αξρηηέθηνλα ςπρψλ», ηνλ ηάιηλ, εκθαλίζηεθαλ πιεζσξηζκνί ιεζηψλ, εκθπιίσλ ζπαξαγκψλ, πνξληζκψλ, λαξθνκαλψλ: ην ζηαιηληθφ ην χλζεκα, έγηλε Πξάμε: θηάζαλε θαη μεπεξάζαλε ηε Μαθηνδακέξηθα. Δ Μεγαηξάπεδα θαη ε αληίρξηζηε θξαγίδα ηεο ησλνπαπνκαζσλίαο αγθαιηάδεη θαη ηε δχζηπρε Ρσζία θη άιινπο πιεζπζκνχο εθεί. -Γηαηί δελ εμνληψζεθε αθφκα ν Βιιεληθφο θαη Υξηζηηθφο ν Λφγνο, απ ηηο ηφζεο Βπηζέζεηο; -Οη Ππξί θαη Ξίθεη ζαλαηνχκελνη, Βπηζηξέθνπλ θσηεηλφηεξνη. -Βπηζηξέθνπλ θσηεηλφηεξνη; κελ ην πεηο απηφ ζε άιινπο θαη ζε «Οξζφδνμνπο» ςεπηνρξηζηηαλνχο, πνπ αξλνχληαη Γεγνλφηα, πηζεθίδνληαο κπζηήξηα θαη παπαγαιίδνληαο, ιέμεηο θνχθηεο «ηεξέο». Πνξεχζνπ ηψξα λα ζπλνκηιήζεηο, κε θνκκαηηθφ πνιηηηθφ θαη κε δεζπφηε δνχιν ηνπ. -Με Λχθνπο θαη κε Όαηλεο, ηη λα πσ θαη ηη λα θάκσ, ζε θνηλσλία παξαπιαλεκέλσλ; Έρνπλ φινπο ηνπο Μεραληζκνχο δηθνχο ηνπο, θη φινπο ηνπο ραθηέδεο - δηαλνεηέο, δηθαησηέο ηνπο. -Με θνβάζαη ην θνηάδη, φζν θη αλ νπξιηάδνπλ Λχθνη, φζν θη αλ ζνπ θιαςνπξίδνπλ Όαηλεο, αλ ζ εκπλέεη ζείν Φσο, θη αλ γηα λ αγαπάο γελλήζεθεο.

19 ΟΜΙΛΟΤΝΣΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ, ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ -Ο δηθφο ζνπ Τπνινγηζηήο είλαη ζειπθφο ή αξζεληθφο; -Βμαξηάηαη απφ ηηο ζεμνπαιηθέο κνπ δηαζέζεηο. Βίλαη λενηάηεο γελεάο σο νκηιψλ θαη εηθνλίδσλ. Πιήξεο Αεδνκέλσλ, Μέγηζηε Βγθπθινπαίδεηα, Βηδηθφο θαη Γεληθφο θαη εμνιφγνο, αιιά ζηνηρίδεη αθξηβά, σο κπζηηθή παξαγγειία: δελ θπθινθνξεί αθφκα ζηελ Παλαγνξά. Σέιεηα ζπλελλννχκαη. Βίλαη πξνζπκφηαηνο, αιάζεπηνο, ηαρχο, θη εξσηεπκέλνο. -Βίδεο, ην ινηπφλ; ζηε δσή κνπ, δελ ζπλάληεζα ζπλάλζξσπν θηιίαο, πξνζπκίαο. χδπγνο θαη ηέθλα θαη ζπλάδειθνη θαη άιινη, φινη ηνπο ππνθξηηέο θαη θζνλεξνί. -Βίκαζη νκνηνπαζείο, ζε ζρέζε πξνο αλζξψπνπο, αιιά κε ηνλ Τπνινγηζηή ηα πάσ θαιά -Πψο ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, κε ην θαηαζθεχαζκα ηεο ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ; ια καο ηα θίλεηξα, είλαη ππνινγηζκνί γηα Κέξδε, Καηαθηήζεηο, Βμνπζίεο, Ώπνιαχζεηο, θη φκσο είκαζηε νη Απζηπρείο, Ώζπλελλφεηνη, ζρεδφλ δαηκνληζκέλνη, ιπζζαζκέλνη. -Ναη, αιιά, δελ αγαπάο ηνλ Τπνινγηζηή ζνπ θη ίζσο ηνλ κηζείο, σο πθηζηάκελνο. -Έρσ θάπνηνλ Πξντζηάκελν ζηελ Βηαηξεία, ίδην Σέξαο. Βίκαη, ιέεη, ηα πιήθηξα, ηίπνη άιιν. -Ώο κελ πεξηκέλεηο απ ηνλ Τπνινγηζηή ηεο εξγαζίαο ζνπ, θηιηθά αηζζήκαηα. -Φέξεηαη σο δαίκνλαο θη έρεη αιπζηδσηά, κηα νκάδα Τπνινγηζηψλ θαθνδαηκνλίζεη. Να ζνπ πσ θαη ην ρεηξφηεξν: κεηαδψζεθε ε Σξέια θαη ζε άιιεο Βηαηξείεο, θεκηζκέλεο. -Σν δηθφ κνπ πξφβιεκα, είλαη, φρη ν θαιφο κνπ Τπνινγηζηήο, αιιά ν ζχδπγφο κνπ: απ ηνλ άιινλ, ηνλ θηελψδε, πήξα δηαδχγην θαη ππαλδξεχηεθα ην αθξηβέο παλνκνηφηππφ ηνπ. Βπηπρψο, αγάπεζα πνιχ, ηνλ Τπνινγηζηή κνπ, ν νπνίνο κ εξσηεχηεθε. -Πηζαλφηαηα, θάπνηνο «ηφο», θάπνηνο «ίππνο» απ ηελ Σξνία, θάπνηα βφκβα ινγηθήο, θάηη απ ηηο δπζαξέζθεηέο ζνπ, απ ηνλ ζχδπγφ ζνπ, επσάδεηαη θαη ζα εθδεισζεί. -Σνλ αγαπψ θαη κ αγαπά ηφζν πνιχ, ψζηε απνθιείεηαη δπζαξκνλία κεηαμχ καο. Δ νκηιία ηνπ, ν ηφλνο ηνπ, ην χθνο ηνπ, ην ήζνο ηνπ, ε θάζε ιεηηνπξγία ηνπ κε γνεηεχεη. -Σν Τιηθφ, ην Hardware, θαη ην Λνγηζκηθφ, ην Software, ηα θξφληηζεο πνηνηηθά, επεηδή αγαπάο ηνλ Τπνινγηζηή ζνπ θαη ηελ Βξγαζία ζνπ, αιιά, δελ ξσηάο θη εκέλα, πφζν ππνθέξσ, πφζν βαζαλίδνκαη ζ απηή ηελ Βηαηξεία, Τπνινγηζηψλ ηεο Ρχζκηζεο ΐνιίδσλ Μαδηθήο Ανινθνλίαο, γηα Βθηφμεπζε, αιιά δίρσο ίρλε Πξνειεχζεψο ησλ. Βπηπιένλ, έρνπλ ζρέζε θαη κε Παξαθπζηθέο Ανκέο. Ο δηθφο ζνπ Τπνινγηζηήο, είλαη ν πξνζσπηθφο ζνπ. -Παίδσ κνπζηθή θη απηφο ηε γξάθεη παξηηηνχξα θαη κε δηνξζψλεη φπνπ ιάζνο απνρξψζεσο. Αηαθξίλεη απνρξψζεηο απνρξψζεσλ θαη ζηελ νκηιία: ηη επγέλεηα, θαη χθνο, ήζνο αξηζηνθξαηίαο. -Καη κνπ ιεο εζχ, γηα ζπκπεξηθνξέο αλζξψπσλ! -Αηά ηνπ Τπνινγηζηή κνπ, ζπλζέησ Τπεξθείκελν θαη πνιχπιεπξα Αηζθεηηνβηβιία λένπ είδνπο ζπγγξαθείο θαη «αλαγλψζηεο», δεκηνπξγηθνχ πνιηνχ. Πξάγκαηη, πξνο ηη πξνζσπηθή επζχλε, αίζζεκα πεγαίν θαη λνεκνζχλε; δεκνθξαηηθφο Πνιηφο είλαη Κνπιηνχξα θαη Θξεζθεία νηθνπκεληθήο ΤδξνρνΎαο, πνπ ξπζκίδνπλ θαη βνιίδεο Μαδηθήο Ανινθνλίαο, δίρσο ίρλε Πξνειεχζεσο.

20 ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ Ώθνχ επί πνιιέο εκέξεο, δηαπξεπείο νη χλεδξνη, δηαπξεπψο κνλνινγνχζαλ, απφ ζηεγαλά δηακεξίζκαηα, εηδηθνηήησλ ηνπο, θαη «νιηζκψλ», πεξί Ώλζξψπνπ, Κνηλσλίαο, Νφζσλ θαη Θεξαπεηψλ, έλαο ησλ πλέδξσλ, ηειεπηαίνο, ηφικεζε θαη είπε: - Μεηνλεθηηθφηαηνο ν «άλζξσπνο», Ώιαδψλαο θαη Ώξπαθηηθφηαηνο «ζεφο» αγσλίδεηαη κε Λχζζα Λχθνπ, γηα ηελ Πξσηνθαζεδξία επί Πιαλεηψλ θαη Οπξαλψλ, άζενο, αλζξσπνθεληξηθφο, Ώξρηθνληάο, πνπ παξαζηαίλεη ζενζέβεηα, ρξηζηφηεηα, θηιαλζξσπία. εηο νη ζνβαξφηαηνη θη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε ηηο πεδηαθέο ζαο ζεσξίεο Τιελέξγεηαο, κε θψδηθεο γελεηηθνχο, κε ηε δπαδηθή ινγηθή ηνπ Διεθηξππνινγηζηή, θαη κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θαη ηα πέξ απ απηφ ην Φάζκα θαη Φξάγκα, νξηνβάηεο ηνικεξνί, αλάκεζα ζε ηφζα χλνξα, δηαζηάζεσλ θαη θφζκσλ θαη πκπάλησλ, θνζκνιφγνη, ζενιφγνη, θνηλσληνιφγνη, βηνκήραλνη, πνιηηηθνί θαη νηθνλνκνιφγνη, αιινπαζεηηθνί, νκνηνπαζεηηθνί θη εθθιεζηαζηηθνί, φινη, φινη, φινη, πέζηε κνπ Γηαηί, ιαηξεχεηε κφλνλ ηνλ Καίζαξα, θαη ηηο αηαληθέο Ανκέο ηεο Βθκεηάιιεπζεο; Καζέλαο καο «ζεφο» ηεο Λχζζαο, ελαληίνλ φισλ ησλ «ζεψλ» ησλ ιπζζαζκέλσλ, πέζηε κνπ, αλ θάπνηνο απφ ζαο, ζα ήζειε λα εμνληψζεη, φινπο ηνπο αληαγσληζηηθνχο «ζενχο», σο Μνλνιχθνο Μνλνιχζζαο, δίρσο ην Ώληίθξπζκα ηνπ Άιινπ θαη ηνπ Κφζκνπ, Βθηάιηεο ζε ζχκπαλ - κεδέλ. Μεηά ηελ πξψηε έθπιεμε, ν θψδσλ ηνπ Πξνέδξνπ ησλ πλέδξσλ, δελ έθιεηζε ην ζηφκα ηεο Ώπζάδεηαο, θαζψο μεζθέπαδε ην Παξαζθήλην ησλ Αηεζλψλ Αηαζπλδέζεσλ ηνπ αηαλά κε ηηο ελλέα ηνπ αιήζεηεο, γηα λα εδξαησζεί ην Έλα Φεχδνο, σο Αέθαηε Ώιήζεηα, επελέβεζαλ ηα Οπξιηαρηά ηνπ Ώμηνπξεπέζηαηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δελ ήηαλ ν Ώξρηραθηέο ησλ Ώθεληάδσλ. Ώιι επεηδή ην ζηφκα ηνπ Ώπζάδνπο ιεηηνπξγνχζε, θη νη χλεδξνη μεζθίδαλε ηα ξνχρα ηνπο, ν κέγαο Ώληηπξφζσπνο ηεο Σεξαηψδνπο ΐηνκεραλίαο ησλ ραπηψλ αιινπαζεηηθψλ γηαηξψλ, πίεζε ην Πιήθηξν ηνπ πλαγεξκνχ, θαη εηζφξκεζαλ κε φπια αλά ρείξαο, νη «κπζηήξηνη». Βπήιζελ, επηηέινπο, ε πεξηπφζεηε ηγή Ερζχσλ, νπφηε, δηεζλνχο θήκε ςπρίαηξνο, αλέιαβε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ επζαξζέσο νκηιήζαληνο, σο καληαθνχ επηθηλδχλνπ, θαη πξφηεηλε ζηνλ Πξφεδξν, λα ηνλ θξνληίζεη δσξεάλ ζηελ Κιηληθή ηνπ, ζχκθσλα πξνο ηελ άιινηε καξμηζηηθή ηνπ ηάιηλ ςπρηαηξηθή, ηεο Βμνληψζεσο Αηαθσλνχλησλ, αιιά, κε ην Νέν χζηεκα, ηεο Νέαο Βπνρήο, γηα Νέα Βπηαμία. Οη εθ ησλ πλέδξσλ Βηδήκνλεο επί ηνπ ζέκαηνο πξνιεπηηθήο Πνιηηηθήο, εμήγεζαλ ηα ρέδηα πεξί ηνπ Πξνζερνχο πζηήκαηνο «Ώπηνδηνηθήζεσο θαη Ώπηνθπβεξλήζεσο» εξήκελ ησλ μαλά Ππθλνχκελσλ ηνπ Μίζνπο Νεθειψλ Ώξλεηηθήο Φπρνδπλακηθήο, κεηά ηελ Ώπηνθξαηνξία ηνπ ηάιηλ θαη ηνπ Σίην ηε Γηνπγθνζιαβία. Πνηέο ρψξεο θαη ιανί ζα έρνπλ Καηαηγίδα ή Οκίριε δειεηεξηψδε, ιίαλ πξνζερψο; Ώιιηψο ή έηζη, θνπαδάθηα δηαλννπκέλσλ, ζνβαξψλ επηζηεκφλσλ θαη ηδίσο ζενιφγσλ, εηνηκάδνπλ ηηο βαιίηζεο ηνπο, ψζηε λα βξεζνχλ κε ηελ Πιεπξά ησλ Νηθεηψλ, σο άξηζηνη ραθηέδεο.

21 ΓΑΜΟΤ ΣΕΛΕΣΗ, ΜΕ ΔΑΙΜΟΝΨΝ ΠΑΝΗΓΤΡΙ -Με πνιηηηθφ ή κε ζξεζθεπηηθφ γάκν, ππαλδξεχζεηο, ή σο ιεχηεξν γεξάθη, άληξεο θπλεγνχζεο, πνιιαπιά θαη ηξνκεξά εξσηεπκέλε; -Καη ηα ηξία ηα δνθίκαζα, έρνληαο αξρίζεη κε ζξεζθεπηηθφ ζηεθάλη, θαη σξαία ηειεηή, κε χλαμε Σηκήο, εθιεθηψλ πξνζθαιεζκέλσλ. Ήηαλ θάηη ην θνκςά πνιπηειέο, κε Πξσζηεξέα θη ηεξείο δπφ - ηξεηο. Ο αζηξνινγηθφο κνπ ράξηεο, εμαηξεηηθά επλντθφο, θαη ηνπ γακπξνχ επλντθφηεξνο. Μφλνλ θάπνηνο ελνξαηηθφο, κε δηαθνή θαη κε δηφξαζε, απεθάλζε δπζκελψο. Βηο πείζκα ηνπ, εληνχηνηο, έγηλε ν γάκνο, επί παξνπζία θαη ηνπ ίδηνπ. Σα ζηέθαλα παξαθνινχζεζε κε δσεξφηαην ελδηαθέξνλ, αιιά, ζαλ λα έβιεπε αιινχ. Ίζηαην αληίθξπ κνπ, θαη ζθέθηεθα: πνχ, ζην δηάβνιν θπηηάδεη, θαη ηί βιέπεη; Καη θαζψο εθηά παξζέλεο, θαη παξζέλνη άιινη ηφζνη, ζηα νιφιεπθα ληπκέλνη κε πιαηζίσλαλ, ν ελνξαηηθφο εδάθξπζε, θαηαζπγθηλεκέλνο, δηαςεπζζείο σο κάληεο. Ώιιά, κεηαμχ ησλ θαιεζκέλσλ ζε κεηαγακήιηα ζπλάζξνηζε, κνπ είπε: ηελ ψξα ηεο σξαίαο ηειεηήο, θαθνδαίκνλεο παλεγχξηδαλ, ανξάησο θαη αλέησο, θαη πιεθηξνινγνχζαλ ζηνλ εγθέθαιν, γακπξνχ θαη λχθεο, ηηο Ώδπλακίεο γηα Βξεζηζκνχο. Απζηπρψο, κνπ πξφζζεζε, εηέιεζαλ ην γάκν, ζπκπιεγκαηηθέο βιαθείεο θαη θαθίεο ζαο. Βπηπιένλ, ελπκθεπζνυπαλδξεχζεζαλ, ηξαπεδηηηθέο ζαο θαηαζέζεηο θαη θνηλσληθέο ζαο παξαζηάζεηο. Υξψκαηα δπζνίσλα ζηηο αχξεο ζαο, ζ εηνηκφηεηα πνιέκνπ, κφιηο «εμνηθεησζείηε» δηαπιεθηηζκνί, θισηζέο, μπινδαξκνί, λπκθνκαληάζεηο θαη ζαηηξηάζεηο θαη ινηπά: γη απηφ νη θαθνδαίκνλεο ζαο ηίκεζαλ, κε ηδηαίηεξε εθηίκεζε, ρνξνπεδψληαο, επί ηε πξνφςεη καθξνρξφλησλ Αηαζθεδάζεσλ θαη δαηκνλνελζαξθψζεσλ. Σνπ απάληεζα, λα κε κνπ πεη, φηη ζα γελλήζσ δαηκνλάθηα. Βίρα θινληζηεί, θάηη κνπ έιεγε βαζεηά, ηη ζα ζπκβεί, αιιά ηνπο αλεπαίζζεηνπο ςηζχξνπο, δελ πξνζέρνπκε. -Χ, κελ αλεζπρείο θαη ηφζν, κνπ απάληεζε ν ζπλνκηιεηήο: δηζεθαηνκκχξηα, φπσο εζείο νη δχν, λχθε θαη γακπξφο, είλαη ηα Παλνκνηφηππα, ηεο ζπδπγηθήο πνξλείαο θαη δαηκνλνηεθλνπξγίαο, ζε Κνηλσληθφ, Αηεζλή Παξάδεηζν. Χο εθ ηνχηνπ, Καηαζέζεηο Σξαπεδψλ θαη νη Βγθεθαινειεθηξνληθέο πδεχμεηο Βπηπρνχλ, κέρξη ηε ηηγκή ηεο Έθξεμεο. ληα είκαζηε, λνήκνλα, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. νχηε Ρχπνη ζηηο ςπρέο, νχηε Ρχπνη πεξηβάιινληνο, λφεο ήξεκνη, αζψνη, πέξ απ ην Καθφ θαη ην Καιφ, δηαινγίδνληαη ηα χκπαληα: παληνχ νθία θαη Ώγάπε Αηαζηάζεσλ Φσηφο θη Τπεξθσηφο. -Ναη, αιιά, πνηα έιμε καο ελψλεη, αθνχ είκαζηε ζε ραξαθηήξα εληειψο αληίζεηνη; -Δ δηαθνξεηηθή δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία ηεο ελέξγεηαο εθάζηνπ, ζπκπιεξψλνληαο αιιήινπο. -Ση ζα γίλεη κε ηε ζχγθξνπζε ησλ ραξαθηήξσλ; -Ή ζα κάζεηε ην κάζεκα, ή ζα γθξεκλνηζαθηζηείηε, δηά ησλ θαθνδαηκφλσλ. -Σέηνηνο Αηαινγηζκφο ηνπ χκπαληνο, δελ κνπ αξέζεη. -Κάληε ζεηο νη δχν, δηθφο ζαο ζχκπαλ: ε δσή ην επηηξέπεη, φρη δίρσο ηηο πλέπεηεο, Ώληίζηνηρεο ησλ Πξάμεψλ ζαο. - Βίκαζηε αζθαιηζκέλνη: ηξαπεδηθέο καο θαηαζέζεηο θαη πνιηηηθή επηξνή, αξθνχλ. Οη αφξαηεο ζνθίεο ηεο δσήο ηνπ ζχκπαληνο, δελ καο ρξεηάδνληαη.

22 ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟ ΜΕΓΑ ΤΜΒΟΛΟ -Μήπσο έηπρε λα δεηο, Κπξιηάλ, Τπεξθπξιηάλ, θη Ώηζεξναπξηθέο θσηνγξαθίεο; -Βίδα κεξηθέο ζεηξέο απφ ζηνηρεία, δέληξα, δψα, δαίκνλεο θη αλζξψπνπο. -Μεηαμχ δαηκφλσλ θαη αλζξψπσλ, πνηα δηαθνξά, βηνπιάζκαηνο, ςπρήο ή φ,ηη άιινπ; -Βμ αλζξψπσλ κεξηθνί, είλαη θαη θαθνδαηκφλσλ, θαθνδαηκνλφηεξνη. -Ώιιά έρνπλ ηνλ εγθέθαιν αλζξψπηλν. Κη αλ ε ζάξθα είλαη βηνινγηθά κεγάιεο αληνρήο; -Σφηε, πεο αιίκνλν ζην πεξηβάιινλ φπνπ δξνπλ. Βίλαη θξππηηθνί ή θαλεξνί; -ηα Πξνζθήληα εκθαίλνληαη σο Γφεηεο, ηθαλνί θαη κε ηαιέληα, αιιά ζηα παξαζθήληα, ρεκεηναιρεκίδνπλ Μαπξνκάγνη νθνινγηψηαηνη. -Θα είδεο, νπσζδήπνηε, θη Ώηζεξναπξηθέο θσηνγξαθίεο Τςειά Εζηάκελσλ. -Βπηζηήκσλ ΐφκβαο Οπδεηεξνλίνπ, κέγαο Βξγνδφηεο θη έλαο εθ Πνιηηηθψλ, έρνπλ ηα γλσξίζκαηα, κέγηζησλ Καθνδαηκφλσλ θαη νπδέλ αλζξψπηλν. Χο εθ ηνχηνπ, εθηηκψληαη δηεζλψο θη είλαη νη ιανθηιέζηεξνη, αλζξσπηζηέο θαη ζξήζθνη. -Μήπσο έκαζεο, ηπρφλ, απφ πνηα ηνά ησλ Κνξπθαίσλ, παίξλνπλ Βληνινδηαηαγέο; -Φηζπξίδνπλ ιηγνζηνί, φηη Άζαξθνη εμνπζηάδνπλ, Πξνζθεληαθνχο, Παξαζθεληαθνχο. -Άζαξθνη; ζεφο θπιάμεη. ζηε ηφζε εμνπζία έρεη ν Ώλζξσπνθηφλνο Σξηζθαηάξαηνο; Βίκνπλ ζαπκαζηήο ηεο Βπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Βξγνδνζίαο, ηεο Πνιηηηθήο, σο θνηηεηήο, αιιά, φηαλ πξφζεμα ιηγάθη, αλεζχρεζα πνιχ, θη εξεχλεζα θαη είδα; -Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο, κηζνχληαη θη εκπνδίδνληαη, ζρεδφλ απ φινπο, εθ ησλ Άλσ θη εθ ησλ Κάησ. Γη απηφ, νη έλζαξθνη θαη άζαξθνη, πεηξάδνπλ ηνπο εξεπλεηέο, κε ηξφπνπο πνλεξνχο. -Ώηζζάλζεθα ηνπο πεηξαζκνχο θαη θαηέθπγα ζε εηδηθνχο ηεξσκέλνπο, αιιά, θαη απηνί πεηξάδνληαη, θαη καο πεηξάδνπλ κε ην θέξζηκφ ηνπο, ην δαηκνλνπξεπέζηεξν. -Αελ πεηξάδεη, θίιε κνπ, δελ δνχκε ζε Μεζαίσλα, ψζηε λα καο θάςνπλ δσληαλνχο. Γνχκε ζε Βπνρή Πξνφδσλ, Αεκνθξαηηζκψλ θαη άιισλ, πνπ λα θάςνπλ ζρεδηάδνπλ ηνλ πιαλήηε. -Ώπνξψ θη εμίζηακαη. Ση θάλνπλ νη θαινί, πνιχ θαινί ζπλάλζξσπνη; -Αελ ηνπο βιέπεηο θαζεκεξηλά, επίζεκα θαη αλεπίζεκα; ζηεξίδνπλ Καθνδαίκνλεο, θαληαδφκελνη φηη ζηεξίδνπλ Ώξραγγέινπο θαη Ώγγέινπο. -Ση ζην Αηάβνιν ηνπο ράξηζε, θχζε θαη Θεφο, αηζζήζεηο, λνπ, αηζζήκαηα; -Ρψηεζε ηνπο νθνινγηψηαηνπο θαη άιινπο, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ θάζε Καθία, σο νθία, παηξησηηζκφ, αλζξσπηζκφ, Ώγάπε, Σαπεηλνθξνζχλε, Μέιινληα, Λακπξφηαηα. -ΐφκβεο Οπδεηεξνλίνπ, δελ γθξεκίδνπλ θηίξηα, επηθέξνπλ αζθπμία ζε παλ δσληαλφ. -Εδνχ ην Μέγα χκβνιν, ηνπ δηεζλνχο καο Απηηθνχ Πνιηηηζκνχ. -Κάζε δσληαλφ θη ν άλζξσπνο, είλαη πεξηηηά, πιελ ησλ αληηθεηκέλσλ. -Ώπηφ ζεκαίλεη Μεδεληζηηθφο αηαληζκφο. -Πνηνο ηελ έρεη θάκεη εθαξκφζηκε, ηε βφκβα νπδεηεξνλίνπ; -Μεξηθνί Ββξαίνη ζεσξεηηθνί, παξαδίδνπλ ζε Μαθηφδνπο, εμηζψζεηο εθαξκφζηκεο, ελαληίνλ ησλ γθντκεδσλ: ρξηζηηαληθψλ θηελψλ. -Σν Ββξατθφ Εεξαηείν, ν Πηιάηνο θαη ν Υξηζηφο: ηη Αξάκα! -πλερίδεηαη ην Αξάκα ησλ Ώηψλσλ: ν Υξηζηφο, νη Καίζαξεο, Εεξαηεία. Σα Εεξαηεία, πάληα είλαη Τπεξθαίζαξεο, ελαληίνλ ηεο Γσήο, ηεο Ώγάπεο ηεο Ώιήζεηαο ηνπ Θενχ θαη πνιινί εθ ησλ επηζηεκφλσλ, σο ςπρνινγία Μίζνπο, ππεξεηνχλ ηνλ αηαλά. -Ώιιά ηφζν κίζνο ελαληίνλ ηνπ Υξηζηνχ, αλαγθάδεη θαη Πηιφηνπο λα απνξνχλ. -Σα Εεξαηεία εθβηάδνπλ θαη ηνπο Καίζαξεο, κε Μνριφ ηνπο φρινπο. -Καηζαξνπαπίεο, δειεηεξηάδνπλ, ζάξθεο θαη ςπρέο. Ενχδεο θαη Ώληίρξηζηνη Ώηψλσλ. -Έρσ ηελ εληχπσζε, φηη ν Ββξαίνο εθεπξέηεο βφκβαο Οπδεηεξνλίνπ, σο Ώξρηεξέαο, ελζαξθψλεη ηα Εεξαηεία ησλ Ώηψλσλ. Μίζνο πνπ λεθξψλεη ηε δσή, ην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ, θαη αθήλεη κφλνλ ηα Κειχθε, σο Ώπνιηζψκαηα.

23 -Φίιε κνπ, ζσζηφ απηφ, αιιά, πψο ζα επηδήζνπλ, άλζξσπνη φπσο εκείο νη δχν, θη απηφο ν ζηηρνπξγφο ιηβειινγξάθνο, δήζελ ζνβαξφο; -νπ ην είπα θαη ην μαλαιέσ: πνηνη πξνζέρνπλ ηηο ππεξβνιέο ησλ ιηγνζηψλ; ινη ηνπο θαλνληθνί, κεηξηφθξνλεο, λνήκνλεο, θαινί, ζπγρσξνχλ ηα ιηγνζηά ζθνπιήθηα -Γηα θαληάζνπ: κεγαβνκβηζηέο θαη κεγαπάπεο θαη πνιηηηθνί καθηφδνη, ηεο Παληηαιίαο, λα θαηαδερηνχλ λα ιπψζνπλ, ιηγνζηά ζπξφκελα κηθξά δσίθηα. -Σφζν θνβεξνί θαη ηξνκεξνί, θη φκσο είλαη ζθιάβνη ηεο Μεγαζηνάο ησλ νθνινγηψηαησλ παιαηνδηαζεθίζηηθσλ ζαηαληζκέλσλ φλησλ θαη κακκσληζηψλ. -Ση απέγηλε, ν ζπκπαζήο εθείλνο, Πφληηνο Πηιάηνο; -Ώπ ην Μίζνο ησλ Εεξαηείσλ, δελ γιηηψλνπλ, νχηε νη νπδέηεξνη. Σν εμφλησζαλ πιαγίσο Με πξνπέηαζκα Καπλνχ: ηνλ Καίζαξα ή ην ιαφ, δελ αηζζάλνληαη αζθάιεηα ηα Εεξαηεία Μφλνλ νη πνιχ κεγάιεο ιέμεηο ηα εμαζθαιίδνπλ πιήξσο, ψζηε, ηα Οπαί Τκίλ, σ Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, λ απεπζχλνληαη, φρη ζ απηνχο, αιιά ζε άιινπο. Ώλ ε ΐφκβα Οπδεηεξνλίνπ δελ ηελ πλίμεη ηε δσή, ηα Εεξαηεία, ζα ηελ πλίμνπλ φηαλ θπβεξλνχλ. -κσο, ν ιηβειινγξάθνο ηνχηνο, πνηνλ εθδφηε ζνβαξφ ζα εχξεη, λα δεκνζηεχζεη ηέηνην θείκελν; Κη αλ θπθινθνξήζεη ζ Βιεπζέξα Τπεξαγνξά, Πνηνηηθφηαηεο Κνπιηνχξαο, πνηνη αξράγγεινη θαη άγγεινη, ζα ζπαηαινχζαλ κεξηθά ιεπηά, ξίρλνληαο καηηέο ζηε θξίθε; -Φίιε κνπ, πνηα θξίθε ελλνείο; δνχκε ζε παξάδεηζν πξνφδσλ θαη πγείαο, επδσίαο, επηπρίαο ηα κηθξά «δνθίκηα» ζε «ζηίρνπο», ηψξα ζα πξνζέμνπκε; -Πξφθεηηαη γηα Αηθαηψκαηα, ηνπ ιεγφκελνπ Ώλζξψπνπ θαη γηα ηελ ειεπζεξία ιέμεσλ. -Λέγε, γξάθε φ,ηη ζνπ αξέζεη, αιι εγψ ζε δηαηξψ, ζε βνκβαξδίδσ, ζε εμνληψλσ, αλ δελ γίλεηο δνχινο κνπ. -Βίκαη πξφζσπα, δελ είκαη ρψξα, έζλνο, θξάηνο ή θπβέξλεζε, γηα λα βξνπλ ην ηφρν νη βνιίδεο, θαη θαηφπηλ λα απνδείμνπλ ηε θηιαλζξσπία ηνπο, θαη λα θάλνπλ Βξγαζίεο Βιεπζέξαο Ώγνξάο δνπινπαξνίθσλ -Με δεηάο ηε ινγηθή, απφ Λνγηθφηαηνπο, νχηε ηε Αεκνθξαηία απφ Αεκνθξάηεο.

24 ΟΜΙΛΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΕΡΒΟΤ ΙΕΡΕΨ Οκηιία Οξζνδφμνπ έξβνπ ηεξέσο, ζην ΐνζληαθφ Μέησπν. Βίκαζηε θησρφο, ηνπ Θενχ ιαφο, πγείαο, ηφικεο θαη νξζνδνμίαο. Ώθξηβψο γη απηφ, καο κηζνχλ, νη αηαληζηέο ηεο γεο, ζησλνκαζνλνπαπνπαηξηαξρηθφηνπξθνη, παληνδχλακνη θαη παληνγλψζηεο, Πάλνπινη θαη Ώπεηιεηηθφηαηνη. αο ιέκε ΟΥΕ, δελ ππνηαζζφκαζηε ζηνλ αηαλά, νχηε ζηελ Δκηζέιηλν. ΟΛΟΕ ΒΝΏ ΧΜΏ, ΜΕΏ ΦΤΥΔ, άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά θαη λήπηα. ρηππάηε καο κε πιήθηξα εθ ησλ πνιπηειψλ γξαθείσλ ζαο! Βίκαζηε γηα ζαο, κφλνλ κηθξέο - κηθξέο θνθθίδεο πιεζπζκνχ, ζηνλ Βπηηειηθφ αηαληθφ ζαο Υάξηε. Κεξδείζηε ηελ πνξλίζηα, ξππαξή, ζάπηα δσή ζαο, σ Πνιηηηζκέλνη Μνξθσκέλνη, ζαο ηε ραξίδνπκε ηέηνηα δσή, ρηππάηε καο αιχπεηα, Τπάλζξσπεο Απλάκεηο. Καη ζεηο νη ρξηζηηαλνί ηνπ Μίζνπο, δνπινπάξνηθνη ηεο ησλνπαπνκαζνλίαο, ρηππάηε πην ζαηαληθά, ψ Μέγηζηνη Τπνθξηηέο, ηνλ Οξζφδνμν Λαφ ησλ έξβσλ. Βίζζε κφλνλ νη γθντκεδεο, ηα θηήλε ηεο θαγήο, γηα ράξε ηεο Μαζνλνπαπίαο, θαη ηνπ αηαλά ζαηαληθφηεξεο. Αελ πεξηκέλνπκε ζπγθίλεζε θαη ηφικε πλεχκαηνο, απ ηνπο πηζηνχο ηνπ Μακκσλά, ιπψζηε καο κε ηηο βφκβεο ζαο. Αελ καο ηξνκάδνπλ Ώπεηιέο ησλ άπησλ. Καη ζεηο νη επηζηήκνλεο θαη νη θνπιηνπξηθνί, Αεηιά Κνπάδηα ησλ Ώξρηκαθηφδσλ, αο εθηειείηε πην πηζηά, ηηο Βληνιέο θαη πληαγέο Αεκίσλ ζαο θνιαθεχνληαο ηελ Δκηζέιηλν, πνπ ζρεδηάδεη λα ζαο πλίμεη. Πάπεο ηνπ ΐαηηθαλνχ. Δζηθνί απηνπξγνί θαη αξρηδνινθφλνη ζαηαλννπλίηεο, ρηηιεξνθαζηζηψλ θαζηζηηθφηεξνη, Ώξρεγνί Καθνδαηκφλσλ, θαηαδερζείηε κηα καηηά, λα δείηε πψο ηνλ θαηαληήζαηε ην εξβηθφ Λαφ Θενχ, ηεο ΐνζλίαο. Χ, αξρηζπνηνχλνη, πνπ απνιακβάλεηε ηνπο Αηαβνιηθνχο Καξπνχο ησλ Έξγσλ ζαο, ησλ ΐαιθαλίσλ Βκπξεζηέο, θάζε Πξνδνζίαο Ώξρεγνί Ώιάζεπηνη Τπεξηνχδεο, ζηείιηε καο μαλά ηνπο «ζηαπξνθφξνπο» ζαο θαη ηνπο Λεζηνζπκκνξίηεο ηνπ Εζιάκ, πξνο Σέξςηλ ησλ ησληζηψλ, σ Πιαλεηάξρεο ησλ γθντκ - θηελψλ ή ρξηζηηαλψλ κέγηζηνη Πνιηηηθνί θαη Ώληίρξηζηνπ, ζθξαγηζκέλνη πξηλ αθφκε γελλεζείηε, ππεξάμηνη γηα ηα θνπάδηα - θηήλε ζαο. Βχρνκαη, πξνζεχρνκαη, γηα λα κελ έξζεη ε εηξά ηνπο, λα ζθαγηαζηνχλ, φπσο εκείο, απφ ηηο Πιεθηάλεο Αεκνθξαηηψλ, ηεο Αηεζλνχο Αηαβνινδχζεο. Ώπ φινπο πξνδνκέλνο ν επζεβήο θαη γελλαηφθξσλ ζεξβηθφο ιαφο κφλνλ ζην Θεφ θαη ζηνλ Βιιεληθφ ιαφ ειπίδεη. Γη απηφ ην κίζνο ηεο ησλνπαλνκέξηθαο θαη ηεο θαζηζηηθήο καθηφδηθεο πάπηαο, καο θπθιψλεη. Καη ζεηο, σ ζπείξα ζθνπηαλή, ζπρακεξά δσίθηα ηεο πξνδνζίαο άξηζηα ην ξφιν παίδεηε, αγνξαζκέλνη απφ ηνπο καθξηλνχο Πξνζηάηεο Αήκηνπο αγαπνχλ ηελ Πξνδνζία, αιιά ηνπο ηξηζάζιηνπο πξνδφηεο, αγαπά νπδείο. Με γεηηνληθνχο ιανχο ζα δήζεη θαη ν ζθνπηαλφο ιαφο, φρη κε Ώξρηκαθηφδνπο θαη κε πξάθηνξέο ηνπο. Δ ησλνκαζνλία, ηελ Ώκεξηθή σζεί, λα ηε δηαιχζεη, φλνη - ρξηζηηαλνί, μππλείζηε. «Αηθαηψκαηα, η αλζξψπνπ»: ε ζηνιή αξρηθαθνχξγσλ θαη ζηε ιαβντιιπξία. Υεξζνλήζηνη ηνπ αίκνπ, ζρεδηάδνπλ λα ζαο πλίμνπλ, ζε πνηάκηα αίκαηα. Μαδί κε κεηνλνηηθνχο, έξβνπο θαη Έιιελεο. Πξννξίδνπλ ηε Θεζζαινλίθε Νέα Εεξνπζαιήκ, θη Ώπνζήθε ησλ Ναξθσηηθψλ ηεο Παλεπξψπεο Οξζφδνμε Βιιάδα μχπλα.

25 ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΑΣΗ - Κάησ νη Αεκνθξαηίεο ησλ Μαθηφδσλ. Έξρνληαη Ώμηνθξάηεο. -Αελ είκαη πξάθηνξαο ησλ ησλνκαζφλσλ, νχηε ηνπ ΐαηηθαλνχ ή ηνπ Εζιάκ. -Βίκαη ηεο Ώξραίαο θαη ηεο Νέαο Γξακκαηείαο Βξαζηήο Ώηζζαληηθφο. -Αηαζέησ θαη ηα ηππηθά Πξνζφληα Αηπισκάησλ θαη ινηπψλ, αιι είκαη αδηφξηζηνο. Με πνηνλ ηξφπν, ιεο λα πξνζειθχζσ, ην Φηιφηηκν, ηελ Πξνζνρή ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Παηδείαο; -Μφλνλ εάλ ήζνπλ φ,ηη ζπ δελ είζαη, θη αλ δελ γλψξηδεο, φζα γλσξίδεηο. Αηαζέηεηο επηπιένλ, Μέγηζην Βιάηησκα ή Έγθιεκα: ηελ Ώηζζαληηθή Ννεκνζχλε, ηελ Λεπηαηζζεζία, ηελ Ώηζζεηηθή Παηδεία ηεο Βιιεληθήο καο Γιψζζαο, αθνκκάηηζηνο θαη ηαπεηλφθξσλ Έιιελ, επξχλνπο θαη βαζχλνπο Βθπαηδεπηηθφο, άξα. είζαη ν Καηαξακέλνο, ν Παληνηηλά Βμφξηζηνο, Μέγηζηνο Βρζξφο ηνπ Τπνπξγείνπ. -Ση πεξίπνπ άλζξσπνη, ελδηαηψληαη, εηο ηα δψκαηα εθείλα, Πλεχκαηνο Βιιεληθνχ; -Λελ είλαη νη ιατθηζηέο, ζρηδνπαξαλνεηδείο θαη καιιηαξφγισζζνη θαη πνχζηεδεο, δελ κηινχλ ην μχιηλν γισζζάξην, ηνπξθνεηδέο ή θνξαθίζηηθν ή Καδαθαθξηδνεηδέο Μεηαθξαζκέλεο Ειηάδαο ηνπ Οκήξνπ γηα ζρνιεία δακαζκνχ ησλ ρνηξηδίσλ πνπ γξπιίδνπλ. Βίλαη εηδηθνί ηεο γιψζζαο ησλ Σειενξάζεσλ θαη ησλ Βηθφλσλ, κε θελνζεζίεο Βγθιεκάησλ. Άιισζηε, δελ είλαη παληειψο αγξάκκαηνη, δεκνζηνγξάθνη εληειψο αγνξαζκέλνη, ηεο Παλαγνξάο..ηη καο δειψλνπλ φηη είλαη, πξάγκαηη, θαη είλαη, αθθνδφκελνη κε Ήζνο, Όθνο, Όςνο, ΐάζνο, ψζηε. νη εξρφκελεο γεληέο Βιιήλσλ, λα γλσξίδνπλ ηα ηνπξθνεηδή, θαδαθαξηδνεηδή θαη ηα δπηηθνκαλή, ιαηηλνγξακκέλα, ζησλνκαζνληζκέλα, ιεζηνζπκκνξηαθά θαη κάγθηθα -Ση ζεκαίλεη «Παξακχζα»; ηίλνο Εδηψκαηνο ε ιέμηο; -Βθ ηνπ Γισζζαξίνπ ησλ Ναξθνκαλψλ θαηάγεηαη, θαη ζεκαίλεη Φαληαζίσζε. Άιισζηε, θαη Εδενκαλίεο, Λεθηηθνκαλίεο, Υαπηνθαξκαθνταηξνζχλεο θαη Πνιπθαγείεο ή Αεκαγσγείεο, είλ επίζεο «Παξακχζεο», φπσο θαη νη θνπηκφηεηεο, Ώζιηφηεηαο Παηδεπηηθήο. Καη κνπ ιεο εζχ, σ θίιε αγαζφηαηε, πεξί Ώξραίαο θαη Νέαο Γξακκαηείαο, αηζζαληηθφο παηδαγσγφο θαη ινγηθφο ζπλέιιελαο, σο ππνςήθηνο θάπνηαο ζεζνχιαο. -ε πνηνλ θφζκν έπεζα; κήπσο έρσ θξέλαο, φρη ζψαο, πνηνη ζα κε ππεξαζπίζνπλ; -Ώθνχ δελ είζαη παληειψο αγξάκκαηνο, νχηε κηζέιιελαο θαη πνχζηεο, θαλεξφο ή θαιπκκέλνο, δεηο κηαλ άιιε «Παξακχζα», νχηε θαλ σο κπάιια γηα Κισηζέο Βμαγνξαζκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ. Αελ ζα ζε ππεξαζπίζνπλ, νχηε πληεξεηηθνί, νχηε Γισζζνκχληνξεο, νχηε νη ζξήζθνη, νχηε νη «θαλνληθνί». -Να δηνξηζηψ ηνπιάρηζην, σο έλαο εθ ησλ ζπξσξψλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. -Οη ζπξσξνί Λχλνπλ θαη Αέλνπλ, Τπνπξγψλ Απλακηθφηεξνη. -Οχηε θαλ ζε ζχξα, θάπνηνπ εθ ησλ Εδξπκάησλ, Ραδηνθσλίαο ή Σειενξάζεσο; -Ανιηνθζνξά ζαηαληθήο πθήο, Ξπινγιψζζα, Πνξλνζέμ, Ώιαδνλεία ηνπ ρεηξίζηνπ είδνπο, δνπλ εθεί. Αελ ζνπ ζπληζηψ, λ απειπηζηείο: ν Θεφο, ηνλ Κιέθηε αγαπά, θη φκσο πξνζηαηεχεη δίθαηνπο.

26 ΧΙΘΤΡΟΙ ΠΕΡΙ ΕΤΘΑΝΑΙΑ -Σα ςπρηαηξεία γηα δηαθσλνχληεο, θαηαξγήζεθαλ. Σν Κελφ πνπ άθεζαλ, ηη ζα ην γεκίζεη; -Οη πνιηηηζκέλνη - κνξθσκέλνη, ζρεδφλ φινη, άξξσζηνη κε ζάπηα φξγαλα. -Αελ αλεζπρνχλ πνιηηηθνί, γηαηξνί, έκπνξνη νξγάλσλ, δηθαζηέο θαη λνκνζέηεο: νη κεηακνζρεχζεηο πιένλ, είλαη πάλδεκν θαη δηεζλέο θαηλφκελν - Θεζκφο. Μαο ζαπίδεη ν Πνιηηηζκφο, καο αλαλεψλνπλ νη κεηακνζρεχζεηο. -Πφζα λα ζηνηρίδεη, κεηακφζρεπζε λεθξνχ, πλεχκνλνο, θαξδηάο, θεθαιήο ή ζεμ νξγάλνπ; -Να ξσηήζεηο ηνπο Ώπαγσγείο παηδηψλ, εμ Ώκεξηθήο λνηίνπ θη απ αιινχ ή γηαηξνχο εηδηθεπκέλνπο, πνπ δνινθνλνχλ ηνπο πγηείο δήζελ αξξψζηνπο, θη εκπνξεχνληαη ηα φξγαλά ηνπο, ζε ηηκέο γηα ζάπηνπο πινχζηνπο. -Λέγεηαη ζε Αηαδξφκνπο Αεκνθξαηηθψλ ΐνπιεπηεξίσλ, φηη Νφκν εηνηκάδνπλ, πεξί ηεο Βπζαλαζίαο, βαζαληζηηθά λνζνχλησλ. -Αειαδή Ανινθνλίαο Τγεηψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηα Αίρηπα κεξηθψλ γηαηξψλ. -Βίλαη θπζηθφηαηεο απηέο νη Πξάμεηο. Υξήκα, Κέξδνο θαη θαγή ην Παλ. -Βχγε Πξφνδνο Παλεπεξγέηηο, ράξηλ Αεκνθξαηηθψλ Λαψλ. -Πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηη ιέκε θαη ηη γξάθνπκε, φρη λα Πξνζέρνπκε ηη Κάλνπκε: θαθνπξγίεο θεξδνθφξεο θαη νη πφιεκνη, έρνπλ Ννκηκφηεηα, φρη φκσο θαη νη ιέμεηο, νχηε ηα λνήκαηα, πνπ πεξηγξάθνπλ Πξάμεηο, ηνπ Τπεξπνιηηηζκνχ. -Ση θη αλ επηηξέπνληαη νη ιέμεηο, ηα λνήκαηα; νη Σπθιέο Αεκνθξαηίεο, είλαη θαη θνπθέο. -Βίλαη,ηη Πξέπεη, γηα λα έξρνληαη Αηθηαηνξίεο: φςεηο δχν έρεη ην Αηαβνινλφκηζκα -Σα ζπγραξεηήξηά καο, πξνο ηηο Μεγαηξάπεδεο Βπζαλαζίαο Τγεηψλ: ηη λα καο δνινθνλνχλ ζε Μάρεο ησλ Πνιέκσλ, ή ζε Κιηληθέο, Ννζνθνκεία θαη Φπρηαηξεία: Υξήκα ην Πνιχηηκν, Άλζξσπνο - Μεδέλ. -Να πξνζέρνπκε ηη ιέκε θαη ηη γξάθνπκε, ράξηλ ηεο Βπαηζζεζίαο Ανινθφλσλ Κνξπθαίσλ. -Αελ θνβάκαη Κνξπθαίνπο, αιιά κφλνλ ηνπο αγνξαζκέλνπο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο θαη ηνπο ζηάζκεο ιεπηεπίιεπηεο, δηαλννχκελνπο θαη άιινπο. -Ώπζηεξνί λα είκαζηε δελ πξέπεη, φηαλ πξφθεηηαη πεξί Βπζαλαζίαο: ε Θεά Τγεία ζεξαπεχεηαη κε ην ραπάθη, αλνδχλσο θαη ακέζσο: Υάπη - Θαχκα, γηα λα γίλεη δίρσο πφλν, ε Παλάθξηβε θαγή. -Καιά εκείο, ηα ιέκε πάληα κεηαμχ καο, αιιά ηη ζα γίλεη, αλ ν ζηηρνπξγφο απηφο, εθδφζεη ηέηνηνπο ζηίρνπο πνπ πιεγψλνπλ αθθηδφκελνπο αηζζεηηθνχο θαη άιινπο απαηηεηηθνχο; -Μελ αλεζπρείο, σ θίιε: νη κνλαδηθνί ηνπ αλαγλψζηεο, είκαζηε νη δχν εκείο: νχηε Κχθισκα Τπεξαζπίζεσο ζα ρξεηαζηνχκε, νχηε πνζνζηά Κεξδψλ, Ανινθνλίαο Μπζηηθήο. -νβαξνί θαη θαζψο πξέπεη φισλ ησλ ηνκέσλ, ηη εθθξάδνπλ; ηελ ςεπηνπξνζσπηθφηεηα, ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ή ην πλεχκα ην αλψηεξν δηά ησλ πξνζσπίδσλ; -πλάληεζεο πνηέ ζνπ, ζνβαξνχο, λα ζέηνπλ ηέηνηεο απνξίεο; -Πξνζσπίδεο απφ Γχςν είλαη ζνβαξφηαηεο: δελ απνξνχλ, νχηε θαλ ρακνγεινχλ, κήπσο δσληαλέςνπλ θη απσιέζνπλ ηελ Βπζαλαζία θαη ηα δη απηήο ρξεκαηηθά πνζά.

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Πνιιά αθνχγνληαη ζηηο κέξεο καο φρη κφλνλ ππέξ ηεο νκνθπινθηιίαο γεληθά, αιιά θαη ππέξ ηεο ρξηζηηαληθήο νκνθπινθηιίαο εηδηθφηεξα, ε νπνία κάιηζηα πξνζπαζεί λα βξεη εξείζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Τζίνα Πολίηη. "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ********

Τζίνα Πολίηη. Ολοι είναι Ιδιοι: Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Τζίνα Πολίηη "Ολοι είναι Ιδιοι": Η διάβρωζη ηης εικόνας ηοσ Πανεπιζηημιακού Δαζκάλοσ ζηην σπηρεζία ******** Κχξηε Πξφεδξε ηεο Γεκνθξαηίαο, Πξηλ κπψ ζην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ζα ήζεια, απν απηφ εδψ ην βήκα,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα