ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ196/ κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση ει δικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρι σης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 730)... 1 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστι κής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από τους σεισμούς του Απριλίου 2006 στο Νομό Ζα κύνθου... 2 Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. 448/2001 κοι νής υπουργικής απόφασης 39889/4973/ , ΦΕΚ 1137/Β/2001) «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τη Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού», όσον αφορά στην καταβολή των ενι σχύσεων, στην προθεσμία επίτευξης προϋποθέ σεων χορήγησης της ενίσχυσης και υποβολής αί τησης β δόσης»... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΥΔ6285 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ196/ κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση ειδι κής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Προ γραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 730). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98)». 2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α ). 3. Το π.δ. 81/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α). 4. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 20 (ΦΕΚ 251/Α). 5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της Την υπ αριθμ. 2004/C 226/02 της ανακοίνωση της Επιτροπής στα Κράτη Μέλη που θεσπίζει τις κα τευθυντήριες γραμμές για μια Κοινοτική Πρωτοβουλία, η οποία αφορά τη Διευρωπαϊκή Συνεργασία και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού εδάφους INTERREG III. 7. Τα προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III: i) INTERREG III A/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ii) ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ, iii) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤ ΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ, iv) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, ν) INTERREG III Α/ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ, vi) INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, vii) INTERREG III Β ARCHIMED), τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή ΕΚ, και την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής των οποίων έχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και πέντε (5) Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτο βουλίας INTERREG, Π.Κ.Π INTERREG Β Διακρατικής Συ νεργασίας CADSES και MEDOCC, Π.Κ.Π INTERREG III C Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Ανατολικής και Νότιας Ζώνης και Π.Κ.Π INTERREG INTERACT, τα οποία υποβλή θηκαν στην Επιτροπή ΕΚ και για τα οποία το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει αρμοδιότητα συμμε τοχής στην διαχείριση και εφαρμογή. 8. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/ Β/ ). 9. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 196/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με τίτ λο «Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG»» (ΦΕΚ730/Β). 10. Τις υπ αριθμ /ΕΥΣ 4186/ (ΦΕΚ910/ Β), 45800/ΕΥΣ 4188/ (ΦΕΚ910/Β), 45805/ΕΥΣ 4187/ (ΦΕΚ910/Β), 45822/ΕΥΣ 4189/ (ΦΕΚ910/Β), 45815/ΕΥΣ 4185/ (ΦΕΚ910/Β), 58915/ ΕΥΣ 5496/ (ΦΕΚ1339/Β), 58919/ΕΥΣ 5495 (ΦΕΚ1315/ Β/), κοινές υπουργικές αποφάσεις περί τροποποίησης

2 16398 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των κοινών υπουργικών αποφάσεων Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στις Περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολι κής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. 11. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β 527). 12. Τις διμερείς και πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες που διέπουν την διαχείριση των Προγραμμάτων Κοινο τικής Πρωτοβουλίας INTERREG. 13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη ύψους τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ( ) Ευρώ περίπου ετησίως, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, αποφασίζουμε : Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστά ται Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III» για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III. 2. Η «Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG» υπάγεται στη Γενική Διεύ θυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Για την ειδική υπηρεσία εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2 έως και 7 του άρθρου 7 του ν. 2860/2000, όπως προ βλέπεται στο άρθρο 20 παρ.2 του ίδιου νόμου. 3. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρμο διοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 2860/2000 καθώς και στις διατάξεις διμερών και πολυμερών διακρατικών συμφω νιών μεταξύ των εκάστοτε εταίρων που διέπουν την διαχείριση των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβου λίας INTERREG III. Άρθρο 2 Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμ μάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Π.Κ.Π) INTERREG III εξειδικεύονται και ασκούνται από τις μονάδες της ανάλογα με το αντικείμενο τους ως εξής: Α. Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Αξιολόγη σης και Ειδικών Θεμάτων Β1. Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Π.Κ.Π. INTERREG III (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ, INTERREG III A/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ TOYPKIA). B2. Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Π.Κ.Π. INTERREG III (ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ και INTERREG III Α/ ΕΛ ΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ), Π.Κ.Π INTERREG III Β Διακρατικής Συνερ γασίας ARCHIMED καθώς και συμμετοχής στην παρα κολούθηση και διαχείριση λοιπών Π.Κ.Π INTERREG III: i) Π.Κ.Π INTERREG III Β Διακρατικής Συνεργασίας CADSES και MEDOCC, ii) Π.Κ.Π INTERREG III C Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Ανατολικής και Νότιας Ζώνης iv) Π.Κ.Π INTERREG III INTERACT. Γ. Μονάδα Ελέγχου Δ. Μονάδα Οργάνωσης Υποστήριξης Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Ι. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προ γραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ορίζονται στα άρθρα 4 και 20 παρ. 5 του ν. 2860/2000, σε συνδυασμό με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004/ C 226/2002 της και τις ειδικότερες ρυθμίσεις διμερών και πολυμερών διακρατικών συμφωνιών που διέπουν την διαχείριση ενός εκάστου Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, και κατανέμο νται μεταξύ των μονάδων της ως εξής: Α. Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Αξιολόγη σης και Ειδικών Θεμάτων: Ι. Στα Π.Κ.Π INTERREG III, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ, INTERREG III A/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑ ΡΙΑ, INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ και Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG III B ARCHIMED, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των εκάστοτε εταίρων, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Ε.Κ. Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα και στις αντίστοιχες διμερείς/ πολυμερείς συμφωνίες: 1. Καταρτίζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού για κάθε Π.Κ.Π και προβαίνει στις προσαρμογές του μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα της χώρας και το υποβάλλει στην αντίστοιχη Επιτρο πή Παρακολούθησης. Επεξεργάζεται και εισηγείται τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα μέτρα του κάθε Π.Κ.Π. 2. Συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκθε ση του κάθε ΠΚΠ και μεριμνά για την υποβολή τους. 3. Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιο λόγηση του κάθε Π.Κ.Π. 4. Οργανώνει και παρακολουθεί την πληροφόρηση και δημοσιότητα του κάθε Π.Κ.Π. σε συνεργασία με τις Μονάδες Β1 και Β2 και την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ. 5. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του κάθε Π.Κ.Π. στα πλαίσια των τεθέντων στόχων και ειδικότε ρα όσον αφορά στους ποσοτικοποιημένους δείκτες και στις προοπτικές εξέλιξης και εισηγείται μέτρα αναθε ώρησης τους. 6. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς για θέματα σχετικά με το καθένα Π.Κ.Π και παρέχει πληροφορίες επί θεμάτων εφαρμογής εκάστου Π.Κ.Π. Επίσης μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση, όπου απαιτείται, προτύπων και προδια γραφών για τη σωστή λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής. 7. Μεριμνά για την επεξεργασία, εκπόνηση και εισή γηση ειδικών θεμάτων στις αντίστοιχες Επιτροπές Πα ρακολούθησης του κάθε Π.Κ.Π. και επιλαμβάνεται της υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεριμνά για την αποστολή στην Επιτροπή Ε.Κ. όλων των τυποποιημένων αρχείων (flat files) που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση με την Επιτροπή Ε.Κ. για το κάθε Π.Κ.Π. στο πλαίσιο του προγραμματισμού. 9. Έχει τον Γενικό Συντονισμό για την οριζόντια πα ρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και εφαρμογής των Προγραμμάτων. 10.Συμμετέχει στις διαδικασίες που αφορούν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων της επόμενης προγραμ ματικής περιόδου. 11. Στα Π.Κ.Π INTERREG III Διακρατικής Συνεργασίας CADSES και MEDOCC, Διαπεριφερειακής Συνεργασί ας Ανατολικής και Νότιας Ζώνης καθώς και στα Π.Κ.Π INTERREG III INTERACT συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές και Κοινές Τεχνικές Γραμματείες συμμετέχοντας στην εκπλήρωση όλων των παραπάνω καθηκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την Επιτροπή ΕΚ Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμμα τισμού και στις αντίστοιχες πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες. Β1. Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Π.Κ.Π INTERREG III, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ ΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ, INTERREG III A/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ BOΥΛΓΑΡΙΑ, INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Εισηγείται τις δράσεις πληροφόρησης και δημο σιότητας στις αντίστοιχες Επιτροπές Καθοδήγησης του κάθε Π.Κ.Π και υλοποιεί την εφαρμογή τους. 2. Μεριμνά για την επεξεργασία, εκπόνηση και εισή γηση των θεμάτων στις αντίστοιχες Επιτροπές Καθο δήγησης του κάθε Π.Κ.Π και παρέχει πληροφορίες επί θεμάτων εφαρμογής. 3. Διαθέτει τυποποιημένες φόρμες αιτήσεων υπαγω γής των πράξεων στα μέτρα του κάθε Π.Κ.Π., ενημερώ νει τις κατηγορίες των τελικών δικαιούχων και συγκε ντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται. 4. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται και τις εισηγείται προς έγκριση στην αντίστοιχη Επιτροπή Κα θοδήγησης του κάθε Π.Κ.Π. 5. Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στα μέτρα του κάθε Π.Κ.Π καταρτίζοντας συμβάσεις κατά περίπτωση και όπου καταστεί ανα γκαίο με τους τελικούς δικαιούχους. Επίσης εντέλλε ται στην Αρχή Πληρωμής την εκταμίευση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 6. Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολού θησης εκτέλεσης των πράξεων έχοντας προβεί στην τυποποίηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων πα ρακολούθησης καθώς και των συνοπτικών τεχνικών δελτίων και δελτίων δαπανών ανά Π.Κ.Π που υποβάλ λουν οι τελικοί δικαιούχοι, σε συνεργασία με την Αρχή Πληρωμής και την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) και μεριμνά για την καταχώριση τους στο (Ο.Π.Σ.). 7. Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους του κάθε Π.Κ.Π. σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, ιδίως σε ό,τι αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. 8. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων ανά Π.Κ.Π και επεξεργάζεται προτάσεις βελτίωσης, με ριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για την χρηματοδότηση υπηρεσίες και επεξεργάζεται μέτρα στήριξης των τε λικών δικαιούχων. ΙΙ. Η Μονάδα Β1 δύναται να υποστηρίζεται στο έργο της από τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες των διασυνοριακών και διακρα τικών εταίρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΚ, στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμ ματισμού και στις αντίστοιχες διμερείς και πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες. Β2. Μονάδα Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Π.Κ.Π. INTERREG III (ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ και INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ), Π.Κ.Π INTERREG III Β Διακρατικής Συνεργασίας ARCHIMED καθώς και συμμετοχής στην παρακολούθηση και διαχείριση λοιπών Π.Κ.Π. INTERREG III: Ι. Σε ό,τι αφορά στα Π.Κ.Π. INTERREG III, ΕΛΛΑΔΑ ΚΥ ΠΡΟΣ, INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ και INTERREG III Β Διακρατικής Συνεργασίας ARCHIMED, τα καθήκοντα της Μονάδας Β2 είναι όμοια με τα καθήκοντα της Μονάδας Β1 και τα εκτελεί για δικό της λογαριασμό καθώς και για λογαριασμό των διασυνοριακών και των διακρατικών εταίρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κοινά Προγραμ ματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΚ, στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμματισμού και στις αντίστοιχες διμερείς/ πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες. ΙΙ. Η Μονάδα Β2 υποστηρίζεται στο έργο της από τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες των διασυνοριακών και διακρατικών εταίρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΚ, στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμματισμού και στις αντίστοιχες διμερείς και πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες. III. Σε ό,τι αφορά στο Π.Κ.Π INTERREG III Β Διακρατικής Συνεργασίας CADSES και MEDOCC, τα Π.Κ.Π INTERREG III C Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Ανατολικής και Νό τιας Ζώνης και τα Π.Κ.Π. INTERREG INTERACT, η Μονάδα Β2 συμμετέχει στην παρακολούθηση και διαχείριση βά σει πολυμερούς συμφωνίας για τον επιμερισμό καθηκό ντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΚ, στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμ ματισμού και στις αντίστοιχες πολυμερείς συμφωνίες. Γ. Μονάδα Ελέγχου Ι. Στα Π.Κ.Π. INTERREG III, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ, INTERREG III A/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑ ΡΙΑ, INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ TOYΡΚΙA, INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ και Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG III B ARCHIMED, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Γραμματείες των επιλέξιμων ανά ΠΚΠ Ελληνικών Περιφερειών, ή τις Κοινές Τεχνικές Γραμμα τείες και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες των εκάστοτε διασυνοριακών και διακρατικών εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΚ, στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμματισμού και

4 16400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στις αντίστοιχες διμερείς / πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες: 1. Ελέγχει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το στάδιο προετοιμασίας εκτέλεσης της πράξης (έλεγ χος προσκλήσεων) και κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης (προληπτικός έλεγχος έργων). 2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων ελέγχει και με επιτόπιο έλεγχο την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την τήρηση των διαδικασιών, την αξιοπι στία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος καθώς και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 3. Μετά την γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της πρά ξης από τον τελικό δικαιούχο, προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο των ποιοτικών, οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της πράξης, καθώς και σε έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του τελικού δικαιούχου και συντάσσει βεβαίωση τήρησης αυτών. 4. Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου για κάθε διενεργού μενο έλεγχο και μεριμνά για την καταχώρηση των συ μπερασμάτων τους στο Ο.Π.Σ. καθώς και για την κοι νοποίηση τους στην Αρχή Πληρωμής, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στον τελικό δικαιούχο. 5. Επιλαμβάνεται θεμάτων που θέτουν η Αρχή Πλη ρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα ελεγκτικά όργανα της Επιτροπής ΕΚ. 6. Στις περιπτώσεις που έχει σοβαρές και βάσιμες εν δείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2988/1995 του Συμβουλίου προβαίνει στην διενέργεια έκτακτου ελέγχου, εκδίδει σχετικό πόρισμα και επιλαμβάνεται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ.6 του άρ θρου 6 του ν. 2860/2000. II. Στα Π.Κ.Π. INTERREG III Β Διακρατικής Συνεργασίας CADSES και MEDOCC, στα Π.Κ.Π INTERREG III Γ Διαπε ριφερειακής Συνεργασίας Ανατολικής και Νότιας Ζώνης στα Π.Κ.Π INTERREG ΙΙΙΙ INTERACT, η Μονάδα Ελέγχου συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου, όπως αυτά έχουν επιμεριστεί στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΚ, στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμματισμού και στις αντίστοιχες πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες. Δ. Μονάδα Οργάνωσης Υποστήριξης Ι. Η Μονάδα Οργάνωσης Υποστήριξης είτε αυτοτε λώς είτε συμμετέχοντας και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα ανά Π.Κ.Π στα αντίστοιχα Κοινά Προγραμ ματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ΕΚ, στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμματισμού και στις αντίστοιχες διμερείς / πολυμερείς συμφωνίες έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Μεριμνά για την κατάρτιση του Προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ανά Π.Κ.Π. σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και υποστηρίζει το έργο τους στην εκτέλεση των ενεργειών αυτών μετά την έγκριση τους. 2. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο Ο.Π.Σ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη μονάδα της διαχει ριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ο.Π.Σ. στην Ειδική Υπη ρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Επίσης παρέχει τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία του εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και υποστήριξη στο προσωπικό (εκπαίδευση κλπ) της Ειδικής Υπηρεσίας. 3. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 4. Οργανώνει γραφείο υποδοχής και εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων το οποίο μεριμνά για την δημιουργία δικτυακού τόπου (web site) για τα Π.Κ.Π. 5. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης. 6. Μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης και των Επιτροπών Κα θοδήγησης των Π.Κ.Π των Μονάδων Α, Β1 και Β2 καθώς και για την τήρηση των πρακτικών αυτών. 7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της. ΙΙ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εγκεκριμένα Κοινά Προγραμματικά Έγγραφα των Π.Κ.Π. INTERREG III, ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ, INTERREG III A/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ και Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG III Β ARCHIMED, και στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Προγραμματισμού, οι Μονάδες A, B1, B2, Γ και Δ υποστηρίζονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, από Τεχνικές Γραμματείες, των οποίων τα καθήκοντα ασκούνται από τις ΕΥΔ των ΠΕΠ, των επιλέξιμων ανά ΠΚΠ Ελληνικών Περιφερειών. Άρθρο 4 Προσωπικό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 1. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμ μάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III γίνεται με προσωπικό αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.2860/ Το προσωπικό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμ μάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ανέρχεται σε 45 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 στο Γραφείο Ο.Π.Σ., τα οποία κατά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης συμπερι λαμβανομένου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 38 άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 5 άτομα. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2 άτομα Άρθρο 5 Ορισμός προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, ασκούντων καθήκοντα προϊσταμένου στις μονάδες της και αναπλήρωση προϊσταμένου της. 1. Ο ορισμός του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δι αχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III καθώς και η αναπλήρωση του σε περί πτωση απουσίας ή κωλύματος του, ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2860/ Καθήκοντα προϊσταμένων των επί μέρους μονά δων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, ασκούν οι υπάλληλοι της, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προ γραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία συνοδεύεται από εισήγηση του Προϊσταμένου της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ F Αριθμ. 4663/Α321 (2) Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο στέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από τους σει σμούς του Απριλίου 2006 στο Νομό Ζακύνθου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της από Πράξεως Νομοθε τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις πε ριοχή Βορ. Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το νόμο 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κυρώνει την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων». 3. Την υπ αριθμ. οικ 3828/ΤΣΕΠ 31.1/ απόφα ση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την υπ αριθμ. ΔΟ/114/1/ Φ.1331/ Aπόφαση Υφυπουργού με την οποία συμπληρώθηκε καθώς και την υπ αριθμ. οικ/4767/ Α312/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αναδι άρθρωση των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων του Ν. Αττικής». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114/ Α/ ) για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δα νειοδότησης των σεισμοπλήκτων κλπ. σύμφωνα με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Δ.Ε. να ορίζει προ θεσμία για την υποβολή ή συμπλήρωση δικαιολογητικών, των εμπρόθεσμων αιτήσεων, για τη χορήγηση στεγα στικής συνδρομής προς αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς, πέραν της οποίας οι δικαιούχοι χάνουν το δικαίωμα δανειοδότησης. 5. Την υπ αριθμ. οικ/1061/α345/ (Ορθή επα νάληψη ) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπαθών Πλημμυροπαθών κλπ και αιτήσεων για επανεξέταση κτιρίων». 6. Το π.δ. 69/1988 «περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». 7. Την υπ αριθμ. Δ16α/04/773/ Κοινή Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 8. Το Προεδρικό Διάταγμα 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/ ) για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 9. Την υπ αριθμ. oικ/4331/α32/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκο λύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς του Απριλίου του 2006 στο Νομό Ζακύνθου», αποφασίζουμε: Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 1. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να δανειοδοτηθούν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το χαρακτηρισμό του κτίσματος συνοδευόμενη από τίτλους ιδιοκτησίας (σε φωτοαντίγραφα εις διπλούν, εκ των οποίων το ένα αντίγραφο επικυρωμένο), φωτογραφίες του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα ή οδοιπορικό σκαρίφημα. Η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι ένα (1) έτος και καθορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία οριοθετή θηκε η περιοχή. 2. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας, εκδίδεται πό ρισμα με το χαρακτηρισμό του κτίσματος. 3. Το πόρισμα με το χαρακτηρισμό του κτίσματος θα παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερό μενους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, αφού προηγουμένως ενημερωθούν τηλεφωνικά. Τα πορίσματα που τυχόν δεν παραληφθούν μετά την πάροδο δεκα πέντε (15) ημερών θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής. 4. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) υποχρεούνται να καταθέ σουν στην αρμόδια Υπηρεσία : α) Εντός ενός (1) έτους, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως καθορίζονται παρακάτω) καθώς και πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής, εφόσον πρόκειται για επισκευάσιμο κτίσμα, προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευής. Ο φάκελος της μελέτης επισκευής θα περι λαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην Απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης. β) Εντός έξι (6) μηνών, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως καθορίζονται παρακάτω), προκει μένου να χορηγηθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση ή Αποπε ράτωση, εφόσον πρόκειται για κατεδαφιστέο κτίσμα. Η έναρξη της προαναφερόμενης προθεσμίας καθο ρίζεται από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού πορίσματος. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν προσκομί σουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών πλήρη φάκελο για τη χορήγηση Σ.Σ. οι αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο. 5. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή του κτίσματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτού μενα δικαιολογητικά (όπως καθορίζονται παρακάτω) και πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής, προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευής. Ο φάκελος της μελέτης επι σκευής θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται

6 16402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην Απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία δη μοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία οριοθετήθηκε η περιοχή. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ ΜΗΣ (Σ.Σ.) Ι. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η Σ.Σ για ανακατασκευή χορηγείται σε τρία στάδια: 1ο στάδιο: Χορήγηση Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει εμπρόθεσμα ( Α4β της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση χορήγησης Σ.Σ. για ανακατασκευή συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Πόρισμα που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία για το χαρακτηρισμό του πληγέντος κτιρίου. 2. Επικυρωμένο συμβόλαιο ιδιοκτησίας του πληγέντος ακινήτου, συνοδευόμενο από οδοιπορικό σκαρίφημα ή τοπογραφικό διάγραμμα. 3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλα κείο. 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: α) Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο από άλλο φο ρέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της στο Δήμο Νομού. β) Δεν έχω πάρει δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας μου εξαιτίας του σεισμού της.. γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή να μου δοθεί για το κτίσμα μου που κρίθηκε κατεδαφιστέο με το υπ αρ. πόρισμα και βρίσκεται... δ) Τα στοιχεία του κατόχου του ακινήτου την ημέρα του συμβάντος ήταν... ε) Θα διατηρήσω την κυριότητα του προς δανειοδό τηση ακινήτου μου μέχρι την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προκατόχου του ακινήτου (στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί μετά την ημερομηνία του συμβάντος) με το παρακάτω κείμενο: Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο από άλλο φορέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της στο Δήμο Νο μού. ούτε δωρεάν κρατική αρωγή για το ίδιο ή άλλο ακίνητο που έχει πληγεί από το προαναφερόμενο συμβάν. 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 7. Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτίσματος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτεί ται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία ότι το πληγέν κτίσμα δεν βρίσκεται σε Αιγιαλό ή Δασική ή Δημόσια έκταση ή Ρέμα ή ότι εξαιρείται της κατεδάφισης. 8. Φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος. Από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά τα 2,3,4 και 5 υποβάλλονται εις διπλούν. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το ύψος της Στεγαστικής Συνδρομής (το ποσό του άτοκου δανείου και της δωρεάν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτίσματος και τη χρήση αυτού. Με τη Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή ο ενδιαφερό μενος πρέπει να υπο βάλλει, στην αρμόδια Πολεοδομία, μελέτη προκειμένου να εκδοθεί άδεια ανέγερσης νέου κτίσματος. Η υπόψη μελέτη πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης προκειμένου να μη χάσει ο ενδια φερόμενος το δικαίωμα δανειοδότησης. 2ο στάδιο: Χορήγηση Έγκρισης Σ.Σ. Για τη χορήγηση Έγκρισης Σ.Σ. ο δικαιούχος υποχρε ούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας του νέου κτίσματος, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Θεωρημένο αντίγραφο της νέας οικοδομικής αδεί ας (εις διπλούν) β) Μία σειρά εγκεκριμένων σχεδίων (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων), ακριβή φωτοαντίγρα φα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος χτίζει σε άλλη θέση (από αυτή που βρισκόταν το πληγέν κτίσμα) πρέπει να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας (νόμιμα επικυρωμέ νους) και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκο φυλακείο, του νέου οικοπέδου (εις διπλούν). Η Έγκριση αυτή κοινοποιείται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος και με το οποίο συνά πτει τη δανειστική σύμβαση, προκειμένου να του χορη γηθεί από το Πιστωτικό Ίδρυμα το ½ του αναλογούντος δανείου και από την Υπηρεσία το σύνολο της δωρεάν κρατικής αρωγής. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η κατεδάφιση του πλη γέντος κτίσματος σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του κεφαλαίου «Γ. Λοιπά Θέματα» της παρούσας απόφασης. 3ο στάδιο: Χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου Εργασι ών Μετά την περαίωση των εργασιών που αναγράφονται σε σχετική παράγραφο της κοινής υπουργικής από φασης στην οποία καθορίζονται οι πιστωτικές διευκο λύνσεις και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την χορήγηση της α δόσης της Σ.Σ., υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, από το δικαιούχο, αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου εργασιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού όπου θα αναγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτίσματος Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογη τικών, προκειμένου να χορηγηθεί Βεβαίωση προόδου εργασιών, απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας από μηχα νικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, με το οποίο έχει συνάψει ο δικαιούχος δανειστική σύμβαση, για να του χορηγηθεί και το υπόλοιπο ½ του δανείου. Μετά το πέρας των εργασιών της νέας οικοδομής και προκειμένου να χορηγηθεί Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Ανακατασκευής ο δικαιούχος υποβάλλει αί τηση, μαζί με φωτογραφίες όψεων του νέου κτίσματος,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία μετά τη διενέργεια αυτοψίας χορηγεί τη σχετική Βεβαίωση. ΙΙ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ο στάδιο: Χορήγηση Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει εμπρόθεσμα ( Α4β της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση χορήγησης Σ.Σ. για αποπεράτωση, συνοδευόμε νη από τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στο πρώτο στάδιο της ανακατασκευής. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αποπεράτωση. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το ύψος της Στεγαστικής Συνδρομής (το ποσό του άτοκου δανείου και της δωρεάν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτίσματος και τη χρήση αυτού. 2ο στάδιο: Χορήγηση Έγκρισης Σ.Σ. Για την χορήγηση Έγκρισης Σ.Σ. ο δικαιούχος υποχρε ούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για αποπεράτωση, αίτηση συνοδευό μενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής αδείας του προς αποπεράτωση κτίσματος (εις διπλούν) β) Μία σειρά εγκεκριμένων σχεδίων (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων) γ) Πίνακα υπολειπομένων εργασιών και προϋπολογι σμού, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό (εις διπλούν) (επισυναπτόμενο έντυπο). δ) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του προς αποπεράτωση κτίσματος, νόμιμα επικυρωμένο, συνοδευόμενο από οδοιπορικό σκαρίφημα ή τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν). ε) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλα κείο (εις διπλούν). Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια του προς αποπεράτωση κτίσματος δεν είναι σε ισχύ, ο ενδιαφε ρόμενος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Πολεοδομία αίτηση για την αναθεώρηση της, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Μετά την αναθεώρηση της άδειας πρέπει να υποβληθεί, εντός τριών (3) μηνών, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογη τικά του 2ου σταδίου αποπεράτωσης, για την έγκριση της Σ.Σ.. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών χορηγείται Έγκριση Σ.Σ. για Αποπεράτωση. Η Έγκριση αυτή κοινοποιείται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος και με το οποίο συνά πτει τη δανειστική σύμβαση, προκειμένου να του χορη γηθεί από το Πιστωτικό Ίδρυμα το ½ του αναλογούντος δανείου και από την Υπηρεσία το σύνολο της δωρεάν κρατικής αρωγής. Στην περίπτωση που η απαιτούμενη δαπάνη των υπο λειπομένων εργασιών όπως προκύπτει από τον πίνακα, [δικαιολογητικό (γ)], είναι μικρότερη από το ποσό της Σ.Σ., που καθορίζεται στο πρώτο στάδιο, τότε εγκρίνεται ποσό Σ.Σ. ίσο με την απαιτούμενη δαπάνη. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η κατεδάφιση του πλη γέντος κτίσματος σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του κεφαλαίου «Γ. Λοιπά Θέματα» της παρούσας απόφασης. 3ο στάδιο: Χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου Εργα σιών Μετά την εκτέλεση ποσοστού 75% των υπολειπό μενων εργασιών που αναγράφονται στον πίνακα που κατατέθηκε στο προηγούμενο στάδιο [δικαιολογητικό (γ)] και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσ σάρων (4) ετών από τη χορήγηση της α δόσης της Σ.Σ., υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία από το δικαιούχο, αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου εργασιών συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη Μηχανικού όπου θα αναγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των εργασιών. β) Φωτογραφίες όψεων του κτίσματος Μετά τον έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογη τικών, προκειμένου να χορηγηθεί Βεβαίωση προόδου εργασιών, απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας από μηχα νικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των απαιτουμένων εργασιών. Η Βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, με το οποίο έχει συνάψει ο δικαιούχος δανειστική σύμβαση, για να του χορηγηθεί και το υπόλοιπο ½ του δανείου. Μετά το πέρας των εργασιών της νέας οικοδομής και προκειμένου να χορηγηθεί Βεβαίωση περαίωσης εργασιών αποπεράτωσης ο δικαιούχος υποβάλλει αί τηση, μαζί με φωτογραφίες όψεων του νέου κτίσματος, στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία μετά τη διενέργεια αυτοψίας χορηγεί τη σχετική Βεβαίωση. ΙΙΙ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ Η στεγαστική συνδρομή για αυτοστέγαση χορηγείται σε δύο στάδια: 1ο στάδιο: Χορήγηση Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. Ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει εμπρόθεσμα ( Α4β της παρούσας απόφασης) στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση με τα δικαιο λογητικά που προαναφέρθηκαν στο πρώτο στάδιο της ανακατασκευής. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το ύψος της Στεγαστικής Συνδρομής (το ποσό του ατόκου δανείου και της δωρεάν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτίσματος και τη χρήση αυτού. 2ο στάδιο: Χορήγηση Έγκρισης Σ.Σ. Σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση, ο δικαι ούχος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αί τηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Οριστικό συμβόλαιο και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο ή Προσύμφωνο αγοράς κτί σματος, νόμιμα επικυρωμένα (εις διπλούν). Στην περίπτωση προσκόμισης προσυμφώνου θα αναγράφεται στο έντυπο της Έγκρισης Σ.Σ. προθεσμία (η οποία θα ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία) εντός της οποίας πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος το οριστικό συμβόλαιο. β) Οικοδομική άδεια αγοραζόμενου κτίσματος (εις διπλούν). Στις περιπτώσεις που το κτίριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση δεν έχει οικοδομι κή άδεια (οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923) η στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από την

8 16404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρμόδια Υπηρεσία ότι το πληγέν κτίσμα δεν βρίσκεται σε Αιγιαλό ή Δασική ή Δημόσια έκταση ή Ρέμα ή ότι εξαιρείται της κατεδάφισης. γ) Τοπογραφικό διάγραμμα. δ) Σχέδια του αγοραζόμενου κτίσματος (κατόψεις, ξυλότυποι) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση. Η Έγκριση αυτή κοινοποιείται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος και με το οποίο συνάπτει δανειστική σύμβαση, προκειμένου να του χορηγηθεί από το Πιστωτικό Ίδρυμα ολόκληρο το ποσό του δανείου και από την Υπηρεσία το σύνολο της δωρεάν κρατικής αρωγής. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η κατεδάφιση του πλη γέντος κτίσματος σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του κεφαλαίου «Γ. Λοιπά Θέματα» της παρούσας απόφασης. ΙV. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η Σ.Σ. για επισκευή χορηγείται σε δύο (2) στάδια: 1ο στάδιο: Χορήγηση Άδειας Επισκευής Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση συ νοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολο γητικά, εντός των προθεσμιών ( Α4(α) ή Α5 της παρούσας απόφα σης, ανάλογα) και πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής, προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευής πληγέντος κτίσματος. Ο φάκελος της μελέτης επισκευής θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην Απόφαση καθορισμού ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης. 1. Πόρισμα που εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία για το χαρακτηρισμό του πληγέντος κτιρίου έκθεση αυτοψίας (εφόσον υπάρχει). 2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του πληγέντος ακινήτου, νόμιμα επικυρωμένο και το τοπογραφικό διάγραμμα που το συνοδεύει. 3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλα κείο 4. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία ότι το πληγέν κτίσμα δεν βρίσκεται σε Αιγιαλό ή Δασική ή Δημόσια έκταση ή Ρέμα ή ότι εξαιρείται της κατε δάφισης. 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο: α) Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο από άλλο φο ρέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της στο Δήμο Νομού. β) Δεν έχω πάρει δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας μου εξαιτίας του σεισμού της.. γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή να μου δοθεί για το κτίσμα μου που κρίθηκε επισκευάσιμο με το υπ αρ. πόρισμα και βρίσκεται... δ) Τα στοιχεία του κατόχου του ακινήτου την ημέρα του συμβάντος ήταν... ε) Θα διατηρήσω την κυριότητα του προς δανειοδό τηση ακινήτου μου μέχρι την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προκατόχου του ακινήτου (στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί μετά την ημερομηνία του συμβάντος) με το παρακάτω κείμενο: Δεν έχω πάρει άλλο άτοκο δάνειο από άλλο φορέα για το ίδιο ακίνητο λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της στο Δήμο Νο μού. ούτε δωρεάν κρατική αρωγή για το ίδιο ή άλλο ακίνητο που έχει πληγεί από το προαναφερόμενο συμβάν. 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 8. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη (ή του Ειδ. Διαχειριστή σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας), ότι έχει λάβει γνώση της τεχνικής έκθεσης όσον αφο ρά τον επιδιωκόμενο βαθμό επισκευής/ενίσχυσης του κτιρίου και ότι την αποδέχεται. 9. Για κτίρια με διηρημένη ιδιοκτησία απαιτείται επι πλέον: α) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για ορισμό Ειδικού Διαχειριστή. β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Ειδικού Δι αχειριστή με το παρακάτω κείμενο: Βάσει του από...πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών για το κτίσμα επί της οδού... αρ... Δήμου αποδέχομαι τον ορισμό μου σαν Ειδικού Διαχει ριστή με τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο ν. 867/1979. γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη με το παρακάτω κείμενο πέραν των άλλων: Ορίζω ειδικό διαχειριστή σύμφωνα με το πρακτικό της από... Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών για την πολυκατοικία επί της οδού αρ... Δήμου τον κ.... του... ο οποίος θα ενεργεί κάθε πράξη και υπογράφει κάθε δικαιοπραξία για την σύναψη δανειστικής σύμβασης, εγγραφή υποθήκης και διαχείρισης του δανείου και την εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών της ιδιοκτησίας μου από το σεισμό της.. καθώς και των φερόντων και κοινοκτήτων στοιχείων της πολυκατοικίας σύμφωνα με το ν. 867/1979. * Η υπεύθυνη δήλωση αυτή γίνεται από τους ιδιοκτή τες που συμμετείχαν στη Γ.Σ. και συμφώνησαν στον ορισμό του ειδ. Διαχειριστή. δ) Πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας οικοδομής. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εις διπλούν εκτός από πόρισμα χαρακτηρισμού του κτί σματος και τη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται για κάθε ιδι οκτήτη ξεχωριστά. Προκειμένου να εγκριθούν οι εργασίες επισκευής απαιτείται αυτοψία από Μηχανικό της Υπηρεσίας η οποία πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία του με λετητή μηχανικού και του ιδιοκτήτη. Μετά την αυτοψία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η μελέ τη επισκευής και εκδίδεται άδεια επισκευής πληγέντος κτίσματος. Στην υπόψη άδεια καθορίζεται το σύνολο της Στεγαστικής Συνδρομής (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή). Με τη χορηγηθείσα άδεια ο ενδιαφε ρόμενος συνάπτει δανειστική σύμβαση με το Πιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής του και του χορηγείται το ½ του αναλογούντος δανείου και το σύνολο της δωρεάν κρα τικής αρωγής. * *

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο στάδιο: Χορήγηση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Επισκευής Μετά την εκτέλεση των εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού ο δικαιούχος, προκειμέ νου να του χορηγηθεί Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής, υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών Μηχα νικού για τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών επισκευής. β) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη Μηχανικού ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες προϋπολογισμού αντίστοιχου με το 80% του εγκεκριμένου ποσού. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διαπί στωση εκτέλεσης των εργασιών επισκευής χορηγείται, από την αρμόδια Υπηρεσία Βεβαίωση Προόδου Εργασι ών Επισκευής που κοινοποιείται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου να του χορηγηθεί και το υπόλοιπο ποσό του δανείου. Μετά το πέρας των εργασιών επισκευής του κτιρίου και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της άδειας επισκευής και προ κειμένου να χορηγηθεί Βεβαίωση περαίωσης εργασιών επισκευής πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία και αφού διενεργηθεί αυτοψία από μηχανι κούς για τη διαπίστωση της περαίωσης των εργασιών, η Υπηρεσία χορηγεί τη σχετική Βεβαίωση. Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής δικαιο λογητικών για χορήγηση Σ.Σ. για Ανακατασκευή ή Αποπεράτωση ή Αυτοστέγαση και για Επισκευή πλη γέντος κτιρίου ή για χορήγηση περαίωσης εργασιών, οφειλομένη σε λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του ενδιαφερομένου, θα εκδίδεται μετά από αίτηση του, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά, απόφαση από την Υ.Α.Σ. στην οποία θα καθορίζεται παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα του κωλύματος. Κωλύματα θεωρούνται οι διαφορές μεταξύ πολίτη και Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής, η καθυστέρηση υποβολής δικαιολογητικών οφειλόμενη σε υπαιτιότητα Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής, καθώς και οι εκκρεμοδικίες σχετικά με την ιδιοκτησία του πληγέντος ακινήτου ή τη δικα στική διανομή του. Η ημερομηνία άρσης του κωλύματος θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση του σχετικού εγγράφου της αρμό διας Αρχής, ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 2. Η ισχύς της αδείας επισκευής καθορίζεται σε τέσ σερα (4) χρόνια. Μετά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω παράτασή της. 3. Οι ενστάσεις κατά πράξεων της αρμόδιας Υπηρε σίας και οι αιτήσεις για επανεξέταση κτιρίων, γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία, εφόσον υποβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης από τον ενδιαφερόμενο. Τα πορί σματα των ενστάσεων για χαρακτηρισμό, χρήση και διαστάσεις κτισμάτων θεωρούνται τε λεσίδικα και δεν επιδέχονται άλλη ένσταση. 4. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτη σίας (π.χ. οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923) κλπ για την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος απαιτείται η προσκόμιση δηλώσεων του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη και δύο μαρτύρων για 20ετή νομή. Στις περιπτώσεις αυ τές απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο. 5. Οι Υ.Δ. θα προσκομίζονται με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προσέρ χεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία. 6. Στις περιπτώσεις μεταφοράς του δανείου σε άλλη πληγείσα περιοχή ή θέση η «Έγκριση Δανείου Ανακατα σκευής ή Αυτοστέγασης ή Αποπεράτωσης» θα χορηγεί ται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του παλαιού κτίσματος (ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του κτί σματος) και την έκδοση από την Υπηρεσία της σχετικής Βεβαίωσης κατεδάφισης. 7. Στις περιπτώσεις κατεδαφιστέων κτισμάτων η Έγκριση Σ.Σ. για ανακατασκευή στην ίδια θέση θα χο ρηγείται μετά την κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος η οποία θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία και θα εκδίδεται η σχετική Βεβαίωση. 8. Στις περιπτώσεις κτισμάτων δομημένων από ευτελή υλικά ή ασυμφόρων επισκευής που ανακατασκευάζονται στην ίδια θέση, η κατεδάφιση του πληγέντος ακινήτου θα πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα όχι μεγα λύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την χορήγηση της α δόσης. Η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία και θα εκδίδεται η σχετική Βεβαίωση. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. υποχρεούται να επιβάλει στους ενδιαφερόμε νους τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες Κ.Υ.Α., εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. Σε κάθε περίπτωση πριν από την χορήγηση της τε λευταίας δόσης του δανείου απαιτείται η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

10 16406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ: Κατοικίας / Επαγγελματικού χώρου Αριθ.Οικοδομικής άδειας : Αριθ. Ορόφων: Ιδιοκτήτης: Δήμος:...Συνοικία:...Οδός/αριθ Χρήση m 2 Κόστος/m 2 Δαπάνη Εμβαδόν κατοικίας 600 Εμβαδόν επαγ/βιοτεχνικού χώρου 400 Συνολική δαπάνη ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Ο. ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: (Περίληψη): Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (%) 1 Αδεια-χωματουργικά-θεμελίωση-Φ.Ο. κτιρίου 40 % 45 % 2 Τοιχοποιία πλήρωσης 10 % 8 % 3 Μονώσεις 2 % 2 % 4 Κάσες-Σωληνώσεις (Ηλεκτρικές-Υδραυλικές) 6 % 6 % 5 Επιχρίσματα 10 % 10 % 6 Μαρμαρικές εργασίες 2 % 2 % 7 Δάπεδα - Επενδύσεις 10 % 10 % 8 Είδη υγιεινής και εξαρτήματα 1 % 1 % 9 Κουφώματα - Ερμάρια - (Ξυλουργικά) 5 % 2 % 10 Σιδηρουργικά 1 % 2 % 11 Τζάμια 1 % 3 % 12 Χρωματισμοί 5 % 5 % 13 Θέρμανση (πλήρης εγκατάσταση) 6 % 3 % 14 Λοιπές εργασίες 1 % 1 % Σύνολο δαπάνης 100 % 100 % Ποσό προς έγκριση ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:..... Ημερομηνία... Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥΤ.Α.Σ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (3) Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. 448/2001 κοι νής υπουργικής απόφασης 39889/4973/ , ΦΕΚ 1137/Β/2001) «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τη Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού», όσον αφορά στην καταβολή των ενισχύσεων, στην προθε σμία επίτευξης προϋποθέσεων χορήγησης της ενί σχυσης και υποβολής αίτησης β δόσης». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλή ρωση των διατάξεων του ν. 131/1974 περί παροχής οικο νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (Α 199) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α 138). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Το ν. 2860/2000 (251 /Α) «περί διαχείρισης, παρακο λούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι ξης και άλλες διατάξεις» 4. Τον Καν. (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου (L161) «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τον Καν. (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου (L160) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπα ϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και την τροποποίηση και κατάργηση ορισμέ νων κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΚ) 1783/2003 και ισχύει. 6. Τον Καν (ΕΚ) 2603/1999 της Επιτροπής (L 316) για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου. 7. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (2000/ C28/02). 8. Τον Κανονισμό Ε.Κ 1685/2000 της Επιτροπής (L 193), όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 448/2004 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. Ε.Κ 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ισχύει. 9. Τον Καν. (Ε.Κ) 438/2001 της Επιτροπής (L 63) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Καν. 2355/2002 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβά σεων των διαρθρωτικών Ταμείων. 10. Τον Καν. (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής (L 64) για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Δι αρθρωτικών Ταμείων. 11. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της υπαίθρου (Ε.Π.Α.Α.Α.Υ )», όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση αριθμ. Ε(2001)845/ και ιδίως τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Ε.Π.Α.Α.Α.Υ με τίτλο «Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού». 12. Τον Καν. 817/2004 της Επιτροπής σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Καν. 1257/99 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε) όπως ισχύει. 13. Τον Καν. (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής (L130) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέ πει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 14. Την υπ αριθμ. 448/2001 κοινή υπουργική απόφαση (αριθμ. πρωτ /4973/ , ΦΕΚ 1137/Β/2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (632/2005) κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1351/ Β/ ) «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τη Βελτίωση της ηλι κιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού» και ισχύει και ειδικά το άρθρο 34, παραγρ Την ανάγκη χορήγησης στους Νέους Γεωργούς με γαλύτερου ποσοστού της συνολικής οικονομικής ενίσχυ σης πριμοδότησης της πρώτης εγκατάστασης με την 1η δόση, προκειμένου να πετύχουν τους δεσμευτικούς στόχους του προγράμματος. 16. Το γεγονός ότι απαιτείται περίοδος προσαρμογής για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των Νέων Γε ωργών και τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλ λευσης τους, αποφασίζουμε : Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 448/2001 κοινή υπουργική απόφαση (αριθμ. πρωτ /4973/ , ΦΕΚ 1137/Β/2001) ως ακολούθως: 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η οικονομική ενίσχυση πριμοδότησης της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών του παρόντος κεφαλαίου χορηγείται υπό τη μορφή άμεσης επιχορήγησης και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζονται στο άρθρο 19». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η υπολογισθείσα με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 7 ενίσχυση κατά περίπτωση δικαιούχου κα ταβάλλεται σε δύο δόσεις. Το ποσό της 1 ης δόσης ορίζεται ως ποσοστό 50% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης για τους δικαιούχους της πρώτης δόσης, οι οποίοι εντάχθηκαν κατά την 1η και 2 περίοδο του προγράμματος (έτη 2001 και 2002) και των οποίων η προθεσμία ολοκλήρωσης των συμβατικών τους υπο χρεώσεων λήγει μέχρι και την Στους δικαιούχους της 1ης δόσης οι οποίοι εντά χθηκαν κατά τη 2η και 3η περίοδο του προγράμματος (έτη 2002 και 2003) και των οποίων η προθεσμία ολο κλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων λήγει μετά την , το ποσό της 1ης δόσης ορίζεται ως ποσοστό 70% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης και χορηγείται σε αυτούς συμπληρωματικό ποσό 1ης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41507 28 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4225 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5978/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42945 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4283 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 6116/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 7Χ5Η465ΧΘΞ-Σ3Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ε1-9ΜΩ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 28 / 8 / 2013 Αρ. Πρωτ.:οικ 3667 /A321

ΑΔΑ: ΒΛ9Ε1-9ΜΩ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 28 / 8 / 2013 Αρ. Πρωτ.:οικ 3667 /A321 ΒΛ9Ε1-9ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1551 21 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ / 5381 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Γ1-ΓΘΕ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ 4378 /A321

ΑΔΑ: Β43Γ1-ΓΘΕ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ 4378 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 456 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 1578/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2867 12 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 4690 /Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτο στέγαση κτισμάτων που επλήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2811 22 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 5454/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 24-8-2006 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.:303107/ΥΔ 7304 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2550 25 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 5101/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού & Πληροφορικής (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 400 19 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 537/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 2792/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 8 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 1590/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ).

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ). ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 31/08/2007 Αρ. Πρωτ. 37559/ΕΥΣ5571

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2797 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 21161/20 8 2008 κοινής υπουργικής απόφασης Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3180 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 363 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4AΘΣ1-Γ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4AΘΣ1-Γ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού (Α) Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΟΝΑΔΑ Β Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. 264 41 Τ.Θ. 2502 Τηλ.: 2610463238 Fax : 2610422978 Πληροφορίες : Κ. Βασιλακόπουλος Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα