Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο"

Transcript

1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Παρνπιάθεο Ησάλλεο Ζξάθιεην

2 Abstract We live in a time where technology has penetrate every aspect of our everyday life. One area that has started to take advantage of the countless possibilities of technology is the area of education. In this assignment we will study one particular area of the technology, the multimedia, and the way it can be used to contribute to make the education of the students better. As a result of this study we will develop an application educational game, that will help, in an entertaining way, the students of the fifth grade of the elementary school to understand and learn the lesson of Physics. 2

3 ύλνςε ηελ επνρή ζηελ νπνία δνύκε ε ηερλνινγία έρεη εηζρσξήζεη ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Έλαο από ηνπο ρώξνπο πνπ έρεη αξρίζεη λα εθκεηαιιεύεηαη ηηο ακέηξεηεο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο, είλαη θαη ν ρώξνο ηεο εθπαίδεπζεο. ε απηήλ ηελ εξγαζία ζα αζρνιεζνύκε θπξίσο κε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο ηερλνινγίαο, ηα πνιπκέζα, θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιύηεξε εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάιπζεο ζα θαηαζθεπάζνπκε κία εθαξκνγή - εθπαηδεπηηθό παηρλίδη πνπ ζα βνεζάεη κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν ηνπο καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κάζνπλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. 3

4 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Abstract...2 ύλνςε...3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ....4 Πίλαθαο Δηθόλσλ...6 Πίλαθαο Πηλάθσλ.8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε...9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα Γεληθά γηα ηα πνιπκέζα Οξηζκόο Χαξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκέζσλ Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ Καηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ Σα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο πνιπκέζσλ Ζ αιιειεπηδξαζηηθόηεηα (Interactivity) Σν ππεξθείκελν (Hypertext) Σα ππεξκέζα (Hypermedia) Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπκέζσλ Οη ρώξνη εθαξκνγήο ησλ πνιπκέζσλ Ζ εηθόλα Ζ ζάξσζε ηεο εηθόλαο Σα πξνγξάκκαηα OCR Οη ςεθηνγξαθηθέο εηθόλεο Οη Γηαλπζκαηηθέο Δηθόλεο Σα Βαζηθά ηνηρεία ηνπ Χξώκαηνο Ο ήρνο Φπζηθή ζεσξία ηνπ ήρνπ Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ήρνπ Ζ θσδηθνπνίεζε MIDI Σα θπξηόηεξα είδε αξρείσλ ήρνπ Πξνζνκνίσζε θίλεζεο (Animation) Σν βίληεν Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ βίληεν Οη κέζνδνη ζπκπίεζεο αξρείσλ βίληεν Σα θπξηόηεξα είδε αξρείσλ βίληεν Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ Οη θαηεγνξίεο ησλ ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ Σα είδε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ Χξήζηκεο ζπληνκεύζεηο ησλ πνιπκέζσλ Πνιπκέζα θαη δηαδίθηπν...26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 :XML (extensible Markup Language) Πξόηππα θαη Δπεθηάζηκε Γιώζζα ήκαλζεο (extensible Markup Language - XML)

5 3.2. Πξνέιεπζε θαη ζηόρνη ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : Flash Δηζαγσγή ζην Flash Οη εθδόζεηο ηνπ Flash Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Flash Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Flash ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Αλάπηπμε πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο Απαηηήζεηο Λνγηζκηθνύ Ζ εθαξκνγή Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ Παηρλίδηα κε animation ζηνηρεία Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα.58 Μέξνο Α : Κώδηθαο Δθαξκνγήο...58 Μέξνο Β : Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ απαηηνύλ γξαπηή απάληεζε.70 5

6 Πίλαθαο Δηθόλσλ Δηθόλα 1 : αξσηήο εηθόλσλ (Scanner)..15 Δηθόλα 2 : Ψεθηνγξαθηθή εηθόλα (Raster) Δηθόλα 3 : Γηαλπζκαηηθέο εηθόλεο (vector graphics) γηα ρξήζε θνπκπηώλ εθαξκνγώλ...17 Δηθόλα 4 : Μίμε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ρξσκάησλ Μνληέιν RGB..18 Δηθόλα 5 : Μνληέιν ρξσκάησλ CMYK.18 Δηθόλα 6 : Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ (Greyscale).19 Δηθόλα 7 : Παξάδεηγκα ρξήζεο ADC (Analog to Digital Converter)..20 Δηθόλα 8 : Παξάδεηγκα δεηγκαηνιεςίαο ήρνπ...20 Δηθόλα 9 : Παξάδεηγκα ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ..22 Δηθόλα 10 : Παξάδεηγκα θίλεζεο κε ρξήζε πιαηζίσλ θιεηδηώλ...22 Δηθόλα 11 : Δίζνδνο ηνπ παηρληδηνύ 33 Δηθόλα 12 : Δηζαγσγή νλόκαηνο παίθηε.34 Δηθόλα 13 : Απνζήθεπζε λένπ παίθηε ζηνλ ίδην θάθειν πνπ ππάξρνπλ ηα αξρεία Physics.swf θαη Players.xml.35 Δηθόλα 14 : Δπηβεβαίσζε αληηθαηάζηαζεο παιηνύ αξρείνπ κε θαηλνύξην..35 Δηθόλα 15 : Πξώηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ...36 Δηθόλα 16 : Γεύηεξε ζειίδα πεξηερνκέλσλ.36 Δηθόλα 17 : Σξίηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ.37 Δηθόλα 18 : Σέηαξηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ.37 Δηθόλα 19 : Πέκπηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ..38 Δηθόλα 20 : Έθηε ζειίδα πεξηερνκέλσλ..38 Δηθόλα 21 : Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ.39 Δηθόλα 22 : Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ζσζηήο απάληεζεο (Γπλακηθή Δλέξγεηα) 40 Δηθόλα 23 : Πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ιαλζαζκέλεο απάληεζεο (Χεκηθή Δλέξγεηα).41 Δηθόλα 24 : Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ 42 Δηθόλα 25 : Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ζσζηήο απάληεζεο (νθνιάηα)..43 Δηθόλα 26 : Γεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από επηινγή ιαλζαζκέλεο απάληεζεο (Ψσκί).43 Δηθόλα 27 : Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ 45 Δηθόλα 28 : Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από εγγξαθή ζσζηήο απάληεζεο κε θεθαιαία γξάκκαηα ρσξίο ηελ ρξήζε ηόλσλ (ΝΔΟΓΗΛΑ).46 Δηθόλα 29 : Σξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ κεηά από εγγξαθή ιαλζαζκέλεο απάληεζεο (ΚΑΠΩ) 47 Δηθόλα 30 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ»...48 Δηθόλα 31 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ»...48 Δηθόλα 32 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ»

7 Δηθόλα 33 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΟΓΚΟ»...49 Δηθόλα 34 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ».49 Δηθόλα 35 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ». 50 Δηθόλα 36 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ».50 Δηθόλα 37 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ».50 Δηθόλα 38 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ».51 Δηθόλα 39 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΑΕΑ».51 Δηθόλα 40 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ»..51 Δηθόλα 41 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ»..52 Δηθόλα 42 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ»..52 Δηθόλα 43 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ»..52 Δηθόλα 44 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ»..53 Δηθόλα 45 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ»..53 Δηθόλα 46 : ηηγκηόηππν από παηρλίδη κε animation ζηνηρεία από ηελ ππνελόηεηα «ΜΔΛΔΣΑΜΔ ΣΑ ΜΗΓΜΑΣΑ»..53 Δηθόλα 47 : Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο «Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΔΗ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΩΠΑ», κε απνλνκή πξώηνπ βξαβείνπ...54 Δηθόλα 48 : Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο «Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΔΗ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΩΠΑ», κε απνλνκή δεύηεξνπ βξαβείνπ 54 Δηθόλα 49 : Οζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο «Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΧΔΗ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΩΠΑ», κε απνλνκή ηξίηνπ βξαβείνπ. 54 7

8 Πίλαθαο Πηλάθσλ Πίλαθαο 1 : Κώδηθαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νλόκαηνο ηνπ παίθηε θαη πηζαλή απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ Players.xml ζε πεξίπησζε λένπ παίθηε 58 Πίλαθαο 2 : Κώδηθαο γηα ηελ πξώηε θαηεγνξία παηρληδηώλ 62 Πίλαθαο 3 : Κώδηθαο γηα ηελ δεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηώλ..63 Πίλαθαο 4 : Κώδηθαο γηα ηελ ηξίηε θαηεγνξία παηρληδηώλ..65 Πίλαθαο 5 : Κώδηθαο γηα ηελ νζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο ππνελόηεηαο.67 Πίλαθαο 6 : Κώδηθαο γηα function επηζηξνθήο ζηα πεξηερόκελα.69 Πίλαθαο 7 : Κώδηθαο γηα function επηζηξνθήο ζηα πεξηερόκελα από νζόλε ηειηθήο βαζκνινγίαο 69 8

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε Έρνπκε όινη ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη δνύκε ζε κηα επνρή, θαηά ηελ νπνία ε πιεξνθνξηθή έρεη εηζρσξήζεη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη θάζε άιιεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αζύιιεπηε εμέιημή ηεο. Πιένλ ε γλώζε ηεο είλαη ζπζηαηηθό εθ ησλ νπθ άλεπ γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ επηβίσζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο [3]. Ζ εθπαίδεπζε δε ζα κπνξνύζε θαη νύηε πξέπεη λα κείλεη αλεπεξέαζηε, απαζήο θαη απνζηαζηνπνηεκέλε από απηή ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα γηα δπν θπξίσο ιόγνπο. Πξώην, επεηδή ν ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αλαπξνζαξκόδεηαη ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη δεύηεξν, επεηδή κπνξεί θάιιηζηα ε εθπαίδεπζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, εληάζζνληαο ζηνπο κεραληζκνύο ηεο, ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή είηε σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο, είηε σο επηθνηλσληαθό κέζν [3]. Δλδεηθηηθά νη καζεηέο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζε πάξα πνιιέο πεγέο γηα θάπνην ζέκα κέζα ζην πιαλεηηθό ρσξηό. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηελ νπνία κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιια ζρνιεία είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθό γηα κηα ακθίδξνκε θαη απηή αληαιιαγή ηδεώλ θαη πνιηηηζκώλ. Δμάιινπ ε δαθηπινγξάθεζε ελόο θεηκέλνπ από κηθξά παηδηά έρεη απνδεηρζεί επεξγεηηθή. απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ηα παηδηά έρνπλ κπξνζηά ηνπο ην ζύλνιν ησλ πηζαλώλ γξακκάησλ θαη θαινύληαη λα απνθαζίζνπλ ην θαηάιιειν, κε απνηέιεζκα λα αθαηξνύληαη ιηγόηεξν θαη λα ζρεκαηίδνπλ πιεξέζηεξεο ιέμεηο. Σέινο, ε λέα ηερλνινγία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Θα παξερόηαλ έηζη επθαηξία γηα απαζρόιεζε θαη πλεπκαηηθή δεκηνπξγία. Γελ απνηειεί βέβαηα παλάθεηα γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ απηώλ, ζα ζπκβάιεη όκσο ζηελ πεξαηηέξσ άκβιπλζή ηνπο [3]. Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο όηη ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο δε ζα πξέπεη λα κεηεμειηρζεί ζε έλα κεράλεκα ην νπνίν ζα ππνθαηαζηήζεη ην δάζθαιν παξά κόλν σο έλα επνπηηθό θαη επηθνηλσληαθό, ζύγρξνλν κέζν πνπ ζπλαξπάδεη θαη γνεηεύεη ηνπο καζεηέο θαη ζα αιιάμεη πνηνηηθά ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ κεηαηξέπνληάο ηνλ από κεηαδόηε γλώζεσλ ζε ζπληνληζηή, νξγαλσηή θαη ππνζηεξηθηή ηεο κάζεζεο [3]. εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε παξαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ σο καζεζηαθό εξγαιείν. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο κε αμηνινγεκέλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πξνο ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καθξνπξόζεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ «βηβιηνζήθεο» εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο [3]. Μηα άιιε δηάζηαζε πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο κέζα ζην πιαλεηηθό ρσξηό. Σνύην επηηπγράλεηαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο ή κε ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θόκβσλ. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη εκθαλή. Ζ πξνβνιή ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο ηζηνζειίδεο απνηειεί έλα ηζρπξόηαην καζεζηαθό θίλεηξν. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ή λα γίλνπλ απνδέρηεο δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ από άιια παηδηά εληζρύνληαο ηηο αληαιιαγέο ηδεώλ. Οη ηζηνζειίδεο ειιεληθώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, δπζηπρώο είλαη ειάρηζηεο. Ίζσο ρξεηάδεηαη επηκόξθσζε, ίζσο ρξεηάδνληαη θίλεηξα ή απιά επθαηξίεο [3]. ηελ Διιάδα ε έληαμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε θηλείηαη κε αξγνύο ξπζκνύο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ππνινγηζηή επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη όρη ζηελ πξσηνβάζκηα. Σν αλαρξνληζηηθό ηνύην θαηλόκελν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε άιιεο ηερλνινγηθά 9

10 αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Απνδεδεηγκέλα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα θάζε είδνπο κάζεζε, ή κε άιια ιόγηα ζην δεκνηηθό ρηίδεη ην παηδί ζεκειηώδεηο γλώζεηο θαη απνθηά ζηάζεηο θαη εκπεηξίεο. Δπνκέλσο, ε έληαμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη θάηη παξαπάλσ από αλαγθαία [3]. Ζ εηζαγσγή θαη ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί πξνηεξαηόηεηα θάζε ζύγρξνλεο θνηλσλίαο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ αληαγσληζηηθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο [3]. 10

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα 2.1 Γενικά για τα πολυμέςα Σα πνιπκέζα είλαη κηα από ηηο πιένλ ελδηαθέξνπζεο θαη πνιπζπδεηεκέλεο ηερλνινγίεο ησλ αξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Σν ελδηαθέξνλ απηό είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλν, αθνύ ηα πνιπκέζα απνηεινύλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο πέληε κεγάισλ βηνκεραληώλ: ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ειεθηξνληθώλ εθδόζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο ήρνπ θαη θηλνύκελεο εηθόλαο θαζώο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Μηα αλάινγε αλαζηάησζε, επέθεξε θαη ε εκθάληζε ηεο επηζηήκεο ησλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ ζηε δεθαεηία ηνπ 70, θέξλνληαο πην θνληά ηελ πιεξνθνξηθή κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Απηή ε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζε πξντόληα πνπ ζηόρεπαλ θπξίσο ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα πνιπκέζα έθαλαλ θάηη πεξηζζόηεξν, δηεύξπλαλ ηελ αγνξά ησλ πξντόλησλ ησλ παξαπάλσ βηνκεραληώλ πνπ πιένλ ζηνρεύνπλ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο [4]. Ζ πιεζώξα θαη νη πνηθηιία ησλ λέσλ πξντόλησλ, θαζώο θαη ε πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ επέδεημε ην αγνξαζηηθό θνηλό γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ζύγρπζε πνπ ππάξρεη αθόκα θαη ζήκεξα όζνλ αθνξά ζην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη έλα ζύζηεκα πνιπκέζσλ [4]. 2.2 Οξηζκόο Μηα θαιή αξρή γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ όξνπ, είλαη ε αλάιπζε ηεο εηπκνινγίαο ηνπ. Ο αγγιηθόο όξνο, πνπ εδώ έρεη απνδνζεί σο πνιπκέζα, είλαη multimedia. Ό όξνο απηόο απνηειείηαη από δύν κέξε: ην πξόζεκα multi θαη ηε ξίδα media. Multi: πξνέξρεηαη από ηε ιαηηληθή ιέμε multus θαη ζεκαίλεη "πνιπάξηζκνο", "πνιιαπιόο". Media: είλαη ν πιεζπληηθόο αξηζκόο ηεο επίζεο ιαηηληθήο ιέμεο medium πνπ ζεκαίλεη "κέζν", "θέληξν". Πην πξόζθαηα ε ιέμε medium άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο "ελδηάκεζνο", "κεζνιαβεηήο" [4]. Καηά ζπλέπεηα ν νξηζκόο πνπ πξνθύπηεη είλαη: Multimedia ζεκαίλεη "πνιιαπινί κεζνιαβεηέο" ή "πνιιαπιά κέζα" θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο νπζηαζηηθό είηε σο επίζεην [4]. Ζ πξώηε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνύ δελ καο ιέεη θαη πνιιά πξάγκαηα. Μπνξνύκε όκσο λα ηνλ βειηηώζνπκε αλαινγηδόκελνη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ όξσλ multi, θαη media. Ο αγγιηθόο όξνο media ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινύο νηθνλνκηθνύο, ηερληθνύο θαη επηζηεκνληθνύο ηνκείο, κε δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Σν θνηλό ζεκείν απηώλ ησλ ρξήζεσλ είλαη, όηη ζρεηίδνληαη πάληνηε κε θάπνην είδνο ρεηξηζκνύ πιεξνθνξίαο: Απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία, ζηελ πιεξνθνξηθή. Παξαγσγή, ζηνλ ρώξν ησλ εθδόζεσλ. Γηαλνκή, ζησλ ρώξν ησλ καδηθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Μεηάδνζε, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Αληίιεςε, θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ [4]. Καηά ζπλέπεηα κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε ηνλ νξηζκό σο εμήο: Πνιπκέζα ζηνλ ρώξν ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο (information field), ζεκαίλεη πνιιαπινί κεζνιαβεηέο, κεηαμύ ηεο πεγήο θαη ηνπ παξαιήπηε ηεο πιεξνθνξίαο ή πνιιαπιά κέζα, κέζσ ησλ νπνίσλ ε πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη, κεηαδίδεηαη, παξνπζηάδεηαη ή γίλεηαη αληηιεπηή [4]. ύκθσλα κε απηόλ ηνλ νξηζκό, έλα ζύζηεκα πνπ ζπλδπάδεη, γηα παξάδεηγκα, ηνλ έιεγρν βηληενθαζέηαο θαη νπηηθώλ κέζσλ απνζήθεπζεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζύζηεκα πνιπκέζσλ. Δπίζεο ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ, ε εθεκεξίδα, πνπ ζπλδπάδεη θείκελν θαη εηθόλα, θαη ε ηειεόξαζε, πνπ ζπλδπάδεη ήρν θαη θηλνύκελε εηθόλα. Δδώ δελ αλαθεξόκαζηε ζε ηόζν επξύ θάζκα ζπζηεκάησλ. Πεξηνξηδόκαζηε ζε απηά ζηα νπνία ε πιεξνθνξία είλαη ςεθηαθή (ή ςεθηνπνηεκέλε - digitized) θαη ειέγρεηαη από ππνινγηζηή. Δλδηαθεξόκαζηε δειαδή γηα ςεθηαθά πνιπκέζα ηα νπνία θαη νξίδνπκε σο εμήο: Τα Πολυμζςα (Multimedia) είναι ο κλάδοσ τησ πληροφορικήσ τεχνολογίασ που αςχολείται με τον ςυνδυαςμό ψηφιακϊν δεδομζνων πολλαπλϊν μορφϊν, δηλαδή κειμζνου, γραφικϊν, εικόνασ, κινοφμενησ εικόνασ (animation), ήχου και βίντεο, για την αναπαράςταςη, παρουςίαςη, αποθήκευςη, μετάδοςη και επεξεργαςία πληροφοριϊν [4]. 11

12 Απηνύ ηνπ είδνπο νη εθαξκνγέο αλαθέξνληαη σο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, ηίηινη πνιπκέζσλ ή πνιπκέζα θαη απνηεινύλ ζήκεξα κηα από ηηο πην δπλακηθά εμειηζζόκελεο ηερλνινγίεο ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο, κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, αγνξά-δηαθήκηζε, παξνπζηάζεηο, ςπραγσγία, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, πεξίπηεξα παξνρήο πιεξνθνξηώλ (kiosks), ηειεδηάζθεςε, Internet θ.ά. [5]. 2.3 Χαξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκέζσλ Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, πξνθύπηνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ, πνπ καο ελδηαθέξνπλ: Πξέπεη λα ειέγρνληαη από ππνινγηζηή. Γειαδή ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κέζσ (όπσο ηδηαίηεξν [4]. ηνπ ππνινγηζηή θαη ειέγρεηαη από απηόλ. Δίλαη νινθιεξσκέλα (integrated). Ζ νινθιήξσζε ππνλνεί, όηη ν αξηζκόο ησλ ππνζπζηεκάησλ είλαη θαηά ην δπλαηόλ ειάρηζηνο θαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή. Παξάδεηγκα νινθιήξσζεο απνηειεί ή νζόλε ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθόληζε θεηκέλνπ, εηθόλαο θαη βίληεν. Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη απόξξνηα ηεο απαίηεζεο γηα έιεγρν θαη παξνπζίαζε, κέζσ ππνινγηζηή. Σν πσο γίλεηαη ε κεηαθνξά θάζε ηύπνπ πιεξνθνξίαο ζε ςεθηαθή κνξθή, θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζα εμεηαζηνύλ ζε επόκελν θεθάιαην. Ζ δηεπαθή (interface) κε ην ρξήζηε πξέπεη λα επηηξέπεη αιιειεπίδξαζε (interaction). Αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη επζέσο ζηνλ νξηζκό, ε δπλαηόηεηα απηή επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ, κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο, από ηελ απιή παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη γηα παξάδεηγκα κέζσ ελόο video-player ή ελόο CD-player) θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό ησλ ειεγρόκελσλ, κέζσ ππνινγηζηή, πνιπκέζσλ 2.4 Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ Καηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δύν θαηεγνξίεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνιπκέζσλ : ηα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο θαη ηα ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο πνιπκέζσλ [5]. Σα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρύ, ηαρύηεηα θαη απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα, ώζηε λα κπνξνύλ λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ πνιύπινθε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κεγάινπ όγθνπ πνιιαπιώλ κνξθώλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο [5]. Από ηελ άιιε κεξηά, ε παξνπζίαζε κηαο εθαξκνγήο δελ έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ [5] Σα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο πνιπκέζσλ Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αλάπηπμε, δειαδή δεκηνπξγία ή ζπγγξαθή, κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο είλαη ηα εμήο : πζθεπή βίληεν Κάξηα βίληεν (video grabber) Βηληενθάκεξα Μηθξόθσλν Φεθηαθό θαζεηόθσλν (DAT, Digital Audio Tape) Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή αξσηήο (scanner) Δγγξαθέαο CD (CD Recorder) 12

13 Οδεγόο DVD (Digital Video Disc) Δμσηεξηθόο ζθιεξόο δίζθνο Γηζθέηεο Zip θαη Jaz [5]. 2.5 Ζ αιιειεπηδξαζηηθόηεηα (Interactivity) Ζ κε γξακκηθή νξγάλσζε ησλ πνιπκέζσλ κάο παξέρεη κηα πνηθηιία από δηαδξνκέο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Έρνπκε έηζη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπκε ηε ξνή ηεο εθαξκνγήο, παξεκβαίλνληαο δπλακηθά ζηελ εμέιημή ηεο θαη θαζνξίδνληαο ηε κνξθή, ηε ζεηξά θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία [5]. Ζ ηδηόηεηα απηή νλνκάδεηαη αιιειεπηδξαζηηθόηεηα (interactivity), θαζώο κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ παξέρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ρξήζηε θαη εθαξκνγήο, ππό κνξθή δηαιόγνπ. Σν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ρξήζηε - εθαξκνγήο αλαθέξεηαη θαη σο πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface ή user interface) ηεο εθαξκνγήο θαη απαηηεί εηδηθό ζρεδηαζκό ώζηε λα παξέρεη θηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε [5]. 2.6 Σν ππεξθείκελν (Hypertext) Σν ππεξθείκελν (hypertext) απνηειεί κηα εηδηθά δνκεκέλε κνξθή θεηκέλνπ ζ έλα δίθηπν από θόκβνπο (nodes), νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζπλδέζκνπο (links). Οη ζύλδεζκνη είλαη πξνζαξηεκέλνη ζε εηδηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε θάζε θόκβν θαη ιέγνληαη ζεξκέο ιέμεηο (hot words) [5]. Οη ζεξκέο ιέμεηο έρνπλ δηαθνξεηηθό ρξώκα ή κνξθή -ζπλήζσο είλαη ππνγξακκηζκέλεο- θαη πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ή ηηο ελδείμεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, ώζηε αλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ηνπο κε ην πνληίθη, λα πάκε ακέζσο ζηνλ θόκβν πνπ δείρλνπλ [5]. Ο θόκβνο πξννξηζκνύ κπνξεί λα είλαη κηα άιιε νζόλε ή έλα άιιν παξάζπξν πιεξνθνξηώλ θαη πεξηέρεη ζπλήζσο θάπνηα επεμήγεζε ή θάπνηνλ νξηζκό γηα ηε ζεξκή ιέμε. Απηή ε δηαδηθαζία δηαζύλδεζεο ιέγεηαη θαη ππεξζύλδεζε (hyperlinking) [5]. 2.7 Σα ππεξκέζα (Hypermedia) Καζώο ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ αλαπηύρζεθε ηαρύηαηα, ζύληνκα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηα ππεξκέζα (hypermedia), δειαδή ππεξθείκελα πνπ δελ πεξηέρνπλ κόλν ζεξκέο ιέμεηο αιιά θαη ζεξκά ζεκεία [5]. Σα ζεξκά ζεκεία (hot spots) είλαη εηδηθέο ιέμεηο, εηθνλίδηα, γξαθηθά ή πιήθηξα, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα κεηαπεδήζεη ζ άιιεο ζρεηηθέο ελόηεηεο (θόκβνη), πνπ κπνξεί λα είλαη δηαγξάκκαηα, εηθόλεο, ερεηηθά απνζπάζκαηα ή βίληεν [5]. Οη θόκβνη απνηεινύλ ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ησλ ππεξκέζσλ. Κάζε θόκβνο απνηειείηαη από ηκήκαηα θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, εηθόλσλ, βίληεν ή ήρνπ. Έλαο θόκβνο κπνξεί λα πεξηέρεη από κηα απιή θσηνγξαθία ή έλα κηθξό θείκελν έσο κηα κεγάιε ελόηεηα κε δηάθνξεο κνξθέο πιεξνθνξίαο [5]. Οη ζύλδεζκνη θαζνξίδνπλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ θόκβσλ πιεξνθνξίαο θαη καο κεηαθέξνπλ ζηνπο θόκβνπο πνπ επηιέγνπκε, επηηξέπνληαο έηζη ηελ πινήγεζή καο ζηε βάζε πιεξνθνξηώλ ηνπ ππεξκέζνπ. Οη ζύλδεζκνη ελζσκαηώλνληαη ζε θάπνην θείκελν ή ζε κηα εηθόλα [5]. 2.8 Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπκέζσλ Σν θείκελν, πνπ απνηειεί ην βαζηθόηεξν ζπζηαηηθό ζε άιιεο ππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο, έρεη έλαλ δηαθνξεηηθό ξόιν ζηα πνιπκέζα. Δίλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν αθνύ έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηα άιια ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πνιπκέζσλ, όπσο είλαη ν ήρνο, ην βίληεν, ε δηαδνρή εηθόλσλ θ.ά. Δίλαη, όκσο, απαξαίηεην ζε νξηζκέλεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, όπσο είλαη νη εγθπθινπαίδεηεο [5]. Ζ εηθόλα απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ζηνλ θόζκν ησλ ππνινγηζηώλ θαη εηδηθόηεξα ζηα πνιπκέζα. Δηθόλεο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ζε κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή κε ηε βνήζεηα ηνπ 13

14 ζαξσηή (scanner), όπνπ ε όιε δηαδηθαζία ιέγεηαη ςεθηνπνίεζε ηεο εηθόλαο, ή λα ηηο πάξνπκε (θαηεβάζνπκε) από ην Internet ή από CD [5]. Μεηά ην θόξησκα ηεο εηθόλαο ζηνλ ππνινγηζηή καο, είλαη θαιό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα εηδηθό πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο, όπσο είλαη ην Photoshop, γηα λα βειηηώζνπκε ηελ εκθάληζε ηεο εηθόλαο θαη λα ηελ πξνζαξκόζνπκε ζηελ εθαξκνγή καο [5]. Σα γξαθηθά είλαη εηθόλεο πνπ δεκηνπξγνύκε κόλνη καο ζηνλ ππνινγηζηή κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα, όπσο είλαη ην PhotoPaint, ην PaintBrush (Εσγξαθηθή), ην CorelDRAW, ην Illustrator θ.ά. [5]. Σν animation (θηλνύκελε εηθόλα ή πξνζνκνίσζε θίλεζεο) είλαη γξαθηθά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε ππνινγηζηή κε εηδηθά πξνγξάκκαηα δηζδηάζηαηεο (2D) ή ηξηζδηάζηαηεο (3D) κνληεινπνίεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ βαζηθά (δνκηθά) ζπζηαηηθά απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα [5]. Γηα παξάδεηγκα, αλ πεξηζηξέςνπκε έλαλ θύθιν γύξσ από ηε δηάκεηξό ηνπ ζα δεκηνπξγεζεί κηα ζθαίξα, ελώ αλ ηνλ πεξηζηξέςνπκε γύξσ από κηα εθαπηνκέλε ηνπ ζα δεκηνπξγεζεί έλαο ινπθνπκάο. Σα πξνγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο κπνξνύλ λα ρεηξίδνληαη ηα αληηθείκελα απηά ζαλ κηα νληόηεηα. Σν επόκελν βήκα είλαη ε θσηνξεαιηζηηθή απεηθόληζε (rendering) [5]. Σν βίληεν εηζάγεηαη ζηνλ ππνινγηζηή κε κηα ζπζθεπή πνπ ιέγεηαη ςεθηνπνηεηήο (digitizer), ε νπνία αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη ηελ αλαινγηθή εηθόλα βίληεν θαη κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο λα απνζαλαηίζεη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη λα ζπκπηέζεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν απηά πνπ δηάβαζε από ηελ βηληενηαηλία [5]. Αλ, όκσο, ρξεζηκνπνηήζνπκε ςεθηαθή ζπζθεπή ιήςεο βίληεν, κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ηελ εηθόλα βίληεν θαηεπζείαλ ζηνλ ππνινγηζηή. Σα αξρεία βίληεν κπνξνύκε κεηά λα ηα επεμεξγαζηνύκε κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, όπσο είλαη ην Adobe Premiere, γηα λα θξαηήζνπκε ηηο ζθελέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, λα πξνζζέζνπκε εθέ κεηάβαζεο, ήρνπο θ.ά. [5]. Δπεηδή ηα αξρεία βίληεν έρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν όγθν απ όια ηα άιια ζηνηρεία κηαο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο, κπνξνύκε λα θάλνπκε ζπκπίεζε γηα λα κηθξύλνπκε ην κέγεζόο ηνπο, αιιά ζα έρνπκε απώιεηα πνηόηεηαο [5]. Ζ εηζαγσγή θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ από ηνλ ππνινγηζηή κνηάδεη πνιύ κ απηήλ ηνπ βίληεν, αιιά δελ ππάξρνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηελ πνηόηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ. Μπνξνύκε κε εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρνπ λα κημάξνπκε, λα πξνζζέζνπκε εθέ θαη λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηνπο ήρνπο [5]. 2.9 Οη ρώξνη εθαξκνγήο ησλ πνιπκέζσλ Οη ρώξνη εθαξκνγήο ησλ πνιπκέζσλ ζήκεξα είλαη πάξα πνιινί θαη ζπλερώο δηεπξύλνληαη. Μεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εμήο : Δθπαίδεπζε Δπηκόξθσζε Παξνπζηάζεηο - Καηάξηηζε ζηειερώλ εκεία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ (Information kiosks) Παηρλίδηα Γηαζθέδαζε Αλαςπρή (Recreation) Edutainment (Education and Entertainment - Δθπαίδεπζε θαη Φπραγσγία) Πεξηνδηθά Βηβιία Δγθπθινπαίδεηεο Αγνξά θαη δηαθήκηζε [5]. 14

15 2.10 Ζ εηθόλα Ζ ζάξσζε ηεο εηθόλαο Ζ ζάξσζε (scanning) κηαο εηθόλαο, δειαδή ε ςεθηνπνίεζή ηεο θαη ε εηζαγσγή ηεο ζηνλ ππνινγηζηή είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ζηα πνιπκέζα [5]. Ο ζαξσηήο (scanner) είλαη ην κεράλεκα εθείλν κε ην νπνίν κπνξνύκε λα πεξάζνπκε θσηνγξαθίεο, ζρέδηα θαη ηππσκέλεο ζειίδεο ζηνλ ππνινγηζηή, γηα λα κπνξνύκε κεηά λα ηηο επεμεξγαζηνύκε [5]. Δηθόλα 1 : αξσηήο εηθόλσλ (Scanner). Σνπνζεηνύκε ηηο θσηνγξαθίεο κέζα ζηνλ ζαξσηή θαη πξνζέρνπκε λα είλαη επζπγξακκηζκέλεο. Αθνύ εθθηλήζνπκε ην πξόγξακκα ζάξσζεο, ζην λέν παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζζεί ζηελ νζόλε, θάλνπκε θιηθ ζην κελνύ File θαη κεηά πάκε ζηελ επηινγή Acquire [5] Σα πξνγξάκκαηα OCR Σα πξνγξάκκαηα OCR (Optical Character Recognition ή Οπηηθήο Αλάγλσζεο Υαξαθηήξσλ) κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ βήκα πξνο βήκα ηελ επηθάλεηα πνπ ζαξώλεηαη θαη λα ςάμνπλ γηα ραξαθηήξεο, δειαδή γξάκκαηα θαη αξηζκνύο. πγθξίλνπλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζαξώλνπλ κε ηελ ελζσκαησκέλε βάζε δεδνκέλσλ γξακκαηνζεηξώλ πνπ δηαζέηνπλ θαη αλ ην πνζνζηό νκνηόηεηαο είλαη αξθεηά κεγάιν, ηνπο αληηθαζηζηνύλ ζην έγγξαθν κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ASCII. Μπνξνύκε έηζη λα γιπηώζνπκε από ηελ θνπξαζηηθή θαη ρξνλνβόξα πιεθηξνιόγεζε ελόο κεγάινπ θεηκέλνπ [5] Οη ςεθηνγξαθηθέο εηθόλεο Οη ςεθηνγξαθηθέο εηθόλεο (bitmaps ή raster) είλαη ε κία από ηηο δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη νη εηθόλεο. Σν όλνκά ηνπο ην νθείινπλ ζην όηη απνηεινύληαη από πνιιά ραξηνγξαθεκέλα bits (ηεηξαγσλάθηα), πνπ κνηάδνπλ κε ςεθίδεο ή θνπθθίδεο ή εηθνλνζηνηρεία (pixels) [5]. Σν θαζέλα απ απηά ηα pixels κπνξεί λα είλαη άζπξν ή καύξν ή λα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξώκα θαη ν ζπλδπαζκόο όισλ ησλ pixels κηαο εηθόλαο δίλεη ην ηειηθό απνηέιεζκα [5]. Σν θάζε pixel είλαη ρξσκαηηζκέλν κε έλα θαη κόλν έλα ρξώκα θαη όηαλ ηνπνζεηνύκε όια ηα pixels καδί ζε κηα δηάηαμε πιέγκαηνο, ηα αληηιακβαλόκαζηε ζαλ κηα θαλνληθή θσηνγξαθία [5]. 15

16 Δηθόλα 2 : Ψεθηνγξαθηθή εηθόλα (Raster). Σν κέγεζνο κηαο εηθόλαο κεηξηέηαη ζπλήζσο κε ηνλ αξηζκό ησλ pixels πνπ πεξηέρεη ζην πιάηνο θαη ζην ύςνο, ελώ ε αλάιπζε κηαο εηθόλαο είλαη ν αξηζκόο ησλ pixels πνπ πεξηέρεη αλά ίληζα [5]. Ζ αλάιπζε (image resolution) ηεο εηθόλαο είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο ζπζθεπήο εμόδνπ λα αλαιύζεη ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθόλαο θαη κεηξηέηαη ζε θνπθθίδεο αλά ίληζα, dots per inch (dpi) ή pixels per inch (ppi). Όζν απμάλεη ν αξηζκόο ησλ θνπθθίδσλ απμάλεη ε πνηόηεηα θαη ε επθξίλεηα ηεο εηθόλαο, θαζώο πξνζηίζεληαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ ηεο [5]. Δλώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ pixels πνπ πεξηέρεη κηα εηθόλα παξακέλεη ζηαζεξόο, αλ κεγαιώζνπκε ηελ εηθόλα, ζα κηθξαίλεη ε αλάιπζή ηεο θαη ηα pixels ηεο ζα κεγαιώζνπλ ζε κέγεζνο θαη ζα γίλνπλ νξαηά. Αληίζεηα, αλ κηθξαίλνπκε ηελ εηθόλα, ζα κεγαιώζεη ε αλάιπζε θαη ε επθξίλεηά ηεο [5]. Μηα αλάιπζε ίζε κε 72 dpi ζεσξείηαη θαηάιιειε κόλν γηα ηελ απεηθόληζε ηεο εηθόλαο ζηελ νζόλε. Πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύκε ηηο αλαιύζεηο ησλ 144, 300 θαη 600 dpi. Οη ζύγρξνλνη ζαξσηέο κπνξνύλ λα πεηύρνπλ αλαιύζεηο έσο θαη X 600 dpi [5]. ε κεξηθά πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα απμήζνπκε ηελ αλάιπζε κηαο εηθόλαο θαη λα θξαηήζνπκε ζηαζεξό ην κέγεζόο ηεο, ζηελ νπζία δειαδή λα πξνζζέζνπκε εηθνλνζηνηρεία. Σν πξόγξακκα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα δηπιαλά εηθνλνζηνηρεία, θάλεη δηθνύο ηνπ ππνινγηζκνύο θαη δεκηνπξγεί θαηλνύξγηα pixels. Ζ δπλαηόηεηα απηή ιέγεηαη interpolation θαη δελ δίλεη πάληα ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα [5]. Μηα άιιε βαζηθή έλλνηα γηα κηα εηθόλα είλαη ην βάζνο ρξώκαηνο (color depth ή pixel depth ή bit resolution). ε θάζε εηθνλνζηνηρείν κπνξνύκε λα αληηζηνηρίζνπκε θάπνηνλ αξηζκό από bits γηα λα κπνξνύκε λα νξίζνπκε έηζη πόζα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζα κπνξεί λα εκθαλίδεη απηό ην εηθνλνζηνηρείν [5]. Γηα παξάδεηγκα, αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 1 bit, ζα έρνπκε κόλν δύν ρξώκαηα, άζπξν ή καύξν (2 1 = 2). Αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 2 bits, ζα έρνπκε 4 επίπεδα ηνπ γθξίδνπ ή 4 ρξώκαηα (2 2 = 4). Παξόκνηα, αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 4 bits, ζα έρνπκε 16 επίπεδα ηνπ γθξίδνπ ή 16 ρξώκαηα (2 4 = 16) θαη αλ νξίζνπκε βάζνο ρξώκαηνο 8 bits, ζα έρνπκε 256 επίπεδα ηνπ γθξίδνπ ή 256 ρξώκαηα (2 8 = 256) [5]. Σν βάζνο ρξώκαηνο 16 bits νξίδεη ρξώκαηα (2 16 ) θαη ην βάζνο ρξώκαηνο 24 bits νξίδεη 16,7 εθαηνκκύξηα ρξώκαηα (2 24 ). Γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέγεζνο ζε bytes κηαο εηθόλαο, δελ έρνπκε παξά λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην πιάηνο επί ην ύςνο (ζε ίληζεο) επί ηελ αλάιπζε ηεο εηθόλαο ζην ηεηξάγσλν θαη αλ ην βάζνο εηθόλαο είλαη 24 bits θαη επί 3, γηαηί 24 bits = 3 bytes [5]. Οη ςεθηνγξαθηθέο εηθόλεο είλαη θαηάιιειεο γηα θσηνξεαιηζηηθέο θαη γηα ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο, γηαηί πξνζθέξνπλ κεγάιν θάζκα ρξσκάησλ, κεγάιν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη ζθηάζεσλ. Όιεο νη ζαξσκέλεο εηθόλεο, νη εηθόλεο πνπ επεμεξγαδόκαζηε κε πξνγξάκκαηα όπσο ην Photoshop θαη νη εηθόλεο από PhotoCD είλαη ςεθηνγξαθηθέο. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπο είλαη όηη δεκηνπξγνύλ κεγάια αξρεία ζηνλ δίζθν θαη αλ ηηο κεγεζύλνπκε ραιάλε νη ιεπηνκέξεηέο ηνπο. Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο (formats) ησλ ςεθηνγξαθηθώλ εηθόλσλ είλαη νη εμήο :.BMP (Bitmap).GIF (Graphics Intercharge Format).PCD (PhotoCD).TIFF (Tagged Image File Format) 16

17 .JPG (Joint Photographers Expert Group).PNG (Portable Network Graphics).TGA (Targa).PCX (Paintbrush).CPT (CorelPHOTO-PAINT) [5] Οη Γηαλπζκαηηθέο Δηθόλεο Οη δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο (object oriented ή vector graphics) παξάγνληαη θπξίσο από πξνγξάκκαηα γξακκηθνύ ζρεδίνπ όπσο είλαη ην Illustrator ηεο Adobe ή ην CorelDRAW ηεο Corel. Οη δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο δελ απνηεινύληαη από θνπθθίδεο, αιιά ε κνξθή ηνπο πεξηγξάθεηαη κε καζεκαηηθέο κεζόδνπο [5]. Δηθόλα 3 : Γηαλπζκαηηθέο εηθόλεο (vector graphics) γηα ρξήζε θνπκπηώλ εθαξκνγώλ. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ δεκηνπξγνύκε έλαλ θύθιν ζαλ δηαλπζκαηηθή εηθόλα, ην πξόγξακκα ρξεηάδεηαη κόλν ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ ηνπ (x, y) θαη ηελ αθηίλα ηνπ θαη δελ ηνλ βιέπεη δσγξαθηζκέλν ζαλ κηα αιιεινπρία από εηθνλνζηνηρεία [5]. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ νη δηαλπζκαηηθέο εηθόλεο ή γξαθηθά είλαη όηη αλ ηηο κεγεζύλνπκε, δελ ράλνπλ θαζόινπ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ επθξίλεηά ηνπο, δελ αιινηώλνληαη δειαδή. Απιώο θάζε θνξά αιιάδεη ε αθηίλα ηνπ θύθινπ. Σα άιια πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ είλαη όηη δεκηνπξγνύλ ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο αξρείνπ θαη είλαη ζπκβαηά κ όια ζρεδόλ ηα πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ. Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο (formats) ησλ δηαλπζκαηηθώλ εηθόλσλ είλαη νη εμήο :.WMF (Windows Metafile),.CDR (CorelDRAW) θαη.eps (Encapsulated PostScript) [5] Σα Βαζηθά ηνηρεία ηνπ Χξώκαηνο Οιόθιεξν ην θάζκα ησλ ρξσκάησλ απνηειείηαη από ηε κείμε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ρξσκάησλ, πνπ είλαη ην θόθθηλν, ην πξάζηλν θαη ην κπιε. Ζ θιίκαθα απηή νλνκάδεηαη RGB (Red, Green, Blue) θαη κε βάζε απηή δεκηνπξγείηαη ην ρξώκα ζηνλ ππνινγηζηή [5]. 17

18 Δηθόλα 4 : Μίμε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ρξσκάησλ Μνληέιν RGB. Γηα θάζε ρξσκαηηθή απόρξσζε, νξίδεηαη κηα ηηκή γηα ηα ηξία βαζηθά ρξώκαηα, από 0 έσο 255, θαη έηζη έρνπκε 256 X 256 X 256 = 2 24 = 16,7 εθαηνκκύξηα δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο ρξσκάησλ [5]. Δθηόο από ην RGB, ππάξρεη θαη ην κνληέιν CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηππνγξαθία [5]. Πξνζέμηε ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο : Red+Blue = Magenta Red+Green = Yellow Blue+Green = Cyan Magenta+Cyan = Blue Magenta+Yellow = Red Cyan+Yellow = Green [5]. Δηθόλα 5 : Μνληέιν ρξσκάησλ CMYK. Σν Grayscale (δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ) είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλαπαξαγσγή αζπξόκαπξσλ θσηνγξαθηώλ, ην RGB γηα ηελ αλαπαξαγσγή έγρξσκσλ θσηνγξαθηώλ ζηελ νζόλε θαη ην CMYK γηα ηνπο ρξσκαηηθνύο δηαρσξηζκνύο κε ηνλ ππνινγηζηή [5]. 18

19 Δηθόλα 6 : Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ (Greyscale). Όια ηα ρξώκαηα κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ θαη κε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ εμήο ηξηώλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ : Hue, απόρξσζε, πνπ είλαη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ρξώκαηνο πνπ ην θαηαηάζζεη ζην θάζκα, Saturation, ππθλόηεηα ή δηάρπζε, δειαδή ν βαζκόο απόρξσζεο ηνπ ρξώκαηνο, Brightness, θσηεηλόηεηα, δειαδή πόζν θσηεηλό ή ζθνηεηλό κπνξεί λα είλαη έλα ρξώκα [5] Ο ήρνο Φπζηθή ζεσξία ηνπ ήρνπ Ο ήρνο είλαη από ηα πην εληππσζηαθά ζηνηρεία ησλ πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ, θαζώο κπνξεί λα πξνζθέξεη αθνπζηηθή απόιαπζε, λα εληππσζηάζεη κε δηάθνξα ερεηηθά εθέ θαη λα μεθνπξάζεη ζαλ ερεηηθή ππόθξνπζε. Ο ήρνο παξάγεηαη από κηα πεγή θαη ζπιιακβάλεηαη από ην απηί καο [5]. Μέζν δηάδνζεο ηνπ ήρνπ κπνξεί λα είλαη ν αέξαο, ην λεξό ή θαη θάπνην ζηεξεό ζώκα. Σν κέζν δηάδνζεο θαζνξίδεη θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ήρνπ, δειαδή αιιηώο αθνύγνληαη νη ήρνη ζην λεξό, αιιηώο θηιηξάξνληαη θαη κε άιιεο ηαρύηεηεο κεηαδίδνληαη [5]. Ο ήρνο πνπ αθνύκε δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά θπκάλζεηο ηνπ αέξα, ην πιάηνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ νπνίσλ δηακνξθώλνπλ ην πνηόλ ηνπ ήρνπ πνπ αθνύκε [5]. Ο απινύζηεξνο ηύπνο θύκαλζεο είλαη ην εκηηνληθό ζήκα, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κία κόλν ζπρλόηεηα θαη είλαη έλα πεξηνδηθό ζήκα. Απηό ζεκαίλεη πσο ν πξώηνο παικόο αθνινπζείηαη από πνιινύο ίδηνπο παικνύο. Σα πεξηνδηθά θύκαηα δεκηνπξγνύλ ήρνπο πνπ ιέγνληαη ηόλνη, όπσο είλαη νη ηόλνη πνπ παξάγεη κηα θηζάξα, έλα πηάλν ή έλα δηαπαζώλ [5]. Σν βαζηθό ζηνηρείν κηαο ερεηηθήο θύκαλζεο είλαη ε έληαζή ηεο, δειαδή ην πιάηνο ηεο. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πιάηνο, ηόζν ηζρπξόηεξα αθνύγεηαη ν ήρνο. Φπζηθή κνλάδα κέηξεζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ είλαη ην decibel (db), πνπ είλαη κηα ινγαξηζκηθή θιίκαθα. Όηαλ δηπιαζηάδεηαη ε έληαζε ελόο ήρνπ, απμάλεη θαηά 3 db ζηε ινγαξηζκηθή θιίκαθα [5]. Έλα άιιν ζηνηρείν κηαο ερεηηθή θύκαλζεο είλαη ε ζπρλόηεηά ηεο, πνπ καο επηηξέπεη λα θαηαηάμνπκε ηνπο ήρνπο ζε κπάζνπο ή νμείο. Ζ ζπρλόηεηα ελόο ερεηηθνύ ζήκαηνο νξίδεηαη ζαλ ν αξηζκόο ησλ παικηθώλ δνλήζεσλ αλά δεπηεξόιεπην θαη κεηξηέηαη ζε Hertz (Hz) [5] Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ήρνπ Γηα λα κπνξέζνπκε λα αθνύζνπκε ή θαη λα επεμεξγαζηνύκε έλαλ ήρν από ηνλ ππνινγηζηή, πξέπεη λα ηνλ κεηαηξέςνπκε από αλαινγηθή ζε ςεθηαθή κνξθή, πνπ είλαη απηή πνπ θαηαιαβαίλεη ν ππνινγηζηήο. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη δεηγκαηνιεςία (sampling) θαη απαηηεί ηελ παξνπζία εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο ήρνπ [5]. Ζ ζπζθεπή πνπ πξέπεη λα ππάξρεη νπσζδήπνηε είλαη ν κεηαηξνπέαο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό ή ADC (Analog to Digital Converter). Ζ είζνδνο ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη κέζσ κηθξνθώλνπ ή ερνγξαθεκέλνπ αλαινγηθά ζήκαηνο (line) ζην ADC [5]. 19

20 Σν ADC ζαξώλεη ην αλαινγηθό ζήκα ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηξάεη ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο εθείλε ηε ζηηγκή θαη ην απνζεθεύεη ζε ςεθηαθή κνξθή. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ ζήκαηνο. Έηζη έρνπκε κηα αθνινπζία από δείγκαηα, ηα νπνία θαηά ηε θάζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο κάο δίλνπλ ηνλ αξρηθό ήρν [5]. Δηθόλα 7 : Παξάδεηγκα ρξήζεο ADC (Analog to Digital Converter). Ζ ζπρλόηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ην πόζεο θνξέο ην δεπηεξόιεπην ιακβάλεη ηηκέο ν κεηαηξνπέαο ADC από ην αλαινγηθό ζήκα θαη όζν κεγαιύηεξε είλαη απηή ε ζπρλόηεηα ηόζν πηζηόηεξε είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ήρνπ. Οη ζύγρξνλεο θάξηεο ήρνπ πξνζθέξνπλ ζπρλόηεηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηα 11 KHz, 22,050 KHz θαη 44,100 KHz [5]. Δηθόλα 8 : Παξάδεηγκα δεηγκαηνιεςίαο ήρνπ. Αλ ε ζπζθεπή έρεη ρσξεηηθόηεηα ή κέγεζνο δείγκαηνο 8 bits, απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλεη από ηε δεηγκαηνιεςία ζε πίλαθεο ησλ 8 bits, δειαδή ζε 256 (2 8 ) δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Αλ, όκσο, έρνπκε θάξηα ήρνπ ησλ 16 bits, ηόηε από ηε δεηγκαηνιεςία κπνξνύκε λα έρνπκε (2 16 ) δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη άξα πνιύ θαιύηεξε επθξίλεηα θαη απόδνζε ηνπ αξρηθνύ αλαινγηθνύ ήρνπ [5]. Όζν πην κεγάινο είλαη ν ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην εύξνο ζπρλνηήησλ πνπ κπνξνύκε λα ερνγξαθήζνπκε θαη γεληθά, όζν θαιύηεξεο είλαη νη επηινγέο πνπ θάλνπκε γηα ηελ πηζηόηεηα ηνπ ήρνπ, ηόζν κεγαιύηεξνο είλαη θαη ν απαηηνύκελνο ρώξνο γηα ηελ απνζήθεπζε ήρνπ ηεο ίδηαο δηάξθεηαο [5]. Με ηε δεηγκαηνιεςία καδεύεηαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκόο από δείγκαηα θαη απηό απαηηεί κεγάιεο θαη γξήγνξεο κνλάδεο απνζήθεπζεο. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηνύκε ην ζεώξεκα ηνπ Nyquist, ζύκθσλα κε ην νπνίν : 20

21 Ζ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ελόο αλαινγηθνύ ζήκαηνο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ρσξίο αιινίσζε πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο ζπρλόηεηαο δεηγκαηνιεςίαο [5]. Έηζη, ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ησλ Hz κε δείγκαηα ησλ 16 bits είλαη αξθεηή γηα λα έρνπκε ςεθηνπνίεζε ζηεξενθσληθήο πνηόηεηαο πςειήο πηζηόηεηαο. Με απηή ηελ ηππνπνίεζε είλαη ςεθηνπνηεκέλνη θαη νη ήρνη ησλ κνπζηθώλ CD ζην εκπόξην [5]. Με ηελ θσδηθνπνίεζε απηή γηα λα απνζεθεύζνπκε 1 ιεπηό ζηεξενθσληθνύ ήρνπ, ζα ρξεηαδόκαζηαλ πεξίπνπ 10 ΜΒ, δειαδή αξθεηά κεγάιν κέγεζνο αξρείνπ. 2 Υ Υ 16/8 Υ 60 = 10,1 ΜΒ [5] Ζ θσδηθνπνίεζε MIDI Σα αξρηθά MIDI ζεκαίλνπλ Musical Instrument Digital Interface θαη είλαη έλαο ηξόπνο ςεθηαθήο αλαπαξαγσγήο ήρνπ πνπ αλαπηύρζεθε ην 1982 από κεγάιεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζαλ κηα κέζνδνο γηα ηελ επηθνηλσλία ζπζθεπώλ ζ έλα ςεθηαθό ζηνύληην κνπζηθήο [5]. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ήρνο θαηαγξάθεηαη ζαλ κηα αθνινπζία από λόηεο, νη νπνίεο θαη αλαπαξάγνληαη κε ηηο θαηάιιειεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Γελ κπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε νκηιία, αιιά κόλν κνπζηθή θαη ην κέγεζνο ησλ αξρείσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη πνιύ κηθξό, αθνύ πξόθεηηαη γηα αξρεία κνξθήο ASCII [5]. Σα MIDI αξρεία ήρνπ απνζεθεύνπλ ηε κνπζηθή ζαλ κηα αθνινπζία από λόηεο, όπνπ ε θάζε λόηα ζπλνδεύεηαη από έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο είλαη ην όξγαλν πνπ ηελ αλαπαξάγεη, ε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ, ε έληαζε, ε ρξνηά θ.ά. ηε ζπλέρεηα, κηα εηδηθή θάξηα ήρνπ αλαπαξάγεη απηέο ηηο λόηεο θαη ζπλζέηεη ηελ ηειηθή κνπζηθή. Ζ πηζηόηεηα ηεο κνπζηθήο πνπ παξάγεηαη εμαξηάηαη άκεζα από ηελ πνηόηεηα ηεο MIDI θάξηαο ήρνπ [5]. Σα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρσλ MIDI αλαθέξνληαη ζαλ MIDI Sequencers θαη ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ σο MIDI Sequencing. Από ηα θαιύηεξα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ήρσλ MIDI είλαη ην Cakewalk [5] Σα θπξηόηεξα είδε αξρείσλ ήρνπ Σα είδε αξρείσλ ήρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο είλαη ηα εμήο :.VOC, εηζήρζε από ηελ εηαηξεία Creative γηα ρξήζε κε ηελ θάξηα ήρνπ Sound Blaster θαη ππνζηεξίδεη πιεξνθνξία ησλ 8 bits κε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο από έσο Hz..WAV, πνπ είλαη ν ζηάληαξη ηξόπνο ππνζηήξημεο ςεθηαθνύ ήρνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ Windows. Τπνζηεξίδεη ήρνπο ζε 8 ή θαη 16 bits κε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο από έσο Hz..MID, πξόθεηηαη γηα αξρεία θεηκέλνπ (ascii files), όπνπ νη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ζηηο λόηεο πνπ πξέπεη λα αλαπαξαρζνύλ, ζηνλ ξπζκό ηεο κνπζηθήο θαη ζην κέηξν..aiff (Audio Interchange File Format), είλαη κηα κνξθή θσδηθνπνίεζεο πνπ εηζήγαγε ε εηαηξεία Apple γηα ηνπο ππνινγηζηέο Macintosh [5] Πξνζνκνίσζε θίλεζεο (Animation) Ζ πξνζνκνίσζε θίλεζεο (animation) είλαη ε απόδνζε θίλεζεο ζηα αληηθείκελα, δειαδή ε πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζήο ηνπο ζηνλ ρξόλν. Ζ εληύπσζε ηεο θίλεζεο δεκηνπξγείηαη από ηε γξήγνξε εκθάληζε κηαο ζεηξάο εηθόλσλ ή πιαηζίσλ (frames) ή θαξέ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ηξνρηάο. Οη εηθόλεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε θαζεκία λα απνηειεί ηε ινγηθή ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο [5]. Δθόζνλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηα κνληέια ή ηνπο εζνπνηνύο ή ηνπο παίθηεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν, κπνξνύκε κεηά λα ηα δσληαλέςνπκε, απνδίδνληάο ηνπο θίλεζε κε δηάθνξεο ηερληθέο. Μπνξνύκε αθόκα λα νξίζνπκε ηηο θσηεηλέο πεγέο θαη ηηο θάκεξεο απ όπνπ ζα βιέπνπκε όιεο ηηο θηλήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν [5]. 21

22 Δηθόλα 9 : Παξάδεηγκα ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ. Σα πεξηζζόηεξα από ηα πξνγξάκκαηα 3D ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ησλ πιαηζίσλ-θιεηδηώλ (keyframes), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηνπνζεηνύκε ηα κνληέια ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο ηξνρηάο ζηα νπνία γίλεηαη αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο ηεο θίλεζεο θαη ην πξόγξακκα δεκηνπξγεί κόλν ηνπ ηα ελδηάκεζα ζηάδηα (tweening) [5]. Δηθόλα 10 : Παξάδεηγκα θίλεζεο κε ρξήζε πιαηζίσλ θιεηδηώλ. Μπνξνύκε κεηά λα νξίζνπκε λα γίλεηαη ζηαδηαθή κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ ή αιιαγή ηνπ ρξώκαηόο ηνπο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο ή αθόκε θαη κεηακόξθσζή ηνπο ζ άιια αληηθείκελα θαζώο θηλνύληαη αλάκεζα ζηα πιαίζηα-θιεηδηά (morphing) [5]. ε πξνγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο ηεο εηαηξείαο Macromedia ππάξρεη έλα είδνο ζεκεησκαηάξηνπ ή παξηηηνύξαο (score), ζην νπνίν γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή όισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα θαζώο θαη ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ πνπ ιακβάλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ [5]. Γηα λα βειηησζεί ε απόδνζε ησλ πξνγξακκάησλ κνληεινπνίεζεο, κπνξνύκε λα κελ έρνπκε ηε ζσζηή ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ησλ κνληέισλ, αιιά κηα άπνςή ηνπο Wireframe, όπνπ βιέπνπκε κόλν ην πεξίγξακκα ησλ αληηθεηκέλσλ, ή Shared View θαη λα θεξδίζνπκε έηζη αξθεηό ρξόλν [5]. Σα βαζηθόηεξα είδε αξρείσλ animation είλαη ηα εμήο :.FLI, ήηαλ ην αξρηθό πξσηόθνιιν απνζήθεπζεο κηα ζεηξάο πιαηζίσλ πνπ ζπληζηνύλ κηα ζθελή animation. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ρξνληθήο ζπκπίεζεο (temporal compression) RLE, όπνπ απνζεθεύνληαη κόλν νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πιαίζηα. Ζ κέγηζηε αλάιπζε πνπ ππνζηεξίδεη είλαη 320 X 200 pixels..flc, απνηειεί κηα εμέιημε ηεο κνξθήο FLI θαη κπνξεί λα παξνπζηάζεη animation κε αλάιπζε 640 X 480 [5]. 22

23 2.13 Σν βίληεν Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ βίληεν Με ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ηνπ βίληεν έρνπκε ηα εμήο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα : Γελ ράλνπκε ρξόλν γηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο θαη ςάμηκν ηεο ζθελήο. Μπνξνύκε λα θόςνπκε ή λα πξνζζέζνπκε ζθελέο. Μπνξνύκε λα ελζσκαηώζνπκε κνπζηθή, ήρνπο ή θαη ερεηηθά εθέ. Μπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε εθέ κεηάβαζεο αλάκεζα ζηηο ζθελέο. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε αθίλεηεο εηθόλεο ή ππόηηηινπο ζηε ζθελή [5]. Ζ κέζνδνο ζπκπίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη πεξηζζόηεξεο θάξηεο βίληεν είλαη ε M- JPEG (Motion-JPEG), κε ηελ νπνία κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ιόγνπο ζπκπίεζεο από 3:1 έσο θαη 200:1, όπνπ όζν κηθξόηεξε είλαη ε ζπκπίεζε ηόζν θαιύηεξε πνηόηεηα έρνπκε, αιιά θαη ηόζν πεξηζζόηεξν ρώξν θαηαιακβάλνπλ ηα αξρεία ζηνλ δίζθν [5]. Ζ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο βίληεν θαηαηάζζεηαη σο εμήο : Πνηόηεηα εθπνκπήο, κε ζπκπίεζε από 3:1 έσο 5:1, πνπ ζπγθξίλεηαη κε επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα BetacamSP. Φεθηαθή πνηόηεηα, κε ζπκπίεζε από 5:1 έσο 12:1, πνπ ζπγθξίλεηαη κε ζπζηήκαηα S-VHS. Αλαινγηθή πνηόηεηα, κε ζπκπίεζε κεγαιύηεξε από 12:1, πνπ ζπγθξίλεηαη κε ζπζηήκαηα VHS 2 εο ή 3 εο γεληάο [5]. Καηά ηελ ςεθηνπνίεζε, ή κε γξακκηθή επεμεξγαζία ελόο ζήκαηνο βίληεν, πξέπεη λα νξγαλώζνπκε ηηο εμήο θάζεηο εξγαζίαο : Γηαρείξηζε ζθελώλ, δειαδή ηη πιηθό έρνπκε. Δπεμεξγαζία ησλ κεκνλσκέλσλ θιηπο, γηα λα εθαξκόζνπκε θίιηξα, λα βειηηώζνπκε ηελ πνηόηεηα ήρσλ θαη εηθόλσλ θ.ά. Μνληάξηζκα ησλ θιηπο ζηε ρξνλνγξακκή (timeline), όπνπ νξίδνπκε ηε ζεηξά θαη ηνλ ρξόλν εκθάληζεο ηνπ θάζε θιηπ. Οινθιήξσζε, όπνπ πξνζζέηνπκε ππόηηηινπο ή γξαθηθά. Παξαγσγή εθέ, όπνπ νξίδνπκε ηα εθέ κεηάβαζεο ή ελαιιαγήο αλάκεζα ζηα θιηπο. Δπεμεξγαζία θαη κνληάξηζκα ηνπ ήρνπ ζηε ζθελή. Δμαγσγή ηνπ έηνηκνπ θηικ, ζε δίζθν ππνινγηζηή ή ζε ηαηλία [5]. ηε ρξνλνγξακκή (timeline) απεηθνλίδεηαη ην βίληεν ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ θαη κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ηε ζεηξά ησλ ζθελώλ θαη ηε ζέζε ησλ εθέ. Σα πξόηππα πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη γηα ηηο βηληενεηθόλεο είλαη ην QuickTime ηεο Apple θαη ην AVI (Audio Video Interleave) ηεο Microsoft, ελώ γηα ηνλ ήρν ην QuickTime θαη νη κνξθνπνηήζεηο WAV θαη AIFF [5]. Καηά ηελ παξαγσγή ελόο αξρείνπ βίληεν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο ηηο εμήο παξακέηξνπο πνηόηεηαο : Λόγνο ζπκπίεζεο, Μέγεζνο εηθόλαο, Σαρύηεηα ζε fps (frames per second) θαη Βάζνο ρξώκαηνο [5] Οη κέζνδνη ζπκπίεζεο αξρείσλ βίληεν Αλ ζθεθηνύκε όηη γηα θάζε έλα δεπηεξόιεπην κηαο ηαηλίαο βίληεν ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 30 εηθόλεο, θαζεκία από ηηο νπνίεο απαηηεί ίζσο θαη 1 ΜΒ κλήκεο, είλαη πξνθαλέο όηη έλα αξρείν βίληεν ρξεηάδεηαη ηεξάζηην όγθν δεδνκέλσλ [5]. Ζ πνζόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ελόο αξρείνπ βίληεν εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο, ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο θαη ηνλ αξηζκό ησλ θαξέ (frames) αλά δεπηεξόιεπην πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζσζηή αλαπαξαγσγή ηεο θίλεζεο [5]. 23

24 Ζ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηε ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ ελόο αξρείνπ βίληεν είλαη επηηαθηηθή, όρη κόλν γηα ηνλ όγθν ηνπ αξρείνπ, αιιά θαη γηα ιόγνπο δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ινγηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όζνλ αθνξά ην βίληεν, ππάξρνπλ δύν είδε ζπκπίεζεο : Spatial Compression, όπνπ γίλεηαη ζπκπίεζε ζε θάζε frame μερσξηζηά. Σέηνηα ζπκπίεζε απνηειεί ην JPEG, ην νπνίν είλαη αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο κε απώιεηεο (lossy), δειαδή θόβεη πιεξνθνξίεο από ηηο εηθόλεο. Temporal Compression, όπνπ απνζεθεύεηαη έλα αξρηθό frame θαη κεηά νη δηαθνξέο ηνπ κε ηα επόκελα. Ζ ζπκπίεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ζηαηηθέο ζθελέο, αιιά όρη γηα ζθελέο δξάζεο. Σέηνηα ζπκπίεζε επηηπγράλνπλ ηα Motion JPEG αξρεία [5] Σα θπξηόηεξα είδε αξρείσλ βίληεν Σα θπξηόηεξα είδε (formats) αξρείσλ βίληεν είλαη ηα εμήο :.MOV, αλαπηύρζεθε αξρηθά γηα ππνινγηζηέο Macintosh, ελώ ηξέρεη θαη ζε PC s κε ην πξόγξακκα QuickTime for Windows..MPEG, έρεη βάζνο ρξώκαηνο 24 bits θαη κέγηζην αξηζκό frames αλά δεπηεξόιεπην 30..AVI, θπξηαξρεί ζηηο εθαξκνγέο ησλ Windows, έρεη βάζνο ρξώκαηνο 24 bits θαη ππνζηεξίδεη παιέηα 256 ρξσκάησλ [5] Δθαξκνγέο πνιπκέζσλ Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ (authoring tools) είλαη εηδηθά πξνγξάκκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε γξήγνξα θαη αμηόπηζηα κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή [5]. Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο μεθίλεζε από ην γεγνλόο όηη ν πξνγξακκαηηζηήο πνιπκέζσλ πξέπεη λα νξγαλώζεη ηε δηαρείξηζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο κέζσλ πιεξνθνξίαο, όπσο θείκελν, ππεξθείκελν, ήρνο, εηθόλα, βίληεν, θηλνύκελα ζρέδηα (animation) θ.ά., ώζηε λα κπνξεί λα κεηαδώζεη απνηειεζκαηηθά ην επηζπκεηό κήλπκα [5]. Δπεηδή ε νξγάλσζε απηή κε ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνύ ήηαλ πνιύ ρξνλνβόξα αιιά θαη επηζθαιήο, κε ηα εξγαιεία ζπγγξαθήο κπνξνύκε λα νξγαλώζνπκε ην πνιπκεζηθό πιηθό κε ηξόπν εύθνιν, θαηαλνεηό, απνδνηηθό θαη αμηόπηζην [5]. Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό θάζε ζπγγξαθηθνύ εξγαιείνπ είλαη ε κεηαθνξά (metaphor), κε ηε ρξήζε ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ κεηαθνξά είλαη κηα νξγαλσηηθή δνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζπγγξαθηθό εξγαιείν ώζηε λα κπνξέζνπκε λα νξγαλώζνπκε ζσζηά ην πνιπκεζηθό πιηθό [5]. Γηα παξάδεηγκα, ζην εξγαιείν ToolBook ρξεζηκνπνηνύκε ηε κεηαθνξά ηεο ζειίδαο θαη νξγαλώλνπκε ηε δνπιεηά καο ηνπνζεηώληαο ηελ πνιπκεζηθή πιεξνθνξία πάλσ ζηηο ζειίδεο ελόο ηδεαηνύ ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ [5]. Έλα άιιν εξγαιείν, ην Authorware, ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαθνξά ηνπ εηθνληδίνπ, κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ε πιεξνθνξία θαη ε παξνπζίαζή ηεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ εηθνληδίσλ πάλσ ζε κηα ηδεαηή γξακκή ξνήο [5] Οη θαηεγνξίεο ησλ ζπγγξαθηθώλ εξγαιείσλ Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλήθεη έλα εξγαιείν ζπγγξαθήο αλάινγα κε ηε κεηαθνξά πνπ ρξεζηκνπνηεί : Δξγαιεία ζειίδαο ή θάξηαο. Υξεζηκνπνηνύλ ηε κεηαθνξά ηεο ζειίδαο ζαλ νξγαλσηηθή δνκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ πνιπκεζηθή εθαξκνγή έρεη ηε κνξθή ελόο βηβιίνπ ζηηο ζειίδεο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνύληαη ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ην HyperCard γηα πεξηβάιινλ Macintosh θαη ην ToolBook γηα πεξηβάιινλ Windows. Δξγαιεία εηθνληδίσλ. Υξεζηκνπνηνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ εηθνληδίνπ ζαλ ζηνηρεηώδε κνλάδα απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο θαη ε παξνπζίαζε αθνινπζεί ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα εηθνλίδηα 24

25 είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζηελ ηδεαηή γξακκή ξνήο. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ην Authorware γηα πεξηβάιινληα Windows θαη Macintosh θαη ην IconAuthor γηα πεξηβάιινλ Windows Δξγαιεία ρξνλνδηαδξόκνπ. Υξεζηκνπνηνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ ρξνλνδηαδξόκνπ (timeline), πνπ είλαη κηα ζεηξά θειηώλ ηνπνζεηεκέλσλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ ρξόλνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηέηνηα εξγαιεία είλαη ην Director θαη ην Flash γηα πεξηβάιινληα Windows θαη Macintosh [5] Σα είδε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ηα πνιπκέζα, αλάινγα κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ [4]. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγείηαη ε πιεξνθνξία ζηα πνιπκέζα, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κεηαμύ κέζσλ πνπ πξνέξρνληαη από ζύλζεζε (synthesized media) θαη εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ζύιιεςε (captured media). ηελ πξώηε πεξίπησζε ε πιεξνθνξία δεκηνπξγείηαη ζηνλ ππνινγηζηή, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ (κηα εηθόλα πνπ ζρεδηάζηεθε από κηα εθαξκνγή, είλαη κέζν πνπ πξνέξρεηαη από ζύλζεζε). Όηη ζπιιακβάλεηαη απεπζείαο από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, θαη εηζάγεηαη ζηνλ ππνινγηζηή, κε ηελ ρξήζε δηαθόξσλ πεξηθεξεηαθώλ δηαηάμεσλ θαη ηερληθώλ, αλήθεη ζηνλ ρώξν ηεο ζύιιεςεο [4]. Ο όξνο απηόλνκα (stand alone) ή ηνπηθά πνιπκέζα, αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν εθηεινύληαη. Καηά ζπλέπεηα, ν ππνινγηζηήο απηόο πξέπεη λα έρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνκνλάδεο όπσο: επεμεξγαζηή (δειαδή λα κελ είλαη απιό ηεξκαηηθό). ηθαλό ππνζύζηεκα γξαθηθώλ θαη ήρνπ. ερεία, κηθξόθσλν. αξθεηά απνζεθεπηηθά κέζα. θάπνηαο κνξθήο νπηηθό δίζθν ζπλήζσο DVD-ROM [4]. Δπίζεο νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνλ βαζκό αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο όπσο : Δθαξκνγή Απιώλ Πνιπκέζσλ (Multimedia). Υξεζηκνπνηεί κελ πνιπκέζα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά δελ ππάξρεη θαλελόο είδνπο αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ ρξήζηε θαη ηελ εθαξκνγή. Ο ρξήζηεο, ή ν ζεαηήο, βξίζθεηαη απιά ζε κηα παζεηηθή ζέζε παξαθνινύζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία πξνβάιιεηαη κε γξακκηθό (ζπλερή) ηξόπν. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαθήκηζε. Δθαξκνγή Γηαινγηθώλ Πνιπκέζσλ (Interactive Multimedia). Υξεζηκνπνηεί αιιειεπίδξαζε (interaction) κε ηνλ ρξήζηε, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ δξόκν πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εθαξκνγή θαη λα κελ είλαη έηζη ζπλερήο ε ξνή ηεο. Δθαξκνγή Τπεξκέζσλ (Hypermedia). Έρεη πνιύ έληνλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε θαη κόλν νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε είλαη εθείλεο πνπ θαζνδεγνύλ ηελ εθαξκνγή [5]. Πνιιέο όκσο θνξέο, είλαη απαξαίηεην ή/θαη επηζπκεηό, νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ λα επηθνηλσλνύλ κέζσ δηθηύνπ. Χο βαζηθνί ιόγνη, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ νη αθόινπζνη: Ζ ππνζηήξημε εθαξκνγώλ νη νπνίεο είλαη εγγελώο δηθηπαθέο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγώλ είλαη ε (πξνεγκέλε) ηειεδηάζθεςε, ν δηακνηξαζκόο εθαξκνγήο θ.α. Ζ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ πειάηε-εμππεξεηεηή (client-server). Πνιιέο θνξέο αλ θαη κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ κπνξεί θάιιηζηα λα πινπνηεζεί ζε έλαλ ππνινγηζηή κόλν, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ηνπ πιηθνύ, είλαη επηζπκεηό λα κπνξεί λα αμηνπνηεί θαη ππνζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη, ε ύπαξμε ελόο ππνινγηζηή κε κεγάια απνζεθεπηηθά κέζα (εμππεξεηεηήο), πξνζπειάζηκα κέζσ δηθηύνπ θαη από άιινπο ππνινγηζηέο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο απνζήθεπζεο (πειάηεο) [4]. 25

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο)

πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο) πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο) 2 / 48 Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ & Γξαθηθώλ, ΣΔΠ - ΠΜ ήκαηα βίληεν Αλαινγηθό Φεθηαθό Βαζηθέο έλλνηεο αλαινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα