Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, Τηλέφωνο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr"

Transcript

1 Ϊννα Πολεμικού Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, Τηλέφωνο: ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Φεβ Doctor of Philosophy (Ph.D.) Research in Psychology University of Bath, UK Σίτλοσ Διατριβισ: Οπτικοχωρική επεξεργαςία ςτην αναπτυξιακή δυςλεξία: διερεύνηςη των μηγλωςςικών προπομπών και τησ λειτουργίασ του μεγαλοκυτταρικού ςυςτήματοσ. Επιβλέπων Καθηγητήσ: Dr Mark J. Brosnan Αριθμόσ Πράξησ Αναγνώριςησ ΔΟΑΤΑΠ: / M.Sc. Rehabilitation Psychology University of Nottingham, UK Σίτλοσ Διπλωματικισ: Παράγοντεσ που επηρεάζουν την ποιότητα ζωήσ διαβητικών αςθενών με ιςτορικό έλκουσ ςτα πόδια. Αριθμόσ Πράξησ Αναγνώριςησ ΔΙΚΑΤΣΑ: / B.A. (Hons) Psychology University of Wales, Cardiff, UK ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ Αριθμόσ Πράξησ Αναγνώριςησ ΔΙΚΑΤΣΑ: /2004/ , 2007 Τπότροφοσ Ίδρυματοσ Κρατικών Τποτροφιών (Ι.Κ.Τ.) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Μάιοσ-Ιούλ Ψυχικό και εξουαλικό Τγεύα ΙΨΤ, Δρ Θ. Αςκητόσ, Αθόνα Ιαν Ενημερότητα Κώφωςησ RNID, Bath, UK Οκτ Ενημερότητα Ψυχικόσ Τγεύασ MIND, Bath, UK Φεβρ Διαταραχϋσ Πρόςληψησ Σροφόσ SWEDA, Bath, UK Απρ.-Ιούν Ψυχοθεραπεύα του Lacan University of Bristol, UK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ Ϊδεια Αςκόςεωσ Επαγγϋλματοσ Ψυχολόγου Αριθμόσ Μητρώου σ Κϋντρων Μεταλυκειακόσ Εκπαύδευςησ (άρθρο 45 του ν. 3848/2010 [ΦΕΚ 71/Α]) Υπουργείο Παιδείασ, Δια βίου Μάθηςησ & Θρηςκευμάτων: 394/2010 1

2 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ α. Αυτόνομο διδακτικό ζργο Προπτυχιακά Φεβ ωσ ςήμερα Paideia Study Abroad Programs in Greece, University of Connecticut Οικογενειακή Θεραπεία (Family Therapy) Οκτ ωσ ςήμερα Π.Δ. 407/80 Παν/μιο Αιγαύου, Σ.Π.Α.Ε.. Γνωςτική Ψυχολογία Οι Στάςεισ των Εκπαιδευτικϊν για τισ Διαταραχζσ του Λόγου ςτα Παιδιά Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Θεωρίεσ Προςωπικότητασ Ψυχολογία τησ Υγείασ Οκτ. 10-Φεβ. 11 Εξελικτική & Κοινωνική Ψυχολογία (Developmental & Social Psychology) Κοινωνική Ψυχολογία 3 Επίκαιρα Ζητήματα (Social Psychology 3 Current Issues) New York College (Athens Campus) University of Greenwich Dept. of Psychology & Counselling Φεβ. 09- Ιούν 10 Paideia Study Abroad Programs in Greece, University of Connecticut Εξελικτική Ψυχολογία (Developmental Psychology) Σεπ. 06-Ιούν. 07 University of Bath, UK, Αντιπαραθζςεισ ςτην Ψυχολογία (Controversies in Psychology) Μάιοσ 2006 * Bath Spa University, UK, Ειςαγωγή ςτην Ψυχολογία (Introduction to Psychology) *ωσ προςωρινι αντικαταςτάτρια τθσ Dr Rosalind Davies Σεπ. 05-Ιούν. 07 * (Part-time Lecturer) Κατανοϊντασ τισ Σχζςεισ μεταξφ των Φφλων (Understanding Gender Relations) * υπό τθν εποπτεία τθσ Dr Christine Griffin University of Bath, UK, 2

3 β. Αυτόνομο διδακτικό ζργο Μεταπτυχιακά Οκτ Φεβ Διαπανεπιςτημιακό / Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΔΔΠΜ «Ψυχοπαιδαγωγικι τθσ ζνταξθσ: ζνα ςχολείο για όλουσ» Εξελικτική Ψυχοπαθολογία γ. Αυτόνομο διδακτικό ζργο Επιμορφωτικά & Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Ιαν. 10 -Ιούν. 10 Ειςηγότρια Παν/μιο Αιγαύου, Π.Σ.Δ.Ε., Διδαςκαλείο Δαςκάλων «Αλζξανδροσ Δελμοφηοσ» Ειςαγωγή ςτη Νοητική Υςτζρηςη Ιαν Απρ.10 Επιμορφώτρια (200 ώρεσ) Παν/μιο Αιγαύου, ΣΕΠΑΕ, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ςτθν Ειδικι Αγωγι: Εργαςτιριο Παιδαγωγικϊν και Ψυχολογικϊν Ερευνϊν και των Εφαρμογϊν τουσ Μαθητζσ με Κινητικζσ Αναπηρίεσ: Εκπαίδευςη-Παρζμβαςη Διαταραχζσ Αυτιςτικοφ Φάςματοσ Σεπ. 08 ωσ ςήμερα Ειςηγότρια Παν/μιο Αιγαύου, ΣΕΠΑΕ, Διδαςκαλείο Νθπιαγωγϊν «Κωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι» Ψυχοπαθολογία του Παιδιοφ Ειδική Παιδαγωγική και Μζτρα Αποκατάςταςησ Ατόμων με Μαθηςιακά Προβλήματα Μάιοσ 08 Δεκ. 08 Ειςηγότρια/Επιμορφώτρια Εθνικό και Καποδιςτριακό Παν/μιο Αθηνών Ζργο «Επινόθςθ». Εξειδίκευςθ εκπαιδευτικϊν ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για ιπια νοθτικι κακυςτζρθςθ Νοέ. 07 Δεκ. 07 Ειςηγότρια Παν/μιο Θεςςαλύασ Παιδαγωγικό Σμόμα Ειδικόσ Αγωγόσ 3

4 δ. Αυτόνομο διδακτικό ζργο Εποπτεία Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτισ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ. ΕΠΑΕΚ ΙΙ ΤΠ.Ε.Π.Θ. (αϋφάςθ, Ρόδοσ) (Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνθ: ουηάνα Παντελιάδου) Ανίχνευςη και Διαφορική Διάγνωςη Μαθηςιακϊν Δυςκολιϊν Αιτιολογικά και Ερμηνευτικά Μοντζλα Διδακτική Αξιολόγηςη Εφαρμογζσ Διδακτικήσ Αξιολόγηςησ και Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ Οκτ ωσ ςήμερα Α Επόπτρια Πτυχιακϋσ Εργαςύεσ Παν/μιο Αιγαύου, ΣΕΠΑΕ, Επίβλεψθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων: Το παιδικό ιχνογράφημα ςτισ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ Κακοποίηςη και παραμζληςη παιδιϊν Παιδικζσ Φοβίεσ Επιθετικότητα ςτα πλαίςια του ςχολείου ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Νοέ. 04 Ιούν. 07 Σμόμα Ειδικόσ Εκπαύδευςησ University of Bath, UK (Learning Support Unit) Ακαδημαώκό Τποςτόριξη (Academic Support Worker) Μϋντορασ (Mentor) Ενιςχυτικό Διδαςκαλύα ςτη τατιςτικό (Statistics Tutor) Κρϊτηςη ημειώςεων Ειδικού Αντικειμϋνου (Subject-specific Note Taker) ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ NCH Cymru Options Project Cardiff, Wales, UK Κοινωνικό, Πολιτιςτικό, Ψυχαγωγικό Κϋντρο Cathay s (Cathay s Community Centre) Κϋντρο Ανϊπαυλασ και Υροντύδασ Rhyd-Penau (Rhyd-Penau Road Respite Care House) 4

5 ΤΓΓΡΑΥΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Βιβλία Συλλογικό Έργο Πολεμικοφ, Α. (2011, υπό δθμοςίευςθ). Ο εγκζφαλοσ πάει ςχολείο. Η χριςθ και θ κατάχρθςθ τθσ εκπαιδευτικισ νευροεπιςτιμθσ. Ακινα: Πεδίο Α.Ε. Πολεμικοφ, Α. (2010). «Αναπτυξιακι δυςλεξία» ι «αναπτυξιακζσ δυςλεξίεσ»: Εγχείρθμα ερμθνείασ τθσ πολλαπλισ φφςθσ τθσ διαταραχισ. τουσ. Κανελλάκθ, Κ. Μαριδάκθ- Καςςωτάκθ, & Β. Παπαβαςιλείου (Επιςτ. Επιμ.). Διεργαςίεσ ςκζψησ ςτο ςχολείο και το περιβάλλον (ςς ). Ακινα: Πεδίο Α.Ε. Πολεμικοφ, Α. (2010). Δυςλεξία: θ αναπτυξιακι τθσ ςφλλθψθ από τθν προςχολικι θλικία μζχρι τθν ενθλικίωςθ. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα. τουσ Μ.Κυπριωτάκθ, Αικ. Κορνθλάκθ, & Γ. Μανωλίτςθ (Επιςτ. Επιμ.). Πρϊιμη παρζμβαςη: διεπιςτημονική θεϊρηςη (ςς ). Ακινα: Πεδίο Α.Ε. Πολεμικοφ, Α. (2010). Οι κινθτικζσ αναπθρίεσ κατά τθ ςχολικι θλικία. τουσ Ν. Πολεμικόσ, Μ. Καΐλα, Ε. Θεοδωροποφλου, & Β. τρογγυλόσ (Επιςτ. Επιμ.). Εκπαίδευςη παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ: μια πολυπριςματική προςζγγιςη (ςς ). Ακινα: Πεδίο Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ Πολεμικοφ, A., & Brosnan, M.J. (2009). Η ςυμβολή τησ προγεννητικήσ τεςτοςτερόνησ ςτην αναπτυξιακή δυςλεξία όπωσ προκφπτει από τη ςφγκριςη τησ αναλογίασ του 2 ου και 4 ου δαχτφλου των χεριϊν ςε δυςλεκτικοφσ και μη δυςλεκτικοφσ αναγνϊςτεσ. Ανακοίνωςθ ςτο 12 ο Πανελλινιο υνζδριο Ψυχολογικισ Ζρευνασ, Βόλοσ (14-17 Μαΐου). (ειςιγθςθ). Πολεμικοφ, A., Brosnan, M., & Davis, G. (2008). Οπτικο-χωρική επεξεργαςία ςτην αναπτυξιακή δυςλεξία: Μεγαλοκυτταρική ανεπάρκεια ή υπερ-δραςτηριότητα; Ανακοίνωςθ ςτο 1 ο Πανελλινιο υνζδριο Εξελικτικισ Ψυχολογίασ, Ακινα (29 Μαΐου-1 Ιουνίου). (ειςιγθςθ). Polemikou, A. (2006, Ιοφνιοσ). Magnocellular deficit hypothesis and object-based attention in developmental dyslexia. Bath Postgraduate Conference, Bath, UK. (ειςιγθςθ). 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας ΡΟΔΟΣ, 2014 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Υπηκοότητα: Νικολάου Ελένη Νικόλαος Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: 210-7277589 (Ρανεπιςτιμιο), 210-6524569 (οικία) e-mail: aoikono@psych.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1992-1996: Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης [βαθμός «Άριστα» (9,08)].

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1992-1996: Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης [βαθμός «Άριστα» (9,08)]. 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μαρία Α. Κυπριωτάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Τηλ. +30 28310 77691, e-mail: mkypriotaki@edc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011. Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Σοφίας Τριλίβα ΡΕΘΥΜΝΟ 2011 Τριλίβα Σοφία Υπόμνημα Εργασιών Σελίδα 1/24 Σοφία Τριλίβα Ημερομηνία Γέννησης: 1 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης: Καστός, Λευκάδος Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Dr ΘEΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΖΟΛΙΑΣ Λέκτορας Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Ημερ/νία Γένν. : 09/07/1972 Εθνικότητα : Ελληνική Οικογ. Κατάσταση : Έγγαμος με ένα παιδί Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Ο Ν Ο Μ Α : Μ α ρ ί α Δ ρ ο σ ι ν ο ύ Κ ο ρ έ α. Ε π ί κ ο υ ρ η Κ α θ η γ ή τ ρ ι α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Ο Ν Ο Μ Α : Μ α ρ ί α Δ ρ ο σ ι ν ο ύ Κ ο ρ έ α. Ε π ί κ ο υ ρ η Κ α θ η γ ή τ ρ ι α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ο Ν Ο Μ Α : Μ α ρ ί α Δ ρ ο σ ι ν ο ύ Κ ο ρ έ α Ε π ί κ ο υ ρ η Κ α θ η γ ή τ ρ ι α Γ ν ω σ τ ι κ ό Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο : Ε ι δ ι κ ή Α γ ω γ ή κ α ι Ε κ π α ί δ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα amouzaki@edc.uoc.gr Δημοτικής Εκπαίδευσης http://angelikimouzaki.weebly.com/ Πανεπιστήμιο Κρήτης Tel. +30 28310 77606 Γάλλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευφημία Τάφα Θέση: Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης. [Πρόεδρος του Τμήματος επί τέσσερα συνεχή έτη (Σεπτέμβριος 2007 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκα στην Καλαμάτα της Μεσσηνίας όπου και ολοκλήρωσα τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, MA, Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, MA, Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, MA, Ph.D. ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, ΜΑ, PH.D. Αναπτυξιακή Ψυχολόγος ιεύθυνση Επικοινωνίας: Νέας Ροδώνης 17 Μελίσσια 15127 Tηλ: 2106131601 Kιν.: 6944526638

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεύθυνση Εργασίας: Tηλ., & Fax (Εργασίας): E-mail: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεύθυνση Εργασίας: Tηλ., & Fax (Εργασίας): E-mail: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ονοματεπώνυμο: Κυπριωτάκη Αθηνά Νεκταρία Ειδικότητα: Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Σύμβουλος Ανθρωπίνων Συστημάτων Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1976 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Ν. Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ Θ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, 155 61 Χολαργός - Αθήνα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, 155 61 Χολαργός - Αθήνα ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, 155 61 Χολαργός - Αθήνα ΤΗΛ.: 003-210-36 88 529/ 3688505 γραφείου 003 210-6458836 σπιτιού E-mail: asideri@ecd.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Θάλασσας (Γρ. 2.21),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές 1974-78: Πτυχίο (MAITRISE) στην Κλινική Ψυχολογία στο τμήμα Kλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων VII.

Σπουδές 1974-78: Πτυχίο (MAITRISE) στην Κλινική Ψυχολογία στο τμήμα Kλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων VII. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανάργυρος Καραπέτσας Επικοινωνία Τηλ.: 24210 74678, Fax: 24210 74677, e-mail:akar@uth.gr Βαθμίδα Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γνωστικό αντικείμενο Νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μαρία Τζουριάδου Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες» ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΝΙΑ ΑΚΗ, PhD

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΝΙΑ ΑΚΗ, PhD της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΝΙΑ ΑΚΗ, PhD Ψυχολόγου Αθήνα 2013 Α. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 2003 Department of Psychology Ι ΑΚΤOΡIKO ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (PhD) Θέµα ιατριβής: «Οι

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 13/5/1980 Τόπος Γέννησης: Aθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Παιδιά: 1 αγόρι & 1 κορίτσι Διεύθυνση Εργασίας Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλίας Ε. Κουρκούτας 11/06/1961, Λάρισα ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Κρήτης, Γάλλος, 74100, Ρέθυμνο 28310/77647-57202-6976446342, hkourk@edc.uoc.gr ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΤΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΤΟΥ Προσωπικά στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης: 01/03/1970 Τόπος γέννησης: Χανιά, Κρήτη Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη µε ένα παιδί Τρέχουσα θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της. Τσαμπαρλή - Κιτσαρά Αναστασίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της. Τσαμπαρλή - Κιτσαρά Αναστασίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Τσαμπαρλή - Κιτσαρά Αναστασίας Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα