Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο"

Transcript

1 67 ΧΡΟΝΙΑ φιρωέν σην νηέρωση Εβδμδιί λιική φημρίδ Πάρ - Ανιάρ Σκέψ ν λνήη σ... νκύκλωσ η ΦΩΝΗ σ Πρσκή 2 Μρί 2012 Φύλλ 200 Έ 67 Νέ Πρίδ Έ Ίδρση 1945 Εί δό ι φρί γι λιμνικά έργ Μ ιμνή γι δσμύσι μ χρνδιάγρμμ Τη δέσμση Δημάρχ Χρ. Βλχγιάννη κι Πρέδρ Διδημικύ Λιμνικύ Τμί Σ. Γβλά, γι ην λίηση έργων σ λιμάνι η Πρικί, ζηύν όλι ι φρί σνέγρψν ην ισλή μ ην ί ζηύν θμικό Σμβύλι γι σγκκριμέν ζήημ. Ανάλγ ίημ ρ ΔΛΤ ίχν βάλι ό ν ρσμέν Σέμβρι 40 λί νησιύ μ κι κόμη δν έχν άρι άνηση. Οι κρόσωι ων φρέων (Εμργγλμί, ΝΟΠ, γγλμί κι ρσιέχν ψράδ, κρόσω ων νικιζμένων δωμίων), σννήθηκν ην Πρσκή 24 Φβρρί σ γρφί Εμ/κύ Σλλόγ κι ιββίωσν ην όφσή ν ιέσν γι ην λίηση νξικών έργων σ λιμάνι θ δώσν ώθηση σην ρισική κίνηση νησιύ φθίνι μέρ μ η μέρ. Σ ρώη ρριόη έχν θέσι χώρ νμνή κι ιβίβση σ κνρικό λιμάνι κι ι λωέ ξέδρ, όω ίν, ίνι έν λωό ξνδχί άνω ων ρκσίων κλινών. Οι φρί θ ιήσν ην λίηση ρισμένων έργων, όω ι λωέ ξέδρ, ν γίνν ριν ό η νέ σζόν κι δέσμση χρνική γι άλλ λιμνικά έργ, όω κιόσκι σ λιμάνι, κθρισμό κι άξη σ Βίζι, Εμρικό λιμάνι Η ρισλγί ων μλών κι ων γρφών λιωμό δν έχι, δν ίνι νήσι γι ύ, όν βλέν όι δώ κι λλά χρόνι, μ άλλθι η γρφικρί, δν ρχωράι ί σ νησί, νώ σ όλι Κκλδνήσι γίννι μικρά ή σλ.3 μγάλ έργ. Έγκριση Γ.Π.Σ. ό ΣΧΟΠ Πλδμικό νικκύρμ σ όλη ην Πάρ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η Πάρ έχι ιέλ Γνικό Πλδμικό η Σχέδι (Γ.Π.Σ.), ί νίγι δρόμ ίλση λλών ρβλημάων σ σχέση μ η χρήση γη κι ην νέγρση ικδμών. Πράλληλ κίζι άρθρ 14 Σ.Π.Δ. Σηφνάκη γι ην κό σχδί δόμηση, ί άν γκριθί λικά δν θ ισχύι σην Πάρ, κθώ ρισχύι ΓΠΣ κι η δόμηση θ γίνι μ όρ ρβλένι σ ό. Τ όμν βήμ, μά η δημσίση η όφση σην Εφημρίδ η Κβέρνηση, ίνι η διμόρφωση λδμικών μλών κι ό ίνι έν θέμ. Οι μλέ σιχίζν κι θ ρέι Δήμ ό ώρ ν νζηήσι όρ. Τ σημνικόρ όμω, ήν η έγκριση ΓΠΣ ό ΣΧΟΠ η Ακνρωμένη Διίκηση, έγιν κι ώρ θ γρφί η όφση ό ν Γνικό Γρμμέ κι θ δημσιί σην φημρίδ η Κβέρνηση. Μρί ό ν γίνι σ έν μ νάμιση μήν μρί κι σ 15 ημέρ, μ λέι Σύμβλ Δημάρχ Γ. Κζύμη. Η λική όφση θ σλί κι σ Δήμ κι ό θ γίνν γνωσέ ι ριήσι έγινν κι ν ίνι έ ρόινν ι μληέ ή έ ρόιν Δημικό Σμβύλι. Μ ΓΠΣ μά ό δύ χρόνι, ίνι λέν ργμικόη, κθρίζνι ι χρήσι γη κι ξκθρίζι ί σ σχέση μ ι κό σχδί ριχέ, δηλδή, θ χίζι κι ι θ χίζι. Είση, νίγι δρόμ γι ν γίνν κάσι ων σχδίων ων ικισμών κι λδμήσι. Ν γίνν λδμικέ μλέ γι κάθ ικισμό, μ ρωβλί ρμόδι Υργί κι Δήμ. Αό ίνι έν ρκά κριβό κμμάι, κθώ έ ι μλέ κσίζν κριβά γιί ίνι λύλκ. Σύμφων μ ν κ. Κζύμη η λδμική μλέη ριλμβάνι κι 4-5 σηρικικέ μλέ, όω γωλγική, διθέηση ρμάων κ.λ. κι δσχώ δν χρημδίι ό ΕΣΠΑ. Τι ληρώνι δήμ ή ρμόδι σλ.3 ργί. Ο ληρέσρ ηλκρνικό ρισικό δηγό γι ην Πάρ άν σην ρώη σλίδ η google! δ ι κ έ Μ : e: Πρικί (λησίν χδρμί) Πάρ, ηλ:

2 2 Πρσκή 2 Μρί Κλίνι ρσωρινά Paws Λόγω έλλιψη όρων, δσχώ δικόι λίσμ - ρσωρινά έργ Σύλλγ Πρσσί Ζώων. Σ νκίνωσή νφέρι: «Αό σήμρ, δν μρύμ ν ρισλλέγμ κι ν φιλξνύμ δέσ σκλιά σ κφύγιό μ. Είση σμάμ ρόγρμμ χιμρινή σίιση γών κι ι σιρώσι μρύν ν γίννι μόνν φόσν ληρώννι ό ι γινιέ. Ζηάμ σίι γι ρσωρινή φιλξνί σκύλων, ρφέ γι σκύλ κι γά κι φσικά δωρέ όσ μικρέ κι ν ίνι. Μέχρι ν μρέσμ ν ξνδλέψμ, ζηάμ όι φρά σ δέσ ν θύννι σν Δήμ. Σ χρισύμ γι ην σήριξη κι η σνργσί σ». Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί «Τ μέρ «κέλσν» ην γρά» Εβδμδιί λιική φημρίδ Πάρ-Ανιάρ Έ 66, Νέ Πρίδ, Έ ίδρση 1945 Κωδικό Ενύ 3233, Αριθμό φύλλ: 200 Ιδρή: Φργκίσκ Γϊάν Ιδικήη: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκδόη-Διθνή: Νίκ Ργκύση - Λάρη Αρχισνξί: Μρί Δλγέρη Αθληικό ρράζ: Δημήρη Αρκλή Εμρικό μήμ - Διφήμιση: Έλλη Ργκύση Σχδισμό & Εκύωση: Υσέρνι Νάσ, Πάρ T.K ηλ: fax: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κργιώργ Αθνάσι (ριφρικό), Μιζά Ελένη (Ανγέννηση), Ρύσσ Νικόλ (Internews), Σ/Μ Γληνό Λάρη (ριφρικό), Σ/Μ Σιρόκ, Αριί Αλιράνη, Αρόλι, Πρήρι άρ Αλιράνη, Πρκρί ξιδίων Πώλ Tours, Γνική Τχδρμική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οωρωλί Αλιράνη, Κφέ ωδώνη, Κφέ Λάζ (φρί), βιβλιωλί Πλύχρω, Πρίρ ΟΤΕ, Πρκρί ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σρρή, Κύσ (λ. Τξιρχών), Bioshop - Αλιράνη Α, Σ/Μ Βιδάλη (Βίνζι), Mini Market Ζωδ. Πηγή - Bidika Vangjel. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φύρν Ργκύση ΝΑΟΥΣΑ: Σρνινύ Μργρί, Αρινύσ Ιωάνν «Σΐ», Σ/Μ Ερωγρά, Σ/Μ Σριδύλ, Αριί Μργρίη, Αριί Μίσ, Αριί Τσνάκη, Smart computers Σκιδά, Μρρίγ Εγγλί χρωωλί, Erkyna Travel, κάση Γρνό, Σ/Μ Γληνό Λάρη ΥΣΤΕΡΝΙ: Τγρφί, Ξλόφρν ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αριί η Πράδση, Σ/Μ Ανδρέ Κβάλη ΜΑΡΜΑΡΑ: Φύρν Χ. Ζή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιωλί Κληέρ, Ζχρλσί Νική, Σ/Μ Μρινόλ, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μλνίη ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανσάκη ΑΛΥΚΗ: Πρήρι ΕΛΙΝ, Σ/Μ Πρύση, Νικλέ Χνιώη, Τσνλή Μ., Πρδσικό Φύρν η Αγκιριά ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλφγιάννη Μρί (Σ/Μ Κλιόλ) ΚΩΣΤΟΣ: Κφνί Α.Μάλι, Τ.Ρύσσ ΛΕΥΚΕΣ: Πλί Ηρώων, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρη Μριάν, ρίρ Ιάκωβ Μριάν Αν δν βρίσκ ην φηρίδ σ ρκθρισέν σηί, κλέσ σ ΤΥΠΟ- ΓΡΑΦΕΙΟ, ηλ Μ φρμή ριχόμν Νέ Μνημνί κι μέρ η νέ δνική σύμβση, η Διίκηση η ΕΣΕΕ σνδρίσ κάκω, ό διρμένη σύνθση μ η σμμχή ων Πρέδρων ων Ομσνδιών μλών η. Μνδικό θέμ έλσ η διμόρφωση κι σγκρόηση νό νιί κι λσμικύ λισί νίδρση μρικύ κόσμ. Σ ψήφισμ κδόθηκ νφέρνι ι φάσι η Σνμσνδί, όω: Ν σλί κ νέ ισλή σν Πρωθργό, σ Αρχηγύ ων Κμμάων κι Βλέ Ελληνικύ Κινβλί, σην ί θ διωθί κμηριωμένη ιιλόγηση γι ην ρχόμνη κι νόφκη σωρική ύση ληρωμών σην γρά. Ν ργμιηθί ίσκψη σι Βρξέλλ, μ σόχ ην ισθηίηση ων Ερωίων κινωνικών ίρων κι ην βλή έγγρφη διμρρί σ όλ θσμικά όργν η Ε.Ε. κι Διθνί Οργνισμύ. Έω ό ξιδικύν μέρ κι ριν ό ην φρμγή ων ξνληικών φρλγικών μέρων Νέ Μνημνί, ν ρθί ισδύνμη όδση νξικών μέρων ση θέση ων φσικών. Ν νισχθί ό μόρ η κμάνι «Κνλώνμ ό,ι ράγμ», ιδιίρ σ χώρ ων ρφίμων. Ν ργνωθί νμρικό σλλληήρι μ χρνική φηρί ην Κρική 11 Μρί, ημρμηνί διξγωγή η Εήσι Τκική Γνική Σνέλση η ΕΣΕΕ, κθώ κι ριφρικέ σγκνρώσι κό Αθηνών. Ν σμμάσχι η Σνμσνδί νλλδικά σ όλ ι κδηλώσι διμρρί νάνι σ Νέ Μνημόνι κι σ μέρ ξόνωση η μικρμσί λληνική ιχιρημικόη, κθώ ίση κι ν νξσί η δράση ων κινηιήσων κλάδ, μέσω μά έλ ων κώσων, σ σνργσί μ ην ΓΣΕΒΕΕ. Η Σνμσνδί (έμρι κι ιχιρημί) κιμά ίση όι θ ρέι ν γίνν άμσ κλγέ. Πράλληλ, «κδικάζι ι ικόν νρή κι κφράζι ην γνάκησή η γι ι κμέν ζημιέ, μρησμύ, βνδλισμύ κι «λιάσικ» σι 153 μρικέ ιχιρήσι ισρικύ κένρ η Αθήν, κ ων ίων ι 45 κσράφηκν λσχρώ κι δύσκλ θ νλιργήσν». Σήριξη ων μικρμσίων ιχιρήσων Νί Αιγί Είκσι κμμύρι ρώ ό ην Πριφέρι Η σήριξη ων μικρμσίων ιχιρήσων Νί Αιγί δρσηριιύνι σ μί η κινμί κι η ργωγή ρϊόνων ρσδίδν ρσιθέμνη ξί σην ρισική μ βιμηχνί, ήν η ρόση Πριφριάρχη Γ. Μχιρίδη ση σνάνηση ίχν ην Τρίη 28 Φβρρί ι Πριφριάρχ η χώρ μ ν ργό Πριφρική Ανάξη Μιχάλη Χρσχίδη, ν ρμόδι φργό Θάν Μωρΐη κι ην Ειδική Γρμμέ ΕΣΠΑ Γωργί Ζμλιάδ. Κά η σνάνηση ίχ νικίμν ην νζήηση όρων ΕΣΠΑ γι η σήριξη ων μικρμσίων ιχιρήσων, κ. Μχιρίδη έκν γνωσό όι η Πριφέρι θ διθέσι γι ν σγκκριμέν σκό ίκσι (20) κμμύρι ρώ, σ λίσι νό ργράμμ, ην θύνη σχδισμύ ί θ έχι η Πριφέρι κι θ ρχίσι η λίησή άμσ κι σ χρνικό διάσημ δέκ κώ μηνών. Ο κ. Μχιρίδη νέλβ ην άψή, όι σ νησιά μ μρύμ κι ρέι ν ράγμ ρϊόν, σημιώνν ω «ίνι ρίη, ν νισχθύν ικέ ιχιρήσι ργωγή νιρσωικών ιδών η ριχή μ, ί ισάγμ, όω ίδη λϊκή έχνη, ργρχρσχΐ, κλ, μρύν ν διχθύν σην ρισική μ γρά». Η ρισικίηση η ρόση θ γίνι έω ι 15 Μρί, μά ό σνργσί η Πριφέρι μ Ειμληήρι κι άλλ φρί Νί Αιγί. Πρσφρά η Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί Υηρσί Υσήριξη γι ι ΜΜ ιχιρήσι Ο Εμ/κό Σύλλγ Πάρ Ανιάρ νημρώνι μέλη γι ην κίνηση ρσφρά η Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί (ΕΣΕΕ), ρ ι μικρμσί ιχιρήσι. Σγκκριμέν, η ΕΣΕΕ θ ρέχι δωράν σι μρικέ ιχιρήσι η χώρ ηρσί σμβλική σήριξη σ κρίσιμ γι η λιργί μί, όω χρημικνμικά, φρλγικά, σφλισικά, χνλγικά, ρώθηση ρϊόνων κ.λ. Γι ν σμμάσχι μι μικρμσί μρική ιχίρηση σ Πρόγρμμ Υσήριξη Εμρικών Μ.Μ.Ε. θ ρέι ν σίλι σην Ε.Σ.Ε.Ε. σμληρωμέν Έν Αίηση Σμμχή. Οι νδιφρόμνι θ ρέι ν βάλλν ην ίηση σμμχή σ σφργισμέν φάκλ, ί θ ρέι ν φέρι ην ένδιξη: Αίηση γι ην ρχή ηρσιών σήριξη ρ ην ιχίρηση: (νγράφνι κρινώ η ωνμί κι σιχί ικινωνί η ιχίρηση βάλλι ην ίηση). Σ λίσι η ράξη: «Υηρσί Υσήριξη γι ι μικρμσί μρικέ ιχιρήσι» κι θ ρέι ν κθί ση διύθνση: Εθνική Σνμσνδί Ελληνικύ Εμρί - Μηρόλω 42, TΚ 10563, Αθήν, 4 όρφ (Γρμμί Ε.Σ.Ε.Ε.) ή ν βληθί χδρμικώ ρσκμίζν ην όδιξη μ μρόθσμη κάθση. Οδηγί γι ν ρό βλή (Ανλική Πρόσκληση Ειλγή Ωφλμένων, Έν ίηση σμμχή, κι λιέ σχικέ ληρφρί) ίνι νρημέν σην ισσλίδ η ΕΣΕΕ (www.esee.gr/πρσκλήσι Εκδήλωση Ενδιφέρν σ λίσι Έργων η ΕΣΕΕ σ ΕΣΠΑ). Γι χόν δικρινήσι ή βήθι σην κάθση η σμμχή, ι ψήφιι μρύν ν θύννι σ γρφί Εμργγλμικύ Σλλόγ Πάρ- Ανιάρ κθημρινά μμ. Χρίσ Γωργύση ΑΙΡΕΤΙΚΑ Ερωήμ κι ρί Τι έφιξ γι ην κρκύλ η χώρ μ κι λλί ρίβν χέρι νιρόμνι δίκ, κνηγηά κι κδικήσι; Είμσ σ θέση ν νφρθύμ σι ιί, ν ξιλγήσμ κι ν ιμρίσμ ι θύν κι ν λάβμ μθήμ γι κλύρη ρί σ μέλλν; Γι λλύ φίν μόν ι λιικί κι δκιμάζν δώ κι κί σχνά. Πίσω ύ βρίσκνι κι άλλ σκινά, μηχνισμί κι σνήθι, ξένι κι νόιι σνάδ η σμφρά. Είμσ σίγρι όι η μιά μ άι νύ; Τόση ργή κι δν ίδμ κμιά σγκένρωση γι φκλάκι σ νσκμί σνχίζνι, ύ γι η διφθρά κι ι μίζ. Τόση γνάκηση κι δν κύσμ γι μγλκρχρί η φρδιφγή, βάζν ό η μί όρ κι βγάζν ην άλλη. Μνζώνμ κινβύλι κι σ έλ θ νμίσμ άλι κάω ό μλκόνι σημί κι λάβρ. Ζηύμ, ιύμ, ιύμ λληλγγύη ό ξέν, σν ν ήν χρωμένι ν μ σέργν κι σην ίδι η χώρ μ κλήξμ σην κμάλλση νθρώ ό άνθρω, μ ρώ Γλγθά Πθών νσκμί, ί μβάλμ σ ίκ Εμρί. Σι ηρσί σύσημ κι άλληλι σδισέ βσνίζν σι έλιω ρέ ν κόσμ, νώ δικσήρι έγινν κσήμ ξηρέηση η δικσική νμνκλύρ. Μιλύμ γι ην λκρί, μέχρι σιγμή δν κδήλωσ κμιά άση βήθι κι λληλγγύη κι δν ργνώσμ κμιά σγκένρωση ννίν η, ννίν η νιά η. Μ μβίβσ ήθη, ρό κι σμριφρέ κι διμόρφωσ νέ ξί νάμσά μ. Κι μί, γι ν η μιάσμ, μάθμ μόν ν ζηύμ κι ργνώσμ κνάδ διμρρί γι κκημέν μ, νώ δικίωμ η νλί ν έχι ρηφάνι κι δλιά σν ό η δν λγίσμ. Ή μήω έγιν κι δν μάθμ κάι κινηίηση γι ην νργί; Τ βάζμ μόν μ λιικύ, όχι μ σύσημ κι μχλύ κι γρνάζι. Τη μηχνή κκύ η λδώνμ κι η σνηρύμ κι μί. Είμσ ιρρί σ κινόμ φέλι, γιί λέμ σ ρηχά νρά λιική κι σνθημλγύμ σφλί ση βόλψή μ. Τι σημίνι ρύ νιμνημνικό μέω; Πιι θ ίνι έξω ό; Ανιμνημνικί ίνι κι ι ρσέ κάθ άκρ κι ι μχλάκηδ κι λλί λκρά, ννί κι μφί διάφρ. Ν μη μιλήσμ γι έργ ων κβρνηών κι χράσι μ η ΔΕΗ, μι ό ι σγνόρ ράξι βί ννίν ων λιών. Χριάζι άλλ δρόμ κι ιδέ κινύρι κι δν θ βρύμ, ν σνχίσμ ν μη κθύνμ ρά η κριική σ όλ ι κθύνσι κι ρ μά ίδι λί μ έισν σν ύν. Σμμχή σ σσσίι γάη Οι σιγμέ βιώνμ ίνι δύσκλ,όλι μζί όμω μρύμ ν κφέρμ, ρσφέρν όι έχμ ρίσσμ γιί κάι σνάνθρωό μ σην διλνή όρ έχι νάγκη. O Σύλλγ Γνικών Πάρ «Αρηι» νζηί σήμρ ρίσσμ γάη κι ρσφρά γι ην σήριξη σην ριμσί σσσιί η Σέγη Αγάη Ιρύ Πρσκνήμ Πνγί Εκνλινή σην Πρικί, ίσω ό ΚΑΠΗ. Δηλώσ κι Πρσφέρ θλνική ργσί, ό ι 9:00-12:00, έσω κι μι μέρ μήν. Δηλώσ σήμρ κι κθημρινά ρωί η σμμχή σ σν. Σρίδων Φωκινό σ ηλέφων ή ην ίδι ώρ σ γρφί Ιρύ Νύ Πμμγίσων Τξιρχών βρίσκι σην λιά γρά Πρικί. Γνική Σνέλση Κλύνι όλ μέλη Πλιισικύ Σλλόγ Αγκιριά ση Γνική Σνέλση Σλλόγ θ γίνι ην Κρική 4 Μρί (η Ορθδξί) σι ρωί, σ Πλιισικό Κένρ σην Αγκιριά. Θ γίνι ικνμικό λγισμό, λγισμό δράση κι κλγή Νέ Διικηικύ Σμβλί.

3 Πρσκή 2 Μρί Έγκριση Γ.Π.Σ. ό ΣΧΟΠ Πλδμικό νικκύρμ σ όλη ην Πάρ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ σνέχι ό σλ.1 Η λδμική μλέη μόν γι ην Πρικί, ην λιά κι νέ κμμάι, σιχίζι ρί ρώ. Είνι όμω ρίηη, γιί θ λθί ρόβλημ λλών ιδικηών ληρώνν φόρ γι ι ιδικησί, λλά δν μρύν ν ι ξιιήσν. Ν σημιωθί, όι η Πάρ ίνι ρώ Δήμ σι Κκλάδ κά Γνικό Πλδμικό Σχέδι. Τώρ, σ λίσι Κλλικράη, ΓΠΣ θ ρέι ν κήσν όλι ι Δήμι χρωικά μέσ σην όμνη νί, ί όμω θ ρσρμσί νάλγ μ ι διάξι Π.Δ. Σηφνάκη. Έχμ ένν μύσλ Ο Δήμρχ Χρ. Βλχγιάννη δήλωσ: «Η ψήφιση Γνικύ Πλδμικύ Σχδί η Πάρ ίνι άρ λύ σημνικό γγνό, διόι μά ην λιωρί όσων ών έχμ λέν σ χέρι μ έν μύσλ, ί βάζι νξικά όρι νησιύ μ. Αό δω κι σ ξή θ γνωρίζμ ι χίζι κι χίζι. Θ νικκρί νησί μ σ βθμό μ ιρέι σήμρ. Κννικά θ έρ ν ίχ γίνι ριν ό λλά χρόνι σ έν ρηγμέν μέρ όω ίνι η Πάρ. Δσχώ όμω, μί σην Ελλάδ, σ ό ν μέ σρύμ λύ. Ββίω, θ ρέι ν νίσμ όι η Πάρ ίνι ρώ νησί έχι ΓΠΣ κι ό ίνι γι μ μι ισιόδξη ρική. Αό δω κι σ ξή θ μρύμ, φύ κνηθύν ι λδμικέ μλέ, ν κίσμ ικισμύ, γιί έω σήμρ, μά ην ώση Σχδί Πόλη η ρικί, δν μρύσμ ν χίσμ σην Πρικιά, νώ χίζμ κό ικισμών. Είση, θ μρύμ ν κάνμ κάσι ων ικισμών κι νμίζω όι ό δω κι σ ξή η Πάρ θ μρί μ ΓΠΣ ν ρσέψι ριβάλλν κι ν ό η». Εί δό ι φρί γι λιμνικά έργ Μ ιμνή γι δσμύσι μ χρνδιάγρμμ Κι ιδή, ι νήσι δόθηκν ό ν κ. Γβλά ση σνδρίση Σμβλί η Δημική Κινόη Πρικί, λλά κι σ Δημικό Σμβύλι κά ην ψήφιση Πρϋλγισμύ κι Τχνικύ Πργράμμ Δ.Λ.Τ., ήν λύ όρισ, ζήησν κι σννήθηκν κ νέ μ ν Δήμρχ κι έθσν γι μί κόμη φρά ιήμά, λλά κι ην φσισικόηά γι χιρισά έργ κι όχι σ χριά κι σ λόγι. Εισήμνν ίση, όι ν δν δν λέσμ άμσ κι ιδή κύρσν κι γήσν «θ», θ βρν έννί. Ο κόμ έφσ σ χένι. Η Πάρ νί ν νύσσι μένι σάσιμη, μ έλσμ κάθ ίδ γγλμί σ νησί μ, ν βιώνι ένν ικνμικά ρβλήμ, χωρί ν βλέι φω σ ύνλ. Πράλληλ γωνιύν, μήω χρήμ Δ.Λ.Τ., άνω ό 3,5 κμμύρι, ρρφηθύν ό ην Κνρική ξσί γι ν κλύψν άλλ νάγκ, έ ων ρϊκνών. Ση σνάνηση ων φρέων σν Εμ/κό Σύλλγ ιώθηκν λλά. Τ ρζμέ ίνι, η γωνί όλων γι ην ξέλιξη ύ ό κι μέλλν. Ν γίνν κάι έργ γι ην κλκιρινή σζόν κι ν μν σ ρχιά λίηση όλι. Ο Πρόδρ ΝΟΠ Λέρη Πώλ, κιμά όι δν ισκύσηκν ι φρί έγρψν ην ισλή, φύ δν έγιν λικά θμικό σμβύλι σ Δ.Λ.Τ. Τ ίημά μ ό, ξκλθί ν φίσι λέι, γιί «κά ην ρσωική μ άψη Τχνικό Πρόγρμμ Δ.Λ.Τ. δν ίνι όσ νξικό όσ γώ λάχισν θ ήθλ ω κάικ νό νησιύ». Αό η σνδρίση Δημικύ Σμβλί, ό ισράξμ σ σχέση μ θέμ μ σχλύν, ίνι μί ό ίδι, δηλώνι Πρόδρ Εμ/κύ Σλλόγ Α. Αλιράνη. Δηλδή, όσ νέφρ κ. Γβλά ση σνδρίση σμβλί η Δημική Κινόη, νλήφθηκν κι σ Δημικό Σμβύλι. Αρισλγί κι «θ». Ω Εμρικό Σύλλγ ί, σνχίζμ κι θ ρκλθύμ ό κνά όλ θέμ, ώσ γι όλ ι μλέ έχν ρχωρήσι ν μ δώσν χρνδιγράμμ λίηση ων έργων. Εκιμύμ όι ρέι ν γίνν γρηγρόρ δνό, γι ν ωφληθύμ ό ά έργ, ίνι η νάξη νησιύ μ. Τ σκέσρ σ λιμάνι, ι λωέ ξέδρ, μρικό λιμάνι, ίνι λύ σβρό ζήημ κ.λ., ρέι ιέλ ν ρχωρήσν. Σην ρίωση άρμ ι ίδι νήσι, ν ριμένν κι η δική μ, λέι κ. Αλιράνη κι ρσθέι: Ο Εμ/κό Σύλλγ μ 450 μέλη, λλά κι όλι ι όλιι φρί ριμένμ μι νάξη. Ο ΝΟΠ, ι γγλμί κι ρσιέχν ψράδ κι ι άλλι φρί σνέγρψν ην ισλή ρ ν Δήμρχ, δηλδή σχδόν η μισή Πάρ, άν ξκλθήσν ν δρνύν, θ μ βρν μρσά. Γιί όσ κθσρύν έργ, ικνμικό μ ρόβλημ θ νίνι. Εν κκλίδι, ό ζηάμ όλι ι φρί ό ΔΛ.Τ. ίνι ν γίνι ργλί νάξη γι νησί, ιδικά σ ή ην ρίδ η γρά έχι σγνώσι ό ρσό. Τ 3,5 κμμύρι ρέι ν γίνν «φιλί ζωή» γι ν ό μ.

4 4 Πρσκή 2 Μρί Κγγλί η Ενωική Κίνηση Πρόδ γι ν Πριφρικό Ανιάρ Κσρέφι δόσρωμ Γι κκή ιόη κσκή ριφρικύ δρόμ Ανιάρ, έγιν ρόσφ, κάνι λόγ σ δλί Τύ Δημικό Σύμβλ Γ Βσιλόλ κι νίζι όι η ράξή, ίχ ριδιήσι ν Δήμ. Μάλισ, σ Δημικό Σμβύλι η 30η Οκωβρί 2011, η Ενωική Κίνηση Πρόδ ίχ κψηφίσι ην έγκριση Α Λγρισμύ γι έργ «Ανκσκή ικίνδνων λωμικών ργσιών δσρωσί σ δικό μήμ Πριφρική δό Ανιάρ», νίζν κσκσικά ρβλήμ σην ιφάνι δσρώμ (κμιδί λήξι (κύρμ) όσ σην ιφάνι όσ κι σ ρνή δσρώμ). Ο κ. Βσιλόλ ικλίι η δήλωση Δημάρχ Γ. Λβνάκη ί ι όι «όλι ι δρόμι θ χλάσν, ό δν θ άθι ί» κι νίζι όι έσσρι μήν «μά ην λκλήρωση ων ργσιών διισώσμ όι δόσρωμ άρχισ ν σνίθι». Σγκκριμέν άρχισν ν ρσιάζνι ρκάω ρβλήμ: Ξφλύδισμ σφλικύ λικύ σην ιφάνιά κι ρωγμέ σ δόσρωμ άνω ό φράι χικύ γωγύ. Γι ό λόγ ρωάι η Δημική ρχή: Γιί o σγκκριμέν σφλσρωμέν δρόμ ρδόθηκ σην κκλφρί ρσιάζι όσ λλίψι κι κκχνί; Πι ρήρ κά ργλάβ ρβλέν ι σχικέ σμβάσι; Πό κι μ ιν ρό δινργήθηκν ι έλγχι κλληλόη, κθώ κι η σμμόρφωση ργλάβ μ ι ρδιγρφέ; Μ ιν ρό κι ό θ κσθύν ι κκχνί; Ίσω ό Δήμ δθύν ι νήσι σ όμν Δημικό Σμβύλι, σύμφων μ ι ληρφρί όμω δν άρχι ρόβλημ. Πρκλθύνι μ άρκι όλ ζηήμ φρύν σγκκριμέν κμμάι κι κιμύν σ Δήμ όι ίνι έν θέμ κ ων ν κ άν. Εισλή Βσιλόλ γι δέσ Λήψη μέρων άμσ Εισλή ρ ν Δήμρχ Ανιάρ Γ. Λβνάκη κι ν Πρόδρ Δημικύ Σμβλί Κ. Φρύ, έσιλ Δημικό Σύμβλ Γ. Βσιλόλ, μ ην ί κφράζι ην έννη γνάκηση ρκών Ανιριωών ό ι ιθέσι γίννι σ ικόσι ζώ (κό, κσίκι, ρόβ) ό δέσ ζώ κκλφρύν σ νησί. Όω νφέρι σην ισλή, ι λί ιθέσι ργμιήθηκν ό σκύλ σην ριχή Αγί Γωργί κι Κάμ κι σύμφων μ ιδική ων ικόσιων ζώων έχν δχθί λήγμ σην ρισί λάχισν δύ φρέ φέ, μ έλσμ φνό ν έχν λλέ ώλι σ ζώ κι φέρ ν μην μρύν λέν ν ρσέψν ην ρισί. Ο κ. Βσιλόλ ιρρίι θύν σ όσ γκλίν ζώ σην ύχη κι κά σνέι, ά γι ν ιβιώσν ιίθνι σ ικόσι. Έν ρόβλημ, όω λέι, κνί δν σχλήθηκ σβρά μ ην ίλσή. Ο κ. Βσιλόλ ρωά: «Ειδή ρβλέι σ άμσ μέλλν ν έχμ μγλύρη έξρση φινμέν, λόγω έλ η κνηγική ριόδ, (, όω κλά γνωρίζμ ι κνηγί ων ίων ι σκύλι δν κιδύηκν σωσά σ κνήγι, φήννι λύθρι,) θ ρκλύσμ, ρκιμέν ν φχθύν κι άλλ ζημιέ σ σμλί μ κι ί ν μην ρβίνν σ δικί, ν μ νημρώσ σ ρσχέ δημικό σμβύλι ι ρίθσ ν κάν, ι μέρ θ λάβ γι ην φγή ρόμιων ρισικών, λλά κι ι μέρ θ λάβ γι ην ράσιση η δημόσι γί κι η ρισί ων κηνρόφων ό δέσ ζώ;». Τνίζι έλ, όι σνδσμό (Ενωική Κίνηση Πρόδ», ρίθι κά η σζήηση σ δημικό σμβύλι ν ρίνι λύσι γι ν ριρισμό ρβλήμ. Σ λίσι ρωϊκύ κινικύ ργράμμ «Πλιισμό » Η Πριφέρι Νί Αιγί-Πριφρική Ενόη Κκλάδων σμμέχι κρσωών ην Ελλάδ, σην λίηση η δράση Young Μusicians and Old Istruments, «Nέι μσικί κι λιά (ρδσικά) όργν», σ σνργσί μ ρί κόμ χώρ, Ιλί, Εσθνί κι Νρβηγί. Σνλικά, σ ρόγρμμ έχν μέχρι σιγμή νργά σμμάσχι 7 νέι μσικί ό ην Άνδρ, η Θήρ (Σνρίνη), ην Κέ, η Μύκν, η Νάξ (2) κι ην Πάρ. Σόχ ργράμμ ίνι η διάδση η ρωϊκή μσική ράδση, χρησιμιών ην ισχρή κι γκόσμι γλώσσ η ίδι η μσική. Η φρμγή η ιδέ ικνρώνι κρίω σ νέ μσικύ κι ρνηέ η ρδσική μσική, μ σόχ ην ρβλή έργ, νώ ράλληλ νζηώνι μνάι σνδέν ρλθόν η μσική μ μέλλν. Αό Μάϊ 2010 ξκίνησ ρόγρμμ, η χώρ μ ω Νμρχική Αδιίκηση Κκλάδων κι ώρ ω Πριφέρι Νί Αιγί, έλβ μέρ σ όλ ι δρσηριόη διργνώθηκν ό ι χώρ-ίρ, κάθ φρά μ ρί έω έσσρι νέ μσικύ ό ι Κκλάδ. Τ ψηλό ίδ κάριση ων μσικών μ νρμνίζι όλ μ ι ιήσι ργράμμ. Οι νέι ί ήρν μέρ σ μσικά ργσήρι λιήθηκν σι χώρ Ιλί, Νρβηγί κι Εσθνί. Σνργάσηκν μ μσικύ ων χωρών ών κι νκάλψν μέσ ό ην κινή γάη γι ην ρδσική μσική, νέ δρόμ ρσέγγισή η, νώνν διφρικέ ρδόσι κι διφρικά κύσμ, άν μ σβσμό σι ιδιιρόη. Η Πριφέρι Νί Αιγί - Πριφρική Ενόη Κκλάδων, ω διργνώρι χώρ ό λκληρώνι ρόγρμμ, λιί μέσ σ ρίμην 2012: 1. Εκιδικά ργράμμ μ σνφέ ρ νικίμν ργράμμ θέμ. 2. Τη διργάνωση η λική φάση ργράμμ, η ί ριλμβάνι: Μσικά ργσήρι, ηχγράφηση λικύ μσικύ ρϊόν ργράμμ, διργάνωση σνλί, ό θ ρσισί έργ ων σμμχόνων μσικών σ λληνικό κινό, ην λί λγισική σνάνηση ων σν-ίρων γι ην σνλική ίμηση ργράμμ. Η λική φάση ργράμμ θ ργμιηθί ση Σνρίνη ό 31/3-7/4/2012. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ «Όσ κάνι ρόβ όσ θ φιάχνι ση ζωή σ λύκ» Δύ χρόνι ώρ μόν κύμ ό χίλι ων ρωθργών κι ων ργών μ ίνι όι έχμ μι σ όλμ μ κάι σμφέρν ικνμικά. Δ χρόνι ρσθύν ν μ ίσν όι ρέι ν κάσμ φρόνιμ γιί ν νιδράσμ λγίζν κριβώ ι κκό θ άθμ ην όμνη μέρ. Εμί φβισμένι ό μι ργάνδ θ ζήλ κι Ιωσήφ Γκέμλ κάθ όγμ ση 8 η ώρ χωμένι σν κνέ ίρνμ ην δόση φόβ μ. Μ σρβίρν σμφέρνά, «όι ι κάθ χάρσ άλληλ ων Βρξλλών», κάθ Γρμνό ργό ξιθρήνη μ χιργωγημένη σνίδηση, η κάθ άμιρη ρωθργό», ίρνν μέσ μζική νημέρωσή κι κάνν ρωσέλιδ σ όλ ν κόσμ. Θμηθί ην Μέρκλ, ην κρόλη ων Αθηνών μ κι ην Αφρδίη μ σ ξώφλλ σδίων νύων, γι ν νιγράψν δικά μ, όι νισόρη κι ν ίνι ό, ρσθών ν μ ίσν όι ι Ερωίι ίνι έννί μ. Τώρ όμω ι γίν; Η ργή ων Ερωίων έγιν κίνημ, σδίι ρωθργί ρέμν κι άρχισν ν μζύν κι μί ιέλ βλέμ νόη. Αή κι μόνν ή ίνι η λήθι. Εισήμν, άνθρωι ων γρμμάων κι λιισμύ βγήκν σ δρόμ κι μ κάνν ρήφν Έλλην όω ήθλ η γνά έρ μ, όω μ δίδξν ι δάσκλι μ κι ι κθηγηέ μ, έσι κριβώ ίμι έν ρήφν Έλλην, νι ρ σι ίμι Ελληνρά κι δν λέω γώ, φωνάζν δώ κι ρί χρόνι ι ληλημένι κάικι η νλική Γρμνί η Μέρκλ λήσψ ν λύ, φωνάζν σι λί η Σηδί, η Ασρί, Μνάχ, η Ρώμη, Σύδνϋ, σι λί η Γλλί κι η Νέ Υόρκη χρύν ν Ζρμά μ η μσική Μίκη μ, σην Πργλί κι ην Μδρίη σάσν κι κάψν δ μέρ κι όλι ί ίχν έν σύνθημ: «WE ARE ALL GREEKS» «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ». Τ όλ λιόν δν άρχν, ίνι λόγι κι ιλέ κό κι ν μί ισέψμ, δικά μ όλ η γάη μ σην Ειρήνη κι ην ημρί όλ κόσμ. Τ ψέμ έλ. Ν κι η κιρί φέρνι η κρίση, μι κλή λύση γι ην Πάρ όλι γάμ. «Α ιέσμ όλι μί, ύ μ ζηύσν ην ψήφ μ κι μ έλγν όι θ ρσισύν σμφέρν ων Πρινών ν κάσν όλι σ έν ρέζι, ά χωρίζν ξέρμ κι ίνι ρσωικά σμφέρν, ό όμω νώνι ίνι γνικόρ σμφέρν η Πάρ. Γι ό ρίνω όλι σί κί σην δημική ρχή γκλιάσ ό κίνημ ώρ, ριν γκλιάσν άλλι κι κλέσ άμ ό έ ι λί η Ερώη ν φιλξνήσ μρικέ μέρ σην Πάρ, κλέσ κι λόγι άμ γράφν σ έγκρι ισσλίδ άρχν λλά, ύ θέλμ γι ν ρβάλν νησί μ κάν κάι ημρίδ μ σί ρά ν ξδύ χρήμ σ κθέσι ρωχημέν, μνημόσν ρισικό, όω όλι ι κθέ μλόγησν φέ. Δώσ δημσιόη σ Ερωϊκό ίδ (σην χή διδικύ ίνι νύκλ) κι ν ίσσ σίγρι όι ι έμρι θ σ βηθήσν γι κλό, ι ξνδόχι, ι Πρινί ιχιρημί ίδι, όω κι όλι ι σμλί μ. Οι φιλέλλην ίνι ικνόρι ό λλύ γύ μ δδιγμέν λέν. Σ ρίνω κύριι ν κλέσ άμσ δ Δημάρχ ό ην Ιλί δώσν ν μισθό γι Ελληνικό χρέ, ν Κύρι Μάρι Γκάλνι ό Κάβ Νι Τιρένι κι ν Κύρι Τζβάνι Μισκιέλ ό ην κωμόλη Μρνιζι κι ν δικλύνμ σ όι Ερωί φιλέλλην θέλι ην Ελληνική λικόη ν ην άρι σην Πάρ. Ν ίσσ σίγρι όι όι άι ν σ μλώσι μί θ ίμσ δίλ σ. Τάκη Λάμρ Αό χρό Σλλόγ Αλνί Άσρ Χωριύ Πδσφιρική νδισί ό ν ΑΟΠ Οι κδημί Αθληικύ Ομίλ Πάρ Σββκύρικ 25 κι 26 Φβρρί, έιξν φιλικύ γών σ νησί γι ην κλύρη ριμσί. Σγκκριμέν Σάββ ι Ακδημί ζύνιρ ΑΟΠ γωνίσηκν σ γήδ ων Μρμάρων μ ν Μρησσϊκό. Η διίκηση η Μάρησσ σ ό ν γών βράβσ ν ρνηή ΑΟΠ σι κδημί μ κ. Μ. Φρνζή γι ην ρσφρά σ δόσφιρ Την Κρική ι κδημί ρ-ζύνιρ γωνίσηκν σην Νάσ μ ν Νηρέ, νώ ι ιδικέ κδημί γωνίσηκν σ γήδ Πρικιά, ίση μ Νηρέ.

5 Proton ρώη ιλγή! Εύκλη ρόσβση κι σωσή ξηρέηση σ νέ κάσημ μίλ s/m PROTON σην ίσδ η Αλκή. Μ δνόη άν parking κάν ι γρέ σ ξσφλίζν ιόη σ ιμέ Proton. Η ξηρέηση ίνι γνωσή κι ό ρώ κάσημ ξκλθί ν λιργί σην ρλί η Αλκή. Ο κύρι Χρήσ Νίκ έχν ρσωική ρσί κι ίβλψη σ δύ κσήμ φρνίζι γι η σωσή λιργί, λλά κι γι ην άψγη ξηρέηση ων λών. Αξίζι ν σημιωθί όι όμιλ ων σύρ μάρκ PROTON ιλέγι κι ρωθί μόν λληνικά ρϊόν, ρώη ιόη, ξσφλίζν χμηλέ ιμέ γι ν κνλωή, σηρίζν ράλληλ έμρκ έλλην ργωγύ. Γι ό άλλωσ σρ μάρκ Proton ρμένν ρώ σι ριμήσι ων νόιων, λλά κι ων ισκών νησιύ. Αλκή, ηλ: & Ε Π Ι Τ Α Γ Η Πρί ξλισμύ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ Έφσ η ώρ γι σνήρηση, νικάσση ή σμλήρωση ξλισμύ χώρων σίση. Εσιόρι, μρ, χώρι σίση ξνδχίων κλ μίνν όω ίνι φσικό σ ή η διδικσί σνήθω ριν ρχίσι η σζόν.τ κάσημ η κρί Γλάλ μ λύχρνη ρσί σ χώρ ων ξλισμών διθέι κι ρσφέρι όι ζηά σύγχρν γγλμί θέλι ν ργνώσι σωσά χώρ, ν κάνι ι ύκλ η δλιά ξσφλίζν χμηλόρ δνόν κόσ. Σ κάσημ θ βρί σρβίσι ιάων, μχιρήρν, ίδη ρσκή δσμάων (κσρόλ, ψιά κλ) ργλί κζίν, μικρσσκέ. Αό ι λύ κλέ ιμέ φσικά μρί ν ωφληθί κι η έξνη νικκρά θέλι ν σμληρώσι η κζίν η. Η ιχίρηση ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ μ ην λή, σβρή κι ξιόιση ρσί η κι σ χώρ ων νξίδωων κσκών όω κι σν ξλισμό γγλμικών ηλκρικών σσκών ή γρρί μρί κι δίνι λύσι σ κάθ νάγκη ξλισμύ. Η ρχή σωσή σήριξη κι μά ι γρέ σ (γκάσση κι σνήρηση) ίνι ό ι ηρσί ρέχνι σσημικά κι μ γγύηση ό θ ρέι ν σνλγίζ σ σν γι ι γρέ σ ό κάσημ γγλμικών ξλισμών ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ. Πρικί ριφρικό Άνση κι κμψόη μ γρφή finesse...# World Studies νφύλλ) Πρικί Πάρ, ηλ.: Η άνση κι η κμψόη ίνι ι δύ λέξι κλιδιά ρίζν ι νδμλγικέ ράσι κσήμ Finesse. H κρί Μρσώ Μιζά φρνίζι ν ρσφέρι ρύχ νδικνύν ην θηλκόη κι ξηρύν ι νάγκ η σύγχρνη γνίκ σ κάθ ώρ κι ρίσση. Οι ιμέ νκρίννι σην ιόη ων ρύχων φσικά δν ίνι μόν γι μί σζόν. Ακλθών άν ι άσι η μόδ κάθ γνίκ μρί ν ιλέξι κμμάι θ σμληρώσν ην γκρνρόμ η, δίνν ξχωρισό σλ. Τ ξσάρ ίση μρί ν βρί σ κάσημ Finesse, κλθύν ην μόδ κι σμληρώνν νύσιμ, δίνν σλ σ κάθ ρύχ κόμ κι σ ι minimal λκ. Μ δύ- ρί έξν γρέ έχ ην δνόη ννέωση σλ σ κι ξιίηση μ σωσύ σνδσμύ κι κάλληλ ξσάρ κάθ ρύχ ήδη άρχι. Οι νιξιάικ ράσι θ σ νθσιάσν φύ γιώνν ην κμψόη κι κάνν ην νάγκη η ννέωση ρσιή! Πρικί-Βάγι Σθρή νφρά σην ιόη Πάμ σ «Μνώλη» Μρί κιρό ν μ χλάι λίγ λλά η διάθση γι μκρινέ βόλ σνχώ νβίνι κθώ μγλώνι κι η ημέρ ισθηά. Μι βόλ ση ρλί, έν κφδάκι λμβάνν ην ηρμί η θάλσσ Αλύσ σ κάσηά ν κφέ σ, έρχ σιικά φγηά, όλ κι μ ινριγκάρι. Σ ή ην κθώ κι γλκά, γννύν ηλιβσίλ δίλ ση θάλσσ. ρίωση μι βόλ σην Αλκή ίνι μι κλή ιλγή, μ ρώη Μνώλη Σκνδάλη σάση σ «Μνώλη». Χλρό ριβάλλν, φιλική ξηρέηση κι Τηλ: /fax: λλέ γσικέ ιλγέ. Κθημρινά ό ρωί έω βράδ μ κφέ, χμύ, γλκά, ριιημέν σνκ κι γι ι ινσμέν γσικέ ίσ. Εκιρί γι χλάρωση κι όδρση ό ην κθημρινή ρίν σ κφέ-μνώλη ί ση φιλόξνη σάλ ί σν ξωρικό χώρ μ έννη ην ίσθηση η θλσσινή ύρ. Τ κλύρ γχλικό! Αλκή ρλί Πιόη κι ικνίσ! γι ι γρέ ΔΙΚΤΥΟ SUPER MARKET ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ ηλ Σν διγμικά λιό λλά λιργικό κι φιλόξν χώρ ALBATROS θ γύμ θνικέ θλσσινέ γύσι. Μά ην ρίηη νάλ κι άλι έιμη η κζίν ν ικνιήσι ι γσρνμικέ ρέξι μ. Η φιλσφί ων ιδικηών ίνι ν δημιργύν κι ν ρσφέρν ιά μγιρμέν μ μράκι κι κρίω μ λικά ρώη ιόη. Κλσικέ κι κθρέ ι γύσι μνύ χριάζνι όμω μιρί κι ιδξιόη γι ν σνάρν κι ν ι ιηικό ρνίσκ. Ο κ. Μιχάλη Κλλέ διθέι όλ όσ χριάζνι γι ν κάνι κι ι λό γύμ ξέχσ. Ψάρι σωσά ψημέν, μζδάκι κι σλά θλσσινών, διλχέ σλά λχνικών, σνδσμί θλσσινών μ άσ ή ρζό. Η μιρί όσων χρόνων κι η άψη «ρί σωσή κζίν» ν δικιώνν όλ φύ η σάλ ίνι ό σνάνηση κίνων νζηύν ην σί η μσγική γσρνμί κι όχι «δήθν». Ο σβσμό σν λάη δν δικρίνι μόνν ό ην ιόη ων φγηών ρσφέρνι λλά διισώνι κι ό σωσό σέρβι κι κρίω ό ι ισρρημέν ιμέ ή η δύσκλη ρίδ. Πρικι λιμάνι Σθρή ρσί η ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑΣ Μ σθρή ρσί ό 1988 λιργί κάσημ ηλκρικών ιδών Βγγέλη Φράγκ κι Άνν Ρύσσ μ ηλκρικέ σσκέ, μικρσσκέ κι ίδη κλιμισμύ. Η ρσωική κι άμση ξηρέηση μ σιρά ράσων γι κάθ νάγκη «κρδίζν» λά μισύνι όσ χρόνι. Η μγάλη γκάμ ηλκρικών σσκών νκρίνι σι σύγχρν ιήσι κι η νίσιχη μγάλη γκάμ ιμών δίνν λνέκημ ιλγών ικνιύν κάθ ικνμική δνόη. Γι ό λόγ άλλωσ λιργί χημέν κι η λίσ γάμ. Οι χμηλέ ιμέ, η δωράν μφρά κι θέηση ων σσκών όω κι η σωσή ξηρέηση ων λών μά ην γρά, μ ην ρχή άψγ σέρβι, νβάζι ην ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ σι ρώ ριμήσι ων Πρινών. Πρικί-Βάγι !!! ΜΟΥ Ο Ρ Ω... Ω Σ Α Χ ΜΗΝ ΞΕ ί λ γ γ Ν Α Ε Ρ Ω! ή ζ ισ ιά σ ή φ ρ ι δ κι ίδ λ ή λ σ β η ρ ή ν η ι Σ! ΙΝ γ Ε Β δ Α ί δ Λ Ι Α Ν Υ ν Ο ι κ ν ύ γ έ ισ ιλ ρ χ σ, ίζ ρ η σ Μ ριά, ΝΑ Τ νέ...! ι ζ ά ι

6 6 Πρσκή 2 Μρί 2012 Αγγλί ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μνκικί 98 μ., 2 Υ/Δ, 2 μάνι, σλόνι μ ζάκι, κλριφέρ, νδδέδι σύσημ, κήμ 1800 μ. μ 10 λιέ, μέλι, ωρφόρ, βράν, έργλ Έκωση σ μρηά, κλί, νλλγέ δκέ. Κσκσή de. Τηλ ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ωλύνι, μ θέ κι όσση 30 μ ό ην ρλί. Τηλ.: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙ- ΑΣ, νόδμη διμέρισμ 90.μ., 1, διμρέ, 2 /δ, κσκή 11, όνμη θέρμνση, ζάκι, όγι άρκιν, χωρί ημιίθρι, μάνι, wc, ιμή ρώ, σζηήσιμη. Τηλ.: , ΑΛΥΚΗ, έρινη ικί ρώ ρόφ 129.μ., βράν, έργλ, 3 νδωμάι, σλόνι, 2 μάνι, κζίν, κλριφέρ, air condition, θέ, ιδική κσκή. Τιμή Έρη ικί 150.μ., 2 ή 3 νδωμάι, 2 μάνι, κζίν λήρω ξλισμένη, κλριφέρ, air condition, ιδική κσκή, βράν, έργλ, κή, ισίν. Τιμή Έκωση σ μρηά, κλί, νλλγέ δκέ. Κσκσή de. Τηλ ΈΛΗΤΑΣ, ικί 98.μ. 2 κρβκάμρ, 2 μάνι, ζκύζι, μγάλ σλόνι, κζίν, κλριφέρ, βράν μ έργλ, νμόδιση θέ λιμνιύ κι ηλιβσιλέμ. Τιμή: Έκωση σ μρηά, κλί, νλλγέ δκέ. Κσκσή de Τηλ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, ικί 85μ2 ρόχιση, μ θέ ην Ανίρ, 2 κρβκάμρ, σλόνι, σκσή βράν, κλριφέρ, μγάλ βράν μ έργλ, κή ριφργμέν Εκώσι ή κλί δκέ. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΣ, ωλίι ικόδ μ. κ ων ίων μ νό ικισμύ κι ρώ σν ικισμό μ λύ κλή θέ κι ρόσβση σην θάλσσ. Πωλίι κι μικρόρ κμμάι. Τηλ.: ΔΡΥΟΣ, ωλίι ικόδ 1 σρέμμ, νό σχδί Όλ ι ληρφρί ση διάθσή σ 300 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ μ άδι γι μζνέ. Εκιρί. ηλ.: ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΡΑΤΖΙΑ),ωλίι κήμ 4,9 σρμμάων, άρι κι ικδμήσιμ. Τηλ.: ΘΑΨΑΝΑ, ρινό κήμ (15 λά ό Πρικιά) μ2 μ κικιά, θήκ κι λιό μύλ (ημιλή). 220 λιέ κι λλά ωρφόρ.ηλκρδίι μ φωβλϊκά.ειλωμέν. Θέ. Τιμή www. paroshomes.livadas.de,τηλ ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, - γρόκημ 8 ρί σρ., σ ήσχ μέρ, ικδμήσιμ. Τιμή Εκλί, νλλγέ, έκωση σ μρηά. Τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ νικιάζι, σ Δρό, μ λήρη ξλισμό. Τηλ.: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ριχή Κλλέ (λησίν χδρμί) νικιάζι κικί 90 μ., /δ, κζίν, σλόνι, έν μάνι κι κνρική θέρμνση. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, νικιάζι ισόγι διμέρισμ 66 μ2, 2 κρβ/ρ, σλόνι, κζίν, μάνι, ζάκι, κλριφέρ, λήρω ξλισμέν, 100μ. ό ην κνρική ρλί. Τηλ: ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, νικιάζι κάσημ 40 μ., ισόγι, διμρέ, κσκή 99, ρδσικό, 2 wc, νκινισμέν, νκίνιση 01, ιμή σζηήσιμη. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, νικιάζι κάσημ 40 μ., ισόγι, ρσόψω, γωνικό, ρλί, κσκή 01, 1 wc, κλή κάσση. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, σ κένρ, - νικιάζι ικί γι σζόν, μ έν δωμάι, κζίν, μάνι. ηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, νικιάζι διμέρισμ, μ έν νδωμάι, σλόνι, βράν μ θέ. ηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, νικιάζι μνκικί, μ έν νδωμάι, κζίν, μάνι, μ 4 σρέμμ. Δκό σκύλ. ηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, νικιάζνι δάρι γι όλ χρόν. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, νικιάζνι 2 ικί 48 μ. έκση, νδωμάι, χλ, κζίν-κθισικό, βράν, μ ξιρική θέ σ λιμάνι. Τηλ.: , , ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ- ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, άνω σν κνρικό δρόμ, νικιάζι κάσημ 225 μ. ισόγι κι 120 μ. όγι. Ενικιάζι κι μημικά. Τ: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ, νικιάζι ικί ισόγι 120.μ. μ 3 /δ, κζίν μ ζάκι σλόνι & 1 w.c. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΛΗΜΑΤΑ, νικιάζι σίι σ 1 ό- ρφ 120m2 μ 3 /δ, w.c., κζίν, σλόνι, barbeque, όνμη θέρμνση & θέ σ λιμάνι. Τηλ.: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Ζ Η Τ Η Σ Η ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΠΗΣ- ΣΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ζηίι ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ σίι ρ νικίση, άνω ων 90μ., μ κνρική θέρμνση. Τηλ.: Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α - Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ρδίδνι ό κθηγήρι, κάχ άρκι, μ σδέ σην Ισνί. Τιμέ ρσιέ. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΙΑΝΗ, νλμβάνι ικικέ ργσί, φύλξη ιδιών ή ζηί ργσί σ σιόρι, γι ρωινέ ώρ. Τηλ.: Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α - Ζ Η Τ Η Σ Η 2 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ζηύνι ό ξνδχί ση Νάσ. Τηλ: ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζηίι, ν γνωρίζι γγλικά, γλλικά κι λύ κλά ηλκρνικό λγισή. Τηλ.: ΚΟΠΕΛΑ, μ κλή γνώση γλλικών ζηίι, γι βήθι μφράσω σ ρχικνικό γρφί. Τηλ.: ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ζηίι, σην Πρικί Πάρ, ριχή Λιβάδι, έμιρη, ρίη γνώσι γγλικών κι λγισών. Τηλ.: ΔΙΑΦΟΡΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑ- ΦΕ-ΜΠΑΡ «ΑΙΝΙΓΜΑ», Αλή γγλί ιδιωών (ω 15 λέξι): 10,00 Αλή γγλί μσιών (ω 15 λέξι): 5,00 Έγχρωμη γγλί: 15,00 Αγγλί μ φω (ω 15 λέξι): 20,00 Αγγλί έρν ων 15 λέξων: 0,35 / λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15 σην ρλί η Πρικί (λί Βνρή) ωλίι. Τηλ.: , SMART PASSION CABRIO ωλίι, μύρ, , χλμ, 999 cc, 71 hp, CD/mp3, ιμή Τηλ.: ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΥ- ΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ωλίι, σην ρλί η Πρικί. Τιμή σζηήσιμη. Τηλ.: TOYOTA RAV4 ωλίι, cc, 4Χ4, , ABS, ηλιρφή, κσδόρ, σχάρ ρφή, λάσιχ, μρισέρ, λήρι κινύρι, ι- δικήη, φλάσσι σ κλισό garage, ιμή Τηλ.: SUZUKI FREEWIND, 650 cc, 2001, ωλίι, κινύρι μρί, ρσικά κάγκλ & λϊνά μ βλίσ ξιδί, bagster & σάκ ξιδί, μγκζιέρ, ψηλό fairing, ιμή Τηλ.: Ç òçà; È Τι θ ι ό; ¾ ¼¹ º ª ºÆË ª ¹ª ùÃÆ Æ & ùºÃÁû¹. Æ Ä

7 Πρσκή 2 Μρί Πράσση διμρρί σι 14 Μρί γι Υγί - Πιδί Γι ν λάβι έλ μιγμό Πράσση διμρρί διργνώνι η Ένωση Σλλόγων Γνέων κι Κηδμόνων Δήμ Πάρ, «λόγω η νλύ διφρί ό ην λρά η λιί γι φλέγν ζηήμ λνίζν νησί μ σ χώρ ΥΓΕΙΑΣ κι ΠΑΙΔΕΙΑΣ». Η Ένωση κλί όλ ν κόσμ σι 14 Μρί, ημέρ Τάρη κι ώρ 11:00 μρσά σ Κένρ Υγί Πάρ. Σ δλί Τύ η νφέρι: «Ο μιγμό μ ην ΥΓΕΙΑ κι ην ΠΑΙΔΕΙΑ σην Πάρ ρέι ν λάβι έλ. Είμσ όλι ύθνι. Οφίλμ κι ρέι ν δώσμ όλι ρόν ώρ, γι ύρι κι μέλλν ων ιδιών μ. Σν γών ό, ι γνί έχν η σμράσση η Λϊκή Ειρή Πάρ, η ί σνδρίσ ην Κρική 26 Φβρρί μ η σμμχή κρσώων η Ένωση Γνέων Πάρ κι Σλλόγ Γνέων Γμνσί Πρικιά κι φάσισ μόφων ν σηρίξι κι ν βηθήσι μ όλ ι δνάμι διθέι γι ην ιχί η σγκένρωση διμρρί. Σην ίδι σνδρίση φσίσηκν ίση ξή: Σι 11 Μρί ημέρ Κρική κι ώρ ρωί θ γίνι ξόρμηση σην Πρικιά κι σην Νάσ γι ν μιρσί έν λικό σ σμλί μ θ ξηγί λόγ η κινηίηση έξω ό Κένρ Υγί κι όι η ρσί όλων μ ίνι άκρω ρίηη. Η δημιργί νό λιγμλύ κι έλικ σχήμ γι ην κλύρη ργάνωση κι ριμσί η σγκένρωση μ ην νμσί Σννισικό Φρέων Νησιύ. Δικίνηση φίσ σ όλ γγλμί νησιύ μ ην ράκληση ν ην νρήσν σι ρθήκ ων κσημάων γι κλύρη νημέρωση ων σμλιών μ. Εκ νέ σνδρίση σι 7 Μρί ημέρ Τάρη κι ώρ 7.00 βράδ σην ίθσ Δημικύ Σμβλί γι ριέρω έλγχ κι ργρμμισμό δράσων κι ρωβλιών. Σην κινηίηση η 14η Μί Σύλλγ Γνέων κι Κηδμόνων Γμνσί Πάρ ζηί η σμράσση κι ων δύ Πριφρικών Σμβύλων κ.κ. Μιζά κι Τζνκόλ. Σ δλί Τύ ξέδωσ μά δσάρσ νέ γι ην ξέλιξη 2 Γμνσί Πρικί, Σύλλγ χρισί κ μέρ ΔΣ ν κ. Μιζά γι ην άμση νόκρισή, ν νημρώσι γι λέσμ η σνάνηση μξύ Πριφέρι κι ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ. Σ δλί Τύ νίζι: «Δσχώ, διισώνμ όι, η διφρί κι η έλλιψη σισική λιική ίση ρ κένρ λήψη φάσων, ό λρέ διθέν ξημέν ρόλ θσμική μλκή κι ι ί έχν ύλγ κι έννμ σμφέρν γι ην λίηση ων δύ ών έργων, κδίκσ έργ σ μι σδικά φθίνσ ρί νδιφέρν κι νέξ σην κηγρί ων νώριμων κι ό ένξη έργων ό ι χρνικέ ρθσμί ΕΣΠΑ». Ο Σύλλγ νδιώνι «μ κάθ θμιό ρό κι μ κάθ κιρί, η βύληση η ική κινωνί νησιύ, ν μην θηθύν ν λόγω έργ ρισικά σ σράρι ων ζήηων κι θωρί όι όι δηλώνι όι λύν έργ «όλη ρριόη» κι «ιλγέ σρηγικύ χρκήρ», θ ρέι λέν ν δικνύι μ η λιική σάση, σθρά κι ικικά κι όχι κιρικά κι ικινωνικά». Σην Πάρ ιδιά μ ίνν λκλύχ ά Σ ι λιισμένη χώρ νήλικ ιδιά ξνχάν σ κλμ κι κνλίσκν λκλύχ ά σν ν μην σμβίνι ί. Τρμάζω όν κύω ιδιά γμνσί κι λκί ν σζηάν γι ξνύχι κάνν σ κάι μγζί κι ν νφέρν μ η μγλύρη φσικόη όι ήιν δ κι ρί ίσκι, ή κίλ, ή βόκ... Κννικά ιδιά δν ρέι ν σχνάζν σ έι χώρ χωρί η σνδί κάι νήλικ, λλά κόμ κι ν σμβίνι ό θ ρέι ν μην ιρέι η κνάλωση ιννύμ. Αν δν μ ισύ ηγίν σ μγζιά σχνάζν ιδιά σ, κι ν δν γνωρίζ, κίν θ σ ν χωρί ρόβλημ, γιί γι ά, η βρδνη δισκδση σ κλμ ίνι κάι λύ φσιλγικό κι δν κρύβν. Ενύωση μ κάνν ι φηγήσι ων ιδιών νφέρνι σ σμμθηέ μθάν. Πριν έν χρόν σζηύσ μ μθήρι γμνσί σχικά μ η κνάλωση λκόλ κι μ κίζ ρίργ όν η ί όι σην ηλικί η δν θ έρ ν ίνι έι ά. Η άνηση η ήν σμωική: «φύ δν μθάω γιί ν μην ίνω δ ίσκι;». Μ λλά λόγι, ό ην σχλύσ ήν κίνδν ν μθύσι, γιί όλ λλά ήν φσιλγικά. Σ ρόσφ γλένι σ μγάλ σιόρι ρήρησ ιδιά σνόδ ν ίνν ξρσφύρι μύρ μέχρι ν σρβιρισί φγηό. Έν ρόμι θέμ σκάρι ργμικά, κι ληρό ίνι όι ρνάι ρήρη. Ακλική η μρρί μθηή λκί ί μ νέφρ όι μγζιά σ ί σχνάζν ώρ χιμών, ριμένν ό μθηέ ν κάνν κάι ζίρ φύ δν άρχι ρισμό. Δν έχω κνέν λόγ ν μην ισέψω ι μρρί ων ιδιών, γιί σ έν ό λέγι Ελλάδ, ό μί ίμσ έν κμμάι ή η χώρ κι η μιάζμ, όν δν γίννι έλγχι σ μγζιά, ό ι ρέι ν ριμένμ; Αό ην άλλη λρά κλί μ φίλι γνί ων ιδιών, κλά σί δν ρωά άν ιδιά σ κι ι κάνν κί άν; Δν θέλω ν ισέψω όι γνωρίζ κι δν λβίν κνέν μέρ. Πάνω ίνι γνωσό όι νήλικι μθηέ ργνώνν άρι σ ύ χώρ, ράγμ σημίνι όι μάδ λόκληρ ιδιών, ίσημ λέν, βρίσκνι σ έι μγζιά. Εύχμι άρθρ μ ό ν διβάσν γνί κι ν φρνίσν ν μι κάι έλγχ σην νξέλγκη χρήση λκόλ κι σύχνσμ σ κάλληλ χώρ. Σ σνργσί μ ην Ασνμί, ι διθύνσι σχλίων κι Δήμ, ι σύλλγι γνέων ν νλάβν κάι δράση. Δν ίνι δύσκλ ν ιχθί έν έλσμ. Χριάζι ιμνή. Κλίνν ν σ νφέρω έν ρισικό σ ί φίνι η ίδρση λκόλ σ μικρά ιδιά. Σ ρόσφ κριάικ γλένι σ μγάλ μγζί, μ ρισσόρ ό 250 θμών, μι ρέ ό νέ ηλικί ών κνάλωσν 5 φιάλ ίσκι. Οι νέι ί σίγρ έινν όν ήν σ Γμνάσι κι σ Λύκι ένδ ηράκι βόκ, κίλ, ίσκι. Άν ώρ ν σμήσν ν ίνν. Δημήρη Κλνδράνη WHAT'S ON IN PAROS & ANTIPAROS M A R C H 2 Mar, pm, Storytelling & Theatre Workshop in English for children aged 4-8 years at Linguakids Montessori, Naoussa. Info: Vicki on Mar, 6pm, Lecture "The Gift of Dyslexia" in the Polygoniko building, Paroikia. Info: Alkisti , Mar, 6.15pm, Annual General Assembly of the Hellenic Society for Environment & Culture at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: Anna Aspropoulou , 3 Mar, 9pm, The Archilochos Theatrical Society presents the comedy "Eχθρί ξ Aίμ" (Enemies by Blood) by Arkas, directed by Nikos Synodis, at the Archilochos Hall, Paroikia. Cast: Dimitris Yiorgaros, Christos Theodorakoudis & Maria Argyroiliopoulou. Info: Giorgos Mar, 10.30am, General Assembly and elections of the Cultural Association of Angeria at the Cultural Centre, Angeria. Info: Maria Mar, Car Racing Club of Paros (A.L.A.P.) "Dirt Road Slalom" race, Tsoukalia Molos. 4 Mar, 5-7pm, The Parents Association of Three-child Families of Paros-Antiparos elections at their office on the 1st floor of 'Myrsini's' (behind the post office). Info: Maggie Armaou Mar, 7.30pm, Movie "Mao's Last Dancer" (Ο Tλί Xρή Μά) at the Nireas Hall, Naoussa. 4 Mar, The Archilochos Theatrical Society presents the comedy "Eχθρί ξ Aίμ" (Enemies by Blood) by Arkas in Antiparos. Info: Giorgos archilochos.gr Εξκλθί ν ίνι μζωμέν ρέμ ρί σ ύψ Αγί Ανδρέ σην Νάσ. Η μηχνικό η Πριφρική Ενόη Πάρ κ. Σκκάκη, ρκλθί ι ργσί γίννι σ σγκκριμέν ικόδ, κιμά όι δν έχν λκληρωθί σ σχέση μ ρέμ, φύ δν έχι κθρισί η κίη ό μάζ. Οι ργσί έγινν ην ρσμένη βδμάδ σισικά ξφάνισν ην κίη ρέμ. Πριμένμ ν δύμ λέσμ. 8 Mar-4 Jun, Paros International Creative Music Programme Spring Semester. Info: , 8 Mar, International Women s Day. Marpissa Women's Association plan to hold a gathering at their premises in Marpissa. Info: Irini Mar, 6.30pm, Lecture organized by the Women's Association of Naoussa on the occasion of International Women's Day, at the Nireas Hall, Naoussa. The speak is Mrs Kyriaki Polychroni, Family & Couples Therapist from the Athens Centre for the Study of Mankind and president of the European Society for Family Therapy and the topic is "Lost in Translation - evolving our relationship as a couple." Info: Eleftheria , Mar, Women's Association of Naoussa Spring trip to Dubai, U.A.E., including desert safari. Info: Eleftheria , Mar, 8pm, Theatrical performance of "Mazi" by Panagiotis Spyrou of the Folkdance Group of Naoussa (XON) Children's Theatre group at the Nireas Hall, Naoussa. Info: Babis , 10 Mar, The Archilochos Theatrical Society presents the comedy "Eχθρί ξ Aίμ" (Enemies by Blood) by Arkas in Marpissa. Info: Giorgos archilochos.gr V O L U N T E E R S N E E D E D The Paros Women's Association "Ariis" asks for volunteers to assist at the soup kitchen of the Ekatontapyliani, located behind the KAPI on the seafront of Paroikia, which provides hot meals daily to those who need them. Please register to volunteer, even if only for one day per month between 9am and 12 noon, by calling Father Spyridon Fokianos on or at the office of the Holy Archangels Church (Pammeyiston Taxiarchon) on Market St in the Agora of Paroikia (between 10am-12 noon).

8 8 Πρσκή 2 Μρί Κρνβάλι σην Ανίρ Ξφάνωμ κι φέ σην Μάρησσ. Η Τική Κινόη κι Σύλλγ Γνικών διργάνωσν όω κάθ χρόν κρνβάλι κι όσι βρέθηκν κί ην ρσμένη Κρική, δισκέδσν μ ην ψχή. Σην ρέ φέ ήν η Μέρκλ κι Σρκζί, ί ι Μρησσίι άνρψν κι γι δώρ έδωσν «έν νλόνι μ όμιν». Ακριάικ Πάρ γι ιδιά ργμίησν ην Κρική 19 Φβρρί, Δήμ Ανιάρ κι η Κινωφλή Ειχίρηση (Κ.ΕΔ.Α.)Τ ιδιά μσκρμέν έιξν κριάικ ιχνίδι, χόρψν μ δ κλόν μίρσν κρμέλ κι σρνίν κι μικρί, μγάλι δισκέδσν μ ην ψχή. Αόλσν -κόρν κι μλλί η γριά ιό ρσκάσηκ γι ά ό μέλη η ιχίρηση. SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΚΕΡΔΙΣΤΕ 100 EΞΤΡΑ ΠΟΝΤΟΥΣ! (ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 9 ΓΙΑ ΚΑΘΕ 200 ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΤΕ) ΠΑΡΟΣ: ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛ.: ΝΑΟΥΣΑ, ΤΗΛ.:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH Τεραλή Φωλεριή σ ABH Εγχειρίδι Χρήσ 1. εριγραφή εξαράων Εξωερι διασάσει 110mm 103mm Βίδα άθε ρύθισ 440mm Οριζνια ρύθισ Φα Σευρ Tamper Βίδα άθε ρύθισ Οριζνια ρύθισ Άνιγα ελγχυ άσ Ενδειιά Led ια ευθυγράισ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙ-2 4747 18/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ 3 ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ-1 4750 18/12/2012 ΕΛΤΑ

2 ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙ-2 4747 18/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ 3 ΜΗΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ-1 4750 18/12/2012 ΕΛΤΑ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΕΙΧΕΙΡΜΑΙΚΑ του ΕΙ ΕΙΡ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΕΒΕΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014 ΝΡΤΗΤ Τ Ι ΙΚΤΥ Π Π Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Υ Της πό 9// Τκτικής υνεδρίσης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου ριθ Πρκτικού: /9-- ριθ πόφσης: 788/ τη Ρόδο σήµερ 9 η εκεµβρίου ηµέρ Πρσκευή κι ώρ 8 στην ίθουσ υνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Προς αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ

Προς αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ Προ ξιοποίηση τουριστικά κίνητ που έχουν μετβιβστεί μέχρι σήμερ στο ΤΑΙΠΕΔ Περιοχή Ακινήτου ΔΗΜΟΣ / Νησί ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1 Βουνό Ρόδο 26.840.558 Πρθεριστικέ Κτοικίε, Ξενοδοχείο Βίλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΥΙΟ ΜΕΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4564 Πρσ, 27 Απριλίο 2012 1681 Αριθμός 2116 ΟΙ ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 14 Μαρτίου Για την Υγεία και την Παιδεία

Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 14 Μαρτίου Για την Υγεία και την Παιδεία 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 Φύλλο 201 www.fonitisparou.gr Έτος 67ο Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΥΠοΥΡΓΙο ΔΗΜοΣΙΑΣ ΑΗΣ ΚΑΙ ΑθÞνα Απρýßου οι ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΛΙΗ ΑΡΧΗΓΙΟ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΜΑ ΙΣοΡΙΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφισßαò Μαροýσι ηλýφωνο Ο ρμü ΚΩΝΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρßα Αριθμ Πρω Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπε δο Κωδικός εξετ_κέντρ ου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά γγλικά γγλικά αλλικά αλλικά ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα